Rakentaminen 9/2022

Page 1

Resurssiviisaus Tutkimuksen mukaan kotimaisten rakennusprojektien materiaalihukka on yli kuusi prosenttia s.  5 Vedenkulutus Kotitalouksien vedenkulutus on kääntynyt laskuun kulutuspohjaisen laskutuksen myötä s.  12 Purkaminen Purkukohteista syntyvän betonin saaminen kiertoon on yksi työmaan tärkeimpiä tehtäviä s.  3 Kahden kauppa Kemikaalit. Kestävien tuotteiden kysyntä kasvaa. s. 10 MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisuMAINOSLIITE Rakentaminen Koti on monille elämän suurin ostopäätös. Siksi Petri Ylivuori uskoo, että rakentamisen toimialalla olisi paljon opittavaa kuluttajatuoteajattelusta. s.2

KATSOIN KESÄLLÄ ansiokkaan Made In Finland -sarjan en simmäisen tuotantokauden. Siinä kuvataan, miten 90-luvun alussa tultuaan Nokia Mobile Phonesin toimitusjohtajak si muuan Jorma Ollila oivalsi jotain, millä oli eittämättä vaikutusta suomalaisen matkapuhelinteollisuuden kan sainväliseen menestymiseen seuraavan kahden vuosi kymmenen aikana: panostamalla tuotekehitykseen pit käjänteisesti yhdessä alihankintaverkoston kanssa voi daan saada aikaan jotain ainutlaatuista. Jotain, minkä ominaisuudet parantuvat jatkuvasti, vaikka tuotannon kustannustaso laskee samalla.

JOS RAKENTAMISEN toimialalla ajateltaisiin sa moin, toiminnan painopiste olisi hyvin erilainen. Optimoimalla yksittäisten projektien kannattavuut ta kerta toisensa jälkeen ei ikinä päästä sellaisiin tu loksiin kuin lähestymällä alaa kuluttajatuoteajattelun kautta: tavoitteena tehdä paras mahdollinen tuote pa nostamalla tuotekehitykseen pitkäjänteisesti. Asuntora kentamisen alalla tähän pitäisi olla kaikki mahdollisuudet –onhan kyseessä useimmille meistä elämän suurin ostopäätös.

RAKENTAMINEN MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisu newspool.fi TEKIJÄT | Sisältökoordinaattori Ville Kukkonen | Visuaalinen koordinointi Noora Typpö | Projektikoordinaattori Sami Kailio, Eero Suikkanen Kirjoittajat Jukka Nortio, Mari Korhonen, Tuomas I. Lehtonen, Saana Lehtinen, Ritva-Liisa Sannemann, Pekka Säilä, Marja Hakola, Vilma Timonen | Kuvaajat Joona Raevuori, Eino Ansio, Linda Baarman, Tuuli Nikki, Anni Hartikainen, Teemu Heikkilä, Vesa-Matti Väärä, Anthony Ubaud (kansikuva) | Kannen kuvauspaikka Ravintola Olivia Central Station | Rakentaminen on Content Housen julkaisema mainosliite. Jaellaan Helsingin Sanomien liitteenä 21.09.2022. Painosmäärä 100 000.

da paras mahdollinen tuote ja kehittää sitä jatkuvasti yhä paremmak si ja edullisemmaksi.

| Newil&Bau Oy:n toimitusjohtaja ja perustaja

Koti on kuluttajatuote

RAKENTAMINEN ON tärkeä toimiala, jolla on valitettavan huono maine. Tärkeä sen vuoksi, että sillä on valtava merkitys niin yksilöihin kuin koko yhteiskuntaan: vietämme rakennuksissa yli 90 prosenttia ajastamme, alan taloudellinen sekä ekologinen merkitys on suuri ja rakentaminen vaikuttaa jokapäiväiseen elämääm me myös visuaalisesti muokatessaan kaupunkikuvaa ja tapaamme elää. Huono maine sen vuoksi, että alan ke hitys muihin toimialoihin verrattuna on ollut pitkään heikkoa, alalla on laatuongelmia sekä harmaata talo utta ja epäluottamusta.

MIKSI USEIMMILLA muilla toimialoilla on otettu suuria harppauksia kehityksessä? Autoteollisuus, matkapuhe linala, energiantuotanto, vain muutamia nimetäkseni. Teslan ensimmäinen sähköauto maksoi yli 100 000 dolla ria, ja sillä ajoi alle 200 kilometriä. Nykyään Teslan saa alle 40 000 dollarilla, ja sillä ajaa jo 600 kilometriä.

SAMAAN AIKAAN asuntojen tuotantokustannukset ovat nousseet merkittävästi. Kuntien tontti- ja kaavoitusmo nopolien lisäksi yksi syy kehitykseen – tai sen puuttee seen – voi olla se, että rakentaminen toimialana on perin teisesti totuttu näkemään sijaintivetoisina projekteina, jol loin ihmisenergia keskittyy optimoimaan yksittäistä projektia ja sen kannattavuutta pitkäjänteisen kehittämisen sijaan. Kulut tajatuotealoilla lähestymistapa on päinvastainen: tavoitteena on luo

PUHEENVUORO

Sisäpurussa irrotimme muun muassa kipsilevyt, villat ja lat tiamatot. Tämä on kovaa fyysistä työtä sorkkaraudalla ja mattopuu kolla. Jonkin verran oli myös asbes tipurkua, Sparalin sisäpurkutiimin vetäjä Joona Salo sanoo.

Metallit ovat arvotavaraa, ja ne me nevät sulattamoille. Puu, styroxi ja osa muoveista päätyvät polttoon ja sitä kautta Murskaammeenergiaksi.täällä 4500 ton nia betonia korkeintaan 90 milli metrin raekokoon, jolloin se on val mista esimerkiksi tiepohjiin, park kipaikoille ja kauppakeskusten pi harakenteisiin. Erotamme epäpuh taudet, jotta murske on puhdasta ja kierrätyskelpoista. Parhaimmil laan sitä ei erota kalliomurskees ta, kertoo Sparalin toimitusjohtaja Mikael Sparf

Purkaminen kulmakivikiertotaloudenon

Neljässä viikossa purimme noin 6000 neliömetriä, rakennus purkuun ja timanttiporaukseen eri koistuneen Ab Sparal Oy:n kokenut työnjohtaja Sami Tarkkanen sanoo.

Rakennuksen purku alkoi sisä purulla, jossa rakennuksista pois tettiin materiaalit, joita koneelli

Betoni kiertää tehokkaasti

Kiertotaloudessa on vielä paljon kehitettävää

yleistyy, kun

Kiertotaloudessa on vielä pal jon kehitettävää, Sparf kiteyttää.

Pohjoismaiden suurin Kobelco-purkumonsteri oli käytössä Perkkaalla. Koneen erikoisuus on pitkälle ulottuva puomi, kertovat Sparal Oy:n Sami Tarkkanen, Mikael Sparf ja Joona Salo. purkaminen vanhan tilalle halutaan saada uutta.

E

Rakennusten

MAINOSLIITE RAKENTAMINEN n 03 Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

Sparf on veljensä kanssa toisen polven purkualan yrittäjä. Heidän

Pölynhallinta on tärkeä osa purku työmaan toimintaa. Sparal tekee pölynhallintasuunnitelman osak si purkulupaa.Emmeodota, että meille tul laan sanomaan työmaan pölystä, vaan huolehdimme nämä asiat jo ennakolta kuntoon. Kun olemme nähneet sadoittain työmaita, tie dämme, miten pölyä hallitaan niin, ettei purkutyö haittaa ympäristöä.

Seulomme ja erottelemme mai ta niin, että maasta saadaan mah dollisimman iso osa jälleen uusio käyttöön.Monetpurettavien rakennusten osat kelpaisivat kierrätettäviksi ko konaisina. Onpa Sparfille tullut vas taan kokonaisia teollisuushalleja, joita olisi voitu purkaa ja koota toi seen paikkaan. Lait ja asetukset ovat kuitenkin osassa näissä esteenä.

Betonin saaminen kiertoon on pur kutyömaan isoin asia, sillä 90 pro senttia materiaalista on betonia.

Asiakkaamme odottavat meil tä yhä nopeampaa toimintaa. Siihen pitää olla modernit koneet ja osaava henkilöstö. Kohteet ovat yhä vaati vampia erityisesti silloin, kun pur kuja tehdään asutuksen keskellä.

isänsä perusti yrityksen liiketoi minnan vuonna Kolmivuotiaasta1986.asti olen ollut purkuhommissa ja nyt alan hiljal leen tienaamaan, Sparf naurahtaa.

sessa purussa ei voi erottaa.

teksti nortio kuva joona raevuori

Purkuala kehittyy niin, että materiaaleista yhä enemmän päätyy kiertoon tulevaisuudessa. Erityisesti betonin osalta kierrätys on avainasemassa.

jukka

Yritys on onnistunut kehittä mään jatkuvasti toimintaansa, mi tä todistaa sen 15 prosentin vuosit tainen liikevaihdon kasvu. Tänä vuonna liikevaihto hipoo kymmen tä miljoonaa euroa, liiketoiminta on kannattavaa, vakituisia ammattilai sia työllistetään noin viisikymmen tä ja koko ajan investoidaan.

spoon Perkkaan puistos sa alkoi heinäkuun alussa kahden koulun ja kahden päiväkodin purkaminen. Nyt jäljellä on vain pienten kukku loiden kokoiset kasat betonia. Val mista on syyskuun lopussa, jolloin YIT aloittaa uuden päiväkodin ra kentamisen samalle paikalle.

taa parin sadan tonnin puristusvoi maisella kourallaan betonista esi merkki betoniraudoitteet ja puuta varan. Kukin materiaali erotellaan näin tarkasti omaan kasaan.

Loppu on puuta, muoveja, styro ksia, eristevilloja, posliinia, kera miikkaa ja metalleja. Nekin pyri tään saamaan tehokkaasti kiertoon.

Purkutöihin liittyy usein pilaan tuneiden maiden puhdistamista erityisesti tehdaskohteissa. Erään kin betonitehtaan uumenista löy tyi kymmeniä tuhansia tonneja pi laantunutta maata, joka luonnolli sesti kasvatti urakkaa melkoisesti.

Modernit koneet apuna Työmaalla on ensi kerran käytös sä uutuuttaan kiiltävä Kobelco SK550DLC -purkumonsteri. 70 ton nin järkäleen hintalappu on noin 1,5 miljoonaa euroa ja sen jokainen kuuden tonnin painoinen työkalu kin maksaa parisataa tuhatta euroa. Ilman investointeja ja toiminnan jat kuvaa kehittämistä alalla ei pärjää.

Uuden koneen erikoisuus on sen pitkälle ulottuva puomi ja no pea työkalujen vaihtaminen. Mo lemmat nopeuttavat työtä ja teke vät koneen käytöstä turvallista ah taillaPurkumonsterintyömailla. ydintehtävä on betonin pulverointi eli se irrot

puolella kiinteis töstrategia auttaa muun muassa kiinteistö sijoittajien ja tilojen hallinnoijien arkea.

Ensin siis selvitetään, mitä kiinteistöjä on, minkälainen historia niillä on ja mil laisessa käytössä ne ovat nyt. Tavoitteissa kiinteistöt jaetaan strategiakauden ajaksi kolmeen salkkuun: säilytettävät, ne, jois ta luovutaan ja ne, joista tehdään selvitys.

