__MAIN_TEXT__

Page 1


Copenhagen Photo Festival 2014 ~ Femårsjubilæum ~


Founding Directors of Copenhagen Photo Festival Julie Navne Klitbo & Rasmus Ranum Festival Manager & Editor of Copenhagen Photo Festival 2014 Maja Dyrehauge Gregersen Graphic Design Marie Redlef Kristiansen Set in Akzidenz-Grotesk BQ Cover Photography Marilène Coolens & Lisa De Boeck: Catwoman Uncensored 1994 Publisher Copenhagen Photo Festival, Denmark www.copenhagenphotofestival.com ISBN: 978-87-994222-5-8 Thanks to All the galleries, cultural institutions, photographers, collaborators, partners, sponsors and volunteers. A special thanks to The crew of Copenhagen Photo Festival 2014 Anja Knarhøj Knudsen, Martha Marie Wagner, Kirstine Theresia Schiess Højmose & Pernille Rom Bruun Copyright All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form whatsoever without written permission from the publisher. Sponsored by

The Metro Exhibition is co-sponsored by


1

Copenhagen Photo Festival hylder fotografiet for femte år i træk

Ét billede siger mere end tusinde ord. En klassisk sætning vi alle har hørt mange gange, men som aldrig har været mere relevant end i dag. Fotografiet er allestedsnærværende. Vi bruger det i stigende grad til at kommunikere med. Fotografiet har ikke nogen nationalitet, og derfor kan vi kommunikere tværs over sproglige og kulturelle barrierer. Det taler til os, fascinerer os. Fotografiet åbner os mere op over for hinanden – vi deler gerne vores private øjeblikke, selvportrætter, tanker og holdninger gennem billeder via alskens sociale medier. Alle er blevet fotografer i dag og udstiller gerne deres stolteste øjeblikke – nogle flere gange dagligt. Selfies, Instagram, Snapchat, Street-style, bloggere, Hipstamatic, Pinterest ... alle sammen nyere udtryk og udtryksformer, der nu efterhånden er blevet integreret på flere niveauer i vores liv og appellerer til næsten alle aldre. Men hvor fører den udvikling os hen? Trods alle de fordele digitaliseringen fører med sig, insinuerer debatten, at vi er blevet mindre kritiske og for sjuskede. Både som fotografer og som modtagere. Det digitale foto giver os muligheden for at knipse løs og skynde os videre i stedet for at nyde øjeblikket og dokumentere det bedst muligt. Som fotografer var vi mere omhyggelige og kritiske, da vi skød på film og kun havde 24 billeder på en rulle, som skulle vare til hele ferien. Oftest blev filmen fremkaldt og sat i album, så den kunne vises til særligt udvalgte. Og som modtagere er vi nogle gange for hurtige til at afkode og kategorisere. Med den mængde af fotografi vi får dagligt, har øjet vænnet sig til at scanne i stedet for at udforske. Derfor sætter vi selv ord på billedet for hurtigt, i stedet for at se efter en ekstra gang og overveje, hvad der i virkeligheden bliver sagt. En tredje dimension er jo manipuleringen. Det er ikke længere øjebliksfotos – det er 30 versioner af øjeblikket, hvor vi vælger dét, vi synes bedst om. Billeder bliver manipuleret – en bænk fjernes i baggrunden, hvis den skæmmer kompositionen, og to elskende smeltes sammen for at skabe overskrifter. Måske er det gammeldags naivt, men det hjertelige ved gamle billeder (som vi jo ofte vender tilbage til) er også, at de dokumenterede tingene, som de var – råt for usødet. Her havde man ikke den luksus at tage 20 variationer af motivet og så vælge den rigtige vinkel og slette de andre. Og så sletter man heller ikke de gammeldags fremkaldte billeder løbende – som man gør med de digitale. Med andre ord: Verden på det personlige plan fremstilles i dag ofte mere “perfekt”, end den i realiteten er … Der ligger et hav af æstetiske og rørende oplevelser og venter på dig derude I Photo City kan man bl.a. opleve Joachim Ladefogeds meget personlige projekt Tiden efter min tid, som også udkommer i bogform på Gyldendal senere på året. Her viser vi også Astrid Kruse Jensens serie Within the Landscape, som er blevet fløjet direkte ind efter at være udstillet på Sven-Harrys Kunstmuseum i Stockholm. Og apropos flyvning så er vi stolte af at kunne præsentere Josef Hoflehners udstilling Jet Airliner, som sidst kunne opleves på Paris Photo 2013. I en helt anden boldgade i Photo City finder man udstillingen Picture the Music – en stor borgerinddragende multi-simultan fotoudstilling, som bliver udstillet otte steder i hele landet. Derudover kommer dele af den til at køre rundt i metrotog under festivalen, når vi traditionen tro indtager den københavnske undergrund med rullende fotografi i 30 metrotog.

3


Kødbyen byder på adskillige fotojournalistiske udstillinger og kunstfotografi. Slå fx vejen forbi Personal Projects i Øksnehallen, Fotografisk Centers udstilling af Heli Rekula i Bygning 55 og Peter Funch i V1 Gallery. Galleri- og museumsscenen er stærkt repræsenteret med udstillinger spredt over hele København, Sydsverige og afstikkere ud i hele Danmark – så tøv ikke med at komme af sted. Og så er der alt det andet – som netop er med til at gøre festivalen til festival: Et hav af pop op-udstillinger, artist talks, DR K biograf i Photo City, hvor også Politikens fotoredaktion flytter ud og udstiller dagens billeder, fotodokumentarer i Cinemateket, fotoauktion på Bruun Rasmussen, workshops, billeder i storformat på Byens Hegn og meget, meget andet i et tætpakket jubilæumsprogram. For to år siden uddelte Copenhagen Photo Festival en jubilæumspris til ”en mand, der havde sine meningers mod og holdninger til fotografiet”. Den danske fotoscene mistede tidligere i år en skarp analytiker og et meget respekteret menneske, hvis aftryk vil gøre sig gældende i flere generationer. I Per Folkvers ånd, og for at fejre Copenhagen Photo Festivals femårsjubilæum, inviterer vi jer til at hylde og udforske fotografiet – fra begge sider af kameraet. Vi glæder os til at se dig. Rigtig god fornøjelse! Julie Navne Klitbo & Rasmus Ranum Grundlæggere

1

Copenhagen Photo Festival celebrates photography for the fifth successive year

A picture is worth a thousand words. A classic phrase that we’ve all heard numerous times, but which has never been more relevant than today. Photography is ubiquitous. We increasingly use it for communication. Photography has no nationality, and so, we can communicate across barriers of language and culture. It speaks to us, it fascinates us. Photography opens us to each other – we readily share our private moments, self-portraits, thoughts and opinions through pictures in all kinds of social media. Today, everyone has become a photographer and readily displays his proudest moments – sometimes several times a day. Selfies, Instagram, Snapchat, Street-style, blogs, Hipstamatic, Pinterest ... they are all recent forms of expression that have gradually been integrated at several levels of our lives and appeal to people of almost all ages. But where does that development take us? Despite all the advantages of digitalisation, it is suggested by the debate that we have become less critical and too careless. As photographers, and as viewers. Digital photography allows us to snap and rush on instead of enjoying the moment and trying to document it in the best way. As photographers, we were more careful and critical, when we were using film with only 24 pictures in a roll, which had to last for the entire vacation. Usually, the pictures were developed and put into an album to be shown to a chosen few. And as recipients, we are sometimes too quick to interpret and categorise. With the amount of photographs we come across each day, our

