Page 1

GALENS 1

2n trimestre 2009 - número 170

Entrevista amb els directors dels SS.TT. de Salut Conveni de col·laboració entre el COMT i els estudiants de Medicina de la URV Quatre metges al Senat tarragoní

Revista del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona

GALENS


2 GALENS


GALENS 3

GALENS Edita Col·legi Oficial de Metges de Tarragona President Dr. Fernando Vizcarro Bosch Delegat del Consell de Redacció Dr. Jaume Fontanet Torres Direcció Èxit Comunicació Consell de Redacció Fernando Vizcarro Frederic Mallol Jaume Fontanet Xavier Allué Èxit Comunicació Redacció Via de l’Imperi Romà, 11 bis 43005 TARRAGONA Tel 977 232 012 · 977 232 006 Fax 977 236 208 Disseny i publicitat Èxit Comunicació La Nau, 24 · 43003 TARRAGONA 605 860 898 · 605 860 835 info@exitcomunicacio.com Fotos Arxiu Galens i Èxit Comunicació Tirada 3.500 exemplars D.L.:B-43901-86 Permís de suport vàlid núm. 521 Galens no comparteix necessàriament les opinions dels seus col·laboradors, encara que aquestes possibles discrepàncies no seran motiu per impedir-ne la publicació.

Sumari

0609 Acords

Metges

entitats financeres senadors

14 16

Avenços Dr. SánchezSta. Tecla Cid

18 23 Entrevista Conveni delegats COMT-URV


4 GALENS

Incapacitat Professional Permanent Protegir-se com a especialista és a les seves mans A Mutual Mèdica sabem què implica per a un metge que un accident o malaltia li impedeixi seguir exercint la seva especialitat, i les repercussions tant en el seu nivell d’ingressos com en la necessitat de replantejar-se la seva carrera en la medicina. Per això hem creat una assegurança, amb la millor desgravació fiscal, que cobreix específicament aquesta eventualitat garantint-li un capital. Truqui'ns ara i li donarem els detalls.

De médico a médico

Mutual Mèdica us informa: 901 215 216 Oficina virtual: www.mutualmedica.com


GALENS 5

El carnet col·legial amb el certificat digital professional que ens acredita com a metges col·legiats ja és una realitat. Disposarem d’un mitjà segur i sense costos, operatiu a tota la Comunitat Europea.

E

l COMT ha començat a distribuir el nou carnet col·legial amb el certificat digital professional que ens acredita com a metges col·legiats. És un document avalat pel Col·legi Oficial de Metges de Tarragona i l’OMC i reconegut pel Consell Permanent de la Unió Europea que permet acreditar-nos com a metges en tots els països de la UE i que ens permet signar electrònicament documents, com per exemple la recepta digital i tenir l’accés segur a la història clínica i a les actuacions clíniques en suport digital. També ens permet signar documents administratius, correus electrònics i s’incorporaran altres identificacions administratives d’organismes oficials. Per tal de garantir les millors condicions, hem treballat en un llarg procés de selecció del tipus de suport i del perfil de l’empresa que subministrarà aquest servei. Això ens ha portat a triar la tecnologia més utilitzada al món (Veri Sign) mitjançant l’Autoridad de Certificación de la Organización Médica Colegial (AC OMC), de la qual el COMT n’és membre nat. Un dels temes de negociació, també prioritari, era cercar mitjans de finançament per tal que aquesta

EDITORIAL

Nou carnet col·legial digital Fernando Vizcarro Bosch President del COMT certificació (necessària avui, imprescindible en el futur) no tingués cap repercussió econòmica en els col·legiats. L’acord amb AC OMC permet finançar gairebé la totalitat de la targeta i tant sols queda un petit serrell per cobrir, que resolem oferint als col·legiats una targeta Màster Card gratuïta per a tota la vida, que presenta avantatges com assegurança multi llar i de viatges, assegurança per pèrdua, call Centre, etc. Només cal activarla i no cal obrir cap nou compte a cap entitat (la podem vincular al vostre compte corrent habitual). El nou carnet col·legial és avui una realitat. Estem molt satisfets de poder donar-vos aquesta notícia, que ajuda a modernitzar la nostra professió, que agilitza la comunicació i que ens permet autentificar la nostra signatura de manera digital com si fos presencial i que ens identifica de manera segura com a metges col·legiats en el nou escenari electrònic (e-salut). Així, anem seguint el pols dels canvis tecnològics i de comunicació, ens situem a l’avantguarda dels col·legis professionals i ens posicionem per a complir les directives europees, al temps que anem complint el nostre programa de govern.


6 GALENS

ACTUALITAT

Acords amb IBERCAJA i CAIXA MANRESA El COMT signa conveni de col·laboració amb les dues entitats, convenis quebeneficiaran els col·legiats

A els

tenent l’interès del COMT de donar tota

- Dipòsit habitatge. Gestora especialitzada de

mena de serveis i ofertes en condicions

Patrimonis.

favorables pels seus col·legiats, mitjançant

- Targeta VISA Classe Or, amb assegurances

Serveis

Economicofinancers

del

Col·legi

associades, gratuïta el primer any i importants

(SEFCOMT), a finals del mes de gener es va dur a

promocions

terme l’acte formal de la signatura del conveni de

bonificacions de quota en funció del consum.

col·laboració entre el Col·legi de Metges i l’entitat

- Targeta SOLRED Màxima, gratuïta, amb

financera Caja de Ahorros y Monte de Piedad

descomptes de l’1 % pel pagament de carburant.

de Zaragoza, Aragón y Rioja - Ibercaja, fruit de

- Targeta Ibercaja “Via T” d’us exclusiu a les auto-

l’actualització d’unes relacions que històricament

pistes, amb contracte preferent.

es van iniciar l’any 1996. A l’acte hi foren presents

- Hipoteca Excepcional Col·lectius.

els Srs. Rebull, Toribio, Medina i Valenzuela per part

Crèdit Professional Instal·lacions, amb immillo-

d’Ibercaja i els Drs. Vizcarro i Mallol pel Col·legi.

rables condicions. Crèdit Professional Tresoreria.

periòdiques

associades

Pòlisses de crèdit

Condicions generals per als col·legiats

- Banca electrònica. Assegurances.

- Compte corrent amb retribució especial i sense

Per a més informació adreceu-vos al Col·legi de

comissió de manteniment.

Metges de Tarragona.

Moment de la signatura de l’acord de col·laboració entre el COMT i Ibercaja, de mans del Dr. Fernando Vizcarro Bosch i el Sr. Jaume Rebull Ferrer, director territorial de Catalunya i Balears.

i


GALENS 7

ACTUALITAT

Es tracta d’un acord per ofertar principalment

Caixa Manresa

productes de passiu i de Banca Privada. Parlem

També a finals del mes de gener es va formalitzar

de fons d’inversió propis de l’entitat, amb tot el

l’acord de col·laboració entre el COMT i Caixa

ventall d’opcions (fix, mixtes variables, borsa,

Manresa, mitjançant un contracte d’agència amb els

etc); plans de pensions, comptes a la vista,

Serveis Economico Financers del Col·legi – SEFCOMT.

dipòsits a termini, comptes primats indexats,

Caixa Manresa es presenta com una entitat dinàmica,

assegurances

moderna, adaptada als temps actuals i oberta al futur,

emissions pròpies, dipòsits estructurats, amb

per seguir innovant amb la voluntat de millorar de

unes rendibilitats i uns tipus d’interès interessants.

manera constant la relació i la proximitat amb els clients.

Per a més informació adreceu-vos a la seu del

d’estalvi,

cessions

de

Visita a les instal·lacions del Mont Sant Benet (Sant Fruitós de Bages – Barcelona) per part del Dr. Vizcarro i el Dr. Mallol amb el Sr.Martí Papaceit, director de la Xarxa d’Agents de Caixa Manresa.

deute,


8 GALENS

ACTUALITAT

Acords de Junta de Govern Comissió Permanent 14-01-09

als membres de la Junta la problemàtica de les

Informe del president

relacions entre el COMG, el COMB i el CCMC, així

Informa que cal nomenar un representant del

com també facin una exposició detallada del servei

COMT per al Patronat de la Fundació Europea

de signatura electrònica que dona Healthsign SL.

de

Medicina

Tradicional

Xinesa:

Institut

Catalunya-Yunan- Escola Superior de Medicina Tradicional Xinesa Fundació Privada. S’acorda nomenar

el

Dr.

Fernando

Vizcarro

Bosch.

Junta de Govern 04-02-09

Junta de Govern 25-03-09 Informe del president Informa que el proper 16 d’abril a les 10h a la Sala de l’antiga Audiència de Tarragona i el 23 d’abril a les 10h a la delegació del COMT a Tortosa, tindrà lloc

Abans d’iniciar la Junta, el president convida els

un seminari conjunt amb el Departament de Salut

representants del Col·legi Oficial de Metges de

per tal d’explicar el certificat mèdic de defunció.

Girona, en les persones del seu president Dr.

Informa sobre l’aula Mir, trasllada la paraula al Dr.

Eudald Bonet, la secretària general Dra. Fina

Guerrero, explicant en què consisteix i comunica

Extremera, el gerent Sr. Lluís Barnés i l’assessor

que el dia 1 d’abril vindrà a Tarragona el Sr.

jurídic Sr. Luis A. Rabanal, per tal que exposin

Fernando de Teresa per tal de donar-la a conèixer.

. Nom

. Any de llicenciatura

. Cognoms

. Per quina universitat

. Número de col·legiat.

