Page 1

BOLIG MED FREMTID civica.dk Civica Brandbook 00

logo logo’et er symbolet for hele den nye boligorganisation, som andre elementer samarbejder om at tilføre betydning og værdi. Vores handlinger overfor lejerne og andre er med til at hjælpe disse betydninger på vej. Det grafiske element i loget skaber et visuelt særkende. Det skaber et rum og er dynamisk.

CMYk


FREMTID I ET LEVENDE FÆLLESSKAB Civica er navnet på Fyns store almene boligorganisation. Civica-navnet er latin og betyder medborgerskab og folkelig. Civica blev skabt fordi vi gerne vil gøre vores arbejde endnu bedre. Vores knap 11.500 almene boliger - fordelt på over hundrede afdelinger - ligger spredt ud over Fyn i Odense, Aarup, Glamsbjerg, Søndersø, Middelfart og Nyborg. I Civica er vi ambitiøse. Vi har visioner, forfølger vores mål og er parate til at møde fremtidens udfordringer. Civica står solidt funderet på en platform bestående af et bredt og attraktivt udbud af boliger samt mange tilfredse beboere.

Civica vil være det oplagte boligvalg skabt gennem et varieret udbud af boliger og god beboerservice. Vi udvikler vores boligtilbud, arbejder med nye spændende boformer og yder de services, som efterspørges i dag og i vores fælles fremtid. Bæredygtighed i eksisterende og nye boliger og hensynet til miljøet er samtidig i vores fokus. Vigtigst af alt tilbyder vi dig, at være en del af et godt og velfungerende beboerdemokrati. Vi fokuserer på, at demokratiet fortsat kan udvikle sig - til glæde for nye ansøgere, vores mange tusinde beboere og den almene boligorganisation. I Civica er du velkommen. Flemming Jensen Formand

Civica arbejder målrettet for, at give dig og din bolig en fremtid i et levende fællesskab

2


VELKOMMEN I CIVICA - BOLIG MED FREMTID

EN ALMEN BOLIGORGANISATION

CIVICAS UDLEJNINGSMODEL - VENTELISTEN

Civica er en almen boligorganisation, som ledes af et repræsentantskab udpeget af beboerne. Selv om organisationen har vokset sig stor, forsøger vi stadig at fastholde beboernes oplevelse af at eje boligerne i fællesskab. Ejerskabet kommer bl.a. til udtryk gennem den personlige råderet over boligen og gennem de fælles beslutninger på afdelingsmøderne eller i repræsentantskab og ­bestyrelse.

Til hver bolig er der en venteliste, hvorfra ansøgere får tilbudt boligen.

AT SØGE BOLIG Du skal være registreret som aktiv ansøger for at kunne søge organisationens familieboliger. Du kan selv registrere dette via civica.dk. Ellers kan du kontakte udlejningen på telefon eller mail.

OPNOTERING Man skal være fyldt 15 år for at kunne blive opnoteret i Civica. Det koster kr. 150,- og herefter et årligt ajourføringsgebyr på kr. 100,-. Girokort til betaling af det årlige gebyr sendes automatisk til ansøgers adresse. Det er derfor VIGTIGT at meddele adresseændring, idet man slettes helt som ansøger i Civica, hvis gebyret ikke indbetales eller indbetales for sent.

OPRYKNINGSVENTELISTEN Bor du allerede i den afdeling, hvor en bolig er ledig, har du fortrinsret frem for beboere i andre Civica afdelinger. Er der flere af dine medbeboere i afdelingen, der ønsker at overtage den ledige bolig, får den beboer der har længst anciennitet, tilbudt boligen. Hvis du allerede bor i én af Civicas boliger og har boet der i mere end 12 måneder kommer du, som ansøger til en ny bolig, ind på oprykningsventelisten. Du har på denne liste fortrinsret til hver anden bolig. EKSTERN VENTELISTE Alle opnoterede ansøgere, der ikke bor i en Civica-bolig, placeres på den eksterne venteliste. Her er det udelukkende din anciennitet, der afgør om du får tilbudt en bestemt bolig eller ej. Der er undtagelser til disse regler. Det bestemmes i lejelovens § 60. F.eks. kan der være fortrinsret for studerende.

3


Se evt. også Odense kommunes hjemmeside - odense.dk, hvor du kan søge ”Særlige udlejningsaftaler”. Hør mere om de fleksible regler i Civicas kundeservice eller ring på 63 133 134. Du kan også skrive en mail på: civica@civica.dk.

LEDIG BOLIG Boligen tilbydes først til beboere i afdelingen

VENTETID Vi kan ikke med sikkerhed sige, hvilke muligheder du har for at få en bestemt bolig eller hvor lang ventetiden er, da vi i sagens natur ikke har kendskab til fremtidige fraflytninger. Vi kan derimod altid oplyse dig om din aktuelle placering på ventelisten i de afdelinger, du er skrevet op til.

CIVICA.DK OG FACEBOOK Du kan følge med i livet i den almene boligorganisation på hjemmesiden og på Facebook. Der vil ofte være nyheder, som kan have din interesse eller få betydning for dig som boligsøgende.

TILBUD OM BOLIG Herefter tilbydes hver anden ledige bolig til henholdsvis

Ekstern venteliste

Oprykningsventelisten

Denne model viser principperne for udlejning af Civicas boliger. Den er bygget op omkring to ventelister.

4

Udlejningsafdelingen gør alt, hvad man kan for at leje ledige boliger ud så hurtigt som muligt. Derfor sender man altid tilbud ud til flere ansøgere ad gangen. Man kan selv vælge om man ønsker tilbud sendt pr. mail eller med brev. I tilbudsbrevet kan du se din placering på den aktuelle ledige bolig. Der vil altid være en meget kort svarfrist, hvor du skal melde tilbage om du er interesseret eller ej. Besvarer du ikke tilbuddet, slettes du som aktivt søgende, indtil du igen lader dig opskrive.

SE BOLIGEN I tilbudsbrevet står der, hvordan du kan komme til at se boligen. Vi anbefaler at du ser boligen, inden du svarer på tilbuddet. Det er som regel muligt at få udsat svarfristen 1-2 dage, hvis du ikke kan nå at se boligen. Hvis du henvender dig til vores kundeservice kan du, i de fleste tilfælde, få tilsendt en plantegning over den bolig du søger. Det gør det måske lidt lettere at møblere din nye bolig?


5


BOLIGSIKRING, BOLIGYDELSE OG LÅN

BOLIGERNES UDSTYR

Hvis du mener, at du er berettiget til boligsikring eller ­boligydelse, er det en god idé at få kommunen til at beregne din husleje, inden du underskriver lejekontrakten. Kontakt Borgerservicecentret i din hjemkommune eller besøg borger.dk.

Som hovedregel er boligerne udstyret med komfur og emfang samt et kombineret køle-fryseskab. Der er enten vaskemaskiner i boligerne eller adgang til et fællesvaskeri. Man skal dog være opmærksom på, at der findes mange variationer, og at enkelte ældre afdelinger slet ikke har hårde hvidevarer i boligerne.

LEJEKONTRAKT OG BETALING

Boligernes udstyr med faste skabe, pulterrum, loftsrum og redskabsrum er meget forskelligt. Nogle har egen garage eller carport, som hører til leje­ målet, og mange afdelinger har garager til leje.

Ved underskrift af lejekontrakt eller senest 14 dage før indflytning, skal indskud/depositum, leje og evt. navneskilt betales. Du kan betale med betalingskort eller MobilePay - ikke med kontanter eller udenlandsk valuta. Girokort udleveres med kontrakt. Kontrakter sendes til din e-Boks.

HUSLEJE Ingen må tjene penge på vore boliger. Huslejen er derfor beregnet så indtægter og udgifter balancerer. Huslejen skal betales forud, senest den 1. hverdag i måneden via betalingsservice eller giro.

OVERTAGELSE AF BOLIGEN Når en bolig bliver ledig, holdes der et fraflytningssyn, hvor det afgøres, hvad der skal istandsættes. Ofte kan du som ny beboer være med til at bestemme farver og tapet. I enkelte tilfælde kan du også få indflydelse på, hvad der skal renoveres.

STANDARD VED OVERTAGELSE Når man overtager en bolig er den istandsat. Det vil sige, at lofter og vægge fremtræder nymalede eller tapetserede. Træværk, inventar og installationer er kun istandsat i det omfang, som er standard for den enkelte afdeling. Som ny lejer må du acceptere, at boligen bærer præg af et vist slid og ælde.

6

Senest 14 dage efter indflytningen holdes et indflytningssyn. Her kan du gøre opmærksom på fejl og mangler, så de kan blive udbedret, eller noteret, så du ikke senere hæfter for dem.

FORBRUGSAFGIFTER Som hovedregel kan man sige, at den enkelte beboer selv skal betale for sit eget forbrug af el, vand og varme. Renovation indgår for det meste i huslejen. Der er dog undtagelser. Det er også meget forskelligt, om man betaler til boligorganisationen eller til de enkelte forsyningsselskaber.

FORSIKRING Boligorganisationen har kun forsikret organisationens ejendom. Du må selv sørge for at forsikre dig for ansvar og indbo. Hvis boligen brænder og du skal genhuses skal din egen forsikring betale den udgift.

TV OG INTERNET På afdelingsmødet afgør beboerne, hvem der skal levere TV-signalet, programmer og internetløsninger.


HUSORDEN

HUSDYR

En almen boligafdeling er et lille samfund, hvor der må herske en vis orden, for at alle kan trives. Der findes en generel husorden, men i mange afdelinger har beboerne selv vedtaget særlige husordner. Som hovedregel kan man sige, at man skal vise hensyn til hinanden, og at man ikke må være til gene for naboerne eller ejendommen.

I mange Civica-afdelinger er det tilladt at holde husdyr hund og/eller kat. Betingelserne for at holde husdyr fremgår af husorden, som beboerne selv er med til at vedtage. Her i brochuren fremgår det, om du må holde husdyr i de enkelte afdelinger, men reglerne (husorden) kan være ændret siden trykningen. Civicas kundeservice oplyser om der må holdes husdyr og reglerne herfor.

VEDLIGEHOLD

BYTTE

Mens du bor i boligen, skal du selv vedligeholde de indvendige vægge, lofter, gulve og træværk samt haven. Der er ingen konto til vedligeholdelse af den enkelte bolig.

Alle lejere i Danmark har ret til at bytte bolig indbyrdes, hvis man har boet i boligen i mindst 3 år. De nærmere regler og ansøgningsskema fås på organisationens kontor. Se også hjemmesiden bl.dk.

Organisationen sørger for den udvendige vedligeholdelse af bygningen og de tekniske installationer. Undtaget er udestuer, tilbygninger m.v., som du selv har tilført boligen.

RÅDERET Mange afdelinger har tradition for at beboerne indretter sig efter egne ønsker. Råderetten er fastsat i loven, men afdelingsmødet kan beslutte, at friheden skal være større end loven kræver. Beboernes ret til at ændre boligerne har medført, at boliger, som før var helt ens, i dag kan være forskellige både i indretning, udstyr og farver. Man bør derfor se boligen, inden der skrives under på lejekontrakten. Du har ret til at ændre og forbedre din bolig. Hvilke ændringer og forbedringer du må foretage fremgår af afdelingens råderetsliste. Det kan være renovering af køkken og bad eller nye installationer, der sparer el, vand og varme. Det kan også være bygning af udestuer eller garager.

En del af Civicas boliger er bygget for mange år siden. Derfor er der i nogle afdelinger brug for, at foretage omfattende renoveringer og iværksætte større planer - såkaldte helhedsplaner. Om planerne skal gennemføres eller ej bestemmes af beboerne i afdelingen. Læs mere om vores helhedsplaner på civica.dk.

Hvis du laver forbedringer og får dem godkendt af organisationen, har du ret til en godtgørelse, hvis du flytter. Hvis de ting du ændrer, ikke forbedrer boligen, får du ikke godtgørelse, og du kan blive nødt til at bringe boligen tilbage til den tidligere stand, hvis du flytter.

7


Men husk: Inden du går i gang, skal du lave en skriftlig aftale med boligorganisationen. Regler for vedligehold og råderet udleveres sammen med kontrakten.

MODERNISERING AF ÆLDRE BOLIGER Der gøres en stor indsats for, at alle boliger har en moderne standard. Nogle afdelinger renoverer boligerne løbende. Andre vælger at renovere boligerne, når de bliver ledige.

ÆLDREBOLIGER Ældreboliger anvises af hjemkommunen.

SELVSTÆNDIGE AFDELINGER En boligafdeling er en selvstændig enhed. Det betyder, at hver afdeling selv er ansvarlig for vedligeholdelse og økonomi, og at man ikke hæfter for andre boligafdelinger.

BEBOERNE BESTEMMER Hver afdeling holder mindst et årligt afdelingsmøde for alle beboere. På mødet kan man drøfte alle fælles ­anliggender. Afdelingsmødet træffer beslutninger om afdelingens budget, vedligehold, forbedringer, husorden, TV-kanaler, internet, husdyrhold, aktiviteter og beboernes personlige råderet. På afdelingsmødet vælges afdelingsbestyrelsen.

AFDELINGSBESTYRELSEN Beboerne vælger for det meste en afdelingsbestyrelse til at tage sig af driften sammen med organisationens inspektør og ejendomsfunktionær.

Det er også almindeligt, at beboerne selv bruger deres råderet til at forny køkken og bad. I mange tilfælde hjælper afdelingen med finansiering. De individuelle moderniseringer medfører, at huslejen kan være meget forskellig i samme afdeling og samme boligtype.

UNGDOMSBOLIGER Du kan søge en ungdomsbolig uden at være registreret som ansøger i Civica via den fælles opnotering. Du søger via: studiebolig-odense.dk

8

BEBOERGRUPPER På afdelingsmødet kan man også beslutte at give ansvar og kompetence til personer eller grupper af beboere ved bestemte opgaver. Det kan f.eks. være vedligeholdelse af egen opgang eller blok, fælleshuset, indretning af legeplads eller igangsætning af aktiviteter.

AKTIVITETER At bo i en almen boligafdeling er også tit et tilbud om fællesskab. Mange afdelinger laver fælles arrangementer ved højtiderne, og nyere afdelinger har ofte fælleshuse med frivilligt foreningsliv.


Det første du skal gøre er at få tilladelse hos kundeservice i Civica, men så er du også parat til at åbne dørene for turister, der har lyst til at lære din verden at kende.

ERHVERV En almen bolig må kun bruges til beboelse. Det er ikke tilladt at drive erhverv i boligen.

GODT NABOSKAB I CIVICA Når mennesker bor tæt sammen, hvilket ofte er tilfældet i almene boligområder, kan det ikke undgås, at der opstår konflikter. Løsningen på en konflikt ligger erfaringsmæssigt sjældent i, at beboere klager over hinanden, hvor den ene part ender med at ”få ret”.

TRYGHED - OPSIGELSE Du kan bo i din bolig, så længe du selv ønsker. Du kan sige op med 3 måneders varsel. Boligorganisationen kan normalt ikke opsige dig, hvis du overholder husorden og dine økonomiske forpligtelser.

Civica har en række gode råd til dig og alle vores andre beboere, der kan bruges i de situationer, hvor godt naboskab bliver svært.

Trygge boliger ...godt naboskab i Civi

ca

UDLÅN OG FREMLEJE Når man har lejet en bolig, skal man selv bo i den. Det er ikke tilladt at låne eller leje den ud til andre, uden at det er godkendt af organisationen. Du kan få tilladelse til at fremleje hele din bolig i op til 2 år, hvis du f.eks. er midlertidigt bortrejst. Regler og ansøgningsskema fås på Civicas kontor.

BYTTE ELLER FERIEFREMLEJE Din bolig behøver ikke stå ubenyttet hen, når du og familien er på rejse eller vejret er til et par uger i kolonihavehuset eller i campingvognen. Beboere kan leje deres almene bolig ud til ferieformål i kortere perioder.

Civica giver dig en række

gode råd, der kan bruges

i de situationer, hvor godt naboskab bliver svært. Du kan også bruge vores råd til selv at blive en ”bedre nabo” og en god, Se også vores film om naboskab - scan QR-kod positiv og vellidt beboer en nederst til venstre. i Civica.

Lær din nabo at kend

e!

Hvor godt kender du din nabo? Lær din nabo bedre at kende og forstå levevis, vaner og handling er langt bedre.

Sig noget og sig det på den rigtige måde!

Du skal ikke tie. Gå i dialog med de mennesker, der kan gøre noget ved dit ”problem”. Sæt dig i modtagerens sted. Er du kritisk så vær det på en konstru ktiv og positiv måde. Aggression løser med sikkerhed ingen problem er.

Lad tvivlen komme din nabo til gode!

Måske ved din nabo slet ikke, at du synes hun/han handler anderledes/uhen sigtsmæssigt. Måske vil din nabo hellere end gerne ændre adfærd?

Stil spørgsmål til den måde din nabo handler på. Det kan være, at der er en god grund for en bestemt adfærd? Religiøs e eller kulturelle årsager? Sæt dig ind i andre mennes kers situation – vær nysgerrig, interesseret og positiv.

Er konflikten/kampen værd at kæmpe? Der er stor forskel på at have ret og få ret. Hvis du markant og bombas tisk kræver din ret bliver det sværere at finde løsninger på konflikte r. Overvej kort sagt om en given at kæmpe – måske kampen sag virkelig er værd ender med dårligt naboskab og flere konflikte r. Se indad. Måske har du et medansvar for en konflikt. Vær ærlig over for dig selv. Kunne og burde du have handlet anderled es?

Reagér inden konflikten løber løbsk! Hvis du bruger trusler, grimme ord etc. er konflikten svær at vende igen! Find en klar og entydig løsning på eventuelle tvister. Gå efter et kompro mis, som alle kan leve med. Søg hjælp hos Civica til løsning af konflikte r. Venlig hilsen

Scan koden og se vores film om godt naboskab.

9


Hvis afdelingsbestyrelsen modtager en mundtlig eller skriftlig klage fra en beboer, bør bestyrelsen opfordre til, at konflikten håndteres ved hjælp af dialog. Måske kan ejendomsmesteren eller afdelingens inspektør mægle mellem de uenige beboere? Civica har produceret filmen ”Godt naboskab - 5 gode råd” og lavet en flyer, der kan ses på civica.dk. Vi er sikre på, at vores afdelings-bestyrelser vil være gode ambassadører for dialog og godt naboskab! For yderligere at bakke op omkring det gode naboskab kårer vi hvert år ”Årets nabo” i Civica og uddeler et beløb fra vores ”naboskabspulje”.

KLAGER Hvis organisationen modtager en berettiget skriftlig klage over, at en beboer ikke overholder husordenen, vil det medføre en skriftlig henstilling. Hvis det gentager sig, kan det medføre at lejemålet opsiges eller ophæves.

BEBOERKLAGENÆVN OG BOLIGRET Alle beboere kan indbringe klager over organisationen eller andre beboere for beboerklagenævnet i hjemkommunen. Nævnets afgørelser kan efterfølgende indbringes for boligretten.

PIKTOGRAMMER BYGGEÅR VASKEFACILITETER Mange afdelinger har fælles vaskefaciliteter - andre findes i boligen. KØLE-FRYSESKAB Køle- og fryseskab i boligen AFSTAND TIL OFFENTLIG TRANSPORT Afstand til nærmeste offentlig transport opgivet i meter. AFSTAND TIL DAGLIGVAREFORRETNING Afstand til nærmeste dagligvareforretning opgivet i meter. AFSTAND TIL FOLKESKOLE Afstand til nærmeste folkeskole opgivet i meter.

10

DELEBIL I abonnement og mod betaling tilbydes en el-delebilsordning. ANTENNEFORHOLD Hvilken antenne/internetudbyder tilbydes: FV Beboeren har frit valg YS You See GAL Glentevejs Antennelaug NAL Næsby Antennelaug KKA Korup/Kragsbjerg Antennelaug SA Søndersø Antennelaug TDC TDC Home Trio Waoo! Waoo fibernet fra Energi Fyn Stofa KN Kollegienet SN Stofa HUSDYR Er det tilladt at holde husdyr? H-K: Både hund og kat H: Kun hund K: Kun kat


11


47 31

46

48

5000 ODENSE C

38 309

309  

EMILIEVEJ

341  

GODSBANEN

319  HESSELHAVEN 313   49

3

301

302 319 314 304

311

67

  KASTANIEGÅRDEN

325  

KILDEMOSEN

301  

KOCHSGADE

27

  LØKKEMARKEN

47

  MARIENLUND

23

  MEJERIGÅRDEN

302   43

313

18 341

329

  PJENTEDAMMEN

90

  PJENTEDAMMEN

49

81

90

44

43 23

340

5000 ODENSE C

21 325

  RIDEHUSHAVEN

44

  RYTTERKASERNEN

46

  SKIBSHUS SKOVLY

48

  SKIBHUS SKOVKANT

38

  SCT. HANS PARKEN

20

  SKT. JØRGENS HAVE

311   31

305

3

  THORVALDSPARKEN THURESENSGADE

52

  TØMMERGÅRDEN

21

  VESTERFALEN

340  

© Grundkort Fyn A/S

SOLBAKKEN

  SPROGØPARKEN

305  

12

PÅSKELØKKEN

314  RISINGSHAVEN

20

81

NØRREGADE

18

304  

52

MOSEGÅRDEN

  MØLLEBROGÅRD

329  

27

HOLMEHUSVEJ

67

VINDEGADE

  ÅLØKKEGAARD


309

GODSBANEN

341

Civicas familieboliger på Emilievej ligger i det attraktive Skibhusvej-kvarter. Kvarteret er blandet byggeri med parcelhuse og ejendomme i et par etager.