4


eyes are in the habit of just glancing, rather than exploring. Therefore, we are too hasty to label a picture with our own words, instead of looking one more time and considering what was really said. Manipulation is the third dimension. We are no longer dealing with snapshots – but with 30 versions of the moment, from which we choose our favourite. The photos are manipulated – a bench in the background is removed if it blemishes the composition, and two lovers are merged together to create headlines. Maybe it’s old-fashioned and naive, but the heartfelt sincerity of old pictures (which we often return to) comes, among other things, from the fact that they documented things the way they were – naked and unadorned. You did not have the luxury of producing 20 variations of the subject in order to choose the right angle and delete the others. Neither were the old-fashioned developed pictures deleted continuously – like you do with the digital ones. In other words: at a personal level, the world today is often presented as more “perfect” than it really is ... There is a multitude of aesthetical and moving experiences waiting for you out there In Photo City, you can, among other things, experience Joachim Ladefoged’s very personal project After My Time [Tiden efter min tid], which is also published in book form by Gyldendal later this year. In the same venue, we show Astrid Kruse Jensen’s series, Within the Landscape, which has been flown in directly from its exhibition at the Sven-Harry’s Art Museum in Stockholm. And, speaking of flying, we are proud to present Josef Hoflehner’s exhibition, Jet Airliner, which was last shown at Paris Photo 2013. In a totally different style, Photo City presents the exhibition Picture the Music – a large, interactive multi-simultaneous photo exhibition that can be found in eight different places around Denmark. Furthermore, parts of it will be found in metro trains during the festival, when we, as is our tradition, move into the Copenhagen Metro with “rolling photographs” in 30 trains. The Meatpacking District, [Kødbyen], offers several exhibitions of photo journalism and fine-art photography. Drop by and see, for instance, Personal Projects in Øksnehallen, Fotografisk Center’s Heli Rekula exhibition in Building 55, and Peter Funch in V1 Gallery. The gallery and museum scene is well represented with exhibitions spread all over Copenhagen and the south of Sweden, with forays into the rest of Denmark – so don’t hesitate! And then, there are all the other things – the very things that make the festival a festival: A multitude of pop-up exhibitions, artist talks, the DR K cinema in Photo City, which also temporarily houses the newspaper Politiken’s photo editors, who exhibit the pictures of the day, photo documentaries in Cinemateket, photo auction at Bruun Rasmussen’s, workshops, large-size pictures as part of Cool Construction [Byens Hegn], and much, much else in our densely packed anniversary program. Two years ago, Copenhagen Photo Festival presented a jubilee award to ‘a man with the courage of his opinions on photography’. Earlier this year, the Danish photo scene lost a keen analyst and a well-respected human being whose imprint will be felt for generations. In the spirit of Per Folkver and to celebrate the five-year anniversary of the Copenhagen Photo Festival, we invite you to pay homage to and explore photography – from both sides of the camera. We look forward to seeing you. Enjoy yourselves! Julie Navne Klitbo & Rasmus Ranum Founders

5


2

Undskyld, Baby Du skinnede så smukt, da jeg først så dig, Baby. Manden i baren sagde, du var toppen af poppen, mere sofistikeret end alle før dig, kostbar, men det hele værd. Din hud var blank og glat, din duft jomfruelig, og indrøm nu bare, at dit objektiv sendte et glimt min vej. Du skulle have taget en af de Euroman-lækre reklamefotografer, han ville kunne introducere dig til fester, kendisser og store penge. Men du valgte mig. Min idealisme og drømmen om eventyr fascinerede dig, sagde du. Vi skulle udrette noget større, hviskede jeg til dig. Finde os selv, mærke os selv, for kun ved at være tro mod sig selv, kan vi være tro mod andre. Kun ved at fotografere det, der rører os, kan vi få andre til at blive rørt. Og det var vores mål: Fortælle vigtige historier fra verden, på en måde så de virkelig rørte folk. Bygge bro mellem de fantastiske mennesker vi mødte og alle de tusinde besøgende, der strømmede til Øksnehallen. Du slugte mine ord, men husk nu, at jeg også advarede dig, Baby. Advarede dig mod fine fornemmelser, for verden skal opleves i øjenhøjde, også når man møder klodens mest udsatte. Du kiggede tillidsfuldt på mig og lod mig allerede på første date klippe din smarte logo-rem af, male dine smarte logoer over. Hvor vi skulle hen, var det smartere at være diskret end at lugte af penge, sagde jeg. Du grinede bare. Men Baby, du burde have lugtet lunten. Jeg gav dig en fast 35mm. på, det betyder, at vi ikke kan zoome os til nærvær. Og jeg tog masser af batterier med, for det kræver tid at komme til bunds, forklarede jeg. Ja, selv da jeg tog min eks med (”Hvis nu du går ned undervejs, skat”), brokkede du dig ikke. Din krop er slidt nu, Baby. Slidt, med mudder i revnerne, buler overalt og subtropisk svamp under displayet. Lugte og skrig som aldrig blev fotograferet, men som aldrig forsvinder. Men Baby, hold fokus, fortryd nu ikke. Husk alle dem, vi mødte undervejs; fiskerne og swingerne, de elskende, de kæmpende, skæbnerne i Bangladesh, Amazonas, Burma, Ballerup. Og se, hvad vi har skabt, Baby. Historierne er vores børn, det er jo derfor, vi kalder dem Personal Projects. Og Øksnehallen er vores fælles hjem nu, Baby. Se, hvordan de blomstrer derinde, de lever deres eget liv nu. Det lykkedes jo, Baby. Se den gamle mand, der fælder en tåre, se teenageren, der tweeter et af vores billeder. Det er større end os begge to det her, Baby. Større end fotografi. Mads Nissen Personal Projects

6


2

Baby, I’m sorry You shone so beautifully the first time I saw you, Baby. The man in the bar said you were top of the pops, more sophisticated than anyone before you, expensive, but worth it all. Your skin was shiny and smooth, your scent virginal, and just admit it: your lens sent a twinkle in my direction. You should have taken one of those smashing advertising photographers; he could have introduced you to parties, celebrities, and the big money. But you chose me. You were fascinated by my idealism and the dream of adventure, you said. We should accomplish something bigger, I whispered to you. Find ourselves, feel ourselves, for only by being true to ourselves can we be true to others. Only by photographing the things that touch us can we get others to be touched. And that was our goal: to tell important stories from the world, in a way that really touched people. To build bridges between the amazing people we met and the thousands of visitors that flocked to Øksnehallen. You gobbled up my words, but remember, Baby, I warned you, too. I warned you against airs and graces, for the world must be experienced at eye level, even when you meet the most vulnerable of the Earth. You looked at me trustfully, and even on our first date, you let me cut off your fancy logo strap, paint over your fancy logos. Where we were going, it was much more fancy to be discreet than to smell of money, I said. You just laughed. But Baby, you should have smelled the rat. I put a fixed 35mm on you, meaning we couldn’t get close just by zooming. And I brought lots of batteries, for it takes time to get to the bottom, I explained. Yes, even when I brought my ex (‘In case you break down on the way, darling’), you didn’t complain. Your body’s well-worn now, Baby. Worn out, with mud in the cracks, dents everywhere, and subtropical mould underneath your display. Smells and screams that were never photographed, but will never go away. But Baby, keep your focus, don’t regret. Remember all those we met on our way; the fishermen and the swingers, the lovers, the fighters, the lives we met in Bangladesh and the Amazon, Burma and Ballerup. And look what we have created, Baby. The stories are our children; that’s why we call them Personal Projects. And Øksnehallen is our common home now, Baby. Look, how they thrive in there, living their own lives now. We did it, my darling. Look at the old man shedding a tear, look at the teenager tweeting one of our pictures. This is bigger than both of us now, Baby. Bigger than photography. Mads Nissen Personal Projects

