Page 1

VIKTOR

KOHOUT

®

BAVI 2 CESTOVNÍ KANCELÁØ L I T O V E L

Litovel • Olomouc www.bavi.cz

... a . VÍCE let .. pro Vás

19 93

• • • • • • • • • • •

dìtské tábory wellness pobyty turistické zájezdy poznávací zájezdy cyklozájezdy rodinné výlety adventní zájezdy kulturní akce zahranièní zájezdy eurovíkendy dovolená

Katalog 2018 Èesko • Slovensko • Polsko • Rakousko • Nìmecko • Maïarsko • Francie • Anglie • Švýcarsko • Itálie • Chorvatsko


Obecné informace k zájezdùm

BAVI Vás BAVÍ Vážení pøátelé, dovolujeme si Vám pøedložit nový katalog na sezónu 2018 s tradièní nabídkou zájezdù za kulturou, poznáním, turistikou, cyklovýletù, wellness pobytù a letních dìtských táborù. Pøipravena je øada novinek ve všech oblastech naší nabídky. Zájezdy se snažíme pøizpùsobit aktuální poptávce a program všem vìkovým kategoriím. Dùraz klademe na výbìr atraktivních lokalit, pohodové zvládnutí programu a zkušenosti našich prùvodcù. Ve spolupráci s našimi partnerskými CK máme pøipraveny poznávací zájezdy do oblíbených evropských metropolí. Zde opìt sázíme na spokojenost klientù z minulých roèníkù a vybíráme pro Vás osvìdèené. Rozšíøenou nabídku poznávacích zájezdù do všech koutù svìta Vám rádi pøedložíme . Zájemcùm o relaxaci èi odpoèinek nejen u moøe rádi nabídneme širokou škálu pobytových rekreací a poradíme s výbìrem. K dispozici je nabídka spolehlivých CK, které dlouhodobì zastupujeme. Vzhledem k zájmu o cestování v poslední sezónì doporuèujeme vèasné rezervace pobytù i poznávacíh zájezdù. Zajistíte si tak destinaci i hotel, dle vašich pøedstav.

Program u jednotlivých zájezdù je struèný. Pro kolektivy lze upravit dle zájmu. Katalog není vypracován ke studijním úèelùm, ale k informacím o zájezdech. Vždy se pozornì podívejte, co cena zájezdu zahrnuje. V cenì zájezdu je vždy zahrnuta doprava a služby prùvodce. U nìkterých je do dopravy zahrnuto i mýtné, silnièní poplatky, obratové danì, parkovné. Pøíplatky jako vstupy do ceny nejsou vesmìs zahrnuty - a to z dùvodù možných rùzných rodinných, seniorských a jiných slev. U vícedenních zájezdù máme zajištìno ubytování v rekreaèních støediscích, penzionech nebo hotelích, dle možností lokality. U jednodenních zájezdù je vždy organizaèní pracovník CK, který podává výklad i cestou v buse o zajímavostech a programu zájezdu. Nìkteré zájezdy doprovází pouze technický prùvodce. Poskytované služby a rozsah jsou urèeny textem z tohoto katalogu, viz. program, ceny, termíny a trasy. Další dodateèné a podrobnìjší informace o službách nad rámec katalogové nabídky je možno žádat v našich poboèkách. • Povinné pojištìní CK dle zákona è.159/1999: CK Viktor Kohout je pojištìna dle tohoto zákona u pojišovny Generali a.s. • Minimální poèet úèastníkù zájezdu nutný pro jeho realizaci je 20-35 osob dle druhu zájezdu. • Uvedené ceny v pøíplatcích znamenají cenu za dospìlou osobu / ceny zlevnìné dìti, senioøi, studenti apod. Aktuální ceny vždy odesíláme v odbavení zájezdu. • Pøedpokládaná výše vstupù do jednotlivých turist. objektù, kapesné a upøesnìní info rmací bude souèástí odbavení zájezdu 5 dnù pøed odjezdem.

Slevy

se poèítají ze zaplacené èástky a nelze je sèítat:

• 8% za vèasný nákup Novinkou bude zmìna sídla poboèky v Olomouci. Od 1.2.2018 nás mùžete navštívit v prostorách spoleènosti Ski Rakousko. Kanceláø se nachází pøímo naproti OD Koruna - vchod z ulice Opletalova (od Sv. Moøice). Všem pøíznivcùm cestování pøejeme pohodový a šastný celý rok 2018 plný pevného zdraví, radosti z cestování a poznávání nového. Tìšíme se na setkání

Viktor Kohout a kolektiv CK BAVI

CK BAVI zajišuje, nabízí a poøádá: • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

dìtské tábory a tábory pro rodièe s dìtmi zahranièní zájezdy pobytové a poznávací tuzemské rekreaèní pobyty a dovolené ubytování v ÈR i v zahranièí zájezdy pro školní a podnikové kolektivy dle pøání na klíè lázeòské a wellness pobyty a zájezdy tématické zájezdy - horská turistika, cyklovýlety, cvièení... víkendové pobyty a poznávací zájezdy za turistickými cíly relax a wellness víkendy a pobyty s rùzným zamìøením zájezdy na divadelní, muzikálové a koncertní projekty autobusovou dopravu, letenky, jízdenky, dopravu na letištì prodej dárkových poukazù akceptace poukazù Sodexo, Benefit-Plus, Rodinné a Senior pasy na vlastní zájezdy a akce (mimo letní tábory a vícedenní zájezdy) pojištìní léèebných výloh vèetnì pojištìní storna na klíè: kulturní akce, rauty a akce s programem, spoleèenské akce moderování akcí vystoupení a akce pro dìti diskotéky a ozvuèení na rùzné akce, svatby, párty apod. pøedprodej vstupenek Ticket-Art, TicketPortal, Ticketstream ...

Kde nás najdete:

Rezervace a pøihlášky:

CK BAVI Litovel nám. Pøemysla Otakara 754 tel.: 585 342 300, 585 371 076 • mobil: 774 224 513 e-mail: info@bavi.cz • www.bavi.cz

CK BAVI Olomouc

NOVÌ

Opletalova 10 8 od 1.2.201 mobil: 774 452 757 e-mail: olomouc@bavi.cz • www.bavi.cz

- pøi závazné objednávce a úhradì zájezdu do 28.2.2018

• množstevní slevy - jedná se o kolektivní a skupinové zájezdy, kde dle druhu objednávky zájezdu místa zdarma - dle poètu osob

• slevy na dìtské tábory - viz. strana Dìtské tábory Slevy se poskytují pouze na vlastní zájezdy a týkají se pouze osob, které uhradí plnou základní cenu a èerpají stejné služby. Slevy nelze kombinovat a na jedné pøihlášce lze uplatnit pouze stejný druh slevy. Nelze je uplatnit dodateènì! Slevy se nevztahují na zájezdy obsahující v cenì vstupné (muzikály apod.) a wellness pobyty. Slevy není možno uplatnit pøi platbì formou faktur benefitu a poukázek Sodexo a Edenred. U zájezdù oznaèených písmenem (S) - „zájezd ve spolupráci” jsou slevy rozdílné a informujte se na nì v naší CK. Na zájezdy oznaèené písmenem (B) - „bez slev” se nevztahují žádné slevy, kromì uvedených v poznámkách v zájezdu. Individuální slevy dále nelze uplatnit pøi úhradì zájezdu fakturací od zamìstnavatele a dále u zájezdù uhrazených do konce roku 2017. Slevy pro dìti jsou uvedeny pouze u nìkterých zájezdù.

Odjezdy a nástupní místa na vlastní zájezdy jsou z Litovle a Olomouce (dle programu zájezdu), dále na trase a dle dohody. Cena dopravy je poèítaná z hlavních míst. V pøípadì zájezdù pro vìtší skupiny z jiného než uvedeného místa je možné dle cíle a programu cenu dopravy upravit (+/-). Další nástupní místa Unièov, Mohelnice, Prostìjov, Vyškov, Rousínov, Brno, Mikulov, Šternberk, Hranice, Rožnov apod. dle poètu úèastníkù a mìst po trase zájezdu. Pro kolektivy dle domluvy. Nástupní místa k jednotlivým zájezdùm Vám upøesníme v kanceláøi CK. Rezervace a objednávka zájezdu - možnosti: • osobnì v naší CK v Litovli a Olomouci nebo u partnerské CK nebo CA, kde Vám pomùžeme s výbìrem a podáme pøesnìjší informace k zájezdu • prostøednictvím objednávkového formuláøe na našich stránkách www.bavi.cz - o ostatní se opìt postarají naši pracovníci • poštou, e-mailem a my Vám obratem zašleme cestovní smlouvu poštou na Vaši adresu, e-mailem nebo budete kontaktováni telefonicky pro upøesnìní požadavkù • telefonicky a my Vám po domluvì zašleme smlouvu Skupinové zájezdy Pro skupiny úprava programu a termínu dle dohody! Zde v katalogu najdete rozsáhlý výbìr tipù pro Váš poznávací, pobytový èi výletní zájezd. Pokud se však stane, že nenajdete vhodný termín, nebo máte požadavek na jinou kategorii ubytování, dopravy èi úpravu programu apod., tak Vám na pøání zpracujeme nabídku s kalkulací dle Vašich požadavkù. Jsme pøipraveni vyjít vstøíc požadavkùm pro školy, podnikové kolektivy, seniory a jiné skupiny.

Pojištìní (o podmínkách a rozsahu pojištìní se informujte v CK) • v cenách vícedenních zájezdù je zahrnuto povinné smluvní pojištìní CK dle zákona è. 159/1999Sb. • doporuèujeme sjednat u naší CK komplexní pojištìní Uniqa, které zahrnuje pojištìní léèebných výloh, úrazu, repatriace, odpovìdnosti za škody a storna zájezdu. O podmínkách a rozsahu pojištìní se informujte v CK. Výhrada zmìny podmínek Jelikož katalog je pøipravován s pøedstihem, tak v dobì mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu mohou nastat okolnosti, které mají vliv na podmínky realizace daného zájezdu. Naše CK si vyhrazuje právo zmìnit údaje uvedené v tomto katalogu (program, rozsah a obsah služeb).


Obsah:

I. Chatový tábor Protivanov

Dìtské tábory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Èeská republika - zájezdy a výlety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Zájezdy do Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zájezdy za vínem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Slovensko - turistika, poznání, termály a relaxace . . . . . . . . . . . . . 10 Rakousko - poznávací zájezdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Rakousko - zájezdy s turistickým nádechem . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Rakousko - zájezdy za relaxací a koupáním . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Polsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Nìmecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Maïarsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Chorvatsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Cyklozájezdy pro kolaøe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tuzemské wellness pobyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Zahranièní wellness pobyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Letecké eurovíkendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Velká Británie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Nizozemí, Slovinsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Francie, Švýcarsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Itálie, Norsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 Adventní zájezdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Zájezdy - divadla, muzikály, kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Vlastní kulturní akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

klasický tábor s celotáborovou hrou

!

osvìdèené

místo

Na všech táborech aktuální webovky !!

Tábor ve velkém stylu s mnoha zamìøeními. Zábava, sport, tanec, nauèné programy, turistika, zpívání, turnaje, veèerní programy a legrace. Možnost výletù do Westernového svìta nebo do Moravského krasu. Popis: jedná se v naší nabídce o osvìdèené atraktivní místo z minulých let, které nás ohromilo svým pìkným pøírodním prostøedím, ale i rozmanitými možnostmi využití areálu. Je to takové naše království, kde nikoho nerušíme a nikdo neruší nás. Dìtem se zde líbí a to je i dùkaz v tom, že v minulých letech byl vždy tábor rychle obsazen. Areál rekreaèního støediska v Protivanovì leží v krásném prostøedí Drahanské vrchoviny. Rekreaèní støedisko položené do romantické pøírody je složené z hlavní budovy, spoleèenských místností a chatek. V oploceném a v noci plnì osvíceném areálu máme rybník (možnost koupání a lodièek), høištì, stolní tenis, šipky, ruské kuželky, klubovny, bufet a spoleèné sociální zázemí. Program: kromì turnajù a osvìdèených her bude rozšíøen o èinnosti, které dìti pøivedou do svìta fantazie a pomohou dìtem ukázat dùležité hodnoty dnešního svìta. Tábor je vhodný i pro dìti, které jedou na tábor prvnì. Mimo jiné: Bohatý program - závody, soutìže, diskotéky, táboráky, parodie na TV poøady, výlety, taneèní prùprava - aerobic, disko, letní kino, sportovní aktivity: koupání, basketbal, floorbal, softbal, kopaná apod. Jedná se hlavnì o celodenní show v mnoha podobách. Vhodné pro dìti, které mají rády legraci a chtìjí být její souèástí. Jako zpestøení programu zveme zajímavé hosty, hasièe a nebude chybìt letní kino. I letos bude opìt zaøazena tzv. AKCE - vyber si a bìž. Dìti si mohou dopoledne vybrat z nìkolika možností programù dle svého vlastního zájmu (floorbal, fotbal, stolní tenis, korálky, kvízy, vzduchovka, volejbal, výtvarné práce, petanque, baseball, sebeobrana, moderní tance, aerobic apod.) Stravování: plná penze s pitným režimem - domácí strava 5x dennì, bufet v režii CK BAVI. Ubytování: 4lùžkové chatky a zdìné sruby vybavené peøinou nebo spacákem, polštáøem. (pøesto doporuèujeme vlastní povleèení nebo vlastní spacák). Budova a spoleèné soc. zázemí. V cenì: 9x nocleh, 10x strava s pitným režimem, balíèek na cestu, programové zajištìní, doprava z Olomouce, Litovle, Prostìjova a okolí, zajímavý host (hasièi, leteètí modeláøi, lanová centra), odmìny, pojištìní CK, DPH Poznámka: možnost i individuální dopravy (Olomouc - Prostìjov - smìr Boskovice - Protivanov - za obcí Protivanov je po cca 500 m po pravé stranì areál. Pro vìtší skupiny - doprava dohodou! Slevy: pøi objednávce s úhradou celé èástky do 20.2.2018 se poskytuje sleva 300 Kè za dítì. Pøi objednávce jednoho dítìte na více turnusù z nabídky táborù CK BAVI poskytujeme u druhého turnusu navíc ještì slevu 150 Kè (tato sleva není èasovì vázaná). Pøíplatky: výlety: Western City nebo Moravský kras 250 Kè (zahrnuje dopravu a vstup), úhrada výletu u autobusù pøi odjezdu dle zájmu. Výlety budou uvedeny v posledních pokynech, které obdržíte pøed odjezdem. Pro dìti, které nebudou mít zájem o výlet autobusem, bude uspoøádán výlet „pìškobusem za pokladem“. Pojištìní: 180 Kè / 10denní turnus. Jedná se o pojištìní proti stornu - Uniqa - trvalé následky úrazu, zavazadel a storna (v pøípadì, že dítì nenastoupí kvùli nemoci na tábor) - nutno sjednat pøi objednávce tábora!

Rodièe se každý den mohou mrknout na webové stránky, kde uvidí aktuální fota denního programu. Dìtem i vedoucím mohou napsat vzkaz na taborybavi.cz

Agenti B.A.V.I.

Dìtské tábory 2018

23 let profesionální práce

Chatové tábory:

Heroltice, Protivanov, Kosov

Proè na tábor s CK BAVI?

Termín: 14.- 23.7. 2018 (10 dní)

Cena: 4.200 Kè vìk: 6-16 let Program: Kdo kdy nechtìl být alespoò na chvilièku tajným agentem? Toto léto se to mùže každému malému agentovi splnit. V našem táboøe Protivanov se nachází tajné sídlo organizace B.A.V.I. vedené „øeditelem” Viktorem Kohoutem a jeho zástupkyní Renatou Švubovou. Jejich agenti se snaží vždy vyøešit veškeré problémy na naší i jiné planetì. Èasto museli povolat hrdiny z celého svìta. Vznikla tak tajná složka Avengers, která nenechá žádné zlo proniknout na naši planetu. Pokud se chceš pøidat k našim tajným agentùm nebo se dokonce stát jedním z Avengers, nebudeš litovat. Prodìláš tajný výcvik pro všechny agenty a mùžeš pomoci ochránit planetu Zemi. Program je vhodný pro malé i velké dìti, kteøí mají aspoò trošièku fantazie a smysl pro parodii a humor. O agenty se bude starat Viktor (Ó Velký) a pùvabná agentka Renata se svým super týmem.

Dìtský tábor umožòuje aktivní rekreaci. Správnì zvolený a promyšlený program je pro tábor nezbytností. Programová náplò táborù je pøizpùsovena souèasným trendùm dìtí a teenagerù. Kvalita u našich dìtských táborù hraje rozhodující roli. Program - každý tábor má pøedem pøipravený program. Program je rùznorodý, aby dìtem dával dostatek prostoru na seberealizaci. Táborový program nesmí žádné dìti vyøazovat pro jejich menší znalosti nebo schopnosti a nesmí ani nikoho protìžovat. Program tábora dává dìtem prostor k soutìživosti, uèí je samostatnosti, týmové spolupráci a øadì dalších užiteèných vlastností. Hlavní souèástí programu je celotáborová hra, jejíž motivace se prolíná celým táborovým dìním. Její zamìøení najdete již v názvu tábora... Naše celotáborová hra má nìkolik úkolù: Probudit v dìtech pøirozenou soutìživost, prohloubit kolegialitu, nastartovat soutìžního ducha, zapojit logické myšlení, svaly a dát prùchod energii, nauèit se týmové høe, ve starších vùdèí a organizaèní dovednosti, v mladších schopnost vycházet se staršími a mnoho dalšího. Na táboøe dítì kromì zážitkù z programu má možnost rozvíjet své znalosti a zkušenosti a také se tøeba nauèí øadu problémù øešit bez rodièù s pomocí vedoucích. Kromì samostatnosti získávají také potøebnou sebedùvìru, odvahu a chu vyjadøovat svoje názory a øadu dalším vlastností, které mohou využít ve škole i v bìžném životì. Naše tábory využívají k programu i moderní technické vybavení v podobì ozvuèení, osvìtlení i speciálních efektù. Stravování - na táboøe je strava zajištìna 5x dennì a je zajištìn celodenní pitný režim. Hygienickým pøedpisùm odpovídá také vybavení kuchynì a potraviny jsou správnì uskladnìny. Vedoucí kuchynì sestavuje jídelníèek, který je dostateènì pestrý a vyvážený. Naše tábory jsou pøedem nahlášeny na Krajské hygienické stanici. Pokud nás rodièe upozorní pøedem, že dítì má jiné požadavky na stravu - zdravotní dùvody, diety, alergie atd., dokážeme se tìmto situacím pøizpùsobit. Zdravotní zajištìní - na každém táboøe je pøítomen po celou dobu zdravotník, který prošel pøíslušným školením a má oprávnìní vykonávat funkci zdravotníka na dìtských zotavovacích akcích (pracovníci ze zdravotnictví...). Po celou dobu tábora vede zdravotní dokumentaci, do které zaznamenává pøípadné zdravotní komplikace. Zdravotník také u odjezdu na tábor vybírá léky, které táborníci pravidelnì užívají a po táboøe pøedá rodièùm veškeré informace o pøípadných zdravotních komplikacích dìtí, vèetnì informace o kl횝atech, které mohou být pøíèinou pøípadného onemocnìní. Zdravotník má také kontakt na nejbližšího dìtského lékaøe, který pomùže pøi vážnìjších zranìních nebo pøi závažnìjších onemocnìních. Oddílová èinnost - je na našich táborech dùležitá, protože dìti tráví ve svých oddílech hodnì èasu. Oddíly jsou rozdìleny podle vìku a jsou spolu dívky i kluci, ubytovaní samozøejmì zvl᚝. Oddílový program pøizpùsoben vìku dìtí. Každý oddíl má 2 oddílové vedoucí. Vedoucí provází svùj oddíl celým dnem od budíèku až po veèerku (mimo celotáborové hry), dìti se na nìho mohou kdykoliv s dùvìrou obrátit. Naše hry peèlivì vybíráme a snažíme se zamìøit jak na zábavu, tak i na rozvoj intelektu, akèní a sportovní stránku her. Snažíme se poøádat bezproblémový tábor, na kterém se dìti, a už ty menší nebo ty dospívající, cítí dobøe a užijí si každý den pobytu. Každoroènì sestavujeme co možná nejlepší program a jsme rádi, když s námi táborníci zùstávají a úèastní se našeho tábora opakovanì. To je pro nás známka spokojenosti dìtí i Vás rodièù a zároveò je to pro nás nejvìtší ocenìní naší práce. Také nestojíme na místì. I proto bývají naše tábory dìtmi velice oblíbené a tím i nìkteré turnusy v bøeznu vyprodané. Platba tábora: Pøi úhradì celé èástky do 20.2.2018 sleva 300 Kè na dítì (pouze Protivanov a Kosov). Pøi platbì na 2 splátky je min. záloha 1.500 Kè a doplatek do 20.5. 2018. Sleva se neposkytuje. Platbu za letní tábory nelze hradit stravenkami. Pøi úhradì tábora fakturou se sleva nevztahuje.

1


II. Chatový tábor Heroltice dìtský tábor u øeky Svratky v lokalitì Šárka blízko Tišnova

Kdo pøežije Heroltice?

!

náš

Termín: 30.6.- 9.7. 2018 (10 dní) Cena: 4.300 Kè vìk: 7-15 let Program: v této celotáborové høe na vás èeká plno her, soutìží, dobrodružství a napìtí. Vyzkoušíte si svou sílu, bystrost, hbitost, výdrž a spolupráci v týmu. Podaøí se Vám pøekonat spousty pøekážek, které na Vás èekají a získat potøebné body k získání imunity? Poznáte možné i nemožné. Zažijete deset dní plných legrace, dobrodružství, akce a adrenalinu.

tip

- doporuèený vìk: 7- 15 let - celotáborová motivaèní hra i zájmové aktivity v rámci Vyber si a bìž, komornìjší poèet dìtí - vhodné i pro malé dìti a dìti, které jedou na tábor prvnì - pro obrovskou oblibu a zájem o tuto lokalitu jsme vzali støedisko skoro na celé prázdniny - možnost doobjednání výletu u busu - pro horší poèasí velký párty stan, který pojme celý tábor - bazén s protiproudem a krásné sociální zázemí - nádherná pøíroda Popis: tuto osvìdèenou lokalitu jsme zaøadili opìt do nabídky vzhledem k velké oblíbenosti. Krásné støedisko blízko Brnìnské pøehrady. Poèet míst omezen na 90 dìtí. Rekreaèní areál se nachází asi 25 km od Brna smìrem na Tišnov. Ubytování: ve 4lùžkových chatkách s el. (92 míst), moderní umývárny v nerezu, toalety, novì velký párty stan pro celý tábor v pøípadì deštivého nebo naopak hodnì sluneèného poèasí. Pro volný èas: støedisko poskytuje možnost táborákù, ruské kuželky, stolní tenis, høištì na plážový volejbal, streetballový koš, projížïky na lodièkách, petangue, sportovní pùjèovna a bazén 10x5m (protiproud, noèní osvìtlení) V cenì: 9x (5x) nocleh, 10x (6x) strava 5x dennì s pitným režimem + balíèek na cestu, programové zajištìní, doprava z Olomouce, Litovle, Prostìjova a Brna, bazén, odmìny pro dìti, pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: u turnusù od 30.6. a od 7.8. výlet VIDA centrum Brno - Odpálit si vodíkovou raketu, stát se hvìzdou zpravodajství o poèasí, zmrazit vlastní stín, zažít zemìtøesení, rozpoutat tornádo nebo pøijít na kloub záhadì Bermudského trojúhelníku - to vše mùžeme zažít v zábavním vìdeckém parku, kam se chystá výlet pro zájemce. U turnusu od 16.8. výlet na hrad Veveøí parníkem. Cena vèetnì vstupného a busu 250 Kè, úhrada výletu u autobusù pøi odjezdu dle zájmu, u turnusu od 9.7. nebude výlet nabízen. Pojištìní: 180 Kè / 10denní turnus, 108 Kè / 6denní turnus. Jedná se o pojištìní proti stornu Uniqa - trvalé následky úrazu, zavazadel a storna (v pøípadì, že dítì nenastoupí kvùli nemoci na tábor) - nutno sjednat pøi objednávce tábora! Slevy: z dùvodu vìtších nákladù na chod tohoto tábora není možné uplatnit slevy za vèasnou rezervaci. Pøi objednávce jednoho dítìte na více turnusù z nabídky táborù CK BAVI poskytujeme u druhého turnusu navíc slevu 150 Kè (tato sleva není èasovì vázaná). Termíny: 30.6.- 9.7. 2018 (10 dní) Kdo pøežije Heroltice? 9.7.- 14.7. 2018 (6 dní) Záhada rodu Heroltynù (vhodné pro dìti do 12 let) 7.8.- 16.8. 2018 (10 dní) Herolwood 16.8.- 25.8. 2018 (10 dní) Vìštba hradu Veveøí Program: v celotáborové høe.

Záhada rodu Heroltynù Termín: 9. - 14.7. 2018 (6 dní) Cena: 2.990 Kè vìk: 7-12 let Program: ... Na šest dní se všichni promìníme v malé detektivy, kteøí se budou snažit získat indicie k odhalení záhady rodu Heroltynù. Indicie budeme získávat plnìním her a soutìží. Zažijete spoustu dobrodružství, pøekvapení, her, soutìží a zábavy... Tento turnus je vhodný pro dìti, které jedou na tábor poprvé ...

Herolwood Termín: 7.- 16.8. 2018 (10 dní) Cena: 4.300 Kè vìk: 7-15 let Program: patøí k tomu nejlepšímu, nejzábavnìjšímu a nejprofesionálnìjšímu, co mùže vùbec letošní táborová sezóna nabídnout!!! V pøedchozí vìtì je sice užito slovo táborová, v našem pøípadì se však jedná o zážitkový pobyt bez sebemenší nadsázky, podsázky i skrupule. Tento tábor se vymyká všem ostatním svojí jedineèností nejen kvùli svému areálu s bazénem a nìkolika víceúèelovými høišti a natáèecím stanem, ale hlavnì a pøedevším pro svùj jedineèný a každoroènì originální táborový program a tematiku, která bude letos ve znamení kamer, støíbrného (a snad i zlatého) plátna, hercù, filmù, bláznivých pøevlekù a seriálù - èeká nás sám velký skoro Hollywood v našem podání však Herolwood, jeho diskotéky, rauty a záøe reflektorù! Jestli ještì nevìøíš èi nevìøíte, že Váš potomek prožije deset naprosto božských dnù, snad Vás pøesvìdèí následující pobyt, kde se každý stane souèástí zážitkového filmu na vlastní kùži.

Vìštba hradu Veveøí - dobrodružnì mystický program Termín: 16.- 25.8. 2018 (10 dní) Cena: 4.300 Kè vìk: 7-15 let Program: Kdysi dávno, kdy lidé ještì vìøili v zázraky, vládl v okolí divokého údolí Šárka u Heroltic klid a mír. Ten však narušily zlé síly a hrad Veveøí byl vymazán z povrchu zemského. Co se stalo? Nikdo neví. Vydáme se spoleènì po stopách pøíbìhu, který se stal legendou a odhalíme poselství staré vìštby, která zùstala jako jediný dùkaz o existenci hradu. Pátrat budeme ve dne i v noci a pomáhat nám budou zkušení rytíøi Vlèího Øádu. Samozøejmì celotáborová hra bude i s prvky humoru a legrace.

2


III. Chatový tábor Kosov u Zábøeha naoMoravì blíbe

klasické a teenager tábory

Tábory pro rodièe a prarodièe s dìtmi

!

místo

- aktivní dovolená v Kosovì

Popis: jedná se o vyhledávané táborové støedisko asi 7 km za Zábøehem na Moravì. Areál má výhodu super zázemím i pro špatné poèasí. Má vlastní budovu se sály, klubovny, chatky, høištì na volejbal, fotbal, stolní tenis, šipky, høištì na plážový volejbal, vlastní krytý bazén, kuleèník, trampolínu, pískovištì a jiné. Je obklopen krásnou pøírodou s možností výletù do okolí. Jedna z priorit tohoto zaøízení je vlastní kulturní dùm pøímo v areálu. Stravování: plná penze s pitným režimem - domácí strava 5x dennì. Ubytování: 4lùžkové chatky s elektøinou, vybavené peøinami nebo spacákem a povleèením. Budova a spoleèné sociální zaøízení. V cenì: 9x nocleh, 10x strava s pitným režimem, balíèek na cestu, programové zajištìní, doprava z Olomouce, Litovle a okolí, využití krytého bazénu, odmìny pro dìti, pojištìní CK, DPH, programoví hosté a zdravotní dozor. Hromadná doprava z Olomouce, Litovle, Mohelnice. Poznámka: možnost i individuální dopravy - vlakem do Zábøehu, pøestoupit na bus smìr Hoštejn a vystoupit na zastávce Kosov - autem smìr ze Zábøehu na Moravì na Hoštejn, Kosov se nachází asi 10 min. cesty mezi tìmito obcemi. Tábor je po levé stranì. Pojištìní: 180 Kè / 10denní turnus. Jedná se o pojištìní proti stornu - Uniqa - trvalé následky úrazu, zavazadel a storna (v pøípadì, že dítì nenastoupí kvùli nemoci na tábor) - nutno sjednat pøi objednávce tábora! Slevy: pøi objednávce s úhradou celé èástky do 20.2.2018 se poskytuje sleva na dítì 300 Kè. Pøi objednávce jednoho dítìte na více turnusù z nabídky táborù CK BAVI poskytujeme u druhého turnusu navíc ještì slevu 150 Kè (tato sleva není èasovì vázaná). Termíny: 30.6.- 9.7. 2018 Robinsonùv ostrov 9.- 18.7. 2018 Teenager I. - Kriminálka Kosov 18.- 27.8. 2018 V moderním stylu 27.7.- 5.8. 2018 Teenager II. - Lovci pokladù 6.- 12.8. 2018 Tábor pro rodièe a prarodièe s dìtmi 12.- 18.8. 2018 Tábor pro rodièe a prarodièe s dìtmi

Termín: 6.- 12.8. a 12.- 18.8. 2018 (7 dní) Cena: 3.650 Kè, dìti 2-12 let 2.990 Kè,

!

pro rodiny

s dìtmi

dìti do 2 let bez nároku na lùžko zdarma (stravu a program mohou využívat) Velmi oblíbená aktivní rekreace pro nejen rodièe s dìtmi: Chcete se na chvilièku vrátit do dìtských let? Nebo si nejste jistí, zda je vaše dítì již pøipravené jet na tábor úplnì samo? Pak právì pro vás jsou urèeny tábory pro rodièe èi prarodièe s dìtmi (min. 1 - maminka, tatínek, babièka, dìdeèek) s dobrovolným celodenním „táborovým“ programem pro dìti a nìkdy i odpoèinkem pro rodièe èi prarodièe. Ale vìtšinou se nám podaøí dospìláky zatáhnout do her. Pro každoroèní velký zájem jsme letos uspoøádali opìt 2 turnusy. Nemusíte se starat o program ani stravu - vše udìláme za Vás! Popis: jedná se o rekreaèní støedisko složené z hlavní budovy a chatových srubù. V areálu høištì, stolní tenis, skákací hrádek, dìtské høištì s houpaèkou, pískovištì, velká trampolína, klubovna, sauna, spoleèenská místnost s kuleèníkem, šprtcem, šipkami a sociální zázemí. Koupání ve vlastním krytém bazénu. V okolí Rešovské vodopády, ZOO Olomouc, Rapotín - Veterán muzeum, krásná pøíroda... individuální výlety. Ubytování: chatky s elektøinou (2 a 4lùžkové) a èásteènì v budovì, spoleèné sociální zaøízení Program: celotáborová hra je opìt pøekvapením... velmi oblíbená aktivní rekreace. Letní tábory pro rodièe s dìtmi jsou pobyty s nabitým programem, hrami, soutìžemi, zájmovými kroužky, bojovkami, diskohrátky a karnevalem. Hry a soutìže mají za cíl pobavit a odreagovat dospìláky od práce a povinností a seznámit se s novými lidmi. Tyto letní pobyty probíhají v pøíjemným a udržovaným táborovým støedisku s možností ubytování ve zdìné budovì (na tábor mírnì komfort rodinné dovolené) nebo chatce (táborový zážitek). Opìt to bude nové s novými nápady. Pokud nevíte kam na dovolenou, tak to máte jasné! :-) Animaèní programy pro dìti i dospìlé - tábory, kde na programu jsou dìtské soutìže a hry, výlety do okolí, koupání, zábavné sportovní aktivity, karneval a rùzné výtvarné, rukodìlné, taneèní a jiné kroužky. Úèast rodièù na programu je dobrovolná - možnost odpoèinku a relaxace. Diskotéky, kytara, táborák, výlety, video projekce, fesák èi Bílá párty, balónková diskotéka a grilování na terase, soutìž hledáme talent a motivující celotáborová hra. Silná a „spravedlivá” parta s Viktorem, Drak-Huš a novými posilami je pøipravena se do vás pustit. Spravedlivé hry, akèní nabídky a sázky se právì pøipravují! Celou dobu je k dispozici: vyhøívaný vnitøní bazén, sauna za pøíplatek, dìtské høištì s pískovištìm, druhé vìtší høištì na støedisku, vybavení na sporty (míèe, stolní tenis, kuleèník, šipky, badminton, líný tenis... Možnost úpravy stravy dle rùzných omezení (alergie na lepek, laktózu atd.) Bar s možností koupit nìco dobrého na zub. V cenì: 6x nocleh, 6x strava - 4x dennì s pitným režimem (snídanì ve formì bufetových stolù), programové zajištìní, odmìny, bazén, ohòostroj, využití dìtského koutku s trampolínou, skákacím mini hradem, programoví hosté... Poznámka: doprava individuální. K dispozici bar s terasou, toèeným pivem a jinými nápoji... Pøíplatky: pojištìní Uniqa 126 Kè - úrazové, zavazadel a storna (v pøípadì nemoci) - nutno sjednat pøi objednávce tábora! Pøíplatek za obsazení: 4lùžkové chatky 2 platícími osobami + 1.800 Kè za chatku 4lùžkové chatky 3 platícími osobami + 500 Kè za chatku Dùvod tohoto pøíplatku je ten, že majiteli platíme pronájem rozpoèítaný na každé lùžko. V pøípadì, že již chatièky pro 2 osoby budou vyprodané, tak páry mùžeme doplnit do ètyølùžkové chatky samozøejmì bez pøíplatku. Slevy: pøi objednávce s úhradou celé èástky do 20.2.2018 je sleva na dítì 200 Kè a sleva na dospìlou osobu 250 Kè.

Robinsonùv ostrov Termín: 30.6.- 9. 7. 2018 (10 dní) Cena: 4.200 Kè vìk: 7-15 let Program: Robinsonùv ostrov je místo, kde ztroskotal všem známý Robinson Crusoe. Místo, kde tento troseèník zažil vìci, které lze zažít jen na pustém ostrovì. Pro Robinsona byly dny uprostøed džungle bojem o pøežití. Musel se nauèit, jak si postavit pøíbytek, jak si rozdìlat oheò, kde si sehnat potravu a zároveò pøemýšlet, jak dát civilizaci vìdìt, že je naživu, když byl mimo signál. Staneme se všichni na 10 dní troseèníky na pustém ostrovì a budeme zažívat spoustu dobrodružství formou her a soutìží, které nás vtáhnou do pøíbìhu troseèníka Robinsona Crusoe a to vše s Dinem a jeho bandou skvìlých vedoucích na táboøe v Kosovì.

Teenager I. - Kriminálka Kosov Termín: 9.- 18.7. 2018 (10 dní) Cena: 4.300 Kè vìk: 12-15 let Program: Kriminálka „Kosov” hledá mladé detektivy, kteøí se nebojí vyøešit všechny záhadné pøípady, které tento tábor ukrývá. K vyøešení Vám pomohou nejznámìjší pátrací týmy svìta: od Semira z Kobry 11 a Èetníkù ze Saint Tropez až po CSI: Miami. V programu známé party Vikyho jr. plném dobrodružných her a soutìží Vás èeká spousta zážitkù, srandy, nezapomenutelných party a spousta nových pøátel!