Godsbanen er et nyt og spændende Civica-byggeri i Odenses absolutte centrum. Du kommer ikke tættere på byens forretningsstrøg og underholdning- og kulturtilbud.

Emilievej er en lille afdeling med bare seks familieboliger. Alle boliger er indrettet med fire rum og der hører både for- og baghave til hver enkelt bolig. Der er meget sjældent ledige boliger på Emilievej.

Odense investerer i disse år i nye byggerier og infrastruktur. En miljøvenlig letbane åbnes i 2020. Et par hundrede meter fra Godsbanen ligger Byens Bro. Den binder byens centrum og Odense havn sammen.

Skibhusvej, der ligger hundrede meter fra afdelingen, betjenes af bybusser. Du er hurtigt på indkøb i Skibhusvejs forretninger eller på café i Odenses centrum.

Til alle boliger, som er placeret over grundniveau er der ud over trapper adgang til elevatorer, som sker fra gårdarealet. Næsten alle familieboliger har adgang til egen altan, ligesom en del af lejlighederne på femte sal har adgang til en tagterrasse.

Skibhusskoven med mange rekreative muligheder er også kun nogle få hundrede meter væk.

Der er opvaskemaskine i de fleste boliger, ligesom der er forberedt for installation af vaskemaskine. Til alle familieboliger hører et mindre kælderrum.

Emilievej 15-25

Østre Stationsvej 41 C-K

6 familieboliger med 4 rum

96 familieboliger 20 ungdomsboliger Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

1956

NEJ

NEJ

200 m

800 m

700 m

FV

H

2012

JA

JA

100 m

250 m

1000 m

FV

NEJ

13

5000 ODENSE C

EMILIEVEJ


HESSELHAVEN

319

Boligerne i Hesselhaven er bygget som rækkehuse med separat forhave og redskabsrum. Der er lys og luft mellem husrækkerne og velholdte udearealer. Beboerne fortæller, at de har det godt med hinanden. Man er opmærksomme på naboerne, hvilket giver reel tryghed. Hesselhaven er beliggende yderst i det attraktive Kochsgade-­ kvarter. Bybusserne holder tæt ved Hesselhaven og det giver beboerne nem adgang til Odenses centrum og indkøb i f.eks. Rosengårdcentret.

HOLMEHUSVEJ

313

Holmehusvej er placeret i et område med ældre villaer og etageejendomme. Civica-boligerne ligger tæt på Kochsgade, som let leder ind til Odenses centrum eller ud til naturom­ råderne ved Odense Å og Odense Fjord. Afdelingen støder op til gode rekreative områder. Afdelingen består af et hus i tre etager. Adgangen til boligerne på 1. og 2. sal sker ad trapper og altangange. Til afdelingen hører en lukket gårdhave med muligheder for ophold og samvær. Alle boliger er på 2 rum med en altan, der vender mod sydøst med udsigt over Astrup Mose.

5000 ODENSE C

Holmehusvej er en lille afdeling - med bare 21 familieboliger - beboerne er i alle aldre. Det er et sted, hvor man bliver boende i årevis, og hvor godt naboskab trives.

Døckerslundsvej 185-253

Holmehusvej 25-29

34 ældreboliger med 2 rum Ældreboliger anvises via hjemkommunen

21 familieboliger med 2 rum

1971

14

Fælles

NEJ

250 m

400 m

FV

NEJ

1971

Fælles

JA

250 m

400 m

500 m

GAL

NEJ


KASTANIEGÅRDEN

49

Et trygt og godt seniorliv er Kastaniegårdens bedste tilbud. Seniorbofællesskabet er opbygget efter ”landsby-modellen” med en samling af lejligheder placeret rundt om et fælleslokalerne. ”Landsbyen” er til gengæld placeres meget tæt på Odenses centrum på den gamle Rytterkasernes areal. Kan du ikke få det ”centralt nok” er stedet lige dig. Kastaniegården består af 24 lejligheder i forskellig størrelse. For at komme i betragtning til en bolig må du ikke være under 50 år og børnene er flyttet hjemmefra. Før du kan skrives op til en bolig bliver du inviteret af indstillingsudvalget til at se på faciliteterne. Du skal også deltage i fællesspisningen. Den månedlige fællesspisning er bare én af de aktiviteter, som beboerne glæder hinanden med. Bag tankerne om et seniorbofællesskab ligger der, at du er aktivt interesseret i fællesskabet. Det giver til gengæld tryghed i hverdagen!

Pjentedamsgade 23 A-F

KILDEMOSEN

325

Kildemosen ligger lige uden for Odenses gamle bykerne. Området nord og øst for Kildemosen er præget af supermarkeder og specialbutikker. En kendt bygning i området er det tidligere sukkerkogeri, hvor der nu er teater. Syd og vest for Kildemosen ligger Odense Universitetshospital og et stort område med kolonihaver. I Kildemosen bor både yngre og ældre mennesker. Den centrale beliggenhed tiltaler både unge og ældre i valg af bolig. Lejlighederne er praktisk indrettede og meget rummelige. Dette indtryk forstærkes af de store lukkede altaner, der nærmest fungerer som udestuer. De mindste lejligheder har dog ikke altan. I de perioder på året, hvor det er de udendørs aktiviteter der trækker, glæder beboerne sig over græsplæner, opholdspladser med grill, fine legepladser og en indhegnet fodboldbane.

24 boliger på 2 rum - seniorbofællesskab

204 boliger med 1-4 rum Seniorbofællesskaber har særskilt opskrivning/venteliste

2003

JA

JA

100 m

500 m

FV

H-K

1980-82

Fælles

JA

250 m

200 m

500 m

FV

NEJ

15

5000 ODENSE C

Roersvej 26-44 Falen 65-87


KOCHSGADE

301

Kochgades pæne boliger er opført i 1950’erne. Folk er glade for at bo her og beboerne opfatter boligen ”som deres egen”. Der er ikke deciderede grønne områder, men til gengæld fine haver til de velfungerende og vedligeholdte boliger. Sandhusskoven ligger ganske tæt ved og efter nogle minutter på cykel er du ved Odense kanal eller Odense Å. Boligerne er fritliggende huse, rækkehuse og dobbelthuse. Området er roligt og trygt. Pendlere har let adgang til E20 og via ringvejen gode muligheder for at komme rundt i Odenses bydele. Kør nogle få minutter i bil og du holder foran Rosengårdcentret eller ved Tarup Center via Odins Bro.

5000 ODENSE C

Beboerne har ikke fælleshus, men godt naboskab er en selvfølge.

Bellisvej 14-54, 15-17 Syrenvænget 2-14, 1-23 Jasminvænget 2-20, 1-17 Gyldenrisvej 2-24, 1-19 Kochsgade 150-198

1948

16

NEJ

NEJ

300 m

113 familieboliger med 3-6 rum 2 ældrevenlige boliger med 2 rum

LØKKEMARKEN

27

Løkkemarkens familie- og ældreboliger ligger i et ældre parcelhuskvarter nær Åløkkeskoven - med kort afstand til Odenses havn og centrum. Skoven er gammel naturskov, og der er mange muligheder for gå- og cykelture. Åløkke-kvarteret er i dag et af de meget attraktive områder i Odense bl.a. på grund af den bynære beliggenhed, de rolige og familievenlige omgivelser og at rekreative aktiviteter findes tæt ved. F.eks. er området omkring Odense Havn udviklet intensivt de senere år og flere nye tiltag er på vej. Afdelingens 14 familieboliger er rækkehuse i et og to plan med dejlig terrasse. Alle ældreboliger er i et plan. Løkkemarkens fælleshus benyttes af afdelingens beboere både til fælles aktiviteter og til private arrangementer.

Løkkemarken 1-27, 2-40 14 familieboliger på 2-4 rum 20 ældreboliger på 2 rum Ældreboliger anvises via hjemkommunen

300 m

600 m

FV

H

1987

I bolig

JA

70 m

1000 m

300 m

FV

H-K


SENIORBOFÆLLESSKABET MARIENLUND

47

Seniorbofællesskabet Marienlund er et bofællesskab med eget indstillingsudvalg. Boligerne kan søges af alle ansøgere, der er fyldt 50 år, og er uden hjemmeboende børn og som samtidig er interesseret i aktivt at deltage i fællesskabet. Afdelingen består af både stue- og 1. sals boliger i et plan. Stueboligerne har terrasse og lille have. Boligerne på 1. sal har alle altan. Til alle 1. sals boligerne er der både trappe og elevator. De fælles faciliteter underbygger de fælles aktiviteter. Fine opholdsområder, der indbyder til at være sammen i mange sammenhænge. Samtidig kan man i seniorbofællesskabet stadig være privat. På den måde får man ”det bedste fra to verdener”!

MEJERIGÅRDEN

23

Mejerigården består af familieboliger opført som etagebyggeri i tre etager. Stueboligerne har terrasse og flere af 1. og 2. sals boligerne har altan. De i alt 17 familieboliger er med 1-3 rum. Byggeriet rummer både hygge og miljø. Udendørs er der en dejlig gård, hvor du kan mødes med de andre beboere. Afdelingen ligger i en sidegade til Vesterbro - tæt ved Føtex og med kort afstand til Odense centrum. Har du arbejde i Odense kommer du lettest rundt til fods eller på en cykel. Alle Odenses mange tilbud er helt tæt på! Et antal carporte udlejes til afdelingens beboere. Til Mejeri­ gården hører et pænt fælleslokale, der bruges af beboerne til forskellige aktiviteter og private sammenkomster.

Afdelingen ligger på Skibhusvej i et nybygget område med hovedgården som direkte nabo og tæt på naturskønne skovområder.

Thorsgade 75-79

Skibhusvej 268 A-P

Seniorbofællesskaber har særskilt opskrivning/venteliste

2004

JA

JA

50 m

800 m

FV

NEJ

1985

Fælles

JA

60 m

50 m

200 m

FV

H-K

17

5000 ODENSE C

17 familieboliger med 1-3 rum

19 boliger på 2-3 rum - seniorbofællesskab


MOSEGÅRDEN

302

Du får ikke et bedre sted at bo, hvis det er fuglefløjt, frisk luft og trygge omgivelser du søger. De rummelige huse og rækkehuse er i mange størrelser og i flere plan. Indretningen tiltaler afgjort moderne familier. Der er have til alle boligerne. Du kan være heldig at overtage en rigtig flot gammel have. Kvarteret i Odenses centrale del er attraktivt og godt blandet af almene boliger og private villaer. Vængerne er stille og rolige. Området bindes sammen af belyste stier - trygt for både børn og voksne. Skibhuskvarteret eller Odenses centrum nås efter en kort cykeltur.

5000 ODENSE C

Beboerne kender til hinanden. Man er måske nok private, men der er et godt naboskab. Et par gange om året inviteres til fælles aktiviteter eller en udflugt og der er god tilslutning.

Violvej 1-9, 2-14 Krokusvej 4-10, 1-17 Kochsgade 163-181 Eranthisvej 12-20, 24-42, 9-29 Aurikelvej 15-27, 20-28

MØLLEBROGÅRD

43

Møllebrogård er opført af genbrugsmaterialer og med høj grad af bæredygtighed for øje. Det bliver i daglig tale kaldet Genbrugshuset. Byggeriet startede i 1990, og afdelingen var ét af de første byggerier, hvor der blev eksperimenteret med genbrugsmaterialer til nybyggeri. Halvdelen af teglstenene og en stor del af træ, skiffer og beton er genbrugsmaterialer. Møllebrogård, der indeholder 14 familieboliger med 2-3 rum, ligger på hjørnet af Carlsgade og Georgsgade - en sidegade til Frederiksgade i Odenses ældre og charmerende bydel nær ved Odense Å. Odense City med forretninger, caféer og kulturtilbud ligger i gåafstand. Møllebrogård er et sundt byggeri bl.a. fordi det er muret både indvendigt og udvendigt. Byggeriet kan ånde, og det er lig med et godt indeklima. Mange af de nuværende beboere har boet i Møllebrogård siden 1990.

Carlsgade 2 A-H, K 14 familieboliger med 2-3 rum

73 familieboliger med 3-6 rum

1949

18

NEJ

NEJ

400 m

400 m

600 m

FV

H

1993

Fælles

JA

300 m

700 m

2000 m

FV

H-K


329

Civicas ungdomsboliger i Nørregade ligger lige midt i Odenses pulserende centrum. Du er helt tæt på gågaderne, caféer og nattelivet. Fra Odense Banegård Center kører der busser til alle uddannelsessteder. Bygningen er en ældre og charmerende beboelsesejendom med et supermarked i stueetagen. Der er et fælles vaskeri og adgang til en fælles terrasse og altan. Boligerne er forskellig i størrelse og indretning. Alle boligerne har eget køkken, bad og toilet. Køkkenerne er udstyret med bordovn med kogeplade og køleskab med frostboks. De fleste køkkener er åbne og placeret mod værelset. Der er højhastigheds internetadgang via Kollegienet.

PJENTEDAMMEN

18

90

Tæt ved Odense Koncerthus og det charmerende H.C. Andersen-kvarter ligger Pjentedammen. Boligerne er nabo til et grønt område med legeplads. Livet leves roligt her. Odense Å er bare nogle hundrede meter fra afdelingen med muligheder for at motionere, tage på picnic og nyde naturen. Familieboligerne er forskellige i indretning og størrelse. De mindste er med bare et rum og de største med fire rum. Pjentedammen er et attraktivt boligtilbud for langt de fleste boligsøgende. Odenses centrum med forretninger, caféer, restauranter og et væld af kulturtilbud ligger i gåafstand. Offentlig transport til og fra Pjentedammen er selvsagt optimal. Fem minutter til fods og du står i Odense Banegård Center, hvor tog og busser forbinder dig med Fyn og resten af landet.

Danmarksgade 1 Pjentedamsgade 1-19 Ridehusgade 2-6, 34, 36 og 43 Ryttergade 9-11 Skt. Jørgens Gade 2-6, 12-34

Nørregade 63 22 ungdomsboliger med 1-2 rum Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

76 familieboliger med 1-4 rum

2002

Fælles

JA

50 m

50 m

1000 m

FV

NEJ

1981-83

Fælles

JA

10 m

700 m

3000 m

FV

H-K

19

5000 ODENSE C

NØRREGADE


PÅSKELØKKEN

304

Påskeløkken tilbyder mange typer lejligheder. Der er plads til alle aldersgrupper og familieformer i de 168 familieboliger. Boligerne er indrettet med 3-5 rum. Påskeløkken har en god blanding af familier med børn og ældre mennesker. Der er gode udendørs opholdsrum, der opfordrer til fællesskab, og moderne legepladser (elektroniske), der tiltrækker og udfordrer områdets børn. Der er enkelte butikker i området, men centrene og Odenses centrum er også tæt på. Området vedligeholdes rigtig pænt af Civicas ejendomsfunktionærer. Påskeløkken har et fint og veludstyret fælleshus, hvor der kan holdes møder, fester osv. Der er plads til det gode medborgerskab - der er stort set aktivitet i fælleshuset hver dag.

RIDEHUSHAVEN

81

De 29 ældreboliger i Ridehusgade ligger i stueplan og på 1. sal. Der er altangang til de øverste boliger og elevator. Ældreboligerne er handicapvenlige og alle er indrettet med to rum. Ridehushaven er sammenbygget med et par andre Civica-afdelinger bl.a. Pjentedammen. Der er en mindre park med et privat parkeringsareal lige ved afdelingen. Civica-afdelingen er beliggende ved Skt. Jørgens Gade med kort afstand til Odenses gågader, koncerthuset og Sortebrødre Torv, hvor der afholdes ugentlige torvedage med salg af friske grøntsager, frugt, blomster, ost og meget andet. Området har sin egen charme og kvarteret er roligt. Bybussen stopper næsten lige udenfor døren.

5000 ODENSE C

Områdets unge mennesker kan f.eks. dyrke styrketræning i KUNO, der ligger i forbindelse med fælleshuset.

Påskeløkkevej 1-11 Risingsvej 50 Skjalm Hvides Vej 1, 2-6 Femkanten 1-17, 12-16 Mølleløkkevej 5-7 Asser Rigs Vej 1-13

1951

20

Fælles

JA

100 m

168 familieboliger med 3-5 rum

Ridehusgade 22-32, 25-41 29 ældreboliger med 2 rum Ældreboliger anvises via hjemkommunen

800 m

100 m

FV

NEJ

1981

NEJ

JA

50 m

700 m

GAL

K


RISINGSHAVEN

314

RYTTERKASERNEN

44

De 32 ældreboliger er bygget i to etager med elevator og altangange. Boligerne har terrasser eller altaner - og pulterrum ligger i kælderen.

Rytterkasernens boliger er kun for unge under uddannelse. De 102 boliger er i flere størrelser og alle har eget køkken, bad og fransk altan.

Risingshaven ligger i Kochsgade-kvarteret, der er et blandet område med både villaer, rækkehuse og almene boliger. Området er trygt og rart.

I ”tårnet” er der fire større boliger med altan, hvor de to er i to etager med altan på begge etager. I kælderetagen er der vaskeri og cykelkælder.

Risingshaven har smukke og velholdte udearealer, som beboerne nyder hele året rundt. Vedligeholdelsen står Civicas medarbejdere selvfølgelig for.

Afdelingen har bolignet, hvor hver bolig har sin egen telefonlinje og internetopkobling via kollegienet i Odense.

Vinkældervej 31 Risingsvej 21-23

Ryttergade 10

Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

Ældreboliger anvises via hjemkommunen

Fælles

JA

50 m

150 m

FV

NEJ

1996

Fælles

JA

200 m

700 m

YS

NEJ

21

5000 ODENSE C

102 ungdomsboliger med 1-2 rum

32 ældreboliger med 2 rum

1983

Ungdomsboligerne ligger på hjørnet af Pjentedamsgade og Ryttergade nær gågaden i Odense, Odense Banegård Center og koncerthuset, og nærmeste nabo er Civicas seniorbofællesskab Kastaniegården.


SKIBHUS SKOVKANT

48

Skibhus Skovkant består af 22 lyse og fleksible familieboliger fra 2011. Boligerne er i to etager og de har et meget lavt energiforbrug - en kvalitet mange i dag vægter højt. De er bygget efter energiklasse 2015. Generelt er kvaliteten af boligerne og komforten rigtig høj. Energiforbruget i boligerne er reduceret mest muligt med brug af forskellige tiltag. Eksempelvis er der 3-lags lavenergivinduer og boligventilationsanlæg med effektiv varmegenvinding. Boligerne er tilsluttet fjernvarme, og med den løsning sikres en robust, brugervenlig og bæredygtig opvarmning.

5000 ODENSE C

Ser du på størrelse, beliggenhed og funktionalitet er boligerne perfekte for familier med ét eller to børn. Der er en dejlig overkommelig have til hver bolig. De fælles arealer passes selvfølgelig af Civicas medarbejdere.

SKIBSHUS SKOVLY

46

Skibhus Skovly er et seniorbofællesskab, hvor beboerne har eget indstillingsudvalg. Boligerne kan kun søges af de Civica-ansøgere, der er fyldt 50 år, og er uden hjemmeboende børn og som samtidig er interesseret i, at deltage aktivt i fællesskabet. Skibhus Skovly består af stue og 1. sals boliger, der alle er i et plan. Stueboligerne har terrasse og boligerne på 1. sal har altan. Der hører udhus på cirka 4 kvadratmeter til hver bolig. Boligerne er opført med træ som et arkitektonisk element i facaden, en detalje der fint matcher de dekorative kanaler, der er forberedt på at bortlede overfladevandet til et lille attraktivt vandhul, hvortil der anlagt gangstier som imødekommer beboernes udendørs trivsel og motion. Beboerne i Skibhus Skovly råder over et stort og lækkert indrettet fælleshus, der rummer alle de aktiviteter som beboerne vælger at være fælles om.

