Business Guide

Page 42

Automatische beïnvloeding van het betaalgedrag Dennis Faas, Managing Director Mail to Pay

Het uitvoeren van een betaling door een klant wordt

Focus op lange termijn

bepaald door zijn gedrag. Dit (betaal)gedrag is weer voor

Ondanks dat de huidige software nog niet goed met emotie om kan gaan, is deze wel veel beter in staat om de beste oplossing voor een situatie te vinden. Software kijkt op

ruim 95 procent afhankelijk van het onbewuste brein. Dat

een objectieve manier naar de situatie en beoordeelt deze op basis van feitelijk gedrag

is het gedeelte van de hersenen dat continu en

in plaats van getoond gedrag. Zo krijg je een realistischere oplossing dan de oplossing

volautomatisch

allerlei

processen

uitvoert.

Om

betalingen tijdig te ontvangen, is het voor een organisatie belangrijk om een positieve invloed uit te oefenen op dit

die wordt bedacht op basis van een subjectieve beoordeling van een medewerker. De software kan op basis van al zijn kennis en ervaring uit het verleden wellicht minder coulant zijn in een oplossing. De klant lijkt hier in eerste instantie wellicht niet mee geholpen, maar is uiteindelijk beter af. Want als uit historische gegevens blijkt dat de klant wel in staat is om meer of sneller af te lossen, dan stapelen de schulden zich niet

onbewuste brein.

op en wordt erger voorkomen.

Voldoen aan kernbehoeften

Marketing automation

Het onbewuste brein wordt gestuurd door een aantal kernbehoeften. De omgeving van

Dat bepaalde software in staat is om een goede subjectieve beoordeling uit te voeren,

de klant heeft bijvoorbeeld betrekking op de financiële zekerheid van de klant en de

zien we al jaren plaatsvinden bij marketing acties. Software stuurt op het juiste moment

controle hierop. Heeft een klant bijvoorbeeld voldoende financiële ruimte? De klant zelf

de meest relevante informatie naar een potentiële klant. Dit proces kent verschillende

is vooral op zoek naar erkenning: wordt hij serieus genomen. Hier zijn de wachttijden bij

stappen, waarmee iemand steeds een stukje dichter bij het einddoel komt: klant

een callcenter of een persoonlijke benadering vaak bepalend. Daarnaast is de klant het

worden.

meest gebaat bij het nemen van eigen beslissingen, er moet niets opgelegd worden.

Start met beïnvloeding

Automatiseren betaalgedrag Als het aan de voorkant lukt om klanten zo goed te beïnvloeden, waarom zou dit dan

Zijn alle vinkjes van de kernbehoeften aangevinkt, dan is een organisatie in staat om te

niet kunnen in het betaalproces? Je hebt namelijk nog steeds te maken met dezelfde

starten met de beïnvloeding van het betaalgedrag. Betaalt een klant zijn rekening(en)

klant en je hebt dezelfde software ter beschikking. Deze software kan zijn acties

niet, dan is de meest voor de hand liggende manier een één-op-ééngesprek met deze

baseren op miljoenen betaalervaringen waarin vele opties, zoals het type bericht, het

klant. Die kan dan zijn situatie toelichten. Uiteindelijk bepalen de organisatie en de

tijdstip en de tone-of-voice zijn verzameld. Deze betaalervaringen, gecombineerd met

klant dan samen wat de beste oplossing is. Veel organisaties hebben hun medewerkers

de factuurinformatie en relevante klantdata die verzameld is bij het onboarden,

zo getraind dat de klant (onbewust) een bepaalde kant wordt opgestuurd. Uiteraard

resulteren in het meest kansrijke betaalverzoek. Software is dus in staat om facturen

heeft de medewerker hier geen kwade bedoelingen mee, maar op de lange termijn

sneller en beter te incasseren dan een medewerker. Maar ... je moet wel aan twee

levert dit niet het gewenste resultaat op.

voorwaarden voldoen om dit einddoel te bereiken: de kwaliteit van de software en de aanwezigheid van de vinkjes bij de kernbehoeften.

Bied jouw klanten de ultieme betaalervaring Met de software van Mail to Pay beschikt jouw organisatie over alle middelen om het betaalgedrag van haar klanten op een positieve manier te beïnvloeden. Maak gebruik van miljoenen betaalervaringen waarin vele opties, zoals het type bericht, het tijdstip en de toneof-voice zijn verzameld én laat jouw klanten het gemak ervaren van het meest kansrijke betaalverzoek.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.