Tábor plný her a soutìží v moderním stylu Termín: 18.- 27.7. 2018 (10 dní) Cena: 4.300 Kè vìk: 8- 15 let Program: A je to opìt tu! Kdo nebyl na táboøe v moderním stylu, jako kdyby nebyl na táboøe. Akèní a spravedlivé hry s Terkou a jejím týmem se právì chystají! Jako na všech táborech nebude chybìt bohatý program - závody, soutìže, diskotéky, táboráky, parodie na TV poøady, výlety, taneèní prùprava - aerobic, disko, stínohra, MTV style, mažoretky, letní kino, sportovní aktivity: koupání, basketbal, floorbal, softbal, kopaná, aerobic apod. Jedná se hlavnì o celodenní show v mnoha podobách. S táborovou mìnou „Kosovské dolary”, si dìti mohou zakoupit zážitky v podobì nejen spravedlivých her (viz foto taborybavi.cz.) Celotáborová hra je vtipná a plná recese v parodickém stylu a nìkdy dvojsmyslnému humoru. Program ovšem úplnì stejný nebude. Bude oživen o nové soutìže a nápady. Vhodné pro dìti, které mají rády legraci a chtìjí být její souèástí.

Teenager II. - Lovci pokladù Termín: 27.7.- 5.8. 2018 (10 dní) Cena: 4.400 Kè vìk: 13-17 let Program: Do naší cestovní kanceláøe pøišel email, cituji: „ Jakožto nejváženìjší lovci pokladù se na Vás obracíme s prosbou. Bìhem naší asijské hledaèské túry se nám podaøilo získat indicie k neskuteènému pokladu, který po sobì zanechaly rody Starkù a Lenistrù poté, co se utkaly ve høe o trùny. Podle posledních, již ovìøených, a s jistotou mùžeme konstatovat pravých zpráv, se v katastru obce Kosov, nedaleko mìsta Zábøeh má ukrývat poklad, až do nebe volajících rozmìrù a hodnot. Jelikož je pro nás tato lokalita neprobádaná a Vy již máte v dané lokalitì místní znalost, dovolte nám Vás požádat o jeho vyhledání. Ideální doba, kdy budou zjistitelné všechny indicie bude v termínu 27.07. až 05.08.2018. S úctou, Vaši Lara Croft, Indiana Jones a Nicolas Cage. P.S. V pøípadì potøeby se o rozluštìní šifry mistra Kosonarda postará Tom Hanks.“ Naše odpovìï byla jednoduchá: „ Yes, no problem!“ A nyní se my obracíme na Vás, protože si tuto pøíležitost nemùžeme nechat pro sebe. Pokud máte rádi dobrodružství, chcete zažít neskuteèných 10 dnù v oblíbeném areálu, poznat nové pøátele a prohloubit pøátelství stávající, úèastnit se taneèních párty, posedìt v letním kinì, najíst se formou rautu, popíjet míchané nápoje, zaplavat si v krytém bazénu a v neposlední øadì být souèástí vyššího poslání, je tu pro Vás tábor napìchovaný soutìžemi a bezkonkurenèním programem. Tìší se na Vás Viktor jr. se svým týmem vedoucích!!! 3


Z Køivoklátu za vùní peèeného chleba do Zbeèna a za horkými prameny do Karlových Varù

Èeská republika - zájezdy a výlety osvìdèe

!

ný (B) Krásy Jižních Èech a Divadlo zájezd s otáèivým hledištìm v Èeském Krumlovì

!

NOVINKA

Termín: 26.- 27.5. 2018

Program: 1.den: v ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce pøejezd s technickou zastávkou do støedních Èech - kraje Oty Pavla. První zastávka bude v královském mìste Beroun. Projdeme se historickým centrem, kolem støedovìkých hradeb až k medvìdáriu, kde bydlí Méïové ze stejnojmenného veèerníèku Václava Chaloupky.Krásné výhledy na nanorama Dìdu, vrcholky Køivoklátska a Brd mùžete spatøit z rozhledny Mìstká hora. Cestou na Køivoklát se zastavíme ve Zbeènì na roubené rychtì ze 16. století Hamousùv statek. Selská usedlost s roubeným obytným domem, zdìnými chlévy, stájemi se sýpkou, stodolou a výmìnkem, v obci s historií sahající do dob prvních Pøemyslovcù. O sobotách bývá souèásti prohlídek i peèení domácícho chleba. Køivoklát patøí k nejvýznamnìjším èeským hradùm. Jeho krásu a význam mùžete ocenit v prohlídkovém okruhu, který Vás zavede mimo jiné do vìzení, hradomorny, Støíbrnice atd. Pøejezd na ubytování. 2.den: po snídani pøejezd do nejznámìjších lázní Karlovy Vary. Procházku zahájíme u nejznámìjšího pramene - Becherovky. Návštìva Becherplatz - Jan Becher muzeum - expozice, prohlídka sklepù, videoprojekce, ochutnávka, kavárna. Kolem Alžbìtiných lázní dojdeme k hotelu Thermal - známý z filmových festivalù a do lázeòské zóny - Sadovou, Mlýnskou, Vøídelní kolonádou, kolem zvonkoher ke Grandhotelu Pupp. Možnost výjezdu lanovkou na Dianu - vyhlídková vìž, dùm motýlù, obèerstvení, výhledy na Karlovy Vary. Poté individuální volno - možnost návštìvy kavárnièek s typickou atmosférou.

DEKAMERON - slavné dílo renesanèního básníka Giovanniho Boccaccia. Komedie o lásce, žárlivosti, intrikánech a napálených, s neèekanými zvraty a pøekvapením od autorù Martina Glasera a Olgy Šubrtové, podepsaných pod diváckými hity Tøi mušketýøi, Robin Hood nebo Ženy Jindøicha VIII. Termín: 5.- 6.7. 2018 Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách smìr jižní Èechy. Pøejedeme do oblasti jihoèeských rybníkù do mìsta Tøeboò. První zastavení bude v Domanínì, kde v anglickém parku nalezneme dvoupodlažní novogotickou sakrální stavbu s majestátním schodištìm - hrobku Schwarzenberkù, je zde uloženo 27 èlenù tohoto rodu.Pøesun do Tøebonì - mìsta v zajetí vody, proslulé rybníkaøstvím, renesanèním zámkem a lázeòstvím. Prohlídku historického centra až k rybníku Svìt mùžete zakonèit ochutnávkou rybích specialit v nìkteré z místních restaurací. Odpoledne pøejezd na ubytování. V druhé èásti dne se vydáme do kouzelného Èeského Krumlova. Nádherné mìsto s pohádkovou a magickou atmosférou. Sple køivolakých støedovìkých ulièek, malebné štíty m욝anských domù, romantická zákoutí, impozantní zámek nad Vltavou, kavárny i støedovìké krèmy. Veèer se usadíme v unikátním divadle s otáèivým hledištìm ke shlédnutí hry. 2.den: po snídani krátký pøejezd do Vyššího Brodu, kde se nad øekou Vltavou tyèí cisterciácký klášter. Prohlídka kláštera s prùvodcem zahrnuje klášterní kostel, mnišský chór, hlavní oltáø, kapli sv. Benedikta, kapli sv. Bernarda, kapli Panny Marie, galerii soch, obrazovou galerii èi knihovní chodbu. Nejcennìjšími památkami jsou Vyšebrodská madona a Závišùv køíž. Obèerstvit se mùžete v pøíjemné kavárnièce na nádvoøí. V druhé èásti dne nás èeká zážitkové odpoledne. Pøejedeme do Lipna nad Vltavou. Mìsto ležící pøímo u pøehrady Lipno se stalo rájem pro letní i zimní sportovní aktivity všeho druhu. My se ale vydáme lanovkou na unikátní Stezku korunami stromù, která je citlivì zasazena do zdejších lesù. Kromì zajímavostí o stavbì a okolní pøírodì vám výstup poskytne opravdu fantastický výhled na vrcholky Alp, témìø celou èást Lipenského jezera, nádherné okolí Šumavy a Novohradské hory. Pro cestu zpìt mùžete zvolit opìt lanovku, zapùjèit si kolobìžku pro sjezd nebo sejít pìšky pøíjemnou procházkou. Poté individuální volno - možno využít k návštìvì bobové dráhy nebo strávit u pøehrady v pøíjemných restauracích. Ubytování: 2 a 3lùžkové pokoje (vždy dva pokoje spoleèné soc. zaøízení)

Cena: 2.490 Kè V cenì: doprava, prùvodce, ubytování, snídanì, pojištìní CK Pøíplatky: Mìstská hora 10 Kè, Haumusùv statek 30 Kè, Køivoklát 160/110 Kè, Muzeum J.Becher 120/60 Kè, lanovka 80/40 Kè

Cena: 2.890 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupné do divadla v hodnotì 1.050 Kè, 1x ubytování, 1x snídanì, pojištìní CK Pøíplatky: hrobka 70/50 Kè, zámek Krumlov 150/ 100 Kè, Zámecká vìž 50/30 Kè, klášter 95/75 Kè, stezka 180 Kè skupinová, 100 Kè/obousmìrná jízdenka

!

osvìdèený

(B) zájezd Kouzla Jižních Èech a Divadlo s otáèivým hledištìm v Èeském Krumlovì

PES BASKERVILLSKÝ - po záhadné smrti pána na baskervillském panství se i kolem jeho dìdice stahuje sí. Podaøí se Sherlocku Holmesovi a jeho vìrnému Watsonovi zastavit pekelného psa? Nejslavnìjší pøípad Sherlocka Holmese v režii Petra Zelenky.

Èeské Švýcarsko s výletem lodí do Drážïan

Termín: 31.8.- 1.9. 2018

Top zájezd! Doporuèujeme vèasné rezervace!

Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách smìr jižní Èechy. Pøejedeme do Hluboké nad Vltavou, kde se mùžeme vydat okruhem "Reprezentaèní pokoje" po stopách šlechticù a princezen. Pro ty, kteøí nebudou mít zájem o prohlídku tohoto neogotického klenotu se otevírá hned nìkolik možností procházka zámeckým parkem èi centrem mìsta nebo návštìva ZOO Ohrada u Munického rybníka. V druhé èásti dne se vydáme do kouzelného Èeského Krumlova. Nádherné mìsto s pohádkovou a magickou atmosférou. Sple køivolakých støedovìkých ulièek, malebné štíty m욝anských domù, romantická zákoutí, impozantní zámek nad Vltavou, kavárny i støedovìké krèmy. Veèer se usadíme v unikátním divadle s otáèivým hledištìm ke shlédnutí hry. 2.den: po snídani krátký pøejezd do Bechynì - prohlídka mìsta s množstvím památek, doporuèujeme výstup na vyhlídkovou vìž kostela sv. Matìje - krásné vyhledy na mìsto, pøedevším pak na unikátní most Bechyòská duha nad øekou Lužnicí. Poslední zastávkou bude starobylé mìsto Tábor. Místo, kde se setkáte se slavnou historií na každém kroku.Táborská radnice, se øadí k nejvýznamnìjším a také nejhezèím památkám pozdní gotiky v jihoèeských mìstech. V interiérech najdete galerii výtvarného umìní a výstavní sály Husitského muzea, jehož hlavní expozice se samozøejmì vìnuje husitùm. Možnost prohlídky táborského støedovìkého podzemí. V podveèer odjezd do nástupních míst. Ubytování: 2 a 3lùžkové pokoje (vždy dva pokoje spoleèné soc. zaøízení)

Termín: 9.- 10.6., 18.- 19.8. 2018

(B)

!

osvìdèený

zájezd

Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách Olomouc, Litovel, Mohelnice a po trase na Hradec. Dojedeme do Høenska, kde následuje turistická vycházka na Pravèickou bránu (vyhlídky s ozvìnou), pøes Mezní Louky k soutìskám - zde plavba na pramicích Edmundovou soutìskou a dojdeme rovnou na ubytování. Celkový okruh je 16 km. Je možné dle nároènosti program procházky individuálnì upravit. Ubytování v hotelu Praha****, veèeøe. 2.den: ráno po snídani nasedneme v 10 hod. na výletní loï Odra a romantickou plavbou doplujeme do Drážïan. Cestou se mùžete kochat pohledy na úchvatnou krajinu Èeskosaského Švýcarska a krajinou Labských pískovcù. Na lodi také poobìdváte a necháte se unést krásnou pøírodou, kde lišky dávají dobrou noc, povìstnými labskými kaòony, které støídají malebné lázeòské vesnièky a historické památky jako je napø. monumentální skalní pevnost Königstein. Náš odborný prùvodce Vám bude k dispozici jak bìhem plavby, tak pøi prohlídce historického centra Drážïan. Po prohlídce mìsta s prùvodcem bude pøipraven bus k pøejezdu zpìt do ÈR, nástupních míst.

Cena: 2.850 Kè V cenì: doprava, prùvodce CK, prùvodce v Drážïanech a na lodi, ubytování v hotelu, snídanì a veèeøe v hotelu s polévkou a hlavním chodem, lodní lístek v hodnotì 700 Kè (3- 4 hod. plavba), plavba s hudbou a prùvodcem, 3chodový obìd, pojištìní CK Pøíplatky: Pravèická brána 75/25 Kè, soutìsky 60/30 Kè a 80/40 Kè

Cena: 2.850 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupné do divadla v hodnotì 1.050 Kè, 1x ubytování, 1x snídanì, pojištìní CK Pøíplatky: Huboká - zámek 150/110 Kè, ZOO 110/80 Kè, zámek Krumlov 150/100 Kè, Zámecká vìž 50/30 Kè, vìž Bechynì 20 Kè, Husitské muzeum 100/60 Kè, podzemí 60/40 Kè

4


Krásy podzimní Šumavy - Tábor, hrad Kašperk, Povydøí, Modrava, Jezerní sla, ledovcová jezera, Pancíø oblíbené - turistika i poznání s ubytováním ve wellness hotelu

Tøebíè - památka UNESCO, Jaromìøice nad Rokytnou a plavba po Dalešické pøehradì

Termín: 14.- 16.9.2018

Program: dopoledne pøejezd do Tøebíèe, která nabízí památky v románském stylu, gotiky, baroka i židovskou ètvr, která byla spolu se synagogou, høbitovem a bazilikou sv. Prokopa zapsána do Seznamu svìtového a kulturního dìdictví UNESCO. Projdeme se židovskou ètvrtí bludištìm úzkých ulièek a prùchodù, kolem synagog, školy, radnice a rabinátu. Zastavíme se také u baziliky sv. Prokopa, která patøí ke skvostùm støedovìkého stavitelství. V odpoledních hodinách pøejezd do Jaromìøic nad Rokytnou. Zámek je právem považován za barokní perlu Vysoèiny. Reprezentaèní prostory zámku jsou volnì instalovány v duchu šlechtického životního stylu 18. a 19. století.V podveèer romantická hodinová plavba po Dalešické pøehradì. Návrat ve veèerních hodinách.

místo

!

Termín: 19.5. 2018

Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách z Litovle, Olomouce, pøejezd do Tábora - prohlídka centra, památková rezervace - m욝anské domy, gotická radnice, Husitské muzeum. Pøejezd na Šumavu - Kašperské hory - návštìva hradu Kašperk - okruh Život na hradì. Pøejezd na ubytování, veèeøe. 2.den: snídanì, odjezd na Antýgl. Odtud se dáme jednou z nejkrásnìjších tras. Šumavskou pøírodou projdeme nauènou stezku Povydøí do Èeòkovy Pily. Na trase lze vidìt kamenná moøe, viklany, obøí hrnce, peøeje i menší vodopády (délka 7,5 km). Pøejezd busem na Modravu malebná horská vesnice na soutoku tøí potokù. Možnost návštìvy domu Døevák s interaktivními expozicemi nebo místního pivovar Lyer s osobitou hospodou - speciální piva, ležáky apod. Poslední zastávkou bude Jezerní sla - jedno z nejstudenejších míst ÈR. Pøírodní památku mùžete projít krátkou nauènou stezkou nebo prohlédnout z vyhlídkové vìže. Ubytování, veèeøe. 3.den: po snídani odjezd na Špièák. Zde výbìr z nìkolika možností: turistický výšlap na ledovcová jezera - Èertovo a Èerné jezero (okruh cca 10 km) nebo výjezd lanovkou na Pancíø (témìø 3 km vyhlídková jízda) - výhledy na Šumavu i Alpy - zpìt znovu lankovkou nebo pìšky. V podveèer odjezd zpìt do nástupních míst. Ubytování: hotel *** - 2, 3, 4lùžkové pokoje s vlastním soc. zaøízením

Cena: 690 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné Zadní synagoga 50 Kè, Bazilika 100/80 Kè, vìž 30 Kè, zámek Jaromìøice 100/80 Kè, plavba

!

náš

tip

Cena: 3.850 Kè V cenì: doprava, 2x ubytování v hotelu, 2x polopenze (snídanì, veèeøe), prùvodce, pojištìní CK Pøíplatky: Husitské muzeum 60/40 Kè, hrad Kašperk 95/60 Kè, lanovka Pancíø 80/65 Kè jeden smìr, 130/100 Kè zpáteèní

Telè - klenot moravské renesance a Slavonice Termín: 1.9. 2018

Jižní Èechy s plavbou na raftech - sjíždìní Vltavy, návštìva pivovaru Budvar a infocentra jaderné elektrárny Temelín, Tøeboò, památník J.Žižky Termín: 8.- 10.6. 2018

Program: navštívíme renesanèní zámek v Telèi, kde se natáèela celá øada pohádek. Nejznámìjší je bezesporu „Pyšná princezna“ a „Jak se budí princezny“. Dále následuje procházka pøekrásným historickým centrem. V druhé èásti dne pøejezd do Slavonic - zde nás èeká procházka unikátním souborem renesanèních m욝anských domù, navštívit mùžete i systém støedovìkých odvodòovacích štol a kanálù, který se táhne v hloubce nìkolika metrù pod historickým jádrem. Návrat ve veèerních hodinách.

(B)

Cena: 690 Kè

!

NOVINKA

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné zámek Telè 120/80 Kè

Program: 1.den: v ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce, Prostìjova smìr jižní Èechy. První zastávkou bude informaèní centrum jaderné elektrárny Temelín. Poté pøejezd do Èeských Budìjovic, kde navštívíme návštìvnické centrum Budìjovického Budvaru - pivovaru. Zde i pomocí multimediální expozici s názvem „Pøíbìh budìjovického piva” budeme obklopeni vùní moravského sladu a žateckého hlávkového chmele. Nahlédneme do tajemství výroby svìtoznámého ležáku. Multimediální expozice vykresluje dìjiny pivovarnictví v Èeských Budìjovicích. Prohlídka zaèíná velkoplošnou projekcí výroby piva uvnitø mìdìné varné pánve a pokraèuje virtuálním výletem v kleci tìžebního výtahu do hloubky 300 metrù, ve které leží zdroj unikátní vody pro výrobu piva. Další zastávkou je goticko-renesanèní srub, ve kterém se nachází expozice støedovìkého pivovarnictví. Výstava je zakonèena ukázkami úspìchù piva ve svìtì a humorným 3D filmem o pùvodu a originalitì piva Budweiser Budvar. Následuje pøejezd na ubytování, veèeøe. 2.den: po snídani pøejedeme do Branné, kde budou pøipraveny rafty na plavbu po Vltavì. Sjíždìní nenároèných jezù bude jistì zajímavým zážitkem vhodných i pro dìti. Trasa: Branná, Zátoò, Èeský Krumlov. Bìhem plavby budou zastávky v kempech na obèerstvení, zajímavé zastavení u vodních barù. Zakonèením plavby je sjezd pøímo v centru Èeského Krumlova. Veèer návrat na ubytování, veèeøe. 3.den: po snídani pøejedeme k památníku Jana Žižky z Trocnova, jedná se o velký areál, který se rozkládá poblíž osady Trocnov na Èeskobudìjovicku. Jeho souèástí je pìkná nauèná stezka, muzeum i samotný památník se sochou Jana Žižky. Poslední zastávka bude v Tøeboni. Zastávka u rybníku a procházka ke Schwarzenberské hrobce. Dále možnost návštìvy zámku a centra. Pøíjezd ve veèerních hodinách domù. Kvùli poèasí mùže být program v jednotlivé dny pøehozen!!! Prùvodce: Viktor Kohout. Doporuèené vybavení: Obleèení pro letní dny a koupání, boty do vody, pokrývku hlavy apartní klobouèek, ideální pruhované trièko a jsme styloví :-), repelent a krém na opalování. Nezapomeòte na dostateèný pitný režim. Pádla, vesty, barel jsou pro všechny v cenì zájezdu.

!

náš

tip

(B)

Zvíkov + Orlík - plavba lodí po pøehradì Termín: 16.6. 2018

Program: v brzkých ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce, Prostìjova, Vyškova… na Zvíkovské Podhradí - prohlídka hradu Zvíkov (vyhlídky na pøehradu). Odtud následuje plavba lodí po Orlické pøehradì pod zámek Orlík a prohlídka zámku vèetnì vyhlídky na pøehradu. Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 980 Kè V cenì: doprava, prùvodce, lodní lístek Pøíplatky: hrad Zvíkov - Královský palác 70/45 Kè, Orlík 120/80/60 Kè

Cena:4.190 Kè V cenì: pronájem raftù pro 6-8 osob, pádla, vesty, lodní vaky, mapka, doprava osob a raftù na místo startu nebo z cíle plavby, poplatky za parkování v Èeském Krumlovì, ubytování 2x s polopenzí, doprava, pojištìní CK, prùvodce Viktor :-)

5

!

osvìdèený

zájezd


(B) Pohádkový vodní zámek Èervená Lhota oblíbené a Hluboká nad Vltavou místo

Tajemná Houska - Romantický Stránov Termín: 15.9. 2018 Program: po loòském úspìchu zaøazujeme opìt do nabídky návštìvu novorenesanèního zámku Stránov a hradu Houska. O Housce se øíká, že je nejen po setmìní nejstrašidelnìjším hradem Èeska, o èemž se pøesvìdèil i ameriètí filmaøi ve svém poøadu Most Haunted (mapujícím nejstrašidelnìjší místa svìta). Provede nás dlouholetý kastelán v dobovém kostýmu pan Konopásek, a to tak dùkladnì, že nevynechá ani zdejší Peklo a hradní sklepy. Po prohlídce hradu vyrazíme ještì na malou vycházku k pozùstatkùm lesní kaple s malou jeskyòkou. Dále pak v programu zámek Stránov - romantická, takøka neznámá stavba u Jizerního Vtelna. Už v roce 1933 zde vznikl první èeský zvukový film a sice detektivka - Záhada modrého pokoje. Pozdìji pohádky Zaèarovaná láska, Vánoèní pøíbìh èi O svatební krajce. Èeká nás taktéž zevrubná prohlídka vèetnì výstupu na zámeckou vìž. Obì tyto stavby spojuje jedno jméno, pana Šimonka - prezidenta pøedváleèných Škodových závodù, jehož potomkùm byly navráceny a kteøí se snaží stavby zvelebit do dávného lesku. Výpravu povede spisovatel Milan Zacha Kuèera, který na hradì Houska mnoho let pøednáší na každoroèní záhadologické konferenci Sfinga a je tak tím správným prùvodcem.

Program: v brzkých ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce - po trase do Èervené Lhoty. „Pohádkový“ vodní zámek Èervená Lhota vyniká a øadí se k tìm nejkrásnìjším. Èervená Lhota drží prim v poètu pohádek a filmù zde natoèených - Zlatovláska, O zatoulané princeznì, Svatby pana Voka. Zámek nabízí kromì prohlídky interiérù i projížïku na lodièkách po zámeckém rybníku. Celý zámek lze obejít po souši okolo rybníka, odkud se lze pokochat na celou ètyø køídlovou stavbu. Po obìdì pøejedeme do Hluboké. Zámek vdìèí za svoji souèasnou podobu rodu Schwarzenberkù a mnohdy bývá oznaèován jako nejhezèí zámek Èeské republiky. Krásný je rovnìž rozsáhlý krajináøský park. Na zámku nahlédnete do soukromých pokojù i do pøepychových reprezentaèních sálù s vyøezávaným obložením stìn, kazetovými stropy, elegantním stylovým nábytkem, køišálovými lustry a bohatými sbírkami obrazù, støíbra, porcelánu a gobelínù. Podívat se mùžete i na vyhlídkovou vìž a do zámecké kuchynì s množstvím dochovaného kuchyòského zaøízení z pøelomu 19. a 20. století. V zámecké jízdárnì si prohlédnìte expozici jihoèeské gotiky a holandských mistrù ze sbírek Alšovy jihoèeské galerie. Kdo nebude mít zájem o zámek- možnost návštìvy loveckého muzea Ohrada, kde se také nachází ZOO.

Cena: 850 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné hrad Houska 80 Kè, zámek Stránov 70 Kè Nástupní místa: Olomouc, Litovel, Mohelnice, Moravská Tøebová, Jièín

!

Termín: 5.5. 2018

!

osvìdèený

Cena: 880 Kè

zájezd

V cenì: doprava, prùvodce, vstupné zámek Èervená Lhota Pøíplatky: Reprezentaèní trasa Hluboká 150/80-100 Kè, vìž 40 Kè, Ohrada lovecké muzeum 100 Kè

Brno - vila Tugendhat a historické centrum Karlštejn s kaplí sv. Køíže a Mníšek pod Brdy

(B)

Termín: 1.5. 2018, podzimní termmín bude doplnìn

(B)

Program: v dopoledních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce po trase do Brna, prohlídka historické èásti májového Brna s prùvodcem, možnost individuálního volna k obèerstvení. Hlavním cílem odpoledního programu pak bude prohlídka nadèasové technické vyspìlosti této vily, kde sehnat lístky je témìø nemožné. Zde se naše skupina bude muset rozdìlit na 3 èásti po 15 lidech. Vila manželù Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929 - 1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v Èeské republice je zapsána na Seznamu svìtového kulturního dìdictví UNESCO. V letech 2010- 2012 prošla vila Tugendhat památkovou obnovou a restaurací. Stavba i s pøilehlou zahradou byla restaurována do podoby v dobì jejího dokonèení v roce 1930. Interiéry jsou vybaveny exaktními replikami pùvodního mobiliáøe. V suterénu bylo restaurováno technické zázemí vily (prostory vzduchotechniky, kotelna, strojovna spouštìcích oken, molová komora), které je novì zpøístupnìno veøejnosti v rámci prohlídkové trasy. Je zde také umístìna expozice pøedstavující architekta, stavebníky a život rodiny ve vile do roku 1938, kdy pøed hrozbou druhé svìtové války Tugendhatovi emigrovali. Návštìvníkùm je novì k dispozici bookshop. Zarezervovaný je ROZŠÍØENÝ okruh (obytné prostory, technické zázemí, zahrada) : 3. nadzemní podlaží - tzv. ložnicové patro (horní terasa, vstupní hala, rodièovská a dìtská sekce) 2. nadzemní podlaží - hlavní obytný prostor, pøípravna, kuchyò 1. nadzemní podlaží - tzv. technické patro (strojovna vzduchotechniky, kotelna, strojovna pro elektrické spouštìní oken, prádelna, fotokomora, trezor na kožichy), zahrada, délka: cca 90 min. Cena: 830 Kè/dosp.os., 690 Kè dìti, studenti, senioøi od 60 let, ZTP a ZTP/P V cenì: plné vstupné 350 Kè do vily Tugendhat, doprava, technický prùvodce Pøíplatky: pøípadné vstupy v centru - Labyrint pod Zelným trhem 160/80 Kè, Kostnice u sv. Jakuba 140/70 Kè, hrobka Kapucínù 70/35 Kè Pro skupiny: doprovodné programy pro školy zapadající do osnov - vytvoøíme nabídku. Pro kolektivy možnost spojení s planetáriem, Brnìnskou pøehradou a jiné.

Termín: 8.5., 22.9. 2018 Program: v brzkých ranních hodinách odjezd z Litovle a Olomouce. Pøejezd na Karlštejn, kde navštívíme gotický hrad, postavený císaøem Karlem IV. v letech 1348- 55. Hrad sloužil k ochranì øíšských korunovaèních klenotù a listin a k oslavì panovnického a øíšského majestátu. Jeho význam mìla zvyšovat i sbírka cenných ostatkù. Nejcennìjší na hradì je kaple sv. Køíže ve Velké vìži, jejíž stìny pokrývají polodrahokamy a pozlacená klenba pøedstavuje oblohu. Pod hradem je Muzeum betlémù a Muzeum voskových figurín, kde bude èas na prohlídku. V druhé èásti dne pøejezd do Mníšku pod Brdy. Zde se pøi prohlídce zámku ocitnete v první republice, vyslechnete pøíbìh ševce Serváce, jak ke šlechtickému titulu a zámku pøišel. Závìrem se projdete nauènou stezkou s obnovenou køížovou cestou se kaplièkami z roku 1672. Krásné výhledy. Barokní areál Skalka tvoøí tøi objekty - kostelík sv. Maøí Magdalény, klášter a poustevna, které jsou vzájemnì vertikálou propojeny 14 kaplièkami køížové cesty. Cena: 1.350 Kè dospìlí, 1.200 Kè dìti 6- 15 let, studenti do 26 let a senioøi nad 65 let V cenì: doprava, prùvodce, vstupné na kombinovaný okruh v hodnotì 500 Kè vèetnì kaple, rezervaèní poplatek osvìdèený Pøíplatky: vstupenka zámek Mníšek pod Brdy 100/70 Kè

!

zájezd

!

osvìdèené

místo

6


(B)

lodí Arnošt z Pardubic po Labi na Kunìtickou horu

Peklo Èertovina a ráj poznání a inspirace Eden

- strašidelná prohlídka zámku a pivovaru, støedovìký program s hostinou

Termín: 31.3., 26.5.2018

Støedovìká krèma Dìtenice,

Program: odjezd ráno z Olomouce, Litovle, Mohelnice. První zastávkou budou Pardubice procházka malebným centrem, zámeckými valy pøes Tyršovy sady - unikátní zrekonstruovaný mìstský park - místo setkání i relaxace do historického centra mìsta. Poté nás èeká hodinová romantická plavba na lodi Arnošt z Pardubic pod Kunìtickou Horu. Možnost obìda na lodi. Individuální prohlídka „Kuòky“ - hradu, kde se zabydlel Rumburak. Na 17 hod. pøejedeme do Dìtenic. Návštìva zámku se strašidelnou prohlídkou, kde se spíše zasmìjete. Veèeøi si dáme ve støedovìké krèmì. Ocitneme se uprostøed støedovìkého života - šenkýøky nám budou tancovat na stole, loupežníci šermovat a støílet pøímo vedle vás. Potkáme žebráka, který na nás vyloudí jídlo a nikdy nebudeme tušit, zda se právì my nestaneme obìtí upalování kacíøù... Personál v krèmì se s hosty pøíliš nemazlí. Souèástí programu je exkurze v místním pivovaru a zámku.

Cena: 1.420 Kè V cenì: doprava, prùvodce, støedovìký program v hodnotì 650 Kè (hermelín, 1x masový špíz, 1x klobásy, 1x kuøecí stehno, uzená krkovice, grilovaná kukuøice, vepøový steak, 2 druhy omáèek, pecínek chleba, medovník), 1x pivo nebo víno èi nealko nápoj, vstupné na strašidelnou prohlídku zámku a exkurze v pivovaru osvìdèený Pøíplatky: Kunìtická hora 80/55 Kè, plavba lodí 220 Kè

!

zájezd

Peklo Èertovina a ZOO Jihlava Pøipravte se na zážitky!!!

- exkurze, poznání, relax Termín: 26.5. 2018

s dìtmi

(B)

!

pro rodiny

s dìtmi

Termín: 28.9. 2018 Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle a Mohelnice smìr Hlinsko. V lesích na Èertovinì vyrostl svìtový unikát - PEKLO! Peklo Èertovina je jediné svého druhu nejen u nás, ale i na celém svìtì! Za pekelnou branou naleznete celkem pìt pater zábavy. Pod jednou støechou zde mùžete zažít, ochutnat, vyzkoušet i spatøit opravdu mnoho! Èerti si pøipravili zábavu pro høíšníky všech vìkových katagorií. V protorách pekla se nachází také jedineèná restaurace, která nabízí tradièní èeskou kuchyni, servírovanou v netradièním prostøedí. Po èertích radovánkách nás autobus pøeveze do Jihlavy. Zde navštívíme Zoologickou zahradu bìhem prohlídky navštívíte pìt kontinentù. Èeká vás australská farma, africká savana, hacienda Escondido, tropický pavilon a mnoho dalšího... Návrat ve veèerních hodinách. Cena: 950 Kè dosp. osoba, 850 Kè dìti do 160 cm, 910 Kè senioøi, studenti V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka do pekla Pøíplatky: ZOO Jihlava 100/60 Kè

(B)

!

oblíbené

místo

!

pro rodiny

31.3.2018 v centru EDEN akce "Velikonoce v ráji..." 26.5.2018 v centru EDEN akce "Hrdinové všedních dnù ane Den s IZS" Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle a Mohelnice smìr Hlinsko. V lesích na Èertovinì vyrostl svìtový unikát - PEKLO! Peklo Èertovina je jediné svého druhu nejen u nás, ale i na celém svìtì! Za pekelnou branou naleznete celkem pìt pater zábavy. Pod jednou støechou zde mùžete zažít, ochutnat, vyzkoušet i spatøit opravdu mnoho! Èerti si pøipravili zábavu pro høíšníky všech vìkových katagorií. V prostorách pekla se nachází také jedineèná restaurace, která nabízí tradièní èeskou kuchyni, servírovanou v netradièním prostøedí. Po èertích radovánkách nás autobus pøeveze do Bystøice nad Pernštejnem. Zde vzniklo úžasné poznávací a inspirativní centrum Eden. Chcete si vyzkoušet pøedtkalcovskou techniku? Umíchat si vlastní vonný olej v lékárnì? Nebo nakouknout do zámeckých prostor? V Horácké vesnici poznáte život našich pøedkù v minulých staletích. Vyzkoušet si u nás mùžete tradièní øemesla jako napøíklad tkalcovství èi mlynáøství. V Panském dvoøe se dozvíte, jak se žilo na zámku v 19. století nebo jaké povinnosti mìl správce statku. Dozvíte se, jak se vaøí pivo, vyrábí mošt nebo bylinkové mýdlo, anebo se stanete na chvíli kováøem a øezbáøem. Ekopavilon Vám pøedstaví moderní zpùsoby šetøení pøírodními zdroji a energiemi. Na energokolech si vyzkoušíte vyrobit tolik elektøiny, abyste rozsvítili žárovku èi rozehráli gramofon... Návrat ve veèerních hodinách. Cena: 890 Kè dosp. osoba, 790 Kè dìti do 160 cm, 850 Kè senioøi, studenti V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka do pekla Pøíplatky: Eden 80/70 Kè, dìti do 6 let zdarma

Termín: 6.10. 2018

Dlouhé stránì a termály Velké Losiny

(B)

Program: odjezd smìr Kouty. Pøejezd k pøeèerpávací elektrárnì Dlouhé Stránì, která byla novì zaøazena do 7 divù Olomouckého kraje. Zde je pøipravena exkurze v elektrárnì s výjezdem na Horní nádrž, odkud je velmi zajímavá vyhlídka na Jeseníky. Souèástí prohlídky je návštìva informaèního centra - audiovizuální projekce, shlédnutí dokumentu a návštìva podzemí (generátory). Poté pøejezd do Velkých Losin. Zde mùžete navštívit Ruèní papírnu, zámek nebo nové termály. Jedineèný termální park, který v Èeské republice nemá obdoby. Jako jediný nabízí relaxaèní a regeneraèní vodní svìt, bazény napuštìné sirnou termální vodou, bublinky i saunový svìt. Pøedpokládaná doba strávená ve Velkých Losinách cca. 3 hod.