. Any del doctorat (si el teniu)

. Data de naixement

. Per quina universitat

. Lloc de naixement

. Lloc de treball principal

. Domicili particular

. Adreça lloc de treball

. Telèfon fix

. Població

us demanem una mica del vostre temps per a

. Telèfon mòbil

. Districte postal

què ens retorneu, via e-mail a l’adreça secretari@

. Població

. Especialitat oficialment reconeguda

Actualització de la base de dades del COMT La Junta de Govern del COMT s’ha proposat actualitzar la base de dades dels col·legiats. En aquesta línia d’actuació, demanem la vostra col·laboració per tal de garantir una millor eficàcia en la comunicació amb vosaltres. És per això que

comt.org, i degudament complimentats, els camps de l’enquesta que se us ha fet arribar per mail. La informació que necessitem és la següent:

. Districte postal . Correu electrònic


GALENS 9

ACTUALITAT

Metges SENADORS La representació de la professió al Senat Tarragoní

L

’Ajuntament de Tarragona, en l’acord del

amb els projectes amb els quals es treballa.


Consell Plenari de data 26 de maig de 2008, va aprovar la creació del Senat

UNA QUARENTENA DE SENADORS

són

Són una quarentena els tarragonins il.lustres i

l’assessorament a l’alcaldia en aquells temes que

amics de la ciutat que constitueixen el Senat

l’alcalde requereixi; oferir la seva idea de ciutat

i dins d’aquest prestigiós grup la professió

a partir de les diverses experiències personals i

mèdica compta amb quatre representants: el Dr.

professionals, sensibilitats i criteris; representar

Antoni Guerra, el Dr. Federico Adan, el Dr. Josep

Tarragona arreu del món, a mode d’ambaixador,

Maria Solé i el Dr. Luís Delclòs. A continuació

quan l’alcalde ho delegui; i estar compromès

exposem

Tarragoní.

Les

funcions

d’aquest

òrgan

quatre

detalls

del

ANTONI GUERRA SALAS

FEDERICO ADAN MARÍN

Metge gerontòleg. Director de la Residèn-

Metge especialista en Pediatria. Ha estat di-

cia Vila-seca, de Mutuam i representant

rector del Servei de Pediatria de l’Hospital

d’aquesta entitat a Tarragona. Compromès

de St. Pau i Sta. Tecla. Cofundador i director

amb el teixit social tarragoní, ha format part

de la llar d’infants Nuestra Sra. de Fátima de

de diverses entitats: Esbart Dansaire, Colla

Tarragona. En l’àmbit de la docència des-

Jove Xiquets de Tarragona, Grup Grallers Al-

taca com a director i professor de l’Escola

seu

currículum.

fàbrega, diverses colles sardanistes, Ball de Gitanes, C.N. Tarraco i

d’ATS de l’Hospital de St. Pau i Sta. Tecla. Premi Excel·lència de

Armats de la Sang. També ha estat vinculat a agrupacions teatrals,

la Professió Mèdica l’any 2008. Vicepresident del Nàstic en dues

de Carnestoltes i de Setmana Santa, així com a entitats esportives.

ocasions, està molt vinculat al teixit social i cultural de la ciutat.

JOSEP MARIA SOLÉ POBLET

LLUÍS DELCLÓS SOLER

Metge especialista en cirurgia general i

Nascut a Tarragona el 1926, el metge ra-

de l’aparell digestiu. Ha estat cap de Ci-

diòleg Lluís Delclòs ha fet una gran carre-

rurgia de l’Hospital de St. Pau i Sta. Tecla

ra professional en hospitals i centres dels

i d’Urgències. Creador i primer cap de la

EUA. Forma part del MD Anderson Hospital

Unitat de Patologia de la Mama. Membre

and Tumor Institut (actualment MD Ander-

numerari de la Societat Espanyola de Cirur-

son Cancer Center) des de 1960. El 1995 va

gia i de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears

ser investit doctor honoris causa per la URV. En el seu discurs, va

i president de la filial a Tarragona. Actualment és cap dels serveis

repassar la història de la radiologia i els avenços aconseguits arreu

quirúrgics d’Activa Mutua. Ha estat president del COMT.

del món des de final de segle XIX amb el matrimoni Curie.


10 GALENS

ACTUALITAT

Serveis del COMT pel col.legiat Des d’aquesta secció Galens vol informar detalladament als col·legiats de tot el ventall de serveis, per tal que puguin gaudir de tots els avantatges. En aquesta ocasió tractem sobre l’assegurança de RC i de la promoció de serveis d’oci. Serveis: Assessorament jurídic. Assegurances Medicorasse. Fundación Patronato de Huerfanos. Gestoria. Formació Mèdica Continuada. Aula MIR. Mitjans de Comunicació. Certificació digital. Acords financers. Agència de viatges. Activitats socioculturals. Biblioteca virtual Galenics. Fundació Privada de Gestió Clínica. Descomptes del Club COMT.

Información sobre la póliza de Responsabilidad Civil Profesional (RCP)

la actividad pública, porque establecen franquicias

La

creación

proveedores de servicios sanitarios) y diferencian

de una comisión para analizar les diferentes

varios niveles de riesgo en función de la especialidad.

pólizas

conseguir

Los que optéis por la póliza individual, debéis insistir

precio.

en que este incluida la defensa jurídica desde

El Colegio de Tarragona, con los Colegios de

el primer euro, que incluya el deber de socorro,

Barcelona y Lleida y el Servei Català de la Salut,

y que se hagan cargo de las fianzas. Una última

son tomadores de una póliza colectiva suscrita en

recomendación es que antes de firmar una póliza

julio del 2008 con la compañía Zurich y vigente

barata, la comentéis con la asesoría jurídica del colegio.

hasta julio de 2011 y gestionada por Medicorasse.

Dra. Concha Abril Boren Vicepresidenta 3a

las

La

Junta

de

de

Gobierno

RCP

mayores

póliza

modalidades

y

acordó

para

coberturas

de de

Zurich,

intentar al

cubre

actividad

la

mejor

las

(pública,

(aprovechando la cobertura de los 900.000€ de los

diferentes mixta

y

privada), pero no hace diferenciación en el precio ni por riesgo de la especialidad ni por el tipo de actividad. Se ha conseguido que contemplen una reducción en la cuota para los residentes, los médicos de familia y los médicos jubilados. Es intención de esta comisión seguir negociando para conseguir más y mejores condiciones.

Invitaciones 2 x 1 Aquum Spa & Club es una nueva zona de aguas situada en La Pineda (Tarragonès) que pretende promover una cultura del agua y ofrecer un nuevo servicio a la zona. Nos dirigimos a todas aquellas personas que buscan una salida al ritmo desenfrenado de la vida diaria y

Hay que tener en cuenta, que los que se dedican

anhelan una nueva forma de entender el bienestar y

a la medicina privada o mixta, están obligados por

el descanso en un entorno de constante armonía.

ley a tener una póliza de RCP. Los que solamente

Se trata de una instalación de 4000 m2 repartidos

trabajan en la medicina pública, en cualquiera de sus

entre Aquum Spa, Aquum Club, Zona relax y zona

modalidades (hospitalaria, primaria, sociosanitario…)

de tratamientos.

están cubiertos por esta póliza hasta 900.000 €.

Aquum Spa consta de 650 m2 de agua donde

En el mercado, existen otras compañías de

encontramos piscinas a diferentes temperaturas,

seguros, que ofrecen pólizas individuales a mejor

camas de aire y agua, camas envolventes,

precio, sobre todo para los que solo se dedican a

cascadas, bancos con jets, fuente de hielo, duchas


GALENS 11 especiales, bancos calefactados,…

Aula MIR

Aquum Club con salas de relajación (aromaterapia,

El COMT està decidit a organitzar el Curs de

cromoterapia, musicoterapia e infrarrojos), duchas

Preparació del MIR de la OMC (Aula-MIR). El dia 1-4-

especiales, salón de té, piscinas de contraste …

09 va haver un primer contacte amb els estudiants

Spa Center & Thalasoterapia ofrece novedosas

de Medicina per a presentar el projecte. Els resultats

técnicas de tratamientos

muy diversos para

dels diferents cursos de l’Aula-Mir són perfectament

relajarse y cuidarse tanto a nivel de salud como

equiparables als de les altres empreses que els

estético contando con productos de alta gama.

imparteixen (CTO, Oviedo, etc). Aquest curs està

Para que todos los colegiados puedan conocer y

dirigit, no solament als estudiants de Medicina, sinó

disfrutar de las instalaciones, ponemos a disposición

també als metges interessats en obtenir el títol oficial

del Colegio un talonario de invitaciones 2x1

d’especialista. En el proper número de Galens farem

Si quieren conocer más acerca de Aquum no duden

una exposició més àmplia del Projecte. Per a qualsevol

en ponerse en contacto con nosotros llamando al 977

informació al respecte podeu adreçar-vos al COMT

358061 o visitando nuestra web www.aquum.es.

(Dr. Miquel Àngel Guerrero, vocal Responsable

Un cordial saludo, Javier Duce Martínez Director Aquum

del Curs o al Dr. Frederic Mallol, Secretari).


12 GALENS


GALENS 13

ACTUALITAT

Reunió de Metges Jubilats de Catalunya

Jubilació forçosa als 65 anys En execució de les accions acordades en la reunió

Representants dels Metges Jubilats de Catalunya es

de 28/09, l’Assessoria Jurídica del COMT i el

van reunir el passat mes de gener al Col·legi de Metges

despatx de Pere Sunyer posen en marxa el procés

de Barcelona per intercanvir experiències i opinions.

per iniciar les reclamacions patrimonials contra

Especial interés va tenir l’exposició que van fer els

l’ICS per jubilació forçosa efectuada a l’ampara

representants de Barcelona del PROGRAMA DE

del nou redactat de l’Estatuto Marco de 2003. Qui

PROTECCIÓ SOCIAL (que ja tenen en marxa) i que

desitgi iniciar aquestes accions, ha de fer arribar al

afecta no només els metges jubilats sinó tots els

COMT la documentació que s’acompanya signada

col·legiats. De fet, els representants del COMB vindran

i amb el resguard de l’ingrés de 250€ al cc num.

un dia a Tarragona per a presentar aquest programa.

