Studieretningshæfte 2022

Page 1

Christianshavns Gymnasium 2022 Velkommen til

Christianshavns GymnasiumCG – frihed, lighed og fællesskab Christianshavns Gymnasium – CG – er uddannelsessted og

opsøger og respekterer viden og ind­sigt, fremfører sine

arbejdsplads for omkring 770 elever og 100 ansatte. Vi har

argumenter, lytter til og konstruktivt kritiserer andres argu­

28 klasser, og vores studieretningsudbud for 2022 rummer

menter.” Dette forudsætter gen­sidig tillid, opmærksomhed

9 forskellige studieretninger.

og fordomsfrihed – og det forsøger vi at skabe på CG.

Gymnasiets bestyrelse, ledelse, ansatte og elever udarbej­

CG ligger i et meget stemningsfuldt og specielt kvarter,

dede for nogle år siden sammen en ny vision for skolen, som

og vi er selv med til at præge Christianshavn. Bygningerne

har fire fokusområder: faglighed, demokrati, fællesskab og

bærer kvarterets historie i sig, bl.a. er vores anneksbygning

globale christianshavnere. Vi ser os selv som et gymnasium

tidligere fajancefabrik og tobaksfabrik. Som ungdomsud­

der kendetegnes ved høj faglighed, dialogorienteret demo­

dannelse på Prinsessegade er vi beliggende på en af

krati, rummeligt fællesskab og globalt udsyn.

kvarterets hovedfærdselsårer, der leder forbi vores naboer Christianshavns Skole, Christiania og Vor Frelsers Kirke og

Et af CG´s særkender er de mange aktive elever der

fører ud til de kunstneriske uddannelser på Holmen – med

en­gagerer sig i vores forskellige udvalg og kunstneriske til­

bl.a. Arkitektskolen, Rytmisk Konservatorium og Filmskolen.

bud. Den stil ligger i fin forlængelse af visionens fokus på en

Gymnasiet ligger samtidig i centrum af København, hvilket

dialogisk og demokratisk tilgang. For at citere visionen, så

giver os optimale muligheder for samarbejder med forske­

ønsker vi ”et miljø præget af samtaler og dialog, hvor man

re, meningsdannere og internationale institutioner. Troels Vang Andersen rektor

1


Indhold I dette hæfte om Christianshavns Gymnasium finder du­­først

Anden del af vores studieretningshæfte indeholder under

en samlet oversigt over skolens udbud af studieretninger

de fire overskrifter i skolens vision –”fællesskab”, ”globale

og fag og en kort, generel beskrivelse af hvilke videregå­

christianshavnere”, ”faglighed” og ”demokrati” – et antal

ende uddannelser studieretningerne giver adgang til. Der­

korte beskrivelser af aktiviteter og ting der foregår på CG

næst følger en beskrivelse af strukturen i studieretningerne,

skoleåret igennem, og som vi synes er med til at skabe

en model af hver af de 9 studieretninger Christianshavns

den “CG-feeling” vi der arbejder eller går på CG, finder så

Gymnasium udbyder i 2022 samt indlæg af skolens studie­

speciel. Vil du vide mere om CG og skolelivet på CG, så

vejledere og Studievalg København. Vi må af skemamæssi­

besøg skolens hjemmeside www.cg-gym.dk

ge grunde tage forbehold for placeringen af fag på årgan­ ge, forbehold for hvilke naturvidenskabelige fag der knyttes til studieretningerne, samt forbehold for de ændringer evt. sammenlægninger af studieretninger måtte medføre.

Farvefest for 1.g august 2021

2


Studieretninger på Christianshavns Gymnasium Naturvidenskabelige

Samfundsvidenskabelige

Matematik A, fysik B og kemi B

Samfundsfag A, matematik A

Matematik A, bioteknologi A og fysik B

Samfundsfag A, engelsk A

Biologi A, kemi B

Studieretningerne opfylder adgangskravene til man­

Studieretningerne opfylder adgangskravene på ­mange

ge erhvervsakademiuddannelser, professionsbache­

erhvervsakademiuddannelser og professionsbache­

loruddannelser samt de fleste naturvidenskabelige,

lor­uddannelser samt på langt de fleste samfunds­

sundhedsvidenskabelige og samfundsvidenskabelige

videnskabelige og merkantile universitetsuddannelser.

universitetsuddannelser. Vær opmærksom på at man­

På universitetsuddannelserne opfylder de ligeledes

ge naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige

ad­-gangskravene på de fleste fag inden for humaniora

universitetsuddannelser kræver matematik A, og at

– her vil man som oftest skulle have yderligere et

der på enkelte uddannelser kan være krav om fysik

sprog på A-niveau, dog kun B-niveau, hvis det er

eller kemi på A-niveau.

et fortsættersprog.

Tjek Adgangskortet på http://www.ug.dk

Tjek Adgangskortet på http://www.ug.dk

Sproglige

Kunstneriske

Engelsk A, fransk fortsætter A og samfundsfag B

Engelsk A, tysk fortsætter A og samfundsfag B

Engelsk A, spansk begynder A og latin C

Musik A, engelsk A

Studieretningerne opfylder adgangskravene på mange

Studieretningen opfylder adgangskravene på en ­række

erhvervsakademiuddannelser og professionsbachelor­

erhvervsakademiuddannelser og professionsbache­

uddannelser. På universitetsuddannelserne opfylder

lor­uddannelser. På universitetsuddannelserne opfylder

de adgangskravene på de fleste uddannelser inden for

den adgangskravene på de fleste uddannelser inden

humaniora og de fleste samfundsvidenskabelige og

for humaniora.

merkantile universitetsuddannelser. Tjek Adgangskortet på http://www.ug.dk

Tjek Adgangskortet på http://www.ug.dk

3


Fag

Studieretninger 2022

Når du søger optagelse på et gymnasium, skal du vælge et

Struktur

kunstnerisk fag (ku) og et fremmedsprog (2. spr). Studieret­

Alle studieretninger består af et grundforløb og et studieret­

ning vælger du først i løbet af grundforløbet.

ningsforløb. Grundforløbet varer tre måneder og afsluttes i første uge i november. Herefter starter studieretningsforlø­

Kunstneriske fag

bet, der strækker sig over resten af de tre gymnasieår. Grund­

Billedkunst, design og arkitektur, dramatik, mediefag og musik

forløbet, der er ens for alle CG´s studieretninger, består af undervisning i dansk, engelsk, idræt, matematik, samfunds­

2. fremmedsprog

fag, kunstnerisk fag, 2. fremmedsprog, naturvidenskabeligt

Fortsættersprog: fransk og tysk

grundforløb og almen sprogforståelse samt af undervisning

Begyndersprog: spansk

i nogle af de studieretningsfag CG udbyder. I slutningen af grundforløbet skal du ønske studieretning. I grundforløbet

Valgfag (VF, vælges i 1. eller 2.g)

indgår også et introforløb, en screening i matematik og en­

For alle valghold gælder at der skal være minimum 10

evalueringssamtale, hvis formål er at afdække dit faglige ni-

­elever på et hold.

veau og interesser og ønsker til videre uddannelse samt hjælpe dig med valg af studieretning. Vi tager, som nævnt

Du kan typisk vælge 2-3 fag; mulighederne og begræns­

på s. 2, forbehold for evt. ændringer i placeringen af fag

ningerne afhænger af de enkelte studieretninger. Løft af

på årgange, og hvilke naturvidenskabelige C-niveaufag der

fag til højere niveau forudsætter at faget er bestået på

knyttes til de enkelte studieretninger.

