Organizimi i të rinjve të shkollave të mesme në Kumanovë

Page 1


PARATHËNIE


1. Kushtet dhe kuptimet e pjesëmarrjes së të rinjve Ky botim u kushtohet të gjithë të rinjve që kërkojnë ndryshime në shkollën e tyre! Me pak fjalë, ky libër udhëzues do t'ju japë një pasqyrë se si të krijoni unionin tuaj të studentëve të shkollës së mesme në qytetin tuaj, të eksploroni praktikat e mira që kanë bërë aktivistët tuaj kolegë dhe të frymëzoheni për t'u bërë vetë një krijues i ndryshimeve! Pra le të fillojmë! Së pari, para se të shkojmë në temën tonë, le të hedhim një vështrim në disa fjalë dhe shprehje të përdorura zakonisht dhe të eksplorojmë kuptimin e tyre në botën tonë të krijuesve të ndryshimeve! Të rinjtë Sipas strategjisë nacionale të të rinjve (2016 - 2025) të vendit tonë i referohet çdo personi(ave) midis moshës 15 dhe 29 vjeç. Strategjia e të rinjve thekson më tej se "kjo është një kategori që ka potencial të madh si një burim kryesor për përparimin shoqëror, por edhe një kategori që është shumë e prekshme nga ndryshimet shoqërore dhe ekonomike në shoqëri1

Pjesmarrja e të rinjve - "Është një proces që u mundëson të rinjve të marrin pjesë dhe të përfshihen në procese të përbashkëta vendimmarrëse mbi politikat dhe programet që formojnë drejtpërdrejt ose indirekt jetën e të rinjve". Angazhimi i të rinjve mund të kategorizohet gjithashtu si aktiv dhe pasiv.


Pjesmarrja aktive e të rinjve Do të thotë angazhim dhe përfshirje në procesin e krijimit të një ndryshimi. Përpjekjet e të rinjve shihen si vendimtare në zhvillimin dhe organizimin e jetës së komunitetit përmes angazhimit të tyre në forma të organizuara siç janë organizatat e drejtuara nga të rinjtë e komunitetit që i shohin të rinjtë si partnerët kryesorë dhe gjejnë forca në talentet dhe krijimtarinë e tyre në zgjidhje. Kjo qasje pjesëmarrëse siguron një hapësirë për shprehje dhe mundësi për plotësimin e nevojave të të rinjve . Pjesmarrja pasive e të rinjve Do të thotë që të rinjtë marrin një pozicion vëzhgues dhe nuk përfshihen në kontrollin e situatës ose të jenë pjesë e një historie të suksesshme në jetën e tyre në komunitet. "Për shembull, ju mund të merrni pjesë në mënyrë pasive duke dëgjuar dikë të flasë në një ngjarje, por nuk keni ndërmend të përfshiheni në këtë çështje ose të bëni ndonjë ndryshim në jetën tuaj. Në të kundërt, ju mund të merrni pjesë aktive duke studjuar një temë, duke gjetur veprime që mund të ndërmerrni dhe duke rritur ndërgjegjësimin me qëllim ndryshimin e sjelljes së të tjerëve. Të dyja kanë një kohë dhe vend.”2 Sipas Manualit "Have Your Say"

3

kur kemi të bëjmë me pjesëmarrjen e të rinjve,

ne duhet të shohim shumëllojshmërinë e praktikave dhe teoritë dhe qasjet e ndryshme për pjesëmarrjen e të rinjve. Strukturat e organizuara rinore dhe autoritetet lokale kanë një këndvështrim të ndryshëm ndaj pjesëmarrjes së të rinjve për shkak të prejardhjes dhe marrëdhënieve të tyre të pushtetit. Motivimi i tyre shpesh lidhet me ndërtimin e shoqërive demokratike; investime në zhvillimin personal të të rinjve apo edhe mbështetjen e pjesëmarrjes së të rinjve për përfitime politike.


Kjo është një çështje në zhvillim dhe ju do të merrni një përgjigje të ndryshme sa herë që diskutoni këtë çështje. “Në pak fjalë, pjesëmarrja do të thotë të jesh i përfshirë, të kesh detyra dhe të ndash dhe të marrësh përsipër përgjegjësinë. Do të thotë të kesh qasje dhe të përfshihesh.”4 Duke parë atë nga një këndvështrim tjetër, pjesëmarrja e të rinjve mund të nënkuptojë gjithashtu partneritet mes të rinjve dhe të rriturve. Një partneritet i bazuar në komunikim dhe punë të përbashkët dhe mbështetje reciproke. Një hapësirë për t'u shprehur dhe për t'u dëgjuar kur propozoni ndryshime. Me fjalë të tjera, vendimet dhe procesi zhvillimor i vendimmarrjes ndahen dhe negociohen reciprokisht. Ky partneritet bashkon mençurinë dhe përvojën e të rriturve dhe e kombinon atë me energjinë dhe kreativitetin e të rinjve. Një proces që siguron kontributin dhe njohjen e vlerave dhe përpjekjeve. Avokimi “Të gjitha format e avokimit të bëra nga të rinjtë mund të përkufizohen si pjesëmarrje e të rinjve, por jo të gjitha format e pjesëmarrjes së të rinjve mund të përkufizohen si avokim.”5 Udhëzuesi i UNICEF -it për Mbrojtjen e të Rinjve e përkufizon avokimin si “të bësh diçka për të mbështetur, rekomanduar ose zbatuar veprime të lidhura me një ide apo kauzë që ju intereson. Këto veprime duhet të bëjnë të dëgjohen zërat veçanërisht anëtarët më të nderuar të komunitetit tonë dhe mes të rinjve. Këto veprime avokimi përpiqen të mbrojnë dhe mbrojnë të drejtat e njeriut, përmes një mbështetjeje të kauzave dhe nismave të ndryshme.” Shumicën e kohës kur flasim për avokim ne mendojmë në një shkallë të madhe mbi tendencat e mëdha dhe fushatat kryesore apo globale siç është programi botëror i ushqimit ose ndalimi i lëvizjes së luftës. Por këto veprime përfaqësojnë


një pjesë të figurës. Avokimi nënkupton gjithashtu veprat dhe veprimet e vogla që ne bëjmë në jetën e përditshme për të ndihmuar një mik të merret me ngacmimin ose raportimin e një postimi me permbajtje urrejte në mediat sociale. Këto veprime mund të kenë më shumë një karakter të pavarur, i cili në shumicën e rasteve lidhet me kryerjen e kërkimeve të caktuara në komunitet ose zhvillimin e fakteve të caktuara për çështje serioze. Ose mund të jetë gjithashtu komunikimi i ideve të tilla si ndarja e përvojës suaj ose të tjerëve përmes mediave sociale, blogjeve ose videove. Kjo gjithashtu na çon në përfundimin se fusha e avokimit është gjithashtu e gjerë dhe mund të nënkuptojë ndryshimin e rregullave ose ligjeve, ose organizimin e një proteste si dhe një marshimi për të mbështetur një kauzë të caktuar. Politika Udhëzuesi i UNICEF -it për Mbrojtjen e të Rinjve përcakton politikën si një “grup parimesh, ide ose plane që udhëheqin vendimet për të arritur një rezultat të caktuar. Politikat janë të rëndësishme sepse ato formësojnë mënyrën se si i bëjmë gjërat, ato përcaktojnë se si sillemi dhe si e përjetojmë jetën tonë të përditshme.”6 Politikat ofrojnë një udhëzues se si të merren vendime në institucione dhe organizata të ndryshme. Duke filluar nga nivelet më të larta globale si traktate ndërkombëtare që shpalosin sesi vendet angazhohen me njëra -tjetrën në fusha të caktuara për shembull tregtia ose ndryshimet klimatike. Politikat kombëtare ofrojnë një udhëzues sesi vendet i përmbushin qëllimet e tyre. Si dhe ka politika organizative që përcaktojnë mënyrën se si sillen njerëzit në punë ose politikat e shkollës që përcaktojnë se çfarë është sjellja e përshtatshme ose çfarë nuk lejohet të bëhet brenda atij institucioni.


“Pjesëmarrja kuptimplotë e të rinjve - do të thotë që të rinjtë, si ju, punojnë në të gjitha fazat e vendimmarrjes në organizata dhe mund të marrin pjesë në kushte të barabarta me të rriturit në një numër nivelesh, ose të punojnë në mënyrë të pavarur nga të rriturit dhe të marrin vendime vetëm me përfshirjen e zërat e të rinjve. Të rinjtë punojnë në shumë aspekte të ndryshme të një çështjeje - nga identifikimi i një problemi ose mundësie, në zhvillimin e një programi ose politike, në zbatimin dhe vlerësimin e fushatave në lidhje me të rinjtë. Që këto të arrihen, duhet të ekzistojnë mekanizma që ju lejojnë të keni një rol aktiv në të cilin zëri juaj dëgjohet dhe respektohet. Që pjesëmarrja juaj të jetë vërtet kuptimplote, duhet të përfitoni ju, bashkëmoshatarët tuaj dhe shoqëria, në tërësi.”7

Të drejtat e njeriut Sipas OKB -së, të Drejtat e Njeriut janë të drejta të qenësishme për të gjitha qeniet njerëzore, pavarësisht racës, gjinisë, kombësisë, etnisë, gjuhës, fesë, apo çfarëdo statusi tjetër. Të drejtat e njeriut përfshijnë të drejtën për jetë dhe liri, liri nga skllavëria dhe tortura, liria e mendimit dhe e shprehjes, e drejta për punë dhe arsim, dhe shumë më tepër. Të gjithë kanë të drejtë në këto të drejta, pa diskriminim.8 Të rinjtë janë mbajtës të të drejtave të ndryshme dhe pjesëmarrja kuptimplotë e të rinjve është një e drejtë e të gjithë të rinjve sipas Konventës për të Drejtat e Fëmijëve.

