Choice magazine #1

Page 1

$5&+,7(&785( /,9,1* 67</( (17(57$,10(17 $57 & '(6,*1 ',67$17 75$9(/ 4 ~ A ȁ , A ȁ N O 01 ȁ , ͚͙͘͘ ȁ ͙͘​͘ «

60$5$*'29§ PEKLO V KOLUMBII %<'/(1« 9 0(75232/, 1$95å(1§ 6 &,7(0 352 .$å',é.» '(7$,/ 3č/ 0,/,218 %,.(5č =$3/$9,/2 0÷67(é.2 6 2%<9$7(/,

3RGROË 02=$,.$ 67</č 2é,0$ $5&+,7(.7$ '$9,'$ 9 95<

15O. 9»52é« CHOPARD 1860/2010
HGLWRULDO

N

HP¿P U¿G YÛxN\ SURê WR QHSĆL]QDW 1HYDGË PL P\WË RNHQ YH WĆHWËP SDWĆH DQL SRKOHG ] NDELQ\ XOWUDOHKNÇKR OHWDGOD DOH YH VNRFËFK GR YøWxËFK KORXEHN QHYLGËP QLF SĆËMHPQÇKR 1øNG\ VH WRPX DOH êORYøN QHY\KQH 1DSĆËNODG SĆL NDĀRQLQJX .G\æ Xæ YOH]HWH GR GLYRNÇ KRUVNÇ ĆHN\ D ]DêQHWH MË SUR VNDNRYDW D VSORXYDW SHĆHM SR SHĆHML Y]G¿W WR Y SĎOL D YU¿WLW VH SURWL SURXGXf SURVWø QHMGH 7HQWR PR GHUQË DGUHQDOLQRYÛ VSRUW WURFKX SĆLSRPËQ¿ YÛUREX êDVRSLVX NWHUÛ VH Y¿P SU¿Yø GRVW¿Y¿ GR UXNRX 1D SRê¿WNX E\O QHXUêLWÛ Q¿SDG QD NRQFL WøVQø SĆHG FHVWRX GR WLVN¿UQ\ YHOPL NRQNUÇWQË SRKOHG ] GHVHWLPHWURYÇ YøæH Y 3RGROË $ NROHP GRVORYD QD GRVDK xHGLYø ERXĆNRYÇ PUDN\ W\SLFNÇ SUR WRWR OÇWR 1H]E\OR QHæ VNRêLW SĆËPR GR QLFK MLQRX 92/%8 MVHP QHPøO 9¿P êWHQ¿ĆĎP E\FKRP YxDN FKWøOL SRNDæGÇ QDEËGQRXW 9»%÷5 u Y WRPWR L YxHFK GDOxËFK êËVOHFK &+2,&( D WR KQHG ] ĆDG\ PRæQRVWË 2 WRP WR MH 2 OX[XVX PRFL VH VYRERGQø 52=+2'1287 6RXêDVQø VH QHFKDW LQVSLURYDW D E\Č MHQ QD SDSËĆH REMHYLW QHSR]QDQÇ 3URæËW QøFR FR GRN¿æH u YøĆWH êL QH u ]PøQLW æLYRW -H Xæ MHGQR ]GD WR EXGH GLYRN¿ SURMËæóND QD KDUOH\L QHER SRKOHG GR NOLGX ]DKUDG\ ] SRNRMH SU¿Yø ]NRODXGRYDQÇ QRYRVWDYE\ 'RXI¿P æH Y¿V Y WRPWR QHSĆHGYËGDWHOQø UR]PDUQÇP OÇWø PDJD]ËQ &+2,&( VYÛP REVDKHP ]DKĆHMH 3HWU 7ĎPD xÇIUHGDNWRU

02 |

9<%$9(1« 7,3< &KU¿P\ YRGQËFK SRæLWNĎ 30 / 32 .G\æ E\W WDN V NXFK\QË 56 / 57 'HFRODQG ]HPø GHVLJQX 62 / 64 1RK\ QD VWĎO 100 / 101 7HOHYL]QË ' PDJLH 124 / 125 7HFKQRORJLFNÇ ILQHV\ 98 / 99 8WDMHQÛ SRNODG 110 / 113

0±'$ '(6,*1 1HMYËFH VH[\ ERW\ QD VYøWø 14 / 15 9H MPÇQX VNOD 19 1HQ¿SDGQ¿ QH]E\WQRVW 38 / 39 OHW YÛURêË &KRSDUG 66 / 73 6NYøOÇ ]SUDFRY¿QË QHRWĆHOÛ Y]KOHG D SRVOHGQË WHFKQRORJLH 7R MVRX KRGLQN\ ]QDêN\ &KRSDUG 7LNDMËFË NOHQRW\ Q\QË GRSOQLOD XQLN¿WQË NROHNFH VWR SDGHV¿WL xSHUNĎ VH ]YËĆHFËPL PRWLY\ 0HVVDJH LQ WKH ERWWOH 58 / 60 1HKWRYÛ PRGHOLQJ 104 / 105 3ĎMêRYQD VQĎ 116 / 117

152 9»52é« &+23$5' 1860/2010


WLU¿æ

REVDK

9\G¿Y¿ JERIE 3$&.$*,1* V U R VËGOR 1D 6\FKURYø 3UDKD NDQFHO¿Ć .O¿QRYLFN¿ 3UDKD 7HO )D[ LQIR#MHULH EL] Publisher 'DQLHOD 9LOKHOPRY¿ GDQLHOD#FKRLFH PDJD]LQH F] jÇIUHGDNWRU 3HWU 7ĎPD SHWU#FKRLFH PDJD]LQH F] 5HGDNFH -DQ 'XxHN -LĆË 9DxHN -DQD 9DĀ¿WNRY¿ -DQ .ORXêHN .ULVWËQD jHPEHURY¿ 'XxDQ +RQ]ËN =GHQøN +UGÛ .DWHĆLQD 5DWKRXVN¿ /XGPLOD 6HOLQJHURY¿ .RUHNWRUND $QQD 'UR]GRY¿ $UWGLUHFWRU 0ËxD .ĆËæRY¿ PLFKDHOD#FKRLFH PDJD]LQH F] 7LVNRY¿ SURGXNFH 3HWU +UXERx SHWU KUXERV#MHULH EL] ZZZ FKRLFH PDJD]LQH F] LQIR#FKRLFH PDJD]LQH F] 7LVN (XURSULQW D V 3RG .RWO¿ĆNRX 3UDKD u .RxËĆH 5R]HVËO¿ 6(1' 3ĆHGSODWQÇ V U R 9H æOËENX 3UDKD u +RUQË 3RêHUQLFH

&+871§ ,163,5$&( *DOHULH QHER UHVWDXUDFH" 10 / 12 9ËQD ] 9HQXxLQD SDKRUNX 34 / 36 5R]KRYRU V 3DYOHP 0DXUHUHP 50 / 53 1RYÇ D VNYøOÇ 54 %<'/(1« -,1$. 1D 3URFK¿]FH Y 3RGROË 6 / 8 .G\æ VH ] %RWLêH VWDQH 2¿]D 16 / 18 6DFUH &RHXU u WDP QDG 3UDKRX 26 / 28 3UXKRYDQ¿ WUDGLFH 118 / 119 =H VWĆHFK 3HWUVNÇKR Q¿PøVWË 46 / 48 .G\æ YO¿GQH VRX]YXN 74 / 76 1D Q¿YxWøYø X 106 / 108 'RPRY OHV NOLG %UDQËN 114 / 115 'Yø YøæH 82 3(' / 1$ =(0 6FUHZ LW OHW V ULGH 40 / 43 .DxOHPH Y¿P QD W\ NHF\ MGHPH MH]GLW 7DN ]QøOD RGSRYøó ILUP\ +DUOH\ 'DYLGVRQ GHQËNX 7KH 1HZ <RUN 7LPHV NGH Y\xHO LURQLFNÛ êO¿QHN SRXND]XMËFË QD QHOHKNRX VLWXDFL WÇWR WRY¿UQ\ 3ĆHV KDUOH\¿ĆĎ VH Y]¿SøWË UR]MHOR GR -LæQË 'DNRW\ .GH RGSRêËYDMË RFHORYË NRQø 44 / 450 9H ]QDPHQË EÛND 94 / 97

3ĆËxWË êËVOR Y\FK¿]Ë 9HxNHU¿ SU¿YD MVRX Y\KUD]HQD QHQË XUêHQR N SURGHML QD VW¿QFËFK )RWR QD RE¿OFH 'DQ 6NOHQ¿Ć )RWRJUDIRYÇ 0DUWLQ 7LVR 6DxD 'REURYRGVNÛ 3HWU .DUxXOËQ -DQ 6RFKRU -DQ 6LODU 3HWU 9ON 0DNH XS 5DGND .LVVRY¿ (YLGHQêQË êËVOR 0. é5 (

1$ &(67 &+ =HOHQ¿ MH EDUYD QDGøMH 7øæED VPDUDJGĎ Y .ROXPELL MH GRPÇQRX QøNROLND ERVVĎ NWHĆË SĆLSRPËQDMË W\ GURJRYÇ 3RX]H V MHMLFK VYROHQËP VH O]H Y\GDW GR PËVW NGH SRGPËQN\ N æLYRWX SĆLSRPËQDMË GREX =ODWÇ KRUHêN\ QD .ORQGLNX 3ODYED ĆHNRX êDVX 78 / 79 3X]]OH MPÇQHP 3RGROË 84 / 93 0D[LP¿OQË SRæLWHN 120 / 123

| 03


text Slovart foto 0DUWLQ 7LVR 3HWU 7ĎPD

1 j TIP CLICK ģ 6QËPN\ Y NQL]H MVRX VNYøORX XN¿]NRX WRKR SURê MH NRX]OR IRWRJUDILH WDN SRGPDQLYÇ 0DUJDUHW %RXUNH :KLWHRY¿ V IRWRDSDU¿WHP QD YUFKROX PUDNRGUDSX &KU\VOHU %XLOGLQJ NREHUHF QHXYøĆLWHOQø EDUHYQÛFK PRWÛOĎ NWHĆË MDNR E\ VH FK\VWDOL Y]OÇWQRXW ]H VWU¿QN\ /HQLQRYD UXND XND ]XMËFË N REOR]H 6ËOD WÇWR NQLK\ VSRêËY¿ ] YHONÇ ê¿VWL Y NRPELQRY¿QË IRWR JUDILË 1øNG\ MVRX YWLSQÇ MLQG\ QXWË N ]DP\xOHQË *URXFKR 0DU[ D %ULJLWWH %DUGRWRY¿ NRXĆË FLJDUHW\ QD GDOxË VWU¿QFH SURWL VREø VWRMË RSWLPLVWLFNÛ &KDPEHUODLQ D Y\FKYDOXMËFË VH +LWOHU -LQÇ GYRMLFH RVORYXMË RSDNRY¿QË WYDUĎ Y SĆËURGø QøæQø SURSOHWHQÇ NUN\ ODEXWË QDSURWL PøNNÇPX D SRNURX FHQÇPX SURXæNX GÛPX éWHQ¿ĆĎP D Y WRPWR SĆËSDGø KODYQø GLY¿NĎP XOHKêXMË RULHQWDFL MHGQRGXFKÇ SRSLV\ &HQD .ê

VWU¿QN\ SOQÇ NU¿V\ '(6,*1 672/(7« ģ PLQXOÇ VWROHWË VH ]DSVDOR GR KLVWRULH OLG VWYD NURPø MLQÇKR QHXYøĆLWHOQRX DNFHOHUDFË YH ]GRNRQDORY¿QË Y]KOHGX D IXQNêQRVWL SĆHGPøWĎ NDæGRGHQQËKR SRXæËY¿QË ģ RG SĆË ERUĎ SĆHV RGøY\ Dæ SR DXWRPRELO\ 7DWR YHONRU\V¿ SXEOLNDFH SĆLQ¿ xË SĆHKOHG WRKR QHMOHSxËKR FR GYDF¿WÇ VWROHWË SĆLQHVOR GR QDxLFK GRP¿FQRVWË &HQD .ê ,7$/6. 5(1(6$1&( ģ PRQX PHQW¿OQË SXEOLNDFH SĆLEOLæXMËFË Y QHYËGDQÛFK GHWDLOHFK YUFKROQ¿ GËOD LWDOVNÇ UHQHVDQêQË DUFKLWHNWXU\ VRFKDĆVWYË PDOËĆVWYË L XæLWÇKR XPø QË &HQD .ê 129§ 3$ą«å6.§ ,17(5,§5< ģ PøVWR VYøW OD MH PËVWHP YøêQÇ NU¿V\ SRêËQDMH 7XLOHULHPL SĆHV EĆHK\ 6HLQ\ Dæ N 0RQWPDUWUX $UFKLWHNWXUD 3DĆËæH VH Y\]QDêXMH VNURPQRX SDOHWRX EDUHY RG EÇæRYÇ N xHGÇ 0RKOL E\FKRP VH SURWR SW¿W ]GD VH 3DĆË

4 |

æDQÇ WURFKX EDUHY QHERMË $OH æ¿GQÛ VWUDFK u $QJHOLND 7DVFKHQ SUR WXWR NQLKX Y\KOHGDOD SĆHNYDSXMËFË YÛEøU DSDUWP¿QĎ NWHUÇ Y¿V SĆH VYøGêË R RSDNX $Č Xæ WR MVRX ]DMËPDYÇ WH[WXU\ G\QDPLFNÇ SURVWR U\ GLYRNÇ PËFKDQLFH VORKĎ êL æLYÇ EDUY\ LQWHULÇUĎ NWHUÇ MVRX Y NQL]H ]REUD]HQ\ YxHFKQ\ KÛĆË Q¿SDG\ RULJLQ¿OQËPL SĆHNYDSHQËPL D SDWĆË N QHMOHSxËPX FR SĆLQ¿xË GHVLJQ VWROHWË &HQD .ê 80÷1« 32 52&( ģ QHMØSOQøMxË NULWLFNÇ GøMLQ\ XPøQË GYD F¿WÇKR D SRê¿WNX MHGQDGYDF¿WÇKR VWROHWË 7DWR NQLKD SUĎNRSQLFN¿ VYÛP REVDKHP L MHKR SRG¿QËP XG¿Y¿ WÑQ QD PQRKR OHW GRSĆHGX 9 SĆËVWXSQÇP IDNWRJUDILFNÇP XVSRĆ¿G¿QË SĆHGNO¿GDMË DXWRĆL YËFH QHæ VWRYNX SĆHKOHGQÛFK VWDWË ]DPøĆHQÛFK YæG\ QD MHGQX UR]KRGX MËFË XG¿ORVW u QD Y\WYRĆHQË ]¿VDGQËKR GËOD Y\G¿QË GĎOHæLWÇKR WH[WX


]DK¿MHQË YÛ]QDPQÇ YÛVWDY\ =DEÛYDMË VH GR KORXEN\ UR]KRGXMËFËPL D SUĎORPRYÛPL RNDPæLN\ PRGHUQLVPX D SRVWPRGHUQLVPX êHWQÛ PL DQWLPRGHUQLVWLFNÛPL UHDNFHPL NWHUÇ QDYUKRYDO\ DOWHUQDWLYQË SR KOHG QD XPøQË D VYøW $XWRĆL WÇæ SĆHGNO¿GDMË GYø GLVNXVH D Y QLFK XYDæXMË R QøNWHUÛFK RW¿]N¿FK NWHUÇ Y\W\êLOD SĆHGFKR]Ë GHVHWLOHWË 8PøQË SR URFH MH WDN QH]E\WQRX êHWERX SUR NDæGÇKR NGR FKFH SRFKRSLW SUREOÇP\ XPøQË PRGHUQË GRE\ &HQD .ê .5$-,11 $5&+,7(.785$ ģ COLLECTION ģ 'RNRQDOÇ SĆHGVWDYHQË NUDMLQQÇ DUFKLWHNWXU\ ]DORæHQÇ QD NODVLFNÇP ]DKUDG QLFWYË 1DVWËQË Y¿P xLURNÇ VSHNWUXP êLQQRVWË VRXêDVQÛFK NUDMLQQÛFK DUFKLWHNWĎ 1D MHGQÇ VWUDQø DUFKLWHNWRQLFNÇ Q¿YUK\ XPËVWøQÇ QD RPH]HQÇP SURVWRUX ]DKUDG\ êL SDUNX Y\XæËYDMËFË SĆËURGQË PDWHUL¿

O\ MDNR SĎGD GĆHYR YRGD N¿PHQ D URVWOLQ\ 1D VWUDQø GUXKÇ NUDMLQ QÇ SURMHNW\ YHONÇKR PøĆËWND (VWHWLFN\ RULHQWRYDQÇ SO¿QRY¿QË NUDML Q\ RGGøOXMH RG /DQG $UWX SĆHGVWDYRYDQÇKR Y\EUDQÛPL GËO\ YÛ ]QDêQÛFK XPøOFĎ MHQ YHOPL WHQN¿ ê¿UD 3URMHNW\ êDVWR VSRêËYDMË Y SHêOLYø Y\EUDQÛFK ]¿VD]ËFK PDOÇKR UR]VDKX NWHUÇ YxDN PøQË FHO NRYÛ FKDUDNWHU SĆËURG\ D GRNRQFH UR]V¿KORX NUDMLQX 9QLWĆQË ]DKUD G\ R]HOHQøQÇ IDV¿G\ D VWĆHFK\ VH VWDO\ VSHFLILFNRX REODVWË NUDMLQQÇ DUFKLWHNWXU\ 3XEOLNDFH XY¿GË YÛ]QDPQÇ SĆËNODG\ ] SRVOHGQËFK GH VHWL OHW L QøNWHUÇ GRVXG QHGRNRQêHQÇ SURMHNW\ NWHUÇ Y\FK¿]HMË ] KLVWRULFNÛFK NRĆHQĎ -H P\xOHQD MDNR ]¿EDYQ¿ FHVWD SĆHV YHQ NRYQø ]HOHQÇ Q¿YUK\ VYøWD &HQD .ê 8YHGHQÇ NQLK\ MVRX N GRVW¿QË X YxHFK GREUÛFK NQLKNXSFĎ

|


QD 3URFK¿]FH Y 3RGROË


WH[W 3HWU 7ĎPD YL]XDOL]DFH DWHOLÇU &UHVFRQ

635 91 52=+2'187« 6( 1('÷/$-« /(+&( 1$23$. $ å( %</$ 235$9'8 635 91 9÷7j,128 =-,67«0( $å =3÷71÷f $/( (;,678-« , 9»-,0.< 3ą('67$97( 6, %<'/(1« 9 35$=( .20%,18-«&« ./,' $ = =(0« 52',11§+2 '208 9 =$+5$'1« é7957, 6 2.$0å,728 '267831267« &(175$ +/$91«+2 0÷67$ $ 9j(0, 9»+2'$0, -(å = 1÷- 3/<128 å( 72 -( -(1 =%2å1§ 3ą 1« $5&+,7(.7č" 3ą(69÷'é«0( 9 6 2 23$.8

B

RĆLW VWHUHRW\S\ Y\æDGXMH RGYDKX D QLF QHQË GHYHORSHUVNÇ VSROHêQRVWL &UHVFRQ EOLæxËKR QHæ SU¿Yø SRGREQÇ YÛ]Y\ $ WDN NG\æ ]ËVNDOD SDUFHOX SR GHPROLFL VWDUÇKR GRPX XSURVWĆHG YLORYÇ êWYUWL Y 3RGROË RG ]Dê¿WNX YøGøOD MDN¿ VWDYED E\ VH WDP QHMYËF KRGLOD 3øWLSRGODæQË GĎP NWHUÛ YKRGQø ]DSDGQH GR RNROË D SĆLWRP EXGH QDEË]HW QHMPRGHUQøMxË WUHQG\ Y E\GOHQË 3RXKÛFK RVP E\WRYÛFK MHGQRWHN R YHOLNRVWHFK RG GR P G¿Y¿ PRæQRVW Y\WYR -( %2+8å(/ 7§0÷ą ĆLW VL GRVORYD URGLQQÛ Y]WDK L VH VRXVHG\ NWHUÇ EXGH 6$02=ą(-0267« å( 6, .283«7( %<7 WH SRWN¿YDW WĆHED SĆL SDUNRY¿QË Y SRG]HPQË JDU¿æL -H 9 129267$9%÷ $ é(. Y¿P EOLæxË E\GOHQË V YODVWQË SĆHG]DKU¿GNRX QHER E\VWH 9 6 -(+2 .203/(71« UDGøML VWĆHxQË SHQWKDXV V VWXSĀRYÛP YÛKOHGHP" 3ą(67$9%$ 7$. 2ERMË SRMË YÛMLPHêQ¿ DGUHVD D XQLN¿WQË VWDYED MHæ VH 1(jċ$671÷ %»9$-« ą(j(1< ,17(5,§5< 1,.2/, 9j$. EU]\ VWDQH SRKRGOQÛP GRPRYHP SUR YxHFKQ\ MHQæ 9 3ą«3$'÷ '208 QHUDGL GøODMË MDNÇNROL NRPSURPLV\ 9 352&+ =.29÷ 7 1¿YUK\ RG DUFKLWHNWĎ SURxO\ PQRKRQ¿VREQRX DQDOÛ]RX GR SUDNWLFNÇKR êOHQøQË E\WĎ QD SULY¿WQË D YHĆHMQÇ ]ÑQ\ MVPH Y &UHVFRQX ]DSRMLOL ]NXxHQRVWL D SĆHGHYxËPf ]GUDYÛ UR]XP .DæGLêNÛ GHWDLO E\O QøNROLNU¿W SĆH]NRXP¿Q 3URWR MVRX L VDPRWQÇ PËVWQRVWL VLWXRY¿Q\ SRGOH ]DPøĆHQË VSU¿YQÛP VPøUHP u VQËGDQø SĆL YÛFKRGX VOXQFH SRWøxË SRGREQø MDNR VOHGRY¿QË MHKR ]¿SDGX ] NOLGX WHU¿VN\ 9xHFKQ\ E\W\ PDMË VWDQGDUGQø SURVWRU\ SUR YHVWDYøQÇ VNĆËQø NWHUÇ VRXêDVQø SĎVREË L MDNR RGKOXêQøQË QHVNODGQÇ NDE¿W\ D ERW\ ]ĎVW¿YDMË PLPR RE\WQÇ SURVWRU\ E\WX GËN\ RGGøOHQÇPX ]¿GYHĆË 6DPR ]ĆHMPRVWË MH ØORæQ¿ NRPRUD Q¿OHæËFË NH NDæGÇ MHGQRWFH D VDPRVWDWQÛ WRSQÛ NRWHO ]QDêN\ 9DL REĆH VL SURKOÇGQøWH PRGHO GRPX YOHYR 6WRMË Y WUDGLêQË Xæ ]D SUYQË UH ODQW 7DNÇ MHGQRWOLYÇ NXFK\ĀVNÇ GLJHVWRĆH PDMË SXEOLN\ REOËEHQÇ YLORYÇ êWYUWL 1D PËVWHFK NWHU¿ ]ËVN¿YDOD FKDUDNWHU OÇW\ VDPRVWDWQÇ RGYøWU¿Y¿QË = PDOÛFK GHWDLOĎ VH EX D GRGQHV P¿ ]DEøKOÛ SRNOLGQÛ U¿] 9 WDNRYÇ REODVWL MH QRY¿ VWDYED QøêËP GHWH MLVWø UDGRYDW L QD YHQNRYQË WHUDVH u QDMGHWH YÛMLPHêQÛP D RSUDYGX QHKUR]Ë æH E\VWH VH EURGLOL N E\WX SĆHV Q¿QRV\ EDK WX MDN HOHNWULFNÇ ]¿VXYN\ WDN YRGRYRGQË NRKRXW QD ] UR]HVWDYøQÛFK NRPXQLNDFË Y RNROË 1DRSDN 'ĎP Y 3URFK¿]NRYø XOLFL V QH]¿PU]QÛP YHQWLOHP 6 UR]P\VOHP MVRX ĆHxHQD Y 3UD]H u3RGROË ]DSDG¿ GR êWYUWL NWHU¿ MH QD GRKOHG RG FHQWUD D SĆHVWR WDNÇ SDUNRYDFË PËVWD Y JDU¿æËFK -VRX GRVWDWHêQø FKU¿QøQ¿ RG MHKR QHJDWLY EDULÇURX ]DKUDG éHUVWYÇ SHêLYR SURG¿YDMË S¿U YHON¿ QD WR DE\VWH VQDG QøNRPX QHxČDVWQRX NURNĎ RG GRPX ]HOLQ¿ĆVWYË QDMGHWH Y VRXVHGQË XOLFL %OË]NÇ REFKRGQË FHQ Q¿KRGRX QHRGĆHOL YĎ] 9VWXS GR GRPX L MHGQRW WUXP $UN¿G\ 3DQNU¿F VH SDN KRGË N RSUDYGX YHONÛP Q¿NXSĎP 1D PHWUR D N WUDPYDML WR MH êW\ĆL PLQXW\ FKĎ]H QD DXWREXV MHxWø EOËæ $ DXWHP" 1D OLYÛFK E\WĎ VWU¿æË SURWLSRæ¿UQË EH]SHêQRVWQË GYH PDJLVWU¿OH D -LæQË VSRMFH EXGHWH GĆËY QHæ SRĆ¿GQø VHxO¿SQHWH SO\Q ĆH Y\EDYHQÇ VRILVWLNRYDQÛPL ]¿PN\ (99$ D V\V WÇP GRP¿FËKR YU¿WQÇKR YLGHRWHOHIRQ NWHUÛ

D

| 07


%\W\ PDMË WHUDV\ R PLQLP¿OQË xËĆFH PHWUX DE\ VH QD Qø SRKRGOQø YHxHO EøæQÛ MËGHOQË VWĎO D VDPR]ĆHMPø L æLGOH

'2.21$/267 $ .5 6$ 3ą«52'1«&+ 0$7(5, /č 9 0 2' 3591«+2 2.$0å,.8 9<5$=« '(&+

PRQLWRUXMH YxHFKQ\ SĆËFKR]Ë 8 Q¿V Y &UHV FRQX VL Y¿æËPH WUDGLêQËFK PDWHUL¿OĎ D MVPH SĆHVYøGêHQL æH SĆLVSËYDMË N GRNRQDOÇPX SRFL WX NWHUÛ FKFHPH ]¿ND]QËNĎP QDEËGQRXW 3URWR MVPH ]YROLOL SRFWLYÇ OÇW\ RVYøGêHQÇ SRVWXS\ D W\ QHMOHSxË PDWHUL¿O\ $Č Xæ WR MH GXE SRXæLWÛ SUR SDUNHW\ QHER RGROQÇ WURSLFNÇ GĆHYR EDQ NLUDL NWHUÇ QDOH]QHWH QD SRGOD]H WHUDV\ 5R]KOËæËWH VH SR E\Wø D ]DêËQ¿WH VL YxËPDW L PÇQø Q¿SDGQÛFK GHWDLOĎf SĆHVQÇKR FKURPRYÇKR NRY¿QË WRSQÛFK WøOHV SĎVREËFËFK MDNR HOHJDQWQË E\WRYÛ GRSOQøN êL QDGVWDQGDUGQø Y\VRNÛFK GYHĆË 'HVLJQ D IXQNêQRVW MVRX KDUPRQLFN\ VSRMHQÇ V NYDOLWRX MDN GRND]XMH RGROQÇ æXORYÇ VFKRGLxWø L IDV¿GD GRPX REORæHQ¿ NHUDPLFNÛPL RENODG\ 9HOLN¿ D VYøWO¿ IUDQFRX]VN¿ RNQD PDMË VSHFL¿OQË NRY¿QË

08 |

)UDQFRX]VN¿ RNQD GRNRQDOH SURVYøWOXMË LQWHULÇU

=HOHQÇ VWURPRĆDGË SR RERX VWUDQ¿FK 3URFK¿]NRY\ XOLFH OHPRYDQÇ URGLQQÛPL GRP\ D YLONDPL QDYR]XMH SĆËMHPQÛ SRFLW NOLGX

]DPH]XMËFË WRPX DE\ MH GRN¿]DO\ RWHYĆËW GøWL 9 ORæQLFËFK ]DVH QDM GHWH YHQNRYQË HOHNWULFN\ RYO¿GDQÇ æDOX]LH $OH H[LVWXMË L YøFL NWHUÇ QHPXVË EÛW YLGøW D RNDPæLWø VL MH ]DPLOXMHWH 1DSĆËNODG SRGODKRYÇ WRSHQË Y NRXSHOQ¿FK Y\EDYHQÛFK NRPSRQHQW\ RG ]DYHGHQÇ VSROHêQRVWL 9LOOHUR\ %RFK VH VOLQXWÛPL RENODG\ NYDOLWQËPL ED WHULHPL D FKURPRYÛPL RWRSQÛPL æHEĆËN\ 3UR PD[LP¿OQË K\JLHQX MVPH XPËVWLOL GR NDæGÇ ] QLFK ]¿YøVQÇ :& MDNRæ L ELGHW D DQR E\W\ MVRX Y\EDYHQÇ GYøPD WRDOHWDPL u MHGQRX YH YHĆHMQÇ D GUXKRX Y X]DYĆHQøMxË SULY¿WQË ê¿VWL 7DWR SULY¿WQË ê¿VW MH ORJLFN\ QHMYËFH Y]G¿OHQD RG FHQWU¿OQËKR YÛWDKX XSURVWĆHG GRPX D QDxOL E\VWH Y QË L YxHFKQ\ ORæQLFH DE\VWH PøOL SĆL RGSRêLQNX DEVR OXWQË NOLG 3URWRæH SRFLW VNXWHêQÇKR GRPRYD MH YøF NWHU¿ PRæQ¿ VWRMË GRVW SHQø] DOH YH VNXWHêQRVWL MH QH]DSODWLWHOQ¿f 9L] ZZZ FUHVFRQ F]


| 00


text 3HWU 7ĎPD foto DUFKLY /D *DOHULH

JDOHULH nebo restaurace? RERMË '2 9»67$91«&+ 6«1« $ *$/(5,« 6( 9<' 9 0( 35272 $%<&+20 6( 32.2&+$/, =$-«0$9»0, (;321 7< 1$j/, ,163,5$&, 2'32é,18/, 6, $ 1$%5$/, (1(5*,, $ 3ą(61÷ 72 6( ' ą«&, , 2 9(é(51«0 5(67$85$178 /$ *$/(5,( %5$756.< 63-$7§0 6 e2%÷'29÷r 60÷529$128 /$ %5$66(5,« 2%÷ 0«67$ 6.9÷/( 326/28å« 352 %<=1<6 6&+č=.< $ -(j7÷ 6( 3ą, 1,&+ 80÷/(&.< 9<ą '« 9$j( &+8ċ29§ 32+ 5.<

6H]QDPWH VH V NXFKDĆL L V WËP FR YDĆË =D VNOHP SĆLSRPËQDMËFËP YÛORKX SĆHGY¿GøMË EH] Q¿URNX QD YVWXSQÇ NXOLQ¿ĆVN¿ NRX]OD

M

RGHUQË EXGRYD UH]LGHQêQËKR NRPSOH[X $OEHUWRY 5HQWDO $SDUWPHQWV MH SUR EøæQÇ Q¿YxWøYQËN\ ] XOLFH X]DYĆHQD DOH R WR YËFH O¿NDMË SURVYøWOHQÇ YÛORK\ MHMË UHVWDXUDFH RWHYĆHQÇ YHĆHMQRVWL %\OD SRVWDYHQD SĆHG S¿U OHW\ DOH SĎVREË ]DE\GOHQø ØWXOQø KĆHMLYø WHSOH 6OXQHêQË SDSUVN\ VH EO¿]QLYø KRQË SR GĆHYøQÇ SRGOD]H D Y\WY¿ĆHMË VYøWHOQÇ DEVWUDNFH QD æOXWÛFK VWøQ¿FK 3ĆËYøWLY¿ REVOXKD Y¿V SR]GUDYË XVPøMH VH D SR]YH

10 |

Y¿V G¿O éËxQËN WRWLæ PRF GREĆH YË æH SU¿Yø EøKHP SUYQËKR RNDPæLNX Q¿YxWøY\ QH]Q¿PÇKR SRGQLNX VL KRVW Y\WY¿ĆË REU¿]HN R QDYxWËYHQÇP PËVWø D WR MHxWø SĆHGWËP QHæ RFKXWQDO MHGLQÛ SRNUP D YLGøO FHQ\ QD MËGHOQËP OËVWNX 3RNXG QD Y¿V ]DSĎVREË YxH SRGREQø eGRP¿FN\r MDNR QD Pø ]DSDUNXMWH DXWR QD VRXVHGQËP SDUNRYLxWL Df YVWXSWH G¿O /D %UDVVHULH Y ØURYQL XOLFH MH SURILORY¿QD MDNR GHQQË UHVWDXUDFH NGH O]H SRREøGYDW QHER VL G¿W MHQ eIUHVKr GæXV NROXPELM VNRX N¿YX êL VNOHQNX YËQD 3RNXG Y¿P ]DFKXWQ¿ PĎæHWH VL KQHG REMHGQDW ]D YHOPL UR]XPQÛ SHQË] MHGQX êL YËFH ODKYLêHN GRPĎ eQD SDP¿WNXr 7L NWHĆË Xæ NRX]OX eDOEHUWRYVNÇ JXUPHW JDOHULHr SRGOHKOL YøGË æH R GYø SDWUD QËæH OHæË NOLPDWL]RYDQÛ VNOHS 1DEË]Ë SĆHNYDSLYÛ YÛEøU WHNXWÛFK VNYRVWĎ ] 0RUDY\ )UDQFLH jSDQøOVND 5DNRXVND D ,W¿OLH 1HMHGQ¿ VH YxDN R EøæQø ]Q¿P¿ YLQDĆVWYË DOH R PHQxË ILUPLêN\ RG NWHUÛFK Y /D *DOHULL RGHEËUDMË YËQD WËP ]SĎVREHP æH VL SUR Qø VDPL MH]GË 'RQH NRQHêQD E\ R WRP GRN¿]DO Y\SU¿YøW ]GHMxË VRPPHOLHU SDQ -LĆË .DêHURYVNÛ 1D GUXKÇP NRQFL Q¿SRMRYÇKR OËVWNX QDRSDN VWRMË VYøWRYø SURVOXOÇ ]QDêN\ MDNR MH WĆHED SUHPLHU FUX &KDWHDX 0RXWRQ 5RWKVFKLOG 5XêQø PDORYDQÇ HWLNHW\ WRKRWR YÛMLPHêQÇKR Q¿SRMH RG NWHUÇKR ]GH PDMË SRVOHGQËFK SDGHV¿W URêQËNĎ O]H REGLYRYDW R SDWUR YÛx YH YHêHUQø ODGøQÇP UHVWDXUDQWX /D *DOHULH 2EGLYXMHWH WHNXWÇ XPøQË D QD NRQFL PËVWQRVWL YLGËWH SĆHV SURVNOHQRX VWøQX GR NXFK\Qø NGH YDĆË ]GHMxË NXOLQ¿ĆVNÇ


3RNXG MVWH GRVXG QLNG\ QH]NRXPDOL MHKQøêË NRWOHW WDNWR ]EOË]ND WRWR MH YDxH xDQFH

GHOLNDWHV\ , WR MH GLYDGOR NWHUÇ VL ]DVORXæË REGLY 3ĆHV GHQ NXFKDĆL SRG WDNWRYNRX xÇINXFKDĆH 0LNXO¿xH *RWWZDOGD SĆLSUD YXMË KODYQø ]GUDYÇ SRNUP\ ] QDxË D ]DKUDQLêQË NXFK\Qø NGH Y REOËEHQRVWL YHGRX LWDOVNÇ WøVWRYLQ\ D VDO¿W\ Y\EUDQÇ ] GHQQË QDEËGN\ SĆËSDGQø ] OËVWNX WHG\ D OD FDUWH 1DMGHWH QD QøP DOH L SRĆ¿GQÛ DPHULFNÛ EXUJHU ] êHUVWYÇKR KRYø]ËKR 1DYH

êHU SDN JXUP¿Q\ ]DXMPRX GRNRQDOÇ VWHDN\ ] NUDY FKRYDQÛFK EH] UĎVWRYÛFK KRUPRQĎ QD HNRIDUPø YH xYÛFDUVNÇP 6W *DOOHQX 3U¿Yø LGHD SĆËPÇ NRPXQLNDFH VH ]DKUDQLêQËPL VSROHK OLYÛPL SDUWQHU\ MH QøFR êËP VH /D *DOHULH OLxË RG MLQÛFK PËVW 1HPOXYø R WRP æH DXWD PĎæHWH QHFKDW Y SRG]HPQË NDPHUDPL KOËGDQÇ JDU¿æL D QHQ¿SDGQø YVWRXSLW GR UHVWDXUDQWX WDPQËP

| 11


3ĆL SRKOHGX ] XOLFH YËW¿ Q¿YxWøYQËN\ VOXQFHP UR]]¿ĆHQ¿ /D %UDVVHULH NWHU¿ VH KRGË N REøGĎP êL SUDFRYQËP VFKĎ]N¿P

2 SDWUR QËæ SĎVREË LQWHULÇU\ UHVWDXUDQWX /D *DOHULH MLæ VSROHêHQxWøML KĆHMLYÇ WHSOR MLP GRG¿Y¿ RWHYĆHQ¿ NXFK\Qø D ]DS¿OHQÛ NUE

$ QHMQËæ MVRX XNU\WÇ SRNODG\ PËVWQËKR VRPPHOLHUD &R ĆËN¿WH GHJXVWDFL ]D ]YXNX JUDPRIRQRYÇ GHVN\ ] +LV 0DVWHU V 9RLFH"

VNU\WÛP YFKRGHP /D *DOHULH WRWLæ QDEË]Ë L QøNROLN SULY¿WQËFK VDORQNĎ NWHUÇ SUDYLGHOQø QDYxWøYXMË ]Q¿PÇ RVREQRVWL +RGË VH YxDN L SUR GLVNUÇWQøML ODGøQ¿ REFKRGQË MHGQ¿QË $OH VWHMQø MDNR PĎæHWH VDPL QHUXxHQø VHGøW Y WĆËSDWURYÇ UHVWDXUDFL PĎæH WR WDP KXêHW MDNR Y ØOH 3RMPH WRWLæ Dæ OLGË NWHĆË VH Y UĎ]QRURGø êOHQøQÛFK SURVWRU¿FK Y\EDYHQÛFK QHMPRGHUQøMxË DXGLRWHFKQLNRX NU¿VQø UR]SWÛOË $ PRæQ¿ SĆL WRP Y\XæLMË E\Č MHQ QD SRNXĆRY¿QË L SĆËMHPQRX YHQNRYQË ]DKU¿GNX 1D GRKOHG RG QË PĎæHWH YLGøW L PËVWQË YLQLFL NGH VL O]H WDNÇ RGSRêLQRXW VH VNOHQ NRX YËQD Y UXFH 3U¿Yø YHQNX QHMêDVWøML ]DêËQDMË JULORYDFË SDUW\ NRNWHMORYÇ HYHQW\ D UDXW\ 7HG\ SRNXG VH FHOÇ VHOH QHSHêH GROH Y UHVWDXUDFL Y RWHYĆHQÇP NUEX -HKR SODPHQ\ KĆHMË MDNR VNOHQND WøOQDWÇKR êHUYHQÇKR %DUROR 1HL &DQQXEL ]H VHYHURLWDOVNÇKR 3LHPRQWH NWHUÇ Y¿P ]OHSxË Q¿ODGX VWHMQø MDNR GDOxË H[SRQ¿W\ NXOLQ¿ĆVNÇ /D *DOHULH 9L] ZZZ ODJDOHULH F]


­ ­

} %lu ëtpsv}u jpë} uhëhënhz{yvuvtpl² kvz{ } ëzlërë} tëuhi krhërvtwsl{u joëzvttlsplyzr#joëzs|%liëhë wp rv}#joë} u²ër{ly ëqztlëë wyvë} zë} i yhspë|ëqlkuv{sp}#joë}puh !­ë} t²ë%lë} zëopz{vyplëpëi|kv|juvz{ë{ jo{vë} uë h|qtl²ëë hë{ tëzlëuhëzl{r u ëpëwyvmlzpvu su ëzwvs|wy jp­ thy{puëth{|shëë¾ë w ë¡¢ë ë BëR: ë ë ë ë B ë ë ë 5 ë ë B ë ë >ë O ë ë ë ë ­ë} ë ë 5 ë W ë ²ë 5ë ë ë ë Bë U ­ës ëw ëà OB Äë·z ë ëÇë~ ¶ëà Uë ë ë B Äë B Bë 5 B S ë OB ë W ë ë WBë 5 ?ë ë > ë B ë ë ­ëo 5 ë 5ë ë 5 Bë d Bë ë ë Bë U ë ë U ë U ë ë S U ë d U ë B­ëkS W >ë ë >ë ë 5 ë > ²ë ë ë ë ë ? ë ëÁë ­ë{ ë 5ë B ë B B ë ë B ë ë S ²ë 5 ë ë 5 Bë ­

O ë W ® ë ëdB >ë ë ë 5 B ë 5 Bë WBëÃO : U ë B ²ë > ²ë ²ë ²ë U ë Äë dB ë ë ë ? ë 5 5ë B 5 >ë ë ë U ë B ë ë ë U ë d B


text .ULVWLQD jHPEHURY¿ foto archiv Simple Concept Store

QHMYËFH VH[\ ERW\ QD VYøWø /28%287,1.< 1 =9(0 (92.8-« (/(*$171« /$%8ċ 9=+/('(0 80÷/(&.§ '«/2 3$1(16.§ 2%87« $ 1 .83 3591«+2 3 58 9÷7j,1$ å(1 352å«9 ,17(1=,91÷-, 1(å 25*$6086 $/(632ÿ 72 795'« /2',é.< 6 é(59(128 32'5 å.28 /(726 9 65318 '25$=« , '2 35$+<

H

ROO\ZRRGVNÇ KHUHêN\ SRSRYÇ ]SøYDêN\ PRQDFN¿ SULQFH]QD (OLxND .DSOLFN\ D GDOxË æHQ\ SR FHOÇP VYøWø VL Y ERWQËNX KÛêNDMË DOHVSRĀ MHGHQ S¿U ORGLêHN RG &KULVWLDQD /RXERXWLQD IUDQFRX]VNÇKR Q¿YUK¿ĆH NWHUÛ Y NDæGÇP NRXVNX RVODYXMH NU¿VX æHQVNRVWL .ODVLFNÛ WYDU G¿PVNÇ ORGLêN\ R]YO¿xWĀXMH ]YËĆHFËPL Y]RU\ V\WÛPL EDUYDPL QHREY\NOÛPL DSOLNDFHPL GRNRQDOÛPL GHWDLO\ L XOWUDY\VRNÛP SRGSDWNHP /RXERXWLQN\ VL Y¿V SRGPDQË ] REFKRGX VL MH RGQHVHWH SR SUYQËP QD]XWË -VRX WDN SRKRGOQÇ $ WDN SĆËMHPQÇ 3R FHOÇP GQL QD GHVHWLFHQWLPHWURYÛFK MHKO¿FK VW¿OH NU¿êËWH MDNR ERK\Qø ]D NWHURX VH NDæGÛ RWRêË /DGQ¿ FKĎ]H êLxËFË VHEHYøGRPË D VH[ DSSHDO WRWLæ SĆLW¿KQRX NDæGÇKR 0ÑG\ ]QDOË VNORX]QRX SRKOHGHP Dæ WÇPøĆ N ]HPL D VODVWQø Y]G\FKQRX 3UYQË ERW\ Y\WYRĆLO &KULVWLDQ /RXERXWLQ

14 |

MLæ Y OHWHFK SUR WDQHêQLFH SDĆËæVNÇKR NDEDUHWX åHQVNÛ VYøW PX E\O EOË]NÛ u Y\UĎVWDO VH GYøPD VHVWUDPL PDWND E\OD Y GRP¿F QRVWL D RWHF V QËP QHPOXYLO 2G êWUQ¿FWL OHW VH WDN SRK\ERYDO Y SURVWĆHGË EDUĎ YH GQH FKRGLO GR PX]HD DIULFNÇKR XPøQË NGH YVWXS GR PËVWQRVWL R]QDêRYDO ]QDN êHUYHQø SĆHxNUWQXWÇ G¿PVNÇ ORGLêN\ QD Y\VRNÇP SRGSDWNX 6ORXæLO MDNR YDURYQ¿ RFKUDQD SDUNHWRYÇ SRGODK\ SĆHG SRxNR]HQËP SĆHVWRæH Y OHWHFK QLNGR WDNRYÇ ERW\ QHQRVLO &KULVWLDQ VH MH UR]KRGO Y\WYRĆLW 1DVWRXSLO GR NDEDUHWX NGH xLO ERW\ SUR WDQHêQLFH DOH SR GYRX OHWHFK SĆHxHO NH ]Q¿PÇPX REXYQËNRYL &KDUOHVX -RXUGDQRYL NWHUÛ QDYUKRYDO REXY SUR ]QDêNX &KULVWLDQ 'LRU 1HWUYDOR GORXKR D /RXERXWLQRY\ ERW\ QRVLOL ]¿ND]QËFL &KDQHOX QHER PÑGQËKR GRPX <YHV 6DLQW /DXUHQW 3R NU¿WNÇ SĆHVW¿YFH NRQFHP OHW NG\ VH &KULVWLDQ


æLYLO MDNR ]DKUDGQË DUFKLWHNW D SUDFRYDO SUR 9RJXH VH N QDYUKRY¿QË ERW YU¿WLO 6SROHêQø VH GYøPD SĆ¿WHOL RWHYĆHO VYĎM SUYQË EXWLN Y Q¿NXSQË JDOHULL 9HUR 'RGDW SREOËæ /RXYUX 'QHV VSROXYODVWQË REFKRGĎ D MHKR ERW\ VH SURG¿YDMË YH ]HPËFK 2G VUSQD MH NRXSËWH L Y 3UD]H Y 6LPSOH &RQFHSW 6WRUX 3DĆËæVN¿ 1Hæ ERW\ QD KĆËxQø Y\VR NÇP SRGSDWNX RGVRXGËWH Y\]NRXxHMWH VL MH =H ]UFDGOD QD Y¿V NRXNQH IHPPH IDWDOH GLYD MDNR ] ILOPX 6H[ YH PøVWø =DSODYË Y¿V SRFLW ØæDVX REGLYX D XVSRNRMHQË $ ]D WR WøFK WLVËF .ê ]D MHGHQ S¿U ORGLêHN UR]KRGQø VWRMË

åHQVNÇ NRWQËN\ Y]UXxXMË PXæH RGMDNæLYD &KULVWLDQ MH NU¿VQø REDOLO D VYĎGQRVW MHMLFK PDMLWHOHN Y\W¿KO QD PD[LPXP 1HRWĆHOÛ GHVLJQ êLVWÇ OLQLH D SHUIHNWQË SURYHGHQË ORGLêHN YæG\ GRSOĀXMH êHUYHQ¿ ODNRYDQ¿ SRGU¿æND u ]QDN SUDYÛFK ORXERXWLQHN FKU¿QË ML RFKUDQQ¿ ]Q¿PND 1¿SDG\ D VNLF\ VL Q¿YUK¿Ć ]D]QDPHQ¿Y¿ Y 3DĆËæL DOH ERW\ QHFK¿Y¿ Y\U¿EøW Y WRY¿UQø X 0LO¿QD 9\EUDW VL PĎæHWH S¿VNRYÇ VDQG¿ON\ ORGLêN\ NRWQËêNRYÇ L NR]DêN\ Y\VR NR QDG NROHQD Y SURYHGHQË ODN NĎæH VHPLx QD XOWUDY\VRNÇP Y\VRNÇP L PLQL SRGSDWNX &HORX NROHNFL QRYø GRSOĀXMË L EDOH UËQN\ '¿P\ RFHQË GHFHQWQË SURYHGHQË PODGÇ GËYN\ UĎæRYRX EDUYX D YRO¿QN\ SXQNHUN\ YWLSQø RFYRêNRYDQÇ MH]GHFNÇ NR ]DêN\ /RXERXWLQN\ VOXxË NDæGÇ æHQø Y MDNÇPNROL YøNX )XQJXMË MDNR QHIDOxRYDQÇ 3RSHOêLQ\ VWĆHYËêN\

| 15


WH[W -DQ .ORXêHN YL]XDOL]DFH DWHOLÇU 6RJHSURP

NG\æ VH ] Q¿EĆHæË %RWLêH VWDQH 2¿]D 9j(&+1< 69÷729§ 0(75232/( 35$+8 1(9<-«0$-( 0$-« -('18 632/(é128 9/$671267 -628 &(175(0 9j(+2 $ 9j(&+ 72 -( 9»%251§ &+&(7( /, 1÷&2 =$ą«',7 $/( 8å +25j« &+&(7( /, 6, 2'32é,1287 ./,'1» 52',11» '20(. 9 &(1758 /21'»1$ 3$ą«å( , 35$+< %8'(7( +/('$7 2%7«å1÷ $ .'<å +2 2%-(9«7( 329('28 9 -(+2 2.2/« 75$09$-29§ .2/(-( $ 32' *$5 å« %8'( =$67 9.$ 0(75$ $ ' /1,&( 1$ '2+/('

P

RNXG MHMË PRQRWÑQQË KXNRW QHXVO\xËWH EXGH GRPHN WDN GUDKÛ æH VL KR QHEXGH PRFL SRĆËGLW DQL 5DGRYDQ .UHMêËĆ SR Q¿YUDWX ]H VH\FKHOVNÇ GRYROHQÇ 3ĆHVWR O]H NOLGQÇ E\GOHQË Y FHQWUX QDMËW -HQ YøGøW NGH KOHGDW 3RSW¿YNX SR ]G¿QOLYø QHUHDOL]RYDWHOQÇP E\GOHQË VL VW¿OH YËFH XYøGRPXMË L GHYHORSHUVNÇ VSROHêQRVWL NWHUÇ V RKOHGHP QD PRGHUQË VWDQGDUG\ D SRæDGDYN\ Y\WY¿ĆHMË QRYÇ SURMHNW\ $ WR Y PËVWHFK ]H NWHUÛFK WR NH VYDWÇPX 9¿FOD YRYL QHQË GDOHNR D SĆHVWR SĆLSRPËQDMË YHVQLFNRX Q¿YHV ] /D

16 |

GRYÛFK REU¿]NĎ 7HG\ GREU¿ SURPLĀWH WR SĆLURYQ¿QË MH OHKFH QDGQHVHQÇ $OH RSRGVWDWQøQÇ 3RVXóWH VDPL 'ĎP QD NWHUÛ VH SRGREQÛ SRSLV Y]WDKXMH Y]QLN¿ SU¿Yø Y WøFKWR GQHFK QD Q¿EĆHæË MHGQRKR ] YOWDYVNÛFK SĆËWRNĎ u QD GRKOHG %RWLêH Y SUDæVNÇ 0LFKOL Y\UĎVW¿ Y PËVWø NWHUÇPX MHxWø SĆHG S¿U OHW\ YO¿GOR QHXGUæRYDQÇ ]DURVWOÇ ĆËêQË NRU\WR D NXG\ VH SURGËUDOL MHQ PLFKHOxWË URG¿FL ]NUDFXMËFË VL FHVWX ] .DêHURYD GR .ORERXêQLFNÇ .G\æ SDN Y OHWHFK Dæ QDYxWËYLOD SRWRN SURWÇNDMËFË


FHONHP GHYËWL SUDæVNÛPL NDWDVWU\ WøæN¿ WHFKQLND .2175$67< 0,&+(/6.§ VORæLWÇ MDNR SURPøQLW ê¿VW 0LFKOH Y NOLGQÛ SDUN 2 =< ģ 835267ą(' D SRKRGOQÛ GRPRY 1D GUXKRX VWUDQX 6RJHSURP D SURPøQLOD EĆHK\ N QHSR]Q¿QË ]DêDOR EÛW MDVQÇ =(/(1÷ 9 &(1758 0÷67$ QHYVWXSXMH Y éHVNX QD SĎGX ]FHOD QH]Q¿PRX æH E\ WX PRKOD Y]QLNQRXW ĆDGD SĆËMHPQÛFK ]¿NRXWË 3URMHNW 2¿]D VSROHêQRVWL 6RJHSURP MH MHGQËP ] QLFK -H V\P QHERČ ILUPD MH VRXê¿VWË ILQDQêQË VNXSLQ\ 6RFLHWÇ *ÇQÇUDOH EROLFNÇ æH YÛVWDYEX E\WĎ 8 0LFKHOVNÇKR POÛQD VL Y]DO ]D VYÇ PDMLWHOH .RPHUêQË EDQN\ $ SU¿Yø ]DYHGHQ¿ SR]LFH WÇWR EDQ SU¿Yø SĆHGQË IUDQFRX]VNÛ GHYHORSHU 6RJHSURP YVWXSXMËFË NRYQË VNXSLQ\ Y é5 E\OD GĎYRGHP SURê VL ILUPD SUR VYRML H[ WËPWR SURMHNWHP QD WX]HPVNÛ UHDOLWQË WUK 2VORYLW ]¿ND]QËN\ YH SDQ]L Y\EUDOD ]URYQD VWĆHG (YURS\ 0LPR YÛVWDYE\ UH]LGHQFH ]GHMxËP Y\VRFH NRQNXUHQêQËP SURVWĆHGË MH WRWLæ ]KUXED VWHMQø 2¿]D 0LFKOH D SURPøQ\ ê¿VWL Q¿EĆHæË PLFKHOVNÇKR WRNX %RWLêH

|


9HQNRYQË WHUDV\ SRVN\WXMË GRNRQDORX R¿]X NOLGX , SĆHV SRXæLWË Y\VRFH NYDOLWQËFK PDWHUL¿OĎ Y LQWHULÇUX MVRX E\WRYÇ MHGQRWN\ Y SĆËMHPQÇ FHQRYÇ KODGLQø

