Page 1

LUMPINI MAG

L .P. N. D E V E L O P M E N T P U B L I C C O M PA N Y L I M I T E D

ISSUE 77 OCT - DEC 2014

Journey Out of The Box ออกไปนอกห้อง สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ


บททักทาย

#77

สวัสดีครับ สมาชิกครอบครัวลุมพินีทุกท่าน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพีนี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 02-285-5011-6 แฟกซ์ : 02-285-5017 E-mail : lumpinimag@lpn.co.th Facebook/LumpiniMag Lumpini Instagram/LumpiniMag www.lpn.co.th

แรงบันดาลใจ คือสิ่งที่ท�ำให้คนเรามีแรงขับเคลื่อนท�ำในสิ่งที่ฝันให้เกิดขึ้นจริงได้ ช่วงวันเวลาที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าสมาชิกครอบครัวลุมพินีหลายท่านผ่านประสบการณ์ต่างๆ มาได้ด้วยการมีสิ่งส�ำคัญ นั่นคือ แรงบันดาลใจ ผมเองก็เชื่อมั่นในสิ่งส�ำคัญนี้ ทุกครั้งที่ ต้องการแรงบันดาลใจ แค่หนั กลับมามอง “สิง่ รอบตัว” เชือ่ ไหมครับว่ามีแรงขึน้ มาเลยทีเดียว ทุกท่านเองก็เช่นกัน เพียงแต่แรงบันดาลใจ หรือที่ผมเรียกว่าสิ่งส�ำคัญนั้นอาจแตกต่างกัน บางคนมีแรงบันดาลใจทีต่ อ้ งการช่วยเหลือสังคม พวกเขาเหล่านัน้ ก็พยายามค้นหาค�ำตอบ ด้วยการท�ำงานช่วยเหลือผู้อื่น หรือร่วมกิจกรรมทางสังคม LUMPINI MAG ฉบับนี้ เลยขอส่งท้ายปี 2014 ด้วยประสบการณ์ดีๆ ที่เกิดขึ้น ในแต่ละชุมชนมาแบ่งปันให้กับทุกท่านเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือสิ่งส�ำคัญให้เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของรถห้องสมุดหรรษาเคลื่อนที่ กิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว “ลุมพินี ปลูก แปลง แบ่ง ปัน” ชุมชนต้นแบบสู่ชุมชนน่าอยู่ยั่งยืน กายบริหารยามเช้า “จับช้วง” โดยหนึ่งในสมาชิกครอบครัวลุมพินี ศิลปะบนกระดาษห่อของขวัญกับนักเขียนลุมพินี ครูสาวจิตอาสาจากแดนอาทิตย์อทุ ยั และการร่วมบริจาคโลหิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น ผมเชื่อว่าแรงบันดาลใจ จะเป็นเหมือนประกายไฟที่ลุกโชติ คอยสร้างพลังใจดีๆ ให้กับเรา พร้อมคอยน�ำพาพวกเราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีความสุข และในศุภวารดิถขี นึ้ ปีใหม่ทกี่ ำ� ลังจะมาถึงนี้ .. ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขเรืองโรจน์ โชตินิรันดร์ และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

โอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ

content

LUMPINI MAG 3 Care & Share 4 6 7 13

Real Pleasure of Living Happy Together Focus Story Health Tip

จัดท�ำโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน)

2 Journey out of the box

14 16 17 18 19

Vibrant Community Idea Room Don’t Miss Chit Chat LPN Green


Care & Share

รถห้องสมุ ด ่ ่ หรรษาเคลือนที

ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกั น ยายนที่ ผ ่ า นมา บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รว่ มกับกลุม่ งานพัฒนาห้องสมุด ประชาชน กองนันทนาการ ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเทีย่ ว จัดกิจกรรมทีม่ ชี อื่ ว่า “รถห้องสมุดหรรษาเคลือ่ นที”่ ไปยังโครงการ ต่างๆ ของลุมพินี เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม การอ่านและแบ่งปันความรูใ้ นชุมชน ผลตอบรับ ที่ได้ ถือว่าประสบความส�ำเร็จเกินเป้าหมาย โดยมี ส มาชิ ก ครอบครั ว ลุ ม พิ นี ห ลากเพศ หลายวัยให้ความสนใจเข้ามาหยิบยืมหนังสือ จากรถห้องสมุดหรรษาเคลื่อนที่ไปอ่านเป็น จ�ำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสนุกๆ อีก มากมาย อาทิ การฝึกท�ำของ D.I.Y การเล่น เกมลุ้นรับของรางวัลต่างๆ ซึ่งจะมีชุมชนมา เข้าร่วมจนถึงสิ้นปีประมาณ 26 ชุมชน และ ณ ขณะนี้เป็นที่น่าภูมิใจมาก เพราะยังไม่ถึง สิน้ ปีกม็ ชี มุ ชนมาเข้าร่วมกิจกรรมถึงเป้าหมาย ที่ตั้งเอาไว้แล้ว ห้องสมุดหรรษาเคลื่อนที่ยังคงจะ แล่ นไปเสิ ร ์ ฟ ความรู ้ แ ละความสนุ กให้ กั บ สมาชิ ก ชุ ม ชนลุ ม พิ นี ถึ ง สิ้ น ปี โดยสามารถ ติดตามข่าวสารได้จาก แผนกกิจกรรมชุมชน ฝ่ายประชาสัมพันธ์

