Qasje digjitale për aktivizim dhe pjesëmarrje më të mirë të të rinjve

Page 1

QASJE DIGJITALE PËR AKTIVIZIM DHE PJESËMARRJE MË TË MIRË TË TË RINJVE


Parathënie Kjo broshurë është produkt i projektit “Promovimi i aktivizmit rinor në bashkësitë multietnike” i implementuar nga Qendra për Dialog Interkulturor CID. Ofron një koleksion mjetesh dhe aktivitetesh për të përmirësuar aktivizmin rinor në përgjithësi tek të rinjtë duke përdorur mjete digjitale, këshilla dhe truket për aktivizmin digjital, një përshkrim të mjeteve digjitale të përdorura dhe rekomandime për aktivitete dhe fushata interesante që mund të zbatohen në internet. Dëshirojmë të falënderojmë të gjithë ata që kontribuan në projektin dhe zhvillimin e këtij publikimi, të gjithë pjesëmarrësit në fushatat e avokimit, si dhe aktivistët e rinjë dixhitalë dhe aktorët përkatës që kontribuan dhe bënë të mundur secilën nga këto fushata.

Autor: Andrijana Tashevska Ky projekt u financua nga Endowment for Democracy NED".

"National


HYRJE Të rinjtë në mbarë botën duke përdorur internetin dhe mjetet digjitale po lidhen gjithnjë e më shumë, dhe po ndërtojnë komunitetet e tyre, për të bashkëvepruar me njerëz të tjerë me mendje të ngjashme, për të mbrojtur veten, për të shprehur veten, për të organizuar ngjarje, për të kërkuar hapësirë dhe agjenci në shoqëritë e tyre dhe për të adoptuar forma të reja pjesëmarrjeje. Për shumë lëvizje sociale të udhëhequra nga të rinjtë, një nga ndryshimet më të rëndësishme të shekullit të 21-të ka qenë kalimi nga aktiviteti kryesisht personal në rritjen e aktivitetit online dhe formave të aktivizmit duke përdorur mjete të ndryshme digjitale dhe rrjete sociale. Ky trend ishte edhe më i theksuar me ardhjen e COVID19, pasi shtetrrethimi dhe zbatimi i distancimit fizik i kanë bërë njerëzit më të varur nga mjetet dixhitale për t'u lidhur dhe komunikuar, si në nivel personal ashtu edhe në atë shoqëror. Promovimi i aktivizmit rinor në komunitetet multietnike është një projekt i financuar nga "National Endowment for Democracy NED" dhe zbatuar nga Qendra për Dialog Interkulturor. Ky projekt është krijuar për të adresuar nevojën në rritje për angazhim aktiv qytetar në komunitet për shkak të efekteve të pandemisë. Bazuar në mësimet e nxjerra nga projektet e kaluara, ky projekt do të krijojë hapësirë për të rinjtë që të avancojnë aftësitë e tyre në të drejtat e njeriut, dialogun ndërkulturor, angazhimin qytetar dhe avokimin duke përdorur mjete të ndryshme digjitale.


AKTIVIZMI RINOR (DIGJITAL) DHE PJESËMARRJA RINORE


Aktivizmi rinor digjital i referohet përdorimit të internetit, rrjeteve sociale, teknologjisë celulare dhe teknologjive të tjera të informacionit dhe komunikimit (ICTs) për të mundësuar pjesëmarrjen e të rinjve në jetën demokratike. Nganjëherë quhet edhe pjesëmarrje elektronike ose pjesëmarrje e zgjuar. Të rinjtë përballen me një sërë sfidash serioze zhvillimi, dhe nevojat dhe prioritetet e tyre nuk marrin vëmendjen që meritojnë. Të rinjtë shpesh përballen me forma të shumta dhe të ndërlidhura të diskriminimit dhe barriera të rëndësishme për pjesëmarrjen e plotë në jetën publike – duke pasur ndikime negative në ekonomi, politikë, paqe dhe zhvillim në përgjithësi.