Skibhus Skovkant 1-23, 2-20

Skibhus Skovly 2-22

22 familieboliger med 3-4 rum

16 boliger med 3 rum - seniorbofællesskab Seniorbofællesskaber har særskilt opskrivning/venteliste

2011

22

JA

JA

200 m

500 m

800 m

FV

H-K

2009

NEJ

JA

50 m

400 m

FV

H-K


SCT. HANS PARKEN

38

SKT. JØRGENS HAVE

20

Sct. Hans Parkens ældreboliger er integreret i det kommunale plejecenter for handicappede og ældre. Ældreboligerne er dog selvstændige boliger med to rum.

I Skt. Jørgens Have er beboerne tæt på Odenses centrum og byens grønne områder. Odense Å løber lige forbi boligerne og her kan mange beboere klare sig med en cykel.

Sct. Hans Parken ligger ved Skibhusvej. Bybussen har stoppested ved bebyggelsen.

De dejlige, velindrettede og lyse boliger er opført i rækker - i et eller flere plan.

Boligerne anvises af Odense kommune.

En værdi i Civica er, at beboerne blandt andet søger nærhed og tryghed. Man skal også prioritere at hjælpe og være noget for hinanden. Det er sådan, at beboerne i Skt. Jørgens Have gerne vil leve med hinanden - i et velfungerende beboerdemokrati, der ikke er ensbetydende med, at man skal være sammen altid og om alting. Men kender du naboen får du en hjælpende hånd, når der er behov for det. Almene boliger er for alle typer mennesker og for de fleste vedkommende er det et helt bevidst valg. Beboerne bestemmer rigtig meget selv og de beslutninger der tages kollektivt på et f.eks. et beboermøde er godt for flest muligt.

Danmarksgade 33-143 Skt. Jørgens gade 60A-60F Skt. Jørgens Haven 1-153

40 ældreboliger med 2 rum Ældreboliger anvises via hjemkommunen

1990

Fælles

JA

75 m

100 m

137 familieboliger med 1­-5 rum

YS

NEJ

1983

Fælles

JA

50 m

150 m

2000 m

FV

H-K

23

5000 ODENSE C

Sprogøvej 6


SOLBAKKEN

311

Solbakken ligger i nærheden af Risingskolen i et område med blandede boligformer fra 1950’erne og 60’erne. Ad stier er der ikke langt til Odenses centrum eller boldklubben B 1909, Mulernes Gymnasium, svømmehal og idrætshallerne i Vollsmose. Der er heller ikke langt til Østre Boldklub og ungdomsklubben. Afdelingen er bygget i etaper fra 1967 til 1970 med både 4-etagers boligblokke og gårdhuse i et plan. Mellem boligblokkene er der et stort grønt område - velegnet til leg og boldspil. Solbakken har lige godt 200 veludstyrede boliger i forskellige størrelser og 60 ældrevenlige boliger. Næsten alle lejlighederne har altaner og alle har kælderrum. I boligerne for ældre har beboerne mulighed for at lukke altanerne. Der er plads til de fleste biler i gratis carporte. Alle gårdhuse har egen garage.

5000 ODENSE C

Som naboerne i Påskeløkken er Solbakken en del af Risingplanen. Planen handler om, at beboere, boligorganisationer og kommune samarbejder for at målrette indsatsen i et område, hvor en særlig social indsats er nødvendig.

24

JA

300 m

800 m

Sprogøparkens dejlige boliger ligger tæt på Skibhusvej i Odenses østlige kvarter. De knap hundrede boliger fordeler sig på både familie-, ældre- og ungdomsboliger indrettet med et enkelt rum op til boliger med fire rum. Civica-boligerne er rækkehuse i et og to plan. I stueplan er der en dejlig terrasse og en mindre have. Lejlighederne på 1. sal er med altan og separat indgang via udvendig trappe. Boligerne ligger fredeligt og beskyttet og der er dejlige grønne udenomsarealer, der vedligeholdes af Civicas medarbejdere. Et dejligt fælleshus bruges til aktiviteter beboerne imellem og kan lejes til private arrangementer. Du er tæt på skov, Skibhusskoven, og de rekreative områder ved Odense kanal. Der er mange tilbud om sportsaktiviteter i området f.eks. i Marienlyst, hvor der kan spilles fodbold, tennis og volleyball.

70 familieboliger med 2-4 rum 16 ældreboliger med 2 rum 12 ungdomsboliger med 1-2 rum Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk Ældreboliger anvises via hjemkommunen

201 familieboliger med 1-4 rum 60 ældrevenlige boliger med 2 rum

Fælles

31

Sprogøvej 8-204

Mølleløkkevej 17-19, 31-49 Asser Rigs Vej 2-12 Sune Ebbesøns Vænge 1-37, 14-38 Esbern Snares Vænge 15-39, 20-40

1967-70

SPROGØPARKEN

400 m

FV

NEJ

1992

Fælles

JA

100 m

100 m

700 m

YS

H-K


THORVALDSPARKEN

3

Thorvaldsparken er én af de ældre Civica-afdelinger. De første beboere flyttede ind i 1950. Man bliver boende længe i Thorvaldsparken. Derfor er der også ret sjældent fraflytninger. De 99 familieboliger er bygget som rækkehuse og parcelhuse i to plan. Rækkehusene har kælder og der er have til alle boligerne. Boligerne er indrettet med tre eller fire rum. Thorvaldsparken ligger i rolige og trygge omgivelser. Du er tæt på indkøbsmuligheder på Skibhusvej og i Kochsgade. Skibhusskoven og områderne ved Odense kanal er lige i nærheden. Pendler du til job i andre dele af Odense, eller på Fyn, er det let at nå de større trafikknudepunkter. Ringvej 2 og 3 samt den nye forbindelse over Odins Bro er tæt på.

THURESENSGADE

305

Kvarteret omkring Thuresensgade er præget af traditionelt udlejningsbyggeri. Ejendommen som Civicas boliger ligger i er på 3 etager og de 27 boliger beboes af både par, og mennesker som bor alene. Lejlighederne er forholdsvis små med 1-3 rum. Der er lukkede altaner i alle boligerne og beboerne råder over et lille rum i kælderen og et pulterrum på loftet. I Thuresensgade bor du helt centralt i Odense. Du er tæt på offentlig transport fra Odense Banegårds Center og byens uddannelsesinstitutioner. Du har samtidig byens skønne og grønne oaser tæt på og et hav af indkøbsmuligheder i f.eks. Rosengårdcentret.

Thorvaldsparken er et perfekt sted for familier med børn!

Agnetevej 2-42, 17-43 Birgittevej 2-16 Mosegårdsvej 60-170

Thuresensgade 31 A, 31 B og 31 C

99 familieboliger med 3-4 rum

1950

NEJ

NEJ

400 m

400 m

400 m

YS

H-K

1957

Fælles

JA

150 m

100 m

1000 m

FV

K

25

5000 ODENSE C

27 boliger med 1-3 rum


TØMMERGÅRDEN

52

Civicas boliger i Tømmergården er fra 2011 og bygget efter 2015-normen, der sikrer beboerne lave udgifter til forbrug og samtidig et godt indeklima. Alle 21 familieboliger er lyse og moderne. De er udstyret med alt i hårde hvidevarer og der er elevator i ejendommen. Der er 15 boliger med tre rum og 6 boliger med fire rum. I Tømmergården er du tæt på bylivet i Odense og det er let at pendle i egen bil eller med offentlige transportmidler. F.eks. er der bare 600 meter til busser og intercitytog fra Odense Banegård Center. Ingenting er langt væk - heller ikke byens caféer, indkøbsmuligheder eller grønne oaser. Folke- og privatskoler samt børneinstitutioner er også placeret ganske tæt på Tømmergården. Det gør livet lidt lettere for de fleste moderne familier.

5000 ODENSE C

Østergade 41 B-45 Ridehusgade 49

VESTERFALEN

21

I Vesterfalen bliver beboerne boende længe, hvor de nyder godt af et alment boligtilbud. Der er fred og fordragelighed i Vesterfalen. Beboerne fejrer sammen ”husets fødselsdag” og der holdes julefrokost, nytårskur og afdelingsmøder med spisning. Der er også i budgettet plads til en udflugt ”ud af huset”. Vesterfalen har en dejlig gård og have. På dejlige sommerdage er det stedet beboerne mødes. Kvaliteterne ved de 23 familieboliger er åbenlyse. Placeringen lige i byens centrum med restauranter, caféer, handlemuligheder og kulturelle tilbud. Der er enkelte carporte og privat parkering i gården. Hvis ikke du har lyst til at sidde i haven eller på altanen og nyde kaffen er der ganske kort afstand til Munke Mose og Ansgar anlæg. Vesterfalen er en velholdt og veletableret afdeling, der har en masse at tilbyde beboerne.

Falen 2 A-C 23 familieboliger med 1-3 rum

21 familieboliger med 3-4 rum

2011

26

I bolig

I bolig

100 m

500 m

500 m

FV

H-K

1983

Fælles

JA

50 m

100 m

150 m

FV

K


VINDEGADE

340

Vindegade ligger midt i byen i et miljø, der er præget af unge under uddannelse. Vindegade er nabo til kulturcentret, ”Brandts Klædefabrik” og ”Rosenbæk-karréen”, som er under byfornyelse. I en bygning, der tidligere husede den lokale afdeling af Frelsens Hær, er der indrettet 14 ungdomsboliger og 8 andre boliger for unge under 30 år med tilknytning til uddannelsesmiljøet. Der er tale om en ældre, solid ejendom på fire etager med tre opgange. Bygningen skiller sig ud med et markant trappetårn på hjørnet af Vindegade og Pantheonsgade. Der er et fælles vaskeri i kælderen.

ÅLØKKEGAARD

67

Boligerne grænser op til Åløkkeskoven og et af Odenses mest attraktive kvarterer. Skoven er gammel naturskov og der er mange muligheder for gå- og cykelture. Samtidig er du tæt på centrum og Odense Havn. Åløkkegaard blev oprindeligt bygget som herregård. Siden blev den til børnehjem og senere igen indrettet til utidssvarende ungdomsboliger. I 2012 blev den smukke hovedbygning forvandlet til tolv moderne almene familieboliger. Renoveringen varede to år. Energimæssigt blev Åløkkegaard opdateret fra kravene i år 1788 - hvis der overhovedet fandtes krav - til standarderne i 2015. Alle løsninger er af høj kvalitet. Det behøver du bare at stå foran den flotte hoveddør for at forstå.

Der er højhastigheds internetadgang via Kollegienet.

Åløkkegaard appellerer til en gruppe af mennesker, der har sans for kvalitet, historie og skæve vinkler. Det er huset i hvert fald fuld af.

Vindegade 100 D-E Pantheonsgade 31

Åløkke Allé 35

15 ungdomsboliger med 1-2 rum 8 familieboliger for unge under 30 år Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

Fælles

JA

FV

K

2012

Fælles

I boligen

100 m

500 m

500 m

FV

NEJ

27

5000 ODENSE C

12 familieboliger med 2-3 rum


<< HØJBJERGHUSE

39

6

7 2

1

5 8 308

17

22

© Grundkort Fyn A/S

5200 ODENSE V

5200 ODENSE V 17

  ELMELUNDEN

22

  HØDERSDALEN

39

 HØJBJERGHUSE

7

  HØJSTRUPHAVE

1

  HØJSTRUPLØKKEN

308  

ODINSPARKEN

5

  STJERNEPARKEN

2

  UFFESVEJ

6

  VERMUNDSPARKEN

8

  VESTPARKEN

28


ELMELUNDEN

17

Elmelundens boliger er beliggende spredt i et dejligt grønt og kuperet terræn. Elmelundens beboere er både børnefamilier, ældre ægtepar og enlige. Bebyggelsen er fra 1970’erne er i god stand og mange bliver boende længe. De fleste af boligerne er i ét plan - nogle få i to plan. Der er offentlig transport lige uden for døren med forbindelser til Odenses tilbud som caféliv, shopping og kulturtilbud. Idrætsfaciliteter er indenfor cykelafstand med Odense Idrætshal med stadion, isstadion mv. I Elmelunden bor du både i byen og på landet. Er man tidligt oppe en sommermorgen er det ikke usædvanligt at se rådyrene græsse. Afdelingen er meget grøn. Stier, gode lege- og opholdspladser og grønne bånd løber gennem bebyggelsen. Odenses nye skov, Elmelundsskoven, med 50.000 nyplantede træer og 15 kilometer stier gør området attraktivt. Udover at skabe en ny og bynær skov skal grundvandet under den nye skov forsyne Odense med drikkevand. Der er bare fem minutter til E20 - det gør livet let for pendlere.

HØDERSDALEN

22

Hødersdalen ligger i Bolbro ved den inderste ringvejs begyndelse og nær ved Tusindårsskoven. Der er yderst sjældent ledige boliger i Hødersdalen. Naturen er helt tæt på og samtidig er området rigt på indkøbsmuligheder og forlystelser f.eks. svømmehal, Odense Stadion og isstadion. Hødersdalens 14 familieboliger er rækkehuse i et plan. De er indrettet med to eller tre rum. Alle boliger har mindre haver og ligger samlet i en hyggelig tæt bebyggelse.

Hødersvej 19-35, 20-28

Provstebakken 1-29, 2-62 Provstehøjen 1 A-53, 2 A-22

1977

I bolig

JA

50 m

1500 m

300 m

YS

H-K

1984

I bolig

JA

100 m

1000 m

600 m

FV

H-K

29

5200 ODENSE V

14 familieboliger på 2-3 rum

206 familieboliger med 1-4 rum


5200 ODENSE V 5200 ODENSE V

HØJBJERGHUSE

39

HØJSTRUPHAVE

7

Højbjerghuse er en lille Civica-afdeling, der består af kun 12 ældreboliger. Boligerne er opført som et plans rækkehuse med mindre haver.

En større renoveringsplan - en helhedsplan - er vedtaget af et flertal af beboerne i Højstruphave. Renoveringen begynder i 2018 og vil stå på de næste par år.

Boligerne ligger i rolige omgivelser mellem Blommenslyst og Korup i Ejlstrup - i Odenses vestligste del. Der er en skøn udsigt ud over grønne områder. Marker og åbne landskaber er nærmeste nabo.

Hold dig orienteret om planen og udlejningssituationen på civica.dk.

Der kører bybusser mod Odense på Kalørvej få skridt fra Højbjerghuse. Der er godt halvanden kilometer til indkøbsmuligheder i Korup. Ældreboligerne anvises af Odense kommune.

Højbjergvej 4A-14B

Bjørnsvej 11-17, 2-10 Frodesvej 2-14, 9-23 Højstrupvej 51-57, 61-65 Skjoldsvej 22-40 Uffesvej 30-36

12 ældreboliger med 2 rum Ældreboliger anvises via hjemkommunen

247 familieboliger med 1-4 rum

1990

30

I bolig

JA

200 m

1800 m

KKA

H-K

1957

Fælles

NEJ

200 m

500 m

1400 m

YS

NEJ


1

Civicas familieboliger i Højstrupløkken er opført som rækkeog tvillingehuse i et og to plan. De 46 boliger med 2-4 rum er lyse og velindrettede. Højstrupløkkens ældre og charmerende boliger er beliggende i Bolbro. Tæt på er der grønne områder, Odense Stadion, idræts- og skøjtehal og cykelbanen. Netop cykelbanen genåbnes efter en omfattende restaurering i 2015. Højstrupløkken er meget centralt beliggende. Indkøbene kan du klare i Tarup Center, der kun er et kvarters gang fra Højstrupløkken. Der er ikke langt fra Højstrupløkken til Odense centrum. Når Odense i 2020 kan indvie letbanen, der binder byen sammen på en god og miljørigtig måde, bliver Civica-afdelingen et endnu mere attraktivt sted at bo. Linjeføringen er planlagt til at ligge næsten lige udenfor beboernes døre.

ODINSPARKEN

308

Midt i et dejligt grønt og kuperet område ligger Odinsparken. De 171 boliger med 2-4 rum er lyse og rummelige. De 24 boliger for unge er med et rum. Der er lege- og opholdsmuligheder lige uden for døren. Der er selvfølgelig gode busforbindelser til de andre Odense bydele og på cykel når du Odenses gågader og kulturtilbud på under et kvarter. I området er der mulighed for forskellige sportsaktiviteter. Børnehaver, skoler, ungdomsklub, et borgerhus, handelsskole, seminarium er også lige i nærheden. I 2020 er der etableret en letbane i Odense, der vil forbinde centrale områder af byen med hinanden. Letbanen vil få et stop ikke langt fra Odinsparken, hvilket vil betyde at området bliver endnu mere attraktivt for både familier og studerende.

Højstrupvej 11-45 Uffesvej 21-35 Vermundsvej 1-9, 2-20

Brammingevej 10-26 Juelsmindevej 21-31, 51-53, 20-36 Jellingvej 11-13

46 familieboliger med 2-4 rum

171 boliger med 2-4 rum 24 1-rums boliger for unge under 25 år

1949

NEJ

NEJ

75 m

800 m

1400 m

FV

H-K

1954-56

Fælles

JA

400 m

100 m

500 m

FV

NEJ

31

5200 ODENSE V

HØJSTRUPLØKKEN


5200 ODENSE V 5200 ODENSE V

STJERNEPARKEN

5

Stjerneparken er et spændende byggeri, hvor blokkene med tre etager er bygget i stjerneform. Boligerne, der er forskellige i størrelse, ligger i grønne omgivelser med mulighed for leg og ophold.

UFFESVEJ

2

Civica totalrenoverer i øjeblikket afdelingens boliger. Forventet indflytning igen i oktober 2017. Hold dig orienteret på civica.dk

De fleste boliger har altan, hvorfra man kan nyde de velholdte grønne områder. I boligområdet er der også fælles faciliteter, hvor man kan holde møder eller benytte ved festlige lejligheder. Tæt på afdelingen er der et bredt udvalg af dagligvareforretninger og specialbutikker. Hvis du vil besøge Odenses centrum eller Tarup Center er det nemt - turen på cykel er klaret på ti minutter. Er du pendler er det også et stort plus, at E20 motorvejen nås på nogle få minutter.

Bjarkevej 1-7, 2-10 Regner Lodbrogsvej 33-35 Rolf Krakesvej 48-52

Uffesvej 20-26

132 familieboliger på 1-4 rum

1953

32

Fælles

NEJ

900 m

24 familieboliger med 3-4 rum

500 m

600 m

YS

NEJ

1949

Fælles

NEJ

75 m

800 m

1400 m

YS

H-K


6

VESTPARKEN

8

Civica-boligerne i Vermundsparken er i to plan med 3-4 rum - alle boliger har egen have. Foran blokkene er der god plads og luft til den omkringliggende bebyggelse.

De 50 familieboliger i Vestparken i Bolbro er bygget som tvillingehuse. Husene er lyse og rummelige med to eller tre rum. Alle boligerne har kælder og have.

Vermundsparken er beliggende i Bolbro og har en række andre af boligorganisationens afdelinger som nærmeste nabo. Området rummer mange kvaliteter. Der er eksempelvis mulighed for at dyrke de fleste idrætsgrene i lokalområdet f.eks. i TPI (Tarup Paarup Idrætsforening). Det betyder en hel del for de fleste familier med børn.

Bolbro-området har rigtig meget at tilbyde. Der er cykelsti til Odense centrum, mange muligheder for at dyrke idræt i områdets mange foreninger mv. Indkøbsmuligheder byder nærområdet også på - både på Middelfartvej og i Tarup Center.

Området er også attraktivt for de sportsinteresserede, der kun har lyst til at følge med som tilskuere - måske både på is- og fodboldstadion. Eller det nærliggende bowlingcenter kan besøges. Indkøbsmuligheder er der mange af i bl.a. Tarup Center. Alternativt er der ikke langt til Odense centrum eller Føtex i Bolbro.

Skjoldsvej 4-20 Vermundsvej 21-35, 22-54

Der er bare en kilometer til nærmeste skole og endnu kortere til daginstitutioner. Boligerne og området er meget familievenligt og det viser beboersammensætningen også tydeligt. I Vestparken er du og din familie tæt på naturskønne grønne områder. En ny skov, Elmelundsskoven, med 50.000 træer og 15 kilometer stier er med til at gøre området spændende. Der er bare fem minutter til E20 - altså let adgang til motorvejen, hvis du f.eks. er pendler.

