SHIFT: Social Entrepreneurship brochure (BG)

Page 1


Сдружение Без граници 21 век

СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО Издание по проект “Шифт - Преминаване към онлайн и офлайн предприемаческа общност”


Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Бивша Югославска Република Македония, CCI No 2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Сдружение „Без граници 21 век“ и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

Партньори по проекта: Център за интеркултурен диалог и Сдружение „Без граници 21 век“


ЩО Е СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО? Основното значение на социалното предприемачество е създаване на социално предприятие за решаване на социални въпроси. То предполага предприемачески подход към решаването на социални проблеми и иницииране и реализиране на широкообхватни социални промени. Социалното предприятие може да се основава на различни бизнес модели, но по същество то предполага разработване на осъществима бизнес идея и адаптирането й така, че че да послужи и допринесе за дадена социална кауза. Социалното предприятие се различава от класическото предприятие по това, че при него набелязването на социалната му програма предхожда определянето на печалбата му. При него могат да се ангажират като работници и служители бедни и уязвими групи от населението, да се предоставя питейна вода и безплатни здравни грижи, да се повишава образователното равнище, да се опазва околната среда чрез въвеждане на възобновяеми енергийни източници или чрез насочване на част от неговата печалба за справяне с конкретни проблеми на местната общност. Като подкрепя тези социални каузи, то може да работи по начин, който е по-малко икономически изгоден в сравнение с този на едно стопанско предприятие, като се дава предимство на осъществяването на социална промяна, а не на финансовата печалба за неговите акционери. Това обаче не означава, че приходите не са важни за социалното предприятие. Tе са от решаващо значение за финансовата му устойчивост и за постигането на по-голямо въздействие на социалната му мисия. От друга страна онова, което отличава социалното предприятие от класическата организация с нестопанска цел, е предприемаческата му концепция. Докато организациите с нестопанска цел обикновено не могат да се издържат сами финансово и разчитат на външно финансиране като например дарения, то социалното предприятие се основава на някаква бизнес идея, която се прилага на пазара, обслужва дадена група клиенти и генерира приходи. Въпреки това, основният му критерий за успех е не печалбата, а по-скоро приноса към решаването на даден социален проблем, което означава, че повечето решения се основават на ползата за социалната кауза, а не на процента на печалбата. Това не означава, че социалните предприятия не могат да са много печеливши, а просто, че дори при големи печалби приоритет остава реинвестирането на печалбата в социалната им мисия, а не плащанията към акционерите. И така, с какво се занимава едно социално предприятие? То може да извършва обучение, да предоставя услуги, да организира групи или цели общности, които не получават необходимите услуги в достатъчна степен, в името на определена социална кауза. Успешното социално предприятие е в състояние да поддържа и развива социалната си мисия като същевременно постига максимална производителност в стопанската си дейност за гарантиране на устойчивост. Така например, дадено социално предприятие може да работи за предоставяне на храна и подслон на бездомни хора. Това може да стане чрез производство на всякакви стоки, необходими на пазара (подобно на класическото предприятие), но чрез участие на бездомниците като работници и служители, на които се плаща справедливо възнаграждение, а накрая част от печалбата, или цялата печалба, се заделя за изграждането на приюти и домове за работниците и служителите. Така че независимо каква дейност упражняват, в края на краищата социалните предприятия осигуряват обучение и дават възможност на дадена силно маргинализирана група да се реинтегрира в обществото, да изкарва прехраната си и да постигне определено ниво на качество на живот. Това е социалната им мисия. Значението на социалните предприятия в днешния свят се увеличава, защото те са уникална комбинация от най-важните силни страни, присъщи на стопанското предприятие и на организацията с нестопанска цел, като същевременно компенсират слабостите на двата модела. Макар че стопанските организации разчитат на определена потребност от дадена услуга или стока, за които група клиенти е готова да заплати, като по този начин осигуряват финансовата си устойчивост, то основната полза от дейността им се ограничава до собственика или групата на акционерите под формата на печалба. От друга страна, класическите организации с нестопанска