2100 3510 71 22 00196091. Així mateix us agrairem

Tant el Col·legi de Girona com el de Lleida i el de

que ens feu arribar als serveis administratius del

Barcelona,

COMT (Sra. Roser Gala) la següent documentació:

programacions de caràcter cultural i lúdic, amb

resolució de jubilació, recursos o reclamacions

desigual resposta per part dels jubilats (mes aviat

presentats

minsa):

contra

l’anterior

resolució,

darrera

igual

que

conferències,

el

nostre,

cine,

fan

excursions,

diferents

visites

nómina ICS, resolució pagament de prestació de

culturals…Durant al reunió es va acordar que tots

jubilació i darrer pagament. Per a qulsevol dubte,

els metges jubilats dels col·legis de Catalunya

truqueu a l’Assessoria Jurídica al 977232012.

puguin

Programa de teleassistència

gaudir

de

totes

les

programacions.

Èxit del cicle de cine “El metge i el malalt”

L’Organización Médica Colegial ha posat en marxa un

El cicle de cinema sobre Medicina “El metge i el malalt”

programa de teleassistència dirigit a tots els metges o

organitzat pel COMT durant el passat mes de febrer va

familiars directes que presentin una minusvàlua 0-1.

registrar un important èxit de públic. Les vuit pel·lícules

De moment, comença a funcionar en cinc províncies,

projectades al Centre cultural El Pallol entre els dies 3 i 25

escollides per sorteig, i a principis de l’any 2010 será

de febrer van ser vistes per un elevat nombre de persones,

d’àmbit estatal. Es proporcionará a cada dependent

però amb una baixa participació del col·lectiu de metges.

un “kit” de control. Les senyals d’emergència

Recordem que aquest cicle es va dur a terme gràcies

seran rebudes en una central a Guadalajara ,que

a la col·laboració d’Andrés de Andrés, que compta

posarà en marxa, d’immediat, les ajudes pertinents.

amb una de les millors filmoteques, i de l’Ajuntament de

Tot aquest servei no representarà cap despesa pel

Tarragona. Els films projectats han estat “Si tu estuvieras”,

metge afectat, ja que anirà a càrrec de la Fundación

“El puente de Casandra”, “El otro amor”, “Freud, pasión

Patronato de Huérfanos de Médicos, quota que

secreta”, “Quiero salvar a mi hijo”, “El sexto sentido”,

ja està aplicada en el rebut mensual del COMT.

“Johnny cogió su fusil” i “El jovencito Frankenstein”.


14 GALENS

ELS NOSTRES HOSPITALS

Unitat de retina mèdicoquirúrgica La qualitat del servei sanitari Servei d’Oftalmologia Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla La Xarxa de Santa Tecla està d’enhorabona aquest 2009. I és que posa en marxa la Unitat de Retina MedicoQuirúrgica. Fins ara, els pacients amb patologies retinianes que precisaven tractament quirúrgic, menys en algunes excepcions, es derivaven a l’Hospital Joan XXIII o fins i tot, a l’Hospital de Bellvitge, a Barcelona. Enguany això s’acabarà.

L

’inici del 2009 suposa una nova etapa

Lleuger de Llevant, per actualitzar els coneixements

del Servei d’Oftalmologia de la Xarxa de

en la tècnica quirúrgica més actual, de la mà del

Santa Tecla amb la posada en marxa

Dr. Lluís Àrias Barquet i la resta del seu equip.

la

Medico-Quirúrgica.

El caràcter de Centre de Referència de l’Hospital

Fins a l’actualitat, a l’Hospital de Santa Tecla i del

de Bellvitge ha permès no només assistir a

Vendrell no hi havia autonomia pel que respecta a

cirurgies programades o urgents, sinó també a

les patologies retinianes que precisaven tractament

la resolució de complicacions de cirurgies de

quirúrgic, a excepció de desprendiments de

retina d’altres centres que hi han estat derivades.

de

Unitat

de

Retina

retina de característiques concretes. La resta de desprendiments de retina, així com altres patologies no urgents, es derivaven a l’Hospital Joan XXIII o fins i tot a l’Hospital de Bellvitge. Des de l’inici de 2008 s’estan realitzant assistències

A partir del 2009 la Xaxa de Santa Tecla tindrà autonomia en les patologies retinianes que precissin tractament quirúrgic

regulars a la Unitat de Retina Quirúrgica de l’Hospital de Bellvitge per part d’Oftalmologia i, de manera puntual, per part d’Infermeria de quiròfan de l’Hospital

Així doncs, el nou quiròfan de Retina s’ha equipat per a realitzar vitrectomies tant amb la tècnica clàssica, com a través de tròcars que permeten cirurgia per mínima incisió i sense sutura. D’altra banda, s’ha adquirit un sistema d’il·luminació de Xenó que aconsegueix una

excel·lent

visualització

durant

la

cirurgia,

comparat amb les fonts d’il·luminació clàssiques. El nou equipament permet no només iniciar la cirurgia de Retina a la Xarxa Hospitalària de Santa Tecla, sinó que es puguin realitzar les tècniques més actuals i, conseqüentment, menys traumàtiques pels pacients, amb menor temps quirúrgic i amb major capacitat per a resoldre possibles complicacions. Cal remarcar el considerable esforç que s’ha


GALENS 15

ELS NOSTRES HOSPITALS realitzat per a posar en marxa el quiròfan de Retina per part de tots els components del Servei d’Oftalmologia de Tarragona i Vendrell, i especialment per part d’Infermeria del quiròfan de Llevant, el Departament de Compres i Direcció de la Xarxa. Igualment hem de destacar i agrair l’excel·lent acollida per part de l’equip d’Oftalmologia de l’Hospital de Bellvitge durant tots aquests mesos, tant per la docència impartida, com pel seu suport. D’altra banda s’acaba d’adquirir un Tomògraf de Coherència Òptica d’Alta Resolució (HD-OCT) que s’ha emplaçat a l’Hospital Lleuger de Llevant. Es tracta d’un equip diagnòstic capaç d’obtenir de manera no invasiva imatges equivalents a la histologia de la retina i còrnia. En els últims 4 anys, l’OCT s’ha convertit en una eina indispensable per al diagnòstic i seguiment de tota patologia retiniana. L’OCT està inclosa en la majoria d’algoritmes de diagnòstic i de decisió terapèutica en patologies mèdiques, com la Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE), i quirúrgiques, com les afeccions en diabètics o membranes epirretinianes, que ja podem tractar amb el nou equipament quirúrgic. Fins

al

moment,

aquesta

prova

s’havia

de

derivar a diferents hospitals de Barcelona amb una llista d’espera de fins a 6 mesos, amb els conseqüents inconvenients per als pacients pel desplaçament i per la demora en el seu tractament.

Amb la posada en marxa del servei “ d’Oftalmologia els pacients no hauran d’anar fins a Barcelona. Una nova etapa comença a la Xarxa de Santa Tecla on el pacient és el primer beneficiat


16 GALENS

METGES QUE FAN HISTÒRIA

Dr. Enric Sànchez Cid, una vida dedicada a la Ginecologia

N

ascut

l’any

1928,

Enric

Sànchez-Cid,

ha exercit la medicina durant 50 anys i “s’ha divertit molt en aquesta professió”,

segons les seves pròpies paraules. Va optar per la ginecologia perquè “li agradava l’objecte d’aquesta disciplina: les dones”. Tot i que durant anys va combinar la ginecologia i l’obstetrícia, quan va complir 50 anys va decidir deixar els parts. Va ser fundador de la Clínica Mare de Déu de la Serra de Montblanc. L’any 1967 el Dr. Rafel Orozco va fundar l’Hospital de la Creu Roja i cinc anys més tard el Dr. Sáchez-Cid, juntament amb el Dr. Fontanet, obrien la Maternitat d’aquest hospital. El Dr. Sánchez-Cid va ser, en definitiva, un dels

“ Sánchez-Cid ha estat un dels pioners en utilitzar les noves tecnologies durant els parts i ha contribuit en l’avenç de la ginecologia a Tarragona

embarassos no desitjats. Per això no m’he negat mai

pioners en l’aplicació dels avenços tecnològics

a receptar píndoles anticonceptives o, fins i tot, a

en els parts. Segons alguns dels seus companys

esterilitzar alguna pacient quan les circumstàncies

de professió, la seva tasca professional va

m’han semblat recurrents”, apunta Sánchez-Cid.

contribuir

mortalitat

De fet, segons aquest ginecòleg, “jo crec que amb

de les parteres en el moment de donar a llum.

aquesta manera de fer he evitat molts aborts”.

a

disminuir

moltíssim

la

Avançat al seu temps Enric Sánchez-Cid ha destacat també en la seva vida professional per avançar-se al seu temps fomentant els mètodes anticonceptius. “La meva educació cristianocatòlica m’ha influenciat en les meves opinions sobre molts temes, entre ells, l’abort. Jo estic en contra de l’abort, però no en contra de prevenir

S’ha perdut una mica la relació “humana entre metge i pacient i hi ha molts malalts que necessiten més una mà que un medicament


GALENS 17

METGES QUE FAN HISTÒRIA El paper del metge

Cid té altres passions: escriure llibres és un dels

Quan se li pregunta si el

seus hobbies. “Els escric per mi i els edito jo mateix.

paper del metge ha canviat

Només n’hi ha un parell que

molt des que va començar

m’hagin editat, però això ha

fins ara, contesta que “és

comportat

completament

públiques,

diferent.

Abans el que deia el metge

a

anava

assegura

a

missa.

També

mi

no

presentacions quelcom

que

m’apassiona”, el

ginecòleg.

podia estar més aprop dels

Precisament fa dos anys el

pacients. Ara a la majoria

COMT va editar una de les

de centres vas al metge,

seves obres: “Bloc de notes

però no saps com es diu”.

d’un ginecòleg”, un recull

Aquest metge apunta que

de les anècdotes que va

quan operava “una de les

viure durant els 50 anys que

coses que feia era seure

va exercir de ginecòleg.

al llit de la pacient un

L’altra passió és el dibuix.

quart d’hora abans de la

Els seus llibres en són

intervenció i xerrava amb

un

ella”. Segons ell, això evitava

il·lustra ell mateix. “Això

moltes infeccions. Apunta

Il·lustració del Dr. Sánchez-Cid

bon

exemple.