3 LPN MAG 77 OCT – DEC 2014


Real Pleasure of Living

ลุมพินี

ปลูก แปลง แบ่ง ปั น ่ ่านมา LPN ได้จัดกิจกรรม “ลุมพินี ช่ วงทีผ ปลูก แปลง แบ่ง ปั น” เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ ีเขียว ในทุ ก ชุ ม ชน ท� ำให้ เ วลาครอบครั ว ลุ ม พิ นี ก้าวออกมาจากห้องพัก ทุกท่านจะได้สมั ผัส กับบรรยากาศสวนสวยสีเขียวสดชื่ นตา

กิจกรรมนีท้ ำ� ให้ทกุ คนในชุมชนได้ เล็งเห็นว่า ไม่วา่ จะมีพนื้ ทีว่ า่ งแบบใด ทุกคน สามารถปลูกต้นไม้เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวได้... เพียงแค่ต้องลงมือท�ำ ทั้งการเนรมิตสวน แนวตั้ง ที่ทางเจ้าของร่วมโครงการลุมพินี พาร์คบีช จอมเทียน ได้ร่วมมือกันเนรมิต ความเขียวตลอดแนวรัว้ ชุมชน เป็นตัวอย่าง ให้เห็นว่า ถึงแม้จะไม่มีพ้ืนที่ ในแนวราบ ก็ยงั สามารถเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวให้กบั ชุมชนได้ การสร้างสรรค์สวนบนดาดฟ้า ที่ครอบครัว ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า ได้เลือกปลูกต้น กระดุมทองดอกสีเหลือง เพิ่มพื้นที่สีเขียว 4 Journey out of the box


และลดอุณหภูมิของห้องชุดพักอาศัยที่อยู่ ชั้นบนสุดได้เป็นอย่างดี รวมถึงการชวนกัน มาสร้ า งแปลงผั ก สวนครั ว ของโครงการ ลุมพินี เพลส พระราม 8, ลุมพินี เพลส พระราม 3-เจริญกรุง, พี.เอส.ที. คอนโด วิลล์ ทาวเวอร์ 2 และอีกหลายๆ ชุมชน ได้ชว่ ยกันสร้างแปลงผักสวนครัวทีส่ ามารถ กินได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย และมั่นใจได้ ว่าปลอดสารพิษ และต้นกล้าสีเขียวเหล่านี้ ก็ยังสามารถแบ่งปันไปยังชุมชนข้างเคียง ได้อีกด้วย ณ เวลานี้ มี ส มาชิ ก ครอบครั ว ลุ ม พิ นี ก ว่ า 90 โครงการ ที่ ไ ด้ ช ่ ว ยกั น สร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนของเรา

LPN เชื่อว่า ต้นไม้และผักต้นน้อยๆ ของ เจ้าของร่วมทุกท่านจะออกดอกออกผล อย่างงดงาม เพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่ เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ LPN ที่พร้อมดูแล เจ้าของร่วมทุกท่านด้วยสังคม “ชุมชนน่าอยู”่ ที่ได้สง่ มอบคุณค่าแห่งสินค้าและบริการมา ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีเช่นกัน 5 LPN MAG 77 OCT – DEC 2014


Happy Together

6 Journey out of the box


Focus Story

JOURNEY OUT OF

THE BOX ออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ นอกห้องของเราด้วยการเดินทาง