­underliggende niveau. Når du vælger valgfag eller løft af fag til højere niveau, så vær opmærksom på de krav der stilles på de videregående uddannelser du overvejer at søge ind på. A-niveau: engelsk, fransk, fysik, kemi, matematik, samfunds­ fag, tysk. B-niveau: billedkunst, biologi, design og arkitektur, drama­ tik, filosofi, fysik, idræt, kemi, latin, mediefag, musik, natur­ geografi, psykologi, religion, samfundsfag. C-niveau: astronomi, billedkunst, biologi, design og a ­ r­ki­­tektur, dramatik, filosofi, kemi, latin, mediefag, musik, natur­ geografi, psykologi, retorik.

4

Forkortelserne i de grafiske studieretningsoversigter

på de følgende sider dækker over fagene biologi,

bioteknologi, dansk, engelsk, fransk, fysik, historie, idræt, kemi, latin, matematik, musik, naturgeografi, oldtidskundskab, religion, samfundsfag, spansk, tysk. VF betyder valgfag på enten A-, B- eller C-niveau. Nat

B betyder naturvidenskabeligt fag på B-niveau. KU betyder kunstnerisk fag. 2.spr B betyder andet fremmedsprog på B-niveau (dvs. tysk eller fransk)


Naturvidenskabelige studieretninger

Matematik A, fysik B, kemi B 3.g

ma A

2.g

ma A

fy B

1.g

ma A

fy B

Grundforløbet:

(MA-Fy-Ke)

da A

hi A

ol C

ke B

da A

hi A

en B

ke B

da A

hi A

en B

re C

sa C

id C

ng C

VF A

id C

bi C

2.spr B 2.spr B

id C

VF C

ku C

almen sprogforståelse, dansk, engelsk, idræt, kunstnerisk fag, matematik, naturvidenskabeligt grundforløb, samfundsfag, 2. fremmedsprog

Studieretningen henvender sig til elever der vil forstå fysiske og kemiske sammenhænge blandt andet gennem ekspe­ rimentelt arbejde og matematisk modellering, statistik og geometri, både abstrakt og anvendelsesorienteret. Temaer der fx arbejdes med, er partikelfysik, kvantefysik, kosmologi, astronomi, lægemiddelkemi, fødevarekemi, bæredygtig energiteknologi, lys og spektroskopi og global opvarmning. Vi besøger og samarbejder med virksomheder og videre­ gående uddannelser som Niels Bohr Instituttet, DTU og Københavns Universitet, og vi deltager i matematikkonkurrencer og kemi- og fysikolympiader.

Matematik A, bioteknologi A, fysik B 3.g

ma A

bt A

2.g

ma A

bt A

1.g

ma A

bt A

Grundforløbet:

(MA-BT-Fy)

da A

hi A

ol C

fy B

da A

hi A

en B

fy B

da A

hi A

en B

re C

sa C

id C

VF C

id C

2.spr B

VF C

id C

2.spr B

ku C

almen sprogforståelse, dansk, engelsk, idræt, kunstnerisk fag, matematik, naturvidenskabeligt grundforløb, samfundsfag, 2. fremmedsprog

Studieretningen henvender sig til elever der interesserer sig for biologiske, kemiske og fysiske sammenhænge i naturvi­ denskab. Matematik arbejder både abstrakt og anvendelsesorienteret med bl.a. modellering, statistik og geometri. Fysik styrker både det eksperimentelle arbejde og anvendelsen af abstrakte modeller. I bioteknologi kan temaer som genetik og genteknologi, produktion af fødevarer og sundhed, miljø og økotoksikologi, fysiologi og produktion af lægemidler indgå. Forskellige kemiske metoder til måling og påvisning af stoffer anvendes. Det eksperimentelle arbejde er en fremtrædende arbejdsform, og vi tager på ekskursioner til virksomheder og universiteter.

Studieretningsfag

Obligatoriske fag fastlagt af ministeriet

Obligatoriske fag fastlagt af CG

Valgfag

5


Biologi A, kemi B 3.g

bi A

2.g

bi A

1.g

bi A

(BI-Ke) da A

hi A

ol C

re C

id C

VF A

VF C

ke B

da A

hi A

en B

fy C

id C

ma B

2.spr B

ke B

da A

hi A

en B

sa C

id C

ma B

2.spr B

Grundforløbet:

VF C

ku C

almen sprogforståelse, dansk, engelsk, idræt, kunstnerisk fag, matematik, naturvidenskabeligt grundforløb, samfundsfag, 2. fremmedsprog

Denne studieretning henvender sig til elever der interesserer sig for biologiske og kemiske sammenhænge i naturvidenskab. I studieretningen kan fælles temaer som medicin og smerter, genetik og genteknologi, fødevarer og sundhed, miljø og økotoksikologi indgå. Vi vil bl.a. arbejde med bakterier og bakterielle sygdomme, ”tarmflora”, biodiversitet, fysiologi og produktion af lægemidler, spektroskopi og anvende forskellige kemiske metoder. Det eksperimentelle arbejde er centralt og omfatter kemiske, biologiske og bioteknologiske laboratorieforsøg på gymnasiet og på universiteter i Københavnsområdet, samt kemiske og biologiske undersøgelser i felten.

Sproglige studieretninger

Engelsk A, tysk A, samfundsfag B 3.g

en A

ty A

2.g

en A

ty A

1.g

en A

ty A

Grundforløbet:

(EN-TY-Sa)

da A

hi A

ke C

ol C

id C

nat B

VF C

sa B

da A

hi A

ma B

re C

id C

ng C

VF C

sa B

da A

hi A

ma B

fy C

id C

ku C

almen sprogforståelse, dansk, engelsk, idræt, kunstnerisk fag, matematik, naturvidenskabeligt grundforløb, samfundsfag, 2. fremmedsprog

Studieretningen henvender sig til elever der vil beskæftige sig med engelsk og tysk på højeste niveau og med sam­ fundsforhold, sproglige og kulturelle forhold i engelsk- og tysktalende lande. Temaer der fx arbejdes med, er storbyliv, ungdomskulturer, integration og politik, og vi fokuserer på mange forskellige former for litteratur, film, musik, billeder og medier. Det internationale perspektiv står centralt i studieretningen – studierejsen går til et engelsk- eller tysksproget land, og i 3.g tager vi på udvekslingsrejse til Berlin.

6

Studieretningsfag

Obligatoriske fag fastlagt af ministeriet

Obligatoriske fag fastlagt af CG

Valgfag


Engelsk A, fransk A, samfundsfag B 3.g

en A

fr A

2.g

en A

fr A

1.g

en A

fr A

Grundforløbet:

(EN-FR-Sa)

da A

hi A

ke C

ol C

id C

nat B

VF C

sa B

da A

hi A

ma B

re C

id C

ng C

VF C

sa B

da A

hi A

ma B

fy C

id C

ku C

almen sprogforståelse, dansk, engelsk, idræt, kunstnerisk fag, matematik, naturvidenskabeligt grundforløb, samfundsfag, 2. fremmedsprog

Studieretningen henvender sig til elever der vil beskæftige sig med engelsk og fransk på højeste niveau og med samfunds­ forhold, sproglige og kulturelle forhold i engelsk- og fransktalende lande. Temaer der fx arbejdes med, er politik og kultur, globalisering, ghettodannelse og udviklingstendenser i den tredje verden, og vi fokuserer på mange slags tekster samt film, musik og IT. Studieretningen tager på udvekslingsrejse til Le Mans i Frankrig.