Els

em ve de fa molts anys

també que “hi ha molts pacients que necessiten

quan el catedràtic que ens ensenyava Anatomia

més una mà que un medicament. La relació

feia dibuixos per explicar-se millor. Jo sempre

humana entre metge i pacient és molt important”.

he fet els informes quirúlrgics amb dibuixos.

A més de la seva professió, el Dr. Enric Sánchez-

D’aquesta manera són més aclaridors”, explica.


18 GALENS

ENTREVISTA

La situació de la sanitat tarragonina. Responen els

“El compromís i la responsabilitat dels metges és el nostre fort” Dr. Joaquim Pellejà Pellejà director SS.TT. Salut Tarragona clau de millora, la comunicació i el treball entre

Q

els diferents nivells assistencials, entre els propis

uina és la situació de la Sanitat a la seva regió?

professionals que desenvolupen el dia a dia

En la línia de la resta de Catalunya. Uns

Quina valoració en fa de la ja comentada manca de metges a la sanitat pública?

bons indicadors i una prestació de serveis adient.

La meva valoració en aquests moments, és que

Quins són els punts forts de la seva zona?

cal afrontar aquesta realitat i, per tant, ara per ara,

El compromís i la responsabilitat dels professionals.

a més a més de la incorporació de professionals

En l’Atenció Especialitzada, alguns

exemples

provinents d’altres països, fer tot allò que ajudi

com l’Oncosud, amb el lideratge del servei

a mantenir una bona prestació de serveis.

d’Oncologia de l’Hospital de Sant Joan de Reus,

clars exponents d’aquest projectes compartits.

Des de la professió mèdica s’ha apuntat que les condicions laborals de la sanitat pública fan que els metges acabin en la sanitat privada. Què en pot dir d’això?

En l’Atenció Primària s’estan desenvolupant nous

No crec que sigui totalment cert que els metges

projectes de salut comunitària i noves estratègies

abandonin la sanitat pública per passar a l’àmbit

assistencials.

d’excel·lents

privat, a causa de les condicions laborals. La seguretat

elements de referència en l’àmbit de la planificació.

laboral que ofereix treballar en l’àmbit del sistema

Quins són els punts a millorar?

públic de salut fa que als professionals els interessi

La Regió Sanitària Camp de Tarragona és la

mantenir la seva vinculació amb aquestes entitats.

que, percentualment, ha crescut més en tota Catalunya. Això obliga a avançar en la col·laboració

Com estan les llistes d’espera a la seva regió i què és el que es pot fer per a reduir-les?

i complementarietat entre els proveïdors, cercant

Les dades indiquen una lleugera millora, tot i

el treball en xarxa i la integralitat en els serveis.

que no és tan espectacular com ens agradaria.

Tot

electrònica,

Què n’opina de la prescripció mèdica per part de les infermeres?

la transmissió digitalitzada de les imatges de

Si es refereix a la prescripció farmacològica, és evident

les

clínica

que l’ha de realitzar qui té la formació i la capacitació

compartida i, també com no, i com a element

tècnica adients, sobretot en el context actual nostre.

el laboratori d’Hemodinàmia a l’Hospital Joan XXIII, l’Hemodiàlisi al Pius Hospital de Valls, són

plegat

Disposem

ens

d’implementació proves

situa de

també

en la

diagnòstiques,

el

context

recepta la

història

actual


ENTREVISTA

GALENS 19

directors dels SS.TT. de Tarragona i Terres de l’Ebre

“El punt més fort de la nostra regió és la proximitat” Dr. Ismael Roldan Bermejo director SS.TT. Salut Terres de l’Ebre

Q

uina és la situació de la Sanitat a la seva regió? Podem dir que, com en el conjunt de la sanitat

catalana, és bona. No hem d’oblidar que el sistema sanitari català és, a nivell mundial, un dels més avançats.

Quins són els punts forts de la seva zona? El punt fort més rellevant crec que és la proximitat. La nostra Regió Sanitària té menys de dos-cents mil ciutadans amb cobertura sanitària i predominantment d’estructura rural. Per això la relació dels pacients amb els metges acostuma a ser molt directa.

Des de la professió mèdica s’ha apuntat que les condicions laborals de la sanitat pública fan que els metges acabin en la sanitat privada. Què en pot dir d’això? Considerant que s’han d’anar millorant les nostres condicions laborals, aquest fet depèn més del perfils i de les circumstàncies personals dels professionals. L’immensa majoria persistim en el sistema públic,

Quins són els punts a millorar?

una proporció significativa compagina els dos

Diversos, però els més significatius són: el funcionament en xarxa en el conjunt dels centres assistencials, el continuum assistencial entre l’assistència primària i l’hospitalària i anar avançant en l’equitat respecte al conjunt del sistema sanitari català.

sistemes i són comptats els que abandonen el

Què pot fer l’Administració per millorar la situació?

que es poden considerar correctes. Entre altres

L’administració, amb la col·laboració dels diferents agents que participen en la sanitat, ha de captar les necessitats de la població i treballar per aconseguir que la nostra regió sigui més autosuficient.

Quina valoració en fa de la ja comentada manca de metges a la sanitat pública? Millorable aplicant canvis en l’organització. Tanmateix, al nostre territori, en tractar-se d’una zona allunyada, tenim més dificultats per atraure els professionals.

sistema públic per a dedicar-se a l’exercici privat.

Com estan les llistes d’espera a la seva regió i què és el que es pot fer per a reduir-les? Parlant percentualment, estem dins dels paràmetres coses, principalment són dues les que pot fer l’administració: implicar-se més en la gestió directa i afavorir i condicionar els centres hospitalaris per agilitzar els fluxos de pacients entre ells.

Què n’opina de la prescripció mèdica per part de les infermeres? He estat i estic a favor i durant el meu exercici professional he donat mostres d’això. Hi ha àmbits terapèutics que també són competència d’infermeria i haurien d’estar autoritzades a poder prescriure.


20 GALENS

APUNTS MÈDICS

Pla director de la malaltia vascular cerebral INTRODUCCIÓ

El Pla de Salut de Catalunya és l’eina amb què es dota el Govern per marcar les prioritats en matèria de salut. El Govern de la Generalitat, fomentant el rol directiu del Pla de Salut, el reforça creant els Plans Directors que s’encarreguen de fer operatives les polítiques marcades en el Pla de Salut. El Departament ha prioritzat sis matèries, en base a l’anàlisi de la salut, dels serveis sanitaris i del context socioeconòmic del país, com a plans directors pel període 2005-2010. Un d’ells és el Pla Director de Malalties de l’Aparell Circulatori. Aquest Pla Director té dues grans línies de treball: la malaltia cerebrovascular i la malaltia cardiovascular, i en totes dues, la missió del Pla és la d’aconseguir un abordatge que comprengui tot el seu espectre, des de la promoció i prevenció fins a la rehabilitació, que tingui en compte el principi d’equitat davant de desigualtats territorials, de génere o altres, i que contribueixi a assolir els objectius del Pla de Salut de Catalunya. De tota manera, avui ens centrarem només en el grup de la malaltia vascular cerebral.

ALGUNES DADES

És important destacar que, en els països desenvolupats, les malalties vàsculo cerebrals representen la primera causa de mort de la dona i la segona de l’home, la primera causa de discapacitat física en adults i la segona causa de demència. A Catalunya són responsables del 9,2% de la mortalitat global. L’impacte de l’ictus sobre la vida quotidiana, doncs, és molt important, sobretot en els casos en què hi ha discapacitat residual. L’accident Vascular cerebral afecta cada any a 200 de cada 100.000 habitants. La prevalença a Catalunya és d’un 1,4% en homes i un 1,8% en dones, i la major part d’ells són d’etiologia isquèmica (70%), un 20% són isquèmics transitoris i un 10% són hemorràgics. Malgrat això, s’ha constatat una reducció de la mortalitat superior al 50%, en els darrers 15 anys, deguda en gran mesura a les millores observades en el control dels factors de risc cardiovascular, sobretot de la hipertensió arterial, que continúa sent el factor de risc més prevalent. En aquest sentit, la contribució de l’atenció primària ha estat, del tot, determinant.

El PLA

El Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral (PDMVC) va posar-se en funcionament al 2005. Es van elaborar dues guies: (www.aatrm.net)

- Guia de Pràctica Clínica de l’Ictus: Presentada el 14 de Juny del 2005, es tracta d’una guía institucional, impulsada des del Departament de Salut. El seu contingut és una adaptació de les guíes internacionals i de la evidència científica disponible i més actual. És la guía de referència a Catalunya sobre l’atenció a l’ictus plantejada de forma integral. - Guia per a Pacients i Cuidadors: Redactada per un equip de pacients i de professionals, té l’objectiu de facilitar el coneixement i la comprensió de la malaltia als qui la pateixen i a les persones que fan de cuidadors. Els objectius inicials es centraven en el coneixement de la situació de l’atenció a la malaltia a tot el territori de Catalunya, en la creació d’una estructura organitzativa per a l’aplicació del PDMVC (Comités Operatius Territorials) i en diferents objectius clínics: - L’atenció a l’ictus agut: el codi ictus. - La formació d’equips d’ictus i - La creació d’Unitats d’Ictus adaptades a les característiques de cada hospital. - Integrar territorialment l’atenció en rehabilitació. - L’ atenció a l’ictus transitori.

El CODI ICTUS

Per tal de millorar l’atenció als pacients amb ictus agut, el tractament s’ha estructurat territorialment a partir del que s’anomena Codi ictus (C.I). Es tracta d’un model distribuït en 10 àrees geogràfiques que permet que els pacients que en pateixen un a qualsevol punt de Catalunya puguin ser traslladats de forma immediata a un hospital de referència.