Saumaton massalattia on visuaalisesti miel lyttävä kokonaisuus, joka on ystävällinen sekä käyttäjälle että ympäristölle. Korkeaan hygieniatasoon vaadittava ylläpito on vai vatonta, eikä kovaa hankausta tai voimak kaita kemiallisia aineita tarvita lattiapinnan puhtaanapitoon.Useimpienpinnoitteiden puhdistami seen riittää pelkkä vesi, jolloin myös yllä pitokustannukset ovat matalat. Massalat tiassa ei myöskään käytetä liima-aineita, ja niiden kestävyys, muuntautumiskyky sekä

sopiiPinnoittaminenerikohteisiin MASTER-CHEMICALS.FI

Aleksi Riuttala

Lattiaanlattiapinnoille.kohdistuutilan suurin rasitus, mikä lisää materiaalivalintoihin kohdistuvaa painetta. Kustannusten ja visuaalisen ilmeen lisäksi onkin tärkeää huomioida lattian käyt tötarkoitus ja ylläpito koko elinkaaren ajalta. Me huolehdimme, että asiakasyrityksemme saavat mitä tilojen käyttäjät tarvitsevat, Hei nonen kiteyttää kotimaisen asiantuntijayri tyksen toimintaperiaatteen.

Liian harvoin mietitään vaihtoehtoja rakennuksen tekniikan ennallistamiselle. Pitäisi harkita, miten kiinteistönomistajan pitkän tähtäimen strategiset tavoitteet ja ta loudellisen tilanteen muutokset vaikutta vat kiinteistöjen hallintaan, kiinteistöjohta misen päällikköFinPromaasiantuntijayritysOy:nprojekti

attiapinnoitteiden eli massalat tioiden käyttö lattiamateriaaliina on viime vuosina yleistynyt, ei kä suotta. Pinnoitusjärjestelmien kehittyminen on lisännyt massalattioiden käyttöpotentiaalia ja yksilöllisiä räätälöin timahdollisuuksia käyttäjän tarpeen mu kaan. Teollisuuskohteiden, koulujen, sai raaloiden, päiväkotien, urheiluhallinen ja varastojen lisäksi kovaa käyttöä kestävät ja visuaalisesti viihdyttävät massalattiat ovat käyttäjä- ja ympäristöystävällinen vaihto ehto esimerkiksi liike- ja toimistotiloihin.

teksti jukka nortio kuva

n Saumattomuuden ansiosta pin noitteella saa tilaan yhtenäisen lattiapinnan, jota on helppo hoitaa.

Massalattiat kestävät hyvin käyttöä ja kovaa mekaanista rasitusta vaivattomalla yl läpidolla. Käyttötarkoituksen mukaan lattia pinnoitteen avulla lattiasta saadaan esimer kiksi lapsille mukava ja joustava, urheilijoil le iskuja vaimentava ja vammoja ehkäisevä, teollisuudelle kovaa kemiallista rasitusta, voimakkaita iskuja ja korkeita lämpötiloja kestävä tai liiketilalle helposti muokattavis sa oleva. Massalattiaan on myös mahdolli suus saada uniikki kuviointi tai brändiä vah vistava värimaailma, kertoo lattiapinnoitus ten asiantuntijayritys Master Chemicalsin toimitusjohtaja Jussi Heinonen

Oikeanlainen pinnoiteratkaisu Laadukkaista järjestelmistään ja konsultoi vasta palvelustaan tunnettu Master Chemi cals palvelee suunnittelijoita, urakoitsijoita ja rakennusliikkeitä valtakunnallisesti koko prosessin ajan lattian suunnittelusta pinnan huoltamiseen. Hyvä suunnittelu, laadukkaat tuotteet, ensiluokkainen toteutus ja oikea oppinen huolto luovat edellytykset elämää kestäville

Monissa kunnissa olen kysynyt tek niseltä johtajalta, onko kunnassa laadittu kiinteistöstrategia, joka ohjaa kiinteistöjen hallintaa. Vastaus on useimmiten ei. Kunta liiton tekemän selvityksen mukaan yli puo lella Suomen kunnista puuttuukin kiinteis töstrategia, Riuttala huomauttaa.

sanoo.Kun ranhaltijoita.tamushenkilöitäseurakunnissaSejaksiluodaankiinteistöjenreunaehtojastrategiaaorganisaationjataloudenviedäänhallintaan,toiminnanpohkiinteistöstrategia.palveleekunnissajasekäluotettäviYksityisellä

Tavoitteisiin päästään strategiakau den toimenpidesuunnitelmalla. Se jalkau tuu investointiohjelmaan, budjetointiin ja pts-suunnitelmaan. Kiinteistöistä, joista luovutaan, tehdään suunnitelma aikatau luineen ja toimenpiteineen.

Määrärahoja myös ylläpitoon Kiinteistöstrategiaan kuuluu kiinteistöjen nykytilan analyysi, tarvemäärittely ja näke

eino ansio

teksti mari korhonen kuva patrik rastenberg

Tilojen käyttäjät ovat tärkeässä roolis sa, sillä heidän tarpeidensa mukaan kiin teistöjä tulee kehittää eteenpäin. Kunnas sa voi olla esimerkiksi hyväkuntoisia tiloja, jotka ovat kuitenkin jääneet vähälle käytöl le. Näitä tiloja voitaisiin muokata esimer kiksi nuorison kerhotoimen tarpeisiin.

siin tai muutoshankkeisiin. Kiinteistöstra tegia määrittelee, miten toimitaan yhdessä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistöstrategia nojaa aina organisaa tion strategiaan. Kiinteistöillä ei ole itseisar voa, vaan ne palvelevat esimerkiksi kunnis sa kuntapäättäjien määrittelemiä tavoitteita.

Ylläpito ja puhdistus on helppoa

K

mys siitä, millä keinoilla organisaatio pää see sekä teknisesti että taloudellisesti kiin teistöjensä kanssa tavoitetilaan.

RAKENTAMINEN MAINOSLIITE 04 n Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

Laadukas lattia kestää kulutusta

n Massalattiat sopivat myös loista vasti hygieenisyyttä edellyttäviin tiloihin, joissa on korkeat puhtaus vaatimukset siivouksen osalta.

Monipuoliset lattiapinnoitteet luovat otolliset olosuhteet ti laan, joka kestää käyttäjiensä elämää huolettomalla yllä pidolla. Pinnoite tulee valita käyttötarkoituksen mukaan.

L

n Pinnoitteen yksi merkittävimpiä hyötyjä on mekaanisen rasituksen kesto. Se kestää mainiosti lämpöä, iskuja ja kemikaaleja.

iinteistöhallinnassa mennään helposti yksin tekniikka edellä: määritellään tekniset käyttöajat kiinteistön eri kohteille ja tutki taan, mikä on kiinteistön kunto. Korjauk sia tehdään silloin, kun tekniikka niin vaa tii. Kiinteistönomistajan kokonaistaloudel lisuus ja käyttäjien toiminnalliset tarpeet jäävät sivuun, jos toimitaan näin.

Tilojen käyttäjät ovat kiinteistöstrategian laatimisen keskiössä, sillä heidän tarpeidensa mukaan kiinteistöjä tulee kehittää eteenpäin, toteaa FinProma Oy:n Aleksi Riuttala.

Kiinteistöjen hallinta on selkeää, kun sekä omistajilla, ylläpitäjillä että käyttäjillä on yhteinen näkemys kiinteistöjen kehittämisestä. Tähän tavoitteeseen auttaa huolella laadittu kiinteistöstrategia.

Kirkas strategia edistää kehittämistyötäkiinteistöjen

Massalattiaan on mahdollista saada uniikki kuviointi tai brändiä vahvistava värimaailma. Kuvassa Tatu Tuomisen suunnittelema Satujen palatsi vuodelta 2020.

toon,damuttaläjenmerkin.ta. Riuttalamyöstyökalu,vitettävistäsuunnitelmaSamanlainentehdäänselkiinteistöistä.Strategiaonarjen jollavoiratkoaristiriitatilanteikertooesiUseinkiinteistörakentamiseenkylmyönnetäänrahaa,sitteneibudjetoimäärärahojaylläpierilaisiinkorjauk

mahdollisuus muun muassa uudelleen lak kaukseen uuden lattian asentamisen sijaan tekevät elinkaaresta pitkän. Massalattia on kin kustannustehokas ja ekologinen vaihto ehto, jonka vuoksi se tulee tulevaisuudessa viemään jalansijaa entistä enemmän muovi matoilta, Heinonen avaa lattiapinnoitteiden vahvuuksia ja markkinanäkymiä.

“Strategia on arjen työkalu, jonka avulla voi ratkoa ristiriitatilanteita.myös

CAD-tuotemerkkiä hallinnoi va Quanttos Oy ja Taloustut kimus julkaisivat tänä kesänä rakennusalan hukkaa käsit televän kyselytutkimuksen tulok set. Mittavaan tutkimukseen osal listui 150 rakennusalan toimijaa, jotka edustivat rakentamisen ko ko arvoketjua. Vastaavaa tutkimus ta rakennusalan resurssien käytös tä ei Suomessa ole tässä mittakaa vassa aiemmin Toimitusjohtajatehty.

projektien taloudellista kannatta vuutta ja muun muassa vähentää prosesseista syntyvää hukkaa.

n Hukka jaa150-tutkimukseenrakennusalallaosallistuirakennusalantoimialanarvoketjuista. n Tutkimuksella haettiin näkemyksiä rakennusten materiaali- ja aikahukasta sekä vaikutuksista.maailmantilanteen HUKKA OSOITTEESTAJCAD:IN-TUTKIMUSRAKENNUSALALLAONLADATTAVISSAVERKKOSIVUILTA: JCAD.FI

aikaisia laskentamenetelmiä ja te kee projektikohtaista jälki- tai to teumalaskentaa. Tiedon siiloutu misen koetaan kuitenkin vaikeut tavan erityisesti kustannuskehityk sen arviointia esimerkiksi suurissa rakennusprojekteissa.Kysyttäessätoimialalla seuraa vien kolmen vuoden aikana vai kuttavista tärkeimmistä trendeis tä kolmannes vastaajista uskoi hin noittelun ja materiaalihallinnan ko rostuvan. Reilu neljännes korosti raaka-aineiden saatavuuden sekä valmistamisen ja 23 prosenttia kus tannustason nousun merkitystä. Il mastonmuutoksen mainitsi vaikut tavammaksi trendiksi vain 13 pro senttiaTutkimustuloksistavastaajista.

tällöin vältytään myös ikäviltä yl lätyksiltä. Esimerkiksi käy pienikin laskentavirhe, joka kertautuu pro jektin eri vaiheisiin ja lumipalloe fekti on valmis, Räihä jatkaa.

Rakentamisen hukka haltuun teksti tuomas i. lehtonen kuva tuuli nikki xx Viime vuodet ovat laittaneet rakennusalan toimijat koville n

Pentti Räihän ja asiantuntija Ville Miettisen mu kaan tutkimuksella haluttiin sel vittää toimialan näkemyksiä muun muassa materiaali- ja aikahukas ta. Tutkimuksen toivottiin tuovan tietoa myös siitä, miten vallitseva

oli hienoa havaita, että valtaosa alan toimi joista oli motivoituneita hukan vä hentämiseen. On kuitenkin mielen kiintoista, että peräti 34 prosenttia vastaajista ei nousevien hintojen ja Ukrainan kriisin aiheuttamista haasteista huolimatta liittyväärakennusmateriaalienseurannutkäyttöönhukkaa,Miettinentoteaa.

Hankkeita eivät johda robotit, vaan projektisuunnitelmien takaa löytyy aina ihminen. Laatuvaati musten ja stressin kanssa tasapai noilu houkuttaa oikomaan tärkeis säkin asioissa. Projektinhallinnassa on kuitenkin kyse myös suunnitel mallisuudesta. Kun rakentajalla on aito kiinnostus kustannusten, ajan ja laajuuden hallintaan, muodos tuu projektista eheä kokonaisuus ja

Määrälaskenta karsii virheet Räihä ja Miettinen painottavat tar kan määrälaskennan olevan keskei nen tekijä, jolla voidaan parantaa

maailmantilanne on vaikuttanut rakentamisen arvoketjuihin.