цел (благотворителни организации и организации на гражданското общество), макар да са ориентирани към постигане на напредък по определен социален въпрос или проблем, са силно зависими от външно финансиране и в този смисъл само изразходват средства, без да създават ресурси. Социалното предприятие съчетава и двете концепции, като създава свои собствени ресурси от продажбата на дадена услуга или стока, а впоследствие инвестира тези ресурси в определен социален въпрос или проблем. В днешния свят, кипящ от проблеми, вариращи от неетично използване на ресурсите и разрушаване на околната среда до бедност, глад и здравни проблеми, свят, в който милиони хора все още нямат достъп до блага от първа необходимост като чиста вода и подслон, и в който много хора се сблъскват с дискриминация и насилие, основани на полова принадлежност, сексуална ориентация, расова принадлежност и произход, социалните предприятия са необходими повече от всякога. Те съставляват устойчива част от глобалното развитие, тъй като създават заетост и ресурси и същевременно развиват общностите и работят за преодоляване световните проблеми. А кое е хубавото? Всеки може да бъде социален предприемач! ИНСТРУМЕНТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ВИ ПРЕДПРИЯТИЕ И така, как бихте могли да развиете една идея за социално предприятие? Като начало трябва да определите социалната си мисия. Това е проблем или въпрос, от който се интересувате силно. Нещо, за което сте дълбоко загрижени и което искате да се промени в общността. Определената от вас социална мисия е много мотивиращ фактор – не само за вас в моментите, когато вероятно обмисляте да се откажете, но и за всички останали хора, които се присъединяват към социалното ви начинание - например бъдещите ви служители и доброволци. Важна е и за вашите спонсори, т.е. за лицата и фирмите, които могат да финансират стартиращия ви бизнес или разрастването му; а също и за клиентите ви, които, разбира се, ще са склонни да закупят услуга или стока по-скоро от вас, отколкото от конкурентите ви, знаейки, че по този начин дават приноса си за нещо важно. Така че, както виждате, социалната ви мисия наистина е важна!

1. Определяне на социалната ви мисия

Един от начините да определите социалния проблем, който ви вълнува, е да проведете мозъчна атака (брейнсторминг) по различни въпроси, които ви интересуват, като за целта можете да използвате таблицата по-долу. Опитайте се в рамките на около половин час да формулирате възможно най-много проблеми във всяко от полетата. Ако има полета, към които не проявявате особен интерес или са ви слабо познати, продължете с областите, в които се чувствате най-комфортно или познавате. След като приключите, ще имате дълъг списък с проблеми, по които можете да работите. ГЛОБАЛНИ ПРОБЛЕМИ - Изменение на климата МЕСТНИ ПРОБЛЕМИ - Замърсяване на въздуха

НАЦИОНАЛНИ ПРОБЛЕМИ - Правата на жените в страната ИНДИВИДУАЛНИ ПРОБЛЕМИ - Бедни домакинства

Сега, след като разполагате с дълъг списък за всяка група, можете да го структурирате като класирате проблемите по следните критерии: 1. Доколко належащ/важен е този проблем? 2. Колко хора са засегнати от този проблем? 3. Колко хора са запознати с проблема или се интересуват от него? 4. Колко сериозни са последствията от него в момента? 5. До каква степен проблемът ще има разрушителен ефект, ако не бъде решен? 6. До каква степен съм лично ангажиран/а с този проблем?