HOSPITALS DE REFERÈNCIA

ÀREA GEOGRÀFICA

H. Althaia (Manresa) Eix del Llobregat H. Universitari Joan XXIII Camp de Tarragona H. Verge de la Cinta (Tortosa) Terres de l’Ebre Hospital del Mar BCN Ciutat H. Mútua de Terrassa Vallés Occidental H. Universitari Arnau de Vilanova Lleida H. Santa Creu i Sant Pau BCN Ciutat H. Josep Trueta (Girona) Girona H. Germans Trías i Pujol Barcelonés Nord i Maresme /Girona Parc Taulí (Sabadell) Vallés Occidental H. Clínic i Provincial BCN Ciutat H. Vall d’Hebrón BCN / Vallés Oriental i Osona H. Bellvitge Costa de Ponent


GALENS 21

APUNTS MÈDICS Els nivells hospitalaris d’atenció al malalt amb ictus hiperagut permet classificar-los com: - Hospitals Territorials: no es recomana que actualment administrin rTPA. Poden assumir ictus aguts no candidats a trombòlisi. - Hospitals de Referència per Trombòlisi: són els que aquest document recomana per a l’administració d’rTPA. No tots poden realitzar tècniques especialitzades. - Hospitals d’Alta Especialització: capacitats per a l’administració d’rTPA, fàrmacs en fase d’investigació, i per a la realització de tècniques, abans referides, que requereixen alta especialització. Aquests hospitals representen el nivell màxim d’especialització. Els Hospitals de Referència representen la màxima expressió en el camp terapèutic de l’atenció en la fase hiperaguda, que és el tractament trombolític amb rTPA en l’ictus isquèmic, l’administració del qual només és recomanable en hospitals amb expertesa i casuística determinades i seguint unes condicions ben definidies. La recerca en aquest camp està dirigida a ampliar l’arsenal terapèutic amb productes trombolítics més eficaços, amb una finestra terapèutica més àmplia, a l’administració intraarterial dels mateixos i a nous fàrmacs procoagulants en l’hemorràgia intracerebral, actualment sota la forma d’assaigs clínics reservats per als centres d’alta especialització. L’objectiu fonamental del CI és la selecció d’aquells pacients candidats, en els quals és bàsic minimitzar o reduir el temps dels desplaçaments i exploracions diagnòstiques, per tal d’aconseguir la instauració del tractament trombolític en les tres primeres hores. Això focalitza la dedicació dels recursos només en aquells pacients en què els tractaments poden ser eficaços. Un dels motius més importants de retard en l’avaluació és degut als propis pacients o familiars, que desconeixen o minimitzen la gravetat dels símptomes i la importància de l’atenció urgent. En altres patologies, com la isquèmia coronària o la hemorràgia digestiva, el dolor o la visió de la sang son símptomes d’alerta que fan que el pacient sigui remés ràpidament a les urgències de l’hospital. Aquest fet comporta que encara que la majoria d’aquests pacients acabin adreçant-se als serveis d’urgències hospitalàries, això es faci en general massa tard,

impossibilitant l’administració d’un fàrmac que només està acceptat en les primeres tres hores de l’ictus isquèmic. Més dels 75% dels candidats potencials, als centres que ja funcionen actualment, hi arriben tard. La evidència científica més recent ha demostrat que el tractament amb rTPA és més eficaç quan més aviat es comença i que, per tant, s’ha de garantir la seva administració en el menor temps possible, dins de la finestra terapèutica. -3 hores des de l’inici dels símptomes-.

CRITERIS D’ACITVACIÓ DEL CODI ICTUS

1. Signes neurològics focals d’inici sobtat 2. Menys de 80 anys 3. No patologia comòrbida significativa i bona situació funcional prèvia 4. Menys de 6 hores d’evolució. Possibilitat de realitzar altres tractaments en alguns pacients que són avaluats en la finestra 3-6 hores.

LLOCS DES D’ON PODEM ACTIVAR EL CODI

- El 061: es prioritza aquesta via. Trasllat urgent del pacient a l’hospital de referència. - El CAP i/o l’hospital territorial: el SEM activarà el CI i traslladarà el pacient a l’hospital de referència - El propi centre de referència: aconseguir que el temps porta-agulla sigui el menor possible. Quan el pacient no sigui candidat a trombòlisi i no pugui beneficiar-se de cap actuació diagnòstica i terapèutica específica, es recomana el retorn al seu hospital territorial d’origen sempre que el seu estat clínic ho permeti.

TRANSPORT SANITARI URGENT

La participació assistencial avançada, per part del sistema de transport sanitari urgent serà primordial per aconseguir la reducció de les demores en el temps entre l’inici de la simptomatologia i l’arribada del pacient al centre hospitalari, tant per a la població urbana com la rural. Per a una correcta utilització del sistema de transport sanitari, en funció del lloc on

Idees claus per a l’ictus a Catalunya - Cada 45 minuts, es produeix un ictus - 12.000 pacients ingressen cada any per un ictus establert - 4.000 pacients pateixen anualment un ictus transitori - Prop de 4.000 pacients queden amb discapacitat - Prop de 2.000 persones de < de 65 anys tenen un ictus - Prop de 5.000 persones moren cada any per un ictus Idees clau de l’ictus, a Catalunya


22 GALENS es trobi el malalt i de com sigui canalitzada l’alerta, es comptarà amb l’atenció telefònica i l’avaluació de la trucada pel metge consultor del Centre Coordinador, que en tot moment decidirà l’estratègia de trasllat a seguir segons si el malalt compleix o no els criteris d’activació del codi ictus.

UNITAT D’ICTUS: DEFINICIÓ

Les unitats d’ictus poden definir-se com unitats hospitalàries tancades i especialitzades en el maneig del malalt amb ictus. N’hi ha de diverses tipologies (aguda, subaguda, de rehabilitació, integral) i a cadascuna els recursos humans i tecnològics són diferents. No tots els hospitals d’aguts disposen d’unitat d’ictus i, en qualsevol cas, la tipologia depèn del nivell assistencial (unitats semiintensives i amb major dotació tecnològica als hospitals d’alta tecnologia o terciaris). Les característiques d’aquests Unitats són: - Unitats hospitalàries situades en àrees geogràfiques ben definides. - Tenen equip multidisciplinar coordinat. - Disposen de programes de formació per a professionals, pacients i cuidadors. - Tenen protocols d’actuació. - Disposen d’accés a neuroimatge i tècniques d’imatge vascular. - Les d’atenció a la fase aguda (7-10 dies) tenen relació personal d’infermeria/malalt igual a la de les plantes convencionals. - Les semiintensives (fase hiperaguda de 2 ó 3 dies), tenen monitoratge continu i relació personal d’infermeria/malalt superior a la de les unitat d’hospitalització convencionals. - Unitats específiques de rehabilitació per a ictus amb ingrés posterior a la fase aguda i estada al llarg de diverses setmanes. Els hospitals que actuen com a centre de referència han de tenir unitats d’ictus aguts garantint també l’atenció a pacients en règim de cures intermèdies.

LA REHABILITACIÓ DE L’ICTUS

Quan un pacient després de patir un ictus presenta algun tipus de discapacitat, es necessària la rehabilitació (RHB) de les funcions alterades, que ha de començar el més aviat possible al llarg de l’ingrés a l’hospital d’aguts, i continuar posteriorment, sigui en règim d’hospitalització, de manera ambulatòria o domiciliària. La Guía de Pràctica Clínica de l’ictus ha definit les característiques que ha de tenir el procés rehabilitador, remarcant la importància de la integració de totes les fases del mateix (fisioteràpia, teràpia ocupacional, logopèdia i reinserció a la comunitat). En aquesta línia, abans de l’alta mèdica de la unitat hospitalària d’atenció aguda, cal decidir individualitzadament el tipus de programa rehabilitador, en funció de les característiques clíniques de cada pacient i de la severitat de l’ictus, ja que les necessitats de rehabilitació després de l’ictus poden ser diferents, tant pel que fa a la intensitat del tractament (alta o baixa intensitat), com pel que fa a l’àmbit d’atenció.

APUNTS MÈDICS ATENCIÓ A L’ICTUS TRANSITORI (AIT)

L’ictus transitori (AIT) és un marcador de malaltia aterotrombòtica. Els malalts amb AIT són un grup de pacients amb un increment del risc d’ictus establert i altres episodis vasculars greus. Si la instauració d’un ictus establert és en la majoria de casos un motiu d’ingrés hospitalari, l’AIT pot ser vist a l’atenció primària, atès als serveis d’urgències o passar desapercebut. Encara que l’ingrés pot no ser necessari, la presentació d’un AIT requereix la pràctica de determinades exploracions en un termini breu de temps i l’administració del tractament adequat. A la pràctica, el coneixement de la població d’un procés que és comparable a l’angor en la síndrome coronària aguda és molt escàs, i l’actuació professional no està protocol·litzada de manera sistemàtica en determinats àmbits assistencials. Les guies clíniques més recents són precises en la reducció del temps que ha de passar entre la instauració dels símptomes i el seu diagnòstic i tractament. Objectius del Pla Director en l’atenció a l’ictus transitori: 1. Iniciar un programa de detecció dels AIT a l’atenció primària i als serveis d’urgències. 2. Aplicació de les recomanacions internacionals de la guia clínica sobre l’actuació enfront dels AIT. 3. Formació dels professionals 4. Establir circuits de coordinació. 5. Difusió del coneixement de la simptomatologia entre la població de risc.

