Katalog BAVI 2021

Page 1

VIKTOR

KOHOUT

®

BAVI 2 CESTOVNÍ KANCELÁØ L I T O V E L

www.bavi.cz

... a . VÍCE let .. pro Vás

19 93

• • • • • • • • • • •

dìtské tábory wellness pobyty turistické zájezdy poznávací zájezdy cyklozájezdy rodinné výlety adventní zájezdy kulturní akce zahranièní zájezdy eurovíkendy dovolená

Katalog 2021 Èesko • Slovensko • Polsko • Rakousko • Nìmecko • Maïarsko • Francie • Anglie • Švýcarsko • Itálie • Chorvatsko


BAVI Vás BAVÍ

Cena výletu èi zájezdu: vždy zahrnuje dopravu a služby prùvodce - dle typu akce. U vícedenních zájezdù je v cenì dále ubytování a strava - vždy upøesnìno u zájezdu.

Vážení pøátelé, milí cestovatelé, listujete "staronovým katalogem", který je letos k dispozici pouze v této digitální podobì. Vìøíme, že už se stejnì jako celý náš kolektiv pracovníkù, prùvodcù, øidièù autobusù, hoteliérù, táborových vedoucích a všech, co se starají o Vaše nové zážitky tìšíte, až budete moci vyrazit spolu s námi na výlety za poznáním, turistikou, cyklistikou nebo objevit kouzlo letní dìtských táborù… Nìkteré zájezdy v loòské sezónì nemohly být zrealizovány, nechceme Vás o nì ale pøipravit a nabízíme je v tomto katalogu spolu s øadou novinek. Pro naše táborníky uvádíme horkou novinku a to areál v Budišovì nad Budišovkou s ostøílenou partou s Milanem Dino Novákem! Tìm, kteøí se rádi toulají po naší vlasti jistì udìláme radost rozšíøením výletù po ÈR. Kromì stálých a oblíbených wellness hotelù nabízíme opravdu krásné novinkové resorty. Kompletní souhrn najdete na našich stránkách, kde pravidelnì doplòujeme jejich aktualizované balíèky. U nìkterých zájezdù je uvedena poznámka „zájezd nebude realizován“. Neznamená to, že zájezd nemùžeme zrealizovat pro váš kolektiv èi vìtší skupinu zájemcù. Rádi vám pøipravíme nabídku dle požadavku. Vìøíme, že letošní rok bude již více naklonìn cestování a my budeme moci opìt nabídnout pobyty u moøe do všech oblíbených destinací, s jejichž výbìrem Vám rádi poradíme. Pøipravíme výlety a zájezdy tak, abyste si je vychutnali, poznali nová místa... protože…. „Necestujeme abychom utekli od našeho života, cestujeme aby nám neutekl život.” Dìkujeme za vaši pøízeò a tìšíme se opìt na vás...

Viktor Kohout a kolektiv BAVI

Kde nás najdete:

Rezervace a pøihlášky:

CK BAVI Litovel nám. Pøemysla Otakara 754 tel.: 585 342 300 • 585 371 076 mobil: 774 224 513 e-mail: info@bavi.cz

www.bavi.cz Další prodejní místo: Olomouc

Pøíplatky V cenì nejsou vìtšinou zahrnuty poplatky za vstupy do jednotlivých objektù vèetnì jejich rezervaèních poplatkù. U jednotlivých akcí vždy uvádíme orientaèní ceny vstupù, které byly v dobì tisku katalogu aktuální. Pøípadné zmìny uvedeme v koneèných pokynech k odjezdu.

Platba hotovì - v kanceláøích BAVI nebo u provizních partnerù, kteøí jsou zároveò inkasním místem pøevodem na úèet - èíslo úètu a variabilní symbol je uveden vždy na cestovní smlouvì Akceptace poukazù Sodexo, Benefit-Plus, Rodinné a Senior pasy na vlastní zájezdy a akce (mimo letní tábory, vícedenní zájezdy, divadelní a muzikálová pøedstavení).

Slevy • u zájezdù oznaèených písmenem (S) - „zájezd ve spolupráci” jsou slevy dle CK.

Výlety a zájezdy Minimální poèet k realizaci akce u autobusových zájezdù je 35 úèastníkù. Upozoròujeme, že poøadí uvedených míst èi objektù se mùže zmìnit z dùvodù, které nebyly známy pøi pøípravì katalogu.Pøípadná zmìna programu je avizovaná pøedem v odbavení.

Doprava a nástupní místa Doprava je zajištìna najímanými busy renomovaných dopravních spoleèností. Bìhem cesty jsou pravidelné hygienické zastávky na odpoèivadlech (po 3-4h). V pokynech jsou uvedeny èasy odjezdu a pøíjezdu. Každý úèastník by mìl být pøítomen na odjezdovém místì, které uvedl ve smlouvì alespoò 10 minut pøed odjezdem. Pokud klient nebude v dobì odjezdu pøítomen, musí si zajistit sám transfer na další nejbližší nástupní místo a o tomto informovat prùvodce. Dále je nutné pøi návratu poèítat s možností zpoždìní (poèasí, technické komplikace), které CK ani dopravce nejsou schopni ovlivnit Nástupní místa - pøevážnì u všech akcí je nástupním místem Litovel a Olomouc. Další nástupní místa - dle charakteru a trasy akce: Prostìjov, Vyškov, Rousínov, Brno, Mikulov, Mohelnice,Unièov. Pro kolektivy nástupní místa dle dohody.

Zasedací poøádek je tvoøen pøed akcí a je nutné ho dodržet.Rozhodujícím faktorem je pøedevším datum zakoupení zájezdu, pøípadnì je možno pøihlédnout k individuálním požadavkùm klientù. V pøípadì zájmu o pøední èást autobusu doporuèujeme vèasné zakoupení zájezdu. Klientùm, kteøí si zakoupí zájezd na poslední chvíli není možno s požadavkem na pøední èást busu již pak vìtšinou vyhovìt.

Organizaèní pracovníci CK - prùvodci Po dobu výletu èi zájezdu vás budou doprovázet naši prùvodci. Každá akce má jiný charakter a náplò, proto se snažíme vždy vybrat odpovídajícího prùvodce. Nìkteré výlety doprovází pouze technický prùvodce. Upozoròujeme, že na nìkterých místech a v nìkterých mìstech platí vyhláška, kdy zde mohou prùvodcovské služby vykonávat jen místní prùvodci s licencí platnou v dané destinaci.

Pokyny na cestu Pokyny odesíláme pouze klientùm, kteøí jsou objednavateli akce. Ti mají povinnost pøedat odbavení všem úèastníkùm uvedeným na cestovní smlouvì. Pokyny odesíláme 7 dní pøed termínem akce a to buï mailem nebo poštou.

Ubytování Ubytování je voleno dle možností lokality, pøevážnì se jedná o ubytování hotelového typu - standardnì 2lùžkové pokoje. Jiné skladby pokojù jako 3 a 4lùžkové na vyžádání. Jednolùžkové pokoje za doplatek neobsazené postele - info v kanceláøi.

CK Rekos • Slovenská 12

Cestovní doklady

tel.: 602 782 786

Doporuèujeme kontrolu cestovních dokladù - pas nebo obèanský prùkaz. Za platnost odpovídá každý úèastník. Upozoròujeme, že každý úèastník musí mít vlastní cestovní doklad a to vèetnì dìtí.

Obecné informace k zájezdùm Program u jednotlivých zájezdù je struèný. Pro kolektivy lze upravit dle zájmu. Katalog není vypracován ke studijním úèelùm, ale k informacím o zájezdech.

Rezervace a objednávka zájezdu • osobnì v naší CK v Litovli nebo u partnerské CK nebo CA, kde Vám pomùžeme s výbìrem a podáme pøesnìjší informace k zájezdu • prostøednictvím objednávkového formuláøe na našich stránkách www.bavi.cz - o ostatní se opìt postarají naši pracovníci • poštou, e-mailem a my Vám obratem zašleme cestovní smlouvu poštou na Vaši adresu, e-mailem nebo budete kontaktováni telefonicky pro upøesnìní požadavkù • telefonicky a my Vám po domluvì zašleme smlouvu

Pojištìní Cestovní pojištìní není zahrnuto v cenì výletu èi zájezdu a doporuèujeme jeho sjednání pøi koupi. Podmínky a rozsah pojištìní uvádíme v tabulce na konci katalogu. • doporuèujeme sjednat u naší CK komplexní pojištìní Uniqa, které zahrnuje pojištìní léèebných výloh, úrazu, repatriace, odpovìdnosti za škody a storna zájezdu. O podmínkách a rozsahu pojištìní se informujte v CK. Pojištìní proti úpadku CK dle zákona è. 159/1999Sb. je zahrnuto v cenách vícedenních zájezdù a letních dìtských táborù. CK Viktor Kohout je pojištìna dle tohoto zákona u pojiš ovny Generali a.s.

Výhrada zmìny podmínek Jelikož katalog je pøipravován s pøedstihem, tak v dobì mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu mohou nastat okolnosti, které mají vliv na podmínky realizace daného zájezdu. Naše CK si vyhrazuje právo zmìnit údaje uvedené v tomto katalogu (program, rozsah a obsah služeb).


Obsah:

I. Chatový tábor Heroltice

- dìtský tábor u øeky Svratky v lokalitì Šárka blízko Tišnova

Dìtské tábory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Èeská republika - zájezdy a výlety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

místo

- doporuèený vìk: 7- 15 let - celotáborová motivaèní hra i zájmové aktivity v rámci Vyber si a bìž, komornìjší poèet dìtí - vhodné i pro malé dìti a dìti, které jedou na tábor prvnì - velmi oblíbené støedisko - možnost doobjednání výletu u busu - pro horší poèasí velký párty stan, který pojme celý tábor - bazén s protiproudem a krásné sociální zázemí - nádherná pøíroda Popis: tuto osvìdèenou lokalitu jsme zaøadili opìt do nabídky vzhledem k velké oblíbenosti. Krásné støedisko blízko Brnìnské pøehrady. Poèet míst omezen na 90 dìtí. Rekreaèní areál se nachází asi 25 km od Brna smìrem na Tišnov. Ubytování: ve 4lùžkových chatkách s el. (92 míst), moderní umývárny v nerezu, toalety, novì velký párty stan pro celý tábor v pøípadì deštivého nebo naopak hodnì sluneèného poèasí. Pro volný èas: støedisko poskytuje možnost táborákù, ruské kuželky, stolní tenis, høištì na plážový volejbal, streetballový koš, projížïky na lodièkách, petangue, sportovní pùjèovna a bazén 10x5m (protiproud, noèní osvìtlení) V cenì: 9x nocleh, 10x strava 5x dennì s pitným režimem + balíèek na cestu, programové zajištìní, doprava z Olomouce, Litovle, Prostìjova a Brna, bazén, odmìny pro dìti, pojištìní CK, DPH. Pojištìní: 180 Kè / 10denní turnus. Jedná se o pojištìní proti stornu - Uniqa - trvalé následky úrazu, zavazadel a storna (v pøípadì, že dítì nenastoupí kvùli nemoci na tábor) - nutno sjednat pøi objednávce tábora!

Zájezdy za vínem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 Zájezdy - divadla, muzikály, kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Slovensko - turistika, poznání, termály a relaxace . . . . . . . . . . . . . 13 Rakousko - zájezdy za relaxací a koupáním . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Rakousko - poznávací zájezdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Rakousko - zájezdy s turistickým nádechem . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Polsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Nìmecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Maïarsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Cyklozájezdy pro kolaøe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Chorvatsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Itálie, Francie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Švýcarsko, Velká Británie, Slovinsko, Norsko . . . . . . . . . . . . . . . 28

Termíny:

Adventní zájezdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

17.- 26.7. 2021 26.7.- 4.8. 2021 4.- 13.8. 2021

Zahranièní wellness pobyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Tuzemské wellness pobyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

(10 dní) (10 dní) (10 dní)

Olympic Games Kdo dobyje Heroltice Kriminálka Heroltice

Olympic Games

Vlastní kulturní akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Dìtské tábory 2021

!

osvìdèené

Termín: 17.- 26.7. 2021 Cena: 4.900 Kè doporuèený vìk: 6-15 let Hlavní vedoucí: Mgr. Tereza Knittlová - zkušená táborová vedoucí s dlouholetou praxí Program: Sportovní bohové sestoupí z Olympu a pøed dalekou cestou do Japonska na letní olympijské hry stráví aklimatizací v Herolticích! Jako pøípravu na Tokio uspoøádají Heroltické pøedeHry. Aklimatizace pøed olympiádou není pro bohy jen tak - u nìkterých soutìží zapomnìli za 5 let pravidla, takže budou trochu mimo, než si zase vzpomenou. Nìkteøí bohové za 5 let zlenivìli a tak tréninky na bìžecké disciplíny probìhnou pouze u videa. Soutìž jachet probìhne v bazénu a softball budeme hrát s tvrdými míèky, ve støelbì si pak ze sebe budeme støílet navzájem, turnaj v Golfu sponzoruje Volkswagen, na trampolínì nebudeme skákat, ale pouze polehávat. Na pláži si budeme èíst a ne hrát volejbal. Místo moderního pìtiboje zaøadíme starobní ètyøboj. Heroltické olympijské pøedeHry budou probíhat pod záštitou bohynì Téresis, trénovat budou bùh a bìžec na nejdelší tratì Zip, božská koulaøka Janèa, žhavé výstøely pøi sportovní støelbì zamíøí Adam, choreografii akvabelám pøipraví Lùïa, Míša si to hodí, sportovním manažerem, kondièním trenérem a kustodem je Vinci, lékaøskou péèi a rehabilitace zajístí lékaøská bohynì Barèa. Tìšíme se se všemi na vidìnou na zahajovacím ceremoniálu!

26 let profesionální práce

Chatové tábory:

Heroltice, Kosov, Budišov nad Budišovkou Na všech táborech aktuální webovky !! Rodièe se každý den mohou mrknout na webové stránky, kde uvidí aktuální fota denního programu. Dìtem i vedoucím mohou napsat vzkaz na taborybavi.cz Proè na tábor s CK BAVI? Dìtský tábor umožòuje aktivní rekreaci. Správnì zvolený a promyšlený program je pro tábor nezbytností. Programová náplò táborù je pøizpùsobena souèasným trendùm dìtí a teenagerù. Kvalita u našich dìtských táborù hraje rozhodující roli. Program - každý tábor má pøedem pøipravený program. Program je rùznorodý, aby dìtem dával dostatek prostoru na seberealizaci. Táborový program nesmí žádné dìti vyøazovat pro jejich menší znalosti nebo schopnosti a nesmí ani nikoho protìžovat. Program tábora dává dìtem prostor k soutìživosti, uèí je samostatnosti, týmové spolupráci a øadì dalších užiteèných vlastností. Hlavní souèástí programu je celotáborová hra, jejíž motivace se prolíná celým táborovým dìním. Její zamìøení najdete již v názvu tábora... Naše celotáborová hra má nìkolik úkolù: Probudit v dìtech pøirozenou soutìživost, prohloubit kolegialitu, nastartovat soutìžního ducha, zapojit logické myšlení, svaly a dát prùchod energii, nauèit se týmové høe, ve starších vùdèí a organizaèní dovednosti, v mladších schopnost vycházet se staršími a mnoho dalšího. Na táboøe dítì kromì zážitkù z programu má možnost rozvíjet své znalosti a zkušenosti a také se tøeba nauèí øadu problémù øešit bez rodièù s pomocí vedoucích. Kromì samostatnosti získávají také potøebnou sebedùvìru, odvahu a chu vyjadøovat svoje názory a øadu dalším vlastností, které mohou využít ve škole i v bìžném životì. Naše tábory využívají k programu i moderní technické vybavení v podobì ozvuèení, osvìtlení i speciálních efektù. Stravování - na táboøe je strava zajištìna 5x dennì a je zajištìn celodenní pitný režim. Hygienickým pøedpisùm odpovídá také vybavení kuchynì a potraviny jsou správnì uskladnìny. Vedoucí kuchynì sestavuje jídelníèek, který je dostateènì pestrý a vyvážený. Naše tábory jsou pøedem nahlášeny na Krajské hygienické stanici. Pokud nás rodièe upozorní pøedem, že dítì má jiné požadavky na stravu - zdravotní dùvody, diety, alergie atd., dokážeme se tìmto situacím pøizpùsobit. Prosíme, aby informace o dietách byly pøedány s dostateèným pøedstihem! Zdravotní zajištìní - na každém táboøe je pøítomen po celou dobu zdravotník, který prošel pøíslušným školením a má oprávnìní vykonávat funkci zdravotníka na dìtských zotavovacích akcích (pracovníci ze zdravotnictví...). Po celou dobu tábora vede zdravotní dokumentaci, do které zaznamenává pøípadné zdravotní komplikace. Zdravotník také u odjezdu na tábor vybírá léky, které táborníci pravidelnì užívají a po táboøe pøedá rodièùm veškeré informace o pøípadných zdravotních komplikacích dìtí, vèetnì informace o klíš atech, které mohou být pøíèinou pøípadného onemocnìní. Zdravotník má také kontakt na nejbližšího dìtského lékaøe, který pomùže pøi vážnìjších zranìních nebo pøi závažnìjších onemocnìních. Oddílová èinnost - je na našich táborech dùležitá, protože dìti tráví ve svých oddílech hodnì èasu. Oddíly jsou rozdìleny podle vìku a jsou spolu dívky i kluci, ubytovaní samozøejmì zvláš . Oddílový program pøizpùsoben vìku dìtí. Každý oddíl má 2 oddílové vedoucí. Vedoucí provází svùj oddíl celým dnem od budíèku až po veèerku (mimo celotáborové hry), dìti se na nìho mohou kdykoliv s dùvìrou obrátit. Naše hry peèlivì vybíráme a snažíme se zamìøit jak na zábavu, tak i na rozvoj intelektu, akèní a sportovní stránku her. Snažíme se poøádat bezproblémový tábor, na kterém se dìti, a už ty menší nebo ty dospívající, cítí dobøe a užijí si každý den pobytu. Každoroènì sestavujeme co možná nejlepší program a jsme rádi, když s námi táborníci zùstávají a úèastní se našeho tábora opakovanì. To je pro nás známka spokojenosti dìtí i Vás rodièù a zároveò je to pro nás nejvìtší ocenìní naší práce. Také nestojíme na místì. I proto bývají naše tábory dìtmi velice oblíbené a tím i nìkteré turnusy v bøeznu vyprodané. Platba tábora: na 2 splátky - záloha 2.000 Kè a doplatek do 20.5. 2021. Sleva se neposkytuje. Platbu za letní tábory nelze hradit stravenkami. Úhrada tábora - fakturou na zamìstnavatele, pøevodem, hotovì v kanceláøi CK.

Kdo dobyje Heroltice Termín: 26.7.- 4.8. 2021 Cena: 4.900 Kè doporuèený vìk: 7-15 let Hlavní vedoucí: Jitka Pøivøelová - zkušená táborová vedoucí s dlouholetou praxí Program: Deset dní spoleèné cesty nejen za zábavou, ale i poznáním nových kamarádù. Budeme cestovat do rùzných míst a èasových období, kde budeme hrát ty nejúžasnìjší hry, díky kterým získávaš všemožné zkušenosti. Zkušenosti, které mohou tvému oddílu pomoci k výhøe a ovládnout Heroltice. Budeš to ty, kdo tomu pomùže? Bude to tvùj oddíl, který dobyje Heroltice? Ji a a její tým se na tohle dobrodružství nemùže doèkat už teï!

Kriminálka Heroltice Termín: 4.- 13.8. 2021 Cena: 4.900 Kè doporuèený vìk: 7-15 let Hlavní vedoucí: Radka Sedláøová alias Øaïa - uèitelka MŠ a zkušená táborová vedoucí s dlouholetou praxí Program: Vydejte se s Øaïou na dobrodružnou cestou za spravedlností po stopách zloèinu. Budeme chytat zloèince, øešit kriminální pøípady a vyzkoušíme si jaké to je být policistou. Podíváme se i na druhou stranu zákona, kdy se promìníme v zákeøného zloèince. Navštíví nás také specialisté z kriminálky, kdy budou odebírat otisky prstù a budeme si moct prohlédnout policejní auto. Èeká nás spoustu pøekážek, které spoleènými silami pøekonáme.Tìšíme se na nezapomenutelných 10 dnù.

1


II. Chatový tábor Budišov nad Budišovkou - klasický tábor s celotáborovou hrou

III. Chatový tábor Kosov u Zábøeha na Moravì

!

NOVINKA

Chatový tábor ZÁLESÍ - Budišov nad Budišovkou Popis: Pro ubytování slouží 52 døevìných chatièek, které jsou 4 lùžkové. Sociální zázemí vèetnì sprch pro tábor je umístìné v suterénu budovy se vstupem pøímo z venkovního areálu. Souèástí areálu je nìkolik kluboven, jak ve venkovní èásti areálu, tak i v prostorách budovy. - 800m od areálu se nachází vodní nádrž - k dispozici velká travnatá plocha a 3 høištì, která umožòují hrát pøehazovanou, ringo, volejbal, basketbal a další aktivity - LANOVÝ PARK (od120cm/od 8let -nabízíme možnost návštìvy s instruktorem za pøíplatek na místì 100 Kè/dítì ) - možnost støelby z Paintball zbranì na terè Stravování: plná penze s pitným režimem - domácí strava 5x dennì. Ubytování: 4lùžkové chatky , vybavené lùžkovinami, (možnost si vzít vlastní) V cenì: 9x nocleh, 10x strava s pitným režimem, programové zajištìní, odmìny pro dìti, pojištìní CK, DPH, programoví hosté a zdravotní dozor. Hromadná doprava z Olomouce, Litovle. Poznámka: možnost i individuální dopravy - autem smìr ze Šternberka na Moravský Beroun a následnì se areál nachází pøed vesnicí Budišov nad Budišovkou Pojištìní: 180 Kè / 10denní turnus. Jedná se o pojištìní proti stornu - Uniqa - trvalé následky úrazu, zavazadel a storna (v pøípadì, že dítì nenastoupí kvùli nemoci na tábor) - nutno sjednat pøi objednávce tábora!

- klasické a teenager tábory

!

osvìdèené

místo

Popis: jedná se o vyhledávané táborové støedisko asi 7 km za Zábøehem na Moravì. Areál má výhodu - super zázemí i pro špatné poèasí. Má vlastní budovu se sály, klubovny, chatky, høištì na volejbal, fotbal, novou trampolínu, stolní tenis, høištì na plážový volejbal, vlastní krytý bazén, kuleèník, pískovištì a jiné. Je obklopen krásnou pøírodou s možností výletù do okolí. Jedna z priorit tohoto zaøízení je vlastní kulturní dùm pøímo v areálu. Ubytování: 4lùžkové chatky s elektøinou, vybavené peøinami nebo spacákem a povleèením (možné si vzít i vlastní). Budova a spoleèné sociální zaøízení (dámské po rekonstrukci). Stravování: plná penze s pitným režimem - domácí strava 5x dennì. V cenì: 9x nocleh, 10x strava s pitným režimem, balíèek na cestu, programové zajištìní, doprava z Olomouce, Litovle a okolí, využití krytého bazénu, odmìny pro dìti, pojištìní CK, DPH, programoví hosté a zdravotní dozor. Hromadná doprava z Olomouce, Litovle, Mohelnice. Poznámka: možnost individuální dopravy: - vlakem do Zábøehu, pøestoupit na bus smìr Hoštejn a vystoupit na zastávce Kosov - autem smìr ze Zábøehu na Moravì na Hoštejn, Kosov se nachází asi 10 min. cesty mezi tìmito obcemi. Tábor je po levé stranì. Pojištìní: 180 Kè / 10denní turnus. Jedná se o pojištìní proti stornu - Uniqa - trvalé následky úrazu, zavazadel a storna (v pøípadì, že dítì nenastoupí kvùli nemoci na tábor) - nutno sjednat pøi objednávce tábora!

Termíny:

Po stopách lesních tvorù

1.- 10.7. 2021 10.- 19.7. 2021 19.- 28.7. 2021 28.7.- 6.8. 2021

Termín: 1.- 10.8. 2021 Cena: 4.900 Kè doporuèený vìk: 6-15 let Hlavní vedoucí: Milan Dino Novák - záchranáø, dlouholetá praxe Program: Pøidejte se k další dobrodružné výpravì s Dinem a jeho partou skvìlých vedoucích do krásného a doposud neprozkoumaného lesního království, které se nachází v malebné kotlinì mezi Oderskými vrchy. Strávíme spoleènì krásných 10 dní mimo civilizaci, bìhem kterých se vydáme po stopách lesních tvorù a pokusíme se jim pomoci prolomit dávnou kletbu. V oddílech si užijeme nejrùznìjší táborové hry a soutìže, které budou okoøenìny napìtím, adrenalinem a spoustou legrace. Jdeš do toho s námi?

Netflix - Pøíbìh z Kosova Teenager I. - JUMANJI Tábor plný her a soutìží v moderním stylu Teenager II. - KOSOPOLY

Netflix - Pøíbìh z Kosova Termín: 1.- 10.7. 2021 Cena: 4.900 Kè doporuèený vìk: 7-15 let Hlavní vedoucí: Renata Švubová - zkušená táborová vedoucí s dlouholetou praxí s CK BAVI Program: Netflix už zná celý svìt, díky svým rùznorodým pøíbìhùm, ale jen jediná vesnièka je schopna si je tvoøit sama. Naše neobyèejné místo se jmenuje Kosov. Tato malinká, leè neobyèejná vesnièka má své kouzlo a díky svým doèasným 140 mladým obyvatelùm, tvoøí své nezapomenutelné pøíbìhy. Nakouknou do zákulisí komedií, akèních i sci-fi filmù a seriálù. Díky hlavní režisérce Renèe dostanou pøístup úplnì do všech míst, jaké si èlovìk nemùže ani pøedstavit. Pøidejte se k Renèe a jejímu týmu tìch nejlepších hercù všech dob a staòte se souèástí našeho nezapomenutelného pøíbìhu.

Teenager I. - JUMANJI Termín: 10.- 19.7. 2021 Cena: 4.900 Kè doporuèený vìk: 12-16 let Hlavní vedoucí: Viktor Kohout ml. - zkušený táborový vedoucí s dlouholetou praxí Program: Vítejte v džungli plné úžasného dobrodružství! Tentokrát se pøeneseme do tajuplného svìta, kde na nás zajisté bude èekat nejedno nebezpeèí v podobì hry, která mìní svìt. Se všemi novými kamarády a známou Vikyho bandou vedoucích se však nemusíš nièeho bát, urèitì si hravì se všemi nástrahami poradíš! Hra skrývá 10 dnù plných soutìží, her, diskoték, táborákù a mnoho dalšího a už jen èeká, až ji v létì spustíme! Jak to vypadalo na táboøe minulý rok mùžete zkouknout v odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=rFtOjrFHjM8

Tábor plný her a soutìží v moderním stylu Termín: 19.- 28.7. 2021 Cena: 4.900 Kè doporuèený vìk: 8-15 let Hlavní vedoucí: Davídek Urbánek - zkušený táborový vedoucí s dlouholetou praxí Program: A je to opìt tu! Kdo nebyl na táboøe v moderním stylu, jako by nebyl na táboøe. Akèní, zábavné a hlavnì spravedlivé hry s Davidem a jeho týmem nejlepších vedoucích, èekají právì na tebe! Jako na všech táborech nebude chybìt bohatý program - soutìže, závody, diskotéky, táboráky, parodie na TV poøady, výlety, tance všeho druhu, stínohry, letní kino… Nechybí ani oblíbené sportovní aktivity, jako je bazén, košíková, softbal, kopaná, pøehazovaná nebo tøeba ringo. Mùžeš se tìšit na turnaj v legendární židlièkované nebo jednu z letošních novinek jako je akèní SKRzhazka. Nechybí ani tradièní nadstandardy, které si zakoupíš za táborovou mìnu (viz foto www.taborybavi.cz). Jedná se hlavnì o celodenní show v mnoha podobách. Celotáborová hra je (protkaná zábavnou recesí) plná zábavné recese v parodickém stylu a dvojsmyslnému humoru. Program je plný nových zábavných soutìží a nápadù, které jsou vhodné pro všechny dìti, které mají týmového ducha a rády se baví.

Teenager II. - KOSOPOLY Termín: 28.7.- 6.8. 2021 Cena: 4.990 Kè doporuèený vìk: 14-17 let Hlavní vedoucí: Viktor Kohout ml. - zkušený táborový vedoucí s dlouholetou praxí Program: Máme za sebou odvrácení konce svìta, ve kterém jsme loni úspìšnì zvítìzili. Po vítìzoslavném konci však pøichází NOVÁ ÉRA. Éra, kde musíme vybudovat novou civilizaci, což urèitì nebude jednoduché! Opìt na nás bude èekat nejedna nástraha a intrika, kterou zvládnou vyøešit jen ti nejsilnìjší a nejchytøejší. Vy, co již znáte Vikyho šílenou bandu vedoucích, zajisté víte, že si pro Vás opìt pøipravila nìco jedineèného. Letos se kromì divokých her, božích diskoték atd. mùžete tìšit i na zajímavé workshopy a mnoho dalších novinek! Ten, kdo stále váhá jestli tìch 10 dnù bude stát za to, tak a okamžitì mrkne na YouTube na loòské afterko › › › › › https://www.youtube.com/watch?v=rFtOjrFHjM8

2


Tábory pro rodièe a prarodièe s dìtmi - aktivní dovolená v Kosovì Termín: 7.- 13.8. a 13.- 19.8. 2021 Cena: 4.390 Kè, dìti 2-11,99 let 3.590 Kè,

Tábor 18 + Kingdom of Kosov

!

pro rodiny

- tábor pro dospìlé!

s dìtmi

Termín: 25.- 29.8. 2021 Cena: 3.290 Kè

dìti do 1,99 let bez nároku na lùžko zdarma (stravu a program mohou využívat) Velmi oblíbená aktivní rekreace pro nejen rodièe s dìtmi: Chcete se na chvilièku vrátit do dìtských let? Nebo si nejste jistí, zda je vaše dítì již pøipravené jet na tábor úplnì samo? Pak právì pro vás jsou urèeny tábory pro rodièe èi prarodièe s dìtmi (min. 1 - maminka, tatínek, babièka, dìdeèek) s dobrovolným celodenním „táborovým“ programem pro dìti a nìkdy i odpoèinkem pro rodièe èi prarodièe. Ale vìtšinou se nám podaøí dospìláky zatáhnout do her. Pro každoroèní velký zájem jsme letos uspoøádali opìt 2 turnusy. Nemusíte se starat o program ani stravu - vše udìláme za Vás! Popis: jedná se o rekreaèní støedisko složené z hlavní budovy a chatek. V areálu se nachází høištì, nová trampolína, stolní tenis, skákací hrádek, dìtské høištì, pískovištì, klubovna, spoleèenská místnost s kuleèníkem a sociální zázemí vè. nového sociálního zaøízení pro dámy. Koupání ve vlastním krytém bazénu. V okolí Rešovské vodopády, ZOO Olomouc, Rapotín - Veterán muzeum, krásná pøíroda... individuální výlety. Ubytování: chatky s elektøinou (2 a 4lùžkové) a èásteènì v budovì, spoleèné sociální zaøízení (dámské po rekonstrukci). Program: celotáborová hra je opìt pøekvapením... velmi oblíbená aktivní rekreace. Letní tábory pro rodièe s dìtmi jsou pobyty s nabitým programem, hrami, soutìžemi, zájmovými kroužky, bojovkami, diskohrátky a karnevalem. Hry a soutìže mají za cíl pobavit a odreagovat dospìláky od práce a povinností a seznámit se s novými lidmi. Tyto letní pobyty probíhají v pøíjemným a udržovaným táborovým støedisku s možností ubytování ve zdìné budovì (na tábor mírnì komfort rodinné dovolené) nebo chatce (táborový zážitek). Opìt to bude nové s novými nápady. Pokud nevíte kam na dovolenou, tak to máte jasné! :-) Animaèní programy pro dìti i dospìlé - tábory, kde na programu jsou dìtské soutìže a hry, výlety do okolí, koupání, zábavné sportovní aktivity, karneval a rùzné výtvarné, rukodìlné, taneèní a jiné kroužky. Úèast rodièù na programu je dobrovolná - možnost odpoèinku a relaxace. Diskotéky, kytara, táborák, výlety, video projekce, fes ák èi Bílá párty, balónková diskotéka a grilování na terase, soutìž hledáme talent a motivující celotáborová hra. Silná a „spravedlivá” parta s Ó velkým, Marou, Drak-Huš, Verèou, Špuntem, pøedsedkyní JZD Kosov paní Agrou Øepkovou a novými posilami je pøipravena se do vás pustit. Spravedlivé hry, akèní nabídky a sázky se právì pøipravují! Celou dobu je k dispozici: vyhøívaný vnitøní bazén, dìtské høištì s pískovištìm, druhé vìtší høištì na støedisku, vybavení na sporty (míèe, stolní tenis, kuleèník, šipky, badminton, líný tenis... Možnost úpravy stravy dle rùzných omezení (alergie na lepek, laktózu atd.) Bar s možností koupit nìco dobrého na zub- otevøen jen v dobì, kdy není program!!! V cenì: 6x nocleh, 6x strava - 4x dennì s pitným režimem (snídanì ve formì bufetových stolù), programové zajištìní, odmìny, bazén, ohòostroj, využití dìtského koutku se skákacím minihradem, programoví hosté... Poznámka: doprava individuální. K dispozici bar s terasou, toèeným pivem a jinými nápoji... Pøíplatky: pojištìní Uniqa 126 Kè - úrazové, zavazadel a storna (v pøípadì nemoci) - nutno sjednat pøi objednávce tábora! Pøíplatek za obsazení: 4lùžkové chatky 2 platícími osobami + 1.800 Kè za chatku 4lùžkové chatky 3 platícími osobami + 500 Kè za chatku Dùvod tohoto pøíplatku je ten, že majiteli platíme pronájem rozpoèítaný na každé lùžko. V pøípadì, že již chatièky pro 2 osoby budou vyprodané, tak páry mùžeme doplnit do ètyølùžkové chatky samozøejmì bez pøíplatku.

!

NOVINKA

Pøedstavujeme Vám úplnou novinku a troufáme si øíct akci, na kterou nejspíš nikdy nezapomeneme! TÁBOR PRO DOSPÌLÉ - je to opravdu tak. Vy všichni, kteøí se stále cítíte duší teenagerem, jezdili jste na naše tábory "kdysi", chcete zažít aktivní dovolenou jak má být, nebo máte smysl pro humor a jste rádi souèástí komunity bláznivých a zároveò pohodových lidí nastražte uši!!! Program: Kingdom of Kosov - Království, které má vlastní tvrdá pravidla. Pøeneseme se letos totiž zpìt do støedovìku a už teï se mùžete tìšit na šílené hry se zajímavou atmosférou. Kdo zùstane králem tohoto zvláštního svìta a vybuduje nejsilnìjší impérium zùstává v tuto chvíli otázkou! Samozøejmì nás èekají skvìlé party, táborák, veèerní grilování, chill s drinkem u bazénu + vše co k táborùm patøí.. i veèerka, pøísní vedoucí a bodování poøádku na chatièkách! Na místì bude k dispozici bar s terasou, toèeným pivem a jinými nápoji... To vše pod vedením ALL-STAR teamu Vikyho jr. a legendárního Jirky Koneèného! V cenì: 4x nocleh, 4x strava - 4x dennì s pitným režimem (snídanì ve formì bufetových stolù), programové zajištìní, odmìny, bazén Poznámka: doprava individuální (pøedem bude skupina úèastníkù na facebooku k domluvì jak se na místo dostat). Pøíplatky: pojištìní Uniqa 90 Kè - úrazové, zavazadel a storna (v pøípadì nemoci) - nutno sjednat pøi objednávce tábora!