7. Доколко е реалистично да смятам, че мога да направя нещо в това отношение? За всеки от проблемите можете да поставите оценка от 1 до 10 по всеки от представените седем въпроса, след което да изчислите общия резултат за всеки проблем от списъка ви. Да вземем за пример един местен проблем: замърсяването на въздуха в Тетово. 1. Доколко належащ/важен е този проблем? Давам му оценка 10 Тетово е градът с най-силно замърсен въздух в Европа, а в световен мащаб е сред първите десет. 2. Колко хора са засегнати от този проблем? Оценка 8. Населението на Тетово е около 50 000 души, което означава, че една доста голяма група хора е засегната от много сериозен проблем. 3. Колко хора са запознати с проблема или се интересуват от него? Давам оценка 9! Жителите на града са вече доста наясно с проблема. През цялата година се провеждаха протести срещу промишлените предприятия, които замърсяват въздуха на града, особено в зимните месеци, и срещу местните власти, които не предприемат почти нищо, за да решат проблема. Ако започна да работя по този проблем, със сигурност ще има много осведомени хора, които вероятно ще искат да помогнат. 4. Колко сериозни са последствията от него в момента? Оценка 8! Замърсяването на въздуха се отразява на здравето на местното население по много начини, но особено силно нараства броят на жителите с дихателни и сърдечносъдови заболявания – предимно при децата и възрастните хора. Освен това се наблюдава влошаване и усложнения при заболяванията и симптомите на хората с хронични здравословни проблеми. Броят на смъртните случаи в Македония, причинени от замърсяването на въздуха, се оценява на над 1300 души. 5. До каква степен проблемът ще има разрушителен ефект, ако не бъде решен? Давам оценка 10! Нивата на замърсяване се покачват всяка година, защото не се прави нищо за овладяване на сегашната ситуация. Ако не бъде намерено решение, тези нива ще бъдат невероятно опасни за здравето и благосъстоянието на цялата общност. 6. До каква степен съм лично ангажиран/а с този проблем? Оценка 7! Силно ангажиран/а съм с проблема, но също така съзнавам, че се интересувам повече от глобалните проблеми като изменението на климата и животновъдството. 7. Доколко е реалистично да смятам, че мога да направя нещо в това отношение? Оценка 7! Въпреки че това е сложен проблем, който трябва да се реши от самите институции, хората също могат да направят доста неща: от това да са по-добре осведомени за околната среда и да търсят повече отговорност от местната власт до преминаване към по-малко замърсяващ начин на живот, като се започне от транспорта, и към използване на възобновяема енергия. Понякога може да се постигне много само като се споделя информация по даден въпрос, а хората се информират за практическите подходи, които самите те биха могли да прилагат. ОБЩ РЕЗУЛТАТ: 10+8+9+8+10+7+7 = 59 Същото трябва да направите и за останалите проблеми в списъка. Проблемите с най-висок резултат вероятно ще са тези, по които можете да помислите дали да работите по-задълбочено. Разбира се, от голямо значение в това отношение са личните предпочитания, така че спокойно можете да изберете някой проблем с по-нисък резултат, стига инстинктът да ви подсказва, че именно с него трябва да се занимавате.


2. Научете нещо повече за социалния проблем, с който искате да се заемете Разбира се, трудно е да се окаже въздействие върху проблем, за който не знаете много, така че на този етап е добре да прочетете малко повече за проблема (или проблемите) с най-висок приоритет, който / които сте избрали. В днешния онлайн свят имате достъп до богата информация и това улеснява проучването и намирането на статистически данни за проблема, от който се интересувате. Можете да проверите и статии във вестници, лични блогове и вече изпълнени или предстоящи проекти, свързани с вашия проблем; проучете какви са правителствените политики за преодоляване на проблема. В този смисъл е добре да знаете какви мерки се прилагат в момента (ако има такива) за разрешаване на проблема, какво е изпробвано в миналото, кое е имало успех или се е провалило и по какви причини. Добре е да се информирате и как е възникнал проблемът, какви други въпроси са свързани с него, как се подхожда към него на други места и какви изобретателни идеи имат другите хора за справяне с проблема, по който искате да работите. Цялата тази информация ще ви даде много по-ясна представа за проблема, с който ви предстои да се заемете, но също така и доста материал за разработването на устойчива идея, която би могла да допринесе за решаването му. 3. Анализ на социалния проблем След като се запасите с информация и знания е време да направите подходящ анализ на проблема. Това означава да формулирате основния въпрос, по който искате да работите, да определите причините за него (защо се е появил), а също така какви ще са последиците, ако не бъде решен. Най-лесният и разпространен инструмент за тази цел е разработване на „ДЪРВО НА ПРОБЛЕМИТЕ“. Анализът с помощта на дървото на проблемите е насочен към 3 елемента на проблема: • Главният проблем, онагледен чрез ствола на дървото – ВЪРХУ КАКВО ЩЕ РАБОТИМ? • Причините за проблема – корените на дървото – КАК/ ЗАЩО Е ВЪЗНИКНАЛ ПРОБЛЕМЪТ? • Последствията от проблема – листата на дървото. КАК ЩЕ СЕ РАЗВИЕ ПРОБЛЕМЪТ В БЪДЕЩЕ И КАКВО ОТРАЖЕНИЕ ЩЕ ИМА? Докато правите анализа, не забравяйте да се съсредоточите върху положението „тук“ и „сега“. Например, ако възнамерявате да работите върху замърсяването на въздуха в Тетово, в общи линии анализът би трябвало да изглежда така:


