Page 1

ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΑ Γ’ ΓΤΜΝΑ΢ΚΟΤ

ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΚ ΠΕΚΡΑΜΑΣΚ΢ΜΟ΢

ΜΠΑ΢ΔΕΚΗ ΧΡΤ΢ΑΦΟΤΛΑ Σχ.ζτοσ: 2016-2017

Γυμναςιο Κτζασ


Ο΢ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗ: Ατομική εργασία: Απόκτθςθ και ανάπτυξθ τεχνολογικϊν γνϊςεων και δεξιοτιτων ,μζςα από το κζμα που επζλεξαν να καταςκευάςουν ,να γράψουν εργαςία και να το παρουςιάςουν ςταδιακά και ςε ςεμινάρια.

Β’ ΤΑΞΗ: Ομαδική εργασία:

Ζμακαν πωσ ,με τθν ςυμβολι τθσ τεχνολογίασ παράγονται προϊόντα και υπθρεςίεσ μζςα ςτο περιβάλλον μιασ οργανωμζνθσ επιχείρθςθσ.

Γ’ ΤΑΞΗ: Έρευνα και Πειραματισμός:

Θα μάκουν τθ μεκοδολογία και τισ διαδικαςίεσ που βελτιϊνονται τα υπάρχοντα προϊόντα ι οι υπθρεςίεσ και το πϊσ παράγονται νζα.

ΡΩΣ ΑΝΑΡΤΥΣΕΤΑΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ

ΕΦΕΥ΢ΕΣΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΡΙΣΤΗΜΗ

Ε΢ΕΥΝΑ

ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΑ

ΡΕΙ΢ΑΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΝΕΕ΢ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΕ΢

ΕΥ΢ΕΣΙΤΕΧΝΙΑ

ΜΕΤΑΦΟ΢Α ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε΢ΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΥΞΗ


Για να αναπτυχκοφν οι νζεσ τεχνολογίεσ κα πρζπει πρϊτα να αναπτυχκοφν νζεσ γνϊςεισ και διαδικαςίεσ βαςιηόμενεσ ςτθν επιςτιμθ και ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ. Ο ςυνδυαςμόσ όλων αυτϊν μζςω ζρευνασ και πειραματιςμοφ κα επιφζρει τισ νζεσ τεχνολογίεσ του αφριο.

ΕΠΚ΢ΣΗΜΗ: Επιςτιμθ είναι το ςφςτθμα απόκτθςθσ γνϊςεων, με βάςθ τθν ζρευνα, τθν οργάνωςθ και τθν ταξινόμθςθ των νζων πλθροφοριϊν. Καμία επιςτθμονικι γνϊςθ δεν είναι ποτζ άχρθςτθ, αλλά αποτελεί το υπόβακρο για περαιτζρω γνϊςθ και εξειδίκευςθ.

ΑΝΑΚΑΛΤΨΗ: Ανακάλυψθ είναι θ ζρευνα και θ χριςθ ι θ διατφπωςθ για πρϊτθ φορά κάποιου προχπάρχοντοσ πράγματοσ. Δεν ανακαλφπτεται κάτι για δεφτερθ φορά ,εκτόσ ίςωσ από το να αναπαραχκεί για επιβεβαίωςθ τθσ αρχικισ ανακάλυψθσ.( θ γραφι ,ο


θλεκτριςμόσ, το πετρζλαιο, ζνασ νζοσ πλανιτθσ είναι ανακαλφψεισ αφοφ προχπιρχαν και ο άνκρωποσ κάποια ςτιγμι τα βρικε).


ΕΦΕΤΡΕ΢Η: Εφεφρεςθ χαρακτθρίηεται οποιαδιποτε δθμιουργικι ενζργεια του ανκρϊπου, που καταλιγει ςτθν επινόθςθ πραγμάτων που δεν υπιρχαν προθγουμζνωσ. Εφεφρεςθ είναι θ ςφλλθψθ μιασ πρωτότυπθσ ιδζασ και θ τεχνικι τθσ πραγματοποίθςθ.

ΕΤΡΕ΢ΚΣΕΧΝΚΑ: Ευρεςιτεχνία ι πατζντα είναι το αποκλειςτικό δικαίωμα χριςθσ που δίνεται για κάποιο διάςτθμα ςτον εφευρζτθ μιασ νζασ εφεφρεςθσ. Το δικαίωμα αυτό απαγορεφει ςε άλλουσ να χρθςιμοποιοφν τθν κατοχυρωμζνθ εφεφρεςθ χωρίσ τθν


άδεια του κατόχου του διπλϊματοσ ευρεςιτεχνίασ. Οι ευρεςιτεχνίεσ δίνουν μια ζνδειξθ εφαρμογϊν νζων τεχνολογιϊν.

ΚΑΚΝΟΣΟΜΚΑ: Με τον όρο καινοτομία εννοείται κάκε νζα και πρωτοποριακι ιδζα για τθν υλοποίθςθ κάποιασ εφεφρεςθσ. Η καινοτομία είναι αυτι που μεταμορφϊνει τισ εφευρζςεισ ςε εμπορικά προϊόντα, υπθρεςίεσ και επιχειριςεισ και αλλάηει τον κόςμο που ηοφμε.