L’ AUDIT CLÍNIC DE L’ ICTUS

Simultàniament a la presentació de les “Guies de l’Ictus”, un conjunt que comprèn la Guia de Pràctica Clínica de l’Ictus (GPC) i la Guia per a Pacients i Cuidadors, es va presentar el projecte de realitzar audits periòdics cada dos anys per a avaluar el compliment de les recomanacions més rellevants de la GPC. El Primer Audit de l’ictus es va dur a terme entre març i setembre del 2006. La seva part clínica avaluava la situació de l’atenció hospitalària en una mostra de malalts amb ictus dels 48 hospitals de l’XHUP ingressats i atesos abans de la publicació i difusió de la GPC de l’Ictus (novembre 2005). Simultàniament, es va demanar a cada hospital la descripció, en un qüestionari estructurat, dels recursos humans, d’equipaments i organitzatius amb què comptava per a l’atenció als malalts amb aquesta patologia. El Segon Audit de l’Ictus, es va realitzar entre febrer i juny del 2008, i la part clínica es basa en la revisió d’històries clí¬niques de pacients amb ictus ingressats consecutivament a partir del gener del 2007 en els 48 hospitals de l’XHUP. La part estructural d’aquest audit descriu la situació dels equipaments, recursos humans i organitzatius per a l’atenció al malalt amb ictus al 2008. L’anàlisi dels seus resultats permet veure la millora de l’atenció a la malaltia al cap de dos anys, després de les actuacions impulsades pel Pla Director de la Malaltia Vascular Cerebral (PDMVC) conjuntament amb els professionals de tots els centres sanitaris i el suport de les regions sanitàries. Donat que les recomanacions que s’han auditat es con¬sideren, en la seva majoria, molt rellevants en el procés assistencial i, per tant exigibles a tots els hospitals, la seva millora suposa un benefici clar per a tots els pacients amb ictus i ens anima a seguir treballant per tal que els resultats del Tercer Audit de l’Ictus, que es durà a termini l’any 2010, segueixin aquesta tendència.


GALENS 23

VOCALIES

La precol·legiació, més a prop El COMT i els estudiants de Medicina de la URV signen un conveni de col·laboració El COMT i el Consell d’Estudiants de la Facultat de

assumptes de treball, notes de premsa, posiciona-

Medicina i Ciències de la Salut de la URV (CECS-

ments oficial i altres del CECS-URV en els seus àm-

URV) han signat un conveni de col·laboració per a

bits institucionals i de comunicació.

garantir la qualitat formativa dels estudiants com a

- El COMT facilitarà la realització de reunions entre

futurs professionals sanitaris. Entre els acords des-

els representants dels MIR del Col·legi i els repre-

taquen:

sentants dels estudiants, establint ponts de diàleg

- El CECS-URV col·laborarà amb el COMT en totes

per realitzar accions comunes que afectin tant al

les activitats que promoguin un major coneixement

col·lectiu de residents, com al col·lectiu estudiantil.

dels temes relacionats amb la salut, una millor forma-

- El COMT facilitarà espai físic de les seves depen-

ció dels professionals sanitaris i una major garantia

dències col·legials al CECS-URV per a la realització

de la qualitat de competència professional.

de les seves reunions, prèvia petició formal.

- Comprometre’s a mantenir una comunicació direc-

- El COMT facilitarà al CECS-URV l’accés als serveis

ta entre les dues organitzacions, desenvolupant una

economicofinancers de que disposa (assegurances,

col·laboració estreta en tots els temes que afectin als

assessoria jurídica, assessorament financer i fiscal,

col·lectius mèdics i estudiantils.

etc.)

- Celebrar reunions periòdiques entre els represen-

Segons el COMT, aquest conveni és el pas previ a la

tants del COMT i els del CECS-URV. Els representants

precol·legiació dels estudiants dels últims cursos de

del CECS-URV podran assistir a les juntes directives

Medicina.

del COMT i del Consell de Col·legis de Metges de

El conveni va ser signat pel president del COMT,

Catalunya sempre que és requereixi la seva opinió.

Dr. Fernando Vizcarro, i el president del CECS-URV,

- El COMT facilitarà la divulgació i la repercussió dels

Marc Vallvé.


MY NEXT WEEK * PVP recomendado para Alfa MiTo 1.4 Junior 78 CV en Península y Baleares. IVA, Transporte e Impuesto de Matriculación incluido. La versión visionada no se corresponde con la versión ofertada. ** Coste sms 0,15 cent. de euro. Sólo 1 sms necesario. Gama Alfa MiTo: Consumo mixto entre 4,8 y 6,5 l/100km. Emisiones CO2 entre 126 y 153 gr/km.

24 GALENS

NUEVO ALFA MITO. EN TODOS LOS CONCESIONARIOS ALFA ROMEO

ALFA MITO. LA DEPORTIVIDAD ESTÁ EN SUS GENES. SU INNOVADOR Y EXCLUSIVO SISTEMA ALFA ROMEO MODIFICA LA RESPUESTA DINÁMICA DEL COCHE SEGÚN TU ESTILO DE CONDUCCIÓN: DYNAMIC, NORMAL Y ALL WEATHER. CONDUCE UN ALFA MITO Y LO ENTENDERÁS. ALFA MITO DESDE 14.700€*.

P a r a m á s i n f o r m a c i ó n , v i s i t a a l f a r o m e o . e s, llama al 900 2532 00 o envía “NUEVOMITO” al 5195**.

MOTOR 23 Carabia, 10. (Urb. L’Albada). Telf.: 977 55 67 05. TARRAGONA


GALENS 25

OPINIÓ

Aceite de Higado de Bacalao Dr.Lluís Ballester

S

eguint la línia de col·laboració del Dr. Ballester, amb

fue el aperitivo obligatorio, durante algún tiempo.

articles de petites històries i anècdotes de la Medi-

Este remedio terapéutico, venía siendo usado

cina, en aquesta ocació ens parla d’un preparat tan

desde muchos años atrás. Es curioso que en los

natural com l’oli de fetge de bacallà, que era pres

anuncios del Diario de Tarragona, resaltasen que

com un càstig pels nens dels any 30 i 40 del segle passat.

unido al hipofosfito de calcio y sosa, se corregía su sabor hasta el punto de semejarse al de la leche.

Los

que

infancia

vivimos y

nuestra

Adjunto

unos

recortes

de

adolescencia

prensa en la que se exaltan

en los años de la post-

estas virtudes, unido a la

guerra

tenemos

diversidad de indicaciones.

una clara conciencia de los

D. de T. 1883. Emulsión Scout

desastres de la contienda,

- Es tan agradable al paladar

pero si sufrimos un período

como la leche. Posee todas

de

alimenticias

las virtudes del aceite crudo

más o menos importantes.

de hígado de bacalao, más

En aquella época era frecuente

la de los hipofosfitos. Nutre

ver chicos en período de

y fortifica mucho. Además:

crecimiento,

civil,

no

carencias

que

ofrecían

Cura la Tisis, Escrófula,

un aspecto desgarbado y

Demacración,

delgado. Recuerdo alguna

general, Reumatismo, Tos y

fotografía mía, todavía con

Resfriados y el Raquitismo

pantalón corto, en la que se

de los niños.

marcaba

Es recetado por los médicos,

exageradamente

Debilidad

el contorno de las rodillas y la delgadez de

es de olor y sabor agradable, de fácil digestión

los brazos. No es de extrañar que nuestros

y la soportan los estómagos más delicados.

padres, temieran por nuestra salud y desarrollo

De venta en todas las boticas y Droguerías Scott

físico. Unas de sus armas milagrosas fueron,

y Bowne, químicos – Nueva York. Depósito

los preparados de Calcio y el rey de los tónicos,

general

el “Extracto de Aceite de Hígado de Bacalao”.

mayor. Srs. Vicente Ferrer y Cía. – Barcelona

Siempre he pensado que éste fue el mayor

Por curiosidad he consultado en Farmacias,

enemigo que nos legó aquella contienda bélica.

y todavía hoy, existe una gran variedad de

Una cucharada de aquel aceite, con aroma

preparados de Aceite Puro de Hígado de Bacalao,

superficial a naranjas y un sabor nauseabundo,

en forma de cápsulas de gelatina y líquido.

en

España

para

la

venta

al

por


26 GALENS

OPINIÓ

Dr. Ramon Nolla Martí, el nostre col.legiat núm. 2 Joan Subirana i Espinalt

L’

autor, besnét del Dr. Nolla Martí, ens fa un retrat humà i professional del metge tarragoní que fou inscrit amb el núm. 2 al recent inaugurat Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.

El nostre estimat Dr. Nolla Martí va ser un metge compromès amb els seus ideals i el seu temps, on sortosament la família hem pogut retrobar documents, cartes i fotografies de la seva intensa vida i que les treiem a la llum per fer un petit homenatge a la seva personalitat prou desconeguda fins ara. Neix a la ciutat de Tarragona l’1 de novembre del 1839 i mor a Barcelona el 9 de desembre del 1911. El seu compromís ideològic i polític el va fer participar activament en la tercera guerra carlista (1872-1876). Va estudiar Filosofia i Lletres, Història Universal i Prosistes grecs. L’any 1868 es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Universitat Central de Barcelona. L’11 de juny de 1866 obtingué per mèrits acadèmics la plaça d’alumne-intern pensionat de la Facultat de Medicina de Barcelona. El 25 de juny de 1868 fou investit Llicenciat en Medicina i Cirurgia en l’Amfiteatre del Col.legi de la Facultat de Medicina Barcelona, col.laborant amb èxit com ajudant de l’operador Dr. Antoni Mendoza. El 20 d’octubre de 1868 quan tenia 29 anys obre el seu primer consultori al carrer August número 11 de Tarragona. El mateix any és soci fundador de l’Institut Mèdic de Barcelona. L’any 1872 amb el Dr. Antoni Mir és nomenat metge del Capítol Catedral Tarragona i vocal facultatiu de la Junta Municipal de Sanitat de la ciutat de Tarragona. És soci fundador i primer president de l’Ateneu Medico-Farmacèutic de Barcelona, soci fundador de la Societat Espanyola d’Higiene, i soci actiu de la Creu Roja Espanyola. En aquest any 1872 esclata la tercera guerra

carlista, on destaca el Dr. Nolla Martí com entusiasta partidari de la causa, exercint les funcions de metge, cirurgià i forense. Funda i recicla per encàrrec personal del Rei Carles VII diversos hospitals al Maestrat. Els més importants van ser els d’Horta i Xelva (València), Albocàsser i Ayódar (Castelló), Mora de Rubielos i Cuevas del Canar (Terol). Les condecoracions que li va concedir el Rei Carles VII en aquesta època van ser : 23 de setembre de 1872. Primer ajudant mèdic de la Junta d’Armament i Defensa del Principat de Catalunya. 25 de febrer de 1874. El general Dorregaray el nomena a la població d’Alcalà de la Selva (Terol), cap superior mèdic de Sa Majestat Carles VII de les forces de l’Exèrcit del Centre. L’11 de maig de 1874. El general Palacios el nomena a la població d’Albocàsser sots-inspector mèdic de primera classe del Reial Cos de Sanitat Militar de l’Exèrcit Carlista. L’1 d’agost de 1874 en la població d’Ayódar (Castelló), és nomenat per Sa Majestat Carles VII, sots-inspector mèdic de primera classe i director responsable de la mobilitat i coordinació de les ambulàncies del Maestrat. El 30 de gener de 1875 és encarregat de la classificació, reorganització i engrandiment del Cos Mèdic Militar, i de la redacció de Reglaments Sanitaris. Tot seguit instal·la un laboratori de Química a l’Hospital d’Horta. Gaudeix d’un gran reconeixement per l’aprofitament substancial de les despeses i dels serveis oferts als hospitals del Maestrat. El 29 de juny de 1875 li concedeixen la Creu Roja del Mèrit Militar per salvar molts ferits a la batalla de Villafranca del Cid (Castelló). El 10 d’octubre de 1875. És condecorat a la població d’Estella pel general Rafael Tristany,