Në të njëjtën kohë, tendenca e aktivizmit qytetar digjital ka krijuar një debat rreth efektivitetit dhe ndikimit të tij. Veprime të tilla si postimi ose shpërndarja e fotove, videove dhe memeve janë të vështira për t'u matur dhe vlerësuar dhe nga natyra janë spontane, momentale dhe të pakapshme. Aktivizmi dixhital është hedhur poshtë si 'slacktivism' ose 'clicktivism' që u jep njerëzve një ndjenjë të rreme për të bërë një ndryshim dhe për të penguar përpjekjet për angazhimin qytetar offline efektiv. Megjithatë, kjo pikëpamje është e thjeshtë: ndërsa ka prova të përziera që përfshirja në aktivizmin në internet mund të nënshtrojë angazhimin jashtë saj, prova të tjera sugjerojnë se në disa raste, veprimet në internet dhe jashtë linje janë relativisht të palidhura. - ose njerëzit veprojnë ndryshe në internet kundrejt offline ose janë njerëz të ndryshëm që angazhohen në veprime online kundrejt offline. Të dyja mund të shihen gjithashtu si fenomene ndërlidhëse:

Sjelljet e njerëzve në internet dhe jashtë saj janë të ndërthurura dhe aktivizmi online i një personi mund të mobilizojë të tjerët për veprime qytetare offline


SI BOTA DIGJITALE DHE MJETET DIGJITALE MUNDËSOJNË AKTIVIZMIN DHE PJESËMARRJEN RINORE

Pjesëmarrja rinore mund të përmirësohet nga bota dixhitale dhe mjetet e saj duke ofruar: Kanal informativ: një burim që lidh të rinjtë me informacionin që inkurajon pjesëmarrjen e tyre. Për shembull, burime lajmesh, detaje mbi diskutimet politike dhe informacione të rëndësishme për të rinjtë. Kanal i komunikimit: përmes të cilit të rinjtë mund të komunikojnë me njëri-tjetrin, dhe njerëz të tjerë të rëndësishëm për pjesëmarrjen e të rinjve, si vendimmarrësit. Një platformë për të krijuar, shkëmbyer dhe shpërndarë përmbajtje. Për shembull, për të anëtarsuar pjesëmarrës të rinj në projekt, ose për të shpërndarë një mesazh fushate, Një hapësirë virtuale në të cilën mund të zhvillohen aktivitetet e pjesëmarrjes së të rinjve dhe ku mund të formohen komunitete virtuale


Pothuajse të gjitha format e pjesëmarrjes së të rinjve në një farë mënyre mund të rikrijohen në format dixhital. Gjatë pandemisë COVID-19, shumë projekte të pjesëmarrjes së të rinjve i transferuan aktivitetet e tyre ekskluzivisht në formate digjitale. Për shembull, mbledhjet e këshillit rinor ose konferencat rinore mund të organizohen edhe përmes video chat-it, trajnimet dhe seminaret gjithashtu. Bota digjitale gjithashtu jep potencialin për të krijuar metoda të reja të pjesëmarrjes të cilat nuk mund të zbatoheshin në botën fizike. Pa barriera dhe kufizime fizike, bëhet e mundur të bësh gjëra të tilla si përfshirja e një numri shumë të madh njerëzish ose mbajtjen e ndërveprimeve me njerëz në shumë vende anembanë botës njëkohësisht. Më shpesh, edhe pse iniciativat e pjesëmarrjes së të rinjve tani po kombinohen rregullisht ndërveprimet ballë për ballë dhe digjitale së bashku në një qasje të përzier. Shumë projekte mund të krijojnë një bisedë në grup ose faqe në rrjete sociale për t'u mundësuar pjesëmarrësve të ndërveprojnë me njëri-tjetrin jashtë takimeve fizike, ose të publikojnë projektet.


