Page 1


Art | Celfyddyd

029 2030 4400

Garth Evans , But Hands Have Eyes , installation at Chapter, 2019. Photo Ric Bower.

02

Garth Evans But, Hands Have Eyes: Six decades of sculpture Until | Tan 26.01.20 ‘But, Hands Have Eyes’ is a solo exhibition featuring six decades of sculpture. Alongside works produced in the UK in the 1960s and 70s, Evans also presents a body of work for their UK premiere, that he has produced in the United States since his move there in 1981. The work of Garth Evans is integral to the history of British sculpture. Experimenting with the potential of scale, weight, medium and form, Evans’ work comprises both a formal and conceptual approach. He is always interested in interrogating established boundaries and, as a result, his sculptures are made from a diverse range of materials including ceramics, steel, leather and fibreglass. Evans states that many of his works, even when most abstract, are “triggers for, and containers of, particular identifiable memories”. Ultimately, Garth Evans’ works are ambiguous, multi-faceted and completely original.

Talks at 4 | Sgyrsiau Am 4 16.11.19

Arddangosfa unigol yn cynnwys chwe degawd o gerfluniau yw ‘But, Hands Have Eyes’. Ochr yn ochr â gwaith a gynhyrchwyd ym Mhrydain yn ystod y chwedegau a’r saithdegau, mae Garth Evans hefyd yn cyflwyno corff o waith a fydd yn cael ei ddangos am y tro cyntaf yng ngwledydd Prydain, a gynhyrchwyd ganddo yn yr Unol Daleithiau ar ôl symud yno ym 1981. Mae gwaith Garth Evans yn ganolog i hanes cerflunwaith Prydain. Drwy arbrofi â photensial maint, pwysau, cyfrwng a ffurf, mae Garth yn ymdrin â’i waith mewn modd ffurfiol a chysyniadol. Mae diddordeb ganddo mewn herio ffiniau sefydledig, ac o ganlyniad caiff ei gerfluniau eu creu o amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys serameg, dur, lledr a ffibr gwydrog. Yn ôl Garth, mae llawer o’i waith, hyd yn oed ar ei fwyaf haniaethol, yn ‘sbarduno ac yn cynnwys atgofion penodol’. Yn y pen draw, mae gwaith Garth Evans yn amwys, yn aml-wynebog ac yn hollol wreiddiol. Gallery Opening Times: Tue, Wed, Sat, Sun: 12–6pm, Thu, Fri: 12–8pm, Mon: Closed Oriau Agor yr Oriel: Maw, Mer, Sad, Sul: 12–6pm, Iau, Gwe: 12–8pm, Ar gau ar ddydd Llun


chapter.org

Art | Celfyddyd

03

Art in the Bar | Celf yn y Bar Jon Pountney Waiting For The Light Until | Tan: 14.02.20 ‘Waiting for the Light’ is a body of photographic works that capture a particular type of light; a harsh, acutely angled low sunlight that gives the scenes in Jon Pountney’s images a somewhat surreal and melancholy feel. Hard light catches the swish of a grubby lace curtain, or casts a shadow across the delicate, threadbare surface of a mattress, to elevate the seemingly mundane into something extraordinary and beautiful. The glare of the sun makes the subject appear hyper-real; rendering the everyday unfamiliar and enigmatic.

Corff o weithiau ffotograffaidd yw ‘Waiting for the Light’, sy’n cyfleu math penodol o olau; golau haul cras ac isel ar ongl lem, sy’n rhoi ymdeimlad lled swreal a lleddf i’r golygfeydd yn lluniau Jon Pountney. Mae golau caled yn cyfleu crandrwydd llenni les brwnt, neu’n taflu cysgod ar draws arwyneb cain, treuliedig matres, gan ddyrchafu’r hyn sy’n ymddangos yn ddi-ddim i fod yn rhywbeth hynod a hardd. Mae disgleirdeb caled yr haul yn gwneud i’r gwrthrych ymddangos yn or-real; gan droi pethau arferol yn anghyfarwydd ac enigmatig.

About the Artist Jon Pountney is an artist based in South Wales. His work spans photography, painting, drawing, and filmmaking. He is interested in creating narratives through this imagery; exploring the idea of a ‘sense of place’ and often creating work that is rooted in specific locations or communities. Previous projects include ‘Cardiff before Cardiff’, which later became a publication and exhibition at the Wales Millennium Centre, Cardiff. Currently, Jon is working on a joint commission for the National Assembly for Wales and Ffotogallery.