Engelsk A, spansk A, latin C 3.g

en A

sp A

2.g

en A

sp A

1.g

en A

sp A

Grundforløbet:

(EN-SP-la) da A

hi A

la C

da A

hi A

sa B

da A

hi A

ol C

id C

ma B

re C

ma B

sa C

fy C

VF C

VF B

id C

VF C

VF B

id C

bi C

ku C

almen sprogforståelse, dansk, engelsk, idræt, kunstnerisk fag, matematik, naturvidenskabeligt grundforløb, samfundsfag, 2. fremmedsprog

Studieretningen henvender sig til elever der vil beskæftige sig med engelsk og spansk på højeste niveau og med latin opnå forståelse for sproglige strukturer, sammenhæng mellem sprog og mellem sprog og kultur. Temaer der fx arbejdes med, er demokrati og diktatur, den spanske borgerkrig, kriminalitet og Cuba, der vil blive belyst gennem mange slags tekster og i en global sammenhæng. Kulturmøde, identitet og sprogindlæring står centralt i studieretningen, der har udvekslingsaftaler med gymnasier i Berga og Cáceres i Spanien.

Studieretningsfag

Obligatoriske fag fastlagt af ministeriet

Obligatoriske fag fastlagt af CG

Valgfag

7


Samfundsfaglige studieretninger

Samfundsfag A, engelsk A

(SA-EN)

3.g

sa A

en A

da A

hi A

2.g

sa A

en A

da A

hi A

ma B

1.g

sa A

en A

da A

hi A

ma B

Grundforløbet:

ol C

id C

bi C

nat B

VF C

re C

id C

ng C

2.spr B

VF C

id C

fy C

2.spr B

ku C

almen sprogforståelse, dansk, engelsk, idræt, kunstnerisk fag, matematik, naturvidenskabeligt grundforløb, samfundsfag, 2. fremmedsprog

Studieretningen henvender sig til elever der ønsker at få et indgående kendskab til engelsk som det globale samfunds hovedsprog, og som ønsker at arbejde med det globale samfund, bl.a. med fokus på samfundsforhold, sprog og identitet i engelsktalende områder. Temaer der fx arbejdes med, er kulturforståelse, storbyliv, internationale forhold, økonomi og politik. Studieretningen giver gode muligheder for samarbejde med institutioner i nærområdet såvel som i engelsktalende lande, hvor fokus vil være at få indblik i kulturelle, politiske, historiske og samfundsmæssige problemstillinger.

Samfundsfag A, matematik A

(SA-MA)

3.g

sa A

ma A

da A

hi A

re C

ol C

id C

2.g

sa A

ma A

da A

hi A

en B

fy C

id C

1.g

sa A

ma A

da A

hi A

en B

id C

Grundforløbet:

nat B

VF C

ng C

2.spr B

VF C

ke C

2.spr B

ku C

almen sprogforståelse, dansk, engelsk, idræt, kunstnerisk fag, matematik, naturvidenskabeligt grundforløb, samfundsfag, 2. fremmedsprog

Studieretningen henvender sig til elever der vil arbejde med viden og værdier i det globale videnssamfund. Temaer der fx arbejdes med, er byplanlægning, velfærdsmodeller, internationale forhold og politik. Samfundsfag undersøger sociale, økonomiske og politiske forholds betydning for den enkelte og for samfundet som helhed, både i Danmark og interna­ tionalt. Matematik arbejder både abstrakt og anvendelsesorienteret med bl.a. modellering af sammenhænge, statistiske beskrivelser og undersøgelser samt geometri. Studieretningen giver gode muligheder for samarbejde både inden og uden for landets grænser.

8

Studieretningsfag

Obligatoriske fag fastlagt af ministeriet

Obligatoriske fag fastlagt af CG

Valgfag


Kunstnerisk studieretning

Musik A, engelsk A

(MU-EN)

3.g

mu A

en A

da A

hi A

re C

id C

ol C

2.g

mu A

en A

da A

hi A

ma B

id C

bi C

1.g

mu A

en A

da A

hi A

ma B

id C

sa C

Grundforløbet:

nat B

VF C

ng C

2.spr B

VF C

fy C

2.spr B

almen sprogforståelse, dansk, engelsk, idræt, kunstnerisk fag, matematik, naturvidenskabeligt grundforløb, samfundsfag, 2. fremmedsprog

Studieretningen henvender sig til elever der gerne vil arbejde med musik i dybden, både i teori og praksis, arbejde intensivt med engelsk sprog og kultur samt beskæftige sig med musik i en bredere kunstnerisk og kulturel, engelsksproget sammen­ hæng. Temaer der fx arbejdes med, er ungdomskulturelle udtryksformer som punk og hiphop, afroamerikanske musikformer som blues, jazz og soul og forskellige perioder inden for klassisk musik. Studieretningen står ofte for musikalsk optræden på gymnasiet, tager på ekskursioner til koncertsteder i København og afvikler fællestimer, ligesom det er oplagt at inddrage et eller begge studieretningsfag i studierejsen.

Studieretningsfag

Obligatoriske fag fastlagt af ministeriet

Obligatoriske fag fastlagt af CG

Valgfag

9


CG’s studieretninger og videregående uddannelser Studievejledning CG’s fire studievejledere giver vejledning i hvordan man får

at finde den rigtige studieretning og de rigtige, faglige ni­

mest muligt fagligt og personligt udbytte af gymnasiet, og

veauer til hver enkelt elev på skolen.

hvordan man håndterer de udfordringer der opstår under­ vejs. Problemerne er ofte af privat karakter og kan handle

Helt generelt kan man sige at en bestået studentereksamen

om fars og mors skilsmisse, sygdom, manglende motivation

giver adgang til de fleste videregående uddannelser. Man

og andet der gør at det pludselig er svært at komme i skole.

skal dog være opmærksom på at man på mange uddannel­

Det kan også være mere ”lavpraktiske ting” som f.eks. SU,

ser samtidig skal opfylde nogle specifikke adgangskrav for

valg af studieretning og senere valgfag, der kræver en sam­

at kunne søge optagelse, dvs. krav om fag bestået på et

tale med studievejlederen, fordi tvivlen nager, og man øn­

vist niveau (A, B eller C). Vi henviser derfor til Uddannelses­

sker hjælp til at få afdækket de forskellige valgmuligheder.

guiden og Adgangskortet (http://www.ug.dk), hvor man kan finde de specifikke adgangskrav til samtlige videregående

Erfaringen viser at man får den bedste studentereksa­

uddannelser i Danmark. Alternativt kan man kontakte vores

men, hvis man vælger efter motivation og evner – men

studievalgsvejleder, Mathias Nørby Nielsen. Hvilke faglige

det skal samtidig understreges at STX er en forberedelse

niveauer man kan få på de enkelte studieretninger, kan ses

til videregående uddannelse, så det er en god idé hele

i oversigten andetsteds i dette hæfte.

tiden at være opmærksom på de fag og de niveauer der kræves for at søge ind på den uddannelse man ønsker sig.