Materiaalihallinnan tärkeys on vahvassa kasvussa

JCAD:in ja Taloustutki muksen teettämä Hukka rakennusalalla -tutkimus osoittaa, että kuusimateriaalihukkarakennusprojektienkotimaistenonyliprosenttia.

Vastaajista 24 prosenttia koki ra kennusprojekteissa syntyvän eni ten työaikaan ja aikatauluihin liit tyvää hukkaa. Tämä korostui erityi sesti LVIS- ja jaViidesosaseissavaikuttaneennutkeskimäärintikohtaisenpintaurakoitsijattiaalia.kijöidenkennusliikkeidenkaalestaanvastauksissa.pintaurakoitsijoidenRakennuttajatpuopainottivatmateriaalihukjakiinteistönomistajatsekäraedustajattyöntehyödyttämätöntäpotenRakennusliikkeet,LVIS-jaarvioivatprojekmateriaalihukanolevan6,33prosenttia.Vastaajista63prosenttiaeikokehaastavanmaailmantilanteenrakentamisenprosessyntyväänhukanmäärään.näkihukanvähentyneen17prosenttiakasvaneen.

Jos et tiedä mistä virhe muo dostui, olet pulassa ja toistat to dennäköisesti saman virheen seu raavassakin kohteessa. Rakennus hankkeissa tällaiset toistuvat piilo kulut ovat valitettavan yleisiä, mut ta autamme asiakkaitamme niiden havaitsemisessa aina mielellämme, Räihä päättää. Vastauksista selvisi, että hukkaa syntyi selvästi eniten aikatauluihin ja liittyvissämateriaalihallintaanprosesseissa.

Rakennusalan resurssien käyttöön liittyvään tutkimukseen osallistui 150 alan toimijaa. Mielenkiintoinen seikka tuloksissa oli JCAD:in asiantuntija Ville Miettisen ja toimitusjohtaja Pentti Räihän mukaan, että peräti 34 prosenttia vastaajista ei nousevien hintojen ja Ukrainan kriisin haasteista huolimatta seurannut rakennusmateriaalien käyttöön liittyvää hukkaa.

Kaksi kolmesta vastaajasta kertoi organisaationsa seuraavan mate riaalihukkaa projektikohtaises ti. Toisaalta 15 prosenttia vastaa jista kokee, että voi vaikuttaa hu kan määrään ainoastaan vähän tai ei lainkaan. Valtaosa rakennusliik keistä ja LVIS- sekä pintaurakoitsi joista hyödyntää projekteissa nyky

J

MAINOSLIITE RAKENTAMINEN n 05 Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

Vastaus materiaalihukan ja tuplatyön ongelmiin Digitalisaatio on saavuttanut raken nusalan keskimääräistä hitaammin, ja tietomallinnusratkaisuihin siirty minen edellyttääkin monelta alan yritykseltä hyppyä kohti uutta ai kakautta. Hyppy kannattaa Niemi sen ja Kerolan mukaan lukuisista eri syistä. Keskiössä on tiedon jakami sen mahdollistama kehitys. Yrityksen tarjoaman tietomal linnusohjelmisto Archicadin avul

Kustannussäästöjä Archicad in ja tietomallien av u lla

Sen lisäksi että kiinteistöt voi daan suunnitella ekologisemmik si, kustannuksiin ja hiilijalanjälkeen on mahdollista vaikuttaa myös ra kennusvaiheen materiaalivalinnoil la sekä käyttövaiheessa erilaisia ku lutuslukemia seuraamalla, myynti johtaja Jaakko Kerola taustoittaa.

Järjestelmiimmemitattuna. voidaan luo da työnkulkuja, joiden avulla ra kennuksen elinkaaren eri vaihei den kustannuksia on mahdollista valvoa, Nieminen kertoo.

Kehityksen avainroolissa ovat digitaaliset ratkaisut, ohjelmisto yritys Nordic BIM Finlandin (enti nen M.A.D.) liiketoimintajohtaja Arto Nieminen sanoo.

R

la fyysisestä rakennuksesta luodaan digitaalinen kaksonen, joka kokoaa rakennuksen elinkaaren eri vaiheis sa tarvittavan datan yhdelle alustal le. Tiimityökalu BIMcloud taas tuo projektitiimin jäsenet reaaliaikai sesti yhteen sijainnista riippumatta.

Digitaalisia järjestelmiä arkkiteh tuurin, rakentamisen, kiinteistön hallinnan ja vähittäiskaupan tarpei siin tarjoavan Nordic BIM Finlandin toiminnan ytimessä on tietomallin nus, eli BIM (Building Information

Kun kaikki käyttävät samoja malleja, asioita ei tehdä useampaan kertaan. Läpinäkyvyys ja koordi naatio paranevat, Kerola täsmentää.

RAKENTAMINEN MAINOSLIITE 06 n Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

Ohjelmistojen avulla saavutetaan suuriakin kustannussäästöjä, pie nennetään hiilijalanjälkeä ja lisäk si ne helpottavat optimaalisten ra kennusmateriaalien valitsemista se kä määrien arviointia. Kun käytössä on tarkat suunnitelmat ja tiedot ra kennuksen neliömääristä, tiedetään tarkasti myös se, kuinka paljon ma teriaaleja tarvitaan. Näin vältetään ylimitoitetuista tilauksista syntyvä hukka ja alimitoitettujen tilausmää rien aikaansaamat viivästykset.

Tietomallit tuovat kestävyyden ja tehokkuuden rakennuksen elinkaaren kaikkiin vaiheisiin. teksti saana lehtinen kuva joona raevuori

Modeling). Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa toimivan konsernin BIMja PropTech -ohjelmistoissa ekolo gisuus ja tehokkuus eivät pysähdy suunnitteluvaiheeseen, vaan kul kevat läpi rakennuksen elinkaaren.

akennusalalla käydään lä pi murrosta, jonka keskiös sä ovat niin työn tekemi sen tavat, toimijoiden väliset so pimukset kuin vastuutkin. Keskei nen alaa mullistava megatrendi on ilmastonmuutos, joka pakottaa yri tykset omaksumaan käyttöönsä uu denlaisia, viranomaisten säännölli sesti päivittämiä toimintatapoja. Sa malla ratkaisuja etsitään myös ra kennusmateriaalien hintojen nou sun ja saatavuusongelmien tuomiin haasteisiin.Päällekkäisistä muutoksista huo limatta kestävä ja tehokas rakenta minen on jatkuvasti helpompaa.

Ajan lisäksi säästöjä syntyy myös rahassa

Oikein käytettyinä tietomallit säästävät aikaa ja muita resursseja, sekä minimoivat väärät valinnat, Nieminen summaa.

Nordic BIM Finlandin Arto Niemisen sekä Jaakko Kerolan mukaan rakennusalan kehityksen keskiössä ovat digitaaliset ratkaisut.

Laadukasta asumista lähellä luontoa ja palveluita

Keskeinen osa Nonna Groupin asumispalveluita on innovatiivi

Väestö ikääntyy, mutta uuden innovoiminen laahaa jäljessä. Suomessa tarvitaan enemmän toimijoita, jotka vastaavat senioreiden haasteisiin, painottaa Nonna Group Oy:n toimitusjohtaja Nora Stenvall. teksti saana lehtinen kuva anni hartikainen

Kaiken toiminnan taustalla on kantava ajatus siitä, että jos vain iki nä itse pääsemme niin pitkälle, juu ri tällaisissa paikoissa mekin haluai simme asua, Stenvall sanoo.

ammattilaisista koostuva henkilö kunta on paikalla päivisin. Öisin puolestaan käytössä on poikkea vaan toimintaan välittömästi rea

Nonna Group Oy:n ikäihmisille suunnattujen, vastikään valmistuneiden asuintalojen tunnelma on kaukana laitosmaisuudesta. Vuokra-asumisen ja tarvittavan tuki- ja terveyspalveluiden yhdistävä konsepti haastaa perinteistä palveluasumista myös teknologiaratkaisuilla.

nen ote teknologian hyödyntämi seen. Nonna-talojen asukkaat saa vat halutessaan käyttöönsä lukuisia eri teknologia-avusteisia palveluita,

äestö ikääntyy Suomes sa poikkeuksellisen no peaa vauhtia. Huolto suhteen ennustetaan kohoavan vuoteen 2030 mennessä jopa 70 prosenttiin. Tämän päivän ikääntynyt sukupolvi on myös mo nella tapaa erilainen edeltäjäänsä verrattuna: kyseessä on paitsi suu rempi, myös terveempi ja taloudel lisesti vaikutusvaltaisempi joukko, josta yhä harvempi tarvitsee asumi seensa ympärivuorokautista tukea.

n Uudenlaiset teknologiaavusteiset palvelut tukevat asukkaan arkea.

Vuonnataustoittaa.2020perustetun yrityk sen tavoitteena on tarjota ikäihmi sille loppuelämän koti, ei välipysäh dystä ennen laitoshoitoa.

n Muisti- ja aistisairaiden asukkaiden on turvallista liikkua ja asua taloissa.

Tavoitteena toiminnan merkittävä kasvattaminen Yhtiön tulevaisuuden suunnitel mista puhuttaessa Stenvall mainit see kasvutavoitteiden lisäksi pyr kimyksen jatkuvaan kehitykseen. Innovoinnin liikkeellä pitämisessä avainasemassa on hänen mukaan sa asukkaiden ja henkilökunnan ak tiivinen vallvuudestatävuosisuuksia,menelläpinmenkinläheisissäänkin.tustalulökuntaan,kalustamiseen.jelmaankuttaakea.tanäkyyToimintammeosallistaminen.arvopohjaisuusvahvastisiinä,ettemmeoletietävämmejaosaavammekaikTalojenasukkaatsaavatvaiitsepaljonpäivittäiseenohjaesimerkiksiasuntojensaSamapäteehenkikuvaileeStenvall.Uusi,yhteisöllinenasumispalveonherättänytrunsaastikiinnosniinikäihmisissäkuinheidänOsakohteistaonjolähestäyteenvarattuja.KolvuodenpäästäNonnaGroutavoitteenaontoimiajokymeripaikkakunnalla.Kohteemmeovatisojakokonaijakunniitäavataanjoka2–3,puhutaanmerkittäväsyhteiskunnallisestavaikuttaasumisensaralla,Stenpäättäähymyillen.

V

n Nonna-talossa asuminen voi siirtää tai jopa poistaa ikääntyvän ihmisen laitos hoidon tarpeen.

Erilaisiin vaihtoehtoihin tutus tuttuaan hän päätti ryhtyä rat komaan kasvavaa yhteiskunnal lista haastetta yhdessä saman ai heen kanssa painineiden – nykyis ten yhtiökumppaneidensa kanssa. Näin syntyi Nonna Group Oy, jonka tuottamissa asumiskokonaisuuksis sa yhdistyvät yhteisöllinen vuok ra-asuminen, hoivakodeista tutut tukipalvelut ja uusimman teknolo gianLähtökohtanammehyödyntäminen. on mahdol listaa ikäihmisille omannäköinen elämä yhteisöllisessä ja toiminta kykyä ylläpitävässä ympäristössä, Stenvall

Vaikka Suomessa on pian Euroo pan vanhin väestö, vääjäämätön tarve uuden innovoimiselle näkyy kuntien toimintamalleissa heikosti.

kuten lääkärikeskus Pihlajalinnan tarjoamat lähihoitajistaNonna-talojenetävastaanotot.sairaanhoitajista,jamuistahoiva-alan

Suurta,ratkaisemassaongelmaayhteistä

asumistaModernia

MAINOSLIITE RAKENTAMINEN n 07 Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

n Suunnitellessa panoste taan viihtyisiin ja toimiviin tilaratkaisuihin sekä laa jaan palveluntarjontaan.

n Avaintekijänä taloille on niiden yhteisöllisyys.