ΕΡΕΤΝΑ: Ζρευνα είναι θ αναηιτθςθ νζασ γνϊςθσ. Αυτι θ νζα γνϊςθ μπορεί να αξιοποιθκεί άμεςα ι όχι προσ όφελοσ τθσ κοινωνίασ .Είναι μια ςθμαντικι δραςτθριότθτα ,γιατί αναδεικνφει ,ςυγκροτεί και προάγει τισ επιςτιμεσ. Ζρευνα είναι θ πρακτικι εφαρμογι γνϊςεων, τεχνολογίασ και επιςτθμϊν για τθν ανακάλυψθ νζασ γνϊςθσ ςχετικά με προϊόντα, διαδικαςίεσ και υπθρεςίεσ κακϊσ και για τθ βελτίωςθ του τεχνολογικοφ κόςμου ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ. Εκφράηει τθν προςπάκεια να χρθςιμοποιθκοφν οι επιςτθμονικζσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ για τθ δθμιουργία νζων και χριςιμων προϊόντων και διεργαςιϊν ςε ςφντομο χρόνο και με αξιόπιςτο τρόπο.


ΠΕΚΡΑΜΑΣΚ΢ΜΟ΢: Είναι θ αναπαραγωγι ενόσ φυςικοφ φαινομζνου (ςτο εργαςτιριο ι ζξω από αυτό) με ςυνκικεσ αυςτθρά περιοριςμζνεσ και ελεγχόμενεσ από τθν επιςτθμονικι ζρευνα. Η μεταφορά ενόσ φαινομζνου ςτο εργαςτιριο και θ δυνατότθτα επανάλθψισ του ςε ρυκμιηόμενα χρονικά πλαίςια και με κακοριςμζνεσ και ελεγχόμενεσ ςυνκικεσ οδθγεί ςτθ διατφπωςθ ςυμπεραςμάτων ,τα οποία, αφοφ πλζον επαλθκεφτθκαν πειραματικά ,αποτελοφν ζνα νόμο. Ζνα πείραμα ακόμθ και αν δεν επαλθκεφςει τισ υποκζςεισ μασ ,είναι χριςιμο ,αφοφ κα δοφμε τι λάκοσ κάναμε.


ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΚ ΑΝΑΠΣΤΞΗ: Ζρευνα και ανάπτυξθ είναι θ δθμιουργικι εργαςία , θ οποία καλφπτει όλεσ τισ μορφζσ τθσ ζρευνασ και πραγματοποιείται ςε ςυςτθματικι βάςθ, με ςκοπό τθν αφξθςθ του αποκζματοσ τθσ γνϊςθσ και τθν ανάπτυξθ νζων εφαρμογϊν. Ανάπτυξθ ςθμαίνει τισ διαδικαςίεσ βελτίωςθσ μιασ τεχνολογίασ ι ενόσ προϊόντοσ με ςτόχο τθν μελλοντικι παραγωγι του.

ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΑ΢: Με τον όρο μεταφορά τεχνολογίασ εννοοφμε τθ διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ : α) θ τεχνολογία ι θ γνϊςθ μεταφζρεται από το μζροσ που αναπτφχκθκε και ςε κάποιο άλλο μζροσ ι για άλλο ςκοπό β) θ τεχνολογικι γνϊςθ μεταφζρεται από μια εφεφρεςθ ςε κάποια άλλθ παρόμοια ι όχι.


ΟΡΚ΢ΜΟ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢Η΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ Με τον όρο ζρευνα εννοοφμε το ςφνολο των οργανωμζνων ενεργειϊν που γίνονται, με ςκοπό να ανακαλυφκεί κάτι νζο ι να ερμθνευτεί κάτι που μασ ενδιαφζρει. Κάκε νζα γνϊςθ αποτελεί ςθμαντικι ανκρϊπινθ κατάκτθςθ ανεξάρτθτα αν αξιοποιθκεί αμζςωσ ι όχι. Η ζρευνα ςυντελεί: α) ςτθν κατανόθςθ των φαινομζνων ( ΕΠΚ΢ΣΗΜΗ) β) ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των πρϊτων υλϊν, ςτθ δθμιουργία ςυνκετικϊν υλϊν, ςτθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ, ςτον ςχεδιαςμό νζων προϊόντων ,ςτθ βελτίωςθ βιομθχανικϊν διαδικαςιϊν παραγωγισ, ςτθν προςταςία που περιβάλλοντοσ κ.λ.π (ΣΕΧΝΟΛΟΓΚΑ)