Cena: 540 Kè V cenì: vstupné na exkurzi elektrárny, doprava vèetnì výjezdu na Horní nádrž, prùvodce Pøíplatky: Termály na 3 hod. 280 Kè, rodinné slevy, pøíplatek za saunový svìt 100 Kè, Papírna 100/70/35 Kè

Z Dlouhých strání do Jeseníku na èarodìjnické procesy a pohodovou turistikou k Lesnímu baru - exkurze, poznání, pohodová turistika

(B)

!

náš

Pardubice - z mìsta perníku lodí pod Kunìtickou horu

tip

(B)

Znáte jen pardubické nádraží a nikdy jste nebyli v centru tohoto malebného mìsta? Pojeïte poznat jeho neèekané kouzlo...

Termín: 22.9. 2018 Program: odjezd smìr Kouty. Pøejezd k pøeèerpávací elektrárnì Dlouhé Stránì, která byla novì zaøazena do 7 divù Olomouckého kraje. Zde je pøipravena exkurze v elektrárnì s výjezdem na Horní nádrž, odkud je velmi zajímavá vyhlídka na Jeseníky. Souèástí prohlídky je návštìva informaèního centra - audiovizuální projekce, shlédnutí dokumentu a návštìva podzemí (generátory). Poté pøejezd do Jeseníku. Zde navštívíme Vodní tvrz. Stálá expozice ve sklepení je vìnovaná èarodìjnickým procesùm na Jesenicku v 17. století. Po stránce odborné, technické, stavební, ale i výtvarné jde o zcela mimoøádný poèin. V závìru dne pøejedeme do nedaleké Lipové. Odtud se vydáme k unikátnímu samoobslužnému Lesnímu baru - slouží ke zpøíjemnìní cest turistùm. Návrat ve veèerních hodinách. Zájemci o expozici èarodìjnických procesù nutno nahlásit pøedem pøi sepisování smlouvy. Dìkujeme.

Termín: 8.5. 2018 Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle a Mohelnice, pøíjezd do Pardubic. Procházka malebným historickým centrem, Zelenou bránou vstoupíme na Pernštýnské námìstí, kolem m욝anských domù z doby pozdní gotiky i renesance, domu U Jonáše s proslulou fasádou, morového sloupu projdeme k perle Pardubic - renesanènímu zámku. Zámek je krásný, pohledný a unikátnì dochovaný.V interiérech najdete napøíklad nejstarší renesanèní nástìnné malby v Èechách. Možnost prohlídky øady expozic Východoèeského muzea a galerie, která zde sídlí. Procházka po zámeckých valech do Tyršových sadù - unikátní zrekonstruovaný mìstský park - oáza pohody - která slouží jako místo setkávání i relaxace. Individuální volno - možnost obèerstvení v místních restauracích èi kavárnièkách. V druhé èásti dne nás èeká romantická plavba po Labi na lodi Arnošt z Pardubic pod Kunìtickou horu - krásné výhledy na dominantu Pardubického kraje. "Kuòka" - hrad, kde se usídlil Rumburak - individuální prohlídka hradního paláce s vìží. Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 590 Kè V cenì: vstupné na exkurzi elektrárny, doprava vèetnì výjezdu na Horní nádrž, prùvodce Pøíplatky: Vodní tvrz 70/30 Kè

Cena: 790 Kè V cenì: doprava, prùvodce, loï Pøíplatky: Kunìtická hora 80/60 Kè, obìd na lodi

7

!

NOVINKA


Z pevnosti Landštejn úzkokolejkou za krásami Jindøichova Hradce

Poklady Kutné Hory aneb Kutnohorské støíbøení

!

NOVINKA

Termín: 9.6.2018

Termín: 23.6. 2018 Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle a Mohelnice. Pøejezd do Kutné Hory, která v tìchto dnech ožívá gotickou historickou slavností „Královské støíbøení”. Velkolepý scénáø navrací mìsto na zaèátek 15. století, na vrchol prosperity, do doby Václava IV. Záøivá barevnost vrcholné gotiky, desítky praporcù a stovky historických kostýmù naplòují kutnohorské malebné ulièky, ideální prostøedí autentických historických kulis. Slavnost vychází ze skuteèných událostí a nenásilnou a zábavnou formou seznamuje návštìvníky s tím, jak se dobývala støíbrná ruda, se životem støedovìkého mìsta a jeho obyvatel. V rámci akce mùžete navštívit památky za zvýhodnìné vstupné - kostnici s høbitovním kostelem Všech svatých, chrám sv. Barbory, Vlašský dvùr, které patøí k nejvýznamnìjsím památkám mìsta. Daèického dùm slouží jako vzdìlávací a prezentaèní centrum UNESCO. Cestou s interaktivními prvky projdete historií i památkami UNESCO. Ve mìstì najdete velké množství originálních kaváren, hospùdek a restaurací, které doslova vybízí k pøíjemnému posezení a odpoèinku. Pøíjezd ve veèerních hodinách.

Program: v ranních hodinách se vydáme na trojmezí Èech, Moravy a Rakouska, kde v lesích Èeské Kanady nalezneme ojedinìlý komplex románských památek - hrad Landštejn. Individuální prohlídka hradu, velké vìže a expozic - texty vìnované pøedevším stavbì a životu na hradì. Vyhlídkové místo. Pøejezd do Nové Bystøice. Zde možnost procházky centrem, obìd èi návštìva Veteran Muzea. Muzeum pøedvádí americké pøedváleèné automobily typu Buick, Cadillac i znaèky Ford, Škoda ap., ale nabídne i retrospektivu èasem - pokroky automobilového prùmyslu za posledních 100 let. Odpoledne nasedneme do motoráèku a vydáme se na asi hodinovou projížïku úzkorozchodnou železnicí smìr Kunžak a Jindøichùv Hradec. Po pøíjezdu do Jindøichova Hradce procházka malebným historickým centrem, kolem rybníka Vajdar. Možnost návštìvy jindøichohradeckého hradu a zámku nebo nejproslulejšího exponátu zdejšího muzea, kterým je nejvìtší lidový mechanický betlém na svìtì - Krýzovy jeslièky. Závìrem se pøesuneme do centra sv. Florián, kde mùžete vidìt unikátní aqua show, v níž se prolínají svìtelné efekty, videoprojekce a obrazce tvoøené kapkami padající vody s tóny pùsobivé hudby. Jedineèný emotivní zážitek, který si urèitì nenechte ujít!Návrat v pozdních veèerních hodinách.

Cena: 690 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: celodenní vstupenka 200 Kè - tato vstupenka slouží nejen jako vstupenka na akci, ale také jako sleva k návštìvì kutnohorských památek. Zde uvádíme ceny vstupù bez slev: Vlašský dvùr 85/45 Kè, chrám sv. Barbory 85/65 Kè, kostnice (skupinová vstupenka) 75/50 Kè, dùm Daèického 100/50 Kè

Cena: 790 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Landštejn 70/50 Kè, Veteran Muzeum 130/100/80 Kè, hrad a zámek JH 100/70 Kè, betlém 60/40 Kè, vlak - dle akt.ceníku

!

náš

tip

Baùv kanál a Buchlovice - barokní skvost, romantika na lodi a pohoda v Buchlovicích

(B)

Termín: 9.6. 2018 Program: lodí poplujeme z Veselí nad Moravou krásnou pøírodou nejen lužním lesem pøes zdymadla smìr Strážnice. Dobrodružstvím bývá pøejezd køižovatkou na vodì, kde se propojuje kanál s øekou Moravou. Následuje pøejezd do Buchlovic. Prohlídka zámku, který patøí k nejvýznamnìjším barokním šlechtickým sídlùm - okruh Zámecké interiéry. Možnost prohlídky zámeckého parku, který patøí k nejvýznamnìjším a nejdochovalejšímn v Èechách a na Moravì nebo obèerstvení v restauraci u zámku.

Ze Slatiòan na pohádkový zámek Žleby oblíbené a oborou bílých jelenù místo aneb po stopách knížete Auersperga z monarchie do první republiky

!

Cena: 760 Kè V cenì: doprava, vstupné na loï, prùvodce Pøíplatky: vstup zámek 130/90 Kè, park 50/20 Kè Poznámka: pro skupiny možná úprava doprovodného programu (Velehrad, skanzen Strážnice, Zlín, Kromìøíž, vinný sklípek...) osv

!

ìdèený

Termín: 1.5. 2018

zájezd

Jeden zámek byl romantickým snem, druhý útulným domovem. Dva zámky, které mají k sobì blízko, jako žádné jiné. To jsou Žleby a Slatiòany. Vypravte se s námi na celodenní výlet a spojte návštìvu zámku Slatiòany se zámkem Žleby. Obì národní kulturní památky Vás pøenesou do rùzných èasù, které ale spojuje jedna rodina - knížata z Auerspergu. Žleby Vás vtáhnou do doby Vincence Karla, do èasù romantismu, oživených rytíøských tradic a karuselù. Slatiòany do doby jeho syna Františka Josefa, na sklonek dlouhého století páry, plného vynálezù, postupného zrodu republiky a svìta nejvìtší rodinné kratochvíle - koní. Program: odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice - pøejezd do Slatiòan - dopoledne prohlídka zámku - okruh "Letní sídlo Auerspergù"- panské patro s reprezentaèními, spoleèenskými a soukromými prostorami, v suterénu je ojedinìlý soubor provozních prostor v podobì kuchynì, umývárny nádobí a kotelnou, která je opravdovým unikátem. V odpoledních hodinách návštìva romantického zámku Žleby - okruh "Kouzlo zámku". Možnost návštìvy obory Žleby, kde je chována vzácná bílá jelení zvìø. Atraktivní areál nabízí dále výbìhy s muflony, daòky, siky, srnèí zvìøí a divoèáky, ale i sokolnické ukázky, spojené s výkladem o problematice chovu a ochrany dravcù.

Safaripark a Babièèino údolí

Cena: 670 Kè

Termín: 18.8. 2018

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zámek Slatiòany 100/70 Kè, zámek Žleby 140/100 Kè, obora 50/40 Kè

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle pøes Hradec Králové do Dvora Králové nad Labem - dopoledne návštìva Safariparku (ZOO pøevážnì s africkými zvíøaty, èást prohlídky pìšky, èást autobusem), odpoledne pøejezd do Ratiboøic - návštìva Babièèina údolí a Ratiboøic. Odjezd zpìt ve veèerních hodinách.

Cena: 690 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné ZOO Dvùr Králové 195/150 Kè, Safaribus 20 minut 30 Kè, Jízda Afrika Truck 60 minut 60 Kè, Ratiboøice zámek 80/55 Kè, Rudrùv mlýn 25/10 Kè, vodní mandl 10 Kè

!

pro rodiny

8

s dìtmi


Zájezdy za vínem

Zájezdy do Prahy - s rùzným zamìøením

Poznejte povìstnou pohostinnost, výborná moravská vína a navštivte s námi krásná a zajímavá místa…

(B)

Praha jinak Národní divadlo, Kampa, Èertovka, Prùhonice Termín: 26.5. 2018

!

náš

Vinobraní na Kuksu

tip

Termín: 8.9. 2018

Program: v ranních hodinách odjezd do Prahy. Po pøíjezdu v 10 hod. následuje celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla, která nás zavede k základním kamenùm, do hledištì a hlavního foyer, kde mùžeme obdivovat díla Mikoláše Aleše, Františka Ženíška a dalších umìlcù generace Národního divadla. V další èásti se vydáme do malebných a tajemných zákoutí Staré Prahy na Kampu, kolem Èertovky. Možnost návštìvy Werichovy vily Muzeum Kampa - se stálou expozicí vìnovanou Janu Werichovi. Poslední zastávkou bude park v Prùhonicích (UNESCO). Pøíjemná procházka pohádkovou pøírodou s významnou sbírkou domácích i cizokrajných druhù døevin a vyjímeènou sbírkou rododendronù. Okruh vede od zámku kolem Podzámeckého rybníka, pod Alpinem až na Hlavní vyhlídku a luèními partiemi zpìt k zámku. Zlatým høebem trasy je pohled na zámek z Hlavní vyhlídky (délka okruhu 2, 5 km). Cena: 860 Kè dosp.os., 790 Kè dìti do 15 let a senioøi nad 65 let V cenì: vstupné do Národního divadla, doprava, prùvodce Pøíplatek: Werichova vila 90/50 Kè, Prùhonický park 80/50 Kè

Praha na pohodu

místo

!

Program: vypravte se s námi za krásami barokních staveb na svazích Labe, které spolu s vínem slibují vyjímeèný kulturní a gastronomický zážitek! V ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice na Kuks, kde se v tento den koná originální vinobraní. Zažijete požehnání úrodì z obnoveného vinohradu hrabìte Šporka, otevøení léèivých pramenù na kaskádovém schodišti, kdy na místo léèivé vody teèe víno tak, jako za dob hrabìte Šporka. Pøipraveny jsou skvìlé ochutnávky vín, obèerstvení s vínem se snoubící, jarmark nebývalého rozsahu a doprovodný kulturní program pro dospìlé i pro dìti. Jako každoroènì pøijde chvíle, kdy poteèe víno po barokním schodišti a zdarma budou moci ochutnat návštìvníci víno ve vinných lázních. Souèástí programu a vstupenky jsou také prohlídky Hospitalu Kuks - základní okruh, Šporkovská hrobka, historie lékáren. V pozdních odpoledních hodinách pøejezd do Ratiboøic Babièèino údolí - pøíjemná procházka kolem zámku, Starého bìlidla, Viktorèina splavu, mlýna i ratiboøické hospody. Pøíjezd ve veèerních hodinách.

Cena: 900 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka na vinobranní - sklenièka zdarma, neomezená konzumace ve vinných lázních, bohatý jarmark a doprovodný kulturní program, prohlídka Hospitalu Pøípatek: Babièèino údolí 25 Kè

(B)

!

NOVINKA

Že jste byli v Praze již mnohokrát a nelákají Vás pøeplnìné ulice a fronty u památek? Vydejte se s námi na pohodovou prohlídku krásných a romantických zákoutí Vyšehrad, Trojský zámek a zahrady, plavba po Vltavì

(B)

oblíbené

Termín: 8.9. 2018 Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice, pøejezd do Prahy s technickou zastávkou. Pøíjezd pod Vyšehrad - procházka vyšehradským areálem - možnost návštìvy jednotlivých památek - bazilika sv.Petra a Pavla, nejstarší pražská rotunda sv. Martina, vyšehradský høbitov se Slavínem, kde jsou pochovány významné èeské osobnosti. Z pevnosti jsou krásné výhledy na Vltavu a èást Prahy. V druhé èásti dne se pøesuneme do Troji. Nenavštívíme ale vyhlášenou ZOO, ale zámecký areál. Trojský zámek v Praze se øadí mezi nejvýznamnìjší stavby poèátku vrcholného baroka ve støední Evropì. Jde spíše o letohrádek obklopený nádhernou zahradou. Také se mùžete obèerstvit v blízké restauraci. Naše putování zakonèíme pøíjemnou a romantickou plavbou po Vltavì do pøístavištì Rašínovo nábøeží. Pøíjezd ve veèerních hodinách.

Za historií „nejen” vína na jižní Moravu

Cena: 970 Kè V cenì: lodní lístek, doprava, prùvodce Pøíplatky: Staré purkrabství 80/60 Kè, galerie Vyšehrad 20 Kè, bazilika sv. Petra a Pavla 50/30 Kè, galerie Trojský zámek 120/60 Kè

!

náš

tip

Archeopark Pavlov, Vinnou stezkou „bosou nohou” do Valtického podzemí Termín: 22.9. 2018

Program: osvìdèený pohodový výlet, který mùžeme doporuèit všem vìkovým kategoriím. Ráno odjezd z Litovle, Olomouce, Prostìjova do Pavlova. První zastávkou bude Archeopark. Návštìvníky zaujme nejen unikátní stavbou, ale i výbornì zpracovanými interaktivními expozicemi. Procházka malebnou vesnicí Pavlov kolem vinných sklípkù se zastavením ve vinném baru - možnost degustace vín místních vinaøù. Pøejezd do Valtic - odtud se vydáme na pohodovou Stezku bosou nohou. Jedná se o velmi pøíjemnou procházku s interaktivními zastávkami - asi 5 km, která vede k romantické stavbì Kolonáda na nejvyšším bodì Lednickovaltického areálu.Zde možnost vystoupat na Reistnu a kochat se výhledy do okolí. Také je možno degustovat víno od místních vinaøù. Trasa vede pøevážnì pøes vinohrady s 11 zastávkami. Odpoèinout si mùžete na mamutí lavièce nebo si pøeèíst zajímavý keltský horoskop - jaký strom, taková povaha. Možnost návštìvy Muzea železné opony - prezentuje mnohaletou historii služby na státní hranici. Pøejezd do Valtic - návštìva Valtického podzemí - zde v labyrintu moravských vinných sklepù mùžete nasát atmosféru a ochutnat typická moravská vína, se soustem k vínu. Procházka se sklepiérem - výklad o historii vína a Valtického podzemí, øízená ochutnávka pìti druhù vína. Poté krátké volno v centru Valtic. Odjezd ve veèerních hodinách.

(B)

Letištì Václava Havla a Národní technické muzeum Praha pro rodiny Termín: 28.9. 2018

(B)

Cena: 790 Kè

!

V cenì: Valtické podzemí - degustace 5 vzorkù vín, výklad sklepiéra, sousto k vínu - škvarkové sádlo, tvrdý sýr, chléb, doprava, prùvodce Pøíplatky: Archeopark Pavlov 90 Kè, Kolonáda na Reistnì 30 Kè, Muzeum železné opony 90 Kè

s dìtmi

Program: v ranních hodinách odjezd na pražské letištì. Zde je pøipravena 2. prohlídková trasa letištìm Václava Havla.Prohlídka autobusem po provozu letištì v èásti Jih a Sever, Cargo zóna. Ukázky odbavení letadel pøed startem a po pøistání, ukázky zavádìní letadel na stání. Tato exkurze zahrnuje i pozorování startù a pøistání u dráhy, seznámení s technickým zázemím letištì. Prohlídka obsahuje seznámení s interiérem a zejména technikou Záchranné požární stanice letištì.V druhé èásti programu pøejedeme do Národního technického muzea. V budovì NTM na Letné je v souèasné dobì zpøístupnìno 14 stálých expozic – Architektura, stavitelství a design, Astronomie, Doprava, Fotografický ateliér, Hornictví, Hutnictví, Herna Merkur, Chemie kolem nás, Interkamera, Mìøení èasu, Tiskaøství, Technika v domácnosti, Technika hrou a Televizní studio. K pøíležitosti státního svátku za zvýhodnìné vstupné 50 Kè.

Mutìnice - Burèákový pochod Termín: 13.10. 2018

!

osvìdèený

zájezd

Program: v ranních hodinách pøejedeme do Mutìnic na 40. pokraèování již velmi tradièní a hojnì navštìvovaná akce, døíve poøádaná Klubem èeských turistù. Obèerstvení po celé trase až do Mutìnic je zajištìno místními vinaøi. Vydáme se ke sklepùm Pod Dubòanskù horù, kde Turistický pochod èítající na tisíce úèastníkù prochází trasy vedoucí kolem vinic s dozrávající úrodou. Protože se akce koná v dobì vinobraní, nabízí návštìvníkùm možnost ochutnávky rodících se mladých vín, burèákù a slováckých specialit. Pøedevším se jedná ovšem o turistickou vycházku (9 až 15 km) s velkými nástrahami... :- )

Cena: 940 Kè V cenì: exkurze letištì, doprava, prùvodce Pøíplatky: Národní technické muzeum 50 Kè

Cena: 550 Kè V cenì: technický prùvodce, doprava

9


Slovensko - turistika, poznání, termály a relaxace

Na nejvyšší vrchol Nízkých Tater a zpìt

Perly na Dunaji - Bratislava, Budapeš, Vídeò

Termín:11.8. 2018

Termín: 28.- 30.9. 2018

- lanovka na Chopok, støednì nároèná turistika na Ïumbier Program: v ranních hodinách pøejezd na Slovensko do Demänovskej doliny. Lanovkou vyjedeme na horní stanici. Zde možnost obèerstvení. Odtud se vydáme na høebenovou túru na nejvyšší horu Nízkých Tater - Ïumbier. Krásné výhledy bìhem celé trasy na témìø všechna pohoøí støedního a severního Slovenska. Trasa vede pøes Demänovské sedlo a Krúpovu hoåu a její délka je cca 9 km. V podveèer odjezd zpìt do ÈR.

!

náš

tip

Program: 1.den: v ranních hodinách odjezd do Bratislavy. Návštìva centra mìsta - Dom sv. Martina, Michalská brána, Bratislavský hrad - prohlídka hradu a klenotnice. V odpoledních hodinách most SNP a kafe v bratislavském UFO. 2.den: snídanì, pøejezd do Budapešti - kde následuje prohlídka hradní èásti tzv. Budy Královský palác, rybáøské bašty. Navštívíme centrum bulvární èásti tzv. Peši s možností ochutnat dort Esterházy a pøitom se bavit i poznávat. V odpolední èásti nabízíme výlet lodí na Markétin ostrov - okruh kolem památek s èeským výkladem - nutno nahlásit se pøedem! Pøejezd zpìt do Bratislavy. 3.den: snídanì, odjezd do Vídnì. Zde možnost strávit celý den odpoèinkem a relaxací ve vyhlášených termálních lázních Therme Wien nebo se zúèastnit prohlídky historické èásti Vídnì s prùvodcem. V odpoledních hodinách individuální volno. Pøíjezd ve veèerních hodinách.

Cena: 770 Kè v cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: lanovka 19/16/14 €

!

NOVINKA

Cena: 3.590 Kè V cenì: doprava, prùvodce, 2x ubytování v hotelu*** se snídaní, pobytová taxa, pojištìní CK Pøíplatky: Bratislavský hrad 7 €, plavba lodí 3900 HUF, Therme Wien 24 €

Bratislava a plavba lodí po Dunaji Termín: 8.5. a 11.8. 2018

!

osvìdèený

zájezd

Program: v ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce. Pøejezd do Bratislavy - zde prohlídka historické èásti mìsta s prùvodcem. V odpoledních hodinách poplujeme lodí po øece Dunaj ke zøíceninì hradu Devín. Návštìva Devína - vèetnì zrekonstruované horní èásti hradu, který byl dlouhodbì uzavøen.

Cena: 690 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: loï 10/7 €, Devín 5/2,5 €

Krásy Slovenského raje - nejkrásnìjší turistická trasa, Spišský hrad, Levoèa Termín: 23.- 24.6. 2018

!

NOVINKA

Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách, pøejezd pøes Žilinu do oblasti Slovenského raje. Zde nás èeká pùldenní turistika jednou z nejkrásnìjších tras. Z Podlesoku se vydáme tiesòavou Suchá Belá, kolem potoka nebo jeho øeèištìm, pøes døevené lávky, stoupaèky, žebøíky, kolem vodopádù, ruin kartuziánského kláštera až na Kláštorisko. Zde si mùžete odpoèinout a obèerstvit se. Klesáním kolem Hornádu se vrátíme zpìt do Podleska. Okouzlí vás mnohé skalní útvary, rokliny a pøedevším pak krása vodopádù. Délka trasy cca 12 km. Jedná se místy o nároènìjší turistiku exponované úseky jsou zabezpeèeny technickými pomùckami, zbytek trasy je nenároèný. Pøejezd na ubytování. 2.den: po snídani odjezd na Spišský hrad - impozantní a nejrozsáhlejší komplex hradní zøíceniny v Evropì. Prohlídka hradu, vyhlídkové místo. Pøejezd do Levoèe - unikátní historické centrum má charaktech støedovìkého mìsta (památka UNESCO), renesanèní køídlový oltáø Mistra Pavla z Levoèe. Odjezd do ÈR.

Tajemné Èachtice - poznání i zážitek aneb po stopách Alžbìty Báthoryové Termín: 12.5. a 8.9. 2018

(B)

!

osvìdèené

místo

Program: v ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce, Pøerova do Èachtic. V první èásti programu navštívíme hrad, kde vás èeká speciální prohlídka hradu. V poledne je pøipraven obìd v místním Rolnickém družstvu „Špecialita pána pøedsedu družstva”. V druhé èásti dne prohlídka kostela v Èachticích a Draškovièovského kaštiela s muzeem zbraní, dobových dokumentù a archeologických sbírek, dále prohlídka Èachtického podzemia spojená s malým rautem a ochutnávkou èerveného vína „Báthoryèkina krv”. Možnost nákupu vína. V podveèer odjezd zpìt do ÈR. Celý den pùjdete po stopách Alžbìty Báthoryové spolu se spisovatelem a badatelem Milanem Zachem Kuèerou, který spolu s TV štábem zde zkoumá záhady kolem života a smrti A. Báthoryové.

Cena:2.490 Kè V cenì: doprava, prùvodce, ubytování, snídanì, pojištìní CK Pøíplatky: vstup SR 1,5/0,5 €, hrad 6/4 €

Cena: 820 Kè V cenì: doprava, prùvodce, obìd, malý raut s ochutnávkou místního vína Pøíplatky: hrad 2,50 €, muzeum 2/1 €, podzemí 1,50/1 €

10


Pohádkové Bojnice a lázeòské Piešany

Skanzen Vychylovka a Jánošíkove diery

Termín: 19.5. 2018

Termín: 25.8. 2018

Program: v ranních hodinách pøejezd na Slovensko. První zastávkou budou Bojnice - zde možnost návštìvy krásného Bojnického zámku, který patøí k nejvýznamnìjším slovenským památkám èi návštìva ZOO Bojnice. V odpoledních hodinách se pøesuneme do Piešan. Pohodová prohlídka lázeòského centra s veèerní plavbou po øece Váh a vodní nádrži Slòava. Pøedpokládaný návrat v pozdních veèerních hodinách.

Program: v ranních hodinách pøejezd na Slovensko, kde následuje návštìva Múzeua Kysuckej dediny - skanzen s expozicemi v krásném pøírodním amfiteátru + projížïka unikátní úvraovou železnicí. Poté se pøesuneme do Terchové - z parkovištì nástup na turistický výšlap Dolními a Horními „Jánošikovými dieramy”. Trasa vede podél kaskád, peøejí a vodopádù, stupaèkami a žebøíky nádhernou pøírodou. Délka trasy 4- 5 hodin. Trasu možno absolvovat i s dìtmi.

Cena: 700 Kè

Cena: 690 Kè

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zámek Bojnice 8 €/dosp. osoba, 7 €/ senior nad 65 let, 3,50 €/ dìti 6-15 let, ZOO 5 €/dosp.os., 2,50 €/ senioøi, studenti, 2 €/ dìti 4-15 let, plavba 4,50 €/osobu

V cenì: doprava, prùvodce

pro rodiny

Termály Ve¾ký Meder a Bratislava

oblíbené

!

!

s dìtmi

oblíbené

místo

Súlovské skály a pltì na Váhu Termín: 2.6. 2018

Termín: 28.4. a 20.10. 2018

!

(B)

místo

!

Program: ráno odjezd z Litovle, Olomouce. Kolem 10 hod. dojezd k Thermal Corvinus - oblíbené slovenské termální láznì v nádherném lesoparku. Rozsáhlý moderní rekreaèní komplex s celoroèním využitím cca 65 km od Bratislavy. Celkem 9 bazénù vèetnì plaveckého, tobogány v cenì vstupného, sauny za pøíplatek, moøské koupele, lanová dráha Tarzania. Bazény jsou 3 venkovní, 2 polokryté a 4 vnitøní s teplou term. vodou 26- 37 C. Solná jeskynì, moøská koupel je velmi jemná a hustá aerosolová mlha ze silnì mineralizované vody podobného složení, jako má voda z Mrtvého moøe. Kolem 16.00 pøejedeme do Bratislavy - zde cca 2 hodinová zastávka v centru - možno využít k prohlídce mìsta nebo k posezení v místních kavárnách èi restauracích. Dojezd ve veèerních hodinách.

osvìdèený

zájezd

Program: v ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce do pozoruhodného skalního mìsta Súlovské skály. Èeká vás asi 4km nauèná trasa støednì nároèným terénem. Kolem chaty Súlov se vydáme ke 13 m vysoké impozantní Gotické bránì. Nejvyšším bodem trasy je potom hrad Súlov, který se nazýval Roháè a sloužil jako stážní hrad. Sestup loukou pøi Kamennom hribe zpìt k chatì. Vzhledem k impozantním pøírodním scenériím láká tato lokalita filmaøe (Král sokolù). V odpoledních hodinách pøejezd ke Streènu. Zde následuje jedineèná plavba na pltích streèianskou úžinou. Zažijete atraktivní hodinovou plavbu s výkladem krojovaných pltníkù. Návrat zpìt ve veèerních hodinách.

Cena: 990 Kè V cenì: doprava, prùvodce, celodenní vstupné do termálù

Cena: 620 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: pltì 10 €

Podhájská aneb slovenské Mrtvé moøe Termín: 6.10. 2018

Vysoké Tatry - Štrbské pleso Termín: 15.9. 2018

Proè létat do Izraele k Mrtvému moøi, když ty samé vlastnosti, jako má moøe, najdeme za humny. Na první pohled to zní neuvìøitelnì, ale je to tak, Slovensko má moøe. Sice se nevlní, ale zato léèí. Jeho voda je totiž unikátem srovnatelným s vodou Mrtvého moøe. Termální voda je slaná, léèivì pùsobí na lidi, kteøí trpí prùduškovými nemocemi a nemocemi dýchacích cest. Ve vodì se vyskystuje prvek Litium, který pomáhá pøi léèení dny, dále jsou tady jodidy, které stimulují štítnou žlázu. Ve vodì jsou zastoupeny slouèeniny vápníku pùsobící na pohybové ústrojí a na bolesti zlomenin. Dále jsou tu bromidy zmíròující bolestivé stavy. Termální voda svìtového unikátu dobøe pùsobí na lidi trpící revmatismem, cévními a kloubními nemocemi, pøetrvávajícími bolestmi zad. Jsou tu zastoupeny sírany, které pomáhají pøi léèení ekzémových onemocnìní, jako je lupenka, atopický ekzém apod. Pøi hromadném koupání nevznikají žádná onemocnìní, protože tato slaná voda ihned zanesené bakterie likviduje a nedovoluje jejich množení. Program: odjezd v brzkých ranních hodinách - dopoledne pøíjezd do Podhájské - celodenní relax v termálech. Pøedpokládaný odjezd v pozdních odpoledních hodinách zpìt do nástupních míst.

!

osvìdèený

zájezd

Program: v èasných ranních hodinách odjezd z nástupních míst. Následuje celodenní pobyt v Tatrách s prùvodcem: Vysoké Tatry - Štrbské Pleso - volno, možnost výjezdu na Solisko. Ve veèerních hodinách odjezd zpìt do ÈR - návrat do nástupních míst.

Cena: 820 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: lanovka Štrbské Pleso - Solisko 13 € (obousmìrná)

Cena: 890 Kè V cenì: doprava, technický prùvodce Pøípatky: vstup 3 €/hod.

11

!

oblíbené

místo


Do kraje alpských velikánù, vyhlídek, ledovcù, oblíbené jezer a øeky Salzach místo - krásy alpské pøírody, známá horská støediska, kouzelná soutìska

Rakousko - poznávací zájezdy

!

Ze Salzburgu na Orlí hnízdo a jezero Königsee Termín: 1.- 2.9. 2018

!

oblíbené

místo

Termín: 25.- 26.8. 2018

Program: 1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách, pøejezd s technickou zastávkou do mìsta Salzburg. Zde celodenní pobyt - procházka historickým centrem mìsta s prùvodcem. Zahrady zámku Mirabel, Mozartùv rodný dùm, Arcibiskupská rezidence, Dóm sv. Ruperta. Pevnost Hohensalzburg - nejvìtší zachovalý hradní komplex ve støední Evropì. Osobní volno. Ubytování. 2.den: snídanì. Pøejezd do Berchtesgaden. Prvnì vyjedeme busem z Obersalzbergu k Hitlerovu Orlímu hnízdu do výšky 1.834 m (výhledy), projdeme tunelem do útrob hory Kehlstein a vyjedeme výtahem na její vrchol (výhled nejen na horské velikány, ale i jezero Königssee). Sjezd na parkovištì k autobusu CK. Druhou èástí programu bude zastávka u smaragdového jezera Königsee - procházka kolem nebo plavba po jezeøe výletní lodièkou na poloostrov sv. Bartolomìje. Pøi zhruba ètyøicetiminutové plavbì s výkladem je vám pøedvedena i názorná ukázka ozvìny hraním na trumpetu. Již z dálky vás ale uchvátí panorama poloostrùvku s kostelíkem.

Program: 1.den: odjezd velmi èasnì ráno smìr Rakousko, prùjezd Rakouskem. První zastávka bude u jezera Zeller See - známé mìsteèko Zell am See - procházka oblíbeným letoviskem. Výjezd Grossglocknerskou silnicí je jedineèným zážitkem. Èekají vás úchvatné pohledy na národní park Vysoké Taury, zastávky na vyhlídkách. Franz - Josefs Höhe s vyhlídkou na ledovec pod Grossglocknerem (nejvyšší hora Rakouska 3748m). Poslední zastavení bude v malebné horské vesnièce Heiligenblut - unikátní kostelík sv. Vincence a høbitov horolezcù. Pøejezd na ubytování - èeský penzion v Bruck (2 až 4lùžkové pokoje), veèeøe. 2.den: ráno po snídani se vydáme ke Kaprunu, kde budeme obdivovat krásy soutìsky Sigmund Thun Klamm - 320 m dlouhá roklina kolem øíèky Kapruner Ache. Zastávka ve støedisku Kaprun. Pøejezd do oblasti Schladmingu - odpoledne strávíme v tìchto krásných støediscích - využít mùžete k nenároèné hodinové procházce - napø. NS kolem vodního bohatství nebo k relaxaci na horskcýh loukách èi poznáním štýrského pohostinství v místních hospùdkách. Návrat v pozdních veèerních hodinách.

Cena: 3.190 Kè

Cena: 3.290 Kè

V cenì: doprava, prùvodce, ubytování, snídanì, pojištìní CK Pøíplatky: Orlí hnízdo 17 €, loï

V cenì: doprava, 1 x ubytování v penzionu, polopenze, pojištìní CK Pøíplatky: Soutìska 5,50 €, Grossglockner rozpoèítaný výjezd cca 6 €

Solná komora - krajina tøpytivých jezer - vydejte se s námi do nejkrásnìjší èásti Rakouska a zažijte krásu jezer, romantiku vesnièek a poznání nádherných mìst Bad Ischl èi Hallstatt.

!

náš

tip

!

Vídeò - Schönbrunn - zámek a ZOO pro rodiny

Termín: 30.6.- 1.7. 2018 Program: 1.den: odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách. Pøejezd do císaøského mìsteèka Bad Ischl - prohlídka historického a lázeòského centra a pøilehlých zahrad. Poté se pøemístíme k jezeru Wolfgangsee. Navštívíme mìsteèko St. Wolfagang im Salzkammergut se známým poutním kostelem. Zážitkem bude výjezd nejstrmìjší zubaèkou na vrchol Ovèí hory - Schafberg (1783 m) - ta je považována za nejkrásnìjší vyhlídkovou horu v oblasti svìtovì proslulé Solné komory - výhledy na všechna jezera a majestátní pohoøí nebo strávit volný èas u jezera. Dále návštìva vesnièky Strobl a Mozartovy vesnièky St. Gilgen. Poté pøejezd na ubytování. 2.den: snídanì, poté pøejezd do jedné z nejatraktivnìjších a nejmalebnìjších rakouských vesnic - Hallstatt (zapsáno v seznamu UNESCO), umístìné na úpatí masívu Dachstein na bøehu jezera. Zájemci mohou navštívit nedalekou rozhlednu - impozantní vyhlídkovou plošinu, kde se ocitnete doslova "mezi nebem a zemí", pøípadnì solný dùl. Dalším místem, které navštívíme, bude vesnice Trauenkirchen se slavným kostelem s rybáøskou kazatelnou. Posledním našim zastavením bude mìsto Gmunden, které okouzlilo významné osobnosti dìjin. Po prohlídce historického centra s malebnými ulièkami se podíváme k zámku Schloss Ort, který proslavil nìmecký seriál Schlosshotel Ort. Poté návrat domù.