]DêËQ¿ 6RJHSURP Y WRPWR URFH L V YÛVWDYERX GUXKÇKR SURMHNWX ]YDQÇKR 5H]LGHQFH 6\PIRQLH Y %UQø .U¿ORYø 3ROL &HONHP PDMË )UDQFRX]L ]D FËO VWDYøW Y éHVNÇ UHSXEOLFH URêQø QD QRYÛFK E\WĎ MHMLFKæ VSROHêQÛP U\VHP EXGH VRXNURPË NOLGQ¿ ORNDOLWD D PD[LP¿OQË SRKRGOË 2EHFQø VH ILUPD VRXVWĆHGË ]HMPÇQD QD EXGRY¿QË UH]LGHQFË PHQxËKR UR]VDKX Y ORNDOLW¿FK V FR QHMOHSxË GRSUDYQË GRVWXSQRVWË D REêDQVNRX Y\EDYHQRVWË åH VH MË WR GDĆË VYøGêË IDNW æH Y SUĎEøKX URNX Y\VWDYøO 6RJHSURP FHONHP E\WRYÛFK MHGQRWHN SĆLêHPæ FHONRYÛ REUDW VSROHêQRVWL êLQLO ]KUXED PLOLRQĎ HXUR %<'/(1« -$.2 9 %$9/1&( =PËQøQRX WX]HPVNRX SUYRWLQX 5H]LGHQFL 2¿]D 0LFKOH WYRĆË xHVWLSRGODæQË E\WRYÛ GĎP VH GYøPD VDPRVWDWQÛPL YFKRG\ D E\W\ 6YRX YHOLNRVWË ]DUXêXMH GRVWDWHN VRXNURPË L LQWLPLWX E\GOHQË 9 SURMHNWX E\VWH QDxOL E\W\ V GLVSR]LêQËP ĆHxHQËP NN Dæ NN RG P GR P ]H NWHUÛFK VL Y\ EHUH RSUDYGX NDæGÛ -HMLFK GHYË]RX QHQË MHQ YÛMLPHêQ¿ SRORKD D SUHFL]QË ]SUDFRY¿QË êL SRXæLWË QDGVWDQGDUGQËFK PDWHUL¿OĎ DOH L FHQD R NWHUÇ VH G¿ V RKOHGHP QD NYDOLWX POXYLW MDNR R YHOPL YÛKRGQÇ 9]GXxQÇ XVSRĆ¿G¿QË YQLWĆQËFK SURVWRU YHON¿ IUDQ FRX]VN¿ RNQD SRVN\WXMËFË GRVWDWHêQÛ SĆËOLY GHQQËKR VYøWOD D VD PR]ĆHMPø WHUDV\ V YÛKOHGHP ]DUXêXMË SRKRGOQÇ SĆËMHPQÇ E\G OHQË 2¿]D 0LFKOH ]DKUQXMH MLæ YH VYÇP ]¿NODGQËP Y\EDYHQË L PQRKR QDGVWDQGDUGQËFK SUYNĎ MDNR MVRX QDSĆËNODG EH]SHê QRVWQË YVWXSQË GYHĆH Y\VRFH NYDOLWQË GĆHYøQÇ WĆËYUVWYÇ SRGODK\ NDEHORYÇ D VDWHOLWQË SĆËSRMN\ YH YxHFK RE\WQÛFK PËVWQRVWHFK D HOHNWURQLFNÇKR YU¿WQÇKR 6DQLW¿UQË WHFKQLND D DUPDWXU\ QHVRX ORJD VYøWRYÛFK ]QDêHN *URKH D /DXIHQ SRGREQø MDNR YHVWDYøQ¿ ERGRY¿ VYøWOD QD FKRGEø QD :& D WDNÇ Y NRXSHOQø QD QLFKæ VL SĆL YÛPøQø æ¿URYN\ PĎæHWH SRYxLPQRXW Q¿SLVX 'HOWD OLJKW 2 GRNRQDORX WHSHOQRX SRKRGX VH VWDUDMË LQGLYLGX¿OQË WHSORWQË VHQ]RU\ D WHUPRVWDW\ UHJXOXMËFË WHSORWX SRGOH SĆ¿QË PDMLWHOĎ 9\W¿SøQË MDNR WDNRYÇ SDN ]DMLxČXMH FHQWU¿OQË V\VWÇP GËN\ QøPXæ RGSDGDMË MDNÇNROL VWDURVWL V WRXWR ê¿VWË SURYR]X E\WX 5H]LGHQFH QDEË]Ë L SURVWRUQÇ PH]RQHWRYÇ E\W\ N MHGQRWN¿P VL O]H SĆLNRXSLW VNOHSQË NÑMH JDUDQWXMËFË GRVWDWHN ØORæQÇKR SURV WRUX 3ĆHG GRPHP QDMGHWH VHGP SDUNRYDFËFK VW¿QË XUêHQÛFK SUR YHĆHMQRVW Q¿YxWøY\ WHG\ EXGRX N 0LFKHOVNÇPX POÛQX FKRGLW L MH]GLW RSUDYGX U¿G\ 9L] ZZZ UH]LGHQFHRD]DPLFKOH F]

18 |

R

H]LGHQFH MH DWUDNWLYQË QHMHQ VYRMË XQLN¿WQË NRQFHSFË NWHU¿ VH VQDæË R PD[LP¿OQË VSRMHQË V RNROËP D SĆËURGRX DOH L VNYøORX GRSUDYQË GRVWXSQRVWË %OË]N¿ WUDPYDM MH]GË Y SøWLPLQXWRYÛFK LQWHUYDOHFK D Y FHQWUX MH GR GHVHWL PLQXW 3RxWD EDQND xNROND xNROD L J\PQ¿]LXP OHæË Y WøVQÇP VRXVHGVWYË D QHMOHSxË ZHOOQHVV NOXE %UXPORYND VWHMQø MDNR Q¿MH]G QD ' L -LæQË VSRMNX O]H REMHYLW ]D KXPQ\ &R YËF VL SĆ¿W" 0LPRFKRGHP QD VWDGLRQ 6ODYLH L QD %RKHPNX VH G¿ GRMËW SøxN\


WH[W -LĆË 9DxHN foto DUFKLY

1HMWøæxË MH YæG\ SRKOÇGQRXW QD YøF ØSOQø MLQDN 7DNæH SURê E\ PXVHO PËW VWĎO QD NXOÇEU WøæNÇ GĆHYøQÇ QRK\ D ]HOHQÇ SO¿WQR" $XVWUDOxWË Q¿YUK¿ĆL ] 1RWWDJH 'HVLJQ Y\URELOL VWĎO NGH NRXOH MH]GË SR PP SRYUFKX xHVWNU¿W SHYQøMxËP QHæ MH EøæQÇ VNOR 7\ SRWRSHQÇ QHPL]Ë DOH EXPHUDQJRYø VH YUDFË GR ]¿VREQËNX NGH IXQJXMË MDNR GHVLJQRYÛ SUYHN 6WĎO YxDN VWRMË Y SĆHSRêWX WĆL êWYUWø PLOLRQX NRUXQ 1HVW¿OR E\ ]D WR Y\URELW KR YH VSROXSU¿FL V êHVNÛPL VNO¿ĆL OHYQøML D GĆËY QHæ ]DMËPDYÛ Q¿SDG RNRSËUXMË Y éËQø"

SKLOGHVLJQ 1÷.'2 0 6/$%267 352 .29 -,1» 352 'ą(92 1(%2 .čå, $/( +,6725,&.< -( é(&+č0 1(-%/«å 325&(/ 1 $ 6./2 , 9÷+/$61 ),50$ 6:$5296., =$é«1$/$ 6( =35$&29 1«0 .ą,jċ /8 9 0$/§ 729 51,é&( 9 -,ą(7«1÷ 8 -$%/21&(

&8%$ u OLPLWRYDQ¿ HGLFH PËV\ ] QËæ SUR]DĆXMË VYËWLYø UXGÇ SDSUVN\ E\OD LQVSLURYDQ¿ DUW GHFR SRSHOQËN\ Y\U¿ EøQÛPL YH ]Q¿PÇ WRY¿UQø 0RVHU RG OHW PLQXOÇKR VWROHWË -H ]KPRWQøQËP xSDQøOVNÇKR VORYD FXED XUêH QÇKR SUR Q¿GREX VXG êL N¿ó

=8%$7 u YURXENRYDQÇ Y¿]\ SĆLSRPËQDMËFË Y\VRNR QDSøČRYÇ L]RO¿WRU\ Y\FK¿]HMË ] XQLN¿WQË WHFKQRORJLH WĆËYUVWYÇKR RS¿ORYÇKR VNOD Y SĆËSDGø êHUQÇ YHU]H MHxWø SĆHMPXWÇKR GDOxË YUWVYRX -HGQ¿ VH R UXêQË YÛUREX VNO¿UQ\ ] 9\VRêLQ\

3$1 9$-«é.2 u VDGD Q¿SRMRYÇKR VNOD RG GHVLJQHUVNÇKR VWXGLD 2OJRM &KRUFKRM MHæ MH RGSRYøGQÇ L ]D Q¿YUK\ YOHYR Y\FK¿]Ë ] URWDêQËFK HOLSVRLGĎ QD YHOPL WHQNÇ QRæFH 6HW VL Y\VORXæLO RFHQøQË 'HVLJQ 3OXV $PELHQWH ] )UDQNIXUWX QDG 5ÛQHP 9\U¿EË KR 0RUDY VNÇ VNO¿UQ\ 6YøWO¿

|


text -Lฤ ร 5RWK foto -DQ 6RFKRU ZZZ MDQVRFKRU FRP

]HOHQยฟ MH EDUYD QDGรธMH -(j7รท 1,.'< -6(0 1(%</ 9 3(./( , .'<รฅ 0รท 7ยซ0 %$%,รฉ.$ 2'0$/$ 675$j,/$ 3ฤ (672 0ย 0 7(รฒ 32&,7 รฅ( -6(0 6( 2&,7/ 1$ -(+2 6$0271ยง0 35$+8 '2 3/,& 1$%ยซ5ย 0 +25.28 3ย 58 $ 61$รฅยซ0 6( = 1ยซ '267$7 72/,. 327ฤ (%1ยป .<6/ยซ. $/( -'( 72 6(76$.5$ =7รทรฅ.$


M

¿P ]D VHERX DVL GYRXNLORPHWURYÛ SRFKRG SĆL QHXVW¿OÇP SĆHGNORQX FKRGERX Y\NXWDQRX YRGRURYQø YH VNDOQËP PDVLYX 3DN VWRPHWURYÇ NOHV¿QË YÛWDKHP SDPDWXMËFËP DXWD QD S¿UX D QDNRQHF GYDFHWLPHWURYÛ VHVWXS SR QHEH]SHêQø NOX]NÇP D PRNUÇP æHOH]QÇP æHEĆËNX QD GQR WPDYRêHUQÇ xDFKW\ 2WĆËVNDQ¿ KRUQLFN¿ KHOPD GRVWDOD ]DEUDW MDN MVHP VH NDæGRX FKYËOL VQDæLO SRGYøGRPø QDURYQDW ]¿GD QHæ Pø RVWU¿ VN¿OD SRKODYNHP YU¿WLOD ]DVH GR XFWLYÇKR SĆHGNORQX 9\EDOXML NDPHUX SHêOLYø ]DEDOHQRX GR QøNROLND YUVWHY LJH OLWX YH VQD]H QDWRêLW MDN VH ] ØWURE NROXPELMVNÛFK .RUGLOOHU

Y SĆËVQø VWĆHæHQÇ D RG FLYLOL]DFH QD KRQ\ Y]G¿OHQÇ REODVWL &RVFXHV GREÛYDMË VPDUDJG\ $OH RSUDYGX PDUQø VH VQDæËP ]DRVWĆLW QD MHGLQÇKR KRUQËND NWHUÛ Y WÇ êHUQRWø MDNRXVL PRW\ê NRX GUREË WPDYRX KRUQLQX D Y\OXSXMH ] QË EËOÛ QHURVW Y QøPæ VH REêDV ]D]HOHQDMË VXURYÇ VPDUDJG\ 9HGOH SRVW¿YDMË GYD GR]RUFL D G¿YDMË SR]RU MHVWOL KRUQËN QHNUDGH 'DOxË SRORQDKÛ FKODSËN RGKUQXMH WPDYRX KOXxLQX D SOQË MË YHONRX JXPRYRX Q¿GREX WYDUX DQWLFNÇ Y¿]\ NWHURX SDN Y\WDKXMË QHYLGLWHOQÇ UXFH QDKRUX RQøFK GYDFHW PHWUĎ NWHUÇ MVHP UXêNRYDO SR æHEĆËNX DE\ ML WDP Y\NORSLOL GR æHOH]QÛFK YR]ËNĎ 7\ Q¿VOHGQø SXWXMË


YÛWDKHP QDKRUX GR QDxHKR VYøWD DE\ MH KRUQËFL Y\YH]OL YHQ 1HMYËFH OLGË SUDFXMËFËFK QD VPøQø VH PRW¿ SU¿Yø NROHP YR]ËNĎ VDPRWQÇ VPDUDJG\ NRSH YæG\ MHQ MHGHQ 1(%(=3(é1§ 0,1< 6PDUDJGRYÇ GRO\ u ]YDQÇ PËVWQË KDQWÛUNRX PLQ\ u MVRX REODVWL NDP QHP¿ RE\êHMQÛ VPUWHOQËN SĆËVWXS -LVWø O]H VH WDP Y\GDW QD YODVWQË SøVW DOH UL]LNR MH SĆËOLx YHONÇ 9 .ROXPELL VW¿OH MHxWø H[LVWXMË YHON¿ Ø]HPË PLPR NRQWUROX YO¿G\ D DUP¿G\ NGH PĎæHWH ]PL]HW ]H VYøWD VWHMQø U\FKOH MDNR VQËK QD 6DKDĆH -HGL QÛ EH]SHêQÛ ]SĎVRE MDN VH WDP GRVWDW MH SRYROHQË RG VDPRWQÛFK PDMLWHOĎ PLQ NWHĆË SDN ]DMLVWË L SRYRODQÇKR SUĎYRGFH . MHGQRPX WDNRYÇPX eGUDKRNDPRYÇPX PDJQ¿WRYLs MVHP VH VORæLWø SURSUDFRY¿YDO GORXKÇ GYD URN\ 1HMHQæH VH QHEDYË V NDæ GÛP DOH æLMË Y QDSURVWÇ LOHJDOLWø 1HMHQ SURWR MVRX RSĆHGHQL GRVORYD OHJHQGDPL 9xDN WDNÇ SDWĆË N QHMERKDWxËP OLGHP Y ]H PL D PDMHWNHP VPøOH NRQNXUXMË ERKDWVWYË GURJRYÛFK ERVVĎ 0ÇGLD MHMLFK PRF êDVWR GÇPRQL]XMË D MHMLFK æLYRW\ SRSLVXMË MDNR MHGHQ YHONÛ IO¿P QD QøPæ VH ODMQ\ NRNVX VMËæGøMË VWRGROD URYNDPL SUDYÇ xDPSDĀVNÇ WHêH SURXGHP D REêDV VH L VWĆËOË 0ĎM VPDUDJGRYÛ ERVV E\O êW\ĆLFHWLOHWÛ PXæ VWDWQÇ SRVWDY\ V YHONRX ML]YRX QDG RNHP NWHUÛ SĆL SUYQËP UR]KRYRUX QH]D

22 |

SRPQøO ]GĎUD]QLW æH NUYDYÇ ERMH R GRO\ MVRX PLQXORVWË 'QHV Xæ SUÛ ]E\OD MHQ RWURFN¿ GĆLQD QHERČ VH VPDUDJG\ PXVHMË GREÛYDW ]H VW¿OH YøWxË KORXEN\ $VL WÛGHQ MVHP VH V QËP VFK¿]HO QHæ VH PL KR SRGDĆLOR SĆHPOXYLW DE\ Pø GR GROĎ SXVWLO 3DN Xæ xOR YxH MDNR SR GU¿WN¿FK -HKR OLGÇ Pø QDORæLOL GR DXWD D SRGQLNOL MVPH VSROHêQø SøWLKRGLQRYRX FHVWX ] %RJRW\ GR &RVFXHV NWHU¿ ]H GYRX WĆHWLQ YHGOD SR QHXGUæRYDQÛFK NDPHQLWÛFK NR]ËFK VWH]N¿FK Y KRU¿FK =D WX GREX MVHP VH GR]YøGøO YxH SRGVWDWQÇ R æLYRWø Y GROHFK L R PXæL NWHUÛ Q¿V WDP Y\VODO ąËNHMPH PX WĆHED 3HGUR å '1§ 60/289< å '1§ $'0,1,675$7,91« 7$+$1,&( åLYRW Y PLQ¿FK MH QHMHQ REWËæQÛ DOH L EH]QDGøMQÛ %H] SRFKR SHQË KOXExËKR REVDKX WÇWR YøW\ QHQË PRæQÇ RFHQLW MDNRX FHVWX XxHO 3HGUR GR GRE\ QHæ XVHGO GR êHOD MHGQÇ ] QHM YÛ]QDPQøMxËFK VPDUDJGRYÛFK VSROHêQRVWË 'øOQËFL NRSDMËFË VPDUDJG\ KOXERNR Y SRG]HPË WDN êLQË EH] Q¿URNX QD FRNROL 2G VYÇKR ]DPøVWQDYDWHOH QHSREËUDMË P]GX QHPDMË XE\WRY¿QË SRMLxWøQË QLF 3URVWø SĆLMGRX ]DêQRX SUDFRYDW D SURWRæH MLP YøW xLQRX QLF MLQÇKR QH]EÛY¿ ]ĎVW¿YDMË GRNXG MLP VËO\ VWDêË 9HêHU VH SDN GRSRW¿FHMË GR VYÛFK SĆËE\WNĎ QHGDOHNR GROĎ WYRĆËFËFK FRVL MDNR YHVQLFL 3RG SRMPHP YHVQLFH VL DOH QHSĆHGVWDYXMWH QLF


4

0DOÇ VPDUDJG\ REY\NOH XYË]QRX KRUQËNĎP ]D QHKW\ SĆL WøæEø

+OXxLQD Y\YH]HQ¿ ] GROĎ Y VREø XNUÛY¿ ]HOHQÇ VO]\ .RUGLOOHU

+RUQLFNÇ VËGOLxWø VH VWDYË MHQ NRXVHN RG YFKRGX GR xDFKW\

1øNWHĆË KRUQËFL VH MHxWø SR xLFKWø YøQXMË SDEøUNRY¿QË

HYURSVNÇKR 9 NROXPELMVNÛFK .RUGLOOHU¿FK WYRĆË YHVQLFH GRP\ VOHSHQÇ ]H YxHKR PRæQÇKR OHæËFËKR NROHP $E\VWH VH VWDO MHGQËP ] KRUQËNĎ PXVËWH ]Q¿W QøNRKR ] YHGHQË VSROHêQRVWL QHER DOHVSRĀ QøNRKR NGR Xæ Y GROHFK SUDFXMH 7HQ Y¿V SĆLYHGH GR YHVQLFH SĆLKO¿VË X SĆHG¿ND NWHUÛ UR]KRGQH Y MDNÇ VPøQø ]DêQHWH SUDFRYDW D WDNÇ Y¿P XN¿æH NGH PĎæHWH SUR ]Dê¿WHN E\GOHW 3RNXG Y\GUæËWH GRVWDWHêQø GORXKR PĎæHWH VL MHGQRX SRVWDYLW L YODVWQË GĎP 'R WÇ GRE\ VL PDêHWRX SĆLVHN¿WH EDPEXV QHER QøMDNÛ EOË]NÛ VWURP SĆLY¿æHWH N QøPX NRQVWUXNFL ] YøWYË D QD QL SRORæËWH QDOH]HQÛ NXV YOQLWÇKR SOHFKX =¿NODG GRPX êLOL KUXE¿ VWDYED MH KRWRYÛ 3RVWXSHP êDVX N QøPX SĆLVWDYXMHWH GDOxË VWøQ\ GYHĆH RNQD Y\EDYXMHWH Q¿E\WNHP Y\OHSxXMHWH VWĆHFKX 7R YxHFKQR GøO¿WH NG\æ P¿WH êDV FKXČ D VËOX 3HQø] QD WR QHEXGHWH PËW QLNG\ GRVW -LQDN NDæGÛ GHQ FKRGËWH QD VYRML VPøQX GR GROĎ 9DxH ILQDQêQË RGPøQD MH ]¿YLVO¿ QD WRP NROLN QDMGHWH VPDUDJGĎ 9xH FR REMHYËWH RGHY]G¿WH SĆHG RêLPD SĆHG¿ND PXæH RGGD QÇKR VYÇPX xÇIRYL D YORæËWH GR VSHFL¿OQËKR S\WOH MHKRæ NRQHF MH RSDWĆHQ ]DĆË]HQËP NWHUÇ XPRæĀXMH VPDUDJG YKRGLW QLNROL Y\QGDW 3ĆHG¿N Q¿OH] ]D]QDPHQ¿ GR NQLK\ D RGHY]G¿ MHM OLGHP NWHĆË KR GRSUDYË GR %RJRW\ .G\æ MH QDOH]HQÛFK VPDUDJGĎ YËFH PDMLWHO GROX VL SUR Qø SĆLOHWË V¿P u KHOLNRSWÇURX 7HSUYH NG\æ KR xÇI SURG¿ Y]QLNQH Y¿P Q¿URN QD RGPøQX Y\SRêËWDQRX SURFHQWHP ] XWUæHQÛFK SHQø] .GR WHQWR V\VWÇP VKOHG¿Y¿ QDSURVWR QHYÛKRGQÛP D SUR Y¿V MDNR GøOQËND QHNRQWURORYDWHOQÛP P¿ SOQRX SUDYGX 1D GUXKRX VWUDQX SĆHFH MHQ QøFR RG VSROHêQRVWL YODVWQËFË VPDUDJGRYÇ GRO\ GRVW¿Y¿WH u MËGOR -H KR SĆHNYDSLYø KRGQø MH Y\GDWQÇ D MH ]DGDUPR -$. 6, 9<'÷/$7 1$ 6$7(/,7 'øOQËFL DOH REêDV SRWĆHEXMË L Y ]HOHQL RNROQË GæXQJOH QøMDNÇ SHQË]H .U¿GHæH QDOH]HQÛFK VPDUDJGĎ VH YxDN SĆËVQø WUHVWDMË PLQLP¿OQø WËP æH SURYLQLOHF GRVWDQH SDG¿ND =D WR æH VH N xÇ IRYL GRVWDQH VWR SURFHQW QDOH]HQÛFK VPDUDJGĎ RGSRYËGDMË SĆHG¿FL 7L DOH WDNÇ RGSRYËGDMË ]D KODGNÛ FKRG WøæE\ 3URWR REêDV SĆLPKRXĆË RêL NG\æ VL GøOQËN QHFK¿ Y NDSVH MHGHQ QHER GYD ]HOHQÇ YDORXQN\ 'DOxË NDPËQN\ PDMË SRGQLNDYÇ PDQæHON\ KRUQËNĎ ] KDOG KOXxLQ\ NGH VL MH SURVWø QDSDEøUNXMË 'R YHVQLFH REêDV ]DMËæGøMË SĆHNXSQËFL NWHĆË W\WR NDPËQN\ RG GøOQËNĎ QDNXSXMË 9æG\Č WL MH U¿GL SURGDMË NRPXNROL NGR SĆLMGH , SURWR MH SRK\E QHSRYRODQÛFK RVRE Y UHJLRQX SHêOLYø NRQWURORYDQÛ $E\ VH QHPRKO Y\WYRĆLW NDQ¿O NXG\ E\ ERVVĎP RGWÇNDO\ ]LVN\ 9xLFKQL SĆHNXSQËFL PXVHMË PËW NH VYÛP REFKRGĎP SRYROHQË 7R FR GøOQËN ]D NDPHQ\ GRVWDQH P¿ REY\NOH KRGQRWX MHGQÇ YHêHĆH Y UHVWDXUDFL $OH NG\E\ VH Y\GDO MHQ R S¿U NLORPHWUĎ G¿OH QD PËVWR NGH SURG¿YDMË SĆHNXSQËFL WDNWR ]ËVNDQÇ ]ERæË REFKRGQËNĎP XWUæLO E\ ]D W\WÇæ NDPHQ\ WROLN æH E\ PRKO YHêHĆHW Y UHVWDXUDFL FHOÛ WÛGHQ $ NG\E\ VH Y\GDO MHxWø G¿OH Dæ GR %RJRW\ SDN E\ KR MHKR NDPHQ\ XæLYLO\

|


9FKRG\ GR xDFKHW MVRX SĆËVQø VWĆHæHQÇ

'REUÛ Q¿NXS PĎæHWH XGøODW SRNXG VH Y¿P SRGDĆË GRVWDW VH N SĆHNXSQËNĎP SREOËæ GROĎ

PøVËF -HQRPæH QD WRKOH GøOQËN QHP¿ êDV -H U¿G æH Y\OH]H ] GËU\ D YROQÛ êDV YøQXMH RGSRêLQNX D NRXN¿QË QD WHOHYL]L 6DWHOLWQË DQWÇQD D SĆLMËPDê MVRX YøWxLQRX SUYQËP Y\EDYHQËP NWHUÇ VL GøOQËN GR GRPX SRĆËGË -H WR QHSRSVDWHOQÛ ]¿æLWHN VHGøW QD UR]YLNODQÇ æLGOL Y SRORUR]SDGOÇ ERXGø MËVW SHêHQÛ EDQ¿Q D NRXNDW SĆL WRP QD UHNODPX QD QHMQRYøMxË SDUIÇP 3UR YøWxLQX OLGË MH SU¿Yø VOHGRY¿QË REU¿]NĎ Y WDNRYÇ EHGQø GRVWDWHêQÛP QDSOQøQËP MHMLFK VQĎ 9<%528j(1» . 0(1 , 0<j/(1.$ 7DNÇ 3HGUR NG\VL SDWĆLO N ĆDGRYÛP GøOQËNĎP 3ĆLxHO GR MHGQÇ ] YHVQLF Y GREø NG\ PX MHxWø QHE\OR DQL GYDFHW 8E\WRYDO VH X VYÇKR EUDWUDQFH D ]DêDO SUDFRYDW Y GROHFK %\O WR GĎO NWHUÛ E\O RWHYĆHQ MHQ NU¿WFH D KRUQËFL QD YR]ËFËFK Y\Y¿æHOL SĆHY¿æQø KOX xLQX &KRGED Xæ YHGOD ]KUXED GYD NLORPHWU\ YRGRURYQø GR QLWUD KRU\ D E\OR QXWQÇ MËW KORXEøML 7HSUYH YH GYDFHWLPHWURYÇ KORXEFH QDUD]LOL KRUQËFL QD SUYQË VPDUDJG\ $ SĆHG¿N MLP ]H VDPÇ UDGRVWL QHFKDO QøNROLN NDPHQĎ DE\ MH PRKOL SURGDW .G\æ 3HGUR YLGøO NROLN RVWDWQË ]D NDPHQ\ GRVWDOL VFKRYDO VL MH 5R] KRGO VH æH MH SURG¿ Dæ REFKRGQËNĎP Y %RJRWø 9]DO VL SDN YRO-

24 |


9\EURXxHQÇ NYDOLWQË VPDUDJG\ PDMË QøNG\ VWHMQRX FHQX MDNR GLDPDQW\

%UXVËUQ\ Y %RJRWø GRG¿YDMË NDPHQ\ GR FHOÇKR VYøWD

9 êHUQÇP EO¿Wø VH GDMË QDMËW XQLN¿WQË NRXVN\

QR D VYH]O VH DXWHP NWHUÇ SUDYLGHOQø SHQGOXMH PH]L YHGHQËP VSROHêQRVWL D GRO\ Dæ GR KODYQËKR PøVWD 7DP REHxHO YxHFKQ\ NU¿PN\ VH VPDUDJG\ D YxXGH VH SWDO NROLN PX GDMË 3RURYQ¿YDO FHQ\ D UR]KRGRYDO VH NGH NDPHQ\ SURG¿ 8 MHGQRKR REFKRGQËND QDUD]LO QD PXæH NWHUÛ NDPHQ\ L EURXVLO 3URKOËæHO VL ]HOHQÇ NDPËQN\ SRG OXSRX D MHQ WDN SUR VHEH VL EUXPODO FR E\ ] QLFK DVL xOR XGøODW %URXxHQË NDPHQĎ MH WRWLæ VYÛP ]SĎVREHP UL]LNR 1LNG\ QHYËWH FR VH Y QLFK XNUÛY¿ D ]GD Y\EURXxHQÛ VPDUDJG EXGH WDN NYDOLWQË MDN VL EUXVLê QDG VXURYÛP NDPHQHP P\VOË 1HER MHVWOL VH QD NRQFL SU¿FH QHUR]SDGQH $ SU¿Yø WHKG\ 3HGUR SRFKRSLO æH VNXWHêQÛ ]LVN E\ PøO NG\E\ SURG¿YDO Xæ Y\EURXxHQÇ VPDUDJG\ 8GøODO WHG\ V REFKRGQËNHP GRKRGX æH PX WDP NDPHQ\ QHFK¿ D YH]PH MH RG QøM Xæ Y\EURXxHQÇ 7\ SDN SURG¿ D ] YÛGøONX PX ]DSODWË ]D SU¿FL .G\æ ]D SĎO URNX 3HGUR ]QRYX SĆLMHO GR %RJRW\ SĆLYH]O VL Y NDSVH VXURYÇ NDPHQ\ VH NWHUÛPL xHO URYQRX ]D eVYÛPr EUXVLêHP 7DP Xæ QD QøM êHNDO\ GRNRQDOH ]SUDFRYDQÇ VPDUDJG\ 3HGUR PøO xWøVWË %\O\ WR YÛVWDYQË NRXVN\ D GRVWDO ]D Qø VSRXVWX SHQø] 7DNKOH WR GøODO GORXKÛFK GHVHW OHW 6FKRY¿YDO VL VPDUDJG\ NWHUÇ SĆHG¿N

3UREËU¿QË KOXxLQ\ MH UR]KRGQø SĆËMHPQøMxË SU¿FH QHæ WøæED Y GROHFK

'R SDEøUNRY¿QË VH ]DSRMXMH FHO¿ URGLQD

GRYROLO QHER QHYLGøO D GRMËæGøO GR %RJRW\ NGH VH PX QD NRQWø SRPDOX KURPDGLO\ SHQË]H -HKR FËOHP E\OR PËW GRVW SURVWĆHGNĎ QD WR DE\ PRKO ]DêËW VNXSRYDW NDPHQ\ RG RVWDWQËFK KRUQËNĎ D YR]LW MH GR %RJRW\ NH ]SUDFRY¿QË $ SDN VH MHGQRKR GQH 3HGUR SRVWDYLO QD YODVWQË QRK\ MDNR REFKRGQËN 1DNXSRYDO VXURYLQX ]D QHMQLæxË PRæQRX FHQX D SURG¿YDO Xæ Y\EURXxHQÇ NDPHQ\ -HKR SRêËQ¿QË QHPRKOR XMËW SR]RUQRVWL RNROË D WDN KR RVORYLOD VPDUDJGRY¿ VSROHêQRVW DE\ SUDFRYDO SUR QL 9HGHQË VSROHêQRVWL VL XYøGRPLOR æH E\ ]ËVNDOR RGERUQËND NWHUÇKR MHQ WDN QøNGR QHQDS¿OË 1DYUKOL PX WDNRYÇ SRGPËQN\ æH QHRGRODO 3DWQ¿FW OHW RG FKYËOH NG\ SRSUYÇ YVWRXSLO GR SHNHOQÇKR SRG]HPË DE\ KOHGDO VPD UDJG\ Xæ 3HGUR VHGøO Y NĆHVOH SUH]LGHQWD VSROHêQRVWL & , 7KH *UHHQ *HPV OWGD YH GYDQ¿FWÇP SDWĆH ERJRWVNÇKR Yøæ¿NX (PHUDOGD 7UDGH &HQWHU -DNR MHGQRPX ] PLOLRQĎ VH PX SRYHGOR VSOQLW GRVORYD DPHULFNÛ VHQ R ]ËVN¿QË ERKDWVWYË L VO¿Y\ 'HYDGHV¿W GHYøW SURFHQW KRUQËNĎ YH VPDUDJGRYÛFK GROHFK VH YxDN ] SRGREQÇKR VQX U¿QR SUREXGË D ]QRYX VH YUDFË GR WÇ SHNHOQÇ QHNRQHêQÇ WHPQRW\

|


Sacre Coeur u WHUDV\ nad Prahou ฤ (รฉ(12 6 1$'6ย =.28 u =$ 9<+/ยซ'.8 = 1(-9<jjยซ&+ 3$7(5 5(=,'(1&( 6$&5( &2(85 %< -('(1 836$/ '8j, รฒย %/8 1$ -,+ 6( 52=35267ยซ5ย ยธ'2/ยซ 9/7$9< 6 '20,1$1728 9<j(+5$'8 1$ 9ยป&+2'รท 6( . 5(=,'(1&, 3ฤ ,0<.$-ยซ =', %(1(',.7,16.ยง+2 ./ย j7(5$ =$ 1,0,รฅ 6( 5ยป68-ยซ =$+5$'< .,16.ยป&+ 1$ =ย 3$'รท 6( 3$. 32 &(/ยง0 2%=258 7ย +128 =(/(1ยง 675ย 1รท .2jยซฤ .1รทรฅ1$ /,%8j( %< 0รท/$ 5$'267 u 2'78' %< 6( 72 9รทj7,/2

26 |


WH[W 3HWUD 0HQFORY¿ IRWR D YL]XDOL]DFH archiv SATPO

A

êNROL OHæË SĆËPR Y FHQWUX PHWURSROH WRWÇæ PËVWR E\OR MHxWø SĆHG S¿U OHW\ ]DSRPHQXWRX SHULIHULË 3UROXND NWHU¿ Y]QLNOD Y SĎYRGQË ]¿VWDYEø ] SUYQË UHSXEOLN\ NYĎOL VWDYEø 6WUDKRY VNÇKR WXQHOX YxDN E\OD FLWOLYø ]DSOQøQD D VYDK SRG 3HWĆËQHP ]ËVNDO QRYRX GRPLQDQWX MHæ SUDæVNÛP +ĆHEHQN¿P YU¿WLOD VWDWXV OX[XVQË êWYUWL 9ÛUD]QRX FKDUDNWHULVWLNRX D MDVQÛP SR]Q¿YDFËP ]QDPHQËP E\WRYÇKR GRPX 5H]LGHQFH 6DFUH &RHXU MVRX WHUDV\ NWHUÛPL VWDYED SO\QXOH NRSËUXMH VYDKRYLWÛ WHUÇQ e3ĆËMHPQø VH

Q¿P SRGDĆLOR UHNXOWLYRYDW D VFHOLW SĎYRGQË SURVWRU r ĆËN¿ KODYQË DUFKLWHNW SURMHNWX -DQ 6FKLQGOHU e9]QLNOD ]GH MHGQROLW¿ VWDYED NWHU¿ YHONRU\VH SOXMH Y SURVWRUX r GRG¿Y¿ 7(&+1,&. 1 52é1267 $UFKLWHNWRQLFNRX VRXWøæ QD SURMHNW Y\SVDOD Y URFH VSR OHêQRVW 6$732 'HYHORSPHQW 1¿YUK VWXGLD D DUFKLWHNWL Y QË ]YËWø]LO QDG GDOxËPL GHYËWL VWXGLL =DXMDO QHMHQ FLWOLYRVWË V MDNRX GRWY¿ĆË RNROË DOH L SURP\xOHQRX WHFKQLFNRX NRQFHSFË 6WDYED VH

| 27


1 9 NDæGÇP E\Wø MH ]DFKRY¿Q Y\Y¿æHQÛ SRPøU RNHQ SURSRXxWøMËFËFK GRVWDWHN YHQNRYQËKR VYøWOD D VWøQ YKRGQÛFK SUR XPËVWøQË Q¿E\WNX

1RVQ¿ NRQVWUXNFH VH Y SURVWRUX YVWXSQË KDO\ VW¿Y¿ ]DMËPDYÛP GHVLJQRYÛP SUYNHP

9 RNQHFK VH ]UFDGOË ]GL EOË]NÇKR EHQHGLNWLQVNÇKR NO¿xWHUD

WRWLæ PXVHOD VWDWLNRX Y\URYQDW V EOË]NRVWË WXEXVX 6WUDKRYVNÇKR WX QHOX 7R VH ]GDĆLOR SRPRFË VSHFL¿OQË PRVWQË NRQVWUXNFH NWHU¿ MH YLGLWHOQ¿ Y RWHYĆHQÇP SDUWHOX QD URKX XOLF +ROHêNRYD D jYÇGVN¿ D Q¿VOHGQÛP æHOH]REHWRQRYÛP VNHOHWHP 3U¿Yø SĆL SRKOHGX ] XOLFH ]DXMPH EXGRYD VSRMHQËP URYQÛFK D êLVWÛFK OLQLË IDV¿G\ D SĆËURGQËP REORæHQËP ¸WXOQÛ GRMHP NWHUÛ WDWR NRPELQDFH Y]EX ]XMH SĆHWUY¿Y¿ u E\Č Xæ EH] RENODGX WHSOH WPDYRKQøGÛPL FLKODPL u L YH YQLWUREORNX VWDYE\ NWHUÛ MH Y\KUD]HQ MHQ SUR RE\YDWHOH UH]L GHQFH 1D Y\YÛxHQÇP VWXSQL QDEË]Ë Q¿MHPQËNĎP Y SĆË]HPQËFK SRGODæËFK WUDYQDWÇ SĆHG]DKU¿GN\ YH VSRGQË ê¿VWL SDN YHONRU\VH NRQFLSRYDQRX RGSRêLQNRYRX ]ÑQX V GøWVNÛP KĆLxWøP 2 5(=,'(17< -( 3267$5 12 9 RVPL QDG]HPQËFK SRGODæËFK VNUÛY¿ 5H]LGHQFH 6DFUH &RHXU E\WĎ NDæGÛ V LQGLYLGX¿OQø ĆHxHQRX GLVSR]LFË 9øWxLQD ] QLFK P¿ YODVWQË EDONRQ ORGæLL WHUDVX êL SĆHG]DKU¿GNX . ]¿NODGQËPX Y\EDYHQË E\WĎ SDWĆË GĆHYøQÇ WĆËYUVWYÇ SRGODK\ NHUDPLFNÇ RENOD G\ D GODæE\ SRGODKRYÇ Y\W¿SøQË Y NRXSHOQ¿FK EH]SHêQRVWQË

28 |

9QLWUREORN UH]LGHQFH V SĆHG]DKU¿GNDPL X SĆË]HPQËFK E\WĎ

GYHĆH D GĆHYøQ¿ HXURRNQD 1HFK\EË SDUNRYDFË VW¿QË D VNOHSQË SURVWRU\ Y SRG]HPQËFK SRGODæËFK 2E\YDWHOÇ UH]LGHQFH PRKRX Y\XæËYDW SĆLSRMHQË QD Y\VRNRU\FKORVWQË LQWHUQHW GLJLW¿OQË WHOH YL]L D WHOHIRQ %H]SHêQRVW ]DMLxČXMË VOXæE\ UHFHSFH D QHSĆHWUæLWÛ PRQLWRULQJ YHĆHMQÛFK SURVWRU SRPRFË NDPHURYÇKR V\VWÇPX 9H Y\EUDQÛFK E\WHFK MVRX QDYËF LQVWDORY¿Q\ YLGHRWHOHIRQ\ D NOL PDWL]DFH $OH SĆËMHPQø WR SURIXNXMH L YHQNX QD EDONRQHFK D WHUD V¿FK ] QLFKæ MH XQLN¿WQË YÛKOHG QD SUDæVNÇ SDQRUDPD QHER GR EOË]NÛFK SDUNĎ 1HM]DMËPDYøMxË SRKOHG\ MVRX ] PH]RQHWRYÛFK E\WĎ 9 MHMLFK SURVWRUQÛFK PËVWQRVWHFK SOQÛFK VYøWOD MH SOQø Y\XæLWD WHUDVRYLW¿ VHVWXSQRVW NWHURX VH 5H]LGHQFH 6DFUH &RHXU Y\]QDêXMH $ WDN Xæ ]EÛY¿ MHQ SR GORXKÇP QDP¿KDYÇP GQL Y\W¿KQRXW QD WHUDVX OHK¿WNR Y]ËW VL NQLKX D SR]RURYDW SĆL ]D SDGDMËFËP VOXQFL SXOVXMËFË YHONRPøVWR SRG VHERX 6URYQ¿QË V SODYERX QD NOLGQÛFK YOQ¿FK SUDæVNÇKR PRĆH QHQË Y WRPWR SĆËSDGø QLMDN SĆHKQDQÇ 9L] ZZZ VDWSR F]


LQVSLURYDW mohou L RPH]HQÇ PRæQRVWL .$1&(/ ą 4a $5&+,7(.7, -,å '9$1 &7 /(7 792ą« 9 2%/$67, $5&+,7(.785< 67$9(% $ ,17(5,§5č /21, 6, '2 3257)2/,$ 3ą,'$/$ 8å '2.21é(1» 352-(.7 5(=,'(1&( 6$&5( &2(85 3 5 6/29 1 0 326.<7/ +/$91« $5&+,7(.7 -$1 6&+,1'/(5

6WXGLR D DUFKLWHNWL ]DORæLOL SDUWQHĆL êW\Ć Q¿URGQRVWË -DN VH WR VWDOR D MDN VH Y¿P Y WDNRYÇP ePH]L Q¿URGQËPr VORæHQË SUDFXMH" 3UR WøæLxWø (YURS\ WR MH W\SLFN¿ NRQVWHODFH ąDGD OLGË E\GOËFËFK Y 3UD]H P¿ URGLQQRX KLVWRULL VSRMHQRX VH VRXVHGQËPL ]HPøPL 1DSĆËNODG QDxL e Dr SUDURGLêH SRFK¿]HMË ] $QJOLH éHVNRVORYHQVND ,W¿OLH 0DóDUVND 1øPHFND D 5DNRXVND 7R ]QDPHQ¿ SĆËPRX NRQIURQ WDFL MHGQRWOLYÛFK VSHFLILFNÛFK PHQWDOLW 3UR WYRĆLYÛ SURFHV DUFKLWHNWRQLFNÇKR QDYUKRY¿QË YxDN QHQË WDNR Y¿ UĎ]QRURGRVW QD xNRGX 1DRSDN 2EODVW êLQQRVWL VWXGLD D DUFKLWHNWL MH GRVW xLURN¿ 1D FR VH QHMYËFH ]DPøĆXMHWH Y\ FR Y¿V EDYË" 0øOL MVPH WR xWøVWË æH MVPH VH SRGËOHOL QD xLURNÇP VSHNWUX DUFKLWHNWRQLFNÛFK ]DG¿QË SRêËQDMH URGLQQÛP E\GOHQËP Dæ SR YHONÇ XUEDQLVWLFNÇ VRXERU\ 6¿P MVHP VH QHMYËFH Y SRVOHGQË GREø YøQRYDO GHYHORSHU VNÛP SURMHNWĎP NDQFHO¿ĆVNÛFK RE\WQÛFK D REFKRG QËFK FHQWHU $êNROLY VH MHGQ¿ R SURMHNW\ V RGOLxQRX IXQNêQË Q¿SOQË VSROHêQÛP MPHQRYDWHOHP MH DQRQ\P QË XæLYDWHO SUR NWHUÇKR KOHG¿WH XQLYHU]¿OQø IXQJXMËFË SULQFLS\ 6QDæËPH VH SĆHVYøGêLW NOLHQW\ æH QHO]H DUFKL WHNWXUX UR]GøORYDW QD VWDYEX H[WHULÇUX D LQWHULÇU 1D xËP FËOHP MH SUDFRYDW QD NRPSOH[QËP SURVWRURYÇP D VWDYHEQËP ĆHxHQË NWHUÇ Q¿VOHGQø XPRæĀXMH EX GRXFËP XæLYDWHOĎP SĆL]SĎVRELW VL WDNRYÇ SURVWĆHGË YODVWQËP SĆHGVWDY¿P 9 WDNRYÇ I¿]L VH Xæ QHMHGQ¿ R DUFKLWHNWRQLFNRX SURIHVL DOH VSËx R GHNRUDWÇUVNR GHVLJQÇUVNRX GLVFLSOËQX 'R MDNÇ PËU\ PĎæH EÛW DUFKLWHNW NUHDWLYQË SĆL SURMHNWRY¿QË E\WRYÛFK GRPĎ" .UHDWLYLWø VH PH]H QHNODGRX SRNXG VWRSURFHQWQø VSO QËWH ]DG¿QË LQYHVWRUD D Y\P\VOËWH HNRQRPLFNÛ D NU¿V

QÛ SURMHNW 7HQ PXVË VDPR]ĆHMPø Y\KRYRYDW L YxHP VRXVHGĎP D RUJ¿QĎP VW¿WQË VSU¿Y\ /LxË VH SĎYRGQË Q¿YUK GHYHORSHUVNÇKR SURMHNWX RG ILQ¿OQË SRGRE\" 0DOÇ ]PøQ\ VH ]SUDYLGOD GøMË XYQLWĆ NG\ VL NOLHQWL XSUDYXMË YODVWQË SURVWRU\ SRGOH VYÛFK SRWĆHE D YNXVX 1øNG\ VH SRVXQH SĆËêND QHER VH GRGDWHêQø UR]GøOË SURVWRU %\O MVWH KODYQËP DUFKLWHNWHP SURMHNWX 5H]LGHQFH 6DFUH &RHXU GRNRQêHQÇ QD SRG]LP ORĀVNÇKR URNX QD +ĆHEHQN¿FK éËP MVWH VH SĆL SU¿FL QD QøP LQVSLURYDO" 8UêLWø PËVWHP -LæQË VYDK V SDQR UDPDWLFNÛPL YÛKOHG\ QD 3UDKX D RNROQË SDUN\ E\O\ VNYøORX GHYL]RX SR]HPNX 6RXYLVË V QËP WHUDVRYLWÇ XVSRĆ¿G¿QË VWĆHxQË NUDMLQ\ D RULHQWDFH E\WĎ GR ]DKUDG\ .LQVNÛFK QD NO¿xWHU VY *DEULHOD GR SDUNX 6DFUH &RHXU QHER QD URPDQWLFNÇ YÛKOHG\ ]¿SDGQËP VPøUHP 'ĎOHæLWÛP SUYNHP GRPX MH YROQÛ SDUWHU QD MLæQËP Q¿URæË NWHUÛ RSWLFN\ SURSR MXMH ]HOHQÛ YQLWUREORN D ]¿URYHĀ FKU¿QË E\W\ SĆHG IUHNYHQWRYDQRX NĆLæRYDWNRX &R Y¿V QD WRPWR SURMHNWX QHMYËFH EDYLOR" 9 NRQFHSêQË URYLQø SĆHGVWDYRYDOD QHMYøWxË SĆHN¿æNX SRWĆHED VNORXELW NRQVWUXNFL 6WUD KRYVNÇKR WXQHOX V LGHRX GRWYRĆHQË RE\WQÇKR EORNX ] NRQFH VWROHWË 9 WRPWR SĆËSDGø VH SUREOÇP VSRMHQÛ V RPH]HQÛPL PRæQRVWPL ]DORæHQË REMHNWX LQWHJURYDO SĆËPR GR Q¿YUKX 9 SĆHQHVHQÇP VP\VOX VH Q¿P SRYHGOR SĆH PøQLW W\WR QHYÛKRG\ GR SR]LWLYQË HQHUJLH NWHU¿ VDPD Y\JHQHURYDOD IRUPX GRPX 9H YÛVOHGNX Pø WDN QHMYËF EDYLOR SU¿Yø WR SĆHNRQ¿Y¿QË SĆHN¿æHN éËP E\OD VSROXSU¿FH VH VSROHêQRVWË 6$732 'HYHORSPHQW XQLN¿WQË" 6SHFLILêQRVW WRKRWR GHYHORSHUD YLGËP Y MHKR NRPSOH[QËP SRKOHGX QD YøF .ODGH GĎUD] QH MHQ QD SURMHNW VDPRWQÛ DOH L QD SURVWRU NDP MH EXGRXFË VWDYED ]DVD]HQD 3ĆL ]SUDFRY¿Y¿QË Q¿YUKX DNFHQWXMH SĆLOHKOÇ RNROË D ORNDOLWX WDN DE\ GR QLFK SURMHNW GRNRQDOH ]DSDGO


FKUยฟP\ YRGQร FK SRรฆLWNฤ

.283(/1< 6( 67$/< 3ฤ ,52=(128 628รฉย 67ยซ รฅ,9271ยซ+2 35267258 0ยซ67(0 .'( 6( '267$1( 1(.21(รฉ1ยง+2 +ยปรฉ.ย 1ยซ 1(-(1 9$j(08 7รท/8 $/( , 0<6/, $ '8j, 02'(51ยซ 7(&+1,&,671ยซ 67</ 27(9ฤ (1ยง+2 %<'/(1ยซ =9$1ยป e23(1 63$&(r 'ย 9ย 9<1,.1287 '2.21$/ยป0 0$7(5,ย /ฤ 0 %$59ย 0 , 79$5ฤ 0 $ =&(/$ 3ฤ ,52=(1รท 35232-8-( .283(/18 6 '$/jยซ0, 3526725$0, %<78

30 |


WH[W -DQD 9DĀ¿WNRY¿ IRWR 9LOOHUR\ %RFK

W 35$0(1 8 678' 1.< ([NOX]LYQË XP\YDGOR /LDLVRQ SĆHGVWDYXMH SRGPDQLYÇ VSRMHQË QD SUYQË SRKOHG NRQWUDVWQËFK PDWHUL¿OĎ +ODGNÛ D ]¿ĆLYÛ NHUDPLFNÛ SRYUFK VH VQRXEË V êLVWÛP VNOHP NWHUÇ Y\WY¿ĆË GHFHQWQË D]XURYÛ REORXN SĆHV êLVWø EËOÛ REGÇOQËNRYÛ EORN /LDLVRQ XPRæĀXMH QDLQVWDORYDW EDWHULL L YÛSXVČ EH] VWDYHEQËFK ]¿VDKĎ QDYËF YxHFKQ\ WHFKQLFNÇ NRPSRQHQW\ QDSĆ XSHYQøQË QD ]Hó VLIRQ D URKR YÇ YHQWLO\ MVRX SOQø ]DSXxWøQÇ GR NHUDPLFNÇKR ]DGQËKR SDQHOX ,GH¿OQË VNORQ PËV\ ] SĆHGSMDWÇKR EH]SHêQRVW QËKR VNOD D HOHJDQWQø QDYUæHQÛ ]YÛxHQÛ SĆHGQË RNUDM HIHNWLYQø EU¿QË F¿N¿QË YRG\ 6\VWÇP /LDLVRQ P¿ UR]PøU\ [ [ FP D MH GRG¿Y¿Q Y DOSVNÇ EËOÇ

S 6$0(729§ 0(0(172 -HGQD ] QHMØVSøxQøMxËFK HGLF XP\YDGHO E\OD UR]xËĆHQD R FK\EøMËFË SURGXNW\ u ]¿YøVQÇ :& ELGHW FP xLUR NÇ XP\YDGOR D XPÛYDWNR R YHOLNRVWL [ FP 7ËP VH VWDOD SOQRKRGQRWQRX NROHNFË NWHU¿ QD SUYQË SRKOHG RVOQË YxHFKQ\ REGLYRYDWHOH PRGHUQËKR Dæ IXWXULVWLF NÇKR VW\OX .RPSOHWQË VRUWLPHQW MH QDEË]HQ Y OHVNOÇ EËOÇ QHER DYDQWJDUGQË êHUQÇ EDUYø 0RGXO¿UQË SXULVWLFNÛ Q¿E\WHN 0HPHQWR SĆHGVWDYXMH YUFKRO IXQNêQRVWL 6DPHWRYø PDWQ¿ ODNRYDQ¿ GÛKD ]H GĆHYD $PD]DNRXH D êHUQø ODNRYDQÇ VNOR GRG¿YDMË NRXSHOQ¿P HOHJDQWQø OX[XVQË Y]KOHG

S 1(9,',7(/1 72$/(7$ .RKR E\ QDSDGOR æH WHQKOH HOHJDQWQË NXV Q¿E\WNX ] GÛK\ YH VW\OX VNX WHêQÇKR GĆHYD Y VREø VNUÛY¿ :& PËVX" 7RDOHWD V NHUDPLFNÛP SRYUFKHP &HUDPLFSOXV SUR VQDGQøMxË ØGUæEX GĆHYøQÛP VHG¿WNHP NWHUÇ ODGË V FHO NRYÛP GHVLJQHP ØFK\WHP QD UROH WRDOHWQËKR SDSËUX D :& NDUW¿êHP MVRX XPËVWøQ\ XYQLWĆ JOD]XURYDQÇKR VNOHQøQÇKR SDQHOX Y U¿PFL MHGLQÇKR NXVX Q¿E\WNX 'ËN\ WHFKQRORJLL 6RIW &ORVLQJ /HKNÇ ]DYËU¿QË PĎæH EÛW WRDOHWD EH]KOXêQø X]DYĆHQD EøKHP QøNROLND VHNXQG 9ÛVOHGHN DWUDNWLY QË VHGDFË ]DĆË]HQË ] GÛK\ YH VW\OX SUDYÇKR GĆHYD NWHUÇ ]GĎUD]ĀXMH FHO NRYÛ Y]KOHG NRXSHOQ\ &LW\ /LIH :& 6PDUW%HQFK MDN VH WDWR QHYLGLWHOQ¿ WRDOHWD MPHQXMH WDN RWHYËU¿ ØSOQø QRYÇ PRæQRVWL UR]YUæHQË SURVWRUX NRXSHOQ\ D IXQJXMH L MDNR GHNRUDWLYQË SUYHN

|


X /8;861« %8'2 5 3UR GHOLN¿WQø æHQVNRX NROHNFL VDQLW¿UQË NHUDPLN\ D Q¿E\WNX /D %HOOH MVRX W\SLFNÇ URPDQWLFNÇ SUYN\ QDSĆËNODG REOÇ RUQD PHQW\ D YÛKRQN\ UĎæRYÛFK SRXSDW e/D 5RVHr 'ËN\ OX[XVQËPX SRMHWË D YÛUD]QÛP EDUY¿P NROHNFH VSËx QHæ NRXSHOQX SĆLSR PËQ¿ G¿PVNÛ EXGR¿U .URPø ]¿YøVQÛFK D XP\YDGORYÛFK VNĆË QøN GR QË SDWĆË L VW\ORYÛ WRDOHWQË VWROHN V ODPSRX D WDEXUHWNRX 1D YÛEøU MVRX WĆL UĎ]Q¿ ]UFDGOD V LQWHJURYDQÛP VYøWHOQÛP U¿PHêNHP 5XêQø PDORYDQÛ Q¿E\WNRYÛ SURJUDP MH GRG¿Y¿Q YH GYRX EDUY¿FK V OHVNORX EËORX D PDOLQRYRX JOD]XURX 7HSOÛ PDOLQRYÛ WÑQ SRGWUKXMH H[NOX]LYQË FKDUDNWHU FHONRYÇKR GH VLJQX ,QWHULÇU VNĆËQøN D ]¿VXYHN MH Y\ORæHQÛ VDPHWHP YËQRYÇ EDUY\ D VNOHQøQÇ SROLêN\ ]GREË GHFHQWQË NYøWLQRYÛ PRWLY 8P\YDGORY¿ MHGQRWND QD Y\VRNÛFK QRæN¿FK SĆLSRPËQ¿ HOHJDQWQË VWROHN D SRGWUKXMH WDN æHQVNÛ Y]KOHG NRXSHOQ\