7 LPN MAG 77 OCT – DEC 2014


การท่องเทีย่ วในรูปแบบครอบครัว ท� ำ ให้ ช ่ ว ยเสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ แ ละ ประสบการณ์ ให้กับสมาชิกในครอบครัว อย่ า งเรื่ อ งราวของคุ ณ หนุ ่ ม -อรรถพร ธีมากร นักแสดง-นักร้องขาร็อค ผู้ชอบ การเดินทางท่องเที่ยวและไปกันทั้ง 3 คน พ่อกับแม่ที่กะเตงลูกน้อยไปท่องเที่ยวตาม พิพิธภัณฑ์หรือฟาร์มเกษตร ฯลฯ ซึ่งยัง เสริมสร้างการเรียนรู้ให้เจ้าตัวเล็กอีกด้วย หรือเรื่องราวของซาง จิน เป่า ชายชาวจีน ยอดกตัญญูซึ่งเข็นรถที่ประกอบเองจากไม้ พาแม่เที่ยวสวนสนุก เขาบอกว่า “แม่มีขา ที่ ไม่แข็งแรงพอที่จะเดิน และตลอดชีวิต แม่ ไม่เคยไปเที่ยว ถึงเวลาแล้วที่แม่จะได้ เที่ยวบ้าง” แม้เขาไม่มีรถราคาแพงพาแม่ เดินทาง ทว่ารอยยิม้ ของแม่สามารถบอกถึง ความสุขที่ได้ออกเดินทางกับลูก โดยไม่ตอ้ ง เอ่ยค�ำใดออกมา

เครดิตภาพ : Instagram/family__day / http://www.nationtv.tv

เทีย่ วยกครัว

ทัวร์เป็นกรุ ๊ป เครดิตภาพ : www.facebook.com/wanwea.weawwan.hongvivatana / www.facebook.com/MoviePaPai

โลกแห่งการเดินทางถือเป็นวิชา สร้างเสริมประสบการณ์ชวี ติ ได้อย่างไม่มวี นั สิ้นสุด ดังเช่นเรื่องราวของวรรณแววและ แวววรรณ ฝาแฝดสาวตระกูลหงษ์วิวัฒน์ ทัง้ สองเดินทางกลับเมืองไทยด้วยรถไฟจาก อังกฤษ ตลอดเส้นทางนั้นล้วนเต็มไปด้วย เรื่องเล่าระหว่างทางที่ทั้งสนุก ตื่นเต้นและ หวาดเสียว หรือบอล-ทายาท เดชเสถียร และยอด-พิศาล แสงจันทร์ แห่งหนังพาไป ด้วยความรักในการเดินทางจึงพาให้ทงั้ สอง ได้ออกไปเปิดมุมมองชีวิตให้กว้างกว่าเดิม บางครัง้ ความส�ำคัญของการเดินทางอาจจะ ไม่ได้มเี พียงแค่ปลายทางคือที่ไหน แต่ทว่า ขึ้นอยู่กับเราไปกับใคร และทริปนั้นจะเป็น ที่กล่าวขานจนกว่าจะเปิดบทต่อไป

8 Journey out of the box


เครดิตภาพ : https://www.facebook.com/IRoamAlone

ตะลุยเดีย่ ว เทีย่ วโลก หลายคนอาจจะเคยเจอโมเมนต์ ทริปล่มมาบ้าง ด้วยเพราะผู้ร่วมเดินทาง มีจังหวะชีวิตไม่ตรงกัน แล้วจะมัวรอใคร ไปท�ำไม เที่ยวคนเดียวก็ได้ เช่นคุณมิ้นท์มณฑล กสานติกุล หญิงสาวที่ท่องโลก เพียงล�ำพังตั้งแต่อายุ 24 ถึงตอนนี้เธอ เดินทางมาแล้วกว่า 60 ประเทศ ทั้งยังเล่า เรือ่ งราวจากประสบการณ์ตรงเอาไว้ในบล็อก I Roam Alone เธอว่าการเดินทางเป็นไวรัส

มันจะท�ำให้เราติด และการพาตัวเองเข้าไปอยู่ ในหมู่นักเดินทางนั้นจะสามารถช่วยเพิ่ม แรงบันดาลใจได้ และคุณบินหลา สันกาลาคีรี นักเขียนรางวัลซีไรต์ ก็เคยเขียนเรือ่ งการเดิน เทีย่ วสะพานลอย หน้าจุฬาลงกรณ์ฯ ท่องดู วิถีชีวิตในเมืองกรุงมาแล้ว เที่ยวคนเดียว จะไม่ใช่เรื่องน่าเศร้าอีกต่อไป โดดเดี่ยวได้ แต่เราจะไม่เที่ยวอย่างเดียวดาย 9 LPN MAG 77 OCT – DEC 2014