LISÄTIETOA NONNA PALVELUKEHITYSYHTIÖSTÄGROUPQR-KOODINTAKAA:

Vaikka asukkaan vointi heik kenisi, hänen ei välttämättä tar vitse muuttaa muualle, sillä hän voi hankkia Nonna-taloista paljon erilaisia tuki -ja terveyspalveluita, Stenvall kertoo.

goivaEmmevirtuaalivalvonta.kuitenkaanoleta, että ikäihmiset hallitsisivat itse ja yk sin kaikkien teknisten laitteiden käytön. Siksi kohteissa on yhteisö työntekijä, joka auttaa muun muas sa etäpalveluiden käyttämisessä, Stenvall painottaa.

n Nonna-talot sijaitsevat lähellä vettä tai puistomaisessa keskeiselläympäristössäsijainnilla.

Asukkaiden toimintakyvyn kannalta on oleellisen tärkeää, et tä he pääsevät liikkumaan kauniissa ympäristössä ja käymään vaikkapa kahvilassa tai kauppakeskuksessa, StenvallKaikkikorostaa.tähänmennessä valmis tuneet ja suunnitteilla olevat Non na-talot ovat uudiskohteita, sillä yhtiö haluaa rakentaa asunnoista mahdollisimman laadukkaita ja ko dikkaita rakennuksien keskeisestä sijainnista tinkimättä. Inspiraatiota taloihin on haettu perinteisten pal velutalojen sijaan hotelleista.

Tämän huomasi myös Nonna Grou pin toimitusjohtajana työskentele vä Nora Stenvall etsiessään perin teisestä laitoshoidosta poikkeavia tukipalveluita vielä melko toimin takykyiselle läheiselleen.

Ensimmäinen Nonna-talo avattiin syyskuun alussa Rovaniemen kes kustaan. Ovet avataan syys-loka kuun taitteessa myös Turun eko logisesti rakennetulla puukerros taloalueella ja alkuvuodesta 2023 Kuopiossa, Kallaveden rannalla. Neljäs rakennushanke on suunnit teilla Oulun ydinkeskustaan, kaup pakeskus Valkean kupeeseen, ja sen arvioitu valmistumisaika ajoittuu vuosien 2023 ja 2024 vaihteeseen.

tarjouksissa voivat olla suuria, ei kä niistä useinkaan käy ilmi erot toteutuksessa. Suomen nykyinen lainsäädäntö ei helpota asiaa, sil lä se sallii hissin peruskorjauksen suppealla sisällöllä. Tällöin vain muutaman vuoden kuluttua

Asiakaslähtöisyys A ja O

ohteen yksilöllisiin tar peisiin räätälöityjä jasiurakointipalveluhistuottavaOneliftOy

n Jätteeksi vätkomponentitluokiteltavatjakierrätettämateriaalitlajitellaan.

Eettisiinlisäämällä.periaatteisiin sitoutu neet hissiurakoitsijat voi tarkistaa Suomen Hissiyhdistyksen sivustoil ta. Vuonna 1981 perustettu yhdis tys pyrkii aktiivisesti saamaan koko alan sitoutumaan hyvän kauppata van mukaiseen toimintaan. Läpinä kyvä toiminta ja puolueeton kon sultointi ehkäisevät epäterveitä markkinointikeinoja, mikä vähen tää korjausrakentamiseen liittyviä riskejä asiakkaan näkökulmasta, jo kymmenen vuoden ajan Suomen Hissiyhdistyksen hallituksessakin vaikuttanut konkari päättää.

antaa asiakkail lemme mahdollisuuden toimia ura koinnin jälkeen halutessaan vapaas ti markkinoilla ilman pakkosidosta meihin, kertoo Rautiainen yhtiön toimintaperiaatteista.

ostajan näkökulmasta.

erottuu alan markkinoista poikke uksellisen pitkän kokemuksen kar tuttamalla tietotaidolla sekä sen tuomalla valmiudella peruskorja ta, modernisoida ja huoltaa myös kaikista haastavimpia hissikohtei ta. Vuonna 2010 perustetun yhtiön toimitusjohtaja ja tekninen asian

n Alihankkijoihin sovelle taan samoja vaatimuksia, kuin työntekijöihin.

teksti mari korhonen kuvat onelift Hissien peruskorjauksissa ja modernisoinnissa tarvittavaa kokemusta ei opita kuluttamalla koulunpenkkiä. Haastavien kohteiden edellyttämä kokemus ja ammatillinen osaaminen on vuosikymmenten työssäoppimisen tulosta.

n Vahvimmillaan yritys on kohteissa, jotka vaativat syvää ymmärrystä alasta.

Reilua peruskorjaukseenrakentamisestaurakointia

n Oneliftin johtava liikeaja tus on tuottaa laadukkaita tuotteita asiakkailleen.

prosenttisesti peruskorjauksiin. Vanhan kunnostaminen on aina uuden rakentamista ekologisempi vaihtoehto, ja olemmekin alan edel läkävijöitä kestävässä kehitykses sä. Teemme ratkaisuja asiakkaan ja ympäristön hyväksi pitkällä täh täimellä, jotta toiminta on kestävää sekä asiakassuhteen että luonnon näkökulmasta, Rautiainen sanoo. Markkinoille tyypillisten tehdas valmisteisten tuotteiden tarjoami

Hintaerot urakointiyhtiöiden

n Yritys on toteuttanut suuria hankkeita, kuten säätytalon ja oopperatalon hissien peruskorjaukset.

K

“ kunnostaminenVanhanonainauudenrakentamistaekologisempaa.

alanainentamista,tyjenuusimattakastajanukset,kokoisethansienkymmenienrapsahtaataloyhtiölleruskorjauksestapevoijopatueurojenkustanjostarvaatiijätetosienvaihRautikuvaileehaasteita

n Yrityksen työnjohdolla on usean kymmenen vuoden kokemus hissialalta sekä yrityksen johtamisesta.

sen sijaan Onelift räätälöi jokaiseen kohteeseen komponentit yksilölli sesti, mikä lisää asiakkaan vapaut ta hissiremonttien toteuttamiseen tulevaisuudessa.Ostammetuotteet suoraan eu rooppalaisilta tehtailta, jolloin asi akkaamme voi vat tilata jatkossa osia suoraan nii den valmistajal ta ilman välikä siä. Käytännös sä hinta on täl löin mekittuna.mansuurentä,murto-osanasiakkaallesiimitäseolisihissifirkauttahanHaluamtoiminnallamme

Hissin peruskorjauksessa kokemus on korvaamaton menestystekijä.

Erikoiskohteiden virtuoosi Hissiurakoinnin haastavimpa na alueena tunnetussa peruskor jauksessa kokemus on korvaama ton menestystekijä, eikä siihen ole olemassaJokainenoikotietä.kohde on erilainen. Aina tulee yllätyksiä, eikä niihin voi varautua etukäteen. Hissiä pu retaan tilanteen mukaan, aika on rajallinen, ja koska etukäteissuun nitelmia ei juuri voi tehdä, on ol tava valmius nopeaan reagointiin. Tässä vuosikymmenten kokemuk sen tuoma osaaminen on ratkaise vaa, Rautiainen kertoo.

Onelift onkin vahvimmillaan kohteissa, joissa vaaditaan syvää ymmärrystä toimialasta. Yhtiön näyttävä kohderepertuaari kertoo omaaPieneksitarinaansa.yritykseksi olemme to teuttaneet suuria hankkeita, kuten ulkoministeriön, Säätytalon, oop peratalon ja Helsingin kaupunginte atterin hissien peruskorjaukset. Sa noisin, että mitä vaativampi kohde, sen parempi. Museoviraston suo jelukohteissa olemme markkinoi den vahvimpia, sillä niissä kokemus on se mikä puhuu. Emme myöskään ole kiinni standardeissa, kuten suu ret yritykset, Rautiainen sanoo.

RAKENTAMINEN MAINOSLIITE 08 n Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

Alan vastuulliset toimijat pyrki vät yhteistyössä ehkäisemään lain säädännön mahdollistamien suden kuoppien toteutumista kehittämäl lä eettistä säännöstöä sekä kitke mään harmaan alueen toimintaa tietoisuutta

Onelift ostaa tuotteensa suoraan eurooppalaisilta tehtailta, jolloin asiakkaat voivat jatkossa tilata osia suoraan valmistajalta. Hinta on tällöin murto-osan siitä, mitä se olisi suuren hissifirman kautta hankittuna.

tuntija Christian Rautiainen aloit ti työt hissiurakoitsijana oppisopi muksella suoraan armeijan jälkeen 35 vuotta sitten ja on sen jälkeen kulkenut kuilun pohjalta myyntija työnjohtajaksi alan kärkitoimi joiden riveihin. Lopulta hän alkoi toteuttamaan asiakaslähtöistä ura kointia eettiseltä arvopohjalta itse näisenäOlemmeyrittäjänä.Suomen ainoa hissiu rakoitsija, joka on keskittynyt 90

Objektiivista konsultointia Tietoisuuden puute tekee hissiura kointiin liittyvästä päätöksenteosta tilaajan näkökulmasta haasteellista.

hoitaa yhdellä eristeellä niin, että työmailla säästyisi huomattavasti työtunteja ja Tykkä-Vedderkustannuksia?tarttuiensin keit tiöveitseen, sitten kivivillalevyyn ja alkoi tehdä viiltoja.

Ennen kuin uutuustuote, joka oli jo saanut nimen PAROC® Trio, pääsi tuotantoon ja työmaille, prosessia piti vielä testata tehtaalla. Koeajoja

Bror Engström muistaa hyvin, kun Tykkä-Vedder kertoi ideastaan ja en simmäisistä kokeiluistaan pehmen tää kivivillalevyn pintaa niin, että se mukautuisi epätasaiseen pintaan, eikä eristeen ja alustan väliin jäi si eristystä heikentäviä ilmarakoja.

Kehitys keittiöveitsestä

Sehienosäädettiin.onkehityshankkeelle A ja O, että pääsee kokeilemaan oikeal le tuotantolinjalle, mikä on mahdol lista ja mikä ei. Tuotannossa ei ol lut lainkaan sellaista asennetta, et tä älkää tulko tuollaisia hullutuksia tänne testaamaan. Koko tehtaan tii mi oli yhtä innoissaan kuin mekin. Asiakkaan tarpeesta ja alkupe räisestä ideasta oli jalostunut PA ROC® Trio, joka tasoittaa, eristää sekä suojaa tuulelta – ja säästää jul kisivueristeiden asennukseen ku luvaa aikaa ja kustannuksia vähin tään 50 prosenttia. Ihan niin kuin alunperin oli Innovatiivisessasuunniteltu.PAROC® Trio

Oli hienoa, että saimme koko ajan palautetta. Kun asiakkaalta tuli kommentteja, palattiin takaisin työpöydän ääreen, missä testattiin uutta ratkaisua. Oli palkitsevaa näh dä, että tuotteelle oli tarve ja että se todella antoi lisäarvoa asennusvai heessa, Engström kertoo.

Aika nopeasti päädyimme sii hen, että viillot olivat toteutuskel poisin tapa saada eristeen pintaa pehmeämmäksi. Tiesimme, että

Oikeastaan, ennen kuin Tyk kä-Vedder tarttui veitseen, hän oli kiertänyt korjausrakennustyömailla ja kuullut asiakkaiden kokemuksia siitä, miten vanhojen betonijulkisi vujen alta paljastui niin epätasainen pinta, että se vaati joko tasoituksen tai pehmeän, epätasaisuuksia tasaa van eristematon varsinaisen läm möneristekerroksen alle.