Studievejlederne holder til på 2. sal oven over musikloka­

CG’s studievejledere er selvfølgelig behjælpelige med

lerne, og der er træffetid hver dag mellem kl. 10.30 og 13. Studievejlederne

Farvefest for 1.g august 2021

10


Studievalgsvejledning Som elev på Christianshavn Gymnasium får du også vejled­

almindelig undervisningstid. Du kan læse mere samt booke

ning af ’Studievalg Danmark’. Studievalg Danmark vejleder

tid til en individuel samtale via dette link:

om uddannelsesmulighederne efter gymnasiet, tvivl, om

http://cg-gym.dk/studievalg-kbh

optagelse på uddannelser samt om spørgsmål relateret til job og karriere. Din studievalgsvejleder kan hjælpe dig med

Studievalgs vejledning består både af obligatoriske oplæg

at få overblik over muligheder og valgstrategier. Vejlederen

for klassen, frivillige informationsarrangementer samt indi­

kender ansøgningsprocedurerne og optagelsesreglerne

viduelle samtaler. Din Studievalg Danmark-vejleder er på

til uddannelsesmulighederne efter gymnasiet. Det er altid

Christianshavn Gymnasium cirka hver anden uge.

vigtigt at tjekke de specifikke adgangskrav på den enkelte uddannelse du er interesseret i, da en del uddannelser har

Når du er blevet student, har du mulighed for at få vejled­

specifikke adgangskrav, og nogle uddannelser desuden har,

ning i Studievalgs vejledningscenter ’Center Hovedstaden

eller indfører, karakterkrav som adgangskrav. Studievalg

og Bornholm’, beliggende på Nørrebro. Du er også altid

vejleder også om udlandsophold og sabbatår efter gymna­

velkommen til at sende en mail, hvis du har spørgsmål eller

siet. Vejledningen foregår på skolen og som regel inden for

brug for vejledning. Mathias Nørby Nielsen, Studie – og karrierevejleder Studievalg Danmark (mann@studievalg.dk)

11


Fællesskab

Første skoledag

Elevindtryk fra starten på CG Vi begyndte på CG tirsdag efter sommerferien kl. 9.00.

konkurrencer fx klassesangen, hvor vi på forhånd havde

I skolegården blev vi mødt af vores tutorer, som er elever fra

brugt nogle klassetimer på at lave en sangtekst over en vel­

2. og 3.g, og store bannere med vores GF-klassenumre og

kendt sang, det rystede os mere sammen. I løbet af anden

-farver (GF betyder grundforløb). Vores klassefarve var gul,

uge havde vi aktivitetsdag med klassen. Vi skulle både

derfor vidste vi hurtigt, hvor vi skulle være, og det gjorde, at

lave teambuildings-øvelser, og bagefter skulle vi ud at rap­

vi følte os taget godt imod lige fra starten af. 2.- og 3.g’erne

pelle. Vi fik skubbet til vores grænser, hvilket gjorde at vi

kommer først i skole om onsdagen, så 1.g’erne kan nå at

kun blev tættere.

finde sig til rette, inden de rutinerede kommer. Første fredag i september var der idrætsdag. Alle klasserne Hele tirsdagen brugte vi på at lære hinanden at kende med

spillede forskellige spil imod hinanden, mens ens egen klas­

navnelege, speeddating og andre lege. Det var selvfølgelig

se heppede, det gjorde endnu engang, at vi kom tættere

akavet, og vi følte os allesammen en smule kejtede, men

på hinanden. Om aftenen blev der holdt idrætsfest på sko­

samtidig kunne vi få et godt grin ud af det.

len. Hver klasse havde valgt et udklædningstema, som de skulle komme klædt ud som – vi var cowboys. Hele klassen

Fredag eftermiddag startede farvefesten, vi kom omklædt

skulle desuden lave en aktivitet i løbet af aftenen, hvor man

i vores GF-farve og havde lavet mad med vores GF-farve

som klasse kunne vinde præmier.

på forhånd. Vores klasse havde lavet forskellige gule retter såsom majs, couscoussalat med mango og citronmuffins.

Alle disse oplevelser gjorde, at jeg allerede efter kort tid

I løbet af eftermiddagen og aftenen var der forskellige

følte mig hjemme på CG. Rebekka Vang Kristensen, 1.k

12


Efter skoletid Åben billedkunst  Åben billedkunst er et lille åndehul hver uge, hvor du kan få lidt luft til hovedet og prøve maleri, tegning, ler, kul, collage, grafik ... alt muligt forskelligt. Alle er velkomne, og man kan få lidt vejledning i forskellige teknikker.

Åbent billedkunstværksted

Frivillig idræt  På CG kan du deltage i frivillig idræt efter almindelig undervisnings ophør. Disciplinerne varierer lidt fra år til år, men kan typisk være: fodbold, basket, badminton, volley, ultimate, motionsboksning. I holdspillene og badminton koncentrerer vi træningen op til de forskellige gymnasieturneringer, som vi deltager i hvert år med både pige- og drengehold. Al frivillig idræt foregår enten på skolen eller i hallen og på vores boldbaner på Holmen. Hold øje med opslag på Lectio og opslagstavler. Idrætslærerne

Skigang ved idrætsdagen

13


Frivillig musik CG-Koret Hver torsdag eftermiddag er der kor for alle syngeglade

musiklærere, hvor eleverne styrer, og lærerne er back-up/

elever. Koret medvirker ved forskellige arrangementer i

konsulenter. Dette års musical bygger på tegnefilmen

løbet af skoleåret: Efterårskoncert, julekoncert, oriente­

”Prop & Berta”, dog twistet til CG-regi og tilsat musik af

ringsaften for kommende elever, translokation samt diver­

forskellige danske kunstnere. Der er mange elever i gang

se ad hoc-begivenheder. Repertoiret spænder vidt – fra

i sådan et projekt: sangere, skuespillere, dansere og orke­

klassisk kormusik til ny rytmisk musik, ofte ledsaget af ryt­

ster foruden alle backstage-grupperne (scenografi, kostu­

megruppe. Nogle gange tager koret på en lille rejse eller

me, sminke, lys, lyd, PR). Det er mange kræfter, som på

laver et andet større projekt.

denne måde får mulighed for at udfolde sig, og det stiller store krav til alle medvirkendes samarbejdsevne, disciplin

Musical

og ansvarsbevidsthed. Der er forestillinger i uge 4 – premi­

På Christianshavns Gymnasium opfører vi hvert år en mu­

ere tirsdag d. 25. januar 2022.

sical. Det foregår som et samarbejde mellem elever og

CG-koret

14


Optræden i Ringen

Åben Musik Eleverne på CG har deres egen spilleforening. Ved at beta­

efteråret og i foråret. Her får både rutinerede og begynde­

le et medlemskontingent får man adgang til musiklokalerne

re mulighed for at afprøve deres musikalske evner. Dette års

med instrumenter m.m. og kan booke en fast øvetid om ef­

CG-Grand Prix finder sted fredag d. 25. marts 2022. Domme­

termiddagen efter skoletid. Åben Musikforeningens bestyrel­

re er tidligere CG-elever, foruden publikum. Kravet til konkur­

se består af spilleglade elever, mens den daglige administra­

rencens musiknumre er, at det skal være egne kompositioner

tion varetages af en af musiklærerne. Åben Musik arrangerer

– og hvert år bliver man overrasket over, hvor mange gode

efterårskoncert og CG-Grand Prix, foruden en Jam-aften i

komponister og tekstforfattere der går på dette gymnasium! Musiklærerne 15


Torsdagsforum Hver anden torsdag ringer klokken til “torsdagsforum”. Her

deres kærlighed, deres humor og gode historier, hvis de

samles skolen til et elevstyret forum, hvor informationer

ønsker det. Ordstyrerne

bliver givet om hvad der sker rundt omkring på CG. CG’s torsdagsforum starter altid med fællessang og er for alle skolens elever og ansatte. Alle har mulighed for at

”Kanalen”

komme med hvad de har på hjerte. Eleverne får interne nyheder samt bliver informeret om politiske aktioner, fester,