) CENSORED :Viktor Kohout ml. Hledáte DJ na svatbu, party nebo firemní veèírek? Náš DJ má repertoár pro všechny generace - od 70tek po moderní a souèasnou hudbu. Více informací na www.viktorkohout.cz

• svatební DJ • moderování

• party a club DJ

• show pro dìti • animátor

#TABORYBAVI Sleduj nás na INSTAGRAMU i YOUTUBE! Mrkni na videa, stories a fotky z letošních i minulých turnusù! 3


Z jižních Èech do Rakouska za poznáním i relaxací a Divadlo s otáèivým hledištìm náš v Èeském Krumlovì tip

Èeská republika - zájezdy a výlety Jižní Èechy a divadlo s otáèivým hledištìm

!

osvìdèený

zájezd

- Telè, zámek Èervená Lhota, Èeský Krumlov, Lipno nad Vltavou, Nové Hrady

- Tøeboò, Èeské Budìjovice, Èeský Krumlov, klášter Zlatá Koruna, Gmünd

PES BASKERVILLSKÝ - po záhadné smrti pána na baskervillském panství se i kolem jeho dìdice stahuje sí . Podaøí se Sherlockovi Holmesovi a jeho vìrnému Watsonovi zastavit pekelného psa? Nejslavnìjší pøípad Sherlocka Holmese v režii Petra Zelenky.V hlavní roli vynikající Karel Roden.

DA VINCI - nová komedie režiséra Petra Zelenky o cestì do èasù Leonarda da Vinciho. Historik umìní Silvio vášnivì obdivuje staré mistry a když jde o pozoruhodný obraz, je ochoten obìtovat vše. Když se ale stane i se svou ženou Claudií obìtí experimentu a ocitne se v dobì Leonarda da Vinciho, pozná, že není lehké žít v blízkosti génia. A už vùbec ne v 15. století!

Termín: 10.- 11.9. 2021 (pátek - sobota) Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách. Prvním zastavení bude v Tøeboni - mìstì lázeòství a rybníkù. Procházka centrem, kolem rybníka Svìt. Krátký pøesun do Domanína - Schwarzenberská knížecí hrobka - dvoupodlažní novogotická sakrální stavba - prohlídka kaple i krypty. Pøejezd do Èeského Krumlova. Ubytování v hotelu***. Odpoledne prohlídka nádherného mìsta s pohádkovou a magickou atmosférou. Sple køivolakých støedovìkých ulièek, malebné štíty mìš anských domù, romantická zákoutí, kavárny i støedovìké krèmy. V podveèer doporuèujeme návštìvu impozantního zámku nad Vltavou - prohlídkový okruh renesanèních a barokních apartmánù zakonèíte v proslulém maškarním sále. Veèer ve 20:00 hod. se usadíme v unikátním divadle s otáèivým hledištìm ke shlédnutí hry PES BASKERVILLSKÝ. Po pøedstavení možnost procházky noèním Krumlovem. 2.den: po snídani pøejezd k pùvabnému cisterciáckému klášteru Zlatá Koruna, který je perlou støedovìkého umìní a jedním z nejcennìjších komplexù gotiky. Prohlídka kláštera s prùvodcem vás zavede do pøízemí malého konventu, unikátní gotické patrové kaple Andìlù strážných, velkého konventu a kostela Nanebevzetí Panny Marie - nejvìtší chrám jižních Èech. Poté pøesun do rakouského mìsteèka Gmünd, který nabízí nìkolik možností vyžití. Milovníci termálních lázní mohou navštívit Sole Felsen Bad, které mají hned 9 bazénu s léèivou sladkou i slanou vodou. Historické centrum mìsta láká k prohlídce námìstí se starou radnicí a kostela sv. Štìpána. Za návštìvu stojí i zámek, který je obklopen anglickým parkem. Mìsto je také výchozím bodem úzkorozchodných drah. Pokud dáte pøednost pøírodì, mùžete navštívit pøírodní park Blockheide plný obrovských kamenù a balvanù. Z rozhledny mùžete obdivovat výhledy na Waldwiertel. Vybrat si mùžete ze 4 nauèných stezek. Pøíjezd do ÈR ve veèerních hodinách. Ubytování: hotel *** 2 až 4lùžkové pokoje, vlastní soc. zaøízení, TV Cena: 3.350 Kè 2lùžkový pokoj, 3.250 Kè 3lùžkový pokoj, 3.150 Kè 4lùžkový pokoj, V cenì: doprava, prùvodce, vstupné do divadla v hodnotì 1.200 Kè, 1x ubytování, 1x snídanì, pojištìní CK, bus stop ÈK, poplatek mìstu Pøíplatky: hrobka 100/70 Kè, zámek 210/150 Kè, klášter 140/100 Kè, therme 2h 17,50/12,90 €

Termín: 25.- 26.7. 2021 (nedìle - pondìlí) Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách smìr jižní Èechy. První den bude témìø pohádkový. Pøedstavíme Vám malebná místa z klasických pohádek. Mìsto Telè je renesanèní perlou v seznamu UNESCO. Sgrafita a fresky na zdobených štítech mìš anských domù na historickém námìstí nezapøou italskou inspiraci . Po prohlídce centra pøejezd na vodní zámek Èervená Lhota. Okruh „Historické interiéry 1.patra“ pøedstaví autentický byt posledních majitelù. V odpoledních hodinách pøesun do Èeského Krumlova. Ubytování v hotelu***. Nádherné mìsto s pohádkovou a magickou atmosférou. Sple køivolakých støedovìkých ulièek, malebné štíty mìš anských domù, romantická zákoutí, kavárny i støedovìké krèmy. V podveèer doporuèujeme návštìvu impozantního zámku nad Vltavou - prohlídkový okruh renesanèních a barokních apartmánù zakonèíte v proslulém maškarním sále. Veèer ve 21:30 hod. se usadíme v unikátním divadle s otáèivým hledištìm ke shlédnutí hry DA VINCI. Po pøedstavení možnost procházky noèním Krumlovem. 2.den: po snídani pøejezd do Lipna nad Vltavou. Cílem bude Stezka korunami stromù, která nabídne nejen úžasné výhledy, ale obohatí návštìvníky v oblasti pøírody, její ochrany a funkce lesa. Putování zakonèíme ve Vyšším Brodì, kde vás nadchne prohlídka kláštera Cisterciáckého opatství. Souèástí okruhu navštívíme : Opatský chrám, Malý a velký sál Obrazové galerie, Knihovní chodba, Filozofický a Teologický sál Klášterní knihovny. Návrat ve veèerních hodinách. Ubytování: hotel *** 2 až 4lùžkové pokoje, vlastní soc. zaøízení, TV Cena: 3.350 Kè 2lùžkový pokoj, 3.250 Kè 3lùžkový pokoj, 3.150 Kè 4lùžkový pokoj, V cenì: doprava, prùvodce, vstupné do divadla v hodnotì 1.200 Kè, 1x ubytování, 1x snídanì, pojištìní CK, bus stop ÈK, poplatek mìstu Pøíplatky: zámek Èervená Lhota 160/110 Kè, stezka 220 Kè skupinová, doprava 50 Kè, tobogán 50 Kè, klášter 120/85 Kè

Krásy západních Èech Èeský Ráj a Liberecko Termín: 11.- 13.6., 30.7.- 1.8. 2021

(S)

!

(S)

- Lázeòský trojúhelník, Mariánské Láznì, Františkovy Láznì, Karlovy Vary, Loket, Cheb, Beèov nad Teplou

!

NOVINKA

!

náš

tip

Termín: 7.- 9.5., 23.- 25.7., 24.- 26.9. 2021

Program: 1.den: ráno odjezd do Èeského Ráje - pìší turistika za krásami Prachovských skal - procházka roklemi a skalním labyrintem Skalního mìsta. K veèeru odjezd do Liberce, výjezd na Ještìd - panorama Jizerských hor, krátká turistická vycházka. Ubytování, nocleh. 2.den: po snídani výlet do Jizerských hor - dopoledne pìší turistika v oblasti Bedøichova, kolem poledne odjezd do lázní Libverda - procházka, volno (možnost obìda v restauraci Obøí sud), odpoledne návštìva zámku ve Frýdlantì, k veèeru návrat do Liberce - volno k návštìvì Aquacentra Babylon. 3.den: po snídani odjezd pøes Sychrov - prohlídka zámku, kolem poledne odjezd oblastí pod Troskami (zastávka) do Sobotky - volno, pìší procházka k návštìvì hradu Kost, volno, pozdì odpoledne pøejezd do nástupních míst, pøíjezd ve veèerních hodinách.

Program: 1.den: ráno odjezd z Olomouce do Karlových Varù - celodenní pobyt spojený s prohlídkou. Pøejezd na ubytování do Mariánských Lázní. Nocleh. 2.den: po snídani odjezd do mìsteèka Teplá, návštìva barokního kláštera. Poté odjezd do mìsteèka se zámkem-hradem Beèov Nad Teplou - prohlídka sbírek vèetnì románského Relikviáøe svatého Maura. Prohlídka hradu Loket, návrat na ubytování. 3.den: po snídani odjezd do lázní Kynžvart (empírový zámek kancléøe Metternicha s unikátními sbírkami) a do Chebu - prohlídka støedovìkého jádra. Poté návštìva pøírodní rezervace SOOS (rašeliništì s dozvuky sopeèné èinnosti) a Františkových Lázní. Návrat v noèních hodinách.

Cena: 3.390 Kè

Cena: 3.490 Kè

V cenì: doprava, 2x ubytování se snídání, prùvodce

V cenì: doprava autobusem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, služby prùvodce Pøíplatky: 2x veèeøe 300 Kè

Poøadatel zájezdu: CK Bohemian Fantasy

Poøadatel zájezdu: CK Bohemian Fantasy

4


Èeské Švýcarsko s výletem lodí do Drážïan - Top zájezd! Atraktivní kombinace! - Doporuèujeme vèasné rezervace! - ubytování pøímo u soutìsek - hotel ****

Krásy podzimní Šumavy a Bavorský les

!

náš

tip

- rozšíøený program o nìmeckou stranu Šumavy - Holašovice, hrad Kašperk, Povydøí, Modrava, Jezerní sla , Gosser Aber, Bavorská Eifelovka - turistika i poznání s ubytováním ve wellness hotelu - úspìšný zájezd posledních sezón

Termín: 26.- 27.6., 4.- 5.9. 2021 Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách z nástupních míst. Dojedeme do Høenska, kde následuje turistická vycházka na Pravèickou bránu (vyhlídky s ozvìnou), pøes Mezní Louky k soutìskám - zde plavba na pramicích Edmundovou soutìskou a dojdeme rovnou na ubytování. Celkový okruh je 16 km. Je možné dle nároènosti program procházky individuálnì upravit. Ubytování v hotelu Praha**** pøímo u soutìsek, veèeøe. 2.den: ráno po snídani nasedneme v 10 hod. na výletní loï a romantickou plavbou doplujeme do Drážïan. Cestou se mùžete kochat pohledy na úchvatnou krajinu Èeskosaského Švýcarska a krajinou Labských pískovcù. Na lodi také poobìdváte a necháte se unést krásnou pøírodou, kde lišky dávají dobrou noc, povìstnými labskými kaòony, které støídají malebné lázeòské vesnièky a historické památky jako je napøíklad monumentální skalní pevnost Königstein. Prùvodce Vám bude k dispozici jak bìhem plavby, tak pøi prohlídce historického centra Drážïan. Po prohlídce mìsta s prùvodcem bude pøipraven bus k pøejezdu zpìt do ÈR, nástupních míst.

!

osvìdèený

zájezd

Termín: 10.- 12.9. 2021 Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách, pøejezd do Holašovic. Malebná osada, která je souèástí seznamu UNESCO vás okouzlí svými výstavnými domy. Jedná se k nejkrásnìjší a nejzachovalejší ukázku lidového baroka. Pøesun na Šumavu - Kašperské hory - návštìva hradu Kašperk - okruh Život na hradì. Hrad známý ze spousty filmù napø. Andìl Pánì. Ubytování, veèeøe. 2.den: snídanì, odjezd na Antýgl. Odtud se dáme jednou z nejkrásnìjších tras. Šumavskou pøírodou projdeme nauènou stezku Povydøí do Èeòkovy Pily. Na trase lze vidìt kamenná moøe, viklany, obøí hrnce, peøeje i menší vodopády (délka 7,5 km). Pøejezd busem na Modravu - malebná horská vesnice na soutoku tøí potokù. Místo, kde se natáèel známý seriál Policie Modrava. Možnost návštìvy domu Døevák s interaktivními expozicemi nebo místního pivovar Lyer s osobitou hospodou - speciální piva, ležáky apod. Poslední zastávkou bude Jezerní sla - jedno z nejstudenejších míst ÈR. Pøírodní památku mùžete projít krátkou nauènou stezkou nebo prohlédnout z vyhlídkové vìže. Ubytování, veèeøe. 3.den: po snídani odjezd do Bavorska. Lanovkou na nejvyšší horu Bavorského lesa Grosser Aber. Naskytne se vám nádherný dokonalý kruhový výhled na mnoho vrcholù Bavorského lesa i Šumavy a dvì ledovcová jezera - Velké a Malé Javorské (Großer und Kleiner Arbersee). Vrchol je specifický svou pro zdejší oblast nevšední flórou, blíží se spíše vysokohorskému charakteru než charakteru zbytku celého pohoøí. Poslední cesta povede poblíž mìsteèka Neuschönau, kde vás èeká úžasný zážitek v podobì nejdelší stezky v korunách stromù na svìtì. Bavorská Eifelovka vede nad zemí, je pozvolná, bezbariérová a dostupná do výšky 40 metrù. V podveèer odjezd zpìt do nástupních míst. Ubytování: hotel *** - 2, 3, 4lùžkové pokoje s vlastním soc. zaøízením

Cena: 3.300 Kè V cenì: doprava, prùvodce CK, prùvodce v Drážïanech a na lodi, ubytování v hotelu, snídanì a veèeøe v hotelu s polévkou a hlavním chodem, lodní lístek v hodnotì 700 Kè (3- 4 hod. plavba), plavba s hudbou a prùvodcem, 3chodový obìd, pojištìní CK Pøíplatky: Pravèická brána 95/30 Kè, soutìsky 120/50 Kè a 80/40 Kè, pobytová taxa

Cena: 3.990 Kè V cenì: doprava, 2x ubytování v hotelu, 2x polopenze (snídanì, veèeøe), prùvodce, pojištìní CK Pøíplatky: hrad Kašperk 125/100 Kè, lanovka 13/9 €, stezka 10 €

Malebné Èesko-saské Švýcarsko s výletem lodí do Drážïan - Pravèická brána, soutìsky, Bastei, Königstein, plavba lodí, Drážïany - Top zájezd - rozšíøená verze! Doporuèujeme vèasné rezervace! Termín: letos nebude realizován Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách z nástupních míst. Dojedeme do Høenska, kde následuje turistická vycházka na Pravèickou bránu (vyhlídky s ozvìnou), pøes Mezní Louky k soutìskám - zde plavba na pramicích Edmundovou soutìskou . Celkový okruh je 16 km. Je možné dle nároènosti program procházky individuálnì upravit. Pøejezd na ubytování - Dìèín. 2.den: po snídani, pøejezd do Nìmecka - èásti Saské Švýcarsko do oblasti mìsta Kuort Raten - zde návštìva skalního mostu Bastei - nádherné výhledy na Labský kaòon. Další zastávkou bude pevnost Königstein - nejvìtší vojenská pevnost a hrad v Evropì. Výtah vás vyveze nahoru do pevnosti - zde možnost zapùjèení audioguide v èeském jazyce, prohlídka pevnosti, výhledy. Cestou zpìt zastávka v lázeòském mìsteèku Bad Schandau. Návrat na ubytování. 3.den: ráno po snídani nasedneme v 9 hod. na výletní loï a romantickou plavbou doplujeme do Drážïan. Zažijete Èeskosaské Švýcarsko z paluby lodì - naskytnou se vám nebývalé výhledy na úchvatnou krajinu. Na lodi také poobìdváte a necháte se unést krásnou pøírodou, povìstnými labskými kaòony, které støídají malebné lázeòské vesnièky a historické památky. Prùvodce Vám bude k dispozici jak bìhem plavby, tak pøi prohlídce historického centra Drážïan. Po prohlídce mìsta s prùvodcem bude pøipraven bus k pøejezdu zpìt do ÈR, nástupních míst. Ubytování: hotel *** v Dìèínì, 2lùžkové pokoje s vlastním soc.zaøízením.

Zvíkov + Orlík - plavba lodí po pøehradì - kouzelná místa na Orlické pøehradì

!

osvìdèené

místo

Termín: 12.6., 4.9. 2021 Program: v brzkých ranních hodinách pøejezd na Zvíkovské Podhradí. Královský hrad Zvíkov leží na soutoku Otavy a Vltavy.Plnil pøedevším roli vojenské pevnosti. Romantické prostøedí hradu nad vodní pøehradou láká množství filmaøù. Nádherné výhledy do okolí pak oceníte pøi individuální prohlídce hradu. Kolem poledne následuje plavba po Orlické pøehradì pod zámek Orlík. Zámek Orlík je obklopen rozsáhlým anglickým parkem. Prohlídku zámku Orlík si rozhodnì nenechejte ujít. Zámek Orlík je skuteènou perlou mezi èeskými památkovými objekty. Každého návštìvníka uchvátí svou jedineènou krajinnou polohou na bøehu orlického jezera, okouzlí romantickými interiéry s bohatými sbírkami a neménì zaujme i svými dìjinami, které se prolínají s nejvýznamnìjšími milníky èeské a evropské historie.Bìhem prohlídky výhledy na pøehradu. Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 3.390 Kè V cenì: doprava, prùvodce CK, prùvodce v Drážïanech a na lodi, ubytování v hotelu, snídanì, pojištìní CK Pøíplatky: Pravèická brána 75/25 Kè, soutìsky 60/30 Kè a 80/40 Kè, lodní lístek v hodn. 700 Kè (3-4 hod. plavba), plavba s hudbou a prùvodcem, 3chodový obìd, pobytová taxa, Bastei 6 €, Königstein 11 €, audioguide 3 €

Cena: 1.150 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: hrad Zvíkov - Královský palác 120/80 Kè, lodní lístek 170 Kè, Orlík 160/110 Kè

5


Karlštejn s kaplí sv. Køíže a Konìpruské jeskynì

Pohádkový vodní zámek Èervená Lhota oblíbené a Hluboká nad Vltavou

!

náš

tip - ovìøená a zajímavá kombinace! - vydejte se s námi do nejvìtšího objeveného jeskynního systému a na hrad Karlštejn, kde se tvoøily dìjiny...

místo

Termín: 18.9. 2021

!

Program: v brzkých ranních hodinách odjezd do Èervené Lhoty. „Pohádkový“ vodní zámek Èervená Lhota vyniká a øadí se k tìm nejkrásnìjším. Èervená Lhota drží prim v poètu pohádek a filmù zde natoèených - Zlatovláska, O zatoulané princeznì, Svatby pana Voka. Zámek nabízí kromì prohlídky interiérù i projížïku na lodièkách po zámeckém rybníku. Celý zámek lze obejít po souši okolo rybníka, odkud se lze pokochat na celou ètyø køídlovou stavbu. Po obìdì pøejedeme do Hluboké. Zámek vdìèí za svoji souèasnou podobu rodu Schwarzenberkù a mnohdy bývá oznaèován jako nejhezèí zámek Èeské republiky. Krásný je rovnìž rozsáhlý krajináøský park. Na zámku nahlédnete do soukromých pokojù i do pøepychových reprezentaèních sálù s vyøezávaným obložením stìn, kazetovými stropy, elegantním stylovým nábytkem, køiš álovými lustry a bohatými sbírkami obrazù, støíbra, porcelánu a gobelínù. Podívat se mùžete i na vyhlídkovou vìž a do zámecké kuchynì s množstvím dochovaného kuchyòského zaøízení z pøelomu 19. a 20. století. V zámecké jízdárnì si prohlédnìte expozici jihoèeské gotiky a holandských mistrù ze sbírek Alšovy jihoèeské galerie. Kdo nebude mít zájem o zámek - možnost návštìvy loveckého muzea Ohrada, kde se také nachází ZOO.

Termín: 5.6. 2021 Program: v ranních hodinách pøejezd do støedních Èech - k obci Konìprusy. Zde nás èeká hodinová prohlídka nejdelší jeskynì v Èechách s unikátní výzdobou. Po prohlídce pøejezd na Karlštejn, kde navštívíme gotický hrad, postavený císaøem Karlem IV. v letech 1348- 55. Hrad sloužil k ochranì øíšských korunovaèních klenotù a listin a k oslavì panovnického a øíšského majestátu. Jeho význam mìla zvyšovat i sbírka cenných ostatkù. Nejcennìjší na hradì je kaple sv. Køíže ve Velké vìži, jejíž stìny pokrývají polodrahokamy a pozlacená klenba pøedstavuje oblohu. Poté mùžete ve volném èase navštívit Muzeum betlémù a Muzeum voskových figurín nebo naèerpat atmosféru v nìkteré z místních kavárnièek a restaurací.

Cena: 1.050 Kè V cenì: doprava, prùvodce, rezervaèní poplatek Pøíplatky: Konìpruské jeskynì 150/110 Kè, Karlštejn - vstupné na kombinovaný okruh vèetnì kaple 550 /400 Kè

Cena: 1.090 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné zámek Èervená Lhota 160/110 Kè, Reprezentaèní trasa Hluboká 210/150 Kè, rezervaèní poplatek 10 Kè, vìž 120/80 Kè, Ohrada lovecké muzeum 150 /110 Kè

Hrad Èeský Šternberk a romantický zámek Konopištì

Královský hrad Køivoklát a Kouzelný park Prùhonice

!

osvìdèené

Termín: 25.9. 2021

místo

- klenoty støedních Èech

!

NOVINKA

Termín: 22.5. 2021

Program: v ranních hodinách odjezd z nástupních míst. Prvním cílem bude øeka Sázava - na jejím bøehu se tyèí jeden z nejstarších hradù v Èechách - Èeský Šternberk. Øadí se k nejlépe dochovaným hradním celkùm. Prohlídková trasa je umístìna do druhého patra a nabízí 15 bohatì zaøízených místností. Druhá zastávka nás pøenese do doby Františka Ferdinanda d´Esteho na romantický zámek Konopištì. V rámci prohlídkového okruhu navštívíte reprezentaèní a hostinské pokoje. Doporuèujeme také procházku nádherným zámeckým parkem - vydat se mùžete po jedné ze tøí nauèných stezek.

Program: v brzkých ranních hodinách odjezd na Rakovnicko . Naším prvním cílem bude jeden z nejstarších a nejznámìjších královských hradù - Køivoklát. Souèástí prohlídky hradu uvidíte nádhernou pozdnìgotickou hradní kapli, královský a rytíøský sál s expozicí gotického malíøského a sochaøského umìní, fürstenberskou knihovnu s 50 tisíci svazky, bohaté fürstenberské muzeum a obrazárnu. Navštívíte také proslulá vìzení a muèírny s muèícími nástroji, monumentální velkou vìž s loveckými sbírkami, nebo se projdete po hradbách. Odpoledne krátký pøejezd do Prùhonického parku. Kvìtnový termín pøedurèuje, že budete moci vychutnat krásy tohoto pøírodnì krajináøského parku. Možnost výbìru z nìkolika okruhù . Základní okruh vede od zámku kolem Podzámeckého rybníka, pod Alpinem až na Hlavní vyhlídku a luèními partiemi zpìt k zámku. Tento okruh doporuèujeme hlavnì v dobì kvìtu rododendronù, kterých je nejvíce v okolí Chotobuze a Hlavní vyhlídky. Zlatým høebem trasy je pohled na zámek z Hlavní vyhlídky. Odjezd v podveèer zpìt.

Cena: 1.050 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné Konopištì I. okruh 210/150 Kè, rezervaèní poplatek, vstupenka Èeský Šternberk 150/100 Kè

Cena: 1.250 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: hrad 200/140 Kè, park 100/60 Kè

6


Místa, která pøekvapí - Zruè nad Sázavou a Jemništì - barokní perla støedních Èech Termín: 24.7. 2021

Stezka korunami stromù Krkonoše, Èernohorské vodopády a rašeliništì

!

NOVINKA

Program: v ranních hodinách pøejezd do Zruèe nad Sázavou. Nádhernì zrekonstruovaný zámecký areál nabízí nìkolik možností vyžití. Milovníci historie pøi velkém zámeckém okruhu navštíví napø. i rodinnou kapli nebo zámeckou vìž, kde z ptaèí perspektivy zhlédnou celý areál.Krásnì upravený a èleniný zámecký park nabídne pøíjemnou procházku kolem zajímavých objektù - Kolowratská vìž,vodní plochy s pavilony. Využít mùžete také støedovìkou stezku rytíøe Miloty nebo se zastavit v unikáním Vodáckém muzeu èi poznat Pøíbìh øeky Sázavy v interaktivní expozici.Odpoledne krátký pøesun do Jemništì. Zdejší zámek je opravdovou barokní perlou. Okouzlí vás již nádvoøí, kde se line pøíjemná hudba a kombinace upravených zimostrázù a èervených rùží vás pøenese do pohádkové atmosféry. Zámecká expozice se sestává z 9 sálù, pokojù a kaple sv.Josefa. Další možností je návštìva zámeckého parku a zvìøince. Na závìr doporuèujeme návštìvu stylové zámecké kavárny s výteènou kávou a sladkostmi.

Termín: 4.9. 2021

!

NOVINKA

Program: v brzkých ranních hodinách pøejezd do Krkonoš, kde se v srdci majestátních lesù nachází jedineèná Stezka korunami stromù Krkonošského národního parku. Spoleènì s námi poznáte zdejší krásné lesy doslova od koøenù až po jejich koruny. Stanete se souèástí lesního života a poznáte øadu živoèichù i rostlin, které nenajdete nikde jinde. V druhé èásti dne máte možnost nasednout na Èernohorský Expres, jak se nazývá kabinková lanovka na Èernou Horu a vydat se po nauèné stezce Èernohorským rašeliništìm a pokochat se nádhernými výhledy od Èerné boudy a z Hubertovy vyhlídky. Další možností je výstup podél Èernohorského potoka Tìsným dolem - cestou vás èeká nìkolik krásných kaskádovitých vodopádù oddìlených tùní.Soutìska a vodopády se nacházejí jen pár metrù od cesty, která prochází Tìsným dolem. Nejsou z ní však vidìt. Nalézt tyto pøírodní úkazy je tedy opravdovým dobrodružstvím. Návrat v pozdních veèerních hodinách.

Cena: 990 Kè

Cena: 1.100 Kè

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zámek Zruè 140/100 Kè, Jemništì 170/135/95 Kè, park 80/55 Kè

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: stezka 220 Kè/skup. nad 15 osob, tobogán 50 Kè nad 120cm, lanovka 200/140 Kè

Historické mìsto Tábor a Benešova vila

Královské mìsto Litomìøice, plavba po Labi a symbol národní historie - hora Øíp

- reprezentativní vila Hany a Eduarda Benešových - historické centrum mìsta Tábor

!

NOVINKA

!

osvìdèený

zájezd - hora Øíp - øíká se, že každý Èech by mìl alespoò jednou za život na tuto horu vystoupat - pojeïte se nechat okouzlit krásami Èeského støedohoøí a krajem vína

Termín: 21.8. 2021 Program: v ranních hodinách odjezd do Sezimova Ústí. Zde budete mít možnost nahlédnout do života manželù Benešových. Reprezentivní vila s rozsáhlou pìstìnou zahradou slouží doposud jako reprezentaèní prostor pøedsedy vlády. Krátkým pøesunem se dostaneme do mìsta Tábor. Návštìva mìsta, kde historické centrum s nìkolika námìstími, køivolakými ulièkami i bohatou zelení za mìstskými hradbami, dýchá historií. Námìstí s unikátní soustavou mìš anských domù mùžete shlédnout z kostelní vìže. Lehce dobrodružný výstup vás odmìní pohledem na dva vìžní funkèní zvony, numismatickou sbírkou a krásnými výhledy z oken vìže. Za návštìvu urèitì stojí Husitské muzeum, kde si v nìkolika expozicích pøipomenete zajímavé obrazy z dìjin. Støedovìké táborské podzemí, muzeum èokolády,ale i vyhlášená cukrárna s výbornou zmrzlinou, èi stylové kavárny. To vše mùžete zažít v Táboøe.

Program: v brzkých ranních hodinách pøejezd s technickou zastávkou do Èeského støedohoøí obce Rovné. Odtud lipovou alejí pohodlnou cestou na horu Øíp. Hora Øíp - jako symbol èeské národní historie, jedno z nejvýznamnìjších míst. Cílem bude Rotunda sv. Jiøí a sv. Vojtìcha, bìhem výstupu ale narazíte na nìkolik vyhlídkových míst. Délka trasy z parkovištì na Øíp - 2km. Krátký pøejezd do královského mìsta Litomìøice. Zde nás èeká pøíjemná hodinová plavba po Labi s obìdem na lodi. Poté se projdeme nádhernou památkovou zónou, pøipomeneme si vinaøskou tradici. Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 1.050 Kè

Cena: 1.150 Kè

V cenì: doprava, prùvodce

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: rotunda 80/50 Kè, plavba s obìdem

Termín: 19.6. 2021

7


Lázeòské Podìbrady, kouzelný Nymburk a veèerní Louèeò - zámek, kde to žije! - labyrinty v Louèeni a veèerní prohlídka zámku - pohodový letní zájezd

Po stopách rytíøe Toulovce až do èeských Versailles

!

oblíbené

místo

!

NOVINKA

- Toulovcovy Maštale, Pískovcové obydlí a sklepy ve Zderazi a zámecký areál Nové Hrady - zámek Termín: 5.6. 2021

Termín: 17.7. 2021

Program: v ranních hodinách pøejezd ke Skutèi,kde nás èeká dobrodružné toulání "po stopách rytíøe Toulovce". Okruh Mìstské Maštale zahrnuje pøehlídku skalních útvarù - Kostelíèek, Velryba, Hrad atd. 8km výšlap vede zvlnìným nároènìjším terénem. Krátké zastavení ve Zderazi - nahlédnout mùžete do skalního obydlí èi pískovcových sklepù.Odpoledne pøesun do zámeckého areálu Nové Hrady.V zámeckém areálu lze navštívit zahrady, parky, muzeum cyklistiky, galerii kloboukù, stáje, danèí oboru nebo rozsáhlý zahradní labyrint. Na kopci nad zámkem lze v samém støedu volnì pøístupné obory nalézt pozùstatky pùvodního gotického hradu.Pøíjezd ve veèerních hodinách.

Program: v ranních hodinách se vydáme do Podìbrad - mìsto parkù, kaváren, pavilonù, pramenù a køupavých oplatek. Pohodovou procházkou moderní kolonádou pøes historické centrum dojdeme k zámku. Unikátní prohlídkou svìtových srdcí na nádvoøí èi kávou v zámecké kavárnì se rozlouèíme s tímto malebným lázeòským mìstem a pøejedeme do Nymburka. Projdeme se kolem malebných gotických hradeb a romantickými ulièkami Velké a Malé Valy, prohlédneme si anglický park na Ostrovì, secesní vodárnu a figurku na oltáøi gotického kostela sv. Jiljí, která má obì nohy levé. Muzeum pan nabízí Hrabalovu expozici. Èas na obèerstvení. Poslední zastávkou bude zámek Louèeò. Nádherné prostøedí romantického zámku, s rozsáhlým parkem, labyrintáriem a celou øadou dalších zajímavostí vás okouzlí. Vychutnejte si atmosféru zámeckých komnat po setmìní, kdy Vám na cestu honosnými pokoji svítí tak, jako za starých èasù, jen desítky voskových svíèek. Pøi veèerní prohlídce zámku si budete pøipadat jako na návštìvì u bohatých známých. Jeho útulnì, domácky zaøízenými komnatami Vás provede komorník Oto Bouda, knížecí nadlesní Josef Schwarz, nebo samotný kníže èi knìžna. Pøíjezd v noèních hodinách.

Cena: 790 Kè V cenì: doprava,prùvodce Pøíplatky: sklepy Zderaz 40 Kè, zámek 120/80 Kè, zahrady 60 Kè, muzeum motokol 80/50 Kè, galerie kloboukù 50/30 Kè

Cena: 1.150 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: kombi zámek, park, labyrint 220/170 Kè

Romantická místa jižní Moravy, Cornštejn a Vranov nad Dyjí Pohádkový zámek Žleby a poklady Kutné Hory

Termín: 31.7. 2021

!

oblíbené

místo

!

NOVINKA

Program: v ranních hodinách pøejezd k soutoku Dyje a Želetavky, kde se nachází jedna z nejromantiètìjších a nejrozsáhlejších zøícenin - hrad Cornštejn. Místní prùvodci vás obeznámí nejen z bohatou historií,ale i s povìstí o Bílé paní. Krátkým pøesunem se dostaneme ke klenotu støedoevropského baroka - zámku Vranov nad Dyjí. Prohlídkový okruh pøedstaví bohatì zdobené interiéry. Závìr dne bude patøit Vranovské pøehradì. Zájemci o plavbu mohou využít zajímavých plavebních okruhù po Vranovské pøehradì nebo využit volno k pøíjemné procházce této vyhlášené rekreaèní oblasti. Návrat ve veèerních hodinách.

- vydejte se s námi do zámku, který je zhmotnìním všech pohádek a romantických snù a do mìsta, které dýchá historií Termín: 14.8. 2021

Cena: 870 Kè

Program: v ranních hodinách pøejezd na zámek Žleby - velkolepé romantické sídlo rodu Auerspergù, kde vám prohlídkový okruh nabídne exkurzi do každodenního života šlechty v 19. století. Krátký pøejezd do Kutné Hory. Èeká nás procházka mìstem a návštìva jedné z nejdominantnìjších památek - chrámu sv. Barbory, unikátního díla vrcholné a pozdnì gotické architektury zapsané na seznamu UNESCO. Pro zájemce o historii støíbra doporuèujeme návštìvu Muzea støíbra a støedovìkého dolu Osel. Ve mìstì najdete velké množství originálních kaváren, hospùdek a restaurací, které doslova vybízí k pøíjemnému posezení a odpoèinku. Pøíjezd ve veèerních hodinách.

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatek: Cornštejn 100/50 Kè, zámek 160/110 Kè, loï

Cena: 820 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zámek 160/110 Kè, chrám sv. Barbory 120/90 Kè, Muzeum støíbra 140/100 Kè

Moravský Kras a plavba po Brnìnské pøehradì Termín: 24.7. 2021

Tøebíè a Jaromìøice nad Rokytnou - barokní skvost Vysoèiny

Program: v ranních hodinách odjezd do Skalního mlýna. Odtud pìšky nebo vláèkem k Punkevní jeskyni s prohlídkou a plavbou na lodièce pøímo v jeskyni. Další možnost je lanovkou nebo pìšky navštívit propast Macocha. Osobní volno. Následuje pøejezd k hradu Veveøí odkud se vydáme pøíjemnou plavbou do Brnìnského pøístavu Bystrc. Následuje pøejezd co centra Brna, kde nás èeká prohlídka, osobní volno. Pro odvážné objevovatele je možnost prohlídky skrytých podzemních svìtù Labyrintu pod Zelným trhem, která kromì tajemných zákoutí støedovìkých chodeb a sklepù, nabídne mnohá pøekvapení vèetnì pravého historického pranýøe, èi alchymistickou laboratoø pøipomínající slavné lékaøe, lékárníky a fyzikusy, kteøí v Brnì pùsobili a proslavili mìsto po celé Evropì. Pøíjezd ve veèerních hodinách do nástupních míst.

!

