Carta Clover House 2020

Page 1

El I r l andesmásMex i canodeBi l abo Si Pi desSi nJ amón

8, 50 8, 50

1Sal sa 5, 00 2Sal sas5, 50 3Sal sas6, 00 4Sal sas6, 50

5, 00

5, 50

Di pdeAguacat e conpat at as 6, 50

Combi nadode Fi l et eEmpanado

12, 95

Combi nadode Pechugasal apl ancha

Combi nadodePechugar el l ena 15, 95

12, 95

Combi nadode f i l et eal apl ancha

12, 95

12, 95