Der har flere gange været forsøg på at starte et skoleblad op

musikarrangementer og andre spændende ting. Det vil

på skolen, og nu er det lykkedes – denne gang med navnet

altså sige spændende oplæg både inde- og udefra! Med

”Kanalen”. Navnet rummer både vores lokalområde, og

den hyggelige stemning af fællessang fra morgenstunden

hvad vi gerne vil bruge bladet til. Det skal være en kanal

er hele CG samlet

hvor man som elev kan dele ting med andre elever på

Torsdagsforum afsluttes med ordstyrernes oplæsning af

skolen. Vi gør det på vores måde, og kun så længe vi synes

de spændende sedler der er lagt i kassen ”Sig det med Tors­

det er sjovt; indholdet afspejler hvad vi hver især har lyst

dagsforum”. Der bliver læst op af gåder, kærlighedsbreve

til og er gode til at lave. Derfor vil man kunne finde alt fra

og andre gode historier. ”Sig det med Torsdagsforum” er

horoskoper og underfundige digte til anmeldelser af Kebab

stedet hvor generte sjæle og kreative hoveder kan ytre

i ”Kanalen”. Astrid Møllerhøj, 3.x, og Markus Simonsen, 3.k

Kanalen oktober 2021

16


Søjledage og bogstavcaféer

Sundhed og trivsel

“Søjledage” er en aktivitet på tværs af klasser og årgange,

Udvalget består af repræsentanter fra elevgruppen, lærer­

der afholdes i studieretningsregi. Hver af skolens ni studie­

kollegiet og ledelsen og har til opgave at fremme den

retningssøjler afholder en søjledag i løbet af skoleåret, der

generelle sundhed og trivsel for alle på skolen. Det kunne

både har en faglig og en social vinkel.

være arrangementer så som sportsaktiviteter, filmklub,

Den faglige del af søjledagene er tonet i forhold til

fællesaktiviteter i pauserne eller fællestimer om stress og

studieretningerne. Af emner kan fx nævnes: Foredrag på

sociale medier samt forbedringer af de fysiske forhold,

Rigshospitalet om impulsiv-aggressiv adfærd, fremstilling

herunder indretning af fællesarealer og klasselokaler. Ud­

af øl og økologisk sæbe i naturvidenskabelig søjle. Hjem-

valget arbejder på både de små og de store løsninger

løse-walk, EU-dilemma-spil om flygtninge i samfunds­

og for alle på CG, elever som lærere. Nogle konkrete ek­

viden­skabelig søjle. Sangskrivningsworkshop i musik-søjle.

sempler på tiltag er Kom-Ud-valget, som arrangerer uden-

Københavnske religiøse rum og deres indretning, sprog

dørsaktiviteter i pauser, samt Kom-ind-valget, der står for

i europæisk og global sammenhæng, reklamefilm for

indendørs hygge med fx brætspil og saftevand. Det er

København i sproglige søjler. Ud over det faglige, er mødet

eleverne i udvalget der vælger hvad de gerne vil fokusere

mellem de forskellige årgange lige så vigtigt, og søjledagene

på, og hvordan de vil arbejde med deres fokusområde.

spiller en vigtig rolle i forbindelse med CG’s sociale fællesskab.

Desuden arbejder CG blandt andet sammen med Kø­

”Bogstavcaféer” er arrangementer i forlængelse af søj­

benhavns Kommune om tiltag med fokus på unges trivsel fx

ledagene, hvor klasserne mødes søjlevis og hygger med

søvn, stress og rygning.

forskellig underholdning og aktiviteter som skolens Drøm­ meudvalg er med til at planlægge.

Sundheds- og trivselsudvalget

17


Globale Christianshavnere Globalt engagerede elever

CG som UNESCO-Verdensmålsskole CG har i en årrække deltaget i netværk af UNESCO-skoler,

”Vi er rodfæstede, men vi har udsyn til den globale verden”,

hvor fokus i disse år er FN’s verdensmål. Netværket har de

står der i CG’s vision. Helt overordnet er det skolens mål at

seneste år oplevet en kraftig vækst i antallet af deltagende

eleverne opnår viden om internationale forhold, som de kan

skoler og rummer mange muligheder for et globalt fokus.

bruge til at forstå sig selv som en del af et globalt fællesskab.

Hvert år afvikler vi en temadag for alle 1.g-elever med

Sagt på en anden måde er det vores mål at styrke elevernes

fokus på FN’s verdensmål. I efteråret 2021 prøvede vi

globale kompetencer.

for første gang et virtuelt samarbejde med en UNESCOskole i Holland, hvor to klasser på tværs af landegrænser

Indsatsen for at nå målet fylder meget i skolens dagligdag.

samarbejdede om verdensmålene.

Dels præger det globale aspekt selve undervisningen i de

I 2.g afvikler vi som regel en fælles årgangsevent med

enkelte fag, hvor vi søger at understøtte udviklingen af

fokus på menneskerettigheder, hvilket i både 2020 og 2021

globale kompetencer via den daglige undervisning. Dels

foregik i et samarbejde med Amnesty International. Endelig

foregår det mere konkret, når eksempelvis religionsholde­

er CG repræsenteret i det nystartede netværk af UNESCO

ne besøger forskellige trossamfund, når der er besøg på

Ungdomsambassadører, der har til formål at udbrede kend­

museer som Glyptoteket og Nationalmuseet, og når alle

skabet til verdensmålene for andre elever i grundskoler og

2.g-klasser oplever et kulturmøde i forbindelse med stu­

på ungdomsuddannelser.

dierejserne. Sprogfagene spiller i den sammenhæng en særlig rolle, og begge sproglige studieretninger på CG har udvekslingsaftaler med skoler i Tyskland, Frankrig og Spa­

Global Café

nien. Her bor eleverne hos udvekslingsskolernes elever, og

”Global café” er et konkret tiltag, der skal øge elevernes

de er værter når de tyske, franske og spanske elever kom­

indsigt i den verden de lever i. Ca. en gang i kvartalet af­

mer til København.

holder skolens globale udvalg en café om et aktuelt emne. Caféen byder – ud over kaffe, te, popcorn og småkager – på oplæg, debat og virtuelle besøg af relevante ressourceper­

Globalt engagerede elever

soner såvel i nærområdet som uden for Danmark. Caféen er

På CG er vi stolte af en stærk tradition for elevernes eget

frivillig og ligger efter skoletid og besøges flittigt af både

engagement i aktiviteter med globalt fokus. Hvert år i no­

elever og ansatte.

vember afvikler eleverne selv Operation Dagsværk (OD), hvor lønnen fra en dags arbejde gives til et udviklingspro­ jekt. Som opfølgning på OD er det bl.a. elever fra CG,

18

Dansk-israelsk-udveksling

der arrangerer årets ”Natværk”, hvor dagsværkelever fra

– med inddragelse af palæstinensiske synsvinkler

hele landet kan deltage. Derudover vandt CG i 2020 årets

Christianshavns Gymnasium har etableret et udvekslings­

Røde Kors-pokal for det gymnasium med flest indsamlere,

projekt med Herzog High School, der ligger i Beit Hashmo­

takket være en række aktive ”Røde Kors-ambassadører”

nay, en lille by ikke langt fra Jerusalem. Konceptet for vores

blandt eleverne.

udveksling er et besøg fra vores gæster i efterårsperioden


FN-flaget hejses

19


og en studietur til Beit Hashmonay, Jerusalem og Betlehem

var meget lærerige, udmattende og interessante. Allerede

i forårsperioden. Studieturen involverer privat indkvartering

den første aften begyndte kulturforskellene at vise sig.