KOMPETENCAT DIGJITALE


Përkufizimi i Kompetencës Digjitale Kompetenca digjitale është një kombinim i njohurive, aftësive dhe qëndrimeve në lidhje me përdorimin e teknologjisë për të kryer detyra, për të zgjidhur problemet, për të komunikuar, për të menaxhuar informacionin, për të bashkëpunuar, si dhe për të krijuar dhe ndarë përmbajtjen në mënyrë efektive, të përshtatshme, të sigurt, kritike, krijuese, në mënyrë të pavarur dhe etike. Koncepti i kompetencës digjitale është shfaqur njëkohësisht me zhvillimin teknologjik dhe ndërsa shoqëria ka njohur nevojën për kompetenca të reja. Zhvillimi i teknologjive mundëson dhe krijon vazhdimisht aktivitete dhe qëllime të reja, prandaj rëndësia e kompetencës digjitale po ndryshon vazhdimisht dhe duhet parë gjithmonë në raport me teknologjinë aktuale dhe aplikimin e saj.


FUSHATAT LOKALE TË AVOKIMIT RINOR


Duke përdorur mjetet digjitale dhe njohuritë mbi temat e dhëna në trajnime, pjesëmarrësit krijuan dhe zbatuan katër iniciativa për ndërgjegjësimin për tema të tilla si të drejtat e njeriut, barazia gjinore, shëndeti mendor, dialogu ndërkulturor dhe angazhimi qytetar mes bashkëmoshatarëve të tyre.


Fushata e Parë Lokale e Avokimit Rinior trajtoi temën mbi rritjen e ndërgjegjësimit për të drejtat e njeriut Aktiviteti i planifikuar për këtë iniciativë ishte fushata online që u realizua duke përdorur mjete digjitale si Canva dhe Instagram. Drejtuesit e rinj të kësaj nisme patën takime në të cilat diskutuan për të drejtat e njeriut dhe arritën një mirëkuptim të përbashkët për ta. Pasi të rinjtë ishin në të njëjtin mendim për të kuptuar të Drejtat e Njeriut, ata zgjedhin disa nga të drejtat që mendonin se ishin të rëndësishme për ta dhe i vendosën në një copë letër duke i përgatitur për fushatën online. Të rinjtë që mbajnë tabelat në foto janë disa nga bashkëmoshatarët e tyre që u pëlqeu ideja e tyre dhe u bashkuan me ta në këtë fushatë lokale avokuese për ndërgjegjësimin për të drejtat e njeriut. Gjithsej ishin 9 postime të postuara në Instagram dhe në ato postime 18 të rinj mbanin të shkruar me dorë në letër të Drejtat e Njeriut.

