SíMILE nº 21. Revista del COBDCV

Page 28

EXPERIÈNCIES

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BELLREGUARD: ACTIVITAT EN EL DIA DE LA LLENGUA 2013 Pura Pastor Borràs, Bibliotecària

Amb aquest enllaç al vídeo podreu vore una pel·lícula que hem elaborat des de la Biblioteca de Bellreguard.

El motiu va ser el "Dia de la Llengua"; tots els anys ho celebrem amb alguna activitat.

Els protagonistes de la pel·lícula són els usuaris que han volgut participar i les seues llengües maternes, mostrant així una realitat que està en tots els nostres pobles: l'emigració. La majoria dels emigrants que han participat parlen valencià amb fluïdesa, i en els casos dels xiquets que porten uns anys vivint entre nosaltres, tothom diria que són valencians, en escoltar-los, però també la majoria parla la seua llengua d'origen també amb la mateixa fluïdesa. Per això, hem

SÍMILE nº 21


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.