Забележете, че на този етап трябва да определяте проблеми, а не решения. Освен това трябва да се запитате защо това представлява проблем и как се е стигнало до него. Възможно е в този процес да установите, че сте формулирали проблема по твърде общ и мащабен начин и вероятно можете да допринесете само по отношение на някоя от причините за този проблем. В такъв случай трябва да преработите дървото на проблемите, като превърнете конкретната причина в главен проблем, след което да се опитате да разработите причините за него. Когато знаете какви са причините за даден проблем, ще можете да създадете по-подходящи и ефективни подходи за намиране на решение и внасяне на трайна промяна. 4. Определяне на социалната ви мисия След като приключите с анализа на проблема, можете да формулирате социалната си мисия като преобразувате главния проблем в цел, насочена към конкретни действия. Пример: Главен проблем: невероятно високо ниво на замърсяване на въздуха в Тетово Социална мисия: Намаляване на нивата на замърсяване на въздуха в Тетово. ПОЗДРАВЛЕНИЯ! Сега вече знаете какъв ще е социалният ви бизнес. 5. Определяне на предприемаческата ви идея След като вече знаете какъв искате да бъде вашия принос, следващата стъпка е да разберете как да стане това. Като гледате дървото на проблемите – и особено причините за главния проблем, който искате да решите с помощта на социалното ви предприятие – опитайте да генерирате идеи за справяне с някои от тези причини. В нашия случай – проблемът със замърсения въздух на Тетово – като разгледаме причините, довели до него, можем да кажем, че алтернативните превозни средства, които не замърсяват толкова въздуха (например велосипедите), биха намалили замърсяването, породено от използването на превозни средства. Друг начин би могъл да е намиране на финансово достъпни варианти за отопление при използване на екологични енергийни източници, които да намалят замърсяването, предизвикано от частните домакинства през зимните месеци. Тук обаче следва най-сложната част. Сега трябва да помислите за бизнес идея, която да генерира ресурсите, необходими за вашата социална мисия. Ако сте инженер на половин работен ден, можете да започнете да обмисляте как да разработите финансово достъпни екологични варианти за отопление на частните домакинства. Ако не сте, можете да потърсите нещо подобно, което е вече разработено и което да предложите на общността. Но за да имаме социално предприятие, то трябва да носи приходи. Бихте могли например да продавате подобни отоплителни уреди на минимална цена, което може да е вид социален бизнес. Но трябва да помислите и дали хората ще се интересуват от тези уреди и дали ще имат желание да ги купят и на каква цена. Ако разполагате с малко ресурси, бихте могли да помислите за велосипеди и как да повишите културата на местното население за използване на колелото като алтернативен вид транспорт. Може би ще създадете фирма, която да изкупува и ремонтира стари и използвани велосипеди, след което да ги продавате на местните жители на достъпна цена. Като повишавате осведомеността на хората относно замърсяването, а същевременно им предлагате по-евтин и удобен начин на придвижване, можете да поставите началото на социална промяна. На този етап обаче трябва да мислите и като предприемач. Помислете дали можете да внесете някои подобрения, които липсват при обикновените велосипеди – например държач за чаша с кафе, поставка за телефон или просто да предложите по-изобретателен и елегантен дизайн... Идеята е да откриете нещо допълнително, макар и дребно, което да направи продукта ви по-желан от хората. Запитайте се: „Какъв вид стока/услуга мога да предложа на хората така, че те да искат да заплатят за нея, като същевременно това допринася за моята социална мисия?“ Като следваща стъпка, велосипедната ви фирма би могла да предлага и услуги за доставка на пратки от врата до врата за местните жители или фирми… Разбирате каква е идеята.


И така, както беше посочено по-горе, главната разлика между социалното предприятие и класическата организация с нестопанска цел / неправителствената организация се състои в това, че социалното предприятие се самоиздържа на пазара. Това означава, че хората са готови да платят за неговите услуги и/или стоки. Тръгвайки от това понятие, следващата ви задача е да определите бизнес идея, която според вас можете да използвате, за да допринесете за решаване на проблема, вече анализиран от вас, но която също така може да се реализира успешно на пазара поради наличие на потребност. Опитайте се да разработите поне 3-4 бизнес идеи, които според вас имат пазарен потенциал и могат да се пригодят към социалната ви мисия (да наемете лица от групата, на която искате да помогнете, да популяризирате определени идеи – равенство, недопускане на дискриминация, права на човека, по-добър начин за осъществяване на дейностите – въвеждане на възобновяема енергия, опазване на околната среда и т.н.) Ето няколко примера, които да насочат мисленето ви в тази посока: •

„Уан мейд“ („One made“) е социално предприятие на Асоциацията на самотните майки „Уан кен“ („One can”). То лансира нова линия биологична козметика, за чието производство и продажби са ангажирани членове на Асоциацията – безработни самотни майки. По тази начин се предоставят правомощия на целевата група, на която се осигурява заетост срещу заплащане, като същевременно приходите на фирмата се използват за защита на правата на самотните родители в страната.