Cena: 650 Kè

osvìdèené

místo

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: lodní lístek 105/56 Kè, Labyrint 160/80 Kè, Punkevní jeskynì 210/180/100 Kè, Lanovka 100/70 Kè

Termín: 28.9. 2021 Program: v ranních hodinách odjezd do Jaromìøic nad Rokytnou. Nádherný barokní zámek nabízí nejen okruh Hrabìcí apartmán, ale i krásné zahrady, které stojí za prohlídku. Kolem poledne pøejezd do Tøebíèe, která nabízí památky v románském stylu, gotiky, baroka i židovskou ètvr , která byla spolu se synagogou, høbitovem a bazilikou sv. Prokopa zapsána do Seznamu svìtového a kulturního dìdictví UNESCO. Projdeme se židovskou ètvrtí - bludištìm úzkých ulièek a prùchodù, kolem synagog, školy, radnice a rabinátu. Zastavíme se také u baziliky sv. Prokopa, která patøí ke skvostùm støedovìkého stavitelství. Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 920 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné zámek 150/110 Kè, Zadní synagoga 100/70 Kè, Bazilika 100/70 Kè, vìž 40 Kè

8

!

osvìdèený

zájezd


Ba ùv kanál a Buchlovice - barokní skvost - romantika na lodi a pohoda v Buchlovicích

Hrad Roštejn a Telè

!

osvìdèený

zájezd

Termín: 12.6. 2021

- lovecké sídlo a pohádkové mìsto Termín: 12.6. 2021

Program: v ranních hodinách pøejezd a pozdì gotický hrad Roštejn .Prùvodce nás provede okruhem Lovecké sídlo v promìnách dìjin, kde se seznámíme s obrazem života na loveckém sídle. Odpoledne pøejezd do Telèe, kde navštívíme renesanèní zámek, kde se natáèela celá øada pohádek. Nejznámìjší je bezesporu „Pyšná princezna“ a „Jak se budí princezny“. Dále následuje procházka pøekrásným historickým centrem. Návrat ve veèerních hodinách.

Program: lodí poplujeme z Veselí nad Moravou krásnou pøírodou nejen lužním lesem pøes zdymadla smìr Strážnice. Dobrodružstvím bývá pøejezd køižovatkou na vodì, kde se propojuje kanál s øekou Moravou. Následuje pøejezd do Buchlovic. Prohlídka zámku, který patøí k nejvýznamnìjším barokním šlechtickým sídlùm - okruh Zámecké interiéry. Možnost prohlídky zámeckého parku, který patøí k nejvýznamnìjším a nejdochovalejším v Èechách a na Moravì nebo obèerstvení v restauraci u zámku.

Cena: 950 Kè

Cena: 850 Kè

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Roštejn 120/80 Kè, vstupné zámek Telè 160/110 Kè

V cenì: doprava, vstupné na loï, prùvodce Pøíplatky: vstup zámek 180/130 Kè, park 100/70 Kè

Ba ùv kanál, Strážnice, Velehrad, Modrá - romantika na lodi, skanzen, poutní místo, Živá voda

!

NOVINKA

!

osvìdèený

zájezd

Termín: 11.9. 2021

Program: v ranních hodinách odjezd do Strážnice - návštìva skanzenu - 60 objektù, lidová architektura od 18. století, ukázky pùvodních stavebních postupù, lidová øemesla a tradièní zemìdìlství. Odtud poplujeme lodí do Veselí nad Moravou krásnou pøírodou nejen lužním lesem pøes zdymadla. Dobrodružstvím bývá pøejezd køižovatkou na vodì, kde se propojuje kanál s øekou Moravou. Následuje pøejezd na jedno z nejvýznamnìjších poutních míst - Velehrad - prohlídka baziliky minor Nanebevzetí Panny Marie. Krátký pøesun do Modré - návštìva Živé vody - prohlídka sladkovodní expozice, pod vodou se projdete sklenìným tunelem a modøínovou stezkou se dostanete až do výhìhu praturù,které mùžete bezpeènì pozorovat. Odjezd v podveèer zpìt.

Cena: 850 Kè V cenì: doprava, vstupné na loï, prùvodce Pøíplatky: skanzen 120/60 Kè, bazilika 60/40 Kè, Modrá 90/60 Kè

Valaškou do oblak - Stezka Valaška a Štramberk Termín: 7.8. 2021

!

náš

tip

Program: v ranních hodinách pøejezd do Beskyd. Zde vyzkoušíme osvìdèenou novinku loòské sezóny - Stezku Valaška. Èeká vás procházka v oblacích s výhledem na Jeseníky, Velkou Fatru, Považský Inovec èi haldy v polském Rybníku. Unikátní døevìná stezka je dlouhá 396 metrù a dalších 225 metrù má v kaskádovitì postavené 22m vysoké vìži, která se nachází ve výšce 1099 metrù nad moøem. Souèástí jsou interaktivní a edukativní koutky. Následuje pøejezd do nejvoòavìjšího mìsta Štramberk. Procházkou kolem typických roubených domù a pùvabnými ulièkami se dostaneme na námìstí, kde vás pøivítá vùnì èerstvì upeèených „štramberských uší“. Z námìstí se dostaneme na Trúbu - vìž s døevìným ochozem a fantastickým výhledem. Zájemci se mohou vydat do volnì pøístupné jeskynì Šipka. Návrat zpìt ve veèerních hodinách.

Cena: 650 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Stezka Valaška 220/170 Kè, vìž 40/20 Kè

Brno - vila Tugendhat a historické centrum Termín: budou upøesnìny

!

osvìdèené

místo

Doporuèujeme vèasné rezervace! Program: v dopoledních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce po trase do Brna Hlavním cílem programu bude prohlídka nadèasové technické vyspìlosti této vily, kde sehnat lístky je témìø nemožné. Zde se naše skupina bude muset rozdìlit na 3 èásti po 15 lidech. Vila manželù Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929 - 1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v Èeské republice je zapsána na Seznamu svìtového kulturního dìdictví UNESCO. V letech 2010 - 2012 prošla vila Tugendhat památkovou obnovou a restaurací. Stavba i s pøilehlou zahradou byla restaurována do podoby v dobì jejího dokonèení v roce 1930. Interiéry jsou vybaveny exaktními replikami pùvodního mobiliáøe. V suterénu bylo restaurováno technické zázemí vily (prostory vzduchotechniky, kotelna, strojovna spouštìcích oken, molová komora), které je novì zpøístupnìno veøejnosti v rámci prohlídkové trasy. Je zde také umístìna expozice pøedstavující architekta, stavebníky a život rodiny ve vile do roku 1938, kdy pøed hrozbou druhé svìtové války Tugendhatovi emigrovali. Návštìvníkùm je novì k dispozici bookshop. Zarezervovaný je ROZŠÍØENÝ okruh (obytné prostory, technické zázemí, zahrada): 3. nadzemní podlaží - tzv. ložnicové patro (horní terasa, vstupní hala, rodièovská a dìtská sekce) 2. nadzemní podlaží - hlavní obytný prostor, pøípravna, kuchyò 1. nadzemní podlaží - tzv. technické patro (strojovna vzduchotechniky, kotelna, strojovna pro elektrické spouštìní oken, prádelna, fotokomora, trezor na kožichy), zahrada, délka: cca 90 min. V odpoledních hodinách Vám prùvodce nabídne prohlídku historické èásti Brna. Možnost individuálního volna k obèerstvení. Cena: 1.020 Kè/dosp.os., 870 Kè dìti, studenti, senioøi od 60 let, ZTP a ZTP/P V cenì: plné vstupné 400 Kè do vily Tugendhat, doprava, technický prùvodce Pøíplatky: pøípadné vstupy v centru - Labyrint pod Zelným trhem 160/80 Kè, Kostnice u sv. Jakuba 140/70 Kè, hrobka Kapucínù 70/35 Kè Pro skupiny: doprovodné programy pro školy zapadající do osnov - vytvoøíme nabídku. Pro kolektivy možnost spojení s planetáriem, Brnìnskou pøehradou a jiné.

9


o

!

blíbené Babièèino údolí a Safaripark místo ZOO Dvùr Králové s jízdou SafariBusem

Svatomartinská husoplavba

Termín: 21.8.2021

Termín: 6.11. 2021

Program: v ranních hodinách odjezd do Safariparku (ZOO pøevážnì s africkými zvíøaty) - individuální prohlídka. Vzhledem k velkému zájmu na místì, rezervujeme pøedem pro naše klienty jízdu SafariBusem. Poté pøejezd do Ratiboøic, návštìva Babièèina údolí. Rezervace výbìrového okruhu zámku - kombinace interiérù a okruhu Doba vévodkynì Zaháòské“. Odjezd zpìt ve veèerních hodinách.

Program: v ranních hodinách odjezd do Dìèína. Zde nás èeká tøíhodinová plavba na lodi po romantickém Labi se skvìlým obìdem. Tématicky vyzdobená a vyhøátá loï Vám poskytne skvìlé zázemí pro pozorování kouzelných podzimních zákoutí na øece .Tìšit se mùžete na výborné tøíchodové menu s peèenou husou. Plavbu zpøíjemní živá hudba. Poplujeme okružní plavbu Dìèín - Høensko - Dìèín. Po plavbì nás èeká prohlídka monumentálního zámku, který je dominantou mìsta Dìèín. Pøíjezd ve veèerních hodinách.

- zájezd podzimu „s nejchutnìjším programem”

Cena: 780 Kè

!

NOVINKA

Cena: 1.720 Kè

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné ZOO Dvùr Králové 240/190 Kè, Safaribus 50 Kè + rez. poplatek 50 Kè, Ratiboøice zámek 130/100 Kè, Rudrùv mlýn 30/20 Kè, vodní mandl 10 Kè

V cenì: doprava, prùvodce, husoplavba - plavba, tøíchodové menu, živá hudba Pøíplatky: zámek 120/90 Kè

Podzim v Lednicko-Valtickém areálu Slezský trojúhelník - Raduò, Opava, Hradec nad Moravicí

- zámky Lednice a Valtice se zakonèením u degustace vína ve Valtickém podzemí

!

NOVINKA

Termín: 11.9. 2021 Program: proslulý Lednicko- valtický areál - zámek Lednice - k dispozici první prohlídková trasa. Ta se skládá z reprezentaèních sálù v pøízemí, které sloužily k poøádání spoleèenských akcí, plesù a bálù. Zajímavostí je také okrasný skleník s expozicí exotických rostlin, který nechali v polovinì 19. století vybudovat Lichtenštejnové. Krátký pøejezd do Valtic. Dominantní zámek nabízí prohlídkovou trasu, bìhem které projdete apartmánem knìžny i vládnoucího knížete, seznámíte se s komnatami, ve kterých pobýval císaø František Josef I., kancléø Metternich a nesèetní pøíslušníci vládnoucích rodù i nejvyšší šlechty. A to nejdùležitìjší - na zámku uvidíte osmdesát metrù dlouhou enfiládu! Že nevíte, co to je? Nebudeme prozrazovat, pojeïte to s námi zjistit na zámek! Pokochat se mùžete krásou bylinkové zahrady pøímo u zámku. Závìrem nás èeká pøíjemných 90 minut strávených ve Valtickém podzemí. Spolu se sklepmistrem nasajeme atmosféru labyrintu moravských vinných sklepù a ochutnáme lahodná moravská vína. Balíèek: welcome drinkem služba sklepiéra, prohlídku VP, øízená ochutnávka 5 lahvových vín, sousto k vínu (škvarkové sádlo, tvrdý sýr, chléb)

!

NOVINKA

- zámek Raduò - perla novogotického romantismu - Opava - historické hlavní mìsto Èeského Slezska - zámek Hradec nad Moravicí - zámek, který hrál prim v dìjinách èeských zemí Termín: 9.10. 2021

Program: v ranních hodinách pøejezd do Slezska. První zastávkou bude zámek Raduò - prohlídkový okruh vám pøedstaví život aristokratické rodiny i personálu. Navštívit mùžete také unikátní oranžerii s okrasnou a bylinkovou zahradou. Krátkým pøesunem se dostaneme do Opavy. Pøíjemné historické mìsto - prohlídka, možnost obèerstvení. Poslední zastávkou bude státní zámek Hradec nad Moravicí, který nabídne atraktivní podívanou v podobì pøepychovì zaøízených salónù. Zámek pøipomíná i pobyty Ludwiga van Beethovena a Ference Liszta. Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 760 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zámek Lednice 210/150 Kè, skleník 80/60 Kè, zámek Valtice 200/160 Kè, bylinková zahrada 60 Kè, Valtické podzemí - degustace

Cena: 690 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zámek Raduò 140/100 Kè, oranžerie 40/30 Kè

10


Vinobraní na Kuksu

Zájezdy za vínem

- tradièní akce s pøíjemným zastavení v hrabìcím sídle, zámku Hrádek u Nechanic

Poznejte povìstnou pohostinnost, výborná moravská vína a navštivte s námi krásná a zajímavá místa…

Kobylí vrch a Mikulov - mìsto vína Termín: 25.9. 2021

Termín: letos nebude realizován

!

Program: odjezd v ranních hodinách, prvním zastavením bude Hrádek u Nechanic - reprezentaèní a letní sídlo rodu Harrachù. Souèasná zámecká expozice je ukázkou bydlení šlechty ve druhé polovinì 19. století v pùvodním historickém zaøízení (reprezentaèní místnosti, apartmá hrabìte a hrabìnky, obrazárna, pokoje pro hosty, zámecká kaple).Po té se již vypravíme na Kuks za krásami barokních staveb na svazích Labe, které spolu s vínem slibují vyjímeèný kulturní a gastronomický zážitek! Zažijete originální vinobraní, požehnání úrodì z obnoveného vinohradu hrabìte Šporka, otevøení léèivých pramenù na kaskádovém schodišti, kdy na místo léèivé vody teèe víno tak, jako za dob hrabìte Šporka. Pøipraveny jsou skvìlé ochutnávky vín, obèerstvení s vínem se snoubící, jarmark nebývalého rozsahu a doprovodný kulturní program pro dospìlé i pro dìti. Jako každoroènì pøijde chvíle, kdy poteèe víno po barokním schodišti a zdarma budou moci ochutnat návštìvníci víno ve vinných lázních. Souèástí programu a vstupenky jsou také prohlídky Hospitalu Kuks - základní okruh, Šporkovská hrobka, historie lékáren. Pøíjezd ve veèerních hodinách.

NOVINKA

Program: v ranních hodinách se vydáme do kraje exluzivních vín. První zastávkou bude unikátní spirálová rozhledna na Kobylím vrchu, pøipomínající otevøený tunel,s vyhlídkou na vinice Pálavy a za dobré viditelnosti i vrcholky Alp. Pøejezd do Mikulova - mìsta, které nikdy nezklame. Mìsto nabízí nìkolik variant - prohlídku barokního zámku nebo krásných zámeckých zahrad, Dietrichteinské hrobky, návštìvu vìže - výstup nabízí krásný pohled na památkovou zónu i okolí nebo expozici vinaøství v místním regionálním muzeu. Odpoledne možnost výšlapu køížovou cestou na Svatý kopeèek nebo degustace moravských vín v místních vinotékách a vinných barech. Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 700 Kè

Cena: 1.020 Kè

V cenì: doprava, prùvodce

Kouzelná Pálava a Den otevøených sklepù v Pavlovì Termín: 27.11. 2021

V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka na vinobranní - sklenièka zdarma, neomezená konzumace ve vinných lázních, bohatý jarmark a doprovodný kulturní program, prohlídka Hospitalu Pøíplatek: zámek 120/80 Kè

!

NOVINKA

Mutìnice - Burèákový pochod

Program: v ranních hodinách odjezd na jedno z turisticky nejatraktivnìjších míst jižní Moravy - CHKO Pálava. Z Dolních Vìstonic se vydáme turistickou trasou ke zøíceninì Dìvièky (Dívèí hrady) - zøícenina gotického hradu z roku 1222. Odmìnou bude krásný výhled na nádrž Nové Mlýny a široké okolí. Sestoupíme do malebné vinaøské obce Pavlov. V tento den probíhá akce Den otevøených sklepù, která nabídne možnost navštívit vinné sklepy a sklípky místních vinaøù. V podveèer odjezd zpìt.

Termín: 9.10. 2021

!

oblíbené

místo

Program: v ranních hodinách pøejedeme do Mutìnic na 40. pokraèování již velmi tradièní a hojnì navštìvovaná akce, døíve poøádaná Klubem èeských turistù. Obèerstvení po celé trase až do Mutìnic je zajištìno místními vinaøi. Vydáme se ke sklepùm Pod Dubòanskù horù, kde Turistický pochod èítající na tisíce úèastníkù prochází trasy vedoucí kolem vinic s dozrávající úrodou. Protože se akce koná v dobì vinobraní, nabízí návštìvníkùm možnost ochutnávky rodících se mladých vín, burèákù a slováckých specialit. Pøedevším se jedná ovšem o turistickou vycházku (9 až 15 km) s velkými nástrahami... :- )

Cena: 690 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupenka - degustace v otevøených sklepech

Cena: 590 Kè V cenì: technický prùvodce, doprava

11


Èarodìjka

Zájezdy na divadelní, muzikálové a kulturní projekty

Termín: bude upøesnìn Program: velkovýpravná muzikálová show ÈARODÌJKA (v originále WICKED), doprovázená živým orchestrem, plná nádherných melodií, èar a kouzel, protkaná svižným humorem, vtáhne diváky do dìje hned pøi prvních elektrizujících tónech pøedehry a nepustí je až do posledního okamžiku pøedstavení z napìtí. Obyvatelé zemì Oz se radují a oslavují smrt Elphaby, Zlé èarodìjky ze Západu. Pøilétá také Dobrá èarodìjka z Jihu Galinda a zaèíná pøítomným Ozanùm vyprávìt svùj dávný pøíbìh…

Nabídka zájezdù do Prahy spojená s návštìvou muzikálových pøedstavení …

Cena: od 1.690 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice do Prahy. V Praze prohlídka historického centra s prùvodcem. Cestou v buse je výklad od prùvodce CK o zajímavostech. V odpoledních hodinách návštìva pøedstavení - dle výbìru. Nìkteré termíny jsou veèerní pøedstavení a tím dojde k posunu odjezdu a pøíjezdu. V cenì: doprava, služby prùvodce, vstupenka dle kategorie V pøípadì zájmu je možno objednat vstupenky nižších kategorií a tím cenu zájezdu snížit! Bìhem roku budeme doplòovat termíny a další tituly. Sledujte na www.bavi.cz

Voda nad Vodou

Goja Music Hall

divadlo Kalich

Termín: bude upøesnìn Program: osm let po premiéøe fenoménu jménem Osmý svìtadíl pøichází druhý muzikál se slavnými písnìmi legendární skupiny Elán Voda nad vodou. Tìšte se na nový pøíbìh s novými hrdiny, na emoce, lásku a dynamickou výpravnou podívanou. Podobnì jako v Osmém svìtadílu pùjde o parafrázi na velké klasické literární dílo posunuté do souèasné doby. Nový muzikál Elánù bude zkrátka opìt „velkým plátnem“.

Cena: od 1.440 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka

Èas rùží

Hudební divadlo Karlín

Termín: bude upøesnìn Program: jedineèná symbióza písní, nejvìtších hitù z repertoáru Karla Gotta a pùvodního scénáøe Sagvana Tofi. Tìšte se na odhalení pøíbìhu starého obrazu, který v sobì skrývá osud jedné velké celoživotní lásky! Èas rùží vás již brzy pobaví i dojme! Vzpomínáte? Když jsem já byl tenkrát kluk, Jen se hádej, Jdi za štìstím, Nápoj lásky è. 10, Je jaká je, Když muž se ženou snídá a mnoho dalších ožije v muzikálových aranžích a pìveckém podání hercù a zpìvákù.

Cena: od 1.590 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka

Vlasy Galileo

Termín: bude upøesnìn

divadlo Hybernia

Program: nechte se unést jedineèným pøíbìhem a nábojem písní z muzikálu, který celosvìtovì proslavilo legendární filmové zpracování Miloše Formana. V pøedstavení zní hit za hitem, songy jako Vodnáø, Donna, Je snadné nemít rád, Manchester, Život mám, Kéž slunce svítí… a celá øada dalších se už dávno staly nesmrtelnými. Slogan „kvìtiNOVÉ dìti“ nového nastudování režiséra a výtvarníka Šimona Cabana naznaèuje nadèasovost tohoto muzikálu, jehož pøíbìh, písnì i poselství mohou být až pøekvapivì souèasné.

Termín: bude upøesnìn Program: návrat jednoho z nejúspìšnìjších tuzemských muzikálù v pùvodním hvìzdném obsazení - Jeden muž, jedna pravda, jedno slunce, jedno náboženství, jedna láska, jedna zemì, jedna otázka, jedna odpovìï, a pøece se toèí - a co jsi schopen obìtovat ty? Napínavý pøíbìh plný zvratù! Galileo je opøený o silný pøíbìh, ve kterém diváci najdou vše, za èím na muzikály tak rádi chodí. Lásku, vášnì, intriky, nenávist a romanticky ladìný boj jedince proti spoleènosti. Muzikál navíc ohromuje netradièní scénografií i výpravnými kostýmy.

Cena: 1.690 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka

Cena: 1.690 Kè

Dìti ráje

V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka

Kvítek mandragory

divadlo Hybernia

Termín: 29.5. 2021

divadlo Broadway

Kongresové centrum

!

náš

tip

Program: Dìti ráje Sagvana Tofiho ocenìný cenou Thálie je muzikál, odehrávající se ve druhé polovinì osmdesátých let a poté v souèasnosti. Celá první polovina se toèí okolo diskotékové euforie, která byla tehdy na vrcholu, a vévodily jí hity Michala Davida, z nichž je celý HIT muzikál poskládán. Decibely lásky, Poupata, Nonstop, Nejvìtší z nálezù a ztrát, Pár pøátel, Každý mi Tì lásko závidí a tøicet dalších legendárních písní, které estárnou, jsou tady poøád. Samy si øíkaly o muzikál. Trocha romantiky, malièko nostalgie, humor, zábava, ale i nadhled.

Termín: bude upøesnìn Program: nová èeská muzikálová komedie s písnìmi Heleny Vondráèkové. Kvítek mandragory je muzikál s pøekvapivou detektivní zápletkou a ještì pøekvapivìjším rozuzlením. V sázce je mnohé! Dopadení šéfa podsvìtí, obrovský balík penìz a vzácný diamantový šperk, ale též síla pøátelství. Témìø nic není tak, jak se na první pohled zdá a kdo se smìje naposled, ten se zaruèenì bude smát nejlíp.

Cena: od 1.690 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka

Cena: 1.690 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka

12


Tarzan

Slovensko - turistika, poznání, termály a relaxace

divadlo Hybernia

Termín: bude upøesnìn Program: jeden z nejúspìšnìjších svìtových muzikálù s hity Phila Collinse v Divadle Hybernia. Muzikál podle jednoho z nejslavnìjších dobrodružných a milostných románù svìta.Pøíbìh líèí osudy potomka mladého anglického páru, kterého po tragické smrti jeho rodièù vychová pralesní opice a který se brzy díky své síle a dùvtipu stane nejmocnìjším tvorem džungle. Vrátí se Tarzan pod vlivem lásky profesorovì dceøi Jane do civilizace?

Toulky Slovenskem

(S)

!

NOVINKA

- hrad Streèno, plavba na vorech, Malá Fatra, pìší túra na Hrebienok, vodní zábavní park TATRALANDIA, Skalnaté Pleso, Štrbské Pleso, ledová jeskynì Slobody, lanovka Chopok

Cena: od 1.690 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka

Termín: 3.- 5.7., 27.- 29.8. 2021

Pomáda

Program: 1.den: v ranních hodinách odjezd z Olomouce. Pøíjezd ke hradu Streèno z pøelomu 13. a 14. století. Poté plavba na vorech na Váhu, sedmikilometrová plavba pøi které se naskytnou neopakovatelné pohledy na úžinu, hrad Streèno a protìjší Starhrad, mosty i tunely a nádhernou pøírodu Malé Fatry. Odpoledne možnost relaxace v termálních lázních Tatralandia. Nocleh. 2.den: po snídani odjezd do Národního parku Vysoké Tatry, výjezd lanovkou z Tatranské Lomnice na Skalnaté pleso. Ze Skalnatého plesa støednì tìžká túra po magistrále pøes Zámkovského chatu (obèerstvení) kolem vodopádù Studeného potoka na Hrebienok a poté do Starého Smokovce. Ménì zdatní turisté mohou strávit den v lokalitì Skalnaté Pleso. Pozdì odpoledne návštìva nejvýše položené tatranské osady Štrbské pleso - procházka kolem stejnojmenného jezera a prohlídka areálu. Návrat na hotel. 3.den: po snídani Nízké Tatry - výjezd lanovkou z Jasné na vrchol CHopoku (2.024 m) - úchvatný výhled na celé Tatry, Liptov i Horehroní, možnost obèerstvení ve vyhlídkové restauraci Rotunda. Odpoledne prohlídka jeskynì Slobody v Damänovské dolinì. Odjezd do ÈR, návrat do nástupních míst ve veèerních hodinách.

divadlo Kalich

Termín: bude upøesnìn

Cena: 3.590 Kè

Program: Praha se pøipojuje k celosvìtovým oslavám 40. výroèí premiéry legendárního amerického muzikálu Pomáda na newyorské Broadwayi jeho novým nastudováním v Divadle Kalich. Pomáda patøí mezi nejdéle uvádìné tituly v muzikálové historii a slibuje efektní taneèní show plnou nestárnoucích hitù, energie, romantiky, humoru a dech beroucích výkonù. Klidnì podlehnìte nakažlivé chuti do života, hoïte starosti za hlavu a vra•te se zpátky do èasù, kdy se vše podstatné odehrávalo na taneèním parketu. Už první pecka vám rozproudí krev v žilách… Pomáda je zkrátka klasika, která nezklame.

V cenì: doprava autokarem, 2x ubytování v hotelu se snídaní, prùvodce Poøadatel zájezdu: CK Bohemian Fantasy

Cena: 1.690 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka

Zámek SchlossHof, Bratislava a nádherná Budapeš

!

náš

tip

- kouzelný areál zámku SchlossHof, centrum Bratislavy, Budapeš mìsto památek, lázní, èardáše a zážitkù, veèerní plavba po Dunaji Termín: 9.- 10.10. 2021

We Will Rock You

Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách do Rakouska. První zastávkou bude romantický barokní zámek SchlossHof - na více než 50 hektarech se rozprostírá velkopanské sídlo s jedineèným zahradním parkem na sedmi terasách. Souèástí prohlídky je také statek se zvíøátky a bylinkami. V odpoledních hodinách krátký pøejezd do Bratislavy. Zde procházka historickým centrem s prùvodcem - Bratislavský hrad, katedrála sv. Martina, Hlavné a Hviezdoslavovo námestí. Možnost návštìvy unikátní stavby UFO - výtahem na vyhlídku - uvidíte: Bratislavský hrad, Dunaj, Dunajské mosty, Dóm sv. Martina, Petržalka, Slovenský parlament... Ubytování - hotel *** - 2lùžkové pokoje. 2.den: po snídani odjezd do Budapešti - celodenní prohlídka centra hlavního mìsta Maïarska. V odpoledních hodinách možnost vyhlídkové plavby lodí po Dunaji (cca 70min)- uvidíte hlavní památky z paluby lodi (èeský audioguide). Odjezd kolem 18:00 Pøíjezd do ÈR v pozdních veèerních hodinách.

Ostrava Arena

Termín: 22.5. 2021 Program: rockový muzikál, který na základnì písní skupiny Queen napsal Ben Elton. Show vyniká rockovou energií, skvìlým pìveckým podáním a svérázným humorem. V neposlední øadì vás neminou i emocemi nabité pøídavky, které vás zaruèenì postaví na nohy! Muzikál není pøíbìhem skupiny Queen, ale vypráví dìj ze vzdálené budoucnosti, ve které se skupina pronásledovaných Bohémù snaží obnovit zakázanou hudbu a objevit poslední existující hudební nástroj, kytaru Briana Maye.

Cena: 2.890 Kè

Cena: od 1.290 Kè

V cenì: doprava, prùvodce, ubytování se snídaní Pøíplatky: SchlossHof 16 €, plavba 4000 HUF

V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka

13


!

Kysuce - Malá Fatra - Orava (S) NOVINKA s turistikou a koupáním v termálních lázních

Termín: 7.8. 2021

- Stará Bystrica, skanzen Vychylovka, Oravský hrad, Oravské Podhradí a plavba na pltích po Oravì, Ružomberok, termální láznì Bešeòová, Meander Park, Malá Fatra, Vrátna Dolina, Štefanová, Janošíkovy Diery

Program: v ranních hodinách odjezd do Bratislavy - zde prohlídka historické èásti mìsta s prùvodcem. V odpoledních hodinách poplujeme lodí po øece Dunaj ke zøíceninì hradu Devín. Návštìva Devína - zøícenina gotického kradu nad soutokem Moravy a Dunaje. Hrad má jedny z nejpohnutìjších ale i nejbohatších dìjin z hradních sídel na Slovensku. Návrat ve veèerních hodinách.

Bratislava a plavba lodí po Dunaji oblíbené místo

!

Cena: 800 Kè

Termín: 25.- 27.6. 2021

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: loï 12/8 €, Devín 5/2,5 €

Program: 1.den: odjezd z Olomouce kolem 7 hod., pøes Beskydy do Makova a Turzovky do Staré Bystrice prohlídka Slovenského orloje, na jehož prùèelí se každou hodinu promenáduje sedm apoštolù, kteøí na území dnešního Slovenska pùsobili (kromì svatých Cyrila a Metodìje také sv. Vojtìch a další). Poté pøíjezd do osady Vychylovky, prohlídka úchvatných expozic Múzea kysuckej dediny v pøírodním amfiteátru vèetnì jízdy technickou raritou - lesní parní souvra ovou železnicí, možnost obìda v místní lidové krèmì, po obìdì jízda pøes Slovenské Beskydy a kolem Oravské pøehrady, která byla vybudovaná v letech 1941-1954, až do Oravic, zde koupání v termálních lázních Meander Park pod vrcholky Roháèù, pøejezd na ubytování, možnost veèeøe, možnost posezení v kolibì. 2.den: po snídani cesta k Oravskému Podzámèí, plavení se na vorech po øece Oravì až k Oravskému hradu, který se tyèí ve výšce 100 metrù nad hladinou øeky. Prohlídka jednoho z nejvýznamnìjších hradù v celém nìkdejším Uhersku, pokraèování pøes Vyšný Kubín do Ružomberku - krátká prohlídka, poté pøejezd na koupání v termálních lázních Bešeòová veèer odjezd zpìt do penzionu, nocleh. 3.den: po snídani cesta do pohoøí Malé Fatra, pøes Vrátnou dolinu do vnitøní kotliny, odsud výjezd lanovkou na horu Cheb, krátká høebenová túra, pøejezd do obce Štefanová - odtud pøechod pøes tzv. Jánošikovy diera (Dolní diery, Nové diery) - skalní soutìsky s vodopády, peøejemi, žebøíky a stupaèkami, prostor pro obèerstvení. Pøíjezd do Olomouce pøed 21 hod.

Pøedváleèné bunkry Bratislavy a vojenské muzeum Pieš any

Cena: 3.290 Kè V cenì: doprava, 2x ubytování se snídaní, prùvodce

Termín: 16.10. 2021

Poøadatel zájezdu: CK Bohemian Fantasy

!

NOVINKA

Program: se spisovatelem a øeditelem váleèné TV History (ex TV WAR) Milanem Zachou Kuèerou navštívíme tìžký pìchotní srub BS-4 Lány na samotné hranici s Rakouskou republikou. Objekt BS-4 je kompletnì zrekonstruovaný a to vèetnì zbraní a širokého okolí. Najdeme tu tak protitankové a protipìchotní pøekážky, jedinou hranièní závoru IPPEN na Slovensku a zákopovou linii. Souèástí odborných komentovaných prohlídek interiéru i exteriéru bude i støelecká ukázka zbraní a dobové obèerstvení. Poté se pøesuneme do Pieš an, kde navštívíme zdejší vojenské muzeum. V hale H1 nás èeká výzbroj a výstroj, v H2 lehká obrnìná technika a v hale H3 tìžká obrnìná technika. Venkovní expozice obsahuje leteckou techniku, protivzdušnou obranu, tanky a jiné obrnìnce a dìlostøelectvo. Akce je vhodná i pro dìti a není turisticky nároèná, po trase není žádné pøevýšení.

Cena: 1.290 Kè V cenì: doprava, prùvodce, programový balíèek - ukázka støelby z tìžkých zbraní, obèerstvení Pøíplatky: BS4 6 € (odborné komentované prohlídky, vždy po 15 osobách), VHM Pieš any 1 € dospìlí, 0,5 € snížené, dìti do 15 let zdarma

Pohádkové Bojnice a Trenèianský hrad - strážce obchodních cest náš - pohodový letní zájezd

!

tip

Termín: 10.7. 2021 Program: v ranních hodinách pøejezd na Slovensko. První zastávkou bude Trenèín, jehož dominantou je hrad, který patøí mezi nejrozsáhlejší hradní komplexy v Evropì. Bìhem prohlídky mùžete navštívit soubor palácù, vìž, hladomornu nebo se dozvìdìt povìst o studnì lásky. V odpoledních hodinách se pøesuneme do Bojnic - zde možnost návštìvy krásného Bojnického zámku, který patøí k nejvýznamnìjším slovenským památkám èi návštìva ZOO Bojnice. Èarokrásná hradozámecká stavba je nejkrásnìjším zámkem Slovenska. Prohlídkový okruh vám pøedstaví Grófsky byt, Strední hrad, hrobku Pálfiovcov, park a jeskyni. Podveèerní procházka mìstem s možností posedìt ve stylových lázeòských hospùdkách a kavárnách. Odjezd ve veèerních hodinách.

Tajemné Èachtice - poznání i zážitek aneb vìdèené po stopách Alžbìty Báthoryové osm ísto

Termín: 9.10. 2021

!

Program: v ranních hodinách odjezd do Èachtic. V první èásti programu navštívíme hrad, kde vás èeká jeho speciální prohlídka. V poledne je pøipraven obìd v místním Rolnickém družstvu „Špecialita pána pøedsedu družstva”. V druhé èásti dne se vydáme kolem kostela v Èachticích na prohlídku Draškovièovského kaštiela s muzeem zbraní, dobových dokumentù a archeologických sbírek. Novinkou zájezdu bude novì otevøená expozice Legendaria, která pøipomene nejen tajemnou historii raného novovìku spojenou s Alžbìtou Bathoryovou, ale i samotné Podzemí. V podveèer odjezd zpìt do ÈR. Celý den pùjdete po stopách Alžbìty Báthoryové spolu se spisovatelem a badatelem Milanem Zachem Kuèerou, který spolu s TV štábem zde zkoumá záhady kolem života a smrti A. Báthoryové.

Cena: 890 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zámek Bojnice 11 €/dosp. osoba, 8 €/ senior nad 65 let, / dìti 6-15 let, ZOO 8 €/dosp.os., 4 €/ senioøi, studenti, dìti 4-15 let, hrad 10 €

Cena: 980 Kè V cenì: doprava, prùvodce, obìd, malý raut s ochutnávkou místního vína Pøíplatky: hrad 3 €, muzeum 3 €, expozice 2 €

14


Putování Malou Fatrou - lanovka Chleb, Velký Kriváò, Chleb, Poludòový Grúò, Stoh, Medziholie, Velký Rozsutec

Na nejvyšší vrchol Nízkých Tater a zpìt

!

NOVINKA

- lanovka na Chopok, støednì nároèná turistika na Ïumbier

!

oblíbené

místo

Termín: 24.7. 2021 Program: v ranních hodinách pøejezd na Slovensko do Demänovskej doliny. Lanovkou vyjedeme na horní stanici. Zde možnost obèerstvení. Odtud se vydáme na høebenovou túru na nejvyšší horu Nízkých Tater - Ïumbier. Krásné výhledy bìhem celé trasy na témìø všechna pohoøí støedního a severního Slovenska. Trasa vede pøes Demänovské sedlo a Krúpovu ho¾u a její délka je cca 9 km. V podveèer odjezd zpìt do ÈR.

Termín: 11.9. 2021 Program: v ranních hodinách pøejezd na Slovensko. Pøes Tìrchovou dojedeme do Vrátné doliny. Kabinková lanovka nás pohodlnì vyveze na Snilovské sedlo. Odtud výstup na Veåký Kriváò nejvyšší dominanta Malé Fatry - nádherné výhledy na Velkou Fatru, Velký i Malý Rozsutec, tatranské Roháèe atd. Pohodlnou cestou vystoupáme na Chleb - Poludòový Grúò - Stoh a do sedla Medziholie. Pro turistické nadšence výstup na Velký Rozsutec. Zpìt do Medziholie a Štefanová bus. Trasa se všemi vrcholy 18 km cca 8 hodin. Dle okolností a individuální zdatnosti lze vynechat výstup na Velký Kriváò a Velký Rozsutec.