hos gymnasieelever og deltagelse i noget af undervisningen

I Danmark giver man hånd eller krammer, hvor man i Spani­

på vores værtsgymnasium samt ekskursioner, feltarbejde og

en altid kysser hinanden på begge kinder. Det var lidt mær­

ture rundt i landet, herunder et besøg på et palæstinensisk

keligt i starten, men man vænnede sig hurtigt til det. Ud­

universitet i Betlehem, og et besøg i Jerusalem, som er reli­

vekslingen hjalp meget på forståelsen af det spanske sprog

giøst centrum for jødedom, islam og kristendom. Projektet

og den spanske kultur. Siden spanierne ikke var verdensme­

har fokus på kulturmøde og kulturudveksling. Feltarbejde

stre til engelsk, blev man tvunget til at snakke spansk. Selv­

er en central metode i religion, og kommunikationssproget

om vi skulle nå at få alt det kulturelle med, havde vi også

mellem eleverne er engelsk. Udvekslingen afsluttes med et

meget tid til at opleve Madrid på egen hånd.” Robyn, 2.b

2-dages hotelophold i Tel Aviv med tid til at nyde og opleve Tel-Avis rige kulturliv, caféliv og stranden ved Middelhavet. Religionslærerne Fransk internationalisering Et elevindtryk fra Israelsk besøg på Christianshavn Gymnasium:

Den franske studieretning og franskholdene på Christians­

”Jeg har været vært for to israelske gymnasieelever og har

havns Gymnasium har et veletableret udvekslingsprojekt

lært en masse om israelsk kultur og ungdom. Det var sjovt at

med det franske gymnasium Gabriel Touchard i Le Mans.

introducere dem til danske forhold. Jeg fandt ud af at vi på

Konceptet for de årlige udvekslingsrejser er privat indkvar­

mange måder ligner hinanden og kender til de samme pro­

tering hos gymnasieelever og deltagelse i undervisningen

blemer. Udvekslingen har været spændende og interessant,

på værtsgymnasiet samt kulturelle aktiviteter i både Le

og jeg har fået nye venner.”

Mans og Paris. Fransklærerne

Internationalisering i sprogfagene

Et elevindtryk fra besøg fra Frankrig: ”Kultursammenstød”

Spansk internationalisering

”En morgen, da jeg for nyligt var i Frankrig, boede jeg hos

I studieretningen med spansk har vi i flere år haft et udveks­

en sød fransk familie, men jeg havde endnu ikke talt med

lingsprojekt med gymnasiet IES Guillem de Berguedà i Ber­

den ældste bror i familien, fordi han ikke talte engelsk. Den

ga, en mindre by som ligger for foden af Pyrenæerne i Cata­

tredje dag om morgenen stod jeg i deres køkken. Broderen

lonien. Vi har nu også et udvekslingsprojekt med gymnasiet

var også i køkkenet og vaskede op. Jeg sagde godmorgen

IES El Broncense i Cáceres i regionen Extremadura. Udveks­

til ham, og han lænede sig frem mod mig. Jeg trak hovedet

lingen indebærer bl.a. at vores elever bliver indlogeret privat

tilbage, og han lænede sig igen frem mod mig, og så gik det

i Spanien, og tilsvarende bor de spanske elever hos vores

op for mig at han ville kysse på kinden, som man jo gør…” 3.gFR-elev

elever når de kommer til Danmark. Spansklærerne

20

Et elevindtryk fra besøg i Spanien:

Tysk internationalisering

”Vores studietur bestod af fire overnatninger i den lille for­

Christianshavns Gymnasium har i mange år haft et fast ud­

stad til Madrid, Móstoles, og derefter fire overnatninger i

vekslingsprogram med “Altes Gymnasium” i Flensborg.

Madrid. De første fire dage hos vores udvekslingsstudenter

Studieretningen, som har tysk på A-niveau, har således hvert


år i april besøgt “Altes Gymnasium” og boet privat hos de

og imødekommenhed, og derfor kan jeg kun sige: Tak,

tyske elever, mens de tyske elever har været heroppe i sep­

Tyskland, og på gensyn! “

tember måned. Men fra næste år starter vi et nyt kapitel med udveksling med et gymnasium i Wolfsburg nord for

Hvert år går elever i teatret og biografen og oplever tea­

Berlin. Eleverne skal altså bo nogle dage hos værtsfamilier

ter-og biografforestillinger, hvis manus oprindeligt var tysk­

i Wolfsburg og derefter tager vi 3 dage til Berlin, hvor vi på

sproget. Vi stifter således bekendtskab med tysk kultur og

egen hånd udforsker Berlins mange muligheder.

samfund gennem disse oplevelser. I 2021 ser vi bl.a. nyfor­ tolkning af den gamle klassiker Christiane F og forestillin­

Ved siden af det meget store sproglige udbytte er det

gen ”Jeg er min egen kone” om Charlotte von Mahlsdorfs

spændende at få et indblik i en kultur der på mange måder

historie og Tyskland gennem et halvt århundrede.

ligner vores og så på nogle punkter alligevel adskiller sig. Vi inviterer også den tyske samtid og historie ind på gymna­ Et elevindtryk fra besøg fra Tyskland:

siet. Sidste år fik vi fx besøg af forfatteren Annette Herzog

“Mine indtryk fra Flensborg og Hamborg er at byerne er

som læste op af sin bog om sin barndom i DDR og fortalte

meget forskellige, men også at den tyske kultur er over­

eleverne om livet bag jerntæppet, vi har afholdt en interna­

alt i Tyskland; på landet og i byen. Tyskerne er utroligt

tional café i anledning af Forbundsdagsvalget i Tyskland, og

høflige, interesserede og hårdtarbejdende. Dette møder

vi får besøg af FremMedSprog-ambassadører som fortæller

man både på gaden, i butikkerne og i de tyske hjem. Mit

om deres karrierevalg og uddannelse inden for tyskfaget.

ikke helt sikre tysk blev altid mødt med stor forståelse

Tysklærerne

21


Faglighed

Katinka og Loa, 3.a, til Ungdommens Folkemøde 22


CG’s studiecenter hedder stc i daglig tale og er et af de steder på CG hvor du og dine kommende kammerater kan

Talentarbejde, faglige konkurrencer og projekter

sidde og forberede jer eller lave gruppearbejde. Studiecen­ teret er bemandet, og du kan få hjælp til din litteratursøg­

Public Speaking Competition

ning når du skal skrive opgave. Der er en bibliotekssamling

Hvert år i februar deltager elever fra Christianshavns Gym­

med opgaverelevante bøger. Administrationen af de under­

nasium i en engelsksproget talekonkurrence arrangeret af

visningsbøger CG stiller til rådighed, ligger også i studie­

den internationale organisation The English Speaking Uni­

centerregi, så det er stedet du skal aflevere bøger når du

on, og flere gange er det lykkedes elever fra CG at vinde

bliver bedt om det.

den danske finale – for derefter at deltage i den internati­

Der er selvfølgelig borde og stole i studiecenteret, men også printer og kopimaskine. CG- Bemandingen, det

onale finale i London sammen med ca. 80 andre unge fra omkring 50 forskellige lande.

er mig, Karsten Nissen Pedersen, og jeg er også en del af inventaret. Jeg er led i CG’s satsning på at have et slag­ kraftigt studiecenter, og jeg hjælper dig efter bedste evne.

