Page 1

VIKTOR

KOHOUT

®

BAVI 2 CESTOVNÍ KANCELÁØ L I T O V E L

Litovel • Olomouc www.bavi.cz

... a . VÍCE let .. pro Vás

199 3

• • • • • • • • • • • •

dìtské tábory relax víkendy wellness pobyty turistické zájezdy poznávací zájezdy cyklozájezdy rodinné výlety adventní zájezdy kulturní akce zahranièní zájezdy eurovíkendy dovolená

Katalog 2017 Èesko • Slovensko • Polsko • Rakousko • Nìmecko • Maïarsko • Francie • Anglie • Švýcarsko • Itálie • Chorvatsko


Obecné informace k zájezdùm

BAVI Vás BAVÍ

Ve spolupráci s našimi partnerskými CK jsme také pøipravili velmi oblíbené poznávací zájezdy vícedenní do evropských metropolí. Vìtší výbìr mùžeme nabídnout i u leteckých víkendù , které jsou èím dál žádanìjší.

Program u jednotlivých zájezdù je struèný. Pro kolektivy lze upravit dle zájmu. Katalog není vypracován ke studijním úèelùm, ale k informacím o zájezdech. Vždy se pozornì podívejte, co cena zájezdu zahrnuje. V cenì zájezdu je vždy zahrnuta doprava a služby prùvodce. U nìkterých je do dopravy zahrnuto i mýtné, silnièní poplatky, obratové danì, parkovné. Pøíplatky jako vstupy do ceny nejsou vesmìs zahrnuty - a to z dùvodù možných rùzných rodinných, seniorských a jiných slev. U vícedenních zájezdù máme zajištìno ubytování v rekreaèních støediscích, penzionech nebo hotelích, dle možností lokality. U jednodenních zájezdù je vždy organizaèní pracovník CK, který podává výklad i cestou v buse o zajímavostech a programu zájezdu. Nìkteré zájezdy doprovází pouze technický prùvodce. Poskytované služby a rozsah jsou urèeny textem z tohoto katalogu, viz. program, ceny, termíny a trasy. Další dodateèné a podrobnìjší informace o službách nad rámec katalogové nabídky je možno žádat v našich poboèkách. • Povinné pojištìní CK dle zákona è.159/1999: CK Viktor Kohout je pojištìna dle tohoto zákona u pojišovny Generali a.s. • Minimální poèet úèastníkù zájezdu nutný pro jeho realizaci je 20-35 osob dle druhu zájezdu. • Pøedpokládaná výše vstupù do jednotlivých turist. objektù, kapesné a upøesnìní info rmací bude souèástí odbavení zájezdu 5 dnù pøed odjezdem.

Mimo tyto zájezdy jsme pøipraveni pøedložit kompletní nabídku rekreací do celého svìta.

• 8% za vèasný nákup

S výbìrem Vám rádi pomùžeme a doporuèíme osvìdèené.

• množstevní slevy - jedná se o kolektivní a skupinové zájezdy,

Vážení pøátelé, s novou sezónou pøinášíme opìt katalogovou nabídku na rok 2017. Pokud jste využili našich služeb v minulých letech, dovolte nám, abychom Vám podìkovali za dosavadní pøízeò. Na poli cestovního ruchu pùsobíme již více jak 20 let. Vìøíme, že naše dlouholeté zkušenosti budou také jedním z rozhodujících faktorù pro vycestování s naší CK. V nové nabídce naleznete naše tradièní produkty - zájezdy za kulturou, poznáním èi turistikou, ale i rozšíøenou nabídku cyklovýletù, wellness pobytù i letních dìtských táborù. U našich zájezdù klademe dùraz na kvalitu prùvodcovských služeb a pohodlné cestování. Zájezdy jsou zamìøeny na všechny vìkové kategorie. Snažíme se naši nabídku každým rokem obohatit o nové výlety.

Podlehnout kouzlu dálek, poznávání a cestování je velmi pøíjemné. Proto vìøíme, že spolu s námi prožijete pøíjemné a pohodové chvíle na zájezdech, letních táborech, rekreacích èi kulturních akcích, které poøádáme. Pøejeme Vám pohodový rok 2017 a tìšíme se na setkání s Vámi!

Viktor Kohout a kolektiv CK BAVI

CK BAVI zajišuje, nabízí a poøádá: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

dìtské tábory a tábory pro rodièe s dìtmi zahranièní zájezdy pobytové a poznávací tuzemské rekreaèní pobyty a dovolené ubytování v ÈR i v zahranièí zájezdy pro školní a podnikové kolektivy dle pøání na klíè lázeòské a wellness pobyty a zájezdy tématické zájezdy - horská turistika, cyklovýlety, cvièení... víkendové pobyty a poznávací zájezdy za turistickými cíly relax a wellness víkendy pro ženy a pobyty s rùzným zamìøením zájezdy na divadelní, muzikálové a koncertní projekty autobusovou dopravu, letenky, jízdenky, dopravu na letištì prodej dárkových poukazù akceptace poukazù Sodexo, Benefit-Plus, Rodinné a Senior pasy na vlastní zájezdy a akce pojištìní léèebných výloh vèetnì pojištìní storna na klíè: kulturní akce, rauty a akce s programem, spoleèenské akce moderování akcí vystoupení a akce pro dìti diskotéky a ozvuèení na rùzné akce, svatby, párty apod. inzerci v èasopise Profit pøedprodej vstupenek Ticket-Art, TicketPortal, Ticketstream ...

Kde nás najdete:

Rezervace a pøihlášky:

CK BAVI Litovel nám. Pøemysla Otakara 754 • tel.: 585 342 300, 585 371 076 fax: 585 154 744 • mobil: 774 224 513 e-mail: info@bavi.cz • www.bavi.cz

CK BAVI Olomouc Pekaøská 1 • obchodní dùm Koruna • 1.patro tel.: 585 205 591 • mobil: 774 452 757 e-mail: olomouc@bavi.cz • www.bavi.cz

Slevy

se poèítají ze zaplacené èástky a nelze je sèítat:

- pøi závazné objednávce a úhradì zájezdu do 28.2.2017 kde dle druhu objednávky zájezdù jsou až 4 místa zdarma

• slevy na dìtské tábory - viz. strana Dìtské tábory Slevy se poskytují pouze na vlastní zájezdy a týkají se pouze osob, které uhradí plnou základní cenu a èerpají stejné služby. Slevy nelze kombinovat a na jedné pøihlášce lze uplatnit pouze stejný druh slevy. Nelze je uplatnit dodateènì! Slevy se nevztahují na zájezdy obsahující v cenì vstupné (muzikály apod.) a wellness pobyty. U zájezdù oznaèených písmenem (S) - „zájezd ve spolupráci” jsou slevy rozdílné a informujte se na nì v naší CK. Na zájezdy oznaèené písmenem (B) - „bez slev” se nevztahují žádné slevy, kromì uvedených v poznámkách v zájezdu. Individuální slevy dále nelze uplatnit pøi úhradì zájezdu fakturací od zamìstnavatele a dále u zájezdù uhrazených do konce roku 2016. Slevy pro dìti jsou uvedeny pouze u nìkterých zájezdù.

Odjezdy a nástupní místa na vlastní zájezdy jsou z Litovle a Olomouce (dle programu zájezdu), dále na trase a dle dohody. Cena dopravy je poèítaná z hlavních míst. V pøípadì zájezdù pro vìtší skupiny z jiného než uvedeného místa je možné dle cíle a programu cenu dopravy upravit (+/-). Další nástupní místa Unièov, Mohelnice, Prostìjov, Vyškov, Rousínov, Brno, Mikulov, Šternberk, Hranice, Rožnov apod. dle poètu úèastníkù a mìst po trase zájezdu. Pro kolektivy dle domluvy. Nástupní místa k jednotlivým zájezdùm Vám upøesníme v kanceláøi CK. Rezervace a objednávka zájezdu - možnosti: • osobnì v naší CK v Litovli nebo Olomouci, kde Vám naše pracovnice pomohou s výbìrem a podají pøesnìjší informace k zájezdu a sepíší s Vámi smlouvu nebo u partnerské CK nebo CA • prostøednictvím objednávkového formuláøe na našich stránkách www.bavi.cz - o ostatní se opìt postarají naše pracovnice • poštou, e-mailem a my Vám obratem zašleme cestovní smlouvu poštou na Vaši adresu, e-mailem nebo budete kontaktováni telefonicky našimi pracovnicemi pro upøesnìní požadavkù • telefonicky a my Vám po domluvì zašleme smlouvu Skupinové zájezdy Pro skupiny úprava programu a termínu dle dohody! Zde v katalogu najdete rozsáhlý výbìr tipù pro Váš poznávací, pobytový èi výletní zájezd. Pokud se však stane, že nenajdete vhodný termín, nebo máte požadavek na jinou kategorii ubytování, dopravy èi úpravu programu apod., tak Vám na pøání zpracujeme nabídku s kalkulací dle Vašich požadavkù. Jsme pøipraveni vyjít vstøíc požadavkùm pro školy, podnikové kolektivy, seniory a jiné skupiny.

Pojištìní (o podmínkách a rozsahu pojištìní se informujte v CK) • v cenách vícedenních zájezdù je zahrnuto povinné smluvní pojištìní CK dle zákona è. 159/1999Sb. • doporuèujeme sjednat u naší CK komplexní pojištìní Uniqa, které zahrnuje pojištìní léèebných výloh, úrazu, repatriace, odpovìdnosti za škody a storna zájezdu. O podmínkách a rozsahu pojištìní se informujte v CK. Výhrada zmìny podmínek Jelikož katalog je pøipravován s pøedstihem, tak v dobì mezi vydáním katalogu a realizací zájezdu mohou nastat okolnosti, které mají vliv na podmínky realizace daného zájezdu. Naše CK si vyhrazuje právo zmìnit údaje uvedené v tomto katalogu (program, rozsah a obsah služeb).


Obsah:

I. Chatový tábor Heroltice

Dìtské tábory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Dovolená v Chorvatsku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Èeská republika - zájezdy a výlety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Zájezdy do Prahy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Zájezdy za vínem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Slovensko - turistika, poznání, termály a relaxace . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rakousko - poznávací zájezdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 - zájezdy s turistickým nádechem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 - zájezdy za relaxací a koupáním . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Nìmecko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Polsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Maïarsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Chorvatsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Cyklozájezdy pro kolaøe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Víkendy se cvièením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Tuzemské wellness pobyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Zahranièní wellness pobyty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Letecké eurovíkendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Velká Británie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Francie, Itálie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Švýcarsko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Adventní zájezdy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Zájezdy - divadla, muzikály, kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Vlastní kulturní akce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

dìtský tábor u øeky Svratky v lokalitì Šárka

Dìtské tábory 2017

!

oblíbené

místo

- doporuèený vìk: 7- 15 let - celotáborová motivaèní hra i zájmové aktivity v rámci Vyber si a bìž, komornìjší poèet dìtí - vhodné i pro malé dìti a dìti, které jedou na tábor prvnì - pro obrovskou oblibu a zájem o tuto lokalitu jsme vzali støedisko skoro na celé prázdniny - možnost doobjednání výletu u busu - pro horší poèasí velký párty stan, který pojme celý tábor - bazén s protiproudem a krásné sociální zázemí - nádherná pøíroda Popis: tuto osvìdèenou lokalitu jsme zaøadili opìt do nabídky vzhledem k velké oblíbenosti. Krásné støedisko blízko Brnìnské pøehrady. Poèet míst omezen na 90 dìtí. Krásný pøírodní rekreaèní areál se nachází asi 25 km od Brna smìrem na Tišnov. Ubytování: ve 4lùžkových chatkách s el. (92 míst), moderní umývárny v nerezu, toalety, novì velký párty stan, který pojme celý tábor v pøípadì deštivého nebo naopak hodnì sluneèného poèasí. Pro volný èas: støedisko poskytuje možnost táborákù, ruské kuželky, stolní tenis, høištì na plážový volejbal, streetballový koš, projížïky na lodièkách, petangue, sportovní pùjèovna a bazén 10x5m (protiproud, noèní osvìtlení) V cenì: 9x (5x) nocleh, 10x (6x) strava 5x dennì s pitným režimem + balíèek na cestu, programové zajištìní, doprava z Olomouce, Litovle, Prostìjova a Brna, bazén, odmìny pro dìti, pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: výlety: parníkem z Veverské Bitýšky k hradu Veveøí do ZOO Brno vèetnì vstupného a lodního lístku 250 Kè, úhrada výletu u autobusù pøi odjezdu dle zájmu, u turnusu 10.7. nebude výlet nabízen. Pojištìní: 180 Kè / 10 denní turnus, 108 Kè / 6 denní turnus. Jedná se o pojištìní proti stornu Uniqa - trvalé následky úrazu, zavazadel a storna (v pøípadì, že dítì nenastoupí kvùli nemoci na tábor) - nutno sjednat pøi objednávce tábora! Slevy: z dùvodu vìtších nákladù na chod tohoto tábora není možné uplatnit slevy za vèasnou rezervaci. Pøi objednávce jednoho dítìte na více turnusù z nabídky táborù CK BAVI poskytujeme u druhého turnusu navíc slevu 150 Kè (tato sleva není èasovì vázaná). Termíny: 1.7.- 10.7. 2017 (10 dní) Cesta kolem svìta za 10 dní aneb po stopách Hertiho 10.7.- 15.7. 2017 (6 dní) Princezna ze mlejna (vhodné pro dìti do 12 let) 30.7.- 8.8. 2017 (10 dní) Komiksoví hrdinové 8.8.- 17.8. 2017 (10 dní) Hobitova dobrodružná cesta 17.8.- 26.8. 2017 (10 dní) Piráti na vlnách pohádek Program: v celotáborové høe.

22 let profesionální práce

Chatové tábory:

Heroltice, Protivanov, Kosov

Cesta kolem svìta za 10 dní aneb po stopách Hertiho

Na všech táborech aktuální webovky !! Rodièe se každý den mohou mrknout na webové stránky, kde uvidí aktuální fota denního programu. Dìtem i vedoucím mohou napsat vzkaz na taborybavi.cz

Termín: 1.- 10.7. 2017 (10 dní) Cena: 4.200 Kè vìk: 7-15 let Program: v této celotáborové høe se vydáme po stopách heroltického cestovatele Hertiho, který za 10 mìsícù objel celý svìt. My na to však budeme mít jen 10 dní, ale i tak zažijeme spoustu dobrodružství v rùzných zemích. Každý den navštívíme nejen jinou zemi, ale ocitneme se i v jiném roèním období. Èekají nás napø. Vánoce na Severním pólu, Nový rok v Èínì, karneval v Riu apod. Zažijete, co jste ještì nezažili, uvidíte, co jste ještì nevidìli:-) Tìšíme se na všechny nadšené cestovatele.

Proè na tábor s CK BAVI? Dìtský tábor umožòuje aktivní rekreaci. Správnì zvolený a promyšlený program je pro tábor nezbytností. Programová náplò táborù je pøizpùsovena souèasným trendùm dìtí a teenagerù. Kvalita u našich dìtských táborù hraje rozhodující roli. Program - každý tábor má pøedem pøipravený program. Program je rùznorodý, aby dìtem dával dostatek prostoru na seberealizaci. Táborový program nesmí žádné dìti vyøazovat pro jejich menší znalosti nebo schopnosti a nesmí ani nikoho protìžovat. Program tábora dává dìtem prostor k soutìživosti, uèí je samostatnosti, týmové spolupráci a øadì dalších užiteèných vlastností. Hlavní souèástí programu je celotáborová hra, jejíž motivace se prolíná celým táborovým dìním. Její zamìøení najdete již v názvu tábora... Naše celotáborová hra má nìkolik úkolù: Probudit v dìtech pøirozenou soutìživost, prohloubit v dìtech kolegialitu, nastartovat soutìžního ducha, zapojit logické myšlení, zapojit svaly a dát prùchod energii, nauèit se týmové høe, ve starších vùdèí a organizaèní dovednosti, v mladších schopnost vycházet se staršími a mnoho dalšího. Na táboøe dítì kromì zážitkù z programu má možnost rozvíjet své znalosti a zkušenosti a také se tøeba nauèí øadu problémù øešit bez rodièù s pomocí vedoucích. Kromì samostatnosti získávají také potøebnou sebedùvìru, odvahu a chu vyjadøovat svoje názory a øadu dalším vlastností, které mohou využít ve škole i v bìžném životì. Stravování - na táboøe je strava zajištìna 5x dennì a je zajištìn celodenní pitný režim. Hygienickým pøedpisùm odpovídá také vybavení kuchynì a potraviny jsou správnì uskladnìny. Vedoucí kuchynì sestavuje jídelníèek, který je dostateènì pestrý a vyvážený. Naše tábory jsou pøedem nahlášeny na Krajské hygienické stanici. Pokud nás rodièe upozorní pøedem, že dítì má jiné požadavky na stravu - zdravotní dùvody, diety, alergie atd., dokážeme se tìmto situacím pøizpùsobit. Zdravotní zajištìní - na každém táboøe je pøítomen po celou dobu zdravotník, který prošel pøíslušným školením a má oprávnìní vykonávat funkci zdravotníka na dìtských zotavovacích akcích (pracovníci ze zdravotnictví...). Po celou dobu tábora vede zdravotní dokumentaci, do které zaznamenává pøípadné zdravotní komplikace. Zdravotník také u odjezdu na tábor vybírá léky, které táborníci pravidelnì užívají a po táboøe pøedá rodièùm veškeré informace o pøípadných zdravotních komplikacích dìtí, vèetnì informace o kl횝atech, které mohou být pøíèinou pøípadného onemocnìní. Zdravotník má také kontakt na nejbližšího dìtského lékaøe, u kterého je sjednán zdravotní dozor a který pomùže pøi vážnìjších zranìních nebo pøi závažnìjších onemocnìních. Oddílová èinnost - je na našich táborech dùležitá, protože dìti tráví ve svých oddílech hodnì èasu. Oddíly jsou rozdìleny podle vìku a jsou spolu dívky i kluci, ubytovaní samozøejmì zvl᚝. Oddílový program pøizpùsoben vìku dìtí. Každý oddíl má 2 oddílové vedoucí. Vedoucí provází svùj oddíl celým dnem od budíèku až po veèerku (mimo celotáborové hry), dìti se na nìho mohou kdykoliv s dùvìrou obrátit. Naše hry peèlivì vybíráme a snažíme se zamìøit jak na zábavu, tak i na rozvoj intelektu, akèní a sportovní stránku her. Snažíme se poøádat bezproblémový tábor, na kterém se dìti, a už ty menší nebo ty dospívající, cítí dobøe a užijí si každý den pobytu. Každoroènì sestavujeme co možná nejlepší program a jsme rádi, když s námi táborníci zùstávají a úèastní se našeho tábora každoroènì. To je pro nás známka spokojenosti dìtí i Vás rodièù a zároveò je to pro nás nejvìtší ocenìní naší práce. Také nestojíme na místì. I proto bývají naše tábory dìtmi velice oblíbené a tím i nìkteré turnusy v bøeznu vyprodané. Platba tábora: Pøi úhradì celé èástky do 20.2. 2017 sleva 300 Kè na dítì (pouze Protivanov a Kosov). Pøi platbì na 2 splátky je min. záloha 1.500 Kè a doplatek do 20.5. 2017. Sleva se neposkytuje. Platbu za letní tábory nelze hradit stravenkami. Pøi úhradì tábora fakturou se sleva nevztahuje.

Princezna ze mlejna Termín: 10.- 15.7. 2017 (6 dní)

Cena: 2.990 Kè vìk: 7-12 let Program: ... i v Herolticích mìli kdysi svùj mlýn, ve kterém žil mlynáø se svou dcerou, ale nebydleli tam sami. Spoleènost jim dìlala tøi strašidla - èert, vodník a èarodìjnice. Obèas je navštívil také kníže ze zámku, kterého nemìli rádi... Tato celotáborová hra bude inspirována všem dobøe známou pohádkou. Každým dnem nás bude provázet jiná postava z této pohádky. Takže jeden den zažijeme dobrodružství ve spoleènosti èerta, jiný navštívíme vodní øíši s vodníkem. Budeme plnit úkoly, soutìžit v rùzných disciplínách a uvidíme, jestli se nám podaøí vysvobodit zakletou princeznu. Vhodný i pro malé dìti a dìti, které jedou na tábor prvnì.

1


Komiksoví hrdinové

II. Chatový tábor Protivanov

Termín: 30.7.- 8.8. 2017 (10dní)

klasický tábor s celotáborovou hrou

Cena: 4.200 Kè

vìk: 8-15 let Program: rok 2017 je tu a hollywoodská studia si pro nás pøipravila ojedinìlé bitvy. Na filmových plátnech se utká Superman s Batmanem a jiní. Vše bude v parodickém nádechu. Dost pozvánkám do kina! My jsme v realitì a my Vám pøinášíme možnost stát se souèástí nìèeho, co ani kryptonit nezastaví. Po všedních tématech pøichází jedineèná možnost absolvovat tábor, který se vám vryje do pamìti jako drápy Wolverina a zasáhne vaše srdce jako šíp Black Widow. Nerozmýšlejte dlouho - i pøesto že máme superschopnosti Fantastické ètyøky, nedokážeme zabránit rychlému vyprodání kapacit! Slibujeme, že se ode dneška mùžete tìšit na úžasných deset dní v oblíbeném areálu, nové pøátele, perfektní diskotéky a vedoucí! Letní superkino, bazén a zábava jsou samozøejmostí, stejnì jako pavuèina her, soutìží a skvìlý desetidenní program maximálnì napìchovaný tím nejlepším. Ptáte se na noèní hru? Pojeïte s námi a uvidíte! Mùžete se spolehnout, že hlavní vedoucí Mara s Katkou si se svým týmem dá obzvláštì záležet, protože nyní nelze slovy ani popsat, co se za branami Gotham Heroltice city chystá!

!

osvìdèené

místo

Tábor ve velkém stylu s mnoha zamìøeními. Zábava, sport, tanec, nauèné programy, turistika, zpívání, turnaje, veèerní programy a legrace. Možnost výletù do Westernového svìta nebo do Moravského krasu. Popis: jedná se v naší nabídce o osvìdèené atraktivní místo z minulých let, které nás ohromilo svým pìkným pøírodním prostøedím, ale i rozmanitými možnostmi využití areálu. Je to takové naše království, kde nikoho nerušíme a nikdo neruší nás. Dìtem se zde líbí a to je i dùkaz v tom, že v minulých letech byl vždy tábor rychle obsazen. Areál rekreaèního støediska v Protivanovì leží v krásném prostøedí Drahanské vrchoviny. Rekreaèní støedisko položené do romantické pøírody je složené z hlavní budovy, spoleèenských místností a chatek. V oploceném a v noci plnì osvíceném areálu máme rybník (možnost koupání a lodièek), høištì, stolní tenis, šipky, ruské kuželky, klubovny, bufet a spoleèné sociální zázemí. Program: kromì turnajù a osvìdèených her bude rozšíøen o èinnosti, které dìti pøivedou do svìta fantazie a pomohou dìtem ukázat dùležité hodnoty dnešního svìta. Tábor je vhodný i pro dìti, které jedou na tábor prvnì. Mimo jiné: Bohatý program - závody, soutìže, diskotéky, táboráky, parodie na TV poøady, výlety, taneèní prùprava - aerobic, disko, letní kino, sportovní aktivity: koupání, basketbal, floorbal, softbal, kopaná apod. Jedná se hlavnì o celodenní show v mnoha podobách. Vhodné pro dìti, které mají rády legraci a chtìjí být její souèástí. Jako zpestøení programu zveme zajímavé hosty, hasièe a nebude chybìt letní kino. I letos bude opìt zaøazena tzv. AKCE - vyber si a bìž. Dìti si mohou dopoledne vybrat z nìkolika možností programù dle svého vlastního zájmu (floorbal, fotbal, stolní tenis, korálky, kvízy, vzduchovka, volejbal, výtvarné práce, petanque, baseball, sebeobrana, moderní tance, aerobic apod.) Stravování: plná penze s pitným režimem - domácí strava 5x dennì, bufet v režii CK BAVI. Ubytování: 4lùžkové chatky a zdìné sruby vybavené peøinou nebo spacákem, polštáøem. (pøesto doporuèujeme vlastní povleèení nebo vlastní spacák). Budova a spoleèné soc. zázemí. V cenì: 9x nocleh, 10x strava s pitným režimem, balíèek na cestu, programové zajištìní, doprava z Olomouce, Litovle, Prostìjova a okolí, zajímavý host (hasièi, leteètí modeláøi, lanová centra), odmìny, pojištìní CK, DPH Poznámka: možnost i individuální dopravy (Olomouc - Prostìjov - smìr Boskovice - Protivanov - za obcí Protivanov je po cca 500 m po pravé stranì areál. Pro vìtší skupiny - doprava dohodou! Slevy: pøi objednávce s úhradou celé èástky do 20.2.2017 se poskytuje sleva 300 Kè za dítì. Pøi objednávce jednoho dítìte na více turnusù z nabídky táborù CK BAVI poskytujeme u druhého turnusu navíc ještì slevu 150 Kè (tato sleva není èasovì vázaná). Pøíplatky: výlety: Western City nebo Moravský kras 250 Kè (zahrnuje dopravu a vstup), úhrada výletu u autobusù pøi odjezdu dle zájmu. Výlety budou uvedeny v posledních pokynech, které obdržíte pøed odjezdem. Pro dìti, které nebudou mít zájem o výlet autobusem, bude uspoøádán výlet „pìškobusem za pokladem“. Pojištìní: 180 Kè / 10 denní turnus. Jedná se o pojištìní proti stornu - Uniqa - trvalé následky úrazu, zavazadel a storna (v pøípadì, že dítì nenastoupí kvùli nemoci na tábor) - nutno sjednat pøi objednávce tábora!

Hobitova dobrodružná cesta Termín: 8.- 17.8.2017 (10dní) Cena: 4.200 Kè vìk: 7-15 let Program: dostat se spoleènì s malým Bilbo Pytlíkem k pokladu hradu Veveøí zahrnuje dlouhou cestu plnou skvìlého dobrodružství. Kdo se proto nebojí kouknout drakovi Šmakovi do tváøe a chce si užít skvìlých deset dní plných soutìží a her s oblíbenou partou Vikyho jr. tak a neváhá Hobitovice už èekají!

Piráti na vlnách pohádek Termín: 17.- 26.8.2017 (10dní) Cena: 4.200 Kè vìk: 7-15 let Program: dìti se promìní v posádky pirátských lodí. Budou proplouvat neprobádaným oceánem pohádek. Každý den zastaví na nìjakém pohádkovém ostrovì, kde splní rùzné úkoly. Postupnì se budou dostávat na hlavní pohádkový ostrov, kde je èeká veliký poklad a osvobození Jacka Sparrowa. Dìti si budou vyrábìt: oddílovou pirátskou vlajku, šátky, trièko a loï. Každý pirát obdrží pas, do kterého na každém pohádkovém ostrovì dostane razítko, které svìdèí o tom, že ostrov navštívil. Celotáborovou hrou je bude provádìt Martina Jack Sparrowová.

Letem protivanským svìtem Termín: 14.- 23.7. 2017 (10dní)

Cena: 4.100 Kè vìk: 6-16 let Program: pomocí našich jedineèných Bavi aerolinií, které vlastní skvìlé letedla typu BAVIing 737, se dostaneme bìhem pouhých 10ti dnù do tajuplných koutù naší zemìkoule. Pokud bude letadlo fungovat podle pøedpokladù, dostaneme se s ním do Afriky, Èíny, Brazílie, ale tøeba objevíme i ztracenou Atlantidu. Tábor plný zábavy, soutìží, legrace, parodie na nejen TV poøady. Speciální efekty a technické zázemí. V programu nebudou chybìt turnaje, noèní hry, koupání, sportování, diskotéky, táborák, kino a jiná pøekvapení. O tábor se bude starat skvìlý palubní personál s pilotem Ó velkým, vrchní letuškou Renèou a dalšími.