7


3

Fotografi på tværs Copenhagen Photo Festival er kommet for at blive. Det har de sidste fire år bevist. For mig at se er festivalens legitimitet, at det er en festival i egentlig forstand, dvs. en fejring af fotografiet. Copenhagen Photo Festival er nemlig en folkelig begivenhed, hvor mange mennesker, der måske ikke ellers går så ofte på udstilling, pludselig kommer ud af busken og med programmet ved hånden rundt på alle udstillingerne. På Fotografisk Center mærker vi en tydelig fremgang i besøgende under festivalen. Og her er ikke blot tale om flere udstillingsgæster, men også andre typer af gæster. Copenhagen Photo Festival er samtidig en københavnerbegivenhed. Det ser man dels ved at festivalen – selvom mange udstillinger samler sig i og omkring Photo City – også spreder sig rundt i hele byen på gallerier, museer og udstillingssteder. Samtidig popper den op forskellige steder; steder hvor man ikke normalt finder eller ville forvente at finde fotokunst. Det kan være butikkernes udstillingsvinduer på Nørrebrogade, som man så det i 2011 med udstillingsprojektet 2200 Hverdagsritualer, der efterfølgende spredte sig til hele landet med vandreudstillingen Danske hverdagsritualer, eller Hipstagram FTW i 2013; en konkurrence og udstilling baseret på applikationsfotografi. Forankret i det lokale har festivalen også internationalt udsyn og inkluderer i stigende grad fotografer fra hele verden. Copenhagen Photo Festival præsenterer hele bredden i fotografiet: Udstillinger med amatørbilleder eller fotoskoler vises side om side med udstillinger af professionelt fotografi og fotokunst. Her er plads til det hele: fotografiet i al sin mangfoldighed. Her kan man gå på opdagelse, møde nyt, blive inspireret og lære. Det er netop spændvidden, der er festivalens raison d’être. Kristine Kern Leder, Fotografisk Center

8


3

Photography in a Wide Range Copenhagen Photo Festival is here to stay. The last four years have proven that. To me, the festival’s chief justification is that it is a festival in the true sense of the word, i.e. a celebration of photography. Copenhagen Photo Festival is a popular event where a lot of people who may not otherwise be frequent visitors to exhibitions, suddenly arrive on the scene and stroll through all the exhibitions, with the program in hand. At the Fotografisk Center, we experience a significant increase in visitors during the festival. Not only does this mean a larger number of guests, but also other kinds of guests. Furthermore, Copenhagen Photo Festival is a city event. This is apparent from the fact that the festival – even though many exhibitions can be found in and around Photo City – is spread all over town in galleries, museums and showrooms. At the same time, it emerges in various places where you wouldn’t normally find or expect to find fine-art photography. This could be in shop windows in Nørrebrogade, as was the case in 2011 with the exhibition project 2200 Everyday Rituals [2200 Hverdagsritualer], which subsequently was broadened to the rest of the country with the travelling exhibition Danish Everyday Rituals [Danske hverdagsritualer], or Hipstagram FTW in 2013, a competition and exhibition based on application photography. While the festival is rooted in the local community, it also has an international perspective and includes more and more photographers from all over the world. Copenhagen Photo Festival presents the whole range of photography: Exhibitions of amateur or student pictures are shown alongside exhibitions of professional and fine art photography. There is room for everything here: photography in all its diversity. It is a place for exploring, encountering new things, being inspired and learning. This wide scope is the festival’s very raison d’être. Kristine Kern Director, Fotografisk Center

9


4

What a party! Det ligger ligesom i navnet. Copenhagen Photo Festival – en folkelig fest for fotografiet i alle dets former og afskygninger. Det er det folkelige, det inddragende, det populære, der er selve festivalens raison d’être og største kvalitet. At være fotograf er en profession, og som alle andre professioner kræver den erfaring, ekspertise og viden. At formidle fotografi kræver en lige så høj grad af viden, ekspertise og erfaring. Alle os, der formidler fotografi i en eller anden form, ønsker inderst inde, at det er netop vores viden og visioner, der formidles, ligesom de fotografer, der udstiller, ønsker at kontrollere alle detaljer for at opnå det perfekte resultat. Men her stritter festivalens anarkistiske side imod. Festivalen minder os om, at alle er fotografer, der dokumenterer, fortolker og fortæller på livet løs, og at alle fortællinger har gyldighed. I samme øjeblik vi tror, vi har begrebet, hvad vi ser på, står en anden visuel fortælling lige ved siden af og banker på. Festivalen spejler fotografiet i livet og verden som et vildtvoksende allemandseje, der undviger ethvert forsøg på kontrol. Der er simpelthen mere i fotografiet og i verden, end det, vi hver især ser. De københavnske gallerier har lige fra begyndelsen været glade for og stolte af at være en del af denne fest. I modsætning til den anarkistiske kakofoni af fotografiske udtryk, der præger Photo City og de mange manifestationer på gader og stræder, skaber gallerirummet rammerne for den fordybelse og ro, som fotografiet også kræver. Inden for vores fire vægge er det os, der har kontrollen, men derfor opfattes galleriet somme tider som en elitær katedral, hvor almindelige mennesker ikke er velkomne – medmindre de da er velbeslåede kendere på udkig efter dyre værker til samlingen. Intet kunne være mere forkert. Vi nyder at byde hele verden indenfor – ikke kun under festivalen, men året rundt. Vi bilder os ikke ind, at alle, der kigger ind, går ud ad døren med et kostbart fotografisk mesterværk under armen, men det er heller ikke pointen. Festivalen er for os en kærkommen lejlighed til at formidle fotografiet som sublim kunst for alle, der træder ind. Det er en fornøjelse at lukke gallerirummet op for alle og enhver og vise fotografiet frem i al dets kunstneriske kompleksitet. Men det er også vidunderligt at få vores egen ekspertise udfordret gennem dette møde. Elitært eller ej vil vi gerne være den modpol til det folkelige, der skaber eftertanke omkring fotografiet. Vi nyder at være sjæleren på fotofestivalens party-playlist – det inderlige øjeblik midt i dansegulvets kaos. Peter Lav & Jens Erdman Rasmussen Peter Lav Gallery

10


4

What a party! It’s in the name, really. Copenhagen Photo Festival – a popular party for photography in all its forms and aspects. Appealing to everybody and being accessible and popular is the very raison d’être of the festival, and its greatest quality. Being a photographer is a profession, and like other professions, it takes experience, expertise and knowledge. Presenting photography to the public requires an equal degree of experience, expertise and knowledge. Deep down, those of us who present photography all wish that it will be exactly our knowledge and visions that are presented, just as the exhibiting photographers all wish to control all details, to obtain the perfect result. But the anarchic aspect of the festival revolts at this. The festival reminds us that everybody is a photographer, busily documenting, interpreting and telling stories, and that all narratives are valid. The very moment we think we’ve figured out what we are looking at, another visual narrative appears right next to us and demands attention. The festival presents photography as a mirror of life and the world as an untamed common property defying any attempt at control. There is simply more to photography and the world than what each of us sees. From the beginning, the galleries of Copenhagen have been happy and proud to be part of this party. In contrast to the anarchic cacophony of photographic expressions that characterise Photo City and the numerous manifestations in highways and byways, the gallery setting facilitates the immersion and calm which photography also requires. Within our own four walls we are the ones who are in control, which is the reason why galleries are sometimes seen as elitist cathedrals that do not welcome ordinary people – unless we are talking about well-to-do connoisseurs looking for expensive works for their collections. Nothing could be further from the truth. We enjoy inviting the whole world in – not only during the festival, but all year round. We do not expect everybody who pops in to leave with a valuable photographic masterpiece under their arm, but that is not the point either. For us, the festival is a much-appreciated opportunity to present photography as a sublime art form to everybody who walks in. It is a pleasure to open the gallery space to everybody and display photography in all its artistic complexity. But it is also wonderful to have our own expertise challenged through this meeting. Elitist or not, we would like to be that contrast to the popular that invites reflection on photography. We enjoy being the slow dance on the photo festival’s party playlist – the intimate moment in the middle of the chaos of the dance floor. Peter Lav & Jens Erdman Rasmussen Peter Lav Gallery