InterMat

Stemningen i studiecenteret er god, afslappet og præget

InterMat er et kursus for elever med særlig interesse for

af hensyntagen – også selvom stedet er velbesøgt, og der

matematik. Matematikken er ikke svær, så der er ikke tale

ikke er et eneste “du må ikke”-skilt.

om et talenttilbud. Det er mere en form for brobygnings­

Karsten Nissen Pedersen, studiecenterleder

arbejde mellem gymnasiematematikken og den matematik som eleverne kommer til at møde på de videregående uddannelsers indledende matematikkurser. InterMat er

Lektiecafé

frivilligt, og eleverne vælger det kun fordi de kan lide ma­

Blandt de forskellige fritidstilbud på CG er der også lek­

tematik. Desuden bliver eleverne bedre forberedt fagligt

tiecafé. Lektiecaféen er et tilbud til alle elever. Caféen

til SRP-emner. Uwe Timm

er placeret i Studiecentret, et hyggeligt værested, hvor eleverne kan opleve et skift fra den sædvanlige undervis­ ningssituation. Her kan de lave deres lektier og få hjælp af en faglærer under hyggelige forhold. Caféen er åben

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU)

mindst to gange om ugen, kl. 15.30-16.30. Der vil altid

ATU er et tilbud til særligt talentfulde elever om inspira­

være en lærer til stede i matematik, mens der i andre fag,

tion, udvikling og faglighed i en social ramme. Det foregår

som fx musik, sprog og kemi, kan oprettes specielle lektie­

uden for skoletiden, og det er tilrettelagt således at den

forløb når en faglærer skønner det nødvendigt.

enkelte elev får mulighed for at udvikle sig inden for et så bredt spektrum af akademiske discipliner som muligt. Gennem den toårige periode tilbydes en grundlæggende

Lektietutor-ordningen

introduktion til akademisk tænkning, formidling og for­

Formålet med ordningen er at motivere eleverne til at

dybelse. Ud over disse grundseminarer tilbydes en række

søge hjælp til deres lektier hos en dygtig elev, især fra

tilvalgsarrangementer i form af workshops, forelæsninger,

et højere klassetrin. Tilslutningen til ordningen har været

virksomhedsbesøg m.m. inden for specialiserede viden­

stabil hvert år, med et lektietutor-korps på ca. 12 elever

skabelige områder. Programmet er karakteriseret ved at

fra 2. og 3.g-klasserne og en konstant efterspørgsel i især

være en så bred faglig vifte som muligt og indebærer

matematik og sprogfagene.

ar­ bejde inden for både de samfundsvidenskabelige, 23


natur­videnskabelige og humanistiske discipliner. Det for­

konkurrencen. Holdene kan arbejde på skolen, men mange

ventes derfor at de studerende har et fagligt højt niveau og

sidder derhjemme og er kreative med matematik, hvilket jo er meningen med det hele. Konkurrencen er også vokset på landsplan, hvor omkring 25 gymnasier deltager. Er et eller flere af holdene dygtige nok, går de videre til den internati­ onale finale i foråret. CG har i alt været i finalen flere gange, alle gange med gode resultater.

viser interesse for mange forskellige områder.  Karin Fredslund Gade, Talentudvalget

Videnskabsklubben Videnskabsklubben er et tilbud til folkeskoleelever fra 4-6 klasse, som er interesserede i naturvidenskab. De under­ vises af en flok frivillige gymnasielever fra CG, som forud har modtaget undervisning og materiale til forløbet. De involverede gymnasieelever får erfaring med formidling og undervisning og får mulighed for at videregive deres interesse for naturvidenskab. Talentudvalget

Junior Talent Junior Talent er et tilbud til 8.-klasses elever med gode evner. Eleverne deltager i et forløb med forelæsninger og undervisning som ligger ud over folkeskolens niveau. En del af undervisningen foregår på CG og varetages af CG’s lære­ re. Forløbet er med til at bygge bro mellem folkeskolen og gymnasiet. For CG indeholder det ca. fire undervisningsdage pr. skoleår. Talentudvalget

Fysikolympiade

Georg Mohr-konkurrencen er en individuel konkurrence i matematik, hvor opgaverne har et fokus på den gode idé og et godt blik for matematisk tankegang. Opgaverne er med papir og blyant. For nogle år siden havde CG en elev der nåede helt frem til de internationale finaler i Sydafrika og Thailand. Jesper Thrane og Uwe Timm, koordinatorer

Kemiolympiade Kemiolympiaden er en international konkurrence i både at regne kemiopgaver og lave kemiforsøg. Første runde fore­ går på skolen og afholdes som en 2 timers skriftlig prøve, hvor der regnes opgaver. Ca. 30 elever går videre til de næste runder, som foregår på universiteterne. Her er der både opgaveregning, forelæsninger og eksperimentelt ar­ bejde. Efter den endelige udtagelse af de 5 bedste danske elever kommer disse på en intensiv træningslejr sammen, inden de sendes af sted til både den nordiske og den in­ ternationale konkurrence. Hanne Thomsen

Formålet med prøven er at finde de dygtigste fysikelever i landet. Hvis man klarer prøven godt, kan man komme vi­ dere til landsfinalen. Her deltager 30 elever fra hele landet.

Juvenes Translatores

Klarer man sig også godt her, har man chancen for at kom­

Christianshavns Gymnasium deltager jævnligt i EU-kom­

me på landsholdet (5 elever), der skal forsvare de danske

missionens oversættelseskonkurrence Juvenes Translato­

farver ved det internationale Fysik-OL.

res og har også tidligere år fået placering. Konkurrencen

Michael Cramer Andersen

er for 17-årige gymnasieelever fra alle EU’s medlemslan­ de, og formålet er at øge interessen for sprogindlæring

Alympiade og Georg Mohr

og oversættelse. Se mere på Juvenes Translatores Face­

Alympiaden er en matematikkonkurrence hvor man del­

book-side.

tager i hold på fire. Typisk deltager ca. 50 elever fra CG i 24

Silvia Becerra Bascuñán, koordinator


Forskerpraktik Projekt forskerpraktik er et samarbejde med Nørre Gymnasi­

forløbets resultater. Forløbet afsluttes med en reception hvor

um, som dækker alle tre fakulteter. Eleverne skal i løbet af 3

alle de deltagende elever præsenterer deres posters, og

workshops (indeholdende forelæsninger og gruppearbejde)

hvor der afholdes en fælles afslutningsforelæsning. Praktik­

og i samarbejde med de deltagende forskere fordybe sig i

ken henvender sig til 2.- og 3.g-elever.

et selvvalgt emne og fremstille en poster som opsummerer

Lene Nørholm Jakobsen, koordinator

Frihed, lighed & faglighed 25


Demokrati Elevudvalg Elevrådet

OD (Operation Dagsværk)

Elevrådet arbejder aktivt med demokratiet på CG for at

Operation Dagsværk er Danmarks globale elevbevægelse,

forstærke den enkelte elevs stemme. På CG er der nemlig

der arbejder med oplysning og solidaritet. På Christians­

plads til alles stemmer, hvilket også afspejles i elevrådet.

havns Gymnasium er mange elever engagerede i Operation

Det gør det blandt andet ved elevrådets flade struktur,

Dagsværk, og vi er en af de skoler der har allerflest del­

som betyder at alle skolens 800 elever i princippet kan

tagere med på Dagsværksdagen, og som tjener mest ind.

komme til alle møder – der er ingen, der har førsteret til at

Dagsværkgruppen på Christianshavns Gymnasium er med

møde op. Selvom vi altid har et stærkt fremmøde, er det

til at stå for afholdelse af Dagsværksdagen i november, hvor

dog ikke alle 800 elever, der kommer hver gang. I stedet er

tusindvis af gymnasieelever fra hele landet arbejder for at

der mulighed for at dukke op til de møder man finder ek­

tjene penge til et udviklingsprojekt, der uddanner unge et

stra spændende. Dette giver et rigtig godt flow i debatten

andet sted i verden. Man giver én dag af sin egen uddan­

da folk er ekstra engagerede.