2


III. Chatový tábor Kosov u Zábøeha na Moravì klasické a teenager tábory

Tábory pro rodièe a prarodièe s dìtmi

!

náš

- aktivní dovolená v Kosovì

tip

Termín: 7.- 13.8. a 13.- 19.8. 2017 (7 dní) Cena: 3.590 Kè, dìti 2-12 let 2.900 Kè,

Popis: jedná se o vyhledávané táborové støedisko asi 7 km za Zábøehem na Moravì. Areál má výhodu super zázemím i pro špatné poèasí. Má vlastní budovu se sály, klubovny, chatky, høištì na volejbal, fotbal, stolní tenis, šprtec, šipky, høištì na plážový volejbal, vlastní krytý bazén, kuleèník, trampolínu, pískovištì a jiné. Je obklopen krásnou pøírodou s možností výletù do okolí. Jedna z priorit tohoto zaøízení je vlastní kulturní dùm pøímo v areálu. Stravování: plná penze s pitným režimem - domácí strava 5x dennì. Ubytování: 4lùžkové chatky s elektøinou, vybavené peøinami nebo spacákem a povleèením. Budova a spoleèné sociální zaøízení. V cenì: 9x nocleh, 10x strava s pitným režimem, balíèek na cestu, programové zajištìní, doprava z Olomouce, Litovle a okolí, využití krytého bazénu, odmìny pro dìti, pojištìní CK, DPH, programoví hosté a zdravotní dozor. Hromadná doprava z Olomouce, Litovle, Mohelnice. Poznámka: možnost i individuální dopravy - vlakem do Zábøehu, pøestoupit na bus smìr Hoštejn a vystoupit na zastávce Kosov - autem smìr ze Zábøehu na Moravì na Hoštejn, Kosov se nachází asi 10 min. cesty mezi tìmito obcemi. Tábor je po levé stranì. Pojištìní: 180 Kè / 10 denní turnus. Jedná se o pojištìní proti stornu - Uniqa - trvalé následky úrazu, zavazadel a storna (v pøípadì, že dítì nenastoupí kvùli nemoci na tábor) - nutno sjednat pøi objednávce tábora! Slevy: pøi objednávce s úhradou celé èástky do 20.2.2017 se poskytuje sleva na dítì 300 Kè. Pøi objednávce jednoho dítìte na více turnusù z nabídky táborù CK BAVI poskytujeme u druhého turnusu navíc ještì slevu 150 Kè (tato sleva není èasovì vázaná).

dìti do 2 let bez nároku na lùžko zdarma (stravu a program mohou využívat) Velmi oblíbená aktivní rekreace aneb „Tam, kde všichni konèí, tak my zaèínáme” - nepsané heslo našich táborù pro rodièe s dìtmi. Chcete se na chvilièku vrátit do dìtských let? Nebo si nejste jistí, zda je vaše dítì již pøipravené jet na tábor úplnì samo? Pak právì pro vás jsou urèeny tábory pro rodièe èi prarodièe s dìtmi (min. 1 - maminka, tatínek, babièka, dìdeèek) s dobrovolným celodenním „táborovým“ programem pro dìti a nìkdy i odpoèinkem pro rodièe èi prarodièe. Ale vìtšinou se nám podaøí dospìláky zatáhnout do her. Pro každoroèní velký zájem jsme letos uspoøádali opìt 2 turnusy, jelikož se hlásí spousta nejen starých známých táborníkù, ale i nových zájemcù. Nemusíte se starat o program ani stravu - vše udìláme za Vás! Popis: jedná se o rekreaèní støedisko složené z hlavní budovy a chatových srubù. V areálu høištì, stolní tenis, skákací hrádek, dìtské høištì s houpaèkou, pískovištì, velká trampolína, klubovna, sauna, spoleèenská místnost s kuleèníkem, šprtcem, šipkami a sociální zázemí. Koupání ve vlastním krytém bazénu. V okolí Rešovské vodopády, ZOO Olomouc, Rapotín - Veterán muzeum, krásná pøíroda... individuální výlety. Ubytování: chatky s elektøinou (2 a 4lùžkové) a èásteènì v budovì, spoleèné sociální zaøízení Program: celotáborová hra je opìt pøekvapením... velmi oblíbená aktivní rekreace. Letní tábory pro rodièe s dìtmi jsou pobyty s nabitým programem, hrami, soutìžemi, zájmovými kroužky, bojovkami, diskohrátky a karnevalem. Hry a soutìže mají za cíl pobavit a odreagovat dospìláky od práce a povinností a seznámit se s novými lidmi. Tyto letní pobyty probíhají v pøíjemném a udržovaném táborovém støedisku s možností ubytování ve zdìné budovì (na tábor mírnì komfort rodinné dovolené) nebo chatce (táborový zážitek). Pokud nevíte kam na dovolenou, tak to máte jasné! :-) Animaèní programy pro dìti i dospìlé - tábory, kde na programu jsou dìtské soutìže a hry, výlety do okolí, koupání, zábavné sportovní aktivity, karneval a rùzné výtvarné, rukodìlné, taneèní a jiné kroužky. Úèast rodièù na programu je dobrovolná - možnost odpoèinku a relaxace, diskotéky, kytara, táborák, výlety, video projekce, fesák èi Bílá párty, balónková diskotéka a grilování na terase, soutìž hledáme talent a motivující celotáborová hra. Silná a „spravedlivá” parta s Viktorem, Cipísem, Drak-Huš, Davidem a novými posilami je pøipravena se do vás pustit. Spravedlivé hry, akèní nabídky a sázky se právì pøipravují! Celou dobu je k dispozici: vyhøívaný vnitøní bazén, sauna za pøíplatek, dìtské høištì s pískovištìm, druhé vìtší høištì na støedisku, vybavení na sporty (míèe, stolní tenis, šprtec, kuleèník, šipky, badminton, líný tenis... Možnost úpravy stravy dle rùzných omezení (alergie na lepek, laktózu atd.) Bar s možností koupit nìco dobrého, vèetnì toèeného piva. V cenì: 6x nocleh, 6x strava - 4x dennì s pitným režimem (snídanì ve formì bufetových stolù), programové zajištìní, odmìny, bazén, využití dìtského koutku s trampolínou, skákacím mini hradem, programoví hosté... Poznámka: doprava individuální. K dispozici malá kuchyòka a bar s toèeným pivem a jinými nápoji. Pøíplatky: pojištìní Uniqa 126 Kè - úrazové, zavazadel a storna (v pøípadì nemoci) - nutno sjednat pøi objednávce tábora! Pøíplatek za obsazení: 4lùžkové chatky 2 platícími osobami + 1.800 Kè za chatku 4lùžkové chatky 3 platícími osobami + 500 Kè za chatku Dùvod tohoto pøíplatku je ten, že majiteli platíme pronájem rozpoèítaný na každé lùžko. V pøípadì, že již chatièky pro 2 osoby budou vyprodané, tak páry mùžeme doplnit do ètyølùžkové chatky samozøejmì bez pøíplatku. Slevy: pøi objednávce s úhradou celé èástky do 20.2.2017 je sleva na dítì 200 Kè a sleva na dospìlou osobu 250 Kè.

Dinùv zábavní park Termín: 1.- 10. 7. 2017 (10 dní) Cena: 4.100 Kè vìk: 7-15 let Program: pøidejte se k nám a zažijte obrovská dobrodružství Dinova zábavního parku. V èele bandy skvìlých vedoucích bude stát Dino (Milda Novák) - ti si pro vás jako každý rok pøipravili velkolepou celotáborovou hru plnou zábavy a srandy. Nemine vás možnost využít našich kosovských lázní, pláží, zasoutìžit si s kamarády, kdo z vás je lepší støelec nebo kdo má vìtší štìstí v ruletì èi na kole štìstí. I sportovci si zde pøijdou na své - nechybí tu ani høištì pro všechny druhy sportù (od fotbalu pøes basket až po volejbal). Nebude veèera, kdy byste znudìní zalezli do peøin - každý veèer na vás èeká bohatý program. Jako každý rok se bude poøádat soutìž Kosov má talent, kde mùžete ukázat, v èem jste dobøí. Každý si tu pøijde na své - taneèníci na veèerních diskotékách, zpìváci u táboráku, odvážlivci na stezce odvahy. Z Dinova zábavního parku se vám nebude chtít domù.

Teenager I. - Pevnost Kosov Termín: 10.- 19.7. 2017 (10 dní) Cena: 4.200 Kè vìk: 12-15 let Program: voláme všechny gladiátory a gladiátorky!!!! Tajemství Kosovské pevnosti totiž ukrývá desetidenní šílenství, kde všichni kluci i holky pøedvedou, jak dobrodružnou duši mají! Cíl je jasný - Ukrytý poklad èeká na každého, kdo se nebojí a chce zažít opìt poøádnou porci zábavy s oblíbenou a ostøílenou partou Vikyho jn.! V programu nebudou chybìt turnaje, noèní hry, koupání, sportování, diskotéky, táborák, kino, speciální efekty a jiná pøekvapení.

Teenager II. - Hra o trùny Termín: 19.- 28.7. 2017 (10 dní) Cena: 4.300 Kè vìk: 13-17 let Program: Teenageøi, celosvìtovì úspìšný seriál, který spatøil svìtlo svìta 17. dubna 2011. Jeho domovskou stanicí je HBO a v pùlce roku 2017 další sedmidílná série. Poøád nevíte? Hra o trùny (v anglickém originále Game of Thrones) míøí do Èeska!!! Jeho tvùrci David Benioff a D. B. Weiss nás požádali o spolupráci a vy mùžete být toho souèástí!!! Co pro to udìlat? Staèí se pøihlásit na tábor Teenager II. a budete u vzniku nové osmé desetidílné série!! Staòte se souèástí dynastických bojù mezi vládnoucími rody jednotlivých historických území øíše, která se zaèíná po nìkolika staletích znovu rozpadat. Seriál se natáèel v Titanic Studios v Belfastu, dále pak po celém Severním Irsku, v Chorvatsku, na Islandu, na Maltì, v Maroku, ve Španìlsku, ve Skotsku, v USA a nyní se dìj pøesouvá do centra mytických lesù nedaleko mìsta Zábøeh, do již známé obce Kosov. A na co se mùžete ještì tìšit? Deset dní v oblíbeném areálu, nové pøátele, perfektní diskotéky a skvìlé vedoucí! Letní superkino, veèerní raut, krytý bazén a herna jsou samozøejmostí, stejnì jako nové hry, soutìže, hororová noc, tedy desetidenní program maximálnì napìchovaný tím nejlepším. Tìším se na vás se svým týmem!

Tábor plný her a soutìží v moderním stylu Termín: 28.7.- 6.8. 2017 (10 dní)

Cena: 4.200 Kè vìk: 8- 15 let Program: A je to opìt tu! Kdo nebyl na táboøe v moderním stylu, jako kdyby nebyl na táboøe. Akèní a spravedlivé hry se právì chystají. Jako na všech táborech nebude chybìt bohatý program - závody, soutìže, diskotéky, táboráky, parodie na TV poøady, výlety, taneèní prùprava - , disko, stínohra, MTV style, mažoretky, letní kino, sportovní aktivity: koupání, basketbal, floorbal, softbal, kopaná, aerobic apod. Jedná se hlavnì o celodenní show v mnoha podobách. S táborovou mìnou „Kosovské dolary”, si dìti mohou zakoupit zážitky v podobì nejen spravedlivých her (viz foto taborybavi.cz.) Celotáborová hra je vtipná a plná recese v parodickém stylu a nìkdy dvojsmyslnému humoru nejen Ó velkého, ale i Terezky a celého týmu. Program ovšem úplnì stejný nebude. Bude oživen o nové soutìže a nápady. Vhodné pro dìti, které mají rády legraci a chtìjí být její souèástí.

3


Dovolená v Chorvatsku

Èeská republika - zájezdy a výlety

Aktivní dovolená Chorvatsko - Vodice - Srima

(B)

s otáèivým hledištìm v Èeském Krumlovì

10 - denní zájezd Chorvatsko • Aktivní dovolená pro všechny • Oblíbená destinace!

- plavba lodí z Hluboké, divadlo, údolí Wachau

Termín: 4.- 13.7. 2017

!

náš

tip

Velice úspìšné pøedstavení Ženy Jindøicha VIII. aneb Chudák král(em). V hlavní dvojroli Petr Rychlý. Èeská komedie o záletném králi Jindøichovi, jeho šesti ženách, zrádném rádci a královu dvojníkovi, který zpùsobil neuvìøitelné vìci.

Program: odjezd v podveèer z Litovle, Olomouce, Prostìjova, Brna. Animátoøi CK BAVI: Veronika Zahradníèková a David Wiedermann. Pro ženy rùzné formy cvièení (pilates, aerobik, bodystyling, zumba. Pro dìti jsou zde èeští animátoøi, kteøí pøipraví denní i veèerní programy: míèové hry nebo rùzné další zábavné hry, karneval, dìtské animace, soutìže. Pro chlapy zase sportovní aktivity (volejbal, kroket, petangue..) Popis místa: mìsto Vodice je oblíbené velké rušné letovisko s èetnými sportovními zábavnými a spoleèenskými možnostmi. Leží 11 km severozápadnì od Šibeníku, pøi Jadranské magistrále. Díky hojnosti vodních pramenù tu roste bohatá vegetace. Zdejší palmy jsou ozdobou nábøeží, které patøí k nejpìknìjším v Severní Dalmácii. Vodice je zábavné støedisko s více než stovkou pohostinských podnikù všeho druhu (konoby, kavárny, restaurace, plážové a noèní bary). Pláž: oblázková, pozvolný pøístup do moøe. Pláž vzdálená 100m od ubytování. Ubytování: je v klidné èásti letoviska Vodice ve Srimì. Pláž je vzdálená od hotelu 100 m. Centrum mìsta Vodice je vzdálené cca 20-30 minut chùze podél pláže. Penzion Boro: každý 2-3 lùžkový pokoj je vybaven koupelnou, wc, chladnièkou, balkónem /terasou/. V pøízemí je možné využití spoleèné kuchyòky. Hostùm je k dispozici parkovištì a gril na zahradì s posezenim. Stravování: probíhá v penzionu Boro. Snídanì je podávaná formou bufetu. Veèeøi je možné vybírat ze dvou menu, které je servírováno o tøech chodech. Doprava: zajištìna lùžkovým busem. Výlety: na místì možno využít nabídky výletù chorvatského partnera - Vodopády Krka, Šibenik... Cena: 8.500 Kè s polopenzí 7.500 Kè s veèeøí 6.300 Kè bez stravy 1.700 Kè dìti do 2,99 bez nároku na postel a stravu sleva 500 Kè dìti 3-11, 99 let V cenì: doprava, 7x ubytování, 7x vybr. strava, spotøeba energií, animaèní programy, služby delegáta, pojištìní CK Cena nezahrnuje: pobytovou taxu - platba na místì 10 €/dosp.osobu, 5 €/ dítì 12-18 let, komplexní pojištìní léèebných výloh v zahranièí - možno sjednat v CK: 300 Kè/osobu Termíny a ceny léto 2017 (bez animaèních programù): Termín èíslo pobytu bez stravy veèeøe 27.06. - 06.07. 770 4.500 Kè 5.700 Kè 11.07. - 20.07. 772 4.500 Kè 5.700 Kè 18.07. - 27.07. 773 4.500 Kè 5.700 Kè 25.07. - 03.08. 774 4.500 Kè 5.700 Kè 01.08. - 10.08. 775 4.500 Kè 5.700 Kè 08.08. - 17.08. 776 4.500 Kè 5.700 Kè 15.08. - 24.08. 777 4.500 Kè 5.700 Kè 22.08. - 31.08. 778 4.500 Kè 5.700 Kè 29.08. - 07.09. 779 4.500 Kè 5.700 Kè

(B)

Èesko-rakouská kombinace a Divadlo

Termín: 18.- 19.8. 2017 Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách smìr jižní Èechy. Pøejedeme do Hluboké nad Vltavou. Tentokrát ale nebude naším cílem zámek. Pøipravena je zajímavá hodinová plavba pøírodním tokem i pøes zdymadla z Hluboké do Èeských Budìjovic. Po té navštívíte centrum mìsta možnost prohlídky s prùvodcem nebo individuální volno. Pøejezd na ubytování. Odtud se potom vydáme do Èeského Krumlova. Nádherné mìsto s pohádkovou a magickou atmosférou. Sple køivolakých støedovìkých ulièek, malebné štíty m욝anských domù, romantická zákoutí, impozantní zámek nad Vltavou, kavárny i støedovìké krèmy. Veèer se usadíme v unikátním divadle s otáèivým hledištìm ke shlédnutí divácky úspìšné komedie Ženy Jindøicha VIII. Po pøedstavení následuje ještì veèerní procházka Èeským Krumlovem. 2.den: po snídani pøejezd do krásného historického mìsta Krems an der Donau, které stojí na zaèátku „údolí Wachau“. Prohlídka historické èásti mìsta s prùvodcem. Pøejezd do nedalekého mìsta Tulln, které je vyhlášené svými zahradami. Prohlídka malebného centra a zahrad - k vidìní více než 60 ekozahrad. Odjezd do ÈR ve veèerních hodinách. Ubytování: 2 a 3lùžkové pokoje (vždy dva pokoje spoleèné soc.zaøízení).

Cena: 2.750 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupné do divadla v hodnotì 800 Kè, 1x ubytování, 1x snídanì Pøíplatky: plavba lodí 140 Kè, pøípadné vstupy - zámek Krumlov 150 Kè/dosp., 100 Kè/snížené, Zámecká vìž 50 Kè/dosp., 30 Kè/snížené, zahrady Tulln 12,50 €

polopenze 6.700 Kè 6.700 Kè 6.700 Kè 6.700 Kè 6.700 Kè 6.700 Kè 6.700 Kè 6.700 Kè 6.700 Kè

Èeské Švýcarsko s výletem lodí do Drážïan

V cenì: 7x ubytování, lùžkoviny, ruèníky, cena vody a energií, služby delegáta, pojištìní CK, strava dle výbìru Pøíplatky: doprava autobusem 1.700 Kè, pojištìní léèebných výloh v zahranièí, pobytová taxa vybírá chorvatský partner (dospìlý 10 Eur/týden, dítì 12-18 let 5 Eur/týden). Platí se na místì. Chorvatský partner organizuje bohaté kulturní a cestovní zážitky - poznávací zájezdy do okolí, plavby lodí ...

Top zájezd roku 2015 a 2016 ! Doporuèujeme vèasné rezervace!

Termín: 27.- 28.5. a 7.- 8.10. 2017

(B)

!

osvìdèený

zájezd

Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách Olomouc, Litovel, Mohelnice a po trase na Hradec. Dojedeme do Høenska, kde následuje turistická vycházka na Pravèickou bránu (vyhlídky s ozvìnou), pøes Mezní Louky k soutìskám - zde plavba na pramicích soutìskou a dojdeme rovnou na ubytování. Celkový okruh je 16 km. Je možné dle nároènosti program procházky individuálnì upravit. Ubytování v hotelu Praha****, veèeøe. 2.den: ráno po snídani nasedneme v 10 hod. na výletní loï Odra a romantickou plavbou doplujeme do Drážïan. Cestou se mùžete kochat pohledy na úchvatnou krajinu Èeskosaského Švýcarska a krajinou Labských pískovcù. Na lodi také poobìdváte a necháte se unést krásnou pøírodou, kde lišky dávají dobrou noc, povìstnými labskými kaòony, které støídají malebné lázeòské vesnièky a historické památky jako je napø. monumentální skalní pevnost Königstein. Náš odborný prùvodce Vám bude k dispozici jak bìhem plavby, tak pøi prohlídce historického centra Drážïan. Po prohlídce mìsta s prùvodcem bude pøipraven bus k pøejezdu zpìt do ÈR, nástupních míst.

Cena: 2.790 Kè V cenì: doprava, prùvodce CK, prùvodce v Drážïanech a na lodi, ubytování v hotelu, snídanì a veèeøe v hotelu s polévkou a hlavním chodem, lodní lístek v hodnotì 700 Kè (3-4 hod. plavba), plavba s hudbou a prùvodcem, 3chodový obìd... Pøíplatky: Pravèická brána 75 Kè dospìlá osoba, 25 Kè snížené vstupné, soutìsky 60 a 80 Kè dospìlá osoba, 30 a 40 Kè snížené vstupné

4


(B)

Krásy podzimní Šumavy - Tábor, Písek, Milevsko, Povydøí, Tøíjezerní sla, Kašperk, ledovcová jezera, Pancíø Turistika i poznání s ubytováním v srdci Šumavy na Modravì.

Termín: 28.- 30.9.2017

Karlštejn s kaplí sv. Køíže a zámek Dobøíš náš tip Termín: 8.5., 23.9. 2017

!

!

NOVINKA

Program: v brzkých ranních hodinách odjezd z Litovle a Olomouce. Pøejezd na Karlštejn, kde navštívíme gotický hrad, postavený císaøem Karlem IV. v letech 1348-55. Hrad sloužil k ochranì øíšských korunovaèních klenotù a listin a k oslavì panovnického a øíšského majestátu. Jeho význam mìla zvyšovat i sbírka cenných ostatkù. Nejcennìjší na hradì je kaple sv. Køíže ve Velké vìži, jejíž stìny pokrývají polodrahokamy a pozlacená klenba pøedstavuje oblohu. Pod hradem je Muzeum betlémù a Muzeum voskových figurín, kde bude èas na prohlídku. Odpoledne pøejezd do Dobøíše. Návštìva rokokového zámku, který je od roku 1998 pøedán zpìt do vlastnictví rodiny Colloredo Mannsfeld. Prohlídka 1. zámecké expozice - dámské a pánské pokoje, reprezentaèní sály. Poté možnost prohlídky unikátního francouzského parku Skrze nutné rezervace pøedem se pøedpokládá, že o obì dvì prohlídky máte zájem. Cena: 1.150 Kè dospìlí 1.050 Kè dìti 6-15 let, studenti do 26 let a senioøi nad 65 let V cenì: doprava, prùvodce, vstupné na kombinovaný okruh vèetnì kaple, rezervaèní poplatek. Pøíplatky: vstupenka zámek Dobøíš 130 Kè/dosp.os., 80 Kè/senioøi 65+, dìti, studenti

Program: 1.den: odjezd v ranních hodinách z Litovle, Olomouce, pøejezd do Tábora - prohlídka centra, památková rezervace - m욝anské domy, gotická radnice, Husitské muzeum. Pøejezd do Písku. Cestou zastávka v Milevsku - návštìva Premonstrátského kláštera - místo s tisíciletou tradicí a jedineènou atmosférou - nejcennìjší románská stavba v ÈR. V odpoledních hodinách prohlídka Písku - centrum, Kamenný most na Otavì, Sladovna, Mìstská elektrárna. Možnost posezení v pøíjemných kavárnách na nábøeží. Pøejezd na Modravu - ubytování, veèeøe 2.den: snídanì, odjezd na Antýgl. Odtud se dáme jednou z nejkrásnìjších tras.Šumavskou pøírodou projdeme nauènou stezku Povydøí do Èeòkovy Pily. Na trase lze vidìt kamenná moøe, viklany, obøí hrnce, peøeje i menší vodopády (délka 7,5km). Pøejezd busem zpìt na Antýgl. Odtud procházkou na Tøíjezerní sla a podél Roklanského potoka zpìt na Modravu (délka cca 9km).Veèeøe. Možnost návštìvy místního pivovar Lyer s osobitou hospodou - speciální piva, ležáky apod. 3.den: po snídani odjezd pøes Kvildu, Horskou Kvildu smìr Kašperské hory - návštìva hradu Kašperk - okruh Život na hradì. Poté pøejedeme na Špièák. Zde výbìr z nìkolika možností: turistický výšlap na ledovcová jezera - Èertovo a Èerné jezero (okruh cca 10km) nebo výjezd lanovkou na Pancíø (témìø 3km vyhlídková jízda) - výhledy na Šumavu i Alpy - zpìt znovu lankovkou nebo pìšky. V podveèer odjezd zpìt do nástupních míst. Ubytování: pension Modrava - 2,3,4lùžkové pokoje s vlastním soc zaøízením nebo umyvadlem, soc., wc na chodbì Cena: 3.100 Kè / 2.800 Kè (dle ubytování) V cenì: doprava, 2x ubytování v penzionu, 2x polopenze (snídanì, veèeøe), prùvodce Pøíplatky: Husitské muzeum 60 Kè/dosp.os, 40 Kè/snížené, klášter Milevsko 100 Kè/dosp.os, 80 Kè/snížené, hrad Kašperk 95 Kè/dosp.os, 60 Kè/snížené, lanovka Pancíø 80/65 Kè jeden smìr, 130/100 Kè zpáteèní

Telè - klenot moravské renesance a Tøebíè - památka UNESCO

místo

Termín: 13.5. 2017

Krásy západních Èech

!

oblíbené

Program: navštívíme renesanèní zámek v Telèi, kde se natáèela celá øada pohádek. Nejznámìjší je bezesporu „Pyšná princezna“ a „Jak se budí princezny“. Dále následuje procházka pøekrásným historickým centrem. V druhé èásti dne pøejezd do Tøebíèe, která nabízí památky v románském stylu, gotiky, baroka i židovskou ètvr, která byla spolu se synagogou, høbitovem a bazilikou sv. Prokopa zapsána do Seznamu svìtového a kulturního dìdictví UNESCO. Projdeme se židovskou ètvrtí - bludištìm úzkých ulièek a prùchodù, kolem synagog, školy, radnice a rabinátu. Zastavíme se také u baziliky sv. Prokopa, která patøí ke skvostùm støedovìkého stavitelství. Návrat ve veèerních hodinách.

(S)

Cena: 630 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné zámek Telè 120 Kè/dosp.os, 80 Kè/snížené

Termín: 11.- 14.7. 2017 Program: 1.den: Støíbro - Mariánské láznì. Ráno odjezd z Olomouce do Støíbra - prohlídka centra mìsta ve støedovìku proslaveného tìžbou støíbra, odpoledne pøíjezd do Mariánských Lázní - prohlídka centra s kolonádou, volno, odjezd na ubytování, nocleh. 2.den: Waldsassen - Cheb - Františkovy láznì Snídanì, dopoledne návštìva nìmeckého mìsteèka Waldsassen s ohromujícím areálem kláštera a katedrálou, návštìva Chebu s unikátním souborem historických hrázdìných domù Špalíèek - volno, kolem poledne návštìva Františkových Lázní - procházka, veèer návrat na ubytování, nocleh. 3.den: Chodová Planá - Kladská - Láznì Kynžvart Snídanì, dopoledne odjezd do mìsteèka Chodova Planá - volno, možnost obìda v unikátní restauraci ve skále pod starým pivovarem, odpoledne návštìva areálu pøírodní rezervace Kladská vèetnì loveckého zámeèku, k veèeru odjezd do Lázní Kynžvart se zámkem knížete Metternicha, nocleh. 4.den: Loket - Beèov - Karlovy Vary Snídanì, ráno návštìva mìstské památkové rezervace Loket, pøed polednem odjezd pøes Beèov (zámek s relikviáøem Sv. Maura) do lázní Karlovy Vary - pìší procházka starým centrem v meandru øíèky Teplá s hotelem Thermal, lázeòskými domy, Mlýnská kolonáda, Vøídelní kolonáda, kostely - volno k procházkám, pøíp. vyhlídky nad mìstem, k veèeru odjezd z Karlových Varù do nástupních míst, pøíjezd pozdì veèer.

Zvíkov + Orlík - plavba lodí po pøehradì os

(B)

!

vìdèený

Termín: 17.6. 2017

zájezd

Program: v brzkých ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce, Prostìjova, Vyškova… na Zvíkovské Podhradí - prohlídka hradu Zvíkov (vyhlídky na pøehradu). Odtud následuje plavba lodí po Orlické pøehradì pod zámek Orlík a prohlídka zámku vèetnì vyhlídky na pøehradu. Návrat ve veèerních hodinách.

Cena: 3.950 Kè V cenì: doprava klimatizovaným autokarem, 3x nocleh, 3x snídanì, pojištìní léèebných výloh v zahranièí, prùvodce Pøíplatky: 3x veèeøe 450 Kè

Cena: 900 Kè V cenì: doprava, prùvodce, lodní lístek Pøíplatky: hrad Zvíkov - Královský palác 70 / 45 Kè, Orlík 120 / 80 / 60 Kè

5


Tajemná Houska - Romantický Stránov Termín: 16.9. 2017

!

(B)

Støedovìká krèma Dìtenice,

náš

tip

lodí Arnošt z Pardubic po Labi na Kunìtickou horu - strašidelná prohlídka zámku a pivovaru, støedovìký program s hostinou

Program: po loòském úspìchu zaøazujeme opìt do nabídky návštìvu novorenesanèního zámku Stránov a hradu Houska. O Housce se øíká, že je nejen po setmìní nejstrašidelnìjším hradem Èeska, o èemž se pøesvìdèil i ameriètí filmaøi ve svém poøadu Most Haunted (mapujícím nejstrašidelnìjší místa svìta). Provede nás dlouholetý kastelán v dobovém kostýmu pan Konopásek a to tak dùkladnì, že nevynechá ani zdejší Peklo a hradní sklepy. Po prohlídce hradu vyrazíme ještì na malou vycházku k pozùstatkùm lesní kaple s malou jeskyòkou. Dále pak v programu zámek Stránov - romantická, takøka neznámá stavba u Jizerního Vtelna. Už v roce 1933 zde vznikl první èeský zvukový film a sice detektivka - Záhada modrého pokoje. Pozdìji pohádky Zaèarovaná láska, Vánoèní pøíbìh èi O svatební krajce. Èeká nás taktéž zevrubná prohlídka vèetnì výstupu na zámeckou vìž. Obì tyto stavby spojuje jedno jméno, pana Šimonka - prezidenta pøedváleèných Škodových závodù, jehož potomkùm byly navráceny a kteøí se snaží stavby zvelebit do dávného lesku. Výpravu povede spisovatel Milan Zacha Kuèera, který na hradì Houska mnoho let pøednáší na každoroèní záhadologické konferenci Sfinga a je tak tím správným prùvodcem. Mezi návštìvami hradu a zámku zastávka na obìd buï v Hospùdce „Na konci sil“ pod hradem Houskou nebo v Penzionu v Ráji.

Program: odjezd ráno z Olomouce, Litovle, Mohelnice. První zastávkou budou Pardubice. Možnost návštìvy zámku, který je vnímám jako jeden z nejcennìjších klenotù pøíkladnì obnovené palácové architektury v Èeské republice (rytíøské sály, zámecká kaple) nebo procházka zámeckými valy pøes Tyršovy sady - unikátní zrekonstruovaný mìstský park - místo setkání i relaxace do historického centra mìsta. Poté nás èeká hodinová romantická plavba na lodi Arnošt z Pardubic pod Kunìtickou Horu. Individuální prohlídka „Kuòky“ - hradu, kde se zabydlel Rumburak. Na 17 hod. pøejedeme do Dìtenic. Návštìva zámku se strašidelnou prohlídkou, kde se spíše zasmìjete. Veèeøi si dáme ve støedovìké krèmì. Ocitneme se uprostøed støedovìkého života - šenkýøky nám budou tancovat na stole, loupežníci šermovat a støílet pøímo vedle vás. Potkáme žebráka, který na nás vyloudí jídlo a nikdy nebudeme tušit, zda se právì my nestaneme obìtí upalování kacíøù... Personál v krèmì se s hosty pøíliš nemazlí. Souèástí programu je exkurze v místním pivovaru a zámku.

Cena: 790 Kè

Cena: 1.370 Kè

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné hrad Houska 80 Kè, zámek Stránov 70 Kè, obìd Nástupní místa: Olomouc, Litovel, Mohelnice, Moravská Tøebová, Svitavy, Jièín

V cenì: doprava, prùvodce, støedovìký program v hodnotì 650 Kè (hermelín, 1x masový špíz, 1x klobásy, 1x kuøecí stehno, uzená krkovice, grilovaná kukuøice, vepøový steak, 2 druhy omáèek, pecínek chleba, medovník), 1x buï pivo nebo víno èi nealko nápoj, vstupné na strašidelnou prohlídku zámku a exkurze v pivovaru Pøíplatky: Kunìtická hora 80 Kè/dosp.os, 55 Kè/dìti, studenti a senioøi nad 65 let, Zámek Pardubice 140 Kè/dosp.os, 70 Kè/ dìti, studenti a senioøi nad 65 let, kaple 50 / 25 Kè snížené, rytíøské sály 50 / 25 Kè snížené, plavba lodí 220 Kè

tip

Brno - vila Tugendhat a historické centrum osvìdè

(B) Pohádkový vodní zámek Èervená Lhota oblíbené a Hluboká nad Vltavou místo

Termín: 28.9. 2017

!

náš

Termín: 14.10. 2017

Termín: 7.5. 2017 + podzimní termín bude upøesnìn

!