9

Të drejtat e fëmijëve E miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara më 20 nëntor 1989, Konventa për të Drejtat e Fëmijëve (KDF) është një traktat multilateral i të drejtave të njeriut që promovon të drejtat e të gjithë fëmijëve në mbarë botën. KDF njeh të gjitha të drejtat e fëmijëve për t'u zhvilluar fizikisht, mendërisht dhe shoqërisht në potencialin e tyre të plotë, për të shprehur mendimet e tyre lirshëm dhe për të marrë pjesë në vendimet që ndikojnë në të ardhmen e tyre.


KDF është instrumenti i parë ligjërisht i detyrueshëm ndërkombëtar që përfshin gamën e plotë të të drejtave të njeriut - civile, kulturore, ekonomike, politike dhe sociale - në një tekst të vetëm.

KDF siguron një vizion të fëmijëve si individë dhe si anëtarë të një familje dhe komuniteti, me të drejta dhe përgjegjësi të përshtatshme për moshën dhe stadin e zhvillimit të tyre.10 Neni 29 1. Shtetet Palë bien dakord që edukimi i fëmijës t'i drejtohet:

(a) Zhvillimi i personalitetit, talenteve dhe aftësive mendore dhe fizike të fëmijës në potencialin e tyre të plotë; (b) Zhvillimi i respektit për të drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe për parimet e përfshira në Kartën e Kombeve të Bashkuara; (c) Zhvillimi i respektit për prindërit e fëmijës, identitetin e tij / saj kulturor, gjuhën dhe vlerat, për vlerat kombëtare të vendit në të cilin jeton fëmija, vendin nga i cili mund të ketë origjinën dhe për qytetërimet e ndryshme nga ai ose e saj; (d) Përgatitja e fëmijës për jetën e përgjegjshme në një shoqëri të lirë, në frymën e mirëkuptimit, paqes, tolerancës, barazisë së gjinive dhe miqësisë midis të gjithë popujve, grupeve etnike, kombëtare dhe fetare dhe personave me origjinë autoktone; (e) Zhvillimi i respektit për mjedisin natyror.


Neni 32 1. Shtetet Palë njohin të drejtën e fëmijës për t'u mbrojtur nga shfrytëzimi ekonomik dhe nga kryerja e çdo pune që ka të ngjarë të jetë e rrezikshme ose të ndërhyjë në edukimin e fëmijës, ose të jetë e dëmshme për shëndetin e tij, fizik, mendor, shpirtëror, moral ose zhvillimi shoqëror. Nxënës i shkollës së mesme Vendimmarrja në politikat publike “Vendimmarrja e politikave publike u referohet veprimeve të ndërmarra brenda mjediseve qeveritare për të formuluar, miratuar, zbatuar, vlerësuar ose ndryshuar politika mjedisore. Këto vendime mund të ndodhin në çdo nivel të qeverisë.”11

Sipas Enciklopedisë së Etikës së Zbatuar nga E. Lagerspetz 12 "Demokracia mund të përkufizohet si një sistem politik në të cilin të gjithë anëtarët e rritur marrin pjesë në vendimmarrje në mënyrë të barabartë, janë të lirë të shprehin pikëpamjet e tyre, të dalin në post dhe të bëjnë propozime, dhe vendimet më të rëndësishme bazohen në disa arsye të arsyeshme, mënyrë egalitare dhe efektive për të bashkuar opinionet e tyre të shprehura. " Ky proces rezulton me vendimet e ofertimit për anëtarët e komunitetit dhe zyrtarët e zgjedhur. Ky përkufizim i referohet më shumë metodës së vendimmarrjes, më tepër përmbajtjes së saj. Në thelb është e rëndësishme që qytetarët të kenë mundësinë të shprehin vlerat e tyre në mënyrë të besueshme përmes pjesëmarrjes në zgjedhje ose referendum.

2. Mundësitë tona Pse duam të shohim ndryshime në shkollat tona?


Shkolla është një mjedis që u ofron të rinjve një mundësi për të zhvilluar kompetencat e tyre qytetare për pjesëmarrje demokratike. Dhe në këtë mënyrë përgatit të rinjtë që të përfshihen me kuptim në marrjen e vendimeve brenda shkollave të tyre, si dhe t'i përgatisin ata për detyrat qytetare të moshës madhore siç është votimi në zgjedhje. Ky proces është një element i rëndësishëm në zhvillimin e një demokracie "të shëndetshme", në të cilën qytetarët edukohen mbi parimet demokratike të angazhimit, si dhe kanë një përvojë domethënëse në praktikimin e demokracisë. Ka mënyra të ndryshme sesi të maksimizoni potencialin për pjesëmarrje. Sistemi formal i arsimit siguron një hapësirë për ngritjen e kapaciteteve intelektuale nga njëra anë dhe shoqëria civile siguron një hapësirë për veprim dhe zhvillim të kapaciteteve nga ana tjetër. Në terma të tjerë, angazhimi i të rinjve në organizatat studentore do t'u sigurojë atyre njohuri për të avokuar për çështje të ndryshme me të cilat ata mund të përballen jo vetëm si anëtarë të sindikatës së shkollës, por edhe si qytetarë aktivë të shoqërisë. Aktivizmi i të rinjve brenda shkollës sjell mundësi për ndryshime shoqërore. Ndihmon të rinjtë të informohen për të drejtat e tyre dhe t'u sigurojë atyre mundësi të reja për të vepruar si krijues të ndryshimeve. Ka shumë qasje dhe mënyra sesi organizohen të rinjtë në zhvillimin e aktiviteteve të avokimit për bashkëmoshatarët e tyre. Organizimi i të Rinjve në shkolla përmes sindikatave të nxënësve ose i njohur më mirë si unionet e nxënësve është një nga mënyrat më të përparuara dhe të strukturuara për të bashkuar nxënësit dhe për të zhvilluar veprime dhe aktivitete për të mbrojtur të drejtat e tyre.


Byroja Organizative e Sindikatave të Nxënësve të Shkollave Evropiane (OBESSU) si një nga organizatat më të mëdha ombrellë që mbron nxënësit dhe ka miratuar "Deklaratën e të Drejtave të Nxënësve të Shkollës" si standarde që duhet të respektohen nga të gjitha sistemet arsimore. Kjo deklaratë siguron një udhëzues për të drejtat dhe përgjegjësitë e institucioneve arsimore ndaj të rinjve si përbërës të tyre. Deklarata ka 14 nenet e mëposhtme: Neni 1: E drejta e shoqatës 1.1.

E drejta për t'u shoqëruar në çdo nivel arsimor duhet të garantohet me legjislacion;

1.2.

Në çdo shkollë duhet të ketë një union të nxënësve të njohur ligjërisht, i cili është zgjedhur në mënyrë demokratike nga nxënësit e shkollës. Të gjithë nxënësit kanë të drejtë të garojnë për zgjedhje;

1.3.

Nxënësit e shkollave dhe shoqatat e nxënësve të shkollave duhet të kenë të drejtë të krijojnë organizata nacionale të nxënësve të shkollave;

1.4.

Finansat, fasilitimet dhe mbështetja duhet të sigurohen nga shkolla, si dhe nga autoritetet kombëtare dhe shkollore në fjalë në mënyrë që shoqatat dhe organizatat e nxënësve të shkollave të funksionojnë siç duhet. Sidoqoftë, kjo nuk do të kufizojë kurrë autonominë e shoqatave;

1.5.

Organizatat e nxënësve të shkollave në të gjitha nivelet e arsimit duhet të kenë mundësinë për të kryer aktivitetet e tyre gjatë ditëve të shkollës;

1.6.

Nxënësit e shkollës duhet të kenë të drejtën të mblidhen, grevojnë, demonstrojnë dhe shprehin mendimin e tyre brenda dhe jashtë shkollës. Ata duhet të jenë në gjendje ta bëjnë këtë lirshëm dhe pa sanksione.

Ky artikull përcakton standardet për institucionet shkollore dhe sistemin arsimor në përgjithësi. Kërkesat për krijimin e strukturave demokratike rinore të bazuara në vlerat e pjesëmarrjes kuptimplote. Ajo garanton mundësi të pavarura për veprime. Në Maqedoninë e Veriut që nga pavarësia e vendit, ka pasur shumë përpjekje për promovimin dhe edukimin e pjesëmarrjes demokratike brenda shkollave të vendit. Që nga themelimi në vitin 2009 i qendrës rinore Multi-Култи në Kumanovë,


Qendra për Dialogun Interkulturor ka punuar ngushtë me shkollat e mesme në qytet për të siguruar që ato po zhvillojnë shkollat, duke siguruar zgjedhje demokratike brenda shkollave dhe duke krijuar unionet e shkollave. Neni 2: E drejta për pjesmarrje 2.1.