OPINIÓ com a metge del Brillante Batallón del Real Cuerpo de Guías del Rey. Un cop acabada la tercera guerra carlista el 28 de febrer de 1876 acompanya en l’exili al Rei Carles VII, establint-se amb ell a la població de Gavernie (França). Als pocs mesos torna a la seva ciutat natal, Tarragona, on reemprén consulta i organitza una societat de socors per assistir gratuïtament a malalts de famílies sense recursos. Tot i no ser partidari del carlisme, el governador liberal de Tarragona Joan Martínez, li concedeix la Creu de Beneficència per haver assistit gratuïta i voluntàriament durant tres mesos, a un gran nombre de presos atacats de febre tifoide a la presó de Pilats de Tarragona, i per no haver abandonat mai la ciutat durant les pestes de còlera i pesta groga. El dia 5 d’abril de 1877 el Dr. Ramón Nolla es casa a les 5 de la tarda a la Capella de Ntra. Sra. del Claustre de la Catedral de Tarragona amb Carme Sardà i Espoy. Entre els anys 1878 i 1888 es dedica completament a la vida familiar i facultativa obrint diversos consultoris a Tarragona als carrers Major, 2 - August, 11 - Cos del Bou, 2 -Comte de Rius, 5 (abans carrer Hospital) i a la Plaça de Sant Miquel, 3. El mes de març de 1892 funda i dirigeix el diari El Correo de la Provincia. El 29 de març de 1894 és nomenat metge responsable de les sales de Cirurgia de l’Hospital de Sant Pau i Santa Tecla amb un sou de 65 pessetes al mes. Ja entrat l’any 1900 és escollit secretari de la Junta

GALENS 27 Provincial carlina de Tarragona que presidia el Marqués de Tamarit. És força interessant, per conèixer més la seva personalitat, llegir el Diario Español de Tarragona del 29 d’agost de 1952, la carta oberta que el Pare Francesc Iglesias, cronista de la ciutat i capellà de la Catedral de Tarragona, envia al Dr. Stephan Sfer de l’Hospital de Beirut sota el títol : “EL DR. NOLLA Y SUS TEORÍAS SOBRE LA SENECTUD”, on resalta creences del Dr. Ramón Nolla: “Les reserves físiques humanes són incalculables i ningú no pot assenyalar el límit exacte entre la vida i la mort”. “ És prudent un temps d’observació dels primers indicis de descomposició del cos, per certificar la mort com a real”. Afegia tot seguit: “La vellesa no és una malaltia com es creu avui dia. És un fet maravellós i biològic de la naturalesa, i cal acceptar-la com un fet senzill i normal de la vida”.També afirmava: ”No hi ha res més tràgic que un vell que no es resigna a ser-ho !!”. Els darrers anys de la seva vida es va establir a Barcelona de 1903 a 1907, a Guimerà de 1907 a 1908, a Fonollosa de 1908 a 1909, i finalment a Barcelona de 1909 a1911, on va morir al carrer Comte Borrell, 303 als 72 anys. El Pare Iglesias va dibuixar la personalitat del Dr. Ramón Nolla amb aquestes paraules : “La seva vida es va manifestar com un monolit pel seu caràcter, enteresa, equilibri mental, sà criteri i un absolut domini de si mateix”. Ben retrobat doctor !!


MediMotor 28 GALENS

PUBLI

Està segur que l’assegurança del seu cotxe cobreix el més important?* • En cas de sinistre, Medicorasse li donarà suport i li garanteix defensa jurídica i reclamació. • En cas de robatori o danys propis, amb assegurança a TOT RISC o TOT RISC AMB

FRANQUÍCIA, indemnització del 100 % del VALOR DE NOU DEL VEHICLE els 3 primers anys, des de la primera matriculació i, en tot cas, el valor que s’indemnitzarà el 4t i 5è any serà superior al valor venal.

• Lliure elecció de taller. • Cotxe de substitució durant un màxim de 14 dies

per reparacions en taller de més de 15 hores reals, en cas d’accident o robatori.

• Substitució d’una roda, canvi de claus i

subministrament de combustible si el cotxe se'n queda sense**.

al n ’ e s i Inform 3 667

3 902 1

• Assistència en viatge i indemnització no limitada en

assistència sanitària durant 2 anys, en cas d’accident del conductor assegurat, encara que viatgi en un vehicle que no sigui el vehicle assegurat o en cas d’accident com a vianant o ciclista.

• Cobertura de defensa en multes. • Reemborsament, en cas de pèrdua total de punts de la persona assegurada, de l’import del curs obligatori, així com de les taxes d’examen (límit màx. 500 €).

• Cobertura dels danys produïts per causes

atmosfèriques (pedregada, neu, pluja, gel,...).

• Amb la seguretat de ser un producte assegurador

d’una companyia líder com ZURICH i intermediat per Medicorasse, que dóna el seu assessorament professional i defensarà els seus drets com a assegurat.

Demani ara un pressupost al 902 133 667 o a medicorasse@med.es * MediMotor (zmp). Resum de la base de la contractació dels paquets de valoració, assistència i defensa jurídica. Les condicions generals aplicables estableixen amb detall totes les garanties a què fa referència aquest resum. Model 2/2.01.03.41, juliol 2006. *Cost màxim: 100 €; no cobreix el cost del combustible. El producte MediMotor (zmp) és fruit de l’anàlisi objectiva de les assegurances d’automòbil realitzada per Medicorasse.


GALENS 29

VIATGES

Creuer Mare Nostrum - Sant Fructuós, Viatge commemoratiu 1750 aniversari. Any jubilar - Sortida 22 de maig de 2009 ITINERARI

Arribada

Sortida

Divendres

Barcelona

18:00h

Dissabte

Marsella - Avignon

08:00h

18:00h

Diumenge

Savona - Sant Fructuós

09:00h

17:00h

Dilluns

Nàpols - Pompeia

13:00h

19:00h

Dimarts

Palerm

08:00h

19:00h

Dimecres

Tuníssia - Cartago

07:00h

13:00h

Dijous

Palma de Mallorca

14:00h

01:00h

Divendres

Barcelona

09:00h

Preus per persona en cabina doble Interior superior

830 €

Exterior Finestra

1.190 €

Exterior Balcó

1.440 €

Propines: pagament directe al vaixell per cada participant. SERVEIS INCLOSOS l Creuer

Mediterrani “Costa Concordia ” pensió completa

l Aigua,

refrescs, cervesa i vi inclòs als menjars

l Cabina l Accés

en categoria escollida

i ús de les instal·lacions

l Participació

en tots els programes i activitats d’animació

l Assegurança l Trasllat:

Tarragona – Port de Barcelona – Tarragona

l Excursió: l Cocktail

de viatge

Savona, Sant Fructuós i Portofino

recepcio oficial a bord.

l Taxes

Els participants del creuer podràn contractar anticipadament amb un preu especial les excursions facultatives a las ciutats germanades d’ Avignon i Pompeia. Organització i reserves: VIATGES BARCELÓ Rambla Nova, 42 - 43004 TARRAGONA - Telèfon: 977 217 600 - A/e: tar-rambla@barceloviajes.com


COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda

agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT

COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT

30 GALENS

AGENDA

COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda

COMT · agenda ·XCOMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda

VI Certamen mèdic de cine-vídeo amateur Premi Antonio Muza

agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT

Bases del concurs COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT

presentades. 1- ·Poden participar-hi tots ·elsCOMT metges ·col·legiats COMT · agenda COMT · agenda agendaal· COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda COMT.