Ynglŷn â’r artist Artist o dde-ddwyrain Cymru yw Jon Pountney. Mae ei waith yn cynnwys ffotograffiaeth, paentio, arlunio a chreu ffilmiau. Mae ganddo ddiddordeb mewn creu naratifau drwy’r ddelweddaeth yma; gan archwilio’r syniad o ‘ymdeimlad o le’, ac mae’n creu gwaith sydd wedi’i wreiddio mewn lleoliadau neu gymunedau penodol yn aml. Mae ei brosiectau blaenorol yn cynnwys ‘Cardiff before Cardiff’, a ddaeth yn gyhoeddiad ac yn arddangosfa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd yn ddiweddarach. Ar hyn o bryd, mae Jon yn gweithio ar gomisiwn ar y cyd ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Ffotogaleri.

Sponsored by | Noddir gan:


04

Art | Celfyddyd

029 2030 4400

Untitled Until | Tan 18.03.20 | Cardiff, The Hayes | Caerdydd, Yr Aes In 1972 Garth Evans created a large-scale sculpture that was placed in The Hayes, Cardiff city centre for six months as part of a ground-breaking national sculpture project. Garth chose Cardiff as the location for his work as he had very strong family connections with Wales and his Welsh grandfather’s tales of his time as a miner were hugely influential in the sculpture’s form — evoking both a hammer-like tool and the image of a mine tunnel. After the project, the sculpture was relocated to Leicestershire where it remained hidden, neglected and unseen by the public for almost 50 years. Following a successful crowdfunding campaign supported by Art Happens with Art Fund, the generous donations of the public have enabled us to carry out the specialist restoration that was so desperately needed. In a unique project, Chapter has been able to return the work to its original location, for six months. You can see it at The Hayes, in Cardiff city centre.

Ym 1972, creodd Garth Evans gerflun ar raddfa fawr a osodwyd yn yr Aes yng nghanol dinas Caerdydd am chwe mis fel rhan o brosiect cerfluniau ledled gwledydd Prydain a oedd yn torri tir newydd. Dewisodd Garth Gaerdydd yn lleoliad i’w waith, gan fod ganddo gysylltiadau teuluol cryf iawn gyda Chymru, ac roedd hanesion ei daid am ei gyfnod fel glöwr yn ddylanwadol iawn ar ffurf y cerflun – sy’n ymdebygu i siâp morthwyl ac i dwnnel glofa. Ar ôl y prosiect, symudwyd y cerflun i Swydd Gaerlŷr, ac yno mae wedi cael ei esgeuluso a’i guddio rhag y cyhoedd ers bron i hanner can mlynedd. Yn dilyn ymgyrch cyllido torfol lwyddiannus gyda chefnogaeth Art Happens gydag Art Fund, mae rhoddion hael y cyhoedd wedi’n galluogi ni i gynnal y gwaith adfer arbenigol yr oedd mawr ei angen arno. Mewn prosiect unigryw, mae Chapter wedi gallu dychwelyd y gwaith i’w leoliad gwreiddiol, am chwe mis. Mae i’w weld yn yr Aes, yng nghanol dinas Caerdydd.

About the Artist Garth Evans was born in Cheshire in 1934 and studied sculpture at the Slade School of Fine Art, London and now lives and works in North East Connecticut, USA. Since the 1960s, Evans has exhibited widely across the UK and USA including in ‘British Sculpture ‘72’, Royal Academy of Arts, London (1972) and ‘The Condition of Sculpture’, Hayward Gallery, London (1975). In 2013, artist Richard Deacon curated the survey exhibition ‘Garth Evans’ at Yorkshire Sculpture Park. His work is represented in numerous collections including Tate; Metropolitan Museum of Art, New York; Museum of Modern Art, New York; the Victoria & Albert Museum and the British Museum.