ΕΠΚ΢ΣΗΜΟΝΚΚΗ ΕΡΕΤΝΑ Επιςτθμονικι ζρευνα είναι αυτι που δζχεται ,ότι για να είναι θ γνϊςθ ζγκυρθ πρζπει να επαλθκεφεται από τα εμπειρικά δεδομζνα και να αποςκοπεί ςτθ γενίκευςθ ( δθλαδι τα ςυμπεράςματα που βγαίνουν να ζχουν τθ μεγαλφτερθ δυνατι ιςχφ). Είναι θ ςκόπιμθ και ςυςτθματικι διαδικαςία θ οποία ακολουκείται για τθ διερεφνθςθ ενόσ κζματοσ-προβλιματοσ ,με ςκοπό τθ ςυλλογι ελεγχομζνων δεδομζνων τα οποία μποροφν να αναλυκοφν και να μελετθκοφν ςυςτθματικά ,ζτςι ϊςτε να επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ αρχϊν και κεωριϊν και να προάγουν τθν επιςτθμονικι γνϊςθ. Τπόκεςθ είναι μια αβζβαιθ απάντθςθ ( ιςχυριςμόσ) ςε ζνα ερϊτθμα ερευνθτικισ φφςθσ ι μια προςωρινι πρόβλεψθ. Η επιςτθμονικι ζρευνα λοιπόν είναι μια ςκόπιμθ προςπάκεια με αφετθρία ζνα ςυγκεκριμζνο πρόβλθμα ι υπόκεςθ. Στθρίηεται ςε επιςτθμονικι και μεκοδικι εργαςία (ςε κεωρθτικό και πειραματικό επίπεδο) που τθ διακρίνει αυςτθρι λογικι. Σκοπόσ τθσ είναι να παραχκεί μια νζα γνϊςθ ι να προτακεί λφςθ ςε ζνα πρόβλθμα ι να επαλθκεφςει ι να απορρίψει τθν υπόκεςθ που διατυπϊκθκε.

ΧΑΡΑΚΣΗΡΚ΢ΣΚΚΑ ΕΠΚ΢ΣΗΜΟΝΚΚΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢: 1) Απορρίπτει τισ προςωπικζσ εμπειρίεσ ωσ μεκόδουσ απόκτθςθσ γνϊςθσ και δζχεται μόνο αυτζσ που μποροφν να επαλθκευτοφν. 2) Αςχολείται με ανακάλυψθ νζων γνϊςεων κακϊσ και με επαλικευςθ ι επανάλθψθ ι διόρκωςθ των ευρθμάτων μιασ άλλθσ ζρευνασ. 3) Τάςθ για αντικειμενικότθτα τόςο ςτισ μετριςεισ ,όςο και ςτθν ανάλυςθ των δεδομζνων.


4) Στθρίηεται ςε ςυςτθματικι και μεκοδικι εργαςία που τθ διακρίνει αυςτθρι λογικι. 5) Τα πορίςματα τθσ επιςτθμονικισ ζρευνασ δεν είναι τελεςίδικθ γνϊςθ .Κάκε εφρθμα μπορεί να ελεγχκεί ι να διορκωκεί. 6) Αξιοπιςτία των μζςων που κα χρθςιμοποιθκοφν. 7) Διάκεςθ για τεκμθρίωςθ των προτεινόμενων. 8) Σαφινεια ςτθ διατφπωςθ των ερωτθμάτων και των αποτελεςμάτων. 9) Καταλιγει ςε μια γραπτι ζκκεςθ – μελζτθ ,θ οποία είναι ςτθ διάκεςθ κάκε ενδιαφερομζνου.

ΒΗΜΑΣΑ ΕΠΚ΢ΣΗΜΟΝΚΚΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ 1) Ρροςδιοριςμόσ του προβλιματοσ ι του αντικειμζνου 2) Συςτθματικι ςυλλογι δεδομζνων από παρατθριςεισ και πειράματα (μζτρθςθ) 3) Ανάλυςθ των δεδομζνων με τθ χριςθ τθσ ςτατιςτικισ 4) Ερμθνεία των αποτελεςμάτων 5) Ρικανι τροποποίθςθ τθσ αρχικισ υπόκεςθσ 6) Κατάλθξθ ςε επιςτθμονικι κεωρία και δθμοςίευςι τθσ ςε επιςτθμονικά περιοδικά

ΕΚΔΗ ΕΠΚ΢ΣΗΜΟΝΚΚΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ Α) ΒΑ΢ΚΚΗ ΕΡΕΤΝΑ Είναι εκείνθ που ςτοχεφει ςτθν αφξθςθ των επιςτθμονικϊν γνϊςεων και κακοδθγείται από τθν περιζργεια ι το ενδιαφζρον των επιςτθμόνων ( κατανόθςθ και ερμθνεία του κόςμου). Δεν καταςκευάηει ι επινοεί κάτι, αλλά παράγει γνϊςθ. Ραραδείγματα: ανακάλυψθ νζου πλανιτθ, εξεφρεςθ αντιβιοτικϊν βοτάνων ςτθ φφςθ, ανακάλυψθ κοιταςμάτων διαμαντιϊν ςτθν Ανταρκτικι. Β) ΕΦΑΡΜΟ΢ΜΕΝΗ ΕΡΕΤΝΑ Είναι εκείνθ που ςτοχεφει ςτθν επίλυςθ πρακτικϊν προβλθμάτων του ςφγχρονου κόςμου και κακοδθγείται από τισ εκάςτοτε αξίεσ τθσ κοινωνίασ ( βελτίωςθ τθσ ηωισ του ανκρϊπου) .Βαςίηει τθν ανάπτυξι τθσ βζβαια ςτθ γνϊςθ που ζχει αποκτθκεί από τθ βαςικι ζρευνα. Ραραδείγματα: αξιοποίθςθ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, ςυςτιματα αςφαλείασ ςτα μεταφορικά μζςα, βελτίωςθ τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ.


΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑ: Το κίνθτρο τθσ βαςικισ ζρευνασ είναι θ γνϊςθ ωσ αυτοςκοπόσ, ενϊ εκείνο τθσ εφαρμοςμζνθσ ζρευνασ είναι θ γνϊςθ για εξυπθρζτθςθ πρακτικϊν αναγκϊν ι επικυμιϊν. ΡΑ΢ΑΔΕΙΓΜΑ: οι ακτίνεσ Χ αποτελοφν αποτζλεςμα τθσ βαςικισ ζρευνασ, ενϊ ο αξονικόσ τομογράφοσ είναι αποτζλεςμα τθσ εφαρμοςμζνθσ.

΢Ε ΣΚ ΜΑ΢ Β0ΗΙΑΕΚ Η ΕΠΚ΢ΣΗΜΟΝΚΚΗ ΕΡΕΤΝΑ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Συντελεί ςτθν καλφτερθ αξιοποίθςθ των πρϊτων υλϊν Αναπτφςςει ςυνκετικά υλικά Βελτιϊνει τισ ςυνκικεσ εργαςίασ Ελαχιςτοποιεί το κόςτοσ παραγωγισ Συμβάλλει ςτθ ςχεδίαςθ νζων προϊόντων Βελτιϊνει όλο το φάςμα δραςτθριοτιτων τθσ βιομθχανίασ ι τθσ επιχείρθςθσ Συμβάλλει ςτθν καταπολζμθςθ αςκενειϊν Βελτιϊνει τισ ςφγχρονεσ καταςκευζσ Δθμιουργεί ανκεκτικζσ ποικιλίεσ φυτϊν ςε ζντομα ι ηιηάνια


΢ΣΑΙΕΡΕ΢ Είναι τα χαρακτθριςτικά ι οι παράγοντεσ εκείνοι που παραμζνουν ςτθν ίδια κατάςταςθ (δθλαδι δε μεταβάλλονται ,δεν ζχουν διαφορετικζσ τιμζσ ) για τα διάφορα ςτοιχεία ενόσ ςυνόλου ,για όλεσ τισ παρατθριςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ζρευνασ

ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ΢ Ωσ μεταβλθτι ορίηουμε : κάκε κοινό χαρακτθριςτικό που ζχουν όλα τα ςτοιχεία ενόσ ςυνόλου ( πράγματα, καταςτάςεισ, πρόςωπα) ,και που οποίου οι διαφορετικζσ τιμζσ που αντιςτοιχοφν ςε κάκε ςτοιχείο του ςυνόλου ,διαχωρίηουν τα ςτοιχεία μεταξφ τουσ. Κατά τθ διάρκεια μιασ ζρευνασ μεταβλθτι ονομάηουμε κάκε μζγεκοσ που μεταβάλλεται (αυξάνεται ι μειϊνεται). Αυτό που μεταβάλλεται μπορεί να είναι φυςικό μζγεκοσ, χαρακτθριςτικό, φαινόμενο, γεγονόσ, κατάςταςθ κ.λ.π. Οι ζρευνεσ επιδιϊκουν να διατυπϊςουν τθ ςχζςθ που υπάρχει μεταξφ των μεταβλθτϊν του προβλιματοσ.

ΕΚΔΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ Α) ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ ( ΑΚΣΚΟ ) Είναι αυτι που ελζγχεται ι μεταβάλλεται κατά βοφλθςθ του ερευνθτι, είναι το αίτιο.

Β) ΕΞΑΡΣΗΜΕΝΗ ΜΕΣΑΒΛΗΣΗ ( ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑ) Είναι αυτι που δζχεται τθν επίδραςθ τθσ ανεξάρτθτθσ, είναι το αποτζλεςμα. Μεταβάλλεται λόγω των αλλαγϊν τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ. Η εξαρτθμζνθ μεταβλθτι δεν επθρεάηεται από τον ερευνθτι.

Γ) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕ΢ Θ ΢ΣΑΙΕΡΕ΢ ΜΕΣΑΒΛΗΣΕ΢ Είναι εκείνεσ που ο ερευνθτισ αποφαςίηει να διατθριςει ςτακερζσ ςε όλθ τθ διάρκεια τθσ ζρευνασ.


΢ΧΕ΢Η ΜΕΣΑΞΤ ΣΩΝ ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ Οι ερευνθτζσ προςπακοφν να βρουν μια ςχζςθ τθσ μορφισ : y = f(x) Ππου x = ανεξάρτθτθ μεταβλθτι Y = εξαρτθμζνθ μεταβλθτι Η ανεξάρτθτθ μεταβλθτι προθγείται ενϊ θ εξαρτθμζνθ ακολουκεί. Για διαφορετικζσ τιμζσ τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ προςπακοφμε να προςδιορίςουμε πειραματικά τισ τιμζσ τθσ εξαρτθμζνθσ και ςτθ ςυνζχεια το νόμο που διζπει τθ ςχζςθ μεταξφ των δφο μεταβλθτϊν.


