Cocteles mexicanos y nuestros destilados de agave CLOVER HOUSE BILBAO

Page 1

TEQUI LAS Elcabal l i t oi ncl uye salyl i món

Cabal l i t o

JoseCuervoReposadoEspeci al

3, 00

Ji madorReposado100% agaveazul(2mesesroble)

4, 00

1800Si l ver100% agaveazul

4, 50

(6mesesrobl e) 1800Reposado100% agaveazul

5, 50

1800Añej o100% agaveazul(36mesesroble)

7, 00 5, 00

Pat ronSi l ver100% agaveazul DonJul i oBl anco100% agaveazul (8mesesrobl e) DonJul i oReposado100% agaveazul

5, 00 6, 00

DonJul i oAñej o100% agaveazul(18mesesroble)

7, 50

Corral ej oReposado100% agaveazul

5, 50

MEZCALES Elcabal l i t oi ncl uye naranj a consaldegusanodemagueyChi ni cui l

Cabal l i t o

SanCosmej oven100% agaveespadi n, Oaxaca

4, 50

LosDanzant esJoven100% agaveespadi n,Oaxaca

5, 00

Ext radenaranj aconsaldegusanodemagueyChi ni cui l

1, 00


Margari t as EnCl overHous el aspr epar amoses t i l oFr ozzen esdeci r :conhi el of r appe Esuncoct elcompues t oport equi l a, zumodel i mon( l aor i gi nal ) oconcent r adodes abor( nar anj aof rut osdelbos que) t r i pl es eco yconelbor dedecopaes car c hadoens al .

6, 50 E L I GEE LT E QUI L A: Pat ronSi l ver

6, 50

Ji madorReposado100% agaveazul

6, 50

1800Si l ver100% agaveazul

6, 50

DonJul i oBl anco100% agaveazul

6, 50

1800Reposado100% agaveazul

7, 50

DonJul i oReposado

8, 00


Mi chel adas Lami c hel adaesunacer vezapr epar ada. exi s t envar i ant esdel ar ecet a, aquit enemos : Si npi ant enies peci as ) “Chel ada”(

3, 40

Cer vezaf r i al i mon, hi el os , “Mi chel ada”(

s al s ai ngl es aperr i ns , pi cant e, j ugomaggi yconelvas os er vi doconhi el osyelbor de es car c hadoenc hi l epi qui n 4, 25 r ami c hel adacont omat e “Cl amat o”Esnuest

pr epar adoconnues t r ar ecet adel acas a Elt omat el edas uavi dadal ai nt ens i dad 5, 70 des abor es del ami c hel ada.


Pal oma Combi nadodet equi l ayzumodet or onj a( pomel o) conelbor dees car c hadodes al Di s f rut al oconnues t r abas edet equi l abl anco.

7, 00

E L I GEE LT E QUI L A: Pat ronSi l ver

7, 00

Ji madorReposado100% agaveazul

7, 00

1800Si l ver100% agaveazul

7, 00

DonJul i oBl anco100% agaveazul

7, 00

1800Reposado100% agaveazul

8, 50

DonJul i oReposado

9, 00


BANDERI TA Elmáspat r i ot adel oscóct el es El i geelcabal l i t odet equi l aquemast eapet ezca por 2, ubander i t a 50 másarmat cabal l i t odel i món, t equi l aynues t r as angr i t acas er a ( zumodet omat epr epar adoconnar anj a, s al , l i mony unl i ger ot oquedepi cant e) JoseCuervoReposadoEspeci al

Cabal l i t o

3, 00

Ji madorReposado100% agaveazul(2mesesroble)

4, 00

1800Si l ver100% agaveazul (6mesesrobl e) 1800Reposado100% agaveazul

4, 50 5, 50

1800Añej o100% agaveazul(36mesesroble)

7, 00

Pat ronSI l ver100% Agaveazul DonJul i oBl anco100% agaveazul

5, 00 5, 00

(8mesesrobl e) DonJul i oReposado100% agaveazul

6, 00

DonJul i oAñej o100% agaveazul(18mesesroble)

7, 50

Corral ej oReposado100% agaveazul

5, 50


BLANCOS

Cinzano

1,70

La Fabulosa

1,70

La Copa de Gonzalez Byass (Base de fino)

2,10

Nordesia Blanco (Albariño)

2,10

Astobiza (Hondarrabi Zuri)

3,50

ROJOS

Cinzano

1,70

La Fabulosa

1,70

La copa de Gonzalez By

{Puaporbotas de PxyOloroso)

2,10

Nordesia Rojo (Mencia)

CLOVER: Con zumo de naranja,suave,afrutado CINZANO: Sin zumo,seco,elegante,l.igeramente amargo BLANCOS:

CHAKORRO:Toques devainillayca.nela.

FRAP

2,60 2,60o r t s e u an b e u r P

My y d  l B

4 , 5


Tequi l aSunri se Cóct elpr epar adocont equi l a, Jugodenar anj aygr anadi na. Debes unombr eas uapar i enci a. Losi ngr edi ent esdemayordens i dad comol agr anadi nas ehundengr adual ment e cr eandovar i aci onesenl oscol or ess emej ant es al osdelamanecer( s unr i s eeni ngl es )

E L I GEE LT E QUI L A: Pat ronSi l ver

7, 00

Ji madorReposado100% agaveazul

7, 00

1800Si l ver100% agaveazul

7, 00

DonJul i oBl anco100% agaveazul

7, 50

1800Reposado100% agaveazul

8, 50

DonJul i oReposado

9, 00


Vampi ro Pr epar adodeSangr i t a(Zumodenaranj a, t omat e, l i mónyt oquepi cant e)c ombi nadocont equi l a, t omat eyzumodepomel o.conelvas oes car c hado conc hi l epi qui n

7, 00

E L I GEE LT E QUI L A: Pat ronSi l ver

7, 00

Ji madorReposado100% agaveazul

7, 00

1800Si l ver100% agaveazul

7, 00

DonJul i oBl anco100% agaveazul

7, 00

1800Reposado100% agaveazul

8, 50

DonJul i oReposado

9, 00


Mezcal i na conf rut osroj os Combi nadodemezcalart es ano j ovenes padi ndeSanCos me,Oaxaca. Conf rut osr oj os , r ef r es codel i mayaguacongas Ref r es cant e, Di f er ent e. 7, 50 Not a: ElMezcalt i eneunl i ger oys ut i l t oqueahumadoMani nt hehat t an Lael eganci adelt equi l aañej oDonJul i o cons us18mes esder epos oenbarr i ca der obl e, s er vi doenl asr ocas conunt oquedebi t t erdenar anj a yvermut hdul ce Encont r ar asar omasys abor es avai ni l l a, canel a,nuezmos cada

9, 50


CharroNegro Combi nadodet equi l aconcocacol a conelbor dees car c hado enl i mónys al 7, 00

E L I GEE LT E QUI L A: 7, 00 Ji madorReposado100% agaveazul

7, 00

1800Si l ver100% agaveazul

7, 00

DonJul i oBl anco100% agaveazul

7, 00

1800Reposado100% agaveazul

8, 50

DonJul i oReposado

9, 00