Ynglŷn â’r artist Ganwyd Garth Evans yn Swydd Gaer ym 1934, ac astudiodd gerflunio yn Ysgol Celf Gain Slade, Llundain ac mae’n byw ac yn gweithio bellach yn Ne Ddwyrain Connecticut, Unol Daleithiau America. Ers y chwedegau, mae Garth wedi arddangos ei waith ledled gwledydd Prydain ac Unol Daleithiau America, gan gynnwys yn ‘British Sculpture ‘72’, Academi Frenhinol y Celfyddydau, Llundain (1972) a ‘The Condition of Sculpture’, Oriel Hayward, Llundain (1975). Yn 2013, curadodd yr artist Richard Deacon arddangosfa arolwg ‘Garth Evans’ ym Mharc Cerfluniau Swydd Efrog. Mae ei waith i’w weld mewn nifer o gasgliadau, yn cynnwys y Tate; yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan, Efrog Newydd; yr Amgueddfa Celfyddydau Modern, Efrog Newydd; Amgueddfa Fictoria ac Albert, a’r Amgueddfa Brydeinig.

Exhibition supported by The Henry Moore Foundation and Hales Gallery. The sculpture project is supported by Art Fund through Art Happens, Studio Response, Anthony Stokes, Landsec, Cardiff City Council and the many donors and supporters who made the restoration and relocation possible.

Cefnogir yr arddangosfa gan Sefydliad Henry Moore ac Oriel Hales. Cefnogir prosiect y cerflun gan Art Fund drwy Art Happens, Studio Response, Anthony Stokes, Landsec, Cyngor Dinas Caerdydd a’r noddwyr a’r cefnogwyr niferus a wnaeth y gwaith adfer ac ail-leoli’n bosib.


chapter.org

Performance | Perfformiadau

Dance you’ll want to talk about. Dance makers you’ll want to meet.

Dawns y byddwch am ei thrafod. Crewyr dawns y byddwch am eu cwrdd.

Chapter is delighted to be a lead partner for Cardiff Dance Festival. With performances, workshops and discussions across six venues in the city it is a fantastic celebration of dance’s potency and power.

Mae Chapter yn falch o fod yn brif bartner i Ŵyl Ddawns Caerdydd. Gyda pherfformiadau, gweithdai a thrafodaethau mewn chwe safle yn y brifddinas, dyma ddathliad anhygoel o rym a phŵer dawns.

Opening Party + Launch Event Parti agoriadol a Lansiad

Unwrapping d_a_n_s_e Rosalind Crisp

08.11.19 From 6.30pm Time to connect. Come and join us in celebrating the opening of Cardiff Dance Festival. The evening features early work on a new commission from artist Cecile Johnson Soliz, music and screenings of films by festival artists and companies.

15.11 8pm a partial lecture about a partial history an unfinished dance by a saturated body an ongoing practice exposed Rosalind Crisp is one of Australia’s senior dance artists. For over thirty years she has engaged in a radical physical critique of dance, through dancing. Part performance, part lecture, Unwrapping d_a_n_s_e digs away at all she has created.

Mae’n bryd cysylltu. Ymunwch â ni i ddathlu agoriad Gŵyl Ddawns Caerdydd. Bydd y noson yn cynnwys gwaith ar y gweill o brosiect comisiwn gan y cerflunydd Cecile Johnson Soliz, a cherddoriaeth a dangosiadau ffilm gan artistiaid a chwmnïau’r ŵyl. FREE | AM DDIM

International Residency Preswylfa Ryngwladol Daina Ashbee 12.11—17.11 (Residency | Preswylfa) 17.11 3.30pm (Open studio | Stiwdio agored) Daina Ashbee is an artist, performer and choreographer based in Montréal. She is known for her radical works at the edge of dance and performance which intelligently approach complex subjects and taboos such as female sexuality, Métis identity and climate change. Artist, perfformwraig a choreograffydd sy’n byw ym Montréal yw Daina Ashbee. Mae’n adnabyddus am ei gwaith radicalaidd ar ffin dawns a pherfformiad, sy’n ymdrin â phynciau cymhleth a thabŵs mewn modd deallusol, megis rhywioldeb benywaidd, hunaniaeth Métis a newid hinsawdd.

05

darlith rannol am hanes rhannol dawns heb ei gorffen gan gorff trwythedig datgelu arfer parhaus Rosalind Crisp yw un o brif artistiaid dawns Awstralia. Mae hi wedi bod yn rhan o drafodaeth gorfforol radical am ddawns ers dros ddeng mlynedd ar hugain, a hynny trwy ddawnsio. Mae Unwrapping d_a_n_s_e yn berfformiad ac yn ddarlith, ac mae’n dadansoddi popeth mae hi wedi’i greu. £12 | 10 Under 26s half price | Hanner pris i bobl o dan 26 oed

+ 09.11 & 10 .11 | 11am–5pm Choreographic Improvisation workshop led by Rosalind Crisp in partnership with Groundwork Pro. Gweithdai Coreograffi Byrfyfyr dan arweiniad Rosalind Crisp mewn partneriaeth gyda Groundwork Pro.