Regner Lodbrogsvej 41-67, 88-98 Højemarksvej 57-63 Jellingevej 30-44, 29-39 Grindstedvej 1-11, 2-12

34 familieboliger på 3-4 rum

50 familieboliger på 2-3 rum

1957

Fælles

NEJ

300 m

600 m

1400 m

YS

H

1953

NEJ

NEJ

50 m

500 m

1000 m

YS

H-K

33

5200 ODENSE V

VERMUNDSPARKEN


33 24 36

321

327

12 312

11

© Grundkort Fyn A/S

5210 ODENSE NV

5210 ODENSE NV

33

  ELSDYRLØKKEN

327  

HYLDESTENTEN

11

  HØJSTRUPLUND

12

  PÅRUPLUND

312  

RISMARKEN

321  

RYDSÅHAVEN

24

  SANDVADPARKEN

36

  SKOVTOFTEN

34


ELSDYRLØKKEN

33

HYLDESTENTEN

327

Elsdyrløkken er beliggende i Korup i Odenses nordvestlige udkant. Både ungdoms- og familieboligerne er opført i et plan med 1-4 rum.

Hyldestenten består af rækkehuse bygget som 2-rums boliger. Alle 58 boliger er ældreboliger, der anvises af Odense kommune.

De velindrettet og lyse boliger i Elsdyrløkken er fra slutningen af 1980’erne. Familieboligerne har mindre haver og ungdomsboligerne har terrasse.

Civica-afdelingen ligger i et roligt område med private villaer tæt på Tarup Center. Bag afdelingen ligger et dejlig engområde, hvor du kan gå nogle skønne ture.

Tæt ved afdelingen er der åbent kig mod marker og uberørt natur. Elsdyrløkken byder på trygge omgivelser og masser af frisk luft. Beboerne har mulighed for at arrangere aktiviteter sammen i fælleshuset, der også kan lejes til f.eks. private fester.

Bybussen mod Odense centrum holder 300 meter fra Hyldestenten.

Korup har et lille indkøbscenter tæt ved - alternativt er udvalget af forretninger i Tarup Center ganske stort. Der er offentlig transport mod Odense lige i nærheden af Elsdyrløkken.

Elsdyrløkken 100 A-118 B
 Elsdyrløkken 60 A-68 D

58 ældreboliger med 2 rum

52 familieboliger med 2-4 rum 9 ungdomsboliger med 1 rum

Ældreboliger anvises via hjemkommunen

Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

1989

Fælles

JA

1000 m

1000 m

800 m

FV

H-K

1990

I boligen

JA

250 m

800 m

FV

NEJ

35

5210 ODENSE NV

Hyldestenten 3-57, 4-60


HØJSTRUPLUND

11

PÅRUPLUND

12

Centralt placeret i Tarup-området ligger Højstruplund. De pæne gule blokke er i tre etager og enkelte rækkehuse er i et eller to plan. Der er fine og brugbare fællesarealer mellem blokkene.

Påruplunds familieboliger er opført i bygninger med tre etager. Blokkene med i alt 126 familieboliger med 2-4 rum er virkelig nydelige.

Børn kan færdes frit på gode legepladser og området har også en indhegnet boldbane, der bruges flittigt året rundt.

Gode indkøbsmuligheder er tæt på i Tarupcentret og en rask cykeltur via Rugårdsvej og man står midt i Odenses centrum.

Skråt overfor Højstruplund ligger Tarup Center med 44 specialbutikker, ét varehus og 500 gratis p-pladser. Der er cykelsti fra området som fører direkte til Odense centrum gennem dejlige grønne områder. Du når centrum på ti minutter.

Arealerne mellem blokkene er grønne og velanlagte - der er mulighed for både leg og ophold. Det er her beboerne mødes, når børnene leger, eller man bare lige skal snakke sammen.

Højstruplunds beboere vil i fremtiden få stor glæde af Odenses elektriske letbane. For pendlere i bil er det et stort plus, at E20 motorvejen nås på et kvarter.

Påruplund er centralt beliggende. Når Odense i 2020 kan indvie letbanen bindes byen sammen på en god og miljørigtig måde. Linjeføringen er planlagt til at ligge lige udenfor beboernes døre.

5210 ODENSE NV

Påruplund et rigtigt attraktivt sted at bo.

Eddavej 13-19 Rismarksvej 107-113 Saxovej 2-48 Snorresvej 1-69

Saxovej 65 A-73 E 126 familieboliger med 2-4 rum

339 familieboliger med 1-4 rum

1961

36

Fælles

JA

100 m

400 m

1000 m

DELEBIL YS/WAOO!

K

1966

Fælles

JA

200 m

300 m

1000 m

DELEBIL

YS

K


RISMARKEN

312

Der er ”højt til loftet” i Civicas boliger i Rismarken. Overalt er der lav bevoksning, der gør at man føler området er åbent og lyst. Flere børnefamilier i området er et ønske blandt beboerne og derfor har man i fællesskab besluttet, at ansøgere med hjemmeboende børn under 18 år har fortrinsret til halvdelen af de ledige boliger. Rismarken ligger mellem Rugårdsvej og stien på den tidligere jernbane mod Vestfyn. Stien løber langs med store naturområder i Højstrup og gennem Langesøskoven. De pæne rækkehuse er opført i årene fra 1955 til 1958 i gule mursten og med eternittage. Oprindelig bestod afdelingen udelukkende af 4-rums rækkehuse og et butikstorv. Senere er butikkerne bygget om til boliger og et fælleshus med plads til 70 personer. Fælleshuset kan lejes af beboerne og bruges flittigt til møder og aktiviteter.

321

Husene i Rydsåhaven er bygget som rækkehuse. Der er haver med terrasse til alle de 36 ældreboliger - alle velindrettede med 2 rum. Rydsåhaven ligger i et villakvarter i udkanten af Tarup. Der er let adgang til stierne ved Ryds Å, hvor mange gode naturoplevelser venter de besøgende. Der er etableret sti til bybussen ved Rugårdsvej med forbindelse til Tarup Center og Odenses centrum. Der er veludbyggede stisystemer i hele området, der gør det let at komme rundt til fods eller på cykel. Boligerne anvises af Odense kommune.

Rydsåvej 127-199 36 ældreboliger med 2 rum Ældreboliger anvises via hjemkommunen

170 rækkehuse primært med 3-4 rum

1955-58

I boligen

JA

200 m

400 m

800 m

DELEBIL

YS

H

1955-58

i boligen

JA

400 m

400 m

YS

NEJ

37

5210 ODENSE NV

Njalsvej 219-263, 258-308 Egilsvej 1-105, 50-86 Saxovej 240-264 Gunnarsvej 1-41 Grimsvej 1-25

RYDSÅHAVEN


SANDVADPARKEN

24

Sandvadparkens familieboliger er opført som rækkehuse i et og to plan. Alle boligerne har mindre haver. Afdelingen er beliggende i Korup nær ved Rugårdsvej i rolige og trygge omgivelser. Naturen ligger lige rundt om Sandvadparken. Det lille indkøbscenter, Korupcentret, er ganske tæt ved bebyggelsen. Skoler og børneinstitutioner findes også i Korup. Beboergruppen er godt blandet - både familier med børn og lidt ældre mennesker. Det skaber en vis dynamik. Fraflyttede boliger bliver hurtigt igen meldt udlejet. Dejlige grønne områder grænser op til en stor del af Sandvadparkens boliger - i sandhed et skønt sted. Der er fine, nyetablerede legepladser i området. Der er også fælles ”pusleplads”, hvor bilejere kan vaske, polere og støvsuge køretøjet.

SKOVTOFTEN

36

Rækkehusene er i et og to plan med mindre haver. Etageboligerne er alle i et plan, hvor stueboligerne har terrasse og de fleste af 1. sals boligerne har altan. Civica-afdelingen er beliggende i Villestofte ved Rugårdsvej - omkring 7 kilometer fra centrum - i et nyere beboelsesområde med tæt lav bebyggelse. Området er grønt og trafiksikkert, hvor der er flere cykelstier, som gennem skøn natur bl.a. fører til Odenses midte. I Skovtoften er der højt til loftet og masser af frisk luft. Der er pæne udenomsarealer, som boligorganisationens ejendomsfunktionærer vedligeholder. Boligerne er velindrettede og lyse. Skovtoften er et trygt og godt kvarter for børnefamilier. I nærområdet er det muligt at handle dagligvarer. Nærmeste mulighed for at handle i specialbutikker er i Tarup Center.

5210 ODENSE NV

Bybusserne kører mod Odense centrum hvert 20. minut.

Grævlingløkken 30-56 Hermelinløkken 1-13, 21-33

Villestoftehaven 1-67, 71-137 113 familieboliger med 2-4 rum

93 familieboliger med 2-4 rum

1985

38

Fælles

JA

500 m

600 m

1000 m

YS

H-K

1990

Fælles

JA

150 m

800 m

1000 m

YS

H-K


37 4

30

338

331 40

19

5220 ODENSE SØ 330

  BIRKUM/DAVINDE BLANGSTEDGÅRD 338   BLOMMEHAVEN 40   BROMBÆRRANKEN 328   HOLLUF HAVE 330   NØRREBJERG 19   RIDDERHATTEN 337   SOLURET 4   STJERNEGÅRDEN 37   TOFTEHAVEN 30   ÆBLEGRENEN 29

337

29 BIRKUM/DAVINDE

© Grundkort Fyn A/S

39

5220 ODENSE SØ

331  

<<

328


BIRKUM/DAVINDE

29

CIVICA-afdelingen består af to separate bebyggelser i henholdsvis Birkum og Davinde. I Birkum ligger 8 rækkehuse og i Davinde 6 rækkehuse. De to bebyggelser er for mennesker, der har lyst til at bo i et landsbymiljø, men hvor byen alligevel er tæt på. Der er kig til marker og masser af frisk luft. De i alt 14 familieboliger er indrettet med 2 rum i ét plan. Der er egen have til alle boliger. For pendlere til Sjælland eller Jylland er Birkum/Davinde et godt udgangspunkt. Et par minutter i bil og du kører på E20. Indkøbsmuligheder finder du i rigt mål i Odenses sydøstlige del. Samtidig udvikler denne del af Odense sig i hastigt tempo i disse år. Et nyt universitetshospital og Syddansk Universitet ligger tæt på de to landsbyer.

5220 ODENSE SØ

Birkum Bygade 13 A-13 H Sanderumgårdsvej 2-12

BLANGSTEDGÅRD

331

Blangstedgård blev bygget i 1988 efter en arkitektkonkurrence. Bebyggelsen er et farverigt og utraditionelt boligområde med sin helt egen charme. Gamle levende hegn og frugttræer deler området op i mindre på harmonisk vis og avlsbygningerne fra den tidligere forsøgsgård er nu aktivitetshus for hele området - HUS 88. De forholdsvis få lejligheder i hvert hus og de lukkede gårdrum skaber en tryg og rar atmosfære, hvor beboerne kan mødes. Man lærer nemt hinanden at kende. Afdelingens fælleshus er til rådighed for beboerne til aktiviteter og private fester. Afdelingen består af ”Det Lysebrune Hus”, som er kendt for sine søjler og ”Det Lyserøde Hus”, som gennem årene har nydt stor opmærksomhed for sin arkitektur. Blangstedgård-området har omkring tusind boliger. Du kan læse mere om livet i bebyggelsen og se aktivitetstilbuddene på hjemmesiden: blangstedgaard.dk

Blommegrenen 111-137 Stammen 31-45 Pæregrenen 55-97

14 familieboliger med 2 rum

42 familieboliger med 1-5 rum 8 ungdomsboliger med 1-2 rum Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

1988

40

I bolig

JA

300 m

300 m

FV

H-K

1988

Fælles

JA

250 m

1500 m

600 m

FV

H-K


338

BROMBÆRRANKEN

40

Blommehaven er en del af Blangstedgård-bebyggelsen, der blev opført fra slutningen af 1980’erne ud fra idealistiske tankesæt. Arkitekter, Odense kommune, entreprenører og beboere skabte en ny bydel - en oase i byen, der bygger på økologi, fællesskab og et aktivt liv.

Brombærranken består af etageboliger og enkelte rækkehuse i ét og to plan. De 78 familieboliger er med 2-4 rum. Ældreboligerne er indrettet med to rum og ligger i stueplan og de er indrettet handicapvenligt. Adgangen til de øvrige stueboliger er ligeledes uden trapper.

Blommehaven er endnu både grøn og bæredygtig - idéerne fra 80’erne lever. I dag i en mere realistisk udgave, hvor der også tænkes på økonomi og ikke kun på ideologi. F.eks. opsamles regnvand og vandet bruges til toiletskyl. I 2013 brugte hele afdelingen bare 3,1 liter vand til det formål.

Afdelingen er beliggende ved Blangstedgård - tæt på skov og naturskønne omgivelser. Samtidig er du tæt på Syddansk Universitet, Rosengårdcentret og Bilka. Tilkørsel til motorvej E20 er kun nogle få minutter fra Brombærranken.

Beboerne og Civica har investeret i andre gode løsninger. Et eksempel er intelligente ventiler på radiatorerne i fælleshusene. Beboerne sorterer i stort omfang til genbrug. Børnefamilier har det godt i området. Der er etableret nye spændende legepladser - også for netop at tiltrække denne gruppe af beboere. Beboerne er en meget blandet gruppe, hvor unge, familier og ældre lever dør om dør. Det giver dynamik og muligheder for at mødes på kryds og tværs.

Blommegrenen 4-10, 20-82

Fælles

JA/NEJ

50 m

1500 m

600 m

FV

Blangstedgård-bebyggelsen har egen hjemmeside, hvor aktiviteterne og livet kan følges: blangstedgaard.dk

Brombærranken 2-8, 1-31 78 familieboliger med 2-4 rum 4 ældreboliger med 2 rum

48 familieboliger med 2-4 rum Seniorbofællesskab med 12 seniorboliger med 2-3 rum, ansøgere over 55 år - egen opskrivningsliste

1994

Brombærrankens fælleshus benyttes flittigt af afdelingens beboere. Mange beboere benytter sig af fælles- og aktivitetshuset, HUS 88, hvor der holdes arrangementer med forskelligt indhold f.eks. billard, foto, skak, sy-værksted, dans og meget mere. Caféen i huset tilbyder mad til yderst fornuftige priser.

Ældreboliger anvises via hjemkommunen

H-K

1997

Fælles

JA

200 m

1000 m

2000 m

YS

NEJ

41

5220 ODENSE SØ

BLOMMEHAVEN


HOLLUF HAVE

328

Holluf Have ligger i den sydøstlige del af Odense og er nærmeste nabo til Lindved Å, skov, marker og enge med mulighed for at se rådyr, fasaner, ænder og svaner. De første beboere flyttede ind i 1984 og lige siden har boligerne været meget eftertragtede. Boligerne er bygget i flere plan rundt om hyggelige gårdmiljøer, hvor der er plads til ophold og leg. Beboerne fortæller, at de ikke kan forestille sig at bo andre steder og at en ejerbolig ikke er et alternativ. Fælleshuset danner rammen om forskellige aktiviteter. Lokalområdet har en del tilbud. Skole, bibliotek, Syddansk Universitet, svømmehal, købmand, pizzeria, frisør, Hollufgård og en golfklub er lige i nærheden. Lidt længere væk ligger to store indkøbsentre, Bilka og Rosengårdcentret.

5220 ODENSE SØ

Et meget veludviklet stinet forbinder stort set hele området, og hele vejen ind til centrum er der gode cykelstier, så det er nemt og sikkert at komme frem.

NØRREBJERG

330

Nørrebjerg er tænkt og udformet til børnefamilier. De 42 rækkehuse er indrettet med et stort køkken med højt til loftet. Rummet kan indrettes efter beboernes ønske til mange forskellige aktiviteter. Der er vaskemaskine og forberedt for opvaskemaskine. Fra køkkenet er der direkte adgang til de øvrige rum og til terrasse og have. Alle husene har en mindre forhave og en større baghave med et praktisk redskabsskur. Nørrebjerg-bebyggelsen er udformet efter vinderprojektet i en arkitektkonkurrence, hvor det med ganske enkle midler er lykkedes at skabe nogle spændende boliger med plads til individuel udnyttelse. Der kan køres helt hen til boligerne, men parkeringen foregår på en plads ved adgangsvejen. I afdelingen er der en fin legeplads med petanque- og basketballbane.

Holluf Have har naturligvis egen hjemmeside - klik ind på hollufhave.dk

Denne Civica-afdeling kommer også til at nyde godt af Odenses nye letbane. Letbanen er projekteret til at åbne i 2020 og linjeføringen kommer til at ligge tæt på Nørrebjerg. Odenses centrum og byens andre bydele og tilbud rykker på den måde ”tættere på”.

Hjulets Kvarter 300-396

Nørrebjerg Runddel 100-182

126 familieboliger med 2-5 rum 11 ungdomsboliger med 2-3 rum

42 rækkehuse med 3-4 rum

Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

1984

42

Fælles

JA

700 m

800 m

600 m

YS

H-K

1999

I boligen

JA

100 m

2500 m

2000 m

FV

H-K


RIDDERHATTEN

19

Ridderhattens familieboliger og ungdomsboliger er opført som rækkehuse i ét plan. De 123 familieboliger med 2-4 rum har alle pæne haver, og ungdomsboligerne har eget køkken, bad og toilet samt mindre terrasser. Civica-afdelingen er samlet i en tæt lav bebyggelse med store grønne fællesarealer, og er beliggende i den sydøstlige del af Odense ved Niels Bohrs Allé. Her er masser af lys og luft og nær ved er der skoler og daginstitutioner. Indkøbscentrene, Tornbjerg Gymnasium, Odense Congress Center, erhvervsområdet Tietgenbyen og motorvej E20 er også tæt ved Ridderhatten. Området rummer både almene boliger og private villaer. Et veludbygget stisystem binder hele området sammen. Afdelingens fælleshus benyttes ofte af afdelingens beboere. Ridderhatten er en attraktiv afdeling for de fleste familier og et godt alternativ til en ejerbolig.

SOLURET

337

Arkitekturen i Soluret giver beboerne lige dele udfordringer og muligheder. De toetagers bygninger ligger to og to med en mellembygning af glas. Der er lagt op til tæt kontakt til de øvrige beboere og fællesskab i ”glashusene”, selv om der bor personer i forskellige aldersgrupper. Det er beboernes egen opgave at indrette, skabe liv i og renholde glashusene. Det ”liv” vil naturligvis udvikle sig meget forskelligt. Boligerne ligger rundt om en cirkelrund vej. I midten af cirklen er der et stort grønt opholdsområde med en sø og en legeplads. Afdelingen har to fællesbygninger. Den ene rummer afdelingens vaskeri, og den anden et fælleshus med en smuk sal og et mindre lokale til beboeraktiviteter. Adgangen til de fleste boliger foregår via glashusene. Der er flere størrelser boliger, men forholdsvis mange torums lejligheder. Der er både traditionelle lejligheder og utraditionelle boliger i to plan, hvor nogle har dobbelt høje rum.

Ridderhatten 2-296

Soluret 1-118

123 familieboliger med 2-4 rum 24 ungdomsboliger med 1 rum

90 familieboliger med 2-4 rum 28 ungdomsboliger med 1 rum

Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

1984

Fælles

JA

500 m

500 m

2000 m

YS

H-K

1991

Fælles

JA

200 m

2500 m

2000 m

FV

H-K

43

5220 ODENSE SØ

Soluret tilbyder muligheder for beboere der vil meget mere end ”bare bo”.


STJERNEGÅRDEN

4

Stjernegårdens familieboliger er opført i stjerneformede bygninger på 3 etager og alle boligerne har altan. Byggeriet er i sig selv spændende og ret intimt. Arkitekturen giver masser af området med læ, sol og skygge. Beboerne har stor glæde af de velplejede udenomsarealer og mødes på legepladserne eller i de fine pavilloner. De 109 familieboliger er med 2-4 rum - alle lyse og velindrettede. Det er kun sjældent, at der er ledige boliger i Stjernegården.

5220 ODENSE SØ

Civica-afdelingen er beliggende ved Ejbygade med naturområderne ved Odense Å og Å sti som nabo. Å stien fører ind til bymidten, hvor byens kultur- og forlystelsestilbud lokker.

TOFTEHAVEN

37

Toftehaven består af familieboliger og et seniorbofællesskab. Afdelingens 28 familieboliger er i ét og to plan med 2-4 rum. Seniorbofælleskabets selvstændige boliger er i ét plan. Bofællesskabets 22 boliger kan kun søges af personer over 50 år uden hjemmeboende børn. Som andre af Civicas seniorbofælleskaber er der særskilt opskrivning og venteliste til seniorboligerne. Toftehaven ligger i rolige omgivelser i Odenses sydøstlige område ved Ejbygade og tæt ved Odense Å. Der er gode muligheder for dagligvareindkøb tæt ved Toftehaven og i de store indkøbscentre - Rosengårdcentret og Bilka.

Offentlig transport er lige i nærheden og når Odense Letbane i 2020 føres tæt forbi Stjernegården, bliver området endnu mere attraktivt. 19 garager i afdelingen udlejes til Stjernegårdens beboere.