Nxënësit e shkollës duhet të përfshihen në proceset e vendimmarrëse në të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me arsimimin e tyre. Kjo duhet të garantohet nga legjislacioni;

2.2.

Fuqia e vendimmarrjes nuk duhet të përqendrohet në duart e individëve të vetëm; organet vendimmarrëse në të gjitha nivelet duhet të jenë përfaqësuese dhe demokratike;

2.3.

Duhet të ketë një organ të vendimmarrjes kolektive siç është bordi shkollor ku bëhet fjalë për procesin e vendimmarrjes së një shkolle;

2.4.

Nxënësit e shkollave duhet të kenë njëfarë ndikimi në përmbajtjen e ligjëratave, metodat e mësimdhënies, kurrikulat dhe librat;

2.5.

Nxënësve duhet t'u garantohet vlerësimi i duhur dhe transparent i punës së tyre. Nxënësit kanë të drejtë për vlerësim universal dhe të vazhdueshëm. Për më tepër, nxënësve të shkollave duhet t'u jepet mundësia të vlerësojnë mësimin e marrë;

2.6.

Nxënësit e shkollës duhet të kenë ndikim të barabartë siç kanë mësuesit në proceset e vendimmarrjes në shkollë;

2.7.

Nxënësit e shkollës duhet të garantojnë kohë të mjaftueshme për mësim dhe pjesëmarrje.

E drejta për të marrë pjesë në Deklaratë përcakton qartë nivelin e dëshiruar të angazhimit të të rinjve në vendimmarrje, e cila ka qenë një luftë e vazhdueshme për t'u arritur në 10 vitet e fundit në Kumanovë. Sapo të krijohen unionet e shkollave përmes një procesi demokratik të zgjedhjeve dhe pjesëmarrjes së nxënësve. Sfida e parë për secilin prej Unionit Studentor është të fitojë njohje dhe të ndërtojë kredibilitet përpara bordit të shkollës. Këto përpjekje në Kumanovë dhe në të gjithë vendin janë përkthyer në rekomandime të përgjithshme për politikat kombëtare.


Më konkretisht në kuadër të ligjit të ri të propozuar i cili rregullon arsimin e mesëm. Propozimi i ri parashikon sindikatat e shkollave si partnerë të barabartë në vendimmarrje brenda shkollave dhe zhvillimi i tyre bëhet një procedurë e detyrueshme për secilën shkollë të mesme. Kjo krijon një zgjidhje të qëndrueshme për të siguruar pjesëmarrjen aktive të studentëve në zhvillimin e shkollës. Në dy vitet e fundit unionet e shkollave kanë qenë aktive në mbrojtjen e çështjeve të ndryshme që po konvertonin drejtpërdrejt procesin arsimor. Çdo vit unionet e studentëve ngrenë zërin për çështjen e provimit shtetëror. Mënyra sesi është formësuar dhe si do të ndikojë në të ardhmen e studentëve. Neni 3: E drejta e ankimit 3.1. Nxënësit e shkollës duhet të kenë të drejtë të apelojnë kundër trajtimit të padrejtë dhe të kenë të drejtë të kërkojnë veprime disiplinore në rast të shkeljeve të tilla. Ankesa duhet të trajtohet nga një strukturë e paanshme. 3.2. Çdo apel përmes kanaleve të brendshme ose të jashtme nuk duhet të shkaktojë ndonjë dëm tek nxënësit/et e shkollës tërheqës.

Ky nen është ndër çështjet më shqetësuese për studentët. Sipas legjislacionit aktual, unionet e shkollave në shumicën e shkollave nuk janë pjesë e statutit të shkollave, kjo lë një ndjenjë paqartësie tek të rinjtë se strukturat e tyre dhe përpjekjet e tyre organizative nuk njihen nga autoritetet e shkollës. Me fjalë të tjera, nëse ata apelojnë kundër disa politikave të pafavorshme, ata do të marrin trajtim individual si nxënëx dhe jo si një organizatë studentore. Neni 4: Te drejtat civile Neni 5: E drejta për arsim cilësor Neni 6: Arsimi dhe aftësimi profesional Neni 7: E drejta për qasje në arsim Neni 8: E drejta për të ruajtur identitetin kulturor dhe personal Neni 9: E drejta për barazi gjinore


Neni 10: E drejta për një sistem shkollor fleksibël Neni 11: E drejta për një mjedis të duhur shkollor Neni 12: E drejta për informacion dhe udhëzim Neni 13: Rregulloret e brendshme Neni 14: E drejta për arsimim global dhe shoqëror

KOHA E REFLEKTIMIT Si e vlerësoni situatën në shkollën tuaj? Ku mendoni se qëndroni? Ku qëndrojnë të rinjtë në shkollën tuaj? Për çfarë po flasin me zë të lartë dhe pse?

Kontroll i realitetit! Kumanova është qendra urbane dhe ekonomike për rajonin juglindor të Maqedonisë së Veriut. Është një qytet i larmishëm në kulturë dhe mundësi për të rinjtë. Qendra për Dialogun InterKulturor (CID) si një organizatë e udhëhequr nga të rinjtë e krijuar nga nxënësit e shkollave të mesme në 15 vitet e fundit ka ofruar mundësi për t'u angazhuar në ndërtimin e dialogut dhe besimit mes bashkësive të ndryshme etnike dhe kulturore në qytet. Kryesisht përmes arsimit joformal dhe qasjes së të drejtave të njeriut. Edukimi i të rinjve për të drejtat dhe detyrimet e tyre si qytetarë aktivë të komunitetit të tyre. Ky proces ka rezultuar në një bashkëpunim të ngushtë dhe ka filluar një sërë përpjekjesh për të mobilizuar të rinjtë në avokimin për problemet dhe shqetësimet e tyre. Qyteti i Kumanovës ka 8 shkolla me më shumë se 10 programe të ndryshme arsimore. Përgjatë viteve CID ka krijuar një bashkëpunim dhe ka mbështetur shkollat me përpjekjet e tyre për të zhvilluar aktivitete jashtëshkollore për


nxënësit e tyre. Këto përpjekje kanë rezultuar në zhvillimin e një sërë modelesh se si të organizohen të rinjtë brenda mjedisit shkollor. Në secilën prej shkollave ka pasur reagime të ndryshme ndaj idesë se të rinjtë duhet të organizohen dhe të marrin pjesë në proceset vendimmarrëse brenda shkollës ose të paktën të konsultohen. Ky proces është ndikuar shumë nga fryma e përgjithshme politike si dhe politikat e shkollës. Ndryshimet në menaxhimin e shkollës dhe zhvillimet politike në shumicën e rasteve u japin pak hapësirë të rinjve që të gjejnë fokus dhe të organizohen në kërkimin e ndryshimeve që kanë rëndësi për ta. Për të adresuar sa më mirë këto çështje, CIDi ka zhvilluar një qasje më holistike duke ndërtuar kapacitetet e të rinjve për të qenë në gjendje të veprojnë në njërën dorë dhe duke informuar dhe zhvilluar kapacitetet e stafit të shkollës, siç janë mësuesit dhe personeli i shkollës. Për të ndihmuar procesin e ndërtimit të mënyrave të qëndrueshme të zhvillimit të strukturave që sigurojnë kuptime të mëdha në rolet dhe përgjegjësitë e secilës prej palëve të përfshira. Sidoqoftë, ka pasur një sërë aktivitetesh dhe përpjekjesh për të rritur nivelin e pjesëmarrjes së të rinjve në vendimmarrje me shkollat përmes veprimeve konkrete që inicuan dialog mes të rinjve dhe homologëve të tyre brenda shkollës për të marrë pjesë në hartimin e politikave. Fokusi kryesor i organizimit të të rinjve në shkolla ka evoluar rreth aktiviteteve që bashkojnë të rinjtë e bashkësive të ndryshme etnike në mënyrë që të vendosin dialog dhe të ndërtojnë besim. Sidoqoftë, me përpjekjet e nxënësve të shkollave së mesme nuk u ndalën këtu. Të rinjtë nga Kumanova janë përfshirë shumë në organizimin e lëvizjeve kombëtare studentore dhe protestave studentore. Në Kumanovë sindikatat e shkollës kanë arritur të mobilizojnë dhe bojkotojnë disa politika të pafavorshme në arsim si dhe të bashkojnë të rinjtë nga bashkësi të ndryshme etnike për të protestuar për problemet e tyre të përbashkëta. Veprim që ka treguar pjekuri dhe ka ndikuar drejtpërdrejt në përpjekjet për të zhvilluar një komunitet më koheziv.