ΜΕΙΟΔΟΛΟΓΚΑ ΣΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΢ΣΑΔΚΑ ΕΠΚ΢ΣΗΜΟΝΚΚΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΒΗΜΑΣΑ ΔΚΑΔΚΚΑ΢ΚΑ΢ ΕΠΚ΢ΣΗΜΟΝΚΚΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢

ΒΗΜΑ 1

ΒΗΜΑ 2

Ρροςδιοριςμόσ του Ρροβλιματοσ

Συλλογι δεδομζνων

ΒΗΜΑ 4

ΒΗΜΑ 3

Εξαγωγι Συμπεραςμάτων

Ανάλυςθ δεδομζνων με τθ χριςθ τθσ ςτατιςτικισ

ΒΗΜΑ 5 Αξιοποίθςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ Ε΢ΕΥΝΑΣ Α) ΕΚ΢ΑΓΩΓΗ ΢ΣΗ ΔΚΑΣΤΠΩ΢Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ Ρροςδιορίηονται τεχνολογικά προβλιματα ,αναφζρονται ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία που κζλουν μελζτθ και ορίηονται ποια χαρακτθριςτικά τουσ κα μεταβάλλονται ςτθν ζρευνα και ποια κα παραμζνουν ςτακερά ( κακορίηονται δθλαδι οι μεταβλθτζσ).

Β) ΑΝΑΖΗΣΗ΢Η ΠΗΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ΢Η΢ Συλλογι και αξιοποίθςθ όλων των πλθροφοριϊν που ςχετίηονται με τα κζματα τθσ ζρευνασ .Πλεσ οι πθγζσ πλθροφόρθςθσ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ,όπωσ επιςτθμονικά άρκρα, βιβλία, περιοδικά, εφθμερίδεσ διαδίκτυο, επιςκζψεισ ςε κατάλλθλουσ χϊρουσ.

Γ) ΔΚΑΜΟΡΦΩ΢Η ΣΗ΢ ΤΠΟΙΕ΢Η΢ ΣΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ ΥΡΟΘΕΣΗ είναι μια αβζβαιθ απάντθςθ ( ιςχυριςμόσ ) ςε ζνα ερϊτθμα ερευνθτικισ φφςθσ ι μια προςωρινι πρόβλεψθ. Η διαμόρφωςθ τθσ υπόκεςθσ ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία και αποτελεί τον κεντρικό άξονα γφρω από τον οποίο περιςτρζφεται όλθ θ ερευνθτικι διαδικαςία. Η υπόκεςθ πρζπει ι να επαλθκευτεί ι να απορριφκεί. Είναι μια κατάςταςθ υπό δοκιμι ,που εξθγεί τθ ςχζςθ μεταξφ των μεταβλθτϊν.

Δ) ΚΑΙΟΡΚ΢ΜΟ΢ ΣΚΣΛΟΤ Ο τίτλοσ πρζπει να περιγράφει ςφντομα και με ςαφινεια το αντικείμενο μελζτθσ τθσ ζρευνασ. Ρρζπει να δίνει ςτον αναγνϊςτθ τθ δυνατότθτα να αντιλθφκεί εφκολα το κζμα που αφορά. Ρρζπει να είναι επίςθσ ακριβισ ,περιεκτικόσ και να περιλαμβάνει τισ μεταβλθτζσ που μελετϊνται κακϊσ και τθ μεταξφ τουσ ςχζςθ που πρόκειται να διερευνθκεί. Μπορεί να αλλάξει λίγο κατά τθν πορεία τθσ ζρευνασ ,ανάλογα με τισ πλθροφορίεσ που κα ςυγκεντρωκοφν.

Ε) ΚΑΙΟΡΚ΢ΜΟ΢ ΜΕΣΑΒΛΗΣΩΝ Ρροςδιορίηονται θ ανεξάρτθτθ, θ εξαρτθμζνθ και οι ελεγχόμενεσ μεταβλθτζσ. Η ζρευνα απαιτεί να ςχεδιαςτεί θ καλφτερθ δυνατι ςτρατθγικι που μπορεί να αποδείξει μια ςχζςθ μεταξφ των μεταβλθτϊν ,και ςτθ ςυνζχεια να προςδιορίςει τθ μορφι τθσ ςχζςθσ αυτι.

΢Σ) ΢ΧΕΔΚΑ΢Η ΚΑΚ ΕΚΣΕΛΕ΢Η ΠΕΚΡΑΜΑΣΟ΢ Σχεδιάηονται και καταςκευάηονται μοντζλα επιλζγονται εργαλεία, ςυςκευζσ και όργανα, γίνεται το διάγραμμα ροισ των εργαςιϊν και τζλοσ εκτελείται το πείραμα με τθ μζτρθςθ των μεταβλθτϊν. Η ζρευνα είναι αξιόπιςτθ όταν επαναλαμβάνεται


με τισ ίδιεσ ςυνκικεσ και δίνει τα ίδια αποτελζςματα. Είναι αντικειμενικι όταν ο ερευνθτισ δεν επθρεάηεται από τθν υποκειμενικι του αντίλθψθ.