At blande forskellige boformer og aldersgrupper giver god mening. F.eks. god dynamik beboerne imellem og indsigt i andres liv.

Ejbygade 41-47 Hyldevænget 2-4 Toftevej 40-46 Vildrosevej 34-38

Toftehaven 1-25, 2-42 28 familieboliger med 2-4 rum 22 boliger med 2-3 rum - seniorbofællesskab Seniorbofællesskaber har særskilt opskrivning/venteliste

109 familieboliger med 2-4 rum

1951

44

Fælles

NEJ

50 m

200 m

600 m

FV

H-K

1992

Fælles

JA

50 m

300 m

300 m

YS

NEJ


ÆBLEGRENEN

30

Godt naboskab er i fokus i denne Civica-afdeling. I Æblegrenen kommer beboerne hinanden ved - og de der har lyst kan frit deltage i de fælles aktiviteter. Beboerne har f.eks. deres egen madgruppe, en læsegruppe og en bogklub. Naturskønne områder er helt tæt på. Offentligt transport er tilgængelig lige udenfor døren og fra boligerne er der kun få skridt til vuggestue og børnehave. Der er ti minutter til fods til mere end hundrede dagligvare- og specialforretninger og forlystelser i Rosengårdcentret. Æblegrenen rummer en stor mangfoldighed af beboere. Der er børn i alle aldre, voksne og ældre. Børnene har det trygt og dejligt på de gode legepladser. De ældre oplever, at der er tid til en snak og til at give en hjælpende hånd. Beboerne er tætte på hinanden - godt medborgerskab er vigtigt i Æblegrenen.

54 familieboliger med 2-4 rum 6 ungdomsboliger med 1-2 rum Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

1988

Fælles

JA

200 m

1000 m

2000 m

YS

H-K

45

5220 ODENSE SØ

Æblegrenen 1 A-69, 151-183


310

339

320

306 307

BERGSVEJ

303

303

Området ved Bergsvej er karakteristisk og domineret af villaer fra 1930’erne, 40’erne og 50’erne. De charmerende familieboliger, der blev bygget færdigt i 1951, er indrettet med to-fire rum og der er kælder- og loftsrum til alle lejemålene. Afdelingen består af en række mindre boligblokke i 3 etager.

9

I Odense M er du kun nogle få minutter fra Odenses centrum og de mange fritids- og indkøbstilbud, der er placeret omkring Ringvejen.

10 50

Bergsvej er et sted, hvor man bliver boende i mange år. Man tager hensyn til hinanden. Der er roligt, selv om man naturligvis kan høre naboerne. I kældrene har afdelingen 3 fælles vaskerier og tørrekældre. Der er cykelkælder i hvert hus, og afdelingen råder over 24 garager, som kan lejes. © Grundkort Fyn A/S

Udearealer og legepladser er renoveret indenfor de seneste år.

5230 ODENSE M

5230 ODENSE M 303  

BERGSVEJ

339  

DET KREATIVE SENIORBO

320  

EJERSLYKKE

Bergsvej 1-9 Munkerisvej 24, 30-32 Cederfeldsvej 18-20

310  

EJERSLYKKE

60 familieboliger med 2-4 rum

10

  HUNDERUPPARKEN

306   9

  MUNKEBJERGPARKEN

307   50

KRAGSBJERG SOLBJERGVEJ

  SKOVSBO

46

1951

Fælles

JA

300 m

300 m

700 m

FV

NEJ


339

Det Kreative Seniorbo er et byggeri i et område med villaer og etageboliger fra 1950’erne og 60’erne. Det Kreative Seniorbo rummer 12 rækkehuse og det stod færdigt i 1992. Fællesskabet blev til efter flere års tæt samarbejde mellem de kommende beboere, arkitekter, boligorganisation og Odense kommune. Bofællesskabet er skabt af beboerne selv ud fra en idé om et aktivt liv for personer over 50 år uden hjemmeboende børn. Gennemsnitsalderen er i dag noget højere og det er beboernes ønske at tiltrække flere yngre beboere. I Det Kreative Seniorbo skelnes der mellem privatliv og fællesskab. Beboerne vil gerne være sammen, støtte og hjælpe hinanden, og det sker i gensidig forståelse og uden omklamring. Fælleshus bruges til hobbyaktiviteter og private fester. Husene er utraditionelt indrettet med højt til loftet og hems i stuen. Der er redskabsrum til alle boliger, men ikke mere have, end beboeren selv ønsker. Afdelingen har tilknyttet en ejendomsfunktionær fra Civica, men beboerne vedligeholder selv, så meget de kan.

12 boliger med 2-3 rum - bofællesskab Seniorbofællesskabet har særskilt opskrivning/venteliste

Fælles

JA

400 m

700 m

310

Ejerslykke ligger ved ringvejen lige overfor Rosengårdcentret. I området er der foreningsliv for alle aldersgrupper gymnastik, motion, squash, fodbold, ridning, musik m.m. Der er aktiviteter for børn og unge i Virkelyst og for voksne og for ældre i Ejerslykke Ældrecenter. Der er kun sjældent ledige lejemål i denne Civica-afdeling. Mange har boet i afdelingen siden den første indflytning i 1959. Lidt efter lidt kommer der flere yngre familier til. I afdelingen findes et smukt grønt område med blomsterbede, en skulptur og en kratskov. Afdelingen har sit eget butikstorv ved Ørbækvej. Ejerslykke består af rækkehuse i ét eller to plan og gårdhuse i ét plan. Husene ligger ved gangstier eller lukkede vænger. Rækkehusene er bygget i gule mursten. Husene er med røde eller sorte ståltage. Gårdhusene og de 2-plans rækkehuse har egen garage. Der er både boliger til familier med børn og til enlige. Alle har egen have, og mange har selv overdækket boligens terrasse.

Marstrandsvej 23-29, 20-24 L. A. Rings Vej 21-129, 20-74, 90-94 Carl Blochs Vej 41-139, 40-142

Rødegårdsvej 177 A-C, 179 A-K

1992

EJERSLYKKE

FV

195 familieboliger med 2-5 rum

NEJ

1959

JA/FÆLLES

JA

300 m

300 m

300 m

YS

H

47

5230 ODENSE M

DET KREATIVE SENIORBO


EJERSLYKKE

320

Ejerslykke ligger ved ringvejen overfor Rosengårdcentret og ud til Rødegårdsvej og Ørbækvej. Bebyggelsen er opført i midten af 1960’erne som et rent murstensbyggeri, der består af en række 3-5-etagers boligblokke og et højhus, ”Søjlehuset”, på 8 etager. Afdelingen har et varieret udbud af boliger. I stueetagen har beboerne egen have. De øvrige boliger har altaner. Søjlehuset har elevator. Der er 389 familieboliger med 1-4 rum og 54 boliger for unge med 1-2 rum. At familier og unge blandes giver en særlig dynamik og forståelse. Ved Ejerslykke er der både vuggestue og børnehave. Ejers­ lykkeskolen ligger tæt ved. Der er to moderne vaskerier til rådighed for beboerne. Både i det fri og i aflåste kældre er der ekstra rum og garager som udlejes.

5230 ODENSE M

Der er store grønne arealer bag blokkene med gode muligheder for samvær. De moderne legepladser er populære blandt børnene.

Carl Blochs Vej 1-37, 12, 16-30, 141-151, 144-148 Zahrtmannsvej 48-52 Otto Baches Vej 5-21 L. A. Rings Vej 131-147

HUNDERUPPARKEN

10

Midt i et stort grønt område ligger Hunderupparken. Blokkene er i 3 etager og et højhus på 7 etager. Det er ikke ualmindeligt, at beboerne i Hunderupparken bliver boende i samme bolig i mange år. Årsagen er gode velindrettede boliger, en virkelig central beliggende, mange gode faciliteter og ikke mindst godt naboskab. Det er en rolig bebyggelse, hvor beboerne også er godt blandet rent aldersmæssigt. Eksempelvis finder mange studerende sig godt til rette i ”højhusets” mindre boliger. For nyligt har afdelingen fået ny beplantning i det store ”gård­ rum” mellem boligerne og det har betydet, at beboerne i højere grad værner om de fælles værdier. I Hunderupparken lykkes det at lave fælles aktiviteter! Der er f.eks. en beboerdrevet fritidsklub og til andre arrangementer er der også pæn deltagelse. Som beboer i Hunderupparken er du tæt på skov, Odense Å, mange gode indkøbsmuligheder, Syddansk Universitet og flere andre uddannelsesinstitutioner. Fællesskabet og gode boligoplevelser vægtes højt.

Skovsbovænget 2-44 176 familieboliger med 1-4 rum

54 boliger for unge under 25 år med 1-2 rum 389 familieboliger med 1-4 rum

1963-65

48

Fælles

JA

600 m

400 m

500 m

YS

NEJ

1966

Fælles

JA

50 m

50 m

2000 m

YS

NEJ


306

MUNKEBJERGPARKEN

9

Kragsbjerg ligger i et villakvarter fra 1950’erne. Her er ”højt til loftet” - og masser af lys og luft. I området er der børnehave, og skolebørn har ikke langt til Kragsbjergskolen. Der er mange buslinjer og kun kort til centrum, Rosengårdcentret, Bilka samt flere af Odenses uddannelsesinstitutioner. Gå en tur gennem parken ved vandrehjemmet og oplev naturområderne ved Munkedammen.

Velkommen indenfor i de nyrenoverede og moderne boliger i Munkebjergparken. Afdelingen har igennem de sidste par år gennemgået en omfattende renovering - både inde og ude. Afdelingens boliger på Bramstrupvej - en fredelig sidevej til Munkebjergvej - er fordelt på fire toetagers blokke. De er blevet totalrenoveret og lever i dag op til moderne børnefamiliers behov.

Kragsbjerg er bygget som fritliggende huse og rækkehuse i røde mursten og med røde tegltage. Arkitekturen er klassisk for perioden med mange fine detaljer.

Der er selvfølgelig nyt lækkert køkken og bad, altaner, nye elinstallationer og rigeligt at stikkontakter, antenne- og internetstik. Kort sagt - alt er nyt, lyst og i god kvalitet. Indeklimaet er prioriteret højt. Der er investeret i mekanisk ventilation i alle boligerne, som selvfølgelig også er udstyret med nye hårde hvidevarer i køkkenet. I badeværelset er der vaskemaskine og tørretumbler. Der er dørtelefon med video i entréen og du kan følge dit forbrug af vand, varme og el direkte i boligen. 18 lejemål er kun renoveret let for at fastholde et attraktivt huslejeniveau. Tæt på ligger Rosengårdcentret, Syddansk Universitet og det nye OUH supersygehus.

Her bor og passer beboerne ”deres eget hus” med have og fortov. Mange har holdt 50-års jubilæum sammen med afdelingen. Kragsbjerg er et godt alment tilbud til familier, der går med tanker om at købe egen bolig. Både beboerne og boligorganisationen har et ønske om, at der kommer flere aktive unge børnefamilier til området. Derfor gives der fortrinsret til familier med børn under 12 år.

Uglebjergvej 1, 5-89, 6-12 Lisesmindevej 14-30 Vissenbjergvej 5, 9-25 Skalbjergvej 2-42, 1-27 Bredbjervej 1-11

Munkebjergvej 145-163 Bramstrupvej 7A-13E 112 familieboliger med 2-4 rum

107 familieboliger med 3-6 rum

1951

NEJ

NEJ

400 m

1200 m

500 m

FV

H-K

1959/2016

JA

JA

100 m

500 m

500 m

FV

NEJ

49

5230 ODENSE M

KRAGSBJERG


SOLBJERGVEJ

307

Solbjergvej ligger i et roligt miljø, omgivet af rækkehuse og villaer fra 1950’erne. Her er lys og luft. Alle huse er bygget i 1½ etage med kælder, loftsrum og trapper. Alle har egen have, og 10 af de 48 boliger har egen garage. Afdelingen er centralt placeret i forhold til Odenses centrum med kultur- og forlystelsestilbud, indkøbsmuligheder i storcentrene og Odenses uddannelsessteder. Man er tæt på ringvejen uden at være generet af den.

SKOVSBO

50

Skovsbo består af et treetagers byggeri, hvor der er elevator til alle etagers altangange. Altangangene er glasinddækket og udvidet, så de fungerer som opholdsterrasser. Der er mange gode faciliteter i området. Niels Bohrs Allé ligger tæt ved og der er indkøbsmuligheder indenfor gåafstand. De 24 ældreboliger - alle med 2 rum - er pæne og overskuelige - og offentlig transport er lige i nærheden.

5230 ODENSE M

Civica-afdelingen Hunderupparken er nabo til Skovsbo og der er direkte adgang til store grønne områder, hvor du kan gå en tur eller tage ophold, når vejret viser sig fra sin pæne side.

Øksnebjergvej 2-34 Solbjergvej 1-25, 2-20 Lisesmindevej 31-43 Bredbjergvej 13

Skovsbovænget 1 24 ældreboliger på 2 rum Ældreboliger anvises via hjemkommunen

48 rækkehuse med 3-5 rum

1954

50

NEJ

JA

400 m

1000 m

500 m

FV

H-K

2003

JA

JA

100 m

50 m

YS

NEJ


333

316

335

336

15

322

318

14

5240 ODENSE NØ 318  

  EGEPARKEN

316   13

13

315

© Grundkort Fyn A/S

FJORDHOLMEN

  GRANPARKEN

336   15

BØGEPARKEN

HVENEKILDEN

  HYBENHAVEN

315  

LÆRKEPARKEN

335  

POPPELHAVEN

333  

RUGLØKKEVEJ

322  

SLÅENHAVEN

51

5240 ODENSE NØ

14


BØGEPARKEN

318

14

Bøgeparken er fra 1973 med boligblokke i fire, otte og tretten­etager og et antal rækkehuse. De højeste huse ud mod Vollsmose Allé har elevator og fra de øverste etager er der en flot udsigt.

Egeparkens etagebyggeri rummer lejligheder i flere størrelser og med forskellig indretning. De er opført i fireetagers bygninger, i et trettenetagers højhus med elevator og en bygning med boliger i seks etager, hvor der også er elevator.

Mellem blokkene er der legepladser med moderne legeredskaber. Afdelingen råder over garager og cykelbokse, som kan lejes af beboerne.

Alle etageboligerne har lukket altan og de store rækkehuse har overdækkede terrasser. De største boliger er udstyret med egen vaskemaskine og indrettet med to toiletter.

Lejlighederne er rummelige, velholdte og veludstyrede. Næsten alle har egen vaskemaskine, og de større boliger har 2 toiletter. Familieboligerne er med 2-5 rum og ældrevenlige boliger med 1-2 rum. Bøgeparken har også boliger med et rum til ansøgere under 25 år.

Boligblokkene er placeret mellem store grønne områder, og ligger ved Vollsmose Alle, ved siden af det lokale indkøbscenter, Vollsmose kirke og en svømmehal.

Afdelingen har også et beboerhus med aktiviteter for børn og unge. Førstesalen kan lejes af beboere til selskaber. Fore­ ningslivet dækker både idræt, musik mv. Har du mere fritid er Vollsmose Kulturhus en god mulighed.

Bøgeparken 76-266

5240 ODENSE NØ

EGEPARKEN

330 familieboliger med 2-5 rum 59 boliger for unge under 25 år med 1 rum 65 ældrevenlige boliger, ansøgere over 55 år, med 1-2 rum 11 boliger er deleboliger, hvor 4 beboere deles om køkken, bad og stue

1973

52

Fælles

JA

200 m

800 m

700 m

FV

NEJ

Civica-afdelingen har gode opholdssteder, legepladser og andre aktivitetstilbud for både børn som voksne. Gennem området løber et vidt forgrenet stisystem, der gør det muligt at nyde den dejlige natur. Visionære helhedsplaner er på vej i Vollsmose. Planerne giver bud på, hvordan man kan gøre Vollsmose-området til et mere attraktivt og bedre sted at bo. Det skal ske i et samarbejdet mellem beboere, Odense kommune og boligorganisationerne.

Egeparken 2-174 445 familieboliger med 1-5 rum

1971

Fælles

JA

100 m

200 m

300 m

YS/WAOO!

H-K


FJORDHOLMEN

316

Seden i Odenses nordøstlige del ligger smukt ved marker og enge, hvor Odense Å løber ud i Odense Fjord. Seden er en aktiv by. Mest kendt er Fjordager Idrætsforening, der tilbyder en bred pallette af individuelle- og hold-sportsgrene. Fjordholmen, med 71 rummelige familieboliger, ligger ved et stort grønt område. Ad stier kan man komme til Seden Skole, Fjordagerhallen, fodboldbanerne og butikkerne i området. De fleste huse er beboet af familier med skolesøgende børn eller midaldrende par. Beboerne bor i afdelingen i mange år, og man indretter sig helt individuelt. Der er kun ganske få flytninger. Hvert år arrangeres en arbejdsdag, hvor beboerne sammen klarer mindre opgaver med renovering af legepladser og fælles arealer. Der er stor deltagelse i denne hyggelige og vel tilrettelagte aktivitet. Afdelingen har et stort selskabslokale, som beboerne kan leje. Fjordholmen er bygget i 1971 i gule mursten. Alle boligerne ligger med forhaver ud mod lukkede stilleveje.

GRANPARKEN

13

Granparkens familieboliger er opført i fire etager og boligerne er i mange størrelser. De er alle udstyret med altan, hvoraf nogle er lukkede. I Granparken er der gode aktivitetsmuligheder for alle beboere. Fælleshuset rummer café, køkken og gode lokaler, der kan inddeles efter antallet af brugere. Der er legepladser og en indhegnet boldbane - alle faciliteter bruges flittigt. Gå en tur i mosen og du vil opdage, at Granparken og ”naboparkerne” har rigtig meget at byde på, hvis det er rekreative naturområder du og din familie søger. I de senere år er der gjort meget for at åbne Granparken. Store træer og beplantning er blevet trimmet eller fjernet helt for at give mere lys og luft. I Vollsmose er visionære helhedsplaner undervejs. Der arbejdes med forslag til forbedring af infrastrukturen med nye adgangsveje, stier, opholdsområder osv. Hensigten er at gøre hele Vollsmose til et endnu bedre sted at bo.

Fjordholmen 1-71

Granparken 30-144

71 familieboliger med 3-5 rum

504 familieboliger med 1-5 rum

1971

I boligen

JA

500 m

400 m

200 m

FV

H-K

1968

Fælles

JA

50 m

700 m

700 m

FV

H-K

53

5240 ODENSE NØ

Granparken har egen hjemmeside: grannet.dk


HVENEKILDEN

336

Hvenekildens 34 ældreboliger er alle med to rum. Bebyggelsen er placeret trygt og fredeligt i Seden Syd i Odenses nordøstlige område. Området er præget af blandet byggeri. Boligerne er bygget som rækkehuse med egen terrasse. Gårdarealerne er udsmykket med spændende kunst. I afdelingen er der fine fælles faciliteter, hvor beboerne mødes omkring forskellige hobbyaktiviteter - eller bare for at få en snak. Der er offentlig transport ganske tæt ved Hvenekilden med bybusser mod centrum. Der er fin natur og tæt på urørt skov ”Lungs Grave”. Boligerne anvises af Odense kommune.

HYBENHAVEN

15

Rækkehusene i Hybenhaven er lagt ud i vænger, der bindes sammen af et stisystem, som bugter sig gennem hele området. Boligerne er i et eller to plan - lyse og rare - og i flere størrelser. En gård rammer boligerne og haverne ind. Her kan der hygges på gode og lune dage. Civica-medarbejderne vedligeholder fællesområderne og de udfordrende legepladser, der bruges flittigt af børn og voksne. I Hybenhaven er der et dejlig fælleshus, hvor beboerne og deres gæster kan mødes. Der er alletiders fritidsforening, med mange dygtige frivillige aktører og med forskellige arrangementer året rundt. Har du mere fritid tilbage og lyst til mere kultur er Vollsmose Kulturhus en god mulighed - både for at være aktiv og blive underholdt.