“Жестове” (“Signs”) е ресторант в Торонто, който наема на работа предимно глухи сервитьори, а клиентите се насърчават да поръчват с помощта на жестомимичен езика, като им се подсказва с писмени инструкции. Ресторантът е резултат от усилие да се създадат работни места за глухите жители на Торонто, които са изключени по-специално от сектора на услугите, а също така да се просвети населението с нормален слух и да се изостри чувствителността му за това какво е да живееш в подобно състояние. Стените във вътрешността на ресторанта са покрити с инструкции как да се използва езика на жестовете за осъществяване на елементарна комуникация. Идеята е да се промени грешната представа, че глухите са хора с увреждания, докато всъщност те просто говорят друг език. „За много от членовете на нашия персонал това е първата им работа, така че и за тях това е ново преживяване.”

„Градината на Бриджит“ обхваща 4,5 хектара площ, на която са разположени градини в келтски стил, природни маршрути през естествени местообитания, туристически центрове и образователни програми за деца от детските градини, началното и прогимназиалното училище, за младежки групи и учители. Това предприятие предоставя ресурс на общността за достъп до природата и нейните красоти, като същевременно предлага туристически услуги, просветни услуги в областта на околната среда и устойчивостта, възможност за наемане на зали и съоръжения от местните дружества и място за семейни събития.

Както показват горните примери, освен непосредствената социална мисия, от голямо значение е социалното предприятие да се основава на действителна пазарна потребност, за да е в състояние да продава услугите си и по този начин самостоятелно да финансира социалната си мисия. След като разработите бизнес идеите си, опитайте се да подберете една от тях, която според вас ще е най-жизнеспособна. По време на този процес обърнете внимание на това доколко реалистично е да се създаде предприятието, дали хората ще имат желание да купуват/плащат за предвидената от вас услуга, коя идея би допринесла най-много за мисията ви и по коя сте найсилно запалени. Това ще е концепцията, около която да изградите социалното си предприятие. 6. Определяне на главните елементи на социалния ви бизнес Докато разработвате бизнес идеята си, ето главните елементи, които трябва да развиете като основа на концепцията ви за социално предприятие. Попълнете следната таблица:


Стока / услуга (Какво ще предлагам/продавам?) Например: моята стока са използвани и обновени велосипеди с автентичен дизайн и елегантни екстри. Клиенти (Кой ще използва моята стока/услуга?) Например: целевата ми група са предимно хора на възраст между 16 и 35 г., макар че в бъдеще мога да помисля за специална продуктова линия за деца. Цели (С какво социалното предприятие ще допринесе за решаване на идентифицирания социален проблем?) Например: като предлага достъпни превозни средства и повишава осведомеността на местната общност, то ще подобри практическите навици на местното население да използва екологичен транспорт, като така ще допринесе за намаляване замърсяването на въздуха в града. 7. Пазарно проучване Когато идеята ви за социално предприятие е формирана, добре е да проверите повторно пазарната жизнеспособност на социалния ви бизнес. Това означава да проучите дали предвидената група клиенти ще има интерес да закупи стоката или услугата, които възнамерявате да предлагате. Докато сте на този етап, можете да проверите и каква цена са склонни да заплатят за нея (ценообразуване), дали има конкретни характеристики, които ще търсят във вашата услуга/стока (персонализация – например частна детска градина, която предлага и транспорт за децата) и дали в момента получават тази стока/услуга от друго място (кои са конкурентите ви). Това се нарича пазарно проучване. За да го направите, трябва да определите групата на клиентите си възможно най-добре и да измислите най-ефективния начини да стигнете до тях. Помислете дали можете да намерите клиентите си чрез някои съществуващи канали (например онлайн родителски групи) или по местоживеене в определен район, след което решете дали искате да съставите онлайн анкета или да интервюирате случайни минувачи. След като установите как да стигнете до тях, трябва да съставите анкета с посочените по-горе въпроси. Това малко проучване би трябвало да ви даде по-ясна представа за потенциалния интерес към вашия бизнес, а също така ценни данни за структурирането на услугата / стоката, за да се приеме тя порадушно от вашите клиенти. 8. Изготвяне на вашия бизнес план След пазарното проучване, при което, надяваме се, сте разбрали по-добре потребностите и желанията на клиентите си, следващата стъпка е да се разработи прост бизнес план. Можете да използвате следния формат на бизнес план, за да съберете идеите си на едно място: ОБЩ ПРЕГЛЕД Какво ще продавате (стока/услуга)?