Cena: 990 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: lanovka 19/16/14 €

Cena: 870 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: lanovka na Chleb 10/8 €

Kvaèianska a Prosiecka dolina

Súlovské skály a pltì na Váhu

- patøí mezi nejkrásnìjší a nejrozmanitìjší na Slovensku

Termín: letos nebude realizován Program: v ranních hodinách odjezd do pozoruhodného skalního mìsta Súlovské skály. Èeká vás asi 4km nauèná trasa støednì nároèným terénem. Kolem chaty Súlov se vydáme ke 13 m vysoké impozantní Gotické bránì. Nejvyšším bodem trasy je potom hrad Súlov, který se nazýval Roháè a sloužil jako stážní hrad. Sestup loukou pøi Kamennom hribe zpìt k chatì. Vzhledem k impozantním pøírodním scenériím láká tato lokalita filmaøe (Král sokolù). V odpoledních hodinách pøejezd ke Streènu. Zde následuje jedineèná plavba na pltích streèianskou úžinou. Zažijete atraktivní hodinovou plavbu s výkladem krojovaných pltníkù. Návrat zpìt ve veèerních hodinách.

Termín: letos nebude realizován Program: v ranních hodinách pøejezd s technickou zastávkou do oblasti Liptova. Èeká nás pøíjemná procházka v malebném horském prostøedí, která se každému vryje do pamìti. Trasa patøí k nejkrásnìjším a nejpestøejším. Trasa Prosiek - Prosiecká dolina - Velké Borové - Vodné mlyny - Oblazy - Kvaèianska dolina - Kvaèany. Délka trasy: 15 km - 6 hodin. Trasa vhodná pro všechny typy turistù. Návrat ve veèerních hodinách zpìt do ÈR.

Cena: 990 Kè

Cena: 820 Kè

V cenì: doprava, prùvodce

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: pltì 10 €

Slovenský ráj - tajemný svìt roklin, kaskád a vodopádù

!

- jednodenní zájezd pro opravdové turisty

Vysoké Tatry - Štrbské pleso

Termín: letos nebude realizován

Termín: 28.8. 2021

Program: v brzkých ranních hodinách pøejezd na Slovensko k Popradu, do oblasti nádherného Slovenského ráje. Výchozí místo Podlesok - odtud se dáme Suchou Belou kolem vodopádù a zajímavé kvìteny na Kláštorisko. Odpoèinek u horské chaty. Sestup k Letanovskému mlýnu a odtud Prielomem Hornádu zpìt do Podlesoku. Trasa: nároènìjší - okruh cca 15km. Po trase jsou exponované úseky zabezpeèeny døevìnými a železnými žebøíky, øetìzy, stoupaèkam i a lávkami - vyžadují pøechod se zvýšenou opatrností. Zbytek trasy vede pohodlnì po lesních cestách a chodnících. Doporuèujeme pro turisty. Slovenský ráj nabízí krásy pøírody tiesòavy Suchá Belá - tajemný svìt roklin, kaskád a vodopádù. Trasy se dají upravit dle nároènosti s ohledem na fyzické možností jednotlivcù.

Program: v èasných ranních hodinách odjezd z nástupních míst. Následuje celodenní pobyt v Tatrách s prùvodcem: Vysoké Tatry - Štrbské Pleso - volno, možnost výjezdu na Solisko. Ve veèerních hodinách odjezd zpìt do ÈR - návrat do nástupních míst.

Cena: 1.070 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: lanovka Štrbské Pleso - Solisko 15 € (obousmìrná)

Cena: 1.090 Kè V cenì: doprava, prùvodce

15

osvìdèené

místo


Neznámé Slovensko na dosah ruky

Rakousko - zájezdy za relaxací a koupáním

- nepøíliš nároèná turistika v pohoøí Malé Karpaty - romantické hrady a zámky, pøírodní památky

Termály v Laa an der Thaya

Termín: letos nebude realizován

místo

- relaxace, teplá voda, zvýhodnìné skupinové vstupné!

Program: v ranních hodinách pøejezd na Slovensko. Od vodní nádrže Buková (300 m.n.m.) výstup pøes zøíceninu hradu Ostrý Kameò na nejvyšší vrchol Malých Karpat Záruby (768 m.n.m.). Pøes Èertov Ž¾ab sestup do obce Smolenice "perly Malých Karpat". Délka trasy 9 km, støednì nároèná turistika. Individuální pøestávka na obìd, popø. prohlídka obce Smolenice (exteriér Smolenického zámku, køížová cesty nebo kaple sv. Vendelína). Po pøestávce pøejezd autobusem do obce Èastá, kde navštívíme hrad Èervený Kameò. Prohlídkový okruh nabídne 24 bohatì dobovì zaøízených místností, hradní podzemí a obranný systém hradu. V podveèer odjezd zpìt do ÈR.

!

oblíbené

Termíny: 26.6., 28.9. (státní svátek), 27.12. 2021 Program: v ranních hodinách se vydáme do Rakouska. V Laa an der Thaya nás èeká nìkolikahodinová relaxace v nejmodernìjším areálu termálních lázní Rakouska. Termální koupalištì „LAA”: 34°C a hloubka vody max. 1,35 m. Kolem bazénu jsou rozmístìna lehátka, stejnì tak nahoøe na velké tribunì s nejkrásnìjším výhledem na celou halu. Je zde spousta míst s perlièkovou a víøivou lázní, masážní podvodní lavièky. Pùsobivá je tajemná mlha stoupající ve svìtelných sloupech. Z krytého bazénu mùžete proplout pøímo do venkovního bazénu, kde jsou umístìny rozmanité masážní prameny a nad tím se tyèí 16metrový deštník, zespod osvìtlovaný. Barevnì osvìtlený vodní pøíkop oddìluje bazén od jiného, kde teplota vody dosahuje 36°C a kde nás ohromí optické a speciální akustické efekty. Plocha 60.000 m2 v sobì ukrývá jedineènou pøíležitost k dokonalému uvolnìní a zábavu pro celou rodinu. Saunový svìt, 3 termální bazény - vèetnì jednoho se slanou vodou, tobogán, relaxaèní místnosti s hudbou, obèerstvení. Resort je díky své poloze i kvalitì služeb hojnì navštìvován zájemci o koupání a saunování z ÈR. Nový vitální svìt ocení všichni zájemci o zdravý životní styl. Rodiny s dìtmi nyní mohou využít tøi prohøívárny s rùznì intenzivním prohøátím, mohou se vydat na stezku džunglí a vnímat zvuk vodopádu, ochladit se u fontánky, v zážitkových sprchách nebo dýchat speciální vonné esence v komùrkách. Na zpáteèní cestì se v rámci výletu stavujeme ve stylové restauraci Bonaparte na veèeøi. Termální láznì máme rezervovány se skupinovou slevou. Návrat do 19.00 hod.

Cena: 850 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: hrad 7 /4,5/ 3,5 €

Cena: 570 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zvýhodnìné vstupné naší CK 4 hod. cca 21 €, dìti do 13,99 let cca 15,20 €, dìti do 3 let zdarma, Saunový svìt 8,30 € Pro skupiny: možnost spojit program s návštìvou Znojma, Mikulova nebo Rakouska. Zájezdy do termálních lázní v Laa an der Thaya máme i ve spojení s návštìvou vinného sklípku nebo s ukázkovými zahradami u mìsta Horn.

Thermalpark Dunajská Streda a Slovenský Grob - husí hody (B) - lázeòsko-kulináøský výlet Termín: letos nebude realizován Program: v ranních hodinách pøejezd na Slovensko, do krásné oblasti „Žitného ostrova“, v jehož srdci se nachází oblíbený Thermalpark Dunajská Streda. Na ploše 18 hektarù se nachází vnitøní i venkovní bazény s termální vodou o teplotì 26-39°C. Voda má pøíznivý vliv pøedevším na pohybový aparát. Zážitkové èást nabízí dìtský bazén, skluzavky i tobogány. Uvolnìní a oddych si mùžete dopøát na masáži, v saunovém svìtì, jacuzzi i ochlazovacím bazénu. Kolem 16.00 pøejezd do Slovenského Grobu. Èeká vás pøíjemné posezení v rodinném podniku, který je vyhlášen husími specialitami. Naše „husí“ menu nabídne skvìlou peèenou husu, ale i vynikající lokše, vše dle tradièní rodinné receptury. Husí menu: husacia peèeò, domácí chlieb, kyslý tanier, hlavné jedlo - peèená hus, lokša maštená, dušená èervená kapusta, dezert - štrudla. Odjezd zpìt ve veèerních hodinách.

Nejvìtší láznì v Rakousku - Therme Wien

Cena: 1.990 Kè

!

osvìdèené

V cenì: doprava, prùvodce, husí menu Pøíplatky: Thermalpark 9 €

- kdo hledá zotavení, ten je v lázních Therme Wien místo na správné adrese. Nejmodernìjší a nejvìtší mìstské termální láznì Evropy splní všechny wellness sny! Termín: 17.7., 2.10. 2021

Program: cílem tohoto zájezdu je celodenní návštìva v luxusních termálních lázní Wien. V roce 2010 byly otevøeny novì: 26 bazénù, 24 saunových a parních kabin, 2.500 lehátek a 6.000 m2 velká rekreaèní plocha z nich èiní nejvìtší termální láznì Rakouska. Architektonicky jsou jednotlivé oblasti uloženy jako kameny podél toku potoka, táhnoucího se celými termálními láznìmi. Postupujeme-li podél tohoto potùèku, projdeme oblastmi Kámen krásy, Kámen klidu, Kámen zážitkù a Kámen Fitness. Mezi tím se nacházejí dvoje velké termální láznì, jejichž vnitøní a venkovní bazény, zahøívané lavice a lehátka lákají na k tomu na chvíli se zastavit.

Cena: 720 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: celodenní vstupenka 33/19,60 €, Saunový svìt 8,50 €

Termály Ve¾ký Meder Termín: 30.10. 2021

!

oblíbené

místo

Program: ráno kolem 10 hod. dojezd k Thermal Corvinus - oblíbené slovenské termální láznì v nádherném lesoparku. Rozsáhlý moderní rekreaèní komplex s celoroèním využitím cca 65 km od Bratislavy. Celkem 9 bazénù vèetnì plaveckého, tobogány v cenì vstupného, sauny za pøíplatek, moøské koupele, lanová dráha Tarzania. Bazény jsou 3 venkovní, 2 polokryté a 4 vnitøní s teplou term. vodou 26- 37°C. Solná jeskynì, moøská koupel - je velmi jemná a hustá aerosolová mlha ze silnì mineralizované vody podobného složení, jako má voda z Mrtvého moøe. Odjezd zpìt kolem 17:00 h.

Cena: 920 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: celodenní vstupné do termálù 13/10,50 €

16


To nej z Vídnì + Kahlenberg - místo výhledù a odpoèinku

Rakousko - poznávací zájezdy Ze Salzburgu na Orlí hnízdo a jezero Königsee - Letohádek Hellbrunn s fontánami, vyhlídky na Alpské velikány, krásy jezera - oblíbený zájezd uplynulých sezón

- pohodová procházka po vídeòských památkách se závìrem na Kahlenberg - vinice, výhledy

!

osvìdèený

zájezd

!

osvìdèené

místo

Termín: 17.7., 2.10. 2021 Program: v ranních hodinách pøejezd do Vídnì. Zde se mùžete tìšit na procházku po významných památkách: budova radnice, Parlament, Burgtheater, Albertina, císaøská hrobka. Procházku zakonèíme u dómu sv.Štìpána, který je nejvýznamnìjší gotickou stavbou Rakouska. Individuální volno mùžete využít k procházce starovìkými ulièkami a návštìvì místních kavárnièek, kde mùžete ochutnat vyhlášený štrùdl nebo sacherùv dort. Závìrem dne vyjedeme busem na kopec Kahlenberg - kolem vinic na vyhlídkové místo s odpoèinkovou zónou.

Termín: 21.- 22.8. 2021 Program: 1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách, pøejezd s technickou zastávkou do mìsta Salzburg. První zastávkou bude zámek Hellbrunn, který je jednou z nejatraktivnìjších pamìtihodností Salzburska. Renesancní palác a rekreaèní zahrady ze 17. století s moderními fontánami bude jistì milým pøekvapením. Pøejezd do Salzburku - procházka historickým centrem mìsta s prùvodcem. Zahrady zámku Mirabel, Mozartùv rodný dùm, Arcibiskupská rezidence, Dóm sv. Ruperta. Pevnost Hohensalzburg - nejvìtší zachovalý hradní komplex ve støední Evropì. Osobní volno. Ubytování v Salzburgu - hotel. 2.den: snídanì, pøejezd do Berchtesgaden. Prvnì vyjedeme busem z Obersalzbergu k Hitlerovu Orlímu hnízdu do výšky 1.834 m (výhledy), projdeme tunelem do útrob hory Kehlstein a vyjedeme výtahem na její vrchol (výhled nejen na horské velikány, ale i jezero Königssee). Sjezd na parkovištì k autobusu CK. Druhou èástí programu bude zastávka u smaragdového jezera Königsee - procházka kolem nebo plavba po jezeøe výletní lodièkou na poloostrov sv. Bartolomìje. Pøi zhruba ètyøicetiminutové plavbì s výkladem je vám pøedvedena i názorná ukázka ozvìny hraním na trumpetu. Již z dálky vás ale uchvátí panorama poloostrùvku s kostelíkem.

Cena: 780 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Cena: 3.190 Kè V cenì: doprava, prùvodce, ubytování, snídanì, pojištìní CK Pøíplatky: Hellbrunn 13,50/6,00 €, Orlí hnízdo 18 €, loï 18,50 €, pobytová taxa

Vídeò - Schönbrunn - zámek, ZOO nebo Štrúdlshow Termín: 17.7., 2.10. 2021

Tyrolsko a nejkrásnìjší místa Alp

(S)

Program: odjezd v ranních hodinách Pøejezd do Vídnì. Dojezd k zámeckému areálu Schönbrunn. Možnost návštìvy zámku - Grand tour - projdete ètyøicet pokojù a ètyøicet fascinujících pøíbìhù, které trvají tøi staletí. Zámecké interiéry se zvukovými simulátory v èeském jazyce. Dále je možné navštívit expozici koèárù, Kinder muzeum, skleníky a hlavnì krásnì rozkvetlé zahrady. Druhá možnost je návštìva nejstarší zoologické zahrady svìta, která vznikla na popud manžela Marie Terezie, Františka I. v roce 1752 rovnou v zahradách císaøského sídla. Historie dýchá na návštìvníka pøedevším ze starých pavilonù, které jsou opravené a stále funkèní - procházíte po prosklené podlaze a pod nohama vám plavou tuèòáci, nebo když jdete tunelem z pìticentimetrového plexiskla a všude kolem jsou jenom samé ryby, sloni, opièky, pandy, Tropický pavilon, výbìhy... Motto zoologické zahrady dodnes zní: „Schönbrunn má být zoologická zahrada se š astnými zvíøaty.“ Pro ty, kteøí mají rádi gastrozážitky nabízíme možnost úèasti na Strudel Show. Pøímo v kavárnì v areálu zámku mùžete sledovat pøípravu této oblíbené lahùdky. Prozradí Vám nejen jaké suroviny a pøísady se ve Vídni používají, ale na konci máte možnost ochutnat skvìlý jableèný štrúdl. V pøípadì zájmu prosím uveïte do smlouvy pro závaznou rezervaci základního balíèku (show + 1 kousek štrúdlu).

!

NOVINKA

- Schwaz, Hall, Wattens, Innsbruck, Krimmelské vodopády, Liechtensteinklamm, Schladming, Dachstein

!

náš

tip

Termín: 3.- 6.6. 2021 Program: 1.den: v èasných ranních hodinách odjezd z Olomouce smìr - Mikulov (Znojmo) - Göttweig, zdravotní zastávka s procházkou po nádvoøí jednoho z nejkrásnìjších klášterù ve støední Evropì. Poté návštìva støíbrných dolù ve Schwazu, nìkdejší hornické metropole svìta s více než 85 procenty celkové svìtové produkce støíbra, kde pøed 500 lety více než 10 tisíc havíøù dobývalo cenný kov, díky èemuž tehdy Tyrolsko bylo jednou z nejbohatších zemí Evropy. Poté HALL IN TIROL - procházka po jednom z nejzachovalejších tyrolských støedovìkých mìst, které se proslavilo pøedevším ražbou mincí, jež ve své dobì užívala snad celá Evropa. Ubytování a nocleh v penzionu v blízkosti Innsbrucku. 2.den: dopoledne Wattens, návštìva unikátního Køiš álového svìta firmy Swarovski, možnost nákupu a obèerstvení. Cesta k jezeru Achensee s možností procházky s krásnými výhledy do krajiny. Pokraèování do Seefeldu, procházka støediskem zimních olympijských sportù s pøekrásnými výhledy na Alpy. Odpoledne odjezd do tyrolské metropole Innsbrucku, prohlídka historické èásti mìsta - Maria-Theresia Strasse s impozantním sloupem sv. Anny, Zlatá støíška Maxmiliána I. s 2 657 pozlacenými mìdìnými plíšky, Hofburg. Leopoldova kašna, radnice s mìstskou vìží, a jiné zajímavosti mìsta. Ubytování v penzionu. 3.den: po snídani výjezd na Bergiselschanze, návštìva vyhlídkové plošiny skonanského mùstku britsko-irácké architektky Zahy Hadidové. Odjezd k impozantním Krimmelským vodopádùm, které padají z výšky 380 metrù ve tøech kaskádách a jsou nejvìtšími v rakouských Alpách. Odpoledne turistika soutìskou Liechtensteinklamm u Sankt Johann im Pongau. Veèer pøíjezd na ubytování. 4.den: po snídani odjezd do mìsteèka Schladming pod horou Dachstein, které nabízí nespoèet rùzných aktivit. Prùvodce poradí pøi výbìru zajímavostí. Zájemci mohou podniknout výlet lanovkou Dachstein Gletscherbahn do masivu Dachstein do království vìèného snìhu a ledu. Další možností je turistika soutìskou Silberkarklamm a pøípadnì koupání ve vodním svìtì v Ramsau am Dachstein. Také lze vyjet jinou lanovkou na Planai, odkud je nádherný výhled na Dachstein. Turisté mohou absolvovat výšlap po Alpinsteig Wilde Wasser k vodopádu Riesachwasserfall. V odpoledních hodinách odjezd ze Schladmingu. Pøíjezd do Olom. do 24:00.

Cena: 790 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup zámek 22 €, Gloriette 4,50/3,50 €, ZOO 22/11 €

Vídeò „nejen“ pro rodinky - zážitky na celý den, Dùm moøe, Schönbrunn, Kinder muzeum, labyrint Termín: letos nebude realizován Program: ráno odjezd po trase na Vídeò. Návštìva Moøského akvária s nejvìtší nádrží a expozicí se žraloky a s karetou, zároveò jsou zde vystavené žraloèí èelisti, lastury a potápìèský skafandr. Dále vás èeká tropický pavilon a nový krokodýlí park s volnì létajícími ptáky a bìhajícími opièkami. Je zde expozice plazù, ještìrek a hadù, tropických sladkovodních akvárií - úžasnì zbarvené rybky, i roztodivné sasanky, hvìzdice, ježovky a korály. Nechybí ani chobotnice, žraloèí vajíèka, ostrorepy, moøská akvária... V druhé èásti programu se pøesuneme do královského komplexu Schönbrunn . Pøipravena je kombinace Kinder muzeum a Labyrint. Ponoøte se spoleènì do èasù císaøù a projdìte se jejich každodenním životem. Spousta poznatkù o životì šlechty, pestrý program. Dìti si mohou vyzkoušet kostýmy a šaty ve velkém kostýmovém a maskovacím koutku. Závìrem nás èeká pøírodní bludištì - labyrint s interaktivními prvky a høištìm Labyrinthikon. Pro ty, kteøí by nechtìli využít uvedený program, mají možnost projet se vyhlídkovým vláèkem - 9 zastávek parkem, návštìvy Gloriette - vyhlídka na celý zámecký komplex. Nebo Grand tour zámkem èi ZOO. Odjezd v podveèer zpìt.

Cena: 6.290 Kè V cenì: doprava autobusem, 3x ubytování se snídaní, služby prùvodce Poøadatel zájezdu: CK Bohemian Fantasy

Cena: 790 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné Moøský svìt 18,50 €/dosp., 8,40 €/dìti 6 - 15 let, 5,60 €/dìti 3- 5 let, Kinder muzeum a labyrint 12/8 €, vláèek 8/4 €, Gloriette 4,50/3,20 €, Grand tour 20 €

17


Z Vídnì do Bratislavy rychlolodí

Rakouská trojkombinace, kterou musíte vidìt !

- romantický výlet, kde poznáte krásy obou hlavních mìst na Dunaji

- Raab an der Thaya, vodní hrad Heidenreichstein a renesanèní klenot Rosenburg

Termín: letos nebude realizován Program: ráno pøejezd do Vídnì. Prohlídku mìsta zahájíme u Belvedere - nejkrásnìjším vídeòským palácovým komplexem, obklopeným francouzskou zahradou. Spoleènì s prùvodcem se pøesuneme do historické èásti mìsta a prohlédneme si nejvýznamnìjsí památky rakouské metropole: katedrálu sv. Štìpána, Hofburg, Albertina, Ringstrasse apod. Osobní volno po prohlídce mùžete využít k nákupùm nebo k návštìvì oblíbených kaváren. Kolem 17:30 se pøesuneme do pøístavištì, odkud poplujeme rychlolodí do Bratislavy (doba plavby 95 minut s možností obèerstvení). Po veèerní procházce centrem Bratislavy odjezd domù.

Termín: letos nebude realizován Program: v ranních hodinách odjezd smìr Znojmo.Po rakouské stranì se vydáme k hradu Hardegg a hradu Raabs an der Thaya, ležící nad soutokem Nìmecké a Moravské Dyje. Poté pøejedeme do mìsteèka Heidenreichstein, kterému dominuje nejkrásnìjší vodní hrad Rakouska. Díky svému opevnìní a ohromujícímu vstupu se dvìma padacími mosty, nebyl nikdy znièen a my máme možnost nahlédnout do dob minulých. Prohlídkový okruh pøibližuje život støedovìké šlechty a mùžeme si prohlédnout krásné interiéry od gotiky, pøes renesanci a baroko. V odpoledních hodinách se pøemístíme do údolí øeky Kamp, na zámek Rosenburg, oznaèovaný jako renesanèní klenot. Pohádkovou muzejní idylu návštìvníkùm navodí opevnìní, gotické pøístavby i renesanèní prvky. Prohlídkový okruh vede panskými obytnými komnatami, které jsou stylovì zaøízené antickým nábytkem. Mezi skvosty patøí sbírky zbraní, slavnostní sály, knihovna a neopakovatelný výhled pøes údolí øeky Kamp. Unikátem je pak ukázková rùžová zahrada. Na zámku se konají i pøehlídky dravcù s ukázkami práce sokolníkù. Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 950 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Belveder 13 € dle okruhu, rychloloï 24 €

Cena: 920 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: hrad 10/5,50 €, zámek 15/12/8 €

Wachau - romantická plavba na lodi (UNESCO) - Melk, Krems an der Donau, krásné výhledy

Kvìtinové Rakousko - Kittenberské zážitkové zahrady, Tull a jeho zahrady

místo

Termín: 7.8. 2021

!

NOVINKA

!

oblíbené

Program: Odjezd v ranních hodinách z Olomouce. Navštívíme romantické údolí Wachau... První zastavení je v Melku. Zde nás èeká prohlídka mìsteèka a návštìva majestátního benediktins-kého kláštera s tradicí více než 900 let. V rámci vstupného do kláštera je i prohlídka zahrad. Poté se nalodíme na výletní loï a poplujeme s nádhernými pohledy na vinice a zøíceniny do malebného mìsteèka Krems - procházka historickým centrem. Návrat v pozdních veèerních hodinách.

Termín: 19.6. 2021 Program: v ranních hodinách odjezd do Rakouska. První zastávka bude v Kittenberských zážitkových zahradách. Èeká vás více než 30 tematických zahrad, nepøeberné množství barev, tisíce rùží, zahrada leknínù, bylinková, snù, toskánská, japonská…jedna velká inspirace pro všechny zahrádkáøe. Druhé zastavení bude v malebném mìsteèku Tulln. Tullnské zahrady nabízí více než 40 vzorových zahrad s potoky a koupacími jezírky, obklopeny pøírodním parkem protkaných kilometry vodních cest. Úžasný výhled na celý areál se naskytne z rozhledny nad korunami stromù. Z 30ti metrové výšky dohlédnete pøes pøehlídkové zahrady, dunajské luhy, mìsteèko Tulln až k vrcholu Ötscher. Krásný výlet do kvìtnových jarních zahrad zakonèíme procházkou a obèerstvením v kavárnách v mìsteèku. Návrat zpìt v pozdních veèerních hodinách.

Cena: 990 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup na loï 24,50 €, dìti do 10-15 let 12 €, Melk 11 € vèetnì zahrad

Cena: 890 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Kittenberské zahrady 9,90/8,50/6 €, Tullnské zahrady 10,50 € - skupinová nad 20 osob

Koèár do Vídnì Termín: 26.10. 2021

Zámek Laxenburg a jezerní jeskynì Seegrotte Termín: 24.7. 2021

!

náš

tip

Program: v ranních hodinách odjezd do hlavního mìsta Rakouska. V tento den nabízí mìsto Vídeò možnost zvýhodnìných vstupù do muzeí a galerií. S prùvodcem prohlédnete centrum s významnými památkami a vyberete muzeum èi galerii, která je pro Vás nejzajímavìjší. Odjezd zpìt ve veèerních hodinách.

Cena: 790 Kè

!

NOVINKA

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: pøípadné vstupy

Program: ráno pøejezd do Laxenburgu. Okouzlí vás impozantní zahradou zámeckého parku s pùsobivou architekturou, pavilóny, umìlé jeskynì, èi støedovìce vyhlížející turnajový dvorec. Dominantou je vodní hrad Franzesburg na ostrovì, kde císaø František Josef s císaøovnou Sissi trávili po velkolepé svatbì medové týdny. Urèitì se svezeme romantickou plavbou na lodièce. V odpoledních hodinách pøejezd ne Seegrotte - návštìva bývalého sádrovcového lomu a plavba po nejvìtším podzemním evropském jezeøe. V jeskyni jsou k vidìní i rekvizity z filmu Tøi mušketýøi - napø. draèí loï kardinála Richelieu èi d´Artagnanova vìznice. Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 950 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: cena kombinované vstupenky: vstup do parku, prohlídka zámku s audioprùvodcem v èeštinì a pøívoz lodí k zámku: 14/8 €, jeskynì 10/7 €

18


Vinobraní v Retz a majestátní hrad Hardegg - úspìšný zájezd roku 2019!

Vodopády Palfau a Døevìná vodní stezka osvìdèený v údolí øeky Mendling

!

!

oblíbené

místo

Termín: 26.9. 2021

zájezd

Termín: 19.6., 18.9. 2021 Program: odjezd v ranních hodinách smìr Brno - Mikulov - Vídeò - Lassing. Turistika nauènou Øímskou stezkou nás povede krásnou a rozmanitou krajinou Göstlingských Alp, malebným údolím øeky Medling. V soutìsce pùjdeme v bezprostøední blízkosti vody a budeme mít možnost ji poznat jako nespoutaný pøírodní živel i pomocníka pøi práci èlovìka. Døevìná stezka vede kolem splavidel, starých døevìných vodních mlýnù, vodních kaskád a jezírek, kde je možné se pøi sluneèném poèasí osvìžit èi vykoupat. Trasa je dlouhá asi 3 km. Poté pøejedeme do oblasti Palfau. V Palfauském kaòonu budeme svìdky zrodu „Duhové øeky”. Turistickou vycházkou se vydáme stezkou s døevìnými schùdky a mosty s pøevýšením asi 300 m. Každého zcela jistì uchvátí pohled na kaòon s pìti nádhernými, obrovskými vodopády s celkovou výškou 152 m, které ve sluneèních paprscích vytváøejí duhu. Svou pestrostí a divokou krásou se Palfauský kaòon øadí mezi nejkrásnìjší pøírodní místa v Rakousku. Pøed odjezdem budeme mít možnost navštívit místní hospùdku, kde pøipravují bramborové speciality. Návrat v pozdních veèerních hodinách.

Program: pojeïte strávit pohodovou nedìli do Rakouska! Odjezd v ranních hodinách, pøejezd do Národního parku Podyjí do nejmenšího rakouského mìsteèka Hardegg. Naším cílem bude stejnojmenný hrad, který se tyèí na útesu nad mìstem. Pøi prohlídce hradu prožijete jeho stavební pøíbìh a objevíte vzrušující detaily a spojitosti okolo tohoto objektu. Místo návštìvy hradu mùžete absolvovat nenároènou procházku pøírodním parkem Podyjí s krásnými výhledy (cca 5 km). Poté následuje krátký pøejezd do vinaøského mìsteèka Retz. Malebné historické mìsto, kde se pravidelnì koná tradièní vinobraní, jehož oslavy vrcholí v nedìli prùvodcem alegorických vozù. Zøejmì nejvìtší oblibu mají dvì kašny, ze kterých tryská víno. Nesmíte opomenout prohlídku podzemí - jeden z nejrozsáhlejších vinných sklepù v Evropì. Souèástí vinobraní jsou také trhy na námìstí, kde mùžete ochutnat nejen rùzná vína, ale i místní speciality. Bohatý doprovodný program - vystoupení taneèních i hudebních skupin. Celá akce je zakonèena velkým ohòostrojem. Návrat ve veèerních hodinách - kolem 22:00 h.

Cena: 820 Kè

Cena: 1.250 Kè

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Hardegg 7,50/4 €, vinné sklepy s ochutnávkou 11 €, vìtrný mlýn 7 €, slavnost

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy do soutìsek celkem cca 15 €

Rakousko - zájezdy s turistickým nádechem Pøi všech zájezdech s turistickým zamìøením poèítejte s odjezdem v èasných ranních nebo noèních hodinách z ÈR. CK si vyhrazuje právo zmìnit nebo upravit program v pøípadì velké nepøíznì poèasí! S sebou doporuèujeme dobrou obuv, malou lékárnièku a odìv do každého poèasí! Cestovní doklad - pas nebo obèanský prùkaz! Doporuèujeme uzavøít pojištìní léèebných výloh do zahranièí za 30 Kè prostøednictvím naší CK (viz. pøehled pojištìní).

Kalkalpen - pøírodní skvost a balzám pro duši a Hinterstoden

Kouzelná soutìska Johannesbachklamm a ráj výhledù Hohe Wand náš

- soutìska, turistika, zážitky, zážitková plavba po øece Enns

Termín: 10.7. 2021

!

tip

Program: v ranních hodinách odjezd pøes Mikulov do blasti Dürre Wand. Èekají na vás malebné útesy porostlé alpskou protìží, pøíkré srázy, hluboké rokle a všudy pøítomné prùzraèné bystøiny. Èeká nás turistika soutìskou Johannesbachklamm na trase dlouhé cca 13 km vede mezi vápencovými útesy severní Eichberg a západní Dürrenberg. Stezka je zèásti tvoøena døevìnými mosty upevnìnými na skalním masivu nìkdy i ve výšce 60 m, zèásti volnì kopíruje horský potok, stoupá do temného lesa k vyhlídkám a opìt klesá k nenároèné lesní stezce nebo palouku. Po zasloužené námaze Vás èeká v horské hospùdce typické rakouské obèerstvení. Krátký pøejezd do oblasti Hohe Wand. Tìšit se mùžete na atraktivní vyhlídkovou plošinu Skywalk, která leží 150 m nad údolím a pøesahuje skalní stìnu o 8 metrù. Na vyhlídku se dostaneme prùstupem stìnou po strmém, ale bezpeèném chodníku z údolí od parkovištì (cca 1,5 h). Odmìnou jsou jedineèné pohledy do okolí . Pøi dobré viditelnosti uvidíte Neziderské jezero, horu Schneeberg a podhùøí Alp. Závìrem je projdeme skalní cestou Felsenpfad - 150 m dlouhá ocelová vyhlídková lávka pøímo ve skále (cca 1 km od Skywalk). Zažijete pocit „být na skále“, který nabízejí schùdky, plošiny a lávky této zajímavé turistické atrakce. Odjezd zpìt kolem 18:00.

Termín: letos nebude realizován Program: 1.den: v brzkých ranních hodinách pøejezd do rakouského parku Kalkalpen. Pøekvapí vás svou rozmanitostí, výhledy a jedineènou panenskou pøírodou. Mìsteèko Spital am Pyhrn je výchozím bodem pro naše putování divoce romantickou roklinou Dr.Vogelgesang Klamm.Turistická stezka nabízí pøjemnou okružní procházku v témìø 3km soutìsce.Udržované mùstky, schodištì a lávky vás bezpeènì provedou pøírodní scenérií.Je nutné zdolat ai 500 schodù. Obèerstvit se mùžete v nìkolika horských chatách. Krátký pøejezd do mìsteèka Windischgarten - odtud lanovkou na Wurbauerkogel - zážitkový areál, kde mùžete vyzkoušet adrenalin pøi jízdì na alpské horské dráze, 3D lukostøelbì èi výstupem na panoramatickou rozhlednu. Možnost tustistické trasy o délce cca 4km bez využití lanovky. Ubytování - hotel***. 2.den: po snídani pøejezd na Hinterstoder. Známé zimní støedisko nabízi pùsobivý výletní okruh Höss Alpin Runde. Po výjezdu na horní stanici lanovky do výšky 1858 m.n.m. nás èeká cca 2,5 hodinová trasa, bìhem níž se dostanete k vyhlídkovým plošinám a vodní nádrži. Bìhem cesty se mùžete obèerstvit na horských chatách.Okruh nabízí kouzelné výhledy. Poslední zastávkou bude vesnice Grossraming, kterou protéká øeka Enns. Plavba na typických velkých døevìných plavidlech - vorech je nezapomenulným zážitkem. Pøíjezd v pozdních veèerních hodinách.

Cena: 990 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Hohe Wand 3/2 €

Cena: 3.590 Kè V cenì: doprava, prùvodce, ubytování se snídaní Pøíplatky: soutìka 4,70/3,10 €, alpská dráha 6,50/4,50 €, lanovka 9,50/5,50 € - ceny lze také výhodnì nakombinovat, plavba 20 €

19


Medvìdí soutìska Termín: 31.7., 25.9. 2021

!

Polsko

osvìdèený

zájezd

Pojeïte s námi poznávat krásy, které máme na dosah ruky. Pøesvìdète se o krásných kulturních i pøírodních bohatstvích, kterým oplývá náš severní soused! Nebudete zklamáni.

Program: tento nejoblíbenìjší turistický zájezd již tradiènì zaøazujeme do nabídky. Odjezd z ÈR brzy ráno kolem 4:00 hod. Pøíjezd na parkovištì - odtud následuje turistický pochod nádhernou pøírodní scenérií, kde pøekonáváme 166 mostù a žebøíkù (délka samotné soutìsky je 1300 m a pøevýšení 350 m). Øíèka Mixnitz tvoøí na nìkolika místech sérii úchvatných vodopádù. Odmìnou pøi zdolávání soutìsky jsou nádherné panoramatické výhledy. Zvláštì pokud absolvujete celou trasu pøes vrchol Hochlantsch (1720 m.n.m.) s nádhernými výhledy. Trasa je zakonèena u oblíbeného slatinného jezera.

Waršava - mìsto, které pøekvapí - hlavní mìsto Polska s památkami UNESCO

Cena: 1.220 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné do soutìsky 4 €

!

NOVINKA

Pojeïme prozkoumat hlavní mìsto, jeho historické skvosty i pulzující místa!