S =3 7.< . 3ą«52'÷ -HGLQHêQ¿ NROHNFH 3XUH 6WRQH RVORYË NDæGÇKR NGR P¿ U¿G SĆËURGX D REGLYXMH MHMË YÛWYRU\ 7ĆHED WDNRYÛ REO¿]HN u PLOLRQNU¿W RPOHWÛ PRĆHP N KODGNÇ GRNRQDORVWL u VH VWDO Q¿PøWHP D SĆHGORKRX WYĎUFĎP WÇWR YÛMLPHêQÇ NRXSHOQ\ 7YDU NDPHQQÇKR REO¿]NX WX P¿ XP\YDGOR WRDOHWD L ELGHW 6SROX V FLWOLYø YROHQÛPL GRSOĀN\ Y RSWLFH GĆHYD MDNR MVRX ]¿YøVQÇ SROLFH VNĆËĀND SRG XP\YDGOHP DOH L ]UFDGOR QHER RULJLQ¿OQø SRMDWÛ GUæ¿N QD UXêQËN Y\WY¿ĆË GRNRQDOH KDUPRQLFNÛ FHOHN 'RMHP VYøæË SDQHQVNÇ êLVWRW\ XPRFĀXMË GRSOĀN\ Y EËOÇ EDUYø D æLYÇ URVWOLQ\ 9HxNHUÛ VRUWLPHQW QD IRWRJUDILËFK SRFK¿]Ë ] GËOQ\ VSROHêQRVWL 9LOOHUR\ %RFK 9L] ZZZ YLOOHUR\ ERFK FRP

32 |


& , % %#0

& , % %#0

! & , & $0"

! & , *- &

& , 10$/) '

DISTINCT LOCATIONS

' , #.1'". #.1'". & ( # %$

!$ % & ' %$ +


WH[W 'XxDQ +RQ]ËN IRWR 3HWU 9ON D DUFKLY

YËQD ] 9HQXxLQD SDKRUNX 92- &, ą«06.§+2 &«6$ą( 0$5.$ $85(/,$ .7(ą« 6( 32 -$17$529§ 67(=&( '267$/, $å . ą(&( '<-, 1$=»9$/, 0«67$ .2/(0 69$7§+2 .23(é.8 1$' 0,.8/29(0 $ +/$91÷ 32%/«å 6( =9('$-«&« 3 /$9< e6</9$ /81$(r é,/, /(6 /81< %5=< 72 9j$. =0÷1,/, 1$ 3ą«+2'1÷-j« 0216 9(1(5,6 u 9(18j,1$ +25$ (/(*$171÷ =9/1÷1 .21785$ 7§72 2%/$67, -,0 727,å 3ą,320«1$/$ 2%5<6 /(å«&« 9(18j(

T

HQWR Y¿SHQFRYÛ NOHQRW VL SĆLURYQ¿QË N æHQø RSUDYGX ]DVORXæË u SUR ØURGQRX xWøGURVW MHGLQHêQRVW NU¿VX D YHONRU\VRVW V QËæ VYÇ SRNODG\ QDEË]Ë N SRWøxH WøOD L GXFKDf *HRORJ NWHUÛ P¿ N URPDQWLFH GDOHNR E\ RYxHP PËVWR SRGREQø NYøWQDWÇKR ØYRGX XYHGO æH eSDKRUNDWLQQ¿ ê¿VW &+.2 3¿ODYD MH VRXê¿VWË YQøMxËKR NDUSDWVNÇKR EUDGORYÇKR S¿VPD WYRĆHQÇKR MXUVNÛPL Y¿SHQFL NWHUÇ GËN\ VYÇ FKHPLFNÇ êLVWRWø SRGOÇKDMË SURFHVĎP NUDVRYøQË 'ĎVOHGNHP SHVWUÇKR SRGORæË MH UR]PDQLWRVW URVWOLQQÛFK VSROHêHQVWHY SĆLêHPæ QHMFHQQøMxË MH NYøWHQD OHVRVWHSË D VWHSËr &KU¿QøQRX NUDMLQQRX REODVWË E\OD 3¿ODYD Y\KO¿xHQD Y URFH R GYDQ¿FW OHW SR]GøML N QË SĆLE\O VWDWXV %LRVIÇULFNÇ UH]HUYDFH 81(6&2 2SU¿YQøQø SURWRæH QD Ø]HPË é5 FR VH ERKDWRVWL GUXKĎ ]H VYøWD URVWOLQ L KP\]X WÛN¿ QHP¿ VREø URYQÇKR 0¿ORNGH MH RYxHP WDNÇ SRGREQø ]DFKRY¿QD SR FHO¿ VWDOHWË QHPøQQ¿ V\PELÑ]D H[LVWHQFH SĆËURG\ D êORYøND 9LQL FH NWHUÇ REHSËQDMË xLURNÇ ERN\ S¿ODYVNÛFK NRSFĎ MDNR E\ WX E\O\ Y\V¿]HQ\ RGQHSDPøWL u WDN SĆLUR]HQø ]DSDGDMË GR NRORULWX D U¿PFH NUDMLQ\ 3ĆLWRP Y¿SHQFRY¿ EUDGOD WYRĆËFË EøORVWQ¿ VNDOLVND 3¿ODY\ SRG NWHUÛPL VH UR]SURVWËUDMË FKDUDNWHULV WLFNÇ Ć¿GN\ YLQRKUDGĎ SRFK¿]HMË Xæ ] MXU-

VNÇKR REGREË GLQRVDXUĎ 0QRKHP SR]GøML QD WDWR PËVWD SĆLxOL SUDYøFË ORYFL DE\ ]GH Y\EXGRYDOL SUYQË OLGVN¿ VËGOLxWø 9æG\Č ] 'ROQËFK 9øVWRQLF OHæËFËFK SĆËPR SRG QHMY\xxËP YUFKROHP 'øYËQHP SRFK¿]Ë L ]Q¿P¿ VRxND ] S¿OHQÇ KOËQ\ u 9øVWRQLFN¿ YHQXxH 3UYQË ]SRGREQøQË æHQ\ Y êHVNÛFK GøMLQ¿FK 3UYQË VD]HQLFH YODxVNÇKR U\]OLQNX SĆLQHVHQÇKR ] MLKX ]GH Y\V¿]HOL SR]GøML ĆËPxWË YRM¿FL ] /HJLR GHFLPD *HPLQD NWHĆË RG 9LQGRERQ\ SRVWXSRYDOL SR -DQWDURYÇ VWH]FH N VHYHUX 6H VWĆHGRYøNHP Xæ E\O\ YxXGH NROHP 3¿ODY\ YLQLFH 7\ D KODYQø VNOËSN\ Y\EXGRYDQÇ QD VYD]ËFK NRSFĎ PĎæHWH SR]Q¿YDW QD SR]RUXKRGQÇ QDXêQÇ YLQDĆVNÇ VWH]FH ]DêËQDMËFË SĆËPR QD PLNXORY VNÇP ]¿PNX 9LQH VH SR KĆHEHQL S¿ODYVNÛFK NRSFĎ D FHVWRX QDYxWËYËWH YxHFKQD PLORYQËNĎP YËQD ]Q¿P¿ PËVWD YHVQLFL 3HUQRX NGH MH GRGQHV MHGLQ¿ xOHFKWLWHOVN¿ VWDQLFH X Q¿V3URMHNW QRYÇKR YLQDĆVWYË URGLQ\ *DOĎ

9\YD]RY¿QË YÛKRQNĎ YËQD

D NGH VH ]URGLO\ L ØVSøxQÇ RGUĎG\ 3¿ODYD D $XUÇOLXV 3DYORY VH ]DFKRYDOÛPL DUFKLWHNWRQLFNÛPL SDP¿WNDPL YêHWQø MHGLQHêQÛFK VNOHSQËFK GRPĎ $ QDNRQHF %DYRU\ QD ØSDWË 6WRORYÇ KRU\ NGH VH YËQR SøVWRYDOR G¿YQR SĆHG .DUOHP ,9 3U¿Yø WDG\ SRG E¿MQRX eVWRORYNRXr QD KUDQLFËFK SĆËURGQË UH]HUYDFH E\ PøOR Y\UĎVW YLQDĆVWYË QR YÇ JHQHUDFH SRVWDYHQÇ WDNĆËNDMËF eQD ]HOHQÇ ORXFHr 9 éHVNX RMHGLQøOÛ SURMHNW VSRMXMËFË VWD OHWÇ WUDGLFH D ]Y\NORVWL V Y\VRFH PRGHUQËPL WHFKQRORJLHPL 1Ë]NRHQHUJHWLFN¿ VWDYED ] NDPHQH D GĆHYD YHWNQXW¿ GR WHUÇQQËKR ]ORPX Y VREø EXGH VSRMRYDW MDN WHFKQRORJLFNRX ê¿VW SUR YÛUREX YËQD MHKR XVNODGQøQË D ]U¿QË WDN NRPSOHWQË ]¿]HPË SUR GHJXVWDFH D SUH]HQWDFH YËQD 3URMHNW *DOD YLQDĆVWYË SOQø RGSRYËG¿ ILORVRILL ILUP\ u QDY¿]DW QD ERKDWÇ KLVWRULFNÇ WUDGLFH SøVWRY¿QË YËQD QD 0RUDYø D SĆLWRP ]DFKRYDW xHWUQÛ SĆËVWXS N SĆËURGø e6¿]ËP QD GORXKRGREø SURYøĆHQÇ RGUĎG\ r Y\VYøWOXMH -DURPËU *DOD QD ZHERYÛFK

36 |

7\SLFN¿ PLNXORYVN¿ YLQLFH

VWU¿QN¿FK VYÇ ILUP\ NWHU¿ REKRVSRGDĆXMH SR]HPN\ QD SORxH KHNWDUĎ Y REFËFK %DYRU\ 3HUQ¿ D 0LNXORY e7HG\ WR FR QD 3¿ODYX Xæ OÇWD QHRGP\VOLWHOQø SDWĆË WUDGLêQË 5\]OLQN YODxVNÛ EXUJXQGVN¿ URGLQD u &KDUGRQQD\ 3LQRW %ODQF 3LQRW *ULV êLOL 5XODQG VNÇ EËOÇ D xHGÇ êL ]GHMxË eGËWøru WHG\ RGUĎGD 3¿ ODYD Y\xOHFKWøQ¿ Y URFH -RVHIHP 9HYHU NRX Y 3HUQÇ $ SDN WR MH VDPR]ĆHMPø 6DXYLJQRQ ] êHUYHQÛFK 0HUORW D )UDQNRYND D WDNÇ 3LQRW 1RLU QHEROL 5XODQGVNÇ PRGUÇ u RSUDYGX Q¿URê Q¿ RGUĎGD R QËæ VH ĆËN¿ æH MH eY\VRNRX xNR ORX YLQDĆVWYËr .DæGÇ ] WøFKWR YËQ Y VREø QHVH L QøMDNÛ WHQ SĆËEøK D NDæG¿ ] GDQÛFK RGUĎG VH PĎæH XPËVWLW MHQ WDP NGH ] MHMËKR YËQD P¿PH xDQFL XGøODW NYDOLWQË XQLN¿W 3ĆLVSËY¿ N WRPX Y\xxË REVDK PLQHU¿OQËFK O¿WHN XxOHFKWLOÇ N\VH OLQ\ D Q¿GKHUQÇ H[WUDNW\ r $ WDNÇ Y¿xHĀ SUR YËQR MLæ VGËOË FHO¿ URGLQD *DOĎ D NWHURX VL XUêLWø Y\FKXWQ¿WH SĆL NDæGLêNÇP GRXxNX 9L] ZZZ JDODYLQDUVWYL F]


/§72 6 9«1(0 u 32.$å'§ -,1$. 3ĆLMHW VH UHNUHRYDW QD MLæQË 0RUDYX D QHRFKXWQDW VNYRVW\ ] YLQRKUDGĎ YH VNOËSNX E\ E\O VWHMQÛ KĆËFK MDNR VH Y 3O]QL Y\KQRXW WDP Y\U¿EøQÇPX OHæ¿NX =SĎVREĎ MDN QD YODVWQË FKXČRYÇ SRK¿UN\ SR]QDW XWDMHQÇ NU¿V\ PRUDYVNÇKR MLKX MH YxDN PQRKHP YËFH = NDOHQG¿ĆH DNFË NWHUÇ VSRMXMH ODKRGQÛ PRN ]ODWDYÇ êL UXGÇ EDUY\ MVPH Y\EUDOL W\ QHM]DMËPDYøMxË $æ EXGHWH SR]YHG¿YDW VNOHQNX QD SRêHVW VYDWÇKR 8UEDQD SDWURQD YLQDĆĎ SĆLSRPHĀWH VL FR R YËQX SURKO¿VLO 9LFWRU +XJR e9RGX VWYRĆLO %ĎK YËQR êORYøN r

/§72 27(9ą(1»&+ 6./(3č 9 3$9/29÷ êHUYQD Dæ ]¿ĆË u 3DYORY X 0LNXORYD 9LQQÇ VNOHS\ Y 3DYORYø

ZZZ RWHYUHQH VNOHS\ SDYORY F] (;3(',&( .5$-(0 $1'5§ u &<./,67,&.§ 38729 1« .5$-(0 9«1$ êHUYQD u +XVWRSHêH 6WDURYLêN\ 9HONÇ 3DYORYLFH %RĆHWLFH 9UELFH ZZZ KXVWRSHFH FLW\ F] 9,1$ą6. $87+25 =129«1 &83 êHUYHQFH u j$729 éHVN¿ UHSXEOLND u 5(7= 5DNRXVNR D ]SøW u NP ZZZ YLQDUVND F] %/$71,&.»0, 9,12+5$'< 1$ .2/( êHUYHQFH u %ODWQLFH SRG 6YDWÛP $QWRQËQNHP ZZZ YLQDULEODWQLFH F]

.2/(0 +25(0 '2/(0 u 32 9,1,é1»&+ 75$7«&+ 9(/.»&+ 3$9/29,& 1$ .2/(&+ êHUYHQFH u 9HONÇ 3DYORYLFH ZZZ YLQQDSRKRWRYRVW F] +8'(%1« )(67,9$/ =12-02 u 385&(/ +$(1'(/ $ é«j( 9«1$ 6 $1*/,&.28 .5 /29128 Dæ VUSQD u =QRMPR ZZZ KXGED]QRMPR F] (95236.» 32+ 5 9,1$ą6.»&+ 2%/$67« 9 3§7$148( D êHUYHQFH u .RE\OË 6XFKRĆ¿GVN¿ =PROD SURVWUDQVWYË 6RNRORYQ\

ZZZ YLQDUL]NRE\OL F] j$5',&.§ 6./(3< '2.2ą 1 u 27(9ą(1§ 6./(3< j$5',&.»&+ 9,1$ąč êHUYHQFH u jDUGLFH ZZZ VDUGLFH F] *5$1' 35,; $867(5/,7= u 0(=,1 52'1« 9»67$9$ 9«1 VUSQD u 6ODYNRY X %UQD =¿PHN 6ODYNRY $XVWHUOLW]

ZZZ EDQNDYLQ F]

3$5'8%,&.» )(67,9$/ 9«1 $ 3$5'8%,&. 9,1$ą6. 12& D VUSQD u 3DUGXELFH 3DUGXELFNÛ ]¿PHN D 3HUQxWÛQVNÇ Q¿PøVWË

ZZZ SDUGXELFN\IHVWLYDOYLQD F] 9(/.23$9/29,&.§ 9,12%5$1« D ]¿ĆË u 9HONÇ 3DYORYLFH ZZZ YHONRSDYORYLFNHYLQREUDQL F] 69 7(. 9«1$ ]¿ĆË u +RGRQËQ 0DVDU\NRYR Q¿PøVWË

ZZZ GNKRGRQLQ HX =12-(06.§ +,6725,&.§ 9,12%5$1« D ]¿ĆË u =QRMPR ZZZ ]QRMPRFLW\ F] 6/29 &.§ 6/$91267, 9«1$ $ 27(9ą(1»&+ 3$0 7(. D ]¿ĆË u 8KHUVNÇ +UDGLxWø ZZZ VODYQRVWLYLQDXK F] 3 /$96.§ 9,12%5$1« Dæ ]¿ĆË u 0LNXORY ZZZ PLNXORY F]

|text 3HWU 7ĎPD foto DUFKLY -HULH 3DFNDJLQJ

QHQ¿SDGQ¿ QH]E\WQRVW T

LVËFNU¿W V QLPL SĆLMGHPH EøKHP GQH GR VW\NX WDNæH MH Xæ DQL QHUHJLVWUXMHPH D EHUHPH MH MDNR QøFR QDSURVWR YxHGQËKR 3ĆHVWR QHEÛW MLFK VYøW E\ E\O PQRKHP VORæLWøMxË u D ]DVWDYLO E\ VH QøNGH Y GHYDWHQ¿FWÇP VWROHWË 9 GREø NWHU¿ QH]QDOD YøF SUR Q¿V GQHV WÇPøĆ QHSRVWUDGDWHOQRX u REDO 7R FR Q¿P SĆLSDG¿ VDPR]ĆHMPÇ NG\æ UR]EDOXMHPH WDEXONX êRNRO¿G\ QDOÇY¿PH POÇNR ] WHWUDSDFNRYÇ NUDELFH QHER Y\EDOXMHPH QRYÛ L3RG MH YH VNXWHêQRVWL YÛVOHGNHP SU¿FH FHOÇKR WÛPX OLGË 1D SRê¿WNX YÛYRMH NDæGÇKR REDOX MH PQRæVWYË QHMUĎ]QøMxËFK Q¿SDGĎ D ĆHxHQË ] QLFKæ O]H SRX]H ]D SRPRFL UR]V¿KOÛFK WHFKQRORJLFNÛFK ]QDORVWË D ]NXxHQRVWË ]YROLW WX QHMYKRGQøMxË YDULDQWX 9ROED WYDUX L SRXæLWÇKR PDWHUL¿OX VH ORJLFN\ RGYËMË RG I\]LFNÛFK SDUDPHWUĎ EDOHQÇKR SĆHGPøWX SĆHGSRNO¿GDQÛFK IXQNFË REDOX êL FHQ\ 2EDO E\ PøO PËW QDYËF KRGQRWX QHMHQ êLVWø XæLWNRYRX DOH L HVWHWLFNRX 8æ G¿YQR WRWLæ QHQË SRXKRX RFKUDQQRX VFKU¿QNRX DOH Y OHSxËP SĆËSDGø GHVLJQRYÛP NOHQRWHP NWHUÛ Y¿P EXGH OËWR Y\KRGLW $ WR SĆHVWR æH QøNG\ VORXæË L MDNR ØêLQQÛ PDUNHWLQJRYÛ Q¿VWURM NWHUÛ eSURG¿Y¿r )XQJXMH WR QDYODV VWHMQø MDNR YH ]Q¿PÇ SËVQLêFH RG -HæND 9RVNRYFH D :HULFKD NGH VH ]SËY¿ æH exDW\ GøODM êORYøNDr 1øNG\ O]H REDOHP QHQ¿SDGQø SRGSRĆLW YL]X¿OQË VW\O VSROHêQRVWL MLQG\ SRYDKX EDOHQÇKR SURGXNWX .U¿VQRX YøF O]H RxNOLYø ]DEDOLW D VDPR]ĆHMPøf QDRSDN =D RSUDYGX RULJLQ¿OQËPL D QH]DPøQLWHOQÛPL REDO\ VWRMË ]NXxHQË NRQVWUXNWÇĆL D JUDILFL NWHĆË PDMË QHMHQ xLNRYQÇ UXFH D SĆHPÛxOHMË R VYÇP GËOH DOH SRXæËYDMË L QHMPRGHUQøMxË WHFKQLNX Y SRGREø NRQVWUXNêQËFK VRIWZDUĎ 7YDURYÛ L JUDILFNÛ Q¿SDG WDN LGH¿OQø Y]QLN¿ SRG MHGQRX VWĆHFKRX FRæ MH L SĆËNODG VSROHêQRVWL V WÇPøĆ GHVHWLOHWRX WUDGLFË u -(5,( 3$&.$*,1* V U R ąDGX QHMUĎ]QøMxËFK Q¿YUKĎ L GRNRQDOH SURYHGHQÛFK REDOĎ VL O]H SURKOÇGQRXW SĆËPR QD DGUHVH VSROHêQRVWL zleva doprava REDO QD RGøY\ REDO QD SRUFHO¿Q REDO\ QD YËQR REDO QD KUQHN YÛVHNRY¿ UD]QLFH ģ QH]E\WQ¿ VRXê¿VW SĆL YÛUREø REDOĎ REDO QD &' REDO\ QD ERQERQ\ UXêQø Y\UREHQÇ WDxN\ REDO\ QD ]DN¿]NX WDxN\ ] JUDILFNÛFK SDSËUĎ REDO QD YËQR GĆHYøQÛ REDO QD YËQR REDO QD x¿WHN QHER RGøY GĆHYøQÛ REDO QD YËQR VSRMHQË GYRX UĎ]QÛFK PDWHUL¿OĎ ģ YOQLW¿ OHSHQND D SRO\SURS\OHQ Y\WY¿ĆHMË QHWUDGLêQË KDUPRQLL D ]DFKRY¿YDMË SOQRX IXQNêQRVW REDOX

| 39


text 3HWU 7ĎPD foto +DUOH\ 'DYLGVRQ D DXWRU

¶zjyl~êp{±ê êêsl{ázêypklµ

N

RYLQ¿ĆL MË]OLYø SRSLVRYDOL Y\KOËGN\ MHGLQÇ IXQNêQË DPHULFNÇ VSROHêQRVWL QHSĆHWUæLWø Y\U¿EøMËFË PRWRUN\ RG URNX $QL WRY¿UQø Y 0LOZDXNHH VH QHY\KQXO\ GĎVOHGN\ KRVSRG¿ĆVNÇ NUL]H D ]D SRVOHGQË URN PXVHOD SURSXVWLW SĆHV OLGË ] FHONRYÛFK ]DPøVWQDQFĎ 3ĆHVWR ML QD UR]GËO RG DXWRSUĎP\VOX QHSRGDO QLNGR ] YO¿GQËFK NUXKĎ UXNX V xHNHP R xHVWL QXO¿FK e$QL E\FKRP KR QHSĆLMDOL r ĆËN¿ %LOO 'DYLGVRQ MHGHQ ]H WĆË SRWRPNĎ

]DNODGDWHOH ILUP\ e-VPH NDSLWDOLVWL D MHVWOL Q¿P SDGDMË WUæE\ PXVËPH ]S\WRYDW VDPL VHEH 2EDPRYD YO¿GD SĆLSRPËQ¿ VRFL¿OQËPL ØVWXSN\ VSËx V\VWÇP NWHUÛ MVWH PøOL YH YÛFKRGQË (YURSø SĆHG URNHP Y\ 0\ VH R VHEH SRVWDU¿PH r 1HMOHSxË REUDQRX MH ØWRN D VWHMQRX WDNWLNX ]YROLO +DUOH\ 'DYLGVRQ 8YHGO QD WUK QRYLQHN ] QLFKæ VH GHYøW Y\P\N¿ SĎYRG QËP PRGHORYÛP ĆDG¿P 3øW NRXVNĎ MVRX QHMSURG¿YDQøMxË


VLOQLêQË D FHVWRYQË KLW\ u '\QD :LGD *OLGH )DW %R\ /RZ 5RDG *OLGH &XVWRP (OHNWUD *OLGH 8OWUD /LPLWHG D WĆËNROND 7ULNH NWHU¿ N Q¿P YxDN ]DWËP ERKXæHO QHQDxOD FHVWX 6WHMQÇ PRGHO\ VH REMHYLO\ L Y LQ]HU¿WHFK NWHUÇ VL VSROHêQRVW ]DSODWLOD QD SĆHGQËFK VWUDQ¿FK 7KH 1HZ <RUN 7LPHV &LWRYDOD Y QLFK ] PDWHUL¿OX NWHUÛ Y GHQËNX Y\xHO D NRPHQWRYDOD KR Q¿VOHGRYQø e3ĆHæLOL MVPH NUDFK :DOO 6WUHHWX REø VYøWRYÇ Y¿ON\ 9LHWQDP S¿G

GYRMêDW L K\VWHULL ERMH SURWL WHURULVPX $ WHó Q¿P KUR]Ë Y\KD]RY ] SU¿FH $ YËWH FR" 6WUêWH VL W\ VYRMH ERKDERMQÛ NHF\ QøNDP P\ MGHPH MH]GLW r åH QHMGH R SODQ¿ VORYD VH PRKRX SĆHVYøGêLW WXULVWÇ NWHĆË FHVWXMË Y VUSQX -LæQË 'DNRWRX 0ËVW\ NGH OHæË /LWWOH %LJ +RUQ D NGH MVRX Y\WHVDQÇ KODY\ SUH]LGHQWĎ GR SRVY¿WQÇKR SRKRĆË 6LRX[Ď GR %ODFN +LOOV 3U¿Yø X êW\Ć NDPHQQÛFK GøGNĎ D WDNÇ Y QHGDOHNÇP


+ODYQË XOLFL Y PøVWHêNX 6WXUJLV OHPXMË VWRYN\ PRWRF\NOĎ NWHUÇ VH WDP VMHO\ QHMHQ ] FHOÇ $PHULN\ DOH WĆHED L ] 0H[LND 3UR MHMLFK PDMLWHOH ]QDPHQ¿ Q¿YxWøYD WRKRWR ]DSDG¿NRYD NWHUÛ VH MHGQRX ]D URN ]PøQË RSUDYGX N QHSR]Q¿QË QøFR SRGREQÇKR MDNR SUR PXVOLP\ SRYLQQ¿ SRXČ GR 0HNN\

PøVWHêNX 6WXUJLV SUREËK¿ QHMYøWxË VUD] KDUOH\¿ĆĎ Y 86$ 'R =D SDG¿NRYD XSURVWĆHG SUÇULH NGH QRUP¿OQø E\GOË RE\YDWHO PËĆË QD SĎO PLOLRQX ELNHUĎ $OH +DUOH\ 'DYLGVRQ WR QHMVRX SRX]H PRWRUN\ 2QR GYRXVORYË MH QRYRGREÛP Q¿ERæHQVWYËP MHKRæ Y\]QDYDêL PDMË GRPD SRKRYNX SRWDæHQRX VWHMQRX NĎæË ] MDNÇ QRVË EXQG\ D SRG GæËQDPL VNUÛYDMË VOLS\ WÇæH ]QDêN\ .DWDORJ SĆËVOXxHQVWYË P¿ YH 6SRMHQÛFK VW¿WHFK VWUDQ D MH ]KUXED WĆLNU¿W WOXVWxË QHæ WHOHIRQQË VH]QDP -HQ x¿WNĎP ]YDQÛP EDQGDQD

42 |

MH YøQRY¿QR S¿U VWRYHN SRORæHN 9 -LæQË 'DNRWø MH YxDN SRYROHQR MH]GLW EH] KHOP\ NGR E\ VH Y QË SDĆLO" $ NGR E\ VH SRWLO Y EXQGø Y\FSDQÇ FKU¿QLêL" 9xH MGH GROĎ u VSRXVWD MH]GFĎ YL]X ¿OQø RNRĆHĀXMH NXOLVX VLOQLF WËP æH VL Y\MHGRX MHQ WDN Y EUÛOËFK D SODYN¿FK 9\QLNQRX WDN MHMLFK FKUDEU¿ E\Č SXSNDW¿ WøOD UDPHQD SĆHV FHO¿ ]¿GD L VYDO\ ]D NWHUÇ E\ VH QHVW\GøO DQL 6FKZDU]HQHJJHU GRNXG VL QD]DêDO XæËYDW JXYHUQÇUVNÇ VWUDY\ 0HORGLH QHRILFL¿OQË K\PQ\ ELNHUĎ %RUQ WR %H :LOG RG VNXSLQ\


Ė9Ëx NGH H[LVWXMH QHMVWDUxË D VW¿OH IXQNêQË KDUOH\¿ĆVNÛ NOXE QD VYøWø"Ġ ]HSWDO VH Pø :LOO\ * 'DYLGVRQ NWHUÛ GR -LæQË 'DNRW\ GRMHO QD VYÇ PDxLQø SĆËPR ] 0LOZDXNHH Ė9 3UD]H )XQJXMH RG URNX D LPSXO]HP N MHKR ]DORæHQË E\OD VYDWED PRWRF\NORYÇKR ]¿YRGQËND % 7XUND 7HQ E\O ĆHGLWHOHP ILUP\ 7HV¿UHN NWHU¿ GRY¿æHOD GR éHVNRVORYHQVND QDxH PRWRF\NO\ 6ORYR GDOR VORYR D YxLFKQL WL NWHĆË GRUD]LOL QD VYDWEX QD KDUOH\ËFK VL VOËELOL æH VH EXGRX L QDG¿OH SUDYLGHOQø VFK¿]HW Ġ 7ÛGHQQË RVODY\ Q¿ERæHQVWYË MPÇQHP +DUOH\ 'DYLGVRQ GRSURY¿]Ë ĆDGD VSROHêHQVNR VSRUWRYQËFK DNFË $Č Xæ WR MH ]¿YRG Y MË]Gø GR YUFKX ]¿YRG R UR]ELWË MDSRQVNÇ PRWRUN\ Y QHMNUDWxËP êDVRYÇP ØVHNX QHER SUH]HQWDFH SRGRP¿FN\ XSUDYHQÛFK VWURMĎ

6WHSSHQZROI VH WHWHOË Y]GXFKHP D QD SUYQË SRKOHG MH MDVQÇ æH WHQKOH VUD] QH]DSDG¿ GR MLQDN Q¿ERæHQVNÛPL SĆHGVXGN\ RPH]HQÇ $PHULN\ 3LYR êHSXMË EORQGÛQ\ Y PLQLVXNQËFK SĆLSRPËQDMËFË 0DULVX 0LOOHU PRGHOND NWHU¿ VH REMHYLOD QD UHNODPQË NDPSDQL QD +DUOH\ 9 5RG 0XVFOH D SRNXG MLP ]DVWUêËWH ]D SRGYD]NRYÛ S¿V GRO¿ê QDYËF XGøODMË VH[\ SXNUOH D XN¿æË FR VNUÛYDMË SRG SRGSUVHQNRX $ WDN VL XæËYDMË QHMHQ SRVWDUxË *HRUJHRYÇ :DVKLQJWRQRYÇ ]H]HOHQDOË FKWËêHP QD SDSËURYÛFK MHG-

QRGRODURYN¿FK /RQL VH QD 6WXUJLV 5DOO\H REMHYLOR EøKHP MHGLQÇKR WÛGQH DVL KDUOH\¿ĆĎ 2EêHUVWYRYDOL VH D QD NXSRYDOL ]ERæË X VW¿QNĎ NGH XWUDWLOL SĆHV PLOLRQĎ GRODUĎ =D SRSODWHN SDGHV¿WL eEXFNĎr VL Y PËVWQËFK GULYH LQ NDSOËFK ĆHNOR e\HVr QD S¿UĎ 7DNÇ M¿ MVHP VH WDP GR MHGQÇ DPHULFNÇ NUDVDYLFH ]DPLORYDO D OHWRV VH ]D QË Y\SUDYËP ]QRYX -PHQXMH VH (OHFWUD *OLGH D MHMË URGLêH MVRX ] 0LOZDXNHH YH VW¿Wø :LVFRQVLQ $ PXVËP SĆL]QDW MH WR IHVW EDED 9¿æË NROHP NLOR

| 43


rklêvkwv }hq ê vjlsv} ê rvu

352-'(7( %5$128 $ 2&,71(7( 6( 1$ 1 '92ą« +,6725,&.§ 86('/267, 0«672 +2632' ą6.»&+ 67$9(1« 7$0 672-« 3ą(.9$3,9÷ 02'(51« %8'29$ 6 9(/.»0, 9»/2+$0, =$ 1,0, 6( 5»68-« '(&+ 9<5 å(-«&« 6752-(


J

GH R PRWRUN\ ]QDêN\ +DUOH\ 'DYLGVRQ 2GSRêËYDMË YH VSROHêQRVWL WLVËFH GRSOĀNĎ NWHUÇ N MË]Gø QD SRĆ¿GQÇ PDxLQø SDWĆË 1D VKRZURRP QDYËF QDYD]XMH L VHUYLVQË EXGRYD SURWRæH RFHORYË NRQø SRWĆHEXMË VWHMQRX SÇêL MDNR WL æLYË $ WDNÇ SRĆ¿GQÛ EDUf 1DVHUYËUXMË Y¿P WDP GUVQÇKR -DFND 'DQLHOVH ] 7HQQHVVHH L MHPQø SHUOLYRX 0DWWRQL 2NROQË NOLG WUY¿ MHQ GR FKYËOH QHæ VH QøNWHUÛ ] MH]GFĎ ]YHGQH D VWLVNQH WODêËWNR VWDUWÇUX 3DN SURVWRU RSDQXMH ]YXN YÇêNRYÇKR PRWRUX 7R æLYRêLxQø YLEUXMËFË EXEO¿QË SR]Q¿WH NGHNROL 1H QHMVWH Y 0LOZDXNHH GRPRYVNÇP VW¿Wø PRWRF\NOĎ +DUOH\ 'DYLGVRQ DOH QD 0DOYD]LQN¿FK 9 NOLGQÇP NRXWX 3UDK\ Y XVHGORV WL jDODPRXQND e-H V SRGLYHP æH WDN P¿OR OLGË YË NGH MH êHVNÇ ]DVWRXSHQË +DUOH\ 'DYLGVRQ 3ĆLWRP WX VËGOËPH Xæ RG URNX r ĆËN¿ 9RMWD 9DYĆLQD NWHUÛ P¿ SURGHMQX L RNROQË SURYR]RYQ\ eSRG SDOFHP r 7R V QËP VH SRW N¿WH Dæ VL SĎMGHWH PRWRUNX NRXSLW $ KQHG VL SRW\N¿WH u PH]L PRWRUN¿ĆL YO¿GQH VRXODG NWHUÛ MLP ĆLGLêL DXW PRKRX ]¿YLGøW =H jDODPRXQN\ VH Y¿P QHEXGH FKWËW -H WR NU¿ORYVWYË YxHFK NGR PLOXMË VYRERGX D GRN¿æË VL ML XæËW .URPø PRWRF\NOĎ WDP SURG¿YDMË L IXQNêQË REOHêHQË REOHêHQË SUR YROQÛ êDV RFKUDQQÇ SUYN\ L WHPDWLFNÇ GUREQRVWL D G¿UN\ 9xH V HWLNHWRX ģ 0DGH LQ 86$ å¿GQ¿ éËQD æ¿GQ¿ $VLH 3RFWLYÛ NXV ĆHPHVOD eYLQWDJH DPHULFDQDr 8xOHFKWLO¿ NĎæH D NRY e1DxH VWURMH VL NXSXMË LQGLYL GXDOLVWÇ 3URWR MLP QDEË]ËPH UĎ]QÇ W\S\ ODNRY¿QË QDVWURMHQË PRWRF\NOĎ QD FHVW\ L QD NUDWxË YÛOHW\ 0H]L ]¿ND]QËN\ MVRX DOH L WDFË NWHĆË SUHIHUXMË VËOX D YÛNRQ RVWDWQø QDSĆËNODG PLVWU VYøWD Y ]¿YRGHFK QD PËOH VHGO¿ UR]GLYRêHOÛ +DUOH\ 'DYLGVRQ r Y\VYøWOXMH 9RMWD $ ]¿MHPFH KUGø YHGH GR GËOQ\ 6HUYLV MH WRWLæ VWHMQø GĎOHæLWÛ MDNR SURGHM 6 GLDJQRVWLFNÛPL SĆËVWURML WDP SUDFXMË WHFKQLFL NWHĆË GR ĆHPHVOD YNO¿GDMË VUGFH 7DNÇ VWURM Y¿æËFË NJ MH]GFH &KXFND &DURWKHUVH NWHUÛ YORQL SĆL 079 )0; *ODGLDWRU *DPHV VNRêLO MDNR SUYQË QD VYøWø V KDUOH\HP VDOWR Y]DG W]Y EDFNIOLS QHE\O XSUDYRY¿Q QLNGH MLQGH QHæ WDG\ +ODV\ KRYRĆËFË Y QHSURVSøFK VWURMĎ +DUOH\ 'DYLGVRQ Y\YRO¿YDMË QD jDODPRXQFH MHQ LURQLFNÛ ØVPøY eéDVWR VOÛFK¿P æH MVRX QDxH VWURMH ]DVWDUDOÇ WHFKQLFN\ QHIXQNêQË D SĆHGUDæHQÇ r ĆËN¿ 9RMWD D SRNUDêXMH e2GSRYËG¿P WDNWR 1DYxWLYWH Q¿V SĎMêWH VL PRWRUNX QD WHVWRYDFË MË]GX D SĆHVYøGêWH VH VDPL 1HMHQæH SRFKRSËWH æH RSUDYGX IXQJXMË DOH SĆLMGHWH QD WR æH WR QHMVRX RE\êHMQÇ PRWRUN\ 0DMË GXxL ó¿EOD NWHUÇPX VH EU]\ VYRERGQø D U¿GL XSËxHWH r 9L] ZZZ KDUOH\ GDYLGVRQ SUDKD F] 8 jDODPRXQN\ 3UDKD


3HWUVNร QยฟPรธVWร

.$รฅ'ยป .ย 0(1 78 3ฤ ,320ยซ1ย +,6725,, &2รฅ 3/$7ยซ , 352 1(1ย 3$'1ยป 'ฤ 0 รฉ 3 1$ 3(756.ยง0 1ย 0รท67ยซ -(+2 32+187ยง 268'< 6( -,รฅ %5=< 352/128 6 1$'รท-128 %8'28&1267ยซ .203/(71ยซ 1ย 95+ 3ฤ (67$9%< 3ฤ '1ยซ&+ 3526725 6, 727,รฅ 9=$/, =$ 69ยง 2%251ยซ&, 1$ 6/292 9=$7ยซ u $5&+,7(.721,&.ยง $ '(6,*129ยง 678',2 2/*2- &+25&+2- .7(5ยง =$j7ยซ7,/$ '(9(/23(56.ย 632/(รฉ1267 636 635ย 9$ 1(029,7267ยซ


¿VW SUDYÇKR EĆHKX 9OWDY\ MHMËPæ VWĆHGHP E\O RG QHSDPøWL NRVWHO VY 3HWUD QD 3RĆËêË SDWĆË N QHMVWDUxËP RVËGOHQÛP PËVWĎP Y KODYQËP PøVWø 2VDGX SĆL jWYDQLFNÇP EURGX REVDGLOL SĆHY¿æQø QøPHêWË NXSFL D Xæ QD NRQFL VWROHWË ]ËVNDOD SULYLOHJLD ]DUXêXMËFË EH]SHêQRVW D VYRERGX $ E\Č VH SR]GøML REFKRGQË UXFK QHQ¿SDGQø SĆHPËVWLO GR PËVW GQHxQËKR 6WDURPøVWVNÇKR Q¿PøVWË 3HWUVN¿ êWYUČ Xæ VYĎM YÛ]QDP D SĎYDE eJHQLD ORFLr QH]WUDWLOD 'RGQHV QDEË]Ë NOLG D VSHFLILFNRX DWPRVIÇUX êDVĎ ĆËêQËFK YRUDĆĎ U\E¿ĆĎ EDUYËĆĎ êL VRXNHQËNĎ u D WR MHQ S¿U GHVËWHN PHWUĎ RG KHNWLFN\ WHSDMËFËKR VUGFH YHONRPøVWD 9 SURMHNWX 3HWUVN¿ NWHUÛ ]DKUQXMH NRPSOHWQË UHNRQVWUXNFL EXGRY\ ] GHYDWHQ¿FWÇKR VWROHWË RSUDYX IDV¿G\ D YHVWDYEX GYRX YÛWDKĎ MGH ]HMPÇQD R Y\EXGRY¿QË SøWL ]EUXVX QRYÛFK E\WĎ YH VW¿YDMËFËFK SĎGQËFK SURVWRU¿FK &ËO MH MDVQÛ u QDEËGQRXW E\GOHQË Y\VRNÇKR VWDQGDUGX V SXQFHP QHQ¿SDGQÇKR D ØêHOQÇKR OX[XVX Y ORNDOLWø SURV\FHQÇ VWDURE\OÛPL OHJHQGDPL D E¿MHPL $UFKLWHNWRQLFNÇ Q¿YUK\ VWXGLD 2OJRM &KRUFKRM MVRX GR MLVWÇ PËU\ WDNÇ SRK¿GNRX u V WËP QHMOHSxËP NRQFHP $êNROL MH OX[XVQËFK E\WĎ Y KLVWRULFNÇP M¿GUX SĆHKUxHO D V GRVWDWHêQÛP ILQDQêQËP NU\WËP QHQË SUREOÇP VL QøMDNÛ RSDWĆLW SURMHNWĎ NWHUÇ E\ QDEËGO\ SURVWRU\ VMHGQRFHQÇ SHYQRX UXNRX DUFKLWHNWD D GHVLJQÇUD Xæ WROLN QHQË 262%,7§ %<'/(1« 6WXGLR SRG YHGHQËP 0LFKDOD )URĀND D -DQD 1øPHêND QDYUKOR GLVSR]LFH SøWL SURVYøWOHQÛFK Y]GXxQÛFK E\WĎ YH YHOLNRVWHFK RG NN SR NN UHDJXMËFË Y PD[LP¿OQË PRæQÇ PËĆH QD RULHQWDFL NH VYøWRYÛP VWUDQ¿P =¿PøUQø MH REU¿WLOR KODYQø VPøUHP GR NOLGQÇKR GYRUD EH] QHæ¿ GRXFËKR DWDNX KOXNX ] Q¿PøVWË , SURWR MH ê¿VW ] QLFK GR MLVWÇ PËU\ PH]RQHWRY¿ V YHVWDYøQÛP SDWUHP .DæG¿ ] MHGQRWHN VH QDYËF OLxË XæLWQRX SORFKRX L GLVSR]LFË D GRN¿æH RVORYLW QøNRKR MLQÇKR 6YRERGRP\VOQÇ S¿Q\ QHER GRSRVXG VYRERGQÇ G¿P\ XUêLWø QDGFKQH GR QHMPHQxËKR GHWDLOX ĆHxHQ¿ JDUVRQLÇUD V FHORVNOHQøQRX VWøQRX GR NRXSHOQ\ Y\YÛxHQRX ORæQLFRYRX JDOHULË D WHUDVRX 1DRSDN FLWOLYø QDYUæHQÛ E\W YHOLNRVWL GRND]XMH æH

é

|


7HSOH ODGøQÇ LQWHULÇU\ NRUHVSRQGXMË V GĆHYøQRX SRGODKRX D MVRX Y\P\xOHQ\ NDæGÇPX E\WX GRVORYD QD PËUX

'øOHQ¿ VFKRGLxWø NWHUÛPL VH GRVW¿Y¿WH GR SUDFRYQ\ D ORæQLFH MVRX QHMHQ IXQNêQË DOH SĎVREË L MDNR QHRWĆHOÛ GHVLJQRYÛ SUYHN

.H YxHP E\WRYÛP MHGQRWN¿P Q¿OHæË YHQNRYQË WHUDV\ R UR]PøUHFK RG GR P NWHUÇ MVRX RWRêHQÇ GR NOLGQÇKR GYRUD

SRGNURYQË SURVWRU\ GRN¿æË XVSRNRMLW L Q¿URêQRX URGLQX =( 67ą(j1«&+ SURMHNWX NRQVWHODFL NG\ LQYHVWRU SRX]H QHWøæË ] JHQLD ,QWHULÇU\ YxHFK E\WĎ MVRX Y\EDYHQ\ DW\SLFNRX NXFK\QË 7(5$6 /=( 0÷672 ORFL NWHUÇ MH VDPR R VREø GREUÛP SURGHMQËP DUWLNOHP -(1 78j,7 $/( VH VSRWĆHELêL 6LHPHQV NRPSOHWQø ]DĆË]HQRX NRXSHOQRX 6-('(7( 1÷.2/,. DOH SĆLFK¿]Ë VH VQDKRX R Y\WYRĆHQË RVRELWÇKR E\GOHQË V GĎUD]HP QD ØêHOQÇ Y\XæLWË SURVWRUX D WĆËYUVWYRX SRG- 3$7(5 9»7$+(0 V GĎUD]HP QD NYDOLWX PDWHUL¿OĎ D YHONRU\VÇ ĆHxHQË SURODKRX ] GXERYÇKR PDVLYX 1D YL]XDOL]DêQËFK VWXGLËFK $ 2&,71(7( 6( MHNWX r -HKR NODG\ MVRX ]FHOD MDVQÇ u SRKRGOQÇ D OX[XVQË 3ą«02 9 -(+2 L YH VNXWHêQRVWL QD SUYQË SRKOHG XUêLWø ]DXMPRX eGø E\GOHQË Y VDPÇP FHQWUX PøVWD EH]YDGQ¿ GRSUDYQË e&+ą7 18r OHQ¿r VFKRGLxWø D QDSĆËNODG L SUR 3UDKX QH Dæ WDN W\SLF REVOXæQRVW YxHPL SURVWĆHGN\ PøVWVNÇ KURPDGQÇ GRNÇ NUERYÇ YORæN\ /LGÇ ] 2OJRM &KRUFKRM VH QD Q¿YUKX LQWHULÇUĎ SUDY\ YêHWQø GYRX YODNRYÛFK Q¿GUDæË Y EOË]NRVWL GRPX L DUFKL VNXWHêQø GHVLJQRYø eY\Ć¿GLOLr D YH YL]XDOL]DFËFK QDEËGOL RULJLQ¿O- WHNWRQLFNÇ ĆHxHQË NWHUÇ FK\WĆH HOLPLQXMH PøVWVNÛ KOXN D SRKODGË QË WÇPøĆ YxH u RG NOLN D NRKRXWNĎ SR Q¿E\WHN PH]L QËPæ NUDOXMH GXxL NDæGÇKR HVWÇWD 3RP\VOQRX WĆHxLQNX QD GRUWX SĆHGVWDYXMH SĆHGHYxËP OHJHQG¿UQË ]QDêND 9LWUD &HOÛ SURMHNW UHDOL]XMH VNXSL- GHVLJQRYÇ ĆHxHQË E\WĎ RGSRYËGDMËFË QHMY\xxËPX HYURSVNÇPX QD ILUHP 636 636 $OID V U R MH VWDYHEQËNHP 636 VSU¿YD QHPR- VWDQGDUGX -HGQRWËFË Y FHONX L GHWDLOHFK SRGREQø MDNR QHNRPYLWRVWË E\W\ GHYHORSHUVN\ SĆLSUDYXMH SURG¿Y¿ D VSUDYXMH ]DWËPFR SURPLVQË UXND DUFKLWHNWĎ D GHVLJQÇUĎ WDN YWLVNOR WøPWR E\WĎP 636 (QJLQHHULQJ EXGH VWDYEX SURY¿GøW 1D ZHEX VWXGLD 2OJRM MDVQø êLWHOQÛ SXQF QHQ¿SDGQÇKR OX[XVX D WYĎUêË RULJLQDOLW\ &KRUFKRM VDPL WYĎUFL XY¿GøMË e=D RMHGLQøORX SRYDæXMHPH X WRKRWR 9L] ZZZ VSV VQ F]

|


¶hPêW êw dB ·µê}ê ê > ê 5 >ê B : ês êiB >ê ê 5 ꤭ê : B ê >ê ?W êwyh%zr ê}vkrhêj|wꢪ¡ª­êê {d ê ê: U ê ê : B ê Sê d ê d ê ê >ê ê ê 5 Sê ±ê >ê ê 5 ê ê 5 Bêê ê ê B ê ê 5 êw W ê ­êhê >ê ê Sê ê ê ê OB¸ê¶o ê °µ±ê êh Oêz U±êê ê >ê >ê ±ê 5ê ?Wê ?ê O P ­ê¶z Uê 5 ê¾êt µêê t ê{ ê ê êj ê ê¶w W >ê >ê S µêt ê} ê ê êm ­ê u ê ê > ê ê Bê BOê ê U±ê Wê ê ê 5 B B®ê£ê êw W >ê ±ê¡ê ê > êj ±êê ¡±¥ê ê êt êq ±ê£ê êj ê ê ê dB B±ê¡ê 5 5ê W : ê ê ê: Uê d­êê z ê ê B ê ê ê ê ê ê dB ­


text 5DGDQD 9ËWNRY¿ 0) '1(6 foto 0DUWLQ 7LVR L6WRFNSKRWR

êORYøN E\ PøO GHJXVWRYDW QH VH FS¿W -( -('1«0 = 1(-=1 0÷-j«&+ 0,/291«.č '2%5§+2 -«'/$ 8 1 6 $ 692-, = /,%8 329»j,/ 1$ 352)(6, 3ą(' é7<ą0, 52.< 52=%÷+/ '1(6 8å 329÷671» 35$*8( )22' )(67,9$/ $ -,å é751 &7 /(7 9<' 9 35č92'&( 6 1(-=$-«0$9÷-j«0, 5(67$85$&(0, 9 é(6.8 e%/%§ %27< 9<5(./$08-(7( 6 -«'/(0 72 -'( +čą 3ą,720 -«'/2 ' 9 7( '2 72+2 1(-'5$åj«+2 &2 0 7( '2 6(%( r ą«. 3$9(/ 0$85(5

A

QL Y NDY¿UQø SOQÇ OLGË KR QHSĆHKOÇGQHWH Y\VRNÛ xWËKOÛ SDGHV¿WQËN V\PSDČ¿N /ÇWD Y UHNODPQË EUDQæL KR QDX êLOD SĎVRELW XYROQøQø DOH PRæQ¿ WR P¿ MHGQRGXxH Y VREø 5R]KRGQø QHY\SDG¿ QD êORYøND NWHUÛ E\ WU¿YLO WROLN êDVX SR UHVWDXUDFËFK D KRVSRG¿FK eéDVWR VH PQH OLGL SWDMË MDN PĎæX GøODW WXKOH SU¿FL D QHPËW SXSHN = QøMDNÛFK KLVWRULF NÛFK GĎYRGĎ MH X Q¿V ]DNRĆHQøQÇ æH NDæGÛ NGR UR]XPË MËGOX PXVË EÛW SĆL WøOH 3ĆLWRP êORYøN NWHUÛ R MËGOH QøFR YË E\ MH PøO GHJXVWRYDW 1H VH FS¿W r WYUGË 3DYHO 0DXUHU


1R YLGËWH D SĆLWRP 3UDJXH )RRG )HVWLYDO WR MVRX WXQ\ MËGOD D KHNWROLWU\ SLWË 7DN\ VH QD WÇ NRQ]XPDFL SRGËOHMË WLVËFH OLGË 3ĆHGORQL VQøGOL VNRUR YxHFKQ\ NUHYHW\ QD WUKX NWHUÇ QD IHVWLYDOX SĆLSUDYRYDOD UHVWDXUDFH 5\EË WUK URN SĆHGWËP ]DVH Y\MHGOL WXĀ¿N\ 0øVWR QHQË ]Y\NOÇ QDNXSRYDW WDNRYÇ PQRæVWYË H[RWLFNÛFK SRWUDYLQ éËP WR MH" éHxL MVRX GRVW NRQ]HUYDWLYQË $êNROL VH VQDæËPH DE\ SHVWURVW QDEËGN\ XPRæQLOD ]¿æLWHN ] Y\]NRXxHQË ĆDG\ UĎ]QRURGÛFK SRNUPĎ Y MHGQRP GQL FRæ VH EøæQø QHVW¿Y¿ OLGÇ PDMË SRĆ¿G VYÇ HYHUJUHHQ\ ([SHULPHQWXMË RSDWUQø .G\æ MVPH GøODOL Y URFH IHVWLYDO SRSUYÇ SR]YDOL MVPH 6XVKL %DU D ]¿MHP E\O WDN REURYVNÛ æH PXVHOL ]DYĆËW UHVWDXUDFL =D WĆL GQ\ XGøODOL QD WLVËFH UROHN 1¿YxWøYQËFL E\OL QDGxHQË DOH ĆËNDOL u MËW QD VXVKL GR UHVWDXUDFH VH QHRGY¿æËPH -H WR GUDKÛ D WD LQYHVWLFH FR NG\E\ Q¿P WR QHFKXWQDOR 3ĆLWRP QD IHVWLYDOX WR Y\]NRXxHOL 6QDG SUR WR æH YLGøOL æH WR RFKXWQ¿YDMË L RVWDWQË æH WR MH êHUVWYÇ D QHVWRMË WR WROLN SHQø] ąËN¿WH u SR]YDOL MVPH 6XVKL %DU -DN VL Y\VWDYRYDWHOH Y\EËU¿WH" 3RGOH NYDOLW\ QHER SRGOH WRKR FR ]URYQD OLGL ]DMËP¿" )HVWLYDO MH OLPLWRYDQÛ SURVWRUHP D Xæ WHó P¿PH QøNROLN MPHQ YLQDĆĎ UHVWDXUDFË SURGXFHQWĎ VÛUĎ êL ROHMĎ NWHUÇ MVPH OHWRV QHGRN¿]DOL XPËVWLW 'UDPDWXUJLH Y\FK¿]Ë KODYQø ] QDEËGN\ QD WUKX D VQDK\ XN¿]DW SHVWURX D RG OLxQRX JDVWURQRPLL /HWRxQËP KLWHP E\OD GHJXVWDFH ROLYRYÛFK ROHMĎ ] $QGDOXVLH QRYLQNRX SDN VOHS¿ GHJXVWDFH PDUPHO¿G /RQL MVPH PøOL LWDO VNÇKR EDULVWX NWHUÛ PDORYDO REU¿]N\ QD N¿YX WDN MVPH ê¿VW YøQRYDOL N¿Yø $ SURWRæH VH OLGL VW¿OH YËF VQDæË YDĆLW VL GREĆH L GRPD REOËEHQÇ MVRX NXFK\Ā VNÇ VKRZ Y SRG¿QË SĆHGQËFK xÇINXFKDĆĎ 7L QD GDQÇ WÇPD SĆHGY¿GøMË FR GRN¿æË Y\NRX]OLW ]D PLQXW /LGL QHFKWøMË Y NXFK\QL WU¿YLW SĆËOLx PQRKR êDVX 9\ VH MH YxDN SURSDJDFË GREUÛFK SRGQLNĎ VQDæËWH VSËx GRVWDW YHQ ] GRP¿FËFK NXFK\QË 2SUDYGX VH êHVNÇ UHVWDXUDFH OHSxË" -GH WR QDKRUX L NG\æ QH U\FKOH $OH QHPĎæHPH VH VURYQ¿YDW V )UDQFLË NGH VH JDVWURQRPLH Y\YËMHOD EH] SĆHVW¿YN\ SR VWDOHWË .G\æ MVWH SĆHG OHW\


e =$ &+9«/, 0 0 -«67 1÷.'( 1÷-$.28 5<%8 $ -( 0, ¸3/1÷ -('12 -$.28 =$-«0 0÷ +/$91÷ ='$ -( é(5679 Ġ