Кой ще ползва стоката или услугата /ще плати за нея?

Как вашият бизнес ще помогне на хората?


ПРОДАЖБИ Как клиентите ще разберат за вас?

Как ще си осигурите препоръки?

ФИНАНСИ Каква цена ще искате?

Как ще гарантирате плащанията?

По какви други начини можете да осигурите постъпления от този бизнес?

КАК ИЗГЛЕЖДА УСПЕХЪТ Брой клиенти

Годишна печалба ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Предизвикателство/риск 1

Възможно решение

Предизвикателство/риск 2

Възможно решение

Предизвикателство/риск 3

Възможно решение

Вече разполагате с бизнес план. Не е най-подробно разработен, но показва ясно с какво ви предстои да се захванете! 9. Определяне на финансите Следващата стъпка касае разходите. Трябва да знаете колко пари ще са ви нужни, за да стартирате и управлявате социалното си предприятие в продължение на поне една година. Предлагаме ви една лесна рамка, в която да се опитате да изброите следните разходи на месец: 9.1. Постоянни разходи (това са разходите, които са горе-долу еднакви всеки месец независимо колко клиенти имате или колко стока продавате). Обикновено постоянните разходи включват: наем за офис и/или друго пространство за стопански цели, транспорт, месечни сметки за комунално-битови услуги като електричество, интернет, телефон и др. Трябва да включите и месечните консумативи за хигиенни и почистващи препарати, канцеларските материали (хартия, тонер и т.н.), кафе, вода и всичко останало, което очаквате да има в офиса. Добра идея е да предвидите и някаква еднократна сума за маркетинг и амортизация на оборудването. После идват заплатите. Определете необходимия минимален брой хора за започване на работата на предприятието, както и приемлива първоначална заплата за тях. Направете изчисленията на месец.


9.2. Променливи разходи – тук изчислявате разходите, свързани със създаването на вашата стока или услуга. Какви суровини и материали ще са ви нужни, за да осигурите това, което ще продавате? Например, в една будка за кафе те са: кафе, мляко, фирмени чашки, салфетки, сламки, бисквити, плодове, сокове, газирани напитки и т.н. На база прогнозен брой продадени услуги/стоки се опитайте да изчислите месечния разход за всички доставки, които ще ви трябват. 9.3. Разходи за започване на бизнеса – това са еднократни първоначални разходи, свързани със закупуването на необходимото оборудване и машини за дейността ви, както и за обзавеждане на работното ви пространство. В зависимост от идеята ви, може да са ви необходими и автомобили или друго оборудване за офиса/работата – телефони, лаптопи… Съставете възможно най-подробен списък и изчислете общия разход. Ако предвиждате разходи за обучение или подбор на служители, или други еднократни инвестиции във връзка със социалната мисия на предприятието ви, включете и тях. Известно е, че минималното необходимо време за разработване на даден бизнес е поне една година и затова трябва да изчислите общите си разходи за дейността на социалното предприятие за година напред. Това ще ви даде представа какви ресурси трябва да набавите за началото на социалното ви предприятие. Разбира се, навярно ще можете да разчитате на някакви приходи от продажбите след първите няколко месеца, но все пак е добре да сте наясно с общата сума, необходима за дейността ви през първата година. 10. Правни въпроси Тук става въпрос за формата, в която искате да стартира вашето социално предприятие. Както вече отбелязахме, социалното предприятие е хибрид между класическо предприятие и благотворителна организация или организация на гражданското общество. В много държави има специално законодателство, което определя структурата на собствеността и административните и правните изисквания за дейността на социалните предприятия, но в много страни няма такова законодателство. Както Македония, така и България в момента разработват законодателство за социалното предприемачество, но докато този процес не приключи, можете да регистрирате социалното си предприятие или като класическо търговско дружество, или като организация с нестопанска цел (организация на гражданското общество). Ползите от регистрацията като организация с нестопанска цел са, че ще бъдете освободени от някои данъци, като например ДДС, а също така ще бъдете по-близо до социалната си мисия. Освен това ще сте в по-добра позиция да кандидатствате за отпускане на безвъзмездни средства и дарения за стартиране на предприятието ви. Но пък регистрирането на социалното ви предприятие като организация на гражданското общество означава, че ще ви трябват поне 5 човека като учредители на организацията, а също така общо събрание и управителен съвет, което понякога може да забави процеса на вземане на решения поради факта, че в бизнес начинанието ви участват повече основатели. Ако се регистрирате като класическо предприятие, ще загубите финансовите предимства, които носи статутът на организация с нестопанска цел, но пък собствеността ще е по-ясна. Вероятно няма да сте допустими за определени видове дарения, но ще имате по-голям достъп до кредити за стартиращи предприятия. Независимо какво решение ще вземете, важно е да разработите вътрешни процедури за разпределение и инвестиране на приходите (например минимум 50% от печалбата на дружеството ще се реинвестира в социалната мисия на предприятието), за да остане вашият социален бизнес верен на мисията си. Що се отнася до правния статут, бихме ви посъветвали да изберете варианта с регистрация на предприятието като организация с нестопанска цел, което ще ви осигури по-добра възможност да финансирате начинанието си чрез частни дарения и постъпления от външни донори. Освен това структурата на подобна организация отговаря повече на характера на социалното ви