Termín: 28.- 29.8. 2021 Program: 1.den: v brzkých ranních hodinách odjezd do hlavního mìsta Polska - Waršawy. Budete okouzleni skvosty, které jsou zapsány v seznamu UNESCO. Procházka Starým Mìstem ze Zámeckého námìstí pøes Královský zámek - vyhlídková vìž, kolem nejstarší novogotické katedrály sv. Jana, až po pevnost Barbakan. Individuální volno mùžete pøíjemnì strávit v kavárnièkách nebo návštìvou fontány v Park Fontann (obdoba naší Køizíkovy fontány). Veèer mùžete zažít Waršavu jako pulzující metropoli. Ubytování - hotel 2.den: po snídani prohlídka èásti „polský Manhattan“- 40 makodrapù. Nejvyšší ikonickou budovou je Palác kultury a vìdy (42 pater). Doporuèujeme výjezd do 30. patra - úžasné vyhlídky na celé mìsto.V podveèer odjezd zpìt do ÈR.

Cena: 2.790 Kè V cenì: doprava, ubytování se snídaní, prùvodce Pøíplatky: vyhlídka 25 /20 Z³, Královský zámek 35 Z³, pobytová taxa

Ozubená dráha na Schneeberg a turistika po høebeni

!

oblíbené

místo

- jeden z nejúspìšnìjších turistických zájezdù! Nádherné výhledy! Pìkné poèasí podtrhne tento naprosto jedineèný pøírodní zážitek... Termín: 14.8. 2021

Program: v ranních hodinách pøejezd asi 80 km za Vídeò do lázeòského mìsteèka Puchberg. Roku 1897 byla vybudovaná úzkokolejná ozubená dráha na Schneeberg. Ozubnicová dráha si to míøí 10 km vzhùru k nebi a vyveze návštìvníky až do vysokohorské krajiny na Schneebergu. Bìhem pomalé a pohodlné jízdy uvidí cestující š avnatì zelené louky, voòavé jedlové lesy a nádherné panoráma pøekrásného svìta hor. Lokomotivy Salamander zvládnou na trati dlouhé 9,8 km pøevýšení 1223 m. Doba jízdy je 1 hod. a 30 min. Jedná se o nejvýše položenou železnièní stanici v Rakousku v 1795 m n.m. Èeká nás pøevýšení 1218 m. Touto zubaèkou (mlokem) se vydáme na vrchol pohoøí, odkud povede høebenová procházka po nejvyšších partiích Dolního Rakouska. Nádherný panoramatický výhled. Cestu zakonèíme krátkou návštìvou u nedalekých vodopádù. V pøípadì velké nepøíznì poèasí: návštìva jeskynì Seegrotte, lázeòského mìsta Baden, lehká turistika Kamenná soutìska a vodopády Myra.

Za blízkou Jantarovou komnatou + Otmuchovský hrad Termín: 17.7. 2021

Program: v ranních hodinách se vydáme spolu se spisovatelem a øeditelem TV CS MYSTERY a History Milanem Zachou Kuèerou do polského Nemodlína, kde se nachází nejbližší instalace kopie Jantarové komnaty ve skuteèné velikosti.Nejen že ovìøíme kvality této kopie Jantarové komnaty, ale projdeme celý zámek od sklepù až po støechu - kaple, taneèní sál, Jantarová komnata, krypty. Stavba z roku 1313 byla propojena se zdejší kostelní kryptou 360 metrù dlouhou podzemní chodbou, nový polský vlastník pak jinde na zámku sám za pomoci detektoru kovù našel zazdìnou rakev ženy, která zde stále straší. Zámek Nemodlín byl v roce 2017 vyhlášen nejkrásnìjším zámkem Polska. Vybyde-li èas zpestøíme si zevrubnou prohlídku setkáním se zde chovanými zámeckými daòky. Na zpáteèní cestì navštívíme Otmuchovský hrad, prohlédneme hladomornu, interiéry, a užijeme si vyhlídku z velké hradní vìže na Otmuchovská jezera, prohlídku završíme malým rautem na polskou notu v hradní restauraci. Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 1.120 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zubaèka 38 € obousmìrná, dìti do 6 let zdarma, 6-15 let 50% sleva

Cena: 820 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Niemodlin 25 Z³, Otmuchow 10 Z³, raut 20 Z³

Vídeò - nákupy v Primarku Termín: 12.6. 2021

!

osvìdèené

místo

!

NOVINKA

Turistika po regálech! Nový outfit za úžasné ceny! V minulých letech býval tento zájezd rychle obsazen - doporuèujeme vèasné rezervace! Skvìlé a moderní obleèení za ceny jako v Londýnì! Svìtovì známý obchod Primark má svou poboèku ve Vídni. Tento londýnský obchod láká pøedevším nízkou cenou a módním vzhledem svého zboží. Program: odjezd v ranních hodinách Litovel, Olomouc, Prostìjov, Vyškov, Brno. Pøíjezd do Vídnì - Primarku kolem 10:00, odjezd kolem 17:00 hod. Pøíklady cen: svetry (od 4 €), trièka (1,50 - 6 €), spodní prádlo (1,50 - 6 €), bižuterie (od 0,50 €), kabelky (4 - 25 €) a další skvìlé zboží (dìtské, dámské, pánské, boty, ...). V Primarku najdeme trendy v oblasti dámské, pánské a dìtské módy - stylové, domácí, elegantní atd. Nakoupíme i v oblasti dekorací do bytu, obuvi, spodního prádla, bižuterie, doplòky typu deštníky, šátky...

Cena: 590 Kè V cenì: doprava, technický prùvodce

20


Neznámé Katowice a Svìt techniky Ostrava

Wroclaw - mìsto architektury, Hala století, ZOO

- Katowice, mìsto kontrastù a unikátní oblast Dolních Vítkovic

- centrum mìsta, architektonický skvost èi nádherná ZOO

Termín: letos nebude realizován

Termín: 7.8., 9.10. 2021

Program: v ranních hodinách odjezd do polských Katowic.Mìsto, které je spojeno pøedevším s tìžbou uhlí však nabízí pohled na zajímavou pospolitost historických a moderních budov. Obdivovat mùžete monumentální katedrálu Krista krále, která je nejvìtší arcidiecézní katedrálou celého Polska. Pùsobivá stavba i interiér, kdy sochy a oltáø jsou vyrobeny èásteènì z èerného uhlí.Kontrastem je potom moderní multihala Spodek ve tvaru ufa v centru mìsta. Po poledni pøejezd do Ostravy do oblasti Dolních Vítkovic. Zde vás pohltí surovost areálu a budete nadšeni jeho využitím. Velký a Malý svìt techniky se svými expozicemi pøedstaví technické vynálezy a pokrok od prùmyslové revoluce po souèasnost, svìt civilizace, vìdy, objevù a pøírody. Doporuèujeme navštìvu vìže Bolt tower, která nabídne velmi zajímavý výhled na celou oblast, ale i výbornou kávu se sladkou teèkou. Návrat ve veèerních hodinách.

Program: v ranních hodinách odjezd do Polska. Celodenní návštìva jednoho z nejstarších a nejkrásnìjších polských mìst - Wroclawi. Procházka historickým centrem s prùvodcem. Uvidíme ostrov Tumských s katedrálou, pohledáme Wroclawské trpaslíky a dojdeme až na Rynek, který je krásnì opravený a kde si dáme rozchod na vyhlídku z Mostku èarodìjnic nebo na návštìvu nìkteré z mnoha kaváren. Pøejezd busem do èásti Szcytniky - zde možnost výbìru návštìvy: a) ZOO - je nejstarší a poètem chovaných druhù nejvìtší zoologická zahrada v Polsku. Vyhledávaná zvláštì kvùli novì otevøené expozici Afrykarium - jedná se také o nejnavštìvovanìjší zoologickou zahradu v Polsku a pátou nejnavštìvovanìjší v Evropì. Mimo nespoèet druhù zvíøat zde najdete i kontaktní ZOO, vodní svìt s podvodním tunelem a spoustou akvárií. b) Hala století - architektonický skvost zapsaný na seznam UNESCO - zažít mùžete také Vratislavskou zpívající fontánu, která je souèástí areálù.Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 850 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Svìt techniky 320/240 Kè - kombinované vstupné

!

osvd ì èené

místo

Cena: 890 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: ZOO 55/45 Z³

!

NOVINKA Tajemství historie hradu Bolków & podzemí Rzeczka + simulátor náletu

Pohádkový zámek Moszna a Opole Termín: 17.7. 2021

(S)

!

náš

tip

Program: v ranních hodinách pøejezd na pohádkový zámek Moszna, který byl vybrán do desítky nejhezèích evropských zámkù - palác má 365 místností a 99 vìží.V rámci okruhu si mùžete prohlédnout bohatì zaøízené a zdobené interiéry, možný je také výstup na vìž. Návštìvu zakonèíme procházkou parkem protkaným lipovými a dubovými alejemi, kanály s mùstky a fontánami. Pøehlídka zajímavých soch dokumentuje napø. i døíve provozovaná øemesla v celém panství. V druhé èásti dne navštívíme mìsto Opole, které patøí mezi nejstarší mìsta v Polsku. Vybrat si mùžete buï návštìvu Opolské ZOO - na 300 druhù zvíøat, spousta atrakcí nebo spolu s prùvodcem absolvovat procházku historickým centrem - katedrála, rynek, most groszowy - zajímavá architektura - most zamilovaných, fontána Ceres, Piastovská vìž. Individuální volno možno využít k návštìvì místních kavárnièek. Prohlídku zakonèíme pøedstavením multimediální fontány na zámeckém rybníku. Dojezd v pozdních veèerních hodinách.

Termín: 28.9. 2021 Program: se spisovatelem Milanem Zachou Kuèerou opìt vyrazíme na zajímavá místa. Nejprve nás èeká hrad Bolków ze 13. století, pokocháme se vyhlídkou s bøitové hradní vìže daleko do krajiny. O hradním podzemí se reálnì spekuluje jako o místì kam konvoj z Königsbergu ukryl Jantarovou komnatu. Klíèem k celému pøíbìhu je právì hradní vìž. Poté se pøesuneme k hoøe Ryszarda u které stojí bývalá textilka, za války se v ní ovšem vyrábìly zázraèné zbranì, které mìly vyhrát Hitlerovi válku, napøíklad Komet Me163. V kopci za továrnou s tajným oznaèením LEHM je pak nepøístupná podzemní èást jejíž vstupy si ukážeme. V tovární hale/muzeu pojíme vojenskou hrachovku a mùžeme vyzkoušet simulátor leteckého bombardování, který je zde umístìn a provozován sdružením LEHM. Poté se pøesuneme do Sovích hor a navštívíme nacistický podzemní objekt Rzeczka, pøed kterým stojí raketa V2 v mìøítku 1:1. Turisticky nenároèná akce, malé pøesuny. V podzemí Rzeczky 5 st. - teplé obleèení. Letecký simulátor bombardování není vhodný pro osoby úzkostné a klaustrofobiky, doporuèuje se pokrývka hlavy kvùli padajícímu písku ze stropu (souèást atrakce), simulátor mùžete vynechat a posedìt na baru vstupem (vynechání nemá vliv na cenu - je zaplacen pro výpravu ne od osoby).

Cena: 790 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: park 8/6 Z³, zámek 12/8 Z³, vìž 10/7 Z³, ZOO 18/12 Z³

Cena: 1.050 Kè V cenì: doprava, prùvodce, prùvodcovské služby na hradì Bolkow a LEHM, skvìlá káva Pøíplatky: Hrad Bolków: dospìlí 10 Z³, snížené 5 Z³ (bez prùvodce), LEHM: jednotné vstupné 10 Z³ (bez prùvodce), Rzeczka: dospìlí 20 Z³, snížené 16 Z³

Metropole Krakow a královský hrad Wawel os

!

vìdèený

- nejkrásnìjší mìsto Polska, královský hradní komplex

zájezd

Termín: 11.9. 2021

Osvìtim Termín: sledujte prosím aktuální termíny na www.bavi.cz

Program: v ranních hodinách odjezd do Polska. Prohlídka mìsta Krakow - jednoho z nejkrásnìjších v Polsku - návštìva historického centra, proslulý krakowský Rynek Glowny se slavnou Sukienicí a kostelem Panny Marie, hlavní budova Jagellonské univerzity, biskupský palác. Prohlídka hradu Wawel s možností návštìvy okruhu hradem nebo individuální volno. Návrat ve veèerních hodinách.

!

osvìdèený

zájezd

Cena: 980 Kè

Zajištìn èeský nebo slovenský pøekladatel!!! Vzhledem ke složitému získávání rezervací do Osvìtimi doporuèujeme zájemcùm o návštìvu rychlou reakci pøi rezervaci! Program: v ranních hodinách pøejedeme do Osvìtimi - areálu, který se stal doslova synonymem váleèných hrùz. Koncentraèní tábor vznikl v roce 1940. Z obrovského komplexu budov se dochovalo 45 zdìných a dvaadvacet døevìných budov. Projdete nechvalnì proslulou bránou „Arbeit macht frei“ (práce osvobozuje), nahlédnete do vìzení, sbírek bot a kufrù a nevynecháte ani Bøezinku - vyhlazovací èást tábora, ze které dodnes mrazí. Èesky mluvící prùvodce dovodí atmosféru autentickými pøíbìhy. Patrné jsou také zbytky plynových komor a kremaèních jam na pece. Podle muzea se v oblasti koncentraèního tábora Bøezinka a Osvìtim bìhem 2. sv. války usmrtilo 1,1 milionù lidí a z toho 90 % byli Židé témìø z celého Evropského kontinentu.

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Wawel 25 Z³

Cena: 820 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupné do Osvìtimi s prùvodcem, sluchátka k poslechu výkladu Poznámka: pro školy a skupiny libovolný termín dle dohody s možností úpravy programu (napøíklad s Krakowem, Wislou..)

21


Solný dùl Bochnia, zámek Nowy Wisznicz a Lipnica Murowana

Nádherné Stolové hory, kostnice Czermna náš a láznì Kudowa Zdroj

!

NOVINKA

- nejstarší solný dùl, památka UNESCO, bastionový zámek a støedovìké mìsto

!

tip

Termín: 18.9. 2021

Program: v ranních hodinách pøejezd s technickou zastávkou do Polska do oblasti Stolových hor. Polský národní pak Góry Stolowe patøí k nejkrásnìjším pohoøím v Sudetách. Sí turistických stezek nás zavede do pøekrásného skalního mìsta na Velké Hejšovinì, do skalních labyrintù Bludných skal . Výchozím bodem bude vesnice Karlow, trasa vede pøedevším po chodnících a kamenných schodech mezi skalami. Ze skalních teras jsou pøekrásné výhledy na pohoøí, uvidíte nepøeberné množství skalních útvarù a roklin. Krátká zastávka v obci Czermna, kde se nachází „kaplica czaszek“ - kostnice. V druhé èásti dne se pøesuneme k malebnému lázeñskému mesteèku Kudowa - Zdrój. Doporuèujeme procházku po hlavní ulici Zdrojowka, která je lemována krásnými starými vilami. Zdejší láznì jsou považovány za jedny z nejstarších v Polsku - vyvìrá zde 9 léèivých pramenù. Lázeòské domy a zdejší kultivovaný lázeòský park patøí k hlavním turistickým atrakcím. Volný èas mùžete strávit ochutnáním polských specialit. Návrat ve veèerních hodinách.

Termín: 2.10. 2021 Program: v brzkých ranních hodinách pøejezd do Polska - návštìva unikátního solného dolu, zaplavenou komorou vás bezpeènì pøeveze „solný trajekt“, který je bezpochyby nejvìtší atrakcí dolu. Dozvíte se o záhadných zákoutích a historii .Krátký pøejezd na bastionový zámek Nowy Wisznitz, který láká nejen svojí umìleckou a historickou rozmanitostí, ale i kvùli strašidelným historkám a duchùm, kteøí za zdni zámku nemohou najít klid.Poslední zastávka bude v malebném mìsteèku Lipnica Murowana, která si zachovala svoji støedovìkou atmosféru. Námìstí s døevìnou zástavbou, sloup sv. Šimona a nìkolik památkovì chránìných kostelù uvidíte pøi procházce mìstem.Pøíjezd v pozdních veèerních hodinách.

Cena: 1.090 Kè

Cena: 720 Kè

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: dùl Bochnia 61/44 Z³, zámek 18/12 Z³

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Stolové hory 100 Kè, kostnice 6 Z³

Medvìdí jeskynì, vodopád Wilczky, Duszniki Zdrój - nejkrásnìjší jeskynì v Polsku Termín: letos nebude realizován Program: v ranních hodinách odjezd do Polska. První zastávkou bude Medvìdí jeskynì - nejdelší v polských Sudetech a nejkrásnìjší zpøístupnìná v Polsku.Bìhem prohlídkové trasy navštíte napø. bohatì vyzdobený Palácový sál se sintrovými jezírky. V jeskyni se nacházení všechny druhy krápníkù.Kosterní pozùstatky jeskynního medvìda mùžete prohlédnout u vstupu. Krátkým pøejezdem se dostaneme k malebné horské osadì Miedzygórce v tzv.Slezském Švývarsku. Odtud vyjdeme nauèným chodníkem k vodopádu Wilczky - pùsobivý, 23 m vysoký. Pøesun do významného lázeòského mìsta Duszniki Zdrój - prohlídka mìsta, možnost návštìvy papírny, která je unikátní technickou památkou.Návrat ve veèerních hodinách.

Pìt polských ples - turistika v polské èásti Vysokých Tater

Cena: 790 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: jeskynì 30/25 Z³, forografování 10 Z³, papírna 16/12 Z³

- vodopády, horská plesa, nádherné výhledy - možnost dvou variant - dle výbìru a zdatnosti každého úèastníka Termín: letos nebude realizován Program: odjezd v brzkých ranních hodinách pøejezd s technickou zastávkou do polské èásti Vysokých Tater - Lysé Polany. Z parkovištì po asfaltové cestì èástí Bielovodské doliny až na rozcestí Doliny Roztoki a Doliny Rybiego potoku. Zde se nachází Mickiewiczovy vodopády - soustava menších vodopádù a kaskád celkovì dosahující délky asi 120m.Zde možnost výbìru dvou tras: a) turistickou trasou dolinou Roztoki k vodopádu Siklawa - asi 40 m, který je vstupní branou do Doliny Pìti Polských ples - nádherné výhledy na jezera. Zastávka u horské chaty, která je pøímo na bøehu plesa - možnost obèerstvení. Z parkovištì cca 3,5 hod. støednì nároèným terénem. Zpìt stejnou trasou. b) po asfaltové cestì Dolinou Rybiego potoku až k Morskiemu oku - nejvìtšímu plesu v Tatrách. Možnost vyjet i povozem taženým koòmi.Obèerstvení v turistické chatì pøímo na bøehu plesa. Výchozí místo pøi výstupu na Rysy z polské strany. Z parkovištì cca 3,5 hod. lehkým terénem (asfalt). Obì varianty jsou schùdné i za deštì. Doporuèujeme vhodné trekingové obutí a odìv.

Energylandia

s dìtmi

- nejvìtší rodinný zábavný park v Polsku - POZOR - od sezóny 2019 další nové atrakce !!! Pojeïte se vyøádit !!! Zábava pro všechny generace...

Cena: 1.150 Kè V cenì: doprava, prùvodce

!

pro rodiny

Termín: 24.7. 2021 Program: odjezd do Polska v ranních hodinách. Zde byl v roce 2016 otevøen nejvìtší rodinný zábavný park. Je rozèlenìn do nìkolika zón - dìtská zóna - atrakce pro malé dìti - pohádková krajina, zóna rodinná - vodní atrakce, plavba loïkou po speciální vodní dráze, støílení z vodních dìl, vodní park - ideální k relaxaci pro malé i velké, extrémní zóna - místo plné adrenalinu a šílených atrakcí (nejvìtších, nejvyšších a nejrychlejších) pro dospìlé a mládež. Obèerstvit se mùžete v nìkolika restauracích, tavernách a cukrárnách napø: Mrs. Palaèinka, Hranolkománie, Pirátská taverna, Utíkající kuøe apod.Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 790 Kè V cenì: doprava, technický prùvodce Pøíplatky: celodenní vstupenka na všechny atrakce bez omezení 139 Z³/dosp. os., 89 Z³/ dìti do 140cm, 1 Z³/ dítì do 3 let - nevztahuje se na hrací automaty, obèerstvení, obchody. Cena vstupu se mùže zmìnit (vzhledem k pøedstihu, se kterým je katalog pøipravovaný).

22


Orlí hnízdo a jezero Königsee

Nìmecko

- nejúspìšnìjší kombinace historie a krásné pøírody - sázíme na ovìøenou klasiku!

Klenoty Horní Lužice: Žitava, Budyšín a Zhoøelec

zájezd

Termín: 26.6. 2021

!

NOVINKA

- nìmecko-polské pøíhranièí - Zittau, Bautzen, Gõrlitz - mìsta architektonických a kulturních pokladù

!

osvìdèený

Pro neustálý zájem opìt v nabídce uvádíme tento oblíbený zájezd. Pokud si chcete v klidu více vychutnat krásy národního parku, tak zvolte radìji vícedenní zájezd z naší nabídky. Program: odjezd po pùlnoci se zdravotními zastávkami pøejezd do oblasti Berchtesgaden. Prvnì vyjedeme busem z Obersalzbergu k Hitlerovu Orlímu hnízdu do výšky 1.834 m (výhledy), projdeme tunelem do útrob hory Kehlstein a vyjedeme výtahem na její vrchol (výhled nejen na horské velikány, ale i jezero Königssee). Sjezd na parkovištì k autobusu CK. Druhou èástí programu bude zastávka u smaragdového jezera Königsee - procházka kolem nebo plavba po jezeøe výletní lodièkou na poloostrov sv. Bartolomìje. Pøi zhruba ètyøicetiminutové plavbì s výkladem je vám pøedvedena i názorná ukázka ozvìny hraním na trumpetu. Již z dálky vás ale uchvátí panorama poloostrùvku s kostelíkem. (V pøípadì nepøíznì poèasí náhradní varianta: Solné doly v Berchtesgadenu a jiné). Návrat v noèních hodinách.

Termín: 18.- 19.9. 2021 Program: 1.den: prùjezd do severních Èech s technickou zastávkou u zámku Sychrov, Žitava (mìsto postních pláten) - prohlídka malebného mìsta na rozmezí 3 státù, kostel sv. Køíže (Velké žitavské postní plátno), konvent (Malé žitavské postní plátno), procházka centrem mìsta Oibin -skalní mìsto s majestátními ruinami hradu a kláštera. Ubytování. 2.den: po snídani odjezd pøes Herrnhutt (Ochranov) - sídlo Moravských bratøí, do Budyšína (saského Norimberka a centra Lužických Srbù) - procházka mìstem vìží i hradem Ortenburg, možný výstup na Bohatou vìž, pøejezd do Zhoøelce (mìsta vìží a vyhnancù) - prohlídka nejrozsáhlejší památkové rezervace v Braniborsku - centrum s katedrálou sv. Petra a Pavla. Návrat do ÈR s možnou zastávkou ve Frýdlantu nebo Liberci.

Cena: 1.470 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy Orlí hnízdo 18/10 €, plavba 18,50 €

Cena: 2.490 Kè V cenì: doprava, prùvodce, 1x ubytování se snídaní, pojištìní CK Pøíplatky: vstupy

Norimberk - Legoland Pohádkové zámky Bavorska

(S)

- Neuschwanstein, Hohenschwangau, Füssen, Mnichov, Linderhof, Schleisshem

(S)

Termín: 29.- 31.5., 3.- 5.7., 28.- 30.8., 25.- 27.9. 2021

!

NOVINKA

!

pro rodiny

s dìtmi

Program: 1.den: odjezd z Olomouce v èasných ranních hodinách do Nìmecka, pozdì odpoledne pøíjezd do Norimberku - pìší procházka historickým centrem mìsta, možnost návštìvy ZOO s delfináriem. Veèer ubytování, nocleh. 2.den: Legoland - snídanì, odjezd do zábavního parku Legoland - celodenní pobyt v areálu s více jak 50 miliony lego kostkami a s více jak 40 atrakcemi pro dìti a jejich rodièe, k veèeru odjezd do ÈR. 3.den: pøíjezd do nástupních míst v ranních hodinách.

Termín: 17.-20.6., 2.-5.9. 2021 Program: 1.den: v ranních hodinách odjezd do Bavorska, prohlídka zámku Nymphenburg, rodištì Ludvíka Bavorského, pøejezd na ubytování. 2.den: po snídani prohlídka biskupské rezidence a baziliky v Kempten, panoramatická cesta severní èásti Tyrolska kolem jezera Plansee, prohlídka zámku Linderhof a pøes Ettal (barokní klášter) a Wieskirche (slavný rokokový kostel zapsaný na seznamu UNESCO), návrat na ubytování. 3.den: po snídani prohlídka zámku Neuschwanstein ve Schwangau. Úchvatný zámek postaven Ludvíkem II. Bavorským ztìlesòuje fantastický svìt tohoto bavorského krále. Na dohled se nachází novogotický zámek Hohenschwangau, který na støedovìké zøíceninì postavil Ludvíkùv otec Maximilián II. Možnost prohlídky obou zámkù. Pro zájemce pìší vycházka krásnou alpskou krajinou do FÜSSEN, prohlídka starého mìsta se zámkem, unikátním chrámem sv. Manga a vodopádem na Lechu. Naveèer zastávka v olympijském zimním støedisku Garmisch Partenkirchen pod nejvyšší nìmeckou horou Zugspitze (2.963 m). Pøejezd na ubytování, nocleh. 4.den: po snídani prohlídka bavorské metropole Mnichova - Mariánské námìstí, kostel Panny Marie, královský zámek, opera, individuální volno na obìd, odpoledne odjezd zpìt do ÈR. Návrat do Olomouce v pozdních veèerních hodinách.

Cena: 3.490 Kè V cenì: doprava, 1x ubytování v hotelu se snídaní, celodenní vstupenka Legoland, prùvodce Poøadatel zájezdu: CK Bohemian Fantasy.

Cena: 6.290 Kè V cenì: dopravu autobusem, 3x ubytování v hotelu se snídaní, prùvodce Poøadatelem zájezdu je CK Bohemian Fantasy

Exotika Spojené Arabské Emiráty, Egypt, Mauricius, Keòa, Zanzibar, Srí Lanka, Maledivy, Seychely, Thajsko Veškerou nabídku exotiky za nejlepší ceny Vám rádi nabídneme na našich poboèkách. 23


Bükfürdo - Sárvár - Hevíz (Kehida) (S)

Maïarsko

místo

- relaxaèní víkend ve tøech nejlepších termálních lázních Maïarska

Tøi dny v Budapešti a zámek Gödöllö Termín: 18.- 20.6., 9.- 11.7., 27.- 29.8., 8.-10.10. 2021

!

NOVINKA

!

osvìdèené

Termín: 4.- 6.6., 27.- 29.8., 1.- 3.10., 5.- 7.11. 2021 Program: 1.den: odjezd v brzkých ranních hodinách smìr Vídeò a Šoproò - prohlídka historického mìsteèka založeného již v dobì øímsk. Úzké ulièky se støedovìkými a barokními domy Vás okouzlí. Po poledni pøíjezd do lázní Bükfürdo, ve ktrých mùžete cca 4 hodiny relaxovat a využívat všechny bazény, sauny a služby. K veèeru odjezd na ubytování v Büku, volno, nocleh. 2.den: po snídani odjezd smìrem k Blatenskému jezeru (BALATONU), po cestì krátká zastávka pod hradem Sümeg, který byl vystavìn koncem 13. století a dodnes patøí k nejzachovalejším v zemi. Cesta podél pobøeží Balatonu s krátkou zastávkou ve vinaøské oblasti Badacsony, proslulé výrobou vína Badacsonyi szürkebarát. Prohlídka Keszthely - nejstarší a nejvìtší mìsto na pobøeží Balatonu, založené už v øímském období. Nejatraktivnìjší památkou je krásný barokní zámek rodu Festeticsù. Odpoledne koupání v termálních lázních v Hévízu - druhé nejvìtší jezero s termální vodou na svìtì s hladinou pokrytou lekníny. Veèer návrat na ubytování, možnost veèeøe, nocleh. 3.den: po snídani celodenní pobyt v lázních Bükfürdo nebo odjezd do mìsteèka Sárvár, které je zajímavé nejen svou støedovìkou vodní tvrzí, ale zejména termálními láznìmi, které patøi k nejmodernìjším v Maïarsku - celodenní koupání. V odpoledních hodinách odjezd do Èeska, pøíjezd do Olomouce v pozdích veèerních hodinách. Upozoròujeme, že v øíjnovém a listopadovém termínu je koupání v Hévízu nahrazeno koupáním v Kehidì. Cena: 3.190 Kè V cenì: doprava , 2x ubytování ve dvoulùžkových pokojích v penzionu v Büku, 2x snídanì, prùvodce Pøíplatky: 2x veèeøe 540 Kè, balíèek vstupù do Bukfurdõ,Sarvaru a Hevizu/Kehidy - dospìlí 1050 Kè, dìti 3-15 let 550 Kè

Program: 1.den: odjezd z Olomouce v 5 hod, okolo poledne pøíjezd do BudapeštiI, vyjížïka na citadelu s nejlepším výhledem na Budín, Peš a Dunaj, pøejezd do Pešti, 2 hodiny k nákupùm v historické tržnici (možnost koupit maïarské speciality, napø. pravé tokajské, pálenku, papriku apod.), popø. k nenároènému výstupu k památníku sv. Gellérta nebo ke koupání v secesních lázních Gellért. Odpoledne prohlídka Pešti: Váci utca, Vörösmarty tér, nábøeží, reduta, katedrála sv. Štìpána, nám. Svobody, secesní spoøitelna Ödöna Lechnera. Ve 20 hod. odjezd do hotelu. 2.den: po snídani prohlídka proslulé budovy parlamentu s prùvodcem (uvidíte i korunovaèní klenoty), procházka po výstavné ANDRÁSSYHO TØÍDÌ a židovskou ètvrtí kolem OPERY, možnost navštívit dvì synagogy. Odpoledne je možné strávit koupáním s Széchenyiho lázních nebo volný program. Zájemci o plavbu lodí odjedou autobusem do Ostøihomi, prohlédnou si baziliku a z Ostøihomi poplují lodí zpìt do Budapešti - TØÍHODINOVÁ PLAVBA NEJKRÁSNÌJŠÍM ÚSEKEM DUNAJE, tzv. Dunajsým ohbím. Pøíjezd do Budapešti ve 20 hod. Návrat do hotelu. 3.den: ráno pøejezd do GÖDÖLLÖ, prohlídka oblíbeného zámku císaøovny Sissi, parku a palmového skleníku, návrat do PEŠTI a volno napž. k návštìvì historických cukráren nebo tureckých lázní ze 16. století. Zájemci mohou odpoledne podniknout výlet do BUDÍNSKÝCH VRCHÙ - zubaèkou na Széchenyiho vrch (Széchenyihegy) a odtud pìšky s krásnými výhledy na mìsto na nejvyšší budapeš ský kopec Jánoshegy s rozhlednou císaøovny Sissi a odtud zpìt do mìsta sedaèkovou lanovkou. V 17 hod odjezd, návrat to Olomouce ve 23 hod.

Cena: 3.590 Kè

Poøadatel zájezdu: CK Bohemian Fantasy

V cenì: doprava, 2x ubytování v hoptelu *** se snídaní, prùvodce Pøíplatky: plavba lodí 350Kè/200Kè - dle termínu, Parlament 300Kè - obojí nutno rezervovat! Poøadatel zájezdu: CK Bohemian Fantasy

Györ - termální láznì Termín: 4.9., 2.10., 6.11. a 18.12. (adventní) 2021

!

oblíbené

místo

Program: odjezd v ranních hodinách. Možnost individuální návštìvy mìsta a trhù, popø. nákupní centrum Arkáda… Koupání a relaxace. Pøedpokládaný pøíjezd v pozdních veèerních hodinách. Termální areál Rába Quelle: rekonstruovaný krytý areál, který byl otevøen v roce 2003. V lázních jsou kryté i venkovní sedací a plavecké bazény s termální vodou bohatou na minerály (teplota vody 29°C, 32°C a 38°C), s perlièkovými láznìmi, podvodními masážními tryskami, vodopády, tobogány (64 m a 38 m) a jeskynìmi. Za pøíplatek sauna a možnost masáže. Restaurace s výbornou maïarskou kuchyní (teplé jídlo: 800 - 1600 HUF), kavárna a vodní bar uprostøed bazénu. Termální voda je úèinná pøi léèbì revmatismu, kloubù a páteøe, pohybového a trávicího ústrojí, gynekologických poruch a dýchacích cest.

Cena: 790 Kè

Krásy Budapešti Termín: 25.9. 2021

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup od 4100 HUF

!

osvìdèený

Mosonmagyorovar - Mošoò

zájezd

Termín: 4.9., 2.10., 6.11. 2021

Program: odjezd v brzkých ranních hodinách, pøejezd do Maïarska. Po pøíjezdu do Budapešti následuje prohlídka hlavních dominant Budína i Pešti. Projdete pøes Hradní vrch s Královským palácem, sídlem prezidenta, kolem korunovaèního Matyášova chrámu na Rybáøskou baštu s úchvatnými výhledy na mìsto. Pøes povìstný Øetìzový most pøejdeme na druhou stranu Dunaje do Pešti, kde následuje prohlídka symbolu mìsta - Parlamentu, baziliky sv. Štìpána nebo spoleèenského a nákupního srdce Budapešti - námìstí Vörösmarty tér. Odpoledne také nabízíme možnost hodinové romantické plavby výletní lodí, která vás s komentáøem v èeštinì proveze po Dunaji. Na lodi je podáváno malé obèerstvení. Poplujeme kolem Parlamentu, Øetìzového, Markétina ostrovu. Plavba lodí po Dunaji s pohledem na památky je jedineèným zážitkem. Odjezd v podveèer zpìt do ÈR.

!

oblíbené

místo

Oblíbené láznì pro kvalitu vody, klidnou atmosféru a levné vstupné. Program: odjezd do Maïarska v èasných ranních hodinách. Zájezd je urèen pøedevším pro zájemce o celodenní koupání v termálních lázních. Návrat do nástupních míst v pozdních veèerních hodinách. Novì zrekonstruované termální láznì jen pár kilometrù od slovenskomaïarské hranice. Zdejší láznì se øadí do skupiny jódových vod. Tato voda má výborné léèivé úèinky a patøí v Evropì k tìm nejúèinnìjším. Doporuèuje se pro rehabilitaci po úrazech, pøi degenerativních onemocnìních pohybového ústrojí, kloubù, revmatizmu, pøi svalových onemocnìní, pøi chronických gynekologických zánìtech. Termální bazén, zážitkové bazény, dìtský bazén, plavecký bazén. Termální voda je bohatá na minerály, lze využít saunu, masáže, k dispozici je bohaté obèerstvení pøímo v areálu lázní za pøijatelné ceny. Informace pro ty, kdo jedou poprvé: k bìžným koupacím potøebám pøibalte i ruèník, osušky, župan, pantofle.

Cena: 1.200 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy do jednotlivých památek, plavba 4000 HUF

Cena: 770 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy: 11/8 €

Další wellness zájezdy od našich partnerù Vám nabídneme v naší CK. Pro skupiny uspoøádáme zájezd dle požadavkù místa i termínu. V nabídce i víkendové èi týdenní pobyty v maïarských lázních. Doprava individuálnì i busem. 24


Údolím Wachau na kole po Dunajské cyklostezce

Cyklozájezdy Pøedkládáme vám nabídku pohodových cyklozájezdù. Trasy jsou vedeny pøevážnì pohodlnì po cyklotrasách za doprovodu našich cykloprùvodcù. Nutností je kolo v dobrém technickém stavu.

Na kole kolem Neziderského jezera Termín: 7.8. 2021

!

oblíbené

místo

- Melk, Spitz, Krems, Traismauer - nejkrásnìjší trasa Termín: 26.6., 4.9. 2021

!