(B)

!

ený

zájezd

Program: ráno odjezd z Litovle, Olomouce po trase do Brna, kde hlavním cílem bude prohlídka nadèasové technické vyspìlosti této vily, kde sehnat lístky je témìø nemožné. Zde se naše skupina bude muset rozdìlit na 3 èásti po 15 lidech. Vila manželù Grety a Fritze Tugendhatových z let 1929 - 1930, navržená architektem Ludwigem Miesem van der Rohe, je instalovanou památkou moderní architektury. Jako jediná památka moderní architektury v Èeské republice je zapsána na Seznamu svìtového kulturního dìdictví UNESCO. V letech 2010-2012 prošla vila Tugendhat památkovou obnovou a restaurací. Stavba i s pøilehlou zahradou byla restaurována do podoby v dobì jejího dokonèení v roce 1930. Interiéry jsou vybaveny exaktními replikami pùvodního mobiliáøe. V suterénu bylo restaurováno technické zázemí vily (prostory vzduchotechniky, kotelna, strojovna spouštìcích oken, molová komora), které je novì zpøístupnìno veøejnosti v rámci prohlídkové trasy. Je zde také umístìna expozice pøedstavující architekta, stavebníky a život rodiny ve vile do roku 1938, kdy pøed hrozbou druhé svìtové války Tugendhatovi emigrovali. Návštìvníkùm je novì k dispozici bookshop. Zarezervovaný je ROZŠÍØENÝ okruh (obytné prostory, technické zázemí, zahrada) : 3. nadzemní podlaží - tzv. ložnicové patro (horní terasa, vstupní hala, rodièovská a dìtská sekce) 2. nadzemní podlaží - hlavní obytný prostor, pøípravna, kuchyò 1. nadzemní podlaží - tzv. technické patro (strojovna vzduchotechniky, kotelna, strojovna pro elektrické spouštìní oken, prádelna, fotokomora, trezor na kožichy), zahrada, délka: cca 90 min. V dalším programu bude návštìva centra, zrekonstruovaného Zelòáku - zde možnost prohlídky Brnìnského podzemí, hrobky Kapucínù, kostnice u sv. Jakuba … Cena: 790 Kè/dosp.os. 650 Kè dìti, studenti, senioøi od 60 let, ZTP a ZTP/P V cenì: plné vstupné 350 Kè do vily Tugendhat, doprava, technický prùvodce Pøíplatky: Labyrint pod Zelným trhem 160 / 80 Kè, Kostnice u sv. Jakuba 140 / 70 Kè, hrobka Kapucínù 70 / 35 Kè Pro skupiny: doprovodné programy pro školy zapadající do osnov - vytvoøíme nabídku. Pro kolektivy možnost spojení s planetáriem, Brnìnskou pøehradou a jiné.

Program: v brzkých ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce - po trase do Èervené Lhoty. „Pohádkový“ vodní zámek Èervená Lhota vyniká a øadí se k tìm nejkrásnìjším. Èervená Lhota drží prim v poètu pohádek a filmù zde natoèených - Zlatovláska, O zatoulané princeznì, Svatby pana Voka. Zámek nabízí kromì prohlídky interiérù i projížïku na lodièkách po zámeckém rybníku. Celý zámek lze obejít po souši okolo rybníka, odkud se lze pokochat na celou ètyø køídlovou stavbu. Po obìdì pøejedeme do Hluboké. Zámek vdìèí za svoji souèasnou podobu rodu Schwarzenberkù a mnohdy bývá oznaèován jako nejhezèí zámek Èeské republiky. Krásný je rovnìž rozsáhlý krajináøský park. Na zámku nahlédnete do soukromých pokojù i do pøepychových reprezentaèních sálù s vyøezávaným obložením stìn, kazetovými stropy, elegantním stylovým nábytkem, køišálovými lustry a bohatými sbírkami obrazù, støíbra, porcelánu a gobelínù. Podívat se mùžete i na vyhlídkovou vìž a do zámecké kuchynì s množstvím dochovaného kuchyòského zaøízení z pøelomu 19. a 20. století. V zámecké jízdárnì si prohlédnìte expozici jihoèeské gotiky a holandských mistrù ze sbírek Alšovy jihoèeské galerie. Kdo nebude mít zájem o zámek- možnost návštìvy loveckého muzea Ohrada, kde se také nachází ZOO.

Cena: 850 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupné zámek Èervená Lhota Pøíplatky: Reprezentaèní trasa Hluboká 150 Kè, dìti a studenti a dùchodci 80 -100 Kè, vìž 40 Kè, Ohrada lovecké muzeum 100 Kè

6


Brno - Ohòostroje Ignis Brunensis - 20.roèník os

Soundtrack Podìbrady a zámek Louèeò

NOVINKA

Termín: 26.8. 2017

Termín: 3.6. 2017

Cena: 630 Kè

Cena: 440 Kè

V cenì: doprava, služby prùvodce Pøíplatky: vstupné na festival, Louèeò zámek + labyrintárium 190 / 150 / 90 Kè

- exkurze, poznání, relax

V cenì: doprava, prùvodce

(B)

!

osvìdèené

místo

Termín: 3.6. 2017

Protržená pøehrada v Jizerských horách Termín: 17.6. 2017

Program: odjezd smìr Kouty. Pøejezd k pøeèerpávací elektrárnì Dlouhé Stránì, která byla novì zaøazena do 7 divù Olomouckého kraje. Zde je pøipravena exkurze v elektrárnì s výjezdem na Horní nádrž, odkud je velmi zajímavá vyhlídka na Jeseníky. Souèástí prohlídky je návštìva informaèního centra - audiovizuální projekce, shlédnutí dokumentu a návštìva podzemí (generátory). Poté pøejezd do Velkých Losin. Zde mùžete navštívit Ruèní papírnu, zámek nebo nové termály. Jedineèný termální park, který v Èeské republice nemá obdoby. Jako jediný nabízí relaxaèní a regeneraèní vodní svìt, bazény, napuštìné sirnou termální vodou, bublinky i saunový svìt. Pøedpokládaná doba strávená ve Velkých Losinách cca. 3 hod. V cenì: vstupné na exkurzi elektrárny, doprava vèetnì výjezdu na Horní nádrž, prùvodce Pøíplatky: Termály na 3 hod. 280 Kè, rodinné slevy, pøíplatek za saunový svìt 100 Kè, Papírna 100 / 70 / 35 Kè (B)

Z elektrárny Dlouhé stránì po stopách Alfreda Beernitze - exkurze, sýrárna, minipivovar, centrum pivních vynálezù

!

NOVINKA

Program: v ranních hodinách pøejezd z Olomouce, Litovle , Mohelnice do Jizerských hor. Cílem turistického výletu je pak národní památka - Protržená pøehrada, pøírodní rezervace Na Èihadle a vodní nádrž Josefùv Dùl. Pìšky se dále vydáme z Josefova Dolu Sklárny. Èeká nás 4 km stoupání na Mariánskohorské Boudy. Odtud po krátkém odpoèinku už po rovinì a potom z kopce pokraèujte za cílem výletu na bývalou pøehradu, kde zahynulo pøes 60 lidí, 33 domù bylo znièeno zcela a 69 domù tìžce poškozeno - Protržená pøehrada na Bílé Desné v nadmoøské výšce 806 m.n . Jedná se o unikátní zbytky protržené pøehrady. Dodnes se z hráze dochovala šoupátková vìž, zbytky hráze a podzemní štola, kterou se odvádìla voda do sousední nádrže Souš. Projdeme se i novou nauènou stezkou dnem pøehrady (cca 1km). Dalším cílem je pøírodní rezervace Na Èihadle , která se nachází v nadmoøské výšce 980 m. Jedná se o jedno ze známých vrcholových rašeliniš se smrèinami a jezírky. Pramení zde Èerný potok a øíèka Jedlová. Navštívit mùžete vyhlídkovou vìž . Poté se vydáme k vodní nádrži Josefùv Dùl . Celý okruh je o délce asi 25 km. Nebo zpìt pøímo do Josefova Dolu - cca 18 km.

Cena: 490 Kè

Termín: 2.9. 2017

zájezd

Program: odjezd dopoledne - pøejezd do Brna. Prohlídka centra mìsta. V rámci pøehlídky ohòostrojù zde bude probíhat doprovodný multižánrový festival Brno - MÌSTO UPROSTØED EVROPY. Pozdìji odpoledne pøesun k Brnìnské pøehradì, kde je pøipraven další doprovodný program (hudba, atrakce, lunapark, obèerstvení) k festivalu ohòostrojù IGNIS BRUNENSIS. Grandiózní ohòostroje komponované pøímo na hudbu, rozzáøená obloha nad Brnem, úchvatné efekty z kulových pum, obrovské svìtelné kytice a divotvorné obrazce. To vše si mùžete vychutnat nad historickým centrem mìsta, nebo nad hladinou Brnìnské pøehrady. Návrat bude po pùlnoci.

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice, pøejezd do Louèenì. Zde prohlídka zámku Louèeò, který je obklopen krásným pøilehlým parkem s unikátním labyrintáriem. Pøejezd do Podìbrad - procházka lázeòským mìstem, možnost návštìvy Film Legends Museum - postavy ze slavných filmù (Batman, Avatar, Star Wars, Indiana Jones…). Návštìva festivalu - akce pro všechny vìkové kategorie - koncerty filmové hudby v podání známých umìlcù na nìkolika scénách, doplnìní scén o video mapping.

Dlouhé stránì a koupání v termálech Velké Losiny

!

vìdèený

!

Mezinárodní festival filmové hudby a multimédií

Cena: 720 Kè V cenì: doprava, prùvodce

!

NOVINKA

Program: odjezd smìr Kouty. Pøejezd k pøeèerpávací elektrárnì Dlouhé Stránì, která byla novì zaøazena do 7 divù Olomouckého kraje. Zde je pøipravena exkurze v elektrárnì s výjezdem na Horní nádrž, odkud je velmi zajímavá vyhlídka na Jeseníky. Souèástí prohlídky je návštìva informaèního centra - audiovizuální projekce, shlédnutí dokumentu a návštìva podzemí (generátory). Poté se vydáme po stopách Alfreda Beernitze. První zastávka bude v Bìlé pod Pradìdem. Èeká Vás komentovaná prohlídka historického muzea zemìdìské techniky a kozí farmy, spojená s ochutnávkou produktù. Poté pøejedeme do Jeseníku, kde pod dozorem vrchního sládka nahlédneme do tajù výroby a zrání zlatavého moku. Putování zakonèíme v centru pivních vynálezù, kde se seznámíte s životem, pokusy a dílem tajemného jesenického vynálezce. Zážitky molekulární gastronomie a jiné.

Cena: 820 Kè V cenì: vstupné na exkurzi elektrárny, doprava vèetnì výjezdu na Horní nádrž, prùvodce, balíèek po stopách Alfreda Beernitze (kozí farma a minipivovar Jeseník s ochutnávkou, zábava v Centru pivních vynálezù - výklad, hudba, ochutnávka molekulární gastronomie...)

Ostrava - Den NATO a Vzdušných sil Termín: 16.9. 2017 Program: odjezd v ranních hodinách z Litovle, Olomouce a po trase... Dny NATO v Ostravì jsou nejvìtší letecko-armádnì-bezpeènostní akcí ve støední Evropì. Jejím cílem je prezentovat široké veøejnosti co nejširší škálu prostøedkù, kterými disponuje Èeská republika a její spojenci na poli zajišování bezpeènosti. Prezentace tìžké vojenské, policejní i záchranáøské techniky, dynamických ukázek výcviku speciálních jednotek, leteckých ukázek a prezentace výzbroje, výstroje a vybavení útvarù. Nikde jinde pøitom není možné na jediném místì shlédnout špièkové umìní a techniku nejenom vojákù, hasièù a policistù, ale také celníkù, vìzeòské služby, mìstské policie a dalších elitních útvarù.

Cena: 490 Kè V cenì: doprava, technický prùvodce, vstupné zdarma

7


(B)

Peklo Èertovina, pohádková vesnièka Podlesíèko a Kukyho stezka pro rodiny Pøipravte se na zážitky!!! Termín: 20.5. 2017

Baùv kanál, Buchlovice a Buchlov

!

Termín: 10.6. 2017

s dìtmi

(B)

!

osvìdèený

zájezd

Program: lodí poplujeme z Veselí nad Moravou krásnou pøírodou nejen lužním lesem pøes zdymadla smìr Strážnice. Dobrodružstvím bývá pøejezd køižovatkou na vodì, kde se propojuje kanál s øekou Moravou. Následuje pøejezd do Buchlovic. Prohlídka zámku, který patøí k nejvýznamnìjším barokním šlechtickým sídlùm - okruh Zámecké interiéry. Možnost prohlídky zámeckého parku nebo obèerstvení v restauraci u zámku. Poslední zastávkou bude hrad Buchlov - zde individuální prohlídka hradu nb procházka starým hradem s prùvodcem.

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle a Mohelnice smìr Hlinsko. V lesích na Èertovinì vyrostl svìtový unikát - PEKLO! Peklo Èertovina je jediné svého druhu nejen u nás, ale i na celém svìtì! Za pekelnou branou naleznete celkem celkem pìt pater zábavy. Pod jednou støechou zde mùžete zažít, ochutnat, vyzkoušet i spatøit opravdu mnoho! Èerti si pøipravili zábavu pro høíšníky všech vìkových katagorií. V protorách pekla se nachází také jedineèná restaurace, která nabízí tradièní èeskou kuchyni, servírovanou v netradièním prostøedí. Po èertích radovánkách nás autobus pøeveze do pohádkové vesnièky Podlesíèko. Uvidíte chaloupky jako Snìhurka, Rákosníèek, Karkulka, Budulínek... Na závìr výletu se pøesuneme na Kukyho stezku. Nenároèná nauèná interaktivní procházka pro všechny. Návrat ve veèerních hodinách. Cena: 850 Kè dosp. osoba 750 Kè dìti do 160 cm, 810 Kè senioøi, studenti V cenì: doprava, prùvodce, vstup do pekla Pøíplatky: Podlesíèko - dle akce 90 / 140 Kè dosp.os, 50 / 70 Kè dìti

Cena: 690 Kè V cenì: doprava, vstupné na loï, prùvodce Pøíplatky: vstup zámek 130 Kè/dosp.os., 90 Kè/snížené, park 50 Kè/dosp.os, 20 Kè/snížené, Buchlov bez prùvodce 20 Kè/dosp.os, 10 Kè/snížené nebo okruh s prùvodcem 120 Kè/dosp.os, 80 Kè/snížené Poznámka: pro skupiny možná úprava doprovodného programu (Velehrad, skanzen Strážnice, Zlín, Kromìøíž, vinný sklípek...)

Pohádkový zámek Žleby a poklady Kutné Hory Peklo Èertovina a ZOO Jihlava Pøipravte se na zážitky!!! Termín: 16.9. 2017

(B)

Termín: 6.5. 2017

!

pro rodiny

s dìtmi

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle a Mohelnice smìr Hlinsko. V lesích na Èertovinì vyrostl svìtový unikát - PEKLO! Peklo Èertovina je jediné svého druhu nejen u nás, ale i na celém svìtì! Za pekelnou branou naleznete celkem celkem pìt pater zábavy. Pod jednou støechou zde mùžete zažít, ochutnat, vyzkoušet i spatøit opravdu mnoho! Èerti si pøipravili zábavu pro høíšníky všech vìkových katagorií. V protorách pekla se nachází také jedineèná restaurace, která nabízí tradièní èeskou kuchyni, servírovanou v netradièním prostøedí. Po èertích radovánkách nás autobus pøeveze do Jihlavy. Zde navštívíme Zoologickou zahradu bìhem prohlídky navštívíte pìt kontinentù. Èeká vás australská farma, africká savana, hacienda Escondido, tropický pavilon a mnoho dalšího... Návrat ve veèerních hodinách. Cena: 890 Kè dosp. osoba 790 Kè dìti do 160 cm, 850 Kè senioøi, studenti V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka do pekla Pøíplatky: ZOO Jihlava 100 Kè/dosp.os, 60 Kè/dìti a studenti

Cena: 650 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zámek Žleby 130 Kè/dosp.os, 90 Kè/snížené, Vlašský dvùr 85 Kè/dosp.os, 45 Kè/snížené, chrám sv. Barbory 85 Kè/dosp.os, 65 Kè/snížené, kostnice (skupinová vstupenka) 75 Kè/dosp.os, 50 Kè/snížená, dùm Daèického 100 Kè/dosp.os, 50 Kè/snížené

Safaripark - Babièèino údolí Termín: 19.8.2017

!

pro rodiny

s dìtmi

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle pøes Hradec Králové do Dvora Králové nad Labem - dopoledne návštìva Safariparku (ZOO pøevážnì s africkými zvíøaty, èást prohlídky pìšky, èást autobusem), odpoledne pøejezd do Ratiboøic - návštìva Babièèina údolí a Ratiboøic. Odjezd zpìt ve veèerních hodinách.

Cena: 690 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné ZOO Dvùr Králové 195 Kè, dìti 150 Kè, Safaribus 20 minut 30 Kè, Jízda Afrika Truck 60 minut 60 Kè, Ratiboøice zámek 80 Kè/dosp. os., 55 Kè/snížené, Rudrùv mlýn 25 Kè/dosp.osoba, 10 Kè/snížené, vodní mandl 10 Kè

8

!

NOVINKA

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle a Mohelnice. Pøejezd na pohádkový zámek Žleby, který láká nejen filmové režiséry. Poznejte kouzlo romantického zámku v základním okruhu. Poté se pøesuneme do Sedlece u Kutné Hory. Zde navštívíme svìtoznámou kostnici s høbitovním kostelem Všech svatých. Zbytek dne strávíme v Kutné Horì, která je významnou památkovou rezervací. Navštívíme chrám sv. Barbory èi Vlašský dvùr, které patøí k nejvýznamnìjsím památkám mìsta. Daèického dùm slouží jako vzdìlávací a prezentaèní centrum UNESCO. Cestou s interaktivními prvky projdete historií i památkami UNESCO. V závìru dne individuální volno, které mùžete využít k posezení v množství originálních kaváren, èi návštìva dolu Osel s pøilbou na hlavì. Pøíjezd ve veèerních hodinách.


Zájezdy za vínem

Zájezdy do Prahy - s rùzným zamìøením - historické centrum, okružní plavba po Vltavì, Vyšehrad, Grébovka Termín: 13.5. 2017

Poznejte povìstnou pohostinnost, výborná moravská vína a navštivte s námi krásná a zajímavá místa…

(B)

Praha s romantickou plavbou

Vinobraní na Kuksu

!

NOVINKA

Termín: 9.9. 2017

(B)

!

NOVINKA

Program: vypravte se s námi za krásami barokních staveb na svazích Labe, které spolu s vínem slibují vyjímeèný kulturní a gastronomický zážitek! V ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice na Kuks, kde se v tento den koná originální vinobraní. Zažijete požehnání úrodì z obnoveného vinohradu hrabìte Šporka, otevøení léèivých pramenù na kaskádovém schodišti, kdy na místo léèivé vody teèe víno tak, jako za dob hrabìte Šporka. Pøipraveny jsou skvìlé ochutnávky vín, obèerstvení s vínem se snoubící, jarmark nebývalého rozsahu a doprovodný kulturní program pro dospìlé i pro dìti. Jako každoroènì pøijde chvíle, kdy poteèe víno po barokním schodišti a zdarma budou moci ochutnat návštìvníci víno ve vinných lázních.Souèástí programu a vstupenky jsou také prohlídky Hospitalu Kuks - základní okruh, Šporkovská hrobka, historie lékáren. Pøíjezd ve veèerních hodinách.

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice, pøejezd do Prahy s technickou zastávkou. Procházka Prahou s prùvodcem - Václavské námìstí, Františkánské zahrady zelená oáza v centru, Staromìstské námìstí, Karlùv most, Pražský hrad. Odpoledne mùžete obdivovat krásy Prahy z paluby lodi - vyplouvá z pøístavištì Kampa, pluje centrem Prahy kolem Rudolfina až za Štefánikùv most a ke zdymadlu. Zpìt kolem Obèanské plovárny, Strakovy akademie na Kampu. Èeká vás proplutí kleneb Karlova mostu a úchvatné výhledy. Odpoledne návštìva Vyšehradu a vyšehradského høbitova Slavín. Na závìr se pøesuneme do Havlíèkových sadù. Zde nalezneme park v aglickém stylu s unikátní historickou vinicí. Obèerstvit se mùžete ve zrekontruované kavárnì Pavilon Grébovka. Pøíjezd ve veèerních hodinách.

Cena: 850 Kè

Cena: 950 Kè

V cenì: doprava, prùvodce, vstupenka na vinobranní - sklenièka zdarma, neomezená konzumace ve vinných lázních, bohatý jarmark a doprovodný kulturní program, prohlídka Hospitalu

V cenì: lodní lístek, doprava, prùvodce Pøíplatky: Staré purkrabství 80 Kè/dosp.os, 60 Kè/snížené, galerie Vyšehrad 20 Kè

Vinnou stezkou „bosou nohou” do Valtic Termín: 23.9. 2017

Zelené poklady Prahy, Petøín a Národní divadlo Termín 27.5. 2017

(B)

!

osvìdèený

zájezd

Program: v ranních hodinách odjezd do Prahy. Po pøíjezdu v 10 hod. následuje celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla, která nás zavede k základním kamenùm, do hledištì a hlavního foyer, kde mùžeme obdivovat díla Mikoláše Aleše, Františka Ženíška a dalších umìlcù generace Národního divadla. V další èásti se vydáme do oblíbeného parku na Petøínì (zahrady), Petøínská rozhledna - úžasné výhledy na Hradèany a Malou Stranu. Zde se dostaneme lanovkou nebo možnost vystoupat pøíjemnou procházkou. Možnost návštìvy Zrcadlového bludištì. V další èásti programu mùžeme dle zájmu a výbìru navštívit nìkteré ze zahrad Pražského hradu. Nejproslulejší zahrady PH, které ho obklopují z obou stran. Na severu je to zahrada Královská s originálním letohrádkem královny Anny, zpívající fontánou, Lvím dvorem a Míèovnou. Z jihu hrad zdobí zahrady Rajská a Na Valech. Cena: 790 Kè dosp.os. 730 Kè dìti do 15 let a senioøi nad 65 let V cenì: vstupné do Národního divadla, doprava, prùvodce Pøíplatek: pøípadné další vstupy

Cena: 490 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Kolonáda na Reistnì 30 Kè, zámek 160 Kè/dosp.os, 110 Kè/snížené, bylinková zahrádka 40 Kè/dosp.os., 30 Kè/snížené

9

!

NOVINKA

Program: novinkou je tento pohodový výlet, který mùžeme doporuèit všem vìkovým kategoriím. Ráno odjezd z Litovle, Olomouce, Prostìjova do vesnice Schrattenberg. Odtud se vydáme na pohodovou Stezku bosou nohou. Jedná se o velmi pøíjemnou procházku s interaktivními zastávkami - asi 5km, která vede k romantické stavbì Kolonáda na nejvyšším bodì Lednicko-valtického areálu.Zde možnost vystoupat na Reistnu a kochat se výhledy do okolí.Také je možno degustovat víno od místních vinaøù. Trasa vede pøevážnì pøes vinohrady s 11 zastávkami. Odpoèinout si mùžete na mamutí lavièce nebo si pøeèíst zajímavý keltský horoskop - jaký strom, taková povaha. Stezka konèí ve Valticích. Zde doporuèujeme návštìvu zámku, který je památkou UNESCO - základního okruhu, expozic nebo bylinkové zahrádky, kde najdete na 300 druhù bylin v tématických záhonech. Individuální volno k ochutnání burèáku, vín v místních vinotékách. Odjezd ve veèerních hodinách.


Mutìnice - Burèákový pochod Termín: 14.10. 2017

!

oblíbené

místo

Slovensko - turistika, poznání, termály a relaxace Velikonoèní trojkombinace - Perly na Dunaji - Bratislava, Budapeš, Vídeò N

Program: v ranních hodinách pøejedeme do Mutìnic na 40. pokraèování již velmi tradièní a hojnì navštìvovaná akce, døíve poøádaná Klubem èeských turistù. Obèerstvení po celé trase až do Mutìnic je zajištìno místními vinaøi. Dáme se ke sklepùm Pod Dubòanskù horù, kde Turistický pochod èítající na tisíce úèastníkù prochází trasy vedoucí kolem vinic s dozrávající úrodou. Protože se akce koná v dobì vinobraní, nabízí návštìvníkùm možnost ochutnávky rodících se mladých vín, burèákù a slováckých specialit. Pøedevším se jedná ovšem o turistickou vycházku (9 až 15 km) s velkými nástrahami... :-)

Termín: 14.- 16.4. 2017

!

OVINKA

Program: 1.den: v ranních hodinách odjezd do Bratislavy. Návštìva centra mìsta - Dom sv. Martina, Michalská brána, Bratislavký hrad - prohlídka hradu a klenotnice. V odpoledních hodinách most SNP a kafe v bratislavském UFO. Veèeøe. 2.den: snídanì, pøejezd do Budapešti - kde následuje prohlídka hradní èásti tzv. Budy Královský palác, rybáøské bašty. Navštívíme centrum bulvární èásti tzv. Peši s možností ochutnat dort Esterházy a pøitom se bavit i poznávat. V odpolední èásti nabízíme výlet lodí na Markétin ostrov - okruh kolem památek s èeským výkladem - nutno nahlásit se pøedem! Pøejezd zpìt do Bratislavy. Veèeøe. 3.den: snídanì, odjezd do Vídnì. Zde možnost strávit celý den odpoèinkem a relaxací ve vyhlášených termálních lázních Therme Wien nebo se zúèastnit prohlídky historické èásti Vídnì s prùvodcem. V odpoledních hodinách individuální volno. Pøíjezd ve veèerních hodinách.

Cena: 480 Kè V cenì: technický prùvodce, doprava

Cena: 3.490 Kè V cenì: doprava, prùvodce, 2x ubytování v hotelu***, 2x polopenze, pobytová taxa, pojištìní CK proti úpadku Pøíplatky: Bratislavský hrad 7 €, plavba lodí 3900 HUF, Therme Wien 24 €

Bratislava a plavba lodí po Dunaji Termín: 1.5. a 5.8. 2017

!

NOVINKA

Program: v ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce. Pøejezd do Bratislavy - zde prohlídka historické èásti mìsta s prùvodcem. V odpoledních hodinách poplujeme lodí po øece Dunaj ke zøíceninì hradu Devín. Návštìva Devína - vèetnì zrekonstruované horní èásti hradu, který byl dlouhodbì uzavøen.

Cena: 590 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: loï 8 €/dosp.os, 5 €/dìti do 15 let, Devín 4 € (B)

Za vínem a pohodou do sklípku na jih Moravy Termín: 4.11. 2017

!

NOVINKA

Program: kolem poledne odjezd z Litovle, Olomouce do Pavlova. První zastávkou bude Archeopark. Návštìvníky zaujme nejen unikátní stavbou, ale i výbornì zpracovanými interaktivními expozicemi. Procházka malebnou vesnicí Pavlov kolem vinných sklípkù se zastavením ve vinném baru - možnost degustace vín místních vinaøù. Pøesun do Mušova návštìva vinného sklípku z 19.století. Pøipravena bude degustace 5 vzorkù vín, teplá veèeøe, studené obèerstvení, domácí koláèky, 0,7l vína na osobu, voda ve džbánech. K dobré pohodì pøispìje harmonikáø. Pobyt ve sklípku 5 hodin. Pøíjezd zpìt do nástupních míst v noèních hodinách.

Cena: 970 Kè V cenì: doprava, prùvodce, sklípek - degustace 5 vzorkù vín, teplá veèeøe, studené obèerstvení, domácí koláèky, 0,7l vína na osobu, voda ve džbánech, harmonikáø Pøíplatky: Archeopark 90 Kè

!

náš Tajemné Èachtice - poznání i zážitek ti p aneb po stopách Alžbìty Báthoryové Termín: 13.5. a 23.9. 2017

(B)

!

NOVINKA

Program: v ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce, Pøerova do Èachtic. V první èásti programu navštívíme hrad, kde vás èeká speciální prohlídka hradu. V poledne je pøipraven obìd v místním Rolnickém družstvu „Špecialita pána pøedsedu družstva“. V druhé èásti dne prohlídka kostela v Èachticích a Draškovièovského kaštiela s muzeem zbraní, dobových dokumentù a archeologických sbírek, dále prohlídka Èachtického podzemia spojená s malým rautem a ochutnávkou èerveného vína "Báthoryèkina krv" Možnost nákupu vína. V podveèer odjezd zpìt do ÈR. Celý den pùjdete po stopách Alžbìty Báthoryové spolu se spisovatelem a badatelem Milanem Zachem Kuèerou, který spolu s TV štábem zde zkoumá záhady kolem života a smrti A. Báthoryové.

Cena: 770 Kè V cenì: doprava, prùvodce, obìd, malý raut s ochutnávkou místního vína Pøíplatky: hrad 2,50 €/dosp.os, muzeum 2 €/dosp.os, 1 €/snížené, podzemí 1,50 €/dosp.os.,1 €/snížené

10


Pohádkové Bojnice a lázeòské Piešany Termín: 24.6. 2017

!

NOVINKA

Program: v ranních hodinách pøejezd na Slovensko. První zastávkou budou Bojnice. Zde možnost návštìvy krásného Bojnického zámku, který patøí k nejvýznamnìjším slovenským památkám èi návštìva ZOO Bojnice. V odpoledních hodinách se pøesuneme do Piešan. Pohodová prohlídka lázeñského centra s veèerní plavbou po øece Váh a vodní nádrži Slòava. Pøedpokládaný návrat v pozdních veèerních hodinách.

Skanzen Vychylovka a Jánošíkove diery Termín: 9.9. 2017

Program: v ranních hodinách pøejezd na Slovensko, kde následuje návštìva Múzeua Kysuckej dediny - skanzen s expozicemi v krásném pøírodním amfiteátru + projížïka unikátní úvraovou železnicí. Poté se pøesuneme do Terchové - z parkovištì nástup na turistický výšlap Dolními a Horními „Jánošikovými dieramy”. Trasa vede podél kaskád, peøejí a vodopádù, stupaèkami a žebøíky nádhernou pøírodou. Délka trasy 4-5 hod. dle nároènosti (možno absolvovat i s dìtmi).