ชุมชนต้นแบบ สู่ชุมชนน่าอยู ่ การจัดกิจกรรมเสวนาถือเป็ นอีกช่ องทางหนึง่ ทีจ่ ะ ช่ วยระดมความคิด แลกเปลีย่ นทัศนคติ เพือ่ ขับเคลือ่ น พลังความคิด ความรู ้ และน�ำสิง่ ทีไ่ ด้มานัน้ ไปต่อยอด เพือ่ พัฒนาสิง่ ต่างๆ ไปในทางทีด่ ีขนึ ้ ความส�ำคัญข้างต้นถือเป็นอีกหนึง่ สิ่งที่ LPN ใส่ใจเช่นกัน โดยเมื่อไม่นานมานี้ ทาง LPN ก็ ได้จัดกิจกรรมเสวนาประธาน กรรมการ ร่ ว มพู ด คุ ย และแลกเปลี่ ย น ทัศนคติกับตัวแทนแต่ละชุมชนของ LPN ท�ำให้ตวั แทนแต่ละชุมชนได้เรียนรู้ แบ่งปัน และสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ร่วมกันเป็น อย่างดี มีการแลกเปลี่ยนและบอกเล่าถึง ปั ญ หาที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น รวมไปถึ ง สิ่ ง ที่ เ ป็ น กั ง วลในชุ ม ชน ซึ่ ง ความท้ า ทายในการ จั ด การแต่ ล ะปั ญ หานั้ นไม่ มี สู ต รส� ำ เร็ จ ตายตัว จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ท�ำให้ ตัวแทนของแต่ละชุมชนได้ ไอเดียใหม่ๆ เพื่อน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนของ 10 Journey out of the box


ตนเอง ยึดเอาความต้องการของส่วนรวม แก้ ไขปัญหาเพื่อคนจ�ำนวนมากเป็นหลัก เพื่อให้แต่ละชุมชนนั้นน่าอยู่อย่างยั่งยืน และเป้าหมายสูงสุดคือการได้เป็นชุมชนที่ น่าอยู่อย่างสมบูรณ์แบบ อย่ า งไรก็ ต าม ก่ อ นที่ “ชุ ม ชน น่าอยู่” จะเติบโตอย่างยั่งยืน แต่ละชุมชน จะต้องสร้างความน่าอยู่อย่างเป็นรูปธรรม ขึ้ น มาก่ อ น หรื อ ที่ เ ราเรี ย กว่ า “ชุ ม ชน ต้นแบบ” โดยน�ำเอาอัตลักษณ์ ในชุมชน ของตนเองมาต่อยอด ท�ำให้เป็นรูปธรรม จับต้องได้มากขึน้ ซึง่ สิง่ เหล่านีเ้ องจะส่งผล ให้ชุมชนนั้นๆ กลายเป็นสังคมที่อุดมไป

11 LPN MAG 77 OCT – DEC 2014


ด้วยความสุข มีจิตส�ำนึกของการห่วงใย และแบ่งปันกัน อันเป็นวัฒนธรรมการอยู่ อาศัยในแบบฉบับของชุมชนลุมพินี ในปี พ .ศ.2556 เราได้ ชุ ม ชน ต้นแบบทั้งหมด 8 ชุมชน ได้แก่ ลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา, ลุมพินี เพลส รัชโยธิน, ลุมพินี พาร์ค ปิ่นเกล้า, ลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ ไซด์-พระราม 3, ลุมพินี วิลล์ ลาซาล-แบริ่ง, ลุมพินี วิลล์ ลาดพร้าวโชคชัย 4, ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทราหลั ก สี่ และลุ ม พิ นี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามค�ำแหง ส่วนในปีพ.ศ. 2557 ก็มชี มุ ชนต้นแบบเพิม่ ขึน้ อีก 7 ชุมชน คือ ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า, ลุมพินี เพลส นราธิ ว าส-เจ้ า พระยา, ลุ ม พิ นี เพลส พหล-สะพานควาย, ลุมพินี เพลส พระราม 4-กล้วยน�้ำไท, พี.เอส.ที. ซิตี้โฮม, ลุมพินี วิ ล ล์ ศู น ย์ วั ฒ นธรรม และลุ ม พิ นี วิ ล ล์ ราษฎร์บูรณะ-ริเวอร์วิว และในปี 2558 ที่จะมาถึงนี้ ทาง LPN มีความเชือ่ มัน่ ว่า ชุมชนต้นแบบนัน้ จะ เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ส�ำหรับชุมชนต้นแบบ ทีเ่ กิดขึน้ แล้วนัน้ ก็มคี วามมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา ชุมชนของตนเองให้เติบโต ซึ่งทั้งหมดนี้ สามารถสามารถกลายเป็นชุมชนที่น่าอยู่ อย่างยั่งยืนได้แน่นอน