Jashtë shkollës, të rinjtë e Kumanovës kanë Qendrën Rinore Multi-Култи e cila u siguron atyre hapësirë dhe lehtësira për tu organizuar. Janë bërë shumë përpjekje për të edukuar të rinjtë për të drejtat e tyre, si dhe për të ndërtuar kapacitetet e tyre udhëheqëse. Ndër programet më të suksesshme të udhëheqësisë që ofron CID përmes Qendrës Rinore është “CID Leadership Academy” ose e njohur zakonisht nga të rinjtë si "CID Academy" e cila është një modul arsimor afatgjatë që siguron një qasje unike për zhvillimin e kompetencave të ndryshme të të rinjve për të vepruar si udhëheqës në bashkësinë e tyre. Moduli i Akademisë CID siguron një kamp rinor për ndërtimin e ekipit të një grupi prej rreth 20 të rinjsh dhe më pas në një periudhë prej 3 deri në 9 muaj i ndihmoni ata të zhvillojnë aftësi specifike mbi bazat e aktivizmit dhe angazhimit të komunitetit. Ky proces ndiqet me shumë veprime dhe reflektime të komunitetit se si të rinjtë po sfidojnë rrëfimet aktuale në komunitet si dhe zhvillojnë mundësi për të angazhuar publikun më të gjerë në mënyrë që të avokojnë për probleme të caktuara. Ky program gjatë viteve ka evoluar dhe ka përfshirë një seri qasjesh krijuese për zgjidhjen e problemeve në komunitet. Përgjatë aktiviteteve dhe hulumtimeve të kryera nga CID dhe organizata të tjera si sfidë kryesore për të rinjtë në Kumanovë mbetet: •

Qasja e duhur në informacionin që është me interes për të rinjtë. Kryesisht në fushën e organizimit të të rinjve si dhe për t'u informuar mbi politikat e ndryshme që ndikojnë në jetën e tyre. Ka pasur pak ose aspak investim në përmirësimin e kanaleve të komunikimit të ofruara nga shkollat.

● Kompetencat ndërkulturore për t'u marrë me mjedisin multikulturor në të cilin jetojnë. Qyteti ka tendenca për ndarje dhe konflikte të mundshme midis të rinjve që nuk kanë mundësi të takohen me kolegë të ndryshëm që jetojnë në të njëjtin qytet. ● Aftësi organizative, punë në grup dhe komunikim. Shumica e të rinjve e kanë të vështirë të menaxhojnë strukturat dhe të angazhojnë kolegët e tyre në aktivitete për të zhvilluar aktivitete.


● Cilësi e ulët e shërbimeve arsimore të ofruara nga institucionet arsimore. 3. Përpjekjet tona Këtë vit, Qendra për Dialog Ndërkulturor bashkoi 24 nxënës të shkollave të mesme nga tre shkolla të ndryshme në Kumanovë dhe punuan së bashku për të ndërtuar kapacitetet e tyre përmes trajnimeve dhe veprimeve qytetare. U mbajt një punëtori 5 ditore për ndërtimin e grupit bazë të 24 aktivistëve që do të zhvillojnë një këshill të përbashkët të përbërë nga përfaqësues të shkollave të ndryshme që mësojnë në gjuhë të ndryshme dhe nga pjesëtarët e komuniteteve të ndryshme të Kumanovës. Pas punëtorisë, u zhvilluan një seri prej dhjetë trajnimesh (një ditore) për të ndërtuar më tej kapacitetet e grupit fillestar, si dhe nxënësve të tjerë nga shkollat e respektuara. Punëtoria dhe trajnimi u përqendruan në zhvillimin e aftësive të pjesëmarrësve të rinj për të promovuar ndryshime pozitive në komunitetet e tyre përmes mësimit rreth vlerave dhe parimeve demokratike, të drejtave të njeriut, udhëheqjes, dialogut ndërkulturor dhe përdorimit të mjeteve offline dhe online për avokim. Pjesë e punëtorive ishin edhe mësuesit që janë aktivë në ofrimin e mbështetjes për nxënësit brenda shkollave.

Pasi pjesëmarrësit morën njohuritë e nevojshme, ata mbështetën planifikimin e shkollës së 10 -të verore kundër gjuhës së urrejtjes. Një trajnim që ndihmon të rinjtë të ndërtojnë më tej kapacitetet e tyre në trajtimin e gjuhës së urrejtjes dhe rrëfimeve urrejtëse. Trajnimi gjithashtu angazhoi kolegët e grupit fillestar dhe i ndihmoi ata të zhvillojnë më tej aftësitë e tyre drejtuese. Pjesë e programit të trajnimit ishte zhvillimi i planeve të veprimit për veprimet e komunitetit për trajtimin e gjuhës së urrejtjes. Pjesëmarrësit zhvilluan 3 veprime të komunitetit: Zyrat e të Rinjve


Kjo fushatë avokimi siguroi me sukses rihapjen e hapësirës së dedikuar për të rinjtë brenda mjediseve të shkollës. Ky ishte një sukses i madh për procesin e organizimit të studentëve pasi mundëson që unioni i nxënësve të ketë një vend për organizimin e takimeve koordinuese në mënyrë që të funksionojë siç duhet, si dhe siguroi një hapësirë për studentët e tjerë me një vend ku ata mund të mblidhen dhe të bëjnë ndonjë aktivitet jashtëshkollor ose aktivitete të tjera të kohës së lirë, të tilla si leximi i librave, lojërat e tavolinës ose qëndrimi atje për të pritur autobusin e tyre shkollor. Unioni e nxënësve arriti të negociojë mirëmbajtjen e hapësirës duke siguruar që do të ketë 2 studentë që mbajnë zyrën hapur që do të emërohen nga stafi i shkollës dhe këshilli i nxënësve duke filluar nga shtatori. Unioni gjithashtu arriti të emërojë një person të përbashkët komunikimi që do të shërbejë si një urë lidhëse midis stafit të shkollës, organizatave rinore në qytet dhe unionit të nxënësve. Ky person do t'u sigurojë të rinjve informacion në lidhje me mundësitë për zhvillim përmes arsimit joformal. Ky aksion do të ketë ndikim në të dy Gjimnazet e qytetit. Ekspozitë: Çfarë u mungon të rinjve në Kumanovë? Të rinjtë në Kumanovë dhe më gjerë po shprehin vazhdimisht nevojën për një vend ku ata mund të shprehin lirshëm opinionet dhe mendimet e tyre, por gjithashtu të ndajnë mendimet e tyre krijuese dhe kritike me të tjerët. Duke pasur parasysh këtë nevojë, këshilli rinor vendosi të hapë një thirrje për një ekspozitë krijuese të artit për të gjithë të rinjtë për t'u ofruar atyre një hapësirë për ndarjen dhe njohjen e shqetësimeve dhe kontributeve të tyre për të gjetur përgjigje adekuate për nevojat e të rinjve në qytet. Në këtë drejtim gjithashtu, tema e thirrjes ishte "Çfarë u mungon të rinjve në Kumanovë?" Nëntë të rinj frymëzues nga tre komuna të ndryshme: Kumanovo, Nagoriçani I vjetër dhe Likovë ndanë mendimet e tyre përmes artit duke përdorur stilolaps ose stilolaps në një kanavacë. Artikujt u prezantuan më pas në një ngjarje në të cilën rezultatet dhe rekomandimet e ndryshme për ndryshim iu paraqitën autoriteteve


vendore dhe kombëtare, politikëbërësve dhe aktorëve të tjerë që lidhen me formimin e jetës së të rinjve në qytet. Arti foli vetë dhe ndau një mesazh të fortë vizual për të gjithë njerëzit e pranishëm. Grafite kundër urrejtjes Pas një trajnimi për trajtimin e gjuhës së urrejtjes, pjesëmarrësit u frymëzuan të vepronin menjëherë. Ata vendosën të dalin në rrugë dhe të hartojnë të gjitha grafitet që kanë një mesazh urrejtës ose një simbol urrejtës. Në një mënyrë të ngjashme ata vendosën të rilyejnë zonën me një vepër arti pozitive, krijuese dhe gjithëpërfshirëse. Sidoqoftë, ata menjëherë hasën në pengesa të tilla si pikturimi në prona private do të konsiderohej një akt vandalizmi, por për këtë këshilli i shkollës negocioi me bashkinë dhe policinë për të ndërhyrë vetëm në vendet publike ku shfaqen mesazhe ose simbole urrejtëse. Kjo do të thoshte se ata punuan në muret e një ndërtese shkollore e cila ndahet nga komuniteti shqiptar dhe serb dhe është shumë shpesh një objektiv i grafiteve të këqija. Ndërsa këshilli arriti të negociojë me autoritetet e shkollës ata morën jo vetëm një leje për të hequr mesazhet urrejtëse, por edhe për të pikturuar një pikturë murale të gjerë në muret e shkollës. Një ngjarje që ngjalli interes të madh tek të rinjtë. Punëtoria për trajtimin e gjuhës së urrejtjes i çoi pjesëmarrësit drejt punës në ekip dhe bashkëpunimit midis etnive të ndryshme dhe duke e bërë komunitetin e tyre një vend më të mirë për të gjithë. Njihuni me Modelin e Unionit të Shkollës Unionet e shkollave janë organizata të zhvilluara nga studentët me qëllim që të mbrojnë çështjet dhe problemet që të rinjtë mund të kenë gjatë kohës së tyre në shkollë dhe gjatë arsimimit të tyre në përgjithësi. Këto organe udhëhiqen nga të rinjtë dhe (në mënyrë ideale) njihen nga autoritetet e shkollës si një


partner i barabartë në vendimmarrje kur bëhet fjalë për politikat brenda shkollës që ndikojnë në jetën e të rinjve. Kjo strukturë synon të përfshijë shumicën e studentëve dhe krijon një bashkim përfaqësimi të studentëve. Me pak fjalë, Unioni përfaqëson interesat e shkollave të ndryshme para politik bërësve dhe vendimmarrësve në nivel lokal ose kombëtar. Secila shkollë duhet të ketë një proces demokratik dhe pjesëmarrës të zgjedhjes së anëtarëve të bordit të unionit shkollor i cili do të jetë organizata më e lartë përfaqësuese e të rinjve. Modeli i mëposhtëm që do të prezantohet është zhvilluar nga Qendra për të Drejtat e Njeriut dhe Zgjidhjen e Konflikteve