K

Repimistä, työstämistä, sahausta, sirkkelöintiä

Siinä oli todellinen, selvä tarve taustalla. Päämäärä ja idea oli ole massa, ja me tuotekehitystiimissä aloimme kehittää ratkaisua, jolla saavuttaa tavoite, Engström kertoo.

PAROC® Trio soveltuu käytettäväksi kaiken tyyppisissä rakennuksissa, on paloturvallinen, energiatehokas sekä kestää erinomaisesti kosteutta. teksti ja kuvat paroc

Asiakkaat kehitystyössä alusta loppuun saakka Erityistä kehitystyössä oli se, että asiakkaat olivat mukana prosessissa alusta alkaen. Kun Engströmin tii mi teki laboratoriossa erilaisia tes tiviiltoja, pilottiasiakkaat testasivat niitä työmaalla ja antoivat heti pa lautetta siitä mikä toimii ja mikä ei.

PAROC® Trio on julkisivujen korjausrakenta misen kustannuksia ja työaikaa merkittävästi säästävä innovaatio. Mutta miten se jalostui ideasta tuotteeksi?

Kestävä kehitys ja vastuullisuus ovat Senior Development Manager Bror Engströmin mukaan vahvasti mukana kaikessa Parocin kehitystyössä.

lähti

tehtiin useita, kun eristettä ja pro sessia

Alkoi ideointi ja testaus. Yksi vaihtoehto oli repiä eristeen pintaa ja tehdä siitä pehmeämpi. Parocin testilaboratoriossa kokeiltiin monia työtapoja. Tiimi tarttui esimerkiksi käsisirkkeliin ja leikkasi kivivillaan erisuuntaisia ja -syvyisiä viiltoja.

aikki alkoi keittiöveit sestä. Tarkemmin sa nottuna OC Parocin Application Manager Susanna Tykkä-Vedderin keit tiöveitsestä, kertoo Senior Deve lopment Engineer Bror Engström Owens Corning Parocilta.

Alkoi syntyä idea: Mitä, jos ta soittamisen ja eristämisen voisi

MAINOSLIITE RAKENTAMINEN n 09 Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

Yli 20 vuotta Parocilla työsken nellyt Engström innostui heti.

oli jo olemassa sahoja, joilla viillot pystyisi toteuttamaan tuotannossa.

-korjauseristeessä on kaikki, mihin aiemmin on tarvittu kaksi tai kol me erillistä rakennekerrosta yhteen eristeeseen paketoituna. Se sisältää epätasaiselle korjattavalle pinnalle tarvittavan tasauskerroksen, ener giatehokkaan lämmöneristekerrok sen sekä omaa luokkaansa olevan tuulensuojakerroksen.PAROC®Trioonsoveltuu käytet täväksi kaiken tyyppisissä ja korkui sissa rakennuksissa. Muiden kivivil latuotteiden tapaan se on palotur vallinen, energiatehokas ja kestää kosteutta erinomaisesti.

Rakennuskemiaan pääsee tu tustumaan muun muassa Finn build-messuilla 4.–6. lokakuuta osastolla 6k59 tai Eisenwaren-mes suilla Saksan Kölnissä 25.-28. syys kuuta osastolla 11.1 A30.

kivideon, jossa artistit Pasi ja Anssi tarjoavat rakentajille huumoria ko van työn oheen.

Palvelemme myös kansainväli siä ketjuja heidän toimialueillaan, ja Ruotsissa meillä on jo vuosia toimi nut tytäryhtiö, Nuutinen valaisee.

muutoksenRakennuskemikaalitkeskellä

Teimme

akennuskemia Oy aloit ti toimintansa 1988 pe rustaja Eero Ikosen ko tikonttorissa. Nykyään yrityksellä on 21 työntekijää Suo messa, ja toimintaa johtaa perus tajan poika Mikko Ikonen

Rakennuskemia edustaa Suomes sa suuria kansainvälisiä brändejä,

WTF®:nsataasetlaitokseen,meOmienjohtavientilaisenmassasta,kohdennetustakäyttötarkoitukseenliima-jatiivistysmikäsujuvoittaaammattyötä.Kehitimmetuotesarjaaalanvalmistajienkanssa.tuotteidenkehityksessäemolesidottujayhteentuotantojaparhaatkoostumuklöytyivätkintestattuammeylituotetta,Ikonenvalaisee.Rakennuskemiaonjulkaissuttiimoiltahauskanmusiik

Rakennuskemia pyrkii myös otta maan etukäteen huomioon kiristy vät ympäristösäädökset. Esimerkik si kaikki uudet Quickloader®-kuor maliinat ovat jo kromi6-vapaita ja isot muovipakkaukset vaihdettiin jo vuosia sitten kuitupahviin.

Niin kauan kuin rakennetaan ja remontoidaan, tarvitaan liimoja, vaahtoja, tasoitteita, tiivistys massoja ja muita rakennustuotteita, joilla materiaalit asennetaan. Näitä tuotteita kehittää, myy ja markkinoi Rakennuskemia, joka valitsee kumppaneiksi alan parhaita osaajia. teksti ritva-liisa sannemann kuva teemu heikkilä RAKENNUSKEMIA.FI

kuten Tytan, Motip, Bison ja Mel lerud. Merkittävien toimijoiden kanssa yhteystyössä ovat synty neet myös yrityksen omat tuote merkit, joiden kehitystyössä on otettu erityisesti huomioon koti maan olosuhteet ja markkinat.

kuuluvat po lyuretaanivaahtojen lisäksi erilai set palokatkot ja kattojen eristys ratkaisut. Muita rakentajille tuttuja tuotteita ovat muun muassa Motip Colormark -merkkausmaalit, Bison PU Max -puuliima, WTF X Extreme

RAKENTAMINEN MAINOSLIITE 10 n Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

Liiketoimintaantuotemerkkejä.investointi ja uusien, kansainvälisten brändien edustus on merkinnyt kasvua. Yh tiön liikevaihto onkin nelinkertais tunut reilussa kymmenessä vuo dessa, ja se on saanut muun muassa Menestyjät- ja Kasvuyritys -merkit hyvin hoidetusta liiketoiminnasta.

viime vuonna histo

Asiakkaidenhuomioimiseen.kyselyt kestävästä kehityksestä ovat lisääntyneet ja on ollut hienoa todeta, että moni val mistajistamme on jo ottanut tuotan nossaan askelia kohti ilmastoneut raalia rakentamista ja uusiutuvan energian käyttöä, Ikonen toteaa.

riamme parhaan myyntituloksen, mutta uusi vuosi alkaa myyntialalla aina nollasta. Uskollisten asiakkai den ja hyvän tiimin kanssa on luot tavaista katsoa tulevaisuuteen, vi sioi myyntijohtaja Jukka Nuutinen Rakennuskemian logistiikka si jaitsee Hyvinkäällä, josta se saa tuotteet nopeasti jälleenmyyjille ja tarvittaessa työmaille. Asiakkai siin kuuluvat alan suurimmat ketjut ja iso joukko muita alan toimijoita.

WTF – maailman kovin liima Uusin lanseeraus on ammattikäyt töön tarkoitettu WTF®, eli World’s Toughest Fix -tuotemerkki. Valikoi ma on sertifioitu, ja se koostuu kah deksasta eri

Yrityksen logistiikkakumppanit seuraavat aktiivisesti CO2-päästö jä, ja Suomen päälogistiikkakump pani kompensoi kaikki päästönsä.

Yhteistyökumppaneina alan johtavat valmistajat

Kilpailun kiristyessä tarjoam me asiakkaillemme jatkuvasti pa rempia ja entistäkin aikaa säästä vämpiä ratkaisuja. Esimerkiksi Ty tanin PU-vaahdot ovat paitsi riittoi sia myös nopeasti kuivuvia, Nuu tinenTytan-valikoimaanmainitsee.

Rakennuskemian myyntijohtaja Jukka Nuutisen ja toimitusjohtaja Mikko Ikosen mukaan uskollisten asiakkaiden ja hyvän tiimin kanssa on luottavaista katsoa tulevaisuuteen.

R

Yritys keskittyi aluksi raken nusliimojen maahantuontiin, mut ta jo reilun kymmenen vuoden ajan olemme aktiivisesti kehittäneet myös omia

Tack -asennusliima ja Mellerud -se menttijäänteidenpoistaja.

Vastuullisuus ohjaa valintoja Vastuullisuus on yhä vahvemmin läsnä rakentamisessa, vaikka ke mikaalien saralla mielikuva ym päristöystävällisyydestä ei tule ensimmäisenä mieleen. Johtavilla valmistajilla on kuitenkin riittävät resurssit ja tahtotila kestävän kehi tyksen

Urakoitsijan tuottavuus on myös tilaajan asia Tietojen läpinäkyvyys mahdollistaa raken nustyömaan henkilöstölle turvallisemmat sekä tuottavammat olosuhteet. Ajantasai sen tiedon jakaminen on myös helpompaa, kun kaikki projektiosapuolet voivat tarkas tella automaattisesti kerättyä ja visualisoi tua dataa ripotellun tiedon sijaan suoraan yhdestäKaikkijärjestelmästä.osapuoletvoittavat, jos rakennus projekti etenee suunnitelmien mukaisesti ja työmaalla kaikki sujuu ilman sen kum mempia ongelmia. Sujuva työmaa pienen tää myös tilaajan Suomalaisessariskejä.yhteiskunnassa ei käydä riittävästi keskustelua siitä, miksi rakennut tajat eivät vaadi urakoitsijoilta tuottavam paa rakentamista. Tuottavuus mielletään vieläkin monin paikoin urakoitsijan ongel maksi, joka ei koske tilaajia. Meidän mie lestämme asian tulisi olla juuri päinvastoin. Tilaajan pitää olla kiinnostunut rakennus liikkeiden tuottavuudesta, koska sillä on

T

uottavuusinsinööri tutkii valvo mon näyttöruutua, jossa näkyy reaaliaikaista kamerakuvaa sekä dronekuvaa rakennustyömaalta. Toisessa näyttöruudussa näkyy analytiik ka ja tehtävälistoja rakennustyömaan tilan teesta. Kolmannessa näyttöruudussa hah mottuu havainnekuva koko rakennuksesta sekä asentajien paikannustiedot.

nemarkkinoilla ollaan odottavalla kannalla.

Perustuotteiden saatavuus on nyt hy vä, mutta erikoisempien tuoteryhmien koh dalla on edelleen isoja epävarmuustekijöi tä. Hinnat ovat laskeneet suurimmasta pii kistä, mutta tulevan kylmän ajanjakson ja energiapoliittisten päätösten seurauksia ei vielä tiedetä. Jossain kohtaa kupla kuiten kin aina puhkeaa, avaa Kanervo.

Kun saantiraaka-aineidenontaattava

Useissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tut kimuksissa on todettu, että jopa 70 prosent tia rakennusprojektin ajasta on hukkaa eli pääosin tuottamatonta työtä.

Jossain kohtaa kupla aina puhkeaa. Alumeco Finland Oy Ab:n

R

raevuori

Tilaajahan sen käytännössä maksaa, vaikka juridisesti kaikki riskit ja vastuut voivat näyttää kuuluvan pääurakoitsijal le. Digitaalisuuden avulla työmaan toimin not voidaan muuttaa täysin läpinäkyviksi, mikä on kaikkien hankkeeseen osallistu vien osapuolten etu. Esimerkiksi rakennut tamispäällikkö voi seurata työmaata etä nä tai runkovaiheen urakoitsija suunnitel la omaa työtään työmaalta saatavan datan perusteella, selittää Hirvijärvi.