11


5

Glæd jer til Copenhagen Photo Festivals jubilæumsår 2014 Fotografiet er uden tvivl et af de mest tilgængelige kunstmedier, der findes. På grund af dets demokratiske form, og med den digitale fototekniks fremmarch, bliver det mere og mere udbredt at udtrykke sig i billeder. Selvom vi alle sammen tager billeder, er det stadigvæk vigtigt at blive præsenteret for det gode billede. Copenhagen Photo Festival leverer begge dele, både den brede tilgang til fotografiet og den udsøgte kvalitet. I sit femte år er festivalen større og mere udbredt end nogensinde. Man skal faktisk gøre sig umage for at undgå at se billeder fra festivalen. De er alle steder i København og omegn, sågar i Sydsverige. Langt det meste er gratis og tilgængeligt for alle. Copenhagen Photo Festival består af udstillinger, der er udvalgt af festivalen selv og tilknyttede udstillinger. Alt i alt Nordens største fotobegivenhed. Glæd jer til Copenhagen Photo Festival 2014. Carl Christian Ebbesen

5

Københavns kultur- og fritidsborgmester

Enjoy Copenhagen Photo Festival’s five-year anniversary 2014 Photography is undoubtedly one of the most accessible media of art. Because of its democratic form and the advance of digital photographic technique, expressing oneself in pictures becomes more and more common. Even though we all take pictures, it is still important to be presented with the good picture. Copenhagen Photo Festival delivers on both accounts, the broad approach to photography as well as exquisite quality. In its 5th year, the festival is larger and more pervasive than ever before. Actually, it would take an effort not to see pictures from the festival. They are everywhere in Copenhagen and environs, even in the south of Sweden. Almost everything is free and open to everybody. Copenhagen Photo Festival consists of exhibitions chosen by the festival itself, and accompanying exhibitions. All in all, the greatest photo event in the Northern Countries. You can look forward to Copenhagen Photo Festival 2014. Mayor Carl Christian Ebbesen 12

Culture and Leisure Administration


CPF præsenterer CPF presents PHOTO CITY

84

Galleriscenen The Gallery Scene ApArt ArtStra Galleri Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel BLAA GALLERI Breadfield Bredgade Kunsthandel Christiania – Stadens Museum for Kunst Det Nationale Fotomuseum Dunkers kulturhus Etage Projects Fotogalleriet [format] Fotografisk Center, Bygning 55 Galerie Eros Galerie Pi Galleri Benoni Galleri Christoffer Egelund Galleri David Hall Galleri Gordon Galleri Krebsen Galleri Nybro Galleri Vasli Souza Galleri VESS Gl Holtegaard In the Gallery KONTORprojects Medicinsk Museion Open Space Peter Lav Gallery Råhuset Third Space Trapholt V1 Gallery Øksnehallen, Personal Projects

14

Astrid Kruse Jensen Badri Vadachkoria David Gates Den Censurerede Udstilling/The Censored Exhibition Joachim Ladefoged Josef Hoflehner Lina Hashim Marcin Ryczek Pocket Pics

172

De uafhængige The Independent

Arkitekternes Hus BIBLIOTEKET Rentemestervej Café Le Rouge Formel A Grafisk Eksperimentarium Harbo Bar Kafe Knud Kalaallit llluutaat – Det Grønlandske Hus Kirkegaards Antikvariat KTS – Fotografuddannelsen Kulturhuset Islands Brygge Photoriet Projektrum VERA Rummet – Kaffebaren på Amager Schillerhuset Sjællandsgade Bad STORM Ørestad Bibliotek

PHOTO CITY

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole KBH Film & Fotoskole Polish National Film School in Lodz VERA – Skole for kunst og design Östra Grevie Folkhögskola


PHOTO CITY Photo City er festivalens hjerte for femte år i træk. I juni forvandles Carlsberg Byen på Vesterbro til en summende fotoby med et udvalg af udstillinger og arrangementer, som afspejler det visionære fotografi, der lever i Danmark og udlandet. Copenhagen Photo Festival ønsker at skabe de optimale rammer omkring mødet med samtidsfotografiet – fra de største danske og internationale navne til nye knopskud på fotoscenen. I Carlsberg Byens historiske bryggeribygninger kan man opleve et potpourri af artist talks, filmvisninger og udstillinger af vidt forskelligt format. I Bryghuset, Halmlageret, Matrix og i Slottet prøver unge talenter kræfter af med fotografiet, imens mere etablerede navne folder sig ud i spektakulære rammer. Den Censurerede Udstilling i Photo City er en unik mulighed for at opleve værker fra 31 talentfulde amatører og etablerede fotografer, der viser spændvidden i internationalt fotografi. Få et indblik i danskernes egne musikoplevelser i Picture the Music, der simultant vises på 8 udstillingssteder i Danmark. Se østrigske Joseph Hoflehner, Lina Hashim, Joachim Ladefoged og Astrid Kruse Jensen indtage Slottets store sale. Som noget ekstraordinært i år rykker Politikens Fotoredaktion indenfor med en løbende udstilling af dagens bedste pressebilleder, og DR K viser fotografiske filmperler i Bryghuset.

PHOTO CITY Photo City is the heart and the epicenter of the festival, for the 5th year in a row. In June, the Carlsberg City District at Vesterbro will be transformed into a living Photo City with a selection of exhibitions that reflect the visionary photography that lives in Denmark and abroad. Copenhagen Photo Festival wishes to create the optimal framework around contemporary photography – from the largest Danish and international artists to new offshoots of the photo scene. In the historical brewery buildings at the Carlsberg City District you can experience a potpourri of artist talks, film screenings and exhibitions of widely varying size. In Bryghuset, Halmlageret, Matrix and Slottet young talents will try their hands with the photo, while more established names unfolds in a spectacular setting. The Censored Exhibition in Photo City is a unique opportunity to experience photography from 31 talented amateurs and established photographers that is showing the range of international photography. Get an insight into the Danes own music experiences in Picture the Music that simultaneously is displayed in 8 exhibition halls in Denmark. Experience the Austrian photographer Joseph Hoflehner together with Lina Hashim, Joachim Ladefoged and Astrid Kruse Jensen occupy the great halls of Slottet. As something extraordinary this year, Politikens Photo Department will move inside the old brewery buildings and create a continuous pop-up exhibition, and DR K shows photographic film gems in Bryghuset.

14


15


Astrid Kruse Jensen Within the Landscape #12, 2013 Archival fiber print, 150 x 150 cm., edition of 5 Courtesy Martin AsbĂŚk Gallery 16

Slottet, Photo City


Astrid Kruse Jensen Within the Landscape #2, 2013 Archival fiber print, 150 x 150 cm., edition of 5 Courtesy Martin AsbĂŚk Gallery 17

Slottet, Photo City


Badri Vadachkoria Gergeti Trinity 18

Bryghuset, Photo City


David Gates Bark Middle, 2013 Stones Green, 2013 Courtesy Galleri Naboløs 19

Bryghuset, Photo City


20


David Gates Standard Image 01 Courtesy Galleri Naboløs 21

Bryghuset, Photo City


Luca Berti Pige med folkedragt, Læsø, 2012 Tækkemand, Læsø, 2012 22

The Censored Exhibition


Erika Huffman Nasha’s hands, 2013 Inanna, 2013 23

The Censored Exhibition


Agnete Schlichtkrull 13-15 nr. 1 13-15 nr. 5 24

The Censored Exhibition


Harald Hutter Gaston, 2014 25

The Censored Exhibition


26


Chao-Liang Shen STAGE #14 Miaoli County, Taiwan 2010 27

The Censored Exhibition


Anders Graver Debris, 2014 28

The Censored Exhibition


Anders Graver Træstak, 2014 Knækket, 2014 29

The Censored Exhibition


Erika Svensson Andreas, 2012 30

The Censored Exhibition


Carlo Bevilacqua Joane - The Hermit Of Davit Gareji - Georgia - From Into The Silence Claudio - A Rocker In Monastery - Italy - From Into The Silence 31