Fushata e 2-të Lokale e Avokimit Riniorë trajtoi temën Dialogu Ndërkulturor Qëllimi ishte promovimi i dialogut ndërkulturor si mjeti më i mirë për një botë paqësore mes kulturave të ndryshme. Plani është që të arrihet kjo duke organizuar një punëtori mbi temën e dialogut ndërkulturor dhe duke përgatitur postera që kanë citime në lidhje me dialogun ndërkulturor. Drejtuesit e kësaj iniciative kanë pasur takime të rregullta për planifikimin dhe zbatimin e iniciativës. Në ndërkohë të rinjtë drejtues të kësaj iniciative dhe si pjesë e klubit vullnetar në CID dhe qendrës rinore MultiКулти organizuan festën e përbashkët të Pashkëve dhe darkës së iftarit më 26 prill sepse këtë vit Pashkët dhe Fitër Bajrami ishin në të njëjtin muaj. Ideja e kësaj feste ishte festimi i dy festave të ndryshme etnike në një. Të rinjtë u organizuan në përgatitjen e ushqimit për darkë dhe sjelljen e vezëve me ngjyra si traditë në festën e Pashkëve. Në këtë event kemi pasur gjithsej 26 pjesëmarrës. Pjesa e dytë e kësaj nisme ishte organizimi i punëtorisë që u mbajt në qendrën rinore më 16 qershor ku morën pjesë 10 pjesëmarrës. Në punëtori ata patën aktivitete të ndryshme të cilat përbëheshin nga punë në grup dhe diskutime. Në fund të punëtorisë pjesëmarrësit përgatitën 3 postera me citate për dialog ndërkulturor duke përdorur Canva si një mjet digjital. Posterët iu prezantuan publikut të gjerë në ngjarjen finale të iniciativës Kumanova ka nevojë për kinema.Fushata e 3-të Lokale e Avokimit Rinorë trajtoi temën e Pjesëmarrjes dhe Avokimit Rinor “Rinia po bën thirrje për një kinema! A do të përgjigjesh?” Njerëzit në Kumanovë, Likovë dhe Narogiçan të vjetër (sidomos të rinjtë) janë vërtet të prekur nga pandemia që i bëri ata të mbyllur dhe josocializuar. Jemi të vetëdijshëm se të gjithë qëndruan në shtëpi dhe e kalonin kohën e tyre pa plan duke lëvizur nëpër rrjetet sociale dhe duke përdorur platformat online për të parë filma dhe shfaqje televizive. Ideja e drejtuesve të kësaj nisme është që të avokojnë për hapësirën ku mund të shikojnë filma së bashku, hapësirë për kinemanë, që do të vijë si një freskim për të rinjtë, ku ata mund të dalin nga zona e tyre e rehatisë por edhe t'i bëjnë të ndihen rehat duke u shoqëruar. Të rinjtë janë të dëshpëruar për një ndryshim, jeta monotone e qytetit i bën ata të ndihen edhe më të izoluar. Në vend që të shoqërohen dhe të shikojnë filma me miqtë e tyre, ata i shikojnë vetëm në dhomat e tyre. Ata tentojnë të udhëtojnë në Shkup vetëm për një film sepse jo vetëm humbin shumë kohë në udhëtim, por kanë edhe kosto shtesë për të. Siç e dimë, kur je i ri nuk ke paratë e tua dhe varesh nga mbështetja financiare e prindërve. Jo vetëm që është një problem për të rinjtë, por është gjithashtu një problem i madh për prindërit.


Drejtuesit e kësaj nisme kanë pasur takime të rregullta ku kanë përgatitur një anketë online nga ku kanë mbledhur informacione dhe opinione të të rinjve lidhur me problematikën me të cilën po përballen të rinjtë. INë total ata mblodhën 122 përgjigje që i mblodhën dhe i prezantuan në një postim në Instagram me grafikët e konstatimeve kryesore.


Pas mbledhjes së rezultateve, drejtuesit e kësaj nisme së bashku me drejtuesit e iniciativës që trajton temën e Shëndetit Mendor dhe Barazisë Gjinore organizuan një aktivitet të përbashkët që u mbajt më 21 qershor. Ky eveniment ishte një përzierje e aktiviteteve sportive, prezantimit të posterave të përgatitura për nismën Dialog ndërkulturor dhe kinema e hapur. Vendi i kësaj ngjarjeje ishte oborri i pasëm i shkollave fillore “Vuk Karaxhiq” dhe “Naim Frashëri” i cili ka një sfond interesant njëra shkollë është maqedonase dhe tjetra shqiptare. Në këtë event jemi mbledhur 108 pjesëmarrës dhe jemi krenarë për promovimin dhe punën që kanë bërë të rinjtë. Në këtë ngjarje patëm mbështetje nga Policia - Departamenti i Parandalimit. Pjesa e fundit e kësaj iniciative ishte prezantimi i rezultateve të iniciativës në komunë dhe avokimi për një hapësirë ku të rinjtë mund të organizojnë netë filmash. Liderët e rinj organizuan një takim me zyrtarin për të rinjtë në komunë ku u shpalosëm të gjitha pikat që i takuan gjatë zbatimit të nismës. Oficeri i të rinjve u pajtua me të rinjtë se mungonin aktivitetet dhe hapësirat për shoqërimin e të rinjve dhe premtoi se në të ardhmen do t'i kontaktojë për bashkëpunim të mëtejshëm dhe gjetjen e një hapësire për të pasur net kinemaje për të rinjtë.