5240 ODENSE NØ

Hybenhaven og beboerne holder en grøn profil. F.eks. sorteres affald i molokker (nedgravede affaldscontainere). Er du interesseret i Hybenhaven og Vollsmose-området - så læs mere på: vollsmose.dk

Fridasholmsvej 8 Fridasholmsvej 10-44


Hybenhaven 1-257 Hybenhaven 2-234

34 ældreboliger med 2 rum Ældreboliger anvises via hjemkommunen

1977-81

54

I boligen

JA

300 m

400 m

245 familieboliger med 2-5 rum

YS

NEJ

1977-81

I boligen

JA

300 m

400 m

500 m

YS

H


315

Familie- og ældrevenlige boliger i Lærkeparken er rummelige, lyse og i mange størrelser. Familieboligerne er med 2-5 rum og de ældrevenlige boliger er med 1-2 rum. Lærkeparken byder på mange aktivitetsmuligheder i beboerhuset, der rummer café, køkken og gode lokaler, der kan inddeles efter antallet af brugere. Der er legepladser og en indhegnet boldbane - alle faciliteterne bruges flittigt. Beboerne har etableret og driver selv flere ”foreninger”, der inviterer til et aktivt liv. Der holdes fastelavnsfest, julestue og bankospil i beboerhuset. Lærkeparken og ”naboparkerne” har rigtig meget at byde på, hvis det er rekreative naturområder du går efter. Det er måske en god idé, at gå en tur rundt i ”mosen”, inden du beslutter dig for at leje en bolig?

POPPELHAVEN

335

Poppelhaven ligger i Seden Syd i Odenses nordøstlige udkant. Boligerne ligger i åbent landskab. Veje snor sig gennem området, og kørende trafik dæmpes af rundkørsler. Her finder du nærmest landsby-stemning. Det er et farverigt og utraditionelt byggeri. Udvendig er husene vandskurede med mørtel i forskellige kraftige farver. En særlig type flerfamiliehuse med 3-4 boliger kaldes punkthuse. Lejlighederne i punkthusene er ofte utraditionelt indrettet. Bebyggelsen har to fælleshuse med plads til 50 personer til aktiviteter og udlejning. Til hvert fælleshus hører et vaskeri. Poppelhaven har en velfungerende renovationsordning med egen genbrugsplads, som alle beboere har nøgle til. Miljø og genbrug har helt generelt betydning for beboerne.

Vollsmose er et område, der er inde i en positiv udvikling på mange fronter.

Midt i hvert vænge er der grønne arealer med legeplads og fælleshus. Ind mod området ligger rækkehuse og flerfamiliehuse i to og tre etager.

Læs mere om beboernes liv i Lærkeparken - klik ind på: laerkeparken.dk

Poppelhaven 1-247, 2-136

Lærkeparken 46-160

34 ungdomsboliger med 1 rum 16 ældrevenlige boliger, ansøgere over 60 år, med 2 rum 182 familieboliger med 2-4 rum

436 familieboliger med 2-5 rum 68 ældrevenlige boliger, ansøgere over 55 år, med 1-2 rum

Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

1969

Fælles

JA

600 m

600 m

700 m

YS

K

1989-91

Fælles

JA

400 m

500 m

700 m

YS

H-K

55

5240 ODENSE NØ

LÆRKEPARKEN


RUGLØKKEVEJ

333

Rugløkkevej ligger i det gamle Seden tæt på Odense Å. Bybussen stopper på Bullerupvej. Rugløkkevej er en meget lille afdeling med bare ni huse. To af husene udlejes af Civica med fortrinsret for personer over 60 år. Odense Kommune har anvisningsretten til de øvrige syv boliger. Husene er bygget som rækkehuse med vaskemaskiner, redskabsskure og egen have med dejlig terrasse. Der er mulighed for at gøre dagligvareindkøb i området.

SLÅENHAVEN

322

Slåenhaven ligger i den nordøstlige del af Odense i naturskønne omgivelser. Man har som beboer let adgang til byens centrum - enten med offentlig transport eller via det veludbyggede stisystem. Boligerne er i flere størrelser - både velegnede til børnefamilier og ældre. Mange bliver boende i Slåenhaven i adskillige år. Der er mange eksempler på, at beboerne flytter indenfor bebyggelsen, i takt med at behovene ændrer sig. Slåenhaven dækker et stort område, men det føles ikke stort. Boligerne er placeres i enklaver, hvilket åbner området op og afgrænser samtidig mod naboerne. Der er et dejlig beboerhus, som bliver brugt flittigt. Mange beboere mødes også omkring Slåenhavens petanquebaner.

5240 ODENSE NØ

I området er der børnehave og købmand. B1909s anlæg med forskellige idrætsfaciliteter og H.C. Andersen Skolen ligger i området og kan nås via stisystemet.

Rugløkkevej 19-27 Hyldegårdsvej 51-57

Slåenhaven 1-313, 14-172 234 familieboliger med 2-5 rum

7 ældreboliger med 2 rum 2 ældrevenlige boliger med 2 rum Ældreboliger anvises via hjemkommunen

1989-91

56

I boligen

JA

400 m

500 m

FV

K

1977-81

I boligen

JA

700 m

150 m

200 m

YS

H


317

323

324

5250 ODENSE SV 326  

BONDEBJERGET

324  

STENSVANG

323  VIBEHAVEN

© Grundkort Fyn A/S

317  

ÅHAVEN

57

5250 ODENSE SV

326


BONDEBJERGET

326

At bo i et bofællesskab er en lidt anderledes måde at bo på. Børn, unge, voksne og ældre kender til hinanden bedre end i de fleste andre boligområder. ”Bjerget”, som beboerne kalder boligområdet, er et velorganiseret bofællesskab, der bygger på lysten til at være sammen. En del af de daglige opgaver løses i fællesskab. Der vaskes, laves mad, leges og planlægges nye aktiviteter. Fællesskabet på Bondebjerget forpligter. Tænker du på at bo på Bondebjerget, skal du, inden du bliver skrevet på ventelisten, deltage i et informationsmøde. Du skal også være med til fællesspisningen i én af grupperne. På den måde får du og din familie en god fornemmelse af, hvordan dagligdagen former sig. De spændende og velindrettede arkitekttegnede boliger ligger midt i kuperet og ufriseret natur. Haverne til boligerne er i øvrigt fælles for alle. Boldbaner, bålsteder, frisbee-bane med internationale mål og skulpturkunst er strøet rundt i området.

5250 ODENSE SV

Bondebjerget har egen hjemmeside: bondebjerget.net

STENSVANG

324

Bellinge ligger ved Odense Å. Det er en aktiv landsby med skole, friskole, idrætsforeninger og gode indkøbsmuligheder. Civica-afdelingen Stensvang er nabo til ”Bellingeskolen”, som nu benyttes til ungdomsklub og en række idræts- og foreningsaktiviteter. I området er der et veludbygget net af stier til både skole, idrætshaller og selve Bellinge by. Stensvang er et roligt lille samfund med beboere i alle aldersgrupper. Her er plads til alle og man lærer hinanden at kende. Afdelingen har et godt fælleshus, hvor der er god plads til både afdelingens aktiviteter og private arrangementer. I Stensvang er der tit noget at fejre. Beboerne hygger sammen ved sommerfesten og de forskellige andre årstidsfester. Bebyggelsen er meget karakteristisk med gule tegltage og røde murstensvægge med gule bånd. Boligerne ligger i rækker ved stier uden kørende trafik. Der er parkering langs vejen. Ad stierne kommer man til fælleshuset og vaskeriet, der ligger midt i bebyggelsen ved et grønt område med en fin legeplads.

Sædekildegårdvej 1-167

Stensvang 1-89

80 rækkehuse med 2-5 rum - bofællesskab

38 rækkehuse med 2-4 rum 8 ungdomsboliger med 1 rum

Bofællesskaber har særskilt opskrivning/venteliste

Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

1982

58

Fælles

JA

1000 m

1000 m

1500 m

YS

H-K

1990

Fælles

JA

100 m

1000 m

1800 m

FV

H-K


VIBEHAVEN

323

Vibehaven har 48 ældreboliger med to rum. Civica-boligerne er bygget som rækkehuse og de ligger i Odenses sydvestlige udkant, i Dyrup, tæt på de skønne naturområder ved Odense Å. Alle boliger har egen forhave med god plads til ophold og et praktisk redskabsskur. Der er vaskemaskine til hver enkelt bolig. Fra Vibehaven holder bybussen mod Odenses bymidte omkring 200 meter væk. Bilister er hurtigt på motorvej E20. Vibehavens beboere råder over et fælleshus med gode aktivitetslokaler, hvor der er mulighed for at være sammen om netop de hobbies og aktiviteter, som beboerne selv arrangerer. Et omfattende renoveringsprojekt er måske på vej i afdelingen. Helhedsplanen skal vedtages af beboerne.

ÅHAVEN

317

Åhaven har navn efter sin smukke placering på et skrånende terræn ned mod Odense Å, hvor et stort rekreativt område strækker sig helt ind til Odenses centrum med et veludbygget net af stier. I Åhaven kan man vælge at dyrke privatlivet i sin egen bolig eller fællesskabet med naboerne i vænget. Afdelingen har et godt fælleshus, som er i brug hele ugen til beboeraktiviteter og i weekenden til private arrangementer. Der er en børneog ungeklub, en dartklub, en seniorklub og en bankoklub. De 340 familieboliger og 23 boliger for unge under 25 år i Åhaven er opført i etaper fra 1974-77. Boligerne er bygget som gårdhuse og med raftehegn omkring gårdene. Boligerne ligger i lukkede vænger, i grupper, omkring hver sin parkeringsplads og legepladser.

Ranunkelvænget 2-86 Røllikevænget 16-92, 13-67 Kodrivervænget 16-134, 13-79 Vibeægvænget 99-205 Dunhammervænget 1-139 Kæruldvænget 1-75

Vibeægvænget 1-97 48 ældreboliger med 2 rum Ældreboliger anvises via hjemkommunen

1974-77

I boligen

JA

300 m

1500 m

800 m

YS

NEJ

1974-77

I boligen

JA

300 m

1500 m

340 familieboliger med 2-4 rum 23 boliger for unge under 25 år med 1-2 rum

800 m

YS

H-K

59

5250 ODENSE SV

Et omfattende renoveringsprojekt er måske på vej i afdelingen. Helhedsplanen skal vedtages af beboerne.


332 28

BJØRNEMOSEN

332

Bjørnemosen ligger tæt på naturen ved universitetet. Der er en naturlegeplads og kort vej til Hunderup Skov og Skovsøen. I området er et net af cykelstier til flere skoler, børneinstitutioner, uddannelsessteder og fritidsaktiviteter som f.eks. B1913, svømmehallen og Hjallesehallen. Bjørnemosen stod færdig i år 2000. Siden har beboerne arbejdet på at udvikle området til en børne- og familievenlig afdeling. Naboskabet trives, og der er skabt gode legemuligheder. Bjørnemosen er udformet efter vinderprojektet i en arkitektkonkurrence, der omhandlede hele udstykningen ved Landbrugsvej. I projektet er Bjørnemosevej gjort til stillevej, og der indgår et spændende friareal i det tidligere kolonihaveområde. Byggeriet er utraditionelt med ensidig taghældning og facader i gule mursten, blå plader samt sort og ubehandlet træ.

334

32 HØJBYLUND

<<

26 UGLEHØJEN

Alle boliger er rækkehuse i 2 plan. De er store, lyse og velind­ rettede. Boligerne har mekanisk ventilation, hvilket sikrer et godt indeklima. Boligerne har både for- og baghave og redskabsrum. Der er p-pladser tæt på boligerne.

<<

5260 ODENSE S

© Grundkort Fyn A/S

5260 ODENSE S 332  BJØRNEMOSEN 28

 BYGMARKEN

32

 HØJBYLUND

334   26

30 rækkehuse med 3-4 rum

© Geodatastyrelsen

RØNNEHAVEN

  UGLEHØJEN

60

Bjørnemosen 70-99

2000

I boligen

JA

700 m

800 m

1200 m

FV

H-K


BYGMARKEN

28

HØJBYLUND

32

Bygmarken består af familie- og ældreboliger opført i ét og to plan med mindre haver til. De røde rækkehuse brydes af huse i flere plan, der gør, at byggeriet er spændende.

Højbylunds familie og ungdomsboliger består af rækkehuse i ét og to plan med mindre haver. Ungdomsboligerne er med et rum og de 116 familieboliger er med 2-4 rum.

Alle boligerne er sammen med fælleshuset beliggende omkring velholdte grønne områder. Der er gode og vedlige­ holdte legepladser i området.

Boligerne er placeret i et skrånende terræn og fint delt op i mindre enheder.

Bygmarken ligger i Hjallese bag Dalum Landbrugsskole. Der er nemt til indkøb i f.eks. Bilka eller Rosengård­centret. Syddansk Universitet nås på nogle minutter og der er cykel­ afstand til Hunderupskoven eller Den Fynske Landsby. Odense Letbanes linjeføring går også til Hjallese og vil i 2020 forbinde bydelen med byens centrum, det nye supersygehus, Syddansk Universitet og Odenses kulturtilbud. Fælleshus med gode faciliteter ligger midt i bebyggelsen og det benyttes flittigt af beboerne - både til fælles aktiviteter og til private formål.

Fra en del af boligerne er der en flot udsigt over et skønt engareal. Der er en landlig stemning og i det hele taget fine udenomsarealer. Hyggelige gårde. Boldbaner, hvor fysikken kan udforskes med fodbold og basket. Højbylund betyder god plads til hele familien. Samtidig er du tæt på motorvejen E20. Flere af ungdomsboligerne ligger i bygninger med fire boliger, to i stueplan og to i 1. sals plan, og er placeret mellem afdelingens familieboliger. Højbylunds store fælleshus kan lejes af alle beboere og der er plads til omkring 90 mennesker.

47 familieboliger med 2-4 rum 11 ældreboliger med 2 rum

116 familieboliger med 2-4 rum 24 ungdomsboliger med 1 rum

Ældreboliger anvises via hjemkommunen

Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

1987

Fælles

JA

100 m

1000 m

1000 m

YS

H-K

1989

Fælles

JA

300 m

500 m

300 m

YS

H-K

61

5260 ODENSE S

Nørrelunden 11-75, 22-88 Uglehøjen 10-80, 11-85

Bygmarken 1-53, 2-62


RØNNEHAVEN

334

Øst for Rønnehaven ligger det åbne landskab i naturtilstand med græsbevoksede bakker, krat og fugtige lavninger. Overalt i området kan man færdes sikkert ad stier. Boligerne skiller sig ud fra de omkringliggende bebyggelser med sine gule tegltage, brune mursten og det hvidmalede træværk. Boligerne er udformet som række- og dobbelthuse. Mekanisk ventilation sikrer et godt indeklima. Bebyggelsen er spændende bl.a. fordi boligerne ligger forskudt for hinanden i et kuperet terræn - ved en række lukkede stilleveje med bump. Der er parkering ved boligerne. Mellem vængerne er der grønne friarealer, legepladser og fodboldbane. Midt i afdelingen ligger beboernes eget fælleshus, som rummer både en stor og en lille festsal med tilhørende køkken.

5260 ODENSE S

Rønnehaven er et godt alternativ til familier, som har lyst til ”egen bolig”, men som kan lide tankegangen bag en almen bolig og at Civica står for vedligehold af udearealer mv.

UGLEHØJEN

26

Civicas bofællesskab Uglehøjen ligger i landlige omgivelser i Højby. Der er store grønne områder rundt om bofællesskabet og samtidig er E20 motorvejens sammenfletning tæt på. Er du f.eks. pendler er Uglehøjens beliggenhed rigtig god. Der er selvfølgelig gode busforbindelser til de fleste lokaliteter i Odense også til uddannelsesinstitutionerne og Syddansk Universitet. Boligerne er i 2 plan og boligernes separate indgange ligger ud til et stort glasoverdækket fællesareal, der også rummer fælleskøkken og mange andre muligheder for beboeraktiviteter. Netop fællesskabet dyrkes pr. definition. Fælleshuset er lige som boligerne i flere plan og på 1. salen kan du sidde og kigge ud over gården. Tomatplanterne leverer søde tomater i hele sæsonen. Fællesspisning er tit på programmet. Der er rigtigt gode faciliteter i køkken og vaskekælder. Du er tæt på skole, sportshal, kirke og Civicas afdeling Højbylund er nærmeste nabo.

Guldsmedevænget 72-316

Uglehøjen 100-142

96 familieboliger med 2-4 rum 10 ældrevenlige boliger med 2 rum 16 ungdomsboliger med 1 rum

20 familieboliger med 2-5 rum - bofællesskab 2 ungdomsboliger med 1 rum

Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

Ungdomsbolig - ansøg via: studiebolig-odense.dk

1988

62

Fælles

JA

800 m

1500 m

1700 m

YS

H-K

1990

Fælles

JA

300 m

500 m

300 m

YS

H-K


41 34 25

ANDERUP-ENGGÅRD

34

Bo trygt og fredeligt i den lille landsby Anderup ved Søhus. Omgivelserne er dejlige og du kan f.eks. gå en skøn tur ned til Odense Kanal. Der er muligheder for dagligvareindkøb lige i nærheden. De 7 ældreboliger og 9 familieboliger er velindrettede og i god stand. er er helt nye vinduer i alle boligerne. Den gamle gård, som har lagt navn til afdelingen, er i den ene ende indrettet til et dejligt fælleshus. Det giver mulighed for fællesaktiviteter. Der spilles f.eks. bankospil hver 14. dag og snakken går livligt. Beboerne på den anden side af vejen - på Enggårdsvej - er også meget velkomne til at deltage i aktiviteterne, hvilket nogle også gør. Det bidrager til det gode naboskab.

© Grundkort Fyn A/S

7 familieboliger med 2-3 rum 9 ældreboliger med 2 rum Ældreboliger anvises via hjemkommunen

5270 ODENSE N 34

  ANDERUP-ENGGÅRD

41

  ENGGÅRDSVEJ

25

  MUNKEMAEN

1989

I boligen

JA

20 m

300 m

300 m

YS

H-K

63 © Geodatastyrelsen

5270 ODENSE N

Anderupvej 47-77


ENGGÅRDSVEJ

41

Familieboligerne på Enggårdsvej er rækkehuse i et plan med mindre haver. De otte boliger ligger samlet i velordnede og dejlige omgivelser i Anderup ved Søhus. Der er p-pladser ved boligerne. Beboerne er nær frie og naturskønne områder og f.eks. er der let adgang til Odenses centrum via stien langs Odense Kanal. I området er der selvsagt også mange fine stier, der egner sig til gåture. Tæt på er også den hyggelige landsby Stige. Der er mulighed for at handle dagligvarer få minutters gang fra Enggårdsvej. Afdelingens fælleshus kan benyttes af afdelingens beboere.

MUNKEMAEN

25

Munkemaens familie- og ældreboliger er opført som rækkehuse i ét og to plan med mindre haver til. Bebyggelsen er beliggende i rolige og naturskønne omgivelser i Søhus ved Anderup. Fra afdelingen er der udsigt til Odense Kanal og Stige. Cyklister og gående har stor glæde af stien langs kanalen. Via stien er man hurtigt i Odenses centrum. Der er 77 familieboliger med 2-4 rum og ældreboliger med to rum. Ældreboligerne anvises af Odense kommune og er alle i ét plan og placeret mellem familieboligerne i grønne og velordnede omgivelser. Beboernes fælleshus kan benyttes ifm. fælles aktiviteter og private arrangementer.

5270 ODENSE N

Via byens ringveje og Odins Bro er man hurtigt på motorvej E20 - mod både Jylland eller Sjælland. Nordfyns herligheder med badestrande og dejlig natur er mindre en halv time fra Munkemaen.

Enggårdsvej 1 B-1 K

Munkemaen 60A-116, 217A-223B

8 familieboliger med 2 rum

77 familieboliger med 2-4 rum 14 ældreboliger med 2 rum Ældreboliger anvises via hjemkommunen

1991

64

I boligen

JA

20 m

300 m

300 m

YS

H-K

1986+98

Fælles

JA

50 m

200 m

300 m

YS

H-K


SØNDERSØPARKEN

16

Afdelingens familieboliger består af rækkehuse og parcelhuse i forskellige størrelser. Alle boligerne er i 1 plan og med have til. Boligerne ligger forskud for hinanden. Der er gode udenomsarealer, hvor børn og voksne kan have det rart sammen. Afdelingen er centralt beliggende i Søndersø nær ved indkøbsmuligheder. Søndersø er en dejlig by, der har de fleste af de muligheder og faciliteter, som en aktiv familie har brug for.

16

Afdelingens fælleshus bliver benyttet af alle beboerne.