The Censored Exhibition


Fernando Maselli 32

The Censored Exhibition


Fernando Maselli 33

The Censored Exhibition


34


Dawn Roe No One Was With Her When She Died (Dust) 35

The Censored Exhibition


Vivian Keulards Thinking of Jimmy, 2011 36

The Censored Exhibition


Vivian Keulards Humble Symphony #3, 2011 37

The Censored Exhibition


Trine Christensen When City Sleeps 03, 2014 38

The Censored Exhibition


Romeo Lombardi Danielle Wilson 39

The Censored Exhibition


40


Søren Rønholt 41

The Censored Exhibition


Olaya Pazos 42

The Censored Exhibition


Malou Sinding 43

The Censored Exhibition


Eugenijus Barzd탑ius Harvest of Wetland. Misha 44

The Censored Exhibition


Eugenijus Barzd탑ius Harvest of Wetland. Antanas 45

The Censored Exhibition


Nora Klein Where are all the colours 46

The Censored Exhibition


Rasmus Weng Karlsen Black Eagels Luis Kyartan Thor 47

The Censored Exhibition


Carlotta Marangone Mountainsbeyondmountains, 2013 48

The Censored Exhibition


Gianluca Gamberini Tokyo-Ga 49

The Censored Exhibition


50


Marilène Coolens & Lisa De Boeck Catwoman Uncensored 1994 51

The Censored Exhibition


Mateusz Sarello Swell, 2012 52

The Censored Exhibition


Gustav Szymala Transformer Station New York 53

The Censored Exhibition


Marcel Moonen Erasing Non-Places, Berlin 54

The Censored Exhibition


Kris Vervaeke Ad Infinitum 55

The Censored Exhibition


Kiowa Rudolph Uden Titel, Det Døde Hav, 2013 From the series Where Do We Go From Here 56

The Censored Exhibition


Robert Schlotter Beyond Cold War Brocken Station Harz, Germany, 2010 Beyond Cold War Langeland, Denmark, 2011 57

The Censored Exhibition


Paola Leonardi Undrawn Hours 58

The Censored Exhibition


Paola Leonardi Undrawn Hours 59

The Censored Exhibition


Ida Arentoft Untitled (Above the Trees) Untitled (Benches on Blue) 60

The Censored Exhibition


Anders Thormann Frontier, Shot #5 61

The Censored Exhibition


Joachim Ladefoged Skorup Hønsehuset Mit gamle hjem, 1975 62

Slottet, Photo City


Joachim Ladefoged Skorup Jens på sin seng Mit gamle hjem, 1975 Fårvang Fodboldbane Min første hjemmebane, 1977 63

Slottet, Photo City


Josef Hoflehner Jet Airliner #29 KLM Royal Dutch Boeing 747-400 Superlow Arrival from Amsterdam-Schiphol From the series Jet Airliner 64

Slottet, Photo City


Josef Hoflehner Jet Airliner #46 American Airlines Boeing 757-200 Arriving from New York-JFK From the series Jet Airliner 65

Slottet, Photo City


Josef Hoflehner Jet Airliner #04 Air France Airbus A340-300 Superlow Arrival from Paris-Charles de Gaulle From the series Jet Airliner 66

Slottet, Photo City


Josef Hoflehner Jet Airliner #69 JetBlue Embraer 190 Extremely Low Arrival from San Juan From the series Jet Airliner 67

Slottet, Photo City


Lina Hashim Unlawful meetings Š East Wing Gallery, Dubai 68

Slottet, Photo City


Marcin Ryczek The United States of India 69

Matrix, Photo City


70


Marcin Ryczek A Man Feeding Swans in the Snow 71

Matrix, Photo City


Bobby Anwar @bobbyanwar Essence Of Time Pocket Pics, Billeder fra CPF Weekly Takeover 72

Matrix, Photo City


Bobby Anwar @bobbyanwar Cultural Night Cph Pocket Pics, Billeder fra CPF Weekly Takeover 73

Matrix, Photo City


Thomas Søndergaard @sondergaard Where All The Bad Girls Go Pocket Pics, Billeder fra CPF Weekly Takeover 74

Matrix, Photo City


Hanni Gharib @justhanni h Pocket Pics, Billeder fra CPF Weekly Takeover 75

Matrix, Photo City


Christina N. Andersen @cirkeline Fragile As Human Pocket Pics, Billeder fra CPF Weekly Takeover 76

Matrix, Photo City


Mich Holst @gewz Remember Me Pocket Pics, Billeder fra CPF Weekly Takeover 77

Matrix, Photo City


Rasmus Luckmann @rasmusluckmann In The Field Again Pocket Pics, Billeder fra CPF Weekly Takeover 78

Matrix, Photo City


Nicolas Estrup @humantiltbox Big Wave Coming Pocket Pics, Billeder fra CPF Weekly Takeover 79

Matrix, Photo City


Sasha Bach @a_t_8 THE GREAT DIVIDE Pocket Pics, Billeder fra CPF Weekly Takeover 80

Matrix, Photo City


Amal Abdallah @abaa A moment of being Pocket Pics, Billeder fra CPF Weekly Takeover 81

Matrix, Photo City


Camilla Reenberg @caliva e Pocket Pics, Billeder fra CPF Weekly Takeover 82

Matrix, Photo City


Thue T. Petersen @t_fish MOTHER AND SON Pocket Pics, Billeder fra CPF Weekly Takeover 83

Matrix, Photo City


GALLERISCENEN Copenhagen Photo Festival vægter et højt kunstnerisk niveau og sætter igen i år fokus på fotografiets rolle i samtidskunsten. Derfor er vi stolte over at kunne præsentere et festivalprogram i samarbejde med en lang række gallerier og udstillingssteder i København, Sverige og resten af landet. Se frem til fotografi, der både glæder, berører, chokerer, forundrer og bevæger sig på grænsen af fotografiske genrer og stilbrud. Kunstscenen viser igen sit store engagement i fotografiet med udstillinger, der går på tværs af traditioner og viser flydende overgange mellem virkelighed og fiktion. Galleriscenen udgør et netværk af etablerede gallerier som Martin Asbæk og Peter Lav og yngre initiativer som blandt andre Avlskarl Gallery og det kunstnerdrevne KONTORprojects. I år kan vi bl.a. byde velkommen om bord på festivalen til Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel, som viser udstillingen LAND med toneangivende landskabsfotografer og billedkunstnere fra Danmark, Sverige, England, USA og Italien.

THE GALLERY SCENE Copenhagen Photo Festival aims at a high artistic level and focuses again this year on the role of photography in contemporary art. We are once again proud to announce a festival program in collaboration with a large number of galleries and exhibition sites in Copenhagen, Sweden and around the rest of the country. Look forward to photography that delights, touches, shocks and amazes and moves at the boundary of photographic genres and style patterns. Once again this year the contemporary art scene shows a great commitment in photography with exhibitions that cross traditional approaches and highlight smooth transitions between reality and fiction. The gallery scene represents a network of established galleries such as Martin Asbæk and Peter Lav and younger initiatives such as Avlskarl Gallery and the artist-run venue KONTORprojects. This year we are happy to say welcome on board to Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel that are presenting the exhibition LAND with leading landscape photographers and visual artists from Denmark, Sweden, UK, USA and Italy.