Fushata e 4-të Lokale e Avokimit të Rinorë trajtoi temën e Shëndetit Mendor dhe Barazisë Gjinore Ideja e kësaj nisme erdhi nga të rinjtë duke pasur takime të rregullta për të cilët diskutuan dhe përgatitën iniciativën që të jetë në dy pjesë. Pjesa e parë është kryerja e një sondazhi online ku ata do të mbledhin opinionet dhe mendimet e të rinjve në lidhje me situatën e shëndetit mendor tek të rinjtë, me çfarë problemesh ata përballen dhe çfarë mund t'i ndihmojë ata të përmirësohen. Në këtë anketë morën pjesë gjithsej 60 të rinj.Pas mbledhjes së përgjigjeve nga sondazhi, drejtuesit e kësaj nisme sollën të gjitha përgjigjet dhe arritën në përfundimin se: Të rinjtë në Kumanovë, Likovë dhe Narogiçan të vjetër janë vërtet të prekur nga pandemia që i ka bërë të mos socializohen dhe kanë filluar të kenë probleme të ndryshme të shëndetit mendor si ankthi, dyshimi në vetvete, frika për të qenë në turma më të mëdha etj. Megjithatë, gjëja më e përmendur që ata duan të bëjnë për ta përmirësuar këtë ishte të kenë më shumë aktivitete në natyrë dhe të kenë një hapësirë të përbashkët ku mund të mblidhen me bashkëmoshatarët e tyre. Kështu në vazhdim të këtij anketimi të rinjtë organizuan një aktivitet sportiv në natyrë ku luajtën basketboll në ekipe të përziera (shqiptarë, maqedonas, serbë dhe meshkujfemra). Ky aktivitet ishte një event final i 3 iniciativave të mbledhura së bashku dhe ishin dy pjesë të eventit, e para ishte lojë basketboll dhe e dyta ishte kinema e hapur ku morën pjesë 108 të rinj.


Disa foto nga eventi final i zbatimit të iniciativaveREKOMANDIME PËR MJETET DIGJITALE DHE PËRDORIMIN E TYRE


Cilat janë mjetet digjitale? Mjetet digjitale janë programe, faqe interneti ose burime në internet që mund t'i bëjnë detyrat më të lehta për t'u kryer. Shumë prej tyre mund të aksesohen në shfletues të internetit pa pasur nevojë të shkarkohen. Cilat mjete dixhitale u përfshinë në këtë projekt? Gjatë zbatimit të këtij projekti, të rinjtë e përfshirë në trajnim patën mundësinë të eksplorojnë, të mësojnë dhe të punojnë në mjete të ndryshme digjitale të cilat ekipi i projektit mendoi se do të ishin të dobishëm për ta. Më poshtë është lista e mjeteve dixhitale që janë përdorur:


www.canva.com Canva është një uebsajt i veglave të dizajnit grafik, që ju jep hapësirë për të krijuar foto, postera, distinktivë, banderola, çertifikata, etj. Ai përdor një format tërhiq dhe lësho dhe ofron akses në mbi një milion fotografi, grafika dhe shkronja. PËRDORIMI Canva është një faqe interneti për dizajn, e cila ju lejon të krijoni përmbajtje tërheqëse vizualisht në një mënyrë të thjeshtë. Ai ju jep shabllone të përgatitur tashmë, ju mund t'i ndani dizajnet me miqtë dhe bashkëpunëtorët tuaj dhe gjithashtu t'u jepni atyre akses si redaktorë.

www.kahoot.com Kahoot është një platformë mësimore falas e bazuar në lojë, e cila mund të luhet nga shumë përdorues në të njëjtën kohë. Ju mund ta përdorni këtë mjet përmes smartfonit, tabletit ose kompjuterit. PËRDORIMI Kahoot mund të përdoret për të luajtur kuize interaktive me grupet e synuara që mund të përfshijnë të gjithë, për shembull, në prezantime shkollore ose në ngjarje për rritjen e ndërgjegjësimit.