Cena: 670 Kè

Cena: 600 Kè

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zámek Bojnice 8 €/dosp.osoba, 7 €/ senior nad 65 let, 3,50 €/ dìti 6-15 let ZOO 5 €/dosp.os., 2, 50 €/ senioøi,studenti, 2 €/ dìti 4-15 let, plavba 4,50 €/ osobu

V cenì: doprava, prùvodce

Termály Ve¾ký Meder a Bratislava Súlovské skály a pltì na Váhu Termín: 27.5. 2017

Termín: 1.5. a 30.9. 2017

!

náš

(B)

!

osvìdèený

zájezd

Program: ráno odjezd z Litovle, Olomouce. Kolem 10 hod. dojezd k Thermal Corvinus - oblíbené slovenské termální láznì v nádherném lesoparku. Rozsáhlý moderní rekreaèní komplex s celoroèním využitím cca 65 km od Bratislavy. Celkem 9 bazénù vèetnì plaveckého, tobogány v cenì vstupného, sauny za pøíplatek, moøské koupele, lanová dráha Tarzania. Bazény jsou 3 venkovní, 2 polokryté a 4 vnitøní s teplou term. vodou 26-37 C. Solná jeskynì, moøská koupel je velmi jemná a hustá aerosolová mlha ze silnì mineralizované vody podobného složení, jako má voda z Mrtvého moøe. Kolem 16.00 pøejedeme do Bratislavy - zde cca 2 hodinová zastávka v centru - možno využít k prohlídce mìsta nebo k posezení v místních kavárnách èi restauracích. Dojezd ve veèerních hodinách.

tip

Program: v ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce do pozoruhodného skalního mìsta Súlovské skály. Èeká vás asi 4km nauèná trasa støednì nároèným terénem.Kolem chaty Súlov se vydáme ke 13 m vysoké impozantní Gotické bránì. Nejvyšším bodem trasy je potom hrad Súlov, který se nazýval Roháè a sloužil jako stážní hrad. Sestup loukou pøi Kamennom hribe zpìt k chatì. Vzhledem k impozantním pøírodním scenériím láká tato lokalita filmaøe (Král sokolù). V odpoledních hodinách pøejezd ke Streènu. Zde následuje jedineèná plavba na pltích streèianskou úžinou. Zažijete atraktivní hodinovou plavbu s výkladem krojovaných pltníkù. Návrat zpìt ve veèerních hodinách.

Cena: 890 Kè V cenì: doprava, prùvodce, celodenní vstupné do termálù

Cena: 590 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: pltì 10 €

Termální láznì Podhájska

(S)

Termín: 27.5., 5.8., 28.9., 28.10. 2017

Vysoké Tatry - Štrbské pleso Termín: 24.6. 2017

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce - pøejezd na Slovensko do Podhájské, která si vysloužila oznaèení„slovenské Mrtvé moøe„ díky obdobnému chemickému složení místních pramenù. Slaná termální voda pùsobí pøímo zázraènì na revmatická onemocnìní, bolesti zad a kloubù, cévní nemoci, ekzémy, prùdušková onemocnìní a nemoci dýchacích cest. Teplota vody ve venkovním sedacím bazénu je 38 °C. V areálu budete mít možnosti stravování, využití masáží, perlièkových koupelí a elektroléèby. Od roku 2013 je v provozu nový krytý zážitkový komplex s bazény, Øímské láznì a saunový svìt - s naší CK uplatníme 10% slevu na vstupném!

!

osvìdèený

zájezd

Program: v èasných ranních hodinách odjezd z nástupních míst. Následuje celodenní pobyt v Tatrách s prùvodcem: Vysoké Tatry - Štrbské Pleso - volno, možnost výjezdu na Solisko. Ve veèerních hodinách odjezd zpìt do ÈR - návrat do nástupních míst.

Cena: 750 Kè

Cena: 730 Kè

V cenì: doprava, služby prùvodce CK Pøíplatky: záloha na skøíòku 3,50 €, vstup do lázní: venkovní: dospìlí 3 €/hod. (3-4 hodiny), dìti 3-15 let 1,50 €/hod., do 3 let zdarma, osoby se ZTP 2,50 €/hod., kombinované vstupy do kryté èásti od 11 €

V cenì: doprava lux. busem, prùvodce Pøíplatky: lanovka Štrbské Pleso - Solisko 13 € (obousmìrná)

11

!

NOVINKA


!

Vídeò - Dùm moøe a centrum mìsta pro rodiny

Rakousko - poznávací zájezdy

Termíny: 22.4.,17.6., 14.10. 2017

Romantika solné komory - alpská jezera,

Program: ráno odjezd z Litovle, Olomouce a po trase na Vídeò. Návštìva Moøského akvária s nejvìtší nádrží a expozicí se žraloky a s karetou, zároveò jsou zde vystavené žraloèí èelisti, lastury a potápìèský skafandr. Dále vás èeká tropický pavilon a nový krokodýlí park s volnì létajícími ptáky a bìhajícími opièkami. Je zde expozice plazù, ještìrek a hadù, tropických sladkovodních akvárií - úžasnì zbarvené rybky, i roztodivné sasanky, hvìzdice, ježovky a korály. Nechybí ani chobotnice, žraloèí vajíèka, ostrorepy, moøská akvária... Druhá èást programu je vìnovaná prohlídce historické èástí Vídnì s prùvodcem nebo pro zájemce osobní volno.

!

Bad Ischl, Hallstatt, Gmunden, Schloss Ort náš

tip

Termín: 9.- 10.9. 2017

s dìtmi

Program: 1.den: odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách. Pøejezd do mìsteèka Bad Ischl prohlídka historického a lázeòského centra a pøilehlých zahrad. Poté se pøemístíme k jezeru Wolfgangsee. Navštívíme mìsteèko St. Wolfagang im Salzkammergut se známým poutním kostelem. Zde také možnost výjezdu zubaèkou na vrchol Schafberg (1783 m) nebo strávit volný èas u jezera. Dále návštìva vesnièky Strobl a Mozartovy vesnièky St. Gilgen. Poté pøejezd na ubytování. 2.den: snídanì, poté pøejezd do jedné z nejatraktivnìjších a nejmalebnìjších rakouských vesnic - Hallstatt (zapsáno v seznamu UNESCO), umístìné na úpatí masívu Dachstein na bøehu jezera. Zájemci mohou navštívit nedalekou rozhlednu, pøípadnì solný dùl. Dalším místem, které navštívíme, bude vesnice Trauenkirchen se slavným kostelem s rybáøskou kazatelnou. Posledním našim zastavením bude mìsto Gmunden, které okouzlilo významné osobnosti dìjin. Po prohlídce historického centra s malebnými ulièkami se podíváme k zámku Schloss Ort, který proslavil nìmecký seriál Schlosshotel Ort. Poté návrat domù.

Cena: 590 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné Moøský svìt: 16,70 €/dosp., 7,60 €/dìti 6 -15 let, 5,10 €/dìti 3-5 let

Cena: 2.990 Kè V cenì: doprava, prùvodce, ubytování se snídaní Ubytování: 2lùžkové pokoje se soc. zaøízením

Vídeò - Schönbrunn - zámek a ZOO pro rodiny + okružní jízda Vídní s dìtmi

!

S námi máte množstevní zvýhodnìné vstupné!

Termín: 6.5., 17.6., 19.8., 28.10. 2017 Program: odjezd kolem v ranních hodinách Pøejezd do Vídnì - zde okružní jízda centrem mìsta s výkladem prùvodce. Dojezd k zámeckému areálu Schönbrunn. Možnost návštìvy zámku velký okruh, kde uvidíte zámecké interiéry se zvukovými simulátory v èeském jazyce. Dále je možné navštívit expozici koèárù, Kinder muzeum, skleníky a hlavnì krásnì rozkvetlé zahrady. Druhá možnost je návštìva nejstarší zoologické zahrady svìta, která vznikla na popud manžela Marie Terezie, Františka I. v roce 1752 rovnou v zahradách císaøského sídla. Historie dýchá na návštìvníka pøedevším ze starých pavilonù, které jsou opravené a stále funkèní procházíte po prosklené podlaze a pod nohama vám plavou tuèòáci, nebo když jdete tunelem z pìticentimetrového plexiskla a všude kolem jsou jenom samé ryby, sloni, opièky, pandy, Tropický pavilon, výbìhy… Motto zoologické zahrady dodnes zní: „Schönbrunn má být zoologická zahrada se šastnými zvíøaty.“

Hitlerovo Orlí hnízdo a Alpské vyhlídky osvìdèený Termín: 18.- 20.8. 2017

!

Cena: 590 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup zámek 16,50 €, Gloriette 4 €, ZOO - skupinové 16,50 €/dosp.os, 8 €/snížené

zájezd

Nabízíme oblíbený zájezd do krásné alpské pøírody a velmi zajímavé lokality. Pastva pro fotoaparáty a lidi, co mají rádi kouzlo hor a relaxaci. Na základì aktuální pøedpovìdi poèasí se mùže program v jednotlivé dny pøesunout. Program: 1.den: odjezd velmi èasnì ráno smìr Rakousko, prùjezd Rakouskem ve smìru na Salzburg. Pøejezd do Salzburgu - návštìva Mozartova mìsta spojená s prohlídkou a možností návštìv muzeí (Natur museum, Rodný dùm Mozarta...). Pøejezd na ubytování v mìsteèku Niedersill èeský penzion. Po veèeøi možnost procházky mìstem. 2.den: ráno po snídani výjezd Grossglocknerskou silnicí (úchvatné pohledy na národní park Vysoké Taury) zastávky na vyhlídkách. Delší zastávka na vyhlídce Franz - Josefs Höhe s vyhlídkou na ledovec pod Grossglocknerem (nejvyšší hora Rakouska 3748m). V druhé èásti dne pøejezd do mìsteèka Bad Gastein. Pro zájemce možnost návštìvy Skalních termálních lázní. Kdo nebude mít zájem do lázní, tak mùže navštívit centrum - vodopád, krásné lázeòské centrum, kávièka apod. Veèeøe. 3.den: ráno po snídani pøejezd na Lichtensteinskou soutìsku (asi 1km) s pøekrásnými výhledy do nitra zemì, s pohádkovì modrou øíèkou. Pøejezd do Berchtesgadenu - malebného podalpského mìsta (možnost prohlídky), nádherné výhledy na masiv Watzmann (2714m), pøejezd do ètvrti Obersalzberg, kde pøesedáme na místní bus, jenž umožní skvìlou panoramatickou vyhlídkovou jízdu (asi 6km) pod Kehlstein (1837m). Zde výtahem na Kehlstein - Hitlerovo Orlí hnízdo - nádherné výhledy do okolí (za dobrého poèasí lze vidìt i Salzburg). Možnost návštìvy zdejší expozice vìnované dobì, kdy tu pobýval Adolf Hitler. Po návštìvì Kehlsteinu pøejezd k jezeru Königsee - krátká zastávka. Návrat v pozdních veèerních hodinách.

Letní noèní koncert Vídeòských filharmonikù svìdèený - v zahradách zámku Schönbrunn ozá

!

jezd

Termín: 25.5. 2017

Program: v odpoledních hodinách pøejedeme do Vídnì k zámku Schönbrunn, prostor pro individuální prohlídku zámeckých exteriérù, možnost procházky parkem, individuální volno. Ve 21.00 zaèátek koncertu Vídeòských filharmonikù v parku u Neptunovy kašny, vstup zdarma! V minulosti jsme jeli s pøedstihem a vìtšina úèastníkù mìla místa k sezení. CK ovšem negarantuje s ohledem na možnou situaci. Návrat kolem 02 hod.

Cena: 4.550 Kè V cenì: doprava, 2x snídanì, 2x veèeøe, 2x ubytování v penzionu, silnièní poplatky Pøíplatky: Orlí hnízdo 17 €, Soutìska 5,50 €, Termály 20 €, Grossglockner rozpoèítaný výjezd 5 €

Cena: 580 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupné na koncert zdarma

12


Vídeò - ZOO a Prátr Termín: 23.9. 2017

!

pro rodiny

Tulln - zahradní veletrh

s dìtmi

- ráj pro zahrádkáøe a milovníky kvìtin

Program: ráno pøejedeme do Vídnì, kde navštívíme areál zámku Schönbrunn. Jsou zde nádherné zahrady a Kinder muzeum. Hlavním lákadlem bude kouzelná ZOO s nìkolika skleníkovými pavilony. Závìr patøí zábavnému parku Prátr, kde je spousta adrenalinových atrakcí a kolotoèù. Pøíjezd ve veèerních hodinách.

(B)

!

oblíbené

místo

Termín: 2.9. 2017

Program: slavnost kvìtin pro zahrádkáøe a milovníky kvìtin. Uvidíte 100.000 kvìtù a rostlin rakouských zahradníkù, palmy, ovocné školky, vše pro zahradní kutily, ovoce i zeleninu. Vše doprovází hudba.

Cena: 590 Kè

Cena: 950 Kè

V cenì: doprava, prùvodce, mýtné Pøíplatky: ZOO - skupinová 16,50 €/dosp.os, 8 €/snížené, vstup zámek 16 €, Gloriette 4 € vstup atrakce v Prátru 3 - 10 € (orientaèní ceny)

V cenì: doprava, prùvodce, mýtné, vstupné na veletrh

Romantika alpských jezer

!

- jeden z nejkrásnìjších koutù Rakouska osvìdèený

zájezd

Termín: 15.7. 2017

Program: ve velmi brzkých ranních hodinách pøejedeme z Litovle, Olomouce do Rakouska Solné komory, kde naleznete nejen malebná údolí, ale i prùzraèná jezera, ve kterých se zrcadlí vrcholy horských masivù. Traunsee - zastávka u jezera v obci Traunkirchen (v kostelíèku je kazatelna ve tvaru rybáøské loïky); následuje jezero Hallstatersee, které je s velikány Dachsteinu v zádech opravdovým jezerním skvostem. Tøetí zastávkou je Wolfgangsee - jedno z nejkrásnìjších alpských jezer obklopené horami, St. Wolfgang - malebné mìsteèko, starobylé m욝anské domy, gotický farní kostel - raritou je vyøezávaná starobylý oltáø. Jezera obklopují menší mìsteèka, která mají nezapomenutelnou atmosféru. Návrat v noèních hodinách zpìt do nástupních míst.

Cena: 1.190 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Zámek Laxenburg a návštìva Slavnosti rùží v Badenu Termín: 3.6. 2017

!

NOVINKA

Program: odjezd z Litovle, Olomouce, pøejezd do Laxenburgu. Okouzlí vás impozantní zahradou zámeckého parku s pùsobivou architekturou, pavilóny, umìlé jeskynì, èi støedovìce vyhlížející turnajový dvorec. Dominantou je vodní hrad Franzesburg na ostrovì, kde císaø Fratišek Jozef s císaøovnou Sissi trávili po velkolepé svatbì medové týdny. Urèitì se svezeme romantickou plavbou na lodièce. V odpoledních hodinách pøejezd do oblíbeného mìsta Baden, které je nazýváno mìstem rùží. Nachází se zde nejvìtší rozárium Rakouska s více jak 600 druhy rùží. Pestrobarevná podívaná se vám naskytne na Slavnosti rùži v Badenu - potìšení pro všechny smysly.

Wachau - romantická plavba na lodi (UNESCO) Termín: 17.6. a 9.9. 2017

!

náš

tip

Program: navštívíme romantické údolí Wachau... První zastavení je v Melku. Zde nás èeká prohlídka mìsteèka a návštìva majestátního benediktinského kláštera s tradicí více než 900 let. V rámci vstupného do kláštera je i prohlídka zahrad. Poté se nalodíme na výletní loï a polujeme s nádhernými pohledy na vinice, zøíceniny apod. do Krems. Zde nás èeká už kratší prohlídka mìsta.

Cena: 670 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: cena kombinované vstupenky: vstup do parku, prohlídka zámku s audioprùvodcem v èeštinì a pøívoz lodí k zámku: 12 € za osobu, dítì do 14 let 6 €

Cena: 820 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup na loï 24,50 €, dìti do 10-15 let 12 €, Melk 9 € vèetnì zahrad

13


Ozubená dráha na Schneeberg a turistika po høebeni

Rakousko - zájezdy s turistickým nádechem Pøi všech zájezdech s turistickým zamìøením poèítejte s odjezdem v èasných ranních nebo noèních hodinách z ÈR. CK si vyhrazuje právo zmìnit nebo upravit program v pøípadì velké nepøíznì poèasí! S sebou doporuèujeme dobrou obuv, malou lékárnièku a odìv do každého poèasí! Cestovní doklad - pas nebo obèanský prùkaz! Doporuèujeme uzavøít pojištìní léèebných výloh do zahranièí za 30 Kè prostøednictvím naší CK (viz. pøehled pojištìní).

Medvìdí soutìska Termín: 20.5., 26.8., 7.10. 2017

Termín: 22.7. 2017

V roce 2016 jeden z nejúspìšnìjších zájezdù!!! Pìkné poèasí podtrhne tento naprosto jedineèný pøírodní zážitek - krásné výhledy. Program: v ranních hodinách pøejezd asi 80 km za Vídeò do lázeòského mìsteèka Puchberg. Roku 1897 byla vybudovaná úzkokolejná ozubená dráha na Schneeberg. Ozubnicová dráha si to míøí 10 km vzhùru k nebi a vyveze návštìvníky až do vysokohorské krajiny na Schneebergu. Bìhem pomalé a pohodlné jízdy uvidí cestující šavnatì zelené louky, voòavé jedlové lesy a nádherné panoráma pøekrásného svìta hor. Lokomotivy Salamander zvládnou na trati dlouhé 9,8 km pøevýšení 1223 m. Doba jízdy je 1 hod. a 30 min. Jedná se o nejvýše položenou železnièní stanici v Rakousku v 1795 m n.m. Èeká nás pøevýšení 1218 m. Touto zubaèkou (mlokem) se vydáme na vrchol pohoøí, odkud povede høebenová procházka po nejvyšších partiích Dolního Rakouska. Nádherný panoramatický výhled. Cestu zakonèíme krátkou návštìvou u nedalekých vodopádù. V pøípadì velké nepøíznì poèasí: návštìva jeskynì Seegrotte, lázeòského mìsta Baden s možností termálù, lehká turistika Kamenná soutìska a vodopády Myra.

(B)

!

oblíbené

místo

!

náš

tip

Program: tento nejoblíbenìjší turistický zájezd již tradiènì zaøazujeme do nabídky. Odjezd z ÈR brzy ráno kolem 4:00 hod. Pøíjezd na parkovištì - odtud následuje turistický pochod nádhernou pøírodní scenérií, kde pøekonáváme 166 mostù a žebøíkù (délka samotné soutìsky je 1300m a pøevýšení 350m). Øíèka Mixnitz tvoøí na nìkolika místech sérii úchvatných vodopádù. Odmìnou pøi zdolávání soutìsky jsou nádherné panoramatické výhledy i zastavení u hospùdky, zvláštì pokud absolvujete celou trasu pøes vrchol Hochlantsch (1720m n.m.) Trasa je zakonèena u oblíbeného slatinného jezera.

Cena: 790 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zubaèka 32 € obousmìrná, dìti do 6 let zdarma, 6-15 let 50% sleva

Cena: 970 Kè V cenì: doprava, prùvodce, mýtné, vstupné do soutìsky

Semmering- první horská železnice v Alpách Termín: 29.7. 2017

Duhové vodopády Palfau a Døevìná vodní osvìdèený stezka v údolí øeky Mendling

Program: odjezd v ranních hodinách z Olomouce smìr Pohoøelice - Mikulov - Vídeò Semmering. V èase 10.00-17.00 turistika podél železnice v údolí Mürztal, pøes které vede mnoho úchvatných viaduktù (památka UNESCO). Trasa vede krásnou pøírodou pøes údolí. Zpìt se dáme vláèkem. Trasa se dá pokrátit dle nároènosti. V podveèer odjezd do ÈR, pøedpokládaný návrat ve veèerních hodinách.

Termín: 3.6. a 2.9. 2017

Cena: 730 Kè

!

zájezd

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: pøípadné vstupy èi jízdné od 5 €

Program: odjezd v ranních hodinách z Litovle, Olomouce smìr Brno - Mikulov - Vídeò - Lassing. Nenároèná turistika nauènou Øímskou stezkou nás povede krásnou a rozmanitou krajinou Göstlingských Alp, malebným údolím øeky Medling. V soutìsce pùjdeme v bezprostøední blízkosti vody a budeme mít možnost ji poznat jako nespoutaný pøírodní živel i pomocníka pøi práci èlovìka. Døevìná stezka vede kolem splavidel, starých døevìných vodních mlýnù, vodních kaskád a jezírek, kde je možné se pøi sluneèném poèasí osvìžit èi vykoupat. Trasa je nenároèná a dlouhá asi 3 km. Poté pøejedeme do oblasti Palfau. V Palfauském kaòonu budeme svìdky zrodu „Duhové øeky”. Turistickou vycházkou se vydáme stezkou s døevìnými schùdky a mosty s pøevýšením asi 300 m. Každého zcela jistì uchvátí pohled na kaòon s pìti nádhernými, obrovskými vodopády s celkovou výškou 152 m, které ve sluneèních paprscích vytváøejí duhu. Svou pestrostí a divokou krásou se Palfauský kaòon øadí mezi nejkrásnìjší pøírodní místa v Rakousku. Pøed odjezdem budeme mít možnost navštívit místní hospùdku, kde pøipravují bramborové speciality. Vhodné pro bìžné turisty, ale i pro rodiny s malými dìtmi èi seniory. Návrat v pozdních veèerních hodinách.

Cena: 910 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy do soutìsek celkem cca 15 €

Vídeò - nákupy v Primarku Termín: 1.4., 3.6., 16.9.,18.11. 2017

!

osvìdèený

zájezd

Turistika po regálech! Nový outfit za úžasné ceny! V roce 2016 býval tento zájezd rychle obsazen - doporuèujeme vèasné rezervace! Skvìlé a moderní obleèení za ceny jako v Londýnì! Svìtovì známý obchod Primark má svou poboèku ve Vídni. Tento londýnský obchod láká pøedevším nízkou cenou a módním vzhledem svého zboží. Program: odjezd v ranních hodinách Litovel, Olomouc, Prostìjov, Vyškov, Brno. Pøíjezd do Vídnì - Primarku kolem 10:00, odjezd kolem 17:00 hod. Pøíklady cen: svetry (od 4 €), trièka (1,50 - 6 €), spodní prádlo (1,50 - 6 €), bižuterie (od 0,50 €), kabelky (4 - 25 €) a další skvìlé zboží (dìtské, dámské, pánské, boty,...). V Primarku najdeme trendy v oblasti dámské, pánské a dìtské módy - stylové, domácí, elegantní atd. Nakoupíme i v oblasti dekorací do bytu, spodního prádla, obuvi, bižuterie, doplòky typu deštníky, šátky...

Cena: 550 Kè V cenì: doprava, technický prùvodce

14


Rakousko - zájezdy za relaxací a koupáním Termály v Laa an der Thaya Relaxace, teplá voda, nový rodinný saunový svìt v cenì vstupného, které má naše CK zvýhodnìné!

Nìmecko

!

Orlí hnízdo a jezero Königsee

osvìdèené

místo

Termín: 3.6. 2017

!

osvìdèený

zájezd

Pro neustálý zájem opìt v nabídce uvádíme tento oblíbený zájezd. Pokud si chcete v klidu více vychutnat krásy národního parku, tak zvolte radìji vícedenní zájezd z naší nabídky. Program: odjezd po pùlnoci se zdravotními zastávkami pøejezd do oblasti Berchtesgaden. Prvnì vyjedeme busem z Obersalzbergu k Hitlerovu Orlímu hnízdu do výšky 1.834m (výhledy), projdeme tunelem do útrob hory Kehlstein a vyjedeme výtahem na její vrchol (výhled nejen na horské velikány, ale i jezero Königssee). Sjezd na parkovištì k autobusu CK. Druhou èástí programu bude zastávka u smaragdového jezera Königsee - procházka kolem nebo plavba po jezeøe výletní lodièkou na poloostrov sv. Bartolomìje. Pøi zhruba ètyøicetiminutové plavbì s výkladem je vám pøedvedena i názorná ukázka ozvìny hraním na trumpetu. Již z dálky vás ale uchvátí panorama poloostrùvku s kostelíkem. (V pøípadì nepøíznì poèasí náhradní varianta: Solné doly v Berchtesgadenu a jiné). Pro skupiny možná úprava programu tøeba s lehkou turistikou... Návrat v noèních hodinách.

Termíny: 25.2., 1.4., 13.5., 23.9., 21.10., 17.11., 29.12. 2017 Program: v ranních hodinách se vydáme pøes Hevlín, kde pøekroèíme hranice do Rakouska. V Laa an der Thaya nás èeká nìkolikahodinová relaxace v nejmodernìjším areálu termálních lázní Rakouska. Termální koupalištì „LAA”: 34°C a hloubka vody max. 1,35 m. Kolem bazénu jsou rozmístìna lehátka, stejnì tak nahoøe na velké tribunì s nejkrásnìjším výhledem na celou halu. Je zde spousta míst s perlièkovou a víøivou lázní, masážní podvodní lavièky. Pùsobivá je tajemná mlha stoupající ve svìtelných sloupech. Z krytého bazénu mùžete proplout pøímo do venkovního bazénu, kde jsou umístìny rozmanité masážní prameny a nad tím se tyèí 16timetrový deštník, zespod osvìtlovaný. Barevnì osvìtlený vodní pøíkop oddìluje bazén od jiného, kde teplota vody dosahuje 36°C a kde nás ohromí optické a speciální akustické efekty. Plocha 60.000 m2 v sobì ukrývá jedineènou pøíležitost k dokonalému uvolnìní a zábavu pro celou rodinu. Saunový svìt, 3 termální bazény - vèetnì jednoho se slanou vodou, tobogán, relaxaèní místnosti s hudbou, obèerstvení. Resort je díky své poloze i kvalitì služeb hojnì navštìvován zájemci o koupání a saunování z ÈR. Nový vitální svìt ocení všichni zájemci o zdravý životní styl. Rodiny s dìtmi nyní mohou využít tøi prohøívárny s rùznì intenzivním prohøátím, mohou se vydat na stezku džunglí a vnímat zvuk vodopádu, ochladit se u fontánky, v zážitkových sprchách nebo dýchat speciální vonné esence v komùrkách. Na zpáteèní cestì se v rámci výletu stavujeme ve stylové restauraci Bonaparte na veèeøi. Termální láznì máme rezervovány se skupinovou slevou. Návrat do 19.00 hod.

Cena: 1.290 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy Orlí hnízdo 16,10 €/ dosp.osobu, 9,30 €/dìti do 14let, plavba 14,50 €

Cena: 440 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: zvýhodnìné vstupné naší CK 4 hod. cca 16 €, dìti do 14 let cca €, dìti do 3 let zdarma, Saunový svìt 6,50 € Pro skupiny: možnost spojit program s návštìvou Znojma, Mikulova nebo Rakouska. Zájezdy do termálních lázní v Laa an der Thaya máme i ve spojení s návštìvou vinného sklípku nebo s ukázkovými zahradami u mìsta Horn. Najdete v nabídce!

Orlí hnízdo a Salzburg Termín: 26.8. 2017

Nejvìtší láznì v Rakousku - Therme Wien Vídeòské termální láznì. Pojeïte je to tam super a nekecám!!!

Termín: 6.5., 19.8., 28.10. 2017

!

náš

tip

Pro neustálý zájem opìt v nabídce uvádíme tento oblíbený zájezd. Pokud si chcete v klidu více vychutnat krásy národního parku, tak zvolte radìji vícedenní zájezd z naší nabídky. Program: odjezd po pùlnoci se zdravotními zastávkami pøejezd do oblasti Berchtesgaden. Prvnì vyjedeme busem z Obersalzbergu k Hitlerovu Orlímu hnízdu do výšky 1.834m (výhledy), projdeme tunelem do útrob hory Kehlstein a vyjedeme výtahem na její vrchol (výhled nejen na horské velikány, ale i jezero Königssee). sjezd na parkovištì k autobusu CK. Druhou èástí programu bude návštìva mìsta Salzburg, které je v seznamu Unesco - Mozartùv dùm, Salzburská pevnost, centrum… (V pøípadì nepøíznì poèasí náhradní varianta: Solné doly v Berchtesgadenu a jiné). Pro skupiny možná úprava programu tøeba s lehkou turistikou... Návrat v noèních hodinách.

!

náš

tip

Program: cílem tohoto zájezdu je celodenní návštìva v luxusních a dle mého názoru nedocenìných termálních lázní Wien. V roce 2010 byly otevøeny novì: 26 bazénù, 24 saunových a parních kabin, 2.500 lehátek a 6.000 m2 velká rekreaèní plocha z nich èiní nejvìtší termální láznì Rakouska. Vídeòské termální láznì získaly na udìlování renomovaných cen European Health & Spa Awards 2011 ocenìní: 1. místo v kategorii nejlepší termální láznì. Myslím, že jsou tyto termální láznì v Rakousku nejlepší co do služeb a možností.

Cena: 1.290 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy Orlí hnízdo 16,10 €/ dosp.osobu, 9,30 €/dìti do 14let

Cena: 580 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: celodenní vstupenka 24,40 €, dìti do 14 let 15,50 €, Saunový svìt 8 €

15


Popelèin zámek Moritzburg a Drážïany Termín: 10.6. 2017

!

NOVINKA

Program: odjezd v èasných ranních hodinách z Olomouce, Litovle, Mohelnice. První zastavení bude u loveckého zámku Moritzburg s nìkolika rybníky a pohádkovou atmosférou. Zámek známe pøedevším díky pohádce Tøi oøíšky pro Popelku, která se zde natáèela. Po prohlídce zámku a krásného zámeckého parku se pøesuneme busem do centra Drážïan, které jsou barokní perlou na Labi. Naše kroky nás zavedou do historického jádra uvnitø pùvodního mìstského opevnìní, kde budeme moci obdivovat památky jako jsou Semperova opera a galerie, Zwinger a jeho expozice, Rezidenèní zámek se svìtoznámou Zelenou klenbou a jejími pøekrásnými exponáty, Frauenkirche, katedrálu, Brühlovu terasu s muzeem opevnìní, Zlatého rytíøe a mnoho dalších. Odjezd v podveèer zpìt do ÈR.

Polsko Pojeïte s námi poznávat krásy, které máme na dosah ruky. Pøesvìdète se o krásných kulturních i pøírodních bohatstvích, kterým oplývá náš severní soused!

Wroclaw - mìsto architektury + Hydropolis - unikátní dùm vody Termín: 20.5. 2017

!

náš

tip

!

NOVINKA

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice do Polska. Celodenní návštìva jednoho z nejstarších a nejkrásnìjších polských mìst - Wroclawi. Procházka historickým centrem s prùvodcem. Uvidíme ostrov Tumských s katedrálou, pohledáme Wroclawské trpaslíky a dojdeme až na Rynek, který je krásnì opravený a kde si dáme rozchod na vyhlídku z Mostku èarodìjnic nebo na návštìvu cukrárny. V podveèer se pøesuneme do unikátního domu vody Hydropolis, který byl zaøazen mezi sedm divù Polska. Èeká Vás 8 tématických zón, kde každá z nich je vìnovaná vodì - jinak (ekologie, planeta vody, hloubky, èlovìk a voda, mìsto a voda, vodní stavitelství….)