84


85


Sophie Dupont Heaven to Earth, 2014 © Hans Bærholm 86

ApArt


Sophie Dupont 7 Black Feathers, 2014 © Hans Bærholm 87

ApArt


Werner Siems Birke 88

ArtStra Galleri


Jeanette Land Schou 89

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel


John S Webb A Garden, 2011/13 90

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel


Gerry Johansson Wind tunnel Dronning Maud Land, Antarctica 2001 91

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel


Finn Larsen Kalk 92

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel


Guido Guidi Vicino a Cittadella, 1984 93

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel


Sander Brostrรถm Svane 94

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel


Christina Capetillo Branddam, 2012 95

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel


96


Jem Southam The River Exe at Bickleigh, Autumn 2008 97

Banja Rathnov Galleri & Kunsthandel


Frk Holm Barndomshjem 98

BLAA GALLERI


Magda Hueckel Anima Sacrum 99

Breadfield


Thomas Rousset PrabĂŠrians 100

Breadfield


Thomas Rousset PrabĂŠrians 101

Breadfield


102


Todd Antony The Sun City Poms 103

Breadfield


ATILA Untitled (Tallin 2009) 104

Bredgade Kunsthandel


ATILA Untitled (Sousse 2005) 105

Bredgade Kunsthandel


Joe Steen Sweet Home - Homeless 106

Christiania – Stadens Museum for Kunst


Joe Steen Sweet Home - Homeless 107

Christiania – Stadens Museum for Kunst


Ukendt fotograf Veteraner fra krigen 1864 108

Det Nationale Fotomuseum


Fotoskolan Munka/Sanja Matonickin Som jag minns - Elevudstilling 109

Dunkers kulturhus/RumEtt


Hans Gedda Andy Warhol 110

Dunkers kulturhus/RumEtt


Helena Christensen ‘Stills’ ~ Helena Christensen & Camilla Stærk 111

Etage Projects


Ismar Cirkinagic Execution place and mass grave K.S.1 112

Fotogalleriet [format]


Simon Berg From the exhibition Materiens Motst책nd 113

Fotogalleriet [format]


Heli Rekula Pool 8, 2013 From the series In Hemmingway’s Garden 114

Fotografisk Center, Bygning 55


Heli Rekula Gator, 2012 From the series In Hemmingway’s Garden 115

Fotografisk Center, Bygning 55


Biederer Two girls and a Violin, c. 1933 116

Galerie Eros


Unknown French Photographer Three Girls playing brass instruments, c. 1900 117

Galerie Eros


118


Kristoffer Axen Day Three, 2012 119

Galerie Pi


Jacob Juhl To point to line and space nr. 11 120

Galerie Pi


Jacob Juhl To point to line and space nr. 12 121

Galerie Pi


122


Kasper Ledet Wrapped 123

Galleri Benoni


Kasper Ledet Ryg og Rejs (Kollektivt Akkumulerede Erindringer) 124

Galleri Benoni


Christoffer Joergensen Sphere of the Netherlands, 2014 125

Galleri Christoffer Egelund


Michel Thomas Falling down, 2013 126

Galleri David Hall


Anna Gullmark In progress ..., 2014 127

Galleri David Hall


128


Johanna Berg Urladdning, 2014 129

Galleri David Hall


Moa Sjรถstrand Scanned Documents, 2 130

Galleri Gordon


Niels Munk Plum Fatamorganas Sommerudstilling 2014 131

Galleri Krebsen


Manon Beriot Lee Fatamorganas Sommerudstilling 2014 132

Galleri Krebsen


Snorre Nygren Fatamorganas Sommerudstilling 2014 133

Galleri Krebsen


134


Jesper Bo Jensen Alexanderplatz 135

Galleri Nybro


Dorte Bundesen Going together Else VinĂŚs VĂŚrelse med udsigt 3 136

Galleri Nybro


Erik Jørgensen Lament over a Smashed-up Trabi Josephine Ernst Uzbekistan no. 2 137

Galleri Nybro


Jean-Marc Caimi Daily Bread #3, 2013 138

Galleri Vasli Souza


Marie Helene Selvig Naked Fruit Krabbesholm Højskoles fotolinje 139

Galleri VESS


Robert Doisneau Le Baiser de l’Hôtel de Ville, Paris, 1950 140

Gl Holtegaard


Robert Doisneau Les pains de Picasso, 1952 141

Gl Holtegaard


Jacob Gils Dancing #1, 2013 142

In The Gallery


Ren Hang Untitled, 2013 143

KONTORprojects


Nicolai Howalt LightBreak wavelength 626nm, 2014 Courtesy Martin AsbĂŚk Gallery 144

Medicinsk Museion


Nicolai Howalt LightBreak wavelength 675nm, 2014 Courtesy Martin AsbĂŚk Gallery 145

Medicinsk Museion


M책rten Lange Pigeon II 146

Open Space


M책rten Lange Office I 147

Open Space


Camilla Rasborg MørklÌgningsgardin 1 & 2, 2013. Tekstil. 148

Peter Lav Gallery


Carina Zunino Curtain Falls XI, 2013. Red Pigment Print, 250 x 100 cm 149

Peter Lav Gallery


Adam Jeppesen Untitled • 1307, 2012. Xerografi, Diptych, 99,5 x 170 cm 150

Peter Lav Gallery


Julie Boserup Slightly Tilted Concrete, 2013. Collage, 180 x 150 cm 151

Peter Lav Gallery


Carsten Ingemann Bulgarien Ungarsk landmand i Rumænien From the series Europæerne 152

Råhuset


Carsten Ingemann Café i Moskva Café i Pristina From the series Europæerne 153

Råhuset


Miriam Nielsen Meltdown 154

Third Space


Miriam Nielsen Void 155

Third Space


Bent Rej Rolling Stones, 1965 156

Trapholt


Søren Solkær Amy Winehouse, 2007 157

Trapholt


Bent Rej Hendrix, Kbh, 1966 158

Trapholt


Peter Funch Amelia Earhart Bridge (I) 2013 159

V1 Gallery


Peter Funch Picnic by the Missouri River, 2013 160

V1 Gallery


Peter Funch Man and Dog, 2013 161

V1 Gallery


Jeppe Bøje Nielsen Eli From the series “Du fortjener at dø” – Homofobi og hjemløshed I USA 162

Øksnehallen, Personal Projects


Jeppe Carlsen Mary and Yvonne From the series “I am a homosexual, mum” – Homophobia in Kenya 163

Øksnehallen, Personal Projects


Mads Nissen Homofobi i Rusland 164

Ă˜ksnehallen, Personal Projects


Mads Nissen Homofobi i Rusland 165

Ă˜ksnehallen, Personal Projects


Maria Fonfara Tina 166

Ă˜ksnehallen, Personal Projects


Maria Fonfara Mulle & Sonny 167

Ă˜ksnehallen, Personal Projects


168


Peter Hove Olesen From the series Nordkorea 169

Ă˜ksnehallen, Personal Projects


Mathias Christensen From the series The story about fear of the wolves, isolation and the meeting with God 170

Ă˜ksnehallen, Personal Projects


Miriam Dalsgaard Rada online From the series Hvem er Rada? 171

Ă˜ksnehallen, Personal Projects


DE UAFHÆNGIGE Danmark rummer et stort potentiale af fotografisk talent. Copenhagen Photo Festival ønsker at bringe alle aktører på fotoscenen frem i lyset, og de uafhængige platforme beviser, hvor levende og engageret Danmarks fotoscene er. Festivalen huser i år elevudstillinger af blandt andre Polish National Film School in Lodz og Östra Grevie Folkhögskola i Malmø. I år har vi et stærkt program af projektorienterede udstillinger, der skiller sig ud fra det mere etablerede fotoscene. På Café Le Rouge kan man fx opleve drenge skabe billedjournalistik fra et hiphop-perspektiv, imens fotokollektivet Norse Creative kombinerer international fotografi med workshops, foredrag og livemusik i Homeless Gallery, og Projektrum VERA udklækker hver dag et nyt billede, som efter 24 timer forsvinder igen.

THE INDEPENDENT Denmark has a great potential of photographic talent. Copenhagen Photo Festival wants to bring all the players in the photo scene into the light, and the independent platforms prove how dynamic and engaging the photo scene in Denmark is today. This year the festival hosts student exhibitions, among others Polish National Film School in Lodz and Östra Grevie Folkhögskola in Malmø. This year we have a strong program of project-based exhibitions that stands out from the more established photo scene. At Café Le Rouge, one may experience boys create photo journalism from a hip hop perspective, while the photo collective Norse Creative combines international photography with workshops, lectures and live music in Homeless Gallery and Projektrum VERA will each day turn out a picture that disappears after 24 hours.