www.menti.com Mentimetër është një mjet që mund ta përdorni për t'u angazhuar dhe ndërvepruar me grupin tuaj të synuar. Është një aplikacion ku mund të vendosni pyetjet tuaja dhe të gjithë mund të japin kontributin e tyre në kohë reale. PËRDORIMI Mentimetër mund të përdoret për votim gjatë takimeve, kuizeve, sondazheve, mbledhjes së opinioneve në jetën reale, përgjigjeve anonime mbi tema ose votimit. Mentimetër ju ndihmon kur jeni duke përgatitur prezantime kreative për t'i bërë ato më ndërvepruese.

www.prezi.com Prezi është një softuer prezantimi në internet që lejon krijimin, modifikimin dhe analizimin e prezantimeve jolineare. Kjo ju ndihmon të organizoni mendimet tuaja dhe t'i jepni ato në një mënyrë më të qartë që me të vërtetë ndikon në audiencën tuaj. PËRDORIMI Prezi mund të përdoret për prezantime publike; paraqitjen e ideve apo koncepteve dhe rritjen e ndërgjegjësimit. Prezi ju jep një kanavacë e zmadhueshme pakufi dhe aftësinë për të treguar marrëdhëniet midis pamjes së madhe dhe detajeve të imta. Thellësia dhe konteksti i shtuar bëjnë që mesazhi juaj të rezonojë, të motivojë dhe të mbahet mend.


www.zoom.us Zoom është një platformë për konferenca video dhe audio, bashkëpunim, bisedë dhe uebinarë nëpër pajisjet celulare, desktopët, telefonat dhe sistemet e dhomave. PËRDORIMI Zoom mund të përdoret për komunikim të përditshëm që kombinon videokonferenca, takime në internet, biseda dhe bashkëpunim në celular.

www.photoshop.com/ Adobe Photoshop është një program për editimin e fotografive, krijimin e imazheve dhe dizajneve grafike. Softueri ofron shumë veçori të redaktimit të imazheve për imazhe raster (të bazuara në piksel) si dhe grafika vektoriale. Ai përdor një sistem editimi të bazuar në shtresa që mundëson krijimin dhe ndryshimin e imazhit me mbivendosje të shumta që mbështesin transparencën. PËRDORIMI Adobe Photoshop ju lejon të krijoni përmbajtje vizuale për çdo lloj eventi ose qëllimi promovues, si postera, fletushka, fotomontazhe dhe kolazhe. Kjo ju lejon të përmirësoni cilësinë e fotove ose imazheve të tjera dhe të krijoni një ndikim më të madh vizual. Ofron mundësi të shumta dhe krijimet që bëni janë të lehta për t'u transferuar në pamjen e saktë.


www.adobe.com/pt/products/illustrator Adobe Illustrator është një softuer(program) grafikë vektorialë që ju lejon të krijoni logo, ikona, vizatime, tipografi dhe ilustrime për printim, ueb, video dhe pajisje celulare. PËRDORIMI Adobe Illustrator është një mjet që ju ndihmon të krijoni gjithçka, nga ikonat e uebit, paketimet e produkteve ose ilustrimet tek librat dhe tabelat. Kjo ju lejon të personalizoni hapësirën tuaj të përgjithshme të punës. Rezolucioni i modeleve që krijoni është gjithmonë i mprehtë, duke ju dhënë mundësi për çdo dimension. Programi ju lejon gjithashtu të dizajnoni multimedia për qëllime të ndryshme, si dhe të ndani dizajnet në madhësi të menaxhueshme. https://www.google.com/forms/about/ Google Forms ju mundëson të krijoni formularë në ueb që ruajnë të dhëna në Fletët e Google. Temat ju mundësojnë të personalizoni pamjen dhe ndjesinë e formës suaj. Llojet e artikujve përfshijnë tekstin, paragrafin, zgjedhjen e shumëfishtë dhe zgjidhni nga një listë, shkallë ose rrjetë. PËRDORIMI Bëni pyetësorë; sondazhe me një temë specifike; të bëjë kërkime, të mbledhë të dhëna etj.