9- Un cop vistes les pel·lícules (i descartades les que no

COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · agenda · agenda · COMT compleixin el punt ·3 COMT de les bases) es programarà una o · agenda 2- Cada participant podrà fer-ho amb una sola pel·lícula.· COMT

diverses sessions per als membres del jurat. Els autors de 3- El tema de la pel·lícula serà: viatges, vacances, agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMTles · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT pel·lícules podran assistir-hi, i a tal efecte se’ls avisarà festes. I no pot passar dels 10 minuts de durada (crèdits oportunament. i fi inclosos). COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT 10- El jurat estarà format per 3 membres (un del COMT i 4- Les pel·lícules seran presentades en un DVD dins dos aliens a la Medicina) i els seus noms es faran públics, · agenda d’un· COMT estoig protector. El DVD·ha de portar· escrit el títol· COMT COMT · agenda · agenda COMT agenda · agenda · COMT · agenda · COMT juntament amb el programa de les sessions de projecció. i el nom de l’autor. L’estoig ha d’estar identificat amb el 11- El repartiment·de premis es farà en el decurs d’un · agenda COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda COMT · agenda · COMT títol, el nom de l’autor i número de col·legiat. acte social a finals d’any, en una data que encara està 5- Les inscripcions (i les pel·lícules) han de ser agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda per fixar. · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT entregades abans del dia 1 d’octubre de 2009 al COMT

12- Premis: “Premi Antonio Muza” a la millor pel·lícula. (Sra. Mar). 6- La inscripció és gratuïta. 3a classificada. A tots els participans se’ls farà a mans un 7- Les pel·lícules· agenda presentades· alCOMT certamen· quedaran COMT · agenda · COMT agendaen· COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda record per la seva col·laboració. propietat del COMT (els autors han de preveure fer una 13- La participació al certamen pressuposa la total · agenda còpia pel seu propi arxiu). · COMT · agenda · COMT COMT · agenda · COMT · agenda · agenda · COMT · agenda · COMT acceptació d’aquestes bases per part del concursant. 8- El COMT, si així ho considera, podrà fer sessions agenda · COMT · agenda · COMTa· la agenda COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT públiques, seva ·Sala d’Actes, amb les pel·lícules

COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT Trofeu especial a la 2a classificada. Trofeu especial a la

COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT

XVI Congreso

COMT · agenda · COMT · agenda · 30 COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda Congreso Nacional y

SEGO X Internacional de · agenda · COMT · agenda COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT

Sociedad Española de Medicina General agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT Ginecología y Obstetricia y de Familia juny 2009 COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda COMT · agenda · COMT17-20 · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT 15-19 ·de juny ‘09 Auditori Palacio de CCIB Centro de Congresos Príncipe Felipe · agenda · COMT · agenda COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT convenciones

COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda Internacional de

Programa docente de postgrado

agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agendaBarcelona · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT

Octubre 2009-Juny 2010 COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT

Universitari Barraquer COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMTInstitut · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda (Universitat Autònoma de

COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda Barcelona) 20 Congreso Nacional

instituto@barraquer.com Sanguínea Celular agenda · COMT · agendaTransfusión · COMT · agenda · COMTy ·Tratmiento agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT 11-13 de juny ‘09 www.barraquer.com COMT · agenda · COMT · agenda · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT Palau Firal y ·deCOMT Congresos de Tarragona

COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda

COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda

agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT · agenda · COMT


AGENDA

GALENS 31

Sortides per als metges jubilats Excursió a l’Espluga de Francolí el 14 de maig


32 GALENS


GALENS 33

MOVIMENT COL·LEGIAL ALTES CODI

COGNOM 1

PROCEDÈNCIA

CODI

COGNOM 1

COGNOM 2

NOM

ALTA

PROCEDÈNCIA

COGNOM 2

NOM

ALTA

4303933 PEDROLA

CID

GEMMA

10/02/2009 TARRAGONA

4305685 PRADES

VILLANUEVA ELENA

19/02/2009 1a col·legiació

4304945 DIAZ

SALSENCH

MARINA

26/01/2009 BARCELONA

4305686 NAYRIUBAR

REYES

MYRIAM

24/02/2009 1a col·legiació

4304982 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL

27/03/2009 ASTÚRIES

4305687 FAIGES

BORRAS

MARTA JESUS

24/02/2009 1a col·legiació

4305201 MARTINEZ

GONZALEZ

MADELYN

03/02/2009 TARRAGONA

4305688 CASTRO

AGUIRRE

FRANCISCO J.

24/02/2009 1a col·legiació

4305303 NOVIKOV

.

YEVGEN

30/03/2009 TARRAGONA

4305689 VIUDEZ

BERRAL

ANTONIO LUIS

27/02/2009 1a col·legiació

4305516 BORONAT

RUIZ

LAIA

03/02/2009 TARRAGONA

4305690 PARADA

DOMINGUEZ DAVID

4305672 RAMOS

MORATA

JAVIER DOMINGO 08/01/2009 1a col·legiació

4305691 ALVAREZ

GARCIA

PATRICIA BELEN 03/03/2009 1a col·legiació

4305673 EFEMENCO

_

DANIELA VERONICA 09/01/2009 1a col·legiació

4305692 RUEDA

CHIMENO

JUAN CARLOS

4305676 VIÑUELA

SANCHEZ

LORENA

16/01/2009 1a col·legiació

4305693 PADILLA

CLEMENTE

M. DE LOS REYES 09/03/2009 1a col·legiació

4305677 ALVARADO

ZAMORA

CLARA MARIA

16/01/2009 1a col·legiació

4305694 GALLEGOS

-

GUIDO ALEJANDRO 10/03/2009 1a col·legiació

4305678 MORENO

MARTI

ANGELA

19/01/2009 1a col·legiació

4305695 ROMERO

-

ANALIA VERONICA 10/03/2009 1a col·legiació

4305679 CALONGE

BONILLA

MARIA

19/01/2009 1a col·legiació

4305696 MONCLUS

ARGANY

MONTSERRAT

13/03/2009 1a col·legiació

4305680 AGUIRRE

CHAVARRIA CARLOS ALBERTO 20/01/2009 1a col·legiació

4305697 PECCHIA

.

ALESSANDRO

13/03/2009 1a col·legiació

4305681 RETAMAL

GONZALEZ

LAURA MIREIA

20/01/2009 1a col·legiació

4305698 RIESENBERG -

GISELA BRENDA 16/03/2009 1a col·legiació

4305682 VERA

MATA

NOEL ARGENIS

22/01/2009 1a col·legiació

4305699 CAICEDO

-

CAROLINA

20/03/2009 1a col·legiació

4305683 MACIAS

DECLARA

ISMAEL

02/02/2009 1a col·legiació

4305700 MONZO

BLASCO

ANA

24/03/2009 1a col·legiació

4305684 ESCOLA

LLOP

MARIA

13/02/2009 1a col·legiació

4305701 GARAT

BRUN

SILVIA TERESA

24/03/2009 1a col·legiació

4305702 JIMÉNEZ

GARCÍA

JESÚS DAVID

31/03/2009 1a col·legiació

COGNOM 2

NOM

MOTIU

MONERA

BERENGUER

TRASLLAT

03/03/2009 1a col·legiació

05/03/2009 1a col·legiació

BAIXES CODI

COGNOM 1

COGNOM 2

NOM

MOTIU

CODI

4300207 GILABERT

VERICAT

EMILIO

DEFUNCIÓ

4304964 IRAYZOZ

4300440 CAMBLOR

ARMENGOL

GILBERTO

DEFUNCIÓ

4304971 RODRIGUEZ LOSADA

Mª DEL CARMEN

TRASLLAT

4300467 DE PORRAS

CASANOVA

JUAN A.

DEFUNCIÓ

4305016 MARTINEZ

FANJARDO

JUAN JULIO

TRASLLAT

4301890 CARULLA

CIVIT

JOAN

4305113 GÓMEZ

QUILES

LUIS

TRASLLAT

4303561 AGUILAR

ALOMA

ESTHER

TRASLLAT

4305125 ZBOROMYRSKA ZBOROMYRSKA YULIYA

TRASLLAT

4304151 BARRERA

BRUSCA

IMMACULADA

TRASLLAT

4305190 SANCHEZ

DIAZ

CARLOS AUGUSTO

TRASLLAT

4304631 ESPEJO

SALAMANCA

PABLO

TRASLLAT

4305640 JIMENEZ

LLANOS

JULIO CESAR

TRASLLAT

4304960 CUBO

ABERT

MONTSERRAT

TRASLLAT

4305674 AIZPUN

SARA

MAITE

TRASLLAT

4305675 ORDOÑEZ

NAVARRO

MARIO

TRASLLAT

CESSAMENT EXERCICI

COGNOM 1

HONORÍFICS

CODI

COGNOM 1

COGNOM 2

NOM

733

ALAMAN

PORQUET

ELISEO

434

LÓPEZ

PÉREZ

EMILIO

422

ADELL

QUEROL

AGUSTÍ


34 GALENS

BÚSTIA


GALENS 35

GASTRONOMIA

Bacalao confitado con muselina de ajos Restaurante ROSSVAND.Moll Llevant B4 (Port Tarraco) · 977 228 128 Ingredientes para 4 personas: 1 Kg. De lomo de bacalao grande 0.5 l. de aceite de oliva 20 dientes de ajo 300grs de nata culinaria

3 patatas grandes 100 grs. De queso parmesano 1 ramita de tomillo fresco

Procedimiento: Cortar los lomos de bacalao en raciones de unos 250 grs. y reservar en la nevera, cortar las patatas y hacer un puré junto a los ajos y nata. Una vez confeccionado el puré, que debe quedar con textura cremosa, se agrega el queso parmesano. Cuando ya tenemos la muselina, confitamos el bacalao en una olla con el aceite de oliva, el tomillo y un diente de ajo, a fuego muy bajo durante unos 8 minutos. Disponemos entonces una cama de muselina y sobre ella ponemos el bacalao con la piel para arriba y lo decoramos al gusto. Aconsejamos degustar nuestro plato acompañado de un buen vino blanco del Penedès (p.ej. Gessamí de Gramona).

ACUDIT


36 GALENS

Wine Resort

Celebra el teu Banquet de Bodes en un espai Enogastronòmic Els teus Actes, Esdeveniments i Celebracions ... Calçotades

Presentacions de productes i serveis

Convencions

Taules rodones i rodes de premsa

Congressos

Lliuraments de premis

Maridatges Events

Actes culturals i esportius Celebracions particulars i familiars

Tasts

Visites guiades

Camí Vell de Cambrils, 180 · 43480 Vila-seca · Tarragona · Spain

... en un entorn vínicola i sibarita.

T +34 877 001 005 · T +34 977 353 099 · F +34 977 353 154

www.closbarenys.com

orangerie@closbarenys · closbarenys@closbarenys.com

Edició Galens 170  

2n trimestre 2009 - número 170 · Entrevista amb els directors dels SS.TT. de Salut · Conveni de col·laboració entre el COMT i els estudiants...

Edició Galens 170  

2n trimestre 2009 - número 170 · Entrevista amb els directors dels SS.TT. de Salut · Conveni de col·laboració entre el COMT i els estudiants...

Advertisement