Termín: 8.5., 4.8., 6.10. 2018

s dìtmi

Program: odjezd v ranních hodinách Pøejezd do Vídnì. Dojezd k zámeckému areálu Schönbrunn. Možnost návštìvy zámku - Grand tour - projdete ètyøicet pokojù a ètyøicet fascinujících pøíbìhù, které trvají tøi staletí. Zámecké interiéry se zvukovými simulátory v èeském jazyce. Dále je možné navštívit expozici koèárù, Kinder muzeum, skleníky a hlavnì krásnì rozkvetlé zahrady. Druhá možnost je návštìva nejstarší zoologické zahrady svìta, která vznikla na popud manžela Marie Terezie, Františka I. v roce 1752 rovnou v zahradách císaøského sídla. Historie dýchá na návštìvníka pøedevším ze starých pavilonù, které jsou opravené a stále funkèní - procházíte po prosklené podlaze a pod nohama vám plavou tuèòáci, nebo když jdete tunelem z pìticentimetrového plexiskla a všude kolem jsou jenom samé ryby, sloni, opièky, pandy, Tropický pavilon, výbìhy… Motto zoologické zahrady dodnes zní: „Schönbrunn má být zoologická zahrada se šastnými zvíøaty.“

Cena: 670 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup zámek 17,50 €, Gloriette 4 €, ZOO - skupinové 16,50/8 €

Cena: 3.190 Kè V cenì: doprava, prùvodce, ubytování se snídaní, pojištìní CK Ubytování: 2lùžkové pokoje se soc. zaøízením Pøíplatky: zubaèka 36 €/18 €, lanovka Hallstatt 9 €, solné doly 30 €

12


Vídeò - Schönbrunn - zámek a Technické muzeum mìsta Vídeò psrodrodiny

Letní noèní koncert Vídeòských filharmonikù náš - v zahradách zámku Schönbrunn ti

Termín: 8.5., 4.8., 6.10. 2018

Termín: 31.5. 2018

!

ìtmi

!

p

Program: odjezd v ranních hodinách Pøejezd do Vídnì. Dojezd k zámeckému areálu Schönbrunn. Možnost návštìvy zámku - Grand tour - projdete ètyøicet pokojù a ètyøicet fascinujících pøíbìhù, které trvají tøi staletí. Zámecké interiéry se zvukovými simulátory v èeském jazyce. V druhé èásti dne pøesun do Technického muzea. Doporuèujeme pro všechny, které zajímá technika ve spojení s pohybem, pøírodou a mnoho dalších témat ve velmi zajímavých expozicích a výstavách. Nemusíte jen pasivnì pøihlížet, ale spoustu exponátù máte možnost osahat, vyzkoušet a použít k vlastním pokusùm, které názornì objasòují a demonstrují fyzikální jevy.

Program: v odpoledních hodinách pøejedeme do Vídnì k zámku Schönbrunn, prostor pro individuální prohlídku zámeckých exteriérù, možnost procházky parkem, individuální volno. Ve 21.00 zaèátek koncertu Vídeòských filharmonikù v parku u Neptunovy kašny, vstup zdarma! V minulosti jsme jeli s pøedstihem a vìtšina úèastníkù mìla místa k sezení. CK ovšem negarantuje s ohledem na možnou situaci. Návrat kolem 02 hod.

Cena: 670 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupné na koncert zdarma

Cena: 670 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup zámek 17,50 €, Gloriette 4 €, technické muzeum 13/11 €

Z Vídnì do Bratislavy rychlolodí

!

NOVINKA

- romantický letní výlet, kde poznáte krásy obou hlavních mìst na Dunaji Termín: 14.7. 2018

Program: ráno pøejezd do Vídnì. Procházka historickou èástí mìsta s prùvodcem, bìhem níž uvidíte katedrálu sv. Štìpána, která je pøirozeným centrem mìsta, Hofburg (vídeòský hradní komplex), Albertina (galerie) Ringstrasse. Volno po prohlídce mùžete využít k obèertvení v bezpoètu pøíjemných restaurací a kaváren. Odpoledne pøesun k Belvedere - nejkrásnìjší palácový komplex celé Vídnì je obklopen jednou z nejvýznamnìjších historických zahrad ve francouzském stylu. Na 17:00 pøesun do pøístavištì. Odjezd rychlolodí do Bratislavy. Doba plavby 95 minut. Na lodi nabízí obèerstvení èaj, káva, nealko a alko nápoje. Veèerní procházka centrem Bratislavy. Odjezd kolem 21:00.

Cena: 820 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Belveder 13 € dle okruhu, rychloloï 20 €

!

Vídeò - Dùm moøe a centrum mìsta pro rodiny Termíny: 15.9. 2018

s dìtmi

Zámek Laxenburg a návštìva Slavnosti rùží v Badenu

Program: ráno odjezd z Litovle, Olomouce a po trase na Vídeò. Návštìva Moøského akvária s nejvìtší nádrží a expozicí se žraloky a s karetou, zároveò jsou zde vystavené žraloèí èelisti, lastury a potápìèský skafandr. Dále vás èeká tropický pavilon a nový krokodýlí park s volnì létajícími ptáky a bìhajícími opièkami. Je zde expozice plazù, ještìrek a hadù, tropických sladkovodních akvárií - úžasnì zbarvené rybky, i roztodivné sasanky, hvìzdice, ježovky a korály. Nechybí ani chobotnice, žraloèí vajíèka, ostrorepy, moøská akvária... Druhá èást programu je vìnovaná prohlídce historické èástí Vídnì s prùvodcem nebo pro zájemce osobní volno.

Termín: 2.6. 2018

!

osvìdèený

zájezd

Program: odjezd z Litovle, Olomouce, pøejezd do Laxenburgu. Okouzlí vás impozantní zahradou zámeckého parku s pùsobivou architekturou, pavilóny, umìlé jeskynì, èi støedovìce vyhlížející turnajový dvorec. Dominantou je vodní hrad Franzesburg na ostrovì, kde císaø František Josef s císaøovnou Sissi trávili po velkolepé svatbì medové týdny. Urèitì se svezeme romantickou plavbou na lodièce. V odpoledních hodinách pøejezd do oblíbeného mìsta Baden, které je nazýváno mìstem rùží. Nachází se zde nejvìtší rozárium Rakouska s více jak 600 druhy rùží. Pestrobarevná podívaná se vám naskytne na Slavnosti rùži v Badenu - potìšení pro všechny smysly.

Cena: 670 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné Moøský svìt 16,70 €/dosp., 7,60 €/dìti 6 - 15 let, 5,10 €/dìti 3- 5 let

Cena: 730 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: cena kombinované vstupenky: vstup do parku, prohlídka zámku s audioprùvodcem v èeštinì a pøívoz lodí k zámku: 12/6 €

13


Tulln - zahradní veletrh - ráj pro zahrádkáøe a milovníky kvìtin

(B)

Rakousko - zájezdy s turistickým nádechem

!

oblíbené

místo

Termín: 1.9. 2018

Pøi všech zájezdech s turistickým zamìøením poèítejte s odjezdem v èasných ranních nebo noèních hodinách z ÈR. CK si vyhrazuje právo zmìnit nebo upravit program v pøípadì velké nepøíznì poèasí! S sebou doporuèujeme dobrou obuv, malou lékárnièku a odìv do každého poèasí! Cestovní doklad - pas nebo obèanský prùkaz! Doporuèujeme uzavøít pojištìní léèebných výloh do zahranièí za 30 Kè prostøednictvím naší CK (viz. pøehled pojištìní).

Program: slavnost kvìtin pro zahrádkáøe a milovníky kvìtin. Uvidíte 100.000 kvìtù a rostlin rakouských zahradníkù, palmy, ovocné školky, vše pro zahradní kutily, ovoce i zeleninu. Vše doprovází hudba.

Cena: 990 Kè

Medvìdí soutìska

V cenì: doprava, prùvodce, vstupné na veletrh

Termín: 9.6., 8.9. 2018

(B)

!

oblíbené

místo

Program: tento nejoblíbenìjší turistický zájezd již tradiènì zaøazujeme do nabídky. Odjezd z ÈR brzy ráno kolem 4:00 hod. Pøíjezd na parkovištì - odtud následuje turistický pochod nádhernou pøírodní scenérií, kde pøekonáváme 166 mostù a žebøíkù (délka samotné soutìsky je 1300 m a pøevýšení 350 m). Øíèka Mixnitz tvoøí na nìkolika místech sérii úchvatných vodopádù. Odmìnou pøi zdolávání soutìsky jsou nádherné panoramatické výhledy. Zvláštì pokud absolvujete celou trasu pøes vrchol Hochlantsch (1720 m.n.m.) s nádhernými výhledy. Trasa je zakonèena u oblíbeného slatinného jezera.

Cena: 1.190 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupné do soutìsky

Romantika alpských jezer - jeden z nejkrásnìjších koutù Rakouska

!

osvìdèený

zájezd

Termín: 21.7. 2018

Program: ve velmi brzkých ranních hodinách pøejedeme z Litovle, Olomouce do Rakouska Solné komory, kde naleznete nejen malebná údolí, ale i prùzraèná jezera, ve kterých se zrcadlí vrcholy horských masivù. Traunsee - zastávka u jezera v obci Traunkirchen (v kostelíèku je kazatelna ve tvaru rybáøské loïky); následuje jezero Hallstatersee, které je s velikány Dachsteinu v zádech opravdovým jezerním skvostem. Tøetí zastávkou je Wolfgangsee - jedno z nejkrásnìjších alpských jezer obklopené horami, St. Wolfgang - malebné mìsteèko, starobylé m욝anské domy, gotický farní kostel - raritou je vyøezávaná starobylý oltáø. Jezera obklopují menší mìsteèka, která mají nezapomenutelnou atmosféru. Návrat v noèních hodinách zpìt do nástupních míst.

Vodopády Palfau a Døevìná vodní stezka oblíbené v údolí øeky Mendling místo

Cena: 1.320 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Termín: 19.5. a 22.9. 2018

!

Program: odjezd v ranních hodinách z Litovle, Olomouce smìr Brno - Mikulov - Vídeò - Lassing. Nenároèná turistika nauènou Øímskou stezkou nás povede krásnou a rozmanitou krajinou Göstlingských Alp, malebným údolím øeky Medling. V soutìsce pùjdeme v bezprostøední blízkosti vody a budeme mít možnost ji poznat jako nespoutaný pøírodní živel i pomocníka pøi práci èlovìka. Døevìná stezka vede kolem splavidel, starých døevìných vodních mlýnù, vodních kaskád a jezírek, kde je možné se pøi sluneèném poèasí osvìžit èi vykoupat. Trasa je nenároèná a dlouhá asi 3 km. Poté pøejedeme do oblasti Palfau. V Palfauském kaòonu budeme svìdky zrodu „Duhové øeky”. Turistickou vycházkou se vydáme stezkou s døevìnými schùdky a mosty s pøevýšením asi 300 m. Každého zcela jistì uchvátí pohled na kaòon s pìti nádhernými, obrovskými vodopády s celkovou výškou 152 m, které ve sluneèních paprscích vytváøejí duhu. Svou pestrostí a divokou krásou se Palfauský kaòon øadí mezi nejkrásnìjší pøírodní místa v Rakousku. Pøed odjezdem budeme mít možnost navštívit místní hospùdku, kde pøipravují bramborové speciality. Vhodné pro bìžné turisty, ale i pro rodiny s malými dìtmi èi seniory. Návrat v pozdních veèerních hodinách.

Cena: 990 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy do soutìsek celkem cca 15 €

Wachau - romantická plavba na lodi (UNESCO) Termín: 23.6. a 15.9. 2018 Program: navštívíme romantické údolí Wachau... První zastavení je v Melku. Zde nás èeká prohlídka mìsteèka a návštìva majestátního benediktinského kláštera s tradicí více než 900 let. V rámci vstupného do kláštera je i prohlídka zahrad. Poté se nalodíme na výletní loï a poplujeme s nádhernými pohledy na vinice, zøíceniny apod. do Krems. Zde nás èeká už kratší prohlídka mìsta.

Cena: 870 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup na loï 24,50 €, dìti do 10-15 let 12 €, Melk 9 € vèetnì zahrad

!

osvìdèený

zájezd

Hohe Wand - zážitek pro všechny milovníky výhledù Termín:30.6.2018

!

náš

tip

Program: v ranních hodinách odjezd z nástupních míst do Rakouska. Naturpark Hohe Wand je masivní krasová plošina ve Vídeòských Alpách. Ze Stohlhoffu po vyznaèených trasách, kovových žebøících a vyhlídkou Skywalk ke Grosse Kanzel a Kleine Kanzel k vyhlídkové vìži. Mezi lesy a loukami se nachází zábavné centrum pro dìti a malé zoo. Cestou možnost obèerstvení v místních hospùdkách. Délka trasy 15 km, støednì nároèná turistika.

Cena: 820 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup 2 €

14


Ozubená dráha na Schneeberg a turistika po høebeni

Rakousko - zájezdy za relaxací a koupáním

!

osvìdèený

zájezd

Termín: 28.7. 2018

Termály v Laa an der Thaya

V roce 2017 jeden z nejúspìšnìjších zájezdù!!! Pìkné poèasí podtrhne tento naprosto jedineèný pøírodní zážitek - krásné výhledy. Program: v ranních hodinách pøejezd asi 80 km za Vídeò do lázeòského mìsteèka Puchberg. Roku 1897 byla vybudovaná úzkokolejná ozubená dráha na Schneeberg. Ozubnicová dráha si to míøí 10 km vzhùru k nebi a vyveze návštìvníky až do vysokohorské krajiny na Schneebergu. Bìhem pomalé a pohodlné jízdy uvidí cestující šavnatì zelené louky, voòavé jedlové lesy a nádherné panoráma pøekrásného svìta hor. Lokomotivy Salamander zvládnou na trati dlouhé 9,8 km pøevýšení 1223 m. Doba jízdy je 1 hod. a 30 min. Jedná se o nejvýše položenou železnièní stanici v Rakousku v 1795 m n.m. Èeká nás pøevýšení 1218 m. Touto zubaèkou (mlokem) se vydáme na vrchol pohoøí, odkud povede høebenová procházka po nejvyšších partiích Dolního Rakouska. Nádherný panoramatický výhled. Cestu zakonèíme krátkou návštìvou u nedalekých vodopádù. V pøípadì velké nepøíznì poèasí: návštìva jeskynì Seegrotte, lázeòského mìsta Baden s možností termálù, lehká turistika Kamenná soutìska a vodopády Myra.

Relaxace, teplá voda, zvýhodnìné skupinové vstupné!

!

osvìdèené

místo

Termíny: 24.2., 2.4., 12.5., 27.10., 24.11., 28.12. 2018 Program: v ranních hodinách se vydáme do Rakouska. V Laa an der Thaya nás èeká nìkolikahodinová relaxace v nejmodernìjším areálu termálních lázní Rakouska. Termální koupalištì „LAA”: 34°C a hloubka vody max. 1,35 m. Kolem bazénu jsou rozmístìna lehátka, stejnì tak nahoøe na velké tribunì s nejkrásnìjším výhledem na celou halu. Je zde spousta míst s perlièkovou a víøivou lázní, masážní podvodní lavièky. Pùsobivá je tajemná mlha stoupající ve svìtelných sloupech. Z krytého bazénu mùžete proplout pøímo do venkovního bazénu, kde jsou umístìny rozmanité masážní prameny a nad tím se tyèí 16metrový deštník, zespod osvìtlovaný. Barevnì osvìtlený vodní pøíkop oddìluje bazén od jiného, kde teplota vody dosahuje 36°C a kde nás ohromí optické a speciální akustické efekty. Plocha 60.000 m2 v sobì ukrývá jedineènou pøíležitost k dokonalému uvolnìní a zábavu pro celou rodinu. Saunový svìt, 3 termální bazény - vèetnì jednoho se slanou vodou, tobogán, relaxaèní místnosti s hudbou, obèerstvení. Resort je díky své poloze i kvalitì služeb hojnì navštìvován zájemci o koupání a saunování z ÈR. Nový vitální svìt ocení všichni zájemci o zdravý životní styl. Rodiny s dìtmi nyní mohou využít tøi prohøívárny s rùznì intenzivním prohøátím, mohou se vydat na stezku džunglí a vnímat zvuk vodopádu, ochladit se u fontánky, v zážitkových sprchách nebo dýchat speciální vonné esence v komùrkách. Na zpáteèní cestì se v rámci výletu stavujeme ve stylové restauraci Bonaparte na veèeøi. Termální láznì máme rezervovány se skupinovou slevou. Návrat do 19.00 hod.

Cena: 890 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zubaèka 32 € obousmìrná, dìti do 6 let zdarma, 6-15 let 50% sleva

Cena: 530 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zvýhodnìné vstupné naší CK 4 hod. cca 16 €, dìti do 13,99 let cca 13,60 €, dìti do 3 let zdarma (ceny potvrzené do 31.3.2018), Saunový svìt 8,30 € Pro skupiny: možnost spojit program s návštìvou Znojma, Mikulova nebo Rakouska. Zájezdy do termálních lázní v Laa an der Thaya máme i ve spojení s návštìvou vinného sklípku nebo s ukázkovými zahradami u mìsta Horn.

Otcovy pøíkopy u Mariazell Termín: 28.9. 2018

!

osvìdèené

místo

Program: Tento turistický zájezd patøí mezi osvìdèené, proto jej do nabídky opìt øadíme. V brzkých ranních hodinách pøejezd do Rakouska, kde se dáme dobrodružnou turistickou procházkou do nádherné pøírody. Všude kolem je nedotèená pøíroda a kaòony s divokou vodou. Z Erlaufbodenu absolvujeme pìší vycházku divokou soutìskou Hintere Tormäuer. Podél øíèky Ötscher. „Otcovými pøíkopy” - fantastickou nedotèenou krajinou vodopádù a soutìsek, v níž je mimoøádná flóra a fauna. Jedná se o krajinu vodopádù, soutìsek a alpské kvìteny. Pøi zpáteèní cestì budeme míjet vodopád Lassingfall. Zájezd je fyzicky støednì nároèný a dá se realizovat i za horšího poèasí.

Cena: 930 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné do kaòonu cca 2 €

!

náš Nejvìtší láznì v Rakousku - Therme Wien ti p Therme Wien - Vídeòské termální láznì. Kdo hledá zotavení, ten je v lázních Therme Wien na správné adrese. Nejmodernìjší a nejvìtší mìstské termální láznì Evropy splní všechny wellness sny!

Termín: 8.5., 6.10. 2018

Vídeò - nákupy v Primarku Termín: 24.3., 26.5., 25.8., 24.11. 2018

Program: cílem tohoto zájezdu je celodenní návštìva v luxusních termálních lázní Wien. V roce 2010 byly otevøeny novì: 26 bazénù, 24 saunových a parních kabin, 2.500 lehátek a 6.000 m2 velká rekreaèní plocha z nich èiní nejvìtší termální láznì Rakouska. Architektonicky jsou jednotlivé oblasti uloženy jako kameny podél toku potoka, táhnoucího se celými termálními láznìmi. Postupujeme-li podél tohoto potùèku, projdeme oblastmi Kámen krásy, Kámen klidu, Kámen zážitkù a Kámen Fitness. Mezi tím se nacházejí dvoje velké termální láznì, jejichž vnitøní a venkovní bazény, zahøívané lavice a lehátka lákají na k tomu na chvíli se zastavit.

!

oblíbené

místo

Turistika po regálech! Nový outfit za úžasné ceny! V roce 2017 býval tento zájezd rychle obsazen - doporuèujeme vèasné rezervace! Skvìlé a moderní obleèení za ceny jako v Londýnì! Svìtovì známý obchod Primark má svou poboèku ve Vídni. Tento londýnský obchod láká pøedevším nízkou cenou a módním vzhledem svého zboží. Program: odjezd v ranních hodinách Litovel, Olomouc, Prostìjov, Vyškov, Brno. Pøíjezd do Vídnì - Primarku kolem 10:00, odjezd kolem 17:00 hod. Pøíklady cen: svetry (od 4 €), trièka (1,50 - 6 €), spodní prádlo (1,50 - 6 €), bižuterie (od 0,50 €), kabelky (4 - 25 €) a další skvìlé zboží (dìtské, dámské, pánské, boty, ...). V Primarku najdeme trendy v oblasti dámské, pánské a dìtské módy - stylové, domácí, elegantní atd. Nakoupíme i v oblasti dekorací do bytu, spodního prádla, obuvi, bižuterie, doplòky typu deštníky, šátky...

Cena: 670 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: celodenní vstupenka 24,40/15,50 €, Saunový svìt 8 €

Cena: 570 Kè V cenì: doprava, technický prùvodce

15


Krásy Dolního Slezska - Klodsko, Wambierzycze, Ksiaz, Swidnica

Polsko Pojeïte s námi poznávat krásy, které máme na dosah ruky. Pøesvìdète se o krásných kulturních i pøírodních bohatstvích, kterým oplývá náš severní soused! Nebudete zklamáni.

Termín: 8.9.2018

Perly severního Polska a Toruò - nejvìtší køižácký hrad, krása a historie pøímoøských mìst Baltského moøe:

Sopoty, Gdaòsk a kouzelná Toruò Termín: 30.8.- 1.9. 2018

!

NOVINKA

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle - pøejezd do polského Klodska magiské místo a starobylé mìsto mnoha tajemství - prohlídka centra, výstup na barokní pevnost - vyhlídky. Pøesun do Wambierzycze tzv. Slezský Jeruzalém - významné poutní místo, jehož dominantou je bazilika Matky Boží - v blízkosti nejvìtší polská kalvarie se stovkou kaplí a kaplièek. Dalším bodem programu bude nejvìtší zámek Dolního Slezska - zámek Ksiaž. Pøi prohlídce èeká návštìvníky zážitek plný pøekvapení. Poslední zastávkou bude Swidnica procházka historickou èástí mìsta se zastavením u Kostela Míru sv. Trojice (UNESCO) - unikátní sakrální stavba. Možnost obèerstvení v místních kavárnách. Odjezd zpìt do ÈR, návrat ve veèerních hodinách.

!

NOVINKA

Program: 1.den: odjezd v noèních hodinách, pøejezd na sever Polska. První zastávka bude v Pomoøském vojvodství ve mìstì Malbork, jehož hlavní dominantou je køižácký hrad Malbork (UNESCO). Obranná tvrz je nejvìtší gotická a souèasnì také nejvìtší stavba z cihel na svìtì. Obèerstvit se mùžete pøímo u hradu v typické rytíøské venkovní krèmì a ochutnat tak místní speciality. Druhou zastávkou bude lázeòské letovisko Sopoty, které leží pøímo na pobøeží Baltského moøe. Procházka krásným lázeòským centrem se spoustou památek, pøes hlavní námìstí, kde naleznete spoustu pøíjemných kavárnièek, restaurací až na vyhlášené sopotské molo. Pøejezd na ubytování. 2.den: snídanì, celodenní pobyt ve mìstì Gdañsk - jedno z nejstarších mìst Polska. Obdivovat mùžete nádherné m욝anské domy se zdobenými štíty, malebné ulièky plné cihlových domù, kaváren a obchùdkù, množství památek. Úžasnou atmosféru má hlavní námìstí. Gdaòsk z ptaèí perspektivy si mùžete vychutnat z ochozu radnièní vìže a Baziliky Panny Marie. Zážitkem je ale vyhlídka z 55 m vysokého gdaòského kola - vyhlídka na historické centrum, Baltyckou operu i na námoøní pøístav. 3.den: snídanì. Pøejezd do mìsta Toruò.Dochované historické jádro je na seznamu UNESCO. Na každém rohu na vás èekají pøekrásné památky. Projdeme spletí starých ulièek na centrální námìstí, kde je socha rodáka Mikoláše Koperníka. Procházkou mùžete dojít až k øece Visle, která nabízí odpoèinek na bøezích, krásné výhledy na mìsto nebo obèerstvení v restauracích na vodì. Toruò je mìsto perníku - možnost návštìvy Muzea perníku a nejvoòavìjší prodejny perníku...

Cena:750 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zámek Ksiaz 39/29 Z³, Swidnica kostel 8/4 Z³

Cena: 4.390 Kè V cenì: doprava, prùvodce, 2x ubytování, 2x snídanì, pojištìní CK Pøíplatky: Malbork 39,50/29,50 Z³, molo 8 Z³, Gdaòsk eye 30 Z³

Energylandia - nejvìtší rodinný zábavný park v Polsku Zábava pro všechny generace

!

pro rodiny

s dìtmi

Termín: 5.7. 2018

Wroclaw - mìsto architektury a ZOO - nádherná ZOO a centrum mìsta Termín: 30.6. 2018

Program: v ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce do Polska. Zde byl v roce 2016 otevøen nejvìtší rodinný zábavný park. Je rozèlenìn do nìkolika zón - dìtská zóna - atrakce pro malé dìti - pohádková krajina, zóna rodinná - vodní atrakce, plavba loïkou po speciální vodní dráze, støílení z vodních dìl, vodní park - ideální k relaxaci pro malé i velké, extrémní zóna - místo plné adrenalinu a šílených atrakcí (nejvìtších, nejvyšších a nejrychlejších) pro dospìlé a mládež. Obèerstvit se mùžete v nìkolika restauracích, tavernách a cukrárnách napø: Mrs. Palaèinka, Hranolkománie, Pirátská taverna, Utíkající kuøe apod. Cena: 690 Kè osoba od 15 let, 590 Kè dìti do 14,99 let V cenì: doprava, technický prùvodce Pøíplatky: celodenní vstupenka na všechny atrakce bez omezení 109 Z³/dosp os., 59 Z³/ dìti do 140cm, 1 Z³/ dítì do 3 let - nevztahuje se na hrací automaty, obèerstvení, obchody. Cena vstupu se mùže zmìnit (vzhledem k pøedstihu, se kterým je katalog pøipravovaný).

!

pro rodiny

s dìtmi

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice do Polska. Celodenní návštìva jednoho z nejstarších a nejkrásnìjších polských mìst - Wroclawi. Procházka historickým centrem s prùvodcem. Uvidíme ostrov Tumských s katedrálou, pohledáme Wroclawské trpaslíky a dojdeme až na Rynek, který je krásnì opravený a kde si dáme rozchod na vyhlídku z Mostku èarodìjnic nebo na návštìvu cukrárny. Pøejezd busem do ZOO - je nejstarší a poètem chovaných druhù nejvìtší zoologická zahrada v Polsku. Vyhledávaná zvláštì kvùli novì otevøené expozici Afrykarium - jedná se také o nejnavštìvovanìjší zoologickou zahradu v Polsku a pátou nejnavštìvovanìjší v Evropì. Mimo nespoèet druhù zvíøat zde najdete i kontaktní ZOO, vodní svìt s podvodním tunelem a spoustou akvárií.

Cena: 820 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: ZOO 35/25 Z³

16


Solné doly Wieliczka a Krakow Termín: 5.5., 13.10. 2018

!

Koncentraèní tábor Gross Rosen a plavba náš na loïkách podzemní továrnou W³odarz ti p

oblíbené

místo

Program: svìtové kulturní dìdictví - Solné doly Wieliczka. V ranních hodinách odjezd do Polska. Navštívíme pøes 700 let starý solný dùl. Tento dùl se nachází 100 m pod zemským povrchem a je evropskou raritou. Uvidíte nejvìtší Kapli blahoslavených králù s krásným solným oltáøem ze 17. století, pìt solných lustrù, basreliéfy, solné dvorce a solnou variantou „Poslední veèeøe”, podzemní jezero, solné sochy, obchody a skøítky. Ve zbývajícím èase navštívíme historické mìsto Krakow - centrum a pøípadnì hrad Wawel.

!

Termín: 13.10. 2018

Program: odjezd z Litovle, Olomouce - pøejezd do areálu bývalého nacistického koncentraèního tábora Gross Rosen. Tento pracovní tábor nebyl vyhlazovacím, ale pracovním táborem. Vìzòové mìli být „upracováni k smrti" ve zdejším kamenolomu. Obøí zatopený žulový kamenolom s torzy obøích lanovek pro svoz žuly a neodvezenými odstøelenými bloky je souèástí naší prohlídky. Dále promítání filmu o koncentraèním táboøe - v èeštinì, prohlídka SS kasáren, popravištì, pece, strážní vìž, ubikace francouzského bloku, expozice "box a fotbal" v koncentraèním táboøe, prohlídka sprch. Ukážeme si též, kde stával Utajovaný objekt Wetterstelle - místo, kde špièky nìmeckých elektroinženýrù s pomocí kvalifikovaných vìzòù rozebírali ukoøistìnou nepøátelskou elektroniku a snažili se ji metodou reverzního inženýrství též vyrobit. Pøejezd na obìd do Baru "Pod przelecza" (V prùsmyku). Následuje W³odarz - objekt podzemní továrny neznámého urèení. Tento utajovaný podzemní objekt stavìli vìzni tábora Gross Rosen. Podzemní trasu absolvujeme s pøidìlenými ochrannými pøilbami 1200 m pìšky a 600 m na loïkách - plavba zatopenými chodbami konèící v obøí podzemní hale. Promítání filmu v polštinì. Výpravu povede Milan Zacha Kuèera, autor knihy Nejvìtší tajemství tøetí øíše, která mapuje právì tyto objekty.

Cena: 880 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné do Solných dolù - èeský prùvodce 89/69 Z³, polský prùvodce - 59/43 Z³. Pro skupiny mùžeme realizovat zájezd s upraveným programem napø. Krakow samostatnì, s Wieliczkou, Wislou, Osvìtimí. Nabídku rádi pøipravíme.

Cena: 790 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy: koncentraèní tábor vèetnì filmu cca 10 Z³, obìd cca 25 Z³, W³odarz 20 Z³

Osvìtim Termín: 8.5., 22.9., 3.11. 2018

(B)

!

osvìdèený

zájezd

Pro všechny termíny zajištìn èeský nebo slovenský pøekladatel!!! Program: v ranních hodinách pøejedeme do Osvìtimi - areálu, který se stal doslova synonymem váleèných hrùz. Koncentraèní tábor vznikl v roce 1940. Z obrovského komplexu budov se dochovalo 45 zdìných a dvaadvacet døevìných budov. Projdete nechvalnì proslulou bránou „Arbeit macht frei“ (práce osvobozuje), nahlédnete do vìzení, sbírek bot a kufrù a nevynecháte ani Bøezinku - vyhlazovací èást tábora, ze které dodnes mrazí. Èesky mluvící prùvodce dovodí atmosféru autentickými pøíbìhy. Patrné jsou také zbytky plynových komor a kremaèních jam na pece. Podle muzea se v oblasti koncentraèního tábora Bøezinka a Osvìtim bìhem 2. sv. války usmrtilo 1,1 milionù lidí a z toho 90 % byli Židé témìø z celého Evropského kontinentu.

Cena: 770 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupné do Osvìtimi s prùvodcem,sluchátka k poslechu výkladu Poznámka: pro školy a skupiny libovolný termín dle dohody s možností úpravy programu (napøíklad s Krakowem, Wislou..)

Pszczyna - polské Versailles - z lázní Ustroò lanovkou na Èantoryji Termín: 19.5. 2018

!

NOVINKA

Program: v ranních hodinách pøejezd do Polska. První zastávkou bude slezské mìsto Pszczyna - návštìva krásného zámku, kterému se právem pøezdívá "Polské Versailles", pøírodního zámeckého parku s množstvím vodních ploch. Dále možnost prohlídky malebného námìstí èi obory zubrù se skanzenem. V druhé èásti programu se pøesuneme do lázeòského mìsta Ustroò. Výjezd sedaèkovou lanovkou pod vrchol Velké Èantorye. Odtud možnost vystoupat na vrchol Èantorye (cca 30minut), kde je i 29m vysoká rozhledna nebo využít bobové dráhy, která je v blízkosti èi prohlédnout voliéry s dravými ptáky.

Cena: 720 Kè

Osvìtim a polské Versailles Pszczyna

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zámek 14,50 Z³, obora zubrù 12/9 Z³, kombi obora + skanzen 16/12 Z³, lanovka 22/17 Z³

(B)

Termín: 2.6. 2018 Program: v ranních hodinách pøejedeme do Osvìtimi - areálu, který se stal doslova synonymem váleèných hrùz. Muzeem koncentraèního tábora nás provede prùvodce. V pøípadì èasové rezervy je možno shlédnout bìhem prohlídky dokumentární film. Poté pøejezd do mìsta Pszczyna - možnost návštìvy krásného zámku, kterému se právem pøezdívá „Polské Versailles”, pøírodního zámeckého parku s množstvím vodních ploch. Dále možnost prohlídky malebného námìstí èi obory zubrù se skanzenem.

Cena: 790 Kè V cenì: vstupné s èeskými prùvodci do Osvìtimi, sluchátka, prùvodce, doprava

17


Orlí hnízdo a jezero Königsee Termín: 16.6. 2018

Termín: 16.6. 2018

osvìdèený

Program: odjezd v èasných ranních hodinách z Olomouce, Litovle, Mohelnice. Prvním zastavením bude unikátní pevnost Königstein - jedna z nejvìtších horských pevností v Evropì. Výtahem se vyvezeme do pevnosti, odsud vás èekají nádherné výhledy na meandry øeky Labe. Prohlídku pevnosti mùžete absolvovat s pomocí audioguidù v èeském jazyce. Pevnost o rozloze tøinácti fotbalových høiš je velmi zachovalá se spoustou expozic. V druhé èasti programu se pøesuneme busem do centra Drážïan, které jsou barokní perlou na Labi. Naše kroky nás zavedou do historického jádra uvnitø pùvodního mìstského opevnìní, kde budeme moci obdivovat památky jako jsou Semperova opera a galerie, Zwinger a jeho expozice, Rezidenèní zámek se svìtoznámou Zelenou klenbou a jejími pøekrásnými exponáty, Frauenkirche, katedrálu, Brühlovu terasu s muzeem opevnìní, Zlatého rytíøe a mnoho dalších. Odjezd ve veèerních hodinách zpìt do ÈR.

zájezd

Pro neustálý zájem opìt v nabídce uvádíme tento oblíbený zájezd. Pokud si chcete v klidu více vychutnat krásy národního parku, tak zvolte radìji vícedenní zájezd z naší nabídky. Program: odjezd po pùlnoci se zdravotními zastávkami pøejezd do oblasti Berchtesgaden. Prvnì vyjedeme busem z Obersalzbergu k Hitlerovu Orlímu hnízdu do výšky 1.834 m (výhledy), projdeme tunelem do útrob hory Kehlstein a vyjedeme výtahem na její vrchol (výhled nejen na horské velikány, ale i jezero Königssee). Sjezd na parkovištì k autobusu CK. Druhou èástí programu bude zastávka u smaragdového jezera Königsee - procházka kolem nebo plavba po jezeøe výletní lodièkou na poloostrov sv. Bartolomìje. Pøi zhruba ètyøicetiminutové plavbì s výkladem je vám pøedvedena i názorná ukázka ozvìny hraním na trumpetu. Již z dálky vás ale uchvátí panorama poloostrùvku s kostelíkem. (V pøípadì nepøíznì poèasí náhradní varianta: Solné doly v Berchtesgadenu a jiné). Pro skupiny možná úprava programu napøíklad s lehkou turistikou... Návrat v noèních hodinách.