Metallimarkkinoiden pankki Kansainvälinen kontaktiverkosto ja laaja varastokapasiteetti mahdollistavat myös kattavan markkina-analyysiin ja ostojen tehokkaanOlemmeoptimoinnin.asiakkaillemme kuin metalli markkinoiden pankki, joka antaa materiaa lineuvontaa ja jonka puskurivarasto pitää huolen raaka-aineen saatavuudesta koko projektin ajan. Seuraamme globaalisti lu kuisista lähteistä markkinoiden kehitystä ja pyrimme pitämään asiakkaamme tietoisina hintakehityksestä. Laaja logistinen verkos

Ainutlaatuinen alumiinituntemus Alumeco tunnetaan vahvasta asiantunte muksestaan ja asiakastarpeisiin räätälöi dyistä palveluistaan. Pohjoismaiden mark kinajohtajan tuotevalikoima ja jatkojalos tusmahdollisuudet ovat Suomen laajimmat. Monipuolisen tuotevalikoiman lisäksi Alu meco on asiakkaan tekninen asiantuntija ja ajantasainenHenkilökunnallammetietolähde.

on pitkä alumii nialan tuntemus, sa,kittyäasiakkaallemeidänka-ainehankinnatnysjolloinkuudessavotomaaammattiosaaminenjotenonluokkaansajakasalantoimijoidenkesmonelletutut,kontaktointikynonmatala.Kunraajättääharteillemme,jäätilaakesydinosaamiseenKanervototeaa.Nytmetallienraaka-ai

Tilaaja, rakentamistatuottavampaavaadi

Koko ratkaisun ytimessä on tekoälyä hyö dyntävä etävalvonta-, video- ja paikannus teknologia. Automaattinen reaaliaikainen tilannekuva yhdessä tuottavuusanalytiikan kanssa auttaa työmaa- ja projektijohtoa py symään aikataulussa sekä parantamaan päi vittäistä työn ohjausta ja valvontaa.

säilä kuva

LUE

Rakennusaikataulu pitää ja projektin valvonta tehostuu

Vastuulliselta arvopohjalta liiketoimintaa harjoittava Alumeco on tuonut markkinoille myös ekologisempia taprosenttiaalumiininmesiutuvallaenergiaintensiivisinGreenAl-tuotteidentuoteryhmiä.valmistusprosessinvaiheontoteutettuuuenergiallajaRecycAl-tuotteissamonkorkeakierrätysaste,Kanervovinkkaa.Sataprosenttisestikierrätettävissäolevanuudelleenjalostusvievainviisienergiaauudestaraaka-aineesvalmistettavaanmateriaaliinverrattuna.

koina.myösmateriaalisaatavuudetsopimusasiakkaidemmeminmittajaverkostommegelmia,aikanameisentavuudessamintakentällä.maailmanlaajuisellasuhteettoiRaaka-aineidensaaonollutviikahdenvuodentodellasuuriaonmuttalaajantoivoisaimmeturvattuahaastavimpinaaiKunraaka-aineet

MAINOSLIITE RAKENTAMINEN n 11 Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

Työmaan sujuvuuden näkökulmasta on erityisen tärkeää, kuinka suuri osuus käytetystä ajasta on häiriötöntä työaikaa. Järjestelmä vertaa häiriöllistä ja tuottavaa työaikaa toisiinsa sekä analysoi suunnitel man ja toteuman väliset erot. Kytkettynä työaikatauluun ja materiaalihallintaan, se näyttää työalueiden etenemisen ja töiden tuottavuustasonReaaliaikaistareaaliaikaisesti.dataapystytään mittaa maan mistä päin maailmaa tahansa ja hal linnoimaan samanaikaisesti useampaa työ maata. Rakennuttajan projektinjohto voi nähdä jopa toisessa kaupungissa tai maas sa sijaitsevan työmaan tilanteen hetkessä omalla tietokoneruudullaan, toteaa Hirvi järvi esimerkkinä.

Micke Kanervon mukaan tulevan kylmän ajanjakson ja energiapoliittisten päätösten seurauksia ei vielä tiedetä. teksti mari korhonen kuva vesa-matti väärä “ Raaka-aineidensaatavuudessaonollutviimevuosinasuuriaongelmia.

tomme mahdollistaa raaka-aineiden hankin nan ja toimittamisen asiakkaille vähitellen tarpeen mukaan, Kanervo kuvailee hinta- ja saatavuusriskien hallintakeinoja.

LISÄÄ RAKENNUSTYÖMAAN TUOTTAVUUDEN JOHTAMISESTA: AIFORSITE.COM

Rakennustyömaalla työt etenevät, kun oikeita asioita tehdään oikeaan tarpeeseen, sovitussa aikataulussa sekä sovitulla laadulla. Ajantasainen jaettu tieto parantaa projektin valvontaa. teksti pekka joona

suora yhteys sijoitetun pääoman tuottoon ja lopputuotteen laatuun, kertoo Aiforsite Oy:n toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi

loppuivat Euroo pasta, saimme globaalin kontaktiverkos tomme kautta käyttöömme muita kanavia, aluemyyntipäällikkö Micke Kanervo Alume co Finland Oy Ab:ltä kuvailee suuren kon sernin hyötyjä epävarmoissa olosuhteissa.

akennusalan raaka-ainemarkki noita ravistellut maailmantilan ne edellyttää alan toimijoilta ko rostunutta riskienhallintaa, joka kysyy epävarmojen markkinoiden jatkuvaa luotausta sekä asiantuntevaa analyysia. Kun raaka-aineiden saatavuus on kortilla, tuo tantokustannukset nousussa ja hintakehi tys arvaamaton, hankintaverkoston laajuus ja markkina-analyysiin perustuva ennakoi va toiminta ovat korvaamattomia kilpailue tuja. Alumiineja ja ruostumattomia teräksiä yritysten tarpeisiin jo 80-luvulta asti toimit tanut tanskalaisomisteinen Alumeco-kon serni on luonut pitkän toimintahistoriansa aikana kestävät

Aiforsiten järjestelmä vertaa häiriöllistä ja tuottavaa työaikaa toisiinsa sekä analysoi suunnitelman ja toteuman väliset erot, kertoo toimitusjohtaja Kari Hirvijärvi.

Asiantuntijaroolissa toimiva metallialan tukkumyyjä minimoi saatavuusriskin ja konsultoi markkinalähtöisiä ostoja.

Vuonna 1968 perustettu, noin 20 henkilöä työllistävä Koka Oy tar joaa Suomen laajimmasta valikoi masta etäluettavat vedenmittaus järjestelmät isännöitsijän ja asuk kaiden käyttöön. Koka toimittaa yli 100 000 vesimittaria vuodessa ja sen etäluettavia järjestelmiä on käytössä tuhansilla taloyhtiöillä.

n Koka tarjoaa B-Metersin vesimittareita, jotka anta vat luotettavaa tietoa las kutuksen KOKA.FI/TALOYHTIOTpohjaksi.

Lattialämmityksellä selvää säästöä. Roth Finland Oy:n Pauli Santalan mukaan lämmityskustannukset voivat laskea jopa 10 prosenttia.

oth Finland Oy:n maajohtaja Pauli Santalan mukaan lat tialämmityksessä on mo nia etuja, kuten mukava ja tasainen lämpö. Lattian alla kulkevat lämmi tysputket eivät myöskään vie teenvattomastiremontintisistanasuosiopumpustadepötilaMitämänsäkiertävänprosentingitään.tettahuonelämpötilaaLattialämmitysasunnoissatilaa.voilaskea1–2asilman,ettämukavuudestatinTämätarkoittaajopanoin10säästöälämmityskuluissa.Lattialämmitysjärjestelmissävedenlämpötilaonyleen25–35astettaelireilustivähemkuinpatterilämmityksessä.alhaisempimenovedenlämon,sitäparempihyötysuhmaalämpö-taiilma-vesilämpösaadaan.Uskon,ettälattialämmityksenenergiatehokkaanaratkaisutuleekasvamaansekägeopoliitettäekologisistasyistä.Rothinjärjestelmillälattialämpövoitehdänopeastijavainiinvanhaankuinuurakennukseen.Saksalainen

Suoraan vanhan päälle

Vesikiertoisessa lattialämmityk sessä koko huoneen lattia luovut taa lämpöä tilaan. Lämmönlähtee nä voi olla niin maalämpö, lämpö pumppu, kaukolämpö kuin lämpö kattila. Lattialämmitysputket kul kevat lähellä lattiarakenteen pintaa, jolloin lämmitysjärjestelmä reagoi säätöön herkästi ja nopeasti.

teksti ja kuva koka

P

Viilentämisen tarve on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Rothin lattialämmitysputkistoa voi esi merkiksi maalämpöpumppua käyt täen hyödyntää myös asunnon vii lennykseen

Valitsemallakesäisin.viilennykseen so pivat termostaatit ohjaamaan lat tialämmitystä, ei erillisiä puhalti mia tarvita. Esimerkiksi maaläm pöpumpun lisäosalla voidaan latti aviilennys kytkeä niin, että hyödyn netään ilmaista kylmää maalämpö kaivosta. Viilennys on vedoton, hil jainen ja Rothinhuomaamaton.tuotteitavoi ostaa

kas. Meidän vedenmittausjärjestel mämme ovat täysin huoltovapaita, eikä niissä ole yllättäviä piilokulu ja, Moberg muistuttaa.

vesimittariLuotettava

ja

yritys on valmistanut laadukkaita lattialämmitys- ja käyttövesijärjes telmiä yli 40 vuoden ajan – ja järjes telmiä kehitetään jatkuvasti.

Useimmat pintamateriaalit sopivat yhteen lattialämmityksen kanssa.

R

onnistuuLattialämpöremonttiparissapäivässä

Pienillä valinnoilla on vedenkulutuksen hallinnassa suuri merkitys. Koka Oy:n ratkaisut säästävät niin ympäristöä kuin lompakkoakin.

Vedenkulutuksen hallinta hyödyttää jokaista

Mobiilisovellus helpottaa kulutuksen seurantaa Koka Oy:n asukkaille luotu Oma HYDROLINK -mobiilisovellus il moittaa päivittäin käytetyn veden sekä litroina että euroina.

Rothin lattialämmitys sopii kai kentyyppisiin lattiarakenteisiin, ai na betoniin valettavista järjestel mistä matalarakenteisiin ja nopeas ti reagoiviin järjestelmiin.

Kun levyt asennetaan vanhan lat tian päälle, käy työ nopeasti ja siis tisti. Levyt myös vaimentavat ään tä ja toimivat lisälämmön eristeenä.

n Vedestä laskuttaminen perustuu mitattuun tietoon.

teksti marja hakola kuva linda baarman

uhdasta juomavettä pide tään Suomessa vielä itses täänselvyytenä maamme hyvien järvi- ja pohjavesivaranto jen vuoksi. Hiilineutraaliuteen pyr kiminen näkyy nykyisin kaikkialla ja näin se on kiinteä osa myös ra kentamista sekä talotekniikkava lintoja. Myös kotitalouksien veden kulutuksella on tässä oma osuuten

Kun saneerauskohteeseen halutaan matalarakenteinen lattialämmitys, helpoin ja nopein tapa on asentaa putkisto vanhan lattian päälle Ro thin asennuslevyllä. Jos vanha lat tia on suora ja tukeva, voidaan levyt asentaa vanhan lattiapinnoitteen päälle. Asennuslevyt ovat niin ohui ta, että lattian pinnan nousu ei vaadi huonetilan rakenteellisia muutok sia. Saatavilla on järjestelmiä jopa 14 mm rakennuskorkeudella.

LVI-urakoitsijoiden kautta ympäri maan. Kaikki suunnittelu tehdään Suomessa, ja meillä on paikallinen asiakaspalvelu, kertoo Santala.