PRAKTIKAT MË TË MIRA DHE AKTIVITETET E DOBISHME


Angazhim aktiv dhe kuize Angazhimi i të rinjve për të bërë një ndryshim në shoqëri Mjetet: Mentimeter and Kahoot SFIDË/DETYRË Ne kishim nevojë për një mjet për të prezantuar dhe angazhuar pjesëmarrësit përmes pajisjeve digjitale duke u siguruar që ata të qëndrojnë të fokusuar në temë në vend që të përdorin telefonin e tyre për të kontrolluar gjëra të rastësishme. ZGJIDHJA DIGJITALE Ne përdorëm Mentimeter dhe Kahoot si një nga platformat për prezantim dhe angazhim aktiv të pjesëmarrësve përmes sfidave të kuizit dhe pyetjeve për t'u përgjigjur në telefonin e tyre. PËRDORIMI për mbledhjen e opinionit anonim; Si energjizuesit, për të angazhuar njerëzit në mënyrë aktive; Më shumë efikasitet gjatë trajnimit; Pub kuiz; Ju mund t'i eksportoni përgjigjet në PDF në një raport të bukur. Në shiritin e personalizimit, kontrolloni 'fshehni rezultatet për t'i bërë përgjigjet të padukshme ndërsa njerëzit përgjigjen. Kjo shton një emocion dhe njerëzit nuk ndikohen nga përgjigjet e të tjerëve.


Hapësirë për ndarjen e krijimtarisë brenda nesh; përgatitjen e fushatave online Mjeti: Canva SFIDË/DETYRË Ne kishim nevojë për një dizajn vizual kyç për fletushkat, posterat dhe postimet tona në rrjetet sociale për fushatat tona lokale të avokimit ZGJIDHJA DIGJITALE Ekipi ynë i të rinjve përdori Canva për të krijuar të gjitha pamjet vizuale për fushatat e tyre lokale të avokimit PËRDORIMI Pamje kreative digjitale për postimet në media, postera për t'u shpërndarë nëpër qytet, përgatitje prezantimi për punëtoritë e tyre etj.


Hulumtim për tema që lidhen me rininë Mjet: Google forms SFIDË/DETYRË Ne kishim nevojë për një mjet që mund t'i ndihmonte të rinjtë të mblidhnin më shumë mendime nga bashkëmoshatarët e tyre në internet ZGJIDHJA DIGJITALE Të rinjtë përdorën Google Forms si një mjet për përgatitjen e anketës që mund të ndahet në internet me bashkëmoshatarët e tyre PËRDORIMI Krijimi dhe ndarja e një sondazhi me të rinjtë dhe mbledhja e sa më shumë informacioneve për temat e ngritura.


Rreth Qendrës për Dialogun Interkulturor (CID)

Qendra për Dialog Interkulturor (CID) është një organizatë e shoqërisë civile që punon për të promovuar pranimin ndërkulturor dhe qytetarinë aktive përmes proceseve të ngritjes së kapaciteteve, arsimit dhe punës me të rinjtë. Aktiviteti i organizatës fokusohet në shumë aspekte që janë me interes për të rinjtë: nga ofrimi i shërbimeve dhe informacionit, deri te kërkimi politikëbërje dhe rrjetëzim.

dhe

mbështetja

për

CIDi punon për të krijuar komunitete të ndryshme të përgjegjshme dhe bashkëpunuese ku qytetarët kontribuojnë në mënyrë aktive në zhvillimin dhe integrimin social. Misioni ynë është të sigurojmë zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit duke krijuar mundësi për angazhim cilësor të shoqërisë civile, avancimin e mundësive të të mësuarit dhe përfshirjen aktive të të rinjve dhe qytetarëve të tjerë. Më shumë rreth CIDit mund të gjenden në: www.cid.mk


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.