Cena: 990 Kè V cenì: doprava a prùvodce Pøíplatky: orientaèní ceny nìkterých vstupù: Rezidenèní zámek Drážïany 12 €, dìti do 17 let zdarma, výstava porcelánu 4,50 €, dìti do 17 let zdarma, Galerie Zwinger 7,50 €, dìti do 17 let zdarma, Königstein 9 €/dosp.os., 7 €/snížené, audioguide v èeském jazyce 3 €

Cena: 1.380 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy Orlí hnízdo 16,10/9,30 €, plavba 14,50 €

Orlí hnízdo a Hallstatt - poznání, unikátní solné doly, památka UNESCO Termín: 18.8. 2018

místo

- unikátní horská pevnost a fantastická barokní metropole

!

!

oblíbené

Königstein a Drážïany

Nìmecko

Norimberk - Legoland

!

náš

tip

(S)

!

pro rodiny

s dìtmi

Termín: 28.- 30.4., 5.- 7.5., 30.6.- 2.7., 11.- 13.8., 22.- 24.9. 2018

Program: 1. den: odjezd z Olomouce v èasných ranních hodinách do Nìmecka, pozdì odpoledne pøíjezd do Norimberku - pìší procházka historickým centrem mìsta s císaøským hradem, veèer ubytování, nocleh 2. den: Legoland - snídanì, odjezd do zábavního parku Legoland - celodenní pobyt v areálu s více jak 50 miliony lego kostkami a s více jak 40 atrakcemi pro dìti a jejich rodièe, k veèeru odjezd do ÈR 3. den: pøíjezd do nástupních míst v ranních hodinách

Pro neustálý zájem opìt v nabídce uvádíme tento oblíbený zájezd. Pokud si chcete v klidu více vychutnat krásy národního parku, tak zvolte radìji vícedenní zájezd z naší nabídky. Program: odjezd po pùlnoci se zdravotními zastávkami pøejezd do oblasti Berchtesgaden. Prvnì vyjedeme busem z Obersalzbergu k Hitlerovu Orlímu hnízdu do výšky 1.834 m (výhledy), projdeme tunelem do útrob hory Kehlstein a vyjedeme výtahem na její vrchol (výhled nejen na horské velikány, ale i jezero Königssee). sjezd na parkovištì k autobusu CK. Druhou èástí programu bude návštìva mìsta Hallstatt, které je v seznamu Unesco Vstoupíme zde do svìta nejstarších solných dolù Salzwelten. Ke vstupu nás doveze pozemní lanovka - úchvatné výhledy na mìsto, jezero i hory. Prohlídka dolù (èes.audioguide) souèástí které je i hornická skluzavka, zažijete hru svìtel nad podzemním jezerem. Následuje procházka mìstem a odjezd zpìt do ÈR. Pro skupiny možná úprava programu napøíklad s lehkou turistikou... Návrat v noèních hodinách.

Cena: 3.290 Kè V cenì: doprava, 1x ubytování v hotelu se snídaní, celodenní vstupenka Legoland, prùvodce

Cena: 1.380 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy Orlí hnízdo 16,10/9,30 €, solné doly 27 €

18


Györ - termální láznì

Maïarsko

Termín: 17.3., 28.9., 17.11. 2018

Termín: 13.- 14.10. 2018

místo

Program: odjezd v ranních hodinách z Litovle, Olomouce, Prostìjova.. Možnost individuální návštìvy mìsta a trhù, popø. nákupní centrum Arkáda… Koupání a relaxace. Pøedpokládaný pøíjezd v cca 22 hod. Termální areál Rába Quelle: rekonstruovaný krytý areál, který byl otevøen v roce 2003. V lázních jsou kryté i venkovní sedací a plavecké bazény s termální vodou bohatou na minerály (teplota vody 29°C, 32°C a 38°C), s perlièkovými láznìmi, podvodními masážními tryskami, vodopády, tobogány (64m a 38m) a jeskynìmi. Za pøíplatek sauna a možnost masáže. Restau- race s výbornou maïarskou kuchyní (teplé jídlo: 800- 1.600 HUF), kavárna a vodní bar uprostøed bazénu. Termální voda je úèinná pøi léèbì revmatismu, kloubù a páteøe, pohybového a trávicího ústrojí, gynekologických poruch a dýchacích cest.

Eisenstadt a Šoproò - rakousko-maïarská kompozice poznání i relaxu

!

oblíbené

!

NOVINKA

Program: 1.den: v ranních hodinách odjezd do mìsta Eisenstadt - prohlídka nás povede po stopách Esterházyù a hudebního génia Josefa Haydna. Nejdùležitìjší památkou mìsta a dominantou je zámek Estarházyù s nádhernými freskami, dále barokní Haydnùv dùm èi zámecký park v anglickém stylu. Prohlídka mìsta, individuální volno, ubytování. 2.den: snídanì, návštìva mìsta Šoproò. Toto mìsto nabízí pøíjemnì strávený èas pro milovníky historie, ale i pro ty, co hledají èirý odpoèinek, napøíklad v oblíbených lázních.

Cena: 670 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup od 2.500 HUF

Cena: 2.350 Kè V cenì: doprava, prùvodce, ubytování, snídanì, pojištìní CK Pøíplatky: láznì cca 1.200 HUF

Mosonmagyorovar - Mošoò Termín: 17.3., 28.9., 17.11. 2018

Krásy jarní Budapešti Termín: 5.5. 2018

!

náš

tip

Oblíbené láznì pro kvalitu vody, klidnou atmosféru a levné vstupné. Program: odjezd z Litovel, Olomouce, Prostìjova v èasných ranních hodinách. Zájezd je urèen pøedevším pro zájemce o celodenní koupání v termálních lázních. Návrat do nástupních míst v pozdních veèerních hodinách. Novì zrekonstruované termální láznì jen pár kilometrù od slovensko-maïarské hranice. Zdejší láznì se øadí do skupiny jódových vod. Tato voda má výborné léèivé úèinky a patøí v Evropì k tìm nejúèinnìjším. Doporuèuje se pro rehabilitaci po úrazech, pøi degenerativních onemocnìních pohybového ústrojí, kloubù, revmatizmu, pøi svalových onemocnìní, pøi chronických gynekologických zánìtech. Termální bazén, zážitkové bazény, dìtský bazén, plavecký bazén. Termální voda je bohatá na minerály, lze využít saunu, masáže, k dispozici je bohaté obèerstvení pøímo v areálu lázní za pøijatelné ceny. Informace pro ty, kdo jedou poprvé: k bìžným koupacím potøebám pøibalte i ruèník, osušky, župan, pantofle.

!

osvìdèený

zájezd

Program: odjezd z Litovle, Olomouce v brzkých ranních hodinách, pøejezd do Maïarska. Po pøíjezdu do Budapešti následuje prohlídka mìsta Budína i Pešti. Projdete kolem Královského paláce, korunovaèního Matyášova chrámu, hradní vrchol Rybáøská bašta, výhledy na Dunaj. V druhé èásti uvidíme baziliku sv.Štìpána a Parlament. V 17:00 nabízíme možnost hodinové romantické plavby výletní lodí, která vás s komentáøem v èeštinì proveze po Dunaji. Na lodi je i malé obèerstvení. Poplujeme kolem Parlamentu a Øetìzového mostu na Markétin ostrov. Zde si mùžete pùjèit cyklokoèár a projet se kolem krásných zahrad a historických památek. Odjezd ve veèerních hodinách.

Cena: 640 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy: 10/7 €

Cena: 1.100 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy do jednotlivých památek, plavba 3.900 HUF

Další wellness zájezdy od našich partnerù Vám nabídneme v naší CK. Pro skupiny uspoøádáme zájezd dle požadavkù místa i termínu. V nabídce i víkendové èi týdenní pobyty v maïarských lázních. Doprava individuálnì i busem. 19


Chorvatsko

Cyklozájezdy pro kolaøe

Plitvická jezera + celodenní koupání u moøe

Cyklokrásy Rakouska a Slovinska - jezerní údolí Keutschach, jezero Bled a Bohinjské jezero, soutìska Vintgar

Termín: 30.8.- 2.9. 2018 Národní park Plitvická jezera leží v nadmoøské výšce 500 - 640 m, v oblasti Lika. Je to soustava 16 jezer, propojených vodopády a kaskádami. Plocha 295 km2 (z toho hladina jezer 2 km2). Národní park od r. 1949, na seznamu svìtového pøírodního bohatství UNESCO od r. 1979. Program: 1.den: odjezd z ÈR kolem 22:00 - pøejezd do Chorvatska pohodlnì lehátkovým busem. Cestou technické zastávky, ranní káva u busu. 2.den: ráno dojezd do letoviska Vodice - Srima. Pøíjemné mìsteèko pøímo u moøe - èást Srima klidnìjší, krásné koupání, pozvolný pøístup do moøe. Veèer možnost procházky do Vodice. Ubytování, veèeøe. 3.den: snídanì, pøejezd na Plitvická jezera. Vydáme se do národního parku na pìší nenároènou túru. Je možné si vybrat trasy rùzné délky. Prohlídku je možné kombinovat plavbou lodí po jednom z jezer, èást je také možné absolvovat vláèkem po silnici (dojezd na parkovištì). Po ukonèení prohlídky mùžeme posedìt v pøíjemném prostøedí parkovištì na Plitvických jezerech a ve stáncích se suvenýry nakoupit drobnosti na památku. Odjezd veèer. 4.den: návrat do ÈR v ranních hodinách Cena: 4.190 Kè osoba na pevném lùžku V cenì: doprava lùžkovým autobusem, služby prùvodce, ubytování, polopenze, pojištìní CK Pøíplatky: vstupné na Plitvická jezera 110 kuna/dosp.os., 80 kuna/studenti, 55 kuna/dìti a mládež 7- 18let Pro skupiny: jsme schopni zajistit ubytování s úpravou a doplnìním programu o návštìvu Zágrebu nebo termálních lázní v Ptuji.

Termín :29.6.- 1.7. 2018

!

oblíbené

místo

!

NOVINKA

Program: 1.den: v brzkých ranních hodinách prùjezd Rakouskem vèetnì technických zastávek. Pøíjezd do oblasti Korutan k jezeru Wörthersee. Èeká nás témìø 47 km mìøící okružní trasa kolem jezera, zaèíná v mìsteèku Velden a vede podél jezera Wörthersee pøes Pörtschach a Krumpendorf do korutanského hlavního mìsta Klagenfurtu, možnost návštìvy Minisvìta (unikátní svìt svìtových historichých èi jinak významných staveb) nebo hadí ZOO „Reptilienzoo Happ“. Z obce Viktring pak cyklostezka stoupá do Údolí 4 jezer (4- Seental Keutschach). Pøes rašeliništì Schieflinger Moor se dostaneme do obce Schiefling, kde je tøeba zdolat poslední stoupání. Pak už se pokraèuje stále z kopce zpìt do Veldenu. Pøejezd na ubytování. 2.den: snídanì. Vydáme se kolem øíèky Sava Bohinjka cestou k jezeru Bohinj - kostel sv. Jana Køtitele a kostel Ducha svatého. Lesem dojedeme pod vodopád Savica. Odtud pìšky cca 20 min k vodopádu - 80m vysoký pùsobivý s výhledem na okolí. Zpìt kolem jezera, možnost obèerstvení v místních restauracích. Trasa kolem 30 km vede pøevážnì po pohodlných cestách nebo lesem. 3.den: snídanì. Poslední den se vypravíme k nádhernému jezeru Bled. Trasu kolem jezera mùžete zpestøit hned nìkolika možnostni. První variantou je asi pùlhodinová projížïka po jezeøe plavidlem zvaným pletna na ostrov. Pohádkový vzhled ostrova umocòuje kostel Nanebevzetí Pany Marie. Druhou variantou je návštìva památky Blejski grad, který èní nad jezerem na 139m vysoké skalní plošinì. Pokud vás nenadchne ani jedna z variant, mùžete si dát vyhlášenou lahùdkou - kremna rezina v restauraci u jezera. Zájezd zakonèíme v Triglavském národním parku v soutìsce Vintgar - jedna z nejkrásnìjších pøírodních scenérií Slovinska. Soutìska je 1600 metrù dlouhá a místy rokle dosahuje až 250 metrù hloubky. Kombinace skalisek, divoké øeky a všudypøítomné zelenì vytváøejí doslova pohádkovou atmosféru. Soutìska je skvìlá ve všech ohledech - øeka Radovna a její peøeje, pukliny ve skále, systém døevìných stezek a visutých mostù. Na nauèné stezce, která vede pøes celou rokli, narazíte i na dvì vyhlídky. Po prohlídce pøejezd zpìt do ÈR. Návrat v pozdních noèních hodinách. Ubytování: Slovinsko - penzion

Cena: 4.790 Kè V cenì: doprava, prùvodce, 2x ubytování, 2x snídanì, pojištìní CK Pøíplatky: vodopád 4 €, Blejski grad 10 €, soutìska 5 €

(S)

Chorvatsko - Vodice Termíny 2018: 26.6.- 5.7. 10.7.- 19.7. 17.7.- 26.7.

místo

24.7.- 2.8. 31.7. - 9.8. 7.8.- 16.8.

!

osvìdèené 14.8.- 23.8. 21.8.- 30.8. 28.8.- 6.9.

Mìsto Vodice je oblíbené velké rušné letovisko s èetnými sportovními zábavnými a spoleèenskými možnostmi. Leží 11 km severozápadnì od Šibeníku, pøi Jadranské magistrále. Díky hojnosti vodních pramenù tu roste bohatá vegetace. Zdejší palmy jsou ozdobou nábøeží, které patøí k nejpìknìjším v Severní Dalmácii. Vodice je živé zábavné støedisko s více než stovkou pohostinských podnikù všeho druhu (konoby, kavárny, restaurace, plážové a noèní bary). Ubytování: v klidné èásti letoviska Vodice ve Srimì. Pláž je vzdálená od hotelu 100 m. Centrum mìsta Vodice je vzdálené cca 20-30 minut chùze podél pláže. Penzion Boro - každý 2-3 lùžkový pokoj je vybaven koupelnou, WC, chladnièkou, balkónem (terasou), rychlovarnou konvicí. Hostùm je k dispozici parkovištì a gril na zahradì s posezenim. Stravování: v penzionu Boro - snídanì je podávaná formou bufetu. Veèeøi je možné vybírat ze dvou menu, které je servírováno o tøech chodech. Cena: 4.900 Kè - bez stravy 6.200 Kè - veèeøe 7.200 Kè - polopenze V cenì: 7x ubytování, lùžkoviny, ruèníky, cenu vody a energií, služby delegáta, pojištìní CK Pøíplatky: doprava autobusem - cena jízdenky 1.700 Kè Cena nezahrnuje: pojištìní léèebných výloh v zahranièí, pobytovou taxu - vybírá chorvatský partner (dospìlý 10 €/týden, dítì 12-18 let 5 €/týden) platí se na místì, poznávací zájezdy do okolí, plavby lodí (chorvatský partner organizuje bohaté kulturní a cestovní zážitky)

Lednicko- valtickým areálem k rakouským sousedùm Termín: 25.8. 2018

!

NOVINKA

Program: Cykloputování zahájíme v Lednici - zámek, park. Knížecí cyklotrasou se vydáme krásnou krajinou kolem Lednických rybníkù (NS), Hranièního zámku do Sedlece. Odtud kolem unikátní oblasti slaniska u rybníka Nesyt do Valtic - zámek, bylinková zahrádka, vinotéky. Po prozkoumání Valtického areálu se dostaneme pohodlnì cyklotrasou do Rakouska - obce Schrattebnerk (vinaøská obec), Katzelsdorf se zakonèením v Bøeclavi. Délka trasy: 48 km, vede pøevážnì po cyklostezkách nebo po silnicích pro motorová vozidla, obtížnost nenároèná.

Cena: 750 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

20


Rakouskem kolem Dunaje a Jezerní stezkou kolem Lipna

Na kole kolem Novomlýnských nádrží

!

NOVINKA

- vinaøské cyklostezky kolem jezer

- Dunajská cyklostezka - Passau - Linz, Ybbs - Melk - Krems, Lipno - Frymburk

Termín: 8.9. 2018

!

NOVINKA

Program: start cyklovýletu v Zajeèí - Velkopavlovickou cyklotrasou se vydáme do Šakvic a Strachotína (NS Vìstonická nádrž). Pokraèujeme do Brodu nad Dyjí a Chránenou krajinnou oblastí Pálava do Dolních Vìstonic a Pavlova (typická vinaøská obec, Archeopark - doporuèujeme). Zakonèení opìt v Zajeèí - možnost návštìvy vinaøství U kaplièky (známé z TV filmù a seriálù) obèerstvení ve stylové restauraci nebo výstup na rozhlednu Dalibor. Délka trasy: 48 km, vede pøevážnì po cyklostezkách, obtížnost nenároèná.

Termín: 31.8.- 2.9. 2018 Program: 1.den: v ranních hodinách pøejezd na Lipno do krásného mìsteèka Frymburk.Odtud se vydáme rovinatou trasou Jezerní stezkou, poskytující neustálý kontakt s Lipnem.Trasa doplnìná dvonásobnou plavbou pøevozem vede pøes Frýdavu, Pøední Zvonkovou, Horní Planou, Èernou v Pošumaví zpìt do Frymburku. Zde ubytování. Délka trasy: 50 km, vede pøevážnì po cyklostezkách, obtížnost ménì nároèná. 2.den: snídanì, pøejezd do rakouského Passau - soutok tøí øek Dunaj, Inn a Illz.Odtud zahájíme cykloputování po Dunajské stezce. Øeka Dunaj nám bude spoleèníkem po celé další dva dny.Podél meandrù uvidíte spoustu hradù, zámkù, zøícenin a klášterù, vesnic a mìst s peèlivì zrekonstruovanými historickými domy. Zakonèení druhého bude ve mìstì Linz. Ubytování. Délka trasy: 93 km (možno zkrátit dle dohody), vede pøevážnì po cyklostezkách, obtížnost ménì nároèná. 3.den: snídanì, krátký pøesun busem do mìsteèka Melk - zde možnost prohlídky kláštera, který je dominantou mìsta. Trasa do Krems vede kolem vinic, typických vinaøských vesnic, historickým mìstem Spitz, pøes Dürrenstein se zakonèením ve mìstì Krems an der Donau. Délka trasy: 40 km (možno prodloužit již z Ybbs 70 km - dle dohody), vede pøevážnì po cyklostezkách, obtížnost ménì nároèná. Ubytování: Frymburk - wellness hotel, Rakousko - penzion

Cena: 700 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

Cena: 4.490 Kè V cenì: doprava, cyklovlek, prùvodce, 2x ubytování, 2x snídanì, pojištìní CK

Cyklostezka Beèva - bezpeèná stezka krásným koutem naší zemì

!

osvìdèené

místo

Termín: 19.5. 2018

Program: kolem 7.00 odjezd z Litovle, Olomouce - pøejezd busem na Horní Beèvu. Odtud se vydáme na kole cyklotrasou podél øeky Beèvy. Trasa vede pøes Rožnov pod Radhoštìm, Valašské Meziøièí, Teplice nad Beèvou, Hranice Lipník nad Beèvou se zakonèením v Pøerovì. Celková trasa 90 km. Cyklovýlet se koná za podpory busu, který bude k dispozici v místech urèených prùvodcem. Zde bude možno trasu ukonèit, dle zdatnosti a uvážení úèastníkù. Cestou se mùžete tìšit na krásnou pøírodu Beskyd, valašské døevìnice roztroušené po obcích a mìsteèkách regionu nebo soustøedìné v rožnovském skanzenu. Zastavit se budete moci v centrech historických mìst s množstvím zajímavých památek, jako je Valašské Meziøíèí, Hranice, Lipník nad Beèvou nebo Pøerov. Pøímo na trase nebo v jejím tìsném sousedství mùžete navštívit muzea, zámky a hrady.

Cena: 650 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek Pøíplatky: vstupy

Po památkách jihu Èech a šumavské Trojmezí - Krumlov, Budìjice, Holašovice, Hluboká a Šumavou na pohodu Termín: 16.- 17.6. 2018

!

NOVINKA

Program: 1.den: v ranních hodinách pøejezd do Èeského Krumlova. Odtud se vydáme cyklotrasou do Zlaté Koruny - cisteriánský klášter (gotická památka). Nauèná stezka Tøísov - Holubov vede pøes významné keltské oppidum. Trasa pokraèuje pøes Chlumeèek do Holašovic (vesnice se zachovalou tradièní architekturou - UNESCO), pøes Èakov do Zlivi - rekreaèní oblast kolem rybníkù Bezdrev a Mydlovarský. Zastávka v Hluboké nad Vltavou - možnost návštìvy romantického novogotického zámku, nádherného zámeckého parku, ZOO Ohrada nebo koupalištì.Dojezd po cyklotrase do Èeský Budìjovic. Pøejezd na ubytování. Délka trasy: 60 km, vede pøevážnì po cyklostezkách nebo po silnicích pro motorová vozidla, obtížnost ménì nároèná. 2.den: snídanì, odjezd k nádrži Lipno do Nové Pece - cyklotrasou se vydáme malebným údolím Jezerního potoka k osadì Jelení Vrchy - ta je spjata se Schwanzenberským plavebním kanálem (výjimeèné technické dílo a památka). Možnost prohlídky expozice. Po cyklotrase se vydáme kolem Rosenauerova památníku do osady Nové Údolí a Stožce - východisko do oblasti Trojmezí. Kolem Studené Vltavy pøejedeme k osadì Èerný Køíž, zde projíždíme oblastí vrchovištního rašeliništì - Mrtvým vltavským luhem až do klidového území Vltavský luh. Z obce Ovesná cyklotrasou zpìt do Nové Pece. Tuto trasu mohou zvolit všichni bez obav z pøekonávání strmých vrcholù. Atraktivita trasy je podtržena pøírodními klenoty jako jsou Vltavský luh èi údolý Studené Vltavy. Délka trasy: 43 km, vede pøevážnì po cyklostezkách nebo po silnicích pro motorová vozidla, obtížnost ménì nároèná. Ubytování: 2 - 4lùžkové pokoje (vždy dva pokoje spoleèná sprcha, WC)

Labská cyklostezka - Høensko, Bad Schandau, Pirna, Drážïany Termín: 22.9. 2018

!

oblíbené

místo

Program: v brzkých ranních hodinách odjezd do Mezní Louky - odtud výjezd z parkovištì do Høenska, dále po trase Schmilka až do krásného mìsteèka Bad Schandou - vyhlášené termální láznì èi návštìva mìsteèka, dále kolem dominantní pevnosti Königstein - možnost výjezdu a výhledù na meandry Labe. Pøes Kurort Rathen do mìsta Pirna, která je poslední zastávkou pøed cílem, kterým jsou Drážïany. Individuální prohlídka mìsta. Krásná cyklotrasa je vedena po zpevnìných cestách. Meandry Labe tvoøí krásná zákoutí a pøírodní scenérie. Celková trasa 60 km.

Cena:1.990 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek, ubytování, snídanì, pojištìní CK

Cena: 1.050 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

21


Kolem tøí polských jezer Termín: 9.6. 2018

Dunajská cyklostezka od Krems an der Donau náš pøes Tulln do Vídnì ti

!

NOVINKA

!

p

Program: v ranních hodinách pøejezd do Dolnoslezského vojvodství. Polské cykloputování zahájíme v obci Kamieniec Zabkowicki (cisteriánské opatství a palác Marianny Oranžské), cyklotrasou EuroVelo kolem nádrže Zbiornik Topola a Kozielno do mìsteèka Paczkow (Dùm Kata - legendami opøedená hrázdìná stavba, kostely). Pokraèujeme kolem známého Otmuchowského jezera (pøehrada na Kladské Nise - polská "Copacabana"- ráj rybáøù a milovníkù vodních sportù) do mìsta Otmuchow (historické mìsto, významný hradozámek na žulovém vrchu). Jezero Nyskie a následnì historické mìsto Nysa bude cílovou stanicí, kterému se pro množství sakrálních památek øíká "slezský Øím". Pohodová trasa s množstvím zastavení u zajímavých památek s možností obèerstvení v místních kavárnách èi restauracích, kde mùžete ochutnat typické polské speciality. Délka trasy: 56 km, vedena pøevážnì po cyklotrase EuroVelo9 part Poland, nenároèná.

Termín: 23.6. 2018

Program: tentokrát díky jednodennímu zájezdu mapujeme další úsek Dunajské cyklostezky. Start je v Kremži. Projedeme se historickým mìstem pøes Steiner Tor, dochovanou kamennou bránu z roku 1480 a proplétáme se mezi obchùdky a kavárnièkami - po Obere a Untere Landstrasse. Pokraèujeme cyklotrasou po pravém bøehu Dunaje s nepøehlédnutelnou dominantou - klášter Göttweig. Trasou kolem nikdy nezprovoznìné jaderné elektrárny v Zwentendorfu dojedema až do mìsta kvìtin Tulln. Bus bude pøistaven k Dunajskému parku ve Vídni. Délka trasy kolem 80 km.

Cena: 950 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

Cena:800 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

Údolím Wachau na kole po Dunajské cyklostezce - Ybbs, Melk, Spitz, Krems

Na kole kolem Neziderského jezera Termín: 2.6. 2018 Program: jednodenní cyklozájezd do Rakouska. Odjezd z Litovle, Olomouce smìr Brno Mikulov - Heinburg - Bruck an der Leitha. Výjezd po znaèených cyklotrasách smìr Parndorf Neusiedel am See. Zde bude parkovat bus. Trasa je celkem pohodová a zvládnou ji i dìti cca 40- 65 km. Koleèko je ideální a bude prùvodcem navrženo: Neusiedl - Podersdorf - Ilmitz. Zde dále lodí (trajektem) pøes Neziderské jezero do Mörbisch. Ukonèení pro ménì nároèné je v jednom z nejkrásnìjších i historicky zajímavém mìsteèku Rust. Je zde obèerstvení a na námìstí témìø pravidelnì hraje harmonikáø - prostì pohoda (zde bude èekat bus). Draci mohou pokraèovat ještì dál po celkem již ménì záživné cestì zpìt do Neusiedlu. Pokud budou na zájezdì i velmi nároèní cyklisté, tak si mohou dát i 125 km pøes Maïarsko.

Termín: 26.5., 15.9. 2018 Nejoblíbenìjší cyklozájezd posledních sezón!!! Program: èasnì ráno odjezd busem s pøívìsem z Litovle, Olomouce, PV a Brna do oblasti Wachau. Velmi pohodová trasa údolím Wachau (UNESCO). Jede se kolem Dunaje krajinou vinic, hradù, zámkù, klášterù a historických mìsteèek. Tento úsek je považován za nejkrásnìjší èást cyklostezky Donauradweg. Cestou vyènívá Dürnstein, zásluhou zøíceniny hradu, kde byl vìznìn anglický král Richard I. Lví srdce od prosince 1192 do února 1194. Bìhem køížové výpravy mìl urazit panovníka Leopolda V., a když se pak v pøestrojení vracel pøes Rakousy domù, byl poznán, zajat a uvìznìn v dürnsteinské pevnosti Kuenringerburg. Nároènost: projedeme asi 70 km pøevážnì po rovinì a místy mírným kopeèkem. Vhodnì i pro dìti, které jsou ovšem zvyklé na kole jezdit dálkové trasy.Trasa: Ybbs - Marbach - Melk - Spitz - Dürnstein - Krems. Èasovì zaèínáme na cyklotrase v 10 hod. a odjezd z Rakouska kolem 19 hod.

Cena: 990 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

Cena: 930 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek Pøíplatky: lodní lístek asi 8 €, pøípadné vstupy

!

osvìdèený

Další cyklozájezdy v nabídce CK BAVI na vyžádání!!!

zájezd

22

!

oblíbené

místo


(B)

Tuzemské wellness pobyty

Wellness hotel Panorama Blansko - region Moravský kras

- pro skupiny, ženy, jednotlivce, páry, rodiny s dìtmi

Beskydský hotel Relax***

Stálice v naší nabídce!

!

osvìdèené

místo

- Rožnov pod Radhoštìm - individuální pobyty a balíèky

!

pro rodiny

s dìtmi

Rodinný wellness hotel v krásném pøírodním prostøedí, s kvalitními službami i personálem. Hotel má na ploše cca 200 m2 wellness provoz "VitaLine", kde je vnitøní bazén se slanou vodou a protiproudem (teplota vody 31°C), whirlpool s perlièkovou koupelí a hydromasáží (teplota vody 36°C), bylinná parní sauna, infrasauna, finská sauna, Kneippova šlapací koupel a solární louka. Souèástí nabídky wellness centra je široká škála balneoprocedur provádìných zkušeným odborným týmem. Jsou to ruèní aromamasáže, masáže s baòkováním, masáže lávovými kameny, suchá uhlièitá koupel, lymfodrenáž, zábaly rùzných typù, thalasoterapie a vonné zábaly a další procedury dle aktuální nabídky. Hotel má navíc venkovní dohøívaný zážitkový bazén se slanou vodou, masážní lavicí, perlièkou, chrlièem i tobogánkem. Bazén má mobilní zastøešení, je tedy v provozu takøka za každého poèasí. V provozu je pøibližnì od dubna do øíjna, dle poèasí. Doporuèujeme pobyt ve Wellness hotelu Panorama k pobytu ve dvou. Vyberte si nìkterý z nabízených wellness balíèkù. Cenové zvýhodnìní wellness balíèkù je vždy min. 20% oproti pultovým cenám obsažených služeb! Hotel je ocenìn jako Spoleènost pøátelská rodinì v Jihomoravském kraji a je zaøazen do projektu Dovolená bez lepku.

Nejoblíbenìjší hotel v nabídce CK BAVI. Místo, kam se rádi vracíme… Hotel Relax svým zázemím splòuje vše, co k jeho názvu patøí. Jsme vìrni osvìdèeným místùm a hotel Relax k nim neodmyslitelnì patøí. Právì toto místo je ideální k relaxaci a odreagování pro všechny bez rozdílu vìku. Výhodou hotelu je možnost využití novì rekonstruované rehabilitaèní linky (podvodní i klasické masáže, perlièkové koupele, uhlièitanové láznì, víøivky, skotský støik, bazén, sauna). K dispozici je dále posilovna, tenisové kurty, minigolf, kuželky. Dle zájmu jsou k dispozici i masáže lávovými kameny, kosmetika, manikúra. Nabízíme rùzné druhy pobytù! Cena vždy zahrnuje ubytování ve dvoulùžkovém pokoji s balkónem, TV, koupelnou, WC a polopenzi. Vstup do bazénu a parkovištì zdarma. Cena nezahrnuje rekreaèní poplatek mìstu 15 Kè/dosp.os./den.

Pohlazení tìla a duše (3 dny / 2 noci) Cena: 2.838 Kè Nástupní den: standardnì pátek, je možný ale i jiný den v týdnu po dohodì s recepcí Balíèek obsahuje: 2x ubytování v dvoulùžkovém pokoji Superior**** - naše nejlepší pokoje s výhledem na údolí, 2x snídanì bohatým bufetem, 1x dvouhodinový vstup do wellness centra VitaLine - zahrnuje vnitøní slaný bazén s protiproudem, whirlpool, finskou saunu, bylinnou parní saunu, infrasaunu, Kneippovu šlapací koupel a solární louku, 1x základní procedura dle vlastního výbìru (zábaly - rašelina nebo vèelí vosk, èásteèná masáž, baòkování, lymfodrenáž, masáž na vodním vyhøívaném lùžku, suchá uhlièitá koupel), každý den možnost vstupu na 1 hodinu do vnitøního bazénu se slanou vodou a whirlpoolu (nutná rezervace v recepci) nebo venkovního bazénu s dohøívanou slanou vodou, masážní lavicí, perlièkou a chrlièem, zapùjèení županu na dobu pobytu, zapùjèení holí na Nordic Walking. Za pøíplatek je možné doobjednat polopenzi 440 Kè nebo jednolùžkový pokoj 890 Kè.

Pohodová dovolená Cena: 6 dnù / 5 nocí ... 4.600 Kè/os., dítì na pøist. 2.650 Kè, dítì na lùžku 3.150 Kè 7 dnù / 6 nocí ... 5.520 Kè/os., dítì na pøist. 3.180 Kè, dítì na lùžku 3.780 Kè 8 dnù / 7 nocí ... 6.440 Kè/os., dítì na pøist. 3.710 Kè, dítì na lùžku 4.410 Kè

Relaxaèní pobyty Cena: 5 dnù / 4 noci ... 4.500 Kè/os. 7 dnù / 6 nocí ... 6.060 Kè/os. 6 dnù / 5 nocí ... 5.140 Kè/os. 8 dnù / 7 nocí ... 6.980 Kè/os. Cena zahrnuje navíc: procedury v rehabilitaèním centru: 1x víøivá masáž bylinková, 1x uhlièitá koupel, 1x podvodní masáž èásteèná, 1x klasická masáž èásteèná, využití vyhøívaného bazénu po celou dobu pobytu, u 7- denního a 8- denního pobytu navíc 1x víøivá masáž, 1x víøivá masáž bylinková.

Víkend ve dvou s hýèkáním (3 dny / 2 noci) Cena: 3.398 Kè Nástupní den: pátek Balíèek obsahuje: 2x ubytování v dvoulùžkovém pokoji Superior**** - naše nejlepší pokoje s výhledem na údolí, 2x snídanì bohatým bufetem, romantická veèeøe pøi svíèkách první veèer (pøípitek, hlavní menu, dezert), pøi pøíjezdu láhev moravského vína na pokoji, 1x dvouhodinový vstup do wellness centra VitaLine - zahrnuje vnitøní slaný bazén s protiproudem, whirlpool, finskou saunu, bylinnou parní saunu, infrasaunu, Kneippovu šlapací koupel a solární louku, 1x hodinová procedura ve dvojici - hýèkání pro ženu, rozmarýnové ošetøení pro muže (hýèkání na výbìr èokoládové, jasmínové, levandulové a vanilkové), každý den možnost vstupu na 1 hodinu do vnitøního bazénu se slanou vodou a whirlpoolu (nutná rezervace v recepci) nebo venkovního bazénu s dohøívanou slanou vodou, masážní lavicí, perlièkou a chrlièem, zapùjèení županu na dobu pobytu, zapùjèení holí na Nordic Walking. Za pøíplatek je možné doobjednat polopenzi na druhý veèer 220 Kè.

Romantika pro zamilované Cena: 3 dny / 2 noci ... 5.700 Kè/2 os. Cena zahrnuje navíc: pøivítání lahví sektu na pokoji, rùže, bonbóny, 2x veèeøi pøi svíèkách a láhev vína, volný vstup do bazénu, bìhem pobytu pro každého 1x bylinková víøivá masáž, 1x èásteèná podvodní masáž, 1x uhlièitá koupel.

Relax víkend pro skupiny i jednotlivce - nejen od pátku do nedìle

Spa pobyt (4 dny / 3 noci) Cena: 4.186 Kè Nástupní den: ètvrtek Balíèek obsahuje: 3x ubytování v dvoulùžkovém pokoji Superior**** - naše nejlepší pokoje s výhledem na údolí, 3x snídanì bohatým bufetem, 3x tøíchodová veèeøe s výbìrem hlavního chodu z více variant nebo teplý bufet, každý den možnost vstupu na 1 hodinu do vnitøního bazénu se slanou vodou a whirlpoolu (nutná rezervace v recepci) nebo venkovního bazénu s dohøívanou slanou vodou, masážní lavicí, perlièkou a chrlièem, 3x pro každého 1,5 litru balené vody k zachování nutného pitného režimu, zapùjèení županu na dobu pobytu, zapùjèení holí na Nordic Walking. Bonus: od Wellness hotelu Panorama je vstup do Punkevních jeskyní! Procedury nejsou zahrnuty v cenì a platí „1=2“. Úhrada procedur probíhá za bìžné ceny, které naleznete na www.hotelpanorama.cz s tím, že jednu proceduru platíte, ale èerpáte dvì! Vždy je nutný výbìr procedur pøed nástupem na pobyt!

Cena: 2.200 Kè/os. Cena zahrnuje navíc: bylinkovou víøivou masáž a uhlièitou koupel.