Cena: 950 Kè V cenì: doprava a prùvodce Pøíplatky: orientaèní ceny nìkterých vstupù: Rezidenèní zámek Drážïany 12 €, dìti do 17 let zdarma, výstava porcelánu 4,50 €, dìti do 17 let zdarma, Galerie Zwinger 7,50 €, dìti do 17 let zdarma, Moritzburg 8 €/dosp.os., 4 €/snížené, audioguide v èeském jazyce 2 €

Cena: 750 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Hydropolis 23 Z³

Energylandia - nejvìtší rodinný zábavný park v Polsku Zábava pro všechny generace

!

pro rodiny

s dìtmi

Termín: 5.7. 2017

Norimberk - Legoland Termín: 29.4.- 1.5., 6.- 8.5., 1.- 3.7., 12.- 14.8. 2017

Program: v ranních hodinách odjezd z Litovle, Olomouce do Polska. Zde byl v roce 2016 otevøen nejvìtší rodinný zábavný park. Je rozèlenìn do nìkolika zón - dìtská zóna - atrakce pro malé dìti - pohádková krajina, zóna rodinná - vodní atrakce, plavba loïkou po speciální vodní dráze, støílení z vodních dìl, vodní park - ideální k relaxaci pro malé i velké, extrémní zóna - místo plné adrenalinu a šílených atrakcí (nejvìtších, nejvyšších a nejrychlejších) pro dospìlé a mládež. Obèerstvit se mùžete v nìkolika restauracích, tavernách a cukrárnách napø: Mrs.Palaèinka, Hranolkománie, Pirátská taverna, Utíkající kuøe apod. Cena: 650 Kè osoba od 15 let 580 Kè dìti do 14,99 let V cenì: doprava, technický prùvodce Pøíplatky: celodenní vstupenka na všechny atrakce bez omezení 109 Z³/dosp os., 59 Z³/ dìti do 140cm, 1 Z³/ dítì do 3 let - nevztahuje se na hrací automaty, obèerstvení, obchody. Cena vstupu se mùže zmìnit (vzhledem k pøedstihu, se kterým je katalog pøipravovaný).

(S)

!

pro rodiny

s dìtmi

Program: 1. den: odjezd z Olomouce v èasných ranních hodinách do Nìmecka, pozdì odpoledne pøíjezd do Norimberku - pìší procházka historickým centrem mìsta s císaøským hradem, veèer ubytování, nocleh 2. den: Legoland - snídanì, odjezd do zábavního parku Legoland - celodenní pobyt v areálu s více jak 50 miliony lego kostkami a s více jak 40 atrakcemi pro dìti a jejich rodièe, k veèeru odjezd do ÈR 3. den: pøíjezd do nástupních míst v ranních hodinách

Cena: 3.190 Kè V cenì: doprava, 1x ubytování v hotelu se snídaní, celodenní vstupenka do Legolandu, prùvodce

Solné doly Wieliczka a Krakow Termín: 6.5.,26.8.,28.10. 2017

!

osvìdèený

zájezd

Program: svìtové kulturní dìdictví - Solné doly Wieliczka. V ranních hodinách odjezd do Polska. Navštívíme pøes 700 let starý solný dùl. Tento dùl se nachází 100m pod zemským povrchem a je evropskou raritou. Uvidíte nejvìtší Kapli blahoslavených králù s krásným solným oltáøem ze 17. století, pìt solných lustrù, basreliéfy, solné dvorce a solnou variantou „Poslední veèeøe”, podzemní jezero, solné sochy, obchody a skøítky. Ve zbývajícím èase navštívíme historické mìsto Krakow - centrum a pøípadnì hrad Wawel.

Cena: 750 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupné do Solných dolù - èeský prùvodce 89 Z³/ dosp.os, 69 Z³/snížené, polský prùvodce - 59 Z³/ dosp.os, 43 Z³/snížené Pro skupiny mùžeme realizovat zájezd s upraveným programem napø. Krakow samostatnì, s Wieliczkou, Wislou,Osvìtimí…Nabídku rádi pøipravíme!

16


Osvìtim Termín: 29.4., 10.6., 17.11. 2017

(B)

!

Maïarsko

osvìdèený

zájezd

Pro všechny termíny zajištìn èeský nebo slovenský pøekladatel!!! Program: v ranních hodinách pøejedeme do Osvìtimi - areálu, který se stal doslova synonymem váleèných hrùz. Koncentraèní tábor vznikl v roce 1940. Z obrovského komplexu budov se dochovalo 45 zdìných a dvaadvacet døevìných budov. Projdete nechvalnì proslulou bránou „Arbeit macht frei“ (práce osvobozuje), nahlédnete do vìzení, sbírek bot a kufrù a nevynecháte ani Bøezinku - vyhlazovací èást tábora, ze které dodnes mrazí. Èesky mluvící prùvodce dovodí atmosféru autentickými pøíbìhy. Patrné jsou také zbytky plynových komor a kremaèních jam na pece. Podle muzea se v oblasti koncentraèního tábora Bøezinka a Osvìtim bìhem 2. sv. války usmrtilo 1,1 milionù lidí a z toho 90 % byli Židé témìø z celého Evropského kontinentu.

Krásy jarní Budapešti Termín: 7.5. 2017

Program: odjezd z Litovle, Olomouce v brzkých ranních hodinách, pøejezd do Maïarska. Po pøíjezdu do Budapešti následuje prohlídka mìsta Budína i Pešti. Projdete kolem Královského paláce, korunovaèního Matyášova chrámu, hradní vrchol Rybáøská bašta, výhledy na Dunaj. V druhé èásti uvidíme baziliku sv.Štìpána a Parlament. V 17:00 nabízíme možnost hodinové romantické plavby výletní lodí, která vás s komentáøem v èeštinì proveze po Dunaji. Na lodi je i malé obèerstvení. Poplujeme kolem Parlamentu a Øetìzového mostu na Markétin ostrov. Zde si mùžete pùjèit cyklokoèár a projet se kolem krásných zahrad a historických památek. Odjezd ve veèerních hodinách.

Cena: 720 Kè V cenì: doprava, prùvodce, vstupné do Osvìtimi s prùvodcem, silnièní poplatky, sluchátka k poslechu výkladu Poznámka: pro školy a skupiny libovolný termín dle dohody s možností úpravy programu (napøíklad s Krakowem, Wislou..)

Osvìtim a Krakow Termín: 27.5. a 21.10. 2017

!

náš

tip

Cena: 920 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy do jednotlivých památek, plavba 3900 HUF

(B)

!

osvìdèený

zájezd

Program: v ranních hodinách pøejedeme do Osvìtimi - areálu, který se stal doslova synonymem váleèných hrùz. Muzeem koncentraèního tábora nás provede prùvodce. V pøípadì èasové rezervy je možno shlédnout bìhem prohlídky dokumentární film. Poté pøejezd do Krakowa a prohlídka historického mìsta.

Cena: 850 Kè V cenì: vstupné s èeskými prùvodci do Osvìtimi, sluchátka, prùvodce, doprava

Koncentraèní tábor Gross Rosen a plavba na loïkách podzemní továrnou W³odarz náš

!

tip

Termín: 28.10. 2017

Györ - termální láznì

Program: odjezd z Litovle, Olomouce - pøejezd do areálu bývalého nacistického koncentraèního tábora Gross Rosen. Tento pracovní tábor nebyl vyhlazovacím, ale pracovním táborem. Vìzòové mìli být „upracováni k smrti" ve zdejším kamenolomu. Obøí zatopený žulový kamenolom s torzy obøích lanovek pro svoz žuly a neodvezenými odstøelenými bloky je souèástí naší prohlídky. Dále promítání filmu o koncentraèním táboøe - v èeštinì, prohlídka SS kasáren, popravištì, pece, strážní vìž, ubikace francouzského bloku, expozice "box a fotbal" v koncentraèním táboøe, prohlídka sprch. Ukážeme si též kde stával Utajovaný objekt Wetterstelle - místo, kde špièky nìmeckých elektroinženýrù s pomocí kvalifikovaných vìzòù rozebírali ukoøistìnou nepøátelskou elektroniku a snažili se ji metodou reverzního inženýrství též vyrobit. Pøejezd na obìd do Baru "Pod przelecza" (V prùsmyku). Následuje W³odarz - objekt podzemní továrny neznámého urèení. Tento utajovaný podzemní objekt stavìli vìzni tábora Gross Rosen. Podzemní trasu absolvujeme s pøidìlenými ochrannými pøilbami 1200m pìšky a 600m na loïkách - plavba zatopenými chodbami konèící v obøí podzemní hale. Promítání filmu v polštinì. Výpravu povede Milan Zacha Kuèera, autor knihy Nejvìtší tajemství tøetí øíše, která mapuje právì tyto objekty.

Termín: 25.3., 30.9., 18.11. 2017

!

oblíbené

místo

Program: odjezd v ranních hodinách z Litovle, Olomouce, Prostìjova.. Možnost individuální návštìvy mìsta a trhù, popø. nákupní centrum Arkáda… Koupání a relaxace. Pøedpokládaný pøíjezd v cca 22 hod. Termální areál Rába Quelle: rekonstruovaný krytý areál, který byl otevøen v roce 2003. V lázních jsou kryté i venkovní sedací a plavecké bazény s termální vodou bohatou na minerály (teplota vody 29°C, 32°C a 38°C), s perlièkovými láznìmi, podvodními masážními tryskami, vodopády, tobogány (64m a 38m) a jeskynìmi. Za pøíplatek sauna a možnost masáže. Restau-race s výbornou maïarskou kuchyní (teplé jídlo: 800-1.600 HUF), kavárna a vodní bar uprostøed bazénu. Termální voda je úèinná pøi léèbì revmatismu, kloubù a páteøe, pohybového a trávicího ústrojí, gynekologických poruch a dýchacích cest.

Cena: 670 Kè V cenì: doprava, prùvodce Poznámka: doporuèené kapesné na vstupy a osobní útratu: 2.500 HUF

Cena: 750 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy: koncentraèní tábor vèetnì filmu cca 10 Z³, obìd cca 25 Z³, W³odarz 20 Z³

Pevnost Kladsko + nacistické podzemí Osówka Termín: 2.9. 2017

!

NOVINKA

Program: shlédneme nejprve nadzemní váleèné objekty Tøetí øíše a sice „Kasyno“ a též objekt „Silownia“. Krátkou procházkou vyžadující pevnìjší obuv. Poté sestoupíme k patì hory, kde se nacházejí vstupy do nacistického podzemního objektu „Osówka“. Délka podzemní prohlídky okolo 1 hodiny. Je tøeba myslet na teplejší obleèení.Poté obìd v Baru pod prùsmykem ("Pod przelecza"), kde nás èekají už mnohokrát ovìøené kulináøské speciality kuchaøe Jacka Wojcika. Prohlídka tvrze v Kladsku - rozsáhlé pevnostní stavby, kterou Prusko budovalo proti Rakousko-Uhersku po tom, co Marii Terezii pøipravilo o vìtšinu Slezska. Pevnost v Kladsku byla pruskou protiváhou olomoucké pevnosti. Uvidíme nadzemní èást, lazaret, ukázka života v pevnosti. Z nejvyššího bodu pevnosti, který svou výškou pøekraèuje dokonce Kladskou radnièní vìž se mùžeme kochat dalekými výhledy na èeské hory, které Kladskou kapsu obklopují ze tøech stran. Tento zájezd je urèen pro všechny, kteøí se zajímají o tuto historii. Povede jej odborník, nadšenec a také autor knihy o oblasti pan Milan Zacha Kuèera.

Cena: 690 Kè

Mosonmagyorovar - Mošoò

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Osówka 16 Z³/dosp.osoba, 14 Z³/snížené, obìd cca 23 Z³, Kladsko - tvrz - 12 /10 Z³

Termín: 25.3.,30.9.,18.11. 2017 Oblíbené láznì pro kvalitu vody, klidnou atmosféru a levné vstupné. Program: odjezd z Litovle, Olomouce, Prostìjova v èasných ranních hodinách. Zájezd je urèen pøedevším pro zájemce o celodenní koupání v termálních lázních. Návrat do nástupních míst v pozdních veèerních hodinách. Novì zrekonstruované termální láznì jen pár kilometrù od slovensko-maïarské hranice. Zdejší láznì se øadí do skupiny jódových vod. Tato voda má výborné léèivé úèinky a patøí v Evropì k tìm nejúèinnìjším. Doporuèuje se pro, rehabilitaci po úrazech, pøi degenerativních onemocnìních pohybového ústrojí, kloubù, revmatizmu, pøi svalových onemocnìní, pøi chronických gyneko-logických zánìtech.Termální bazén, zážitkové bazény, dìtský bazén, plavecký bazén. Termální voda je bohatá na minerály, lze využít saunu, masáže, k dispozici je bohaté obèerstvení pøímo v areálu lázní za pøijatelné ceny. Informace pro ty, kdo jedou poprvé: k bìžným koupacím potøebám pøibalte i ruèník, osušky, župan, pantofle.

Cena: 630 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstupy: 10 €/dosp. osoba , 7 €/snížené

Další wellness zájezdy od našich partnerù Vám nabídneme v naší CK. Pro skupiny uspoøádáme zájezd dle požadavkù místa i termínu. 17


Chorvatsko

Cyklozájezdy pro kolaøe

Plitvická jezera + celodenní koupání u moøe Pohodlnì do Chorvatska lehátkovým busem!!!

Solnou komorou po Tauernskou cyklostezku

!

náš

aneb nejkrásnìjší rakouské zastávky na kole - Krimmelské vodopády, Hallstatt, Wolfgangsee, Zeel am See, Lofer, Dunaj osvìdèený

tip

Termín: 31.8.- 3.9. 2017

Termín: 31.8.-3.9. 2017

Národní park Plitvická jezera leží v nadmoøské výšce 500 - 640 m, v oblasti Lika. Je to soustava 16 jezer, propojených vodopády a kaskádami. Plocha 295 km2 (z toho hladina jezer 2 km2). Národní park od r. 1949, na seznamu svìtového pøírodního bohatství UNESCO od r. 1979. Program: 1.den: odjezd z ÈR kolem 22:00 - pøejezd do Chorvatska pohodlnì lehátkovým busem. 2.den: ráno dojezd na Plitvická jezera. Cestou technické zastávky. Ranní káva u autobusu. Vydáme se do národního parku na pìší nenároènou túru. Je možné si vybrat trasy rùzné délky. Prohlídku je možné kombinovat plavbou lodí po jednom z jezer, èást je také možné absolvovat vláèkem po silnici (dojezd na parkovištì). Po ukonèení prohlídky mùžeme posedìt v pøíjemném prostøedí parkovištì na Plitvických jezerech a ve stáncích se suvenýry nakoupit drobnosti na památku. V odpoledních hodinách pøejezd do Vodice - èásti Srima. Zde veèeøe, ubytování. Možnost veèerního koupání nebo veèerní procházka a návštìva mìsta Vodice. 3.den: snídanì, celodenní pobyt u moøe. Odjezd veèer - pøejezd lehátkovým busem. 4.den: návrat do ÈR v ranních hodinách

Cena: 3.500 Kè V cenì: doprava lehátkovým autobusem, služby prùvodce, ubytování, polopenze, pojištìní CK Pøíplatky: vstupné na Plitvická jezera 110 kuna/dosp.osobu, 80 kuna/studenti, 55 kuna/dìti a mládež 7-18let Pro skupiny: jsme schopni zajistit ubytování s úpravou a doplnìním programu o návštìvu Zágrebu nebo termálních lázní v Ptuji.

Reklama

Internetový obchod

!

zájezd

Program: 1.den: odjezd z Litovle, Olomouce kolem 4.00h. do rakouské Solné komory. WolfgangseeHallstatt. Dojedeme do mìsteèka Sankt Gilgen, zde krátká zastávka. Busem okruh kolem jezera Wolfangsee do St. Wolfgang - krátká procházka mìstem, návštìva chrámu s unikátním oltáøem, výhledy na jezero. Odtud již na kole po cyklostezce (50 km) kolem jezera pøes Strobl. Poté jedeme po rovinaté cyklostezce pøes Bad Ischl k jezeru Hallstatter See. Možnost návštìvy s panoramatickými výhledy Hallstatt. Pøejezd busem na ubytování v Bruck (èeský penzion), veèeøe o 3 chodech 2.den: Krimmelské vodopády- taernská cyklostezka po snídani pøejezd busem s vlekem ke Krimmelským vodopádùm. Následuje pìší návštìva a menší výšlap kolem vodopádù. Po té Tauernskou cyklostezkou s výhledy na alpské velikány jedeme asi 60km. Pøevážnì rovinatou stezkou do Bruck. Cestou je možné navštívit Nationalparkzentrum- fascinující svìt hor - 3D kino, laviny, umìlý ledovec, sviští ráj nebo bazén v Mittersilu, veèeøe 3.den: Zeel am See - Lofer - paráda na kole po snídani - nabízí se 3 varianty dle síly a libosti: 1) Tauernská cyklostezka: Lofer - St. Martin - Saalfelden. Autobusem do útulného a romantického Loferu s koupalištìm. Na kole údolím øeky Saalach na jih po pìkné nové cyklostezce mezi Loferem a Saalfeldenem, s možností návštìvy jeskynì Lamprechtshöhle. Pøes zelený cyklistický ráj mezi pohoøím Leoganger Steinberge a zvlnìnou náhorní planinou „Kamenného moøe“ a dále až do Zell am See a Bruck - trasa o délce 50km 2) Kdo chce, mùže tento den zvolit ménì nároènou variantu okruh kolem jezera Zeel am See s návštìvou mìsteèka Kaprun (muzeum veteránù) a Tauern SPA - nové termální láznì, Sigmundova soutìska - pìší. - trasa o délce cca 20km 3) Grossglockner - výjezd Grossglocknerskou alpskou silnicí na Edelweissspitze (2.577 m) varianta pro hodnì nároèné - vyhlídková alpská silnice s velkým pøevýšením - délka cca 60 km 4.den: odpoèinek cestou zpìt na Dunajské cyklostezce po snídani následuje pøejezd smìr ÈR. Odpoèinkovou ochutnávku Dunajské cyklostezky podél Dunaje z Melk do Krems - cca 40 km. Návštìva dvou nádherných mìst Melku i Krems. Pøíjezd v pozdních veèerních hodinách Ubytování: v penzionu Glocknerhof v Bruck. Jedná se o pøíjemný penzion s èeským servisem, 2-4lùžkové pokoje standart (i palanda) s kabelovou TV s èeskými programy, sprcha a WC spoleèné na chodbì po èerstvé rekonstrukci, na pokojích je umyvadlo. Pøipojení k wifi, jídelna, sál, bar, stolní hokej, hry Strava: snídanì formou bufetu, veèeøe. V pøípadì vegetariánù, bezlepku apod. je tøeba pøedem upozornit v CK. Poznámka: zájezd je vhodný pro všechny vìkové skupiny. Program se dá pøizpùsobit a není samozøejmì povinný. Po celou dobu bude delegát CK. Potøeba je mít kolo v dobrém stavu, dìti povinnou pøilbu.

Cena: 6.300 Kè

www.sunjet.cz

V cenì: prùvodce, doprava, cyklovlek, 3 noci v penzionu, 3x polopenze Pøíplatky: pøípadné vstupy a pobytová taxa

e-shop pro každou ženu

* pleová kosmetika * tìlová kosmetika * solární kosmetika * výživové doplòky

tel.: 776 477 086

APARTMÁNY PEKIN Palackého 905 • L i t o v e l

( 606 215 991 apartmany-pekin@seznam.cz • www.apartmany-pekin.cz

!

Na kole kolem Neziderského jezera oblíbené místo Termín: 27.5. a 26.8. 2017

Program: jednodenní cyklozájezd do Rakouska. Odjezd z Litovle, Olomouce smìr Brno - Mikulov - Heinburg - Bruck an der Leitha. Výjezd po znaèených cyklotrasách smìr Parndorf - Neusiedel am See. Zde bude parkovat bus. Trasa je celkem pohodová a zvládnou ji i dìti (cca 40- 65 km). Koleèko je ideální a bude prùvodcem navrženo: Neusiedl - Podersdorf - Ilmitz. Zde dále lodí (trajektem) pøes Neziderské jezero do Mörbisch. Ukonèení pro ménì nároèné je v jednom z nejkrásnìjších i historicky zajímavém mìsteèku Rust. Je zde obèerstvení a na námìstí témìø pravidelnì hraje harmonikáø - prostì pohoda (zde bude èekat bus). Draci mohou pokraèovat ještì dál po celkem již ménì záživné cestì zpìt do Neusiedlu. Pokud budou na zájezdì i velmi nároèní cyklisté, tak si mohou dát i 125 km pøes Maïarsko.

vizitky • cedule • polepy na auta a výlohy • letáky • prospekty ... razítka • kopírování • laminování • digitální tisk ...

prodejna kanceláøských a školních potøeb

Cena: 870 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek Pøíplatky: lodní lístek asi 6 €, pøípadné vstupy

nám. Pø. Otakara 755 • Litovel • tel.: 585 344 105 18


(S)

Èerná Hora a Albánie - kaòony a národní parky

Dunajská cyklostezka od Krems an der Donau osvìdèený pøes Tulln do Vídnì

Hvìzdicový zájezd za krásami Evropy

Termín: 20.5. 2017

!

zájezd

Program: tentokrát díky jednodennímu zájezdu mapujeme další úsek Dunajské cyklostezky. Start je v Kremži. Projedeme se historickým mìstem pøes Steiner Tor, dochovanou kamennou bránu z roku 1480 a proplétáme se mezi obchùdky a kavárnièkami - po Obere a Untere Landstrasse. Pokraèujeme cyklotrasou po pravém bøehu Dunaje s nepøehlédnutelnou dominantou - klášter Göttweig. Trasou kolem nikdy nezprovoznìné jaderné elektrárny v Zwentendorfu dojedema až do mìsta kvìtin Tulln.Bus bude pøistaven k Dunajskému parku ve Vídni. Délka trasy kolem 80 km.

Termín: 30.6.- 9.7. 2017 Program: 1.den: odjezd z Olomouce v odpoledních hodinách pøes Bratislavu, Budapeš, Bìlehrad, Kolašín 2.den: odpoledne startujeme od kláštera Kolašín, vydáme se kaòonem øeky Moraèa až k branám hlavního mìsta Èerné Hory Podgorica - cestou plnou serpentin a tunelù. Etapa mìøí 60 km. Prvních 7km je stoupání, potom následuje sjezd až do cíle k hostelu Izvor. Odtud pøejezd do mìsteèka Sutomore - ubytováním 3.den: odpoèinek u moøe, individuální program 4.den: ráno odjezd pøes mìsteèko Cetinie až na vrchol Lovèen. Odtud již na kole až ke Skadarskému jezeru, co mìsteèka Virpazar. Etapa mìøí 70km - z toho 20 km do Cetinie klesání, 2 km stoupání, potom stále klesání 15 km do vesnice Rijeka Crnojevica - 7km stoupání, 4km klesání, 3km stoupání do vesnice Komarno, potom klesání až do Virpazaru. Možnost výletu lodí po Skadarském jezeøe, návrat busem na ubytování 5.den: odpoèinek u moøe, individuální program 6.den: ráno busem do Kotoru (prohlídka hradeb), potom na kole objedeme celou Boku Kotorskou. Etapa je dlouhá 45 km (rovina). Busem zpìt na ubytování se zastávkou v Budvì 7.den: ráno busem na výlet do Albánie do mìsta Skodra, cestou zpìt zastávka u Ulciju 8.den: ráno odjezd do Kravari, odtud již na kole okolo Skadarského jezera do Virpazaru. Etapa je dlouhá 45 km po rovinì, po cestì možnost koupání, návrat na ubytování. 9.den: v ranních hodinách odjezd se zastávkou u Dubrovníku a Sarajevu. Noèní pøejezd pøes Budapeš a Bratislavu zpìt do nástupních míst. 10.den: návrat v dopoledních hodinách Ubytování: ve 2,3,4lùžkových pokojích Strava: polopenze

Cena: 870 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

Údolím Wachau na kole po Dunajské cyklostezce Trasa: Ybbs, Melk, Spitz, Krems Nejoblíbenìjší cyklozájezd posledních sezón!!!

!

oblíbené

místo

Termín: 13.5., 24.6., 9.9. 2017 Program: èasnì ráno odjezd busem s pøívìsem z Litovle, Olomouce, Prostìjova a Brna do oblasti Wachau. Velmi pohodová trasa údolím Wachau (UNESCO). Jede se kolem Dunaje krajinou vinic, hradù, zámkù, klášterù a historických mìsteèek. Tento úsek je považován za nejkrásnìjší èást cyklostezky Donauradweg. Cestou vyènívá Dürnstein, zásluhou zøíceniny hradu, kde byl vìznìn anglický král Richard I. Lví srdce od prosince 1192 do února 1194. Bìhem køížové výpravy mìl urazit panovníka Leopolda V., a když se pak v pøestrojení vracel pøes Rakousy domù, byl poznán, zajat a uvìznìn v dürnsteinské pevnosti Kuenringerburg. Nároènost: projedeme asi 70 km pøevážnì po rovinì a místy mírným kopeèkem. Vhodnì i pro dìti, které jsou ovšem zvyklé na kole jezdit dálkové trasy.Trasa: Ybbs - Marbach - Melk - Spitz Dürnstein - Krems. Èasovì zaèínáme na cyklotrase v 10 hod. a odjezd z Rakouska kolem 19 hod.

Cena: 7.000 Kè V cenì: doprava, ubytování, pojištìní CK proti úpadku, technický prùvodce Pøíplatky: pøípadné vstupy

Cena: 920 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

Cyklostezka Beèva Bezpeèná stezka krásným koutem naší zemì

!

NOVINKA

Termín: 10.6. 2017 Program: kolem 7.00 odjezd z Litovle, Olomouce - pøejezd busem na Horní Beèvu. Odtud se vydáme na kole cyklotrasou podél øeky Beèvy. Trasa vede pøes Rožnov pod Radhoštìm, Valašské Meziøièí, Teplice nad Beèvou, Hranice Lipník nad Beèvou se zuakonèením v Pøerovì. Celková trasa 90 km. Cyklovýlet se koná za podpory busu, který bude k dispozici v místech urèených prùvodcem. Zde bude možno trasu ukonèit, dle zdatnosti a uvážení úèastníkù. Cestou se mùžete tìšit na krásnou pøírodu Beskyd, valašské døevìnice roztroušené po obcích a mìsteèkách regionu nebo soustøedìné v rožnovském skanzenu. Zastavit se budete moci v centrech historických mìst s množstvím zajímavých památek, jako je Valašské Meziøíèí, Hranice, Lipník nad Beèvou nebo Pøerov. Pøímo na trase nebo v jejím tìsném sousedství mùžete navštívit muzea, zámky a hrady.

!

Labská cyklostezka

náš

tip

Trasa: Høensko, Bad Schandau, Pirna, Drážïany. Oblíbený zájezd 2016!

Termín: 3.6. a 16.9. 2017 Program: v brzkých ranních hodinách odjezd do Mezní Louky - odtud výjezd z parkovištì do Høenska, dále po trase Schmilka až do krásného mìsteèka Bad Schandou - vyhlášené termální láznì èi návštìva mìsteèka, dále kolem dominantní pevnosti Königstein - možnost výjezdu a výhledù na meandry Labe. Pøes Kurort Rathen do mìsta Pirna, která je poslední zastávkou pøed cílem, kterým jsou Drážïany. Individuální prohlídka mìsta. Krásná cyklotrasa je vedena po zpevnìných cestách. Meandry Labe tvoøí krásná zákoutí a pøírodní scenérie. Celková trasa 60 km.

Cena: 550 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek Pøíplatky: vstupy

Cena: 990 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek

Baovým kanálem do Petrova za vínkem Termín: 23.9. 2017

!

NOVINKA

Program: Na základì velké poptávky z øad klientù zaøazujeme tento cyklovýlet, který zahájíme v Kromìøíži pøevážnì po cyklotrasách nebo po málo frekventovaných cestách se vydáme pøes Otrokovice, Napajedla do Uherského Hradištì, Veselí nad Moravou a celé putování zakonèíme v Petrovì. Chloubou této obce jsou tzv. Plže - typické vinné sklepy z 15. století. Zde možnost degustace v klasickém slováckém sklepì v historickém areálu Petrov - Plže. Zažijete jedineènou atmosféru, kterou nabízí jen toto unikátní místo. Celková délka 64 km.

Cena: 590 Kè V cenì: doprava, prùvodce, cyklovlek Pøíplatky: degustace vína 150 Kè - zájem nutno nahlásit pøi sepisováni smlouvy!

Další cyklozájezdy v nabídce CK BAVI na vyžádání!!! 19


Víkendy se cvièením

(S)

Ambra Ideal víkend pro ženy - Luhaèovice - wellness hotel Rezidence Ambra ****

(S)

(B)

Tuzemské wellness pobyty

- pro skupiny, ženy, jednotlivce, páry, rodiny s dìtmi osvìdèené

Beskydský hotel Relax***

místo

- Rožnov pod Radhoštìm - individuální pobyty a balíèky

Termín: 17.- 19.3., 20.- 22.10. 2017

!

(B)

Nejoblíbenìjší hotel v nabídce CK BAVI. Místo, kam se rádi vracíme… Hotel Relax svým zázemím splòuje vše, co k jeho názvu patøí. Jsme vìrni osvìdèeným místùm a hotel Relax k nim neodmyslitelnì patøí. Právì toto místo je ideální k relaxaci a odreagování pro všechny bez rozdílu vìku. Výhodou hotelu je možnost využití novì rekonstruované rehabilitaèní linky (podvodní i klasické masáže, perlièkové koupele, uhlièitanové láznì, víøivky, skotský støik, bazén, sauna). K dispozici je dále posilovna, tenisové kurty, minigolf, kuželky. Dle zájmu jsou k dispozici i masáže lávovými kameny, kosmetika, manikúra

Program: Rezidence Ambra je modernì vybavené zaøízení, nabízí kvalitní ubytování, stravovací služby a relaxaci. Hotel naleznete v klidném prostøedí u lesa, 450m od centra lázeòského mìsteèka. Hotel nabízí v centru vitality bazén s protiproudem, whirlpool a širokou nabídku procedur - koupele, masáže, zábaly a obklady, oxygenoterapii, infra saunu, inhalace, wellness zážitky a ošetøení pleti. Volný vstup do bazénu s protiproudy a whirlpool od 7.00 do 21.30 hod. Cvièební program: nové trendy ve cvièení s Ivou a Libou, Pilates, Aerobic mix, Body form, Body Balance, Bosu complete, Zdravá záda, Aquaerobic v zrcadlovém sále hotelu Dárek: speciální cena na balíèky procedur: - jableèné osvìžení: celotìlový peeling, masáž šíje a ramen, prohøívací kúra, cena 600 Kè - rùžová terapie: rùžovými silicemi provonìná koupel a následnì luxusní péèe jako vzpomínka na letní dny: relaxaèní koupel,masáž oblièeje a dekoltu, rùžový celotìlový zábal vyhlazuje a dokonale zjemòuje pokožku, cena 600 Kè Doporuèujeme: nabídku masáží a wellness procedur hotelu Ambra za poplatek (na požádání zašleme nabídku, bude i souèástí pokynù)

Nabízíme rùzné druhy pobytù! Cena vždy zahrnuje ubytování ve dvoulùžkovém pokoji s balkónem, TV, koupelnou, WC a polopenzi. Vstup do bazénu a parkovištì zdarma. Cena nezahrnuje rekreaèní poplatek mìstu 15 Kè/dosp.os./den.