Løkkehøj 6-118 Toftekær 9-51, 12-16, 69A-75D, 72A-76B 87 familieboliger med 2-4 rum 34 ældreboliger med 2 rum 6 ungdomsboliger med 1 rum

5471 SØNDERSØ 16

  SØNDERSØPARKEN

1975-88

Fælles

JA

500 m

500 m

1500 m

FV

H-K

65

5471 SØNDERSØ

© Grundkort Fyn A/S


5500 MIDDELFART 116 130

104

114 108

101

110 112 113 109

117  

ASSENSVEJ

107  

ASTERSVEJ

114  

BJERGGÅRDEN

101  

BROVEJEN

108  

BROVEJEN

106  

GRØNLANDSVEJ

103   IRISVEJ/SYRENVEJ/

VESTRE HOUGVEJ

129 128

116   KONGEBROVEJ/

118

103

SØNDERGADE/ STATIONSVEJ

106 107 127

118   KORNVEJ

OG VALMUEVEJ

117 115

124

KIRSEBÆRGRENEN

115  

LILLEBÆLTSVÆNGET

112  

PARK ALLÉ

113  

PARK ALLÉ

110  

SKOVGÅRDEN

104  

SOLGÅRDEN

109  

SVALEVEJ

128  

TEGLGAARDEN

129  

TEGLGÅRDSHAVEN

130  TEGLVÆRKET

SENIORBO 119 THORSVEJ

<<

5500 MIDDELFART

125

124  

© Grundkort Fyn A/S

66

119  

THORSVEJ

125  

ØRESUNDSVÆNGET

127  

ØSTRE HOUGVEJ


ASSENSVEJ

117

På Assensvej lidt udenfor Middelfart har Civica 20 ungdomsboliger. Ungdomsboligerne ligger i en toetagers ejendom og er indrettet i 1-2 rum. Boligerne ligger centralt ift. både Middelfart Station og byens centrum. Fra stationen er der timedrift mod Odense, Sjælland og Jylland. Der findes dagligvareforretninger i området. Middelfart er en by i god udvikling, som har en mængde gode ting at byde på. Også for unge mennesker.

ASTERSVEJ

107

Boligerne på Astersvej er bygget som rækkehuse med fire rum - kælder, stue og 1. sal. Alle 13 boliger har egen have. Astersvej ligger midt i skøn fynsk natur. Der er kun nogle få minutters gang til Lillebælt og skoven ligger også tæt ved. De første beboere flyttede ind på Astersvej i 1952 og dengang var der mange skolelærere blandt beboerne. Årsagen var ganske enkelt den, at Østre Skole i Middelfart blev taget i brug. Boligerne er naturligvis løbende blevet renoveret og forbedret. Sammen med Civica-afdelingerne på Vestre Hougvej og Grønlandsvej er Astersvej sidste brik i den harmoniske helhed, som de tre bebyggelser danner.

Assensvej 82-98

Astersvej 1-13

20 ungdomsboliger på 1-2 rum

13 familieboliger med 4 rum

1987

Fælles

NEJ

10 m

500 m

FV

NEJ

1952

Fælles

NEJ

10 m

700 m

1500 m

FV

H-K

67

5500 MIDDELFART

Der er mange gode grunde til at bosætte sig i Middelfart. Kommunen ved Lillebælt har udviklet sig positivt igennem en årrække. F.eks. finder mange en god arbejdsplads i byen eller pendler til hele Trekantsområdet. Handels- og kulturlivet blomstrer og byder på mange muligheder for alle områdets borgere.


BJERGGÅRDEN

114

Du er tæt på alting, når du får en bolig i Bjerggården. Middelfarts centrum med den hyggelige gågade og et væld af speciel- og dagligvarebutikker er bare hundrede meter væk. Det samme gælder for togstationen i Middelfart, som du når til fods på et par minutter. Der er hyppige forbindelser mod Jylland, til resten af Fyn og Sjælland fra stationen. De lyse og velindrettede lejligheder er med 1-4 værelser. Boligerne fik renoveret køkkener og badeværelser for nogle år tilbage, men de er bestemt stadig moderne. Bag bygningerne, mod centrum, er der et dejligt grønt græsareal, hvor der er læ- og hyggekroge - og børnene har deres egen boldbane. De grønne områder bliver flittigt brugt af beboerne. Der er selvfølgelig gode fælles vaskefaciliteter.

5500 MIDDELFART

Bjerggårdens absolut største kvalitet er den fantastiske beliggenhed - fra flere af lejlighederne har man kig til broerne og Lillebælt.

BROVEJEN

101

Lillebælt, skovene, Naturparken Hindsgavl Dyrehave, god infrastruktur og placeret midt i Danmark. Middelfart-området rummer mange kvaliteter og det samme har Brovejens tyve velfungerende familieboliger. Boligerne er med pæne og lyse rum, kælder med masser af plads til alle de ting, som man ikke bruger i det daglige. 1. sal er indrettet med værelser. Der er have til alle boliger. Brovejens almene boliger er bygget på en måde, så beboerne naturligt møder hinanden flere gange om dagen. Beboerne bakker typisk op om de fælles arbejdsdage. Der er kort vej fra ønsker til handling i afdelingen. Naturparken Hindsgavl Dyrehave, der ligger kun en kilometer ude af Brovejen, åbnede i 2009. Et af områdets kendetegn er de godt tre hundrede stykker hjortevildt, der er med til at give de besøgende en god oplevelse. Bestanden er stor nok til, at det er nemt at møde hjortene og opleve dem i deres naturlige omgivelser.

Stationsvej 25-47

Brovejen 270-308

72 familieboliger på 1-4 rum

20 familieboliger med 3-4 rum

1968

68

Fælles

NEJ

10 m

50 m

500 m

FV

NEJ

1953

Fælles

NEJ

5m

1000 m

700 m

DELEBIL

FV

H-K


108

De pæne og lyse Civica-boliger på Brovejen er indrettet i to plan. Boligerne er bygget på en måde, så beboerne møder hinanden. Der er en dejlig have til alle boliger. Beboerne er en blandet gruppe - området udgør et godt og trygt miljø for både børn og voksne. Der er i området mange rekreative muligheder. Få skridt fra din bolig og du står i skoven, der breder sig på begge sider af Brovejen. Middelfarts marina med mulighed for sejlsport og Fænøsund nås også til fods eller på cykel. Der er en kilometer til Middelfart Station og en håndfuld kilometer til E20 motorvejen. Et stort plus, hvis man f.eks. pendler til en arbejdsplads i Odense eller i trekantområdet. Middelfart har mange kvaliteter at byde på. Byen vokser i disse år og udvikler sig positivt. Der er et stort udvalg af både detail- og dagligvareforretninger området byens centrum og kulturtilbud og muligheder for de sportsinteresserede. Alt er helt tæt på!

GRØNLANDSVEJ

Beboerne på Grønlandsvej glæder sig hver dag over, at bo midt i Middelfarts skønne natur. Boligerne er opført som fritliggende huse med kælder, stueplan og 1. sal. Der er naturligvis have til alle 24 huse. På Grønlandsvej har du mulighed for nærkontakt med både skov og strand. Middelfarts lystbådehavn ligger bare nogle få hundrede meter fra boligerne og samtidig er byens centrum med dagligvare- og specialbutikker også tæt på. De mange kulturelle tilbud i Middelfart er også et stort plus, som de fleste familier vil få glæde af. Kvarteret er trygt og børnevenligt. Det er selvfølgelig muligt at holde både hund og kat. På Grønlandsvej hilser naboerne på hinanden.

Brovejen 310-346

Grønlandsvej 1-26

19 familieboliger med 3-4 rum

24 familieboliger med 5 rum

1942

Fælles

NEJ

5m

1000 m

700 m

DELEBIL

FV

NEJ

106

1952

Fælles

NEJ

10 m

700 m

1500 m

FV

H-K

69

5500 MIDDELFART

BROVEJEN


IRISVEJ/SYRENVEJ/ VESTRE HOUGVEJ

103

I dette område kan beboerne glæde sig over, at bo midt i Middelfarts skønne natur. Boligerne er opført som fritliggende huse/rækkehuse med kælder, stueplan og 1. sal. Der er naturligvis have til alle husene. De 37 charmerende boliger er opført i slutningen af 1940’erne i gule sten. Husene findes i tre forskellige indretninger og størrelser. Nogle boliger er i tre plan, mens andre har kælder og stueetage. Kvarteret er rart, trygt og børnevenligt. Det er selvfølgelig muligt at holde både hund og kat.

5500 MIDDELFART

Husene er naturligvis meget attraktive, hvilket de har været lige siden opførelsen. Beboerne bliver typisk boende i mange år. Der hører en historie med til, at boligerne blev opført i gule sten. I efterkrigsperioden var der mangel på mursten og de gule var ikke særligt populære. De gule sten blev altså valgt fordi de kunne skaffes og skaffes hurtigt.

Irisvej 1-33 Vestre Hougvej 49-65 Syrenvej 2-24

70

Fælles

NEJ

10 m

116

Denne Civica-afdeling er placeret på flere forskellige adresser i den centrale del af Middelfart. Til sammen er der 33 familieboliger med 1-3 rum og 14 ældreboliger med 2 rum. Boligerne er meget forskellige i indretning og hvad angår faciliteter. Der er mange gode grunde til at bosætte sig i Middelfart. Kommunen ved Lillebælt er i disse år inde i en meget positivt udvikling. Mange finder en god arbejdsplads i byen eller pendler til hele Trekantsområdet eller til andre dele af Fyn. Handels- og kulturlivet er aktivt og byder på muligheder for alle områdets borgere. Ældreboligerne anvises af Middelfart kommune.

Kongebrovej 12 A-D Søndergade 29 A-D, 31 A-C Søndergade 92-98 Stationsvej 21 31 familieboliger med 1-3 rum 14 ældreboliger med 2 rum

37 familieboliger på 3-4 rum

1947

KONGEBROVEJ/SØNDERGADE/ STATIONSVEJ

700 m

1500 m

FV

H-K

1985-92

Fælles

NEJ

50 m

1800 m

500 m

FV

NEJ


KORNVEJ OG VALMUEVEJ

118

I Skrillinge - i et attraktivt bosætningsområde øst for selve Middelfart by - finder du Kornvej og Valmuevej. Familieboligerne - i alt 106 - er bygget som rækkehuse med 2-4 lyse rum - med stue og 1. sal. Der er en mindre have til alle boligerne. Der er fine opholds- og legeområder mellem boligerne. Civica-afdelingen råder også over 25 ungdomsboliger alle med et enkelt rum. De er integreret med familieboligerne. Der er mange gode grunde til at bosætte sig i Middelfart-området. Mange finder arbejde i byen eller pendler til hele Trekantsområdet og andre dele af Fyn. Handels- og kulturlivet er aktivt og byder på muligheder for områdets borgere. I Skrillinge finder du et bredt udvalg af dagligvareforretninger f.eks. Føtex og der er bare knap fire kilometer til stationen i Middelfart.

Boligerne er lyse og velindrettede og kan opfylde behovene hos både unge, børnefamilier og enlige. En blandet beboergruppe i bebyggelsen giver god dynamik og muligheder for godt medborgerskab. Via stier og villaveje kommer man nemt ind til Middelfart på cykel eller til fods. Der er dejligt grønt i hele området og masser af lys og luft. Kirsebærgrenen er godt sted at bo for børnefamilier. Der er selvfølgelig institutioner og skoler - og en friskole - lige i nærheden. Middelfart-området er attraktivt. Varieret natur, et spændende kulturliv og placeringen ved Lillebælt tiltrækker mange.

10 m

62 familieboliger med 2-5 rum

50 m

1500 m

FV

H-K

2001-05

NEJ

JA

150 m

1000 m

1500 m

FV

H-K

71

5500 MIDDELFART

NEJ

Kirsebærgrenen ligger i Skrillinge et par kilometer fra Middelfart i et ret nyt boligområde. Stueboligerne har en mindre have og 1. sals boligerne har alle altan.

Kirsebærgrenen 2-42, 51-91, 54-98, 95-119

106 familieboliger med 2-4 rum 25 ungdomsboliger med 1 rum

Fælles

124

Kommunen har igennem nogle år været i positiv udvikling og mange finder arbejde i området. Du er tæt på alting i Skrillinge også som pendler til Jylland eller det øvrige Fyn.

Kornvej 1-76 Valmuevej 5-69

1988-90

KIRSEBÆRGRENEN


LILLEBÆLTSVÆNGET

115

112

Afdelingen i Lillebæltsvænget renoveres frem til sommeren 2017. Nye facader og nye tage. Boligerne efterisoleres, hvilket vil betyde mindre udgifter til opvarmning.

Civicas anden afdeling på Park Allé i Middelfart består af én ejendom med to opgange. Der er bare 10 familieboliger med 2-4 værelser.

Lillebæltsvænget ligger fredeligt og roligt i den lille landsby Skrillinge nogle få kilometer udenfor Middelfart. Bebyggelsen er omkranset af gode og trygge stier, der kan føre dig sikkert ind til Middelfart med et bredt udvalg af specialbutikker og kulturelle tilbud.

Der er lys og frisk luft omkring afdelingen og beboerne har let adgang til skov, strand og Middelfart mange andre kvaliteter. Marinaen i Middelfart ligger bare nogle hundrede meter væk og du kan vandre eller cykle i skoven efter nogle få minutters transport ad rolige villaveje.

Som nogle beboerne siger: ”Her bor vi lidt bedre end i et parcelhuskvarter”. Der er en blandet beboersammensætning, men med en lille overvægt på ældre beboere. I cirka en femtedel af boligerne bor familier med børn.

Park Allé er centralt placeret i forhold til Middelfart by, indkøb, stationen, skoler og institutioner. Civicas boliger er derfor også et godt udgangspunkt for pendlere. Stationen betjener passagerer flere gange i timen mod både Jylland og Sjælland. Der er kun sjældent ledige boliger på Park Allé.

I Lillebæltsvænget kender mange hinanden. Den beboervalgte afdelingsbestyrelse hilser personligt nye beboere velkommen. Du har let til indkøb i et bredt vifte af dagligvareforretninger. Lillebæltshallen med idrætsfaciliteter ligger lige i nærheden. Dejlige haver, parkering helt tæt på boligerne, velindrettede og lyse boliger. Lillebæltsvængets boliger har solide kvaliteter - især efter den omfattende renovering.

5500 MIDDELFART

PARK ALLÉ

Park Allé 5-7 10 familieboliger med 2-4 rum

Lillebæltsvænget 8-204 87 familieboliger med 2-4 rum

1981-83

72

NEJ

10 m

600 m

2000 m

FV

H-K

1940

Fælles

NEJ

10 m

1000 m

1000 m

DELEBIL

FV

NEJ


PARK ALLÉ

113

De ti familieboliger på Park Allé er rækkehuse i ét plan med haver til. Der er sjældent ledige boliger på Park Allé. Som mange af Civicas øvrige boliger i Middelfart ligger Park Allé midt i et blandet kvarter - private villaer, rækkehuse og ejendomme med et par etager. Der er masser af lys og frisk luft. Beboerne har let adgang til skov og strand. Marinaen i Middelfart ligger nogle få hundrede meter væk og der er samme afstand til skoven.

SKOVGÅRDEN

110

De gule og røde boligblokke i Skovgården har 124 familieboliger i forskellig størrelse - lige fra et til fire rum. Blokkene er forskudte for hinanden og er placeret i et U. Midt i afdelingen er der et stort grønt område, hvor beboerne kan mødes omkring grillen en sommeraften eller på de nye legepladser. Skovgården var tilmeldt en konkurrence i 2014, hvor Bygningskultur Danmark kårede landets smukkeste almene boliger. Afdelingen i Middelfart vandt dog ikke konkurrencen, men de arkitektoniske kvaliteter er ikke til at tage fejl af. Boligerne er fordelt over tre etager. Lejlighederne er lyse og venlige.

Park Allé er centralt placeret i forhold til Middelfart by, togstationen, skoler og institutioner.

Skovgården er et godt sted at bo for familier med børn. Der er gode muligheder for aktiviteter i fælleshuset. Børneinstitutioner og skoler er lige i nærheden. Skov og strand er i gåafstand.

Park Allé 4-22 10 familieboliger med 4 rum

Skovgården 1-20 124 familieboliger med 1-4 rum

1969

Fælles

NEJ

10 m

1000 m

1000 m

DELEBIL

FV

K

1959-63

Fælles

NEJ

10 m

1000 m

1000 m

DELEBIL

FV

K

73

5500 MIDDELFART

De daglige indkøb kan gøres i dagligvareforretninger tæt på bebyggelsen og specielbutikker findes i Middelfarts hyggelige centrum.


SOLGÅRDEN

104

Vil du bo i Middelfarts centrum er Solgården måske lige noget for dig. Der er bare nogle få hundrede meter til centrum med forretninger, caféer, bibliotek og byens forskellige kulturtilbud. Gå mindre end 50 meter og du står i supermarkedet Kvickly. I Solgården er godt medborgerskab en selvfølgelighed - beboerne hilser på hinanden - med et smil eller et ”hej” kommer man som bekendt ganske langt. Beboerne arrangerer i fællesskab bl.a. årlige udflugter, som altid er populære og mange deltager. Der er gode fælles faciliteter - både når der skal vaskes tøj og holdes fest i fælleslokalerne.

5500 MIDDELFART

Civica-afdelingen fik renoveret køkkener og badeværelser i boligerne for nogle år siden. De fremstår derfor i pæn og moderne stand. Der er en dejlig legeplads der flittigt benyttes af områdets børn. Alle lejlighederne har egen altan.

SVALEVEJ

109

De tyve familieboliger på Svalevej er indrettet forskelligt, men med to eller tre rum. Gruppen af beboere er blandet. Der er både familier med børn, enlige og ældre mennesker. Der er virkelig pæne haver til de fritliggende huse, hvor der er masser af lys og luft mellem hvert enkelt. Rækkehusene ligger forskudt for hinanden. Skov og strand er i gåafstand. Området er udlagt med gode stier hele vejen til Fænøsund, der nærmest er et fiskersamfund som i gamle dage. Middelfarts borgere og besøgende kan også glæde sig over, at Hindsgavl-halvøen i dag er forvandlet til en naturpark med 165 hektar nænsomt indhegnet dyrehave og et åbent natur- og aktivitetsområde. Beboerne har det rigtig godt med hinanden og mange deltager, når der er arrangeret fælles aktiviteter.

Et plus ved at bo i almen bolig er for mange beboere, at det er ”fællesskabet” der betaler, når en vandhane eller en rude skal skiftes. Et yderligere plus er, at det er Civicas ejendomsfunktionær, der klarer reparationen.

Der er godt en kilometer til Middelfart Station og man kan fint bruge toget i det daglige, hvis man f.eks. pendler til Odense eller trekantområdet. Der er et stort antal detail- og dagligvareforretninger, kulturtilbud og tilbud for de sportsinteresserede.

Jernbanegade 9-25

Svalevej 1 - 20

50 familieboliger med 2-4 rum

20 familieboliger med 2-3 rum

1950

74

Fælles

NEJ

50 m

0m

700 m

FV

NEJ

1956

Fælles

NEJ

50 m

1200 m

1200 m

DELEBIL

FV

H-K


SENIORBOFÆLLESSKABET TEGLGAARDEN

128

TEGLGÅRDSHAVEN

129

De 12 boliger i Teglgårdshaven stod færdige i 2013.

Seniorbofællesskabets beboere har fokus på aktivitet, fællesskab og tryghed. Hvis du melder dig som ansøger, må du regne med, at dine bofæller forventer at du lever op til de betingelser, der gælder for bofællesskabet. Beboerne fortæller, at de ønsker at leve i et socialt netværk for ligesindede, der baserer sig på fælles værdier ift. en tryg og omsorgsfuld seniortilværelse. En stor gruppe af beboerne dyrker f.eks. gymnastik i fællesskab, hvor man hver i sær betaler for undervisningen, men aktiviteten foregår fælles og derhjemme. Man mødes i biblioteket, i det dejlige fælleshus eller i motionsrummet. Se Teglgaardens egen hjemmeside: teglgaarden.info

Boligerne er moderne, lyse og selvfølgelig velindrettede. Byggeriet er opført efter 2015-normen, der bl.a. giver beboerne fordele i form af lave forbrugsafgifter og et godt indeklima. Boligerne er fordelt på seks dobbelthuse. Der er fine åbne udenomsarealer og muligheder for opbevaring af redskaber og for parkering lige ved afdelingen. Her er trygt og godt at være. Boligerne kan søges af personer over 55 år og der er særskilt opskrivning/venteliste. Beliggenheden er skøn ved skov og strand - helt tæt på Lillebælt og Middelfarts mange andre kvaliteter.

Sixtusvænget 10-32 12 boliger med 3-4 rum ansøgere over 55 år uden hjemmeboende børn

Sixtusvænget 4-8 33 boliger med 2-4 rum - seniorbofællesskab Seniorbofællesskaber har særskilt opskrivning/venteliste

2008

Fælles

JA

50 m

1300 m

FV

NEJ

2013

JA

JA

50 m

1300 m

FV

H-K

75

5500 MIDDELFART

Velkommen i et ungt seniorbofællesskab. De første beboerne flyttede ind i 2008. I Teglgaarden staves ”fællesskab” med stort. Det tidligere plejehjem er indrettet til dejlige boliger i forskellige indretninger og størrelser. Hertil kommer at der er flere hundrede kvadratmeter med fælles faciliteter.