BAVI víkendový relax - zvýhodnìný pobyt kdykoliv v týdnu Cena: 3 dny / 2 noci ... 1.990 Kè/os. (pùvodní cena 2.760 Kè!) Cena zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulùžkovém pokoji, 2x snídanì formou bufetu - veèeøe výbìr z menu, 1x valašský truòk na pøivítanou, 2x veèeøe, 1x sladké potìšení v kavárnì Atrium, 1x klasická masáž zad a šíje, 1x Alpská koupel s kvìty horského sena a alpskou protìží, 2 hodiny stolní tenis, 2 hodiny kuželky, 2 hodiny fitness, vstup do vyhøívaného bazénu po celou dobu pobytu, zdarma parkování tìsnì u hotelu, zdarma pøipojení k internetu v pokoji i v kavárnì. Poznámka: uvedená cena pobytu platí pro 1 osobu ve dvoulùžkovém pokoji - pøíplatek za jednolùžkový pokoj na osobu a noc 600 Kè - pøi pøíjezdu lázeòská taxa 15 Kè osoba/noc - nástupní den: kterýkoliv den v týdnu - platnost do 31.3.2018

Další informace k wellness balíèkùm pro rok 2018: - wellness balíèky je možné èerpat pouze v období mimo letních prázdnin, tzn. leden až èerven, záøí až prosinec - procedury obsažené v balíèku je tøeba vždy vybrat min. 1 týden pøed nástupem na pobyt - klient kontaktuje recepci hotelu, která sestaví wellness program dle jeho pøedstav; pokud si klient nezarezervuje wellness služby obsažené v balíèku pøed nástupem na pobyt, po pøíjezdu obdrží èasový harmonogram s rozpisem wellness služeb - pokud si klient pøeje doobjednat procedury nad rámec svého balíèku, je nutná rezervace min. 1 týden pøed nástupem na pobyt; v opaèném pøípadì nedokážeme garantovat jejich zajištìní Poznámky: - v cenì pobytu je vždy zahrnuta snídanì podávaná formou bohatého bufetu - veèeøe v rámci polopenze je tøíchodová a zahrnuje polévku nebo pøedkrm, hlavní chod a dezert. Je podávána výbìrem ze tøí variant nebo teplým bufetem dle obsazenosti hotelu. Výbìr zahrnuje vždy 1 bezlepkovou variantu - parkování u hotelu a pøipojení k internetu je zdarma pro všechny ubytované hosty - ceny neobsahují rekreaèní poplatek ve výši 15 Kè/os.18-70 let/noc, platí hosté pøi odjezdu v hotovosti na recepci

23


Jeseníky - Villa Regenhard

Spa Resort Lednice ****

!

NOVINKA

Novinka v naší nabídce. Vysoký standard služeb! Krásné prostøedí hotelu i okolí, velká zahrada, klidné místo, skvostná kuchynì...

Vynikající služby! Osvìdèený resort!

!

oblíbené

místo

Hotel se nachází ve mìstì Lednice v tìsné blízkosti Lednicko- Valtického areálu. Tento areál je rájem historických památek, pøekrásné pøírody a jiných turistických zajímavostí. Návštìvou hotelu se tak ocitnete v blízkosti mnoha památek UNESCO a èekají Vás i nejedna další zajímavá místa na území jižní Moravy.

Wellnes & Spa v novì otevøeném luxusním hotelu se nachází v lázeòském mìstì Jeseník. Novobarokní zámecká vila s pøekrásnou zahradou a moderním wellness centrem je situována nedaleko historického centra mìsta v tìsné blízkosti mìstského parku Smetanovy sady. Villa Regenhart nabízí ubytovaným hostùm i veøejnosti moderní a prostorné wellness centrum. Hotelový komplex se nachází v blízkosti centra mìsta Jeseník.

Spa Resort Lednice **** je nekuøácký hotel, který nabízí komfortní ubytování v 43 prostorných pokojích, 3 apartmánech a luxusním knížecím apartmánu, jenž uspokojí i toho nejnároènìjšího zákazníka. Lázeòský hotel je dále vybaven komplexním balneoprovozem, kde si mùžete vybrat ze širokén léèebných a relaxaèních procedur, wellness centrem, restaurací se zimní zahradou, konferenèní místností a prostorem pro školení. Samozøejmostí je vlastní uzavøené parkovištì v areálu hotelu a bezdrátové pøipojení k internetu v celém komplexu hotelu.

Užijte si pøíjemnou atmosféru a bájeènou relaxaci. Vyhøívaný bazén s výhledem do zahrady nabízí kromì vodopádu pro masáž zad také relaxaèní øímské lavice a obvodové masážní trysky.Je libo víøivou koupel po širým nebem? A už navštívíte naši venkovní víøivku v lednu èi srpnu, vždy se bude jednat o nezapomenutelný a velice pøíjemný zážitek. Kapacita až 6 osob a navíc oddìlenì od ostatních návštìvníkù wellness centra. Naše privátní wellness nabízí samostatnou víøivou vanu, finskou saunu s ochlazovnou a vyhøívané vodní dvojlùžko.

Pokoje jsou modernì a komfortnì zaøízeny designovým nábytkem a poskytují tak lázeòským hostùm nejvyšší pohodlí. Pro pohodlný, zdravý a nièím nerušený spánek jsou pro Vás na lùžkách pøichystány zdravotní matrace a antialergické lùžkoviny. Bezdrátový internet po celém hotelu je samozøejmostí.

Komfortní ubytování ve stylových dvoulùžkových pokojích, superiorech a apartmánech s nádherným výhledem na panorama Hrubého Jeseníku a Studnièního vrchu. Kapacita hotelu je 43 lùžek vèetnì pøistýlek / 17 pokojù. Hotelovým hostùm je k dispozici též stylová restaurace, lobby bar s krbem a slunná terasa s výhledem do zahrady. Láznì Jeseník leží v nadmoøské výšce 620 m.n.m. Jsou známé množstvím minerálních pramenù využívaných pøedevším k léèbì onemocnìní dýchacího ústrojí, potíží krevního obìhu a nervových onemocnìní. Za zmínku stojí tzv. Stezka po pramenech, po které se návštìvníci mohou vydat a ochutnat léèivou vodu.

Ochutnejte speciality šéfkuchaøe i Vy! Skladba pokrmù a jejich celková kompozice vychází z moderní svìtové a èeské kuchynì s dùrazem na zdraví a souèasnì pøíjemný chuový zážitek. Používáme výhradnì lokální èerstvé suroviny tak, abychom pro Vás pøipravili opravdové gurmánské zážitky.

Esence bytí Nechte se hýèkat, relaxujte, užívejte si. Najdìte pravou esenci svého bytí. Cena: od 8.034 Kè/2 osoby v závislosti na konkrétním termínu Obsah balíèku pro 2 osoby: ubytování na tøi noci v komfortnì zaøízeném hotelovém pokoji dle vlastního výbìru, bohaté rautové snídanì, degustaèní pìtichodová veèeøe šéfkuchaøe hotelu, polopenze dobré pohody (tøíchodové veèeøe s výbìrem hlavního chodu), 2x Dorn & Breuss masáž v délce 30 minut, 2x Louisin lnìný zábal v délce 40 minut, 2x høejivý bylinný zábal v délce 40 minut, 2x regeneraèní koupel Levandulové snìní, volný vstup do hotelového wellness svìta v jeho provozní dobì parní, finská a solná sauna, relaxaèní bazén s vodopádem, odpoèinková zóna s lehátky, župan a pantofle pøipraveny pøi pøíjezdu, Wi-Fi a parkování v areálu hotelu.

Pøírodním léèivým zdrojem pro lázeòskou léèbu ve Spa Resortu Lednice**** je tøetihorní moøská jodobromová minerální voda, kterou èerpá z vlastních vrtù. Jodobromová voda je bohatá na vysoké množství léèivých solí jódu a brómu pøi pomìrnì nízké mineralizaci, a proto je velmi pøíznivá pro balneologické využití. Nejvýznamnìjší složkou, která se pøi léèbì v lázních Lednice uplatòuje, je pøírodní jód. Ten pùsobí na pojivovou tkáò cévního a pohybového systému.

Romantika pod hvìzdami pro všechny zamilované

Uvádíme nabídku balíèkù - ceny se liší dle sezóny - pøesnou cenu uvádíme na www.bavi.cz

V našem hotelu Vám nabízíme velké množství léèebných lázeòských procedur. Vybírat mùžete z masáží, elektroléèby, fyzioterapie, zábalù èi léèivých koupelí. Po zahájení léèebného pobytu Vám na základì vstupní prohlídky lékaø navrhne vhodnou a úèinnou kombinaci jednotlivých léèebných procedur, díky èemuž docílíme výraznì pozitivních léèebných výsledkù.

Koupel pod hvìzdami ve venkovní víøivce, romantická veèeøe pøi svíèkách a další zážitky pro zamilovaný pár… Cena: od 4.838 Kè/2 osoby v závislosti na poètu nocí a pøesném termínu Obsah balíèku pro 2 osoby: ubytování na dvì nebo tøi noci v komfortnì zaøízeném hotelovém pokoji dle vlastního výbìru, bohaté rautové snídanì, romantická ètyøchodová veèeøe pøi svíèkách, tøíchodová veèeøe s výbìrem hlavního chodu, veèerní koupel v luxusní venkovní víøivce + láhev sektu, volný vstup do hotelového wellness svìta v jeho provozní dobì - parní, finská a solná sauna, relaxaèní bazén s vodopádem, odpoèinková zóna s lehátky, venkovní relaxaèní lehátka pro slunìní s pøímým vstupem do vnitøního wellness, zapùjèení županu a pantoflí, Wi- Fi a parkování v areálu hotelu.

Dvoudenní relaxaèní kúra (pro pobyty od nedìle do ètvrtka) Cena: od 1.690 Kè V cenì: 1x Ubytování ve dvoulùžkovém pokoji kategorie Komfort, 1x polopenze (snídanì: teplý a studený bufet, veèeøe: výbìr ze 3 jídel), 1x Jodobromová koupel nebo Aroma masáž èásteèná, neomezený vstup do bazénu s jodobromovou moøskou vodou, vstup do privátní infrasauny s ochlazovnou, Check- in: 12:00, Check- out: 13:00, župan a pantofle na pokoj, parkování, sleva pøi vèasné rezervaci dalších procedur 15%, možnost prodloužení pobytu za zvýhodnìnou cenu 990 Kè/noc se snídaní.

Dárkový pobyt v lázních Lednice (3 dny / 2noci) pobyt lze uplatnit pouze v termínu 1.1.- 30.4. 2018 Ceny 1.1.- 1.3.2018: jednolùžkový pokoj 3.790 Kè/os./balíèek dvoulùžkový pokoj 2.990 Kè/os./balíèek pøi obsazenosti 2 osobami na pokoji apartmán 3.990 Kè/os./balíèek pøi obsazenosti 2 osobami knížecí apartmán 5.990 Kè/os./balíèek pøi obsazenosti 2 osobami Ceny 1.3.- 30.4.2018: jednolùžkový pokoj 4.090 Kè/os./balíèek dvoulùžkový pokoj 3.290 Kè/os./balíèek pøi obsazenosti 2 osobami na pokoji apartmán 4.290 Kè/os./balíèek pøi obsazenosti 2 osobami knížecí apartmán 6.290 Kè/os./balíèek pøi obsazenosti 2 osobami V cenì: 2x ubytování ve dvoulùžkovém pokoji, 2x polopenze (snídanì: teplý a studený bufet, veèeøe: výbìr ze 3 jídel), 1x jodobromová koupel, 1x klasická masáž èásteèná, neomezený vstup do bazénu s jodobromovou moøskou vodou, vstup do privátní infrasauny s ochlazovnou, župan a pantofle na pokoji, parkování, sleva pøi vèasné rezervaci dalších procedur 15% Bonus: V pøípadì odbydlení pobytu ve všedních dnech (nástupní dny Ne až St) navíc jodobromová koupel ZDRAMA

Oživení smyslù Oživte své smysly - vnímejte znovu radost, život, své tìlo i jeho potøeby.. Cena: od 7.174 Kè v závislosti na poètu nocí a pøesném termínu Obsah balíèku pro 2 osoby: ubytování na dvì nebo tøi noci v komfortnì zaøízeném hotelovém pokoji dle vlastního výbìru, bohaté rautové snídanì, 1x ètyøchodová romantická veèeøe pro 2 osoby, tøíchodové veèeøe s výbìrem hlavního chodu, 2x èokoládový nebo konopný rituál - masáž a zábal v délce 120 min., 2x perlièková koupel s pøímìsí jesenických horských bylin, 2x høejivý bylinný zábal v délce 40 min., volný vstup do hotelového wellness svìta v jeho provozní dobì - parní, finská a solná sauna, relaxaèní bazén s vodopádem, odpoèinková zóna s lehátky, župany a pantofle na pokoji zdarma, Wi- Fi a parkování v celém areálu hotelu. Nástupní dny na pobyt jsou nedìle, pondìlí a úterý.

Konkrétní cenovou nabídku na jakýkoliv balíèek vám rádi pøedložíme.

Relaxace ve všedních dnech (4 dny / 3 noci s polopenzí) Cena: od 4.290 Kè V cenì: 3x ubytování ve dvoulùžkovém pokoji, 3x polopenze (snídanì: teplý a studený buffet, veèeøe: výbìr ze 3 jídel), 1x parafínový zábal na ruce, 1x aroma masáž èásteèná, 1x parafango, 1x jodobromová koupel, vstupní konzultace s fyzioterapeutem nebo jodobromová koupel (dle kapacity), kondièní cvièení v bazénu každé Út a Èt mezi 9:00 a 10:00 hodinou, neomezený vstup do bazénu s jodobromovou moøskou vodou, vstup do privátní infrasauny s ochlazovnou, župan a pantofle na pokoji, parkování, sleva pøi vèasné rezervaci dalších procedur 15%, možnost prodloužení pobytu za zvýhodnìnou cenu 990 Kè/noc se snídaní

24


Tøi dny pro zdraví (3 dny/2 noci s polopenzí) Cena: od 3.290 Kè V cenì: 2x ubytování ve dvoulùžkovém pokoji, 2x polopenze (snídanì: teplý a studený bufet, veèeøe: výbìr ze 3 jídel), 2x jodobromová koupel, 1x èásteèná masáž lávovými kameny (od èervna do záøí bude nahrazena klasickou èásteènou masáží), 1x parafínový zábal na ruce, neomezený vstup do bazénu s jodobromovou moøskou vodou, vstup do privátní infrasauny s ochlazovnou, župan a pantofle na pokoji, parkování, sleva pøi vèasné rezervaci dalších procedur 15%

Relaxace v lázních Teplice nad Beèvou Malé moravské láznì situované v oblasti Moravské brány, které preferují individuální pøístup ke klientùm.

Lázeòský dùm Moravan - je nejoblíbenìjším místem pobytù našich klientù. Komfortnì vybavený lázeòský dùm Moravan nabízí lázeòské služby zejména pro samoplátce. Nachází se v poklidné èásti lázní obklopené zelení a nabízí širokou škálu služeb pro relaxaci a odpoèinek. K dispozici je bazén, wellness centrum, nechybí ani pestrá nabídka léèebných a relaxaèních procedur i doplòkových služeb. Ubytování: je možné v rùzných kategoriích. K dispozici jsou jednolùžkové a dvoulùžkové pokoje s vlastním pøíslušenstvím a možností pøistýlky nebo dìtské postýlky. Stravování probíhá formou plné penze nebo polopenze. Dennì je otevøena kavárna s pøíjemnou atmosférou a pestrou nabídkou jídel a nápojù. V létì je možné posedìt na venkovní terase. Pøi procházkách po areálu lázní mùžete navštívit Zbrašovské aragonitové jeskynì, které vznikly pùsobením teplické pøírodní minerální uhlièité vody, a vstup do nich se nachází nedaleko lázeòského domu Moravan. Pokoje standard plus: jedno nebo dvoulùžkové pokoje se samostatnou koupelnou se sprchovým koutem nebo vanou, WC, fén, lednice, TV, župany, uzamykatelná zásuvka, WiFi free. Balíèky a ceny níže: cena je uvedena za osobu ve dvoulùžkovém pokoji typu standard. (Pro možnost využití jednolùžkových pokojù, apartmánù èi dalších balíèkù se informujte v CK)

Prodloužený víkend v Lednici (4 dny / 3 noci s polopenzí) Cena: od 4.790 Kè V cenì: 3x ubytování ve dvoulùžkovém pokoji, 3x polopenze (snídanì: teplý a studený buffet, veèeøe: výbìr ze 3 jídel), konzultace s fyzioterapeutem nebo jodobromová koupel (dle kapacity), 1x jodobromová koupel, 1x hydromasážní koupel, 1x parafango, 1x klasická masáž èásteèná, kondièní cvièení v bazénu s jodobromovou vodou (každé Út a Èt mezi 9:00 a 10:00 hodinou), neomezený vstup do bazénu s jodobromovou moøskou vodou, vstup do privátní infrasauny s ochlazovnou, župan a pantofle na pokoji, parkování, sleva pøi vèasné rezervaci dalších procedur 15% Dámská jízda (3 dny /2 noci s polopenzí) Cena: od 3.590 Kè V cenì: 2x ubytování ve dvoulùžkovém pokoji, 2x polopenze (snídanì: teplý a studený bufet, veèeøe: výbìr ze 3 jídel), 1x pøístrojová lymfodrenáž, 1x koupel s rašelinovým extraktem, 1x jodobromová koupel, neomezený vstup do bazénu s jodobromovou moøskou vodou, vstup do privátní infrasauny s ochlazovnou, župan a pantofle na pokoji, parkování Za pøíplatek: Kosmetický balíèek za zvýhodnìnou cenu 500 Kè (po 10% slevì) - kosmetika (barvení øas, oboèí a celkovou depilaci oblièeje) a parafínový zábal na ruce

Relaxace v lázních (3 dny / 2 noci) Pøíjemné prostøedí malebných moravských lázní spojené s relaxaèními procedurami ocení každý, kdo hledá alespoò krátký únik od všední reality. Využijte pøíležitost k rychlé regeneraci a využijte úèinkù zdejšího léèivého pramene. Ceny: 1.1. - 30. 4. 2018 2.828 Kè 1.5. - 30.9. 2018 3.080 Kè 1.10. - 23.12. 2018 2.828 Kè V cenì: 2x ubytování, polopenze (snídanì formou bufetu, veèeøe výbìr ze 3 menu; lze dokoupit obìd v hodnotì 155 Kè) Léèebný program: 2x celková uhlièitá koupel se zábalem, 1x klasická masáž èásteèná, 2x hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu. Sleva: 10% z pobytu pøi nástupu v nedìli, pondìlí, úterý nebo ve støedu. Pobyt zaèíná veèeøí a konèí poslední den snídaní.

Další pobytové balíèky nabídneme v kanceláøích CK BAVI.

Penzion Slezský dùm - Jeseník

Letem svìtem za 4 dny (4 dny / 3 noci) Procestujte celý svìt, nasajte vùni dálek a poznejte tajemství relaxace poskytované na rùzných kontinentech celého svìta. K umocnìní dojmu zvolte ubytování v pokojích v indickém stylu nebo v designu italských Pompejí. K veèeøi je pro Vás pøipravena speciální ochutnávka svìtového menu. Ceny: 1.1. - 30. 4. 2018 6.093 Kè 1.5. - 30.9. 2018 6.471 Kè 1.10. - 23.12. 2018 6.093 Kè V cenì: 3x ubytování v lázeòském domì Moravan, polopenze (snídanì formou bufetu, veèeøe výbìr ze 3 menu; lze dokoupit obìd v hodnotì 155 Kè) Léèebný program: 1x celková uhlièitá koupel se zábalem (Evropa), 1x víøivá nožní lázeò (Evropa), 1x eukalyptová uhlièitá koupel se zábalem (Austrálie), 1x madagaskarská masáž èásteèná (Afrika), 1x masáž lávovými kameny èásteèná (Amerika), 1x thajská olejová masáž èásteèná (Asie), 1x vstup do polária vèetnì zapùjèení odìvu (Arktida), 1x dvouhodinový vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu v lázeòském domì Moravan (Antarktida - ledová tø횝), 3x hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu Sleva: 10% z pobytu pøi nástupu v nedìli, pondìlí nebo v úterý. Pobyt v lázeòském domì Moravan zaèíná veèeøí a konèí poslední den snídaní. Pobyt lze zahájit dennì kromì soboty.

!

osvìdèené

místo

!

náš

tip

...pøijeïte do kraje Vincenze Priessnitze, nádherné pøírody Jeseníkù s nejzdravìjším ovzduším, jehož mikroklima má unikátní léèivý efekt a øadí se složením na tøetí místo na svìtì hned za taková støediska, jakými jsou Bad Gastein v Rakousku a Carlsbad v USA. Ojedinìlé klimatické podmínky doplòuje léèebná síla zdejších pramenù, kterou objevil právì Vincenz Priessnitz a zaèal praktikovat jako první na svìtì s velkým úspìchem vodoléèebné procedury. Penzion je situovaný na slunném okraji mìsta Jeseník s výhledem na hory, klidné rodinné prostøedí, velké parkovištì pøímo u penzionu, snadná dostupnost - vlakové nádraží 900 m, autobusová zastávka 150 m, nemocnice, Priessnitzovy láznì, Kaufland...

Lázeòská ochutnávka (3 dny / 2 noci) Dopøejte si krátkodobý lázeòský program a vyzkoušejte øadu pøíjemných procedur doplnìných unikátním pøírodním zdrojem. Propadnete kouzlu lázeòské relaxace a objevíte její blahodárné úèinky. Ceny: 1.1. - 30. 4. 2018 3.228 Kè 1.5. - 30.9. 2018 3.480 Kè 1.10. - 23.12. 2018 3.228 Kè V cenì: 2x ubytování, polopenze (snídanì formou bufetu, veèeøe výbìr ze 3 menu; lze dokoupit obìd v hodnotì 155 Kè) Léèebný program: 1x celková uhlièitá koupel pøísadová se zábalem, 1x celotìlová víøivá lázeò pøísadová se zábalem, 1x klasická masáž èásteèná, 2x hodinový vstup do bazénu ve vyhrazenou dobu, 1x dvouhod. vstup do wellness centra ve vyhrazenou dobu v lázeòském domì Moravan Sleva: 10% z pobytu pøi nástupu v nedìli, pondìlí, úterý nebo ve støedu. Pobyt zaèíná veèeøí a konèí poslední den snídaní.

Senior pobyt 55+ (4 dny / 3 noci) Cena: 2.295 Kè/dospìlá osoba 55+ 1.695 Kè/dítì 3- 15 let (bez wellness) V cenì: 3x ubytování ve 2lùžk. pokoji, 3x polopenze Ubytování: 3 noci ve 2lùžkovém pokoji, vlastní sociální zaøízení, wifi, na pøání možnost TV na pokoji zdarma. Pøíplatek za 1lùžko 200 Kè/pobyt, po domluvì možnost ubytování domácího mazlíèka do 15 kg za poplatek 250 Kè/noc (host odpovídá za pøípadné škody). Stravování: 3x polopenze - snídanì kontinentální, veèeøe ve formì balíèku. Zdarma: wellness pro dospìlou osobu dle vlastního výbìru v hodnotì 200 Kè, rekreaèní poplatek, úschovna kol, wifi, parkování pøímo u objektu, slevová karta Jeseníky Region Card Proè právì sem? 20 let zkušeností s vìkovì starší klientelou - zajistí odvoz z/nebo na nádraží pøi pøíjezdu i odjezdu - pro skupiny možnost zajištìní dopravy po okolí - pro skupiny možnost veèerní hudební produkce v restauraci - wellness pøímo v objektu - krytý rehabilitaèní bazén, sauna, masáže a koupele, rehabilitaèní a léèebné terapie, zdravotní cvièení. Další nabídky tohoto penzionu budeme aktualizovat bìhem sezony.

25


(B)

Zahranièní wellness pobyty Odpoèinkový víkend a zábava s relaxací v luxusním hotelu Golebiewski - Wisla Hit posledních let! Pro zájemce vlastní dopravou: libovolný termín a délka pobytu

aneb do oblíbených evropských metropolí s èeským prùvodcem po celou dobu zájezdu! Eurovíkendy letecky z Prahy, Brna, Bratislavy, Vídnì, èeský prùvodce, komplexní služby, skupiny max. 20 osob. Nabízíme Vám oblíbené destinace v Evropì, ve støedomoøí, ale i v Orientu a za oceánem.

!

osvìdèené

místo

(S)

Letecké eurovíkendy

Londýn jak ho neznáte

Termín: na vyžádání Vynikající poloha hotelu, výhledy do pøírody, kompletní relaxace - wellness Tropicana park a výborné gastro služby øadí hotel Golebiewski ke stálicím naší nabídky. Hotel Golebiewski se nachází v polském mìstì Wisla (cca 30 km od hranic s ÈR). Jde o velmi luxusní a moderní hotel splòující všechny požadavky na skvìlou relaxaci. Vybavení: souèástí hotelu je vodní svìt, saunový svìt, wellness centrum, venkovní bazény a terasy. Vysoká úroveò všech nabízených služeb - ubytování, restaurace, bary, relax centrum, obrovský dìtský koutek, to vše je zárukou kvalitnì strávené dovolené. Ubytování: pokoje 4****, TV se sat., WC, nové sociální zázemí, pøíjemný interiér a také jedineèné výhledy do pøírodních krajin. Souèástí pobytu je relaxace v Tropikána vodním parku. Zde máte možnost navštívit èasovì neomezenì sportovní bazén, bazén s tryskami a vlnobitím, aroma i víøivé koupele s perlièkami, moøskou teplou lázeò se slanou vodou - celkem 8 velkých van, parní a suché sauny, solnou jeskyni a taky ledovou jeskyni (vše v cenì pobytu po celou dobu), posilovna. Pro milovníky adrenalinových atrakcí jsou k dispozici 4 tobogány + jeden trychtýøový. K dispozici jsou lehátka k odpoèinku a relaxaci. Bude Vám zapùjèena osuška v rámci kvalitních služeb po celou dobu. Veèer: obrovské diskocentrum se skvìlou a výpravnou show - hudba, svìtla... Stravování: v cenì pobytu je pozdní obìd 13.30 - 16.00 a snídanì, obojí formou bufetových stolù. Vynikající kuchynì! Restaurace hrají stylovými barvami. Možnost zakoupení veèeøí, kávy apod. (zde je tøeba mít k dispozici polskou mìnu - Zl nebo kartou, k dispozici je hotelová smìnárna). Další možnosti: bìhem pobytu je možnost (orientaènì za ceny podobné v ÈR) návštìvy kosmetického salonu, manikúra, pedikúra, kadeønictví, masáže, bowling, zábavné hry. Nedaleko od hotelù jsou vždy turistické atrakce - lanová centra, bobové dráhy, svìty Miniatur, lanovky, túry. Pokoje: 1 a 2 lùžkové pokoje s možností pøistýlky, rodinné pokoje, sprcha, WC, TV/SAT, radio, telefon, balkon (ne u všech pokojù). Pro podniky èi skupiny zajistíme sál na možnost cvièení nebo konference èi školení.

Termín: 9.-12.3. 2018 - odlet z Brna

Cena: 10.990 Kè

Londýn + Windsor Termín: 7.- 10.4., 13.- 16.10. 2018 - odlet z Pardubic 28.9.-1.10. 2018 - odlet z Brna

Cena: od 9.990 Kè

Londýn + Oxford Termín: 13.- 16.4. 2018 - odlet z Brna

Cena: 11.990 Kè

Londýn + Hampton Court Termín: 5.- 8.5. 2018 - odlet z Brna

Cena: 11.990 Kè

Londýn + oslava 92. narozenin královny Alžbìty II. Termín: 8.- 11.6. 2018 - odlet z Brna

Cena: 10.990 Kè

Londýn + Buckingham Palace Termín: 14.- 17.9. 2018 - odlet z Brna

Cena: 10.990 Kè

Itálie - Toskánsko Novinka! - Krásy Toskánska s ochutnávkou vín s prùvodcem. Termín: 12.- 15.9. 2018 - odlet z Prahy

Cena: 13.990 Kè

Okruh Madeirou s Janem Kubištou

Uvádíme orientaèní ceny - mohou se lišit dle rùzných balíèkù, akcí, slev apod. Na vyžádání vždy provedeme aktuální kalkulaci. Cena: pøi pobytu na 1 noc: 2.350 Kè/os. pøi obsazení pokoje 2 osobami 1.600 Kè/os. 3. osoba na pøistýlce 1.200 Kè/dítì 4- 15 let ZDARMA dítì do 4 let bez nároku na lùžko V cenì: ubytování, polopenze, neomezený vstup do Tropikana parku, ruèníky, vstup do veèerního diskobaru

Termín: 14.- 21.5., 10.- 17.9. 2018 - odlet z Prahy

Cena: od 25.990 Kè

Petrohrad + Petrodvorec + Jantarová komnata s ruskou licencovanou prùvodkyní mluvící èesky Termín: 13.- 16.4., 18.- 21.5., 8.- 11.6., 13.- 16.7., 17.- 20.8., 28.9.- 1.10., 19.- 22.10. 2018 - odlet z Prahy Cena: od 16.990 Kè

Zvýhodnìné balíèky na 2 noci: Cena: 3.990 Kè dospìlá osoba 1 dítì se dvìma dospìlými nebo 2 dìti s jedním dospìlým (na pøistýlce) 2.400 Kè 3. dítì s jedním dospìlým na pevném lùžku 1.600 Kè 4. dospìlý nebo dítì v 1/ 1 pokoji 3.500 Kè ZDARMA dítì do 4 let bez nároku na lùžko V cenì: 2x ubytování, 2x polopenze formou rautu, neomezený vstup do Tropikana parku, vstup do veèerního diskobaru Pro skupiny zajistíme dopravu!

Cena všech uvedených zájezdù zahrnuje: zpáteèní letenky, pojištìní CK, velké kabinové zavazadlo s rozmìry 55x40x20 cm + malé pøíruèní s rozmìry 35x20x20 cm, ubytování v hotelu 2- 3*, strava dle programu, transfer z letištì na hotel a na letištì, èeský prùvodce po celou dobu zájezdu. Cena nezahrnuje: pøíplatek za jednolùžkový pokoj 1.500 Kè - 3.000 Kè/pobyt dle destinace, jízdné hromadnou dopravou, komplexní cestovní pojištìní 36 Kè/den/osoba, 100 Kè/dítì do 14, 99 let, individ. vstupné do památek, výlety nad rámec programu - nutné objednat pøedem. Upozornìní: cena zájezdu se mùže mìnit v prùbìhu prodeje kvùli zmìnám cen letenek dané letecké spoleènosti. Èím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek a tím i cena zájezdu. Další letecké eurovíkendy: Anglie - Cornwall, Skotsko, Irsko, Švédsko - Stockholm, Nizozemsko, Španìlsko - Barcelona, Andalusie, Itálie - Øím, Toskánsko, Emiráty - Dubaj, Malta, Turecko - Istanbul, Island, USA - New York, Srí Lanka...

Další nabídky pobytù v kanceláøi CK BAVI! Nabízíme pobyty pro rodiny s dìtmi, seniorské pobyty, pro pobyt se psem, pobyty pro rybáøe, speciální pobyty pro klienty s bezlepkovou stravou apod.

Další termíny k eurovíkendùm pro rok 2018 info v CK BAVI. 26


Velká Británie Londýn a Windsor

Slovinsko (S)

Od Triglavu k moøi

(S)

Termín: 4.- 8.5. 2018

Termín: 4.- 8.5., 15.- 19.8. 2018

Program: 1.den: odjezd, cesta pøes SRN, Belgii, Francii. 2.den: transfer pøes La Manche do Anglie. LONDÝN: prohlídku zahájíme v Bankovní ètvrt City, supermoderní stavby Bank of England, burza, pojišovna Lloyds. Impozantní katedrála sv. Pavla. Pak pøes Most Milenia na jižní bøeh Temže, kolem Shakespearova divadla New Globe a Southwark Cathedral. Uvidíte køižník HMS Belfast a projdeme se po Tower Bridge k Tower of London. Možnost návštìvy Toweru, doporuèujeme projít se i Doky sv. Kateøiny, kde naleznete pùsobivá zákoutí i spoustu restaurací i pubù, kde budete mít pøíležitost pochutnat si na fish and chips. Nocleh. 3.den: ráno zastávka v Greenwichi - park s královskou observatoøí s nultým poledníkem (ext.). Výhled na Docklands a moderní mrakodrapovou ètvr City. Poté navštívíme WINDSOR, který je od dob vlády Eduarda III. nejstarší nepøetržitì obývané sídlo anglických panovníkù. Volno na návštìvu královského zámku, i na procházku po malebném mìsteèku. Pak se podíváte k ETON COLLEGE, nejstarší soukromé chlapecké škole ve Velké Británii, kde studovali i synové princezny Diany a prince Charlese, èi britský premiér. Odpoledne LONDÝN - okružní jízda: Hyde park, Speaker´s Conner, Piccadilly, Trafalgar, možnost osobního volna. Návrat na nocleh. 4.den: LONDÝN - prohlídku dokonèíme ve ètvrti Westminster. Od bøehu Temže poblíž dominanty London Eye se vydáme do vládní ètvrti Whitehall, kolem sídla premiéra na Downing Street a Horse Guard. Poté na Westminsters Square, Parlament s legendárním Big Benem a Westminsterské opatství. Dále pøes St. James park k Buckinghamskému paláci. Pak na slavné Trafalgar Square, rušné Picadilly Circus a nahlédneme i do ètvrti Soho. Odpoledne osobní volno na muzea èi na nejrušnìjší tøídì Londýna Oxford Street, kde se mùžete vìnovat nákupùm. Mùžete navštívit i pùvabné místo poulièního umìní, trhù, obchùdkù a obèerstvení Covent Garden. Veèer transfer pøes La Manche do Francie, cesta zpìt pøes Belgii a Nìmecko. 5.den: návrat do ÈR. Cena: od 4.825 Kè pokoj 1/3 od 5.857 Kè pokoj 1/2 V cenì: doprava moderním klimatizovaným autokarem, transport pøes La Manche, 2x ubytování v hotelech typu IBIS, Travellodge nebo podobném (s vlastním soc. zaøízením na pokoji), zákonné pojištìní CK, prùvodce, DPH Pøíplatky: doprava z Olomouce, Prostìjova 100 Kè/osobu, vstupy a místní taxy.