Pohodová dovolená Cena: 6 dnù / 5 nocí ... 3.950 Kè/os., dítì na pøist. 2.050 Kè, dítì na lùžku 2.550 Kè 7 dnù / 6 nocí ... 4.740 Kè/os., dítì na pøist. 2.460 Kè, dítì na lùžku 3.060 Kè 8 dnù / 7 nocí ... 5.530 Kè/os., dítì na pøist. 2.870 Kè, dítì na lùžku 3.570 Kè

Cena: 2.990 Kè V cenì: 2x komfortní ubytování, 2x bohatá polopenze - snídanì formou švédských stolù, veèeøe formou teplého bufetu výbìrem ze ètyø hlavních jídel, ovocných a zeleninových pøíloh a mouèníku, veškeré cvièení, bazén, whirlpool. Cena nezahrnuje: dopravu, procedury, masáže, pøíplatek za jednolùžkový pokoj nebo apartmán

Relaxaèní pobyty

Další pobytové balíèky bez cvièení naleznete na našich stránkách!!!

Cena: 5 dnù / 4 noci ... 3.770 Kè/os. 7 dnù / 6 nocí ... 5.270 Kè/os. 6 dnù / 5 nocí ... 4.320 Kè/os. 8 dnù / 7 nocí ... 6.060 Kè/os. Cena zahrnuje navíc: procedury v rehabilitaèním centru: 1x víøivá masáž bylinková, 1x uhlièitá koupel, 1x podvodní masáž èásteèná, 1x klasická masáž èásteèná, využití vyhøívaného bazénu po celou dobu pobytu, u 7-denního a 8-denního pobytu navíc 1x víøivá masáž, 1x víøivá masáž bylinková.

Romantika pro zamilované Cena: 3 dny / 2 noci ... 4.700 Kè/2 os. Cena zahrnuje navíc: pøivítání lahví sektu na pokoji, rùže, bonbóny, 2x veèeøi pøi svíèkách a láhev vína, volný vstup do bazénu, bìhem pobytu pro každého 1x bylinková víøivá masáž, 1x èásteèná podvodní masáž, 1x uhlièitá koupel.

Relax víkend pro skupiny i jednotlivce - nejen od pátku do nedìle

Víkend s power jógou - Dolní Morava Termín: 31.3.- 2.4. 2017

Cena: 1.880 Kè/os. Cena zahrnuje navíc: bylinkovou víøivou masáž a uhlièitou koupel.

(S)

!

NOVINKA

BAVI víkendový relax - zvýhodnìný pobyt kdykoliv v týdnu

Program: ubytování v hotelu na Dolní Moravì - souèástí hotelu wellness, bazén, víøivka, finská sauna, cvièební sál, masáže a parafínové zábaly... Power jóga vychází z klasické jógy, je však dynamiètìjší. Po tomto cvièení se budete cítit nejen skvìle, ale ulevíte svým bolavým zádùm, zlepšíte kondici a spálíte množství kalorií. 1.den: nástup 14:00 - 15:00, poté organizaèní schùzka, cvièení power jógy, konzultace s fyzioterapeutem na téma bolavá záda, veèeøe (18:00 - 20:00), možnost využití hotelového bazénu + whirpool, 2.den: ranní protažení - zdravá záda, snídanì (8:00 - 10:00), procházka po okolí (možnost navštìvy areálu Dolní Morava vè. Stezky v oblacích) nebo po domluvì možnost masáží s fyzioterapeutkou, cvièení na balónech, power jóga, veèeøe (18:00 - 20:00), možnost využití hotelového bazénu + whirpool, ukázka cvièení SM systému (= preventivní cvièení pro bolavá záda) 3.den: power jóga, snídanì (8:00 - 10:00), závìreèná konzultace s fyzioterapeutkou, ukonèení pobytu

Cena: 3 dny / 2 noci ... 1.990 Kè/os. (pùvodní cena 2.760 Kè!) Cena zahrnuje: 2x ubytování ve dvoulùžkovém pokoji, 2x snídanì formou bufetu - veèeøe výbìr z menu, 1x valašský truòk na pøivítanou, 2x veèeøe, 1x sladké potìšení v kavárnì Atrium, 1x klasická masáž zad a šíje, 1x Alpská koupel s kvìty horského sena a alpskou protìží, 2 hodiny stolní tenis, 2 hodiny kuželky, 2 hodiny fitness, vstup do vyhøívaného bazénu po celou dobu pobytu, zdarma parkování tìsnì u hotelu, zdarma pøipojení k internetu v pokoji i v kavárnì. Poznámka: uvedená cena pobytu platí pro 1 osobu ve dvoulùžkovém pokoji - pøíplatek za jednolùžkový pokoj na osobu a noc 600 Kè - pøi pøíjezdu lázeòská taxa 15 Kè osoba/noc - nástupní den: kterýkoliv den v týdnu

Cena: 2.490 Kè V cenì: cvièení dle programu + konzultace s fyzioterapeutkou, 2x ubytování v dvoulùžkovém pokoji s polopenzí (jednolùžkový pokoj na vyžádání), využívání hotelového bazénu a whirpool po dobu pobytu Pøíplatky: doprava (možnost dopravy minibusem za pøíplatek 799 Kè), masáže (na požádání pošleme nabídku)

20


(B)

Spa pobyt (4 dny / 3 noci)

Wellness hotel Panorama Blansko obl íbené region Moravský kras místo

!

Cena: 3.740 Kè Nástupní den: ètvrtek Balíèek obsahuje: 3x ubytování v dvoulùžkovém pokoji Superior**** - naše nejlepší pokoje s výhledem na údolí, 3x snídanì bohatým bufetem, 3x tøíchodová veèeøe s výbìrem hlavního chodu z více variant nebo teplý bufet, každý den možnost vstupu na 1 hodinu do vnitøního bazénu se slanou vodou a whirlpoolu (nutná rezervace v recepci) nebo venkovního bazénu s dohøívanou slanou vodou, masážní lavicí, perlièkou a chrlièem, 3x pro každého 1,5 litru balené vody k zachování nutného pitného režimu, zapùjèení županu na dobu pobytu, zapùjèení holí na Nordic Walking. Bonus: od Wellness hotelu Panorama je vstup do Punkevních jeskyní! Procedury nejsou zahrnuty v cenì a platí „1 = 2“. Úhrada procedur probíhá za bìžné ceny, které naleznete na www.hotelpanorama.cz s tím, že jednu proceduru platíte, ale èerpáte dvì! Vždy je nutný výbìr procedur pøed nástupem na pobyt!

Rodinný wellness hotel v krásném pøírodním prostøedí, s kvalitními službami i personálem. Hotel má na ploše cca 200 m2 wellness provoz "VitaLine", kde je vnitøní bazén se slanou vodou a protiproudem (teplota vody 31°C), whirlpool s perlièkovou koupelí a hydromasáží (teplota vody 36°C), bylinná parní sauna, infrasauna, finská sauna, Kneippova šlapací koupel a solární louka. Souèástí nabídky wellness centra je široká škála balneoprocedur provádìných zkušeným odborným týmem. Jsou to ruèní aromamasáže, masáže s baòkováním, masáže lávovými kameny, suchá uhlièitá koupel, lymfodrenáž, zábaly rùzných typù, thalasoterapie a vonné zábaly a další procedury dle aktuální nabídky. Hotel má navíc venkovní dohøívaný zážitkový bazén se slanou vodou, masážní lavicí, perlièkou, chrlièem i tobogánkem. Bazén má mobilní zastøešení, je tedy v provozu takøka za každého poèasí. V provozu je pøibližnì od dubna do øíjna, dle poèasí. Doporuèujeme pobyt ve Wellness hotelu Panorama k pobytu ve dvou. Vyberte si nìkterý z nabízených wellness balíèkù. Cenové zvýhodnìní wellness balíèkù je vždy min. 20% oproti pultovým cenám obsažených služeb! Hotel je ocenìn jako Spoleènost pøátelská rodinì v Jihomoravském kraji a je zaøazen do projektu Dovolená bez lepku.

Spa pobyt 6+1 (8 dnù / 7 nocí) Cena: 7.480 Kè Spa pobyt lze prodloužit na dvojnásobek s bonusem +1 noc zdarma, tj. celkem 7 nocí. V tomto pøípadì nelimitujeme nástupní den. Za pøíplatek je možné doobjednat jednolùžkový pokoj.

Pohlazení tìla a duše (3 dny / 2 noci) Cena: 2.490 Kè Nástupní den: standardnì pátek, je možný ale i jiný den v týdnu po dohodì s recepcí Balíèek obsahuje: 2x ubytování v dvoulùžkovém pokoji Superior**** - naše nejlepší pokoje s výhledem na údolí, 2x snídanì bohatým bufetem, 1x dvouhodinový vstup do wellness centra VitaLine - zahrnuje vnitøní slaný bazén s protiproudem, whirlpool, finskou saunu, bylinnou parní saunu, infrasaunu, Kneippovu šlapací koupel a solární louku, 1x základní procedura dle vlastního výbìru (zábaly rašelina nebo vèelí vosk, èásteèná masáž, baòkování, lymfodrenáž, masáž na vodním vyhøívaném lùžku, suchá uhlièitá koupel), každý den možnost vstupu na 1 hodinu do vnitøního bazénu se slanou vodou a whirlpoolu (nutná rezervace v recepci) nebo venkovního bazénu s dohøívanou slanou vodou, masážní lavicí, perlièkou a chrlièem, zapùjèení županu na dobu pobytu, zapùjèení holí na Nordic Walking. Za pøíplatek je možné doobjednat polopenzi 440 Kè nebo jednolùžkový pokoj 890 Kè.

Další informace k wellness balíèkùm pro rok 2017: - wellness balíèky je možné èerpat pouze v období mimo letních prázdnin, tzn. leden až èerven, záøí až prosinec - procedury obsažené v balíèku je tøeba vždy vybrat min. 1 týden pøed nástupem na pobyt - klient kontaktuje recepci hotelu, která sestaví wellness program dle jeho pøedstav; pokud si klient nezarezervuje wellness služby obsažené v balíèku pøed nástupem na pobyt, po pøíjezdu obdrží èasový harmonogram s rozpisem wellness služeb - pokud si klient pøeje doobjednat procedury nad rámec svého balíèku, je nutná rezervace min. 1 týden pøed nástupem na pobyt; v opaèném pøípadì nedokážeme garantovat jejich zajištìní Poznámky: - v cenì pobytu je vždy zahrnuta SNÍDANÌ podávaná formou bohatého bufetu - veèeøe v rámci POLOPENZE je tøíchodová a zahrnuje polévku nebo pøedkrm, hlavní chod a dezert. Je podávána výbìrem ze tøí variant nebo teplým bufetem dle obsazenosti hotelu. Výbìr zahrnuje vždy 1 bezlepkovou variantu - parkování u hotelu a pøipojení k internetu je zdarma pro všechny ubytované hosty - ceny neobsahují rekreaèní poplatek ve výši 15 Kè/os.18-70 let/noc, platí hosté pøi odjezdu v hotovosti na recepci

Víkend ve dvou s hýèkáním (3 dny / 2 noci) Cena: 2.990 Kè Nástupní den: pátek Balíèek obsahuje: 2x ubytování v dvoulùžkovém pokoji Superior**** - naše nejlepší pokoje s výhledem na údolí, 2x snídanì bohatým bufetem, romantická veèeøe pøi svíèkách první veèer (pøípitek, hlavní menu, dezert), pøi pøíjezdu láhev moravského vína na pokoji, 1x dvouhodinový vstup do wellness centra VitaLine - zahrnuje vnitøní slaný bazén s protiproudem, whirlpool, finskou saunu, bylinnou parní saunu, infrasaunu, Kneippovu šlapací koupel a solární louku, 1x hodinová procedura ve dvojici - hýèkání pro ženu, rozmarýnové ošetøení pro muže (hýèkání na výbìr èokoládové, jasmínové, levandulové a vanilkové), každý den možnost vstupu na 1 hodinu do vnitøního bazénu se slanou vodou a whirlpoolu (nutná rezervace v recepci) nebo venkovního bazénu s dohøívanou slanou vodou, masážní lavicí, perlièkou a chrlièem, zapùjèení županu na dobu pobytu, zapùjèení holí na Nordic Walking. Za pøíplatek je možné doobjednat polopenzi na druhý veèer 220 Kè.

Masáže - Lukáš Kohout

21


Spa Resort Lednice ****

(B)

!

NOVINKA

Hotel se nachází ve mìstì Lednice v tìsné blízkosti Lednicko-Valtického areálu. Tento areál je rájem historických památek, pøekrásné pøírody a jiných turistických zajímavostí. Návštìvou hotelu se tak ocitnete v blízkosti mnoha památek UNESCO a èekají Vás i nejedna další zajímavá místa na území jižní Moravy. Spa Resort Lednice **** je nekuøácký hotel, který nabízí komfortní ubytování v 43 prostorných pokojích, 3 apartmánech a luxusním knížecím apartmánu, jenž uspokojí i toho nejnároènìjšího zákazníka. Lázeòský hotel je dále vybaven komplexním balneoprovozem, kde si mùžete vybrat ze širokén léèebných a relaxaèních procedur, wellness centrem, restaurací se zimní zahradou, konferenèní místností a prostorem pro školení. Samozøejmostí je vlastní uzavøené parkovištì v areálu hotelu a bezdrátové pøipojení k internetu v celém komplexu hotelu. Pokoje jsou modernì a komfortnì zaøízeny designovým nábytkem a poskytují tak lázeòským hostùm nejvyšší pohodlí. Pro pohodlný, zdravý a nièím nerušený spánek jsou pro Vás na lùžkách pøichystány zdravotní matrace a antialergické lùžkoviny. Bezdrátový internet po celém hotelu je samozøejmostí.

Orea Resort Devìt Skal Vysoèina

(B)

!

NOVINKA

V pøekrásné krajinì Žïárských vrchù u Milovského rybníka naleznete Orea Resort Devìt Skal. Hotel je výbornì dostupný ze všech dopravních tahù a nabízí vešker Ubytovat se mùžete v komfortních pokojích s balkónem a nádherným výhledem. O gurmánský zážitek se postará náš šéfkuchaø a jeho tým v hotelové restauraci 9 skal. Zasloužený odpoèinek si mùžete dopøát ve wellness centru s bazénem a saunou. Pro sportovní nadšence se v resortu nachází multifun Kèní høištì pro rùzné druhy sportù. Sousedící Milovský rybník je vhodný k rekreaènímu koupání a rybolovu. Hotel je držitelem certifikátù baby friendly a pet friendly a zaruèuje tak pohodlí pro dìti i chlupaté mazlíèky. V celém hotelu je Wi-Fi pøipojení k internetu zdarma. Check in je možný od 14:00 hodin, check out do 10:00 hodin.ý komfort, který si jen mùžete pro strávení krásné dovolené pøát. Okolí nabízí spoustu pøíležitostí k turistickým výšlapùm èi cyklovyjížïkám. Resort doporuèujeme pro všechny vìkové skupiny. Termíny: Sezóna I.: 12.4.- 18.4., 1.5.- 1.11. 2017 Sezóna II.: 2.1.- 12.4., 18.4.- 1.5., 1.11.- 14.12. 2017

Romantická Vysoèina 3 dny / 2 noci Cena: Sezona I. Sezona II. Economy pokoj 4.020 Kè/osobu 3.860 Kè/osobu Superior pokoj 5.120 Kè/osobu 4.960 Kè/osobu V cenì: 2x ubytování se snídaní formou bohatého bufetu, 2x veèeøe pøi svíèkách (3chodové menu, dle nabídky šéfkuchaøe, vè. kávy nebo pøípitku, láhev sektu a èerstvé ovoce pøi pøíjezdu na pokoji, vstup do hotelového bazénu, dennì od 8:00 do 20:00 hod., parkování u hotelu zdarma, romanticky vyzdobený pokoj, zdarma wifi internetové pøipojení ve veøejných prostorách hotelu

Ochutnejte speciality šéfkuchaøe i Vy! Skladba pokrmù a jejich celková kompozice vychází z moderní svìtové a èeské kuchynì s dùrazem na zdraví a souèasnì pøíjemný chuový zážitek. Používáme výhradnì lokální èerstvé suroviny tak, abychom pro Vás pøipravili opravdové gurmánské zážitky. V našem hotelu Vám nabízíme velké množství léèebných lázeòských procedur. Vybírat mùžete z masáží, elektroléèby, fyzioterapie, zábalù èi léèivých koupelí. Po zahájení léèebného pobytu Vám na základì vstupní prohlídky lékaø navrhne vhodnou a úèinnou kombinaci jednotlivých léèebných procedur, díky èemuž docílíme výraznì pozitivních léèebných výsledkù.

Za sportem i odpoèinkem na Vysoèinu

Pøírodním léèivým zdrojem pro lázeòskou léèbu ve Spa Resortu Lednice**** je tøetihorní moøská jodobromová minerální voda, kterou èerpá z vlastních vrtù. Jodobromová voda je bohatá na vysoké množství léèivých solí jódu a brómu pøi pomìrnì nízké mineralizaci, a proto je velmi pøíznivá pro balneologické využití. Nejvýznamnìjší složkou, která se pøi léèbì v lázních Lednice uplatòuje, je pøírodní jód. Ten pùsobí na pojivovou tkáò cévního a pohybového systému.

3 dny / 2 noci Cena: Sezona I. Sezona II. Economy pokoj 3.630 Kè/osobu 3.470 Kè/osobu Superior pokoj 5.120 Kè/osobu 4.960 Kè/osobu V cenì: 2x ubytování se snídaní formou bohatého bufetu, 2x veèeøe formou bufetu nebo menu, bez nápojù (bufet nebo menu dle sezony; servírované menu - 4chodové menu s výbìrem ze tøí hlavních jídel), èerstvé ovoce na pokoji pøi pøíjezdu, vstup do hotelového bazénu, dennì od 8:00 do 20:00 hod., 10% sleva na konzumaci v naší Milovské restauraci, zapùjèení trekingových holí zdarma, 1 hodina sauny bìhem pobytu zdarma nebo 1 hodina pronájmu sportoviš, zdarma wifi internetové pøipojení ve veøejných prostorách hotelu, parkování u hotelu zdarma

Dvoudenní relaxaèní kúra (pro pobyty od nedìle do ètvrtka) Cena: 1.590 Kè V cenì: 1x Ubytování ve dvoulùžkovém pokoji kategorie Komfort, 1x polopenze (snídanì: teplý a studený bufet, veèeøe: výbìr ze 3 jídel), 1x Jodobromová koupel nebo Aroma masáž èásteèná,neomezený vstup do bazénu s jodobromovou moøskou vodou, vstup do privátní infrasauny s ochlazovnou, Check-in: 12:00, Check-out: 13:00, župan a pantofle na pokoj, parkování, sleva pøi vèasné rezervaci dalších procedur 15%,možnost prodloužení pobytu za zvýhodnìnou cenu 990 Kè/noc se snídaní

Seniorský pobyt - Klid a pohoda na Vysoèinì 55+ 6 dnù / 5 nocí Cena: Economy pokoj

Sezona I. 7.900 Kè/osobu

Sezona II. 7.600 Kè/osobu

Dárkový pobyt v lázních Lednice (nástup kdykoliv) Cena: 2.990 Kè V cenì: 2x ubytování ve dvoulùžkovém pokoji, 2x polopenze (snídanì: teplý a studený bufet, veèeøe: výbìr ze 3 jídel), 1x Jodobromová koupel, 1x klasická masáž èásteèná, neomezený vstup do bazénu s jodobromovou moøskou vodou, vstup do privátní infrasauny s ochlazovnou, župan a pantofle na pokoji, parkování, sleva pøi vèasné rezervaci dalších procedur 15% Další pobytové balíèky nabídneme v kanceláøích CK BAVI.

Penzion Slezský dùm - Jeseník

(B)

...pøijeïte do kraje Vincenze Priessnitze, nádherné pøírody Jeseníkù s nejzdravìjším ovzduším, jehož mikroklima má unikátní léèivý efekt a øadí se složením na tøetí místo na svìtì hned za taková støediska, jakými jsou Bad Gastein v Rakousku a Carlsbad v USA. Ojedinìlé klimatické podmínky doplòuje léèebná síla zdejších pramenù, kterou objevil právì Vincenz Priessnitz a zaèal praktikovat jako první na svìtì s velkým úspìchem vodoléèebné procedury. Penzion je situovaný na slunném okraji mìsta Jeseník s výhledem na hory, klidné rodinné prostøedí, velké parkovištì pøímo u penzionu, snadná dostupnost - vlakové nádraží 900 m, autobusová zastávka 150 m, nemocnice, Priessnitzovy láznì, Kaufland...

Senior pobyt 55+ 4 dny / 3 noci Cena: 2.295 Kè/dospìlá osoba 55+ 1.695 Kè/ dítì 3-15 let (bez wellness) V cenì: 3x ubytování ve 2lùžk. pokoji, 3x polopenze Ubytování: 3 noci ve 2lùžkovém pokoji, vlastní sociální zaøízení, wifi, lednice, na pøání možnost TV na pokoji zdarma. Pøíplatek za 1 - lùžko 200 Kè/pobyt, po domluvì možnost ubytování domácího mazlíèka do 15 kg za poplatek 250 Kè/noc (host odpovídá za pøípadné škody). Stravování: 3x polopenze - snídanì kontinentální, veèeøe tøíchodová (polévka, hlavní chod i dezert formou samoobslužného pultu). Na pøání veèeøe možná ve formì balíèku. Zdarma: wellness pro dospìlou osobu dle vlastního výbìru v hodnotì 200 Kè, rekreaèní poplatek, úschovna kol, wifi, parkování pøímo u objektu, slevová karta Jeseníky Region Card Proè právì sem? 20 let zkušeností s vìkovì starší klientelou - zajistí odvoz z/nebo na nádraží pøi pøíjezdu i odjezdu - pro skupiny možnost zajištìní dopravy po okolí - pro skupiny možnost veèerní hudební produkce v restauraci - wellness pøímo v objektu - krytý rehabilitaèní bazén, sauna, masáže a koupele, rehabilitaèní a léèebné terapie, zdravotní cvièení Další nabídky tohoto pensionu budeme aktualizovat bìhem sezony.

22


Hotel Panon - Hodonín - Jižní Morava

(B)

Zahranièní wellness pobyty

Hotel se nachází v regionu Slovácka a poskytuje kompletní hotelové služby ve výhodných cenových relacích. Má výhodnou polohu - leží v blízkosti státní hranice se Slovenskem a nedaleko hranic s Rakouskem. Hotel poskytuje kvalitní ubytování ve suitách s víøivou vanou, ev. s finskou saunou, jedno, dvou a tøílùžkových pokojích. Bezdrátový wifi systém lze využívat bezplatnì. Hostùm je k dispozici klimatizovaná restaurace, snack-bar, klimatizovaný seminární sál, umožòující uspoøádání rùzných odborných a spoleèenských jednání. V letním období je pøíjemné posezení na hotelové terase s možností podávání širokého sortimentu grilovaných specialit, výbìrových regionálních vín a chlazených nápojù. V zimním období lze navštìvovat krytý plavecký bazén se saunami,tenisovou halu, squashovou halu aj. V letním období je možno využít areál zrekonstruovaného koupalištì se tøemi bazény, s vodními atrakcemi pro dìti, minigolf, høištì pro volejbal, tenisové kurty i travnaté fotbalové høištì. Celý region je protkán èetnými stezkami pro pìší i cykloturisty. Možnost plavby po øece Moravì a Baovì kanálu, prohlídky zámkù a dalších památek

Odpoèinkový víkend a zábava s relaxací v luxusním hotelu Golebiewski - Wisla

(B)

(B)

Hit posledních let! Pro zájemce vlastní dopravou: libovolný termín a délka pobytu Termín: na vyžádání Vynikající poloha hotelu, výhledy do pøírody, kompletní relaxace - wellness Tropicana park a výborné gastro služby øadí hotel Golebiewski ke stálicím naší nabídky. Hotel Golebiewski se nachází v polském mìstì Wisla (cca 30 km od hranic s ÈR). Jde o velmi luxusní a moderní hotel splòující všechny požadavky na skvìlou relaxaci. Vybavení: souèástí hotelu je vodní svìt, saunový svìt, wellness centrum, venkovní bazény a terasy. Vysoká úroveò všech nabízených služeb - ubytování, restaurace, bary, relax centrum, obrovský dìtský koutek, to vše je zárukou kvalitnì strávené dovolené. Ubytování: pokoje 4****, TV se sat., WC, nové sociální zázemí, pøíjemný interiér a také jedineèné výhledy do pøírodních krajin. Souèástí pobytu je relaxace v Tropikána vodním parku. Zde máte možnost navštívit èasovì neomezenì sportovní bazén, bazén s tryskami a vlnobitím, aroma i víøivé koupele s perlièkami, moøskou teplou lázeò se slanou vodou - celkem 8 velkých van, parní a suché sauny, solnou jeskyni a taky ledovou jeskyni (vše v cenì pobytu po celou dobu), posilovna. Pro milovníky adrenalinových atrakcí jsou k dispozici 4 tobogány + jeden trychtýøový. K dispozici jsou lehátka k odpoèinku a relaxaci. Bude Vám zapùjèena osuška v rámci kvalitních služeb po celou dobu. Veèer: obrovské diskocentrum se skvìlou a výpravnou show - hudba, svìtla... Stravování: v cenì pobytu je pozdní obìd 13.30 - 16.00 a snídanì, obojí formou bufetových stolù. Vynikající kuchynì! Restaurace hrají stylovými barvami. Možnost zakoupení veèeøí, kávy apod. (zde je tøeba mít k dispozici polskou mìnu - Zl nebo kartou, k dispozici je hotelová smìnárna). Další možnosti: bìhem pobytu je možnost (orientaènì za ceny podobné v ÈR), návštìvy kosmetického salonu, manikúra, pedikúra, kadeønictví, masáže, bowling, zábavné hry. Nedaleko od hotelù jsou vždy turistické atrakce - lanová centra, bobové dráhy, svìty Miniatur, lanovky, túry. Pokoje: 1 a 2 lùžkové pokoje s možností pøistýlky, rodinné pokoje, sprcha, WC, TV/SAT, radio, telefon, balkon (ne u všech pokojù). Pro podniky èi skupiny zajistíme sál na možnost cvièení nebo konference èi školení.

Výlety po okolí: ZOO Hodonín, vyhlídková plavba po øece Moravì, Zámek Milotice, zámek a skanzen ve Strážnici, Lednicko-Valtický areál, vykopávky slovanského území Mikulèice, areál Velká Morava, muzeum T.G. Masaryka, vinaøské muzeum v Mutìnicích, Baùv kanál, vinaøské cyklotrasy, vinné sklepy v Èejkovicích, Prušánkách, Mutìnicích, Mikulèicích, Sudomìøicích, Petrovì-Plže, Svatoboøicích, Èejèi, Šardicích, Slovácké slavnosti, vinné trhy. Láznì Hodonín (cca 10 km od hotelu) poskytují cílenou léèebnou a rehabilitaèní péèi s více než tøicetiletou tradicí. Vysoká úroveò služeb a léèby je dosažena nejen pøírodním léèivým zdrojem, ale také profesionalitou a kvalitou personálu lázní spojenou s využíváním nejmodernìjších postupù a metod. Láznì se specializují pøedevším na léèbu pohybového aparátu s orientací na zánìtlivá revmatologická onemocnìní, artrózu, vertebrogenní syndromy a Bechtìrevovu nemoc.

Wellness balíèek Pohoda na jižní Moravì nástupní den je kterýkoliv den v týdnu Cena: 2.990 Kè/ 2 osoby V cenì: 2x ubytování pro 2 osoby v pokoji s vl. soc zaøízením, 2x polopenze, 1x 0,5 l vína, 1x masáž dle výbìru, wifi, parkování u hotelu zdarma, úschova kol zdarma

Uvádíme orientaèní ceny - mohou se lišit dle rùzných balíèkù, akcí, slev apod. Na vyžádání vždy provedeme aktuální kalkulaci. Cena: pøi pobytu na 1 noc: 2.200 Kè/os. pøi obsazení pokoje 2 osobami 1.600 Kè/os. 3. osoba na pøistýlce 1.200 Kè/dítì 4-15 let ZDARMA dítì do 4 let bez nároku na lùžko V cenì: ubytování, polopenze, neomezený vstup do Tropikana parku, ruèníky, vstup do veèerního diskobaru

Zvýhodnìné balíèky na 2 noci: Cena: 3.990 Kè dospìlá osoba 1 dítì se dvìma dospìlými nebo 2 dìti s jedním dospìlým (na pøistýlce) 2.400 Kè 3. dítì s jedním dospìlým na pevném lùžku 1.600 Kè 4. dospìlý nebo dítì v 1/ 1 pokoji 3.500 Kè ZDARMA dítì do 4 let bez nároku na lùžko V cenì: 2x ubytování, 2x polopenze formou rautu, neomezený vstup do Tropikana parku, vstup do veèerního diskobaru

Pro skupiny zajistíme dopravu!

Další nabídky pobytù v kanceláøi CK BAVI! Nabízíme pobyty pro rodiny s dìtmi, seniorské pobyty, pro pobyt se psem, pobyty pro rybáøe, speciální pobyty pro klienty s bezlepkovou stravou apod. 23


Letecké eurovíkendy

(S)

Velká Británie

aneb do oblíbených evropských metropolí s èeským prùvodcem po celou dobu zájezdu

Londýn a Windsor

Eurovíkendy letecky z Prahy, Brna, Bratislavy, Vídnì, èeský prùvodce, komplexní služby, skupiny max. 20 osob Nabízíme Vám oblíbené destinace v Evropì, ve støedomoøí, ale i v Orientu a za oceánem.

