SITE-PALVELUT

Page 1

®

SITE-PALVELUT Projektien kompleksisuus ja kansainvälinen toimintaympäristö edellyttävät laaja-alaista osaamista sekä projektin eri vaiheiden erityispiirteidenhallintaa – myös asennusja käyttöönottovaiheessa. Comatecin SITE-palvelut vahvistavat asiakkaidemme hankkeiden toteutusta työkohteessa. disciplinary approach and experience of the most diversified industries gives your product a real competitive advantage. That’s credible creativity.


SITE-palvelumme helpottavat asiakkaidemme projektien ja investointihankkeiden sujuvuutta, sillä kokeneiden asiantuntijoidemme osaamisen ansiosta asiakkaat voivat keskittyä projektin ydintoimintoihin. SITE-palveluissamme yhdistyvät asiantuntijoidemme suunnittelu- ja projektiosaaminen sekä projektien toimitukseen ja valvontaan liittyvä liiketoimintaymmärrys. Palvelusta hyötyvät erityisesti teknologiateollisuuden toimijat. Tarvittaessa SITE-palvelumme muodostavat jatkumon toimitusprojektin suunnitteluvaiheen rinnalle aina projektin lopputoteutukseen ja valmistumiseen asti. Kun taustalla on koko Comatec Groupin vahva suunnitteluosaaminen, pystymme alihankkijana tarjoamaan erilaisia asiakkaan tarpeen mukaan räätälöityjä vaih toehtoja SITE-tukipalveluihin.

SITE-PALVELUMME SITE-PALVELUMME

MITENTOIMIMME TOIMIMME MITEN

MUUT PALVELUT PALVELUT MUUT

• Site engineer • Site supervisor • Site manager/advisor • Commissioning • Project manager • Valmistus- ja asennusvalvonta • Käyttöönottopalvelut

• Oikeanlainen asiantuntija ja laajuus tarvekartoituksen mukaisesti • Asiantuntija työskentelee tarvittaessa asiakkaan tiloissa ja asiakkaan työnjohdon alla

• Projektinjohdon palvelut • Ajan-, kustannusten- ja riskienhallinta • Hankintapalvelut ja kilpailutus • Valmistuksen ja toimituksen valvonta • Asennussuunnittelu ja -valvonta • Työmaa- ja toimituslogistiikan hallinta • Työmaaturvallisuus

Comatec Group – asiantuntijat apunasi Comatec Group on suunnittelu-, projektinhallinta- ja asiantuntijapalveluita tarjoava ja kehittävä insinööritoimisto – alansa johtava omilla vahvoilla toimialoillaan. Meidät tunnetaan erityisesti kyvystä toteuttaa teknologiateollisuuden ja koneenrakennuksen haastavia toimeksiantoja. Ratkaisumme perustuvat aina koeteltuun, ajanmukaiseen teknologiaan.

Puh. 029 000 2000


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.