Full festival details online at dance.wales Mae manylion llawn yr ŵyl ar gael drwy dawns.cymru.


06

Performance | Perfformiadau

029 2030 4400

OUT Rachael Young 17.11 8pm Performed with marikiscrycrycry Defiantly challenging homophobia and transphobia, OUT is a duet – a conversation between two bodies, carving out a new kind of space, reclaiming Dancehall and celebrating Vogue culture amongst the bittersweet scent of oranges. Presented by Cardiff Dance Festival and Experimentica

‘We’re shape-shifting in a bid to fit in; to be black enough, straight enough, Jamaican enough…’

Touch Second Hand Dance 22.11 + 23.11 11am (pre-walkers | cyn-gerddwyr) 2pm (walkers | cerddwyr) I offer, you choose. I give, you look. We touch. We play. We dance. A gentle performance for 0-3 year olds to discover the power of dance. Touch is an improvised and interactive dance show performed by four dancers and a DJ. Adults and children are offered the chance to watch, play and dance as the performers move delightfully and deftly to a live mixed music score. A beautifully crafted, gentle and playful experience that reaffirms the potency of touch and dance in the digital age. Dw i’n cynnig, rwyt ti’n dewis. Dw i’n rhoi, rwyt ti’n edrych. Rydyn ni’n cyffwrdd. Rydyn ni’n chwarae. Rydyn ni’n dawnsio. Perfformiad tyner i fabanod rhwng 0 a 3 oed i ganfod grym dawns. Sioe ddawns ryngweithiol a byrfyfyr yw Cyffwrdd, a berfformir gan bedwar dawnsiwr a DJ. Caiff oedolion a phlant gyfle i wylio, chwarae a dawnsio wrth i’r perfformwyr symud yn braf ac yn fedrus i gyfeiliant cerddoriaeth gymysg fyw. Profiad chwareus, tyner a chrefftus sy’n cadarnhau grym cyffwrdd a dawns yn yr oes ddigidol.

“Lovely, lively and engaging throughout. “ The Stage Please note, ‘pre-walker’ shows are gentle in nature and suitable for children aged 4 months to walking. If you are bringing children of multiple ages, opt for the ‘walker’ performances. Nodwch, mae sioeau ‘cyn-gerddwyr’ o natur dyner ac ar gyfer plant rhwng 4 mis oed ac oedran cerdded. Os oes gennych blant o oedrannau gwahanol, dewiswch y perfformiadau ‘cerddwyr’. £10 Adult | £5 Child | £25 Family Ticket (4 people) £10 Oedolion | £5 Plant | £25 Tocyn Teulu (4 tocyn)

Siriol Joyner Morfa Rhuddlan Performances | Perfformiadau 23.11 4pm & 8pm Ten years ago I came across an interview in which a folk fiddle player described a “lost dance, a solo dance for one woman that commemorates the death of Llywelyn, the last Prince of Wales.” Morfa Rhuddlan has emerged from my quest to find this lost dance. Ddeng mlynedd yn ôl, des i ar draws cyfweliad lle roedd ffidlwr gwerin yn disgrifio “dawns golledig, dawns unigol ar gyfer un fenyw sy’n cofiannu marwolaeth Llywelyn ein Llyw Olaf.” Daeth Morfa Rhuddlan o ganlyniad i fy ymgais i ddod o hyd i’r ddawns golledig yma. £12 | 10 Half price for under 26s | Hanner pris i bobl o dan 26 oed


chapter.org

Performance | Perfformiadau

07

Wedi’i berfformio gyda marikiscrycrycry Deuawd sy’n mynd ati’n herfeiddiol i herio homoffobia a thrawsffobia yw OUT – sgwrs rhwng dau gorff, yn cerfio gofod o fath newydd, gan adfer cerddoriaeth Dancehall a dathlu diwylliant Vogue yn aroglau chwerwfelys orenau. £12 | 10 under 26s half price | Hanner pris i bobl o dan 26 Cyflwynwyd gan Ŵyl Ddawns Caerdydd ac Experimentica