Lattialämmitys lisää asumismukavuutta ja säästää energiaa. Rothin järjestelmillä lattialämpöremontin tekeminen onnistuu nopeasti pölyttömästi.

Järjestelmää valittaessa taloyh tiön kannattaa selvittää, onko han kittava järjestelmä kustannusteho

ta jopa useisiin kymmeniin pro sentteihin. Myös lämpimän veden osuus laskee, koska siitä makse taan enemmän, kertoo vedenmit tauksen asiantuntija Otto Moberg KokaYksiOy:stä.tehokas työkalu vedenku lutuksen pienentämiseen on sovel lus, jonka avulla voi seurata omaa kylmän ja lämpimän veden käyt töä. Etäluettavat vesimittarit liite tään yhä useammin automatisoi tuihinReaaliaikainenjärjestelmiin.vedenkulutuk sen seuranta ja datan siirto talohal lintajärjestelmään ja laskutukseen automaattisesti rajapinnan kaut ta säästää aikaa ja vähentää inhi millisiä virheitä tietoja syötettäes sä. Kun laskutus perustuu todelli seen kulutukseen, vältytään myös ikäviltä yllätyksiltä tasauslaskuis sa, Moberg Reaaliaikainensanoo.kulutuksen seu ranta mahdollistaa myös esimer kiksi vesivuotohälytykset, jolloin putkirikkoihin tai muihin vuotoi hin päästään reagoimaan nopeasti.

Viilennys samassa paketissa

sa. Muun muassa veden lämmittä miseen kuluu merkittävästi energi aa ja pienillä valinnoilla on koko naisuudessa suuri Kotitalouksienmerkitys.vedenkulutus on saatu laskemaan siirtymällä henkilöperusteisesta vesilaskusta kulutusperusteiseen laskutukseen. Erilaisten tutkimusten mukaan vet tä säästyy kymmenestä prosentis

LAMPOREMONTTI.FI

RAKENTAMINEN MAINOSLIITE 12 n Content Housen tuottama erikoisjulkaisu Koka Oy:n Oma HYDROLINK -mobiilisovellus ilmoittaa päivittäin käytetyn veden sekä litroina että euroina.

n Vesimittari asennetaan tuloveteen ennen muita vesilaitteita. Mittari mittaa valitun kulutustavedenkäyttöpaikanlitroina.

tekniikkoineen päivineen merkit sevät rakennusvaiheen yllätysten minimointia ja kustannusten hal lintaa. Lisäksi talo on nopeasti siir rettävissä, uudelleen käytettävissä tai laajennettavissa – samoilla laa tu- jaTehdasolosuhteissaCE-merkinnöillä. sää ei hait taa, apuna ovat väsymättömät nos turit ja trukit, työkalut ovat aina lä hellä ja työolosuhteet ovat parem mat. Moduulirakentamisessa val miita neliöitä syntyy paljon enem män per työtunti, Lundell toteaa.

teksti ja kuvat aulis lundell

Aulis Lundell Oy:n omistaja Leena Lundell kertoo, että Pyörre-talossa pilotoitiin moduulirakentamisen ratkaisuja. Se palkittiin vuoden 2021 Asuntomessujen parhaana talona, sisustuksena ja ympäristötekona.

Moduu l ita lo elää aja mukanan

“ Teräs

Kesällä 2021 yhtiö sai jättipo tin Lohjan Asuntomessuilla, kun sen Pyörre-talo nosti rakentami sen kiertotalouden valtakunnan puheenaiheeksi. Pyörteen ohella Lundell esitteli messuilla ensim mäisen moduulitalonsa ProModin.

Jalostetut teräsrakenteet ovat mittatarkkoja, kosteudenkestäviä ja sataprosenttisesti kierrätettäviä. Teräsrakenteella saavutetaan pa rempi energiatehokkuus kuin esi merkiksi puulla. Teräs on ylivoimai nen valinta kestävään rakentami seen, Lundell Moduulitalonsanoo.tasainen tehdas laatu ja nopea pystyttäminen talo

rakentamiseen.kestävämpäänmateriaalivalintaylivoimainenon

tilava olohuone, keittiö, makuu huone ja spa. Tehoneliöiden taka na ovat, kirjaimellisesti, seinän si sään liukuvat Liune-väliovet. Ne luovat tiloihin toimivuutta ja es teettömyyttä.Moduuliemme suunnittelu kumppanina on suunnittelutoimis to Kudos Dsign, jolla on laaja tieto taito tehokkaista ja näyttävistä ne liöistä muun muassa risteilyaluksil la, hotelleissa ja ravintoloissa.

Moduulirakentaminen palvelee erityisesti silloin, kun tilantarvetta tai rakennuksen käyttötarvetta ei voi da tietää pitkällä aikavälillä. Siirreltävät tilat sopeutuvat rakennusmääräysten sekä tarpeiden muutoksiin.

Lohjalainen rakennustuotevalmistaja Aulis Lundell on kehittänyt pientalojen, lisärakennusten ja pien kerrostalojen moduulirakennuskonseptin. Moduu lirakenteet ovat vastaus muuttuviin tilatarpeisiin. Tehdastuotanto on käynnistynyt syksyllä 2022.

Muuntojoustava tilaratkaisu Elinkaarensa lopussa moduulin teräsrunko, moduulit ja sen osat ovat sataprosenttisesti kierrätys kelpoista tai uusiokäytettävää ma teriaalia.Markkinat vaativat kiertota louskelpoisia tuotteita. Lainsää däntökin kehittyy siihen suuntaan. Moduuliratkaisut ovat meidän vas tauksemme kestävämmän rakenta

ulis Lundell Oy tunne taan teräksisten kevyt rakenteiden ja raken nustuotteiden edellä kävijänä jo yli 40 vuoden ajalta. Omistaja Leena Lundell luotsaa isänsä perustamaa yhtiötä kohti yhä kunnianhimoisempia ja pidemmäl le jalostettuja tuotteita.

MAINOSLIITE RAKENTAMINEN n 13 Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

misen puolesta, Lundell painottaa. Teräsrunkoiset asunto-, koulu-, sairaala- tai toimistomoduulit ovat helppo ja turvallinen tapa rakentaa nopeasti. Rakennusaika on hallittu ja kiinteistöön investoitava pääoma tuottaaModuulirakentaminennopeammin. on täy dellinen ratkaisu erityisesti silloin,

Valikoiman uusin tulokas on teräsrunkoinen moduulivilla Naantalin Asuntomessuille 2022 yhtiö toi teräsrunkoisen Lundell X MOD -moduulivillan. Sen suunnit telussa on hyödynnetty Pyörre-ta lon sekä ProModi-pilottitalon par haitaLundellratkaisuja.XMOD on monikäyt töinen. Se on paitsi viihtyisä väli aikaistila, myös moduulirakentei sen omakotitalon keskeinen tilae lementti.Moduulirakentaminen on tu levaisuuden 29,75jauseistatavuudesta.kustannustehokkuudestamoduulirakentamisenlaKokemuksemmeasuinrakentamista.asuntomessuiloli,ettäihmisethaluavattietäänopeudesta,jajousSaammekyselyitäjoPohjois-Euroopanmaista,valmistusonjuurialkanut.LundellXMODonkompakti:neliömetrintilaansisältyy

Tilaajalle Lundell X MOD saapuu rekan kyydissä. Moduuli on käyt tövalmis heti sähkö- ja vesikytken töjenAulisjälkeen.Lundell Oy esittelee mo duulirakentamisen ratkaisuja Fin nBuild-messuilla 4.–6.10.2022. Lo kakuussa yritys avaa myös uuden showroomin Helsingin Autotalos sa, Runeberginkatu 5:ssa. Showroomissa pääsee tutustumaan pai kan päällä valikoimaanmoduulirakentamisenvieläparemmin.

kun tilantarvetta tai rakennuksen käyttötarvetta ei voida täysin tietää pidemmällä aikavälillä. Siirreltävät tilat ja kodit sopeutuvat sekä raken nusmääräysten että ihmisten tar peiden muutoksiin, Lundell toteaa. Lisäksi moduulirakentaminen jättää historiaan viikkojen remont tievakot ja -pölyn, sillä tulevaisuu dessa esimerkiksi remontti voisi tarkoittaa vanhan moduulin kor vaamista uudella.

A

Rakennuksen ympäristöystävällisyyttä voidaan lisätä valitsemalla elementtien pääl le vähähiiliset Kerabit Nature -kermit. Loh jalla valmistettavissa Kerabit Nature -bitu mikermeissä osa bitumista on korvattu män työljyllä, johon sitoutunut hiili kompensoi tuotteessa olevan bitumin CO2-päästöt. Li säksi Kerabit Nature -vesikatteen valmistuk sen aikaiset hiilipäästöt ovat noin 25 pro senttia tavanomaista alhaisemmat.

tuottavat puhdasta, tasahintaista energiaa ja lisäävät kiinteistön arvoa.

Tällä hetkellä suureen osaan uusista asuinkerrostaloista ja julkisista rakennuk sista tehdään vähintään varaus aurinkopa neeleille. Vanhoissa kiinteistöissä aurinko paneelien kannalta olennaista on asennuk sen ajoitus.Vanhan vesikaton päälle ei ole järkevää asentaa paneeleja. Niiden elinkaari voi ol la yli 30 vuotta, ja jos vesikatto on elinkaa rensa päässä, paneelit eivät ole investoin tina järkevä. Paneelien hankinta kannattaa ajoittaa esimerkiksi vesikattoremontin yhte yteen. Jos taas katto on elinkaarensa alussa tai hiljattain remontoitu, niin paneelit voi daan asentaa. KerabitPro on yhdessä Play greenin kanssa kehittänyt kiinnitysmenetel män, jolla aurinkovoimala ankkuroidaan bi tumikattoon ilman vuotoriskiä aiheuttavia läpikiinnityksiä, sanoo Hoikkala.

Kattoelementeillä rakennus saadaan suojaan jopa nopeammin kuin perinteisellä sääkertoo KerabitPron liiketoimintajohtaja Ari Hoikkala.