(S)

Termín: 4.- 8.5. a 27.9.- 1.10. 2017 Program: 1.den: odjezd, cesta pøes SRN, Belgii, Francii. 2.den: transfer pøes La Manche do Anglie. LONDÝN: prohlídku zahájíme v Bankovní ètvrti City, supermoderní stavby Bank of England, burza, pojišovna Lloyds. Impozantní katedrála sv. Pavla. Pak pøes Most Milenia na jižní bøeh Temže, kolem Shakespearova divadla New Globe a Southwark Cathedral. Uvidíte køižník HMS Belfast a projdeme se po Tower Bridge k Tower of London. Možnost návštìvy Toweru, doporuèujeme projít se i Doky sv. Kateøiny, kde naleznete pùsobivá zákoutí i spoustu restaurací i pubù, kde budete mít pøíležitost pochutnat si na fish and chips. Nocleh. 3.den: ráno zastávka v Grenwichi - park s královskou observatoøí s nultým poledníkem (ext.). Výhled na Docklands a moderní mrakodrapovou ètvr City. Poté navštívíme WINDSOR, který je od dob vlády Eduarda III. nejstarší nepøetržitì obývané sídlo anglických panovníkù. Volno na návštìvu královského zámku i na procházku po malebném mìsteèku. Pak se podíváte k ETON COLLEGE, nejstarší soukromé chlapecká škola ve Velké Británii, kde studovali i synové princezny Diany a prince Charlese, èi britský premiér. Odpoledne LONDÝN - okružní jízda: Hyde park, Speaker´s Conner, Picadolly, Trafalgar, možnost osobního volna. Návrat na nocleh. 4.den: LONDÝN - prohlídku dokonèíme ve ètvrti Westminster. Od bøehu Temže poblíž dominanty London Eye se vydáme do vládní ètvrti Whitehall, kolem sídla premiéra na Downing Street a Horse Guard. Poté na Westminsters Square, Parlament s legendárním Big Benem a Westminsterské opatství. Dále pøes St. James park k Buckinghamskému paláci. Pak na slavné Trafalgar Square, rušné Picadilly Cirkus a nahlédneme i do ètvrti Soho. Odpoledne osobní volno na muzea èi na nejrušnìjší tøídì Londýna Oxford Street, kde se mùžete vìnovat nákupùm. Mùžete navštívit i pùvabné místo poulièního umìní, trhù, obchùdkù a obèerstvení Covent Garden. Veèer transfer pøes La Manche do Francie, cesta zpìt pøes Belgii a Nìmecko. 5.den: návrat do ÈR. Cena: 4.885 Kè pokoj 1/3 5.925 Kè pokoj 1/2 V cenì: doprava moderním klimatizovaným autokarem, transport pøes La Manche, 2x ubytování v hotelech typu IBIS, Travellodge nebo podobném (s vlastním sociálním zaøízením na pokoji), zákonné pojištìní CK, prùvodce, DPH Pøíplatky: doprava z Olomouce, Prostìjova 100 Kè/osobu, vstupy a místní taxy.

Londýn + Studia Warner Bros (Harry Potter) + Greenwich DOPORUÈUJEME!!! Letecky z Brna i Prahy. Termín: 16.- 19.3. 2017 + 18 dalších termínù pro rok 2017 - info v CK Bavi

Cena: od 9.980 Kè*

Petrohrad + Petrodvorec + Jantarová komnata NOVINKA!!! Letecky z Prahy. Termín: bøezen - øíjen + 8 dalších termínù

Cena: od 16.990 Kè*

Irsko - Dublin, Moherské útesy, Burren + Galway DOPORUÈUJEME!!! Letecky z Prahy. Termín: 17.- 20.2. a 27.- 30.4. 2017 + 5 dalších termínù

Cena: od 10.990 Kè*

Anglie - Liverpool + Chester + NP Lake District + Wales NOVINKA!!! Letecky z Prahy. Termín: 10.- 14.5. a 7.- 10.6. 2017

Cena: od 16.990 Kè*

Švédsko - Stockholm NOVINKA!!! Letecky z Prahy. Termín: 18.- 21.5. a 15.- 18.6. 2017

Cena: od 13.480 Kè*

Španìlsko - Barcelona + klášter Monserrat + stadion Camp Nou NOVINKA!!! Letecky z Prahy. Termín: 11.- 14.5. 2017 + dalších 6 termínù

Cena: od 13.990 Kè*

Amsterdam + Alkmaar + Zaanse Schans + Keukenhof Letecky z Brna. Termín: 5.- 9.4. a 11.- 15.5. 2017

Cena: od 13.980 Kè*

Skotsko - Edinburgh + zdymadlo Falkirk + hrad Stirling + palírna whisky DOPORUÈUJEME!!! Letecky z Prahy. Termín: 17.- 21.3. 2017 + 5 dalších termínù

Cena: od 11.990 Kè*

Další termíny k eurovíkendùm pro rok 2017 info v CK BAVI. Cena všech uvedených zájezdù zahrnuje: zpáteèní letenky, pojištìní CK, velké kabinové zavazadlo s rozmìry 55x40x20 cm + malé pøíruèní s rozmìry 35x20x20 cm, ubytování v hotelu 2-3* strava dle programu, transfer z letištì na hotel a na letištì, èeský prùvodce po celou dobu zájezdu. Cena nezahrnuje: pøíplatek za jednolùžkový pokoj 1.500 Kè - 3.000 Kè/pobyt dle destinace, jízdné hromadnou dopravou, komplexní cestovní pojištìní 36 Kè/den/osoba, 100 Kè/dítì do 14,99 let, indiv. vstupné do památek, výlety nad rámec programu - nutné objednat pøedem. Destinace pro rok 2017: Anglie, Skotsko, Irsko, Rusko, Nizozemí, Španìlsko, Francie, Belgie, Malta, Norsko - Bergen, Itálie - Øím, Sicílie ... Zájezdy jsme rozšíøily i do vzdálenìjších zemí jako: Island, Spojené Arabské Emiráty, USA - New York - více informací o termínech v CK! Upozornìní: cena zájezdu se mùže mìnit v prùbìhu prodeje v závislosti na zmìnách cen letenek. Min. poèet osob pro realizaci zájezdu: 10 osob. Zmìna programu v dùsledku neèekaných nebo nepøedvídatelných okolností ve mìstì a bìhem výletù vyhrazena. Èím je blíže k odjezdu zájezdu, tím se zvyšuje cena letenek. Proto neváhejte a kupte si zájezd vèas.

24


Francie Riviéra - perly Azurového pobøeží s koupáním

Itálie (S)

Benátky a krásy severní Itálie

(S)

Termín: 21.- 25.6., 2.- 6.8., 27.9.-1.10. 2017

Termíny: 18.- 21.5., 14.- 17.9. 2017

Program: 1.den: odjezd, pøejezd pøes SRN, Rakousko, Itálii do Francie. 2.den: ráno pøíjezd do Nice - prohlídka: pøístav, procházka romantickým starým mìstem pod vrchem Chateau. Ulièky Nice Vás okouzlí neopakovatelnou atmosférou. Na Provensálském trhu si budete moci vychutnat nìkterou z místních specialit. Pláže u Anglické promenády Vám nabídnou možnost koupání v nejmodøejším moøi Azurového pobøeží. Pozdì odpoledne odjezd do Cannes - zastávka u Festivalového paláce, procházka po La Croisette pod starým mìstem, kostel Notre Dame, kde bivakoval Napoleon po návratu z Elby. Odjezd na nocleh. 3.den: ráno odjezd pøes lázeòské mìsto Hyéres na poloostrov Giens. Zde fakultativnì možnost plavby lodí na Porquerolles - ostrov rajských pláží s bílým pískem a prùzraènou vodou, kouzelným provensálským mìstekkem s palmovou promenádou a restauracemi s výbornou kuchyní. Odpoledne St. Tropéz - mìsto oblíbené svìtovou top spoleèností. Procházka centrem a promenádou v jachetním pøístavu. Hezkou památkou na toto místo bude foto u èetnické stanice, opravdovým zážitkem posezení u vína èi kávy ve Vieux Port. Veèer návrat na nocleh. 4.den: dopoledne návštìva Éze - exkurze v muzeu a výrobnì parfémù. Možnost návštìvy hradbami obehnaného mìsteèka na skalním ostrohu nad moøem. Poté pøíjezd do Monaka prohlídka mìsta: Oceanografické muzeum, park prince Alberta I. s vyhlídkou na Fontvielle, katedrála, parlament, knížecí palác. Vyhlídka na pøístav, ètvr Condamine, tra F1 a Casino. Osobní volno k procházce pøístavem a po trati Velké ceny Formule 1, návštìvì Casina, botanické zahrady èi Oceanografického muzea. Možnost koupání na plážích Larvotto nebo nákupù v moderním nákupním centru. Veèer odjezd smìr Itálie, SRN. Cena: 3.990 Kè ve 3lùžkovém pokoji 4.490 Kè ve 2 lùžkovém pokoji V cenì: 2x ubytování v hotelu typu Accor - F1 nebo podobném, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce, zákonné pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: vstupy, místní taxy, 2x kontinentální snídanì: 390 Kè, doprava z Olomouce, Prostìjova, Vyškova 100 Kè/os, samost. ubytování 1 osoby na vícelùžkovém pokoji na pøání klienta: 2.000 Kè (pøipoèítává se k cenì 2 lùžkového pokoje). Tyto pokoje jsou pouze na vyžádání!

Navštivte svìtoznáme mìsto na lagunì nazývaného velkolepì Serenissima, toulejte se køivolakými ulièkami po kamenných mostech mezi gondolami, projeïte se po Canal Grande, navštivte benátské ostrovy, obdivujte muránské sklo èi krajku z Burana ... Program: 1.den: odjezd z ÈR v èasové návaznosti na odjezdová místa. 2.den: celodenní návštìva Benátek - fascinujícího mìsta ležícího na 117 ostrovech se 150 kanály a 400 mosty. Pøi prohlídce s prùvodcem uvidíte nejznámìjší skvosty, napø. jedno z nejkrásnìjších námìstí Piazza San Marco s bazilikou San Marco, Dóžecím palácem, zvonicí a hodinovou vìží. Podíváte se na Most vzdechù, vstoupíte také na slavný most Ponte Rialto nad kanálem Grande, projdete se kamennými ulièkami pøes kanály, pùvabná námìsttí s èetnými kostely a paláci … navštívíte i místní tržnici, typický rybí trh a také obchodní ulièky. V osobním volnu budete mít dostatek èasu navštívit interiéry vybraných památek, vychutnat si místní speciality, posedìt v kavárnì na výborném capuccinu, ochutnat vynikající zmrzlinu. Mùžete se projet gondolou èi vaporetem po Canale Grande a z jejich paluby se kochat krásou tohoto úžasného mìsta také nazývaného Serrenissima. Zájemci mohou také navštívit okolní ostrovy: Murano - kde uvidíte tradièní sklárny s tisíciletou tradicí, Burano - ostrov proslavený výrobou krajek a barevnými domy, èi ostrov Lido s pìknými plážemi, kde se budete moci vykoupat. V podveèer pøesun lodí zpìt na pevninu a odjezd na nocleh k moøi, kde bude možnost veèerního koupání. 3.den: po snídani odjezd k nejvìtšímu severoitalskému jezeru Lago di Garda do romantického lázeòského mìsteèka Sirmione. Procházka k vodnímu støedovìkému hradu Rocca Scalighery ze 13. století. Pak osobní volno k procházce køivolakými ulièkami tohoto malebného skvostu na bøehu jezera. Odpoledne prohlídka Verony, jednoho z nejrásnìjších italských mìst, kterému se za èasù Øímské øíše øíklalo „Malý Øím“. Uvidíte velkolepou øímskou arénu z rùžového mramoru, Juliin dùm a balkón, Piazza Erbe s Palazzo Maffei, s vìží Gardello èi Casou Mazanti. Dále se projdete po Piazza Signori s vìží Lamberti, palácem Ragione a budovou mìstské rady, uvidíte i palác Scaligieri a Scaglierské hrobky... Poté osobní volno na prohlídku interiérù, èi posezení v nìkteré z pizzerií èi tratoríí s chutnou veronskou kuchyní. Verona je i mìsto módy, možnost nákupù na hlavní nákupní tøídì. 4.den: návrat do ÈR. Cena: od 2.989 Kè ve 2lùžkovém pokoji od 3.399 Kè ve 3lùžkovém pokoji V cenì: vstupy, místní taxy, loï do Benátek Pøíplatky: samostatné ubytování 1 osoby na vícelùžkovém pokoji na pøání klienta: 1.200 Kè (pøipoèítává se k cenì 2 lùžkového pokoje). Tyto pokoje jsou pouze na vyžádání! Pøíplatek za dopravu z Olomouce, Prostìjova, Vyškova 100 Kè/osobu.

Na skok do Paøíže

(S)

- hotely Campanille*** a Premiere Termíny: 14.- 17.4., 5.- 8.5., 6.- 9.7., 24.- 27.8., 28.9.- 1.10., 26.- 29.10. 2017, 29.12. 2017 - 1.1. 2018 Pohodlné ubytování na hotelech Premiere Classe a Campanille*** s vlastním sociálním zaøízením na pokoji. Program: 1.den: odjezd; pøes ÈR, SRN do Francie. 2.den: ráno pøíjezd do Paøíže. Okružní jízda: Bercy, Bastilla, Hotel de Ville, Rivoli, Concorde, St. Germain des Pres. Procházka mìstem s prùvodem: Latinská ètvr: Lucemburské zahrady a palác, Pantheon, Sorbonna, Musée de Cluny. Conciergerie, St. Chapelle, katedrála Notre Dame. Poté radnice, centrum G. Pompidou, Les Halles - bývalé bøicho Paøíže, pøes Louvre, Tuilleries. Osobní volno, možnost návštìvy muzea Orsay, Louvre a další. Okružní jízda: Institut de France, Quai Voltaire, Place de la Concorde, Champs Elysées, Vítìzný oblouk, Avenue de la Grande Armée, Palais Maillot, výhled na La Defense, odjezd na nocleh. 3.den: Paøíž - Eiffelova vìž volno k návštìvì. Pokraèování prohlídky: Martova pole, kolem Vojenské školy, Invalidovny s hrobkou císaøe Napoleona, pøes most Alexandra III., nejhezèí nad Seinou až na nám. Svornosti, které je nejvìtší v Paøíži. Osobní volno, možnost návštìvy muzeí nebo nákupù na Champs Elysées nebo na obchodní ulici Rivoli. Fakultativnì veèerní plavba lodí po Seinì. Veèer autokarem kolem kostela Madeleine, Saint-Augustin, kolem Moulin Rouge, Montmartre: bazilika Sacré Coeur, place Tartre, osobní volno. Odjezd z Paøíže* do ÈR. 4.den: návrat do ÈR. Cena: od 1.979 Kè ve 3lùžkovém pokoji Premiere od 2.599 Kè ve 2lùžkovém pokoji Premiere od 3.399 Kè ve 2lùžkovém pokoji Campanille V cenì: 1x ubytování v hotelech s vlastním soc. zaø. na pokoji: PREMIERE CLASSE, nebo v pohodlném hotelu Campanille***, dopravu moderním klimatizovaným autokarem, prùvodce, zákonné pojištìní CK, DPH. Pøíplatky: vstupy, místní taxy, vjezd autokarem do historické Paøíže 5 € (do centra jedeme naším autokarem, ne metrem), Hotel Premiere - 1 x kontinentální snídanì: 229 Kè, Hotel Campanille - 1 x bohatá snídanì formou švédských stolù: 369 Kè, sleva -250 Kè pro dítì do 12 let na pøistýlce (jako 3. osoba na pokoji se 2 dospìlými) na hotelu Campanille, pøíplatek za jednolùžkový pokoj - hotel Campanille +1.500 Kè / Premiere +1.000 Kè, pøíplatek za dopravu z Olomouce, Prostìjova, Vyškova +100 Kè/osobu Další možnosti poznávacích zájezdù do Francie Vám rádi pøedložíme v našich kanceláøích. Napø: Tajemství Paøíže a Versailles, Paøíž mìsto módy a elegnce, 24 hodin v Le Mans, Korsika - Krásy Napoleonova ostrova, Bájeèná Provence...

25


Adventní zájezdy

Švýcarsko Autosalon Ženeva 2017

- pro školní skupiny v týdnu a v pøípadì zaplnìní busu poskytujeme zajímavé slevy!

(S)

Vánoèní Wroclaw

Termín: 17.- 19.3. 2017 Program: 1. den: odjezd v noèních - èasných ranních hodinách pøes Prahu do Nìmecka a Švýcarska, odpoledne zastávka ve švýcarském mìstì Lausanne na bøehu Ženevského jezera - procházka historickým centrem mìsta, Olympijské muzeum, volno, k veèeru odjezd na ubytování, nocleh 2.den: snídanì, ráno pøejezd do Ženevy k návštìvì svìtového veletrhu - 87. roèník AUTOSALON 2017, v pøípadì zájmu celodenní prohlídka mìsta s prùvodcem - slavná jezerní fontána, nábøeží, staré mìsto s katedrálou, anglický park, veèer odjezd ze Ženevy do ÈR 3.den: pøíjezd kolem poledne do nástupních míst

!

náš

tip

Termín: 2.12., 16.12. 2017

Program: ráno odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice, pøejezd do Wroclavi - historická metropole Dolního Slezska, která se rozkládá na ostrovech na øece Odøe a jejích ramenech. Procházka starým mìstem - nádherná vánoèní výzdoba a vùbec celé mìsto, které je u nás nedocenìné. Vhodný zájezd pro všechny, kteøí nemají rádi pøedvánoèní tlaèenici... Prohlídka mìsta, návštìva trhù a památek. Osobní volno. Odjezd zpìt ve veèerních hodinách.

Cena: 750 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Cena: 3.950 Kè V cenì: doprava, 1x ubytování v hotelu, prùvodce Pøíplatky: 1x snídanì 150 Kè, vstupenka na Autosalon cca 16 CHF

Vánoèní Krakow Termín: 2.12., 9.12., 16.12. 2017

!

oblíbené

místo

Program: historické jádro, Draèí jeskynì, hrad Wawel, Sukiennice s katedrálou P. Marie. Vánoèní trhy s tradièními polskými výrobky a s pitným medem (specialita) se konají na krakovském Starém rynku. Kdo nemá rád již návštìvníky pøelidnìné mìsta, tak právì v Krakovì si mùže více v klidu vychutnat atmosféru Vánoc.

Cena: 690 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Wawel cca. 25 Z³

Vánoèní Budapeš s výletem lodí po Dunaji

!

osvìdèený

Termín: 25.11., 9.12. 2017

zájezd

Program: odjezd kolem 4 hod. do Budapešti, kde následuje prohlídka hradní èásti tzv. Budy Královský palác, rybáøské bašty. Navštívíme centrum bulvární èásti tzv. Peši s možnosti popít nìjaký ten punè èi svaøáèek, ochutnat dort Esterházy a pøitom se bavit i poznávat. Vánoèní trhy na Vörösmartyho námìstí patøí mezi nejvìtší v Evropì v období Adventu a jiné programy v centru. Zájemci o výlet lodí - okruh kolem památek s èeským výkladem - nutno nahlásit pøedem!

Cena: 910 Kè

Švýcarská mozaika

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: okruh lodí cca 4000 HUF

(S)

Termín: 23.- 27.8. 2017 Program: 1.den: odjezd pozdì odpoledne do Švýcarska 2.den: ráno pøíjezd do Kostnice na bøehu Bodamského jezera, prohlídka mìsta vèetnì Husova památníku, dále pøejezd pøes kouzelné mìsteèko Stein am Rhein do Schaffhausenu - zastávka u vodopádù Rýna, pozdìji odpoledne odjezd pøes Bern, veèer ubytování v oblasti Lucernu, nocleh. 3.den: snídanì, výlet do oblasti Jungfrauregionu - dopoledne zastávka v Interlakenu a Wilderswilu, možnost výjezdu zubaèkou na Schynige Platte s výhledem na Jungfrau, pokraèování k ledovcovým vodopádùm u Lauterbrunnenu, možnost zubaèkou na Kleine Scheidegg nebo výjezd lanovkou na vrchol Piz Gloria - Schilthorn s otáèivou restaurací a terasou ve výšce 2970 m n.m. s výhledem na Jungfrau, Eiger a Mönch, pozdì odpoledne zastávka v mìsteèku Thun se støedovìkým hradem na bøehu jezera, veèer zastávka v hlavním mìstì Bern, návrat na nocleh. 4.den: Vierwaldstättersee - Luzern - Vaduz snídanì, odjezd k jezeru Vierwaldstättersee - prohlídka mìsta Luzern s nejstarším døevìným mostem ve Švýcarsku, možnost výjezdu nejstrmìjší zubaèkovou lanovkou na horu Pilatus s neopakovatelným výhledem na alpské velikány støedního Švýcarska, odpoledne pøejezd do vysokohorského støediska Engelberg pod horou Titlis, k veèeru odjezd do hlavního mìsta knížectví Lichtenštejnska - Vaduz, procházka centrem mìsta pod knížecím hradem, odjezd pøes Rakousko do ÈR 5.den: pøíjezd do ÈR v odpoledních hodinách

Vánoèní Bratislava Termín: 9.12. 2017

!

náš

tip

Pojeïte do metropole, která vám rozumí. Program: odjezd kolem 7.00 hod. z Litovle, Olomouce, Prostìjova - pøejezd na Slovensko do hlavního mìsta Bratislavy. Èeká Vás prohlídka mìsta s prùvodcem zamìøena na advent. Na Hlavním, Františkánském a Primaciálním námìstí jsou pøipraveny velmi krásné adventní trhy s pøíjemnou atmosférou, dobrým obèerstvením a zajímavými dárky. Najdete zde tradièní klobásy, peèeni, lokše, zelòaèku, punè, grog, svaøené víno, medovníky, koláèe. Tìšit se mùžete na bohatý doprovodný kulturní program, který trhy vždy doprovází.

Cena: 7.500 Kè V cenì: doprava, 2x hotel*** se snídaní, prùvodce Pøíplatky: vstupné, lanovky

Cena: 550 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Vánoèní Brno Termín: 2.12. 2017 - Bitva tøí císaøù + vánoèní Brno 23.12. 2017 - vánoèní Brno

!

náš

tip

Že je Brno za rohem? Pojeïte s námi pohodlnì busem ochutnat vyhlášené turbomošty a turbopunèe a další dobroty do moravské metropole… Program: kolem 13.00 odjezd z Litovle, Olomouce do Brna. Krátká procházka s prùvodcem, návštìva kouzelných adventních trhù na Zelòáku. Zažít zde mùžete starodávné Vánoce - dobové stánky, výzdoba, tradièní výrobky ze døeva, keramiky… Na námìstí Svobody zase ochutnáte všemožné dobroty sladké i slané, vyhlášené punèe, turbomošty, svaøáky apod… Plánovaný odjezd kolem 20.00 h. Tento výlet je spíš pohodové vytržení z pøedvánoèního shonu, zastavení se známými u dobrot a naèerpání vánoèní pohody a atmosféry…

Cena: 440 Kè V cenì: doprava, parkovné, technický prùvodce

26


Pøedvánoèní Praha

!

zájezd

Termín: 2.12. 2017

!

o

blíbené Adventní Salzburg místo a Krampuslauf Schladming - nejvìtší v Rakousku!

osvìdèený

Program: krásnì vyzdobené centrum Prahy, které v posledních letech konkuruje okolním evropským metropolím a drží se na prvních pøíèkách v kategoriích výzdoby a oblíbenosti. V ranních hodinách pøejezd do Prahy. Zde mùžete absolvovat prohlídku centra s prùvodcem zamìøeno na advent se zakonèením na adventních trzích. Odpoledne individuální volno. Odjezd ve veèerních hodinách zpìt do nástupních míst. Pro zájemce zajistíme vstupenky na odpolední a muzikálové pøedstavení dle nabídky.

Termín: 25.11. 2017 Krampusové jsou velcí rakouští èerti, kterých pobíhají po ulicích Schladmingu v tento veèer stovky!!! Mìsto Salzburg je o adventu jedno z nejkrásnìjších metropolí. Program: odjezd v brzkých ranních hodinách.Pøíjezd do Salzburgu - procházka historickým centrem mìsta s prùvodcem. Zahrady zámku Mirabel, Mozartùv rodný dùm, Arcibiskupská rezidence, Dóm sv. Ruperta. Pevnost Hohensalzburg - nejvìtší zachovalý hradní komplex ve støední Evropì. Osobní volno k návštìvì slavných vánoèních trhù, pevnosti èi rezidence. Následuje pøejezd do Schladmingu, kde se každoroènì koná nejvìtší bìh èertù Krampuslauf na svìtì (19:00 - 22:00 hod) - fantastická podívaná: více než 1000 èertù v originálních starých maskách nebo maskách vyrobených podle tradice bude pøed Vašimi zraky sršit oheò a dým a tancovat divoké reje... Nejvìtší sešlost èertù v celé Evropì trvá až do noèních hodin. Po prùvodu odjezd zpìt do ÈR v noèních hodinách. Návrat do ÈR v èasných ranních hodinách.

Cena: 650 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Cena: 1.200 Kè V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: Krampuslauf cca 15 €

Adventní Salzburg

!

osvìdèený

zájezd

a romantika vánoèních vesnièek na jezeøe Wolfgangsee Termín: 16.12. 2017

Program: v uvedených hodinách odjezd z nástupních míst. Pøejezd do Rakouska - Salzburg (cestou technické zastávky). Pøíjezd do Salzburgu - procházka historickým centrem mìsta s prùvodcem. Zahrady zámku Mirabel, Mozartùv rodný dùm, Arcibiskupská rezidence, Dóm sv. Ruperta. Pevnost Hohensalzburg - nejvìtší zachovalý hradní komplex ve støední Evropì. Osobní volno k návštìvì vánoèních trhù, pevnosti èi rezidence. Následuje pøejezd k jezeru Wolfgangsee - návštìva romantické vesnièky na bøehu jezera. Kromì kouzelné vánoèní atmosféry, kterou tato vesnice nabízí, Vás ohromí svìtlo svíce plovoucí po hladinì jezera. Odjezd ve veèerních hodinách. Návrat do ÈR v pozdních noøních hodinách

Adventní zájezd do Drážïan

Cena: 1.220 Kè

Termín: 2.12. 2017

V cenì: doprava, prùvodce

Program: odjezd do Nìmecka v èasných ranních hodinách. Pøejezd do Drážïan - prohlídka mìsta s prùvodcem - Zwinger, Semper Oper, novì zrekonstruovaný kostel Frauenkirche. Shlédnutí prùvodu mìstem s historickými postavami v èele s Augustem Silným. Vùz s nejvìtší štolou na svìtì. Návštìva vánoèního trhu - Striezelmarkt. Je zde nejvìtší louskáèek svìta a obrovská vánoèní pyramida - prùvod s vánoèní štolou. Návrat do pùlnoci.

Netradièní advent v soutìsce Johannesbachklamm

Cena: 950 Kè

Termín: 9.12. 2017

V cenì: doprava, prùvodce

Vánoèní Vídeò Termín: 25.11., 1.12., 2.12., 9.12., 16.12., 23.12. 2017

Úšpìšný adventní zájezd sezony 2016. Program: odjezd kolem 8.00 z nástupních míst. Navštivte s námi soutìsku Johannesbachklamm a vychutnejte si pøedvánoèní atmosféru podhùøí Alp, kraje pod nejvyšší horou Dolních Rakous Schneeberg, kde oslavy nejkrásnìjších svátkù v roce probíhají pøímo v lùnì pøírody, mezi lesy a skálami. Lze absolvovat krátký, nenároèný výšlap, obèas nìjaký mùstek, schùdky, vše zpevnìné a bezpeèné. V ústí soutìsky èeká nejvyšší, více než dvacet metrù vysoký, ozdobený vánoèní strom Rakouska, množství stánkù nabízejících tradièní vánoèní zboží, ruèní øemeslné výrobky, kulináøské speciality, Mikuláš a v závìru dne i ohòostroj na zamrzlém potoce. Cestou do soutìsky Johannesbachklammu se zastavíme ještì v malebném mìsteèku Mödling, pøi jehož prohlídce se mùžeme zahøát hrnkem horkého punèe. Zájezd není koncipován vyloženì jako poznávací. Jde spíše o takové pøedvánoèní zastavení u punèe s pøáteli.

!

oblíbené

místo

!

náš

tip

Program: èeká nás procházka vánoèní Vídní s krásnou vánoèní romantickou atmosférou s vùní punèe. Navštívíme vyzdobený mìstský park, betlémy, historické centrum, kde možná objevíte ten pravý dáreèek pod stromeèek. Nejznámìjší trh je pøed radnicí - Rathausplatz, který je zajímavý hlavnì pro rodiny s dìtmi. Pøímo v radnici jsou pøipraveny pro dìti øemeslné dílny, kde si mohou vyrobit náramek, svíèku, upéct peèivo... Námìstí dominuje obrovský adventní vìnec o prùmìru 12m a 150 prodejních stánkù nabízející vánoèní dárky, ozdoby na stromy, sladkosti. V mìstské radnici si odpoledne mùžete poslechnout pìvecké sbory. Všední dny mají velkou výhodu po stránce klidnìjší návštìvy, kdy není tolik turistù v centru Vídnì.

Cena: 780 Kè V cenì: doprava, prùvodce Cena nezahrnuje: vstup do soutìsky cca 3 €

Cena: 590 Kè V cenì: doprava, prùvodce

Èerti u Mariazell a Sankt Pölten Termín: 25.11. 2017 Národní tradice rakouských Krampuslaufù s prezentací alegorických vozù zdobených pøíšerami, živým ohnìm a pekelnou atmosférou. Program: vánoèní trhy v St. Polten a prohlídka mìsta. Pøejezd do Mariazell. Možnost posvìcení adventních vìneèkù, které si pøivezete nebo zakoupíte na tržišti. Námìstím dominuje nejvìtší adventní vìnec v Rakousku. Možnost návštìvy likérky s degustací tøí druhù, Muzeum perníku, pivovar, 5m dlouhé mechanické Jeslièky a spousta dalších vánoèních pøekvapení vè. mechanického a živého betlému. Obøí adventní kalendáø, nejtìžší døevìná maska váží 30 kg. Cca 100 èertù - opravdu autentická podívaná. Obøí perníková chalupa vážící jednu tunu, vysoká 5 metrù, nejvìtší adventní vìnec na svìtì s prùmìrem 12 metrù a s hmotností 6 tun. Pøesun na èertovskou veselici. Nejprve pøijede na koni Mikuláš s andìlem a z velkého pytle rozdají hodným dìtem malé dáreèky. Za doprovodu pekelné hudby a svìtelných efektù pøijíždí alegorické vozy s èerty - každá maska a kostým je jiný, ruènì vyøezávaný a šitý z pøírodních materiálù. Po prezentaci odjezd do ÈR, návrat v noèních hodinách.