13

dhe shërbeu si model për ndërtimin e

sindikatave të shkollave brenda 10 viteve të fundit në mesin e shkollave në Kumanovë. Qendra për Dialogun Interkulturor në 4 vitet e para ka lehtësuar procesin e ndërtimit të unioneve të nxënësve brenda shkollës dhe ka transferuar njohuritë tek stafi i shkollës i cili tani ka një përvojë të gjerë në ndërtimin e këtyre organizatave rinore. Ky model fillon me procesin e zgjedhjes së bordit të Klasës të zgjedhur nga komuniteti i klasës dhe të gjithë përfaqësuesit e bordit përbëjnë parlamentin e shkollës i cili zgjedh bordin e Unionit të Shkollës. Kjo strukturë ka 3 pjesë kryesore (i) Organet e Unionit Shkollor të cilët janë: Komuniteti në klasë Detyrat: vendosja për çështje që lidhen me të mësuarit, qëndrimin në shkollë, komunikimin dhe marrëdhëniet midis kolegëve, marrëdhëniet me autoritetet në shkollë 1. Kryetari dhe nënkryetari i komunitetit në klasë Nga çdo klasë duhet të zgjidhen 1 nxënës djal dhe 1 vajzë Kriteret e zgjedhjeve:


Angazhimi, rregullsia, suksesi i lartë i të mësuarit (kryesisht i mirë / i shkëlqyer), komunikueshmëria, respekti për të tjerët (nuk bën diskriminim midis studentëve, i trajton të gjithë në mënyrë të barabartë, qëndron në këmbë për studentët), respekt nga studentët e tjerë, përgjegjësi Detyrat: • përfaqëson klasën tek autoritetet e shkollës dhe përcjell opinionet dhe pikëpamjet e shokëve të klasës tek këto organe (bordi i shkollës, drejtori, këshilli i mësuesve, këshilli i prindërve, unioni i shkollës) • organizon diskutime në klasë për çështje / probleme specifike (me iniciativën e tyre ose me iniciativën e nxënësve të tjerë); • siguron informacion, mesazhe dhe sugjerime nga autoritetet e shkollës për nxënësit; • Bashkëpunon me organe të përhershme dhe të përkohshme në komunitetin e klasës për çështje specifike Shkarkimi i kryetarit / nënkryetarit të klasës: • Me kërkesë personale; • Për shkak të mungesës së zgjatur nga mësimet • Me kërkesë të një grupi nxënësish (të paktën 10% të numrit të përgjithshëm të nxënësve në klasë) • Për shkak të transferimit në një shkollë tjetër 1. Grupet e përhershme të punës të bashkësisë së klasës

Së paku 1 djalë dhe 1 femër në secilin nga grupet e punës për: • Festimet dhe ngjarjet • Ekskurzionet • Disciplinë dhe higjienë • Mbledhja e donacioneve dhe detyrave të tjera financiare • Patrullë mjedisore • Sport


Ankesat dhe apelimet:

Iniciativat dhe propozimet

Mjeshtër I klasës

Profesor përgjegjës

Profesor përgjegjës

Mjeshtri klasës

konkret

Këshilli I prindërve

Stafi shkollor

Këshilli I profesorve

Këshilli I profesorëve

drejtoria

Drejtoria e shkollës

bordi I shkollës

Bordi I shkollës

unioni I shkollës

kryetari / nën kryetari I klasës

organet e përhershme

komunitet i përkohshëm

të një bashkësie në

në klasë

klasë

Bashkësia e klasës (të gjithë nxënësit në klasë)

1. Grupet e përkohshme të punës të bashkësisë së klasës formohen sipas nevojës për çështje të ndryshme (për shembull: ndryshimi i uniformave, bërja e një tabele, ndihma e një studenti në mësim etj.)


Secili nga këto grupe pune duhet të ketë së paku 1 nxënës djal dhe 1 vajzë. (ii) Shkallë komunikimi (iii) Procedurat zgjedhore 1. Profesori i klasës njofton një javë më parë se do të ketë zgjedhje për kryetarin dhe nënkryetarin e organeve të komunitetit të klasës, si dhe anëtarët e organeve të përhershme të komunitetit të klasës me kohën e saktë të zgjedhjeve, ndërsa i prezanton studentët me gojë dhe në shkrimi (një kopje e trupave në bashkësinë e klasës dhe shkalla e komunikimit ngjitet në secilën klasë në formatin A3) me kriteret e përzgjedhjes dhe detyrat e tyre në mënyrë që ata të kenë kohë për të menduar. 2. Zgjedhjet (për klasë) Materialet: • Shkumës dhe dërrasë e zezë • Kuti me kapak të hapur • Fletëvotimet - Letër A4 e prerë në tetë pjesë; po aq seksione sa ka nxënës • vegla shkrimi - aq sa ka nxënës • fleta A4 • Kopje A3 e trupave në bashkësinë e klasës dhe Unioni i Studentëve me një shkallë komunikimi • Shirit ngjitës 2.1. Procedura për zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarit të një bashkësie në klasë: • Kriteret për përzgjedhjen e kryetarit / nënkryetarit të bashkësisë së klasës dhe detyrat e tyre janë ri-miratuar • theksohet se ato duhet të jenë të një gjinie tjetër (pas numërimit të votave ai / ajo do të jetë presidenti me numrin më të madh të votave, dhe tjetri për nga numri i votave, por i gjinisë tjetër nga kryetari do të jetë nënkryetar)


• Kandidatët janë të emëruar (ata aplikojnë vetë ose nxënësit e tjerë i

emërojnë ata, por jo mësimdhënësit; duhet të ketë të paktën një kandidat mashkull dhe një femër në mënyrë që të ketë një procedurë të përgjithshme përzgjedhjeje; emrat me numrat rendor shkruhen në tabelë) • Pasi faza e mëparshme të jetë ezauruar, secili kandidat thotë nëse dëshiron

apo jo të zgjidhet pa presion nga ana; ai që nuk dëshiron - fshihet nga lista • Një komision prej tre anëtarësh zgjidhet për përzgjedhje nga vetë nxënësit (të përziera gjinore, dhe që nuk janë kandidatë) • Komisioni përzgjedhës ulet në një pjesë të klasës dhe mësimdhënësi i jep atij/asaj grupi një kuti votimi të zbrazët dhe fletë të zbrazëta dhe thotë se nga tani është përgjegjëse për zhvillimin e zgjedhjeve të drejta, demokratike dhe të fshehta • Komisioni përzgjedhës u jep një fletëvotim të zbrazët të gjithë nxënësve të cilët më pas duhet të kopjojnë kandidatët nga bordi me radhë, dhe pastaj secili ia kthen fletën e votimit komisionit përzgjedhës i cili i kontrollon, i përzien dhe tregon se në hapin tjetër secili do të marrë një fletëvotim në të cilin mund të rrumbullakohet vetëm një kandidat • një nga një, nxënësit vijnë tek komisionin përzgjedhës, marrin një fletëvotim, rrethojn fshehurazi personin për të cilin votojn, palosin fletëvotimin dhe e vendosin në kuti • Pasi të kenë votuar të gjithë nxënësit, komisioni përzgjedhës numëron publikisht votat vetëm në fletëvotimet e vlefshme (nëse askush nuk është i rrumbullakosur / më shumë se një i rrumbullakosur / ka kandidatë të regjistruar / fleta e votimit kryqëzohet konsiderohet e pavlefshme; nëse 51% ose më shumë nga fletët e votimit janë të pavlefshme - përzgjedhja është e pavlefshme)

• ai me më shumë vota deklarohet nga komisioni zgjedhor si kryetar, dhe tjetri sipas numrit të votave, por nga gjinia e kundërt, parimi i klasës e shpall atë nënkryetar të klasës / komunitetit, shkruan emrat e tyre në një listë të cilën ai / ajo ia paraqet: këshillit të mësuesve, drejtorit të shkollës, bordit të shkollës dhe këshillit të prindërve