SĆLMHOD GR 1HZ <RUNX E\OD WR SUR YxHFKQ\ KDPEXUJU¿UQD JDV WURQRPLFNÛ VYøW ]DMËPDOD 3DĆËæ /RQGÛQ $ GQHVND MH 1HZ <RUN PHNNRX WøFK QHMVODYQøMxËFK NXFK\QË GRVWDQHWH WDP FRNROL QDê VL SRP\VOËWH , X Q¿V WR FKFH êDV D YxLFKQL NGR WRPX QøMDNÛP ]SĎVREHP SRP¿KDMË DČ SURVWĆHGQLFWYËP WHOHYL]QËFK VKRZ NQLK IHVWLYDOĎ QHER WĆHED LQVWLWXWĎ WR SRPDOX VXQRX NXSĆHGX 7ÛGQø GRVW¿Y¿P QøNROLN SRGQøWĎ W\SX SĆLMHóWH W¿PKOH PDMË WDP GRE URX VYËêNRYRX QHER WDG\ Y]QLNOD VOXxQ¿ KRVSRGD 7DNæH QDUĎVW¿ L SRYøGRPË R WRP æH JDVWURQRPLH QHQË MHQ QøêËP FR P¿ ]DKQDW KODG DOH FKFHPH VL G¿W QøFR FR Q¿P RSUDYGX FKXWQ¿ &R NUL]H" 3RGHSVDOD VH QD WRP SURJUHVLYQËP YÛYRML KRGQø" /HWRV MVPH Y PÇP SUĎYRGFL 0DXUHUĎY YÛEøU *UDQG 5HVWDXUDQW eSRKĆELOLr DVL GHVHWLQX ] WøFK ]KUXED SRGQLNĎ DOH ]D VWHMQRX GREX MLFK DVL WDN QRYÛFK Y]QLNOR 3UREOÇP\ PøOL WL NWHĆË MVRX QDVWDYHQË KODYQø QD WXULVWLFNÛ UXFK 7HQ NOHVO $OH

52 |

WL FR VH VRXVWĆHGLOL QD êHVNRX NOLHQWHOX VH YøWxLQRX XGUæHOL , NG\æ WR WDN\ QHQË OHKNÇ =Q¿P QDSĆËNODG PRF GREURX UHV WDXUDFL QD jXPDYø PDMLWHO MH WDP NDæGÛ GHQ MHKR PDQæHOND P¿ YODVWQË E\OLQNRYRX ]DKU¿GNX NG\æ GøODMË ]YøĆLQX PDMË ML êHUVWYRX ] WDPQËFK OHVĎ SURVWø YxHFKQR WR FR êORYøN SRWĆHEXMH N WRPX DE\ SURYR]RYDO GREURX ORN¿OQË UHVWDXUDFL =D WDNRYRX MVRX Y ,W¿OLL )UDQFLL QHER 1øPHFNX OLGÇ RFKRWQL MH]GLW GHVËWN\ NLORPHWUĎ SURWRæH YøGË æH WDP GREĆH YDĆË 1H WDN X Q¿V 0DMË DOH RWHYĆHQR MHQ R YËNHQGX SĆHV WÛGHQ UHVWDXUDFL QHXæLYË &R V WËP" /RN¿OQË UHVWDXUDFH WR PDMË WøæNÇ PXVË QDEË]HW QøMDNÛ SURJUDP DE\VWH WDP MHOL .G\æ VL GQHVND FHO¿ URGLQD NRXSË OËVWN\ GR PXO WLNLQD WDN\ WR QøFR VWRMË $OH JDVWURQRPLL SRĆ¿G MHxWø QHEHUHPH MDNR ]¿æLWHN OLGÇ FKWøMË QøFR QDYËF 1øNGH Xæ QD WR SĆLxOL 7ĆHED Y WÇ =HPDQFH QD jXPDYø 1HER Y 1HSRPXNX MH $EHUGHHQ $QJXV


6WHDN +RXVH NGH VL SøVWXMË YODVWQË KRYø]Ë EøKDMË WDP SR NRSFL $OH WDNRYË DUFKLWHNWL H[LVWXMË 'RNRQFH Y¿P SURVWRU Y\NROËNXMË MHMLFK VW¿GD 3ĆËSDGQø Y 1RYÇP %RUX NGH MH UHVWDXUDFH NGH 1øNG\ YxDN QHP\VOË L QD GDOxË YøFL WĆHED QD W\ UHVWDXUDFH 9xLPO MVWH VL æH X VDWHOLWQËFK PøVWHêHN WÇPøĆ æ¿GQÇ QHEÛYDMË" YLGËWH MDN GøODMË VNOR +ODYQË DOH ]ĎVW¿Y¿ NXFK\Qø 0¿WH QøMDNÛ IËJO MDN RGKDOLW XPøQË 2VWDWQø êDVWR WDP FK\EË L GDOxË VOXæE\ 7R MH ]YO¿xWQË DOH MH WR IDNW 3ĆLWRP E\ WDP PRKOL PËW NxHIW QH" NXFKDĆH" -GHWH YËF SR RP¿êN¿FK QHER SR PDVH" 0RMH æHQD WHVWXMH UHVWDXUDFH SRGOH WRKR MDN WDP GøODMË &DHVDU 7R M¿ E\FK VL WDP KRVSRGX XGøODO VDO¿W 9Ë SĆHVQø MDN P¿ FKXWQDW MË KR FHOÛ æLYRW D WDP NGH KR 9¿æQø" &KFHWH VL êDVHP QøMDNRX RWHYĆËW" XGøODMË MDN P¿ EÛW WDN X QË Y\KU¿OL -LQDN RP¿êN\ MVRX VDPR]ĆHMPø 1H -HGQDN E\ WR E\O VWĆHW ]¿MPĎ QDYËF UHVWDXUDFH NWHUÇ GREĆH VORæLWøMxË QHæ PDVR 3RNXG P¿WH PDVR NYDOLWQË D Y\]U¿OÇ QHQË IXQJXMË DČ Xæ X Q¿V QHER YH VYøWø MVRX MHGLQø W\ NGH WRPX OLGÇ WR SUREOÇP WR RP¿êND MH NXPxW 1HER xSDJHW\ $JOLR ROLR UR]XPøMË D MVRX RFKRWQË EÛW WDP NDæGÛ GHQ u QHMMHGQRGXxxË UHFHSW SĆLWRP RNDPæLWø SR]Q¿WH ]GD GøODMË $ DQL QHPXVË EÛW Y FHQWUX 1HP¿WH SRFLW æH QRY¿ ]¿VWDYED GREURX LWDOVNRX NXFK\QL -HQ WøVWRYLQ\ ROHM IHIHURQND D êHVQHN V OX[XVQËPL E\W\ D NDQFHO¿ĆVNÛPL EXGRYDPL ]PøQË L PDSX DOH P¿ORNGR XPË XGøODW êHVQHN SĆHVQø WDN MDN P¿ EÛW KH]N\ xSLêNRYÇ JDVWURQRPLH" 7ĆHED UHVWDXUDFH 3URVHFFR QD GR UĎæRYD QD WHQNÇ SO¿WN\ -ËGOR VQDGQÇ MDN IDFND DOH SURYøĆË SUDæVNÇP 3URVHNX MH VWUDQRX DOH P¿ SRĆ¿G QDELWR 7R MH WDN\ YÛERUQÛ NRQFHSW $OH MH WR L WËP æH WX UHVWDXUDFL YHGH NXFKDĆH VWHMQø MDNR Y êHVNÇ NXFK\QL RP¿êND QHER ]HOË xÇINXFKDĆ NWHUÛ SDWĆË N QHMYÛUD]QøMxËP RVREQRVWHP QDxË JDV 0¿WH L Y\ QøMDNÛ VYĎM e&DHVDU VDO¿Wr" 1HP¿P MHGQR MËGOR EH] NWHUÇKR E\FK QHPRKO EÛW 5¿G ]NRXxËP WURQRPLFNÇ VFÇQ\ , GĆËYH VL OLGÇ WDNRYÇ NXFK\Qø QDxOL 7ĆHED QRYÇ YøFL 1DSĆËNODG ]D FKYËOL P¿P MËVW QøNGH QøMDNRX U\EX D MH PL VPËFKRYVNRX KRVSĎGNX 1D NRSFL Y 1HEXxLFËFK X OHVD &KRU YDWVNÛ POÛQ QHER 'D (PDQXHO Y 'HMYLFËFK NWHU¿ PøOD NOLHQWHOX ØSOQø MHGQR MDNRX =DMËP¿ Pø KODYQø ]GD MH êHUVWY¿ GĆËY QHæ VH VWDO (PDQXHOH 5LGL WHOHYL]QË KYø]GRX &R xSDWQÇ UHVWDXUDFH 3R]Q¿ êORYøN , Y¿x IHVWLYDO OLGÇ PXVHMË KOHGDW NG\ VH P¿ VHEUDW D MËW SU\ê" .DæGÛ URN MH QøNGH MLQGH -DNPLOH MH MËGOR xSDWQÇ WDN KR YU¿WËP 3$9(/ 0$85(5 (51) 1D .DPSø QD åRIËQø PH]L PRVW\ $OH QHVPËP VQËVW SĎONX WDOËĆH .G\æ PL =DNODGDWHO D Y\GDYDWHO QH]¿YLVOÇKR SUĎYRG D OHWRV E\O QD 3UDæVNÇP KUDGø -H WR QøFR QHVHGË ĆHNQX SURPLĀWH FKWøO FH SR WX]HPVNÛFK UHVWDXUDFËFK 0DXUHUĎY YÛKRGD æH MH WDNKOH VWøKRYDYÛ" MVHP VL VLFH G¿W MHxWø WĆL GDOxË FKRG\ DOH YÛEøU *UDQG 5HVWDXUDQW GĆËYH *XUP¿Q Xæ êWYUWÛP URNHP SRĆ¿G¿ L SĆHKOËGNX xSLêNRYÇ /RJLVWLFN\ RUJDQL]DêQø L ILQDQêQø MH WR SURWRæH WRKOH QHQË GREĆH XYDĆHQÇ MGX JDVWURQRPLH 3UDJXH )RRG )HVWLYDO -DNR DE Q¿URêQøMxË 1D GUXKÇ VWUDQø VH OLGHP SU\ê $ Y\VYøWOËP FR PL QHFKXWQ¿ D FR VROYHQW æXUQDOLVWLN\ SRNUDêRYDO YH VWXGLËFK OËEË æH PRKRX REMHYRYDW QøFR QRYÇKR MH xSDWQø éORYøN VH PXVË EU¿QLW QD )$08 D QDVWRXSLO GR éHVNÇ WHOHYL]H 9 OHWHFK VH YUKO GR UHNODP\ SĎVRELO /HWRV xOR DVL R QHMSUHVWLæQøMxË ORNDOLWX 0¿WH GĎP Y 7URML $UFKLWHNWL VL REêDV QDSĆËNODG Y DJHQWXU¿FK <RXQJ 5XELFDP êL Y ]DKUDG¿FK 3UDæVNÇKR KUDGX NWHUÇ VWøæXMË æH OLGHP QDYUKXMË NXFK\Qø 2JLOY\ *URXS 9 URFH VH UR]KRGO Y\XæËW MVRX RSUDYGX Q¿GKHUQÇ , OLGÇ NWHĆË D RQL Y QLFK QHYDĆË &R Y\" ]NXxHQRVWL ] PDUNHWLQJX Y REODVWL JDV WURQRPLH 8 ]URGX SRSXO¿UQË URêHQN\ E\OR XYQLWĆ YH PøVWø E\GOË ]SUDYLGOD QHFKRGË 8 Q¿V VH YDĆË DOH WDN\ SURWR æH MVPH WR GORXKROHWÇ KREE\ u ]¿MHP R NYDOLWQË MËGOR WDP NDP WXULVWL 7DNæH NURPø WRKR æH SR WRP DUFKLWHNWRYL SĆHGøODOL .XFK\Ā D SLWË SDUWD NDPDU¿GĎ D GLVNXVH R WRP NGH REMHYXMË QRYÇ JDVWURQRPLFNÇ ]¿æLWN\ QDYUKO QD VHYHUX SĆLWRP NDæGÛ FKFH VH MDN YDĆË NDP ]DMËW QD GREUÇ SLYR D NGH RFKXWQDW QøFR QRYÇKR /HWRV Y\xHO 0DXUHUĎY GRVWDQRX VH L QD PËVWD NWHU¿ SĆHGWËP YDĆLW WDP NGH MH VYøWOR D VOXQFH 0\VOËP YÛEøU Xæ SRêWUQ¿FWÇ D Y\KODxRY¿QË 723 WĆHED QH]QDOL .G\æ MVPH ORQL SRĆ¿GDOL æH GREUÛ DUFKLWHNW NG\æ QDYUKXMH GĎP QHMOHSxËFK SRGQLNĎ SDWĆË QD JDVWURQRPLFNÇ IHVWLYDO PH]L .DUORYÛP D 0¿QHVRYÛP PøO E\ VL QD WRP SR]HPNX SRVWDYLW VWDQ VFÇQø N SUHVWLæQËP XG¿ORVWHP 1D )$08 SĆHGQ¿xË PDUNHWLQJRYRX NRPXQLNDFL =DOR PRVWHP SĆLFK¿]HOL D ĆËNDOL u P\ ]GH D êWUQ¿FW GQË WDP E\GOHW 7R DE\ YQËPDO æLO VGUXæHQË GXE\ K¿MËFË ]¿MP\ SUDæVNÇ 6WUR æLMHPH WĆLFHW OHW DOH QHWXxLOL MVPH æH MH NXG\ FKRGË VOXQFH FR KOXN MDN WDP YxH PRYN\ -H æHQDWÛ P¿ GYø GøWL D NG\æ P¿ WX REORXN -XGLWLQD PRVWX NWHUÛP VH G¿ IXQJXMH V SĆËURGRX D VRXVHG\ $ WHSUYH YROQR KUDMH WHQLV YSORXW GR W]Y 3UDæVNÛFK %HQ¿WHN SDN VHGQRXW NH NUHVOLFËPX VWROX

|


80÷/(&.2ģ.8/,1 ą6.» = å,7(. = WHUDV\ YLGËWH QD .DUOĎY PRVW L Q¿EĆHæË V EXGRYRX 1¿URGQËKR GLYDGOD LQWHULÇU SĆLSRPËQ¿ JDOH ULL PRGHUQËKR XPøQË 9DĆË WX PRGHUQø SRMDWRX RGOHKêHQRX êHVNRX NODVLNX DOH L PH]LQ¿URGQË NXFK\QL NDP SDWĆË WøVWRYLQ\ êHUVWYÇ VDO¿W\ L SHêHQ¿ PDVD 'øWL MVRX Y UHVWDXUDFL 6RYRY\ 0OÛQ\ ]YO¿xČ YËW¿Q\ Y VRERWX VH XêË YDĆLW Y QHGøOL MH EDYË NODXQL YH YxHGQË GQ\ SUR Qø IXQ JXMH GøWVNÛ NRXWHN =D MHMLFK MËGOR QHSODWËWH REMHGQ¿WH OL VL DOHVSRĀ EøæQÇ SROHGQË PHQX ZZZ UHVWDXUDFHPO\Q\ F]

=DWËP SRX]H SUR Y¿V SDUWQHU\ PDJD]ËQX &+2,&( SODWË MHGQRU¿]RY¿ VOHYRY¿ NDUWD GR UHVWDXUDFH 6RYRY\ 0OÛQ\ 2FKXWQHMWH NXFKDĆVNÇ XPøQË 1RUEHUWD +RMG\ êOHQD êHVNÇKR Q¿URGQËKR WÛPX

QRYÇ D VNYøOÇ 3ą,-0÷7( 32=9 1« '2 ¸78/1»&+ 35267ą('« 6 262%,728 $7026)§528 $ 8å,-7( 6, /$+2'1§ 32.50< 6 1÷é«0 1$9«& -$.0,/( 3523$'1(7( -(-,&+ .28=/8 5 ', 6( %8'(7( 95$&(7

.2ÿ$. $ '2871«. u 9 UHVWDXUDFL /D %RGHJXLWD GHO 0HGLR ]UHNRQVWUXRYDOL &LJDU &OXE D SĆLSRMLOL N QøPX ILQH GLQLQJ UHVWDXUDFL &RKLED $WPRVSKHUH MDNR Y\VWĆL æHQRX ] NRORQL¿OQËFK GRE ,QWLPQË VDORQN\ WDSHW\ QD VWøQ¿FK .OLG D SRKRGD QD Y¿V GÛFKQH SĆL GRVHGQXWË GR NRæHQÇKR NĆHVOD êL SRKRYN\ 9\FKXWQDW VL PĎæHWH VNYøORX PH]LQ¿URGQË NXFK\QL V Y\EUDQÛPL YËQ\ D SĆL NRĀDNX SDN SRNXĆRYDW GRXWQËN www.cigarclub.cz

54 |

8 5<%1«é.8 u =DVD]HQ¿ Y XPøOÇP NRSFL V WHUDVRX QDG U\EQËêNHP WĆL VWD OHW VWDUÛPL WU¿P\ Y LQWHULÇUX DNY¿ULL V KXPU\ D ODQJXVWDPL SHFË D YÛERUQRX NXFK\QË MH +OLQøQ¿ EDxWD FËOHP JXUP¿QĎ ] FHOÇ 3UDK\ 'HMWH VL ODQJXVWX ]DSHêHQRX VH VÛURYRX NUXVWRX D OLPHWNRYÛP P¿VOHP QHER EL]RQD +XPUD VL VDPL Y\EHUWH Y DNY¿ULX .URPø U\E ]GH SĆLSUDYXMË L ]Yø ĆLQX VDORQN\ UH]HUYXMË YH YøæL ZZZ KOLQHQDEDVWD F]

=(/(1 =$+5$'$ u 2¿]D V MH]ËUNHP D QHXYøĆLWHOQÛP NOLGHP ,QWHULÇU UHVWDXUDFH MH ]DĆË]HQ PLQLPDOLVWLFN\ V DVLMVNÛPL SUYN\ u VRFK\ %XGGK\ WLEHWVNÇ ODPS\ .ODVLF NRX NRPELQDFL VWHDN\ D WøVWRYLQ\ GRSOĀXMË FKRERWQLFH V êHUQÛP UL]RWHP OLONRYÇ UL]RWR V NR]ËP VÛUHP D GDOxË 2EMHGQDW VL PĎæHWH L OHJHQG¿UQË êËQX ] 9RGLêNRY\ XOLFH 9HêHU æLMH KODYQø EDU NGH EDUPDQL REêDV SĆHGYH GRX L QøMDNÛ WHQ IODLU www.zelena-zahrada.eu


PESร EB 90,:305.

SFHJPO 46:,3

LBUFHPSJF WrO = :6<;,รน0 79(.<, >05, ;967/@ :3(+2ร =ร 5(

WJOBยถTUWr -90;A /((. . 9 ( 5 : ยถ -( : : 0 ( 5 :*/36:: 30,:,9 9,05/63+ /((9;

NFEBJMr A 790/3ร รท,5รธ*/ =ร 5 = :6<;,รน0 79(.<, >05, ;967/@

DIBNQJPO )9(<5,),9.,9 1<--,9 :655,5</9 90,:305. (<:3,:, -90;A /((.

6OJLgUOr WrOB 4m[L amQLT V aHQxTH]t KmYR` ] WVKVIL ZWPJRV]รปJO ]xU a 4VZLS` H YHYP[UxJO YVJUxRV]รปJO รบHTWHUZRรปJO& 2 6 5 ;( 2 ; < 1 ; , 5 ร : 5 ( PUMV'VOTZ Ja

> > > 6 / 4 : * A ยถ > > > 6 / 4 : : 2 ยถ > > > 6 / 4 : ) = 0 * 6 4 6 / 4 : ยถ - 6 < 5 + 0 5 . 7( 9 ; 5 , 9 6 - > 0 5 , 4 ( 2 , 9 : + 0 5 5 , 9 : > > > > 0 5 , 4 ( 2 , 9 : + 0 5 5 , 9 : * 6 4


NG\æ QRYÛ E\W WDN V NXFK\QË 1(-(1å( '(9(/23(56.§ ),50< ¸=&( 632/835$&8-« 6 %<729»0, $5&+,7(.7< $/( 0$-« , 6.9÷/§ 32'0«1.< 352 1 .83 .8&+<ÿ6.»&+ 6(67$9 $ 6327ą(%,éč 1(1« 'č92' 352é 1$ 32'2%128 1$%«'.8 ą«&, 1(

"

56 |

Z

¿ND]QËNĎP PĎæH KRWRY¿ NXFK\Ā QHMHQ XxHWĆLW êDV NWHUÛ E\ VWU¿YLOL Y NXFK\ĀVNÇP VWXGLX DOH L Q¿NODG\ r Y\VYøWOXMH PDUNHWLQJRYÛ ĆHGLWHO ]QDêHN %RVFK 6LHPHQV D *DJJHQDX 0LURVODY 9HVHOÛ e=YO¿xČ SRNXG VH MHGQ¿ R GHVLJQRYÛ PR GHO Y GXFKX VRXêDVQÛFK WUHQGĎ RVD]HQÛ ØêHOQÛPL HQHUJH WLFN\ ØVSRUQÛPL VSRWĆHELêL r GRSOĀXMH e1DxH ]QDêN\ *D JJHQDX 6LHPHQV D %RVFK MLæ PQRKR OHW VSROXSUDFXMË V FHORX ĆDGRX GRP¿FËFK L ]DKUDQLêQËFK YÛUREFĎ NXFK\Ā VNÇKR Q¿E\WNX 3UR NDæGÛ SURMHNW MH REY\NOH Y\EU¿QR QøNROLN UĎ]QÛFK VWDQGDUGĎ WDNæH ]DĆË]HQË NXFK\Qø VW\ORYø L FHQRYø RGSRYËG¿ FKDUDNWHUX QHPRYLWRVWL 2 êHPæ VH O]H SĆHVYøGêLW QD SĆËNODGX QøNROLND QHG¿YQR GRNRQêHQÛFK GHYHORSHUVNÛFK SURMHNWĎ r

9<0»j/(-7( 6, $/( 6( = 58.28 e6NORXELW GRKURPDG\ SĆ¿QË ]¿ND]QËND PDQWLQHO\ QDVWDYHQÇ GHYHORSHUHP PRæQRVWL YÛUREFH NXFK\QË D GRGDYDWHOH GRP¿FËFK VSRWĆHELêĎ QHQË VQDGQÇ 3URYøĆHQÛ PRGHO NWHUÛ IXQJXMH D SĆL Q¿xË VSRNRMHQRVW ]¿ND]QËND L RUJDQL]DêQË QHQ¿URêQRVW SUR RVWDWQË VXEMHNW\ MH ]ĆË]HQË RGGøOHQË NWHUÇ WDNRYÛ SURFHV ]DVWĆHxXMH r SRSLVXMH PDQDæHU SUR GHYHORSHUVNÇ SURMHNW\ VSROHêQRVWL %6+ -DQ +HULDQ e1DSĆËNODG X Q¿V MH GHYHORSHURYL êL DUFKLWHNWRYL SĆL GøOHQD NRQWDNWQË RVRED NWHU¿ NRRUGLQXMH Q¿YUK NXFK\Qø D VSR WĆHELêĎ SRGOH ]DGDQÛFK VSHFLILNDFË =DWËPFR GHYHORSHU VL ĆËGË VYÇ QDVWDYHQÇ ILQDQêQË D SURVWRURYÇ PDQWLQHO\ ]¿ND]QËNRYL VH GR VW¿Y¿ ]YO¿xWQË SÇêH SĆËSDGQø REGUæË Q¿YUK YêHWQø NOLHQWVNÛFK ]PøQ e9xHFKQ\ VWUDQ\ PDMË WR FR SRæDGXMË FRæ RGSRYËG¿ GHILQLFL ØVSøxQø UHDOL]RYDQÇ REFKRGQË WUDQVDNFH r GRG¿Y¿ -DQ +HULDQ


WH[W %RVFK 6LHPHQV IRWR D YL]XDOL]DFH DUFKLY %RVFK 6LHPHQV WH[W 0DJGDOÇQD éHYHORY¿ IRWR %+6

9OHYR NXFK\Qø 6HGO¿N Y\EDYHQ¿ VSRWĆHELêL 6LHPHQV ģ 6WDWHQLFNÛ POÛQ 6KRUD GYD SRKOHG\ QD 6WDWHQLFNÛ POÛQ 3RKOHG GR YQLWUREORNX UHVLGHQFH $UERUHXP D ]DĆË]HQË NXFK\Qø

%<'/(1« 9 =$+5$'÷ %\WRYÛ DUH¿O $UERUHXP VH QDGVWDQ GDUGQËPL E\W\ VWRMË XSURVWĆHG YLORYÇ êWYUWL Y SUDæVNÛFK .RxËĆËFK %\O GRNRQêHQ Y URFH SRGOH Q¿YUKX 3HWUD 6XVNH ] DWHOLÇUX 6($ $UFKLWHNW 9H WĆHFK êW\ĆSRGODæQËFK REMHNWHFK MVRX N GLVSR]LFL JDUVRQLÇU\ GYRX D WĆËSRNRMRYÇ URGLQQÇ E\W\ L OX[XVQË ORIWRYÇ UH]LGHQFH NN V NUEHP D WHUDVRX 'DOxË DOWHUQDWLYX SĆHGVWDYXMË GYRXSRGODæQË ĆDGRYÇ URGLQQÇ GRPN\ VH ]DKU¿GNRX D êW\ĆL ĆDGRYÇ YLO\ R UR]OR]H P2 .H VWDQGDUGX SDWĆË NURPø NXFK\QË 3RJJHQSRKO VH VSRWĆHELêL 6LHPHQV VDQLW¿UQË Y\EDYHQË RG 9LOOHUR\ %RFK

5(1(6$1&( 1 -(01«+2 %<'/(1« =DWËPFR X E\WĎ QD SURGHM MH ]DĆË]HQ¿ NXFK\Qø EHQHILWHP X Q¿MHPQËFK E\WĎ MH QH]E\WQRVWË .RPSOH[ $OEHUWRY 5HQ WDO $SDUWPHQWV WYRĆË PRGHUQËFK Q¿MHPQËFK DSDUWP¿QĎ Y xHVWL VDPRVWDW QÛFK EXGRY¿FK R WĆHFK Dæ VHGPL SRG ODæËFK 9 URFH GHYHORSHUVN¿ ILUPD &75 $OEHUWRY GRNRQêLOD GUXKRX I¿]L SURMHNWX V E\W\ .DæGÛ MH Y\EDYHQ LQGLYLGX¿OQËP GHVLJQHP NXFK\ĀVNÇ OLQN\ /HLFKW RG VWXGLD (;; MVRX RVD]HQ\ VSR WĆHELêL %RVFK $SDUWP¿Q\ $OEHUWRY SĆHG VWDYXMË QRYRX ILORVRILL E\GOHQË ģ NRQFHSW X]DYĆHQÇKR D NOLGQÇKR DUH¿OX

1 95$7 ,1)5$6758.785< 6WDWHQLFNÛ POÛQ GHYHORSHUVNÇ ILUP\ %DO O\PRUH GRNRQêHQÛ URNX OHæË VHYH UR]¿SDGQø RG 3UDK\ =DKUQXMH E\WĎ YH WĆHFK REMHNWHFK ĆDGRYÛFK GRPĎ D VDPRVWDWQø VWRMËFËFK URGLQQÛFK GR PĎ 1¿YUK %ULWD ,DQD %U\DQD MH RGND]HP QD IXQNFLRQDOLVWLFNÛ VW\O SUYQË UHSXEOLN\ NH NWHUÇPX VH KO¿VË L VW\ORYÇ SRMHWË URGLQQÛFK GRPĎ SRGOH Q¿YUKĎ DUFKLWHNWRQLFNÇKR VWXGLD /HZLV +LFNH\ =DWË PFR URGLQQÇ GRP\ ILUPD 6HGO¿N ,QWH ULÇU Y\EDYLOD NXFK\QøPL 3RJJHQSRKO D (JJHUVPDQQ VH VSRWĆHELêL 6LHPHQV D *D JJHQDX ĆDGRYÇ GRP\ ]GREË Q¿E\WHN %HHFN NÚFKHQ D VSRWĆHELêH 6LHPHQV

)81.&,21$/,67,&.§ '(7$,/< )XQNFLRQDOLVWLFNÛ VW\O GRPLQXMH L ]DMËPDYÇPX SURMHNWX 7HUDV\ 8QKRxČ MHKRæ SUYQË HWDSD E\OD GRNRQêHQD WHQWR URN QD MDĆH $XWRU\ MVRX DUFKLWHNWL %RULV 5HG êHQNRY ] $ D 3HWHU /DFNR ] $ / 7 'RVXG E\OR SRVWDYHQR ] SO¿QRYD QÛFK URGLQQÛFK YLO 3ĆL Q¿YUKX E\O PD[LP¿OQø Y\XæLW VYDæLWÛ WHUÇQ D WHUDVR YLWÇ ĆHxHQË .XFK\Qø VLFH QHMVRX VRX ê¿VWË VWDQGDUGQËKR Y\EDYHQË DOH GHYH ORSHU SĆL NRXSL E\WX QDEË]Ë Dæ VWRWLVËFRYÛ SĆËVSøYHN QD NXFK\QL 9øWxLQD PDMLWHOĎ E\WĎ ]YROLOD VSRWĆHELêH 6LHPHQV D Q¿E\ WHN %HHFN NÚFKHQ

0÷672 835267ą(' 3$5.8 6SRWĆHELêL 6LHPHQV D *DJJHQDX MH Y\ED YHQ L MHGHQ ] QHMYøWxËFK D QHMSUHVWLæQøMxËFK SURMHNWĎ Y 3UD]H ģ W]Y 5H]LGHQFH &HQWUDO 3DUN 3URMHNW DWHOLÇUX $ $UFKLWHFWV D VSR OHêQRVWL &3 3UDKD VSRMXMH YÛKRG\ æLYRWD XSURVWĆHG PHWURSROH V NOLGHP YODVWQËKR SDUNX .RQFHSW NRPELQXMH E\GOHQË Y WHUD VRYÛFK D YøæRYÛFK GRPHFK SRVNO¿GD QÛFK GRKURPDG\ WDN DE\ WYRĆLO\ EH]SHê QÛ X]DYĆHQÛ DUH¿O 3UYQË I¿]H SURMHNWX GR NRQêHQ¿ Y URFH ]DKUQXMH E\WĎ NWHUÇ VWXGLR %XOWKDXS Y\EDYLOR NXFK\Ā VNÛP Q¿E\WNHP VWHMQÇ ]QDêN\ VH VSRWĆH ELêL 6LHPHQV D *DJJHQDX

/8;86 32' -$925(0 0RGHUQø Y\EDYHQÇ NXFK\Qø VH VW¿YDMË VWDQGDUGHP L Y SĆËSDGø UHNUHDêQËKR E\G OHQË 'ĎND]HP WRKR MVRX VNYøOH XPËVWøQÇ DSDUWP¿Q\ QD]YDQÇ -DYRU Y 3HFL SRG 6QøæNRX GRNRQêHQÇ Y URFH ILUPRX 9, '$ ,QYHVW %\WRYÛ NRPSOH[ MH XPËV WøQÛ SRG FHQWU¿OQË VMH]GRYNRX FRæ QDG FKQH Y\]QDYDêH ]LPQËFK VSRUWĎ 0¿ SøW QDG]HPQËFK D GYø SRG]HPQË SRGODæË 9 WøFK MH VLWXRY¿QR FHONHP DSDUW P¿QĎ R SORxH P2 V GLVSR]LFË NN Dæ NN 'RPLQDQWX YxHFK LQWHULÇUĎ WYR ĆË NXFK\Qø ]KRWRYHQÇ QD ]DN¿]NX D RVD]HQÇ VSRWĆHELêL 6LHPHQV

|


text 3HWU 7ฤ PD foto 0DUWLQ 7LVR

messages in a bottle '2.21$/ยง 9ฤ 1รท 3ฤ ,320ยซ1$-ยซ 9ยป-,0(รฉ1ย $ '5$+ย 52รฉ1ยซ.29ย 9ยซ1$ 0ฤ รฅ(7( 6, -( 9<&+871ย 9$7 6$0, $/( -( 3ฤ ยซ-(01รท-jยซ .'<รฅ -67( 1$ 72 '9$ 9 -(-,&+ %8.(78 $ 9211ยง0 $520$ +/('(-7( 9ยซ& 1(รฅ -(1 1(1ย 6,/128 รฉ,&+2928 67238 0รท/< %< 9<-ย 'ฤ ,7 ,1',9,'8$/,78 $ -(',1(รฉ1267 .$รฅ'ยง+2 = 9ย 6

58 |

,VVH\ 0L\DNH $ 6FHQW PO u FFD .รช 9HUVDFH %ULJKW &U\VWDO PP u FFD .รช 1LQD 5LFFL /H 3DUDGLV PO u FFD .รช &KORH (DX 'H )OHXV /DYDQGH PO u FFD .รช %YOJDUL 2PQLD &U\VWDOLQH PO u FFD .รช $]]DUR &KURPH 6SRUW PO u FFD .รช (PSRULR $UPDQL 'LDPRQGV PO u FFD .รช


S

WDêË VH OHKFH QDGÛFKQRXW D êLFKRY¿ LQIRUPDFH SXWXMH SĆËPR GR PR]NX 7HQ YMHP RNDPæLWø Y\KRGQRWË MDNR RPDPQÛ DJUHVLYQË ]¿KDGQÛ DXWHQWLFNÛ VYĎGQÛ RGSXGLYÛ QHER MHQ SĆËMHPQø ]DMËPDYÛ å¿GQÛ ] GDOxËFK OLGVNÛFK VP\VOĎ QHP¿ WDNRYÛ YOLY QD QDxH SRGYøGRPË MDNR SU¿Yø êLFK 'RED VLOQÛFK SDUIÇPĎ NWHUÇ PøO\ ]D ØNRO SĆHEËW SDFK SRWËFËKR VH WøOD MH QDxWøVWË G¿YQR SDVÇ 1DGQ¿URGQË VSROHêQRVWL D VW¿OH YËF L VRXNURPË Q¿YUK¿ĆL YĎQË NRPSRQXMË YH VYÛFK WÇPøĆ DOFK\PLVWLFNÛFK GËOQ¿FK YĎQø NWHUÇ PDMË N êORYøNX SURPOXYLW D GRN¿æË Y\YRODW MHKR SĆHGVWDYLYRVW -HMLFK ØNROHP MH HYRNRYDW SĆËMHPQÇ Y]SRPËQN\ PøO\ E\ EÛW VSRMHQ\ V SR]LWLYQËPL HPRFHPL Y\]DĆRYDW HQHUJLL $ VRXêDVQø SRVWDYHQ\ QD WøOR NDæGÇKR MHGLQFH MDNR GRNRQDOH SDGQRXFË xDW\ QHER SURIHVLRQ¿OQø XxLWÛ REOHN éHVNÇ G¿P\ SUHIHUXMË KODYQø NYøWLQRYÇ SDUIÇP\ PXæL SDN G¿YDMË SĆHGQRVW RULHQW¿OQËP D FLWUXVRYø ODGøQÛP YĎQËP 2Eø GYø VNXSLQ\ MVRX YxDN

SRPøUQø NRQ]HUYDWLYQË D GUæË VH OÇW\ REOËEHQÇ ]QDêN\ 3ĆHVWR VH VW¿OH ]YøWxXMH VNXSLQD WøFK NWHĆË VH QHERMË H[SHULPHQWRYDW V PÇQø ]Q¿PÛPL ]QDêNDPL D REMHYXMË Y MHMLFK GHVLJQRYø ]SUDFRYDQÛFK IODNRQHFK RVRELWÛ Y]ND] GRVORYD XNU\WÛ Y ODKYL e/LGÇ EøæQø SRXæËYDMË SDUIÇP\ NWHUÇ GRVWDOL MDNR G¿UHN r ĆËN¿YDOD Xæ &RFR &KDQHO e$OH WR QHQË VSU¿YQÇ = YĎQø E\ PøOD Y\]DĆRYDW MHMLFK RVREQRVW .G\æ VL QøNGH ]DSRPHQX VDNR WDNÇ E\ PøO NDæGÛ SR]QDW æH MH PRMH r &RFR YøGøOD FR WYUGË 9æG\Č &KDQHO 1R SĆHGVWDYHQÛ URNX ] QË XGøODO MHGQX ] QHMERKDWxËFK æHQ VYøWD $ SĆHVWRæH SU¿Yø WXWR YĎQL V REOLERX SRXæËYDOD WĆHED 0DULO\Q 0RQURH PQRKHP MHPQøMxË D VYĎGQøMxË WÑQ\ O]H QDOÇ]W Y PÇQø ]Q¿PÇP &KDQHOX 1R D SDUIÇPHFK MDNR MH &RFR &ULVWDOOH $OOXUH D &KDQFH 1HER Y SDUIÇPRYDQÛFK YRG¿FK SĆHGVWDYHQÛFK QD WÇWR VWU¿QFH ] QLFKæ VL O]H ĆDGX REMHGQDW ]D UR]XPQRX FHQX SĆHV DGUHVX ZZZ SDUIXPV F]

| 59


YRĀDY¿ DUFKLWHNWXUD 1$ 32/,é&( 9 .283(/1÷ , =$ 2.1(0 /=( 1$-«7 79$5< $ %$59< 9 -(-,&+å *(1(&+ .2/8-« 359.< 7§å( 52',1< 3ą«%8=1267 1(1« 1 +2'1 325291(-7( -(-,&+ '1$

60 |

&DOYLQ .OHLQ (WHUQLW\ 0RGUDYÛ IODNRQ VNUÛY¿ VYøæHVW RFH¿QX MHKRæ xSLêN\ YOQ QD NDæGÇKR GÛFKQRX FLUXVRYÛP NRNWHMOHP NYøWHP ORWRVX PLUDEHONRX D FHGUHP PO VWRMË FFD .ê

%XGRYD PX]HD )UHGHULFND 5 :HLVPDQD VWRMË Y NDPSXVX 8QLYHUVLW\ RI 0LQQHVRWD = NDæGÇ VWUDQ\ Y\SDG¿ MLQDN D NG\æ VH Y QË RGU¿æHMË PUDN\ SOXMH SR ]HOHQÇP WU¿YQËNX

-LO 6DQGHU 0DQ $EVROXWH +ĆHMLY¿ YĎQø MHMËæ KODYX WYRĆË YÛWDæN\ ] JUDSHIUXLWX VUGFH WOXêH SRG WDNWRYNRX DPEU\ D UĎæH D YxHREMËPDMËFËP WøOHP MH WURSLFNÇ GĆHYR PO VWRMË FFD .ê

(PSLUH 6WDWH %XLOGLQJ SDWHU Y\VRNÛ PUDNRGUDS WK $YHQXH D WK 6WUHHW VH VWDO SR S¿GX 'YRMêDW ] :RUOG 7UDGH &HQWHU RSøW QHMY\xxË EXGRYRX 1HZ <RUNX

(VSULW +RUL]RQ 0DQ 1HFKWH VH XQÇVW ]¿YDQ\ SU\VN\ĆLFH OHYDQGXOH D OLVWĎ EĆË]\ 'HOLN¿WQRVW GRG¿Y¿ YĎQL PXxN¿WRYÛ NYøW SLNDQWQRVW SDN GUVQÇ SLæPR PO VWRMË FFD .ê

7DQêËFË GĎP VWRMË QD PËVWø VWDYE\ ]QLêHQÇ SĆL DPHULFNÇP Q¿OHWX QD 3UDKX ØQRUD 2 ]¿VWDYEø SUROXN\ E\OR UR]KRGQXWR Y URFH DOH GRxOR N QË Dæ Y URFH

&DUROLQD +HUUHUD ģ 0HQ ,&( 0DVNXOLQQË YĎQø YH NWHUÇ VH PËVË Q¿GHFK FLWURQRYÇ WU¿Y\ VH ]¿]YRUHP ]HOHQÛP SHSĆHP D VDQWDORYÛP GĆHYHP PO VWRMË FFD .ê

/HGRYÛ KRWHO YH xYÇGVNÇP -XNNDVMÂUYL ]PøQLO U\E¿ĆVNRX YHVQLêNX Y NXOWRYQË PËVWR SODQHW\ 9HQNX MH êW\ĆLFHWLVWXSĀRYÛ PU¿] XYQLWĆ SDN SĆËMHPQÛFK PLQXV SøW VWXSĀĎ

+DUDMXNX ORZHUV W 6XQVKLQH FXWLHV RG ,OLDVH (UPHQLGLVVH MVRX ]SøW V QRYÛPL YĎQøPL /RYH /LOq $QJHO 0XVLF %DE\ D * 3O¿æ SĆHWY¿ĆHMË QD YODVWQË PÑGQË PROR PO VWRMË FFD .ê

6KLQMXNX MH DVL QHMPRGHUQøMxË êWYUWË 7RNLD NGH SREOLN¿YDMË WLVËFH QHRQĎ SĆLWDKXMËFË SR]RUQRVW N REFKRGĎP V HOHNWURQLNRX DOH L N PÑGQËP UHVWDXUDFËP EDUĎP D NLQĎP

&HUUXUL 3RXU )HPPH 8PËUQøQ¿ YĎQø MDNR VWYRĆHQ¿ SUR OHWQË GQ\ SĆLQHVH RVYøæHQË Y SRGREø OLPHWN\ PXxN¿WRYÇKR RĆËxNX D GDOxËFK H[RWLFNÛFK SORGĎ PO VWRMË FFD .ê

&2(; 0DOO Y *DQJQDP JX Y 6RXOX MH QHMYøWxË SRG]HPQË Q¿NXSQË VWĆHGLVNR $VLH V SORFKRX YøWxË QHæ êWYHUHêQËFK PHWUĎ NGH VH G¿ VHKQDW ØSOQø YxH

&DUROLQD +HUUHUD ģ :RPDQ ,&( -Læ QøNROLN¿W¿ UHLQNDUQDFH YĎQø SĆHGVWDYHQÇ Y URFH 2G SĆHGFKĎGN\Ā VH OLxË MHPQøMxËP NYøWLQRYÛP DNRUGHP PO VWRMË FFD .ê

/HGRYÇ VWDYE\ EXGRYDOL MLæ VWDĆË 3HUxDQÇ D SRXæËYDOL MH MDNR VNODGLxWø OHGX G¿YQR SĆHGWËP QHæ VH ]DêDO Y\U¿EøW XPøOH D E\OD Y\QDOH]HQD FKODGQLêND

&DOYLQ .OHLQ u (XSKRULD 2ULHQW¿OQË YĎQø WÇWR SDUIÇPRYDQÇ YRG\ MH Dæ SĆHNYDSLYø Y\]ÛYDY¿ 1HKRGË VH SUR NDæGRGHQQË QRxHQË SĆHVWR MH DEQRUP¿OQø ØVSøxQ¿ PO VWRMË FFD .ê

0RVNYD QHPXVË EÛW MHQ UXG¿ 3ĆHVYøGêË Y¿V R WRP IRWRJUDILH -LĆËKR .UDWRFKYËOD Y\VWDYHQÇ Y 0¿QHVX GR NRQFH êHUYQD SRG Q¿]YHP 0RVFRZ QLJKWV.


25,*,1$/,7$ u .DæGÛ Q¿x SURGXNW MH MHGLQHêQÛ RG Q¿YUKX SR ]SUDFRY¿QË 9»-,0(é1267 u 1HMHQ REGLY 9DxLFK SĆ¿WHO SRWYUGË æH YODVWQËWH QøFR ]YO¿xWQËKR ,1',9,'8$/,7$ u 1¿YUK\ MVRX Y\WY¿Ä†HQ\ V RKOHGHP QD 9¿x RE\WQÛ SURVWRU 2ULJLQ¿OQË LQWHULÇURYÇ GRSOÄ€N\ ] UXêQø PDORYDQÇKR KHGY¿EË u www.silkdesign.cz


text .OยฟUD 0L[RYยฟ foto DUFKLY 'HFRODQG

'HFRODQG u ]HPรธ IXQNรชQร KR GHVLJQX '(&2/$1' u 72 -( '(6,*129ยง 628=1รท1ยซ 3526/8/ยป&+ ,7$/6.ยป&+ =1$รฉ(. -$.2 -628 35(62772 (00(, 9$/(17,1, /,9,1*63$&( รฉ, 9$/(17,1, 9$1,7< '(&2/$1' u 72 -( 0ยซ672 =$6/ยซ%(1ยง %<729ยง08 '(6,*18 .7(5ยป 7(รฒ 129รท '23/รฟ8-ยซ .8&+<1รท 6&$92/,1, $ 632867$ 1ย '+(51ยง+2 9<%$9(1ยซ 0$'( ,1 u $/(66,N

¿E\WHN GR NDæGÇKR SRNRMH ØæDVQÇ Y\EDYHQË ORæQLF L NXFK\QË MËGHOQË VWRO\ æLGOH ODPS\ D GRSOĀN\ SĆHGQËFK VYøWRYÛFK YÛUREFĎ 7R YxH Y¿P QDEËGQRX Y VKRZURRPHFK 'HFRODQGX YêHWQø SRUDGHQVWYË D VOXæHE DUFKLWHNWD êL E\WRYÇKR GHVLJQÇUD 7\KOH R¿]\ NU¿V\ SURSRMHQÇ V QH]E\WQRX IXQNêQRVWË QDOH]QHWH Y 3UD]H QD 9LQRKUDGHFK D Y 3UĎKRQLFËFK 9LQRKUDGVN¿ H[SR]LFH SURxOD ]¿VDGQËPL SURVWRURYÛPL ØSUDYDPL D UR]xËĆHQËP R NXFK\Qø 6FDYROLQL D GRSOĀN\ $OHVVL 1D PHWUHFK êWYHUHêQËFK Q\QË SĆHGVWDYXMH xHVW UĎ]QRPHWU¿æQËFK ĆHxHQË ORIWRYÛFK SURVWRU NGH NXFK\Qø MËGHOQ\ D REÛYDFË SRNRMH WYRĆË MHGHQ NRRUGLQRYDQÛ D KDUPRQLFNÛ FHOHN Y GXFKX PRWWD e3526725 %(= +5$1,&r .DæGÛ ] ORIWR YÛFK E\WĎ Y H[SR]LFL SĆHGVWDYXMH MLQÛ VW\O D MLQÇ SURVWRURYÇ ĆHxHQË N YLGøQË MH WDN FHO¿ xN¿OD PRæQRVWË NWHUÇ VSROHêQRVW 'HFRODQG SĆL Y\EDYRY¿QË LQWHULÇUX QDEË]Ë 1DMGHWH WDP OX[XVQË ORIW *ODPRXU /X[XU\ MHKR OHæÇUQË SURYHGHQË 1DWXUDO &DVXDO WHFKQLFLVWQË 7HFQLFDO 3URIHVVLRQDO PODGLVWYÛ )UHVK <RXQJ PøVWVNÛ 0HWURSROLWDQ 8UEDQ D RGY¿æQÛ ([WUDRUGLQDU\ '\QDPLF 9xHFKQ\ MVRX ]DĆË]HQÇ Q¿E\WNHP D GRSOĀN\ VYøWRYÛFK ]QDêHN EORXGLW E\VWH WDP PRKOL FHOÇ KRGLQ\ $ MDNR VODGNÛ ERQERQHN QD NRQHF QDEË]Ë H[SR]LFH MHGLQHêQRX NXFK\QL )OX[ RG 6FDYROLQLKR QDYUæHQRX SURVOXOÛP VWXGLHP *LXJLDUR 'HVLJQ NWHUÇ MH SRGHSV¿QR L SRG WYDUHP DXW $OID 5RPHR 1HY¿KHMWH D SĆLMóWH VH SRGËYDW ZZZ GHFRODQG F]

64 |text .ULVWLQD jHPEHURY¿ foto archiv Chopard

¡¥v

}#yv êjovwhyk ¡¨¦ª½¢ª¡ª

+2',1.< 9<0$=/(1§ '2 326/('1«+2 '(7$,/8 ='2%(1§ '5$+»0, .$0(1< 126« 1$ = 3÷67« .$å'» 9»=1$01» 08å 3/$1(7< $ j3(5.< 6 ',$0$17< ='2%« 1(-('18 =1 028 å(18 632/(é1267 &+23$5' 9<79 ą« 7<72 6.9267< -,å /(7 1$ 26/$98 9»52é« 9=1,./$ -(',1(é1 .2/(.&( 6( =9«ą(&«0, 027,9<

K

G\æ Y SRXKÛFK OHWHFK /RXLV 8O\VVH &KRSDUG ]DNO¿GDO GËOQX QD YÛUREX NDSHVQËFK KRGLQHN D FKURQRPHWUĎ YH xYÛ FDUVNÇP PøVWHêNX 6RQYLOLHU MLVWø QHWXxLO æH VH VWDQH LNRQRX KRGLQ¿ĆVWYË D MHKR MPÇQR KUGø SRQHVH R OHW SR]GøML QøPHF N¿ KRGLQ¿ĆVN¿ URGLQD jYÛFDUVNR SURVOXOR YÛURERX IXQNêQËFK D SĆHVQÛFK KRGLQHN MLæ QD NRQFL VWROHWË D /RXLV 8O\VVH &KR

66 |

SDUG GøODO WÇWR WUDGLFL êHVW RG URNX 'ĎUD] NODGO QD EH]FK\E QÇ ĆHPHVOQÇ ]SUDFRY¿QË QHRWĆHOÛ Y]KOHG D SRXæLWË QHMQRYøMxËFK WHFKQRORJLË D WHFKQLFNÛFK OLEĎVWHN -PÇQR &KRSDUG VH VWDOR SRM PHP PH]L PLORYQËN\ NYDOLWQËFK Q¿UDPNRYÛFK KRGLQHN D VEø UDWHOL 9 URFH YQXN /RXLVH 8O\VVHKR SURGDO VSROHêQRVW .DUOX 6FKHXIHOHPX ,,, YQXNRYL .DUOD *RWWKLOID 6FKHXIHOHKR


-8%,/(-1« 1 8j1,&( u 6 $17,/23« +/$928 Y\]GYLKXMË NU¿VX XxQËKR ODOĎêNX .OLGQø YLVË D WĆS\ WLYÇ VPDUDJGRYÇ RêL DQWLORS NORXæRX SR RNROË =ODWÇ URK\ SRV¿]HQÇ GLDPDQW\ Y\UĎVWDMË ] YøUQø WYDURYDQÇ DQWLORSË KODY\ éHOLVW MH SURW¿KO¿ XxL QD VWUDæHQÇ 7\WR Q¿XxQLFH RWYËUDMË VSHFL¿OQË ]YËĆHFË NROHNFL X SĆËOHæLWRVWL YÛURêË ]QDêN\ &KRSDUG 7ÇPD QDSDGOR XPøOHFNRX ĆHGLWHONX &DUROLQH *UXRVL 6FKHXIHOH YH VQX 9H xSHUFËFK VSRMLOD GRNXPHQWDULVWLFNÇ ]WY¿UQøQË SĆËURG\ SRNURêLOÇ WHFKQLN\ ]SUDFRY¿QË D ILUHPQË WUDGLFL 1DY¿]DOD QD ØVSøxQRX NROHNFL KRGLQHN +DSS\ 'LDPRQGV ] URNX 7DWR PRQRWHPDWLFN¿ ]YËĆHFË NROHNFH MH QHMUR]V¿KOHMxË Y KLVWRULL &KRSDUGX FR GR SRêWX xSHUNĎ D SRXæLWÛFK NDPHQĎ jSHUN\ ]¿ĆË NU\VWDO\ SHUODPL WXUPDOËQ\ 3DUDLED WLWDQHP PøVËêQËP ND PHQHP êHUYHQÛP ]ODWHP D H[RWLFNÛPL GĆHYLQDPL .DæGÛ NRXVHN KDUPRQLFN\ VQRXEË GĆHYR NRY D GUD KÇ NDPHQ\ ]YËĆDWD WDN SĎVREË YHOPL QDWXUDOLVWLFN\ D æLYø .ROHNFH VH VNO¿G¿ ] ]ODWÛFK ]YËĆHFËFK WDOLVPDQĎ QRVËFËFK xWøVWË


/('1« 0('9÷' å %$ $ .2$/$ jSHUN\ &KRSDUG VH U¿G\ ]GREË FHOHEULW\ SĆL QHMUĎ]QøMxËFK SĆËOHæLWRVWHFK D VSROHêQRVW &KRSDUG VL MHMLFK NU¿VX D xDUP KÛêN¿ 9 URFH VH VWDOD DPEDVDGRUNRX ]QDêN\ RSHUQË SøYN\Qø $QQD 1HWUHENR OHWRV PRGHOND (YD +HU]LJRY¿ =YËĆHFË NROHNFL QDIRWLOD LWDOVN¿ KHUHêND /DXUD &KLDWWL 3UVWHQ V OHGQËP PHGYøGHP ] EËOÇKR ]ODWD ]GREË GYD VDIËU\ RQ\[ D GLDPDQW 9\MËFË YON QD SĆËYøVNX MH Y\VNO¿G¿Q ] êHUQÛFK GLDPDQWĎ QD RY¿OX ] SHUOHWL D EËOÇKR ]ODWD GRSOĀXMH MHM DYHQWXULQ

]DNODGDWHOH ]QDêN\ (V]HKD YÛUREFH KRGLQHN ]GREH QÛFK GUDKÛPL NDPHQ\ NWHUÛ VH QDURGLO Y URFH Y Qø PHFNÇP 3IRU]KHLPX ¸VSøFK VH GRVWDYLO SR GHYËWL OHWHFK u KRGLQN\ $PÇWK\VWH D 3DVRGREOH ]ËVNDO\ RFHQøQË =ODW¿ UĎæH %DGHQ %DGHQX D GDOxË FHQ\ Q¿VOHGRYDO\ EU]\ -PH QRY¿QË VYÛFK GøWË .DUOD )ULGULFKD D &DUROLQH YLFHSUH ]LGHQW\ ]QDêN\ E\OR JHQL¿OQË UR]KRGQXWË 6OLEQø VH UR]YË

68 |3(é/,9 58é1« 35 &( 7DMHPVWYË WNYË Y QDSURVWÇ NRQWUROH YÛURE\ VGUXæXMËFË SURIHVË RG ]ODWQËNĎ SĆHV GHVLJQÇU\ SR Q¿VWURMDĆH 0LVWURYVNÛP GËOHP MH Q¿KUGHOQËN V PDNDN\ NWHĆË VH QDWDKXMË SR Y\]U¿OÇP PDQJX ] RUDQæRYRUXGÛFK VDIËUĎ 2SLêË VUVW P¿ SĆLUR]HQRX EDUYX D K¿]Ë VYøWHOQÇ RGOHVN\ GËN\ VSHFL¿OQËP KQøGÛP EULOLDQWĎP 0DPLQND GYRMêDW VL ]D VORXæË Q¿XxQLFH V ê¿S\ ] EËOÇKR ]ODWD NWHĆË QHVRX Y SR YLMDQX PLPLQND 3RK¿GNRYÛ MH L SUVWHQ ] EËOÇKR ]ODWD V æ¿ERX SRV¿]HQRX VPDUDJG\ D NRUXQNRX 9\WYRĆLW EUL OLDQWRYÛ D VDIËURYÛ Q¿UDPHN VH VDUGLQNDPL WUYDOR YËFH QHæ KRGLQ NDæG¿ U\ED VH PRGHORYDOD ]YO¿xČ