12 Journey out of the box


Health Tip

“จับชวง”

กายบริหารยามเชา

กายบริหาร “จับช้วง” เป็นการออกก�ำลังกายโดย การเคลือ่ นไหวอย่างง่าย เหมาะสมกับผูส้ งู อายุ ทีล่ มุ พินี พาร์ค ริเวอร์ ไซด์-พระราม 3 จะมีลานกว้างที่หันหน้าออกสู่แม่น�้ำ เจ้าพระยา ซึ่งในทุกๆ เช้าบริเวณนี้จะกลายเป็นสถานที่ ท�ำกายบริหารจับช้วง น�ำทีมโดยคุณมณี ชาญศิริเจริญกุล เมือ่ ก่อนคุณมณีเคยอาศัยอยู่ในหมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ใกล้สวนสาธารณะ เธอจึงมีโอกาสได้ ไปออกก�ำลังกาย และ ได้เรียนรูท้ า่ กายบริหารจับช้วง หลังจากย้ายมาอยูท่ ลี่ มุ พินี พาร์ค ริเวอร์ ไซด์-พระราม 3 คุณมณีกย็ งั คงท�ำกายบริหาร ในยามเช้าเช่นเดิม ต่างไปตรงที่ไม่ตอ้ งออกเดินทางไปไกล เพียงแค่เดินลงมาที่ลานด้านล่างก็ได้ออกก�ำลังกายแล้ว “ตอนแรกก็ท�ำกายบริหารคนเดียว แต่นานๆ ไป เริม่ มีคนสนใจอยากท�ำจับช้วงเหมือนเรามากขึน้ ก็เลยสอนให้ จนได้กลายเป็นการรวมตัวกันท�ำกายบริหารทีล่ านกิจกรรม ด้านล่าง เลือกท่าออกก�ำลังกายทีเ่ หมาะสม เพราะคนทีม่ า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยเกษียณ จากที่เขาเคยปวดแขนปวดขา เขาก็แข็งเแรงขึน้ เพราะได้ยดื เส้นยืดกล้ามเนือ้ จากการเล่น จับช้วง”

“ข้อดีอกี อย่างของ การได้ ม าท� ำ กายบริ ห าร ตอนเช้า คือการได้มาเจอ เพื่อนๆ ได้พูดคุยกัน ก็จะ ช่วยเรื่องการกระตุ้นสมอง ซึ่งช่วยให้ ไม่เป็นอัลไซเมอร์ อยากจะฝากให้คนที่มีเวลา หันมาออกก�ำลังกาย ดูแล ใส่ใจตัวเองกันให้มากๆ ค่ะ”

กายบริหารจับช้วง มีทกุ วัน ที่ลานด้านล่างของลุมพินี พาร์ค ริเวอร์ไซด์-พระราม 3 เวลา 07.00-07.30 น. และ มีแอโรบิกในน�้ำ ทุกวันพุธ 10.00 น. ทีส่ ระว่ายน�ำ้ ชัน้ 7 ถ้าใครสนใจก็ก้าวออกจาก ห้องพักเพื่อมาท�ำกิจกรรม ตามวั น และเวลาดั ง กล่ า ว ได้เลยนะคะ 13 LPN MAG 77 OCT – DEC 2014


Vibrant Community

คอลัมน์นักเขียนลุมพินี : คุณนันต์ธีรา ธนันท์กนกศิลป์ (สมาชิ กครอบครัวลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา)