The Elsewhen Series Leah Marojević and Theo Clinkard 23.11 12.00–4.00pm Across the duets of The Elsewhen Series, Leah Marojević and Theo Clinkard continue the work of the Romantics. Embodying their values to soften the industrial, question productivity and physically defend the dream space. Conceived to be stumbled upon by audiences in unconventional performance spaces, these strikingly designed duets bring the spontaneous wanderings and powerful yearnings of the heart and mind into the visible realm through duration, repetition and the naive belief that the body doesn’t have to be here, it can be elsewhen. 23.11 Discussion with Leah and Theo, hosted by Groundwork Pro at Chapter FREE Event. All welcome. 23.11 The Elsewhere Series can also be seen at g39 between 2pm and 3.30pm

You can experience Morfa Rhuddlan through three elements. An open studio to which all are welcome, a series of walks and a dance piece. Gallwch brofi Morfa Rhuddlan drwy dair elfen. Stiwdio agored lle mae croeso i bawb, cyfres o deithiau cerdded a darn dawns.

Open Studio | Stiwdio Agored 20.11 7pm

Walks | Teithiau Cerdded 21.11 + 22.11

£5 | Half price for under 26s | Hanner pris i bobl o dan 26

Drwy holl ddeuawdau Cyfres Arall-le, mae Leah Marojević a Theo Clinkard yn parhau â gwaith y Rhamantwyr. Maent yn ymgorffori eu gwerthoedd i feddalu’r diwydiannol, cwestiynu cynhyrchiant a gwarchod y gofod breuddwydio yn gorfforol. Crëwyd y deuawdau trawiadol yma i gael eu canfod gan gynulleidfaoedd mewn gofodau perfformio anghonfensiynol, ac maent yn dod â chrwydro digymell a dyheadau grymus y galon a’r meddwl i’r byd gweledol trwy barhad, ail-adrodd a’r gred naïf nad oes angen i’r corff fod yma, gall fod yn yr arall-le. 23.11 Digwyddiad trafod gyda Leah a Theo, dan arweiniad Groundwork Pro, yn Chapter Digwyddiad AM DDIM. Mae croeso i bawb. 23.11 Bydd modd gweld Cyfres Arall-le hefyd yn g39 rhwng 2yp a 3.30yp. FREE | AM DDIM


08

Performance | Perfformiadau

029 2030 4400

THE WYRD WONDER PRESENTS | YN CYFLWYNO...

Spencer Segelov

03.11 7.30pm We are delighted to welcome innovative singer songwriter/ composer ‘Spencer Segelov’ back to Chapter, for an exclusive performance of his new album, ‘Signs, Wonders and Miracles’. Spencer’s new work explores traditional song along with early blues and features fiddle, upright bass, percussion and guitars. The album will be performed in it’s entirety. Support is provided by emerging talent, Rhosyn Alaw. Rydyn ni’n falch o groesawu’r canwrgyfansoddwr arloesol, ‘Spencer Segelov’, yn ôl i Chapter ar gyfer perfformiad arbennig o’i albwm newydd, ‘Signs, Wonders and Miracles’. Mae gwaith newydd Spencer yn archwilio caneuon traddodiadol ynghyd â’r blŵs cynnar, ac mae’n cynnwys ffidil, bas dwbwl, offerynnau taro a gitarau. Perfformir yr albwm yn ei chyfanrwydd. Gyda chefnogaeth gan yr artist newydd Rhosyn Alaw. £8 | £6 Conc | Consesiynau

Kizzy Crawford 20.11 7pm A Welsh speaker with Bajan heritage, 23 year old Kizzy Crawford’s solo career began just a few years ago. In that time, Kizzy has developed an increasing sophistication to her songwriting and performance, which is complimented by her soaring voice that boasts both range and charisma. Her ambition as a black Welsh artist is to make her mark by fusing bilingual soul-folk jazz and she’s already getting recognition for her work with airplay on BBC Radio 1, BBC 6Music, BBC Radio 4, BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru as well as live TV performances. Dechreuodd gyrfa unigol Kizzy Crawford, cerddor 23 oed sydd â threftadaeth Bajan ac sy’n siarad Cymraeg, rai blynyddoedd yn ôl. Yn ystod y cyfnod hwnnw, mae Kizzy wedi datblygu soffistigeiddrwydd cynyddol yn ei chyfansoddi a’i pherfformiadau, a gaiff eu hategu gan ei llais esgynnol llawn carisma a’i ystod eang. Ei huchelgais fel artist du o Gymru yw gwneud ei marc gyda chyfuniad o jazz enaid-gwerin dwyieithog. Mae hi eisoes yn cael ei chydnabod am ei gwaith, gyda’i cherddoriaeth yn ymddangos ar BBC Radio Cymru, BBC Radio 1, BBC 6Music a BBC Radio 4, ynghyd â pherfformiadau byw ar y teledu. Cefnogir gan raglen Women Make Music PRSF.