Nejoblíbenìjší cyklozájezd posledních sezón!!! Program: èasnì ráno pøejezd do oblasti Wachau. Velmi pohodová trasa údolím Wachau (UNESCO). Projíždìt budeme po cyklotrasách kolem Dunaje - krajinou vinic, hradù, zámkù, klášterù a historických mìsteèek. Tento úsek je považován za nejkrásnìjší èást cyklostezky Donauradweg. Start bude v mìsteèku Melk, kde si mùžete prohlédnout klášter se zahradami i malebné námìstí.Trasa vede dále pøes mìsto Spitz. Cestou vyènívá Dürnstein, zásluhou zøíceniny hradu, kde byl vìznìn anglický král Richard I. Lví srdce. Cca 40 km etapu mùžete zakonèit v mìstì Krems an de Donau, kde bude také podpora busu. Cílovou stanicí je však mìsteèko Traismauer.Odjezd z Rakouska v podveèer. Délka trasy: celkem 60 km pøevážnì po rovinì, místy mírnì zvlnìné. Nenároèná trasa. Melk - Spitz - Dürnstein - Krems - 40 km, Krems - Traismauer 20 km

náš

tip

Program: jednodenní cyklozájezd do Rakouska. Odjezd smìr Brno - Mikulov - Heinburg - Bruck an der Leitha. Výjezd po znaèených cyklotrasách smìr Parndorf - Neusiedel am See. Zde bude parkovat bus. Trasa je celkem pohodová a zvládnou ji i dìti - cca 40 - 65 km. Koleèko je ideální a bude prùvodcem navrženo: Neusiedl - Podersdorf - Ilmitz. Zde dále lodí (trajektem) pøes Neziderské jezero do Mörbisch. Ukonèení pro ménì nároèné je v jednom z nejkrásnìjších i historicky zajímavém mìsteèku Rust. Zde možnost obèerstvení v místních hospùdkách - na námìstí témìø pravidelnì hraje harmonikáø - prostì pohoda (zde bude èekat bus). Draci mohou pokraèovat ještì dál po celkem již ménì záživné cestì zpìt do Neusiedlu. Pokud budou na zájezdì i velmi nároèní cyklisté, tak mohou absolvovat i 125 km pøes Maïarsko.

Cena: 1.290 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

Cena: 1.190 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek Pøíplatky: lodní lístek asi 9 €, pøípadné vstupy

Francie má Loiru, Èesko øeku Orlici !!!

!

osvìdèené

- pohodové putování nádhernou krajinou podél meandrù øeky Orlice kolem malebných zámkù a rozhleden

místo

Termín: 19.6. 2021 Program: v ranních hodinách odjezd do nádherné krajiny kolem øeky Orlice. Malebná místa této trasy vás jistì mile pøekvapí. Start cykloputování je v Tøebechovicích pod Orebem, který je známý svou unikátní sbírkou betlémù. Krátké zastavení v Kròovicích - možnost návštìvy skanzenu. Pøírodním parkem Orlice, podél meandrující øeky dojedeme do Èastolovic, kde mùžete odpoèinout v parku u zámku s minizoo a oborou. Pøejezd k zámku v empírovém stylu v Kostelci nad Orlicí - který se rozprostírá v krásném anglickém parku. Doporuèujeme zastavení v kouzelné Toniovì kavárnì v areálu zámku. Kolem studánky se vydáme po stopách Alžbìty Báthoryové na zámek Doudleby a dále smìr Potštejn - poutní místo, zámek, hrad a pivovar Clock až do Vamberku - muzeum krajky. Pøes krytý vìšadlový most v Pekle dojedeme do Rychnova nad Knìžnou, kde zakonèíme náš výlet. Zde mùžete ochutnat tradièní pivo v místním Podorlickém pivovaøe nebo navštívit Kolowratský zámek. Trasu také pøíjemnì lemuje kromì øeky Orlice i železnice, která vytváøí na mnoha místech zajímavé pohledy. Cesta nabízí také spoustu možností obèerstvení v kavárnách a restauracích. Sportovci si mohou trasu vylepšit pøes rozhlednu Vrbice a poutní místo Homol do Lhoty u Potštejna - kompletní info podá prùvodce v buse. Délka trasy: dle výbìru max 62 km, pohodová a krásná stezka vedena pøevážnì po cyklotrasách

Labskou cyklotrasou z Kolína pøes Podìbrady osvìdèený do Hrabalova Kerska - úspìšný zájezd !!!

!

zájezd

Termín: 21.8. 2021 Program: v ranních hodinách pøejezd do Kolína - odtud se vydáme po Labské cyklotrase k soutoku Cidliny a Labe do Libic nad Cidlinou. Dalším zastavením bude mìsto Podìbrady. Mùžete navštívít lázeòskou zónu, pochutnat si na lázeòských oplatkách a Podìbradce nebo projít zámek, který je souèástí historické mìstské památkové zóny. Pøíjemnì pøekvapeni budete jistì historickou èástí mìsta Nymburk, který bude další zastávkou. Hrabalùv Postøižinský pivovárek mùže být pøíjemných zpestøením po trase. V tomto termínu Postøižinská doèesná. Pøejezd do Ostré - zde možnost koupání v jezeøe nebo návštìva Historické vesnice umìní a øemesel Botanicus. Pøes Pøerov nad Labem se dostaneme do Kerska - naším cílem je Hrabalova hájenka. Možnost návštìvy Lesního ateliéru pana Kuby v Kersku. Trasa vede pøevážnì po cyklotrase, pohodlným terénem. Vhodné pro všechny cyklisty. Délka trasy: cca 60 km.

Cena: 820 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

Cena: 990 Kè

Údolí Tiché Orlice - krajem hradù a zámkù

V cenì: doprava, cyklovlek, prùvodce

- jedna z nejhezèích cyklotras èeska - pozoruhodné památky, krásná opuštìná pøíroda a stylové výletní hospùdky Termín: 18.9. 2021

Program: další úžasné cyklotoulky kolem Tiché Orlice zahájíme v Jablonném nad Orlicí. Z památkové zóny plné poloroubených mìstských domù dojedeme do Letohradu. Zde se mùžete zastavit v pùvodní gotické tvrzi s psaníèkovými sgrafity, unikátním Muzeu øemesel nebo pozdnì barokní zámek. Cestou do Ústí nad Orlicí budeme míjet kapli sv. Jana Nepomuckého, zajímavou zøíceninu hradu Lanšperk nebo vodácké táboøištì Cakle. Malebné námìstí v Ústí n.O. nabídne množství kavárnièek. Pokraèovat budete pøes Bezpráví - obèerstvení U Pildy, barokní sýpku v Perné do Brandýsa nad Orlicí. Zajímavostí je pøírodní bludištì. Pøedposlední zastávka je ve mìstì Choceò - pìkné centrum s barokním kostelem sv. Setrafína. Pøírodní rezervace Peliny je potom poslední zastávkou pøed dojezdem do Horní Jelení. Délka trasy: dle výbìru 60 - 70 km, krásná trasa vedena pøevážnì po cyklostezkách

Cena: 800 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

Další cyklozájezdy v nabídce CK BAVI na vyžádání!!! 25

!

NOVINKA


Pùvabnou stezkou podél øeky Traisen do Krems

Chorvatsko

!

NOVINKA

- Lillienfeld, St.Pölten, Traismauer, Krems an der Donau

Plitvická jezera + koupání a pobyt u moøe náš

Termín: 24.7. 2021

Národní park Plitvická jezera leží v nadmoøské výšce 500 - 640 m, v oblasti Lika. Je to soustava 16 jezer, propojených vodopády a kaskádami. Plocha 295 km2 (z toho hladina jezer 2 km2). Národní park od r. 1949, na seznamu svìtového pøírodního bohatství UNESCO od r. 1979. Program: 1.den: odjezd z ÈR kolem 22:00 - pøejezd do Chorvatska busem. Cestou technické zastávky, ranní káva u busu. 2.den: ráno dojezd na Plitvická jezera. Vydáme se do národního parku na pìší nenároènou túru. Je možné si vybrat trasy rùzné délky. Prohlídku je možné kombinovat plavbou lodí po jednom z jezer, èást je také možné absolvovat vláèkem po silnici (dojezd na parkovištì). Po ukonèení prohlídky mùžeme posedìt v pøíjemném prostøedí parkovištì na Plitvických jezerech a ve stáncích se suvenýry nakoupit drobnosti na památku. Odjezd do letoviska Vodice - Srima. Ubytování, veèeøe. Vodice - pøíjemné mìsteèko pøímo u moøe - èást Srima - klidnìjší, krásné koupání, pozvolný pøístup do moøe. Veèer možnost individuální procházky do Vodice. 3.den: snídanì, celodenní pobyt u moøe - koupání, relax, návštìva centra mìsta Vodice. Odjezd v podveèer zpìt do ÈR. 4.den: návrat do ÈR v ranních hodinách. Cena: 4.290 Kè osoba na pevném lùžku V cenì: doprava autobusem, služby prùvodce, ubytování, polopenze, pojištìní CK Pøíplatky: vstupné na Plitvická jezera 300 kuna/dosp.os., 200 kuna/studenti, 120 kuna/dìti a mládež 7- 18 let Pro skupiny: jsme schopni zajistit ubytování s úpravou a doplnìním programu o návštìvu Zágrebu nebo termálních lázní v Ptuji.

Cena: 1.290 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovek

Cyklostezka Beèva

!

tip

Termín: 26.-29.8. 2021

Program: èasnì ráno pøejezd do oblasti Dolního Rakouska. Naše cykloputování zahájíme v malém mìsteèku Lilienfeld, kde se nachází nejvìtší klášter v Rakousku. Témìø celou dobu nás bude provázet øeka Traisen, která poskytuje možnosti odpoèinku a obèerstvení po celé trase. Cyklostezka vede rozmanitou krajinou v oblasti Mostviertel. Díky støídání okolní krajiny z mírné na divokou, z mírných kopcù rozkládajících se na jih od Dunaje na úchvatné vrcholky mostviertelských Alp je tato stezka velmi pùvabná. Z Lilienfeld pøes mìsteèko Wilhelmburg dojedeme po cca 20 km do St.Pölten - hlavního mìsta Dolního Rakouska, kde se snoubí baroko s moderní architekturou. Další zastavení nabízí malebné historické mìstìèko Trainsmauer. Zde se rozlouèíme s øekou Traisen a èeká nás poslední etapa již kolem Dunaje do mìsta Krems. V krásném historickém centru s hlavní tøídou plnou kaváren a restaurací pak mùžete pøíjemnì zakonèit cyklovýlet. Pøíjezd v pozdních veèerních hodinách. Délka trasy: 62km, vedena pøevážnì po Trainsentálské cyklotrase, zvlnìná, mírnì se svažující, nenároèná.

!

náš

tip

- osvìdèený cyklovýlet s pohodlnou dopravou opìt v nabídce - bezpeèná stezka krásným koutem naší zemì - trasa, která neomrzí

Vodice - Srima - penzion Boro

Termín: 14.8. 2021 Program: ráno busem na Horní Beèvu. Odtud se vydáme na kole cyklotrasou podél øeky Beèvy. Trasa vede pøes Rožnov pod Radhoštìm, Valašské Meziøièí, Teplice nad Beèvou, Hranice Lipník nad Beèvou se zakonèením v Pøerovì. Cestou se mùžete tìšit na krásnou pøírodu Beskyd, valašské døevìnice roztroušené po obcích a mìsteèkách regionu nebo soustøedìné v rožnovském skanzenu. Zastavit se budete moci v centrech historických mìst s množstvím zajímavých památek, jako je Valašské Meziøíèí, Hranice, Lipník nad Beèvou nebo Pøerov. Pøímo na trase nebo v jejím tìsném sousedství mùžete navštívit muzea, zámky a hrady. Délka trasy: dle výbìru až 90 km. Cyklovýlet se koná za podpory busu, který bude k dispozici v místech urèených prùvodcem, kde bude možno trasu ukonèit dle zdatnosti a uvážení.

Termíny 2021:

29.06.-08.07. 20.07.-29.07. 10.08.-19.08.

06.07.-15.07. 27.07.-05.08. 17.08.-26.08.

(S)

!

oblíbené

místo

13.07.-22.07. 03.08.-12.08. 24.08.-02.09.2021

Mìsto Vodice je oblíbené velké rušné letovisko s èetnými sportovními zábavnými a spoleèenskými možnostmi. Leží 11 km severozápadnì od Šibeníku, pøi Jadranské magistrále. Díky hojnosti vodních pramenù tu roste bohatá vegetace. Zdejší palmy jsou ozdobou nábøeží, které patøí k nejpìknìjším v Severní Dalmácii. Vodice je živé zábavné støedisko s více než stovkou pohostinských podnikù všeho druhu (konoby, kavárny, restaurace, plážové a noèní bary). Ubytování: v klidné èásti letoviska Vodice ve Srimì. Pláž je vzdálená od hotelu 120 m. Centrum mìsta Vodice je vzdálené cca 20-30 minut chùze podél pláže. Penzion Boro - k dispozici pokoje 2, 3, 4 lùžkové pokoje. Každý pokoj má koupelnu, terasu nebo balkon, kuchyòku. Vybavení: lednièka, TV. Hostùm je k dispozici parkovištì a gril na zahradì s posezenim. Stravování: v penzionu Boro - snídanì je podávaná formou bufetu. Veèeøi je možné vybírat ze dvou menu, které je servírováno o tøech chodech. Cena: 5.200 Kè - bez stravy, 2lùžkový pokoj 6.700 Kè - veèeøe, 2lùžkový pokoj 7.500 Kè - polopenze, 2lùžkový pokoj Dítì do 3let bez nároku na lùžko a stravu platí pouze dopravu. Dítì 3-11,99 rokù sleva 500 Kè. V cenì: 7x ubytování, lùžkoviny, ruèníky, spotøebu vody a energií, služby delegáta, pojištìní CK Pøíplatky: doprava autobusem - cena jízdenky 2.000 Kè Cena nezahrnuje: pojištìní léèebných výloh v zahranièí, pobytovou taxu - vybírá chorvatský partner (dospìlý 10 €/týden, dítì 12-18 let 5 €/týden) platí se na místì, poznávací zájezdy do okolí, plavby lodí (chorvatský partner organizuje bohaté kulturní a cestovní zážitky)

Cena: 690 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

Poøadatel zájezdu: Minitrans s.r.o.

26


Pobaltské republiky a Helsinky

(S)

!

NOVINKA

Termín: 16.- 21.8. 2021

Francie

Program: 1.den: odjezd èasnì ráno, pøejezd Polskem. Polední návštìva Varšavy: Rynek Starego Misata, barbakán, a Nové Mìsto, katedrála sv.Jana, královský zámek, Krokovské Pøedmìstí s residencí presidenta, pøejezd na ubytování. 2.den: dopoledne zastávka u jezera Galvé, návštìva Vilniusu - hlavního mìsta Litvy s množstvím památek: Gediminasùv hrad, zámek, katedrála, sídlo prezidenta, parlament, kostely. Pøesun do Rigy - procházka od hradu ke kostelu sv.Jana,domùm zvaným Tøi bratøi, ke katedrále, Velké a Malé Gildì, radnici a domu Èernohlavce. Ubytování. 3.den: tøetí nejvìtší mìsto v Litvì, pøístavní Klaipéda - u pøístavu proti Kurské kose je pevnost, kde sídlí museum moøe; odtud vyplouvá pøívoz do Nìringy (Kurská kosa). Pøejezd k Hoøe køížù, unikátnímu místu s tisícovkami køížù velkých i malých na návrší poblíž hranic s Lotyšskem. Návrat do Rigy, nocleh. 4.den: dopoledne návštìva starobylého mìsta Cesis s hradem livonských rytíøù ze 13.stol. Odjezd do estonského Tallinu. Zde odpolední procházka centrem (hradby, radnice, starý trh, Horní mìsto: hrad s katedrálou a chrámem Panny Marie, chrám sv. Olafa s rozhlednou na vìži, bašta Tlustá Markéta. Nocleh. 5.den: osobní volno v Tallinu, pøípadnì fakultativní výlet lodí do Helsinek - plavba tam ráno, návrat veèer. V Helsinkách: z pøístavu k ortodoxní Uspenské katedrále, k dómu, presidentskému paláci, pøíp. i vládní palác, universita, radnice, národní divadlo, hala Finlandia, sklaní chrám (vzdálenìjší jsou napø. Sibeliùv památník èi olympijský stadion)…. Veèer návrat do Tallinu. Zpáteèní cesta autokarem. Pøejezd pobaltskými státy. 6.den: pøejezd Polskem, návrat do ÈR odpoledne. Cena: od 7.990 Kè ve 3lùžkovém pokoji od 8.990 Kè ve 2 lùžkovém pokoji V cenì: 4x ubytování v hotelu nebo turistické ubytovnì, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce, zákonné pojištìní CK, DPH Pøíplatky: vstupy a místní taxy, výlet do Helsinek 1.390 Kè, 3x snídanì 1.290 Kè

!

osvìdèený

Perly Azurového pobøeží s koupáním

zájezd (S)

Termíny: 16.- 20.6., 7.- 11.7., 18.- 22.8. 2021 Program: 1.den: odjezd pøes ÈR, SRN do Francie. 2.den: ráno pøíjezd do Nice - prohlídka: pøístav, Chateau, Provensálský trh. Pláže u Anglické promenády - možnost koupání. Odpoledne pøejezd do Cannes - zastávka u Festivalového paláce, La Croisette, kostel Notre Dame. Odjezd na nocleh. 3.den: ráno odjezd pøes lázeòské mìsto Hyéres na poloostrov Giens. Možnost plavby lodí na Porquerolles - ostrov rajských pláží s bílým pískem a prùzraènou vodou. Odpoledne St. Tropéz . Procházka centrem a promenádou v jachetním pøístavu, èetnická stanice, veèer návrat na nocleh. 4.den: dopoledne návštìva Éze - exkurze v muzeu a výrobnì parfémù. Možnost návštìvy hradbami obehnaného mìsteèka. Poté pøíjezd do Monaka - prohlídka mìsta: Oceanografické muzeum, park prince Alberta I., katedrála, parlament, knížecí palác. Vyhlídka na pøístav, ètvr Condamine, tra F1 a Casino. Osobní volno k procházce, návštìvì Casina, botanické zahrady èi Oceanografického muzea. Možnost koupání na plážích Larvotto. Veèer odjezd. 5.den: návrat do ÈR. Cena: od 4.180 Kè ve 3lùžkovém pokoji (dle termínu) od 4.690 Kè ve 2lùžkovém pokoji (dle termínu) V cenì: 2x ubytování v hotelu Accor F1 (sociální zaøízení na chodbì hotelu), dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce, zákonné pojištìní CK, DPH Pøíplatky: vstupy, místní taxy, 2x kontinentální snídanì: 390 Kè, doprava z Olomouce, Prostìjova, Vyškova 150Kè/osobu. Poøadatel zájezdu: CK Wisnar

Poøadatel zájezdu: CK Wisnar

Paøíž a Versailles od A do Z

Itálie

- hotely Campanille *** a Premiere

!

oblíbené

místo

Termíny: 1.- 5.4., 1.- 5.5., 3.- 7.7., 25.- 29.8., 24.- 28.9., 27.-31.10., 28.12. 2021 -1.1. 2022

Benátky - Sirmione - Lago di Garda - Verona (S) Termíny: 20.- 23.5. 2021

(S)

!

Program: 1.den: odjezd. Pøejezd pøes ÈR, SRN do Francie. 2.den: ráno pøíjezd do Paøíže. Okružní jízda s prùvodcem, bìhem které uvidíte: Bercy, Národní knihovnu, palác Omnisport v Bercy, nádraží Austerlitz, Bastillu, Hotel de Ville, Tour SaintJacques. Projedete se po bulváru Rivoli pøes Place de la Concorde, kolem Palais Bourbon na bulvár Saint Germain, kostel Saint Germain des Pres. Lucemburské zahrady a palác, Pantheon, St. Étienne du Mont, Sorbonna, Musée de Cluny, bývalé Øímské láznì, bulvár Saint-Michel. Dostanete se do srdce Paøíže - Ile de la Cité, Kapetovský palác, La Conciergerie, St. Chapelle, katedrála Notre Dame, Hotel de Ville, G. Pompidou, Stravinského fontána a Les Halles. Prohlídku ukonèíme u Louvre, po které bude následovat osobní volno. V podveèer následuje další vyhlídková jízda: Votairovo nábøeží, Musée d´Orsay, Invalidovnu, mostu Alexandra III, Velký palác, Musée du quai Branly, Eiffelovu vìž, unikátní most Pont de Bir-Hakeim, sochu Svobody, stadionPrincù. Nocleh. 3.den: dopoledne návštìva Versailles, rozsáhlého komplexu královskéko paláce s nádhernými zahradami, sochami, fontánami a pavilony a trhem. Odpoledne Paøíž: okružní jízda kolem La Défense, paøížských bulvárech: Vítìzný oblouk, Champs Elysées, Madeleine, Opera, Vendome, Saint Augustin. Podveèer Montmartre: od baziliky Sacré Coeur budete mít nádherný výhled na Paøíž. Pøesun na Place de la Tertre a Moulin Rouge. Možnost plavby lodí po Seinì. Nocleh. 4.den: Paøíž - návštìva Eiffelovy vìže, nebo muzea Quai Branly, Palais de Tokyo, možnost nákupù v Beaugrenelle. Pokraèování prohlídky: Martova pole, kolem Vojenské školy, Invalidovny s hrobkou císaøe Napoleona, pøes most Alexandra III. na nám. Svornosti. Poté osobní volno. Závìrem návštìva ètvrti Montparnass s observatoøí. Veèer odjezd do ÈR. 5.den: návrat do ÈR. Cena: od 3.990 Kè ve 3lùžkovém pokoji Premiere od 4.690 Kè ve 2lùžkovém pokoji Premiere od 5.390 Kè ve 2lùžkovém pokoji Campanille V cenì: 2x ubytování v hotelech s vlastním soc. zaøízením na pokoji: Premiere Classe nebo v pohodlném hotelu Campanille***, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce, zákonné pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: vstupy a místní taxy, Hotel Premiere - 2 x kontinentální snídanì 399 Kè, Hotel Campanille - 2 x snídanì formou bufetu 699 Kè, sleva 500 Kè pro dítì do 12 let na pøistýlce (jako 3. osoba na pokoji se 2 dospìlými) na hotelu Campanille, pøíplatek za jednolùžkový pokoj - hotel Campanille*** + 2.500 Kè, pøíplatek za jednolùžkový pokoj - hotel Premiere + 2.000 Kè, doprava z Olomouce, Prostìjova a Vyškova 150 Kè/osobu. Poøadatel zájezdu: CK Wisnar

osvìdèený

zájezd

Program: 1.den: odjezd z ÈR v èasové návaznosti na odjezdová místa. 2.den: ráno pøíjezd do oblasti Benátek. Pøi prohlídce s prùvodcem uvidíte nejznámìjší skvosty - Piazza San Marco s bazilikou San Marco, Dóžecím palácem, zvonicí a hodinovou vìží, most vzdechù, Campo San Zacharia, Ponte Rialto nad kanálem Grande, místní tržnici, rybí trh a obchodní ulièky. Osobní volno - možnost se projet gondolou èi vaporetem po Canale Grande, èi návštìva ostrovù - napø. ostrov Lido s pìknými plážemi, kde se budete moci vykoupat. V podveèer odjezd na nocleh. 3. den: ráno odjezd k jezeru Lago di Garda. Navštívíte mìsteèko Sirmione - nádherné výhledy na panoramata, hrad Rocca Scalighery, osobní volno. Odpoledne pøejezd do Verony - øímská aréna z rùžového mramoru, Juliin dùm a balkón, Piazza Erbe s Palazzo Maffei, s vìží Gardello èi Casou Mazanti. Dále se projdete po Piazza Signori s vìží Lamberti, palácem Ragione a budovou mìstské rady, uvidíte i palác Scaligieri a Scaglierské hrobky… Poté osobní volno a následnì odjezd zpìt do ÈR. 4.den: návrat do ÈR. Cena: od 3.080 Kè ve 3lùžkovém pokoji od 3.390 Kè ve 2lùžkovém pokoji V cenì: 1x ubytování ve 2lùžkových nebo 3lùžkových pokojích v BGV (v areálu restaurace s pizzeríí - možnost veèeøe , obchod, bazén), dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce, zákonné pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: vstupy a místní taxy, doprava z Olomouce, Prostìjova a Vyškova 150 Kè/osobu. Poøadatel zájezdu: CK Wisnar

Na našich poboèkách vám rádi nabídneme další zájezdy z nabídky Francie: Provance, Bretaò, Normandie, Korsika, Gaskoòsko... 27


Švýcarsko Švýcarské a Francouzské Alpy

Slovinsko (S)

Od Triglavu k moøi

!

náš

tip

Termín: 18.- 22.8. 2021

!

osvìdèený

(S)

zájezd

Termín: 7.- 11.8., 11.- 15.8. 2021

Program: 1.den: o1.den: odjezd pøes ÈR 2.den: ráno Bern - zvonice s orlojem Zytglooge, chrám sv. Vincence, radnice, sýpka, Bundeshaus, Einsteinùv dùm, most Kornhausbrucke, Bärengraben. Poté zastávka v Gruyéres „nejšvýcarštìjší Švýcarsko“ - støedovìký hrad z 12. století, místní výrobna vìhlasného sýra „La Maison du Gruyére“. Poté zastávka Montreux na bøehu Ženevského jezera - klimatické láznì. Odjezd na nocleh. 3.den: Ženeva - Ženevské jezero se 140m vysokým vodotryskem, promenády a parky, kvìtinové hodiny, katedrála sv. Petra, gotický kostel sv. Marie Magdaleny, Maison Mallet, zeï reformátorù, mìstská brána a zbrojnice. Poté Chamonix - možnost výjezdu lanovkou pod Mont Blanc na Aiguille du Midi (3842m) nebo zubaèkou k ledovci Mer des Glaces. V podveèer procházka po Annecy - kouzlo støedovìku. Nocleh. 4.den: cesta kolem Interlaken do Grindenwaldu, možnost výjezd zubaèkou na Kleine Scheidegg (2061m.n.m) - vysokohorský prùsmyk s velikány Eiger,Mönch a Jungfrau. Možnost návštìvy soutìsky Gletscherschlucht. Poté odjezd do Luzernu. Prohlídka historického jádra - Vinný trh a Obilný trh s radnicí a mìš anskými domy, Kappelbrucke, Spreuerbrücke, Lví památník, návštìva Ledovcové zahrady, kde se nalézají zkamenìliny a pozùstatky z doby ledové. Poté osobní volno. Zpáteèní cesta do ÈR. 5.den: návrat do ÈR. Poøadatel zájezdu: CK Wisnar Cena: od 5.680 Kè ve 3lùžkovém pokoji od 6.690 Kè ve 2lùžkovém pokoji V cenì: 2x ubytování v hotelu typu Premiere Classe nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce, zákonné pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: vstupy, lanovky a místní taxy, 2x kontinentální snídanì 690 Kè, doprava z Olomouce, Prostìjova a Vyškova 150 Kè/osobu.

Program: 1.den: odjezd v pozdních veèerních hodinách v návaznosti na nástupní místa. 2.den: ráno Maribor s malebným nábøežím, Starátrta. Poté pøejezd do Zreèe - možnost návštìvy termálního lázeòského centra o rozloze 1300m2 s 5 bazény venkovních i vnitøních s teplotou vody 26-35°C, tobogány a saunovým svìtem. Odpoledne ¼ublaò - Uvidíte univerzitu, Pleènikovo Trojmostí a tržnici, katedrálu, historickou budovu radnice. Projdeme se ulièkami kolem romantické øíèky ¼ubåanica. Osobní volno + možnost návštìvy hradu. Nocleh. 3.den: výjezd do Triglavského národního parku, kde se budete kochat jeho nádherným panorama, jezero Bohinj. Pak nenároèný výstup k Savickémuvodopádu. Poté perla Slovinska horské jezero Bled. Na skále se zde tyèí mohutný hrad, který skýtá úchvatné výhledy na jezerní panorama. Možnost plavby na malý ostrùvek s kostelíkem uprostøed jezera a možnost koupání do jezera vyvìrají termální prameny. Závìrem navštívíme malebné horské støedisko KraòskáGora a Planica. Vyhlídka na prùsmyk Vršiè. Návrat na nocleh. 4.den: dopoledne jeskynì Postojna jama - labyrint chodeb dlouhých až 24 km projedeme vláèkem, èást pìšky. Poté shlédneme unikátní Predjamský hrad vtesaný do skály. Odpoledne pøejezd na slovinské pobøeží - Koper s historickým centrem v benátském stylu, následuje Portorož a prohlídka Piran se zachovalou benátskou gotikou - výhledy na moøe, veèerní atmosféra Tartiniho námìstí. Osobní volno. Odjezd. 5.den: návrat do ÈR. Poøadatel zájezdu: CK Wisnar Cena: od 4.780 Kè ve 3lùžkovém pokoji od 5.290 Kè ve 2lùžkovém pokoji V cenì: 2x ubytování v hotelu, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce, zákonné pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: vstupy a místní taxy, 2x snídanì formou švéds. stolu 590 Kè, doprava z Olomouce, Prostìjova a Vyškova 150 Kè/osobu.

Velká Británie

Norsko

Londýn a okruh støední Anglií Termín: 20.- 25.7. 2021

(S)

!

To nejlepší z Norska

osvìdèený

zájezd

Termíny: 27.7.- 2.8. 2021

Program: 1.den: odjezd pøes ÈR, SRN. 2.den: ráno pøíjezd do Calais, transfer pøes kanál La Manche do Londýna. Prohlídka s prùvodcem - Tower (UNESCO) - osobní volno na prohlídku. Procházka po Tower Bridge, kolem køižníku HMS Belfast a Shakespearova divadla New Globe pøes most Millenium Bridge ke katedrále St. Paul. Prohlídku zakonèíme u Bank of England a SwissRe Centre. Osobní volno. Nocleh. 3.den: dopoledne Windsor s královským zámkem. Os. volno na prohlídku. Poté odjezd do Stonehenge. V podveèer návrat do Londýna: Greenwich - park s královskou observatoøí a vyhlídky. Pak zastávka ve Woolwich. Návrat na nocleh. 4.den: ráno odjezd do Oxfordu, prohlídka známého univerzitního mìsta. Odpoledne návštìva Strattfordu nad Avonou - rodištì W. Shakespeara - typické hrázdìné domy, královské divadlo, rodný dùm Shakespeara… Nocleh. 5.den: návštìva Cambridge. Prohlídka historického centra. Poté odjezd zpìt do Londýna, pokraèování v prohlídce mìsta: Westminsterský palác, sídlo britského parlamentu, Big Ben a Westminsterské opatství (UNESCO), Whitehall, pøes královský park St.James k Buckinghamském paláci, Piccadily Circus a Trafalgarské námìstí. Po prohlídce osobní volno. Veèer odjezd na transfer pøes La Manche. Cesta zpìt pøe Belgii, SRN do ÈR.. 6.den: návrat do ÈR. Poøadatel zájezdu: CK Wisnar Cena: od 6.890 Kè ve 3lùžkovém pokoji od 7.790 Kè ve 2lùžkovém pokoji V cenì: 3x ubytování v hotelu, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce, transfer pøes kanál La Manche, zákonné pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: vstupy a místní taxy, doprava z Olomouce, Prostìjova a Vyškova 150 Kè/osobu.

(S)

!

oblíbené

místo

Program: 1.den: odjezd, cesta pøes Nìmecko, veèer trajekt do Švédska. 2.den: vylodìní v Trelleborgu, pøejezd do Norska. Hamar a Lillehammer - olympijské haly a skokanské mùstky. Odpoledne Ringeb - návìtìva sloupového kostelíku, skvostu lidové architektury. Cesta krajem Dovrefjell, pøes Dombas. Nocleh. 3.den: jízda hlubokým a úzkým údolím Romsdalen - úzkou soutìskou. Pod Trolí stìnou výjezd vìhlasnou Trolí cestou, která vede 11 serpentinami a pøekonává výškový rozdíl 800 metrù s nádherným výhledem na okolní hory a do údolí. Zastávky na zajímavých místech, u peøejí, serpentin a vodopádù. Orlí cesta na fjord Geirangerfjord - možnost plavby lodí - vodopády Sedm sester, Nápadník, Závoj. Následuje výjezd nekoneènými serpentinami na horu Dalsnibba (1 496 m), odkud je jedineèná vyhlídka na okolní ledovce i na Geirangerfjord. Nocleh. 4.den: procházka k ledovcovému splazu Nigardsbre. Prùjezd horami, serpentinami a údolími k Sognefjordu, nejdelšímu a nejhlubšímu norskému fjordu, plavba trajektem. Krajem hor, fjordù do oblasti Hallingdallu. Nocleh. 5.den: Oslo - prohlídka mìsta, poloostrov Bygdoy, osobní volno a možnost návštìvy muzea vikingských lodí drakkarù, nansovy lodi, muzea voru Kon-Tiki, èi skanzen Folkemuseum. Poté procházka centrem: hlavní tøída Carl-Johans Gate, královský palác Slottet, Národní divadlo, Univerzita, Národní galerie a parlament, radnice, hrad Akerhus... Výjezd na Hollmenkollen s krásným výhledem na mìsto. Odjezd do Švédska. 6.den: ráno trajekt, cesta Nìmeckem. Návrat do ÈR. Poøadatel zájezdu: CK Wisnar Cena: od 10.290 Kè ve 4lùžkovém pokoji od 11.590 Kè ve 2lùžkovém pokoji V cenì: 3x ubytování v YH (ubytovna, horská chata..), dopravu moderním klimatizovaným busem, prùvodce, zákonné pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: vstupy a místní taxy, povleèení 3x snídanì 1.390 Kè, doprava z Olomouce, Prostìjova a Vyškova 150 Kè/osobu.

Na našich poboèkách vám rádi nabídneme další zájezdy z nabídky Anglie: Skotsko, Cornwall, Londýn a Harry Potter, Wales a další...

28


Adventní zájezdy

Vánoèní Budapeš s výletem lodí po Dunaji

- pro skupiny vytvoøíme nabídku dle požadavkù! V pøípadì zaplnìní busu poskytujeme slevy!

Termín: 4.12. 2021

!

oblíbené

místo

Program: odjezd brzy ráno do Budapešti, kde následuje prohlídka hradní èásti tzv. Budy Královský palác, rybáøské bašty. Navštívíme centrum bulvární èásti tzv. Peš i s možnosti popít nìjaký ten punè èi svaøáèek, ochutnat dort Esterházy a pøitom se bavit i poznávat. Vánoèní trhy na Vörösmartyho námìstí patøí mezi nejvìtší v Evropì v období Adventu a jiné programy v centru. Zájemci o výlet lodí - okruh kolem památek s èeským výkladem - nutno nahlásit pøedem!

!

osvìdèené

Vánoèní Vídeò, nejvìtší Krampuslauf místo v Rakousku - Schladming a adventní Salzburg

Cena: 1.200 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: okruh lodí cca 4000 HUF

Termín: 27.- 28.11. 2021 Krampusové jsou velcí rakouští èerti, kterých pobíhají po ulicích Schladmingu v tento veèer stovky!!! Mìsto Salzburg je o adventu jedna z nejkrásnìjších metropolí. Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách - první zastávkou bude hlavní mìsto Rakouska - Vídeò. Nádherná vánoèní výzdoba a vyhlášené adventní trhy vás pøíjemnì naladí. Ochutnáte vyhlášené punèe a tradièní speciality. Po poledni pøejezd do Schladmingu, kde se každoroènì koná nejvìtší bìh èertù Krampuslauf na svìtì (od 19:00 hod.) - fantastická podívaná: více než 1000 èertù v originálních starých maskách nebo maskách vyrobených podle tradice bude pøed Vašimi zraky sršit oheò a dým a tancovat divoké reje... Nejvìtší sešlost èertù v celé Evropì trvá až do noèních hodin. Ubytování hotel***. 2.den: po snídani nás èeká jedna z nejkrásnìjších adventních metropolí - mìsto Salzburg. Procházka historickým centrem mìsta s prùvodcem. Zahrady zámku Mirabel, Mozartùv rodný dùm, Arcibiskupská rezidence, Dóm sv. Ruperta. Pevnost Hohensalzburg - nejvìtší zachovalý hradní komplex ve støední Evropì. Osobní volno k návštìvì slavných vánoèních trhù, pevnosti èi rezidence. Odjezd v podveèer zpìt do ÈR.