• Nxënësit prezantohen shkurtimisht se çfarë është një union shkollor (me gojë dhe me shkrim duke ngjitur në klasën A3 një kopje me trupat në unionin e Shkollës dhe shkallët e komunikimit), kështu që nxënësit informohen se zgjedhjet për funksionet në këtë organ do të pasojë së shpejti (për shkollën fillore: Vetëm ata nga klasat lëndore do të marrin pjesë në përzgjedhje, dhe nxënësit nga klasës udhëzohen që për të zgjidhur probleme të caktuara / ndërmarrin iniciativa ata në të ardhmen mund të kërkojnë ndihmë nga ata nxënës të moshuar që do të zgjidhen në kryesinë e sindikatës së shkollës) 2.2. Procedura për zgjedhjen e anëtarëve në organet e përhershme të bashkësisë së klasës: (E njëjta procedurë kryhet kur zgjedh anëtarët në organet e përkohshme të bashkësisë së klasës, por vetëm kur është e nevojshme) • Mësuesi i klasës i njeh studentët me llojet e organeve të përhershme të klasës / komunitetit, detyrat e tyre në përgjithësi, si dhe faktin që secili organ duhet të ketë të paktën dy anëtarë me një përbërje të përzier gjinore • Secili nxënës (përveç kryetarit dhe nënkryetarit të komunitetit të klasës) vendos vullnetarisht në cilin organ dëshiron të jetë anëtar, por secili nxënës duhet të jetë anëtar i të paktën një organi • Kryetari dhe nënkryetari i komunitetit të klasës regjistrojnë anëtarët në secilin trup dhe mbajnë listën

1.Kuvendi i Unionit të shkollës (i)

Organet e Unionit të Shkollave (kanë një mandat njëvjeçar me të drejtën për një rizgjedhje tjetër)

Procedurat e zgjedhjeve


Kuvendi i Unionit të Shkollave përfaqëson numrin e përgjithshëm të të gjithë kryetarëve dhe nënkryetarëve të klasave të shkollave të mesme të caktuara. Detyrat: • zgjedh kryesinë e unionit shkollor • përmbledh punën nga periudha e mëparshme • miraton një kod të sjelljes në shkollë (pas një debati publik në shkollë)) • diskuton situatën në shkollë dhe merr një qëndrim për çështjet me interes për të gjithë nxënësit Mënyra e punës: • Takohet në mënyrë të detyrueshme të paktën dy herë në vit në terma të paracaktuar, dhe kur është e nevojshme• At least half of the members must attend the meeting • vendos me shumicë të thjeshtë (shumica e të pranishmëve) • Menaxhohet nga kryesia e Unionit të Shkollës Shkarkimi i një anëtari të Kuvendit të Unionit së Shkollës: • Me vetë kërkesë • Sepse ai / ajo është liruar nga detyra në komunitetin e tyre në klasë • Me kërkesë të një grupi nxënësish (të paktën 10% të numrit të përgjithshëm të nxënësve në unionin e shkollës) * Një Asamble e një Unioni Shkollor me 16 ose më pak anëtarë vepron gjithashtu si kryesi e atij Unioni. 2. Kryesia e Unionit të Shkollës (1 djalë and 1 femër nga çdo brez dhe nga çdo gjuhë edukimi) Mënyra e punës: • Është e detyrueshme të takoheni të paktën një herë në muaj në terma të paracaktuar, dhe kur ka ndonjë nevojë • Të paktën gjysma e anëtarëve duhet të marrin pjesë në mbledhje • vendos me shumicë të thjeshtë (shumica e të pranishmëve) • Ajo drejtohet nga kryetari i Kryesisë së Unionit Shkollor


Detyrat: • paraqet dhe përfaqëson mendimet e nxënësve • Merr pjesë në marrjen e vendimeve që janë të rëndësishme për studentët • Ndihmon në zgjidhjen e konflikteve • Merr pjesë në aktivitete që përmirësojnë marrëdhëniet midis nxënësve dhe strukturave të tjera në shkollë • krijon kushte për komunikim dhe bashkëpunim mes nxënësve nga bashkësi të ndryshme etnike dhe fetare • Inicion dhe zbaton aktivitete dhe ndryshime në shkollë • inicion dhe mbështet projekte • inicon, organizon dhe merr pjesë aktive në aksione dhe ngjarje të ndryshme • zhvillon peticione dhe fushata për çështje të caktuara • merr dhe rishikon informacion nga studentët për nisma, sugjerime dhe probleme të ndryshme • informon nxënësit • zhvillon dhe propozon kodin e mirësjelljes në shkollë së bashku me mësimdhënësit • Mban kontakte me administratën e shkollës, mësimdhënësit dhe prindërit në lidhje me çështje të ndryshme • përgatit raporte dhe opinione të cilat ai / ajo ia paraqet Unionit të Shkollës, këshillit të mësuesve, këshillit të prindërve, bordit të shkollës dhe drejtorit të shkollës

2.1. Kryetar i presidences te unionit të shkollës (Është anëtari më i vjetër sipas datës së lindjes në dokumentë pavarësisht gjinisë dhe gjuhës së arsimit)


Detyrat: • thërret një mbledhje të Kuvendit të Unionit të Shkollës në data të paracaktuara (të paktën dy herë në vit), dhe kur është e nevojshme • thërret një takim të Kryesisë së Unionit Shkollor në data të paracaktuara (të paktën një herë në muaj), dhe përveç kësaj me iniciativën e të paktën dy anëtarëve të kryesisë, por edhe kur është e nevojshme II Shkalla e komunikimit këshilli i mësuesve drejtor shkolle

Kryesia e Unionit të Shkollës

Unioni I Shkollës

Bordi i shkolles këshilli i prindërve Procedurat zgjedhore të Kryesisë së Unionit të Shkollës Materialet e nevojshme për organizimin e zgjedhjeve: • Shkumës dhe dërrasë e zezë • Kuti me kapak që hapet • Fletëvotimet - Letër A4 e prerë në tetë pjesë; po aq seksione sa ka studentë • vegla shkrimi - aq sa ka studentë • Letër A4 • Kopje A3 e trupave në USH me një shkallë komunikimi • Shirit ngjitës 1. Mësuesi/koordinatori i zgjedhjeve informon të gjithë kryetarët dhe nënkryetarët nga të gjitha bashkësitë e klasave të Unionit të Shkollës, të paktën një javë para zgjedhjeve për një takim në një dhomë dhe kohë të caktuar në shkollë;


Lista e organeve të zgjedhura për secilën bashkësi në klasë mund të merret nga drejtori i shkollës. 2. Takimi drejtohet nga mësuesi/koordinatori i cili fillon me konstatimin nëse të paktën 51% e numrit të përgjithshëm të presidentëve dhe nënkryetarëve të bashkësive të klasave të të ftuarve janë të pranishëm, dhe pastaj drejton takimin në gjuhën edukative të shkollës në rendin e mëposhtëm (hap pas hapi)

Dita e zgjedhjeve e Kryesisë së Unionit të Shkollës • Të pranishmit njihen me detyrat dhe mënyrën e punës së organeve të bashkimit të shkollës (me gojë dhe me shkrim: një kopje e trupave të unionit të shkollës dhe shkallët e komunikimit vendosen në muret e klasës në formatin A3) • 15 min u jepet kohë që të gjithë të pranishmëve të formojnë grupe, veçmas për secilën gjuhë arsimore dhe për secilën gjeneratë (Freshman, Sophomore, Junior, Senior) dhe në secilën prej tyre të propozojë kandidatë (të emëruar nga vetja ose të tjerët) për anëtarët e Presidencës të Unionit Shkollor (të paktën 1 kandidat mashkull + 1 femër), dhe më pas ato shkruhen në tabelë - veçmas për çdo brez dhe për çdo gjuhë arsimore • nga ata që nuk do të jenë në listën e kandidatëve, formohet një komision përzgjedhës (mosha, gjinia dhe etnikisht të përzier) i cili ulet në një pjesë të caktuar të klasës dhe është përgjegjës për kryerjen e zgjedhjeve të drejta, demokratike dhe të fshehta dhe jep një fletëvotimi bosh për të gjithë nxënësit të cilët më pas duhet vetëm të shënojnë kandidatët e listuar në tabelën e klasës (secili vetëm nga gjenerata e tyre dhe gjuha arsimore), dhe pastaj secili ia kthen fletën e votimit komisionit përzgjedhës i cili i kontrollon dhe i përzien (veçmas nga çdo brez dhe gjuhë edukative) dhe thekson se në hapin tjetër të gjithë do të marrin një fletë votimi në të cilën do të duhet të rrethojnë vetëm një kandidat mashkull dhe një femër nga gjenerata dhe gjuha e tyre arsimore. • një nga një, nxënësit shkojnë në komisionin përzgjedhës, marrin një fletëvotim, rrethojnë fshehurazi personin për të cilin voton, palos fletën dhe e vendos në kutinë e votimit


• Pasi të kenë votuar të gjithë nxënësit, komiteti përzgjedhës numëron publikisht votat vetëm nga fletët e vlefshme të votimit (nëse fletëvotimi është bosh ose ka më shumë se një person të rrethuar nga kandidatët e regjistruar / fleta e votimit është e kryqëzuar - konsiderohet e pavlefshme; nëse 51 % ose më shumë nga fletët e votimit janë të pavlefshme - procedura e përzgjedhjes nuk është e vlefshme, kështu që një përzgjedhje bëhet duke hedhur short nga të gjithë emrat e atyre që ishin të pranishëm më parë në fletëvotime të veçanta për çdo brez dhe secilën gjuhë arsimore veç e veç) • Pozita e anëtarit të Kryesisë së Unionit të Shkollës i jepet një nxënësi nga çdo gjeneratë dhe nga secila gjuhë e arsimit që ka fituar më shumë vota si kandidatë për atë pozitë • Komiteti përzgjedhës shkruan emrat e personave të përzgjedhur në një listë të cilën ia dorëzon: këshillit të prindërve, këshillit të mësuesve, drejtorit të shkollës dhe bordit të shkollës, dhe i publikon ato në një tabelë njoftimi në shkollë në të gjitha gjuhët e arsimim.