ท่องโลกจินตนาการ กับศิลปะบนกระดาษ ห่อของขวัญ

14 Journey out of the box


สวัสดีค่ะทุกท่าน ต้าเป็นสมาชิกของครอบครัวลุมพินี เพลส พระราม 9-รัชดา เป็นเวลา 2 ปีแล้ว เลือกทีน่ เี่ พราะบรรยากาศดี ร่มรืน่ อบอุน่ และปลอดภัย เจ้าหน้าทีช่ มุ ชน ก็ดูแลสมาชิกครอบครัวลุมพินีเป็นอย่างดี พี่ๆ รปภ. และแม่บ้านก็น่ารัก ต้าชอบท�ำงานศิลปะและรักเด็กๆ จึ งได้ เ ปิ ดโรงเรี ย นสอนศิ ล ปะ ไอน์ ส ไตน์ อาร์ต ฟอร์ คิดส์ (I STYLE ART FOR KIDS) ซึ่งตั้งในโซนออฟฟิศใกล้กับสวนรวมใจของ โครงการ สอนน้องๆ วัย 3-10 ขวบ เพราะ มองว่างานศิลปะกับเด็กเป็นของคูก่ นั ช่วยให้ เด็กมีความสุข มีสมาธิ มีจติ ใจสงบ จึงอยากให้ เด็กๆ มีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ซึ่งใกล้บ้าน สะดวก อีกทั้งยังไม่เสียเวลาเดินทางอีกด้วย นอกจากการเขียนมาแนะน�ำตัวแล้ว ช่วงนี้ก็ใกล้วันปี ใหม่เข้ามาทุกทีแล้วนะคะ ส�ำหรับเทศกาลแห่งความสุขของทุกคนและ ทุกครอบครัว สิง่ ทีข่ าดไม่ได้นนั่ ก็คอื ของขวัญ ต้าจึงอยากเสนอไอเดียการท�ำ “กระดาษห่อ ของขวัญ” น่ารักๆ ที่ทั้งสวย ไม่ซ�้ำใคร และ ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ครอบครัวไหน มีเด็กๆ ก็ ให้ช่วยท�ำได้นะคะ ที่ส�ำคัญคือ ประหยัดเงิน ประหยัดเวลาไปเลือกซื้อ และ ช่วยลดโลกร้อนด้วยค่ะ ขั้นตอนและอุปกรณ์ก็ง่ายแสนง่าย เชื่อว่าทุกบ้านต้องมี อย่างกระดาษ A4 ยางลบก้อนเก่า หมึกปั๊ม ปากกาเมจิก 1. เตรียมกระดาษขนาด A4 หรือ A3 ที่สามารถห่อกล่องของขวัญที่เตรียมไว้ ได้ 2. เตรียมคิดลายบนกระดาษ เช่น - วาดรูปที่ชอบลงไป จะรูปเดิมหลายๆ ชิ้น หรือรูปไม่ซ�้ำกันก็ได้ แล้วลงสีตามใจชอบ - ใช้ยางลบก้อนเก่าปั๊มให้เกิดลวดลาย หรือจะตัดๆ เล็มๆ ยางลบให้กลมก่อน แล้วปั๊มเป็นลาย Polkadot (ลายจุด) ยอดฮิตก็ได้นะคะ 3. ใช้กระดาษที่สร้างลวดลายเสร็จแล้วห่อของขวัญตามรูปทรงของกล่อง เท่านี้ก็ได้ของขวัญน่ารักๆ แบบที่มีชิ้นเดียวในโลก (เพราะเราท�ำเอง) แล้วค่ะ ^^

งานศิลปะกับเด็ก เป็นของคู่กัน ช่ วยให้เด็กมีความสุข มีสมาธิ และมีจิตใจสงบ (เข้าชมงานศิลปะเด็กๆ ได้ท่ี www.facebook.com/IStyleArtForKids) 15 LPN MAG 77 OCT – DEC 2014


WHAT’S IN ANOTHER BOX? ออกไปดูกล่องใบอืน่

เครดิตภาพ : www.facebook.com/sleepboxfanpage

idea Room

ใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกที หลายๆ คนคง ได้หยุดยาว เพื่อนสมาชิกครอบครัวลุมพินี อย่ามัวแต่จับเจ่าเศร้าอยู่ในห้องกันนะคะ หยิบกระเป๋าแล้วปิดห้องชุดสุดรัก จากนั้น ออกเดินทางเพื่อเติมเต็มความสุข และหา แรงบันดาลใจใหม่ๆ มาเป็นของขวัญให้กับ ตัวเองในปีใหม่ที่จะถึงนี้กันดีกว่า หน้าหนาวรับปีใหม่ขอแนะน�ำสถานที่ ในเมืองไทยอย่าง “เชียงใหม่” ให้ ได้ ไปพัก กัน เผือ่ จะได้นำ� ไอเดียดีๆ จากการแต่งห้อง พักของที่น่ีไปปรับใช้กันดูบ้าง