Cena: 3.190 Kè V cenì: doprava, prùvodce, ubytování se snídaní Pøíplatky: Krampuslauf

Prùvod rakouských èertù v Židlochovicích osvìdèené a Brno Termín: 27.11. 2021

místo

!

Program: ráno odjezd do Brna - prohlídka centra mìsta - námìstí Svobody, Zelòák, Petrov. Po poledni krátký pøejezd do Židlochovic. Zde se koná tradièní pochod rakouských èertù - Krampuslauf. Akce je požádaná v mìstì Židlochovice již ponìkolikáté a setkává se s èím dál vìtší oblibou. Souèástí akce je i doprovodný program - divadlo pro dìti, bubenická show a vánoèní jarmark, kde zakoupíte tradièní dárkové dekoraèní pøedmìty z keramiky, døeva, ovèí vlny, teplé zimní èepice, šály, rukavice. Bohatý výbìr specialit, horkých punèù, svaøákù z rybízového vína. V podveèer potom vypukne velká èertovská veselice. Pøes 100 masek rakouských èertù pøipraví show na námìstí a pøilehlých ulicích. Tìšte se na tradièní rakouské masky. Odjezd ve veèerních hodinách zpìt.

Cena: 590 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Vánoèní Wroclaw Termín: 11.12. 2021

Vánoèní Vídeò Termín: 4.12., 11.12., 18.12. 2021

Program: ráno pøejezd do Wroclavi - historická metropole Dolního Slezska, která se rozkládá na ostrovech na øece Odøe a jejích ramenech. Bìhem procházky propadnete kouzlu starého mìsta - spousta památek, krásné historické centrum, nádherná vánoèní výzdoba a trhy na hlavním námìstí s vyhlášeným punèem a specialitami všeho druhu. Vhodný zájezd pro všechny, kteøí nemají rádi pøedvánoèní tlaèenici... Odjezd zpìt ve veèerních hodinách.

!

oblíbené

místo

!

náš

tip

Cena: 890 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Program: èeká nás procházka vánoèní Vídní s krásnou vánoèní romantickou atmosférou s vùní punèe. Navštívíme vyzdobený mìstský park, betlémy, historické centrum, kde možná objevíte ten pravý dáreèek pod stromeèek. Nejznámìjší trh je pøed radnicí - Rathausplatz, který je zajímavý hlavnì pro rodiny s dìtmi. Pøímo v radnici jsou pøipraveny pro dìti øemeslné dílny, kde si mohou vyrobit náramek, svíèku, upéct peèivo... Námìstí dominuje obrovský adventní vìnec o prùmìru 12 m a 150 prodejních stánkù nabízející vánoèní dárky, ozdoby na stromy, sladkosti. V mìstské radnici si odpoledne mùžete poslechnout pìvecké sbory.

Cena: 780 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Vánoèní Krakow Termín: 18.12. 2021

!

osvìdèené

místo

Program: historické jádro, Draèí jeskynì, hrad Wawel, Sukiennice s katedrálou P. Marie. Vánoèní trhy s tradièními polskými výrobky a s pitným medem (specialita) se konají na krakovském Starém rynku. Kdo nemá rád již návštìvníky pøelidnìné mìsta, tak právì v Krakovì si mùže více v klidu vychutnat atmosféru Vánoc.

Cena: 920 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Wawel cca. 25 Z³

29


Vánoèní Bratislava Termín: 4.12. 2021

Mikulášské peklo Èertovina a Vánoce na Veselém Kopci

!

oblíbené

místo

Pojeïte do metropole, která vám rozumí. Program: odjezd pøejezd na Slovensko do hlavního mìsta Bratislavy. Èeká Vás prohlídka mìsta s prùvodcem zamìøená na advent. Na Hlavním, Františkánském a Primaciálním námìstí jsou pøipraveny velmi krásné adventní trhy s pøíjemnou atmosférou, dobrým obèerstvením a zajímavými dárky. Najdete zde tradièní klobásy, peèeni, lokše, zelòaèku, punè, grog, svaøené víno, medovníky, koláèe. Tìšit se mùžete na bohatý doprovodný kulturní program, který trhy vždy doprovází.

s dìtmi

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle a Mohelnice do Žïárských vrchù, kde se nachází soubor lidových staveb - Veselý Kopec. Skanzen dnes tvoøí témìø tøicet objektù, díky kterým nahlédnete do vesnické historie. Ve sváteènì vyzdobených roubených domcích naleznete ukázky bydlení a hospodaøení datované od poloviny 19. století do poloviny 20. století s nádechem atmosféry pøíprav i oslavy Štìdrého veèera. Budete si moct prohlédnout tradièní peèivo a ozdoby, zjistíte co nesmìlo chybìt štìdroveèerním stole, nebo na co se dìti døíve nejvíce tìšily. Souèástí prohlídky je vánoèní doprovodným program. Následnì pøejedeme do Pekla Èertovina, které je jediné svého druhu nejen u nás, ale i na celém svìtì! Za pekelnou branou naleznete celkem pìt pater zábavy. Pod jednou støechou zde mùžete zažít, ochutnat, vyzkoušet i spatøit opravdu mnoho! Èerti si pøipravili speciální mikulášský program pro høíšníky všech vìkových katagorií - èertí úèesy, tombola a další. V protorách pekla se nachází také jedineèná restaurace, která nabízí tradièní èeskou kuchyni, servírovanou v netradièním prostøedí. Pøíjezd ve veèerních hodinách do nástupních míst.

V cenì: doprava, prùvodce

!

náš

tip

Termín: 4.12. 2021

!

pro rodiny

Termín: 4.12. 2021

Cena: 800 Kè

Adventní zájezd do Drážïan

!

NOVINKA

Program: odjezd do Nìmecka v èasných ranních hodinách. Pøejezd do Drážïan - prohlídka mìsta s prùvodcem - Zwinger, Semper Oper, novì zrekonstruovaný kostel Frauenkirche. Shlédnutí prùvodu mìstem s historickými postavami v èele s Augustem Silným. Vùz s nejvìtší štolou na svìtì. Návštìva vánoèního trhu - Striezelmarkt. Je zde nejvìtší louskáèek svìta a obrovská vánoèní pyramida - prùvod s vánoèní štolou. Návrat do pùlnoci.

Cena: 650 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Skanzen Veselý Kopec 120/100/70 Kè, Peklo 390/350/290 Kè

Cena: 1.100 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Adventní Salzburg a Tichá noc Termín: 11.12. 2021

!

osvìdèený

zájezd

Program: v uvedených hodinách odjezd z nástupních míst. Pøejezd do Rakouska - Salzburg (cestou technické zastávky). Prvním zastavením bude malé mìsteèko Oberndorf - návštìva kaple, kde vznikla píseò Tichá noc - Stille Nacht Kapelle. Krátký pøesun do Salzburgu, kterému se pøezdívá „mìsto adventu“.Procházka historickým centrem s prùvodcem - zahrady zámku Mirabel, Mozartùv rodný dùm, Arcibiskupská rezidence, pevnost Hohensalzburg Nevšední vánoèní atmosféra panuje na trzích, kterou dotváøí romantická atmosféra historického mìsta. Všude znìjí koledy a line se vùnì peèených kaštanù, pražených mandlí i ovocných punèù. Rukodìlný Hvìzdný adventní trh najdete poblíž Mozartova domu, další na námìstích Domplatz a Rezidenplatz, u zámku Mirabell a na nádvoøí pevnosti.Pøi troše štìstí se nám v podveèer podaøí potkat prùvod tradièních Krampusù - èertù v originálních maskách.Odjezd ve veèerních hodinách. Návrat do ÈR v pozdních noèních hodinách.

Advent na zámku Esterházy, Adventní míle v Rustu a vesnice vánoèních stromkù

Cena: 1.650 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vjezd do Salzburgu Pøíplatky: kaple 4 €, Hohensalzburg 17 €

Termín: letos nebude realizován Program: v ranních hodinách odjezd do Rakouska. Cestou domù krátké zastavení ve vesnici vánoèních stromù Bad Sauerbrunn. Vánoèní stromky ozdobené s vynalézavou fantazií i tradiènì a adventní trh s domácími specialitami a nápoji, které zahøejí. Další zastávka Vám nabídne nádherný adventní zážitek na zámku Esterházy. Barokní nádvoøí zámku a palácové prostory dodají slavnostní ráz. Více než 50 stánkù nabídne možnost výbìru toho pravého vánoèního dárku pro vaše blízké. Kulináøské specialitky, adventní program a zábava, to vše nabídne adventní èas na Esterházy. V posledním budu programu se pøesuneme do malebného mìsteèka Rust, které pøekvapí kouzelnou atmosférou. Kvalitní vánoèní trhy, program pøed radnicí i zdejší adventní krèmy dokreslí adventní pohodu na bøehu Neziderského jezera. Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 990 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: advent palác Esterházy 4/2 €

Bratislava a advent na zámku Schlosshof Termín: 18.12. 2021

Vánoèní jarmark a Vánoce na dìdinì - Rožnov pod Radhoštìm Termín: 11.12. 2021

Program: v ranních hodinách odjezd do Bratislavy. Prohlídka historické èásti mìsta Bratislavský hrad - na nádvoøí menší trh, cílem bude Hlavné a Hviezdoslavovo námìstí. Na obou najdete vánoèní trhy s pøíjemnou atmosférou. Odpoledne krátký pøejezd na zámek Schloss Hof, který nabízí netradièní advent pro všechny, co mají radìji klidnìjší a pohodovìjší místa pro èerpání adventní atmosféry. V období adventních víkendù se areál zámku Hof již tradiènì pøemìòuje ve vánoèní vesnièku s více než stovkou stánkù, nabízejících vánoèní zboží - vánoèní dárky, ozdoby, svíèky, figurky do betlemù, hraèky, døevìné výrobky apod. Pochutnat si mùžete na svaøeném vínì, výborném punèi, peèených kaštanech, pražených mandlích, vánoèním peèivu apod. Najdete zde nádherné døevìné jeslièky, pro malé dìti jsou pøipraveny speciální dílny, kde si mohou vyzkoušet jak peèení cukroví, tak výrobu rùzných ozdob. Navštívit mùžete také zámecké stáje a hospodáøské prostory s mnoha zvíøaty. Projít se mùžete v zámeckých zahradách, které se rozprostírají na sedmi terasách. Zájemci o prohlídku zámku budou mít k dispozici výklad ve slovenském jazyce. Dozvíte se zajímavosti o oslavách svátkù u císaøského dvora. Odjezd do ÈR ve veèerních hodinách.

!

NOVINKA

Pojeïte poznat zvyky, tradice a kouzlo Vánoc v dobách minulých. Program: Pøejezd do Rožnova pod Radhoštìm, kde nás procházka Valašskou dìdinou naladí na pøíchod Vánoc. Seznámíme se s obvyklými zimními pracemi a pøípravami v prùbìhu adventu. Stejnì jako jiné roky se pracovníci muzea promìní v hospodynì a hospodáøe, pana uèitele, øemeslníky, Mikuláše, èerty a Lucky a spolu s nimi se vydáme na vánoèní cestu do minulého století. Vánoèní jarmark nabídne dárky z dílen lidových výrobcù, koledování, obchùzky lucek a èertù, oživené expozice. Bohatý program! Originální pojetí a pøedstavení zvykù!

Cena: 820 Kè

Cena: 550 Kè

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup do zámeckého areálu cca 10 €

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Døevìné mìsteèko 100/80 Kè, Valašská dìdina120/100 Kè

30

!

osvìdèený

zájezd


!

náš Vánoèní Bojnice - ZOO, centrum, zámek ti p Termín: 18.12. 2021

Zahranièní wellness pobyty

Program: v ranních hodinách pøejezd na Slovensko s krátkým zastavením v Uherském Hradišti - bohaté vánoèní trhy. Pøejezd do malebného mìsta Bojnice, které je známé pøedevším svojí dominantou - zámkem Bojnice, termálními koupelemi a ZOO. Po pøíjezdu možnost návštìvy ZOO s vánoèní výzdobou. Najdete zde až 430 druhù zvíøat a 3500 exempláøù. Zájemci o termální koupele mohou využít této možnosti v LD Mier. Vrcholem dne bude tradièní vánoèní prohlídka zámku. Prùvodci zámku, vùnì jehlièí a lesk vánoèních ozdob vás pøenesou do pohádkové pohody dávných èasù. Odjezd v podveèer.

Odpoèinkový víkend a zábava s relaxací v luxusním hotelu Golebiewski**** - Wisla (S) pro rodiny - hit posledních let! s dìtmi

!

- vynikající poloha hotelu, výhledy do pøírody, relaxace - pro zájemce vlastní dopravou: libovolný termín a délka pobytu vždy na vyžádání

Cena: 850 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zámek Bojnice 12 €/os., ZOO 8 €/dosp.os., 4 €/ senioøi, studenti, 3 €/ dìti 4-15 let

Wellness Tropicana park a výborné gastro služby øadí hotel Golebiewski ke stálicím naší nabídky. Hotel Golebiewski se nachází v polském mìstì Wisla (cca 30 km od hranic s ÈR). Jde o velmi luxusní a moderní hotely splòující všechny požadavky na skvìlou relaxaci. Vybavení: souèástí hotelu je vodní svìt, saunový svìt, wellness centrum, venkovní bazény a terasy. Vysoká úroveò všech nabízených služeb - ubytování, restaurace, bary, relax centrum, obrovský dìtský koutek, to vše je zárukou kvalitnì strávené dovolené. Ubytování: pokoje 4****, TV se sat., WC, nové sociální zázemí, pøíjemný interiér a také jedineèné výhledy do pøírodních krajin. Souèástí pobytu je relaxace v Tropikána vodním parku. Zde máte možnost navštívit èasovì neomezenì sportovní bazén, bazén s tryskami a vlnobitím, aroma i víøivé koupele s perlièkami, moøskou teplou lázeò se slanou vodou - celkem 8 velkých van, parní a suché sauny, solnou jeskyni a taky ledovou jeskyni (vše v cenì pobytu po celou dobu), posilovna. Pro milovníky adrenalinových atrakcí jsou k dispozici 4 tobogány + jeden trychtýøový. K dispozici jsou lehátka k odpoèinku a relaxaci. Bude Vám zapùjèena osuška v rámci kvalitních služeb po celou dobu. Veèer: obrovské diskocentrum se skvìlou a výpravnou show - hudba, svìtla... Stravování: v cenì pobytu v rámci polopenze je snídanì a pozdní obìd(13:30-16:00) nebo veèeøe (od 19:00) formou bufetových stolù. Vynikající kuchynì! Restaurace hrají stylovými barvami. Možnost zakoupení veèeøí, kávy apod. (zde je tøeba mít k dispozici polskou mìnu Z³ nebo platby kartou, k dispozici je hotelová smìnárna). Další možnosti: bìhem pobytu je možnost (orientaènì za ceny podobné v ÈR) návštìvy kosmetického salonu, manikúra, pedikúra, kadeønictví, masáže, bowling, zábavné hry. Nedaleko od hotelù jsou vždy turistické atrakce - lanová centra, bobové dráhy, svìty Miniatur, lanovky, túry. Pokoje: 1 a 2 lùžkové pokoje s možností pøistýlky, rodinné pokoje, sprcha, WC, TV/SAT, radio, telefon, balkon (ne u všech pokojù).

Voòavý advent v Hallstatt a kouzelná romantika vánoèních vesnièek na jezeøe Wolfgangsee - Hallstatt, St.Gilgen, St.Wolfgang

!

NOVINKA

Termín: 11.12. 2021

Program: v brzkých ranních hodinách odjezd do oblasti solné komory, kde se snoubí krása alpských jezer v kombinaci s vrcholky hor. Pohádková krajina nabídne kouzelnou vánoèní atmosféru. První zastávkou je malebné mìsto Hallstatt .Na historickém námìstí bude probíhat vánoèní trh jako za starých èasù. Hosté, kteøí sem pøijedou, mohou nejen obdivovat vánoèní kulturu a tradice zdejšího regionu, ale také vše prožít a ochutnat. Atmosféru trhu doplní pøíjemný hudební doprovod. Kolem adventní vesnice v mìsteèku Strobl pøejedeme do do vesnice St.Wolfgang. Krásné pohledy na vánoèní trhy a pøedevším pak na obøí plovoucí lucerny na jezeøe slibují nezapomenutelný zážitek. Vesnièka vás pohostí tradièním vánoèním obèerstvením i nabídkou ozdob a tipù na dárky.Posledním zastavením bude St.Gigen - barokní advent, kde stovky èervených a zlatých svíèek zdobí domy a ulice.V podveèer se rozlouèíme s touto romantickou krajinou. Pøíjezd v noèních hodinách.

Cena: 1.470 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: plavba cca 20 € - skupinová

Pro podniky èi skupiny zajistíme sál na možnost cvièení nebo konference èi školení. Uvádíme orientaèní ceny - mohou se lišit dle rùzných balíèkù, akcí, slev apod. Na vyžádání vždy provedeme aktuální kalkulaci! Cena: od 2.590 Kè/os. - pøi pobytu na 1 noc dítì èi dospìlá osoba na pøistýlce - cena na vyžádání V cenì: ubytování, polopenze, neomezený vstup do Tropikana parku, ruèníky, vstup do veèerního diskobaru Zvýhodnìné balíèky na 2 noci: Cena: od 4.500 Kè - dospìlá osoba dítì èi dospìlá osoba na pøistýlce - cena na vyžádání V cenì: 2x ubytování, 2x polopenze formou rautu, neomezený vstup do Tropikana parku, vstup do veèerního diskobaru Pro skupiny zajistíme dopravu!

Netradièní advent v soutìsce Johannesbachklamm Termín: 4.12. 2021

!

osvìdèené

místo

Program: odjezd kolem 8.00 z nástupních míst. Navštivte s námi soutìsku Johannesbachklamm a vychutnejte si pøedvánoèní atmosféru podhùøí Alp, kraje pod nejvyšší horou Dolních Rakous Schneeberg, kde oslavy nejkrásnìjších svátkù v roce probíhají pøímo v lùnì pøírody, mezi lesy a skálami. Lze absolvovat krátký, nenároèný výšlap, obèas nìjaký mùstek, schùdky, vše zpevnìné a bezpeèné. V ústí soutìsky èeká nejvyšší, více než dvacet metrù vysoký, ozdobený vánoèní strom Rakouska, množství stánkù nabízejících tradièní vánoèní zboží, ruèní øemeslné výrobky, kulináøské speciality, Mikuláš a v závìru dne i ohòostroj na zamrzlém potoce. Cestou do soutìsky Johannesbachklammu se zastavíme ještì v malebném mìsteèku Mödling, pøi jehož prohlídce se mùžeme zahøát hrnkem horkého punèe. Zájezd není koncipován vyloženì jako poznávací. Jde spíše o takové pøedvánoèní zastavení u punèe s pøáteli.

Cena: 970 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup do soutìsky cca 5 €

Relaxace a advent v kouzelném mìstì Gyor Termín: 18.12. 2021 Program: v brzkých ranních hodinách odjezd do Maïarska. Pøíjezd kolem 10:00 hod. Koupání a relaxace v termálním areálu Rába Quelle: rekonstruovaný krytý areál, který byl otevøen v roce 2003. V lázních jsou kryté i venkovní sedací a plavecké bazény s termální vodou bohatou na minerály (teplota vody 29°C, 32°C a 38°C), s perlièkovými láznìmi, podvodními masážními tryskami, vodopády, tobogány (64m a 38m) a jeskynìmi. Za pøíplatek sauna a možnost masáže. Restaurace s výbornou maïarskou kuchyní (teplé jídlo: 800 - 1600 HUF), kavárna a vodní bar uprostøed bazénu. Termální voda je úèinná pøi léèbì revmatismu, kloubù a páteøe, pohybového a trávicího ústrojí, gynekologických poruch a dýchacích cest. Odpoledne možnost pøesunu do krásnì vyzdobeného centra mìsta. Mile pøekvapí vkusná výzdoba námìstí, radnice i pøilehlých ulièek, doplnìná poulièním divadlem - betlémy a folklorem. Ochutnat a nakoupit mùžete typické maïarské specialitky a místní punèe.Odjezd zpìt ve veèerních hodinách.

Cena: 790 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup od 4100 HUF

!

Letecké eurovíkendy Londýn, Paøíž, Øím, Skotsko, New York ...

NOVINKA

v nabídce CK BAVI na vyžádání!!! 31


Tuzemské wellness pobyty

Hotel Belaria Resort*** - Hradec nad Moravicí

(S)

- uvádíme pouze výbìr balíèkù, další na www.bavi.cz nebo v CK

Beskydský hotel Relax ***

!

NOVINKA

Zmodernizovaný Hotel Belaria Resort*** se nachází v blízkosti pohádkového zámku Hradec nad Moravicí, v údolí protkaném stejnojmennou øekou Moravicí. Hotel je obklopen nádhernou pøírodou, zámeckými loukami a lesy, což ve Vás vyvolá pocit absolutního klidu a pohody. Tato kombinace spolu s novì vybudovaným wellness centrem, kvalitními masážemi a výborným jídlem Vám zaruèí ten nejlepší zážitek a odpoèinek. Hotel je vhodný nejen k relaxaèním a romantickým pobytùm, ale i k rodinným dovoleným, pøi kterých se Vaše dìti rozhodnì nudit nebudou. Hotel Belaria Resort*** nabízí ubytování pro 100 osob. K dispozici je 12 jednolùžkových, 30 dvoulùžkových a 3 tøílùžkové pokoje. V nabídce máme také 9 suite pokojù. Veškeré ubytovací kapacity byly rekonstruovány v roce 2016. V tomto roce bylo novì zrekonstruováno i wellness. Hýèkat mùžete tìlo i duši v saunovém svìtì s finskou a infra-solnou saunou, v nìkteré z víøivých van, v relaxaèní místnosti, èi si dopøát relaxaèní masáž. V letních mìsících mùžete využít venkovního koupalištì. Pokud již budete zrelaxováni dostateènì, mùžete pro zmìnu zkusit nìjaký sport. Krásným údolím øeky Moravice Vás provede mnoho turistických, nauèných a cyklistických stezek. Hotel Belaria Resort*** nabízí možnost zahrát si badminton, tenis, volejbal, stolní tenis nebo si zacvièit v posilovnì. Pobyt u nás si mùžete zpestøit nejen návštìvou pohádkového státního zámku Hradec nad Moravicí, ale i zámku Raduò, zøíceniny Vikštìjn nebo napøíklad procházkou k zajímavé technické památce Weisshuhnùv náhon. Pøímo v hotelu se nachází také pùjèovna kolobìžek znaèky Kostka. Kolobìžky si mùžou zapùjèit dospìlí i dìti. Wellness: naèerpáte novou energii, duševní a tìlesnou pohodu a rovnováhu. Nabídka umožòuje sestavit optimální kombinaci procedur podle Vašich pøání a potøeb. Hotel Belaria Resort*** nabízí vnitøní útulný bazén s teplotou 28°C, víøivé vany také pro privátní rozjímaní, klidovou relaxaèní zónu, finskou saunu a infra-solnou saunu. Nechybí venkovní ochlazovací bazének s døevìnou terasou. V letních mìsících venkovní bazén s mírnì slanou vodou s jedineènou zelení okolo Vás. Restaurace nabízí kvalitní gastro zážitek a zpestøení v podobì sezonního menu.

- pro skupiny, ženy, jednotlivce, páry, rodiny s dìtmi

!

náš

tip

Nejoblíbenìjší hotel v nabídce CK BAVI. Místo, kam se rádi vracíme… Hotel se nachází na okraji mìsta Rožnov pod Radhoštìm - je situován na kopeèku uprostøed lesoparku - asi 20 minut chùze od centra mìsteèka. V okruhu nìkolika kilometrù je øada možností vyžití pro letní i zimní turistiku, lyžování, cykloturistiku i øada turisticky atraktivních míst. Beskydský hotel Relax svým zázemím splòuje vše, co k jeho názvu patøí. Je to místo k ideální relaxaci a odreagování pro všechny bez rozdílu vìku. Výhodou hotelu je možnost využití rehabilitaèního centra s vyhøívaným bazénem a spoustou procedur (podvodní i klasické masáže, uhlièité koupele, víøivky, skotský støik, sauna a další). K dispozici je dále posilovna, tenisové kurty, minigolf, kuželky. Nabízíme rùzné druhy pobytù! Cena vždy zahrnuje ubytování ve 2lùžkovém pokoji s balkónem, TV, koupelnou, WC a polopenzi. Vstup do hotelového vyhøívaného bazénu a parkovištì zdarma. Cena nezahrnuje rekreaèní poplatek mìstu 21 Kè/dosp.os./den.

Relax víkend pro skupiny i jednotlivce - nejen od pátku do nedìle Cena: 2.260 Kè/os. od 30.6. 2021 cena 2.340 Kè Cena zahrnuje navíc: bylinkovou víøivou masáž a uhlièitou koupel. Poznámka: uvedená cena pobytu platí pro 1 osobu ve dvoulùžkovém pokoji - pøíplatek za jednolùžkový pokoj na osobu a noc 600 Kè

Klidný romantický pobyt pro 2 osoby pro rok 2021

Romantika pro zamilované Cena: 3 dny / 2 noci 5.740 Kè/2 osoby Cena zahrnuje navíc: pøivítání lahví sektu na pokoji, rùže, bonbóny, 2x veèeøi pøi svíèkách a láhev vína, 2x snídani. Bìhem pobytu pro každého 1x bylinková víøivá masáž, 1x uhlièitá koupel.

Cena: 5.590 Kè/2 osoby 3 dny / 2 noci Balíèek pro 2 osoby obsahuje: 2x ubytování, 2 x snídanì, 1x jednochodová veèeøe, 1x veèeøe pøi svíèkách, neomezený vstup do bazénu a wellness, zapùjèení županù, 1x 60 min. privátní víøivky s Bohemia sektem 0,18l, 30 min. Aroma olejová masáž (každá osoba), 15% sleva na další procedury

Pohodová dovolená

Relaxaèní pobyt pro seniory 55+ pro rok 2021

Cena: 6 dnù / 5 nocí 4.750 Kè/os., od 30.6. 5.100 Kè, dítì pøist. 2.650 Kè, dítì lùžko 3.150 Kè 7 dnù / 6 nocí 5.700 Kè/os., od 30.6. 6.120 Kè, dítì pøist. 3.180 Kè, dítì lùžko 3.780 Kè 8 dnù / 7 nocí 6.650 Kè/os., od 30.6. 7.140 Kè, dítì pøist. 3.710 Kè, dítì lùžko 4.410 Kè

Cena: 2.990 Kè/osobu/ 3 dny 3 dny / 2 noci 5.390 Kè/osobu/6 dnù 6 dnù / 5 nocí - uplatnìní POUZE ve dnech nedìle až pátek Aktivnì relaxaèní pobyt pro seniory 55+ s polopenzí a neomezeným Wellness. Odpoèinkový pobyt s polopenzí a bohatým wellness. Pøi pobytu 2 osob možnost vzít s sebou jedno vnouèe do 12 let úplnì zdarma. Balíèek obsahuje: ubytování, polopenze (snídanì formou bufetu, jednochodová veèeøe výbìr z pobytového menu), volný vstup do wellness po celou dobu pobytu (bazén, finská sauna, infra sauna, ochlazovací bazének, relaxaèní místnost), 1x masáž rychlá energie 30 min. (záda nebo nohy), zapùjèení nordic walking holí, nebo trekových holí, zapùjèení županu, 15% sleva na dokoupené procedury, parkování, možnost pøipojení na wi-fi, možnost využití dìtskou hernu pro vnouèata, možnost využití úschovny (kola, sportovní potøeby). Podmínky pro rezervaci totoho pobytu: - vìk min. 55 let u alespoò jednoho z ubytovaných hostù - pøi pobytu 2 osob máte možnost vzít s sebou jedno vnouèe do 12 let zdarma

Relaxaèní pobyty Cena: 5 dnù / 4 noci 4.620 Kè/os., od 30.6. 4.710 Kè 6 dnù / 5 nocí 5.290 Kè/os., od 30.6. 5.730 Kè 7 dnù / 6 nocí 6.240 Kè/os., od 30.6. 6.750 Kè 8 dnù / 7 nocí 7.190 Kè/os., od 30.6. 7.770 Kè Cena zahrnuje navíc: procedury v rehabilitaèním centru: 1 x víøivá masáž bylinková, 1 x uhlièitá koupel, 1 x podvodní masáž èásteèná, 1 x klasická masáž zad a šíje

Pobyt s wellness a netradièní veèeøí pro rok 2021 Cena: 2.899 Kè/ 2 osoby 2 dny / 1 noc Pobyt s wellness a masovým fondue. Balíèek pro 2 osoby obsahuje: ubytování na 1 noc, snídanì, masové fondue (300g masa, 6 dipù, zeleninový salát, peèivo), láhev vína s pøívlastkem pozdní sbìr, 1x nealko teplý nápoj, neomezený vstup do bazénu a wellness, 15% sleva na další procedury.

32


Wellness hotel Panorama**** Blansko osvìdèené pro rodiny místo - region Moravský kras s dìtmi

!

Spa Resort Lednice ****

!

!

oblíbené

místo

Hotel se nachází ve mìstì Lednice v tìsné blízkosti Lednicko-Valtického areálu. Tento areál je rájem historických památek, pøekrásné pøírody a jiných turistických zajímavostí. Návštìvou hotelu se tak ocitnete v blízkosti mnoha památek UNESCO a èekají Vás i nejedna další zajímavá místa na území jižní Moravy.

Rodinný wellness hotel v krásném pøírodním prostøedí, s kvalitními službami i personálem. Hotel má na ploše cca 200 m2 wellness provoz "VitaLine", kde je vnitøní bazén se slanou vodou a protiproudem (teplota vody 31°C), whirlpool s perlièkovou koupelí a hydromasáží (teplota vody 36°C), bylinná parní sauna, infrasauna, finská sauna, Kneippova šlapací koupel a solární louka. Souèástí nabídky wellness centra je široká škála balneoprocedur provádìných zkušeným odborným týmem. Hotel má navíc venkovní dohøívaný zážitkový bazén se slanou vodou, masážní lavicí, perlièkou, chrlièem i tobogánkem. Bazén má mobilní zastøešení, je tedy v provozu takøka za každého poèasí. V provozu je pøibližnì od dubna do øíjna, dle poèasí. Doporuèujeme pobyt ve Wellness hotelu Panorama k pobytu ve dvou. Vyberte si nìkterý z nabízených wellness balíèkù. Hotel je ocenìn jako Spoleènost pøátelská rodinì v Jihomoravském kraji a je zaøazen do projektu Dovolená bez lepku.

Spa Resort Lednice **** je nekuøácký hotel, který nabízí komfortní ubytování v 43 prostorných pokojích, 3 apartmánech a luxusním knížecím apartmánu, jenž uspokojí i toho nejnároènìjšího zákazníka. Lázeòský hotel je dále vybaven komplexním balneoprovozem, kde si mùžete vybrat ze širokén léèebných a relaxaèních procedur, wellness centrem, restaurací se zimní zahradou, konferenèní místností a prostorem pro školení. Samozøejmostí je vlastní uzavøené parkovištì v areálu hotelu a bezdrátové pøipojení k internetu v celém komplexu hotelu. Pokoje jsou modernì a komfortnì zaøízeny designovým nábytkem a poskytují tak lázeòským hostùm nejvyšší pohodlí. Pro pohodlný, zdravý a nièím nerušený spánek jsou pro Vás na lùžkách pøichystány zdravotní matrace a antialergické lùžkoviny. Bezdrátový internet po celém hotelu je samozøejmostí.

Pohlazení tìla a duše (3 dny / 2 noci)

Ochutnejte speciality šéfkuchaøe i Vy! Skladba pokrmù a jejich celková kompozice vychází z moderní svìtové a èeské kuchynì s dùrazem na zdraví a souèasnì pøíjemný chu ový zážitek. Používáme výhradnì lokální èerstvé suroviny tak, abychom pro Vás pøipravili opravdové gurmánské zážitky.

Cena: 2.960 Kè/os. Nástupní den: pátek Balíèek obsahuje: 2x ubytování v dvoulùžkovém pokoji Superior**** - naše nejlepší pokoje s výhledem na údolí, 2x snídanì bohatým bufetem, 1x dvouhodinový vstup do wellness centra zahrnuje vnitøní slaný bazén s protiproudem, whirlpool, finskou saunu, bylinnou parní saunu, infrasaunu, Kneippovu šlapací koupel a infralouku, 1x èásteèná ruèní aromamasáž na osobu v délce 30 minut, 2 x hodinový vstup do vnitøního bazénu se slanou vodou a whirlpoolu, zapùjèení županu na dobu pobytu, zapùjèení holí na Nordic Walking. Za pøíplatek doporuèujeme doobjednat polopenzi 660 Kè/os. nebo jednolùžkový pokoj 1000 Kè.

V našem hotelu Vám nabízíme velké množství léèebných lázeòských procedur. Vybírat mùžete z masáží, elektroléèby, fyzioterapie, zábalù èi léèivých koupelí. Po zahájení léèebného pobytu Vám na základì vstupní prohlídky lékaø navrhne vhodnou a úèinnou kombinaci jednotlivých léèebných procedur, díky èemuž docílíme výraznì pozitivních léèebných výsledkù. Pøírodním léèivým zdrojem pro lázeòskou léèbu ve Spa Resortu Lednice**** je tøetihorní moøská jodobromová minerální voda, kterou èerpá z vlastních vrtù. Jodobromová voda je bohatá na vysoké množství léèivých solí jódu a brómu pøi pomìrnì nízké mineralizaci, a proto je velmi pøíznivá pro balneologické využití. Nejvýznamnìjší složkou, která se pøi léèbì v lázních Lednice uplatòuje, je pøírodní jód. Ten pùsobí na pojivovou tkáò cévního a pohybového systému.

Víkend ve dvou s hýèkáním (3 dny / 2 noci) Cena: 3.970 Kè/os. Nástupní den: pátek Balíèek obsahuje: 2x ubytování v dvoulùžkovém pokoji Superior**** - naše nejlepší pokoje s výhledem na údolí, 2x snídanì bohatým bufetem, romantická vícechodová veèeøe pøi svíèkách první veèer, veèeøe vícechodová nebo teplým bufetem druhý veèer, pøi pøíjezdu láhev moravského vína na pokoji, 1x dvouhodinový vstup do wellness centra - zahrnuje vnitøní slaný bazén s protiproudem, whirlpool, finskou saunu, bylinnou parní saunu, infrasaunu, Kneippovu šlapací koupel a infralouku), 1x hodinová procedura ve dvojici - levandulové hýèkání pro ženu, rozmarýnové ošetøení pro muže, 2x hodinový vstup do vnitøního bazénu se slanou vodou a whirlpoolu zapùjèení županu na dobu pobytu, zapùjèení holí na Nordic Walking.

Ceny a balíèky níže - cena za osobu ve 2lùžkovém pokoji: V pøípadì zájmu o jednolùžkový pokoj, apartmán, èi další balíèky se informujte v CK.

Dvoudenní relaxaèní kúra

(pro pobyty od nedìle do ètvrtka)

Cena:

3.1.- 5.3. 2021 1.990 Kè 5.3.- 30.4. 2021 2.190 Kè 30.4.- 31.10. 2021 2.490 Kè 31.10.- 28.11. 2021 2.190 Kè 28.11.- 19.12. 2021 1.990 Kè V cenì: 1x ubytování ve dvoulùžkovém pokoji kategorie Komfort, 1x polopenze (snídanì: teplý a studený bufet, veèeøe: výbìr ze 3 jídel), 1x Jodobromová koupel nebo Aroma masáž èásteèná,neomezený vstup do bazénu s jodobromovou moøskou vodou, vstup do privátní infrasauny s ochlazovnou, Check-in: 12:00, Check-out: 13:00, župan a pantofle na pokoj, parkování, sleva pøi vèasné rezervaci dalších procedur 15%, možnost prodloužení pobytu za zvýhodnìnou cenu 990 Kè/noc se snídaní.