172


173


Maria Franck Sounds die out 174

Arkitekternes Hus


Dan Lykke Maskine 175

BIBLIOTEKET Rentemestervej


Henrik Brøndsted Tågedis 176

BIBLIOTEKET Rentemestervej


Young Stringers State of mind #14 177

CafĂŠ Le Rouge


Annette Petersen Untitled 178

Formel A


Henrik Bøegh HAVANA CUBA 179

Grafisk Eksperimentarium


Jรถrg Koopmann Set_1 (2008/2014) 180

Harbo Bar


Carsten M. Pedersen BegĂŚr 1 181

Kafe Knud


Harry Opstrup/mastershot archive Fangere sejler ud 182

Kalaallit llluutaat – Det Grønlandske Hus


Thor-Bjรถrn Johansson 183

Kirkegaards Antikvariat


Siona Johnson Couture Simon Foskjær 184

KTS – Fotografuddannelsen


Mads Rubaek Charlotte Ea Joergensen 185

KTS – Fotografuddannelsen


Ida Tietgen Høyrup Christina Vienberg 186

KTS – Fotografuddannelsen


Oliver Sichlau 187

KTS – Fotografuddannelsen


Mathias Wind 188

KTS – Fotografuddannelsen


Ukendt Havnepark indvielse, 1984 Ricardo Ramirez A-Huset 189

Kulturhuset Islands Brygge


190


Anne Marie Sørensen Jøkul 191

Photoriet


Viktor-Emil Billund Stam 8 192

Projektrum VERA


Ditte Bolt Sanjha No 04, 2014 Sanjha No 16, 2014 193

Rummet – Kaffebaren på Amager


194


Kenneth Rimm Satellites 195

Schillerhuset


Caroline Bittencourt SPECTRA 196

SjĂŚllandsgade Bad


Jacob Fuglsang Mikkelsen Three Billy’s and Two Boys Part of Catcher in the Eye Project 197

STORM


Jacob Fuglsang Mikkelsen WOW Part of the Greyhound Bus Station Project, San Francisco 1994-1995 198

STORM


Insho Shinjuku high rise 199

Ă˜restad Bibliotek


200


Marie Brandt Dyndkongens datter 201

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole


Anette Ravenhill De vilde svaner Clara Busch Fugl phoenix 202

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole


Bjørn Rosenquist Skyggen Nadia Von Schaedtler Historien om en moder 203

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole


Sarah Buthmann Den Lille Havfrue Camilla Winther Alice in wonderland Stinna Skrivergaard Pigen som trådte på brødet 204

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole


Minh Nguyen Manden på månen Sabrina Krumbæk Jørgensen Rosenalfen Jonas Smidt Mogensen Præsten og den bortløbne løve 205

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole


206


Denise Borré Teryoshka 207

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole


Mark Stig Rødhætte Lui Visbo Eventyret om en der drog ud for at lære frygt at kende Karoline Lieberkind Alice i eventyrland 208

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole


Rasmus Nielsen & Philip Antons 209

KBH Film & Fotoskole


Charlotte Von Mullen 210

KBH Film & Fotoskole


Cecilie Skovdal Stephansen 211

KBH Film & Fotoskole


Ida Marie Odgaard 212

KBH Film & Fotoskole


Nanna Navntoft Dem Der, Tønder 213

KBH Film & Fotoskole


Nanna Navntoft Swimmer 214

KBH Film & Fotoskole


Ă˜ivind Weingaard 215

KBH Film & Fotoskole


Sif Kirk 216

KBH Film & Fotoskole


Rebecca Gr端ner Epstein 217

KBH Film & Fotoskole


Chciuk Aleksandra 218

Polish National Film School in Lodz


Anna Orłowska Dawid Furkot 219

Polish National Film School in Lodz


Robert Mainka 220

Polish National Film School in Lodz


Wojtek Skrzypczynski 221

Polish National Film School in Lodz


222


Tomasz Pastyrczyk Occipitale 223

Polish National Film School in Lodz


Katarzyna Sosnowska 224

Polish National Film School in Lodz


Marta Zgierska 225

Polish National Film School in Lodz


Rafał Józwicki 226

Polish National Film School in Lodz


Agnieszka Michalska We are the Forest 227

Polish National Film School in Lodz


Bartlomiej Talaga 228

Polish National Film School in Lodz


Igor Oles 229

Polish National Film School in Lodz


Katharina Grage 230

VERA – Skole for kunst og design


Aja Borby Ørtenblad Benjamin Skop 231

VERA – Skole for kunst og design


Harald Bredholt Hulemand med trådudløser sammenkrummet i rodens tilstødende 232

VERA – Skole for kunst og design


Therese de Lemos 233

VERA – Skole for kunst og design


234


Tina Gejl Behind These Courtains 235

VERA – Skole for kunst og design


Nathalie Vinge Francois 236

VERA – Skole for kunst og design


Mette Kierstein 237

VERA – Skole for kunst og design


Laura Bogstad 238

VERA – Skole for kunst og design


Julia Roos 239

ร–stra Grevie Folkhรถgskola


Luljete Durako 240

ร–stra Grevie Folkhรถgskola


Caroline Gustafsson 241

ร–stra Grevie Folkhรถgskola


Celine Strömbäck 242

Östra Grevie Folkhögskola


Viktor Holm 243

ร–stra Grevie Folkhรถgskola


Frida Lundgren 244

ร–stra Grevie Folkhรถgskola


Malin Berggren 245

Ă–stra Grevie FolkhĂśgskola


David Mรถller 246

ร–stra Grevie Folkhรถgskola


Erik Hurst 247

ร–stra Grevie Folkhรถgskola


Fotografer Photographers

Aanna de Beer Aaron Rose Adam Hatting Adam Jeppesen Adam Laroub Agnes Nycander Agnete Schlichtkrull Agnieszka Michalska Aja Borby Ørtenblad Aleksandra Chciuk Alex Fakso Alex Flach Ali Kasem Alma Ulrikke Bille Stræde Amal Abdallah Amalie K. Jensen Amanda Hagen Bødker Amanda Hjernø Anders Graver Anders Thormann Andreas Albrechtsen Andreas Houmann Andrew Moore Angelo Sindaco Ann Jansson Anna Gullmark Anna Orowska Anna Winding-Lauesen Anne Marie Sørensen Anne Mortensen Anne-Sophie Stockmarr Becket Annette Petersen Annette Ravenhill Anton Perich Arian Ibrahimi Arnold Kovacs Åsa Sjöström Asta Nielsen Astrid Kruse Jensen Astrid Ørting Ubaghs ATILA Augusta Naundrup Babur Peyman Badri Vadachkoria Bartomiej Talaga Benjamin Skop Bent Rej Biederer Bilal Houchami Bjørn Rosenquist Bobby Anwar Boogie Bror Bernild Caddy Camilla Rasborg Camilla Reenberg Camilla Stærk Camilla Winther Carina Zunino Carl-Mikael Ström Carlo Bevilacqua Carlotta Marangone Caroline Bittencourt Caroline Gustafsson Carsten Ingemann Carsten M. Pedersen Cecilie Skovdal Stephansen Celine Strömbeck Chao-Liang Shen Charles Junod Charlotte Bisgaard Charlotte Ea Jørgensen Charlotte von Mullen Christina Capetillo Christina N. Andersen Christina Vienberg Christoffer Joergensen Christopher Andreas Rudolph Clara Busch Clara Reech Clea-Marie Paludan Dan Lykke Daniel Alsén Daniel Hjorth David Bauer David Drebin David Gates David Möller Dawid Furkot Dawn Roe Denise Borré Ditte Bolt Dora Kallhaus Dorte Bundesen Ed Templeton Else Vinæs Elvira Bergman Emil Rune Mitens Emilie Morgan Hemmingshøj Emilie Mørkeberg Dalum Emily Simbi Emma Moldt Bodeholt Erik Hurst Erik Jørgensen Erika Huffman Erika Svensson Estevan Orio Eugenijus Barzdžius Fahmi Burkani Fernando Maselli Finn Frandsen Finn Larsen François Bertin Frida Lundgren Friedrich Brandt Frk. Holm Fryd Frydendahl Gerry Johansson Gianluca Gamberini Gudrun Hasle Guido Guidi Gustav Løje Gustav Szymala Gya Jacobæus Hanna Carlsen Hanni Gharib Hans Gedda Harald Bredholt Harald Hutter Harry Opstrup Helena Christensen Heli Rekula Helmy Hurt Henrik Bøegh Henrik Brøndsted Hjördis B. Hermannsdottir Ida Arentoft Ida Forsberg Kåre Ida Marie Odgaard Ida Natalie Lampe Ida Tietgen Høyrup Igor Ole Insho Isabella Fuchs Ismar Cirkinagic Jacob Ehrbahn Jacob Fuglsang Mikkelsen Jacob Gils Jacob Juhl Jamil GS Jannie Boll Kähler Jannis Tordheim Janus Engel Jean-Marc Caimi Jeanette Land Schou Jem Southam Jens Dresling Jeppe Andersen Jeppe Bøje Nielsen Jeppe Carlsen Jeppe Stillhoff Lundmann Christensen Jesper Bo Jensen Joachim Adrian Joachim Ladefoged Joe Steen Johanna Berg Johanna Oskarsson Johanne Fick Johanne Maria Lauridsen John Gossage John S. Webb John Tuvesson Johnny Artych Jonas Kroglund Jonas Smidt Mogensen Jörg Koopmann, Josef Josephine Ernst Julia Roos Julie Boserup Julie M. Isaksen Julia Hoflehner Mejnertsen Juliusz Gronkiewicz Justyna Bugajczyk Karin Isaksson Karoline Lieberkind