MHMËFË ØVSøFK &KRSDUGX VH UDNHWRYø UR]MHO &DUROLQH VH QDxOD Y QDYUKRY¿QË QHWUDGLêQËFK WYDURYø ]DMËPDYÛFK xSHUNĎ NWHUÇ RVD]RYDOD QHREY\NOÛPL GLDPDQW\ D Y]¿FQÛPL NDPHQ\ 6YRX NROHNFË YHVHOÛFK NODXQĎ V EULOLDQW\ ]DORæLOD WUDGLFL YÛURE\ xSHUNĎ &KRSDUG D RG WÇ GRE\ NDæGÛ URN Y\WYRĆLOD QRYRX RUL JLQ¿OQË NROHNFL .DUO )ULGULFK ]GøGLO SR VYÇP RWFL O¿VNX N DX WĎP D VSRMLO ML V Q¿UDPNRYÛPL KRGLQNDPL 7HFKQRORJLFNÇ

|

LQRYDFH SUHFL]QË SURYHGHQË NDæGÇKR GHWDLOX MHGLQHêQÛ GH VLJQ SDWUQÛ QD SUYQË SRKOHG D QHMQRYøMxË D QHMSĆHVQøMxË KRGL QRYÛ VWURMHN XYQLWĆ êLQË ] S¿QVNÛFK KRGLQHN &KRSDUG YHOLFH OX[XVQË D æ¿GRXFË ]¿OHæLWRVW /LPLWRYDQÇ HGLFH SR DOH L SRXKÛFK NXVHFK SĆL SĆËOHæLWRVWL UĎ]QÛFK QDGDêQËFK SURJUD PĎ ]Q¿PÛFK OLGË (OWRQD -RKQD SULQFH &KDUOHVH DXWRPR ELORYÛFK ]¿YRGĎ QHER RVODYø NXODWÇKR YÛURêË MHMLFK SUHVWLæ


5<%.< '29 '÷-«&« 9 02ą, 2O\PSHP xSHUNDĆVNÇKR XPøQË MH Q¿KUGHOQËN V NODXQRYÛPL U\ENDPL 'HVLJQÇĆL PRGHO¿ĆL xSHUNDĆL NRYROLWFL OHxWLêL D GDOxË SUDFRYDOL SĆHV KRGLQ DE\ Y\WYRĆLOL GRMHP PRĆH WĆS\WËFËKR VH MDNR E\]DQWVN¿ PR]DLND D SRXæLOL GUDKÛFK NDPHQĎ 1¿GKHUQø Y\SDG¿ L NDYDOËU VODQÛFK YRG u PRĆVNÛ NRQËN V RQ\[R YÛPD RêLPD D EULOLDQWRYÛP WøOHP NWHUÛ VH Y]Q¿xË Y EXEOLQN¿FK ]H UĎæR YÛFK GLDPDQWĎ 3UR VSROHêQRVW &KRSDUG SUDFXMH OLGË SR FHOÇP VYøWø D ]D URN Y\WYRĆË KRGLQHN D xSHUNĎ 9 VRXêDVQÇ GREø NRXSËWH xSHUN\ D KRGLQN\ &KRSDUG YH REFKRGHFK SR FHOÇP VYøWø Y 3UD]H SDN Y 3DĆËæVNÇ XOLFL Y H[NOX]LYQËP +RGLQ¿ĆVWYË D NOHQRWQLFWYË &DUROOLQXP

|


+,6725,( $ 628é$61267 /RXLV 8O\VVH &KRSDUG ]DêDO Y\U¿EøW xSLêNRYÇ KRGLQN\ Y PDOÇ GËOQø Y URFH êHUQREËO¿ IRWRJUDILH SRFK¿]Ë ] URNX Y OHWHFK ]KRWRYRYDOR NDSHVQË D Q¿UDPNRYÇ KRGLQN\ MLæ ]DPøVWDQFĎ 0H]L ORDM¿OQË ]¿ND]QËN\ SDWĆLO QDSĆËNODG UXVNÛ FDU 0LNXO¿x ,, 1D KQøGÇ IRWRJUDILL MH /RXLV 8O\VVH VH V\QHP 3DXOHP /RXL VHP NWHUÛ ILUPX SĆHY]DO Y URFH D YQXNHP 3DXOHP $QGUÇP NWHUÛ ML Y URFH SURGDO .DUOX 6FKHXIHOHPX ,,, 1DKRĆH MH xSHUNDĆVN¿ GËOQD Y 3IRU]KHLPX 9HGOH êHVNÇ PRGHON\ (Y\ +HU]LJRYÇ VWRMË &DUROLQH *UXRVL 6FKHXIHOH GFHUD .DUOD 6FKHXIHOD ,,, YLFHSUH]LGHQWND D XPøOHFN¿ ĆHGLWHOND VSROHêQRVWL

D YøKODV MHQ ]Y\xXMË -PÇQR &KRSDUG xHSWDMË Y¿xQLYø æHQVNÇ UW\ SR FHOÇP VYøWø jSHUN\ MVRX GRNRQDOH ĆHPHVOQø Y\SUDFRYDQÇ VORæHQÇ ] U\]ËKR ]ODWD D SHêOLYø Y\EUDQÛFK Y]¿FQÛFK NDPHQĎ GOH MHMLFK EDUY\ MDVX D YHOLNRVWL WDN DE\ SĆHVQø RGSRYËGDO\ VNXWHêQRVWL D WDNÇ E\O\ KUDYÇ 3ĆL SĆËOHæLWRVWL MXELOHD ]QDêN\ Y\WYRĆLOD &DUROLQH RULJLQ¿OQË NROHNFL Q¿UDPNĎ Q¿KUGHOQËNĎ SĆËYøVNĎ EURæË Q¿XxQLF D SUVWHQĎ V QHREY\NOÛPL ]YËĆDW\ 6DIË URYÛP PRĆHP VH SURK¿QøMË NODXQVNÇ U\E\ VPDUDJGRY¿ æ¿ED

72 |

êHN¿ QD NRX]HOQÇKR SULQFH PDNDNRYÇ NUDGRX RYRFH DQWLORS\ VO\xË FR VH NGH xXVWQH D OHGQË PHGYøG PD]OLYø RGSRêËY¿ QD YDxHP SUVWHQËêNX &DUROLQH ]NRXPDOD MHGQRWOLY¿ ]YËĆDWD Y HQ F\NORSHGLËFK D SĆËURGø 3RGOH MHMËFK Q¿NUHVĎ Y]QLNO\ SUYQË PR GHO\ MHæ ĆH]E¿ĆL Y\ĆH]DOL GR QHMMHPQøMxËFK GHWDLOĎ 6HULÑ]QRVW MLP GRGDOR Y\VWLæHQË QHMMHPQøMxËFK GHWDLOĎ Y VUVWL PHGYøGD VH WĆS\WË VQËK U\EN\ SOXMË SR Q¿UDPNX Y WøVQÇ IRUPDFL D YON Y ]¿ NORQX Y\MH QD PøVËF .URPø xSHUNĎ D KRGLQHN QDMGHWH Y SRUW


-(',1(é1»&+ é$620÷ą,éč =YËĆHFË NROHNFL xSHUNĎ GRSOĀXMH NDSHVQËFK KRGLQHN / 8 & /RXLV 8O\VVH 7KH 7ULEXWH NWHUÇ O]H SĆHPøQLW Y Q¿UDPNRYÇ .ODVLFNÛ GHVLJQ XNUÛY¿ xSLêNRYÛ KRGL QRYÛ VWURMHN -HGQ¿ VH YÛKUDGQø R UXêQË SU¿FL SO¿xČ MH ] OHxWøQÇKR EËOÇKR ]ODWD QD VDWÇQRYÇP SR]DGË GRY¿GË RSLFH WXêĀ¿N QHER OHGQË PHGYøG 5XêQË YÛURED PH FKDQLFNÛFK KRGLQHN / 8 & E\OD REQRYHQD Y URFH YH xYÛFDUVNÇP PøVWHêNX )OHXULHU '¿PVNÇ KRGLQN\ MVRX EXó Y NODVLFNÇ YDULDQWø NXODWÇKR êL êWYHUFRYÇKR FLIHUQËNX REURXEHQÇKR GUDKÛPL NDPHQ\ QHER Y QHWUD GLêQËFK WYDUHFK D SURYHGHQËFK

IROLX &KRSDUG UXêQø PDORYDQÇ KHGY¿EQÇ x¿WN\ D NUDYDW\ VOXQHêQË EUÛOH SVDFË SRWĆHE\ SURVWËU¿QË D NRæHQÇ ]ERæË 2G URNX MH VSROHêQRVW SDUW QHUHP )LOPRYÇKR IHVWLYDOX Y &DQQHV SUR NWHUÛ &D UROLQH 6FKHXIHOH QDYUKOD SRGREX =ODWÇ SDOP\ ąËN¿ VH æH NRKR QD Y\KO¿xHQË ]GREË xSHUN\ &KRSDUG WHQ RFHQøQË ]ËVN¿ 1¿GKHUQÇ xSHUN\ PLOXMË KHUHêN\ ]SøYDêN\ PRGHON\ D YxHFKQ\ ØVSøxQÇ æHQ\

| 73


74 |


WH[W 'XxDQ +RQ]ËN YL]XDOL]DFH DWHOLÇU 6RJHSURP

NG\æ YO¿GQH souzvuk 1$=9$7 69č- 352-(.7 6<0)21,( -( 2'9 å1» .52. 32'2%1÷ -$.2 9 +8'%÷ 727,å , 9 $5&+,7(.78ą( 9(/,&( = /(å« 1$ 6/$'÷1« 9j(&+ 352-(.729»&+ $ 67$9(%1«&+ 1 6752-č '2 -(',1§+2 /,%2=98é1§+2 &(/.8 9 3ą«3$'÷ é7<ą 5(=,'(1é1«&+ '20č 1$ 02-0«529÷ 1 0÷67« 9 %51÷ 52=(+5 /, $872ą, 9=58j8-«&« $.25' %«/§ $ =(/(1§ ./,'8 7§0÷ą 628.520»&+ =$+5$' , 6+218 58j1§ 8/,&(

M

H]LQ¿URGQË VSROHêQRVW 62*(3520 SĎVR EËFË Y REODVWL GHYHORSHPHQWX P¿ ]D VHERX NU\WË VWDELOQË D UHVSHNWRYDQÇ ILQDQêQË VNXSLQ\ 6RFLHWÇ *ÇQÇUDOH D MHMË SRERêN\ SĎVREË NURPø éHVND KODYQø YH )UDQFLL 1øPHFNX êL Y 5XPXQ VNX åH WR VH VYRX êLQQRVWË X Q¿V P\VOË Y¿æQø GRND]XMË MHMË SURMHNW\ Y UĎ]QÛFK I¿]ËFK YÛVWDYE\ PH]L NWHUÛPL VH Q¿SDGQø Y\MËP¿ L GËN\ VYÇPX ]¿ĆLYÇPX NDE¿WX EUQøQVN¿ UH]LGHQFH 6\PIR QLH 7DNĆND Y VUGFL G\QDPLFN\ SXO]XMËFË D GQHV PÑGQË êWYUWL Y\UĎVW¿ PRGHUQË NRPSOH[ REVDKXMËFË E\WRYÛFK MHGQRWHN NDQFHO¿ĆVNÇ SURVWRU\ D REFKRG\ 3UR WRKR NGR FKFH NRPIRUWQø E\G OHW QD GRVDK FHQWUD D SĆLWRP PËW L GRVWDWHN VRX NURPË WR MH LGH¿OQË YROED 9 %UQø O]H WøæNR E\GOHW OÇSH .RPSOH[QË GRSUDYQË REVOXæQRVW OLQN\ WUDP YDMË WUROHMEXVĎ L DXWREXVĎ MHGQRGXFKÛ SĆËVWXS QD PøVWVNÇ YÛSDGRYN\ EOË]NRVW XQLYHUVLWQËFK NDPSXVĎ IDNXOWD LQIRUPDêQËFK WHFKQRORJLË 987 YHWHULQ¿UQË D IDUPDFHXWLFN¿ XQLYHUVLWD GRVWDWHN

| 75


J

HQ P¿ORNWHUÛ E\WRYÛ SURMHNW MH SRGREQø xWøGUÛ FR VH WÛN¿ ]HOHQø 'HYHORSHĆL VL YøWxLQRX ]DEHURX PD[LPXP SURVWRUX QD VWDYEX EXGRY D RNROË MH Xæ WROLN QH]DMËP¿ , Y WRP VH OLxË YxHFKQ\ SURMHNW\ VSROHêQRVWL 6RJHSURP 1D êHVNÛ WUK YQ¿xË ĆDGX QRYÛFK P\xOHQHN YøĆË WRPX æH SRWHQFL¿OQË ]¿MHPFH GQHV PQRKHP YËFH ]RKOHGĀXMH YxHFKQ\ DVSHNW\ NYDOLWQËKR E\GOHQË

NXOWXUQËKR D VSRUWRYQËKR Y\æLWË YêHWQø SODYHFNÇKR D ]LPQËKR VWDGLRQX MVRX MDVQÛPL O¿NDGO\ E\Č QH MHGLQÛPL 5H]LGHQFH MH KODYQø E\WRYÛP NRPSOH[HP NGH VH GE¿ QD WR DE\ UR]YUæHQË RE\WQÛFK SORFK E\OR VNXWHêQø RSWLP¿OQË D NDæGÛ êWYHUHêQÛ PHWU HUJRQRPLFN\ Y\XæLWÛ 9xHFK E\WĎ YHOLNRVWL RG NN SR UR]P¿FKOÇ NN QDYËF ]DKUQXMH YH VYÇP ]¿NODGQËP Y\EDYHQË ĆDGX QDGVWDQGDUGQËFK SUYNĎ JDUDQWXMËFËFK NRPIRUW D EH]SHêË 9 MHGQRWOLYÛFK SRNRMËFK MVRX WHOHIRQQË D SRêËWDêRYÇ SĆËSRMN\ NRXSHOQ\ MVRX Y\EDYHQÇ NYDOLWQË NHUDPLNRX /DXIHQ RVYøWOHQË QD FKRGE¿FK Y NRXSHOQø D :& ]DMLxČXMË YHVWDYQ¿ ERGRY¿ VYËWLGOD 3UR YxHFKQ\ êW\ĆL GRP\ QD]YDQÇ SĆË]QDêQø 5DSVRGLH 6RQDWD 7RFFDWD D &RQFHUWR MH SĆLFK\VW¿QR VW¿QË Y SRG]HPQËFK JDU¿æËFK RE\YDWHOÇ NRPSOH[X QDYËF EXGRX PRFL Y\XæËYDW L WĆL

76 |

]DKUDG\ VORXæËFË ]¿URYHĀ MDNR SĆLUR]HQÛ VSRMRYDFË SUYHN YxHFK GRPĎ 3UYQË ]DKUDGD EXGH REVDKRYDW EH]SHêQÇ D PRGHUQË GøWVNÇ KĆLxWø GUXK¿ EXGH VORXæLW SĆHY¿æQø NOLGQÇPX RGSRêLQNX D WĆHWË E\ PøOD QDYR]RYDW GRMHP ERWDQLFNÇ ]DKUDG\ 3RVWDU¿ VH R WR PQRæVWYË ]¿KRQĎ V NYøWLQDPL GRSOQøQÛPL VHVWĆËKDQÛPL NHĆL D Y]URVWOÛPL VWURP\ 1D YL]X¿OHFK NWHUÇ MVRX N GLVSR]LFL QD ZH ERYÛFK VWU¿QN¿FK ]DXMPRX VWDYE\ QD SUYQË SRKOHG VYËWLYø EËORX IDV¿GRX G\QDPLFN\ UR]êOHQøQRX EDONRQ\ D ORGæLHPL 6WURKÛPL JUDILFNÛPL OLQLHPL D WDNĆND VWDURVYøWVNRX HOHJDQFË SĆLSRPËQDMË RE\WQÇ NRPSOH[\ ] GYDF¿WÛFK D WĆLF¿WÛFK OHW PLQXOÇKR VWROHWË NWHUÇ MVRX SUR e.USROLr êL e.ÇQLJr MDN EUQøQVNÇPX .U¿ORYX 3ROL SĆH]GËYDMË PËVWQË WROLN W\SLFNÇ 9L] ZZZ UH]LGHQFHV\PIRQLH F]


PXVËPH D FKFHPH GøODW YøFL MLQDN 7$ 9÷7$ =$=1÷/$ +1(' 1÷.2/,.5 7 3ą, 52=+29258 6 3$1(0 $17+21< 0$7+,(8 )5$1&28=(0 .7(5» =$67838-( '(9(/23(56.28 632/(é1267 62*(3520 '2 é(6.§ 5(38%/,.< 3ą,-(/ 3ą(' '(6(7, /(7< $ 8å =č67$/ 35272å(f -$. ą«.$-« é(j, u e7$'< 72 -( 9«& 9 32+2'÷ r

$QWKRQ\ PĎæHWH S¿U YøWDPL SĆHGVWDYLW 6RJHSURP" -VPH GHYHORSHUVN¿ VSROHêQRVW Ø]FH SURY¿]DQ¿ V EDQNRYQË VNX SLQRX 6RFLHWÇ *HQHUDO $ SRG WX MDN YËWH SDWĆË L .RPHUêQË EDQ ND $VL SĆHG WĆHPL OHW\ SĆLxHO Q¿x &(2 QD P\xOHQNX H[SDQGRYDW GR ]DKUDQLêË GRVORYD ĆHNO u Y éHFK¿FK Xæ P¿PH MHGQX QRKX SURê WDP QHVWUêLW L WX GUXKRX 7DNæH Xæ VWRMËWH REøPD QRKDPD X Q¿Vf 1HMHQ VWRMËPH Xæ MVPH L QøFR UR]HEøKOL 9 3UD]H VH VWDYË UH]LGHQêQË GĎP 2¿]D ]NRODXGRYDQÛ EXGH Y GXEQX 9 %UQø .U¿ORYø 3ROL SĆLSUDYXMHPH êW\ĆL GRP\ XQLN¿WQø SUR SRMHQÇ ]DKUDGDPL NRPSOH[ 6\PIRQLH 2ILFL¿OQË SURGHM EXGH ]DK¿MHQ Y ]¿ĆË OHWRxQËKR URNX +RGQø QD WHQ SURMHNW V¿]ËPH .U¿ORYR 3ROH MH SRGOH PQRKÛFK QHMOHSxË êWYUWË %UQD 6\PIRQLL P¿ WYRĆLW MHQ E\WRY¿ ]¿VWDYED" 1H SĆHGSRNO¿GDQÛFK E\WĎ EXGRX GRSOĀRYDW L NDQFHO¿ĆH D REFKRG\ 9 SUYQËP SROROHWË Xæ EXGRX UHDOLWRX 3URê E\ VL PøO ]¿MHPFH R QRYÛ E\W ]YROLW ]URYQD Y¿V" 1DEË]ËWH QøFR MLQÇKR QHæ RVWDWQË GHYHORSHĆL" 8UêLWø &KFHPH DOH L PXVËPH GøODW YøFL MLQDN 0¿PH MLQÛ NRQ FHSW SURWRæH VH PD[LP¿OQø VQDæËPH RSWLPDOL]RYDW YHOLNRVWL E\WĎ 1HPXVËWH PËW SĆHFH PHWUĎ YHONRX SĆHGVËĀ QHER DQR" 1DxH E\W\ MVRX R QøFR PHQxË SĆHVWR GRNRQDOH ORJLFN\ XVSR Ć¿GDQÇ D PDMË OHSxË VWDQGDUG\ QHæ MH QD WUKX EøæQÇ 0RPHQW¿OQø OLGL KRGQø Y\êN¿YDMË YËF SĆHPÛxOHMË xHWĆËf 7DNRYÛP E\ PRKO Y\KRYRYDW NRQFHSW NWHUÛ ]YDæXMHPH 3URG¿ YDW QøNWHUÇ E\W\ WÇPøĆ MDNR eKUXERX VWDYEXr %XGRX PËW MHQ RE YRGRYÇ ]GL RNQD D GYHĆH =¿MHPFL E\ VH DOH PXVHOL ]DY¿]DW æH MH GRNRQêË GR FHONRYÇ NRODXGDFH GRPX éHxL MVRX Q¿URG NXWLOĎ PRKOR E\ MH WR ]DXMPRXW 1DEË]ËWH MHxWø QøFR MLQÇKR" 6QDæËPH VH G¿YDW R VREø YøGøW 1HQË WR WDN æH E\ QLNGR E\W\ QHNXSRYDO MHQ VL OLGL YËF Y\EËUDMË D GEDMË NURP FHQ\ QD NYDOL WX 0XVËWH EÛW GRVWDWHêQø DNWLYQË DE\VWH ]DXMDOL 7DNæH MVPH SĆHGVWDYRYDOL QDxH SURMHNW\ Y REFKRGQËP FHQWUX $UN¿G\ WHó VL R QLFK SRYËG¿PH VSROX 'RED NG\ VWDêLOR MHQ Y\êN¿YDW D ]¿ MHPFH ]D Y¿PL V¿P SĆLxHO MH SU\ê $QWKRQ\ 0DWKLHX æLMH Y KODYQË PøVWø Xæ GHVHW OHW RæHQLO VH ]GH D FËWË VH SUÛ MDNR URGLOÛ 3UDæ¿N 1HG¿YQR VH E\O SRGËYDW Y 5XPXQVNX NGH P¿ 6RJHSURP WDNÇ QøNROLN SURMHNWĎ D RG WÇ GRE\ VL GYRMQ¿VRE P\VOË æH MH éHVN¿ UHSXEOLND SĆËMHPQÇ PËVWR N æLWË , Y 3UD]H VH MHxWø G¿ Y\K QRXW GRSUDYQË ]¿FSø NG\æ YËWH MDN D GR PHWUD QDVWRXSËWH YæG\ u QHæ Dæ GR WĆHWËKR YODNX MDNR QD OLQFH VPøĆXMËFË N SDĆËæVNÇ êWYUWL /D 'HIHQFH

| 77text 3HWU 7ĎPD IRWR 9¿FODY +\QêËN DUFKLY /RFDERDW

S

cesta ĆHNRX êDVX

e./(6 0(" 1,.2/, 67283 0( r 8å 9«0 -$. 3ą,j(/ 63,629$7(/ -8/(6 9(51( 1$ 9».ą,. .7(5»0 =$é«1 520 1 3÷7 1('÷/ 9 %$/218 1÷.'< 3/8/ 1$ /2', 32 )5$1&28=6.§0 9(1.29÷ 1$325&29$1§0 3ą, 32+/('8 = 9»j.< 6<67§0(0 92'1«&+ .$1 /č

HVKRUD QD Pø YxDN ]DWËP VKOËæË MHQ NDPHQQÇ KUDGE\ SODYHEQË NRPRU\ 7\êË VH NROPR QDG SDOXERX GREUÇ WĆL PHWU\ Y]KĎUX $æ VH QDSXVWË YRGD GR SURVWRUX YH NWHUÇP MVPH XYø]QøQL SRY] QHVHPH VH GR QRYÇ UHDOLW\ 7DP QDKRĆH ]DêËQDMË æOXWDYø URYQ¿ SROH SUDYLGHOQÇ PĆËæN\ YLQRKUDGĎ L NDPHQQÇ YHVQLêN\ NWHUÇ Y RGSROHGQËP æ¿UX GÛFKDMË OHGRYø VWĆHGRYøNRX DWPRVIÇURX 9RQË EDJHWDPL D SDVWLVHP e3RSXVWLW ODQD Y\U¿æËPH r ]DYHOË NDSLW¿Q 8æ MVPH GRV¿KOL WÇ VSU¿YQÇ KODGLQ\ +ODGLQNX P¿PH Xæ RG FKYË OH NG\ MVPH YVWDOL =D NRUPLGHOQËP NROHP VH YH )UDQFLL VNOHQ N\ YËQD QHSRêËWDMË å¿GQÇ SDSËU\ Y¿P QLNGR QHVHEHUH WDN]YDQÇ RSU¿YQøQË SUR SURYR] PRWRURYÇKR SODYLGOD WDG\ DQL Y 1øPHFNX ,W¿OLL +RODQGVNX ,UVNX D 3ROVNX QHSRWĆHEXMHWH 7DP YxXGH EU¿]GË NDQ¿O\ D ĆHN\ QD KDXVEÑWĎ VSROHêQRVWL /RFDERDW /Ró 3HQLFKHWWH VL SREUXNXMH U\WPLFNÛ GLHVORYÛ Q¿SøY D Y¿KDYø VH VXQH YSĆHG 1HVSøFK¿ jLQH VL WR U\FKORVWË RVP PD[LP¿OQø GHVHW NLORPHWUĎ Y KRGLQø 9]QRVQø Y NOLGX SRPDOX 9ÛKOHG ] KRUQË SDOXE\ SĆLSRPËQ¿ UR]KOHG ] EDORQX 3ĆL MË]Gø DXWHP E\ VH RNROQË NUDMLQD VOLOD Y MHGHQ QHRVWUÛ ILOPRYÛ S¿V WDNKOH VL O]H Y\FKXWQDW NDæGLêNÇ SROËêNR %XUJXQGVNR YLGËPH GR QHMPHQxËKR GHWDLOX u ]GUDYËPH U\E¿ĆH V WY¿ĆË -HDQD *DELQD D SRêËW¿PH MHxWø QHRSHĆHQÇ NDFKQË NXOLêN\ NWHUÛFK MHf GHVHW QH GRNRQFH WĆLQ¿FW éDV VH ]DVWDYLO 2EGREQø Y\SDGDO &DQDO GL 9HUQDLV YROQø QDYD ]XMËFË QD ĆHNX <RQQH L SĆHG VWR OHW\ MHQ ] ORGË VH QHXVPËYDOL WXULVWÇ DOH VXG\ SOQÇ YËQD 7DWR REODVW ]¿VRERYDOD FHOLêNRX 3DĆËæ -$. 6, 2&+2é,7 %«/28 9(/5<%8 1HXPøO MVHP VL WDNWR VWU¿YHQRX GRYROHQRX SĆHGVWDYLW 1HER MVHP VH PRæQ¿ SRGYøGRPø E¿O SU¿Yø RQRKR ]SRPDOHQË GR WÇPøĆ EH]WËæQÇKR VWDYX $ VNXSLQN\ QH]Q¿PÛFK OLGË VH NWHUÛPL VH QD WÛGHQ RFLWQX QD SURVWRUX YHOLNRVWL PHQxËKR DXWREXVX ]H NWHUÇKR VH QHG¿ Y\VWRXSLW 7HQWRNU¿W WR Y\xOR SĆHVWR UDGËP D SRWYU]XML ]Q¿PRX SUDYGX 1D ORó E\VWH VH PøOL Y\GDW MHQ V NDPDU¿G\ D ]Q¿PÛPL R NWHUÛFK EH] UR]SDNĎ ĆHNQHWH æH E\VWH V QLPL U¿GL VGËOHOL GYRMGRPHN 2 FKYËOH QDSøWË WRWLæ QHQË KODYQø ]SRê¿WNX SODYE\ QRX]H -HQ VL WR SĆHGVWDYWH 9 PDUËQø NRWYË SĆHV SDWQ¿FW PHWUĎ GORXK¿ ORó NWHU¿ Y¿æË QøNROLN WXQ D SĆLSRPËQ¿ 0HOYLOORYD 0RE\ 'LFND 0¿ êW\ĆL PLQLDWXUQË NRXSHOQ\ êW\ĆL ORæQLêN\ GR NWHUÛFK VH PDMË YHMËW Dæ WĆL SRVWDY\ EH]

| 79


Z

¿SDGQË (YURSD MH SURWN¿QD VËWË VSODYQÛFK NDQ¿OĎ RG +DPEXUNX SR 3\UHQHMH D V ORGøPL VSROHêQRVWL /RFDERDW PĎæHWH Y\UD]LW GRNRQFH L QD PRĆH D WR Y ,W¿ OLL NROHP ØVWË 3DGX D SR %HQ¿WVNÇ ODJXQø 0H]L jWUDV EXUNHP D 1DQF\ Y¿V REURYVNÛ ORGQË YÛWDK D QøNROL NDNLORPHWURYÛ YRGQË WXQHO SURSODYË GRVORYD SR YUx FËFK KRU VNU] SRKRĆË 9RJÇ]\ Y\VRNÇ DVL MDNR jXPDYD 9L] ZZZ KDXVERW GRYROHQD F] 1øNG\ MH ĆHND xLURFH RWHYĆHQ¿ MLQG\ VH VRWYD EURGË NDQ¿OHP X]DYĆHQÛP NOHQERX ] NRUXQ SUDVWDUÛFK VWURPĎ

=YHGDW VWDYLGOR VLFH SĆLQ¿OHæË RSHêRY¿YDWHOĎP ]G\PDGOD DOH U¿GL MLP SRPĎæHWH

3ĆHV GHQ QHQË PRF êDVX QD VSROHêQÇ GÛFK¿QN\ W\ VH NRQDMË Dæ YHêHU NG\æ REø ORGø ]DNRWYË

NODXVWURIRELH PøĆËFË LGH¿OQø PHWU SDGHV¿W MHGQËP REÛ S¿U GQHFK MH Xæ SĆHVWDQHPH SRêËWDW =D MHMLFK SRXæLWË =$ 1÷.2/,. '1« %8'(7( YDFËP VDORQHP NXFK\QË VH VSRU¿NHP L OHGQLêNRX 1D VH QHSODWË D REVOXKD Q¿P QDxWøVWË WHó QDSRSUYÇ Y\MGH 0«7 ą«=(1« SDOXEø ]DVH RGSRêËY¿ QøNROLN XNRWYHQÛFK MË]GQËFK NRO 9 3$å, $ 8å 6( YVWĆËF 3ĆHKRGË ODQR SĆHV NRYRYÇ SDFKROH WDN DE\ VH )UDQFRX]ND NWHUÇ QHXPË DQL VORYR MLQÛP MD]\NHP QHæ 1(%8'(7( % 7 ORó SĆL QDSRXxWøQË êL Y\SRXxWøQË NRPRU\ ERM¿FQø WËP VYÛP SĆHGY¿GË POXYRX SUR KOXFKRQøPÇ LQVWUXNW¿æ 3/287 7÷61÷ QHFXNDOD D MHKR NRQHF Q¿P YU¿WË ]SøW 'UæËPH KR 9('/( 6(%( -DN Y\QGDW ORGQË xURXE RSOHWHQÛ FKDOXKDPL .GH QDKRGLW D SRSRXxWËPH MDNR SĆL VODĀRY¿QË QD VN¿OH u 628/2',7 Y\KR]HQÇ SRMLVWN\ .DP ]DVXQRXW KDGLFL V SLWQRX YRGX .GR SRNRĆË SUYQË ]G\PDGOR QDSĆËxWø VH Xæ QHEXGH WR $ EH]SRêHW GDOxËFK EH]SRGPËQHêQø QXWQÛFK ]QDORVWË NWHUÇ VL OLN E¿W 3ĆL SUĎSODYX xHGHV¿WÛP EXGH HVHPHVNRYDW SRNXĆRYDW QDSRSUYÇ QHO]H ]DSDPDWRYDW 1HPOXYø R QDOHMY¿UQø RKOHGQø SRSËMHW YËQR D VRXêDVQø GLULJRYDW ORó MHGLQÛP SUVWHP 8æ G¿YQR XSËQDFËFK ODQ D X]OĎ NWHUÇ êORYøN GøODO QDSRVOHG\ YH VNDXWX 3DN QHMGH R WR VWUHILW VH GR Ø]NÇKR KUGOD NRPRU DOH GR SUDFRYQË Q¿P G¿ SRGHSVDW MDNÛVL SDSËU GR UXN\ VWUêË NOËêN\ RG ]DSDORY¿QË GRE\ OLGË NWHĆË MH REVOXKXMË 3ĆHG GHY¿WRX U¿QR RG QLFK æ¿GQRX Df RGHMGH 1DKRGËPH WHQ NRORV RGY¿æHPH ODQD D SRNXVËPH VH DNFL QHêHNHMWH Y SROHGQH PDMË Y\KUD]HQRX PLQLP¿OQø KRGLQX VWUHILW GR REORXNX SRG EOË]NÛ PRVW .RNWHMO HQGRUILQĎ ] UDGRVWL æH QD REøG D NRWYLW PXVËWH MHxWø GORXKR SĆHG VRXPUDNHP $OHVSRĀ WR Y\xOR Y\SUFK¿ EøKHP GDOxËFK PLQXW NG\ VH SĆHG SĆËGË REMHYË VL Y NOLGX PĎæHWH ]DMËW GR PøVWHêHN MDNR MH &KDEOLV QHER ,UDQ QHEH]SHêQø UR]HYĆHQ¿ WODPD ]G\PDGOD -H SUYQË ] PQRKD SR F\ 9H YLQDĆVNÛFK XVHGORVWHFK ]YDQÛFK GRPDLQH SøVWXMË KODYQø

80


2SøW MVPH NOHVOL R SøW PHWUĎ QËæH 6¿P NDSLW¿Q WHó YHGH ORó N GDOxËPX ]G\PDGOX SRV¿GND VL WR xODSH NROHP ĆHN\ QD NROH

5RêQËN êHUYHQÇKR YËQD ,UDQF\ E\O YÛMLPHêQÛ VWHMQø MDNR Q¿YxWøYD PLFKHOLQVNÇ UHVWDXUDFH

êHUYHQÇ RGUĎG\ 3LQRW 1RLU D SDN QDYRQøQø EøORVWQÇ &KDUGRQ QD\ 9 QøP YDĆHQË xQHFL UHVSHNWLYH Y &KDEOLV MVRX SRFKRXWNRX QD NWHURX DVL MHQ WDN QH]DSRPHQHWH -$. 9<3$' å,927 %(= ( 0$,/č -RLJQ\ MH MHGQR ] WøFK PDOÛFK PøVWHêHN NWHUÇ PĎæHWH QD PDSø REURYVNÇ )UDQFLH KOHGDW V OXSRX D QHPXVË VH WR SRGDĆLW 3ĆHVWR MH QHXYøĆLWHOQø NU¿VQÇ $ QHVNXWHêQø NOLGQÇ /HæË DVL VWR SDGHV¿W NLORPHWUĎ MLKRYÛFKRGQø RG 3DĆËæH X WRNX <RQQH KRGLQX MË]G\ YODNHP ] *DUH GH %HUF\ 7DP QDxH SODYED ]DêDOD 3ĆL SUĎSODYX $X[HUH Q¿P P¿YDO\ YøæH KQHG QøNROLND JLJDQWLFNÛFK NDWHGU¿O D SDN Xæ PøVWD SĆHGDOD QDGREUR xWDIHWX YHVQLêN¿P D Y SROËFK ]WUDFHQÛP XVHGORVWHP 3DPDWXMË GREX NG\ E\O\ NDQ¿O\ WËP êËP VH SR]GøML VWDOD æHOH]QLFH D GQHV VLOQLFH D G¿O QLFH 7HSQDPL SR NWHUÛFK VH GRSUDYRYDOL OLGÇ DOH SĆHGHYxËP ]ERæË -HQæH êDVHP MLP RG]YRQLOR D KUR]LOR æH MH SRWN¿ VWHMQÛ RVXG MDNR Ø]NRNROHMN\ =DFKU¿QLOL MH Dæ WXULVWÇ 'QHV MLPL SUR

SORXYDMË QD Y\SĎMêHQÛFK ORGËFK HYRNXMËFËFK Y\EDYHQËP NDUDYDQ\ D XæËYDMË VL NOLGX EH] LQWHUQHWX D H PDLOĎ .G\æ VH Y QøNWHUÇ PËVW QË KRVSĎGFH ]HSW¿WH QD ZL IL QDG]YHGQRX SRKRUxHQø RERêË 1D NRQHF VWHMQø ]DYUWË UR]KRGQø KODYRX $ WR SODWË L SUR Y\KO¿xHQRX UHVWDXUDFL YH YHVQLêFH 9LQFHORWWHV u Y SĆHNODGX 9LQQÇ VNOHS\ NGH Xæ SøWDWĆLFHW OHW YDĆË $ODLQ 5HQDXGLQ 1D YVWXSQËFK GYHĆËFK VH S\xQø QDGÛP¿ SDQ¿êHN RG 0LFKHOLQX D PHQX Y\IRWRJUDIR YDQÇ KQHG Y QøNROLND SUĎYRGFËFK Y\FK¿]Ë QD HXU $OH PĎæHWH WX GRVWDW L SROHGQË Y FHQø HXU . VWDQGDUGQË QDEËGFH SDWĆË QD VHGPGHV¿W SøW GUXKĎ VÛUĎ SøW GUXKĎ FKOHED SHêHQÛFK SRGRP¿FNX WĆL GUXK\ P¿VOD D WDNÇ YËQ ] FHOÇ )UDQFLH WDP PDMËf QHSRêËWDQø 1¿YUDW QD ORó XNRWYHQRX Y EOË]NÇ ]¿WRFH MH WDN SĆËMHPQø KRXSDYÛ -H GREUÇ PËW SO¿Q NDP E\VWH FKWøOL NDæGÛ GHQ GRSORXW DOH PQR KHP NU¿VQøMxË MH SURVWø ]DNRWYLW QD PËVWø NGH VH Y¿P WR OËEË 9H VOHSÇP UDPHQL Q¿KRQX VH SURK¿QøMË RGUD]\ PUDNĎ D EĆHK SR URVWOÛ YOêËPL P¿N\ Y\SDG¿ MDNR LPSUHVLRQLVWLFNÛ REUD] ąHND SURWL MHMËPXæ SURXGX SOXMHWH VH VW¿OH ]XæXMH D WDNÇ ]G\PDGOD MHæ Y¿V Y\Q¿xHMË Y]KĎUX MVRX SRĆ¿G PHQxË 2 WR YøWxË MH RNROQË WLFKR 5XxË KR MHQ P¿Y¿QË NĆËGHO YRODYHN ê¿SĎ D GLYRNÛFK KXVË ]YHGD MËFËFK VH ] KODGLQ\ 'Yø ORGø VSROX SOXMË ERN SR ERNX MDNR PLOHQFL Y WLFKÇP VRX]QøQË VORYD L PRWRU MVRX ]E\WHêQÇ 7DN Y\SDG¿ DNW VRXORGøQË -HQæH GĆËYH êL SR]GøML SĆLMGH GHQ NG\ MH WĆHED RWRêLW NRUPLGOHP R VWR RVPGHV¿W VWXSĀĎ D ]DêËW VH YUDFHW .G\æ VH QD QHMEOLæxËP ]G\PDGOH R]YH YÛNĆLN u e6WRXS¿PH" 1H NOHV¿PH r u YËWH æH ]E\WHN SODYE\ Xæ XWHêH MDNR YRGD | 81


WH[W -DQ 'XxHN YL]XDOL]DFH DWHOLÇU &UHVFRQ

GYø YøæH -$.2 %< 6(0 '2 32./,'1§ 8/,é.< 3/1§ 52',11»&+ '20.č $ ¸78/1»&+ %<729(. 7(1 352-(.7 63$'18/ = -,1»&+ 69÷7č

Z

H ]HPË NGH G\QDPLFN¿ PRGHUQË D ]YO¿xWQË DUFKL WHNWXUD P¿ MHGQR]QDêQø ]HOHQRX u D QHPXVË VH YæG\ MHGQDW MHQ R VËGOR EDQN\ êL MLQÇ LQVWLWXFH NWHUÇ VL WR PRKRX ILQDQêQø GRYROLW %XGRXFË GĎP ê S Y 3UR FK¿]NRYø XOLFL Y 3UD]H u 3RGROË MH WRWLæ PøVWVN¿ YLOD $ Xæ SUYQË SRKOHG QD GYD EHWRQRYÇ SRGORXKOÇ WXEXV\ V ê¿VWHêQÛP GĆHYøQÛP REORæHQËP Y NRPEL QDFL V YHONÛPL SURVNOHQÛPL SORFKDPL XND]XMH QD DXWRUD NWHUÛ VH QHERMË H[SHULPHQWRYDW D SĆLWRP FWË XUEDQLVWLFNÇ D DUFKLWHNWRQLFNÇ NYDOLW\ WÇWR PøVWVNÇ ê¿VWL 2E\WQ¿ ]¿VWDYED QD ]¿SDGQËP VYDKX QDG SR GROVNRX YRG¿UQRX MH YËFH QHæ VHGPGHV¿W OHW VWDU¿ Y\ EXGRYDQ¿ SRGOH NODVLFNÛFK XUEDQLVWLFNÛFK SULQFLSĎ VORæHQ¿ ] PDOÛFK RE\WQÛFK EORNĎ êLQæRYQËFK YLO D URGLQQÛFK GRPĎ V QHYHONÛPL RNUDVQÛPL ]DKUDGDPL $UFKLWHNW -RVHI 3OHVNRW SDWĆË SU¿YHP PH]L HVD êHVNÇ DUFKLWHNWXU\ SRVOHGQËFK GYRX '9$ %(72129§ GHN¿G D L Y SĆËSDGø WÇWR YLON\ 32'/28+/§ 78%86< 3č62%« 7(3/( '«.< R GYRX SRG]HPQËFK D WĆHFK 2%/2å(1« 'ą(9(0 QDG]HPQËFK SRGODæËFK XND]X MH VYRX WĆËGX 1D YL]XDOL]DFL SURMHNWX QD ZZZ FUHVFRQ F] QDYËF QHQË YLGøW ]DKUDGD NWHU¿ MH SRMDWD MDNR GRNR QDOH RE\WQ¿ D QDYËF UR]xLĆXMH SORFKX VSROHêHQVNÇKR SĆË]HPË 3DUNRYDFË VW¿QË EXGRX Y\EDYHQD DXWRYÛWDKHP SUYQË SRG]HPQË SRGODæË EXGH VORXæLW KODYQø N UHOD[DFL EXGRXFËFK RE\YDWHO GRPX 'RPX NWHUÛ VH E\Č ]DWËP MHQ Y SRêËWDêRYÇ YL]XDOL]DFL ĆDGË Xæ Q\QË N DUFKLWHNWRQLFNÛP SHUO¿P VRXêDVQÇ 3UDK\ 9L] ZZZ FUHVFRQ F] 1¿YUK MHGLQHêQÇ PøVWVNÇ YLO\ RG SĆHGQËKR êHVNÇKR DUFKLWHNWD -RVHID 3OHVNRWD

82 |


zaznamenaný čas.

Přepsání původní historie chronografu Montblanc Nicolas Rieussec. Exkluzivní chronograf, se samonatahovacím chodem. 30 min. a 60 sec. sčítače jako rotační disky spojené nosným můstkem. Pouzdro z nerez oceli a černý pásek z kůže aligátora. Vyrobeno v Manufaktuře Montblanc v Le Locle, Švýcarsko.

Boutique Montblanc

Pařížská 9

Praha 1

Tel.: 221 771 670


UR]PDUQร Oร WR Y 3RGROร

02รฅ1ย 1$ 1(%, 1(69ยซ7ยซ 6/81&( $ 2%/2+$ 1(1ยซ 7$. %/$1.<71รท 02'5ย -$. %<&+20 6, 3ฤ ('67$929$/, $/( 72 1(1ยซ 'ฤ 92' 1(8รฅยซ7 6, 3ย 5 32+2'29ยป&+ &+9,/ 6 3ฤ ย 7(/, =3(67ฤ (1ยป&+ 1รท-$.28 728 ),/262),&.28 '(%$728 (02รฉ1รท 52=9ยซฤ (128 6./(1.28 9ยซ1$ $ .28ฤ (0 '2871ยซ.8 .'( -,1'( 1รท&2 7$.29ยง+2 32'1,.1287 9 35$=( 1(รฅ 1$ '2+/(' 2' 9/7$9< 835267ฤ (' 02=$,.< $5&+7(.721,&.ยป&+ 67</ฤ 9 32'2/ยซ


WH[W 'DYLG 9¿YUD -DQD 9DĀ¿WNRY¿ IRWR 'DQ 6NOHQ¿Ć 3HWU .DUxXOËQ -DQ 6LODU DUFKLY

3/$9 1« 6 9»+/('(0 u -HGHQ ] QHMNU¿VQøMxËFK SODYHFNÛFK VWDGLRQĎ (YURS\ Y]QLNO QD PËVWø Y¿SHQFRYÇKR ORPX Y OHWHFK 1DYUKOL MHM DUFKLWHNWL 5LFKDUG 3RG]HPQÛ *XVWDY .XFKDĆ D -XUDM 'RPLê 1D VWĆHxH KDO\ REU¿FHQÇ GR NOLGQÇKR SURVWRUX NH VN¿OH V YÛKOHGHP QD ]DOHVQøQÇ VWU¿Qø .DYêËFK KRU MH WULEXQD SUR GLY¿NĎ 3ODYFĎP MVRX FHORURêQø N GLVSR]LFL GYD ED]ÇQ\ Y OHWQË VH]RQø SURVWRUQ¿ ORXND NH VOXQøQË D GøWVNÇ EURX]GDOLxWø V DWUDNFHPL =¿]HPË SUR Q¿YxWøYQËNĎ SRVN\WXMH WĆËSRGODæQË EXGRYD xDWQ\ =DMËPDYÇ UHOLÇI\ D YROQÇ SODVWLN\ NWHUÇ V FLWHP GRSOĀXMË VSRUWRYQË DUH¿O SRFK¿]HMË RG êHVNÛFK VRFKDĆĎ 0LORVODYD &KOXS¿êH 9ODGLPËUD -DQRXxND D )UDQWLxND 3DFËND


QH RE\êHMQ¿ FHVWD 'DYLGD 9¿YU\ GR SU¿FH N

HQË VQDG GQH NG\ E\ VH JXP\ PÇKR DXWD êL êDVWøML PÇKR NROD QHGRWÛNDO\ GODæE\ 3RGROË SURWRæH VMËæGËP ] GREHxVNÇKR NRSFH D FHVWRX GR FHQWUD YæG\ PXVËP SURWQRXW RQX KDUPRQLFNRX êWYUČ 1HMSUYH PËMËP NG\VL OHKNRQRKRX QD VORXSHFK VH Y]Q¿xHMËFË YLOX DUFKLWHNWD .DUOD 3UDJHUD QDVORXFKDMËFË HOHJDQFL SRORYLQ\ VWROHWË 7XWR NYDOLWQË ĆDGRYRX NRQIHNFL YxDN SR]GøML UR]xËĆLO .G\æ VH RæHQLO MHKR V\Q 3UDJHU QHMSUYH ]DVWDYøO OHKNRQRKÇ VORXS\ D NG\æ VH YGDOD GFHUD RxSHUNRYDO GĎP VSROHêQø VH VYÛP ]HWøP DUFKLWHNWHP -DQHP /DXGRX LQGXVWUL¿OQø ]UHF\NORYDQRX SRORYLQRX RFHORYÇKR VLOD NWHURX VYÛP SĎONUXKHP SRORæLO QD SUDYRØKORX KPRWX EXGRY\ êËPæ Y\WYRĆLO Y GR-

86 |

EHxVNÇP NRSFL QHSĆHKOÇGQXWHOQRX VYËWËFË NĆLYNX NWHU¿ PL YæG\ V\PEROL]RYDOD Y\FK¿]HMËFË VOXQFH 3DN Xæ PXVËP SĆHWQRXW WUDGLêQË VWËQDGHOVNRX 5R]GøORYDFË WĆËGX NWHU¿ YxDN QHVH MPÇQR QH -DURVODYD )RJODUD DOH JHQHU¿OD -HUHPHQND NWHUÛ RVYRER]RYDO 3UDKX 1D WÇWR GRSUDYQË VSRMQLFL SRWN¿Y¿P NU¿VQÇ 'RP\ NQLKWLVNDĆĎ ] URNX NWHUÇ VW¿OH SR OHWHFK SRVN\WXMË E\WRYÛ NRPIRUW YøWxË QHæ ĆDGD SR]GøMxËFK SDQHORYÛFK VWDYHE 7R Xæ xODSX SRGÇO SURODPRYDQÇKR SORWX åOXWÛFK O¿]QË MHæ VL ĆDGX OHW GUæHO\ RQHQ QLNG\ VH MLæ QHYU¿WLYxË RGH]QøOÛ VPXWHN ]D SUYQË UHSXEOLNRX 6RXêDVQÇ ]DWUDNWLYQøQË PL QHYDGË YËW¿P KR 0QRKG\ Y QRFL Y\XæËY¿P MHKR EHDFKRYÛFK SËVNRYÛFK NXUWĎ SR


32'2/« 32' /8328 '$9,'$ 9 95<

NWHUÛFK QHSRKUGQX DQL S¿U WHPS\ Y RVYøæXMËFË ĆHFH .G\æ UR]KUQXML YRG\ 6PHWDQRY\ 9OWDY\ D QDGH PQRX VH êHUQDMË REU\V\ 9\xHKUDGX SĆLSDG¿P VL æH QDSOĀXML êHVNRX Q¿URGQË WUDGLFL -H WR ØSOQø MLQÛ SRFLW QHæ NG\æ êORYøN SURUD]Ë YRGX SRGROVNÇKR ED]ÇQX NWHUÛ MH SR S¿U PHWUHFK QD GUXKÇ VWUDQø NROHMË VPøĆXMËFËFK GR FHQWUD PøVWD 7DWR VWDYED ] URNX RG Y\QL NDMËFËKR DUFKLWHNWD 5LFKDUGD 3RG]HPQÇKR QDKUDGLOD FHPHQW¿UQX ] VWROHWË NWHU¿ EL]DUQø VWUPøOD VYÛPL NRPËQ\ Dæ GR OHW VWROHWË NG\ E\OD ]ERĆHQD $UFKLWHNWXUD ED]ÇQX ]DNOHW¿ GR V\PEROLFNÇ YOQ\ MH GĎND]HP æH L Y VRFLDOLVWLFNÇ GREø QHNYDOLWQËKR GHWDLOX E\OR PRæQR QHSURMHNWRYDW D XKOËGDW VWDYEX NWHU¿ MH VW¿OH KUGRX YL]LWNRX GREUÇKR WYĎUFH 1D ED]ÇQX P¿P U¿G L VRFKDĆVNRX YÛ]GREX QHMHQ Y HOHJDQFL Y\NRQ]RORYDQÇ VNRNDQVNÇ

.$9.< 1$ +25 &+ u 9ÛVWDYED WHOHYL]QËKR FHQWUD QD .DYêËFK KRU¿FK WUYDOD EH]P¿OD SøWDWĆLFHW OHW 3ĎYRGQø VH SRêËWDOR VH GYøPD DUH¿O\ DOH QDNRQHF E\OD Y\VWDYøQD MHQ ]¿SDGQË ê¿VW QD ĖYÛFKRGøĠ Y\URVWOD MHQ DGPLQLVWUDWLYQË EXGRYD QD]ÛYDQ¿ SRGOH ]YO¿xWQËKR SĎGRU\VX eURKOËNr 6WDYEX SURMHNWRYDO WÛP DUFKLWHNWD 9¿FODYD $XOLFNÇKR NWHUÛ PLPR MLQÇ QDYUKO L WROLN GLVNXWRYDQRX åLæNRYVNRX Yøæ

1$31÷7( 3/$&+7< u 3URWL NRVWHOËNX ]H VWROHWË VFKRYDQÇKR ]D WUDPYDMRYÛPL NROHMHPL VWRMË XQLN¿WQË FHORGĆHYøQ¿ ORGøQLFH éHVNÇKR <DFKW .OXEX SRVWDYHQ¿ Y URFH QD KU¿]L SĆËVWDYX -HGQD ] QHMVWDUxËFK NOXERYÛFK VWDYHE Y 3UD]H P¿ DGUHVX 3ĆËVWDY D MHMËP DXWRUHP MH VWDYLWHO jDPRQLO 3ĆËPR SRG ORGøQLFË MH SĆËVWDY Y\EDYHQÛ HOHNWULFNÛP SURXGHP SLWQRX YRGRX V ØYD]LxWøP SUR KRVWXMËFË ORGø D NROHMLxWL SUR MHMLFK Y\WDæHQË QD EĆHK Y ]LPø 0ËVWQË NOXE Y VRXêDVQRVWL VGUXæXMH QD êOHQĎ V FFD ORGøPL

YøæH DOH L VW\OL]RYDQÇKR SODYFH QDG YVWXSHP GR DUH¿OX RG VRFKDĆH 0DUWLQD &KOXS¿êH NWHUÛ MDNR E\ NUDXORY¿QËP Y\EË]HO N Q¿YxWøYø '¿OH Pø QD FHVWø SRGÇO 9OWDY\ SĆLEU]óXMH IXQNFLR QDOLVWLFN¿ VRNRORYQD Y MHMËæ SRG]HPQËFK UHVWDXUDêQËFK SURVWRU¿FK Y]QLNOD QHMHGQD NXOWRYQË KLVWRUND QHMHQ GLYDGOD 6NOHS DOH L QDxLFK RWFĎ NWHĆË Y GUHVX 7- 3RGROË GREÛYDOL KLVWRULFNÇ WLWXO\ Y K¿]HQÇ Y GREø KLWOHURYVNÇ RNXSDFH NG\ WHQWR OHKFH DEVXUGQË Q¿URGQË VSRUW E\O XUêLWRX IRUPRX QHVRXKODVX V RNXSDFË éHVNRVORYHQVND 7RWR PËVWR E\OR SRGREQø MDNR åOXWÇ O¿]Qø SĆHG S¿U OHW\ Y]NĆËxHQR D RæLOR QRYÛPL VWRO\ D ODYLFHPL SĆLSRPËQDMËFËPL WøORFYLêQÇ Q¿ĆDGË 6KRGRX RNROQRVWË MVHP PøO PRæQRVW VH QD WÇWR SĆHPøQø DUFKLWHNWRQLFN\ SRGËOHW D QDYËF ML GRSOQLW REĆË NRO¿æË ]H æLYRWD VRNROQËNĎ D K¿]HQN¿ĆĎ Y 3RGROË 'R SU¿FH PQH YxDN æHQRX PRKXWQÇ ]¿EøU\ YHVODĆĎ ] 9HVODĆVNÇKR RVWURYD NWHUÛ MH ]YO¿xWQË WLFKRX R¿]RX WÇPøĆ YH VWĆHGX PøVWD .GH ] YHONÛFK YUDW ORGøQLF FR FKYËOL Y\Q¿xHMË XURVWOË VYDORYFL YHOLFH GORXKÇ xWËKOÇ G\QDPLFNÇ D NU¿VQÇ ORGø MHæ SDN WLxH UR]ĆH]¿YDMË ĆHNX RSĆHGHQRX

|


32'2/« 32' /8328 '$9,'$ 9 95<

é,67§08 9j( é,67§ u %XGRYD YRG¿UQ\ SĆLSRPËQDMËFË PRQXPHQW¿OQË DQWLFNÛ FKU¿P WYRĆË QHSĆHKOÇGQXWHOQRX GRPLQDQWX 3RGROË -HGQD ] QHMNU¿VQøMxËFK SUĎP\VORYÛFK VWDYHE MH GËOHP DUFKLWHNWD $QWRQËQD (QJHOD 9RGD ] 9OWDY\ VH êLVWLOD Y W]Y KUXERFH]HFK SĆHGILOWUHFK SRWÇ Y MHPQÛFK ILOWUHFK D Q¿VOHGQø Xæ SURXGLOD GR YRGRYRGQË VËWø Y REMHPX FFD P GHQQø 9ÛVWDYED SURxOD GYøPD HWDSDPL u Y WÇ GUX KÇ PH]L OHW\ Y]QLNOR L MLæQË SUĎêHOË MHKRæ GRPLQDQWX WYRĆË MHGHQ¿FW VRFK ]Q¿]RUĀXMËFËFK SĆËWRN\ 9OWDY\ 'QHV VORXæË YRG¿UQD MDNR UH]HUYQË ]GURM YRG\ D MH VFKRSQ¿ GRGDW ML EøKHP KRGLQ GR SURFHQW SUDæVNÛFK GRP¿FQRVWË