ที่น่ีคือห้องพักของ “Sleep Box” ใน ย่านท่าช้าง เป็นห้องพักที่ถูกดัดแปลงมา จากตู้คอนเทนเนอร์เก่า ด้านในใช้โทนสีไม้ ดูอบอุ่น และสีพื้นๆ อย่างขาว ด�ำ เทา ตัดกับสีแดงในบางส่วนเพื่อไม่ให้ดูฉูดฉาด และดู อึดอัดจนเกินไป นอกจากนี้การออกแบบที่น�ำเอาลูกเล่นของเหล่ารูปทรงเรขาคณิตมาใช้อย่างพอดี นั้นก่อให้เกิดความรู้สึกที่ทันสมัย กระฉับกระเฉง และน่าพักอย่างลงตัว เมื่อมองลึกลงไป นอกจากความสวยงามแล้ว ที่นี่ยังใช้ ไม้เก่า เศษไม้ รวมไปถึงไม้ ไผ่มาตกแต่ง และมีการใช้ ขวดเปล่ามาท�ำโคมไฟอีกด้วย ถือเป็นตัวอย่างของที่พักซึ่งใส่ใจสิ่งแวดล้อมอีกแห่งหนึ่งด้วย เช่นกัน เหมือนกล่องใบนี้ก�ำลังจะบอกเราว่า ไม่ว่าจะเป็นกล่องขนาดใด แค่ความสวยงาม และทันสมัยอาจยังไม่เพียงพอต่อโลกใบนี้ หากต้องการอยูอ่ ย่างมีความสุขทีย่ ง่ั ยืน การรักษา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องเป็นเรื่องที่ไม่ควรละเลย 16 Journey out of the box


Don’t Miss

กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิต

Sharing for friends มกราคม 2558

ลุมพินี ทาวเวอร์ วันที่ 13 เวลา 09.00-15.30 น. กลุ่มโครงการลุมพินี สุขุมวิท 77 วันที่ 18 เวลา 11.00-15.00 น.

กุมภาพันธ์ 2558

ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ วันที่ 21 เวลา 11.00-15.00 น. กลุ่มโครงการลุมพินี รามอินทรา-หลักสี่ วันที่ 22 เวลา 11.00-15.00 น.

มีนาคม 2558

ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทรเดชา-รามค�ำแหง วันที่ 8 เวลา 11.00-15.00 น. กลุ่มโครงการพีเอสที วันที่ 15 เวลา 11.00-15.00 น. หากเจ้าของร่วมท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม โทร. 02 285 5001-6 17 LPN MAG 77 OCT – DEC 2014


Chitchat

จุ น โคซาอิ

หญิงผู ้อาสาพายเรือ จากแดนอาทิตย์อุทัย ครึง่ หนึง่ ในชีวติ คุณธัญ หรือ จุน โคซาอิ ประจ�ำอยูบ่ นเรือ ซึง่ เป็นเรือจ้างทีม่ กั เปรียบเปรย กับอาชีพครู โดยเธออาสาพายเรือพาศิษย์ขนึ้ ฝัง่ บนโลกภาษาญี่ปุ่น หญิงร่างเล็กในวัยหลักห้า เธอเป็น ลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ตลอดชีวิตได้เดินทางไปมา ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ท�ำให้สัมผัสถึงภาษาและ วัฒนธรรมทัง้ สองชาติเป็นอย่างดี และได้เก็บเกีย่ ว มาใช้ในบทบาทการเป็นครู สองปี ให้หลังมานั้น สุขภาพของเธอ ไม่สู้ดีนัก ด้วยอาการกระดูกขากรรไกรอักเสบ ท�ำให้พูดไม่ได้ คุณหมอได้แนะให้เธอหยุดสอน และ ให้เปลี่ยนอาชีพเสีย เธอเล่าด้วยสีหน้าซึ่งบอก ถึงอาการหัวใจสลาย เพราะอาชีพครูมิ ได้ใช้ ไม้พายเรือ หากแต่พร�่ำสอนด้วยวาจาเป็นหลัก คุณธัญรักษาตัวจนอาการดีขึ้นและ พูดได้ดังเคย จึงไม่อยากอยู่เฉยๆ ด้วยเพราะ เธอเรียนจบด้านภาษาญี่ปุ่น ทั้งยังมี ใจรักใน การสอนเสมอมา จึงหันหัวเรือมาเป็นครูอาสา “เรามีความรู้ มีใจในการให้ บางทีเขารู้ ไม่ถกู ต้อง แต่เราเรียนมาอย่างถูกต้อง และมีเลือดญี่ปุ่น อยูแ่ ล้ว เราก็อยากถ่ายทอดสิง่ ทีถ่ กู ต้องให้เขา” เมื่อคุณธัญย้ายมาอยู่ที่ลุมพินีคอนโด ทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ เธอเห็นเด็กๆ มี เวลาว่างก็วิ่งไปวิ่งมาหรือนั่งในนิติบุคคลเฉยๆ ท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจที่ว่า “ท�ำอย่างไรให้เด็ก ในลุมพินีได้มีความรู้ ไม่ต้องเสียเงิน และเรียน แบบสนุก” 18 Journey out of the box