248


Kasper Eistrup Kasper Ledet Katarzyna Kaleta Katarzyna Krzystek-Dugosz Katarzyna Sosnowska Katharina (Kalle) Juul-Andersen Katharina Garge Katharina Ziemke Katinka Hustad Katrine Cecilie Thousig Kenneth Rimm Kim Bech Duusgaard Kim Johnsen Kiowa Rudolph Kris Vervaeke Kristian Dalby Arbs Kristoffer Axén Lasse Wind Pedersen Laura Bogstad Lina Hashim Line Busch Linnea Skov Jensen Lisa De Boeck Lonny Lundskov Hvid Loui Ladegaard Vernstrøm Thomsen Luca Berti Lui Visbo Luljetë Duraku Luna Isabella Sandbye Mads Nissen Mads Rubæk Magda Hueckel Magdalena Franczuk Magorzata Cie Mahilde H. Sætre Maillard Kesslere Maja Karen Malene Rolsted Christensen Malin Berggren Malou Sinding Manon Beriot, Marcel Moonen Marcia Resnick Marcin Ryczek Marco Mazzoi Maria Fonfara Maria Franck Maria Lunderskov Maria Olivia Rivedal Marie Brandt Marie Helene Selvig Marie Ravn Jensen Marilène Coolens Mark Stig Marta Zgierska Mårten Lange Martin Lehmann Martin Sobral Mateusz Sarello Mathias Christensen Mathias Wind Matilde Mørk Mette Kierstein Mich Holst Micha Zielinski Michel Thomas Michelle Berg Mie Friis Gøhns Mihkel Pajuste Minh Nguyen Miriam Dalsgaard Miriam Nielsen Moa Sjöstrand Morten Bruun Christiansen Morten Hemmingsen Nadia von Schädtler Nadja Renman Nanna Navntoft Nathalie Vinge Francois Nick Brandt Nicolai Howalt Nicolaj Didriksen Nicolas Estrup Niels Holk Niels Munk Plum Nikoline Skaarup Nils Bergendal Nora Klein Norse Creative Olaya Pazos Pérez Oliver Sichlau Paola Leonardi Patrick Søndergaard Wassmann Pawe Fabia ski Monika Jeli ska Peter Funch Peter Hove Olesen Peter Klint Peter Stridsberg Philip Andre Wegner Gath Philip Antons Rachel Elizabeth Sitanala Rafa Józwicki Ragna Margrét Gudmundsdóttir Randi Hagemann Rasmus Bjørn Rasmus Luckmann Rasmus Nielsen Rasmus Weng Karlsen Rebecca Grüner Epstein Ren Hang Ricardo Ramirez Richard Bergman Ricky Adam Robert Doisneau Robert Ma ka Robert Schlotter Romeo Lombardi RósaTovudóttir Sabrina Krumbæk Jørgensen Samantha Svensson Sander Broström Sanja Matonickin Sarah Buthmann Hansen Sarah Nørgaard Sasha Bach Seringe N’dione Jr. Shanti Wernersson Sif Ladekjær Kirk Sille Baltser Veilmark Sille Thormar Bahring Simon Berg Simon Foskjær Simon Hjermind Jensen Simon P. Caspersen Sine Malene Vesterlid Schjelderup Siona Johnson Snorre Nygren Sofia Reutering Sophie Bull Nordkild Sophie Dupont Søren Lilholt Søren Rønholt Søren Solkær Stine Tidsvilde Stinna Skrivergaard Sven Dalsgaard Synne Hakkenstuen Tania Mølgaard Therese de Lemos Thomas Demand Thomas Joon Stofberg Poulsen Thomas Rousset Thomas Søndergaard Thor-Björn Johansson Thomas Borberg Thue T. Petersen Tina Gejl Todd Antony Tomasz Pastyrczyk Tone Faber Tora Marie Nitter Torbjörn Larsson Trine Christensen Trine Lee Mogensen Tue Bengtsson Tue Blichfeldt Ulf Svane Viktor Holm Viktor-Emil Billund Viktoria Pettersson Vivian Keulards Waldemar Elde Waléry Werner Siems Wojciech Skrzypczynski Øivind Weingaard.

249


250


251


Easy to use, hard to forget.

NYHED

Det nye Leica T-System.

Oplev den ægte følelse: www.leica-camera.dk

ad_leica t_226x303_dk.indd 1

03.04.14 11:48

252


BLIV ABONNENT PÅ

UDSTILLINGER, FOTOKUNST OG INTERVIEW – 23. ÅRGANG

Magasinet Kunst Nr. 2 Marts 2014

NR. 2/2014, 23. ÅRGANG, KR. 62,50

magasinetkunst.dk

Få 6 numre for kun 295 kr. inkl. forsendelse Spar 100 kr.

Svensk fotografi En måde at leve på

Hundertwasser Økoarkitektens darling

FRODO MIKKELSEN

DØDEN & TYGGEGUMMI

Bestil allerede i dag på tlf. 33 63 74 71 Eller send en mail med navn, adresse, e-mail og tlf. nr. til info@magasinetkunst.dk og skriv ”Photo Festival”.

Eller send kuponen til:

Navn:

Magasinet kunst Amagertorv 9, 1160 København K

Adresse:

Så sender vi dig dit første nummer af abonnementet med et girokort. Læs mere på www.magasinetkunst.dk

253

Postnr. & by: Email: Tlf.:


Foto: Bobby Anwar

Flere skud i linsen Nordea-fonden støtter Copenhagen Photo Festival

254


255


LEICA T-SYSTEM

Aluminium for the body. Pictures for the heart

TLF. 33 14 12 15

.

256

SKINDERGADE 41

.

1159 KØBENHAVN K

.

WWW.PHOTOGRAFICA.COM


www.copenhagenphotofestival.com facebook.com/copenhagenphotofestival

June 5 – 14 2014

CELEBRATING PHOTOGRAPHY

Profile for Copenhagen Photo Festival

Copenhagen Photo Festival Catalogue 2014  

Copenhagen Photo Festival Catalogue 2014  

Advertisement