Page 1

Voorwaarden voor aanvragen navormingsactiviteiten door opleidingsinstituten in PE-online De accreditering van navormingsactiviteiten in PE-online komt onder de volgende voorwaarden tot stand. 1. Algemeen De aanbieder (organisator) van één of meerdere activiteiten verklaart zich akkoord met deze voorwaarden door het indienen van een aanvraag voor accreditatie van navormingsactiviteiten in PEonline. Hij zal hiertoe het vakje “ik ga akkoord” aanvinken. 2. Vertrouwelijke behandeling van gegevens De gegevens van de aanbieder en de navormingsactiviteit die voor accreditatie wordt aangeboden, worden door het accrediteringscomité vertrouwelijk behandeld. 3. Inhoud en opzet van de navormingsactiviteit De inhoud en opzet van de navormingsactiviteit moeten voldoen aan de accrediteringscriteria beschreven in het reglement, te raadplegen op www.pqk.be/reglement. 4. Aanvraagprocedure 4.1. De aanbieder dient een aanvraag in voor een navormingsactiviteit ten minste 6 weken voor aanvang van de activiteit of van de eerste cursusdag. 4.2.

De accrediteringsaanvraag is geldig na het aanvaarden van de standaardvoorwaarden. Deze zijn te raadplegen op www.pqk.be/reglement. Het aanvaarden gebeurt in de aanvraag in PEonline.

4.3.

Na het indienen van de aanvraag zal de opleider een melding krijgen in het hoofdscherm van zijn PE-online account. Via die melding kan er doorgeklikt worden naar de cursusdetails waar ook de factuur staat. De factuur is in PDF-formaat te downloaden. De factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. Na ontvangst van de betaling wordt de aanvraag behandeld.

4.4.

De kosten voor accreditatie zijn als volgt: - 100€ per navormingsaanvraag, (dit bedrag blijft verschuldigd voor administratiekosten in geval van niet goedkeuring van de activiteit) met een maximum van 1000€ per opleider per kalenderjaar. - De navormingsactiviteiten die gratis worden aangeboden worden niet gefactureerd. - De navormingsactiviteiten georganiseerd door LOKK’s en kinékringen worden niet gefactureerd.

4.5.

Het accrediteringscomité beoordeelt de accreditatieaanvraag voor een navormingsactiviteit binnen een termijn van maximaal 4 weken na de datum van betaling.

1 Imperiastraat 16a - 1930 Zaventem – T. +32 2 721 17 69 – F. +32 2 721 17 84 – info@pqk.be – www.pqk.be


5. Administratie 5.1. Puntengeving: Navormingseenheden (NE) van een navormingsactiviteit worden op de volgende manier toegekend: 5.2.

Navorming duurt minimum 2 en minder dan 6 uren: 10 NE Navorming duurt minimum 6 en minder dan 16 uren: 15 NE Navorming duurt meer dan 16 uren: 20 NE Congressen en symposia : 10 NE

Bewijs van deelname: Na afloop van de navormingsactiviteit voert de aanbieder de namen van de aanwezigen van de activiteit in PE-online, uiterlijk 7 dagen na de activiteit. De navormingseenheden worden op basis van deze aanwezigheden en het invullen van de evaluatie van de activiteit, automatisch toegevoegd aan de portfolio’s van de kinesitherapeuten.

6. Accreditatie 6.1. Intrekken van accreditatie: Het accrediteringscomité kan ten alle tijden de accreditatie intrekken, echter niet met terugwerkende kracht, als: - De aanbieder handelt in strijd met de standaardvoorwaarden voor accreditatie; - De aanbieder zich niet onthoudt van specifieke informatie, zoals merknaam en prijs, over commerciële producten en deze schriftelijk vermeldt op het opleidingsmateriaal of mondeling tijdens de navormingsactiviteit; - De navormingsactiviteit, en/of de aanbieder, en/of diegene die de betreffende vormingsactiviteit uitvoert op negatieve wijze in de publiciteit komt; - Door handelen of nalaten van de aanbieder, en/of diegene die de betreffende navormingsactiviteit uitvoert, de belangen van de beroepsgroep geschaad kunnen worden en/of de goede naam van de beroepsgroep kan worden aangetast. 6.2.

Als de aanbieder herhaaldelijk verzuimt om zich te houden aan de standaardvoorwaarden voor accreditatie, dan kan het accrediteringscomité besluiten om gedurende een nader te bepalen periode geen accreditatieaanvragen van de aanbieder in behandeling te nemen.

7. Evaluatie De navormingsactiviteit wordt automatisch geëvalueerd door de deelnemers van de desbetreffende activiteit op vakinhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische aspecten. De geanonimiseerde resultaten van deze evaluatie zijn zichtbaar voor de aanbieder in PE-online. 8. Beroep aantekenen 8.1. Een commissie van beroep zal worden opgericht binnen het kader van de Kwaliteitsraad van de Kinesitherapie. Deze raad wordt samengesteld uit leden van het RIZIV, de

2 Imperiastraat 16a - 1930 Zaventem – T. +32 2 721 17 69 – F. +32 2 721 17 84 – info@pqk.be – www.pqk.be


verzekeringsinstellingen, het onderwijs, de erkende beroepsverenigingen. Pro-Q-Kine vzw heeft geen stemrecht, maar kan betrokken worden om duiding te geven. 8.2.

Het beroep kan worden aangetekend t.a.v.: - Besluit om geen accreditatie te verlenen; - Besluit om de accreditatie in te trekken; - Procedurele aspecten van behandelde accreditatieaanvragen; - Het aantal toegekende punten van een verleende accreditatie.

8.3.

Het beroep moet met redenen omkleed en per aangetekend schrijven worden ingediend bij de op te richten commissie van beroep.

8.4.

Beroep kan worden ingediend tot 3 maanden na de datum van een negatief besluit.

9. Slotbepaling PQK vzw wijst elke aansprakelijk af betreffende de organisatie en de inhoud van de navormingseenheden, evenals het toezicht op deze activiteiten georganiseerd voor de kinesitherapeuten. In alle gevallen waarin de bovenstaande voorwaarden niet voorzien, beslist het accreditatiecomité.

3 Imperiastraat 16a - 1930 Zaventem – T. +32 2 721 17 69 – F. +32 2 721 17 84 – info@pqk.be – www.pqk.be

Voorwaarden aanvragen navormingsactiviteiten door opleidingsinstituten in pe online