SÍMILE nº 17. Revista del COBDCV

Page 16

DESTACATS

El COBDCV en Temps de Paraules Alicia Sellés Carot Presidenta COBDCV

Temps de Paraules és un programa de la televisió local de la Vall d’Uixó dirigit i presentat per Adelina Navarro, bibliotecària d’aquesta ciutat i activa col·legiada. És un programa en el qual es parla de llibres i literatura i de biblioteques. El passat 6 de novembre, amb motiu de la meua elecció com a nova presidenta del COBDCV, em van convidar i he de dir que va ser una experiència molt agradable. El programa té tres parts fonamentals: la primera, de recomanació de llibres des de la Biblioteca; la segona, una tranquil·la i llarga entrevista en la qual vam parlar de tot un poc. Començàrem amb els canvis que les

noves

tecnologies

han

suposat en la majoria de les professions i de la nostra en particular. Vàrem parlar també de les diferències del meu perfil professional i dels meus antecessors com a presidents del col·legi. Adelina em va demanar que explicara, amb un poquet més de detall, el meu equip de treball i els meus projectes per tal de situar els canvis en la professió, canvis dels quals havien estat parlant al començament de l’entrevista.

SÍMILE nº 17


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.