nelse i bytte for mange fremtidige dages uddannelse for

Umiddelbart kunne man tro, at det varierede fremmøde kan medføre en lidt kaotisk struktur til møderne. Tværtimod

I skoleåret 21/22 sætter Operation Dagsværk fokus på

er det med til at skabe et dynamisk elevråd, der i tæt sam­

sexarbejdere i Etiopien. Projektet er et samarbejde mellem

arbejde med lærere og ledelse kan få udrettet meget af

Operation Dagsværk og Sex & Samfund. Projektet støtter

det vi sætter os for. Eleverne har gennem elevrådet en helt

og styrke unge sexarbejdere i Etiopien ved uddannelse og

enestående mulighed for at få direkte indflydelse på vores

oplysning om rettigheder.

hverdag – på en helt anden måde end man havde det i

Ud over at stå for en masse spændende arrangementer

folkeskolen. Ledelsen på gymnasiet er i øjenhøjde med os

på skolen, såsom OD-cafe, hjælper Natværksgruppen med

– og vores forslag bliver altid taget seriøst, og ofte imple­

at stå for Natværk. Natværk er en stor årlig støttefest, hvor

menteret i hverdagen!

unge fra hele København kan deltage. Overskuddet går

En af de fedeste, og måske også mest unikke ting ved

ubeskåret til Operation Dagsværk.

vores gymnasium, er måden eleverne er sammen på. Der

I Operation Dagsværk er der sammenhold mellem

hersker nemlig ikke noget hierarki på tværs af årgangene.

samtlige gymnasier i landet og skoler i resten af Europa

Dette medfører at elevrådsmøderne fungerer som et fri­

gennem paraplyorganisationen SAME. Operation Dags­

rum for eleverne hvor vi ikke kun arbejder sammen, men

værk afholder årligt en kampagneweekend og et stormøde,

også hygger os med hinanden – blandt andet på elev­

hvor man bl.a. kan få indflydelse på hvad der bliver valgt

rådets årlige hyttetur. Det rige udvalgsliv der er på CG,

som næste års projekt, og stille op til bestyrelsen. Her kan

bidrager til at eleverne kan opbygge et stærkt fællesskab

man også møde andre unge fra hele landet, der er enga­

på tværs af årgangene.

gerede i Operation Dagsværk. Elevrådet

26

unge, der har det sværere end en selv.

OD-udvalget


Røde Kors-ambassadør

KOM-UD-Valget

Kage, koncert og konkurrencer. Det er tre ord, som be­

Kom Ud-Valget er et af de nyere udvalg på CG. Lidt et skørt

skriver dit arbejde som ambassadør ret præcist. Som Røde

navn, men der ligger mere bag. Navnet består nemlig af to

Kors-ambassadør er din vigtigste opgave at fortælle dine

dele: kom ud(enfor) og udvalget. Udvalget er skabt for at

medstuderende om Røde Kors-indsamlingen og at få så

danne et større fællesskab på skolen, men ikke mindst for

mange som muligt til at samle ind på indsamlingsdagen.

at skabe et fællesskab inde i gården.

For at motivere andre CG’ere til at samle ind plejer

Kom Ud-valgets koncept går ud på at vi i udvalget sør­

ambassadørerne at arrangere alt fra kagebod til interne

ger for saftevand, kager, musik, backgammon og diverse

konkurrencer. Derfor er en stor del af ambassadørarbejdet

andre aktiviteter i spisepausen hver fredag. Og derfra er

at finde sponsorater som vil donere nogle fede præmier

der ellers bare dømt hygge for alle. Alle de hygge-glade

til indsamlerne. Tidligere år har gaverne bestået af bl.a.

elever på CG strømmer ud af lokalerne og ind i gården og

gavekort til Sticks’n’Sushi, Gorms pizza, Veras Marked,

pigesalen, hvor vi står klar. Alle tager en kage eller to og

X-jump og partybus.

sætter sig derefter ud og spiller backgammon eller noget

Som ambassadør arbejder man tæt sammen med Røde Kors’ hovedkontor, og da det er et populært udvalg, får du

andet, som er med til at skabe en hyggelig stemning både fredag til Kom Ud-valg og generelt på skolen. Kom-Ud-Valget

et stærkt fællesskab med CG’ere fra alle tre årgange. Det skaber en helt særlig fællesskabsfølelse at arbejde sammen om frivilligt arbejde – og så er vi SÅ klar på at få dig på holdet, så vi kan blive Røde Kors-gymnasium igen. Katinka Bolther, 3.a

Festudvalget På CG er hver dag en fest, men nogle fredage er mere festlige end andre. Der bliver nemlig skruet helt op for den gode stemning, når alle samles til sjov, øl, dans og ufor­

Drømmeudvalget (Dream Team)

glemmelige oplevelser. Festudvalget sørger for at musik,

Drømmeudvalget er et udvalg der fokuserer på at skabe god

dansegulv, bar, borde og pynt alt sammen bidrager til et

stemning og hygge på CG, samtidig med at vi sørger for

brag af en fest.

mere social kontakt på tværs af årgange og klasser. Vores

Alle årets fester er superfede og unikke på hver deres

vigtigste opgave er bogstav-caféerne hvor en klasse fra

måde. For 1.gerne skydes året i gang med farvefesten, som

hver årgang af samme studieretning samles til aktiviteter og

er fyldt med sjove og kreative indslag og en lækker buffet.

fest. Her lærer de hinanden bedre at kende gennem et fæl­

Skolens første samlede fest er idrætsfesten. Til idrætsfesten

les klassetema, dans og konkurrencer. Bogstav-caféerne er

bidrager hver klasse med deres eget tema og udklædning.

en vigtig del af CG’s mange traditioner og forsøg på at gøre

Derefter samles hele skolen om et fællesvalgt tema til tema­

venskaber vigtigere end hierarki på skolen.

festen, og julen indvies med julefesten. Efter nytår klæder

Drømmeudvalget skaber også stemning omkring sko­

skolen sig fint på til årets gallafest, og sommeren bydes vel­

leårets højtider, bl.a. går udvalgets drenge et smukt og

kommen med den ‘sjove’ revyfest hvor vi kan grine af – men

letpåklædt Lucia-optog igennem hele skolen i december.

især også med – hinanden. Sidst på året fejrer vi de nyud­

Vi sørger også for, at der på Valentinsdag kan sendes et

klækkede studenter med et brag af en hue-fest.

kærlighedsbrev til et crush eller en god ven. Drømmeudvalgets opgave er kort sagt at gøre det lidt sjovere at gå i skole hele året rundt. Drømmeudvalget 27


Festerne på CG er for enhver smag, og man keder sig aldrig. Der er rig mulighed for at danse, dalre og drikke, og festerne er ikke mindst et samlingspunkt hvor man mødes med nuværende – men også får mulighed for at møde kommende – venner til en aften i vaskeægte CGånd, præget af sammenhold, sjov og gode oplevelser. Vi glæder os til at dele en masse festlige oplevelser med jer alle sammen.

28


Redaktion Birthe Tandrup Produktion og design AM Copenhagen Fotos Karsten Nissen Pedersen Linda Schiøtt Poul Henning Nielsen Anton Øbel Lærere og elever Tryk Frederiksberg Bogtrykkeri A/S Bestyrelsen Niels Ploug (formand) Katja Munch Thorsen Grethe Bertelsen Kim Stenholm Paulsen Benjamin Bilde Boelsmand Elliot Charrier 2.k (elevrepræsentant) Alma Glyholt 3.a (elevrepræsentant) Kirsten Andersen (lærerrepræsentant) Eik Andreasen (lærerrepræsentant) 29


Frihed, lighed

& fællesskab