Program: V této nádherné zemi pod Alpami plné pokladù se divoká pøíroda snoubí s køišálovì èistými jezery, termálními prameny a zajímavou historií. Prohlédnete si nádheru hor, užijete si relax v termálech, nakouknete do krasového podzemí, projdete se mìsty a osvìžíte se také u moøského pobøeží. Poznáte tak všechny ètyøi podoby Slovinska, kterými je tato malá zemì známá. 1.den: odjezd v pozdních veèerních hodinách v návaznosti na nástupní místa. 2.den: Maribor - ráno procházka centrem mìsta s malebným nábøežím s nejstarší rodící vinnou révou na svìtì tzv. Stará trta. Krátký pøejezd do Rogly, do známého termálního lázeòského centra Zreèe. Zde možnost koupání v moderním lázeòském areálu o rozloze 1300 m2, s 5 bazény, vnitøními i venkovními, víøivkami a tobogánem. Odpoledne navštívíme hlavní mìsto Slovinska ¼ublaò, které se pyšní titulem „Zelené mìsto Evropy“. Uvidíte univerzitu, Pleènikovo Trojmostí a tržnici, katedrálu, historickou budovu radnice a projdete se ulièkami pod hradem i kolem romantické øíèky ¼ubåanica. V rámci osobního volna mùžete vyjet prosklenou lanovkou na hrad tyèící se na návrší, ze kterého se skýtá krásný výhled na mìsto. Doporuèujeme ochutnat vyhlášenou Kraòskou klobásu èi tradièní specialitu Gibanica. Nocleh. 3.den: výjezd do Triglavského národního parku, kde se budete kochat jeho nádherným panorama. Zastávka u romantického jezera Bohinj. Výstup k Savickému vodopádu. Poté horské jezero Bled, které je právem nazývané perlou Slovinska. Je obklopeno strmými štíty Julských Alp a na skále nad ním se tyèí mohutný hrad. Možnost plavby tradièni veslicí na malý ostrùvek nalézající se uprostøed jezera, kde se nalézá kostelík se zvláštní schopností plnit poutníkùm tajná pøání - kdo tøikrát zatáhne za provaz uvnitø, se prý splní jedno pøání. Osobní volno ve stejnojmenném lázeòském mìsteèku u jezera. Možnost koupání - do jezera vyvìrají termální prameny, a tak je voda po celý rok pøíjemnì teplá. Milovníci sladkého ocení místní zákusek Kremski rez, který byl vynalezen právì zde v hotelu Park. Mùžete zde ochutnat i výteènì pøipraveného pstruha z jezera nebo tradièní gubovu jugu. Pak návštìva známého horského støediska Kraòská Gora i areálu skokanských mùstkù Planica. Vyhlídka na prùsmyk Vršiè a majestátní Triglav. Návrat na nocleh. 4.den: dopoledne prozkoumáme podzemní svìt pøírodního unikátu fascinující jeskynì Postojna jama, která se pyšní labyrintem chodeb dlouhých až 24 km. Podzemní více jak 5 km systém dostupných malých i vìtších jeskyní projedeme vláèkem a èást i pìšky. Žije zde vzácný endemický živoèich proteus anginus, kterého neuvidíte nikde jinde. Poté zastávka u malebného Predjamského hradu (ext), který byl vybudován pod pøevisem skalní stìny vysoké 123 m. Odpoledne slovinské pobøeží. Procházka historickým mìstem Koper s nádherným Prétorským palácem. Pak nejznámìjší mondénní letovisko Portorož „Pøístav rùží” - láká turisty nejen na moøe, lázeòské procedury - již v roce 1891 zde založili první koupele, ale i zábavu. Možnost koupání na píseèné pláži lemované nespoèetným množstvím restaurací, barù i zmrzlináren. Poté navštívíme drahokam slovinského pobøeží, krásné historické mìsteèko Piran vystavené v benátském stylu. Netradièní šat mu dalo nìkolik století strávených pod vlajkou Benátské republiky. Zachovalá benátská gotika, ulièky, zákoutí i námìstíèka tu vytváøí dokonalou atmosféru pro procházky i posezení. Mùžete zde zažít nezapomenutelné chvíle u dobrého jídla a kvalitního slovinského vína v pøíjemných restauracích a tavernách s krásným výhledem na moøe èi nechat se unášet veèerní atmosférou Tartiniho námìstí. Jedineèný je i západ slunce, který lze pozorovat z vyvýšeniny nad mìstem, kde se nalézá kostel sv. Jiøího a mìstské hradby, ze kterých se vám otevøe piranský labyrint jako na dlani. Veèer odjezd. 5.den: návrat do ÈR. Cena: od 5.190 Kè za osobu ve 2lùžkovém pokoji od 4.290 Kè za osobu ve 3lùžkovém pokoji V cenì: doprava moderním klimatizovaným autokarem, 2x ubytování v luxusním hotelu**** v centru Ljublanì, prùvodce, zákonné pojištìní, DPH Pøíplatky: doprava z Olomouce, Prostìjova 100 Kè/osobu, vstupy a místní taxy.

Nizozemí Kvìtinové korzo - Keukenhof a Amsterdam

(S)

Termín: 20.- 22.4. 2018 Program: 1.den: odjezd pøes ÈR do SRN 2.den: ráno pøíjezd do Nizozemska. Návštìva jedineèného kvìtinového parku Keukenhof, kouzelnou atmosféru jara vyvolávají také kolem se nalézající pole kvetoucích tulipánù, narcisù, hyacintù. Hned u Keukenhofu leží mìsto Lisse pøes které vede letošní Bollenstreek – slavné kvìtinové korso s alegorickými vozy, kvìtinovými kreacemi (od cca 15:30). Poté odjezd do Amsterdamu. Krátká procházka centrem mìsta, možnost okružní plavby po kanálech (grachtech). Veèer odjezd. Zpáteèní cesta pøes Nìmecko. 3.den: návrat do ÈR

Cena: od 2.680 Kè V cenì: dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce Pøíplatky: doprava z Olomouce, Prostìjova 100 Kè/osobu, vstupy a místní taxy.

Nabízíme pobytové rekreace do všech oblíbených letovisek. Doporuèujeme využít zajímavých slev na první chvíli (first minute). Spolupracujeme s osvìdèenými CK a jejich on-line rezervaèními systémy. 27


4.den: Paøíž - návštìva Eiffelovy vìže, nebo návštìva unikátního etnografického muzea Quai Branly, Palais de Tokyo, nebo možnost nákupù v moderním nákupním centru Beaugrenelle. Pokraèování prohlídky: Martova pole, kolem Vojenské školy, Invalidovny s hrobkou císaøe Napoleona, pøes z most Alexandra III. nejhezèího nad Seinou, kolem Velkého a Malého výstavního paláce na nám. Svornosti, které je nejvìtší v Paøíži. Poté osobní volno: možnost návštìvy muzeí, procházka po Champs Elysées k Vítìznému oblouku, nebo nákupy. S Paøíží se rozlouèíme návštìvou ètvrti Montparnass. Budete moci navštívit známou Tour Montparnass a její observatoø která Vám nabídne jedineèný panoramatický pohled na Paøíž - výhled v 360° do vzdálenosti 40 km z výšky 200 m bude jedineèným zážitkem. Montparnass je také spousta možností obèerstvení, nákupù. Veèer odjezd do ÈR. 5.den: návrat do ÈR. Cena: od 2.980 Kè ve 3lùžkovém pokoji Premiere od 3.790 Kè ve 2lùžkovém pokoji Premiere od 4.390 Kè ve 2lùžkovém pokoji Campanille V cenì: 2x ubytování v hotelech s vlastním soc. zaøízením na pokoji: PREMIERE CLASSE nebo v pohodlném hotelu Campanille***, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce, zákonné pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: Hotel Premiere - 2x kontinentální snídanì: 399 Kè Hotel Campanille - 2x bohatá snídanì formou švédských stolù: 699 Kè Sleva -500 Kè pro dítì do 12 let na pøistýlce (jako 3. osoba na pokoji se 2 dospìlými) na hotelu Campanille Pøíplatek za jednolùžkový pokoj - hotel CAMPANILLE*** + 2.500 Kè Pøíplatek za jednolùžkový pokoj - hotel PREMIERE + 2.000 Kè

Francie Riviéra - perly Azurového pobøeží s koupáním Termín: 13.- 17.6., 11.- 15.7., 1.- 5.8., 26.- 30.9. 2018

(S)

!

osvìdèený

zájezd

Program: 1.den: odjezd, pøejezd pøes SRN, Rakousko, Itálii do Francie. 2.den: ráno pøíjezd do Nice - prohlídka: pøístav, procházka romantickým starým mìstem pod vrchem Chateau. Ulièky Nice Vás okouzlí neopakovatelnou atmosférou. Na Provensálském trhu si budete moci vychutnat nìkterou z místních specialit. Pláže u Anglické promenády Vám nabídnou možnost koupání v nejmodøejším moøi Azurového pobøeží. Pozdì odpoledne odjezd do Cannes - zastávka u Festivalového paláce, procházka po La Croisette pod starým mìstem, kostel Notre Dame, kde bivakoval Napoleon po návratu z Elby. Odjezd na nocleh. 3.den: ráno odjezd pøes lázeòské mìsto Hyéres na poloostrov Giens. Zde fakultativnì možnost plavby lodí na Porquerolles - ostrov rajských pláží s bílým pískem a prùzraènou vodou, kouzelným provensálským mìsteèkem s palmovou promenádou a restauracemi s výbornou kuchyní. Odpoledne St. Tropéz - mìsto oblíbené svìtovou top spoleèností. Procházka centrem a promenádou v jachetním pøístavu. Hezkou památkou na toto místo bude foto u èetnické stanice, opravdovým zážitkem posezení u vína èi kávy ve Vieux Port. Veèer návrat na nocleh. 4.den: dopoledne návštìva Éze - exkurze v muzeu a výrobnì parfémù. Možnost návštìvy hradbami obehnaného mìsteèka na skalním ostrohu nad moøem. Poté pøíjezd do Monaka prohlídka mìsta: Oceanografické muzeum, park prince Alberta I. s vyhlídkou na Fontvielle, katedrála, parlament, knížecí palác. Vyhlídka na pøístav, ètvr Condamine, tra F1 a Casino. Osobní volno k procházce pøístavem a po trati Velké ceny Formule 1, návštìvì Casina, botanické zahrady èi Oceanografického muzea. Možnost koupání na plážích Larvotto nebo nákupù v moderním nákupním centru. Veèer odjezd smìr Itálie, SRN. 5.den: návrat do ÈR Cena: od 4.290 Kè ve 3lùžkovém pokoji (dle termínu) od 4.790 Kè ve 2lùžkovém pokoji (dle termínu) V cenì: 2x ubytování v hotelu typu Accor - F1 nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce, zákonné pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: vstupy, místní taxy, 2x kontinentální snídanì: 390 Kè, doprava z Olomouce, Prostìjova, Vyškova 100 Kè/osobu, samostatné ubytování 1 osoby na vícelùžkovém pokoji na pøání klienta: 2.000 Kè (pøipoèítává se k cenì 2lùžkového pokoje). Tyto pokoje jsou pouze na vyžádání!

Paøíž a Versailles od A do Z

Další možnosti poznávacích zájezdù do Francie Vám rádi pøedložíme v našich kanceláøích. Napø: Tajemství Paøíže a Versailles, Paøíž mìsto módy a elegance, 24 hodin v Le Mans, Korsika Krásy Napoleonova ostrova, Bájeèná Provence...

(S)

- hotely Campanille*** a Premiere Termíny: 29.3.- 2.4., 4.- 8.7., 22.- 26.8., 26.- 30.9., 24.- 28.10., 28.12. 2018.- 1.1. 2019

Švýcarsko

Pohodlné ubytování na hotelech Premiere Classe a Campanille*** s vlastním sociálním zaøízením na pokoji. Program: 1.den: odjezd. Pøejezd pøes ÈR, SRN do Francie. 2.den: ráno pøíjezd do Paøíže. Od prùvodce znalého mìsta se budete po celou dobu zájezdu dozvídat spoustu informací. Mùžete se tìšit na okružní jízdu bìhem které uvidíte: Bercy, Národní knihovnu, palác Omnisport v Bercy, nádraží Austerlitz, Bastillu, Hotel de Ville, Tour SaintJacques. Projedete se po bulváru Rivoli kolem známých obchodních domù pøes Place de la Concorde, kolem Palais Bourbon na bulvár Saint Germain. Uvidíte jeden z nejstarších paøížských kostelù Saint Germain des Pres. Pøi pìší prohlídce poznáte klenoty Latinské ètvri: Lucemburské zahrady a palác, Pantheon, St. Étienne du Mont, svìtoznámou univerzitu Sorbonnu, Musée de Cluny, bývalé Øímské láznì, bulvár Saint- Michel. Dostanete se do srdce Paøíže - Ile de la Cité a uvidíte zbytky Kapetovského královského paláce, La Conciergerie, St. Chapelle, katedrálu Notre Dame i Hotel de Ville. Pak kulturní centrum G. Pompidou, Stravinského fontána a Les Halles – bývalé bøicho Paøíže. Prohlídku ukonèíme u Louvre, po které bude následovat osobní volno. Mùžete návštívit muzea a galerie: Orsay s díly proslulých impresionistù, Louvre se slavným obrazem Mony Lisy od Leonarda da Vinciho a dalšími umìleckými skvosty a sbírkami, Palais Royal jeho zahrady a pasáže, mùžete se vìnovat nákupùm. V podveèer Vás èeká další vyhlídková jízda: uvidíte Votairovo nábøeží, Musée d´Orsay, Invalidovnu, mostu Alexandra III, Velký palác, Musée du quai Branly, Eiffelovu vìž, unikátní most Pont de Bir-Hakeim, sochu Svobody, stadion Princù, kde hraje své fotbalové zápasy PSG. Nocleh. Zájemci mohou využít možnost veèeøe v typické francouzské restauraci. 3.den: dopoledne návštìva Versailles, rozsáhlého komplexu královského paláce s nádhernými zahradami, sochami, fontánami a pavilony. Okouzlí Vás i atmosféra tradièního trhu a zdejší cukrárny, ve kterých ochutnáte delikatesy pøipravené dle tradièních receptù z doby krále Ludvíka XIV. Odpoledne Paøíž: okružní jízda kolem supermoderní ètvrti La Défense s mnohými skvosty souèasné architektury. Okružní jízda po paøížských bulvárech: Vítìzný oblouk, Champs Elysées, Madeleine, Opera, Vendome, Saint Augustin. Podveèer Montmartre: od baziliky Sacré Coeur budete mít nádherný výhled na Paøíž. Romantickými ulièkami se projdete na Place de la Tertre známé námìstí malíøù, uvidíte Moulin Rouge. Poté si vychutnáte fakultativnì romantickou plavbu lodí po Seinì - pohled na památky a mosty zrcadlící se v Seinì se stane nezapomenutelným zážitkem. Nocleh.

Švýcarská mozaika Termín: 24.- 28.8. 2018

(S)

!

osvìdèený

zájezd

Program: 1.den: odjezd pozdì odpoledne do Švýcarska 2.den: ráno pøíjezd do Kostnice na bøehu Bodamského jezera, prohlídka mìsta vèetnì Husova památníku, dále pøejezd pøes kouzelné mìsteèko Stein am Rhein do Schaffhausenu - zastávka u vodopádù Rýna, pozdìji odpoledne odjezd pøes Bern, veèer ubytování v oblasti Lucernu, nocleh. 3.den: snídanì, výlet do oblasti Jungfrauregionu - dopoledne zastávka v Interlakenu a Wilderswilu, možnost výjezdu zubaèkou na Schynige Platte s výhledem na Jungfrau, pokraèování k ledovcovým vodopádùm u Lauterbrunnenu, možnost zubaèkou na Kleine Scheidegg nebo výjezd lanovkou na vrchol Piz Gloria - Schilthorn s otáèivou restaurací a terasou ve výšce 2970 m n.m. s výhledem na Jungfrau, Eiger a Mönch, pozdì odpoledne zastávka v mìsteèku Thun se støedovìkým hradem na bøehu jezera, veèer zastávka v hlavním mìstì Bern, návrat na nocleh. 4.den: Vierwaldstättersee - Luzern - Vaduz snídanì, odjezd k jezeru Vierwaldstättersee - prohlídka mìsta Luzern s nejstarším døevìným mostem ve Švýcarsku, možnost výjezdu nejstrmìjší zubaèkovou lanovkou na horu Pilatus s neopakovatelným výhledem na alpské velikány støedního Švýcarska, odpoledne pøejezd do vysokohorského støediska Engelberg pod horou Titlis, k veèeru odjezd do hlavního mìsta knížectví Lichtenštejnska - Vaduz, procházka centrem mìsta pod knížecím hradem, odjezd pøes Rakousko do ÈR. 5.den: pøíjezd do ÈR v odpoledních hodinách

Cena: 7.690 Kè V cenì: doprava, 2x hotel*** se snídaní, prùvodce Pøíplatky: vstupné, lanovky, pøípadné pobytové taxy, veèeøe 1.400 Kè

28


Itálie

Norsko

Benátky - Lago di Garda - Sirmione - Verona

(S)

!

náš

tip

Termíny: 24.- 27.5., 13.- 16.9. 2018 Program: 1.den: odjezd z ÈR v èasové návaznosti na odjezdová místa. 2.den: ráno pøíjezd do oblasti Benátek. Budte poznávat atmosféru a památky fascinujícího mìsta ležícího na 117 ostrovech se 150 kanály a 400 mosty. Pøi prohlídce s prùvodcem uvidíte nejznámìjší skvosty, napø. jedno z nejkrásnìjších námìstí Piazza San Marco s bazilikou San Marco, Dóžecím palácem, zvonicí a hodinovou vìží. Podíváte se na Most vzdechù, navštívíte malebné a tajemné Campo San Zacharia, vstoupíte také na slavný most Ponte Rialto nad kanálem Grande, projdete se kamennými ulièkami pøes kanály, pùvabná námìstí s èetnými kostely a paláci … navštívíte i místní tržnici, typický rybí trh a také obchodní ulièky. V osobním volnu budete mít dostatek èasu navštívit interiéry vybraných památek, vychutnat si místní speciality, posedìt v kavárnì na výborném capuccinu, ochutnat vynikající zmrzlinu. Mùžete se projet gondolou èi vaporetem po Canale Grande a z jejich paluby se kochat krásou tohoto úžasného mìsta také nazývaného Serrenissima. Zájemci mohou také navštívit okolní ostrovy: Murano - kde uvidíte tradièní sklárny s tisíciletou tradicí, Burano - ostrov proslavený výrobou krajek a barevnými domy, èi ostrov Lido s pìknými plážemi, kde se budete moci vykoupat. V podveèer odjezd na nocleh. 3.den: ráno odjezd do míst, kde se Pádská nížina setkává s Alpami k nejvìtšímu a nejkrásnìjšímu severoitalskému jezeru Lago di Garda. Navštívíte poloostrov, který z jihu vbíhá do jezera, na jehož konci se nalézá malebné a romantického lázeòské mìsteèko Sirmione. Z tohoto mìsta se nabízejí nádherné výhledy na panoramata Alp zrcadlících se na hladinì jezera. Urèitì se Vám bude líbit procházka k vodnímu støedovìkému hradu Rocca Scalighery ze 13. století. Pak osobní volno k procházce køivolakými ulièkami tohoto malebného skvostu na bøehu jezera. Nezapomeòte ochutnat zdejší zmrzlinu, je opravdu vyhlášená. Odpoledne se mùžete tìšit na prohlídku Verony, jednoho z nejkrásnìjších italských mìst, kterému se za èasù Øímské øíše øíklalo „Malý Øím“. Uvidíte velkolepou øímskou arénu z rùžového mramoru, Juliin dùm a balkón, Piazza Erbe s Palazzo Maffei, s vìží Gardello èi Casou Mazanti. Dále se projdete po Piazza Signori s vìží Lamberti, palácem Ragione a budovou mìstské rady, uvidíte i palác Scaligieri a Scaglierské hrobky… Poté osobní volno na prohlídku interiérù, èi posezení v nìkteré z pizzerií èi tratoríí s chutnou veronskou kuchyní. Verona je i mìsto módy, možnost nákupù na hlavní nákupní tøídì. 4.den: návrat do ÈR. Cena:od 3.300 Kè ve 3lùžkovém pokoji od 3.700 Kè ve 2lùžkovém pokoji V cenì: 1x ubytování ve 2lùžkových nebo 4lùžkových pokojích v BGV (v areálu restaurace s pizzeríí - možnost veèeøe, obchod, bazén), dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce, zákonné pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: vstupy, místní taxy, místní dopravu do Benátek, samostatné ubytování 1 osoby na vícelùžkovém pokoji na pøání klienta: 1.200 Kè (pøipoèítává se k cenì 2 lùžkového pokoje). Tyto pokoje jsou pouze na vyžádání! Pøíplatek za dopravu z Olomouce, Prostìjova, Vyškova 100 Kè/osobu.

Za módou a nákupy do Milána Termín: 27.4.-29.4.,26.10.-28.10.2018

(S)

To nejlepší z Norska Termín: 31.7.- 5.8.2018

Prokøižujte s námi nádherné Norsko, poznejte majestátní hory, malebná údolí, fjordy i vesnièky s døevìnými kostelíky. Navštivte hlavní mìsto Oslo a jeho muzea i další památky. Bìhem šestidenního zájezdu bude skuteènì na co koukat. Zastavíte se na místech, kde se konala olympiáda, podíváte se na nejznámìjší fjord Geiranger­fjord, budete se moci projet výletní lodí, v Oslu zajít do muzea vikingských vorù i pùsobivého skanzenu. Je toho zkrátka mnoho, tak nastudujte program a zaènìte balit. Prùvodce vám bude po celou dobu nablízku, aby vám povyprávìl o pøírodních krásách i mìstských památkách. Program: 1.den: odjezd, cesta pøes Nìmecko, veèer trajekt do Švédska. 2.den: vylodìní v Trelleborgu, pøejezd do Norska. Olympijská mìsta u nejvìtšího norského jezera Mjosa: Hamar - zastávka u zajímavé olympijské haly. Lillehammer - mìsto, olympijská hala a skokanské mùstky. Odpoledne zastávka v Ringebu u jednoho ze 27 chránìných sloupových kostelíkù v Norsku, skvostu lidové architektury. Cesta krajem Dovrefjell, pøes Dombas. Nocleh. 3.den: jízda hlubokým a úzkým údolím Romsdalen vytvoøeným øekou Rauma, úzkou soutìskou s kolmými skalními stìnami. Pod Trolí stìnou (1.100 m vysoká), výjezd vìhlasnou Trolí cestou, která vede 11 serpentinami a pøekonává výškový rozdíl 800 m do horského sedla s nádherným výhledem na okolní hory a do údolí. Zastávky na zajímavých místech, u peøejí, serpentin a vodopádù. Pak horská Orlí cesta nad nejznámìjší norský fjord Geirangerfjord. Zde možnost fakultativní plavby lodí po jednom z nejatraktivnìjších míst v Norsku se známými vodopády Sedm sester, Nápadník, Závoj. Tento výlet patøí k nezapomenutelným zážitkùm. Výjezd nekoneènými serpentinami na horu Dalsnibba (1.496 m), odkud je jedineèná vyhlídka na okolní ledovce, na Geirangerfjord a panoramatický rozhled na hory støedního Norska. Nocleh. 4.den: procházka k ledovcovému splazu Nigardsbre. Prùjezd horami, serpentinami a údolími k Sognefjordu, nejdelšímu a nejhlubšímu norskému fjordu, plavba trajektem. Krajem hor, fjordù do oblasti Hallingdallu. Nocleh. 5.den: Oslo - prohlídka hlavního mìsta Norska: poloostrov Bygdoy s možností návštìvy muzea Nansenovy a Amundsenovy polární lodi Fram, muzea vikingských lodí drakkarù, muzea voru Kon-Tiki legendárního badatele Heyerdhala, pøíp. skanzen Folkemuseum s více než 150 budovami ze všech koutù Norska. Volno k procházce po Frognerovì parku se sochaøskou výzdobou nejslavnìjšího norského sochaøe Gustava Vigelanda, jehož sochy znázoròují lidské emoce. Poté procházka centrem mìsta: hlavní tøída Carl-Johans Gate lemovaná honosnými neoklasicisními budovami, královský palác Slottet, Národní divadlo, Univerzita, Národní galerie a parlament, radnice, hrad Akerhus... Výjezd na Hollmenkollen - lyžaøský areál se skokanskými mùstky a krásným výhledem na mìsto. Odjezd do Švédska. 6.den: ráno trajekt, cesta Nìmeckem. Návrat do ÈR. Cena: 9.590 Kè za osobu ve 4lùžkovém pokoji 10.990 Kè za osobu ve 2lùžkovém pokoji V cenì: 3x ubytování v YH - ubytovna, horská chata, nebo hotel typu Accor F1, doprava moderním klimatizovaným autokarem, trajekty, prùvodce, zákonné pojištìní Pøíplatky: vstupy a místní taxy, povleèení, 3x snídanì: 1.290 Kè. Pøíplatek za dopravu z Olomouce, Prostìjova, Vyškova 100 Kè/osobu.

(S)

!

NOVINKA

Program: 1.den: odjezd z Brna ve 23 hod, noèní pøejezd pøes Nìmecko a Rakousko do Itálie. 2.den: pøíjezd do Milána, hlavního mìsta Lombardie a Mekky módy. Prohlídka milánského námìstí Piazza del Duomo s monumentální katedrálou, galerií Victora Emanuela II a budovy famózní italské opery La Scala. Návštìva hradu Castello Sforcesco, který nechal postavit Francesco Sforza pro svou rodinu v 15. stol. Poté volný program, který je urèen pøedevším k nákupùm v nejlepších italských obchodech a buticích. 3.den: návrat vdo ÈR v ranních hodinách.

APARTMÁNY PEKIN

Cena: 1.890 Kè

Palackého 905 • L i t o v e l

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: svoz z Olomouce 150 Kè, vstupné v rámci spoleèného programu: Castello Sforcesco 5/3 €, kopule milánské katedrály pìšky 9/4,5 €, výtahem 13/7 €, Museum Brera 10/7 €

( 606 215 991 apartmany-pekin@seznam.cz • www.apartmany-pekin.cz

vizitky • cedule • polepy na auta a výlohy • letáky • prospekty ... razítka • kopírování • laminování • digitální tisk ...

prodejna kanceláøských a školních potøeb

nám. Pø. Otakara 755 • Litovel • tel.: 585 344 105 29


Adventní zájezdy

Pøedvánoèní Praha

- pro školní skupiny v týdnu a v pøípadì zaplnìní busu poskytujeme zajímavé slevy!

Termín: 15.12. 2018

Do krajiny pohádky Andìl Pánì

s dìtmi

Program: krásnì vyzdobené centrum Prahy, které v posledních letech konkuruje okolním evropským metropolím a drží se na prvních pøíèkách v kategoriích výzdoby a oblíbenosti. V ranních hodinách pøejezd do Prahy. Zde mùžete absolvovat prohlídku centra s prùvodcem zamìøeno na advent se zakonèením na adventních trzích. Odpoledne individuální volno. Odjezd ve veèerních hodinách zpìt do nástupních míst. Pro zájemce zajistíme vstupenky na odpolední a muzikálové pøedstavení dle nabídky.

!

NOVINKA

aneb Vánoce pod zámkem v Èeském Krumlovì

!

pro rodiny

Cena: 690 Kè

Termín: 8.12. 2018

V cenì: doprava, prùvodce

Program: o Vánocích se Èeský Krumlov zahalí do nádherného vánoèního závoje a své návštìvníky vtáhne do magické atmosféry. Nabídne bohatý program, èerpající z tradièních èeských lidových zvykù a obyèejù, který bude doplnìn o rùzné koncerty a pohádky pro dìti.Staroèeským vánoèní trh s punèem a vánoèním cukrovím, jež provoní dennì celé mìsto, sváteènì naladí místní i turisty. Navštívit mùžete Hradní muzeum nebo vystoupit na zámeckou vìž.

Cena: 850 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Vánoèní Wroclaw Termín: 1.12., 8.12., 15.12. 2018

!

oblíbené

místo

Program: ráno odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice, pøejezd do Wroclavi - historická metropole Dolního Slezska, která se rozkládá na ostrovech na øece Odøe a jejích ramenech. Bìhem procházky propadnete kouzlu starého mìsta - spousta památek, krásné historické centrum, nádherná vánoèní výzdoba a trhy na hlavním námìstí s vyhlášeným punèem a specialitami všeho druhu. Vhodný zájezd pro všechny, kteøí nemají rádi pøedvánoèní tlaèenici... Odjezd zpìt ve veèerních hodinách.

Cena: 820 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Vánoèní Bratislava Termín: 8.12., 22.12. 2018

!

oblíbené

místo

Pojeïte do metropole, která vám rozumí. Program: odjezd kolem 7.00 hod. z Litovle, Olomouce, Prostìjova - pøejezd na Slovensko do hlavního mìsta Bratislavy. Èeká Vás prohlídka mìsta s prùvodcem zamìøená na advent. Na Hlavním, Františkánském a Primaciálním námìstí jsou pøipraveny velmi krásné adventní trhy s pøíjemnou atmosférou, dobrým obèerstvením a zajímavými dárky. Najdete zde tradièní klobásy, peèeni, lokše, zelòaèku, punè, grog, svaøené víno, medovníky, koláèe. Tìšit se mùžete na bohatý doprovodný kulturní program, který trhy vždy doprovází.

Cena: 690 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Adventní zájezd do Drážïan Vánoèní Krakow

!

osvìdèené

místo

Termín: 1.12., 15.12. 2018

Termín: 8.12. 2018

!

oblíbené

místo

Program: odjezd do Nìmecka v èasných ranních hodinách. Pøejezd do Drážïan - prohlídka mìsta s prùvodcem - Zwinger, Semper Oper, novì zrekonstruovaný kostel Frauenkirche. Shlédnutí prùvodu mìstem s historickými postavami v èele s Augustem Silným. Vùz s nejvìtší štolou na svìtì. Návštìva vánoèního trhu - Striezelmarkt. Je zde nejvìtší louskáèek svìta a obrovská vánoèní pyramida - prùvod s vánoèní štolou. Návrat do pùlnoci.

Program: historické jádro, Draèí jeskynì, hrad Wawel, Sukiennice s katedrálou P. Marie. Vánoèní trhy s tradièními polskými výrobky a s pitným medem (specialita) se konají na krakovském Starém rynku. Kdo nemá rád již návštìvníky pøelidnìné mìsta, tak právì v Krakovì si mùže více v klidu vychutnat atmosféru Vánoc.

Cena: 990 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Cena: 870 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Wawel cca. 25 Z³

Vánoèní Vídeò Termín: 1.12., 7.12., 8.12., 15.12., 22.12. 2018

!

osvìdèený

zájezd

Program: èeká nás procházka vánoèní Vídní s krásnou vánoèní romantickou atmosférou s vùní punèe. Navštívíme vyzdobený mìstský park, betlémy, historické centrum, kde možná objevíte ten pravý dáreèek pod stromeèek. Nejznámìjší trh je pøed radnicí - Rathausplatz, který je zajímavý hlavnì pro rodiny s dìtmi. Pøímo v radnici jsou pøipraveny pro dìti øemeslné dílny, kde si mohou vyrobit náramek, svíèku, upéct peèivo... Námìstí dominuje obrovský adventní vìnec o prùmìru 12 m a 150 prodejních stánkù nabízející vánoèní dárky, ozdoby na stromy, sladkosti. V mìstské radnici si odpoledne mùžete poslechnout pìvecké sbory. Všední dny mají velkou výhodu po stránce klidnìjší návštìvy, kdy není tolik turistù v centru Vídnì.

Cena: 670 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Vánoèní Budapeš s výletem lodí po Dunaji Termín: 1.12., 15.12. 2018 Program: odjezd kolem 4 hod. do Budapešti, kde následuje prohlídka hradní èásti tzv. Budy Královský palác, rybáøské bašty. Navštívíme centrum bulvární èásti tzv. Peši s možnosti popít nìjaký ten punè èi svaøáèek, ochutnat dort Esterházy a pøitom se bavit i poznávat. Vánoèní trhy na Vörösmartyho námìstí patøí mezi nejvìtší v Evropì v období Adventu a jiné programy v centru. Zájemci o výlet lodí - okruh kolem památek s èeským výkladem - nutno nahlásit pøedem!

Cena: 1.100 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: okruh lodí cca 4000 HUF

!

osvìdèený

zájezd

30


Èerti u Mariazell a Sankt Pölten Termín: 1.12. 2018

!

oblíbené

místo

Netradièní advent v soutìsce Johannesbachklamm Termín: 8.12. 2018

Cena: 850 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup do soutìsky cca 3 €

Cena: 930 Kè

Císaøský advent na zámku Schlosshof

V cenì: doprava, prùvodce

- nejvìtší v Rakousku!

místo

Úšpìšný adventní zájezd sezony 2017. Program: odjezd kolem 8.00 z nástupních míst. Navštivte s námi soutìsku Johannesbachklamm a vychutnejte si pøedvánoèní atmosféru podhùøí Alp, kraje pod nejvyšší horou Dolních Rakous Schneeberg, kde oslavy nejkrásnìjších svátkù v roce probíhají pøímo v lùnì pøírody, mezi lesy a skálami. Lze absolvovat krátký, nenároèný výšlap, obèas nìjaký mùstek, schùdky, vše zpevnìné a bezpeèné. V ústí soutìsky èeká nejvyšší, více než dvacet metrù vysoký, ozdobený vánoèní strom Rakouska, množství stánkù nabízejících tradièní vánoèní zboží, ruèní øemeslné výrobky, kulináøské speciality, Mikuláš a v závìru dne i ohòostroj na zamrzlém potoce. Cestou do soutìsky Johannesbachklammu se zastavíme ještì v malebném mìsteèku Mödling, pøi jehož prohlídce se mùžeme zahøát hrnkem horkého punèe. Zájezd není koncipován vyloženì jako poznávací. Jde spíše o takové pøedvánoèní zastavení u punèe s pøáteli.

Národní tradice rakouských Krampuslaufù s prezentací alegorických vozù zdobených pøíšerami, živým ohnìm a pekelnou atmosférou. Program: vánoèní trhy v St. Polten a prohlídka mìsta. Pøejezd do Mariazell. Možnost posvìcení adventních vìneèkù, které si pøivezete nebo zakoupíte na tržišti. Námìstím dominuje nejvìtší adventní vìnec v Rakousku. Možnost návštìvy likérky s degustací tøí druhù, Muzeum perníku, pivovar, 5 m dlouhé mechanické Jeslièky a spousta dalších vánoèních pøekvapení vè. mechanického a živého betlému. Obøí adventní kalendáø, nejtìžší døevìná maska váží 30 kg. Cca 100 èertù - opravdu autentická podívaná. Obøí perníková chalupa vážící jednu tunu, vysoká 5 metrù, nejvìtší adventní vìnec na svìtì s prùmìrem 12 metrù a s hmotností 6 tun. Pøesun na èertovskou veselici. Nejprve pøijede na koni Mikuláš s andìlem a z velkého pytle rozdají hodným dìtem malé dáreèky. Za doprovodu pekelné hudby a svìtelných efektù pøijíždí alegorické vozy s èerty - každá maska a kostým je jiný, ruènì vyøezávaný a šitý z pøírodních materiálù. Po prezentaci odjezd do ÈR, návrat v noèních hodinách.

Adventní Salzburg a Krampuslauf Schladming

!

oblíbené

!

náš

tip

Termín: 15.12. 2018

Program: pokraèujeme nabídkou netradièních adventù a uvádíme velmi zajímavou novinku pro všechny, co mají radìji klidnìjší a pohodovìjší místa pro èerpání adventní atmosféry. V období adventních víkendù se areál zámku Hof již tradiènì pøemìòuje ve vánoèní vesnièku s více než stovkou stánkù, nabízejících vánoèní zboží - vánoèní dárky, ozdoby, svíèky, figurky do betlemù, hraèky, døevìné výrobky apod. Pochutnat si mùžete na svaøeném vínì, výborném punèi, peèených kaštanech, pražených mandlích, vánoèním peèivu apod. Najdete zde nádherné døevìné jeslièky, pro malé dìti jsou pøipraveny speciální dílny, kde si mohou vyzkoušet jak peèení cukroví, tak výrobu rùzných ozdob. Navštívit mùžete také zámecké stáje a hospodáøské prostory s mnoha zvíøaty. Projít se mùžete v zámeckých zahradách, které se rozprostírají na sedmi terasách. Zájemci o prohlídku zámku budou mít k dispozici výklad ve slovenském jazyce. Dozvíte se zajímavosti o oslavách svátkù u císaøského dvora.