Ζ) ΑΝΑΛΤ΢Η ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΩΝ ΜΕ ΣΗ ΧΡΗ΢Η ΣΗ΢ ΢ΣΑΣΚ΢ΣΚΚΗ΢ Καταςκευάηονται γραφικζσ παραςτάςεισ και γίνεται ςτατιςτικι ανάλυςθ.

Η) ΕΡΜΗΝΕΚΑ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΩΝ—΢ΤΜΠΕΡΑ΢ΜΑΣΑ Γίνεται επαλικευςθ ι απόρριψθ τθσ υπόκεςθσ, ερμθνεία τθσ ςχζςθσ των μεταβλθτϊν, ςφγκριςθ με αντίςτοιχεσ ζρευνεσ και προτάςεισ για ςυμπλθρωματικζσ ζρευνεσ.

Ι) ΓΕΝΚΚΕΤ΢Η ΣΩΝ ΠΕΚΡΑΜΑΣΚΚΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕ΢ΜΑΣΩΝ Για να ζχει μια ζρευνα αξία ι επιςτθμονικό ενδιαφζρον ,κα πρζπει να είναι δυνατόν να γενικευτοφν τα ερευνθτικά τθσ αποτελζςματα πζρα από τισ ςυγκεκριμζνεσ ερευνθτικζσ ςυνκικεσ. Υπάρχουν τρείσ κατευκφνςεισ προσ τισ οποίεσ μποροφν να γενικευτοφν τα ερευνθτικά αποτελζςματα: 1) Σε άλλεσ ομάδεσ ατόμων-αντικειμζνων 2) Σε άλλεσ ερευνθτικζσ ςυνκικεσ 3) Σε άλλουσ λειτουργικοφσ οριςμοφσ τθσ ανεξάρτθτθσ και εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ.


ΚΚΝΔΤΝΟΚ ΓΚΑ ΣΗΝ ΑΞΚΟΠΚ΢ΣΚΑ ΣΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ 1) Κ΢ΣΟΡΚΑ: Ο κίνδυνοσ αυτόσ αναφζρεται ςτα γεγονότα που ςυμβαίνουν κατά τθ διάρκεια τθσ πειραματικισ διαδικαςίασ και που δθμιουργοφν επιδράςεισ ςτθν εξαρτθμζνθ μεταβλθτι ,πζραν αυτϊν τθσ ανεξάρτθτθσ μεταβλθτισ. 2) ΩΡΚΜΟΣΗΣΑ: Ο κίνδυνοσ αυτόσ αναφζρεται ςτθ διαφορετικι ανταπόκριςθ των αντικειμζνων τθσ ζρευνασ ,ςε διαφορετικι χρονικι ςτιγμι ( π.χ αποτελεςματικότθτα μεκόδου διδαςκαλίασ το πρωί ςε ςχζςθ με το βράδυ). 3) ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΕ΢ ΜΕΣΡΗ΢ΕΚ΢: Ο κίνδυνοσ αυτόσ αναφζρεται ςτθν επιρροι προγενζςτερων μετριςεων πάνω ςτισ επόμενεσ ( τεςτ νοθμοςφνθσ ςε ζνα ςφνολο που ζχει ξανακάνει το τεςτ). 4) ΧΡΗ΢Η ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΣΡΗ΢Η΢: Ο κίνδυνοσ αυτόσ αναφζρεται ςτον διαφορετικό τρόπο των μετριςεων ,ςτθ χριςθ διαφορετικϊν οργάνων ι ερωτθματολογίων, ςτα λάκθ ανάγνωςθσ-αξιολόγθςθσ των οργάνων ι ερωτθματολογίων μζτρθςθσ, ςτθν κακι λειτουργία των οργάνων μζτρθςθσ αλλά και ςτθν εμπειρία του ερευνθτι. 5) ΠΑΛΚΝΔΡΟΜΗ΢Η: Ο κίνδυνοσ αυτόσ αναφζρεται για αποτελζςματα που κα προκφψουν βαςιηόμενα ςε ακραίεσ προγενζςτερεσ καταςτάςεισ ( εφαρμογι εκπαιδευτικοφ προγράμματοσ ςε χαμθλοφ επιπζδου μακθτικό πλθκυςμό και διεξαγωγι ζρευνασ για εκτίμθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του προγράμματοσ). 6) ΔΚΑΔΚΚΑ΢ΚΕ΢ ΕΠΚΛΟΓΗ΢ ΣΩΝ ΢ΣΟΚΧΕΚΩΝ ΣΗ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢ (ατόμων, αντικειμζνων, δοκιμίων ): Ο κίνδυνοσ αυτόσ αναφζρεται ςτισ διαφορζσ που μπορεί να ζχουν οι ομάδεσ ατόμων ι αντικειμζνων, που κα διαμορφωκοφν για ςφγκριςθ, πριν τθν εμπλοκι τουσ ςτθν ερευνθτικι διαδικαςία ( εφαρμογι προγραμμάτων: διδαςκαλίασ με υπολογιςτζσ και διδαςκαλίασ με διάλεξθ ςτθν τάξθ).