TEGLVÆRKET SENIORBO

130

Teglværket Seniorbo Seniorbofællesskaber er populære som aldrig før! Som beboer får du både tryghed og frihed. Civicas nyeste seniorbofællesskab i Middelfart er bygget på et areal, hvor der tidligere var daginstitution. Det ligger i bymidten, hvor alting er tæt på. Middelfarts hyggelige gågade med specialbutikker, kulturtilbud, caféer og med Lillebælt og broerne som kulisse.

5500 MIDDELFART

Teglværket Seniorbo består af 18 boliger i forskellige størrelser - fordelt på tre ”blokke”. I kælderen er der et dejligt fælleslokale med køkken, som beboerne kan bruge til forskellige aktiviteter. Beboernes familie og gæster kan overnatte i gæsteværelset med eget bad og toilet. I seniorbofællesskabet er ønsker og behov for beboere på 55 plus tilgodeset.

THORSVEJ

119

Ha’ det godt i en dejlig lille bolig. Det er måske det væsentligste argument for at flytte ind i den lille Civica-afdeling på Thorsvej i Kauslunde. Man kan høre fuglene fløjte og området har bestemt landsbypræg. De seks familieboliger, der alle er i 1 plan, ligger fredeligt og roligt. De er velindrettede og lyse - lige velegnet for både familier og ældre. Beboerne har det fint med hinanden og de passer på hinanden. Selvom det er en helt lille afdeling arrangeres et par fælles aktiviteter årligt. Der er cirka en halv kilometer til Kauslunde station, hvorfra der afgår tog til Odense og Middelfart nogle gange om dagen. Der er ikke mulighed for at handle i Kauslunde. Der er mindre end syv kilometer til centrum af Middelfart, hvor der er masser af muligheder for at handle - både i specialforretninger og supermarkeder.

Stationsvej 49-67

Thorsvej 3-13

18 boliger med 2-3 rum ansøgere over 55 år uden hjemmeboende børn

6 familieboliger med 3 rum

2016

76

JA

JA

50 m

150 m

FV

H

1990

NEJ

NEJ

50 m

5000 m

2000 m

FV

H-K


ØRESUNDSVÆNGET

125

Øresundsvænget er naboafdeling til Lillebæltsvænget. Bebyggelsens 76 familieboliger er indrettet med 2-4 rum. Boligerne ligger fredeligt og trygt i den lille landsby Skrillinge - bare nogle få kilometer fra Middelfart. Bebyggelsen er omkranset af gode og sikre stier, der kan føre dig sikkert ind til Middelfart med et bredt udvalg af specialbutikker og kulturelle tilbud.

ØSTRE HOUGVEJ

127

Civica totalrenoverer afdelingen i øjeblikket. Forventet indflytning den 1. juni 2017. Hold dig orienteret på civica.dk

Du har let til indkøb i et bredt vifte af dagligvareforretninger. Lillebæltshallen med idrætsfaciliteter ligger tæt på. Øresundsvænget deler fælleshus med naboafdelingen. Der er små, men dejlige haver til alle boliger. Du kan parkere helt tæt på boligerne, der er velindrettede og lyse - Øresundsvængets boliger har mange gode kvaliteter.

Øresundsvænget 2-182

Østre Hougvej 48

76 familieboliger med 2-4 rum

32 ungdomsboliger med 1-2 rum

1994

Fælles

NEJ

10 m

800 m

200 m

FV

H-K

1997

Fælles

JA

25 m

800 m

FV

NEJ

77

5500 MIDDELFART

Er du pendler til jobbet? Øresundsvænget er et godt og praktisk udgangspunkt for at pendle til Trekantsområdet eller andre dele af Fyn.


206

212

202 213

AARUP

202

De 41 familieboliger med 3-5 rum ligger i lukkede og trygge vænger. Gode indkøbsmuligheder er tæt på og der er legeplads i området.

204

Aarup har meget at byde på. F.eks. idrætsfaciliteter og der er skoler og institutioner lige i nærheden. Samtidig ligger byen midt i skøn vestfynsk natur, hvor mulighederne for at komme ud i naturen aldrig er langt borte. 205

© Grundkort Fyn A/S

5560 AARUP

5560 AARUP

202   A ARUP 204  

FUGLEBAKKEN

206  

INDRE BY

205  

ORMEHØJ

212  

SØSTRENES HAVE

213  

ØSTERBO

78

I Aarup bor du i en mindre bysamfund. Samtidig med er det nemt at komme til både Odense og Middelfart, hvor mange fra byen arbejder. Der er gode forbindelser med offentlig transportmidler. Er du i bil er E20 motorvejen ikke mere end 10 minutter væk. Afdelingen i Aarup rummer mange kvaliteter for børnefamilier!

Kastanievej 2-1 Kastanievej 12 A-C, 13-16 Elmevænget 1-8 © Geodatastyrelsen Vestergade 11-23 Rosenvænget 2-10, 5-11, 17 Rønnevej 3 41 familieboliger med 3-5 rum

1967

NEJ

JA

100 m

350 m

900 m

ST

H-K


FUGLEBAKKEN

204

Fuglebakken i Aarup er et grønt sted at bo. De 21 Civicaboliger har omlagt til grøn og vedvarende energi. I et samarbejde mellem beboerne, boligorganisationen og en ekstern energirådgiver er der gennemført energirenoveringer. Boligerne har indtil for nyligt været opvarmet med almindelige og forældede elradiatorer. Vinduer og døre blev også udskiftet med nye, hvilket har medført pæne besparelser på elforbruget. Beregninger viser, at beboerne i familieboligerne tilsammen kan opnå en pæn besparelse årligt og samtidig spare atmosfæren for udledning af 65 tons CO2. Det giver god samvittighed i forhold til miljøet.

INDRE BY

206

Denne Civica-afdeling ligger på forskellige adresser, men er fortrinsvis placeret omkring hovedgaden i Aarup. Her der er gode indkøbsmuligheder, bibliotek og lægehus. Rønnevej 5 ligger på en stille villavej. Boligerne er derfor meget forskellige i stand og indretning - med 1-4 rum. Der er i alt 47 familieboliger og 5 ungdomsboliger. I Aarup bor du i en mindre by, tæt på naturen, samtidig med at det er nemt at komme til både Middelfart og Odense, hvor mange fra byen arbejder. Der er gode forbindelser med offentlig transport og i bil er E20 motorvejen ikke mere end 10 minutter væk.

De store mål for energibesparelser kommer ikke helt af sig selv. Beboerne skal samtidig gøre en aktiv indsats og f.eks. bruge solvarmeenergien i dagtimerne og i de perioder solen skinner.

Fuglebakken 26-66 21 familieboliger med 2-4 rum

1979

NEJ

JA

100 m

Vestergade 4 Bredgade 9, 63, 65, 67, 85, 87 Rønnevej 5 Østergade 2 Søndergade 17-19 47 familieboliger med 1-4 rum 5 ungdomsboliger med 2 rum

650 m

200 m

FV

H-K

NEJ

JA

100 m

100 m

500 m

FV

H-K

79

5560 AARUP

Civica signalerer med projektet i Aarup og andre steder, at boligorganisationen og beboerne ser fremad - også på miljøog energiområdet.


ORMEHØJ

205

Ormehøjs boliger ligger spredt i Aarup og landsbyerne Kerte og Grønnemose. Alle 32 familieboliger er med 1-3 velindrettede rum. I Aarup og de nærliggende mindre bysamfund ligger de fleste af Civica-afdelingens boliger fjernt fra gennemgående trafik og helt tæt på naturen. Samtidig er det nemt at komme til både Odense, Middelfart, Bogense eller Assens. Mange finder arbejde udenfor byen. Der er gode forbindelser med offentlig transportmidler. Er du i bil er E20 motorvejen ikke mere end 10 minutter væk.

SØSTRENES HAVE

212

Søstrenes Have er placeret meget central i Aarup, der er en mindre by på det vestlige Fyn med godt 3.000 indbyggere. Byen ligger 23 km vest for Odense og 37 km øst for Middelfart. Der er ganske kort afstand til forretninger, lægehus, penge­ institutter, bibliotek og kollektiv transport. Byggeriet er opført i to etager med elevator. Boligerne har have eller altan. Søstrenes Have er et seniorbofællesskab, der har egen særskilt venteliste for nye ansøgere. Seniorbofællesskabet er velfungerende, trygt og rart. Beboerne vælger selv fællesskabet til, når der er ønske om det samtidig har alle deres egen bolig. De i alt 15 boliger er lyse og rart - alle med 2 rum. Det er en god idé, at besøge Søstrenes Have før du bliver skrevet op som ansøger til en bolig.

5560 AARUP

Kirsebærhaven 21-35 Æblehaven 2-14 Rugvangen 1 A-B (Kerte) Liljevænget 2 A-B, 4 A-B (Grønnemose)

Søstrenes Have 2-16 15 boliger med 2 rum - seniorbofællesskab Seniorbofællesskaber har særskilt opskrivning/venteliste

32 familieboliger med 1-3 rum

1981-87

80

NEJ

JA

1000 m

700 m

1100 m

ST

H-K

2003

NEJ

JA

100 m

100 m

500 m

FV

NEJ


ØSTERBO

213

Østerbo fungerer som socialt støttecenter og bofællesskab. Afdelingen er beliggende i udkanten af Aarup. Der er 8 boliger, som hver har en lille have. Boligerne anvises af Assens kommune.

Østergade 31

2000

Fælles

JA

400 m

500 m

FV

NEJ

81

5560 AARUP

8 boliger med 2 rum - bofællesskab


211

209

FREDENSVEJ

209

Centralt i Glamsbjerg ligger Civica-afdelingen Fredensvej. Den flotte, gamle og sammenhængende bygning rummer 10 familieboliger med 2-3 rum. Den er oprindeligt bygget som købmandsgård, men har været indrettet til boliger i mange år. Bygningen og indretningen bærer præg af, at bygningen har været forandret mange gange. 203

Fredensvej er en hyggelig afdeling, der har sin helt egen charme - både udvendig og indvendig. I den hyggelige gård mødes beboerne ofte. I Glamsbjerg er du på landet, men samtidig rummer byen de fleste faciliteter, som du har brug for. Der er eksempelvis også gode busforbindelser til Odense og Assens.

© Grundkort Fyn A/S

5620 GLAMSBJERG

Fredensvej 1 A-F 10 familieboliger med 2-3 rum

5620 GLAMSBJERG 209  

FREDENSVEJ

211  

POUL MOSE PARKEN

203  

SØNDERMARKEN

82

1922/94

NEJ

JA

100 m

300 m

700 m

YS

NEJ


POUL MOSE PARKEN

211

SØNDERMARKEN

203

De 6 boliger med to rum i Poul Mose Parken fungerer som socialt støttecenter og bofællesskab for unge mennesker. Der er fællesrum med køkken og vaskerum.

De 43 familieboliger med 2-4 rum er beliggende samlet i Glamsbjerg. Afdelingen føles ikke stor, da et veludbygget stisystem binder området sammen.

Afdelingen er beliggende centralt i Glamsbjerg - tæt på gode transport- og indkøbsmuligheder.

Afdelingen er beliggende centralt i Glamsbjerg - tæt på gode tranport- og indkøbsmuligheder.

Samtidig er beboerne helt tæt på dejlig natur.

Beboerne er samtidig helt tæt på den dejlige vestfynske natur.

Boligerne anvises af Assens kommune.

Poul Mose Parken 22-32

Hasselvænget 1-21 Gyvelvænget 1-14 Tujavænget 1-14 Syrenvænget 34-42 Kappelvænget 3-5, Flemløse

6 boliger med 2 rum - socialt støttecenter for unge

43 familieboliger med 2-4 rum

1997

Fælles

JA

300 m

400 m

800 m

YS

NEJ

1976

NEJ

JA

400 m

550 m

400 m

YS

H-K

83

5620 GLAMSBJERG

I Glamsbjerg bor du på landet, men byen rummer de fleste faciliteter, som du har brug for f.eks. børneinstitutioner, skoler og idrætsanlæg. Der er selvfølgelig gode forbindelser med offentlig transport til Odense og Assens.


54

JAGTENBORG

54

Boligerne på Løbegangen lidt udenfor Nyborg er Civicas første bebyggelse i Nyborg. Bebyggelsen består af 30 dejlige familieboliger i to plan. I stueplan er badeværelse, stue og køkken og på 1. sal yderligere et badeværelse, soveværelse og to værelser. Overalt i boligerne er der brugt gedigne og eksklusive materiale - i en enkel, moderne og funktionel arkitektur. De spændende boliger er placeret forskudt for hinanden i to klynger. Husenes hvide flader brydes med beklædninger i træ. Der er egen P-plads til alle boliger og egen lille have. Hvis du prioriterer at være tæt på gode rekreative områder med skov, strand og by er en bolig i den nye Civica-bebyggelse lige dig. Placeringen i Nyborg giver de bedste muligheder for at pendle til jobs i Jylland og på Sjælland. Nyborg Station ligger i cykelafstand og E20 motorvejen er kun ganske få minutter væk.

Løbegangen 1-32 30 familieboliger med 4 rum

5800 NYBORG

© Grundkort Fyn A/S

5800 NYBORG 54

 JAGTENBORG

84

2014

© Geodatastyrelsen

I BOLIGEN

JA

500 m

500 m

3500 m

FV

H-K


NYT SPÆNDENDE PROJEKT PÅ VEJ I CIVICA

Lensvej I Årslevs udkant opfører Civica 40 nye almene boliger med indflytning i sensommeren 2018. Målgruppen er fortrinsvis familier, men alle grupper af beboere vil formentlig være repræsenteret - i et mix af tilflyttere og beboere fra nærområdet. Bebyggelsen skal tilføje arkitektonisk værdi til landskab og omgivelser. Byggeriet er Fyns første DGNB-certificerede boligbyggeri inden for alment byggeri. DGNB-certificering gives kun til bæredygtige byggerier og vurderes ud fra proces, teknik, miljø, økonomi og et socialt perspektiv.

Byggeriet opføres derfor i materialer, der belaster miljøet mindst muligt i hele livscyklussen: Boligerne får et godt og sundt indeklima og lavt energiforbrug. Boligerne bliver komfortable at opholde sig i. Opvarmningen af boligerne bliver alternativ f.eks. via jordvarmeanlæg eller varmepumper. Boliger og fællesarealer skal være ”vedligeholdelsesvenligt” udført, så omkostninger til løbende drift og vedligehold minimeres. Udearealerne bliver grønne. Der skal være mangfoldighed i flora og fauna med områder, som understøtter udendørs ophold og fællesskab.

Følg med på civica.dk, hvor nyheder i boligorganisationen offentliggøres. 85


REGISTER Afdeling Aarup Anderup-Enggård Assensvej Astersvej Bergsvej Birkum/Davinde Bjerggården Bjørnemosen Blangstedgård Blommehaven Bondebjerget Brombærranken Brovejen Brovejen Bygmarken Bøgeparken Det kreative Seniorbo Egeparken Ejerslykke Ejerslykke Elmelunden Elsdyrløkken Emilievej Enggårdsvej Fjordholmen Fredensvej Fuglebakken Godsbanen Granparken Grønlandsvej Hesselhaven Holluf Have Holmehusvej

86

Afd.nr. Område Side 202 Aarup 78 34 Odense N 63 117 Middelfart 67 107 Middelfart 67 303 Odense M 46 29 Odense SØ 40 114 Middelfart 68 332 Odense S 60 331 Odense SØ 40 338 Odense SØ 41 326 Odense SV 58 40 Odense SØ 41 101 Middelfart 68 108 Middelfart 69 28 Odense S 61 318 Odense NØ 52 339 Odense M 47 14 Odense NØ 52 310 Odense M 47 320 Odense M 48 17 Odense V 29 33 Odense NV 35 309 Odense C 13 41 Odense N 64 316 Odense NØ 53 209 Glamsbjerg 82 204 Aarup 79 341 Odense C 13 13 Odense NØ 53 106 Middelfart 69 319 Odense C 14 328 Odense SØ 42 313 Odense C 14

Afdeling Afd.nr. Område Side Hunderupparken 10 Odense M 48 Hvenekilden 336 Odense NØ 54 Hybenhaven 15 Odense NØ 54 Hyldestenten 327 Odense NV 35 Hødersdalen 22 Odense V 29 Højbjerghuse 39 Odense V 30 Højbylund 32 Odense S 61 Højstruphave 7 Odense V 30 Højstruplund 11 Odense NV 36 Højstrupløkken 1 Odense V 31 Indre By 206 Aarup 79 Irisvej/Syrenvej/ 103 Middelfart 70 Vestre Hougvej Jagtenborg 54 Nyborg 84 Kastaniegården 49 Odense C 15 Kildemosen 325 Odense C 15 Kochsgade 301 Odense C 16 Kongebrovej/Søndergade/ 116 Middelfart 70 Stationsvej Kornvej/Valmuevej 118 Middelfart 71 Kirsebærgrenen 124 Middelfart 71 Kragsbjerg 306 Odense M 49 Lillebæltsvænget 115 Middelfart 72 Lærkeparken 315 Odense NØ 55 Løkkemarken 27 Odense C 16 Mejerigården 23 Odense C 17 Mosegården 302 Odense C 18 Munkemaen 25 Odense N 64 Munkebjergparken 9 Odense M 49 Møllebrogård 43 Odense C 18 Nørrebjerg 330 Odense SØ 42 Nørregade 329 Odense C 19 Odinsparken 308 Odense V 31


Afdeling Ormehøj Park Allé Park Allé Pjentedammen Poppelhaven Poul Mose Parken Påruplund Påskeløkken Ridderhatten Ridehushaven Risingshaven Rismarken Rugløkkevej Rydsåhaven Rytterkasernen Rønnehaven Sandvadparken Sct. Hans Parken Seniorbofællesskabet Marienlund Seniorbofællesskabet Teglgaarden Skibhus Skovkant Skibhus Skovly Skovsbo Skovtoften Skt. Jørgens Have Slåenhaven Solbakken Solbjergvej Solgården Soluret Skovgården

Afd.nr. Område 205 Aarup 112 Middelfart 113 Middelfart 18 + 90 Odense C 335 Odense NØ 211 Glamsbjerg 12 Odense NV 304 Odense C 19 Odense SØ 81 Odense C 314 Odense C 312 Odense NV 333 Odense NØ 321 Odense NV 44 Odense C 334 Odense S 24 Odense NV 38 Odense C 47 Odense C

Side 80 72 73 19 55 83 36 20 43 20 21 37 56 37 21 62 38 23 17

128

75

Middelfart

48 Odense C 22 46 Odense C 22 50 Odense M 50 36 Odense NV 38 20 Odense C 23 322 Odense NØ 56 311 Odense C 24 307 Odense M 50 104 Middelfart 74 337 Odense SØ 43 110 Middelfart 73

Afdeling Sprogøparken Stensvang Stjernegården Stjerneparken Svalevej Søndermarken Søndersøparken Søstrenes Have Teglgårdshaven Teglværket Seniorbo Thorsvej Thorvaldsparken Thuresensgade Toftehaven Tømmergården Uffesvej Uglehøjen Vermundsparken Vesterfalen Vestparken Vibehaven Vindegade Æblegrenen Øresundsvænget Østerbo Østre Hougvej Åhaven Åløkkegaard

Afd.nr. Område Side 31 Odense C 24 324 Odense SV 58 4 Odense SØ 44 5 Odense V 32 109 Middelfart 74 203 Glamsbjerg 83 16 Søndersø 65 212 Aarup 80 129 Middelfart 75 130 Middelfart 76 119 Middelfart 76 3 Odense C 25 305 Odense C 25 37 Odense SØ 44 52 Odense C 26 2 Odense V 32 26 Odense S 62 6 Odense V 33 21 Odense C 26 8 Odense V 33 323 Odense SV 59 340 Odense C 27 30 Odense SØ 45 125 Middelfart 77 213 Aarup 81 127 Middelfart 77 317 Odense SV 59 67 Odense C 27

87


logo’et er symbolet for hele den nye boligorganisation, som andre elementer samarbejder om at tilføre betydning og værdi. Vores handlinger overfor lejerne og andre er med til at hjælpe disse betydninger på vej.

gREYsCAlE

Bolig med fremtid

Carl Nielsens Kvarter 14 5000 Odense C Tlf.: 63 133 134 soRt/HVID

civica@civica.dk . civica.dk Søndergade 65 5500 Middelfart Tlf.: 64 410 447 middelfart@civica.dk

step.dk

CMYk

Civica.02.2017

Det grafiske element i loget skaber et visuelt særkende. Det skaber et rum og er dynamisk.

NEgAtIV

Civica boligkatalog  

I brochuren finder du en oversigt og beskrivelser af alle Civicas afdelinger.