Në shkollat njëgjuhëshe që kanë një numër të konsiderueshëm nxënësish që janë anëtarë

komunitetit

rom:

përveç

procedurës

mësipërme,

mësimdhënësi/koordinatori i zgjedhjeve bind një takim të të gjithë nxënësve romë dhe organizon zgjedhje për përfaqësuesit e tyre në Bashkimin Shkollor sipas e njëjta procedurë, dmth.: • Të gjithë nxënësit e pranishëm janë të ndarë në grupe sipas gjeneratës së tyre dhe propozojnë kandidatë për anëtarë të Unionit Shkollor (pa marrë parasysh gjininë) - të paktën një nga çdo vit • Kandidatët regjistrohen në fletëvotime bosh për secilën gjeneratë veç e veç • Zgjedhjet e fshehta mbahen; të gjithë votojnë për vetëm një kandidat të gjeneratës së tyre (i njëjti vit shkollor) • ata me më shumë vota (një nga secila gjeneratë), pavarësisht nga gjinia, hyjnë si anëtarë të Unionit Shkollor, dhe prej tyre - ata që janë në dy gjeneratat e fundit (Junior dhe Senior) bëhen anëtarë të kryesisë së Unionit Shkollor .


• Komisioni përzgjedhës shkruan emrat e personave të përzgjedhur në një listë të cilën ia dorëzon: këshillit të prindërve, këshillit të mësuesve, drejtorit të shkollës, bordit të shkollës dhe kryesisë së QK -së, dhe i publikon ato në një buletin bord në shkollë.

Lista kontrolluese e monitorimit për ndjekjen e punës së Unionit të Shkollës Emri I shkollës: OJQ/ Grupi përgjegjës për mentorimin: Data: Legjenda - secili prej shesheve plotësohet sipas aktivitetit të monitorimit: 🗹 - kontrolluar dhe zbatuar 🗷 - kontrolluar dhe jo e zbatuar c

- ende nuk është kontrolluar (monitoruar)

1. Ekipi koordinues i mësimdhënësit koordinues në shkollë:  Është formuar  anëtarët e ekipit janë: 1 staf i shkollës + 2 mësues  në shkollat shumëgjuhëshe ka përfaqësues të secilit program të gjuhës mësimore 2. Secila klasë:  ka zgjedhur kryetarin dhe nënkryetarin e komunitetit të klasës  gjatë zgjedhjes së tyre, ndiqen procedurat e parashikuara demokratike  kryetari dhe nënkryetari janë të gjinive të ndryshme  Kanë zgjedhur anëtarë vullnetarisht për të gjitha grupet e punës së përhershme të komunitetit në klasë  të gjithë nxënësit janë anëtarë të së paku njërit prej grupeve të punës të përhershme (përveç kryetarit dhe nënkryetarit)  grupet e përhershme të punës kanë përbërje të përzier gjinore  grupet e përkohshme të punës të klasës krijohen sipas nevojës  grupet e përkohshme të punës kanë përbërje të përzier gjinore


3. Unioni I shkollës  Zgjedh kryesinë e KSH  Përbëhet nga 1 mashkull + 1 femër nga secila gjeneratë (viti shkollor). Dhe nga çdo gjuhë mësimore e një programi shkollor  ka emëruar një kryesues pavarësisht gjinisë  Ai / ajo është anëtari më i vjetër i presidencës në calendar  Ai / ajo udhëheq takimet  Ai / ajo nënshkruan procesverbalin e takimeve Takimet e Unionit të shkollave  të paktën dy herë në vit në terma të paracaktuar  Takimet organizohen nga kryesia e Unionit të Shkollës  Ekipi asistohet nga një ekip mësuesish-koordinatorë  Mbahet lista e pjesëmarrësve  Të paktën gjysma e anëtarëve të Unionit të Shkollës janë të pranishëm

Takimet e Kryesisë së Unionit së Shkollës  Të paktën një herë në muaj kanë takime në terma të paracaktuar  Takimet organizohen nga kryetari i kryesisë së USH  Ekipi asistohet nga një ekip mësues-koordinatorë  mbahet një listë e pjesëmarrësve  Të paktën gjysma e trupit të studentëve është e pranishme

Funksionimi I Unionit të shkollave:  lista e të gjithë anëtarëve i dorëzohet të gjitha organeve në shkollë (këshilli i mësuesve, këshilli i prindërve, drejtori i shkollës, bordi i shkollës)  idetë për veprim vijnë nga vetë studentët  ekipi i koordinatorëve të mësuesve nuk japin ide  Të gjitha vendimet merren nga vetë nxënësit  Ekipi mësimdhënës-kordinator nuk merr pjesë në vendimmarrje


 Unioni I Shkollës ndërmerr aktivitete për ndryshime në vetë shkollën  Unioni i Shkollës ndërmerr aktivitete për bashkëpunim me një shkollë tjetër  Unioni i Shkollës ndërmerr aktivitete për bashkëpunim me komunën  Unioni shkollës është i përfshirë në punën e organeve të tjera shkollore 4. Zgjedhja e kryesisë së Unionit së Shkollës:  Zgjedhjet ndodhën  Zgjedhje të planifikuara më parë dhe të botuara me shkrim në zonat e caktuara informative të shkollës  Koordinatorët e mësuesve caktojnë ditën, vendin dhe kohën e përzgjedhjes të paktën një javë përpara  Materiali i shkruar me kritere, detyra, procedura përzgjedhëse vendosen në vende të dukshme para fillimit të zgjedhjeve  Në zgjedhjet marrin pjesë së paku 51% e anëtarësisë totale në Sindikatën e Shkollës  Koordinatorët mësimdhënës prezantojnë të pranishmit në procedurën e përzgjedhjes me detyrat dhe mënyrën e punës së Unionit Shkollor përmes materialeve të shkruara  Grupet e veçanta formohen nga pjesëmarrësit për çdo gjeneratë dhe për secilën gjuhë të arsimit  Secili grup propozon të paktën 1 kandidat mashkull + 1 femër nga gjenerata e tyre dhe programi i gjuhës mësimore për një kandidat të kryesisë së Unionit Shkollor  Të gjithë kandidatët përmblidhen në një vend të spikatur nga të gjitha vitet shkollore dhe gjuhët e mësimit  Secili kandidat i propozuar pajtohet me pjesëmarrjen e tij / saj në zgjedhje  Formohet një komision për përzgjedhjen e tre anëtarëve nga nxënësit qe nuk janë kandidatë  Grupi është i moshës, gjinisë dhe i përzier etnikisht


 Kandidatët regjistrohen sipas rendit alfabetik në fletëvotime (veçmas për secilën gjeneratë dhe gjuhë të arsimit)  Të gjithë anëtarët e Unionit Shkollor marrin një fletë votimi vetëm për gjeneratën dhe gjuhën e tyre të arsimit  Secili individualisht dhe në fshehtësi shënon vetëm 1 kandidat mashkull dhe 1 femër nga votimi  Fletët e votimit mblidhen në një kuti votimi  Komisioni zgjedhor numëron publikisht votat dhe shpall publikisht kandidatët e përzgjedhur 1 mashkull + 1 femër zgjidhen si anëtarë të kryesisë së Sindikatës së Shkollës nga çdo brez dhe gjuhë mësimi  Të zgjedhurit janë ata që kanë fituar më shumë vota  Lista e anëtarëve të zgjedhur të Kryesisë së Unionit Shkollor të të gjitha gjuhëve të shkollës dhe nënshkruhet nga komisioni zgjedhor dhe i paraqitet këshillit të mësuesve, këshillit të prindërve, drejtorit të shkollës, bordit të shkollës  Lista e anëtarëve të zgjedhur të Presidencës së USH të të të gjitha gjuhëve mësimore në shkollë dhe e nënshkruar nga komisioni zgjedhor shfaqet dukshëm për të gjithë nxënësit në shkollë

Zgjedhja e përfaqësuesve romë në Unionin shkollor në shkolla me një numër të konsiderueshëm të nxënësve romë (min. 5% të numrit të përgjithshëm të nxënësve në shkollë):  Procesi zgjedhor ka përfunduar  Zgjedhjet janë caktuar më parë me shkrim  Koordinatorët mësues caktojnë ditën, vendin dhe orën e zgjedhjeve të paktën një javë paraprakisht me të gjithë studentët romë  Në të marrin pjesë të paktën 51% e numrit të përgjithshëm të nxënësve romë në shkollë