Η ΢ΣΑΣΚ΢ΣΚΚΗ Ω΢ ΕΡΓΑΛΕΚΟ ΢ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ ΟΡΚ΢ΜΟ΢: Στατιςτικι είναι θ επιςτθμονικι μζκοδοσ ςυλλογισ, ανάλυςθσ και ερμθνείασ ςτοιχείων – δεδομζνων με ςκοπό τθ λιψθ αποφάςεων. Διακρίνεται ςε: 1) Περιγραφικι: είναι θ μζκοδοσ οργάνωςθσ και ακροιςτικισ απεικόνιςθσ δεδομζνων με τζτοιο τρόπο που να γίνονται ευκολότερο αντιλθπτά ( π.χ κατανάλωςθ βενηίνθσ από τουσ Ζλλθνεσ οδθγοφσ ςτθ διάρκεια ενόσ ζτουσ). 2) Επαγωγικι: είναι θ μζκοδοσ γενίκευςθσ των αποτελεςμάτων.

ΜΕΣΡΗ΢Η: είναι θ ςυςτθματικι διαδικαςία καταχϊρθςθσ αρικμθτικϊν τιμϊν ςε ανκρϊπουσ ,αντικείμενα ι γεγονότα ςφμφωνα με ζνα ςφνολο κανόνων. Με τθ μζτρθςθ μποροφμε να περιγράψουμε διαφορζσ και να ιεραρχιςουμε ανκρϊπουσ, αντικείμενα ι γεγονότα, με ςθμείο αναφοράσ τθ μεταβλθτι που μετροφμε. ΕΚΔΗ ΜΕΣΡΗ΢ΕΩΝ 1) Ονομαςτικι μζτρθςθ: είναι θ καταχϊρθςθ αρικμθτικϊν τιμϊν ςε απόλυτα διακεκριμζνεσ κατθγορίεσ ατόμων, αντικειμζνων ι γεγονότων ( 01.μακθτζσ δθμοτικοφ/ 02.μακθτζσ γυμναςίου/ 03.μακθτζσ λυκείου). 2) Κεραρχικι μζτρθςθ: είναι θ καταχϊρθςθ ιεραρχικϊν χαρακτθριςμϊν ςε ιςοδφναμεσ κατθγορίεσ ατόμων, αντικειμζνων ι παρατθριςεων (π.χ. κατθγορίεσ μακθτϊν ςφμφωνα με τθν επίδοςι τουσ: 01 ,02 ,03 ,04. Οι αρικμοί αντιπροςωπεφουν ιεραρχικι ςειρά και όχι μζγεκοσ διαφοράσ). 3) Μζτρθςθ διαςτθμάτων: είναι θ καταχϊρθςθ αρικμϊν ςε ιςοδφναμεσ κατθγορίεσ ατόμων, αντικειμζνων ι παρατθριςεων που ςθμαίνουν διάκριςθ, ιεραρχία αλλά και επιπλζον ότι ίςεσ διαφορζσ αρικμϊν που αποδίδονται ςε διάφορεσ κατθγορίεσ, αντιπροςωπεφουν και ίςεσ διαφορζσ ωσ προσ ζνα χαρακτθριςτικό μεταξφ των κατθγοριϊν αυτϊν ( π.χ. θμερολογιακι κλίμακα, κερμοκραςιακι κλίμακα κ.λ.π.). 4) Αναλογικι μζτρθςθ: είναι θ καταχϊρθςθ αρικμϊν ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ ατόμων, αντικειμζνων ι παρατθριςεων που ςθμαίνουν διάκριςθ, ιεράρχθςθ , ορίηουν ίςα διαςτιματα και επιπλζον θ αφετθρία τθσ κλίμακασ αντιςτοιχεί ςτο απόλυτο μθδζν του μετροφμενου χαρακτθριςτικοφ ( π.χ. φψοσ ςε εκατοςτά, βάροσ ςε κιλά, κερμοκραςία ςε βακμοφσ Κζλβιν).


ΔΚΑΔΚΚΑ΢ΚΕ΢ ΢ΤΛΛΟΓΗ΢ ΢ΣΟΚΧΕΚΩΝ ΢Ε ΕΡΕΤΝΕ΢ Ερευνθτικά μζςα: 1) Μθχανιματα ( π.χ. μθχανι καταγραφισ μετεωρολογικϊν ςτοιχείων ). 2) Σεςτ ( π.χ. νοθμοςφνθσ ) 3) Ερωτθματολόγια ( καταςκευάηονται ςυνικωσ από τον ίδιο τον ερευνθτι για να εξακριβϊςουν τθ ςτάςθ του πλθκυςμοφ ςχετικά με διάφορα κζματα. Η διαμόρφωςι τουσ απαιτεί ειδικζσ γνϊςεισ). 4) Βακμολογίεσ ( μζτρθςθ μιασ μεταβλθτισ τθσ ςυμπεριφοράσ ενόσ πλθκυςμοφ από ειδικοφσ παρατθρθτζσ).