Císaøský advent na zámku Schlosshof Termín: 16.12. 2017

Cena: 890 Kè

!

NOVINKA

Program: pokraèujeme nabídkou netradièních adventù a uvádíme velmi zajímavou novinku pro všechny, co mají radìji klidnìjší a pohodovìjší místa pro èerpání adventní atmosféry. V období adventních víkendù se areál zámku Hof již tradiènì pøemìòuje ve vánoèní vesnièku s více než stovkou stánkù, nabízejících vánoèní zboží - vánoèní dárky, ozdoby, svíèky, figurky do betlemù, hraèky, døevìné výrobky apod. Pochutnat si mùžete na svaøeném vínì, výborném punèi, peèených kaštanech, pražených mandlích, vánoèním peèivu apod. Najdete zde nádherné døevìné jeslièky, pro malé dìti jsou pøipraveny speciální dílny, kde si mohou vyzkoušet jak peèení cukroví, tak výrobu rùzných ozdob. Navštívit mùžete také navštívit zámecké stáje a hospodáøské prostory s mnoha zvíøaty. Projít se mùžete v zámeckých zahradách, které se rozprostírají na sedmi terasách. Zájemci o prohlídku zámku budou mít k dispozici výklad ve slovenském jazyce. Dozvíte se zajímavosti o oslavách svátkù u císaøského dvora.

V cenì: doprava, prùvodce

Koupání v Laa an der Thaya a èerti v Retzu Termín: 9.12. 2017 Program: ráno odjezd z Litovle, Olomouce - 4hodinová relaxace v termálních lázních nebo individuální volno v tomto malém mìsteèku. Poté pøejedeme do mìsta Retz, kde probíhá „Advent v nebi a pekle“ - vánoèní trhy v podzemí, vyzdobená radnice, kde bývá vánoèní kavárna. Po 16 hodinì je zde tradièní „bìh“ vyhlášených rakouských èertíkù a èertù tzv. Krampuslauf. Dále pak individuální volno na vánoèních trzích.

Cena: 570 Kè

Cena: 570 Kè

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup do zámeckého areálu cca 6 €, vstup do zámeckého areálu vèetnì prohlídky zámku cca 15 €

V cenì: doprava, prùvodce Pøíplatky: vstup do lázní 16 € /4 hodiny

27


(B)

Zájezdy na divadelní, muzikálové a kulturní projekty Lord of the Dance

Ostrava ÈEZ arena

Ferda Mravenec

Divadlo Hybernia

Termín: 18.3., 13.5. 2017

Ferda Mravenec - práce všeho druhu! Ryze èeský hrdina se vydává vstøíc rùzným dobrodružstvím, aby potìšil diváky všech vìkových kategorií. Na motivy pohádek Ondøeje Sekory vytvoøili producenti a autoøi muzikál plný krásné hudby, taneèních èísel, vizuálních efektù a nápadité scény. Nebude nouze o napínavá dramata, milostnou zápletku, komické prvky ani akrobatická vystoupení. Úèinkují: V. Drahokoupil, A. Gabrišová, A. Slanina, Z. Fric, M. Šemík, D. Hùlka, F. Prokešová, M. Wronková

!

osvìdèený

zájezd

Termín: 10.5. 2017

!

NOVINKA

Cena: 1.350 Kè

Odjezd v odpoledních hodinách - návštìva show. Po skonèení odjezd zpìt do nástupních míst. Nejlepší svìtová taneèní show LORD OF THE DANCE by MICHAEL FLATLEY se vrací do Èeské republiky, kde si již v minulosti získala tisíce fanouškù. Aè se to zdá nemožné, i pøesto, že se soubor LORD OF THE DANCE v Èeské republice poprvé pøedstavil pøed více než deseti lety, jejich sláva stále roste. Dùkazem jsou stadiony plné divákù. Vracejí se ti, které show uchvátila v minulosti... s každým pøedstavením si však Lordi získávají nové a nové obdivovatele. Tìšte se na NOVOU SCÉNU, NOVÉ KOSTÝMY, OBTÍŽNÉ TANEÈNÍ CHOREOGRAFIE!!!!

Cena: 1.350 Kè V cenì: doprava, technický prùvodce

Rocky

Kongresové centrum Praha

Termín: 18.3. 2017

Nabídka zájezdù do Prahy spojená s návštìvou muzikálových pøedstavení …

Strhující pøíbìh podle legendárního filmu Sylvestra Stallona o životní šanci a osudové lásce. Velkolepou podívanou graduje vedle svìtelných efektù pøedevším unikátní scénografie, která v èeských muzikálech dosud nebyla k vidìní. Pùvodní hudbu k muzikálu zkomponoval Stephen Flaherty, autorem èeských textù je Michae Prostìjovský. Úèinkují: Kryštof Michal, Jan Køíž, Milan Šteindler, Hana Holišová, Roman Vojtek, Markéta Procházková, Michaela Nosková, Robert Záruba a další.

(B)

Cena 1.550 Kè

Èas rùží

Program: v ranních hodinách odjezd z Olomouce, Litovle, Mohelnice do Prahy. V Praze prohlídka historického centra s prùvodcem. Cestou v buse je výklad od prùvodce CK o zajímavostech. V odpoledních hodinách návštìva pøedstavení - dle výbìru. Nìkteré termíny jsou veèerní pøedstavení a tím dojde k posunu odjezdu a pøíjezdu. V cenì: doprava, služby prùvodce, vstupenka dle kategorie V pøípadì zájmu je možno objednat vstupenky nižších kategorií a tím cenu zájezdu snížit!

Termín: 18.3., 13.5., 10.6., 16.9. 2017

Divadlo Broadway

Hudební divadlo Karlín

Termín: 18.3. 2017

!

NOVINKA

Jedineèná symbióza písní, nejvìtších hitù z repertoáru Karla Gotta a pùvodního scénáøe Sagvana Tofi - to je pøipravovaný muzikál, který spatøí svìtlo svìta na jaøe 2017 na scénì Hudebního divadla Karlín. Tìšte se na odhalení pøíbìhu starého obrazu, který v sobì skrývá osud jedné velké celoživotní lásky! Èas rùží vás již brzy pobaví i dojme! Vzpomínáte? Když jsem já byl tenkrát kluk, Jen se hádej, Svìt má ty chvíle rád, Jdi za štìstím, Korunou si hodím, Nápoj lásky è. 10, Je jaká je, Když muž se ženou snídá a mnoho dalších ožije v muzikálových aranžích a pìveckém podání hercù a zpìvákù, kteøí k hitùm Karla Gotta pøistoupí novì a zároveò s respektem, který si zaslouží! Scénáø: Sagvan Tofi, hudební dramaturgie: Ondøej Soukup, hudební nastudování: Martin Kumžák, choreografie: Petra Parvonièová, sbormistr: Jiøí Bøezík, light design: Pavel Dautovský, sound design: Petr Ackermann, kostýmy: Roman Šolc, scéna: Daniel Dvoøák, režie: Petr Novotný

Bìhem roku budeme doplòovat termíny a další tituly. Sledujte na www.bavi.cz

Mýdlový princ

!

NOVINKA

!

osvìdèený

zájezd

Jeden z nejúspìšnìjších muzikálù posledních sezón! Muzikálová komedie s hity Václava Neckáøe, který si v muzikálu zahraje jednu z klíèových postav. V hlavní roli: Martin Dejdar, Sagvan Tofi, Tereza Kostková, Jitka Schneiderová, Ivana Jirešová, Olga Lounová, Petr Štìpánek, Vlastimil Zavøel, Jaroslava Obermaierová, Jana Sýnková, Josef Vojtek, Josef Vágner, Václav Kopta, Aleš Háma a mnoho dalších vynikajících umìlcù. Pohodový muzikál se skvìlým obsazením. Doporuèujeme.

Cena: 1.100 Kè

Ples upírù

Cena: 1.200 - 1.450 Kè

Termín: 18.3., 22.4., 13.5., 10.6. 2017

Goja Music Hall

!

NOVINKA

Ples upírù je muzikálovou adaptací stejnojmenné filmové komedie Romana Polanského. Výpravný muzikál plný komických situací, brilantních taneèních scén a úžasné hudby si hned získal srdce divákù. Úèinkují: Marian Vojtko, Bohuš Matuš, Natálie Grossová, Michaela Gemrotová, Jakub Hübner, Michaela Nosková, Jiøí Zonyga a další.

Cena: 1.450 - 1.550 Kè

28


Srdcový král

Vlastní kulturní akce

divadlo Kalich

Termín: 18.3. 2017 Muzikál mìl premiéru na newyorské Broadwayi v bøeznu 2005 a záhy na jeho konto pøibyla cena Theatre World Award. Po více než dvou stovkách odehraných repríz se vydal na turné po Spojených státech, následnì absolvoval pod názvem Love Me Tender také úspìšné britské turné. Divadlo Kalich uvádí Srdcového krále od 21. záøí 2016 jako svùj tøetí svìtový muzikálový titul - po nadšenì pøijatých muzikálech Pomáda a Horeèka sobotní noci. Režii i scénografii tentokrát svìøilo uznávanému a originálnímu tvùrci Šimonu Cabanovi, choreografii mladému talentu Petøe Parvonièové, kostýmy Zuzanì Strakové, pøeložil Adam Novák. Do ospalého mìsteèka s námìstím malým jak konzerva jednoho dne pøijíždí na motocyklu záhadný cizinec Chad, aby všechny jeho obyvatele nakazil rebelstvím své hudby a jejich nudné životy navždy pøevrátil vzhùru nohama… Tìšte se na špièkové muzikálové herce a na poøádnou jízdu! Hrají: Jan Køíž / Pøemysl Pálek, Petra Tenorová / Petra Kosková, Petr Vondráèek / Zbynìk Fric, Marie Køížová / Ilona Maòasová, Kateøina Šildová / Genny Ciatti, Roman Tomeš, Petra Vraspírová / Markéta Martiníková, Jan Tenkrát / Petr Kutheil a další.

Tradièní BAVI ples - Pøátel dobré zábavy + Velký dìtský karneval - od 14:00 hod.

22. roèník

Termín: 4.3. 2017 Tentokrát ve všech prostorách Záložny - velký a malý sál, restaurace hraje: Gama Šternberk a další. Program: totální náøez pro všechny, co mají rádi legraci a dobrou zábavu. Tento ples si nikdy nehraje na snobské móresy právì díky návštìvníkùm, kteøí se sem chodí hlavnì pobavit. Bohatý program, který je zatím pøekvapením... Vstupné: 190 Kè - doporuèujeme vèasnou rezervaci v CK BAVI

Vystoupení šaška Vikyho - Karnevaly pro dìti

Cena: 1.250 Kè

na dìtských dnech, karnevalech a jiných akcích Úèinkuje: Viktor Kohout, Luba Faltus a Viktor Kohout jr. Zaèátky: vìtšinou ve 14 hod. Termíny zatím nasmlouvaných vystoupení s místními poøadateli:

Kleopatra

5.1. 8.1. 14.1. 15.1. 15.1. 21.1. 21.1. 22.1. 28.1. 28.1. 28.1. 29.1. 31.1. 31.1. 4.2. 4.2. 5.2. 5.2. 9.2. 11.2. 11.2. 12.2. 14.2. 17.2. 17.2. 18.2. 18.2. 19.2. 19.2. 21.2. 22.2.

Divadlo Brodway

Termín: 22.4. 2017 Kleopatra je èeský muzikál, pojednávající o životì Kleopatry VII., poslední egyptské panovnici. Autorem hudby se stal Michal David a režisérem je Filip Renè. Muzikál mìl premiéru 22. února 2002, obnovená premiéra byla v roce 2008 a limitovaný poèet pøedstavení probìhl i v roce 2010. Nyní se opìt vrací na pár pøedstavení do divadla Brodway. Známé hity, krásné kostými, výpravná scéna.... V hlavní roli: Kamila Nývltová, Radka Fišarová, Daniel Hùlka, Marian Vojtko, Josef Vojtek, Bohouš Josef, Linda Finková....

Cena: 1.450 Kè

Sibyla

Divadlo Hybernia

Termín: 10.6. 2017 Biblický romantický pøíbìh o králi Šalamounovi ze zemì izraelské a Sibyle, královnì ze Sáby. Legendární moudrost krále Šalamouna pøivádí Sibylu, královnu ze Sáby do Jeruzaléma. Po únavné nìkolikamìsíèní cestì pøichází mnohoèetný královský prùvod a pøináší cizí kulturu a dosud nevídané dary. Mezi králem Šalamounem a královnou Sibylou vzplane velká láska. Šalamoun má možnost lépe poznat Sibylu, která líèí králi své vize a proroctví o daleké budoucnosti Jeruzaléma, ale i celého svìta. Celý historický dìj je propleten vizemi budoucí moderní doby. V tomto historickém dramatu, plném intrik a zrad nakonec Sibyla odchází z Jeruzaléma i se svým prùvodem a vìrným pøítelem Písaøem, jehož úkolem je zaznamenat dìjiny a události té doby a proroctví vìdmy Sibyly. A tak i navzdory všemu dává láska lidem nadìji i v tìch nejtìžších chvílích života.

Žerotín - soukr. párty Skrbeò MŠ Nasobùrky - MŠ Støelice Senièka Vilémov Pivín Veselíèko Lipová u Konice Mladìjovice Dub nad Moravou - Sokolka Pøíkazy Olomouc - Campanella Vidnava - MŠ Blatec Huzová Haòovice Odrlice Olomouc - ZŠ Svatoplukova Vikýøovice Štarnov Bohuslavice Olšany u Prostìjova Èervenka Bouzov Mariánské Údolí Olomouc - TJ Bìlkovice Lašany Ohrozim Litovel - ZŠ Vítìzná pro ŠD Olomouc - ZŠ Hálkova

25.2. Jesenec 25.2. Mìsteèko Trnávka 26.2. Koøenec 26.2. Oplocany 26.2. Rohle 4.3. Litovel 4.3. Kamenice u Prahy 5.3. Bedihoš 10.3. Bystroèice 11.3. Bohuòovice 11.3. Biskupice 12.3. Štìpánov 17.3. Náklo - MŠ 18.3. Kamenná 18.3. Vìrovany 19.3. Leština 26.3. Loštice 28.4. Litovel - Èarodìjnice 20.5. Olomouc - Nové Sady 1.6. Petrov - MŠ Sluníèko 1.6. Šumperk - MŠ Pohádka 2.6. Olomouc - MŠ Lužická 3.6. Plumlov - ATC Žralok 3.6. Pòovice 9.6. Hnìvotín - MŠ 9.6. Olomouc - MŠ Komenského 22.6. Zábøeh - MŠ Pohádka 28.6. Libina - KD pro ZŠ 2.7. Senièka 22.7. Benkovský kopec 14.10. Libina

Cena: 1.350 Kè

Tøi mušketýøi

Divadlo Broadway

!

osvìdèený

zájezd

Termín: 14.10. 2017

Muzikál Michala Davida, Lou Fanánka Hagena a Libora Vaculíka. Obnovená premiéra v Divadle Broadway - nové zpracování, výprava, LED panely a projekce. Hudba Bryana Adamse a Michala Davida, vynikající obsazení,fantastické zpracování, výprava a scéna pøilákají a uspokojí i nároèného diváka. V hlavní roli Josef Vojtek, Petr Koláø, Marian Vojtko, Radka Fišarová, Linda Finková, Tomáš Trapl, Michal Suchánek, Richard Genzer....

Cena: 1.450 Kè

Øvali až spadli aneb Maniaci The Best Of ... Komediální skupina Maniaci ve složení Luba Faltus, Viktor Kohout, Vìra Jarošová, Kamila Navrátilová, Dino Milda Novák, Špunt a Tomáš Fryblík, Radim Beza, Tomáš Ostøanský. Našim cílem je vás hlavnì pobavit smrští nejen satirických scének a parodií... V kvìtnu 2017 slaví skupina MANIACI 25 let, které oslaví jediným velkým vystoupením...

9.11. 2017 - Záložna Litovel

Muž se železnou maskou Termín: 11.11., 9.12. 2017

Divadlo Broadway

!

NOVINKA

Nový pøipravovaný muzikál Michala Davida.

Cena: 1.450 Kè 29


... a dále: WES travel agency, Riviera, Hungaria, America tour, Vítkovice Tours, ViaMare, VTT, Bohemian Fantasy, Ideal tour, Consultour, BK tour, Zlíntour trips, 101 Zemek, Marted, Rekrea, Jokra Tour, Ludor, Maxima, Tipa Tour, Adventura, Kovotour Plus, Inex, Redok, Kudrna, Azzurro, Nev-Dama, Atlantika, Aeolus, Slan tour, Snail travel, Mayer Crocus a další.

Nabídka zájezdù CK v zastoupení Vyberte si v naší CK BAVI z celé øady katalogù cestovních kanceláøí, se kterými úzce spolupracujeme. Zájezdy u nás zakoupíte za stejných obchodních podmínek a za stejné ceny!!! - Budete mít jistotu výbìru!!!

Nabídka rekreaèních, pobytových, poznávacích a kombinovaných zájezdù je pestrá. Využijte nabídek na první chvíli, kdy mùžete získat zajímavé slevy, dìti zdarma, èi výlet a transfer v cenì. Disponujeme nabídkou Chorvatska, Bulharska, Itálie, Španelska, Øecka a øeckých ostrovù, Kypru, Turecka, Tuniska, Egypta, Francie, Kanárských ostrovù, Mallorky, Èerné Hory, Maïarska, Slovenska, Èeské republiky a celého svìta vèetnì adrenalinových zájezdù.

Rádi Vám poradíme s výbìrem vaší dovolené, a již se chystáte k moøi, na hory èi za poznáním. Pøipravíme nejvýhodnìjší kalkulace ,dle vašich požadavkù a již pro jednotlivce, páry nebo víceèlenné rodiny. Zastupujeme tyto CK:

Doprava: vlastní, autobusem, letadlem, lodí Ubytování: hotely, bungalovy, studia, apartmány, stany, chaty, chalupy

Agentura BAVI Poøadatelská, kulturní a umìlecká èinnost. Pro firmy, podniky, organizace i rodinnou oslavu. Hledáte umìlce, kteøí by vás vhodnì reprezentovali pøi firemní akci èi potìšili vaše zamìstnance nebo hosty pøi slavnostním veèeru vaší spoleènosti? Chcete pøipravit firemní veèírek, spoleèenskou èi sportovní akci, zábavné odpoledne, pøíležitostnou oslavu nebo dìtský den? Nechte veškeré pøípravy na nás! Zajistíme prvotøídní servis, technické zázemí, stavbu podia, sociální zázemí a další na základì žádané služby. A pøidáme i prvky originality. Pro obecní úøady èi tìlovýchovné spolky.. zajistíme oslavy výroèí atd. Na klíè: • kulturní akce, rauty a akce s programem, spoleèenské akce, moderování akcí… • vystoupení a akce pro dìti • diskotéky a ozvuèení na rùzné akce, párty apod. • mìstské i obecní slavnosti • firemní veèírky • technické zajištìní akcí (WC, podium) • ozvuèení malých, komorních i festivalových akcí nebo pøednášek vèetnì osvìtlení. • ohòostroje • audiovizuální vstupy filmové scénky, video dotáèky, které bývají souèástí veèírkù, prezentací výrobkù èi konferencí • divadelní pøedstavení - zajistíme divadelní pøedstavení dle vkusu a pøání klienta èi poøadatele pro vaše firemní akce. Spolupracujeme se zájezdovými pøedstaveními pražských kamenných divadel a se zájezdovými spoleènostmi. V databázi máme taktéž historická divadla, pohádková pøedstavení, loutková divadla vèetnì work shopù. • folklórní programy lidové muziky, dudácká vystoupení, taneèní vystoupení dìtských i dospìlých folklórních souborù, dechová hudba, pochodové hudby • øemeslné tradice - trhy, dovednosti • vystoupení celebrit i místních umìlcù • kaskadéøi Interierové i exterierové show, laserová show, ohòové show, vikingské lodì, mobilní casina, diskotéky pro mladou i støední generaci. • poøadatelskou èinnost, tisk vstupenek, propagaèní èinnost, foto-dokumentaci, video... Vlastní nabídky: zajistíme kouzelníky, taneèní vystoupení, mažoretky, orchestry, šašky pro dìti, artistické a žonglérské vystoupení, orientální tance, cikánské tance, historické tance,hudební skupiny rùzných žánrù, šermíøi, Sokolníci, brazilská show, bubenická show, taneèní skupiny, moderátoøi a bavièi, revival hudební skupiny, imitátoøi, umìlci, interpreti a hudební skupiny zvuèných jmen... Pro dìtské akce: šašek Viky- programy s animacemi. Zajistíme Vám kompletní program pro dìti vèetnì kompletního ozvuèení. Nabízíme akèní program plný soutìží, parodií, scének, taneèkù pro dìti a rodièe doprovázený pohádkovou diskotékou. Vhodné do sálù nebo volného prostranství. Cena a termíny dohodou. Objednávky vystoupení s programem v CK BAVI.

Agentura BAVI Litovel • tel. 602 792 010, 585 342 300 • kohout@bavi.cz

30


Poznámky

CK BAVI je prodejce vstupenek sítí:

Viktor Kohout ml. Hledáte DJ na svatbu, party nebo oslavu? Náš DJ má repertoár pro všechny generace - od 90tek po moderní a souèasnou hudbu. Více informací na www.viktorkohout.cz

• svatební DJ • moderování

• party a club DJ

Kalendáø 2017

• show pro dìti • animátor

• nákladní automobilová doprava • pronájem návìsù • skladování

Šlechtitelù 583/01 • 779 00 Olomouc - Holice tel.: 774 354 804 • www.olnex.cz 31


Kde nás najdete:

Rezervace a pøihlášky:

Pro poøadatele akcí Pro poøadatele kulturních a spoleèenských akcí zajistíme:

CK BAVI Litovel nám. Pøemysla Otakara 754 • tel.: 585 342 300, 585 371 076 fax: 585 154 744 • mobil: 774 224 513 e-mail: info@bavi.cz • www.bavi.cz

CK BAVI Olomouc Pekaøská 1 • obchodní dùm Koruna • 1.patro tel.: 585 205 591 • mobil: 774 452 757 e-mail: olomouc@bavi.cz • www.bavi.cz

Doprava Máte vlastní skupinu lidí a nebo si sami poøádáte výlet? Jsme pøipraveni Vám zaøídit rezervaci busu i kalkulaci dopravy. Disponujeme nabídkou autobusové dopravy. Zajistíme busy pro menší i vìtší kolektivy. Spolupracujeme s firmami, které vlastní busy znaèek Karosa, DAF, Volvo, Mercedes, Bova, Scania... - mikrobusy pro 7- 8 - 14 - 24 - 29 osob, busy pro 45 - 49 - 54 - 72 - 87 osob. Cena je vìtšinou smluvní - tel.: 585 342 300

V naší poboèce máte možnost zakoupit jízdenky Student Agency.

Pøedprodej vstupenek CK BAVI Vám zajistí i individuální vstupenky na koncerty, divadla, muzikály a jiné akce ve spolupráci s prodejní sítí Ticket Art, TicketPortal a Ticketstream, které zastupujeme v kanceláøi Litovel.

Organizování zájezdù a výletù Zaøídíme a pøipravíme školní, mládežnické a podnikové výlety na klíè ! Nabídka zájezdù pro kolektivy je v naší CK na vyžádání! CK Bavi zajistí výlet pro skupiny na pøání a dle požadavku. Dle dohody Vám pøipravíme návrh programu, zajistíme rezervaci, vstupné, ubytování apod. Staèí zvednout telefon a my Vám na základì požadavkù vytvoøíme program a zajistíme celou akci èi zájezd.

Nabízíme vám návrhy exkurzí pro základní a støední školy. Program lze po dohodì pøizpùsobit vašim požadavkùm nebo zpracovat jiné exkurze dle vašeho pøání (stavební a jiné výrobny, sklárny, doly, atd.). Pøenechejte starosti s dopravou, èasovým rozvrhem, zajištìním vstupy a dalších služeb na nás a pøi školní exkurzi se vìnujte pouze dìtem. V cenì exkurzí je zakalkulována doprava autobusem, služby prùvodce a rezervování vstupù (nikoliv jejich úhrada). Cena je dána za exkurzi jedním autobusem bez rozdílu, zda jede 20 dìtí èi plný autobus. Doprava je kalkulována dle požadavku na nástupní místa. V cenì nejsou zapoèítány ceny vstupù, které si hradí tøídní kolektiv pøímo na místì dle skuteèného poètu úèastníkù. Cenové relace dle požadavkù (doprava, poèet osob...). Návrhy možno dle zájmu kombinovat. Detailní program Vám zhotovíme s finanèním návrhem dle konkrétního výbìru zájezdu.

vystoupení a programy pro dìti: dìtské dny, karnevaly, divadla - šašek Viky, Dáda Patrasová, Michal Nesvadba, Upír Krejèí, Bublifukiáda, kouzelníci Magic Sebastian a Michal Janza, Jaroslav Uhlíø, Maxim Turbulenc, ABBA show ... Pro veøejnost a firmy zajistíme: kulturní akce na klíè, rauty s programem i pozvánkami, propagaci, ozvuèení, moderování akcí. Zprostøedkujeme vystoupení známých tváøí, parodické programy, moderátory, hudební skupiny rùzných žánrù a nejrùznìjší bavièe i jiné kulturní vložky, vhodné na plesy a pod. Máme bohaté zkušenosti v akcích na klíè pro firmy, obce nebo mìsta vèetnì zajištìní rautù, ozvuèení, moderátora, programu dle výbìru. Realizujeme celomìstské akce, show v halách i v komorních prostøedích. Nabídka pro veøejnost: Zajistíme oslavy velkých narozenin, firemních veèírkù, svatby apod. vèetnì rautù, stravování na pøání, dodání výzdoby a programu za dobré ceny. Zajišujeme ozvuèení, hudební discoshow ve stylu Oldies nebo v moderním kabátì.

Inzerce V CK BAVI Litovel je podatelna pro pøíjem komerèní i soukromé inzerce èasopisu Profit!

Cestovní pojištìní Zaøídíme Vám cestovní pojištìní, a nemusíte stát fronty jinde. CK BAVI Vám zajistí u svých zájezdù èi pobytù pojištìní na cesty u pojišovny UNIQA. Tabulka tarifù a pojistných èástek Pojištìní léèebných výloh Pojištìní asistenèních služeb Pojištìní léèebných výloh a asistenèních služeb-max. plnìní Souèásti pojištìní asistenèních služeb jsou: - náklady na repatriaci pojištìného - náklady na repatriaci tìlesných ostatkù pojištìného - náklady na vyslání opatrovníka - náklady na pøedèasný návrat z pojištìné cesty - náklady na právní pomoc v zahranièí vèetnì jejího zprostøedkování - náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladù - zachraòovací náklady - odškodnìní v pøípadì zadržení pojištìného pøi únosu letadla nebo autobusu - zprostøedkování finanèní pomoci pojištìnému - náklady vzniklé zpoždìním zavazadel - náklady vzniklé zpoždìním letu Úrazové pojištìní - smrt následkem úrazu Úrazové pojištìní - trvalé následky úrazu Úrazové pojištìní - nemocnièní odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) Úrazové pojištìní - denní odškodné Pøipojištìní odpovìdnosti za újmu na zdraví a vìci tøetí osoby Pøipojištìní zavazadel Pøipojištìní zimních sportù Pøipojištìní nebezpeèných sportù Pojištìní stornovacích poplatkù - 80% ze stornovacích poplatkù max. do výše PÈ

K5 S / K5 S+ 5.000.000 Kè 5.000.000 Kè 5.000.000 Kè

TD -------

5.000.000 Kè 5.000.000 Kè 100.000 Kè 100.000 Kè

---------

100.000 Kè 100.000 Kè 1.500.000 Kè

-------

100.000 Kè 100.000 Kè 5.000 Kè 5.000 Kè 150.000 Kè 300.000 Kè

--------150.000 Kè 300.000 Kè

300 Kè/den --1.000.000 Kè 15.000 Kè / 5.000 Kè/ks NE / ANO NE / NE

----1.000.000 Kè 10.000 Kè / 5.000 Kè/ks NE NE

10.000 Kè

5.000 Kè

Reklama

FIT-CENTRUM

ilona Opletalova 341 • Litovel • tel. 777 249 158 • rùzné druhy cvièení: pilates, zumba, kondièní kulturistika, step, jump, aerobic, kruhový trénink, cvièení pro dìti... • posilovna, sociální zázemí • pøíjemná atmosféra

AZ doprava pøeprava na letištì z Olomouckého kraje do Prahy, Vídnì, Bratislavy, Brna, Ostravy. TAXI pøeprava v Praze z vlakového nádraží nebo Florence na letištì Václava Havla a zpìt.

Pro klienty CK BAVI za zvýhodnìné ceny!

tel.: 774 349 165 • 775 975 634


VIKTOR

KOHOUT

BAVI CESTOVNÍ

®

• dìtské tábory • relax víkendy • wellness pobyty

KANCELÁØ

BAVI LITOVEL

• turistické zájezdy

nám. Pø. Otakara 754 tel.: 585 342 300, 585 371 076 mobil: 774 224 513 e-mail: info@bavi.cz

• poznávací zájezdy • cyklozájezdy • rodinné výlety

BAVI OLOMOUC

• adventní zájezdy

Pekaøská 1 • OD Koruna • 1.patro tel.: 585 205 591 mobil: 774 452 757 e-mail: olomouc@bavi.cz

• kulturní akce • zahranièní zájezdy • eurovíkendy

www.bavi.cz

• dovolená

BAVI Vás baví !

Agentura BAVI

Èesko Slovensko Polsko Rakousko Nìmecko Maïarsko Slovinsko Chorvatsko Francie Holandsko Švýcarsko Itálie Anglie Skandinávie

®

poøadatelská, kulturní a umìlecká èinnost Pro firmy, podniky, organizace i rodinnou oslavu.

„na klíè”

nám. Pøemysla Otakara 754 • Litovel tel.: 585 342 300 • mobil: 774 224 513

Zastoupení CK BAVI:

. Litovel, 2017

e všechny akc

Find us on

© CK BAVI &

• kulturní akce, rauty a spoleèenské akce s programem • moderování akcí • stavby malých i velkých pódií • vystoupení a akce pro dìti • firemní veèírky • diskotéky a ozvuèení na rùzné akce, párty apod. • mìstské i obecní slavnosti • divadelní pøedstavení, historická divadla, loutková divadla • folklórní programy, øemeslné tradice • vystoupení celebrit i místních umìlcù • kaskadéøi, laserová show, ohòové show • poøadatelská èinnost, prodej vstupenek

Bavi katalog 2017 web  

Katalog CK Bavi

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you