!

náš

tip

Termín: 24.11. 2018 Krampusové jsou velcí rakouští èerti, kterých pobíhají po ulicích Schladmingu v tento veèer stovky!!! Mìsto Salzburg je o adventu jedna z nejkrásnìjších metropolí. Program: odjezd v brzkých ranních hodinách. Pøíjezd do Salzburgu - procházka historickým centrem mìsta s prùvodcem. Zahrady zámku Mirabel, Mozartùv rodný dùm, Arcibiskupská rezidence, Dóm sv. Ruperta. Pevnost Hohensalzburg - nejvìtší zachovalý hradní komplex ve støední Evropì. Osobní volno k návštìvì slavných vánoèních trhù, pevnosti èi rezidence. Následuje pøejezd do Schladmingu, kde se každoroènì koná nejvìtší bìh èertù Krampuslauf na svìtì (19:00 - 22:00 hod) - fantastická podívaná: více než 1000 èertù v originálních starých maskách nebo maskách vyrobených podle tradice bude pøed Vašimi zraky sršit oheò a dým a tancovat divoké reje... Nejvìtší sešlost èertù v celé Evropì trvá až do noèních hodin. Po prùvodu odjezd zpìt do ÈR v noèních hodinách. Návrat do ÈR v èasných ranních hodinách.

Cena: 650 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup do zámeckého areálu cca 8 €

Adventní Norimberk

Cena: 1.300 Kè

Termín: 8.12. 2018

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Krampuslauf cca 15 €

!

osvìdèené

místo

Program: Norimberk je známý svými nádhernými vánoèními trhy, které patøí k nejkrásnìjším v Evropì, a protože se Norimberk nachází nedaleko èeských hranic, je v dobì adventního èasu ideálním místem k návštìvì. V centru mìsta je rozestavìno více než 200 stánkù a vánoèní atmosféru dokreslují osvìtlené stromy a plno vánoèních dekorací. Kromì svaøeného vína se ze všech koutù line vùnì zdejší speciality norimberských klobás, které se upravují na všechny zpùsoby - a už v housce èi s curry omáèkou.

Cena: 1.350 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Adventní Salzburg

!

osvìdèené

místo

a romantika vánoèních vesnièek na jezeøe Wolfgangsee Termín: 15.12. 2018

Program: v uvedených hodinách odjezd z nástupních míst. Pøejezd do Rakouska - Salzburg (cestou technické zastávky). Pøíjezd do Salzburgu - procházka historickým centrem mìsta s prùvodcem. Zahrady zámku Mirabel, Mozartùv rodný dùm, Arcibiskupská rezidence, Dóm sv. Ruperta. Pevnost Hohensalzburg - nejvìtší zachovalý hradní komplex ve støední Evropì. Osobní volno k návštìvì vánoèních trhù, pevnosti èi rezidence. Následuje pøejezd k jezeru Wolfgangsee - návštìva romantické vesnièky na bøehu jezera. Kromì kouzelné vánoèní atmosféry, kterou tato vesnice nabízí, Vás ohromí svìtlo svíce plovoucí po hladinì jezera. Odjezd ve veèerních hodinách. Návrat do ÈR v pozdních noèních hodinách.

Kouzlo adventu v údolí Wachau Termín: 1.12. 2018

!

NOVINKA

Program: v èasných ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce, Prostìjova, prùjezd Rakouskem do oblasti Wachau. Naším prvním zastavením bude klášter Göttweig, kde adventní trhy zaèínají už v 10:00 hod. Poté si vychutnáme adventní atmosféru v ulicích nedalekého mìsta Krems an der Donau. Projdeme se historickými ulicemi mìsta, kde jsou pøipraveny stánky s kulináøskými specialitami, horkým punèem, vánoèními ozdobami apod. Naším posledním zastavením bude návštìva zámku Grafenegg, kde se v areálu pøilehlého zámeckého parku konají vyhlášené adventní trhy. Odjezd v podveèer zpìt do nástupních míst.

Cena: 1.300 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Cena: 870 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Göttweig 2,50 €, Grafenegg 8 €

Koupání v Laa an der Thaya a èerti v Retzu Termín: 8.12. 2018 Program: ráno odjezd z Litovle, Olomouce - 4hodinová relaxace v termálních lázních nebo individuální volno v tomto malém mìsteèku. Poté pøejedeme do mìsta Retz, kde probíhá „Advent v nebi a pekle“ - vánoèní trhy v podzemí, vyzdobená radnice, kde bývá vánoèní kavárna. Po 16 hodinì je zde tradièní „bìh“ vyhlášených rakouských èertíkù a èertù tzv. Krampuslauf. Dále pak individuální volno na vánoèních trzích.

Cena: 640 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup do lázní 16 € /4 hodiny

31

!

pro rodiny

s dìtmi


Fantom opery

Zájezdy na divadelní, muzikálové a kulturní projekty Nabídka zájezdù do Prahy

Termín: 29.9. 2018 Hluboko pod majestátem a okázalostí Paøížské Opery se skrývá v temném úkrytu Fantom. Zahanben svým fyzickým vzhledem a odlouèen ode všech, žijící jen ochromující láskou ke své krásné chránìnce Christinì Daaé, jejíž síle tìžko odolává i její srdce… Fascinující pøíbìh s hudbou Andrew Lloyd Webbera, spolu s ohromující scénou a úchvatnými speciálními efekty, tvoøenými jako máchnutím kouzelné hùlky, probouzí tento velký pøíbìh tragické lásky každý veèer k životu…“ Nejkrásnìjší melodie Andrewa Lloyd Webbera, nejdojímavìjší pøíbìh tragické lásky, nejnákladnìjší muzikál všech dob, nejdéle uvádìný muzikál na newyorské Broadwayi, nejvelkolepìjší výpravné kostýmy, masky a paruky, nejvìtší a nejsložitìjší jevištní dekorace, nejefektnìjší jevištní promìny, nejdokonalejší scénické triky, nejslavnìjší muzikál na svìtì, nejvìtší divadelní show všech dob ...

(B)

spojená s návštìvou muzikálových pøedstavení … Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice do Prahy. V Praze prohlídka historického centra s prùvodcem. Cestou v buse je výklad od prùvodce CK o zajímavostech. V odpoledních hodinách návštìva pøedstavení - dle výbìru. Nìkteré termíny jsou veèerní pøedstavení a tím dojde k posunu odjezdu a pøíjezdu. V cenì: doprava, služby prùvodce, vstupenka dle kategorie V pøípadì zájmu je možno objednat vstupenky nižších kategorií a tím cenu zájezdu snížit! Bìhem roku budeme doplòovat termíny a další tituly. Sledujte na www.bavi.cz

Ples upírù

Cena: 1.390 - 1.490 Kè

Muž se železnou maskou

Divadlo Broadway

Termín: 14.4., 16.6., 15.9., 24.11., 15.12. 2018

!

NOVINKA

Divadlo Broadway uvádí premiéru muzikálu Michala Davida, Libora Vaculíka, Bryana Adamse a Lou Fanánka Hagena "Muž se železnou maskou". Francouzský královský dvùr za vlády krále Ludvíka XIV. - "krále slunce" hýøí rozmaøilostí, ale lid je nespokojen a hladoví. Ludvík je arogantní král, kterého zajímají pøedevším krásné ženy, stavba paláce Versailles a plesy. V Bastile je uvìznìn v železné masce bratr krále - dvojèe Filip...pøíbìh dvou bratrù plný zvratù, intrik a pøekvapení... Úèinkují: Josef Vojtek, Josef Štágr, Petr Koláø, Bohouš Josef, Daniel Hùlka, Oldøich Køíž, Václav Vydra, Václav Svoboda, Jan Kopeèný, David Gránský, Vojtìch Drahokoupil, Alžbeta Bartošová, Michaela Gemrotová, Marian Vojtko, Martin Šemík, Tomáš Trapl, Helena Vondráèková, Radka Fišarová, Iva Marešová, Josef Laufer, Michal Kavalèík. Cena: od 1.290 Kè dle kategorie vstupenky

Goja Music Hall

Termín: 3.3., 22.4., 13.5., 10.6. 2018 Ples upírù je muzikálovou adaptací stejnojmenné filmové komedie Romana Polanského. Výpravný muzikál plný komických situací, brilantních taneèních scén a úžasné hudby si hned získal srdce divákù. Úèinkují: Marian Vojtko, Bohuš Matuš, Natálie Grossová, Michaela Gemrotová, Jakub Hübner, Michaela Nosková, Jiøí Zonyga a další.

Cena: 1.380 - 1.480 Kè

Krysaø

Goja Music Hall

Divaldo Kalich

Termín: 3.3., 16.6., 29.9. 2018 Dirty muzikál Daniela Landy Krysaø se vrací na jevištì Divadla Kalich v novém hereckém obsazení a s novou výpravou i choreografií. O jeho návrat si celá léta psali sami diváci, pro které je bez nadsázky kultovním pøedstavením. Krysaø je øazen mezi nejúspìšnìjší pùvodní èeské muzikály všech dob. Cena: od 1.290 Kè dle kategorie vstupenky

Srdcový král

Èas rùží Termín: 3.3. 2018

Jedineèná symbióza písní, nejvìtších hitù z repertoáru Karla Gotta a pùvodního scénáøe Sagvana Tofi - to je muzikál na scénì Hudebního divadla Karlín. Odhalení pøíbìhu starého obrazu, který v sobì skrývá osud jedné velké celoživotní lásky! Èas rùží vás pobaví i dojme! Vzpomínáte? Když jsem já byl tenkrát kluk, Jen se hádej, Svìt má ty chvíle rád, Jdi za štìstím, Korunou si hodím, Nápoj lásky è. 10, Je jaká je, Když muž se ženou snídá a mnoho dalších ožije v muzikálových aranžích a pìveckém podání hercù a zpìvákù, kteøí k hitùm Karla Gotta pøistoupí novì a zároveò s respektem, který si zaslouží! Úèinkují: Markéta Procházková, Martin Písaøík, Petr Dopita, Josef Vojtek, Jiøí Langmajer, Sagvan Tofi Adéla Gondíková, Ivana Jirešová. Cena: od 1.300 Kè dle kategorie vstupenky

divadlo Kalich

Termín: 12.5. 2018 Muzikál mìl premiéru na newyorské Broadwayi v bøeznu 2005 a záhy na jeho konto pøibyla cena Theatre World Award. Po více než dvou stovkách odehraných repríz se vydal na turné po Spojených státech, následnì absolvoval pod názvem Love Me Tender také úspìšné britské turné. Divadlo Kalich uvádí Srdcového krále od 21. záøí 2016 jako svùj tøetí svìtový muzikálový titul - po nadšenì pøijatých muzikálech Pomáda a Horeèka sobotní noci. Režii i scénografii tentokrát svìøilo uznávanému a originálnímu tvùrci Šimonu Cabanovi, choreografii mladému talentu Petøe Parvonièové, kostýmy Zuzanì Strakové, pøeložil Adam Novák. Do ospalého mìsteèka s námìstím malým jak konzerva jednoho dne pøijíždí na motocyklu záhadný cizinec Chad, aby všechny jeho obyvatele nakazil rebelstvím své hudby a jejich nudné životy navždy pøevrátil vzhùru nohama… Tìšte se na špièkové muzikálové herce a na poøádnou jízdu! Hrají: Jan Køíž / Pøemysl Pálek, Petra Tenorová / Petra Kosková, Petr Vondráèek / Zbynìk Fric, Marie Køížová / Ilona Maòasová, Kateøina Šildová / Genny Ciatti, Roman Tomeš, Petra Vraspírová / Markéta Martiníková, Jan Tenkrát / Petr Kutheil a další.

Mefisto

Termín: 3.3., 12.5., 16.6. 2018

Divadlo Hybernia

divadlo Hybernia

Termín: 14.4.2018 Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ïábel, který je schopen vrátit èlovìku mládí. Za jistých podmínek. Na výhody mládí láká i staøièkého profesora Fausta, který hlavnì lituje, že bìhem svého života nestihl dokonèit své rozsáhlé dílo. „Budete-li znovu mladý, získáte i èas, jak své dílo dokonèit!“ vábí Mefisto. „Ale hlavnì prožijete znovu to, èemu jste se kvùli své posedlosti prací nemìl èas vìnovat!“ Slibuje lásku, zdravé tìlo, sílu i moc. Mládí a èas výmìnou za duši, která ovšem s posledním dnem života èlovìka propadne Peklu. Jak se rozhodnout? Ze starého profesora se na zkoušku stane mladík, který prožívá, na co už dávno zapomnìl. Popíjí se studenty, které kdysi uèil, užívá radostí života, ale hlavnì znovu prožívá lásku. A to nejednu. A když kromì lásky, získává i moc a na svìtì se mu v mladém tìle líbí víc a víc, zaèíná pøemýšlet, jakou lstí se ze svého úpisu Peklu vymanit… Atraktivní pøíbìh na faustovské téma „být stále mlád“ ve výpravném muzikálu zpracovali autoøi Zdenìk Zelenka (scénáø), Filip Renè (režie), Daniel Barták (hudba), Boris Pralovszky (texty písní) a Leona Qaša Kvasnicová (choreografie). Cena: 1.380 Kè

Cena: 1.440 Kè

IAGO

Hudební divadlo Karlín

!

NOVINKA

Nejvìtší láska, nejvìtší zrada. Muzikál podle Shakespearova Othella. Geniální klasické milostné drama, modernì zpracované a pøenesené hudbou do žhavé souèasnosti. Vyprávìné tak, jak ho prožívá Shakespearùv nejslavnìjší zloduch IAGO. Budete ho milovat. Janek Ledecký opìt pøichází s neèekaným a velmi atraktivním uchopením klasiky. Úèinkují: Janek Ledecký, Petr Vondráèek, Lukáš Adamec, Anna Slováèková, Martin Pošta, Markéta Poulíèková, Michal Novotný, Zbynìk Fric... Cena: od 1.280 Kè dle kategorie vstupenky

32


Sestra v akci

Jesus Christ Superstar

Hudební divadlo Karlín

Hudební divadlo Karlín

Termín: 7.4., 16.6. 2018

Termín: 12.5.2018

Americká muzikálová komedie Sestra v akci pøichází po londýnském West Endu, americké Brodwayi, Vídni èi Hamburku do Prahy! Její pøedlohou je film o barové zpìvaèce Deloris Van Cartierové, která se musí pøed zloèinci ukrýt do kláštera mezi øádové sestry. Pøíchod Deloris však dosud poklidný klášterní život zásadnì naruší a vnese do nìj øadu neèekaných novinek. Muzikál na motivy svìtoznámého filmu s Whoopi Golberg uvede v øíjnu Hudební divadlo Karlín s Lucií Bílou v hlavní roli. Cena: od 1.140 Kè dle kategorie vstupenky

Nejoblíbenìjší muzikál - rocková opera - všech dob!!! Muzikál / rockovou operu Jesus Christ Superstar vytvoøili textaø Tim Rice a skladatel Andrew Lloyd Webber v roce 1969. Vypráví o posledních dnech Ježíše Krista od jeho pøíchodu do Jeruzaléma až po ukøižování. Protože producenti mìli strach z reakce vìøících a církve, vydali nejprve písnièky z muzikálu na gramofonovém albu. Až pak byl muzikál uveden živì v londýnském West Endu a pozdìji na Broadwayi. O ètyøi roky pozdìji vznikl podle divadelního muzikálu slavný film v režii Normana Jewisona. Novìjší filmové zpracování je z roku 2000 (režie: Nick Morris).S muzikálem Jesus Christ Superstar se èeské publikum nesetká poprvé, v Praze byl uveden již 24. èervence 1994 v divadle Spirála. Osoby a obsazení: Václav Noid Bárta, Kamil Støihavka, Jan Toužimský, Bára Basiková, Dasha, Ondøej Brzobohatý, Jiøí Korn...

Cena: 1.390 Kè

Sibyla královna ze Sáby

Divadlo Hybernia

Termín: 7.4. 2018 Biblický romantický pøíbìh o králi Šalamounovi ze zemì izraelské a Sibyle, královnì ze Sáby. Legendární moudrost krále Šalamouna pøivádí Sibylu, královnu ze Sáby do Jeruzaléma. Celý historický dìj je propleten vizemi budoucí moderní doby Úèinkují: Eva Burešová, Eliška Ochmanová, Alice Koneèná, Daniel Hùlka, Radim Schwab, Peter Strenáèik, Zbynìk Fric, Martin Pošta, Jiøí Zonyga, Ilona Csáková, Hana Køížková, Marek Lhotský, Kateøina Benešová, Lenka Návorková... Cena: od 1.350 Kè dle kategorie vstupenky

Kleopatra

Tøi mušketýøi

divadlo Broadway

Termín: 29.9. 2018 Jeden z nejúspìšnìjších muzikálù z dílny M. Davida a L. Fanánka Hagena opìt na scénì. Odjezdy na veèerní pøedstavení (18 hod.) v divadle Broadway budou z Olomouce, Litovle, Mohelnice cca. kolem 9 hod. Hrají: Bastien Alan, Beroun Tomáš, Fric Zbynìk, Koláø Petr, Vojtek Josef, Vojtko Marian, Bernáth Juraj, Holub Jaromír, Helekal Jiøí, Hložek Stanislav, Bartošová Alžbeta, Schneiderová Sylva, Finková Linda, Fišarová Radka, Bohouš Josef, Trapl Tomáš, Martin Pošta.

Cena: 1.490 Kè

Divadlo Broadway

Termín: 7.4. 2018

Angelika

Kleopatra - jeden z nejúspìšnìjších a nejoblíbenìjších èeských muzikálù s hudbou Michala Davida v režii Filipa Renèe se vrací zpìt do Divadla Broadway na exkluzivních 30 repríz k 15. výroèí. Pøíbìh z dob støedovìkého Øíma o egyptské královnì Kleopatøe Úèinkují: Alžbeta Bartošová, Radka Fišarová, Kamila Nývltová, Daniel Hùlka, Marian Vojtko, Josef Vágner, Josef Vojtek, Linda Finková, Bohouš Josef, Tomáš Trapl.... Cena: od 1.300 Kè dle kategorie vstupenky

divadlo Broadway

Termín: 12.5. 2018 Romantický dìj odehrávající se v dobì vlády Ludvíka XIV. mapuje pøíbìh krásné Angeliky de Sancé de Monteloup, která je svým nechtìným sòatkem s Joffreyem de Peyrac vržena do víru královských intrik. Její poèáteèní odpor k Peyracovi se postupnì mìní v hluboký cit. Shodou dramatických okolností pøekazí Angelika plánovanou vraždu krále. Ten je krásnou Angelikou okouzlen a chce jí získat..... Úèinkují: Nývltová Kamila, Vojtek Josef, Vojtko Marian, Josef Bohouš, Trapl Tomáš, Vilém Èok....

Cena: 1.490 Kè

Pøipravujeme na podzim: Trhák

Shrek Termín: 12.5. 2018

Robinson - námoøník z Yorku Termín: 15.12. 2018

Divadlo Hybernia

20.10. 2018 ... a další.

Brno, DRFG Arena (Rondo)

!

pro rodiny

s dìtmi

Dìj muzikálu se zhruba drží pøedlohy prvního filmu. Kromì Fiony a Shreka se v nìm mùžeme tìšit na další oblíbené a notoricky známé postavy jako jsou Osel nebo Lord Farquaad. Právì poslednì zmínìné postavy pomáhají dát pøíbìhu komediální nádech, který se nese celým pøedstavením. Výpravný dìj nás provede øadou pohádkových lokalit, jako je draèí sluj, hrad Lorda Farquaada a samozøejmì bažina samotného Shreka. Mimo nìj se na jevišti vystøídá dlouhá øada pohádkových postavièek, které jsou nám milé a známé. Pinokio, Tøi prasátka, Perníèek, zamilovaná draèice, Karkulka s Vlkem, Jeníèek a Maøenka a další.

!

NOVINKA

Cena: 1.370 Kè

Muzikál o nezlomné síle lidského ducha, touze pøežít, vìrné lásce a odhodlání se vzepøít škodolibému osudu, i když tou rukou osudu mùže být jen rozmarný spisovatel. Muzikálové provedení staví ètenáøùm dobøe známý pøíbìh o ztroskotání jistého námoøníka Robinsona a jeho témìø dvacetiletém pøežívání na pustém ostrovì ztraceném kdesi vprostøed oceánu, do úplnì jiného svìtla. Jeho hlavními protagonisty jsou dva soupeøi. Hlavní hrdina - Robinson, již roky uvìznìný ve své vlastní samotì daleko od domova; a jeho Autor - spisovatel Daniel Defoe, potmìšilý hybatel dìje, který si se svým hrdinou dìlá, co se mu zlíbí jen za úèelem toho, aby román o jeho truchlivém osudu sloužil k pobavení budoucích ètenáøù. Tento souboj dvou silných osobností tvoøí most mezi dvìma dìjovými liniemi - Robinsonovým pobytem na opuštìném ostrovì a pøíbìhem, který se paralelnì odehrává ve vzdálené Anglii. Dìj muzikálu nás tedy zavádí nejen do tajemného nitra džungle ostrova, napadaného kanibaly a sužovaného nájezdy zlotøilých pirátù, ale také do daleké, konvencemi svázané Anglie, kde zamilovaná dívka již roky vyhlíží svého ztraceného milého a èeká na jeho návrat. Shledají se ještì nìkdy? Obsazení: Daniel Hùlka, Peter Strenáèik, Miroslav Etzler, Pavel Soukup, Kateøina Brožová, Jana Nováková Adamcová, Elis Ochmanová, Miroslav Hrabì, Tomáš Savka, Peter Strenáèik, Josef Vágner, Lukáš Randák, Magda Malá a další.

Cena: 1.480 Kè 33


Další akce ve spolupráci:

Vlastní kulturní akce

Velký dìtský karneval se šaškem Vikym

Tradièní BAVI ples - Pøátel dobré zábavy

Termín: 3.3. 2018

Záložna Litovel ve 14 hod. Tradiènì ve spolupráci s MS ODS.

23. roèník Termín: 3.3. 2018 Tentokrát ve všech prostorách Záložny - velký a malý sál, restaurace

Hraje: Fofrovanka Program: totální náøez pro všechny, co mají rádi legraci a dobrou zábavu. Tento ples si nikdy nehraje na snobské móresy právì díky návštìvníkùm, kteøí se sem chodí hlavnì pobavit. Bohatý program, který je zatím pøekvapením... Doporuèujeme vèasnou rezervaci v CK BAVI!

Retro bál ve Støelicích Termín: 12.5. 2018

Ve spolupráci s DDM Unièov.

Vystoupení šaška Vikyho - Karnevaly pro dìti na dìtských dnech, karnevalech a jiných akcích Úèinkuje: Viktor Kohout, Luba Faltus a Viktor Kohout jr. Zaèátky: vìtšinou ve 14 hod. Termíny zatím nasmlouvaných vystoupení s místními poøadateli: 20.1. 20.1. 21.1. 21.1. 27.1. 27.1. 28.1. 28.1. 3.2. 4.2. 4.2. 10.2. 10.2. 11.2. 11.2. 14.2. 15.2. 16.2. 17.2. 17.2. 18.2. 18.2. 21.2. 23.2. 23.2. 24.2. 24.2. 24.2. 25.2. 25.2. 28.2.

Vilémov Pivín Skrbeò Odrlice Mariánské Údolí Dub nad Moravou Dolní Beèva Pøíkazy Mladìjovice Senièka Haòovice Vikýøovice Louèná nad Desnou Koøenec Pøerov Litovel - ZŠ Vítìzná Olomouc - ZŠ Svatoplukova Bouzov Blatec Svébohov Bìlkovice - Lašany Ohrozim Olšany u Prostìjova Èervenka - Sokolovna Bystroèice Hnìvotín - MŠ Huzová Veselíèko Cholina Rohle Olomouc - ZŠ Hálkova

1.3. Mikulovice - Sportovní hala 2.3. Kopøivnice 3.3. Litovel 3.3. Seloutky 4.3. Kamenice u Prahy 10.3. Mìsteèko Trnávka 10.3. Kamenná 11.3. Štìpánov 11.3. Leština 16.3. Náklo 17.3. Bohuòovice 17.3. Jesenec 18.3. Dlouhá Louèka 18.3. Oplocany 25.3. Šumvald 5.5. Oplocany - hody 19.5. Mladeè - velký dìtský den 1.6. Šumperk - Pohádka 1.6. Olomouc - MŠ Lužická 2.6. Pòovice 3.6. Oskava - MŠ 4.6. Petrov - MŠ 4.6. Nový Malín - ZŠ 11.6. Šumperk - MŠ Sluníèko 16.6. Králová 21.6. Zábøeh - MŠ Severáèek 26.6. Slavonín 27.6. Rapotín - MŠ 27.6. Libina - MŠ 7.7. Žádlovice - obecní slavnost 20.10. Libina

Silácká Litovel Termín: 19.5. 2018

Sportovní hala Litovel

Hry bez hranic Termín: 26.5. 2018

Areál za lodìnicemi Litovel, ve spolupráci s mìstem a mikroregionem Litovelsko

Litovelské slavnosti Termín: 8.9. 2018

ve spolupráci s mìstem Litovel (Argema, Petr Spálený a Apolo, Voxel, Adele tribute, Kabát tribut...)

Silvestr na Záložnì Termín: 31.12. 2018 Téma: „Léto v zimì“ Jednou za dva roky poøádáme velkolepý Silvestr se zábavou pro všechny. Na „letní záloznì“ nebude chybìt pláž, sluníèko, letní sporty... Vytáhnìte letní šatky, kraasy, slamáky, sluneèní brýle, opalovací krém a hurá na oslavu silvestra ! Doporuèujeme vèasnou rezervaci místenek - stolù v kanceláøi CK BAVI.

34


Nabídka zájezdù CK v zastoupení

CK BAVI je prodejce vstupenek sítí:

Vyberte si v naší CK BAVI z celé øady katalogù cestovních kanceláøí, se kterými úzce spolupracujeme. Zájezdy u nás zakoupíte za stejných obchodních podmínek a za stejné ceny!!! - Budete mít jistotu výbìru!!! Rádi Vám poradíme s výbìrem vaší dovolené, a již se chystáte k moøi, na hory èi za poznáním. Pøipravíme nejvýhodnìjší kalkulace dle vašich požadavkù - a již pro jednotlivce, páry nebo víceèlenné rodiny. Zastupujeme tyto CK:

Viktor Kohout ml. Hledáte DJ na svatbu, party nebo oslavu? Náš DJ má repertoár pro všechny generace - od 90tek po moderní a souèasnou hudbu. Více informací na www.viktorkohout.cz

• svatební DJ • moderování

• party a club DJ

• show pro dìti • animátor ... a dále: WES travel agency, Riviera, Hungaria, America tour, Vítkovice Tours, ViaMare, VTT, Bohemian Fantasy, Ideal tour, Consultour, BK tour, Zlíntour trips, 101 Zemek, Marted, Rekrea, Jokra Tour, Ludor, Maxima, Tipa Tour, Adventura, Kovotour Plus, Inex, Redok, Kudrna, Azzurro, Nev-Dama, Atlantika, Aeolus, Slan tour, Snail travel, Mayer Crocus a další.

Nabídka rekreaèních, pobytových, poznávacích a kombinovaných zájezdù je pestrá. Využijte nabídek na první chvíli, kdy mùžete získat zajímavé slevy, dìti zdarma, èi výlet a transfer v cenì. Disponujeme nabídkou Chorvatska, Bulharska, Itálie, Španelska, Øecka a øeckých ostrovù, Kypru, Turecka, Tuniska, Egypta, Francie, Kanárských ostrovù, Mallorky, Èerné Hory, Maïarska, Slovenska, Èeské republiky a celého svìta vèetnì adrenalinových zájezdù. Doprava: vlastní, autobusem, letadlem, lodí Ubytování: hotely, bungalovy, studia, apartmány, stany, chaty, chalupy 35


Kde nás najdete:

Rezervace a pøihlášky:

Pro firmy, podniky, organizace i rodinnou oslavu:

CK BAVI Litovel nám. Pøemysla Otakara 754 tel.: 585 342 300, 585 371 076 • mobil: 774 224 513 e-mail: info@bavi.cz • www.bavi.cz

CK BAVI Olomouc

Poøadatelská, kulturní a umìlecká èinnost.

Ì

NOV .2018 Opletalova 10 od 1.2 mobil: 774 452 757 e-mail: olomouc@bavi.cz • www.bavi.cz

hledáte umìlce, kteøí by vás vhodnì reprezentovali pøi firemní akci èi potìšili vaše zamìstnance nebo hosty pøi slavnostním veèeru vaší spoleènosti? Chcete pøipravit firemní veèírek, spoleèenskou èi sportovní akci, zábavné odpoledne, pøíležitostnou oslavu nebo dìtský den? Nechte veškeré pøípravy na nás! Nabízíme prvotøídní servis, technické zázemí, stavbu podia, sociální zázemí a další na základì žádané služby. A pøidáme i prvky originality. Pro obecní úøady èi tìlovýchovné spolky zajistíme oslavy výroèí atd.

Zajistíme:

Doprava Máte vlastní skupinu lidí a nebo si sami poøádáte výlet? Jsme pøipraveni Vám zaøídit rezervaci busu i kalkulaci dopravy. Disponujeme nabídkou autobusové dopravy. Zajistíme busy pro menší i vìtší kolektivy. Spolupracujeme s firmami, které vlastní busy znaèek Karosa, DAF, Volvo, Mercedes, Bova, Scania... - mikrobusy pro 7- 8 - 14 - 24 - 29 osob, busy pro 45 - 49 - 54 - 72 - 87 osob. Cena je vìtšinou smluvní - tel.: 585 342 300

V naší poboèce máte možnost zakoupit jízdenky Student Agency a letenky Královna.cz

kulturní akce na klíè, rauty s programem i pozvánkami, ozvuèení, propagaci, moderování akcí, catering. Zprostøedkujeme vystoupení známých tváøí, parodické programy, moderátory, hudební skupiny rùzných žánrù a nejrùznìjší bavièe i jiné kulturní vložky, vhodné na plesy a podobnì. Realizujeme celomìstské akce, show v halách i v komorních prostøedích.

Nabídka pro veøejnost: zajistíme oslavy velkých narozenin, firemních veèírkù, svatby apod. vèetnì rautù, stravování na pøání, dodání výzdoby a programu za dobré ceny. Zajišujeme ozvuèení, hudební discoshow ve stylu Oldies nebo v moderním kabátì. Agentura BAVI Litovel • tel. 602 792 010, 585 342 300 • kohout@bavi.cz

Pøedprodej vstupenek CK BAVI Vám zajistí i individuální vstupenky na koncerty, divadla, muzikály a jiné akce ve spolupráci s prodejní sítí Ticket Art, TicketPortal a Ticketstream, které zastupujeme v kanceláøi Litovel.

Organizování zájezdù a výletù Zaøídíme a pøipravíme školní, mládežnické a podnikové výlety na klíè ! Nabídka zájezdù pro kolektivy je v naší CK na vyžádání! CK Bavi zajistí výlet pro skupiny na pøání a dle požadavku. Dle dohody Vám pøipravíme návrh programu, zajistíme rezervaci, vstupné, ubytování apod. Staèí zvednout telefon a my Vám na základì požadavkù vytvoøíme program a zajistíme celou akci èi zájezd.

Nabízíme vám návrhy exkurzí pro základní a støední školy. Program lze po dohodì pøizpùsobit vašim požadavkùm nebo zpracovat jiné exkurze dle vašeho pøání (stavební a jiné výrobny, sklárny, doly, atd.). Pøenechejte starosti s dopravou, èasovým rozvrhem, zajištìním vstupy a dalších služeb na nás a pøi školní exkurzi se vìnujte pouze dìtem. V cenì exkurzí je zakalkulována doprava autobusem, služby prùvodce a rezervování vstupù (nikoliv jejich úhrada). Cena je dána za exkurzi jedním autobusem bez rozdílu, zda jede 20 dìtí èi plný autobus. Doprava je kalkulována dle požadavku na nástupní místa. V cenì nejsou zapoèítány ceny vstupù, které si hradí tøídní kolektiv pøímo na místì dle skuteèného poètu úèastníkù. Cenové relace dle požadavkù (doprava, poèet osob...). Návrhy možno dle zájmu kombinovat. Detailní program Vám zhotovíme s finanèním návrhem dle konkrétního výbìru zájezdu.

Reklama

zmìna adresy od 1.2. 2018

BAVI Olomouc • Opletalova 10

s.r.o.

nabídka pobytù v rakouských Alpách po celý rok

tel.: 585 232 098 • mobil: 739 029 777

Cestovní pojištìní Zaøídíme Vám cestovní pojištìní, a nemusíte stát fronty jinde. CK BAVI Vám zajistí u svých zájezdù èi pobytù pojištìní na cesty u pojišovny UNIQA. Tabulka tarifù a pojistných èástek Pojištìní léèebných výloh Pojištìní asistenèních služeb Pojištìní léèebných výloh a asistenèních služeb-max. plnìní Souèásti pojištìní asistenèních služeb jsou: - náklady na repatriaci pojištìného - náklady na repatriaci tìlesných ostatkù pojištìného - náklady na vyslání opatrovníka - náklady na pøedèasný návrat z pojištìné cesty - náklady na právní pomoc v zahranièí vèetnì jejího zprostøedkování - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladù - zachraòovací náklady - odškodnìní v pøípadì zadržení pojištìného pøi únosu letadla nebo autobusu - zprostøedkování finanèní pomoci pojištìnému - náklady vzniklé zpoždìním zavazadel - náklady vzniklé zpoždìním letu Úrazové pojištìní - smrt následkem úrazu Úrazové pojištìní - trvalé následky úrazu Úrazové pojištìní - nemocnièní odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) Úrazové pojištìní - denní odškodné Pøipojištìní odpovìdnosti za újmu na zdraví a vìci tøetí osoby Pøipojištìní zavazadel Pøipojištìní zimních sportù Pøipojištìní nebezpeèných sportù Pojištìní stornovacích poplatkù - 80% ze stornovacích poplatkù max. do výše PÈ

K5 S / K5 S+ 5.000.000 Kè 5.000.000 Kè 5.000.000 Kè

TD -------

5.000.000 Kè 5.000.000 Kè 100.000 Kè 100.000 Kè

---------

100.000 Kè 100.000 Kè 1.500.000 Kè

-------

100.000 Kè 100.000 Kè 5.000 Kè 5.000 Kè 150.000 Kè 300.000 Kè

--------150.000 Kè 300.000 Kè

300 Kè/den --1.000.000 Kè 15.000 Kè / 5.000 Kè/ks NE / ANO NE / NE

----1.000.000 Kè 10.000 Kè / 5.000 Kè/ks NE NE

10.000 Kè

5.000 Kè


KOHOUT

BAVI CESTOVNÍ

®

• dìtské tábory • wellness pobyty

KANCELÁØ

• turistické zájezdy

BAVI LITOVEL

• poznávací zájezdy

nám. Pø. Otakara 754 tel.: 585 342 300, 585 371 076 mobil: 774 224 513 e-mail: info@bavi.cz

• cyklozájezdy • rodinné výlety • adventní zájezdy

BAVI OLOMOUC Opletalova 10 mobil: 774 452 757 e-mail: olomouc@bavi.cz

• kulturní akce • zahranièní zájezdy • eurovíkendy

www.bavi.cz

• dovolená

BAVI Vás baví !

Agentura BAVI

Èesko Slovensko Polsko Rakousko Nìmecko Maïarsko Slovinsko Chorvatsko Francie Nizozemí Švýcarsko Itálie Anglie Skandinávie

®

. Litovel, 2018

poøadatelská, kulturní a umìlecká èinnost Pro firmy, podniky, organizace i rodinnou oslavu. • kulturní akce, rauty a spoleèenské akce s programem • moderování akcí • stavby malých i velkých pódií • vystoupení a akce pro dìti • firemní veèírky • diskotéky a ozvuèení na rùzné akce, párty apod. • mìstské i obecní slavnosti • divadelní pøedstavení, historická divadla, loutková divadla • folklórní programy, øemeslné tradice • vystoupení celebrit i místních umìlcù • kaskadéøi, laserová show, ohòové show • poøadatelská èinnost, prodej vstupenek

Find us on

e všechny akc

„na klíè”

nám. Pøemysla Otakara 754 • Litovel tel.: 585 342 300 • mobil: 774 224 513

BAVI OLOMOUC Opletalova 10

© CK BAVI &

VIKTOR

Bavi katalog 2018  
Bavi katalog 2018  
Advertisement