SÍMILE nº 19 Revista del COBDCV

Page 12

DESTACATS

Acte de reconeixement als titulats ETS d’Enginyeria Informàtica. Universitat Politècnica de València. 21 de desembre del 2012.

El passat dia 21 de desembre del 2012, Alicia Sellés, Presidenta del Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana va participar a l‘acte de Graduació de Llicenciats de Documentació a l‘Escola Tècnica Superior de Enginyeria Informàtica fent lliurament del premi a Maria José Castillo com alumna més destacada. Aquesta serà la darrera promoció de llicenciats de documentació de la Upv. En l‘acte es celebrava la finalització d‘una etapa formativa però també va ser el reconeixement de l‘esforç de la comunitat educativa, professors, pares, mares, familiars i amics que han acompanyat als alumnes al llarg del seus estudis. Destacant els alumnes que es van graduar, i també un xicotet homenatge al que va ser la primera llicenciatura d‘informàtica de la Universitat Politècnica de València de feia 25 anys.

SÍMILE nº 19


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.