Spa pobyt (4 dny / 3 noci) Cena: 4.670 Kè Nástupní den: ètvrtek Balíèek obsahuje: 3x ubytování v dvoulùžkovém pokoji Superior**** - naše nejlepší pokoje s výhledem na údolí, 3x snídanì bohatým bufetem, 3x vícechodová veèeøe nebo teplý bufet, 3x hodinový vstup do vnitøního bazénu se slanou vodou a whirlpoolu, 3x pro každého 1,5 litru balené vody k zachování nutného pitného režimu, zapùjèení županu na dobu pobytu, zapùjèení holí na Nordic Walking. Bonus: od Wellness hotelu Panorama je vstup do Punkevních jeskyní! Speciální sleva 50% na zvolené libovolné procedury (nabídka na www.hotelpanorama.cz). Vždy je nutný výbìr procedur pøed nástupem na pobyt!

3 dny pro zdraví

(nástup kdykoliv)

Cena:

3.1.- 5.3. 2021 3.890 Kè 5.3.- 30.4. 2021 4.390 Kè 30.4.- 31.10. 2021 4.990 Kè 31.10.- 28.11. 2021 4.390 Kè 28.11.- 19.12. 2021 3.890 Kè V cenì: 2x ubytování ve dvoulùžkovém pokoji, 2x polopenze (snídanì: teplý a studený bufet, veèeøe: výbìr ze 3 jídel), 1x Jodobromová koupel, 1x klasická masáž èásteèná, neomezený vstup do bazénu s jodobromovou moøskou vodou, vstup do privátní infrasauny s ochlazovnou, župan a pantofle na pokoji, parkování, sleva pøi vèasné rezervaci dalších procedur 15%.

Další informace k wellness balíèkùm pro rok 2021: - wellness balíèky je možné èerpat pouze v období mimo letních prázdnin, tzn. leden až èerven, záøí až prosinec - veškeré wellness služby je nutné rezervovat nejpozdìji 3 týdny pøed nástupem na pobyt. Rezervace musí být uskuteènìna výhradnì písemnou formou na e-mail: recepce@hotelpanorama.cz Pokud si klient nezarezervuje wellness služby obsažené v balíèku 3 týdny pøed nástupem na pobyt, po pøíjezdu obdrží èasový harmonogram s rozpisem èerpání wellness služeb - pokud si klient pøeje doobjednat procedury nad rámec svého balíèku, je nutná rezervace min. 3 týdny pøed nástupem na pobyt; v opaèném pøípadì hotel negarantuje jejich zajištìní - v pøípadì vyprodání kapacity pokojù Superior mùže být nabídnut pokoj Classic****; o této skuteènosti recepce informuje pøi poptávce pobytu - pøi požadavku na tøílùžkový pokoj je nabídnuto ubytování v pokoji Classic**** - každý host starší 18ti let platí POPLATEK Z POBYTU ve výši 20 Kè/osoba/noc (výši stanovuje obec, zmìna vyhrazena) - parkování u hotelu a pøipojení k internetu je pro ubytované hosty zdarma - nástup na pobyt je možný od 14 do 20 hodin, pozdní pøíjezd nutno hlásit pøedem - pobyt s pejskem je možný za pøíplatek 250 Kè/noc.

Dámská jízda (3 dny / 2 noci) Cena:

3.1.- 5.3. 2021 3.890 Kè 5.3.- 30.4. 2021 4.090 Kè 30.4.- 31.10. 2021 4.490 Kè 31.10.- 28.11. 2021 4.090 Kè 28.11.- 19.12. 2021 3.890 Kè V cenì: 2x ubytování ve 2lùžk. pokoji, 2x polopenze, 1x pøístrojová masáž, 1x rašelinová koupel, 1x jodobromová koupel, vstup do privátní vany, zapùjèení županu, parkování. Nové balíèky v nabídce:

Velikonoèní pobyt Èervencový prodloužený víkend Záøijový prodloužený víkend Øíjnový prodloužený víkend

33

1.- 5.4. 2021 2.- 6.7. 2021 24.- 28.9. 2021 27.- 31.10. 2021

5 dnù/4 noci 5 dnù/ 4 noci 5 dnù/ 4 noci 5 dnù/ 4 noci


Wellness & Spa hotel Villa Regenhart****

Láznì Luhaèovice

!

osvìdèené

místo - vysoký standard služeb! Krásné prostøedí hotelu i okolí, velká zahrada, klidné místo, skvostná kuchynì…

V lázních Luhaèovice nabízíme ubytování ve 3 hotelech s celkovou kapacitou 189 pokojù. Pokud chcete peèovat o své zdraví nebo jste klient zdravotní pojiš ovny doporuèujeme Vám ubytování v lázeòském hotelu Miramare.

Wellness & Spa v novì otevøeném luxusním hotelu se nachází v lázeòském mìstì Jeseník. Novobarokní zámecká vila s pøekrásnou zahradou a moderním wellness centrem je situována nedaleko historického centra mìsta v tìsné blízkosti centra Jeseníku.

Jste milovníky wellness a relaxace? Pro Vás je ideální ubytování v hotelu Vila Antoaneta, kde se nachází úžasné vodní relax centrum - užijte si odpoèinek plnými doušky. Hledáte luxusní ubytování v lázních Luhaèovice? Pak se ubytujte v kulturní památce od arch. Dušana Jurkovièe v luxusním hotelu Vila Valaška - nabídka na www.bavi.cz.

Užijte si pøíjemnou atmosféru a bájeènou relaxaci. Vyhøívaný bazén s výhledem do zahrady nabízí kromì vodopádu pro masáž zad také relaxaèní øímské lavice a obvodové masážní trysky.Je libo víøivou koupel po širým nebem? A už navštívíte naši venkovní víøivku v lednu èi srpnu, vždy se bude jednat o nezapomenutelnýa velice pøíjemný zážitek. Kapacita až 6 osob a navíc oddìlenì od ostatních návštìvníkù wellness centra. Naše privátní wellness nabízí samostatnou víøivou vanu, finskou saunu s ochlazovnou a vyhøívané vodní dvojlùžko.

!

náš I. Lázeòské hotely Miramare Luhaèovice ti

p

Lázeòské hotely Miramare se nachází v klidném prostøedí a pøesto nedaleko od centra lázní Luhaèovice. Hotely jsou tvoøeny 3 propojenými budovami a nabízí komplexní služby pod jednou støechou a více jak 80 lázeòských procedur. K léèbì jsou využívány 2 vlastní léèebné minerální prameny. Zdravotnická služba 24 hodin dennì. V hotelu je k dispozici: recepce se vstupní halou, 2 restaurace, zimní terasa a denní bar, kompletní balneoprovoz - 2 vlastní pøírodní prameny, ordinace lékaøe a zdravotnického personálu, 2 bazény, infrasauna, pedikúra, manikúra, kadeønictví, kosmetika Kategorie ubytování: lázeòské hotely Miramare jsou tvoøeny 3 propojenými hotely: Miramare I, Miramare II a Miramare - Helena. K hotelùm patøí depandance Vila Rita a Nasta (budovy bez výtahu). Kapacita hotelu: celková kapacita hotelu 201 lùžek: 59 jednolùžkových pokojù, 70 dvoulùžkových, 4 apartmány (1 prezidentský). Vybavení pokojù: Superior - Miramare II, Miramare - Helena: sprcha / vana + WC, fén, SAT TV, telefon, lednièka (minibar na vyžádání), WiFi. Standard - Miramare I, Vila Rita a Nasta: sprcha / vana + WC, fén, SAT TV, telefon, WiFi. Doplòující informace: lázeòský poplatek 15 Kè / os. / den není zahrnut v cenì pobytù. Parkování pøed hotelem 50 Kè / den nad 6 nocí, 100 Kè / den do 6 nocí. Od poplatku za parkování na našich placených parkovištích jsou osvobozeni držitelé prùkazu ZTP/P (osoby s tìžkým zdravotním postižením) a jejich prùvodci. Check-in: od 14.00 hod. Check out: do 10.00 hod. Stravování: snídanì formou rautu, obìdy a veèeøe výbìrem z menu, ovocné a zeleninové saláty, ovoce. Pobyt s plnou penzí zaèíná obìdem a konèí snídaní.

Komfortní ubytování ve stylových dvoulùžkových pokojích, superiorech a apartmánech s nádherným výhledem na panorama Hrubého Jeseníku a Studnièního vrchu. V nabídce pro klienty jsou pokoje Executive, Family Suite, Supreior, Supreior economy, Junior Suite a Deluxe Suite. Kapacita hotelu je 19 pokojù - 59 lùžek vèetnì pøistýlek. Hotelovým hostùm je k dispozici též stylová restaurace, lobby bar s krbem a slunná terasa s výhledem do zahrady. Láznì Jeseník leží v nadmoøské výšce 620 m.n.m. Jsou známé množstvím minerálních pramenù využívaných pøedevším k léèbì onemocnìní dýchacího ústrojí, potíží krevního obìhu a nervových onemocnìní. Za zmínku stojí tzv. Stezka po pramenech, po které se návštìvníci mohou vydat a ochutnat léèivou vodu. HLAVNÍ SEZÓNA: 30.4.- 28.9. 2021 - jednotná cena bez rozdílu PONDÌLÍ - NEDÌLE MIMOSEZÓNA: 1.1.- 29.4. a 29.9.- 28.12.2021 - zde rozdìlení na VÍKEND PÁTEK - NEDÌLE a MIMOVÍKEND

Romantika pod hvìzdami pro všechny zamilované Koupel pod hvìzdami ve venkovní víøivce, romantická veèeøe pøi svíèkách a další zážitky pro zamilovaný pár... Cena balíèku za 2 osoby / pokoj executive: hlavní sezóna: 8.290 Kè mimosezóna - víkend: 7.930 Kè mimosezóna - mimovíkend: 6.886 Kè Obsah balíèku pro 2 osoby: ubytování na dvì nebo tøi noci v komfortnì zaøízeném hotelovém pokoji dle vlastního výbìru, bohaté rautové snídanì, romantická ètyøchodová veèeøe pøi svíèkách, tøíchodová veèeøe s výbìrem hlavního chodu, veèerní koupel v luxusní venkovní víøivce + láhev sektu, volný vstup do hotelového wellness svìta v jeho provozní dobì - parní, finská a solná sauna, relaxaèní bazén s vodopádem, odpoèinková zóna s lehátky, venkovní relaxaèní lehátka pro slunìní s pøímým vstupem do vnitøního wellness, zapùjèení županu a pantoflí, Wi-Fi a parkování v celém areálu hotelu.

Relax v týdnu Cena: od 2.700 Kè / osobu / 2 noci V cenì: ubytování na 2, 3, 4, 5 nocí, polopenze, 2-3 lázeòské procedury, volný vstup do bazénu a infrasauny. Relaxace v týdnu v lázních Luhaèovice. Využijte cenovì zvýhodnìné pobyty od nedìle do pátku a užijte si pár dnù volna v lázeòských hotelech Miramare.

Pobyt pro seniory

Beauty pobyt pro bohynì

Cena: od 11.200 Kè / osobu / 7 nocí V cenì: ubytování na 7 nocí, plná penze - snídanì formou rautu, obìd a veèeøe výbìrem z menu, lékaøské vyšetøení, až 10 lázeòských procedur stanovených lékaøem, volný vstup do bazénu a infrasauny, zapùjèení županu zdarma (kategorie superior). Doporuèené procedury: 2x klasická masáž èásteèná, 2x suchá koupel s terapií CO2, 2x pøírodní uhlièitá koupel, 2x kyslíková terapie, 2x pøístrojová inhalace Vincentkou. Léèebný plán: procedury stanovuje lázeòský lékaø na základì vstupního vyšetøení a zdravotního stavu klienta.

Relax a odpoèinek šitý Vám na míru, dámy... Cena balíèku za 2 osoby / pokoj executive: hlavní sezóna: 9.390 Kè mimosezóna - víkend: 9.030 Kè mimosezóna - mimovíkend: 7.986 Kè Obsah balíèku pro 2 osoby: ubytování na dvì nebo tøi noci v komfortnì zaøízeném hotelovém pokoji dle vlastního výbìru, drink na uvítanou v lobby baru, ovocná mísa na pokoji, odpolední siesta - káva Cellini a dezert v našem lobby baru, bohaté rautové snídanì, pìtichodová degustaèní veèeøe šéfkuchaøe hotelu, tøíchodová veèeøe s výbìrem hlavního chodu, 2x luxusní masáž oblièeje, krku a dekoltu lávovými kameny v délce 20 minut, 2x perlièková koupel s pøísadou dle vlastního výbìru pro zjemnìní a vyhlazení pokožky tìla, volný vstup do hotelového wellness svìta v jeho provozní dobì - parní, finská a solná sauna, relaxaèní bazén s vodopádem, odpoèinková zóna s lehátky, venkovní relaxaèní lehátka pro slunìní s pøímým vstupem do vnitøního wellness, župany a pantofle na pokoji zdarma, Wi-Fi a parkování v celém areálu hotelu, 20% sleva na další wellness služby dle vlastního výbìru.

Láznì na zkoušku Cena: od 11.200 Kè / osobu / 7 nocí V cenì: ubytování na 7 nocí, plná penze - snídanì formou rautu, obìd a veèeøe výbìrem z menu, kredit 2.800 Kè na lékaøskou konzultaci a lázeòské procedury, volný vstup do bazénu a infrasauny, zapùjèení županu zdarma (kategorie superior). Doporuèené procedury: masáže, koupele, zábaly, inhalace, pitná kúra. Léèebný plán: procedury stanovuje lázeòský lékaø na základì vstupního vyšetøení a zdravotního stavu klienta, doporuèujeme 2 týdny, pøi 14ti denním pobytu závìreèné vyšetøení.

Další balíèky Vám rádi nabídneme pøímo v CK nebo prostøednictvím mailu!

34


II. Lázeòský hotel Vila Antoaneta Luhaèovice

Velké Karlovice - wellness pobyt v Beskydech

Hotel Vila Antoaneta se nachází v klidnìjší Pražské ètvrti lázní Luhaèovice. Nabízí komplexní služby pod jednou støechou, úžasné vodní relaxaèní centrum a více jak 60 lázeòských a relaxaèních procedur. Hotel je vhodný i pro mladší generaci a rodiny s dìtmi.

Wellness hotel Horal*** +

Víkendový pobyt Cena: od 3.600 Kè / osobu / 2 noci V cenì: ubytování na 2 noci, polopenze - snídanì formou rautu, veèeøe výbìrem z menu, 2 lázeòské procedury (1x klasická masáž éterickými oleji èásteèná nebo anticelulitidová masáž bøeè anovým gelem, 1x relaxaèní koupel s pøísadou, volný vstup do vodního relax centra - 2 bazény, Whirlpool, sauna, parní lázeò, sluneèní terasa, zapùjèení županu zdarma (kategorie superior). V nabídce další balíèky - pøedložíme na vyžádání:

Kompletní kúra, Nadechnìte se, Wellness pobyt, Láznì na zkoušku

Lázeòský Hotel Royal Mariánské Láznì NOVINK A Oblíbený hotel s nádherným výhledem, kKomplexní služby pod jednou støechou, pøírodní léèivý zdroj pøímo v hotelu - Balbínùv pramen, kompletní balneoprovoz na evropské úrovni, medicínská odbornost - garance odborné lázeòské léèby a prvotøídní rehabilitace, profesionální zdravotní péèe 24 hod., vlastní celostní pøístup Health Balance Point založený na individuálním pøístupu ke klientovi, jedineèná poloha na okraji lesoparku pouhých 300 metrù od centra, hotelová zahrada s jezírkem a oblázkovým prostorem na rehabilitaèní cvièení, vyhlášená hotelová kavárna s letní terasou.

!

Ideální místo pro aktivní dovolenou i pro robyty rodin s dìtmi. Celoroèní koupání v termálních bazénech se slanou vodou, golfové høištì, tenisový kurt a kvalitní služby, to vše pøímo láká k relaxaci a pobytu v hotelu Horal. Tento stylový horský hotel se nachází ve Velkých Karlovicích, obklopen lesy a loukami CHKO Beskydy. Hotelový areál je tvoøen hlavní budovou a ètyømi rezidencemi.V tøíhvìzdièkových rezidencích jsou moderní dvoulùžkové pokoje, nìkteré s možností pøistýlky. Nejnovìjší rezidence E uspokojí ty, kteøí vyhledávají nadstandardní ubytování na ètyøhvìzdièkové úrovni. Nejluxusnìjší apartmány disponují vlastním krbem a saunou.. V hlavní budovì je k dispozici: Valašská hospùdka, Sport bar, dìtský koutek, herna pro animaèní programy, bowling a konferenèní místnosti. Pod venkovní terasou nabízí hotel relaxaèní centrum Wellness Horal, jehož nejvìtším lákadlem je trojice termálních bazénù (plavecký, zábavnì relaxaèní a dìtský) s Vital barem a odpoèinkovou terasou. Bazény se plní vodou z vlastního vrtu, která je obohacována o sùl a dohøívána až na 36°C. Souèástí Wellness Horal je klimatizované kardio fitness a venkovní multifunkèní høištì pro tenis a míèové hry. Saunový svìt s pestrou nabídkou masáží provádìných rodilými Thajkami, Filipínkami, Srí Lanèany, Balijci èi Indem., sauna, pára, venkovní i vnitøní whirlpool, tepidarium, bahenní zábaly a zejména velkou finskou Saunu Dome s nabídkou saunových ceremoniálù, které jsou organizovány až devìtkrát dennì a odpoèinkové venkovní i vnitøní terasy, to vše nabízí hotel Horal. U hotelu se nachází veøejné devítijamkové Golfové høištì Horal, svah pod hotelem v zimì slouží jako sjezdovka se snowbutingem a dìtským zimní parkem.

Wellness pobyt v Beskydech Cena: od 8.490 Kè / osobu 4dny / 3 noci Nejoblíbenìjší celoroèní balíèek pro hosty každého vìku. Zahrnuje neomezené koupání v bazénu, saunování a wellness, skvìlou masáž a nekoneèné procházky nádhernou beskydskou pøírodou. A také vysedávání na sluneèné terase hotelu Horal a dobré jídlo k tomu. Jednoduše není kam spìchat. Èekají vás tu termální bazény, saunové rituály i masáže od zkušených masérù z Thajska, Bali nebo Srí Lanky. Pøímo z bazénu wellness Horal uvidíte na malebné údolí Léskové, na hluboké lesy a modré nebe. Až se budete chtít trochu protáhnout, mùžete vyrazit na procházku do údolí i na kopeèky, na nordic walking, na kolo a v zimì na bìžky nebo lyže. Nebo mùžete jen tak sedìt na terase u kávy, èíst si knížku a poslouchat, jak v korunách zpívají ptáci. Balíèek obsahuje: - ubytování ve Wellness hotelu Horal v rezidenci ABC*** nebo E**** na 3 noci - snídanì formou bufé - veèeøe formou studeného a teplého bufé - relaxaèní masáž (50 minut) - oblièejové ošetøení v Beauty salonu Horal (25 min. v pokojích Standard, Rodinný a Standard Deluxe, 50 min. v pokoji Suite Spa) - neomezený vstup do Wellness Horal s termálními bazény, saunovým svìtem se saunovými rituály až 9x dennì, kardiofitness - bezplatný shuttle servis mezi hotely Lanterna a Horal - bezplatné zapùjèení nordic walking holí a mapy turistických tras / v zimním období možnost zapùjèení bìžkaøského setu (bìžky, hole, boty) - nutná rezervace pøedem - 20% sleva na golf a indoor golf Balíèek možno objednat i na 4 nebo 7 nocí!

Mariánskolázeòský elixír Cena: od 4.150 Kè / osobu / 2 noci Víkendový pobyt s plnou penzí a 2 wellness procedurami. Relaxace a víkendový odpoèinek v Mariánských Lázních. Pøijeïte si užít krásu okolní pøírody a nechte se u nás rozmazlovat.

Velké Losiny

Relaxaèní nedìle v hotelu Horal

Nejstarší moravské termální láznì - více jak 450 let historie øadí láznì Velké Losiny mezi nejstarší moravské láznì. Léèivé pøírodní termální sirné prameny. Léèí nemoci pohybového aparátu, kožní, neurologické, onkologické a obìhové. Profesionální rehabilitace a odborná lázeòská péèe pro dospìlé a dìti od 1 roku. Ètyøi lázeòské domy a 1 wellness hotel, komplexní služby pod jednou støechou. Unikátní Therme park v Èeské republice.

Wellness hotel Diana

!

NOVINKA

Cena: 1.790 Kè / osobu / noc ve standard pokoji Pobyt obsahuje: - pøíjemné ubytování na 1 noc z nedìle na pondìlí v rezidenci ABC*** nebo E**** - veèeøe formou teplého a studeného bufé, snídanì formou bufé, - neomezený vstup do Wellness Horal s termálními bazény se slanou vodou, saunovým svìtem, saunovými rituály 8x dennì, kardio fitness, - bezplatné zapùjèení nordic walking holí a mapy turistických tras / v zimním období možnost zapùjèení bìžkaøského setu (bìžky, hole, boty) - nutná rezervace pøedem - bezplatný shuttle servis mezi hotely Lanterna a Horal, - 20% sleva na Golfové høištì Horal a indoor golf

!

náš

tip

Wellness hotel Diana se nachází 1,5 km od areálu lázní Velké Losiny na okraji lesa s krásným výhledem na høebeny Jeseníkù. Wellness hotel DIANA je ideálním místem pro rodiny s dìtmi, aktivní dovolenou i firemní akce.

Pøespìte a relaxujte Cena: od 3. 400 Kè / osobu / 2 noci V cenì: ubytování na 2, 3, 4, 5, 6 a 7 nocí, polopenze - snídanì formou rautu, veèeøe výbìrem z menu, kredit 250 Kè/den na volný výbìr procedur, volný vstup do wellness centra - bazén, Whirlpool, sauna, fitness a stolní tenis, zapùjèení županu zdarma, parkování zdarma.

Další nabídky pobytù v kanceláøi CK BAVI! Nabízíme pobyty pro rodiny s dìtmi, seniorské pobyty, pro pobyt se psem, pobyty pro rybáøe, speciální pobyty pro klienty s bezlepkovou stravou apod. 35


Spa Hotel Lanterna ****

Vlastní kulturní akce

!

NOVINKA

Komfortní Spa hotel Lanterma patøí mezi nejvyhledávanìjší cíle pro romantické a wellness pobyty. Nádherné prostøedí, moderní vybavení, zážitková gastronomie, špièkové služby, to vše podtrženo krásnou pøírodou okolních Beskyd, nabízí ideální pøíležitost skloubit pobyt v pøírodì s odpoèinkem pøi øadì relaxaèních procedur v hotelovém L-Spa. Ubytování v nadstandardnì vybavených pokojích, vybrané pokoje jsou vybaveny krbem, víøivou vanou èi infrakabinou. Hosté mají v cenì ubytování bohaté snídanì, veèeøe formou bufé a neomezený vstup do hotelového L-Spa s krytým bazénem a saunovým svìtem a také do 3,5 km vzdáleného relaxaèního centra Wellness Horal s termálními bazény v hotelu Horal. To skýtá nepøeberné možnosti relaxace, vèetnì nabídky nejrùznìjších typù masáží a dalších relaxaèních procedur. Hotelová restaurace je zamìøena na krajovou gastronomii v novém, moderním pojetí. Zážitková restaurace Vyhlídka je k dispozici pro nároèné gurmány - nabízí tématická šestichodová menu s víny.

Vystoupení šaška Vikyho - Karnevaly pro dìti na dìtských dnech, karnevalech a jiných akcích Úèinkuje: Viktor Kohout, Luba Faltus a Viktor Kohout jr. Zaèátky: vìtšinou ve 14 hod.

Aktuální termíny a èasy na www.bavi.cz

Wellness pobyt v Beskydech ve Spa hotelu Lanterna **** Cena: od 8.990 Kè / osobu 4dny / 3 noci Pobyt obsahuje: - ubytování ve Spa hotelu Lanterna na 3 noci - snídanì formou bufé s rozšíøenou nabídkou superpotravin, veèeøe formou studeného a teplého bufé,1x za pobyt veèeøe v zážitkové restauraci Vyhlídka - k menu doporuèujeme zakoupit i degustaci vín za 600Kè/osobu - relaxaèní masáž (50 minut),oblièejové ošetøení v Beauty salonu Lanterna (25 min. v pokoji Standard a Suite, 50 min. v pokoji Suite Spa) - neomezený vstup do hotelového relaxaèního centra L-Spa s bazénem, finskou saunou, whirlpool - neomezený vstup do nedalekého Wellness Horal s termálními bazény, saunovým svìtem se saunovými rituály až 9x dennì, kardiofitness - bezplatný shuttle servis mezi hotely Lanterna a Horal - bezplatné zapùjèení nordic walking holí a mapy turistických tras - v zimním období možnost zapùjèení bìžkaøského setu (bìžky, hole, boty) - nutná rezervace - 20% sleva na golf a indoor golf Balíèek možno rezervovat i na 4 noci a 7 nocí.

Nabídka zájezdù CK v zastoupení Vyberte si v naší CK BAVI z celé øady katalogù cestovních kanceláøí, se kterými úzce spolupracujeme. Zájezdy u nás zakoupíte za stejných obchodních podmínek a za stejné ceny!!! - Budete mít jistotu výbìru!!! Rádi Vám poradíme s výbìrem vaší dovolené, a již se chystáte k moøi, na hory èi za poznáním. Pøipravíme nejvýhodnìjší kalkulace dle vašich požadavkù - a již pro jednotlivce, páry nebo víceèlenné rodiny.

Relaxaèní nedìle ve Spa hotelu Lanterna ****

Zastupujeme tyto CK:

Cena: 1.690Kè / osobu / noc ve standard pokoji Pobyt obsahuje: - pøíjemné ubytování na 1 noc z nedìle na pondìlí, - veèeøe formou teplého a studeného bufé, snídanì formou bufé, - pro hosty v pokojích Suite Spa navíc degustaèní menu v zážitkové restauraci Vyhlídka (k menu doporuèujeme zakoupit i degustaci vín za 600 Kè/osobu ) - neomezený vstup do hotelového L-Spa s termálním bazénem, whirlpool a finskou saunou - neomezený vstup do nedalekého Wellness Horal (cca 3,5 km) s termálními bazény se slanou vodou, saunovým svìtem, saunovými rituály 8x dennì, kardio fitness, - bezplatné zapùjèení nordic walking holí a mapy turistických tras / v zimním období možnost zapùjèení bìžkaøského setu (bìžky, hole, boty) - nutná rezervace pøedem - bezplatný shuttle servis mezi hotely Lanterna a Horal - 20% sleva na Golfové høištì Horal a indoor golf

... a dále: WES travel agency, Riviera, Hungaria, Family Travel, Bohemian Fantasy, Ideal tour, Consultour, BK tour, Zlíntour trips, 101 Zemek, Marted, Rekrea, Jokra Tour, Ludor, Maxima, Tipa Tour, Adventura, Kovotour Plus, Inex, Redok, Kudrna, Azzurro, Nev-Dama, Atlantika, Slan tour, Snail travel, Mayer Crocus, Vsacan, Ko-tour a další. Nabídka rekreaèních, pobytových, poznávacích a kombinovaných zájezdù je pestrá. Využijte nabídek na první chvíli, kdy mùžete získat zajímavé slevy, dìti zdarma, èi výlet a transfer v cenì. Disponujeme nabídkou Chorvatska, Bulharska, Itálie, Španìlska, Øecka a øeckých ostrovù, Kypru, Turecka, Tuniska, Egypta, Francie, Kanárských ostrovù, Mallorky, Èerné Hory, Maïarska, Slovenska, Èeské republiky a celého svìta vèetnì adrenalinových zájezdù. Doprava: vlastní, autobusem, letadlem, lodí Ubytování: hotely, bungalovy, studia, apartmány, stany, chaty, chalupy

36


Kde nás najdete:

Rezervace a pøihlášky:

CK BAVI Litovel nám. Pøemysla Otakara 754 tel.: 585 342 300 • 585 371 076 mobil: 774 224 513 e-mail: info@bavi.cz • www.bavi.cz

Další prodejní místa: Olomouc

CK Rekos • Slovenská 12 tel.: 602 782 786

Unièov

DK TOUR • Dr.Beneše 15

Šternberk

CA Eva Bartoòková • ÈSA 126/7

Mohelnice

CA Tourinfo • nám. Tyrše a Fügnera 191

Poøadatelská, kulturní a umìlecká èinnost. Pro firmy, podniky, organizace i rodinnou oslavu: hledáte umìlce, kteøí by vás vhodnì reprezentovali pøi firemní akci èi potìšili vaše zamìstnance nebo hosty pøi slavnostním veèeru vaší spoleènosti? Chcete pøipravit firemní veèírek, spoleèenskou èi sportovní akci, zábavné odpoledne, pøíležitostnou oslavu nebo dìtský den? Nechte veškeré pøípravy na nás! Nabízíme prvotøídní servis, technické zázemí, stavbu podia, sociální zázemí a další na základì žádané služby. A pøidáme i prvky originality. Pro obecní úøady èi tìlovýchovné spolky zajistíme oslavy výroèí atd.

Zajistíme: kulturní akce na klíè, rauty s programem i pozvánkami, ozvuèení, propagaci, moderování akcí, catering. Zprostøedkujeme vystoupení známých tváøí, parodické programy, moderátory, hudební skupiny rùzných žánrù a nejrùznìjší bavièe i jiné kulturní vložky, vhodné na plesy a podobnì. Realizujeme celomìstské akce, show v halách i v komorních prostøedích.

Nabídka pro veøejnost: zajistíme oslavy velkých narozenin, firemních veèírkù, svatby apod. vèetnì rautù, stravování na pøání, dodání výzdoby a programu za dobré ceny. Zajiš ujeme ozvuèení, hudební discoshow ve stylu Oldies nebo v moderním kabátì. Agentura BAVI Litovel • tel. 774 224 513, 585 342 300 • kohout@bavi.cz

Doprava Máte vlastní skupinu lidí a nebo si sami poøádáte výlet? Jsme pøipraveni Vám zaøídit rezervaci busu i kalkulaci dopravy. Disponujeme nabídkou autobusové dopravy. Zajistíme busy pro menší i vìtší kolektivy. Spolupracujeme s firmami, které vlastní busy znaèek Karosa, DAF, Volvo, Mercedes, Bova, Scania... - mikrobusy pro 7- 8 - 14 - 24 - 29 osob, busy pro 45 - 49 - 56 - 64 - 87 osob. Cena je vìtšinou smluvní - tel.: 585 342 300

Pøedprodej vstupenek CK BAVI Vám zajistí i individuální vstupenky na koncerty, divadla, muzikály a jiné akce ve spolupráci s prodejní sítí Ticket Art a TicketPortal, které zastupujeme v kanceláøi Litovel.

V naší poboèce máte možnost zakoupit jízdenky Student Agency a letenky Královna.cz

Cestovní pojištìní

Organizování zájezdù a výletù Zaøídíme a pøipravíme školní, mládežnické a podnikové výlety na klíè ! Nabídka zájezdù pro kolektivy je v naší CK na vyžádání! CK Bavi zajistí výlet pro skupiny na pøání a dle požadavku. Dle dohody Vám pøipravíme návrh programu, zajistíme rezervaci, vstupné, ubytování apod. Staèí zvednout telefon a my Vám na základì požadavkù vytvoøíme program a zajistíme celou akci èi zájezd.

Nabízíme vám návrhy exkurzí pro základní a støední školy. Program lze po dohodì pøizpùsobit vašim požadavkùm nebo zpracovat jiné exkurze dle vašeho pøání (stavební a jiné výrobny, sklárny, doly, atd.). Pøenechejte starosti s dopravou, èasovým rozvrhem, zajištìním vstupy a dalších služeb na nás a pøi školní exkurzi se vìnujte pouze dìtem. V cenì exkurzí je zakalkulována doprava autobusem, služby prùvodce a rezervování vstupù (nikoliv jejich úhrada). Cena je dána za exkurzi jedním autobusem bez rozdílu, zda jede 20 dìtí èi plný autobus. Doprava je kalkulována dle požadavku na nástupní místa. V cenì nejsou zapoèítány ceny vstupù, které si hradí tøídní kolektiv pøímo na místì dle skuteèného poètu úèastníkù. Cenové relace dle požadavkù (doprava, poèet osob...). Návrhy možno dle zájmu kombinovat. Detailní program Vám zhotovíme s finanèním návrhem dle konkrétního výbìru zájezdu.

Tabulka tarifù a pojistných èástek Pojištìní léèebných výloh Pojištìní asistenèních služeb Pojištìní léèebných výloh a asistenèních služeb-max. plnìní Souèásti pojištìní asistenèních služeb jsou: - náklady na repatriaci pojištìného - náklady na repatriaci tìlesných ostatkù pojištìného - náklady na vyslání opatrovníka - náklady na pøedèasný návrat z pojištìné cesty - náklady na právní pomoc v zahranièí vèetnì jejího zprostøedkování - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladù - zachraòovací náklady - odškodnìní v pøípadì zadržení pojištìného pøi únosu letadla nebo autobusu - zprostøedkování finanèní pomoci pojištìnému - náklady vzniklé zpoždìním zavazadel - náklady vzniklé zpoždìním letu Úrazové pojištìní - smrt následkem úrazu Úrazové pojištìní - trvalé následky úrazu Úrazové pojištìní - nemocnièní odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) Úrazové pojištìní - denní odškodné Pøipojištìní odpovìdnosti za újmu na zdraví a vìci tøetí osoby Pøipojištìní zavazadel Pøipojištìní zimních sportù Pøipojištìní nebezpeèných sportù Pojištìní stornovacích poplatkù - 80% ze stornovacích poplatkù max. do výše PÈ

K5 S / K5 S+ 5.000.000 Kè 5.000.000 Kè 5.000.000 Kè

TD -------

5.000.000 Kè 5.000.000 Kè 100.000 Kè 100.000 Kè

---------

100.000 Kè 100.000 Kè 1.500.000 Kè

-------

100.000 Kè 100.000 Kè 5.000 Kè 5.000 Kè 150.000 Kè 300.000 Kè

--------150.000 Kè 300.000 Kè

300 Kè/den --1.000.000 Kè 15.000 Kè / 5.000 Kè/ks NE / ANO NE / NE

----1.000.000 Kè 10.000 Kè / 5.000 Kè/ks NE NE

10.000 Kè

5.000 Kè


VIKTOR

KOHOUT

BAVI CESTOVNÍ

®

• dìtské tábory • wellness pobyty

KANCELÁØ

• turistické zájezdy

BAVI LITOVEL

• poznávací zájezdy

nám. Pø. Otakara 754 tel.: 585 342 300, 585 371 076 mobil: 774 224 513 e-mail: info@bavi.cz

• cyklozájezdy • rodinné výlety • adventní zájezdy

www.bavi.cz

• kulturní akce • zahranièní zájezdy • eurovíkendy • dovolená

BAVI Vás baví !

Agentura BAVI

Èesko Slovensko Polsko Rakousko Nìmecko Maïarsko Slovinsko Chorvatsko Francie Nizozemí Švýcarsko Itálie Anglie Skandinávie

®

. Litovel, 2021

poøadatelská, kulturní a umìlecká èinnost Pro firmy, podniky, organizace i rodinnou oslavu.

e všechny akc

• kulturní akce • moderování akcí • vystoupení a akce pro dìti • firemní veèírky • diskotéky a ozvuèení na rùzné akce, párty apod. • mìstské i obecní slavnosti • folklórní programy, øemeslné tradice • vystoupení celebrit i místních umìlcù • poøadatelská èinnost, prodej vstupenek

nám. Pøemysla Otakara 754 • Litovel tel.: 585 342 300 • mobil: 774 224 513

© CK BAVI &

„na klíè”

CK BAVI