предприятие, защото ще ви позволи да включите в структурата и управителните органи на предприятието хора, които имат отношение към социалната ви мисия. 11. Достъп до финансиране След като сте разработили всичките си планове и знаете колко ще ви струва да стартирате и управлявате дружеството си в продължение на една година, е време да помислите за финансирането на социалното предприятие. 11.1. Собствени средства. Както при всяко друго стартиращо дружество, може да се окаже, че сте първоначалният източник на финансиране на социалния ви бизнес. Ако социалното предприятие не изисква големи първоначални инвестиции и смятате, че можете да съберете необходимите ресурси със собствени усилия, това може да е най-лесният вариант. В този случай финансовият ви план за първите 1-2 години ще включва възвръщане на първоначалните ви инвестиции преди разпределянето на печалбата за социалните ви каузи. 11.2. Дарения. Ако социалното ви предприятие изпълнява мисия, която е добре позната в общността, тогава е възможно хората да проявят желание да направят дарения за каузата ви. Това може да означава не само пари, но и помещения или безвъзмезден труд – доброволци. Можете да организирате и открити / обществени събития за набиране на средства или да използвате платформа за групово финансиране (crowd funding) за набиране на дарения от непознати за вас хора, които биха искали да подкрепят каузата ви. Частните фирми също биха могли да са източник на финансиране, ако преценят, че има полза от участието ви на пазара. 11.3. Субсидии. Възможно е държавата да отпуска безвъзмездни средства или други субсидии за стартиране на малък бизнес или на социално предприятие, за които можете да кандидатствате. Можете да проверите в Агенцията по заетостта или на уебсайта на Министерството на финансите. 11.4. Микро грантове и заеми. Тъй като в цяла Европа все повече се признава ползата от социалните предприятия, Европейският съюз е създал различни механизми за микрофинансиране и кредитиране, от които можете да се възползвате. Проверете на следния адрес: http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en. С един добър бизнес план – и особено ако това не е първият ви бизнес – можете да се опитате да получите и банков кредит. 11.5. Бизнес инкубатори & акселератори. Друг източник на подкрепа могат да са бизнес инкубаторите и акселераторите, които могат да ви предложат както възможности за намаляване на разходите (например вариант за по-нисък наем и сметки за комунално-битови услуги), така и помощ за получаване на финансиране, за намиране на клиенти и други ценни насоки и съвети. Какъвто и вариант да изберете за финансиране на вашето предприятие, трябва да знаете, че представянето е много важно. Разработете добре бизнес плана си, включете данни и изображения, дори описания във връзка със социалната мисия към която допринасяте, брандирайте бизнес идеята си със собствено лого и девиз, и направете точни изчисления, които са лесни за разбиране. Само добрата подготовка ще ви помогне да провеждате срещи с потенциални инвеститори с достатъчно увереност и да оставите добро впечатление, за да получите подкрепата им.

УСПЕХ!