ท�ำอย่างไรให้เด็ก ในลุมพินีได้มีความรู ้ ไม่ต้องเสียเงิน และเรียนแบบสนุก เธอจึงมีไอเดียอยากจะน�ำนวัตกรรม การสอนจากญีป่ นุ่ ทีม่ มี าผสมกับสิง่ แวดล้อมใน ชุมชน เพือ่ เป็นสือ่ การสอนที่ให้ความเพลิดเพลิน แก่ผู้เรียน ไม่ใช่สอนเพียงแต่ในต�ำรา คุณธัญเล่าว่าทีน่ มี่ ธี รรมชาติให้เรียนรู้ เห็นต้นไม้ใบไม้ เก้าอี้ ฟุตปาธ เรียกว่าอะไร และสอนเรือ่ งวัฒนธรรมแบบชาวญีป่ นุ่ อีกด้วย ไม่ได้สอนแบบกวดวิชา เพราะถ้าอย่างนัน้ ไม่ใช่ วิถีของเธอ “ถ้าน้องๆ ได้เรียนก็จะสามารถน�ำ ความรู้ ไปใช้ ได้จริง เราไม่ได้สอนเฉพาะภาษา ญีป่ นุ่ แต่สอนให้รจู้ กั การเสียสละ ถ้าหากสอน ภาษาญี่ปุ่นโดยไม่สอดแทรกคุณธรรม ใครๆ ก็ สอนได้ เราไม่สอนอย่างนั้น เราถึงภูมิ ใจว่า นักเรียนเราเป็นคนดี” อย่างครัง้ หนึง่ มีตลาดนัด เธอน�ำของใช้ ญี่ปุ่นมาจ�ำหน่าย เด็กก็ตอบแทนด้วยการมา ช่วยงาน ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอประทับใจ ‘จุน’ ภาษาญี่ปุ่นแปลว่า ความสดใส และบริ สุ ท ธิ์ เช่ น นั้ น นั ก เดิ น ทางทั้ ง หลาย บนล�ำเรือล�ำนีย้ อ่ มล่องนาวาภาษาญีป่ นุ่ ด้วยใจ ที่ ‘จุน’ เจือและเปี่ยมไปด้วยความสุข


LPN Green

19 LPN MAG 77 OCT – DEC 2014


ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน ใบอนุญาตพิเศษที่ 175/2557 ปณจ. ยานนาวา

“No one realizes how beautiful it is to travel until he comes home and rests his head on his old familiar pillow.” Lin Yutang (A famous Chinese writer)

ไม่มีใครรู ้ว่า การเดินทางนัน้ สวยงามอย่างไร จนกระทั่งได้กลับมาที่บ้าน และนอนหนุนหมอนใบเก่า ที่คุ้นเคย หลิน ยู ่ถัง (นักเขียนชื่ อดังชาวจีน)

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จ�ำกัด (มหาชน) 1168/109 ชั้น 36 อาคารลุมพีนี ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 โทรศัพท์ : 02-285-5011-6 แฟกซ์ : 02-285-5017

สิง่ ตีพมิ พ์ เหตุขดั ข้องทีน่ ำ� จ่ายผูร้ บั ไม่ได้ 1. จ่าหน้าไม่ชดั เจน 2. ไม่มเี ลขทีบ่ า้ นตามจ่าหน้าซอง 3. ไม่ยอมรับ 4. ไม่มผี รู้ บั ตามจ่าหน้าซอง 5. ไม่มารับภายในก�ำหนด 6. เลิกกิจการ 7. ย้ายไม่ทราบทีอ่ ยู่ใหม่ 8. อืน่ ๆ.................................

E-mail : lumpinimag@lpn.co.th Facebook/LumpiniMag Lumpini Instagram/LumpiniMag www.lpn.co.th

ลงชือ่ .................................... ไม่ถงึ มือผูร้ บั โปรดส่งคืน

Issue 77 / OCT - DEC 2014  

การจัดกิจกรรมเสวนาถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ จะช่วยระดมความคิด แลกเปลี่ยนทัศนคติ เพื่อขับเคลื่อนพลังความคิด...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you