ΠΑΡΟΤ΢ΚΑ΢Η ΕΡΕΤΝΗΣΚΚΩΝ ΢ΣΟΚΧΕΚΩΝ—ΓΡΑΦΚΚΕ΢ ΠΑΡΑ΢ΣΑ΢ΕΚ΢ Η πιο ενδιαφζρουςα ιδιότθτα των ερευνθτικϊν ςτοιχείων είναι θ κεντρικι τάςθ, το μζγεκοσ δθλαδι τθσ μεταβλθτισ γφρω από τθν οποία τείνει να επικεντρϊνεται μια κατανομι. Η τιμι πολλζσ φορζσ αναφζρεται ωσ μζςοσ όροσ και περιγράφει το ςυνθκιςμζνο , το τυπικό, το κανονικό ι αναμενόμενο. Η κεντρικι τάςθ περιγράφεται ςυνικωσ με τρεισ τρόπουσ: 1) τθ δεςπόηουςα τιμι: ζνδειξθ που παρατθρείται με τθ μεγαλφτερθ ςυχνότθτα. 2) τον μζςο όρο: πθλίκο του ακροίςματοσ των ενδείξεων δια του αρικμοφ των ενδείξεων. 3) τθ διάμεςο: είναι θ τιμι ( γραμμι ) κάτω από τθν οποία βρίςκεται ποςοςτό 50% των ενδείξεων τθσ ζρευνασ.


-


ΚΑΣΗΓΟΡΚΕ΢ ΕΡΕΤΝΑ΢  ΕΡΕΤΝΕ΢ ΔΗΜΟ΢ΚΟΠΗ΢Η΢ Η δθμοςκόπθςθ είναι μια μορφι ζρευνασ που περιλαμβάνει ποςοτικά ςτοιχεία, με τθν ζννοια ότι γίνονται μετριςεισ διαφόρων μεταβλθτϊν ςε ςχζςθ με ζνα κεντρικό ερϊτθμα που κζτουμε. Δεν περιλαμβάνει ςυνικωσ μια ανάλυςθ τθσ ςχζςθσ μεταξφ των διαφόρων μεταβλθτϊν που εμπλζκονται ςτθν ζρευνα. Οι δθμοςκοπιςεισ ζχουν ςτόχο να εξυπθρετιςουν πρακτικοφσ και όχι επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ και βαςίηονται ςτθν γνϊμθ τυχαίου δείγματοσ ανκρϊπων που ςυμμετζχουν.

 ΠΕΡΚΓΡΑΦΚΚΕ΢ ΕΡΕΤΝΕ΢ Ο όροσ περιγραφικι ζρευνα χρθςιμοποιείται ςε περιπτϊςεισ που μελετάται θ ποςοτικι ςχζςθ μεταξφ μεταβλθτϊν, που όμωσ καμιά μεταβλθτι δεν επθρεάηεται από τον ερευνθτι. Οι περιγραφικζσ ζρευνεσ αςχολοφνται με φαινόμενα που εξελίςςονται ςτο φυςικό τουσ περιβάλλον .Σε αυτόν τον τφπο ζρευνασ είναι πολφ δφςκολο να αποδοκεί θ ςχζςθ – αιτία που ςυνδζει τισ μεταβλθτζσ. Οι τρίτοι παράγοντεσ κατά τον χρόνο που παρατθροφμε τθν ανεξάρτθτθ και εξαρτθμζνθ μεταβλθτι ,αφινονται ελεφκεροι να ςυνυπάρχουν και να επιδροφν ( π.χ. ςχζςθ ανάμεςα ςτο κάπνιςμα και ςτον καρκίνο των πνευμόνων ).


 ΠΕΚΡΑΜΑΣΚΚΕ΢ ΕΡΕΤΝΕ΢ Αποςκοποφν ςτον ζλεγχο τθσ ορκότθτασ των υποκζςεων. Δθλαδι, με τισ ζρευνεσ αυτζσ ελζγχεται αν μεταξφ δφο μεταβλθτϊν υπάρχει ςυςτθματικι ςχζςθ. Οι πειραματικζσ ζρευνεσ ςτθρίηονται ςτο πείραμα : φυςικό ι τεχνικό ,μζςω του οποίου ο ερευνθτισ ελζγχει το παραδεκτό μιασ υπόκεςθσ, μελετάται θ ποςοτικι ςχζςθ μεταξφ μεταβλθτϊν και αν θ ανεξάρτθτθ μεταβλθτι επθρεάηεται από τον ερευνθτι. Σε αυτιν ο ερευνθτισ: 1)επενεργεί ςε μια μεταβλθτι, τθν ανεξάρτθτθ 2)διατθρεί ςτακερζσ τισ ελεγχόμενεσ μεταβλθτζσ 3) προςπακεί να βρει τθν ποςοτικι ςχζςθ μεταξφ τθσ ανεξάρτθτθσ και τθσ εξαρτθμζνθσ μεταβλθτισ. Ρ.χ. ςχζςθ ανάμεςα ςτα φορτία και το είδοσ τθσ γζφυρασ.

Έρευνα και πειραματισμός  

Ύλη του μαθήματος της Τεχνολογίας στη Γ΄ Γυμνασίου: Έρευνα και Πειραματισμός.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you