ĆDGRX E¿MË D SRYøVWË ąHNX MHMËæ SRYRGË VW¿OH ]SUDFRY¿Y¿ D êLVWË MHGQD ] YĎEHF QHMNU¿VQøMxËFK VWDYHE FHOÇ 3UDK\ D WR WUDGLFLRQDOLVWLFN¿ PRQXPHQW¿OQË EXGRYD 3UDæVNÇ YRG¿UQ\ SURIHVRUD $QWRQËQD (QJHOD VWDYøQ¿ YH GYRX HWDS¿FK Y OHWHFK u D u $UFKLWHNWXUD E\OD WDN VLOQ¿ D MHGLQHêQ¿ D QH]DVWXSLWHOQ¿ æH L Y QHUDGRVWQÛFK OHWHFK PXVHOL NRPXQLVWÇ YøUQø FWËW SĎYRGQË ]¿PøU %XGRYD MH QHMHQ HOHJDQWQË YH VYÛFK SĆËVQÛFK IDV¿G¿FK GøOHQÛFK KOXERNÛPL VWËQ\ VORXSĎ D SRORVORXSĎ DOH MH WDNÇ SURYRQøQ¿ VRFKDPL 9OWDY\ D MHMËFK SĆËWRNĎ 3RG SĆËVQÛP SO¿xWøP XNUÛY¿ MHGQ\ ] QHMKDUPRQLêWøMxËFK LQGXVWUL¿OQËFK SURVWRU , NG\æ VH MHGQ¿ R SRXKÇ êLVWLFË ED]ÇQ\ Q¿YxWøYQËN ]GH VSËxH ]DæËY¿ SRFLW MDNR Y FKU¿PX YRG\ êL Y REĆË NĆWLWHOQLFL 5R]KRGQø VWRMË ]D WR EøKHP GQĎ RWHYĆHQÛFK GYHĆË W\WR SURVWRU\ QDYxWËYLW QDYËF MH ]GH YHOLFH GREĆH XVSRĆ¿GDQÇ PX]HXP YRG¿UHQVWYË YêHWQø YWLSQÛFK GRERYÛFK LOXVWUDFË D UÛPRYDêHN -RVHID /DG\ -¿ PXVËP YxDN G¿O Y SRGROVNÇ VWU¿QL WXxËP PQRæVWYË IDQWDVWLFNÛFK IXQNFLRQDOLVWLFNÛFK YLO QDG QLPLæ SĆËMHPQø UR]WĆËxWøQRX KPRWX NRSFH XNRQêXMH SHYQ¿ VWDYED éHVNÇ WHOHYL]H YHGOH QËæ MH ĆDGD VRXêDVQÛFK ]GDĆLOÛFK RE\WQÛFK GRPĎ PH]L QLPLæ VH SU¿Yø GRNRQêXMH YøWxË SORxQ¿ EXGRYD VH ]DSDPDWRYDWHOQRX GËURX XSURVWĆHG RG DWHOLÇUX $ ' 1 6 3RGROË SRPDOX MLæ RSRXxWËP = Y\VRNÇ NDPHQQÇ QDYLJDFH VKOËæËP QD ]¿WRNX W]Y +DIQ NWHUÇPX YÇYRGË Y GĆHYøQÇ KDUPRQLL NOXERYQD YRGQËKR NOXEX D NGH NG\æ PL Y ]LPø SĆHMH xWøVWË VL GRSĆ¿Y¿P GDOxËKR QHWUDGLêQËKR SRKOHGX QD VODYQÛ 9\xHKUDG D WR VLFH ]H ]DPU]OÇ KODGLQ\ $ RSUDYGX SRVOHGQË SR]GUDY SDWĆË SRURGQLFL RG DUFKLWHNWD 5XGROID .ĆËæHQHFNÇKR NGH MVHP VH QDURGLO QHMHQ M¿ DOH WDNÇ QøNWHUÇ PRMH GøWL 5RPDQWL]XMËFË D GR SĆËMHPQÛFK NĆËGHO UR]GUREHQ¿ QHREDURNQË VWDYED MH SR O¿]HĀVNX SURWN¿QD Y]URVWOÛPL VWURP\ D GHFHQWQø XVD]HQD SRG VWUPÇ KUDGE\ RSHYQøQË u 9\xHKUDGX =D WXQHOHP êËKDMË GDOxË VNYRVW\ u MHGLQHêQÇ NXELVWLFNÇ YLO\ 7DQêËFË GĎP 0¿QHV 1¿URGQË GLYDGOR D WDN VW¿OH G¿O Dæ GR .DUOËQD 7ÇPøĆ NDæGÛ GHQ VL GRSĆ¿Y¿P WHQWR DUFKLWHNWRQLFNÛ ]¿æLWHN QD NWHUÛ MH SRYÛxHQD RE\êHMQ¿ FHVWD GR SU¿FH

88 |

David Vávra: Vodárna Podolí Antický chrám vody v tradicionalistickém obleku Denně pijeme lok po loku z řeky, ba i z luhů a hájů potoky Smetanovu Vltavu a její přítoky $NDGHPLFNÛ DUFKLWHNW 'DYLG 9¿YUD PXæ V QHXYøĆLWHOQø xLURNÛP ]¿EøUHP ]¿MPĎ D GRYHGQRVWË 3URVODYLO VH QHMHQ MDNR Y\QLNDMËFË DUFKLWHNW DOH WDNÇ MDNR KHUHF VSLVRYDWHO D E¿VQËN 9\UĎVWDO D GRGQHV E\GOË Y 3UD]H %UDQËNX VSROX]DNO¿GDO GLYDGOR 6NOHS MHKRæ GRPRYVNRX VFÇQRX MH GQHV SRSXO¿UQË 'LYDGOR 'REHxND VËGOËFË QD EUDQLFNÇP NRSFL .RQHFNRQFĎ PQRKR PËVW Y %UDQËNX L VRXVHGQËP 3RGROË QHVH e9¿YURY\ DUFKLWHNWRQLFNÇ VWRS\r u NURPø ]PËQøQÇKR GLYDGOD MH WR Y\KOËGND D KĆLxWø QD 'REHxFH D SĆHGHYxËP NRVWHOËN éHVNREUDWUVNÇKR VERUX HYDQJHOLFNÇKR QHER SRGROVNÛ +RVWLQHF 1D 6WDUÇ 6RNRORYQø


VNO¿G¿QË SRGROVNÇ PR]DLN\ ¸]HPË UR]SURVWËUDMËFË VH RG 9\xHKUDGX SR %UDQËN SĆHGVWDYRYDOR MHxWø SRê¿WNHP PLQXOÇKR VWROHWË REOËEHQÛ FËO QHGøOQËFK YÛOHWĎ 3UDæDQĎ $OH NGR QHPøO NRê¿U D QHFKWøOR VH PX SODWLW ]D GURæNX êL ILDNU WRKR êHNDO SRĆ¿GQÛ SøxË YÛOHW 'QHV VH VHP ] FHQWUD 3UDK\ GRVWDQHWH EøKHP S¿U PLQXW DXWHP WUDPYDMË QHER WĆHED SĆËYR]HP 'ĎYRGĎ SURê VH VHP Y\GDW QHER VL WX GRNRQFH e]DORæLW KQË]GRr H[LVWXMH QHSRêËWDQø 3RGROË Y VRXêDVQRVWL SDWĆË N QHM]DMËPDYøMxËP D QHMY\KOHG¿YDQøMxËP SUDæVNÛP ORNDOLW¿P =DêËQ¿ QD 3DQNU¿FL SĆLEOLæQø Y PËVWø VWDQLFH PHWUD 3UDæVNÇKR

|


12&29 1« 1$ ą(&( u %RWHO 5DFHN E\O SRVWDYHQ QD NRQFL OHW MDNR MHGHQ ]H WĆË SUDæVNÛFK ERWHOĎ 1DMGHWH KR Y ]HOHQÇ R¿]H NGH æLMË D KQË]GË GLYRNÇ NDFKQ\ UDFNRYÇ D ODEXWø -HGLQHêQÛP ]SĎVREHP WDN ]DSDG¿ GR NU¿VQÇ SĆËURGQË VFHQHULH 3RGROVNÇKR Q¿EĆHæË 3ĆLWRP P¿ VWUDWHJLFNRX SRORKX u QDFK¿]Ë VH WRWLæ eFR E\ NDPHQHP GRKRGLOr RG FHQWUD %RWHO XUêHQÛ N FHORURêQËPX XE\WRYDFËPX D UHVWDXUDêQËPX SURYR]X MH VSROHKOLYø XNRWYHQ NH EĆHKX RVPL ODQ\ D WĆHPL YVWXSQËPL PĎVWN\ 'ËN\ WRPX QHXWUSøO ØMPX SĆL æ¿GQÇ ] SRYRGQË NWHUÇ 3UDKX RKURæRYDO\ DQL SĆL WÇ QHMKRUxË Y URFH

SRYVW¿QË D UR]SURVWËU¿ VH SRGÇO SUDYÇKR EĆHKX 9OWDY\ RG 9\xHKUDGX SR %UDQËN 0DOHEQÛ NRXW 3UDK\ SĆHN\SXMH PQRæVWYËP KLVWRULFNÛFK VNYRVWĎ D MHGLQHêQÛFK ]DMËPDYRVWË 2VWDWQø æH VH MHGQ¿ R YÛMLPHêQÇ PËVWR WR YøGøO Xæ ĆËGËFË XêLWHO )UDQWLxHN +ROHêHN ]H xNRO\ 3RGROË 'YRUHFNÇ NWHUÛ VL Y URFH GR SDPøWQË NQLK\ SR]QDPHQDO e2EHF 3RGROË u 'YRUHF UR]ORæHQD MHVW QD MLæQË SDWø KRU\ 9\xHKUDGVNÇ QD SUDYÇP EĆHKX VWĆËEURMDVQÇ 9OWDY\ D SRG SRVY¿WQÛP 9\xHKUDGHP =DXMËP¿ MHGQR ] QHMNU¿VQøMxËFK UR]NRxQÛFK D PDOHEQÛFK SRGROË 9OWDY\ D OHæË P QDG KODGLQRX PRĆH 2EODVW Y QËæ VH QDOÇ]¿ E\OD Y xHGÇ G¿YQRYøNRVWL YHOLFH SĆËMHPQÛP WLFKÛP D VWLQQÛP ]¿WLxËP D MLæ Y GREø VLOQÇ VO¿Y\ D OHVNX NQËæHFËKR D NU¿ORYVNÇKR VËGOD 9\xHKUDGX E\OD WDWR NUDMLQND ]DOLGQøQD r

|

HARMONIE CHUTI A DESIGNU u 6RKR 5HVWDXUDQW *DUGHQ u H[NOX]LYQË JDVWURQRPLFNÛ SRGQLN V NU¿VQÛP LQWHULÇUHP D WHUDVRX ]H NWHUÇ MH YÛKOHG QD VPËFKRYVNRX VWUDQX E\O RWHYĆHQ Y OHGQX SR NRPSOHWQË UHNRQVWUXNFL EÛYDOÇ ĆHFNÇ UHVWDXUDFH 9]QLNO WDN SURVWRU NGH VH VQRXEË DUFKLWHNWRQLFN\ D GHVLJQRYø YÛMLPHêQÇ SURVWĆHGË VH xSLêNRYRX NXFK\QË D NYDOLWQËP VHUYLVHP 'ËN\ SĆËMHPQÇ SRNOLGQÇ D GLVNUÇWQË DWPRVIÇĆH VL 6RKR ]D êW\ĆL URN\ H[LVWHQFH REOËELOD ĆDGD 3UDæDQĎ ]DKUDQLêQËFK Q¿YxWøYQËNĎ L ]Q¿PÛFK RVREQRVWË NWHUÇ LQWLPQË SURVWĆHGË Y\XæËYDMË SUR RVREQË VFKĎ]N\ GĎOHæLW¿ REFKRGQË MHGQ¿QË QDUR]HQLQRYÇ SDUW\ L VYDWE\ =DYËW¿WH OL GR 6RKR R YËNHQGX V GøWPL R ]¿EDYX VH MLP SRVWDU¿ NODXQND j¿UND QHER -DVPËQND 3¿WN\ MVRX ]DVH Y\KUD]HQÇ KXGHEQËP YHêHUĎP


32'2/« =1 0§ 1(=1 0§

'2 35 &( 3/8-7( /2'« u 3ĆËYR]\ SDWĆLO\ N 9OWDYø RGHG¿YQD -HQæH MDN Y]QLNDO\ PRVW\ YøWxLQD ] QLFK VH SRVWXSQø UXxLOD 1RYRGRE¿ KLVWRULH SUDæVNÛFK SĆËYR]Ď VH ]DêËQ¿ RSøWRYQø SV¿W Y URFH D RG WÇ GRE\ REOLED SĆHSUDY\ ORGË Y U¿PFL 3UDæVNÇ LQ WHJURYDQÇ GRSUDY\ VWRXS¿ ]¿YUDWQÛP WHPSHP 2QR MH SĆHFH MHQRP SĆËMHPQøMxË Y\UD]LW GR SU¿FH êL xNRO\ SR ĆHFH QHæ SĆHSOQøQRX WUDPYDMË êL PHW UHP 3ĆËYR] MH REOËEHQÛ WDNÇ X F\NOLVWĎ SURWRæH MLP SRP¿K¿ SĆHNRQDW 9OWDYX Y PËVWHFK NGH MLQÇ VSR MHQË SĆHV ĆHNX FK\EË $ SURWRæH ]GH SODWË MË]GHQN\ 0+' VWDO\ VH SĆËYR]\ VRXê¿VWË SUDæVNÇ PøVWVNÇ KURPDGQÇ GRSUDY\ -HQ ]D ORĀVNÛ URN SĆHSODYLO\ FHVWXMËFËFK 1RYRGREÛ SĆËYR] 3 VSRMXMH YOWDYVNÇ EĆHK\ PH]L 3RGROËP ]DVW¿YND 9HVODĆVNÛ RVWURY D 6PËFKRYHP /LKRYDU /Ró L REø ]DVW¿YN\ MVRX EH]EDULÇURYÇ D XPRæĀXMË VQDGQÛ SRK\E KDQGLFDSRYDQÛP OLGHP L FHVWXMËFËP V NRê¿UN\ D NRO\

-'( 6( 1$ å/87.< u åOXWÇ O¿]Qø NWHUÇ VH UR]NO¿GDMË QD SORxH WĆL D SĎO KHNWDUX H[LVWXMË Xæ RG êHUYQD 1¿]HY GRVWDO\ SRGOH FKDUDNWHULVWLFNÇ EDUY\ RSORFHQË NDELQ D EXGRY .URPø åOXWÛFK O¿]QË H[LVWRYDO\ SĎYRGQø L 0RGUÇ O¿]Qø XUêHQÇ SUR ERKDWxË 3UDæDQ\ 2ERMË SĆHGVWDYRYDO\ Dæ GR NRQFH OHW NXOWRYQË PËVWR NGH VH VFK¿]HOL OLGÇ DE\ VH YøQRYDOL UHNUHDFL RGSRêLQNX D VSRUWX 3RVWXSHP êDVX YxDN REOLED eæOXWHNr XSDGDOD u Q¿YxWøYQRVW NOHVDOD RE\YDWHOÇ 3UDK\ ]DêDOL MH]GLW ]D RGSRêLQNHP VW¿OH YËFH L ]D KUDQLFH PøVWD 1DYËF 9OWDYX RFKODGLOD Y URFH 6ODSVN¿ SĆHKUDGD =DĆË]HQË VW¿UOR QLNGR GR QøM QHLQYHVWRYDO 'ËOR ]N¿]\ GRNRQDOD SRYRGHĀ Y VUSQX NWHU¿ RGSODYLOD QD SĎYRGQËFK NDELQHN $QHER WR E\O QDRSDN ]¿VDK VKĎU\ NWHUÛ QDVWDUWRYDO QRYRX KLVWRULL VODYQÛFK O¿]QË" 3Rê¿WNHP URNX VH VWDOD SURYR]RYDWHOHP O¿]QË VSROHêQRVW 7DLNR D ]DK¿MLOD UR]V¿KORX UHNRQVWUXNFL 1¿NODGHP PLOLRQĎ NRUXQ VH DUH¿O ]PøQLO Y PXOWLIXQNêQË VSRUWRYQø UHOD[DêQË FHQWUXP Y MHGQÇ ] QHMNU¿VQøMxËFK SĆËURGQËFK ORNDOLW QD EĆHKX 9OWDY\ /HWRV VODYË PËVWR NWHUÇ SĎYRGQø VORXæLOR MDNR SĆHNODGLxWø D NRWYLxWø YRUĎ VWR OHW $ EXGH WR YHONROHSÇ QD LQVSHNFL SĆLMHGH L V¿P FËVDĆ )UDQWLxHN -RVHI , éDV Y O¿]QËFK VH PH]L D êHUYQHP YU¿WË ]S¿WN\ R VWR OHW

32'§/ 92'< u 1HMIUHNYHQWRYDQøMxË SUDæVN¿ F\NORVWH]ND ]DêËQ¿ Y 3RGROË SRG 9\xHKUDGVNRX VN¿ORX D YHGH SĆHV %UDQËN D 0RGĆDQ\ Dæ QD =EUDVODY NGH QDYD]XMH QD VLOQLFL GR 9UDQÇKR QDG 9OWDYRX 6WH]ND MH Y FHOÇP ØVHNX SRNU\WD æLYLêQÛP SRYUFKHP DVIDOW WDN DE\ XPRæĀRYDOD SRKRGOQRX MË]GX QHMHQ SUR KRUVN¿ NROD DOH WDNÇ SUR VLOQLêQË NROD D EUXVODĆH 7UDVD MH GORXK¿ NP D GHQQø QD QL PËĆË PQRKR QDGxHQFĎ ] FHOÇ 3UDK\ $ WDNÇ VW¿OH YËFH PDPLQHN V NRê¿UN\ NWHUÇ KQHG QD ]Dê¿WNX F\NORVWH]N\ QD]XMË LQ OLQH EUXVOH D PËVWR QD SURFK¿]NX VH Y\GDMË V GøWPL QD PQRKHP ]¿EDYQøMxË SURMËæóNX 0H]L GXEQHP D SRVOHGQËP GQHP URNX SUREøKO QD WÇWR WUDVH SUĎ]NXP SĆL NWHUÇP VêËWDêH (FR FRXQWHU ]D]QDPHQDO\ WÇPøĆ êWYUW PLOLRQX SUĎMH]GĎ F\NOLVWĎ

|


32'2/« =1 0§ 1(=1 0§

26/$9$ 0$7(ą679« u 0QRKÇ PDPLQN\ NWHUÇ SĆLYHGO\ VYÇ GøWL QD VYøW Y SRGROVNÇ SRURGQLFL DQL QHWXxË NGR VW¿O ]D ]¿PøUHP Y\EXGRYDW WRWR YÛMLPHêQÇ VDQDWRULXP 3URIHVRU 08'U 5XGROI -HGOLêND MH WRWLæ VSËxH VSRMRY¿Q VH Y]QLNHP QHGDOHNÇKR ØVWDYX SUR SRVWLæHQÇ GøWL NWHUÛ E\O WDNÇ SR QøP SRMPHQRY¿Q 8æ PÇQø VH YË æH WR E\O SU¿Yø RQ NGR SĆLxHO V P\xOHQNRX ]DORæLW ØVWDY NGH EXGRX SDFLHQWL OÇêHQL SR GOH QHMQRYøMxËFK SR]QDWNĎ PRGHUQË PHGLFËQ\ D ]¿URYHĀ Y GĎVWRMQÇP D SĆËMHPQÇP SURVWĆHGË 1¿NODGQ¿ VWDYED Y]QLNOD Y OHWHFK Dæ D QD MHMË UHDOL]DFL VH SRGËOHOR L PQRKR OÇNDĆĎ 1D VYRX GREX YHOPL RGY¿æQÛ SURMHNW UR]YOQøQÇKR NRPSOH[X Y]¿MHPQø SURSRMHQÛFK êW\Ć D SøWLSDWURYÛFK SDYLORQĎ Y\xHO ] WYĎUêË GËOQ\ 5XGROID .ĆËæHQHFNÇKR SURIHVRUD DUFKLWHNWXU\ D SR]HPQËKR VWDYLWHOVWYË é987 2EMHNW V PËVWQRVWPL GHNRUDWLYQø SRMHGQDQRX IDV¿GRX D KRQRVQø SĎVREËFË YVWXSQË KDORX MH Y VRXêDVQRVWL MHGQËP ] QHMUHVSHNWRYDQøMxËFK ]GUDYRWQLFNÛFK ]DĆË]HQË ]DPøĆHQÛFK QD SÇêL R PDWNX D GËWø Y (YURSø =D QËP MH QHQ¿SDGQø VFKRY¿QR QRYÇ NĆËGOR SĆLOHSHQÇ N Y\xHKUDGVNÇ VN¿OH R NWHUÇ VH ]DVORXæLO VRXêDVQÛ ĆHGLWHO ¸VWDYX SUR SÇêL R PDWNX D GËWø GRF 08'U -DURVODY )H\HUHLVO &6F 1D UR]GËO RG ĆDG\ NROHJĎ VH GRGQHV QH]ĆHNO SU¿FH QD SRURGQËP D RSHUDêQËP V¿OH D NRPEL QXMH ML V PDQDæHUVNÛPL SRYLQQRVWPL

0('9÷', 9÷'« u 5RGLQQÇ FHQWUXP PHGYøGL MH SRPRFË SUR YxHFKQ\ URGLêH E\GOËFË Y SRGROVNÇP WHULWRULX D SĆLOHKOÇP RNROË -H RWHYĆHQÇ RG SRQGøOË GR S¿WNX KRG D NURPø KHUQ\ QDEË]Ë NURXæN\ SUR GøWL RG NRMHQHFNÇKR YøNX GR OHW KOËG¿QË L SRG YHêHUQË VHPLQ¿ĆH SUR URGLêH D RVWDWQË Q¿YxWøYQËN\ 0DPLQN\ VL ]GH PRKRX RGSRêLQRXW X NQËæN\ QHER êDVRSLVX SUDFRYDW QHER VL Y\ĆL]RYDW H PDLO\ 0LPLQND PRKRX PËW X VHEH YøWxË GøWL VH ]DEDYË QD QøNWHUÇP ] NURXæNĎ êL Y KHUQø 9 W]Y 0DPD RIILFH MH ZL IL SĆLSRMHQË SUR PDPLQN\ V GøWPL ]GDUPD RVWDWQË SODWË .ê KRG %øKHP S¿WHêQËFK RGSROHGQË VORXæË KHUQD SUR SRĆ¿G¿QË GøWVNÛFK QDUR]HQLQRYÛFK RVODY

|


6»529§ .5 /29679« u 1DYxWËYËWH OL SURGHMQX QD URKX SRGROVNÇKR Q¿EĆHæË D XOLFH 1D 'ROLQ¿FK RFLWQHWH VH REUD]Qø ĆHêHQR Y eKRODQGVNÇ VÛU¿UQør =GHMxË eVÛURY¿ REFKRGQË VSROHêQRVWr H[LVWXMH RG ĆËMQD NG\ ]DêDOD GRY¿æHW VÛU\ SĆËPR ] PøVWD 9HHQHQGDDO RG ]NXxHQÇKR YÛUREFH u URGLQQÇ ILUP\ 9HHQGDOHU .DDV D ]¿URYHĀ REFKRGQËND VH VÛU\ .DDVKDQGHO - 9DQ %HHN 9 SURGHMQø VH NXV\ VÛUD RGNUDMXMË ]H VÛURYÛFK ERFKQËNĎ SRGOH SĆ¿QË ]¿ND]QËND PHQxË VÛU\ VH QHSRUFXMË DOH SURG¿YDMË VH Y SĎYRGQËP REDOX =¿URYHĀ VL PĎæHWH Y\EUDW ] YËQ SRFK¿]HMËFËFK ] YLQDĆVWYË VODYQÛFK IUDQFRX]VNÛFK KHUFĎ 3LHUUD 5LFKDUGD D *ÇUDUGD 'HSDUGLHX PDOÛFK L Y\KO¿xHQÛFK PRUDYVNÛFK YLQDĆVWYË QHER ]H VW¿OH YËFH REOËEHQÛFK MLKRDPHULFNÛFK YËQ . VÛUĎP QDEË]HMË L UR]OLêQÇ SRUFRYDFË D VHUYËURYDFË Q¿êLQË DE\ VL eVÛURPLOFLr PRKOL ODKRGQRX GREURWX SRĆ¿GQø Y\FKXWQDW L GRPD

+2632'$ 6 '8j« u +RVWLQHF 1D VWDUÇ 6RNRORYQø MH Y REMHNWX 6RNROD 3RGROË QD Q¿EĆHæË 3URYR] ]DK¿MLO D WR SR NRPSOHWQË WĆËPøVËêQË UHNRQVWUXNFL $XWRUHP LQWHULÇUX MH EUDQLFNR SRGROVNÛ URG¿N D SDWULRW u DNDGHPLFNÛ DUFKLWHNW 'DYLG 9¿YUD NWHUÛ KR Y\WYRĆLO VSROX V NROHJRX 5REHUWHP 'DĀNHP $ SURWRæH MH KRVWLQHF QHGËOQRX VRXê¿VWË EXGRY\ 6RNROD NGH VH FYLêË Xæ RG URNX QHVH VH L MHKR ]DĆË]HQË Y eWøORFYLêQÇPr GXFKX $æ VL G¿WH SLYR XVD]HQË QD exYÇGVNÇ EHGQør RSĆHQL R eNODGLQXr D UR]KOÇGQHWH VH SR PËVWQRVWL GRFHQËWH MHGQRGXFKRVW KUDYRVW D YWLS JHQL¿OQË P\xOHQN\ $ SURWRæH N KRVWLQFL SDWĆË L UR]V¿KO¿ OHWQË ]DKU¿GND V QRKHMEDORYÛP KĆLxWøP QHPXVË VH YDxH VSRUWRY¿QË RPH]LW MHQ QD Y]SËU¿QË SĎOOLWUĎ

|


text -LĆË 9DxHN foto /DPERUJKLQL 3UDKD $XWR ([QHU

]QDPHQË EÛND O

VWDWQø EÛYDOÛ xÇIGHVLJQÇU DXWRPRELON\ /XF 'RQFNHUZRONH LQVSLUDFL ]Q¿PÛP NRPLNVHP QLMDN QHSRSËU¿ 1DRSDN =DWËPFR MLQË Q¿YUK¿ĆL VH RGND]XMË QD KRGLQN\ ,:& NXFK\ĀVNÇ GRSOĀN\ $OHVVL QHER *XJJHQKHLPRYR PX]HXP Y 1HZ <RUNX MHPX YæG\ LPSRQRYDO YĎ] NWHUÛ E\ E\O QDWROLN VLOQÛ æH E\ GRN¿]DO VQDG L QHPRæQÇ u OÇWDW 2QD EÛêË VËOD ] QøM Y\]DĆXMH L NG\æ Y NOLGX RGSRêËY¿ ]DSDUNRYDQÛ Y VKRZURRPX VSROHêQRVWL $XWR ([QHU YH )UH\RYø XOLFL QD 3UD]H 3U¿Yø $XWR ([QHU WXWR ]QDêNX RG NYøW

QD ]DVWXSXMH D SURYR]XMH L SUYQË DXWRVDORQ /DPERUJKLQL Y EÛYDOÛFK ]HPËFK YÛFKRGQËKR EORNX V YÛMLPNRX 0RVNY\ /DPERUJKLQL 0XUFLÇODJR /3 MH VSHFL¿OQË HGLFË MHæ VNUÛY¿ SRG NDSRWRX GYDQ¿FWLY¿OHF REVDKX OLWUX D VW¿GR GLYRNÛFK NRQË 1HMOHSxË QD WRPWR DXWø Y]QLNOÇP V\PELÑ]RX LWDOVNÇ REVHVH VXSHUDXW\ D QøPHFNÇ GĎVOHGQRVWL MH VWDUWRYDW D SĆLG¿YDW SO\Q åH VH MHQ WDN QøêHKR QH]DOHNQHWH" 7DN SR]RU QD XxL 'RNRQFH L VWDUWÇU P¿ GXVLYø VNĆËSDYÛ ]YXN Q¿VOHGRYDQÛ


.7(5§ $872 1$ 69÷7÷ -( 1(-5<&+/(-j«" 3ą(&( 72 = 3č-é291< -$. 9( 69»&+ 329«'. &+ -('128 97,31÷ 32=1$0(1$/ $0(5,&.» 129,1 ą $ 63,629$7(/ 3 - 2 5285.( =$ å,927 6('÷/ =$ 92/$17(0 9j(+2 02å1§+2 $/( 72+/( /$0%25*+,1, %< 08 9<5$=,/2 '(&+ 085&,§/$*2 j3$1÷/6.< 1(723»5 -( 6325ċ . .7(5» -$.2 %< 9<3$'/ = .5(6%,é(. 2 %$70$129,

RNDPæLNHP NG\ PRWRU ]DĆYH MDNR W\JU SUREX]HQÛ ]DWDK¿QËP ]D RFDV =DWËPFR WĆHED )HUUDUL SËVN¿ Y\VRNR SRVD]HQRX ILVWXOË QDSRGREXMËFË ) WRKOH MH V\PIRQLH SR]RXQĎ D WUXPSHW .DæGÇ SURxO¿SQXWË SO\QX Y\WY¿ĆË RGSRYËGDMËFË ]YXNRYÛ HIHNW 9 QøNWH UÛFK RW¿êN¿FK MH PRWRU SRQøNXG QHRFKRWQÛ DOH Y MLQÛFK SĆË PR KRĆË 3ROHFKWHMWH WHQ VSU¿YQÛ SHG¿O D MHPQø VH UR]MHóWH 3RĆ¿GQø QD QøM xO¿SQøWH KXêHQË ]KUXEQH D FHOÇ DXWR ]DêQH YLEURYDW .G\æ RW¿êN\ SĆHNURêË FLIUX XFËWËWH NRSDQHF GR

]DG 1DG SĆLFK¿]Ë GDOxË WRUQ¿GR VËO\ D KOXNX NWHUÇ Y¿V UDNHWRYø Y\VWĆHOË YSĆHG 0XVËWH PËW GREUÛ SRVWĆHK SRNXG FKFHWH VWLKQRXW SĆLĆD]HQË SĆHG RPH]RYDêHP Y SURWRæH SU¿Yø WDP MH L PD[LPXP YÛNRQX FRæ SĆHGVWDYXMH RSUDYGRYRX YÛ]YX =SĆHYRGRY¿QË MH SĆLWRP WDN GORXKÇ æH Xæ QD GYRMFH P¿WH ]¿YUDWQÛFK NP K = QXO\ QD VWRYNX WR WUY¿ VHNXQG\ PD[LP¿OND MH NP K 1H VW¿W SURWL WRPXWR YR]X MDNR WRUHDGRU Y EÛêË DUÇQø E\FK RSUDYGX QHFKWøO


D

REĆH VL W\ GYD PXæH SURKOÇGQøWH 3RMË MH YËF QHæ VHEHYøGRPÛ ØVPøY OLGË NWHĆË YøGË FR FKWøMË 1DKRĆH MH )HUUXFFLR /DPERU JKLQL 3RFK¿]HO ] IDUP¿ĆVNÇ URGLQ\ D E\]Q\V SRVWDYLO QD WRP æH VNXSRYDO YRMHQVN¿ YR]LGOD D SĆHGøO¿YDO MH QD VWURMH SUR ]HPøGøO FH 5RNX ]DORæLO ILUPX /DPERUJKLQL 7UDWWRUL 6 S $ D SR]GøML ML UR]xËĆLO R YÛUREX NOLPDWL]DFË D KRĆ¿NĎ -DNR SRGQLNDWHO YODVWQLO YR]\ 0DVHUDWL D )HUUDUL VH NWHUÛPL YxDN QHE\O ØSOQø VSRNRMHQ .G\æ VL MHGQRX X (Q]D )HUUDULKR VWøæRYDO QD NYDOLWX VSRMN\ X PR GHOX *7 E\OR PX RGVHNQXWR æH VL PĎæH MH]GLW WUDNWRUHP

96 |

7R )HUUXFFLD /DPERUJKLQLKR RSUDYGX Y\WRêLOR =YO¿xČ NG\æ SDN Y GËOQø ]MLVWLO æH GRGDYDWHOHP VSRMHN SUR )HUUDUL MH WDW¿æ ILUPD NWHU¿ ]¿VREXMH MHKR WUDNWRU\ 6SRMNX VL RSUDYLO D UR]KRGQXWË Y\URELW DXWR NWHUÇ E\ SRNRĆLOR )HUUDUL QHMHQ QD SROL VSRUWRYQËFK YR]Ď E\OR QD VYøWø +QHG SUYQË URN VH VÇULRYø Y\U¿EøQÇKR *7 SURGDOR NXVĎ 9 URFH SĆHY]DO ]QDêNX e]XĆËFËKR EÛNDr NRQFHUQ $XGL D VYĎGQÛ LWDOVNÛ GHVLJQ D IDVFLQDFH U\FKORVWË VH SURSRMLO\ V QøPHFNRX SUHFL]QRVWË SUR GHWDLO &Ræ SRWYU]XMH L V¿P SUH]LGHQW $XWRPRELOL /DPERUJKLQL 6WHSKDQ :LQNHOPDQQ


/LPLWRYDQÇ HGLFH W\SX /DPERUJKLQL 0XUFLÇODJR 9HUVDFH HGLWLRQ REU¿]HN QDKRĆH VH Y\URELOR SRXKÛFK GYDFHW NXVĎ

$ êËP æH RQ MH]GË" e'HQQø SRXæËY¿P /DPERUJKLQL *DOODUGR -H PHQxË D REUDWQøMxË QHæ 0XUFLÇODJR WDN\ VH PL V QËP OÇSH SDUNXMH 1D OHWQË Y\MËæóN\ ]D PøVWR MH DOH LGH¿OQË RWHYĆHQÇ *DOODUGR /3 6S\GHU SRK¿QøQÇ VWHMQÛP GHVHWLY¿OFHP R YÛNRQX NRQË 8êHxH Y¿P ØêHV Dæ GR U\FKORVWL NP K 1DYËF MH N P¿QË Y SDOHWø EDUHY NWHUÇ VDKDMË RG WøFK XKOD]HQÛFK Dæ SR EO¿]QLYø GLYRNÇ 1LF QHQË YËF VH[\ QHæ MDVQø æOXWÇ ODPER VH VWDæHQRX VWĆHFKRX D UXGÛPL NRO\ SRVW¿YDMËFË SREOËæ PRGUDYø VH OHVNQRXFË ODJXQ\ r

1D FR VH WHG\ KRGË 0XUFLÇODJR" e7HQWR W\S ODPERUJKLQL MH MHGQËP ] QHMGLYRêHMxËFK VLOQLêQËFK DXW .G\æ PX QDLPSODQWXMHWH VSRUWRYQË '1$ D SRVWDYËWH KR QD ]¿YRGQË RNUXK GRVWDQH RSUDYGRY¿ NĆËGOD 0XUFLÇODJR 5 *7 MH VNRUR FHOÇ ] NDUERQX VDPÇ VSRLOHU\ D SĆËWODêQ¿ NĆËGOD -H WR ó¿EHOVNÇ GYRMêH MHGQRKR ] QHMYËFH VH[\ YR]Ď FHOÇ DXWRPRELORYÇ KLVWRULH 1HPXVËWH KR DQL ĆËGLW DE\VWH SR]QDOL æH MH VNXWHêQø YHOPL U\FKOÇ D QHNRPSURPLVQË Ġ 9L] ZZZ ODPERUJKLQL SUDKD F] ZZZ DXWRH[QHU F]

|


text -LĆË 9DxHN foto DUFKLY

TECHNOdesign 3ą«6752-( .7(5§ 328å«9 0( '1(6 $ '(11÷ 086« 3ą('(9j«0 632/(+/,9÷ 6/28å,7 9÷7j,1$ ),5(0 9j$. 8å =-,67,/$ å( 6( 9<3/$7« '(6,*129÷ =$35$&29$7 , 1$ -(-,&+ =(91÷-j.8 $%<67( 6( 1$ 1÷ 02+/, = /,%1÷ '«9$7 -$.0,/( 6( 727,å 2%./23«7( 32'2%1÷ (/(*$171«0, 9÷&0, %8'( 6( 9 0 , /§3( 35$&29$7

'ĎUD] QD VWURKÇ NĆLYN\ D IXQNêQRVW FKDUDNWHUL]XMH PDOÇ SĆHQRVQÇ SRêËWDêH LENOVO U110 IdeaPad NWHUÇ KLVWRULFN\ QDYD]XMË QD 7KLQN3DG\ RG ,%0 .RUSRU¿WQø êHUQÇ QRWHERRN\ VH RGY¿]DO\ DOHVSRĀ Y EDUHYQRVWL Y QËæ SRNUDêXMË L QHMQRYøMxË 7KLQN3DG\ (GJH .URPø YÛNRQQRVWQËFK SDUDPHWUĎ SĆLMGH YKRG YRGøRGROQ¿ NO¿YHVQL FH D VORW QD 6,0 NDUWX SUR * SĆLSRMHQË ALBUM OHKFH SĆLSRPËQDMËFË IRWRU¿PHêHN MH SĆHQRVQ¿ IRWRJDOHULH ]DEDOHQ¿ GR NRæHQÇ YD]E\ -H YKRGQ¿ SUR YxHFKQ\ NGR FKWøMË PËW VQËPN\ YæG\ SR UXFH D QHPËQË VH WDKDW V QRWHERRNHP 2EU¿]N\ VL O]H VW¿KQRXW GR DOED SĆËPR ] SDPøČRYÛFK NDUHW D YHMGH VH MLFK WDP QD 9HOLNRVW GLVSOHMH RGSRYËG¿ IRWRJUDILËP R P¿OR YøWxËP QHæ MH IRUP¿W [ FP ]DWR VH $OEXP QDYUæHQÇ êHVNÛPL GHVLJQÇU\ YHMGH GR NDæGÇ NDEHON\

98 |

9L] ZZZ DOEXP OLIH F] LACIE MH ILUPD R NWHUÇ MVWH DVL QHVO\xHOL SĆHVWR R QË VQË YxLFKQL ,7 RGERUQËFL VYøWD 9æG\Č MHQ RQD XPË ]DED OLW SHYQÛ GLVN GR REDOX NWHUÛ SĆLSRPËQ¿ H[SRQ¿W ] JDOHULH êL SODWL QRYÛ LQJRW 7ĆL PLOLPHWU\ VLOQÛ KOLQËN QDYËF FKU¿QË GDWD SĆHG MDNÛP NROL PHFKDQLFNÛP SRxNR]HQËP 9L] ZZZ ODFLH FRP -HGQRGXFKRVW D HOHJDQFH Y\]DĆXMH L ] U¿GLRYÇKR UHWURSĆLMËPDêH PHILIPS AE2730 0¿ YxH FR SRWĆHEXMHWH QLF ]E\WHêQÇKR QDYËF 6SRMHQË XxOHFKWLOÇKR NRYX VH GĆHYHP QH]NODPDOR DQL Y WRPWR SĆËSDGø YHONÇ RYO¿GDFË SUYN\ SDGQRX NU¿VQø GR UXN\ D SĆLSRPËQDMË GREX NG\ YøWxLQX WHFKQLN\ QHQDYUKRYDO\ D QHY\U¿EøO\ PLQLDWXUQË UXFH $VLDWĎ =D FHQX FFD .ê WR MH UDGRVW QHMHQ SRKOHGøW DOH L ]DSRVORXFKDW VH 7R XPRæQË L KXGHEQË EOXHWRRWK SĆLMËPDê BELKIN F8Z492cw ]D


Z$8-$/2 1 6 t 3R]ODFHQÛ L3RG V SRGSLVHP RO\PSLMVNÇKR YËWø]H 8VDLQD %ROWD Y EøKX QD D PHWUĎ Y\S¿OHQÛP OD VHUHP t 6RXê¿VWË SRXKÇ NXVRYÇ VÇULH MH L GRæLYRWQË ]¿UXND QD SRxNU¿E¿QË êL Y\EOHGQXWË ]ODWDYÇ YUVWY\ t 2 Q¿GKHUQø êLVWÇ OLQLH êHVNÛFK KRGLQHN 3ULP VH ]DVORXæLOR GHVLJQRYÇ VWXGLR 2OJRM &KRUJRM t 9HOLFH OLPLWRYDQRX VÇULL SUR 0LQLVWHUVWYR SUĎ P\VOX D é(= QDYUKOL -DQ 1øPHêHN D 0LFKDO )URQøN t =QDê ND 35,0 MH QRVLWHONRX RFHQøQË NYDOLW\ &]HFK 0DGH t -HMË KLV WRULH VH GDWXMH MLæ RG URNX MPÇQR (/721 YxDN GRVWDO ]¿YRG Dæ Y URFH t 1D MHKR ZHERYÛFK VWU¿QN¿FK VH SËxH 9\U¿EËPH KRGLQN\ DOH SURG¿Y¿PH UDGRVW

FFD .ê 0ĎæHWH V QËP EH]GU¿WRYø VWUHDPRYDW REOËEHQÇ VNODGE\ ] PRELOQËKR WHOHIRQX êL 03 QD UĎ]QÇ KL IL VHVWDY\ D WR Dæ ] PHWUĎ D WHOHIRQHP KQHG RYO¿GDW MHMLFK SRĆDGË D KODVLWRVW 1DRSDN WR FR Y\SDG¿ MDNR W\SLFNÛ PRELO MH QHMPRGHUQøMxË QDYLJDFH *$50,1 NºVI 3790 NWHU¿ SĆHY]DOD EH]SRêHW VFKRSQRVWË RG DSSOHRYVNÛFK L3KRQĎ YêHWQø SĆHW¿êHQË GRW\NRYÇKR GLVSOHMH Y\EDYHQÇKR SROR KRYÛP êLGOHP D UR]WDKRY¿QË PDS\ SRVXQHP GYRX SUVWĎ 7HQKOH GRNRQDOÛ PDSRYÛ QDxHSW¿YDê Y\FK¿]Ë QD FFD .ê 2 QøNROLN WLVËF GUDæxË MH QHFHOÛ NLORJUDP Y¿æËFË ASUS EeeKeyboard PC, NO¿YHVQLFH NWHU¿ SĆËPR Y VREø REVDKXMH SRêËWDê 6WDêË ML SĆLSRMLW N +' WHOHYL]L QHER N SURMHNWRUX D ]ËVN¿Y¿WH WDN IXQNêQË PXOWLPHGL¿OQË FHQWUXP 6SROX V PRQLWRUHP IXQJXMH MHQ MDNR EøæQÇ 3&

| 99


y h o

Ď l ! t s na

GENTN«. NAV«C JE P INTELI ąEK VAP OCE 6 Y EJ N T ÷ 6 IV÷ J . V A A K R O » ON 6 A ETOP E N V I U E D T O « T L 6 6 B V U § P H Y é O DO H OTA MO PE PO ROB VA? M NA E A , P B O O 6 H N § č AT ZP TE R 6T A K . O O č M UF OR NZ E

IDE L N« U KL« MUå6K§H ZEé O (!) KA ROD ORIENTU 21 U. V JE P .6 ZH OM TO LE OC LE DE «U LTR T M Pą « JE AZ VU IP 6A KO O V » M« N CH 6

n

text -DQD 9DĀ¿WNRY¿ foto DUFKLY ILUHP

Z$8-$/2 1 6 t 5RERWLFNÇ Y\VDYDêH PDMË YøWxLQRX QË]NÇ Q¿NODG\ QD SURYR] SUĎPøUQÇ PøVËêQË YÛGDMH Y\FK¿]HMË SĆLEOLæQø [ Dæ [ OHYQøML QHæ Y SĆËSDGø NODVLFNÇKR Y\VDYDêH =DQHGEDWHOQ¿ QHQË DQL ]QDêQ¿ ØVSRUD êDVX t ąDGX PRGHOĎ O]H QDSURJUDPRYDW WDN DE\ VWLKO\ Y\V¿W GĆËY QHæ VH YU¿WËWH GRPĎ t $XWRPDWLFN¿ QDEËMHFË ]¿NODGQD PXVË EÛW XPËVWøQD SĆËPR X ]GL D QD ]E\OÛFK WĆHFK VWUDQ¿FK E\ PøOR ]ĎVWDW YROQÇ PËVWR DOHVSRĀ FP SUR SRKRGOQÇ SDUNRY¿QË t 5RERW SĆL]SĎVREXMH VYĎM SRK\E D FKRY¿QË RNROQËP SRGPËQN¿P FFD [ ]D YWHĆLQX

A

XWRPDWLFNÇ Y\VDYDêH MVRX ]KPRWQøQÛP VQHP NDæGÇKR NGR GRN¿æH WU¿YLW êDV VP\VOXSOQøML QHæ ØNOLGHP D SĆLWRP U¿G SREÛY¿ Y êLVWÇP D EH]SUDxQÇP SURVWĆHGË 5RERW SUDFXMËFË ]FHOD VDPRVWDWQø QDYËF YÛUD]Qø xHWĆË QHMHQ êDV DOH L ]¿GD 3RKRGOQø VH XVDóWH GR NĆHVOD D V QRKDPD QD VWROH SR]RUXMWH MDN PX MGH SU¿FH RG NROHêHN 3ĆHVWRæH SRK\E URERWLFNÇKR Y\VDYDêH SĎVREË QDKRGLOH D QøNG\ Dæ OHKFH RSLOHFN\ MH SĆËVWURM Y\EDYHQ V\VWÇPHP RULHQWDFH Y SURVWRUX GËN\ NWHUÇPX YË NGH MLæ XNOLGLO D NDP MHxWø PXVË Y\UD]LW -H

100 |

WRWLæ QDYLJRY¿Q XOWUD]YXNHP SĆËSDGQø LQIUDêHUYHQÛP VYøWOHP 3ĆL SRXæLWË XOWUD]YXNX P¿ Y\VDYDê VRQDU NWHUÛ Y\VËO¿ VLJQ¿O R IUHNYHQFL +] 9 SĆËSDGø LQIUDêHUYHQÇKR VYøWOD P¿ URERW êW\ĆL LQIUDêHUYHQÇ VHQ]RU\ QD VSRGQË VWUDQø NWHUÇ UR]SR]QDMË VFKRG D RNDPæLWø ]PøQË GU¿KX WDNæH VL SĆËVWURM eQHQDWOXêHr %RêQË LQIUDêHUYHQÛ VHQ]RU ]DVH QDYLJXMH URERWD SRGÇO ]GË SURWR Y\VDMH SRGÇO FHOÇ PËVWQRVWL D YH YxHFK UR]ËFK &K\WĆH VH WDNÇ Y\EÛE¿ SĆHN¿æN¿P XPËVWøQÛP QD ]HPL 3RNXG SDWĆË GR MHKR YÛEDY\ L ]¿NODGQD MH]GË VL GR QË eRGSRêLQRXWr GREËW


1$9,%27 65 FFD .ê ZZZ VDPVXQJ F] 2FHĀXMHPH u GËN\ IXQNFL YLUWX¿OQË EU¿QD VL PĎæHWH XUêLW Y MDNÇP SRĆDGË EXGRX MHGQRWOLYÇ PËVWQRVWL Y\V¿Y¿Q\

ROOMBA 563 PET FFD .ê www.irobot.cz 2FHĀXMHPH u QD MHGQR QDELWË NWHUÇ WUY¿ DVL KRGLQ\ ]YO¿GQH XNOLGLW Dæ SUĎPøUQø YHONÇ SRNRMH

)81 %($7 9$&860$57 FFD .ê www.digiplus.cz 2FHĀXMHPH u N QH]DQHGEDWHOQÛP SĆHGQRVWHP WRKRWR VWURMH SDWĆË WLFKÛ FKRG NWHUÛ Y¿V QHEXGH UXxLW

TRILOBITE FFD .ê www.electrolux.cz 2FHĀXMHPH u URERW VH SRK\EXMH U\FKORVWË P ]D YWHĆLQX D QD QDEËMHQË PX SRVWDêË GYø KRGLQ\

CLEANMATE QQ-2L FFD .ê ZZZ FOHDQPDWH F] 2FHĀXMHPH u SĆËVWURM QDEË]Ë SURVWRU SUR XPËVWøQË WXKÇ YĎQø NWHU¿ SĆL ØNOLGX SĆËMHPQø XVYøæË Y]GXFK Y PËVWQRVWL

,&/(%2 3/86 A FFD .ê www.roboticky-vysavac.cz 2FHĀXMHPH u WURMQ¿VREQÛ ILOWUDêQË V\VWÇP NG\ VËČRYÛ DQWLEDNWHUL¿OQË D HOHNWURVWDWLFNÛ ILOWU ]DFK\WË L W\ QHMPHQxË ê¿VWHêN\ SUDFKX

VL EDWHUN\ DQHER WDP P¿ SR SU¿FL SURVWø VYÇ eJDU¿æRYÇ VW¿QËr -VRX Y\VDYDêH NWHUÇ ]DêËQDMË V ØNOLGHP YH VWĆHGX PËVWQRVWL D RGWXG SRSRMËæGøMË SR VSLU¿OH NH VWøQ¿P 7DNRYÛ SRVWXS RSD NXMË WDN GORXKR GRNXG QHXSO\QH GRED XUêHQ¿ N ØNOLGX NWHURX VL SRGOH SORFK\ D WYDUX PËVWQRVWL VDP\ VSRêËWDMË -LQÇ W\S\ ]DVH SR ]DSQXWË QHMGĆËYH QDMGRX QHMEOLæxË VWøQX D SR MHMËP REYRGX REMHGRX FHORX PËVWQRVW 7DN VL Y\WYRĆË PDSX SURVWRUX NWHUÛ EXGRX êLVWLW D Dæ SDN VL ĖY\KUQRX UXN¿Y\Ġ D SXVWË VH GR ØNOLGX YQLWĆNX PËVWQRVWL 1D MHGQR QDELWË Y\GUæË SUDFRYDW WDN Dæ KRGLQ\

7\KOH SĆËVWURMH VL SRUDGË VH YxHPL EøæQÛPL QHêLVWRWDPL MDNR MVRX SUDFK xSËQD GUREHêN\ YODV\ êL VUVW ] GRP¿FËFK ]YËĆDW 3RPRFË ERêQËFK NDUW¿êNĎ GRN¿æË Y\PÇVW SUDFK D QHêLVWRW\ ] URKĎ WHG\ ] PËVW NGH VH xSËQD QHMêDVWøML XVD]XMH 'ËN\ ILOW URYDFËPX V\VWÇPX ]DVH VSROHKOLYø ]DFK\WË S\O D RVWDWQË DOHU JHQQË O¿WN\ .RPSDNWQË WYDU D PDO¿ YÛxND QDYUæHQÇ V RKOHGHP QD UR]PøU\ HYURSVNÇKR Q¿E\WNX MLP XPRæĀXMË DE\ PRKO\ YMHW L SRG SRVWHOH êL VNĆËQø D ĖY\xĎURYDO\Ġ WR Y PËVWHFK NDP E\VWH VH V EøæQÛP Y\VDYDêHP GRVWDOL MHQ VWøæË

| 101


WH[W -DQ .ORXêHN YL]XDOL]DFH 636 VSU¿YD QHPRYLWRVWË

E\GOHQË KRGQÇ xOHFKW\ u &ËVDĆND ,, 0č- 'č0 0č- +5$' ą«. 6( -(1å( 8å 1$j, 35$3ą('&, 9÷'÷/, å( 3ą, 67$9%÷ 6«'(/ 1(-'( -(1 2 72 -$. %8'28 9<3$'$7 $/( , .'( %8'28 3267$9(1$ 6(%(.5 61÷-j« $5&+,7(.785$ 672-« $ 3$' 6 32=(0.(0 67(-1÷ -$.2 72 1(-+(=é« 0«672 /=( =$%«7 1(9=+/('1÷ j(',928 %('128

A

VL E\ VH PRKOR ]G¿W æH GĆËY E\OR XPËVWøQË RE\GOË GĎOHæLWøMxË QHæ GQHV NG\ O]H DXWHP SĆHNRQDW ĆDGX NLORPHWUĎ EøKHP S¿U GHVËWHN PLQXW $OH QHQË WR SUDYGD -DN GDOHNR WR P¿PH ] ORæQLFH GR SU¿FH D NROLN êDVX XSO\QH QHæ U¿QR RGYH]HPH GøWL GR xNRO\ SĆËPR VRXYLVË V WËP MDN MVPH VSRNRMHQË .RQNUÇWQø MGH R WR NROLN êDVX SURSOÛWY¿PH D NROLN KR Y\XæLMHPH 9ÛEøU PËVWD SUR VWDYEX LGH¿OQËKR GRPX QHQË QLMDN VORæLWÛ 6WDêË Y\EUDW NOLGQRX ORNDOLWX QHGDOHNR FHQWUD 6 WUDPYDMRYRX ]DVW¿Y NRX VLWXRYDQRX WDN DE\ SURYR] VRXSUDY QHE\O VO\xHW 6 OHVHP QDSURWL MHKRæ VWURP\ QHVWËQË YÛKOHGX $ WDNÇ V G¿OQLFË YHGRXFË EOË]NR ]¿URYHĀ YxDN Y WXQHOX V Q¿MH]GHP R NWHUÇP QLNGR QHYË 3RæDGDYN\ MDVQÇ ERKXæHO V MHMLFK QDSOQøQËP WR MH KRUxË $ WDN NG\æ Y URFH Y\URVWO QHGDOHNR QHPRFQLFH 1D +RPROFH Y EOË]NRVWL SDUNX /DGURQND E\WRYÛ GĎP &ËVDĆND E\OR MDVQÇ æH MGH R SĆËOHæLWRVW NWHU¿ VH MLæ GORXKR QHEXGH RSDNRYDW 9æG\Č VWDYED E\OD VLWXRY¿QD QD MHGQRP ] SRVOHGQËFK QH]DVWDYøQÛFK SR]HPNĎ SUR UH]LGHQêQË YÛVWDYEX $ VNXWHêQø SR E\WHFK QD &ËVDĆFH VH ]DSU¿xLOR MDNR SR EDQ¿QHFK QD SĆHGY¿QRêQËP NRPXQLVWLFNÇP WUKX 3URWR QHGDOHNR MHGQLêNRYÇ &ËVDĆN\ Y WøFKWR GQHFK Y\UĎVW¿ GĎP VH VWHMQÛP Q¿]YHP GRSOQøQÛP R ĆËPVNRX êËVOLFL GYø &ËVDĆND GUXK¿ VL GR VYÇKR PRWWD GDOD WURMLFL VORY eUDGRVW NOLG D EH]SHêËr 7R ]QË SøNQø QHP\VOËWH"