 Mësimdhënësit-koordinatorët i prezantojnë të pranishmit me përzgjedhjen me detyrat dhe mënyrën e punës së Unionit të Shkollës përmes materialit të shkruar  Grupet speciale formohen nga të pranishmit për çdo brez  Secili grup propozon të paktën një kandidat nga gjenerata e tyre për anëtar të USH pavarësisht nga gjinia e tyre  Kandidatët përmblidhen në një vend të spikatur nga të gjitha brezat  secili kandidat i propozuar pajtohet me zgjedhjen e tij / saj për të marrë pjesë në zgjedhje  Formohet një komision për përzgjedhjen e tre anëtarëve nga studentët jokandidatë  Grupi është i moshës, gjinisë dhe i përzier etnikisht  Kandidatët regjistrohen sipas rendit alfabetik në fletëvotime (veçmas për secilën gjeneratë)  Të gjithë të pranishmit marrin një fletëvotim me kandidatë nga brezi i tyre  Çdo votë individualisht dhe fshehurazi duke rrumbullakuar vetëm një kandidat  Fletët e votimit mblidhen në një kuti votimi  Komisioni zgjedhor numëron publikisht votat dhe shpall publikisht kandidatët e përzgjedhur  Një anëtar i Unionit të Shkollës zgjidhet për çdo brez, pavarësisht nga gjinia e tyre 

Të zgjedhurit janë ata që kanë fituar më shumë vota

 Kandidatët e zgjedhur nga dy gjeneratat e fundit bëhen gjithashtu anëtarë të kryesisë së Unionit Shkollor  Lista e anëtarëve të zgjedhur të Unionit të Shkollës dhe kryesisë së Unionit së Shkollës nënshkruhet nga komisioni zgjedhor dhe i njëjti i paraqitet: këshillit të mësuesve, këshillit të prindërve, drejtorit të shkollës, bordit të shkollës, kryesisë së Unionit të Shkollës


 Lista e anëtarëve të zgjedhur të Kryesisë së USH të të gjitha gjuhëve mësimore në shkollë janë nënshkruar nga komisioni zgjedhor dhe shfaqet dukshëm për të gjithë nxënësit në shkollë

Tabela e informacionit brenda shkollës:  Ekziston një tabelë informacioni për nevojat e studentëve  Tabela vendoset në një vend të spikatur në shkollë  Ka dimensionin minimal 100x70cm.  Gjysma e tij përdoret vetëm për nevojat e Unionit Shkollor  Lajmet dhe informacionet vendosen mbi të  I gjithë informacioni shfaqet në të gjitha gjuhët mësimore në shkollë  Pranë tij ka skema me trupa, shkallë komunikimi, procedurë përzgjedhjeje për komunitetin në klasë dhe Unionit e Shkollës  Lista e anëtarëve të Unionit të Shkollës theksohet në të  Lista e anëtarëve të kryesisë së Unionit Shkollor është theksuar në të  Kryetari i kryesisë së Unionit të Shkollës theksohet 7. Modelet për komunikimin zyrtar të nxënësve për secilin autoritet dhe organ shkollor janë:  Modelet janë zhvilluar c

Ka shembuj në gjuhët udhëzuese të shkollës

c

Ato janë në dispozicion në sekretarinë e shkollës

c

Informacioni shfaqet në vende të dukshme në shkollë

Këshilli i Nxënësve të Shkollës së Mesme Kjo organizatë është një organizatë ombrellë e Komuniteteve të Shkollave të Mesme në Qytet ose Qytet të caktuar. Ajo ka një rol përfaqësimi me


qëllim që të mbrojë problemet e studentëve para Këshillit Bashkiak të Qytetit si vendimmarrës ose çdo institucion tjetër Kombëtar që ndikon në jetën dhe zhvillimin e të rinjve të moshës midis 14 dhe 19 vjeç. Organizata u zhvillua nga anëtarët e Kryesive së Unionit të Shkollave të Mesme ose ndonjë tjetër tjetër në Union të Shkollave të Mesme. Ky proces fillon me një bord nismëtar i cili shndërrohet në një Kuvend të Këshillave e cila udhëhiqet nga anëtarët e zgjedhur të bordit. Bordi Imitues Një OJQ lokale ose një grup mësuesish/koordinatorësh mund të inicojnë procesin e krijimit të një Këshilli Studentor të Shkollës së Mesme së bashku me anëtarët e Sindikatave të Shkollave. Thirrja e hapur për anëtarët e bordit të iniciativës hartohet nga mentorët dhe publikohet në mediat lokale, portalet e të rinjve dhe i dërgohet të gjithë stafit të shkollës për t'u shpërndarë më tej nxënësve. Në varësi të realitetit lokal të pjesëmarrjes së të rinjve në shkolla, të rinjtë ftohen të bëhen anëtarë të Kuvendit të Përgjithshme të Unionit të Studentëve. Në mënyrë ideale, anëtarët e këtij organi duhet të emërohen përfaqësues të secilës prej kryesive të sindikatave të shkollave të mesme. Por në vendet dhe rastet kur nuk ka sindikata të shkollave të mesme të zhvilluara ose funksionale, çdo student i interesuar që është të paktën një kryetarë ose një zëvendës i një komuniteti në klasë.

Sapo të krijohet ekipi zhvillon materiale dhe informacione për këshillin. Në këtë fazë kriteret fillestare do të përcaktohen në varësi të realitetit lokal të të rinjve dhe zgjedhjet e përgjithshme do të shpallen për të ftuar palët e interesuara.


Kuvendi I Përgjithshëm i Unionit të Shkollave të Mesme Kuvendi i Përgjithshëm është organi më i lartë vendimarrës i këshillit i cili zgjedh bordin e tij dhe grupet e tjera të punës për të siguruar funksionalitetin e duhur. Kuvendi drejtohet nga anëtarët e bordit nismëtar të cilët paraqesin projekt dokumentet për konstituimin e këshillit. Ai miraton statutin e unionit dhe dokumente të tjera të nevojshme të tilla si rregullat dhe komisionet e Kuvendit. Bordi Drejtues i Unionit të Shkollës së Mesme Bordi drejtues është organi vendimmarrës midis dy kuvendeve të përgjithshme. Anëtarët e tij zgjidhen gjatë Kuvendit të Përgjithshme dhe mund të përbëhet nga 5 deri në 9 anëtarë. Zgjedhjet për anëtarët e bordit drejtues duhet të bëhen në mënyrë demokratike dhe pjesëmarrëse me vota të fshehta. niveli ndërkombëtar për organizatat dhe rrjetet e tjera, duke lejuar që aktivitetet dhe praktikat të përsëriten dhe përshtaten brenda komuniteteve lokale. Detyrimet e Këshillit Për të përfaqësuar interesat e anëtarëve të saj; Të ndjekë dhe të marrë pjesë në zhvillimin e politikave vendore dhe kombëtare; Të jetë zëri i të rinjve në qytet; Të mos lidhet me një parti politike ose subjekt tjetër politik; Për të qenë pjesë e Këshillit Rinor Lokal;


Rreth Qendrës për Dialog Interkulturor (CID) Qendra për Dialog Interkulturor (CID) është një organizatë e shoqërisë civile që punon për të promovuar pranimin ndërkulturor dhe qytetarinë aktive përmes proceseve të ngritjes së kapaciteteve, arsimit dhe punës së të rinjve. Aktiviteti i organizatës përqendrohet në shumë aspekte që janë me interes për të rinjtë: nga ofrimi i shërbimeve dhe informacioneve e deri tek hulumtimi dhe mbështetja për krijimin e politikave dhe rrjetëzimin.

CID

punon për të krijuar bashkësi të ndryshme të përgjegjshme dhe

bashkëpunuese ku qytetarët kontribuojnë në mënyrë aktive në zhvillimin shoqëror dhe integrimin. Misioni ynë është të sigurojmë një zhvillim të qëndrueshëm të komunitetit duke krijuar mundësi për angazhim cilësor të shoqërisë civile, avancimin e mundësive për të mësuar dhe përfshirje aktive të të rinjve dhe qytetarëve të tjerë

Më shumë rreth CID-it mund të gjeni në: www.cid.mk


RRETH AUTORIT

Florim Rexhepi Anshtë një punëtor rinor me përvojë i vendosur në Kumanovë që aktualisht është duke punuar në fushën e arsimit dhe trajnimit në temat e organizimit të të rinjve, pjesëmarrjes së të rinjve, mësimit ndërkulturor dhe zhvillimit të komunitetit.

1

Strategjia Kombëtare e Rinisë (2016 - 2025), Agjensioni për të rinjtë, Maqedonia e Veriut

2https://www.voicesofyouth.org/understanding-youth-participation

3Have

Your Say! - Manual on the Revised European Charter on the Participation of Young People in Local and Regional Life (New Edition) (2015) 4 . Lauritzen, P., keynote speech on participation presented at the Training Course on the development and implementation of participation projects at local and regional level, the European Youth Centre, Strasbourg, June 2006. 5https://www.voicesofyouth.org/youthadvocacy 6 UNICEF’s Youth Advocacy Guide 7https://www.youthdoit.org/themes/meaningful-youthparticipation/#:~:text=Meaningful%20Youth%20Participation%20(MYP)%20means,the%20involvement% 20of%20youth%20voices. 8https://www.un.org/en/global-issues/human-rights 9https://www.youthdoit.org/themes/meaningful-youth-participation/ 10https://web.archive.org/web/20200509140102/https://www.childrightscampaign.org/what-is-the-crc/ 11"Public Policy Decision Making ." Pollution A to Z. . Encyclopedia.com. 16 Jun. 2021 12 E. Lagerspetz, in Encyclopedia of Applied Ethics (Second Edition), 2012 13 https://chrcr.org.mk/en/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.