Luotettava tuki päätöksenteossa

Vihreät arvot ovat arkipäivää myös kattourakoinnissa. Yhä useammalle katolle asennetaan nyt aurinkopaneelit, viherkattoa tai bitumikermikate.vähähiilinen

Kattava selvitys minimoi riskit

Esiselvityksen laatiminen säästää melkoi sesti euroja. Perinteisellä suunnittelulähtöi sellä selvittämisellä päädytään käyttämään usein kymmeniä tuhansia euroja jo pelkkään suunnitteluun ennen kuin täydennysraken tamisen taloudellisesta potentiaalista on mi tään käsitystä. Tämä voi pahimmillaan osoit tautua hukkaan heitetyksi rahaksi, jos ilme neekin, ettei taloyhtiön täydennysrakenta misesta saama korvaus täytä tavoitteita. Esiselvitys keskittyy vastaamaan oleel lisimpaan kysymykseen eli kuinka paljon taloyhtiö voi saada täydennysrakentami

Kerabit Nature on vastuullinen ja help po tapa ottaa osaa yhteisiin hiilitalkoisiin.

teksti vilma timonen kuva kerabitpro

K

siselvityksessä keskitytään täy dennysrakentamisen taloudelli seen potentiaaliin, eli siihen, pal jonko taloyhtiö voisi saada tuot toa rakennusprojektista.Autammetaloyhtiöitä tekemällä heille taloudellisen esiselvityksen muun muassa siitä, miten kiinteistöä voidaan kehittää ja miten esimerkiksi kaavoitus alueella suh tautuu kehittämissuunnitelmiin, Saxcon Oy:n yrittäjä Antti Saxlin sanoo. Kahdeksan vuotta yrittäjänä toimineella Saxlinilla on yrittäjyys verissä sekä vahva rakennusalan kokemus sekä Tampereelta että Helsingistä.Saxlintekee tiivistä yhteistyötä niin raken nusyhtiöiden kuin kiin teistönomistajien kans sa. Näin hän saa ajan kohtaista tietoa raken nusalan tarjoamasta pääkaupunkiseudullataloyhtiönkahdessakymmenessälätarpeista.kiinteistönomistajienjaTällähetkelSaxlinonmukanaylitäydennysrakentamishankkeessajaTampereella.

on taloyhtiö, jolla on iso, väljästi rakennettu tont ti, missä suunnittelunsentinpunginEnsintialueitaesimerkiksitaminentäydennysrakenonmahdollistapysäköintehostamalla.haastattelenkaukaavoitustatontäydennysrakentamimahdollisuuksistajareunaeh

Saxcon tekee taloyhtiöille esiselvityksiä täydennysrakentamisen mahdollisuuksista, oli kyseessä sitten uusien talojen suunnittelu väljästi rakennetulle tontille tai olemassaolevien korottaminen.

rakennusprojektilleesiselvitysTaloudellinenonpohja

teksti jukka nortio kuva eino ansio “Esiselvityksessäkeskitytäänsiihen,paljonkotaloyhtiövoisisaadatuottoa.

kattoratkaisuihinEkologisuutta

RAKENTAMINEN MAINOSLIITE 14 n Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

suojalla,

Uudiskohteissa käytetään lisääntyvässä määrin sääsuojia, mutta elementointimene telmää käyttämällä sääsuojasta voidaan luo pua: asuinkerrostalon tai esimerkiksi kou lurakennuksen katto on valmis räystäineen nopeammin kuin sääsuoja. Rakenteet py syvät kuivina ja kokonaisaikataulu nopeu tuu. Lisäksi rakentamisen hiilipäästöt pie nenevät, kun kyseessä on puiset elemen tit, kertoo KerabitPron liiketoimintajohta ja Ari Hoikkala

Jatkossakulutusta.meillä on käytettävissämme entistä laajemmat ja monipuolisemmat vi herrakentamisen ratkaisut, kun EG-Trading Oy liittyy konserniimme lokakuun alussa. EG-Tradingilla on omaa maksaruohomat totuotantoa Tammisaaressa. Matot on ke hitetty ja suunniteltu nimenomaan Suomen olosuhteisissa toimiviksi.

Vastuullisuus lähtee materiaalivalin noista, laadusta ja alkuperästä. Myös yh teiskuntavastuusta ja kestävän kehityksen periaatteiden noudattamisesta tulee huo lehtia. Valitsemalla laadukkaat ja pitkäikäi set ratkaisut kulutamme luonnonvaroja vä hemmän, Hoikkala toteaa.

Kun esiselvitystä lähdetään tekemään, Sax lin selvittää taloyhtiön hallituksen kanssa, mitkä ovat hankeen tavoitteet ja mitä esisel vitykseltä halutaan. Esiselvitys valmistuu noin kuukaudessa riip puen hankkeen Tyypillinenkoosta.tilanne

sesta tuottoa, Saxlin sanoo. Taloudellisuus on erinomainen keskus telun perusta taloyhtiöiden osakkaille, kun taloyhtiössä pohditaan kalliiden remonttien rahoittamista täydennysrakentamisella. Kun osakkaat saavat taloudellisen laskelman eteensä, käy päätöksenteko helpommin.

Viherkatot ovat hyvä keino tuoda luontoa lähelle tiiviisti rakennetussa kaupunkiym päristössä. Kauniin ulkonäkönsä lisäksi vi herkatosta saadaan monia hyötyjä: se auttaa muun muassa hulevesien hallinnassa, suo jaa vedeneristyskerrosta sekä toimii lämmö neristeenä ja vähentää näin lämmitykseen ja jäähdytykseen tarvittavan energian määrää sekä

E

Toiminnan vastuullisuus ja ympäristöar vot ovat KerabitProlle tärkeitä.

Puhdasta energiaa omalta katolta Vihreä siirtymä kiihtyy, ja kiinnostus aurin koenergiaa kohtaan kasvaa. Aurinkopaneelit

doista. Sitten keskustelen 4-5 rakennusliik keen kanssa ja selvitän, olisivatko he kiin nostuneita osallistumaan hankkeeseen. Tie dustelen myös miten esimerkiksi pysäköin ti voitaisiin toteuttaa uudella tavalla ja mitä muuta suunnittelussa tulisi ottaa huomioon. Kolmanneksi toteutan kannattavuuslas kelmat ja arvioin rakennusliikkeen maksu kykyä täydennysrakentamisen rakennusoi keudesta. Lisäksi teen arviolaskelmat kau pungin perimästä maankäyttömaksusta. Näin saadaan taloyhtiölle jäävä nettosum ma. Esitän myös hankkeen keskeiset vaiheet ja arvion aikataulusta ja siitä, miten hanke voi edetä, jos siihen päätetään lähteä. Jos taloyhtiö niin toivoo, olen mielelläni apuna myös hankkeen kilpailutuksessa.

Saxcon Oy:n yrittäjä Antti Saxlin toteuttaa taloyhtiöille kattavia esiselvityksiä.

Kun vesikatto ja aurinkovoimala tilataan yhdeltä ja samalta toimittajalta, saadaan toi miva kokonaisuus ilman takuurajoja. Koko naisvastuu on yhdellä toimijalla.

erabitPro Oy:llä on vuosikym menten kokemus katto- ja piha kansirakentamisesta sekä uudisettä saneerauskohteissa. Yri tyksen palveluvalikoimaan kuuluvat myös muun muassa aurinko- ja viherkatot. Kera bitPro on alan suurin urakoitsija ja tarjoaa asiakkailleen poikkeuksellisen laajan toimi tussisällön.Uudisrakentamisessa kerrostalon yläpoh jan rakentamiseen varataan yleensä noin neljä-viisi viikkoa aikaa. KerabitPro Oy:n katon elementointiratkaisu nopeuttaa lä pimenoajan viiteen työpäivään.

Viherkatto tuo luonnon lähelle kaupunkiympäristössä

N

Mikäli öljykattila on jo yli 20 vuotta vanha, kannattaa se vaih taa uuteen, energiatehokkaam paan. Samalla on hyvä kartoittaa myös lämpimän käyttöveden tar ve. Päivitettäessä öljylämmitysjär jestelmää kannattaa myös harkita erillistä lämminvesivaraajaa, joka mahdollistaa helpon siirtymisen myöhemmin hybridijärjestelmään.

tilanteenAmmattilainenkymmeniäenergiankulutustanenjärjestelmänjaÖljylämmityslaitteistonrinnakkaisenhybridipäivittämivoitiputtaakodinjopaprosentteja.auttaaarvioimisessa. teksti pekka säilä kuva ley

Lisää energiatehokkuutta Hybridijärjestelmä on todella jär kevä lämmitysratkaisu juuri nyt, kun sähkön hinta on pilvissä ja öl jykin tavanomaista kalliimpaa. Esi merkiksi ilmavesilämpöpumppu on järkevä pientalossa öljylämmityk sen tukena. Kiinteistön omistajan ei tarvitse huolehtia lämmönlähteen vaihtamisesta, sillä öljy lähtee au

ykyaikaisia lämmitys ratkaisuja tarjoavan Lämpö-Ölsä Oy:n omistaja Timo Knaapi tote aa, että kulunut vuosi on ollut asen nustöiden kannalta erikoinen.

puhtaammin ja kirkkaammalla lie killä, joten sen energiatehokkuus on parempi. Öljykattilan ja polttimen vaihdolla säästöt lämmityskuluis sa voivat olla satoja litroja vuodes sa. Myös öljysäiliön säännöllisellä huollolla ja hennyksenkin,kunmyöskustannuksiltaangiatehokkuutta.kunnostuksellaöljypoltinjärjestelmänparannetaanenerJärjestelmienpäivityksetovatkohtuullisiajataloudellisestikannattavia,päällesaavieläkotitalousväKnaapitoteaa.

MAINOSLIITE RAKENTAMINEN n 15 Content Housen tuottama erikoisjulkaisu

Energiankulutus kuriin hybridijärjestelmällä

Öljylämmityksen energiatehok kuutta voidaan parantaa monin ta voin, kuten olemassa olevan lait teiston säännöllisellä huoltamisel la, nuohouksella sekä polttimen säätämisellä. Lämmitysverkoston säädöillä, esimerkiksi oikealla vir tauksen säädöllä ja toimivilla patte riventtiileillä on suuri merkitys läm mityskuluissa. Lämmityskäyrän oi kealla valinnalla voidaan jo pitkälle optimoida lämmitysverkoston me nolämpötiloja. Turhan kuuman ve den tuottaminen lämmitysverkos toon kuluttaa myös energiaa.

Puhelin on soinut, kun asiakkaat ovat kyselleet, minkälaisia rinnak kaisratkaisuja öljylämmityksen yhteyteen voidaan asentaa. Lähes puolet kaikista tilauksista onkin ollut pääasiassa hybridijärjestel mien, kuten ilmavesilämpöpump pujen asennustöitä öljylämmittei

“ Mikäli öljykattila on jo 20 vuotta vanha, kannattaa se vaihtaa tehokkaampaan.uuteen

siin taloihin. Tällä hetkellä yrityk sen työlistat ovat täynnä pitkälle tu levaisuuteen.

tomatiikan avulla tukemaan ilma vesilämpöpumpun toimintaa. Läm pöpumppu hoitaa lämmityksen lau hemmilla keleillä ja öljykattila hoi taa kovemmat, alle 10 asteen pak kaset, Knaapi kertoo.

Yleisiä asennustöitä ovat myös öljypolttimen vaihtaminen uuteen, jolloin poltin päivitetään tai vaihde taan uuteen. Tällöin lämmityksessä voidaan käyttää kotimaista uusiu tuvaa polttoöljyä, jolloin hiilidiok sidi- ja typpipäästöt saadaan kuriin. Uusiutuva lämmitysöljy palaa myös

Kohtuullisilla investoinneilla merkittäviä hyötyjä

Öljyllä lämmittäminen on tällä het kellä yli puolet halvempaa kuin suo ra sähkölämmitys. Maalämpöura kan toteuttaminen omakotitaloon on puolestaan 4–5 kertaa kalliimpaa kuin uuden öljykattilan uusiminen, vaikka sen toteuttamiseen saa val tioltaÖljylämmitystaloissatukea. on myös yleensä pienet tekniset tilat, joihin on vaikea vaihtaa kokonaan kor vaavaa tekniikkaa. Käytännössä koko lämmitysjärjestelmän vaih to saattaa olla yksittäiselle pienta lolle kymmenien tuhansien euro jen urakka, sanoo Lämmitysener gia Yhdistys ry:n toimitusjohtaja Arto Hannula Hannula muistuttaa, että Suo messa pientalojen öljylämmityk sen aiheuttamat hiilidioksidipääs töt ovat vain noin kaksi prosenttia koko maan vuosittaisista kokonais päästöistä.Öljylämmityslaitteiston päi vittämisellä ja hybridijärjestelmil lä pystytään tiputtamaan öljyn kulutusta kymmenillä prosenteil la eli tuhansilla kilowattitunneilla vuodessa. Päivitykset eivät vaadi yleensä merkittäviä investointeja, jolloin myöskään takaisinmaksuai kaa ei muodostu, Hannula toteaa.

Hybridijärjestelmä on järkevä lämmitysratkaisu juuri nyt, kun sähkön hinta on pilvissä. Kuvassa Oiva Hammar LVI-Palvelu Hammar Oy:stä.

RAKENTAMINEN MAINOSLIITEContent Housen tuottama erikoisjulkaisu

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.