102 |

3RKOHG ]YHQêË .RPELQDFH GĆHYD NDPHQH D RPËWHN Y QDPRGUDOÇP WÑQX RVORYË L QHMQ¿URêQøMxËKR ]¿ND]QËND


0ODGxË VRXUR]HQHF &ËVDĆN\ SUYQË QDSOĀXMH YxH FR O]H RG PR GHUQËKR E\GOHQË Y LGH¿OQË ORNDOLWø RêHN¿YDW .URPø ĆDGRYÛFK URGLQQÛFK GRPĎ D GYRMGRPĎ QDEË]Ë L DWUDNWLYQø ĆHxHQÛ E\WRYÛ GĎP V XQLN¿WQËPL MLæQø RULHQWRYDQÛPL YÛKOHG\ &HONHP GYDQ¿FW E\WRYÛFK MHGQRWHN V YHONRU\VH ĆHxHQÛPL WHUDVDPL D EDONRQ\ D SDN MHGQX NRPHUêQË SORFKX VLWXRYDQRX Y SĆË]HPQË ê¿VWL GRPX -GH R VSROHêQÇ GËOR DUFKLWHNWĎ NDQFHO¿ĆH $%0 DUFKLWHNWL V U R D WÛPX RGERUQËNĎ GHYHORSHUVNÇ VSROHêQRVWL 636 VSU¿YD QHPRYLWRVWË V U R NWHU¿ MH SRG E\GOHQËP QD &ËVDĆFH SRGHSV¿QD 3ĆË YÛEøUX PDWHUL¿OĎ D ØYD]H R WRP MDN P¿ eYLODGĎPr Y\SDGDW D FR P¿ VSOĀRYDW Y\FK¿]HOL ] SRæDGDYNĎ PLQXOÛFK ]¿ND]QËNĎ D ]H ]NXxHQRVWË NWHUÇ Y WÇWR ORNDOLWø ]ËVNDOL +ODYQË YVWXS GR REMHNWX MH ĆHxHQ ] XOLFH 3RGEøORKRUVN¿ D SDUNRY¿QË MH Y SRG]HPË NGH VH QDFK¿]HMË NRPRU\ N MHGQRWOLYÛP MHG QRWN¿P 8PËVWøQË DXW SRG ØURYHĀ WHUÇQX SRP¿K¿ N OHSxËPX YL]X¿OQËPX YMHPX VWDYE\ L RNROË NWHUÇ WDN SĎVREË êLVWø D RGKOXêQøQø .RPELQDFH GĆHYD SDVWHORYÛFK EDUHY D RENODGX ] XPøOÇKR NDPHQH RVORYË L WRKR QHMQ¿URêQøMxËKR NOLHQWD 9j8'( %/«=.2 '2 3$5.8 , '2 j.2/< -HVWOLæH MH &ËVDĆND GUXK¿ SĆL SUYQËP SRKOHGX VWDYøQD WDN æH ]D XMPH SĆL EOLæxËP SUR]NRXP¿QË RVOQË -DN GRNRQDOÛP ]SUDFRY¿QËP YQLWĆQËFK SURVWRU D FK\WUÛP SĎGRU\VHP E\WĎ WDN VOXæEDPL NWHUÇ

MVRX QD GRVDK UXN\ jLURN¿ QDEËGND MHGQRWHN XVSRNRMË ]¿MHPFH R PHQxË GRPRY L URGLQ\ V QøNROLND GøWPL . GLVSR]LFL MVRX MDN E\W\ NN ]DêËQDMËFË QD P WDN YHONÇ SURVWRUQÇ NN SĆHVD KXMËFË P $ PDMLWHOÇ Y QLFK QDOH]QRX Y\EDYHQË QHMY\xxË NYD OLW\ -HQ QDP¿WNRX RE\WQÇ PËVWQRVWL D ORæQLFH ]GREË GĆHYøQ¿ SORYRXFË SRGODKD %DUNRWH[ GXE EXN WĆHxHĀ MDYRU FKRGE\ NR PRU\ D NRXSHOQ\ NHUDPLFNÛ RENODG D GODæED /D )XWXUD /DVVHOV EHUJHU VDQLW¿UQË Y\EDYHQË QHVH ORJR /DXIHQ D 9LOOHUR\ %RFK NRXSHOQRYÇ EDWHULH *URKH SĆËSDGQø 3DIIRQL 3RKRGOË ]DMLxČXMH FHQWU¿OQË Y\W¿SøQË E\WĎ V GLJLW¿OQËP ĆË]HQËP WHSORW\ Y NDæGÇ MHGQRWFH D GHVNRYÛPL WøOHV\ 5DGLN QHER %XGHUXV 9 QHMEOLæxËP RNROË &ËVDĆN\ MH QøNROLN ]¿NODGQËFK xNRO PH]L MLQÛPL =j :HEHURYD =j 1D +RPROFH QHER =j 3RGEøORKRUVN¿ 0DWHĆVNÇ xNRO\ 1DG 3DODWRX QHER 3RG +\ExPDQNRX MVRX URYQøæ Y GRFK¿]NRYÇ Y]G¿OHQRVWL 6QDGQR GRVDæLWHOQ¿ MVRX L Q¿NXSQË FHQWUD 1RYÛ 6PËFKRY D 6KRSSLQJ SDUN =OËêËQ 'DOxË REFKRG\ D UHVWDXUDFH VH QDFK¿]HMË Y XOLFËFK 3O]HĀVN¿ QHER %øORKRUVN¿ ,GH¿OQË MH WDWR ORNDOLWD SUR VSRUWRYFH D GøWL NWHĆË Y\XæLMË SDUN /DGURQND $ NG\E\ MLP QHGHMERæH SRK\E SRPRKO RG ]GUDYË U¿GL VH R MHKR QDYU¿FHQË SRVWDUDMË Y QHPRFQLFËFK 1D +RPROFH D 0RWROH %\GOHQË QD &ËVDĆFH P¿ ]NU¿WND MHQ VDPÇ VYøWOÇ VWU¿QN\ 9L] ZZZ E\W\FLVDUND F]

|


modeling é/29÷. 6( 35» 32=1 32'/( 58.28 7$.å( &+&(7( /, 0«7 .5$61§ 58&( 1(&+7( -( 67 7 6( 02'(/.$0, 52=+2925 6 0,675<1« 9 1(+729§0 02'(/,1*8 9(521,.28 %(1«j.2928

-DN MVWH VH GRVWDOD N ØêDVWL QD WDN SUHVWLæQË VRXWøæL MDNRX MH PLVWURYVWYË VYøWD Y QHKWRYÇP PRGHOLQJX" 3RSUYÇ MVHP VH ]ØêDVWQLOD PLVWURYVWYË UHSXEOLN\ SĆHG GYøPD OHW\ PXVËP GRGDW æH DVL SR URêQËP SĆHPORXY¿QË NROHJ\Ā ] EÛYDOÇ SU¿FH $ URYQRX MVHP Y\KU¿OD FRæ E\OR YHOPL SRY]EX]XMËFË 3URWR MVHP VH

104 |

PRKOD NYDOLILNRYDW QD VYøWRYÇ PLVWURYVWYË NWHUÇ VH NRQ¿ NDæGRURêQø QD MDĆH Y 'ÚVVHOGRUIX 7DP MVHP VNRQêLOD QD PËVWø FRæ MVHP DOH ]D PRF YHONÛ ØVSøFK QHSRYDæRYDOD 3URWR MVHP VL ĆHNOD æH OHWRV WR ]NXVËP ]QRYX 2SøW MVHP VH Y ORĀVNÇP URFH ]ØêDVWQLOD UHSXEOLNRYÇKR NO¿QË NWHUÇ VH PL ]QRYX


text -DQD 9DĀ¿WNRY¿ foto Martin Tiso

9HURQLND %HQËxNRY¿ PLVWU\Qø éHVNÇ UHSXEOLN\ D YLFHPLVWU\Qø VYøWD Y QHKWRYÇP PRGHOLQJX

SRYHGOR Y\KU¿W D Y EĆH]QX MVHP SDN RGMHOD QD PLVWURYVWYË VYøWD GR 'ÚVVHOGRUIX 3UYQË PËVWR PL XWHNOR R SRXKÇ ERG\ ] FHONRYÛFK ERGĎ VNRQêLOD MVHP MDNR GUXK¿ 3ĆHVWR MVHP E\OD PRF VSRNRMHQ¿ D Xæ MVHP UR]KRGQXW¿ MHW GR 'ÚVVHOGRUIX L SĆËxWË URN &R YxHFKQR VH SĆL VRXWøæËFK KRGQRWË" 'HWDLO\ 9 'ÚVVHOGRUIX MH NRQNXUHQFH SR PøUQø YHOLN¿ -VRX WDP WL QHMOHSxË ] MHG QRWOLYÛFK ]HPË D MH YHOPL WøæNÇ RKRGQRWLW W\ RSUDYGX QHM -H WR VSËxH R SUDYLGOHFK 3RURWD VH SUDYLGHO GUæË D MH WR YHOPL SĆËVQÇ 3RPøĆXMË IUDQFRX]VNRX PDQLNØUX SUDYËWNHP QD YxHFK QHKWHFK PXVË EÛW VWHMQÛ REORXN D QHVPË EÛW GHOxË QHæ QHKWRYÇKR OĎæND 1D QHKW\ MHGQÇ UXN\ VH QDQ¿xË êHUYHQÛ ODN D MH YHOPL REWËæQÇ QDODNRYDW MHM WDN GRNRQDOH DE\ QH]DWHNO GR NĎæLêN\ DQL SRG QHKHW &HONRYÇ KRGQRFHQË WUY¿ ]KUXED GYø D SĎO KRGLQ\ &R SRGOH Y¿V SĆLVSøOR N YDxHPX VNYøOÇPX XPËVWøQË" 9 êHP MVWH E\OD OHSxË QHæ RVWDWQË" -H KRGQø GĎOHæLWÇ QHKW\ Y\SUDFRYDW SRGOH SUDYLGHO 1HG¿ VH ĆËFW æH E\FK E\OD Y QøêHP OHSxË QHæ RVWDWQË DOH KRGQø VRXWøæËFËFK eGRMHORr SU¿Yø QD WD SUDYLGOD -DNÛ MH SRVOHGQË WUHQG Y QHKWRYÇP GHVLJQX" -VRX WR YHOPL GORXKÇ D xSLêDWÇ QHKW\ &Ræ ]URYQD QHQË PĎM VW\O 0¿P PQRKHP UDGøML SĆLUR]HQRVW D PRMH ]¿ND]QLFH WDNÇ 9øWxLQD PÛFK NOLHQWHN QHWRXæË SR QD]GREHQÛFK QHKWHFK Y\æDGXMË VSËx GHFHQWQË ØSUDYX 3RGOH MDNÛFK KOHGLVHN E\ VL æHQD PøOD Y\EËUDW VDORQ NWHUÇPX VYøĆË ØSUDYX VYÛFK QHKWĎ" 1HMOHSxË MH G¿W QD GRSRUXêHQË .DæG¿ YDxH NOLHQWND NWHU¿ MH V Y¿PL VSRNRMHQ¿ MH YDxH FKRGËFË UHNODPD 8UêLWø E\FK YD URYDOD SĆHG SURYR]RYQDPL MHæ O¿NDMË ]¿ ND]QËN\ QD Q¿SDGQø QË]NÇ FHQ\ 1HRGERUQÛ ]¿NURN PĎæH NOLHQWFH L XEOËæLW 3ĆH GHYxËP SĆL SLORY¿QË QHKWX PĎæH GRMËW N SR

xNR]HQË QHKWRYÇKR OĎæND ]YO¿xWø SRNXG VH SRXæËYDMË PËVWR SLOQËNĎ EUXVN\ $ QDSUDYRYDW YÛVOHGN\ xSDWQø SURYHGHQÇ SU¿FH MH WDNÇ PQRKHP Q¿URêQøMxË D ]GORXKDYøMxË QHæ XGøODW SU¿FL KQHG SHUIHNWQø 9 VRXêDVQÇ GREø SĎVREËWH Y 2VNDU 6DORQ KDLU NDP FKRGË L ĆDGD ]Q¿PÛFK RVREQRVWË -DN VH Y¿P WX SUDFXMH" -VHP WX PRF VSRNRMHQ¿ 9æG\FN\ MVHP FKWøOD SUDFRYDW Y FHQWUX 3UDK\ QDYËF MH WDG\ VNYøOÛ NROHNWLY 7DNÇ PH]L NOLHQW\ P¿ Q¿x VDORQ YHOPL GREURX SRYøVW D PH]L QDxL NOLHQWHOX SDWĆË L ĆDGD ]Q¿PÛFK RVREQRVWË .G\æ ]¿ND]QLFH RGFK¿]Ë ]H VDORQX V êËP PĎæH SRêËWDW" -DN GORXKR MË QRYÇ NU¿VQÇ QHKW\ Y\GUæË" 7R ]¿OHæË QD PQRKD IDNWRUHFK .DæGÇPX ] Q¿V URVWRX QHKW\ UĎ]Qø U\FKOH .G\æ GøO¿P NOLHQWFH QHKW\ SRSUYÇ REMHGQ¿P ML QD GRSOQøQË SR WĆHFK WÛGQHFK 7R MH WDN SĆLEOLæQø GRED NG\ Xæ MH QHKHW SRPøUQø RGURVWOÛ 3RGOH WRKR MDNÛ MH RGURVW SDN SĆL ]SĎVREËP GDOxË Q¿YxWøY\ -DN E\ VH PøOD ]¿ND]QLFH Y WRPWR PH]LGREË R QHKW\ VWDUDW" -¿ QDSĆËNODG GRSRUXêXML DE\ VL GYDNU¿W GR WÛGQH SĆHODNRYDOD QHKW\ EH]EDUYÛP ODNHP 7DNÇ GRSRUXêXML PËW GRPD SĆL UXFH SLOQËN QHMOÇSH SDSËURYÛ MËPæ VL PĎæH ]NU¿WLW QHKW\ NWHUÇ Y\URVWO\ SĆËOLx U\FKOH 0RKRX JHORYÇ QHKW\ SRPRFL WĆHED Y SĆËSDGø NG\ VH SĆËURGQË QHKW\ O¿PRX WĆHSË" 8UêLWø D QHMHQRP NG\æ VH WĆHSË D O¿PRX 1øNWHUÛP OLGHP VH QHKW\ YH VWĆHGX SĎOË FRæ MH YHOPL EROHVWLYÇ *HORYÇ QHKW\ QHKHW ]SHYQË D WËP Y\ĆHxË L HVWHWLFNÛ Y]KOHG .WHU¿ ]QDêND QHKWRYÇ NRVPHWLN\ VH Y¿P RVREQø RVYøGêLOD"

-VHP YHOPL VSRNRMHQ¿ VH ]QDêNRX 7URVDQL NWHU¿ Y VRXêDVQRVWL SDWĆË PH]L xSLêNX Y WRPWR RERUX $ VSRNRMHQÇ MVRX V WøPLWR YÛUREN\ L ]¿ND]QLFH FRæ MH QHMGĎOHæLWøMxË 7URVDQL QDSĆËNODG QDEË]Ë YHONÛ YÛEøU ED UHYQÛFK JHOĎ NWHUÇ WHó SDWĆË PH]L YHOPL REOËEHQÇ 9\GUæË WRWLæ PQRKHP YËF QHæ NODVLFNÇ ODN\ 'RYROË Y¿P WĆHED PDPLQND QHER QøNWHU¿ ] SĆËEX]QÛFK DE\VWH VL QD QË ]NRXxHOD QRYLQN\ QHKWRYÇKR GHVLJQX" 6WDU¿P VH QHMHQ R PDPLQêLQ\ QHKW\ DOH P¿P MHxWø GYø VWDUxË VHVWU\ NWHUÇ URYQøæ Y\æDGXMË PRML SÇêL 6DPR]ĆHMPø WDNÇ WUSËP eSURIHVLRQ¿OQË GHIRUPDFËr 8 NDæGÇKR VL YxËP¿P MDNÇ P¿ QHKW\ 'RNRQFH MVHP WËP eQDND]LODr L WDWËQND 9xËP¿ VL QHKWĎ WĆHED X SURGDYDêHN D SDN VH PL VH VYÛPL SRVWĆHK\ VYøĆXMH -HxWø MVPH QH]PËQLO\ MDN MVWH VH N QHKWRYÇPX GHVLJQX YODVWQø GRVWDOD -DNRX xNROX MVWH VWXGRYDOD" 9\VWXGRYDOD MVHP VWĆHGQË xNROX RERU NRV PHWLêND 9H êWYUWÇP URêQËNX MVHP Y U¿PFL SUD[H SUDFRYDOD Y VDORQX QD 1RYRGYRUVNÇ NGH MVHP VH V PRGHODFË QHKWĎ SRSUYÇ EOËæH VH]Q¿PLOD D ]MLVWLOD MVHP æH Pø EDYË YËF QHæ NRVPHWLND 3URWR MVHP VL YH xNROH XGøODOD NXU] ]DNRXSLOD YxHFKQ\ SRWĆHEQÇ YøFL D ]D êDOD PRGHORYDW QHKW\ 0\VOËWH VL æH MH SUR WRKOH SRYRO¿QË QXWQÛ YÛWYDUQÛ WDOHQW" 3ĆHGHYxËP MH QXWQ¿ SUHFL]QRVW ĆHNOD E\FK SHUIHNFLRQLVPXV -¿ VDPD MVHP SXQWLêN¿Ć $ WDNÇ MH ]DSRWĆHEË XUêLWÇ ]UXêQRVWL D WUSø OLYRVWL 7DKOH SU¿FH VH QHG¿ GøODW MHQ V YLGLQRX GREUÇKR YÛGøONX 0XVË Y¿V SĆHGHYxËP EDYLW SURWRæH WHSUYH WR FR Y¿V EDYË GRN¿ æHWH GøODW SHUIHNWQø D QDSOQR

Ģ 6WDĆË %DE\ORĀDQÇ SRKĆEËYDOL VYÇ NU¿ORYQ\ VH ]ODWÛPL PDQLNØUDPL Ģ 9 GREø HJ\SW VNÛFK IDUDÑQĎ SDWĆLO\ N SÇêL R WøOR L SR]ODFHQÇ QHKW\ NWHUÇ E\O\ QDVD]RYDFË Ģ 9 VWR OHWË VH EDUYLFË O¿WN\ YVWĆLNRYDO\ MHKORX SĆËPR GR NRĆHQH QHKWX åHQ¿P SDN URVWO\ EDUHYQÇ QHKW\ Ģ 9 OHWHFK VL KHUHêN\ Y +ROO\ZRRGX OHSLO\ QHKW\ RGHEUDQÇ êHUQRFKĎP

|text 9øQFHVODYD jOHFKWRY¿ foto DUFKLY 6$732

QD Q¿YxWøYø X

+/('$/, 9<62.» 67$1'$5' 628.520« $ =(/(ÿ 1$j/, -( 32' 9<j(+5$'6.»0, 6$'< 0/$'» 3 5 3/ 18-«&« 52',18 728å,/ 32 %<'/(1« .7(5§ %< 63/1,/2 9<62.§ 1 52.< $5&+,7(.7 -,0 325$',/ 352-(.7 /80«529$ 9 186/«&+ 32' 9<j(+5$'6.»0, 6$'< 326/(&+/, +2 $ '2'1(6 1(/,78-«

V

H êWYUWL V W\SLFNÛP NRORULWHP D VWDURX ]¿VWDYERX NWHU¿ MHQ ]G¿QOLYø QHNRUHVSRQGXMH V SRMHWËP PRGHUQËKR E\GOHQË SRVWDYLOD VSROHêQRVW 6$732 'HYHORSPHQW PH]L URN\ D 3URMHNW /XPËURYD 1D PËVWø SRX]H P xLURNÇ SUROXN\ Y]QLNO RVPLSRGODæQË E\WRYÛ GĎP V SDWQ¿FWL OX[XVQËPL E\W\ GRSOQøQÛPL EDONRQ\ êL WHUDVDPL VNOHS\ D SRG]HPQËPL JDU¿æHPL 3URSRUFH REMHNWX E\O\ SĆL]SĎVREHQ\ ]¿VWDYEø D NDVN¿GRYLWÇPX U\WPX VNODGE\ GRPĎ D QLMDN QHQDUXxXMË PËVWQË ]¿VWDYEX 1DRSDN SĎVREË QRVWDOJLFN\ D SĆËMHPQø 0DQæHOÇ VL Y\EUDOL SURVWRUQÛ WÇPøĆ VWRPHWURYÛ E\W V YHONRX WHUDVRX Y SUYQËP SDWĆH e&KWøOL MVPH PËW YODVWQË SURVWRU NWHUÛ E\ VSOĀRYDO EOË]NRX GRVWXSQRVW FHQWUD 3UDK\ ]¿URYHĀ E\ YxDN QDEË]HO SRKRGOË L VRXNURPË r 3RGOH UDG\ DUFKLWHNWD UR]GøOLOL E\W QD GYø ê¿VWL 7X XUêHQRX L SUR Q¿YxWøY\ WYRĆË SURVWRUQÛ REÛYDFË SRNRM SURSRMHQÛ V PRGHUQø Y\EDYHQÛP NXFK\ĀVNÛP NRXWHP D MËGHOQRX )UDQFRX]VN¿ RNQD G¿YDMË GRVWDWHN SĆLUR]HQÇKR VYøWOD D XPRæĀXMË SĆËPÛ YVWXS QD WÇPøĆ VWRPHWURYRX WHUDVX NGH QHFK\EË PËVWR SUR SĆËMHPQÇ SRVH]HQË OHYDQGXORYÇ NHĆH ]¿KRQ MDKRG WUDYQDW¿ SORFKD QD KUDQË êL SËVNRYLxWø SUR GøWL 7XWR eQ¿xWøYQËr ê¿VW E\WX GRSOĀXMH NRXSHOQD VH VSUFKRYÛP NRXWHP 2G eVRXNURPÇr ê¿VWL E\WX ML QHQ¿SDGQø RGGøOXMH SRVXYQ¿ VWøQD e0¿PH U¿GL VSROHêQRVW DOH ]¿URYHĀ MVPH FKWøOL Y ê¿VWL E\WX ]DFKRYDW VRXNURPË r Y\VYøWOXMË PDMLWHOÇ MHMË IXQNFL e2EÛY¿N V UR]OHKORX WHUDVRX QDEË]Ë Q¿YxWøY¿P YxH FR N SĆËMHPQÇPX WU¿YHQË êDVX SRWĆHEXMË PDO¿ NRXSHOQD Y EH]SURVWĆHGQË EOË]NRVWL NXFK\ĀVNÇKR NRXWX D PRæQRVW QHQ¿SDGQø X]DYĆËW GUXKRX ê¿VW E\WX Q¿P QDRSDN G¿YDMË PRæQRVW ]DFKRYDW VRXNURPË ORæQLFH KODYQË NRXSHOQ\ GøWVNÇKR SRNRMH L SRWĆHEQÇKR ]¿]HPË r | 107


/RæQLFH NRXSHOQD D NXFK\Ā V MLGHOQËP NRXWHP D SURVNOHQRX WHUDVRX

3R RGVXQXWË GøOLFË VWøQ\ VH RWHYËU¿ GUXK¿ ê¿VW E\WX =DMËPDYø MH Y\P\xOHQ¿ SĆHGVËĀ V SURVWRUQÛPL YHVWDYøQÛPL VNĆËQøPL SR RERX VWUDQ¿FK NWHUÇ XNUÛYDMË L xDWQX SUDêNX VXxLêNX 'YHĆË ] POÇêQÇKR VNOD VL SĆËSDGQÛ Q¿YxWøYQËN WÇPøĆ QHYxLPQH u YHxNHURX SR]RUQRVW XSRXW¿ QHREY\NOH ĆHxHQÛ VWURS VNUÛYDMËFË RVYøWOHQË Y NUXKRYÇP SUĎKOHGX 3R]RUQRVW WDNÇ SĆLWDKXMË YVWXS\ GR GYRX RGOLxQÛFK VYøWĎ u KODYQË ORæQLFH D GøWVNÇKR SRNRMH /RæQLFH VWHMQø MDNR FHOÛ E\W SĎVREË GËN\ SRXæLWË NYDOLWQËFK SĆËURGQËFK PDWHUL¿OĎ D MHGQRGXFKÛFK OLQLË Y]GXxQø D SURVWRUQø -HMË GRPLQDQWRX MH SRVWHO NWHUÇ PRPHQW¿OQø GøO¿ eVSROHêQRVWr VW\ORY¿ GĆHYøQ¿ NROÇEND %ËOR YËQRYÇ EDUHYQÇ ]SUDFRY¿QË VSROX V Q¿E\WNHP ]H VYøWOÇKR GĆHYD Y\WY¿ĆHMË SRFLW OX[XVX D NOLGX Y DWPRVIÇĆH YKRGQÇ SUR RGSRêLQHN 1D ORæQLFL QDYD]XMH KODYQË NRXSHOQD Y EDUY¿FK SDVWHORYÇ ]HOHQÇ D ERUGÑ NWHUÇ RSøW Y\WY¿ĆHMË SURVWĆHGË SUR UHOD[DFL

108 |

2SURWL WRPX GøWVNÛ SRNRM Y\]DĆXMH QD SUYQË SRKOHG HQHUJLL 5¿M GYRXOHWÇ GFHU\ KÛĆË YHVHOÛPL REU¿]N\ MHMLFKæ LQVWDODFL Y\ĆHxLOL PDMLWHOÇ SRXæLWËP VDPROHSLFËFK WDSHW u Dæ GFHUD SRY\URVWH GøWVNÇ PRWLY\ Y\PøQË 1¿E\WHN MH Y SRNRML UR]HVWDYøQÛ MHQ SR REYRGX VWøQ DE\ XYROQLO PËVWR KRXSDêFH NWHU¿ MH ]DYøxHQD X VWURSX 'RVWDWHN ØORæQÇKR SURVWRUX SUR PQRæVWYË KUDêHN ]DMLxČXMË YHVWDYøQÇ GĆHYøQÇ ER[\ 2NQD VPøĆXMËFË GR ]HOHQø SDUNX ]DVH QDEË]HMË NOLG D PRæQRVW EH]SUREOÇPRYÇKR YøWU¿QË e=D QHMYøWxË EHQHILW SRYDæXMHPH PRæQRVW VNORXELW PRGHUQË E\G OHQË V YÛMLPHêQRVWË ORNDOLW\ QDEË]HMËFË KRGQø ]HOHQø D GøWVNÛFK KĆLxČ VWHMQø MDNR U\FKORX D EH]SUREOÇPRYRX GRVWXSQRVW FHQWUD r Y\MPHQRY¿YDMË PDQæHOÇ $ YËF DQL ĆËNDW QHPXVHMË 3ĆL SRKOHGX ] WHUDV\ QD RNROQË VWURP\ D VWĆHFK\ GRPĎ MH NDæGÇPX MDVQÇ æH SURSRMHQË VNYøOÇKR PËVWD D PRGHUQËKR E\GOHQË VH Y SĆËSDGø 3URMHNWX /XPËURYD RSUDYGX SRYHGORtext 3HWU 7ĎPD foto DUFKLY KRWHOX 7KH $XJXVWLQH

XWDMHQÛ poklad '(6,*129» +27(/ 7+( $8*867,1(f ą«. 9 0 72 1÷&2" , 52',/« 35$å &, .5287« %(=5$'1÷ +/$928 $ 72 6( 3526«0 1$&+ =« 328+»&+ 3$'(6 7 0(75č 2' 0$/2675$16.§+2 1 0÷67« $ 792ą« +2 6('0 $5&+,7(.721,&.< 52=/,é1»&+ %8'29

110 |

N

HYODMË WDP æ¿GQÇ YODMN\ QHXSR]RUĀXMH QD VHEH -H XNU\WÛ ]D Y\VRNÛPL ]GPL /HWHQVNÇ XOLFH D SRNOLGHP L ERæVNÛP WLFKHP SĆLSRPËQ¿ VRXVHGQË NRVWHO VYDWÇKR 7RP¿xH +RWHORYË KRVWÇ PRKRX YVWXSRYDW GR MHKR FKU¿PRYÇ ORGø QHQ¿SDGQÛP ERêQËP YFKRGHP L Y\XæËYDW SĆLOHKOÇ ]DKUDG\ QD UHFHSFH êL VYDWHEQË RVODY\ %\OL WR SU¿Yø PQLxL ą¿GX VYDWÇKR $XJXVWLQD NWHĆË SURQDMDOL YøWxLQX VYÇKR NO¿xWHUD GORXKR ]DYĆHQÛ GRPRY GĎFKRGFĎ D QøNROLN UXLQ GRPĎ ] QLFKæ VH ]DFKRYDO\ SRX]H REYRGRYÇ


7KH 5RFFR )RUWH &ROOHFWLRQ ]DKUQXMH W\WR KRWHO\ +RWHO $PLJR u %UXVHO 7KH $XJXVWLQH u 3UDKD +RWHO GH 5RPH u %HUOËQ 9LOOD .HQQHG\ u )UDQNIXUW 7KH &KDUOHV +RWHO u 0QLFKRY +RWHO 6DYR\ u )ORUHQFLH +RWHO GH 5XVVLH u ąËP 9HUGXUD *ROI 6SD 5HVRUW u 6LFËOLH +RWHO $VWRULD u 3HWURKUDG /H 5LFKHPRQG u åHQHYD 7KH %DOPRUDO u (GLQEXUJ %URZQqV +RWHO u /RQGÛQ 7KH /RZU\ +RWHO u 0DQFKHVWHU 3O¿QRYDQ¿ RWHYĆHQË $EX 'KDEL u -HGGDK u 0DUDNÇx u .¿KLUD u

+RWHO $VWRULD Y 3HWURKUDGø

9HUGXUD *ROI DQG 6SD 5HVRUW QD 6LFËOLL

]GL LWDOVNÇPX ĆHWø]FL 5RFFR )RUWH D SRPRGOLOL VH ]D ]¿]UDN %\OL Y\VO\xHQL 1D WÇPæH PËVWø VH GQHV QDFK¿]HMË WLFK¿ VWLQQ¿ ]¿NRXWË GO¿æGøQ¿ Q¿GYRĆË D WU¿YQËN\ SOQÇ ]HOHQø 7HSUYH QDG QLPL VH QHQ¿SDGQø Y\SËQDMË KRWHORYÇ EXGRY\ NWHUÇ QDY]¿MHP SURSRMXMË FKRGE\ MDNR YH VNXWHêQÇP NO¿xWHĆH 'RVWDOL E\VWH VH MLPL QDSĆËNODG GR 7RPqV EDUX XPËVWøQÇP Y EÛYDOÇP UHIOHNW¿ĆL ]GREHQÇP NOHQERX D EDURNQËPL IUHVNDPL %DUPDQL WDP PËFKDMË VSHFL¿OQË WDN]YDQÇ DQGøOVNÇ NRNWHMO\ NWHUÇ SUÛ G¿YDMË êORYøNX

%URZP V +RWHO Y /RQGÛQø

NĆËGOD $ UR]OHW ]DæLMHWH L SĆL SRSËMHQË SRGRP¿FNX YDĆHQÇKR QHSDVWHUL]RYDQÇKR D QHILOWURYDQÇKR SLYD NWHUÇ MH VSRMHQR V WËPWR PËVWHP Xæ RG UDQÇKR VWĆHGRYøNX -HQ YøKODVQ¿ SLYQLFH 8 VYDWÇKR 7RP¿xH ORQL ]PøQLOD Q¿]HY QD PH]LQ¿URGQø ØGHU QøMxË %UHZHU\ D QDYOÇNOD HOHJDQWQË NDE¿W =ĎVWDO\ Y QË XPøOH Y\WYRĆHQÇ VWDODJPLW\ D VWDODNWLW\ L VWĆHGRYøN¿ VWXGQD YLGLWHOQ¿ SRG SUĎKOHGQRX VNOHQøQRX SRGODKRX 1D WX QDYD]XMË WHUDNR WRYÇ GODæGLFH QD NWHUÛFK VWRMË NRSLH EDURYÇKR SXOWX ] OHW

|


7ĆËSRVFKRóRYÇ DSDUWP¿ SU¿Yø Y WÇWR YøæL P¿ YĎEHF QHMNU¿VQøMxË YÛKOHG QD KUDG

9øWxLQD SRNRMĎ VH FKOXEË QDGVWDQGDUGQø YHONÛPL NRXSHOQDPL VH ]DEXGRYDQÛPL /&' WHOHYL]HPL

PLQXOÇKR VWROHWË D ORPHQø KUDQDWÇ æLGOH 3RFK¿]HMË ] êHVNÇ GHVLJQÇUVNÇ GËOQ\ 0RGHUQLVWD D MVRX YøUQRX UHSURGXNFË Q¿E\WNX RG 3DYOD -DQ¿ND D $GROID /RRVH 2VWDWQø GXFK êHVNÇKR NXELVPX VH QHVH FHOÛP DUH¿OHP MDNR MHGQRWQ¿ VSRMRYDFË OLQND 3ĆHNYDSLYø GREĆH VH SĆLWRP VQRXEË V LQWHULÇU\ QDYUæHQÛPL ORQGÛQVNRX VSROHêQRVWË 5'' Y êHOH V 2OJRX 3ROL]]L ĆHGLWHONRX GHVLJQX RGSRYøGQRX ]D Y\EDYHQË YxHFK KRWHOĎ 7KH 5RFFR )RUWH &ROOHFWLRQ 7D QHFKDOD YøWxLQX Q¿E\WNX D E\WRYÛFK GRSOĀNĎ Y\URELW Y éHVNÇ UHSXEOLFH X PHQxËFK GHVLJQÇUVNÛFK VWXGLË QHER Y XPøOHFNÛFK GËOQ¿FK -HQ æLONRYDQÛ NDUHUVNÛ PUDPRU ]GREËFË

112 |

9 MHGQRGXFKRVWL MH VËOD L NU¿VD 7DNWR GQHV Y\SDG¿ NG\VL êW\ĆNRY¿ SLYQLFH 8 7RP¿xH

YHONÇ NRXSHOQ\ Y FHONHP SRNRMËFK YêHWQø DSDUWP¿QĎ SRFK¿]Ë ] ,W¿OLH 7DNRYÛ SRêHW SRNRMĎ ]QË WÇPøĆ VWUDxLGHOQø DOH Y MHGQRWOLYÛFK EXGRY¿FK VH GRVORYD ]WUDWË YæG\Č KRWHO YODVWQø ]DEËU¿ KQHG QøNROLN EORNĎ GRPĎ 1DVNÛWDMË VH ] QLFK SĆHNYDSLYÇ YÛKOHG\ QD GYĎU NO¿xWHUQË NDSOL L QD 3UDæVNÛ KUDG ROHPRYDQÛ ]HVSRGX ]DKUDGDPL 1HMOÇSH MVRX YLGøW ] WĆËSDWURYÇ 7RZHU 6XLWH XPËVWøQÇ Y EÛYDOÇ DVWURQRPLFNÇ YøæL Y QHMY\xxËP PËVWø KRWHOX 1DRSDN QHMQËæH VH XNUÛYDMË PËVWQË O¿]Qø QDEË]HMËFË XQLN¿WQË SURFHGXU\ . WÇ QHM]DMËPDYøMxË SDWĆË NRXSHO Y WPDYÇP OHæ¿NX NWHUÛ VL PH]L OHW\ Dæ YDĆËYDOL VDPL PQLxL .RQ]XPR


3RGREQÛ YÛKOHG SĆËPR ] UR]HVWODQÇ SRVWHOH QHQDMGHWH QLNGH MLQGH QD VYøWø

9øWxLQX Q¿E\WNX SUR SRNRMH L UHVWDXUDFL Y GXFKX NXELVPX Y\U¿EøO\ êHVNÇ ILUP\

YDOL KR KODYQø EøKHP SĎVWX SURWRæH REVDKRYDO ĆDGX YÛæLYQÛFK SURWHLQĎ DPLQRN\VHOLQ VDFKDULGĎ D YLWDPLQĎ W\SX % D % $ SU¿Yø W\WR êLVWø SĆËURGQË GHWR[LNDêQË æLYLQ\ GRVWDQHWH GR VHEH VNU]H SRNRæNX NWHU¿ MH æË]QLYøMxË QHæ E\VWH VDPL êHNDOL 8QLN¿WQË WHUDSHXWLFNÇ RxHWĆHQË ]DêËQ¿ SĎOKRGLQRYRX RêLVWRX QD WHSOH V¿ODMËFËP NDPHQQÇP KDPDPX D WR SHHOLQJHP REVDKXMËFËP KUXERX PRĆVNRX VĎO D FKPHORYÇ YÛWDæN\ = WøOD KR WHUDSHXWND VPÛY¿ SLYHP NWHUÇ Y¿P VRXEøæQø GRVORYD YWODêXMH GR NĎæH PDOÛPL WDSRYDFËPL UXêQËN\ 3ĆLSDG¿WH VL MDNR HJ\SWVNÛ IDUD ÑQ MHKRæ WøOR SU¿Yø SRVPUWQø SĆLSUDYXMË QD EDO]DPRY¿QË

1DG PËVWQËP êHUQÛP SLYHP SĆHY]DO GRKOHG VRXNURPÛ SLYRYDU 0DWXxND

1HRGE\WQÇ P\xOHQN\ D SUREOÇP\ RGOHWøO\ PLPR WHQWR SURVWRU êDV VH ]DVWDYLO $ WR MHxWø SĆLMGH PDV¿æ R NWHURX VL Xæ QDKĆ¿WÇ D XYROQøQÇ WøOR ĆËN¿ 5XFH PDVÇUN\ XYROĀXMË VYDO SR VYDOX PD] OË VH V NDæGLêNÛP REUDWOHP MDNR WøVWR KQøWRX xËML ]DEORNRYDQRX RG VWUQXOÇKR FHORGHQQËKR VH]HQË X SRêËWDêH &HO¿ WD YOQD RSRMQÇKR WHSOD D HQHUJLH Y\FK¿]HMËFË ] KPDWRYÇKR UHMVWĆËNX PDVÇUN\ SĆLSRPËQ¿ PX]LNDQWD KUDMËFËKR VÑOR QD QøMDNÛ Q¿VWURM 1HUR]H]QËY¿ YxDN æ¿GQRX PHORGLL DOH SRFLW\ XYROQøQË D xWøVWË &Ræ MH VDPR R VREø GRNRQDO¿ NRPELQDFH 9L] ZZZ WKHDXJXVWLQH FRP

|


'RPRY NOLG OHVf %UDQËN 1( 1(%2-«0 6( 3ą,=1$7 å( -6(0 6, 3ą, +/(' 1« 8/,&( 9( 678'(1§0 u 9 %5$1«.8 5$'÷-, =$318/ 1$9,*$&, $ 1$ċ8.$/ '2 1« 1 6/('8-«&« .225',1 7< r1 r( 2%-(9,/$ 6( 3ą('( 0128 9,/.29 é795ċ 2 1«å -6(0 &2%< 52',/» 35$å . 1(0÷/ '268' $1, 3278&+<f 35 9÷ '2 1« -( =$.2032129$1 129267$9%$ 6 328+»0, '9$1 &7, %<7< =1 0 328é.$ å( 1(-'č/(å,7÷-j« -( 3ą, .283, 129§+2 %<78 e/2.$/,7$ /2.$/,7$ $ =$6( /2.$/,7$r u ='( *(1, /1÷ 35232-,/$ 7(25,, 6 35$;«

114 |

P

RG VORYHP %UDQËN VL PQR]Ë SĆHGVWDYË SRPDOX VH ]YHGDMËFË REODVW QD GRKOHG RG 9OWDY\ DOH XOLFH 9H 6WXGHQÇP OHæË PQRKHP YÛxH YH VWU¿QL ]D RK\EHP NRSFH VPøUHP NROPR GR PøVWD 1D PDSø E\VWH QD QL QHMOÇSH eQDUD]LOLr WDN NG\æ E\VWH VMHOL SUVWHP VKRUD ] 1RYRGYRUVNÇ $OH YH VNXWHêQRVWL RG WÇWR ê¿VWL 3UDK\ GøOË ]GHMxË YLORYRX êWYUČ MHxWø SRNOLGQÛ OKRWHFNÛ OHVRSDUN $ WDN VH WDP DXWHP xSOK¿WH ]HVSRGX D WR GRVORYD Dæ QD VDPRWQÛ NRQHF Ø]NÇ NOLNDWÇ XOLFH 1D MHGQÇ VWUDQø ML X]DYËU¿ ]HOHQ¿ SOR-


text 3HWU 7ĎPD YL]XDOL]DFH DWHOLÇU &UHVFRQ

9ÛVWDYED GRPX 9H 6WXGHQÇP GRVXG QH]DêDOD D WDN VH PXVËPH VSRNRMLW SRX]H V YL]XDOL]DFHPL $YxDN æ¿GQ¿ SRêËWDêRY¿ JUDILND QHPĎæH ]DFK\WLW ]SøY SW¿NĎ Y QHFHOÛFK PHWUĎ Y]G¿OHQÇP OHVRSDUNX D êHUVWYÛ Y]GXFK NWHUÛ ]GH Y\VRNR QDG ØGROËP YDQH

FKD OHVD QD GUXKÇ VWUDQø VH RWHYËU¿ YÛKOHG GROĎ GR ØGROË -HKR VSRGQË xSLêNRX YHGH -LæQË VSRMND DOH WX QHYLGËWH D NXSRGLYX DQL QHVO\xËWH 9QËP¿WH MHQ xLURNÇ SDQRUDPD QøNROLN NLORPHWUĎ Y]G¿OHQÇ SURWøMxË VWU¿Qø SRVHWÇ SRGREQÛPL GRPN\ NWHUÇ YxDN SDWĆË Xæ NH .UêL $ WDNÇ QHUXxHQÛ ]SøY SW¿NĎ $QR SRĆ¿G MVWH Y 3UD]H GRNRQFH Y WROLN Y\KOHG¿YDQÇP %UDQËNX éORYøN DE\ VH xWËSQXO GR WY¿ĆH æH VH PX WR VSRMHQË WÇPøĆ YHQNRYVNÇ LG\ON\ D PøVWVNÇKR UXFKX QH]G¿ 7DWR ORNDOLWD D SURMHNW E\WRYÇKR GRPX 9H 6WXGHQÇP EH]SR FK\E\ QHMYËFH RVORYË OLGL NWHĆË REODVW GĎYøUQø ]QDMËf DČ Xæ E\GOË Y VËGOLxWL QD 1RYRGYRUVNÇ YH VWDUÇP %UDQËNX QD .DPÛNX Y +RGNRYLêN¿FK êL Y 3RGROË $ VDPR]ĆHMPø L W\ NWHĆË WRXæË SR RSUDYGX NOLGQÇP E\GOHQË FRæ PRKRX EÛW MDN GĎFKRGFL WDN URGLQ\ V GøWPL 5RGLêH VH VYRMH UDWROHVWL QHPXVË E¿W eY\SXVWLWr GR RNROË u DXWD ]DMËæGøMË Dæ QD NRQHF XOLFH 9H 6WXGHQÇP NGH EXGH GĎP VW¿W VSËxH YÛMLPHêQø 1D GRKOHG MH GøWVNÇ KĆLxWø GR SøWL PLQXW YR]HP SDN êW\ĆL PDWHĆVNÇ xNRON\ ¸GROQË -ËORY VN¿ 1D /\VLQ¿FK D -LWĆQË D GYø ]¿NODGQË xNRO\ )LORVRIVN¿ D -ËORYVN¿ $OH SURê YODVWQø VHGDW ]D YRODQW" 2 S¿U XOLF QËæH VWDYË KQHG êW\ĆL DXWREXVRYÇ OLQN\ VSRMXMËFË WXWR ORNDOLWX V WUD VRX PHWUD % 6PËFKRYVNÇ Q¿GUDæË QHER & .DêHURY 1RêQË GRSUDYX SDN ]DMLxČXMH OLQND QHER WUDPYDMH QD NWHUÇ VHEøK QHWH ]D GHVHW PLQXW GROĎ N %UDQLFNÇPX Q¿GUDæË 9ÛKRGRX FHOÇKR SURMHNWX ]D NWHUÛP VWRMË GHYHORSHUVN¿ VSROHêQRVW &UHVFRQ MH SĆË]QLYÛ SRPøU FHQD YÛNRQ UHVSHNWLYH RSUDYGRY¿ NYDOLWD ]D PLOH SĆLMDWHOQÇ FHQ\ 9ODVWQË E\WRYÛ GĎP PXVË ]DSDGQRXW GR RNROQËKR SURVWĆHGË D PDMLWHOÇ E\WĎ MLVWø RFHQË æH ]ËVNDMË E\GOHQË Y Xæ GRVWDYøQÇ ORNDOLWø 3RXKÛFK GYDQ¿FW E\WRYÛFK MHGQRWHN QDEË]Ë UĎ]QRURGÇ GLVSR]LFH NN NN D NN D WR YH YHOLNRVWHFK RG P Dæ GR P 6RXê¿VWË NDæGÇKR E\WX MH WHUDVD XPRæĀXMËFË SRVH]HQË V SĆ¿ WHOL VDPR]ĆHMPRVWË MVRX VNOHSQË NÑMH D PRæQRVW SDUNRY¿QË Y SRG]HPQË JDU¿æL GLPHQ]RYDQÇ SUR DXW 3RGREQø MDNR L Y SĆËSDGø MLQÛFK VWDYHE QDYUKXMË DUFKLWHNWL Y &UHVFRQX NDæGÛ E\W WDN MDNR E\ Y QøP PøOL VDPL E\GOHW 'ĎUD] MH NOD GHQ QD ORJLFNÇ SĆLUR]HQÇ XVSRĆ¿G¿QË ê¿VWL E\WX MVRX QHQ¿

0RGHUQË ]DĆË]HQË D ORJLFN\ UR]YUæHQÇ PËVWQRVWL UHIOHNWXMË SRVOHGQË WUHQG\ Y E\GOHQË

$ WDNWR Y\SDG¿ VNXWHêQÛ SRKOHG GR ØGROË QD SURWøMxË ]HOHQRX VWU¿Ā V SREOLN¿YDMËFËPL UXGÛPL VWĆHFKDPL NUêVNÛFK YLOHN

SDGQø OHê SHêOLYø UR]GøOHQÇ QD SULY¿WQË D YHĆHMQÇ 9xHFKQ\ GLVSR]LFH PDMË GRVWDWHN ØORæQÛFK SURVWRU SĎVREËFËFK L MDNR RGKOXêQøQË D NH NDæGÇ MHGQRWFH Q¿OHæË NRPRUD SUR XPËVWøQË SUDêN\ D NRWOH VH ]¿VREQËNHP WHSOÇ YRG\ 1D WÇPD SRXæLWË YQLWĆQËFK PDWHUL¿OĎ E\ xOD QDSVDW VHPLQ¿UQË SU¿FH DOH QHæ SOÛWYDW êDVHP MH OHSxË SRGËYDW VH SĆËPR QD ZHERYÇ VWU¿QN\ VSROHêQRVWL &UHVFRQ 7D WRWLæ QDEË]Ë QD SĆ¿QË NOLHQWD QHMHQ PRæQRVW ]PøQLW VWDQGDUGQø SRXæLWÇ PDWHUL¿O\ DOH GRN¿æH PX VSROHêQø VH ]NXxHQÛPL DUFKLWHNW\ ]SUDFRYDW YL]XDOL]DFH QøNROLND YDULDQW Y\EDYHQË E\WX D XOHKêLW PX WDN MHKR UR]KR GRY¿QË 9 SĆËSDGø æH EXGH NOLHQW FKWËW Y\PøQLW VYĎM VW¿YD MËFË E\W ]D QRYÇ E\GOHQË QD DGUHVH 9H 6WXGHQÇP SRPĎæH PX REFKRGQË RGGøOHQË &UHVFRQX ]DMLVWLW SURGHM SĎYRGQËKR E\WX D QDVWËQLW QHMOHSxË PRæQRVW ILQDQFRY¿QË QRYÇKR E\GOHQË 9L] ZZZ FUHVFRQ F]

|


text Jan Du ek, IRWR iStockphoto

SĎMêRYQD VQĎ å( 6( '$-« 61< 7÷å.2 3č-é,7" 9<69÷7/8-7( 72 å(1 0 352 1÷å -( 61(0 +2',7 6, 3ą(6 5$0(12 .86 *(1, /1÷ =35$&29$1§ .čå( / 7.< $ .298 72 9j( 9<j3(5.29$1§ 1÷-$.»0 6/$91»0 -0§1(0 u 1$3ą«./$' /9 1(%2 && %2+8å(/ .$å' 1(0 =$1('%$7(/1»&+ 3 5 '(6«7(. 7,6«& .2581 $%< -,0 7$.29 /8;861« .$%(/.$ ą«.$/$ e3$1«r $ 7$. 6, 9<61÷1» 2%-(.7 728+< 35267÷ 3č-é«

P

UR PXæH WR MH ]¿KDGD QHĆHxLWHOQ¿ MDNR EHUPXGVNÛ WURMØKHOQËN DOH æHQ¿P QLNGR QHPXVË Y\VYøWORYDW æH Y\MËW U¿QR EH] NDEHON\ MH WÇPøĆ QHPRæQÇ .DEHOND MH QHSRVWUDGDWHOQÛP SRPRFQËNHP Y NDæGRGHQQËP VKRQX VWU¿æFHP WøFK QHMLQWLPQøMxËFK WDMHPVWYË NWHU¿ PDMË Dæ GYø NLOD Y¿K\ D SRêWHP VH EOËæË N SDGHV¿WL NRXVNĎP D WDNÇ Y\M¿GĆHQËP RVREQRVWL PDMLWHON\ 2GERUQLFH QD VORYR Y]DW¿ QRYLQ¿ĆND &DUULH Y SRG¿QË 6DUDK -HVVLN\ 3DUNHURYÇ ]H VHUL¿OX 6H[ YH PøVWø V OHKNRX QDGV¿]NRX ĆËN¿ æH eEH] NDEHON\ VH QD YHĆHMQRVWL SURVWø FËWË QDK¿r $êNROLY Y xHUÇP G¿YQRYøNX E\OR QRxHQË NDEHO HN YÛKUDGQø PXæVNRX ]¿OHæLWRVWË RG SRê¿WNX GHYDWHQ¿FWÇKR VWROHWË VH WR ØSOQø RWRêLOR u D WDxN\ GR UXN\ êL SĆHV UDPHQR ]DêËQDMË EÛW YÛKUDGQË GRPÇQRX æHQ D MHMLFK QHMGĎOHæLWøMxËP PÑGQËP GR SOĀNHP &Ræ Y PQRKD SĆËSDGHFK ]QDPHQ¿ L WËP QHMGUDæxËP &HQ\ PRGHOĎ RG /RXLVH 9XLWWRQD &RFR &KDQHO 3UDG\ êL &KULVWLDQD 'LRUD VH SRK\EXMË Y Ć¿GHFK GHVHWL Dæ VWD WLVËFĎ NRUXQ $ MHGHQ ] QHMVODYQøMxËFK W\SĎ RG +HUPHVH u NDEHOND QD]YDQ¿ SR PRQDFNÇ NQøæQø D KHUHêFH *UDFH .HOO\ VH FHQRX URYQ¿ PDOÇPX DXWX 2VWDWQø NG\æ MH ĆHê R DXWHFK u SURê E\ VH VWHMQø MDNR YR]\ QHPRKO\ SĎMêRYDW NDEHON\" 3RNXG MH SRWĆHED RVOQLW

NROHJ\Qø QD ILUHPQËP YHêËUNX QHER GRNRQFH QD SOHVH Y 2SHĆH MH WR MHGLQ¿ PRæQRVW MDN ØSOQø QH]UXLQRYDW URGLQQÛ UR]SRêHW 6DPR]ĆHMPø VH QHEXGHPH ]PLĀRYDW R PRæQRVWL NRXSLW OHYQRX QDSRGREHQLQX êLOL eIDNHr WR MH YH VOXxQÇ VSROHêQRVWL WDEX $ YøĆ WH æH VH QHPXVËWH MPHQRYDW j¿UND *URVVRY¿ DE\ SR]RUQÇ RêL NROHPMGRXFËFK RGKDOLO\ QHSUDYRVWL RKOHGQø ORJD VWĆLKĎ D FHONRYÇKR ]SUDFRY¿QË E\Č VH NDEHOND KRQRVË YXLWWRQRYVNRX KQøGR EÇæRYRX xDFKRYQLFË Y]RUX e'DPLHU (EHQH &DQYDVr 3ĎMêRYQD NDEHOHN QD ]¿SDG RG QDxLFK KUDQLF FHONHP EøæQ¿ ]¿OHæLWRVW VL NRQHêQø QDxOD FHVWX L GR êHVNÛFK OXKĎ D K¿MĎ 6RUWL PHQW ',20( QD DGUHVH www.diome.cz ]DKUQXMH SĆHY¿æQø YHêHUQË NRXVN\ u RG YHONÛFK NDEHO Dæ SR SVDQËêND DČ Xæ RG NODVLFNÇ ]QDêN\ /9 QHER ] Q¿YUK¿ĆVNÇ GËOQ\ $UPDQLKR *XHVVX &KULVWLDQD 'LRUD êL .HQ]D 9ÛKRGRX RSURWL ]DKUDQLêË MH NUDWxË GRED GRG¿QË NDEHON\ NXUÛUHP SĆËPR Dæ GR GRPX NG\ MH GRUXêHQË QDSĆËNODG SR 3UD]H ]GDUPD &HQ\ ]D YÛSĎMêNX VH SRK\EXMË RG .ê GR .ê QD GHQ ]¿OHæË VDPR]ĆHMPø QD NRQNUÇWQËP PRGHOX =EÛY¿ Y¿P WDN Xæ MHQ MHGLQÇ u Y\EUDW VL SĆHVQø WHQ Y]RU D W\S NWHUÛ MH YDxHPX VUGFL QHMEOLæxË D MHGHQ ]H VYÛFK VQĎ ]UHDOL]RYDW


+(50(6 u .(//< %$*

0RGHO MHGQRGXFKÇ HOHJDQWQË NDEHON\ E\O SĆHGVWDYHQ Xæ Y URFH DOH WHSUYH VH VRXKODVHP PRQDFNÇ NQøæQ\ D EÛYDOÇ KROO\ZRRGVNÇ VWDU *UDFH .HOO\ SRXæËYDW MHMË MPÇQR ]ËVNDO Y URFH SXQF QøêHKR VNXWHêQø YÛMLPHêQÇKR 5RN SĆHGWËP VH WRWLæ *UDFH REMHYLOD QD RE¿OFH êDVRSLVX /LIH V NDEHONRX NWHU¿ ]DNUÛYDOD MHMË WøKRWQÇ EĆËxNR Ė.HOO\ EDJ PDQLHĠ PRKOD Y\SXNQRXW +(50(6 u %,5.,1 %$*

1HQË Q¿KRGRX æH VH WÇWR NDEHOFH SĆH]GËY¿ eUROOV UR\FH PH]L NDEHONDPLr 6YÇ MPÇQR QHVH SR KHUHêFH -DQH %LUNLQRYÇ SUR NWHURX ML QDYUKO D Y\URELO V¿P SUH]LGHQW VSROHêQRVWL +HUPHV -HDQ /RXLV 'XPDV %ËORX eELUNLQNXr V GLDPDQWRYRX VSRQRX ]D GRODUĎ QHG¿YQR GDURYDO 'DYLG %HFNKDP VYÇ PDQæHOFH 9LFWRULL /28,6 98,7721 u '$0,(5 &$19$6

