SÍMILE nº 17. Revista del COBDCV

Page 26

EXPERIÈNCIES

“30 anys d'una Biblioteca en Gata; o potser més? Silvia Leyda Fornés Vicenta Mulet Ferrer Bibliotecàries Gata de Gorgos

Aquest any 2012 es complixen 30 anys de la construcció de la Biblioteca Pública Municipal de Gata que nosaltres recordem com a primera.

L'any 1982 finalitzava l'obra de la Casa de Cultura del carrer Penyó número 10 que albergaria la Biblioteca, però més són els anys que fa, quan per primera vegada, l'Ajuntament de Gata prenia consciència de la importància de l'accés a la cultura i la necessitat d'oferir el servei de Biblioteca. Pareix ser, segons el que podem extreure de les actes de les sessions plenàries de l'Ajuntament de Gata, que pel mes de juny de l'any 1931 s'autoritzava a les figures notables del poble; a l'alcalde, el notari, el mestre i el metge, fer tot el necessari per aconseguir una

© Silvia Leyda Fornés

biblioteca popular. Passats uns mesos, l'Ajuntament de Gata ja havia habilitat la façana interior de la Casa Consistorial amb prestatgeries, havia realitzat una compra de llibres i finalment a novembre del mateix any es nomenava a l'oficial de secretaria de l'Ajuntament, Sr. Pasqual Mulet Signes, per al càrrec de bibliotecari o encarregat de la Biblioteca Popular 1.

1 Acord

plenari. 26 de novembre de 1931. Actes de les sessions plenàries de l'Ajuntament de Gata de Gorgos. Tom 13, foli 1.

SÍMILE nº 17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.