7\SLFNÛ xDFKRYQLFRYÛ Y]RU Y\P\VOHO /RXLV 9XLWWRQ Xæ Y URFH VSROHêQø VH VYÛP V\QHP *HRUJHVHP 'R GQHxQË GRE\ MH VSROHêQø V PRQRJUDPHP /9 MHGQËP ] QHMGĎOHæLWøMxËFK SR]Q¿YDFËFK ]QDPHQË YXLWWRQRYVNÛFK NDEHOHN u D WDNÇ MHGQËP ] QHMNRSËURYDQøMxËFK 2ULJLQ¿O VH YxDN SR]Q¿ QD SUYQË SRKOHG &+5,67,$1 ',25 u /$'< ',25

-HGQRGXFKRX SURxËYDQRX NDEHONX V SHYQÛPL SRORNUXK\ QD QRxHQË QDYUKO NRQFHP OHW 6\GQH\ 7ROHGDQR D MDN Xæ Q¿]HY QDSRYËG¿ SURVODYLOD ML KODYQø /DG\ 'LDQD 2ULJLQ¿OQËP GHWDLOHP MH SĆËYøVHN VH êW\ĆPL SËVPHQ\ ' , 2 5 &+$1(/

.DEHONX V FKDUDNWHULVWLFNÛP SURxËY¿QËP ORJHP && Y PËVWø ]DSËQ¿QË D ]ODWÛP ĆHWË]NRYÛP XFKHP SĆHV UDPHQR QDYUKOD OHJHQG¿UQË Q¿YUK¿ĆND &RFR &KDQHO Y URFH 'RGQHV VH WHQWR PRGHO Y\U¿EË Y QøNROLND EDUHYQÛFK YDULDQW¿FK

SĎMêRYQD OX[XVQËFK NDEHOHN www.diome.cz |


SUXKRYDQ¿ WUDGLFH , .'<å 6( 012=« $5&+,7(.7, 61$å« = é(6.»&+ +25 '÷/$7 $/36.28 ),/, /.8 $ 3523$*8-« =$+5$1,é1« 67</ 352 .5.212j( é, j80$98 1(-628 7<3,é7÷-j« 67$9%< 1(å 'ą(9÷1§ 528%(1.< $ -(-,&+ 358+29$1» 9=+/(' 1$-'28 6( 9j$. 7$&« .7(ą« '2. =$/, 9( 69»&+ 352-(.7(&+ 6./28%,7 2%2-« u /(7,728 75$',&, , å+$928 628é$61267 0(=, 1÷ 3$7ą« 79č5&, %<729§+2 '208 +5$'(é$1.$ 9 6$0§0 65'&, eé(6.§+2 69$7§+2 02ą,&(r u 9( j3,1'/(529÷ 0/»18

118 |

K

RQFHQWUDFH FHOHEULW KYø]G D KYø]GLêHN VKRZE\]Q\VX SUĎP\VOR YÛFK PDJQ¿WĎ ØVSøxQÛFK SU¿YQËNĎ D SRGQLNDWHOĎ QD NLORPHWU êWYH UHêQË MH YH jSLQGOX ]HMPÇQD EøKHP VLOYHVWURYVNÛFK RVODY VXYHUÇQQø QHMY\xxË Y SRURYQ¿QË V MDNÛPLNROL MLQÛPL êHVNÛPL KRUDPL $OH QHMHQ NYĎOL WRPX MGH R QHMYÛ]QDPQøMxË KRUVNÇ VWĆHGLVNR X Q¿V 0øVWHêNR VWX OHQÇ Y ØGROË %ËOÇKR /DEH D UR]WDKXMËFË VH QD RNROQËFK VWU¿QËFK QDxWøVWË QHSRVWLKO RVXG EOË]NÇ 3HFH SRG 6QøæNRX D VRFLDOLVWLFN¿ YÛVWDYED PX WROLN QHXxNRGLOD 5RXEHQÇ KRUVNÇ FKDOXS\ SRVWXSQø SĆHEXGRY¿YDQÇ QD SRê¿WNX SĆHGPLQXOÇKR VWROHWË QD KRQRVQøMxË KRWHO\ D UHVWDXUDFH ]ĎVWDO\ Y SUYRUHSXEOLNRYÇ SRGREø NWHU¿ VL YxDN Xæ XUêLWø ]DVORXæË SĆHVWDYEX QD PRGHUQË E\GOHQË SRê¿WNX WĆHWËKR WLVËFLOHWË %\WRYÛ GĎP


WH[W Jan Du ek IRWR DUFKLY 636 VSU¿YD QHPRYLWRVWË

3ĆËPR QDG +UDGHêDQNRX MH PDOÛ YOHN SUR ]Dê¿WHêQËN\ N +URPRYFH NWHU¿ QDYD]XMH QD O\æDĆVNÛ DUH¿O 6YDWÛ 3HWU WR MH SRXKÛFK GYø VWø PHWUĎ

+UDGHêDQND NWHUÛ VL ]YHQêË XFKRYDO Y]KOHG URXEHQN\ MH XYQLWĆ SĆHEXGRY¿Q SU¿Yø N WDNRYÇPX REUD]X =D FLWOLYÇ DUFKLWHNWR QLFNÇ ĆHxHQË YGøêË DXWRURYL SURMHNWX DNDGHPLFNÇPX DUFKL WHNWRYL -DURPËUX 3L]LQJHURYL D VSROHêQRVWL 0RUL[ V U R MHæ E\OD ]SUDFRYDWHOHP SURMHNWRYÇ GRNXPHQWDFH 2 NRPSOHWQË GHYH ORSHUVNÛ D UHDOLWQË VHUYLV VH SRVWDUDOD ILUPD 636 VWDYHEQË êLQQRVW ]DxWËWLOD VSROHêQRVW 3DOR V U R 'RND]XMH WR æH L QøNROLN UĎ]Qø RULHQWRYDQÛFK ILUHP PĎæH KDUPRQLFN\ VSROXSUDFRYDW 7R GËN\ QLP P¿ Q\QË WĆËSDWURY¿ +UDGHêDQND SĆLPøĆHQÛ ]¿EøU E\WRYÛFK MHGQRWHN Y UR]PDQLWÇ xËĆL RG JDUVRQN\ SR UR]V¿KOÛ NN ] QLFKæ VL Xæ YxHFKQ\ V YÛMLPNRX MHGLQÇ QDxO\ QRYÇ RE\YDWHOH 3UR WRKR

NGR WRXæË PËW VYĎM E\W YH ]GUDYÇP KRUVNÇP SURVWĆHGË QDYËF SøW PLQXW RG æLYRWHP N\SËFËKR FHQWUD eSHUO\ .UNRQRxr V RNDP æLWÛP SĆËVWXSHP QD VMH]GRYN\ WR MH LGH¿OQË YROED 5RGLQ\ V GøWPL XYËWDMË EOË]NRX O\æDĆVNRX xNRONX SUR GRVSøOÇ MH WX PHWUĎ Y]G¿OHQ¿ VWDQLFH +URPRYND D GR UHVWDXUDFË D SRGQLNĎ GROH Y FHQWUX WR MH SRX]H SøW PLQXW FKĎ]H %RQXVHP QLNROLY QHYÛ ]QDPQÛP MH WDNÇ ØæDVQÛ YÛKOHG SUDNWLFN\ ]H YxHFK E\WĎ QD SD QRUDPD NUNRQRxVNÛFK KĆHEHQĎ 3ĆLêHPæ GQHV Xæ ]GDOHND QHSODWË æH SRWÇ FR ]H VMH]GRYHN VOH]RX SRVOHGQË ]E\WN\ VQøKX VWDQH VH ]H ejSLQGOXr PUWYÇ PøVWR 1DRSDN u V MDUHP VH ]DêËQDMË GR ØGROË D QD ]GHMxË F\NORWUDV\ VWDKRYDW NRODĆL 7ØU\ SR KĆHEHQHFK MVRX ]DVH QHMOHSxË QD NRQFL OÇWD NG\ VH ORXN\ SRGÇO /DEH UR]]¿ĆË UR] NYHWOÛPL KRĆFL u V\PEROHP .UNRQRx u D OHV\ MVRX SOQÇ ERUĎYHN 6DPRWQÇ PøVWR QDEË]Ë VSRUWRYQËFK D MLQÛFK DNWLYLW FR KUGOR U¿êË u RG DTXDFHQWUD SĆHV WHQLVRYÇ D VTXDVKRYÇ NXUW\ Dæ SR DGUHQD OLQRYÇ ODQRYÇ GU¿K\ êL U\ERORY Y OHGRYÇ ODEVNÇ YRGø 'ĎYRGĎ SURê E\ VH PøO êORYøN DOHVSRĀ QD ê¿VW URNX SĆHVWøKRYDW ] KHN WLFNÇKR PøVWD QD ]GUDYÛ KRUVNÛ Y]GXFK D ]NXVLO VL æLYRW KRUDOD VWROHWË MH WDN YËFH QHæ GRVW $ WR WUDGLêQË NUNRQRxVNÇ eSĆLMóWH SREHMWr VH SRPDOX DOH MLVWø PøQË QD eSĆLMóWH u D Xæ ]ĎVWDĀWH r 9L] ZZZ VSV VQ F]

|


0D[LP¿OQË SRæLWHN 352é 9/$671÷ 086« 9§67 9»/(7< =$ 9«1(0 '2 9,1$ą6.»&+ 2%/$67«" 3258j«0( 7(172 1(36$1» = .21 $ 3ą('67$9«0( 9 0 1 '+(5128 &(678 1$ *850 16.» )(67,9$/ 1$ %5,76.»&+ 3$1(16.»&+ 267529(&+ 6( j3,é.29»0, 69÷729»0, .8&+$ą, $ 9,1$ą, 69÷729§ 7ą«'< u :,1(0$.(56 ',11(56

120 |

V

LQDĆVNÇ REODVWL PDMË VYRMH QDSURVWR QHRSDNRYDWHOQÇ NRX]OR NRQHFNRQFĎ YËQR MH YHOPL Y\EËUDYÇ SRNXG MGH R SURVWĆHGË D URVWH Y SRGVWDWø MHQRP WDP NGH MH NU¿VQø .URPø WRKR MH WX MHxWø S¿U GDOxËFK IDNWRUĎ NWHUÇ ] YLQDĆVNÛFK REODVWË GøODMË LGH¿OQË WXULVWLFNÇ FËOH /LGÇ MVRX ]GH PÇQø VWUHVRYDQË QHæ MH WRPX YH YHONÛFK PøVWHFK D MDN ]NXxHQRVWL XND]XMË êORYøN GRVWDQH QD VWĎO QHMOHSxË MËGOR SU¿Yø YH YLQDĆVNÛFK UHJLRQHFK SURWRæH


WH[W OHMS, IRWR archiv OHMS

WDP NGH VH URGË GREUÇ YËQR MH G¿Y¿Q YHONÛ GĎUD] L QD GREUÇ MËGOR 9HONÛP QHGRVWDWNHP PQRKD H[RWLFNÛFK WXULVWLFNÛFK GHVWLQDFË YxDN MH æH êDVWR FK\EË QDEËGND QHMREOËEHQøMxËKR Q¿SRMH Q¿V YxHFK u YËQD é¿VWHêQø MH QD YLQø L SRQøNXG PRQRWÑQQË NXOLQ¿ĆVN¿ QDEËGND -DN E\ VH Y¿P OËELOR NG\E\ Y¿P QDEË]HOL Y\QLNDMËFË YËQD D PH]LQ¿URGQË xSLêNRYRX NXFK\QL QD SR]DGË JUDQGLÑ]QË SĆËURGQË VFHQHULH" %\O E\ WR ]SĎVRE MDN SĆLO¿NDW

ODEXæQËN\ ] FHOÇKR VYøWD GR .DULELNX" 7XWR RW¿]NX VL SRORæLOL 0DUWLQ 'LQGRx D $MLW 0DWKHZ *HRUJH NG\æ RUJDQL]RYDOL :LQHPDNHUV 'LQQHUV YLQDĆVNÇ YHêHĆH QD %ULWVNÛFK 3DQHQVNÛFK RVWURYHFK D WËP GRW¿KOL GR NRQFH MHGHQ ] QHMSR]RUXKRGQøMxËFK JXUP¿QVNÛFK IHVWLYDOĎ YĎEHF $OH ]DêQøPH KH]N\ SR SRĆ¿GNX 6NXSLQD QøPHFNÛFK YLQDĆĎ ]DêDOD WUDGLFL Y URFH NG\ SĆLMDOD SR]Y¿QË 0DUWLQD 'LQGRxH GR .DULELNX D SRVWXSQø VH SĆLG¿YDMË YLQDĆL ] FHOÇKR VYøWD 3ĆL ORĀVNÇP URêQËNX GDO RVWURY VQĎ N GLVSR]LFL L ]Q¿PÛ VLU 5LFKDUG %UDQGVRQ 2VWURY\ VH QDFK¿ ]HMË Y .DULELNX SĆLEOLæQø NLORPHWUĎ QD YÛFKRG RG 3XHUWR 5LFR 3ROLWLFN\ MVRX %ULWVNÇ 3DQHQVNÇ RVWURY\ VRXê¿VWË EULWVNÇKR &RPPRQZHDOWKX D UHSUH]HQWDQWHP ]GHMxË VSU¿Y\ MH JXYHUQÇU -HMËKR 9HOLêHQVWYD 3ĆHGVHGRX YO¿G\ MH RYxHP SUHPLÇU NWHUÇKR MPHQXMH JXYHUQÇU 0H]L MDFKWDĆL MVRX %9, MDN VH %ULWVNÛP 3D QHQVNÛP RVWURYĎP WDNÇ VWUXêQø ĆËN¿ VH VYÛPL ]KUXED RVWURY\ SRYDæRY¿Q\ ]D MHGHQ ] QHMOHSxËFK MDFKWDĆVNÛFK UHJLRQĎ QD VYøWø 2G SRW¿SøêĎ XVO\xËWH SRGREQÇ KRGQRFHQË 9ÛKRG\ NDULEVNÇKR SRGQHEË MVRX QDVQDGø u GQĎ Y URFH MH ]GH SĆËMHPQÇ WHSOR L Y QRFL SRNOHVQRX WHSORW\ MHQ ]ĆËGND SRG VWXSĀĎ &HOVLD 0RĆH P¿ Y\QLNDMËFË WHSORWX QD NRXS¿QË SO¿æH O¿NDMË N RSDORY¿QË D FHOÛ æLYRWQË U\WPXV VH ]SRPDOXMH 'RNRQFH DQL VWUHVRYDQË PDQDæHĆL QHGRN¿æRX RGRODW NDULEVNÇPX SRNOLGX +RGLQ\ WX ]NU¿WND EøæË SRPDOHML D MH WR GREĆH -HGLQÇ FR ]GH VQDG VFK¿]HOR N QDSURVWR GRNRQDOÇ GRYROHQÇ E\O\ NXOLQ¿ĆVNÇ ]¿æLWN\ $ SĆHVQø VHP ]DFËOLO\ :LQHPDNHUV 'LQQHUV .RQFHSFH Y\FK¿]Ë ]H ]¿NODGQË P\xOHQN\ ]ËVNDW SHQË]H QD GREURêLQQÇ ØêHO\ ]D SRPRFL SURGHMH PËVW QD GHJXVWDêQËFK YHêHĆËFK SĆLSUDYRYDQÛFK xSLêNRYÛPL NXFKDĆL $MLW 0DWKHZ *HRUJH E\O SR EH]P¿OD OHW RUJDQL]¿WRUHP MHGQÇ ] QHMØVSøxQøMxËFK GREURêLQQÛFK DNFË YH 6SRMH QÛFK VW¿WHFK DPHULFNÛFK u 0HDOV RQ :KHHOV u 0HDOV IURP WKH 0DVWHUV u D ]QDO QHMOHSxË VYøWRYÇ NXFKDĆH -HKR GREUÛ SĆËWHO D REFKRGQË SDUWQHU 0DUWLQ 'LQGRx VH SR OHWHFK NG\ SĎVRELO MDNR LQYHVWLêQË SRUDGFH D WDNÇ UHDOLWQË PDNOÇĆ Y .DULELNX VW¿OH YËFH YøQRYDO VYÇPX NRQËêNX u NYDOLWQËPX YËQX D xDPSDĀVNÇPX 1\QË VWRMË ]D ØVSøxQÛP ]DYHGHQËP NYDOLWQËFK PRVHOVNÛFK YËQ QD WUK Y éHFK¿FK D QD 6ORYHQVNX éHWQ¿ RFHQøQË YËQ ] SRUWIROLD 2+06 MDN Y GRP¿FË VRXWøæL 3UDJXH :LQH 7URSK\ WDN PH]L Q¿URGQË RFHQøQË MVRX SRX]H GĎND]HP æH YÛEøU YLQDĆĎ NWHUÇ VSROHêQRVW 2Q +HU 0DMHVW\ 6HUYLFH ]DVWXSXMH E\O VSU¿YQÛ 2ED GYD $MLW L 0DUWLQ PLORYQËFL GREUÇKR MËGOD D YËQD FKWøOL XVSRĆ¿GDW VSROHêQRX MHGQRU¿]RYRX GREURêLQQRX DNFL 3ĎYRGQø

|


0DUWLQ 'LQGRx XND]XMH VLUX 5LFKDUGX %UDQGVRQRYL QHMOHSxË ]¿VWXSFH VYÛFK PRVHOVNÛFK YËQ

7DNWR Y\SDG¿ VRXNURP¿ UH]LGHQFH PDMLWHOH VSROHêQRVWL 9LUJLQ QD VDPÇ xSLFL MHGQRKR ]H GYRX RVWURYĎ NWHUÇ YODVWQË

VLFH XYDæRYDOL R S¿OHQË PRUDYVNÇ VOLYRYLFH Y PËVWQËFK GHVWLOÇUN¿FK UXPX DOH YH ILQ¿OH ]YËWø]LOR PRVHOVNÇ YËQR V QË]NÛP REVDKHP DONRKROX =EÛYDOR SRX]H SĆHVYøGêLW YLQDĆH ] SRUWIROLD 2+06 æH VH QHMHGQ¿ R eMRNHr DOH R VNXWHêQRX DNFL 3R SUHPLÇĆH Y URFH VH Y URFH NRQDO\ KQHG GYø :LQHPDNHUV 'LQQHUV 3UYQË E\OD Y êHUYHQFL GUXK¿ Y SURVLQFL 9xLFKQL NXFKDĆL L YLQDĆL SUDFXMË EH] Q¿URNX QD KRQRU¿Ć YÛWøæHN ] DNFH SXWXMH QD ØêHW éHUYHQÇKR NĆËæH D GYRX xNRO QD %ULWVNÛFK 3DQHQVNÛFK RVWURYHFK 6WUXêQø D MDVQø ĆHêHQR WR ]QDPHQ¿ æH KRVWÇ VL EXGRX XæËYDW Y Q¿GKHUQÇP SURVWĆHGË SR]QDMË QøNWHUÇ ] QHMOHSxËFK YLQDĆĎ NWHĆË MLP EXGRX RVREQø QDOÇYDW YËQD D SĆLWRP MHxWø SĆLVSøMË QD GREURX YøF 5¿GL E\VWH VH GRYøGøOL YËFH" .DæG¿ :LQHPDNHUV 'LQQHU VH NRQ¿ Y MLQÇ ORNDOLWø YHVPøV VH MHGQ¿ R VRXNURPÇ YLO\ REêDV R H[NOX]LYQË UHVRUW\ 9HêHĆH VH PĎæH ØêDVWQLW Dæ RVRE D NDæGÇ MËGOR MH MHGLQHêQÇ 3øW NXFKDĆĎ YDĆË SøW UĎ]QÛFK FKRGĎ D NH NDæGÇPX FKRGX VH SRG¿YDMË YæG\ GYø UĎ]Q¿ YËQD u MHGQR NODVLFNÇ MHGQR MDNR H[SHULPHQW .URPø WRKR VH SUR YHONÛ ]¿MHP SRĆ¿GDMË L SROHGQË DNFH WDN]YDQÇ :LQH-

122 |

1D ØYRG NDæGÇKR :LQHPDNHUV 'LQQHU SĆHGVWDYXMH $MLW 0DWKHZ *HRUJH KRVWĎP NXFKDĆH NWHĆË MH EXGRX Q¿VOHGQø UR]PD]ORYDW

'HJXVWDêQË PHQX SRVORXæË L MDNR SĆËMHPQÛ VXYHQÛU

PDNHUV /XQFKHV NWHUÇ YæG\ SUREËKDMË SRG ]¿xWLWRX MHGQRKR YLQDĆH D QøNWHUÇ ] PËVWQËFK UHVWDXUDFË .RRUGLQ¿WRUHP NXFKDĆĎ D WËP L xÇINXFKDĆHP :LQHPDNHUV 'LQQHUV MH 9LNUDP *DUJ URGLOÛ ,QG NWHUÛ QøNROLN OHW SUDFRYDO Y /LWWOH 'L[ %D\ REOËEHQÇP UHVRUWX QD %ULWVNÛFK 3DQHQVNÛFK RVWURYHFK ]DORæHQÇP 5RFNH IHOOHUHP QD NRQFL xHGHV¿WÛFK OHW PLQXOÇKR VWROHWË 9 VRXêDVQÇ GREø MH xÇINXFKDĆHP Y QøNROLNU¿W Y\]QDPHQDQÇ KDYDMVNÇ UHVWDXUDFL +DOHNXODQL 5HVWDXUDQW DOH SRNDæGÇ VH QD :LQHPDNHUV 'LQQHUV YUDFË NYĎOL MHKR eMHGLQHêQÇ DWPRVIÇĆHr e0RMH SDQË VH SW¿ SURê WR YODVWQø GøO¿P" 3URê VH R VYÇ GRYR OHQÇ VWUHVXML WËP æH NRRUGLQXML Q¿NXS SUR MLQÇ NXFKDĆH D ]DMLx ČXML DE\ NDæGÛ FKRG SĆLxHO QD VWĎO Y WHQ VSU¿YQÛ RNDPæLN" -H WR SURVWø MHGLQHêQÛ SRFLW æH PRKX SUDFRYDW VH xSLêNRYÛPL NXFKDĆL ] FHOÇKR VYøWD NWHĆË SĆLMHGRX QD 3DQHQVNÇ RVWURY\ SUR GREURX YøF D GDMË N GLVSR]LFL VYĎM êDV L WDOHQW r 3RNXG MGH R YËQD MH WR GRNRQDOÛ PL[ ] HWDEORYDQÛFK ]QDêHN L QRYLQHN NWHUÛ ]DMLx ČXMH QH]E\WQRX SHVWURVW e2VREQø SRYDæXML OHKN¿ PRVHOVN¿ YËQD V GHFHQWQË QDVO¿GORVWË D VYøæË N\VHOLQNRX ]D WR QHMOHSxË FR


PĎæH êORYøN N UR]PDQLWÇ PH]LQ¿URGQË NXFK\QL SËW r ĆËN¿ 0DUWLQ 'LQGRx e9]KOHGHP N ]DæLWÛP JDVWURQRPLFNÛP VWHUHRW\SĎP UR]OÇY¿PH N MHGQRWOLYÛP FKRGĎP L êHUYHQ¿ YËQD ] FHOÇKR VYøWD 'ĎOHæLWÇ MH DE\ FKXČRYø ODGLOD V SRG¿ YDQÛPL FKRG\ 3ĆHNYDSHQË KRVWĎ æH N ØæDVQÇPX MHKQø êËPX MH Y WRPWR YOKNÇP D PRĆVNRX VROË QDV\FHQÇP NOLPDWX YËWø]HP ]H GYRX SRG¿YDQÛFK YËQ VXFK¿ PRVHOVN¿ eVSÂWOHVNDr QHEHUH NRQFH D MH SĆHGPøWHP GORXKÛFK GLVNXVË R ERĆHQË YLQDĆVNÛFK PÛWĎ r -PÇQD VH VNUÛYDW QHPXVË E\OD ]DVWRXSHQD YLQDĆVN¿ HOLWD ] REODVWL 0RVHO\ MDNR )ULW] +DDJ 6FKORVV /LHVHU *UDQV )DVVLDQ D 5HLQKROG +DDUW VWHMQø WDN L LWDOVN¿ NXOWRYQË YLQDĆVWYË 6DQ /HRQDUGR 5LRMD KYø]GD %RGHJDV 0XJD YLQDĆVWYË SDWĆËFË )UDQFLV )RUG &RSROORYL 5XELFRQ (VWDWH Y 1DSD 9DOOH\ (WXGH :LQHU\ ] .DOLIRUQLH QHER KYø]G\ ] $QG &KHYDO GHV $QGHV VSROHêQÇKR SRGQLNX &KÀWHDX &KHYDO %ODQF ] %RUGHDX[ D DUJHQWLQVNÇKR YLQDĆVWYË 7HUUD]DV GH ORV $QGHV 7DNÇ Y SĆËSDGø PËVW NRQ¿QË :LQHPDNHUV 'LQQHUV MVRX SRĆDGDWHOÇ Y\ORæHQø Y\EËUDYË 3UR SURMHNW VH QDGFKQXO QDSĆËNODG VLU 5LFKDUG %UDQGVRQ ]DNODGDWHO 9LUJLQ 5HFRUGV D PDMLWHO RVWURYD 1HFNHU ,VODQG D XVSRĆ¿GDO Y URFH MLæ MHGHQ REøG D MHGQX YHêHĆL 9 URFH VH EXGH MHGQD ]H ]LPQËFK DNFË URYQøæ NRQDW QD RVWURYø 1HFNHU ,VODQG 2VWURY MH PRæQÇ VL SURQDM PRXW L VRXNURPø EH] :LQHPDNHUV 'LQQHUV ]D FHQX PËU Qø SĆHVDKXMËFË GRODUĎ ]D QRF PLQLPXP MH QRFË =DWR VL DOH PĎæHWH SĆLYÇVW Dæ SĆ¿WHO SURWRæH QD RVWURYø MH N GLVSR]LFL OĎæHN 0RæQRVW VW¿W VH VSRQ]RUHP :LQHPDNHUV 'LQQHUV MH ]DWR QHNRPSOLNRYDQ¿ D YÛKRG Q¿ 6WDQHWH VH RILFL¿OQËP VSRQ]RUHP FKDULWDWLYQËKR IRQGX %9, &KDULWDEOH )XQG D ]D WR ]ËVN¿WH SU¿YR ØêDVWL QD YxHFK SRĆ¿GDQÛFK DNFËFK 3RGUREQøMxË LQIRUPDFH QDMGHWH QD ZHERYÛFK VWU¿QN¿FK ZZZ ZLQHPDNHUVGLQQHUV FRP QHER ZZZ RKPV F] -H MHGQR ]GD SĆLMHGHWH SRX]H NYĎOL SRĆ¿GDQÛP DNFËP QHER ]GD VH UR]KRGQHWH MHxWø FKYLONX ]ĎVWDW FRæ YĆHOH GRSRUXêXMHPH *DUDQWXMHPH Y¿P QH]DSRPHQXWHOQÇ GQ\ Y .DULELNX V Y\EUDQÛPL SRNUP\ D IDQWDVWLFNÛPL YËQ\ WR YxH QD SR]DGË ØæDVQÇ SĆËURGQË NXOLV\ 7DN EU]\ QD YLGøQRX QD 3DQHQVNÛFK RVWURYHFK 0DOÇ XSR]RUQøQË QD NRQHF u WøFK FR SĆLxOL MHQRP QD FKYËOL D QD RVWURYHFK Xæ SDN ]ĎVWDOL QHQË P¿OR 1DYËF MH GQHV GËN\ ]DVWRXSHQË SRERêN\ 2+06 QD RVWURYHFK N GLVSR]LFL WDNÇ VOXxQÛ YÛEøU WRKR QHMOHSxËKR ]H VYøWD GRNRQDOÛFK YËQ

0 9( 1( <% 728 + 32 /( 1 ( 6 LC 7 ,- 58 30 1« $9÷ å =$ 672 A 3 7÷å (67 R 8 6 2 35 EXT 62 .§ 9 7,& ' $ 2% 5 $.

0$5(. +<.$ 9,&(0,675 (9523< 5(35(=(17$17 /(7(&.§ $.52%$&,( 1$%«=« 9j(0 é7(1 ąč0 &+2,&( SLEVU* 9( 9»j, 1$ $.52%$7,&.» /(7

Akrobatický let, to je adrenalin na maximum!

3$571(5(0 $.&( -( 632/(é1267 $//,9,&786 $OOLYLFWXV GRSOQøN VWUDY\ SUR xSLêNRYÇ VSRUWRYFH

9«&( 1$ ::: /(7(&.$$.52%$&,( &= 6/(9$ 6( 7». /(78 352 262%8 9 '§/&( 759 1« 0,187 352 83/$71÷1« 6/(9< 328å,-7( 7(172 .8321


text =GHQøN +UGÛ foto L6WRFNSKRWR

D magie

69÷7 .2/(0 1 6 0÷/ 2'(' 91$ 6928 j«ą.8 9»j.8 $ +/28%.8 3ą(672 -60( 6, 8 6/('29 1« ),/0č 1(%2 7(/(9,=1«&+ 32ą$'č /§7$ 9<67$é,/, -(120 6 3/2&+»0 2%5$=(0 6 7«0 -( $/( .21(& '20 &« (/(.7521,.8 =$&+9 7,/$ ' 0$1,(

02'52é(59(1»0 32+/('(0 ¿SDG Y\YRODW Y GLY¿NRYL LOX]L æH Y NLQø VOHGXMH PËVWR VYøWOD QD SO¿WQø VNXWHêQÇ WURMUR]PøUQÇ SĆHGPøW\ D VFÇQ\ MH NXSRGLYX PQRKHP VWDUxË QHæ E\ VH ]G¿OR 8æ NRQFHP VWROHWË E\O YH 9HONÇ %ULW¿QLL XGøOHQ SDWHQW QD ' ILOP\ QD SULQFLSX VWHUHRVNRSLH 3ĆL QË NDæGÇ RNR VRXêDVQø VOHGXMH MLQÛ WURFKX YRGRURYQø SRVXQXWÛ REUD] 5R]GËO Y SRKOHGX QD VFÇQX E\ SĆLWRP PøO Y LGH¿OQËP SĆËSDGø RGSRYËGDW SU¿Yø Y]G¿OHQRVWL PH]L RêLPD SUĎPøUQÇKR GRVSøOÇKR êORYøND 5HDOL]RYDW QøFR WDNRYÇKR DOH E\O SĆHG VWRYNRX OHW SUREOÇP WDNæH Y SUD[L VH SR SUYQË VYøWRYÇ Y¿OFH ]DêDO SRXæËYDW MHGQRGXxxË DQDJO\ILFNÛ V\VWÇP ' 3ĆL QøP MVRX RED SRVXQXWÇ REUD]\ SURPËW¿Q\ VRXêDVQø MHGHQ V PRGUÛP D GUXKÛ V êHUYHQÛP ]DEDUYHQËP 'LY¿FL PXVË PËW QD QRVH OHKNÇ YøWxLQRX SDSËURYÇ EUÛOH NGH MH SĆHG NDæGÛP RNHP IÑOLH RGSRYËGDMËFË EDUY\ NWHU¿ REUD]\ SUR YQËP¿QË êORYøND RGGøOË 6 WËPWR MHGQRGXFKÛP D OHYQÛP V\VWÇPHP VH PĎæHWH VHWNDW MHxWø GQHV YÛVOHGQÛ REUD] DOH QHQË SĆËOLx NYDOLWQË D QD FLWOLYøMxË MHGLQFH ØêLQNXMH MDNR EROHKODY Y\YRO¿YDMËFË GRNRQFH ]YUDFHQË QHER PGORE\ 3RNXG WHG\ FKWøOR ' ]REUD]HQË ]DØWRêLW PDVRYø QD QDxH GRP¿FË NLQD PXVHOR SĆLMËW V QøêËP SRGVWDWQø OHSxËP

N

124 |


j3$71§ =35 9< 352 0('9÷'< -DN PĎæH Y\SDGDW NYDOLWQË ' REUD] XND]XMH ILOPRYÛP GLY¿NĎP Xæ RG URNX FHORVYøWRY¿ VËČ VSHFL¿OQËFK NLQ ,0$; 3UR GRP¿FQRVWL VH YxDN WRWR ĆHxHQË WURMUR]PøUQÇ SURMHNFH QHGDOR SRXæËW WDNæH UHYROXFL SĆLQHVOD Dæ ORĀVN¿ GRKRGD YÛUREFĎ VSRWĆHEQË HOHNWURQLN\ D QHMYøWxËFK ILOPRYÛFK VWXGLË NWHĆË VH GRKRGOL QD QRYÇP VWDQGDUGX YKRGQÇP SUR GRP¿FË NLQD jSDWQRX ]SU¿YRX DOH MH æH SRNXG MVWH S\xQË QD YÛEDYX VYÇKR eEUORKXr VNYøOÛPL SĆËVWURML EXGHWH VH V QLPL PXVHW NYĎOL ' UR]ORXêLW D QHFKDW VL MHQRP ]YXNRYRX DSDUDWXUX 3ĆHGHYxËP SRWĆHEXMHWH QRYÛ PRGHO /&' QHER SOD] PRYÇKR WHOHYL]RUX VFKRSQÛ SURPËWDW QD REUD]RYNX MHGQRWOLYÇ VQËPN\ Y SRêWX ]D VHNXQGX ]DWËPFR GRQHG¿YQD Y\U¿EøQÇ SORFKÇ 79 ]YO¿GDMË QDQHMYÛx SROR YLêQË YHUWLN¿OQË IUHNYHQFL REUD]X 6RXYLVË WR VH ]SĎVR

EHP MDNÛP SĆL WÇWR WHFKQRORJLL DNWLYQË ]¿YøUN\ Y]QLN¿ ' LOX]H 2EUD]\ SUR SUDYÇ D OHYÇ RNR MVRX SURPËW¿Q\ QD REUD]RYNX VWĆËGDYø YHONRX U\FKORVWË DE\ E\O L U\FKOÛ SRK\E ]Q¿]RUQøQ SUR êORYøND SO\QXOH 'LY¿N VL PXVË QDVDGLW VSHFL¿OQË EUÛOH NWHUÇ PDMË PËVWR VNHO SUĎKOHGQÇ /&' SDQHO\ MHæ VH VWĆËGDYø YH ]ORPNX VHNXQG\ ]DWPËYDMË D RSøW ]MDVĀXMË %H]GU¿WRY¿ V\QFKURQL]DFH êLQQRVWL EUÛOË D SURPËW¿QË QD REUD]RYFH SDN Y\YRO¿ YHOPL NYDOLWQË SURVWRURYÛ HIHNW -HQæH FR VL YODVWQø QD ' WHOHYL]RUX SXVWËPH" 1HMOÇSH ILOP ]DSVDQÛ QD ' %OX UD\ GLVNX . MHKR SURPËWQXWË DOH SRWĆHEXMHWH WDNÇ QRYÛ %OX UD\ SĆHKU¿YDê VFKRSQÛ GHNÑGRYDW QRYÛ VWDQGDUG ]¿]QDPX 1D QRVLêËFK MH QLFPÇQø REVDæHQ ILOP WDNÇ Y NODVLFNÇ eSODFDWÇr SRGREø SRNDæGÇ DOH YæG\ Y SOQRKRGQRWQÇP )XOO +' UR]OLxHQË REUD]X

|


text .DWHĆLQD 5DWKRXVN¿ -DQ 'XxHN foto DUFKLY ILUHP

divadlo

1$ -(9,j7, 67$9296.§+2 ',9$'/$ 9<5267( 0÷67(é.2 '2*9,//( $GDSWDFL WHPQÇKR VQËPNX 'RJYLOOH G¿QVNÇKR ILOPDĆH /DUVH YRQ 7ULHUD XYHGH YH 6WDYRYVNÇP GLYDGOH UHæLVÇU 0LURVODY .URERW 'UDPD PODGÇ æHQ\ *UDFH NWHU¿ VH SĆL ØWøNX SĆHG JDQJVWHU\ GRVWDQH GR ERKHP ]DSRPHQXWÇKR PËVWD D SRNRXxË VH VæËW V WDPQËPL RE\YDWHOL QD VWĆËEUQÇP SO¿WQø SURVODYLO\ QHREY\NO¿ WÇPøĆ GLYDGHOQË VFÇQRJUDILH V PLQLPHP NXOLV D SĆHGVWDYLWHOND WLWXOQË UROH 1LFROH .LGPDQ éHVNRX YDULDQWX WUDJLFNÇKR SĆËEøKX QD]NRXxHOL /XFLH å¿êNRY¿ -DQ +¿MHN )UDQWLxHN 1øPHF $ORLV jYHKOËN D GDOxË 3UHPLÇU\ MVRX QDSO¿QRY¿Q\ QD D êHUYQD Q¿VOHGRYDW EXGRX UHSUË]\ D êHUYQD D SR SU¿]GQLQ¿FK ]¿ĆË $ SR]RU u GøWL QHFKWH WHQWRNU¿W GRPD WHQWR NXV SUR Qø XUêLWø QHQË YKRGQÛ www.narodni-divadlo.cz

'2+$=29$é.$ '2//< =3«9 2 35 ='1,1 &+ 0X]LN¿O V æLYÛP RUFKHVWUHP u QRYLQND SUR QDGFK¿]HMËFË PøVËFH 6WXGLD '9$ $ NWHUÛ NRXVHN VL WYĎUFL Y\EUDOL" +HOOR 'ROO\ DQHE SRKOHG GR æLYRWD xDUPDQWQË YGRY\ ]SURVWĆHGNRYDWHON\ VĀDWNĎ 3RVWDYD YHxOD YH ]Q¿PRVW GËN\ QH]DSRPHQXWHOQÇ %DUEĆH 6WUHLVDQG 9 3UD]H VH PĎæHPH WøxLW QD ,YDQX &KÛONRYRX -DURPËUD 'XODYX Y DOWHUQDFL V -RVHIHP &DUGRX 6LPRQX %DEê¿NRYRX QHER 1DóX 8UE¿QNR YRX NWHU¿ VH EXGH VWĆËGDW V <YRQQH 3ĆHQRVLORYRX 3UHPLÇU\ DPH ULFNÇKR GËOD -HUU\KR +HUPDQD D 0LFKDHOD 6WHZDUWD Y UHæLL 2QGĆHMH 6RNROD SUREøKQRX D êHUYHQFH YH jYDQGRYø GLYDGOH 2 KX GHEQË DUDQæP¿ VH SRVWDUDO 9DUKDQ 2UFKHVWURYLê %DXHU QDVWXGR Y¿QË SøYHFNÛFK SDUWĎ MH SDN GËOHP SHGDJRJD (GXDUGD .OH]O\ e+HOOR 'ROO\ QHQË MHGQRGXFK¿ RPHOHWD NH VQËGDQL MH WR SRĆ¿GQø Q¿URêQÛ QøNROLNDSRVFKRóRYÛ GRUW r ĆHNO R PX]LN¿OX UHæLVÇU NWHUÛ ]¿URYHĀ GRXI¿ æH QRY¿ LQVFHQDFH EXGH eVNYøORX YHêHĆË R QøNROLND FKRGHFKr www.studiodva.cz

6+$.(63($529, +5',129§ 32' j,5»0 1(%(0 0LORYQËFL GøO :LOOLDPD 6KDNHVSHDUD VL MDNR REY\NOH SĆLMGRX QD VYÇ u RG êHUYQD GR ]¿ĆË RSøW ]D]QË ] MHYLxČ Y 3UD]H %UQø 2VWUDYø QD )DUPø %ROND 3ROËYN\ Y 2OxDQHFK D GRNRQFH L QD 6ORYHQVNX QHVPUWHOQ¿ VORYD VODYQÇKR DOæEøWLQFH 3UYQË VFÇQRX WUDGLêQø ]ĎVW¿Y¿ 1HMY\xxË SXUNUDEVWYË 3UDæVNÇKR KUDGX NGH IHVWLYDO ]DK¿MË -LQGĆLFK ,9 SRG WDNWRYNRX /XFLH %øORKUDGVNÇ V /DGLVODYHP 0UNYLêNRX -DQHP 'RODQVNÛP êL 1RUEHUWHP /LFKÛP Y KODYQËFK UROËFK ,QVFHQDFH VH GRWNQH SROLWLN\ NDULÇULVPX WRXK\ SR PRFL D PDMHWNX DOH WDNÇ SĆ¿WHOVWYË 3ĆHKOËGND YxDN QDEËGQH L RGOHKêHQRX ]¿EDYX QDSĆ Y SRGREø UHSUË] 9HVHOÛFK SDQLêHN ZLQGVRUVNÛFK UHæLVÇUD -LĆËKR 0HQ]HOD V %RONHP 3ROËYNRX D 6LPRQRX 6WDxRYRX $ SRNXG VH Y¿P QHFKFH ] WHSOD GRPRYD PĎæHWH VL Y\FKXWQDW QHMVODYQøMxË UHSOLN\ QD &' NWHUÇ SRG Q¿]YHP %HVW RI :LOOLDP 6KDNHVSHDUH Y\GDO 3RSURQ 0XVLF 1D QRVLêËFK QDOH]QHWH XN¿]N\ ] GUDPDWLFNÛFK WH[WĎ Y SRG¿QË KHUHFNÛFK KYø]G u QDSĆËNODG +DPOHWĎY PRQRORJ %ÛW êL QHEÛW" QDKU¿O -LĆË /DQJPDMHU www.shakespeare.cz

126 |

'2 9«'1÷ =$ 7$1(é1«0 ',9$'/(0 5¿GL VOHGXMHWH NG\æ VH KÛEH QøNGR MLQÛ" 3DN QDYxWLYWH YËGHĀVNÛ IHVWLYDO ,P3XOV7DQ] D NURPø ĆË]NX QHER 6DFKHU GRUWX VL Y UDNRXVNÇ PHWURSROL GRSĆHMWH WDNÇ FKYËOH VH VRXêDVQÛP WDQFHP &KRUHRJUDIRYÇ D SHUIRUPHĆL ] (YURS\ L ]H ]¿PRĆË SĆHG VWDYË VYÇ XPøOHFNÇ SRêLQ\ RG êHUYHQFH GR VUSQD /HWRxQË URêQËN IHVWLYDORYÇ SĆH KOËGN\ RGVWDUWXMH Y éHVNX ]Q¿PÛ EHOJLFNÛ VRXERU 8OWLPD 9H] 9VWXS QD WXWR ]DKDMRYDFË DNFL MH YROQÛ www.impulstanz.com


/(71« 81*(/7 u 72 -( ',9$'/2 08=,.$ , 6(5, / jHVW WDQHêQËFK KRGLQ Y xHVWL WÛGQHFK /¿VNRX SRVHGOË /HGĀ¿ êHN WR MVRX Q¿]Y\ RVYøGêHQÛFK WDKRXQĎ /HWQË VFÇQ\ 8QJHO WX Y XOLFL 1RYÛ VYøW SRG /RUHWRX 2G êHUYQD GR VUSQD VH WX GYHĆH QHWUKQRX 'LYDGHOQË QDEËGNX U¿PXMË NRQFHUW\ 0DUW\ .XELxRYÇ ]D GRSURYRGX VNXSLQ 3HWUD 0DO¿VND QHER .DUOD jWROE\ 0H]L MHMËPL KRVW\ MVRX 5LFKDUG .UDMêR +DQD +HJHURY¿ QHER /XFLH %ËO¿ =D ]PËQNX URYQøæ VWRMË Y¿xQLY¿ KUD V NULPLQ¿OQË ]¿SOHWNRX 2ULJDPL NWHUÇ SĆLMHO ]H jSDQøOVND G¿W MHYLxWQË SRGREX MHMË DXWRU &DUORV %H 3\xQLW VH PĎæH PLPRĆ¿GQÛP REVD]HQËP ģ 9LOPD &LEXONRY¿ +HOHQD 'YRĆ¿NRY¿ 3DYHO %DWøN D 9RMWøFK .RWHN 1HSĆHKOÇGQXWHOQRX R]GRERX SURJUDPX MH GQHV Xæ OHJHQG¿UQË VHUL¿O 7OXêKRĆRYL GXD 2OGĆLFK .DLVHU D -LĆË /¿EXV www.letniscena.cz

film '267$ÿ +2 7$0 Get Him To The Greek (Bontonfilm) 35(0,§5$ 6531$ 5HæLVÇU D SURGXFHQW -XGH $SDWRZ EøKHP QøNROLND OHW GRN¿]DO VSROHêQø VH VYÛPL SĆ¿WHOL D ]Q¿PÛPL Y\EXGRYDW NRPHGL¿OQË LPSÇULXP Y¿OFXMËFË VWDWLVWLN\ GLY¿FNÇ Q¿YxWøYQRVWL L ]DFKRY¿YDMËFË VL SĆË]HĀ NULWLNĎ 3RVOHGQË SRêLQHN MPÇQHP .RSDêN\ VLFH QHPøO WDNRYÛ ØVSøFK MDNR =ERXFKQXW¿ êL 6XSHUEDG DOH QD VFÇQX SĆLYHGO VYÇU¿]QÇKR URFNHUD $OGRXVH 6QRZD NWHUÛ VH VWDO KODYQËP KUGLQRX QRYÇ NRPHGLH &RE\ KYø]GD P¿ Y\VWRXSLW Y OHJHQG¿UQËP *UHHN 7KHDWUH Y /RV $QJHOHV DOH XN¿æH VH æH WR EXGH YøWxË SUREOÇP QHæ VH ]G¿ $OGRXV MH WRWLæ IHČ¿N DONRKROLN GøYNDĆ D SRGøV Y MHGQÇ RVREø 5XVVHOO %UDQG Y .RSDêN¿FK SĆHVYøGêLO æH SRWHQFL¿O P¿ VWHMQø MDNR SĆËEøK SOQÛ QHVNXWHêQÛFK WUDSDVĎ D NLNVĎ MHæ SREDYË ]GDOHND QHMHQ VW¿UQRXFË URFNHU\ Y SXEOLNX

653129§ 23(51« '»&+ 1.< 6YÇ SĆË]QLYFH ]YH 6W¿WQË RSHUD L Y OÇWø 2G GR VUSQD QDEË]Ë VHWN¿QË ]HMPÇQD V GËO\ *LXVHSSH 9HUGLKR /D WUDYLDWD QD OLEUHWR SRGOH URP¿QX '¿PD V NDPÇOLHPL R VODYQÇ NXUW\]¿Qø HWLRSVN¿ SULQFH]QD $LGD QHER æ¿UOLYHF 2WHOOR RVYøæË GORXKÇ YHêHU\ VLOQÛPL RVXG\ KUGLQĎ D VXJHVWLYQË KXGERX www.opera.cz

=$7«0 632/8 =$7«0 å,9 Knight & Day (Bontonfilm) 35(0,§5$ é(59(1&( 5HæLVÇU -DPHV 0DQJROG Xæ RG SUYQËFK YHU]Ë VFÇQ¿ĆH VOLERYDO eURPDQWLFNRX NRPHGLL V DNêQËP Q¿WøUHPr D SUR SĆËEøK R DJHQWVNÇ GYRMLFL SR NWHUÇ SDVH FHOÛ VYøW DQJDæRYDO S¿U NWHUÛ PQRKÇ VOLEXMH 7RP &UXLVH QDSRVOHG\ Y 7URSLFNÇ ERXĆL GRN¿]DO æH PX NRPHGL¿OQË VW\OL]DFH QHQË QLMDN FL]Ë VWHMQø MDNR VWĆËOHQË RERXUXê VN¿N¿QË SR ]GHFK D FH]HQË VXFKÛFK KO¿xHN YH VW\OX DJHQWD &DPHURQ 'LD]RY¿ NWHU¿ PX NU\MH ]¿GD D WYRĆË WX KH]êË SRORYLêNX ØVWĆHGQËKR S¿UX P¿ ]DVH ]D VHERX MDN &KDUOLHKR DQGËON\ WDN 0DU\ QD NWHUÇ QøFR MH 9ÛVOHGNHP MH RGOHKêHQ¿ ROGVFKRRORY¿ OHWQË MË]GD MDNR VWYRĆHQ¿ GR OHWQËKR NLQD V SRĆ¿GQRX SRUFË SRSFRUQX D FRO\

| 127


$*25$ Agora (Bontonfilm) 35(0,§5$ é(591$ 2G RVFDURYÇKR GRM¿NX +ODV PRĆH XGøODO xSDQøOVNÛ UHæLVÇU $OHMDQGUR $PHQ¿EDU ]¿VDGQË REUDW D UR]KRGO VH QDWRêLW ILOP V Q¿NODGQRX YHONRSURGXNFË ] GRE SRVOHGQËFK GQĎ ĆËPVNÇKR LPSÇULD 7HKG\ Y HJ\SWVNÇ $OH[DQGULL æLOD MHGQD ] SUYQËFK æHQģILORVRIHN NU¿VQ¿ D LQWHOLJHQWQË +\SDWLD MHæ WR VDPR]ĆHMPø Y PDVNXOLQQË VSROHêQRVWL QHPø OD MHGQRGXFKÇ =YO¿xČ NG\æ VL ]D VYĎM FËO Y\WNOD VMHGQRFHQË OLGVWYD 'R KODYQË UROH REVDGLO UHæLVÇU 5DFKHO :HLV]RYRX SUR NWHURX MH WR GDOxË SĆËOHæLWRVW XN¿]DW VYÇ NYDOLW\ YH YÛSUDY QÇP EDUYDPL QDV\FHQÇP ILOPX SOQÇP GLJLW¿OQËFK NRX]HO

32é 7(. Inception (Warner Bros) 35(0,§5$ é(59(1&( 9ËF QHæ PLOLDUGD GRODUĎ NWHURX Y\GøODO 7HPQÛ U\WËĆ u WR MH S¿G QÛ DUJXPHQW DE\ VL UHæLVÇU &KULVWRSKHU 1RODQ PRKO GLNWRYDW SRGPËQN\ $ WDN WX P¿PH VFL IL V UR]SRêWHP SĆHV PLOLRQĎ GRODUĎ MHPXæ NUDOXMH /HRQDUGR GL &DSULR 3ĆHGVWDYXMH 'RPD &REED PLVWUD Y RERUX H[WUDNFH êLOL NU¿GHæH FHQQÛFK LQIRU PDFË ] OLGVNÇKR SRGYøGRPË 7R ] QøM GøO¿ MDN HVR eNRUSRU¿W QË xSLRQ¿æHr WDN L XSUFKOËND NWHUÛ PXVË ERMRYDW R YODVWQË æLYRW

62/2021 .$1( Solomon Kane (Bontonfilm) 35(0,§5$ é(591$ 7YĎUFH 5REHUW ( +RZDUG MH WÇæ WYĎUFHP %DUEDUD &RQDQD D WDN MH MDVQÇ Y MDNÇ REODVWL VH SRK\EXMHPH )DQWDV\ ]DVD]HQ¿ GR VWROHWË VWRMË D SDG¿ QD WDMHPQÇP PVWLWHOHOL Y SRG¿QË -DPHVH 3XUHIR\H D VDPR]ĆHMPø VH Y QË NURPø SHNHOQÛFK GÇPRQĎ QHVWYĎU D SDGRXFKĎ REMHYË L KHUHFNÇ NDOLEU\ MDNÛPL MVRX 0D[ YRQ 6\GRZ D 3HWH 3RVWOHWKZDLWH 1DGøMQÛ %ULW 0LFKDHO - %DVVHWW QD UHæLVÇUVNÇ æLGOL VYĎM DNêQË ILOP QDW¿êHO L Y EDUUDQGRYVNÛFK DWHOLÇUHFK

128 |

2'(36$1&, Expendables 35(0,§5$ 6531$ (HCE) -HQRP YÛêHW DNêQËFK KYø]G NWHUÇ VW¿UQRXFË YHWHU¿Q 6\OYHVWHU 6WDO ORQH SRYRODO GR VYÇKR QRYÇKR DNêQËKR Q¿ĆH]X R EDQGø æROG¿NĎ Y MLVWÇ ODWLQVNRDPHULFNÇ ]HPL E\ VWDêLO QD UR]VDK WRKRWR WH[WX -HQ QDP¿WNRX u ] JXYHUQÇUVNÇKR NĆHVOD VL RGVNRêLO $UQROG 6FKZDU]HQHJJHU REMHYË VH ]QRYX]UR]HQÛ 0LFNH\ 5RXUNH ] KHUHFNÇKR KUREX YVW¿Y¿ 'ROSK /XQGJUHQ QHVW¿UQRXFË %UXFH :LOOLV D SĆHKOËGNX ]G¿QOLYø Y\KRĆHOÛFK D ]PL]HOÛFK MPHQ GRSOĀXMË L MPÇQD êHUVWY¿ NWHUÇ UHSUH]HQWXMH KODYQø REMHY SRVOHGQËFK OHW -DVRQ 6WDWKDP 7L YxLFKQL VH SRG YHOHQËP REUR]HQÇKR 6O\H Y SOQÇ VËOH ]DVH MHGQRX VQDæË ]DFKU¿QLW VYøW UR]GDW S¿U UDQ SRVWĆËOHW YøWxË QHæ PHQxË SRêHW KQXVQÛFK ]¿SRU¿NĎ D PLPRFKRGHP SRWøxLW YxHFKQ\ NWHĆË Y\UĎVWDOL Y GREø NG\ 6WDOORQH VSRO YO¿GOL VWĆËEUQÇPX SO¿WQX


( 0, $ # )-"% % / 4 ,/ 1 (, ' #$% $ ) . (, $- %$- !" $ #! % 4 / & ! $% $ ". & , & )/ ! 31 #&4$ ( - -$ #& % !5 #$ &% ( &- - &0# 5 # . 5 , / ! &/ / / & ,/ (, 5 !" &/ &- # "$ $ /"% ' - 4 &0 . ! / ( #$ "- # % # &0" % ( / #$/ &- " ) #$ &% ) -) ( !5 $ % $ /$ #$- !5 /$ % $ # % ) ($ 2 . #$ " #$ /#$ # 31 $ # %#$5 $ #&. &. ! - ( " $ 1 -# # 31 $ #! %$ $ &- "%2/

( " . " ) & " " " % 2/ Siemens a Gaggenau #, .&5 ' &(' $ 1 .+6

'#'&7 &4 2/ Siemens a Gaggenau #, .&5 ,$+ ,( 1 .+6 "$ & $ ! "$ $# Bosch #, .&5 ! + 1 .+6 # + $"- #! 2 #$ Siemens # & $28*#3 #, .&5 ' 1

) *! "3& 0 Bosch ( )+%2&6 ($ &0 3 , & Bosch #, .&5 &2# 1 .+6

'&+ #+. - $'(% &+ & )! & 0 % !$ " & )! & * '% 0 %' !$

/ / /


? ê ê êqlq ê ¸êu ê ê ±ê ê ±ê Uê ê ê ê ¸êq O ?ê Bê ?·êê : ê SW ê BêW ê ê > ê ? ?±ê ê ê S ?ê ?OBê W ­êk ê ? ê êê ê B B ê êO ?ê Uê ­êê z :Bê P ê ê­­­ ê Wê B ­ê


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.