£8 | £10 on the door | wrth y drws

“So good!” — Jo Whiley. BBC Radio 2 ”Her voice and song-writing skills just go from strength to strength!” — Tom Robinson,BBC6 Music.

‘Effortless, original, brilliant and class’ Buzz Magazine. THEATR EVERYMAN THEATRE

The Government Inspector by | gan Nikolai Gogol 26—30.11. 7.30pm 30.11 2.30pm Gogol’s masterpiece is one of the most famous comedies in theatre and in John Byrne’s sharp adaptation has lost none of its satirical bite. Corruption is rife in a small rural town and the Mayor and his council mistake a penniless clerk as an undercover government inspector. They panic – and become victims of their own stupidity and greed. Mae campwaith Gogol yn un o sioeau comedi enwocaf y byd theatr, ac nid yw wedi colli dim o’i frathiad dychanol yn addasiad miniog John Byrne. Mae llygredigaeth yn rhemp mewn tref fach wledig, ac mae’r Maer a’i gyngor yn camgymryd clerc tlawd am arolygydd cudd y llywodraeth. Maen nhw’n mynd i banig – ac yn dioddef o ganlyniad i’w twpdra a’u barusrwydd nhw eu hunain. £14 | £12


chapter.org

Performance | Perfformiadau

09

Sorry We Missed You  01.11—14.11 UK | 2019 | 100’ | 15 | Ken Loach | Kris Hitchen

A family struggles to cope in the gig-economy in this incendiary new drama. Mae teulu’n ei chael yn anodd ymdopi yn yr economi gig, yn y ddrama danbaid newydd yma. + Q+A 02.11 | Gyda sesiwn holi ac ateb 02.11.

Suzi Q 01.11—07.11 Australia | 2019 | 100’ | 15 | Liam Firmager

A deeply personal and exuberant look back at the career of Suzi Quatro. From top | O’r brig: Sorry We Missed You, Suzi Q, What You Gonna Do When The World’s On Fire

Cipolwg hwyliog a hynod bersonol ar yrfa Suzi Quatro.

What You Gonna Do When The World’s On Fire? 01.11—05.11 Italy | 2019 | 106’ | TBC | Roberto Minervini

A documentary about the legacy of institutionalised racism in the American South. Ffilm ddogfen am waddol hiliaeth sefydliadol yn nhaleithiau deheuol America.

Chapter Moviemaker

01.04 A regular showcase for short films by independent filmmakers.To enquire about screening your film or for any other information email moviemaker@chapter.org. Cyfle rheolaidd i gyfarwyddwyr annibynnol ddangos eu ffilmiau byrion. I gael mwy o wybodaeth am ddangos eich ffilm chi neu unrhyw fanylion eraill, e-bostiwch moviemaker@chapter.org.


10

Film | Ffilm

Bad Film Club Clwb Ffilmiau Gwael: Rollerball 03.11 USA | 2002 | 96’ | 15 | John McTiernan | Chris Klein, LL Cool J, Rebecca Romijn-Stamos, Jean Reno

A preposterous, excruciating futuristic bloodythirsty sports movie with LL Cool J on rollerblades. Ffilm chwaraeon, afresymol, poenus a dyfodolaidd sy’n awchu am waed, gydag LL Cool J yn sglefrolio.

Cinema Golau: Hero  06.11 Trinidad and Tobago | 2018 | 111’ | 12A | Frances-Anne Solomon | Kofi Adjorlolo, Nickolai Salcedo

A look at the liberation of Africa through the life of Caribbean WWII airman Ulric Cross. Cipolwg ar annibyniaeth yn Affrica, drwy fywyd dyn awyr o’r Caribî yn ystod yr Ail Ryfel Byd, Ulric Cross.

Joker  08.11—14.11 USA | 2019 | 122’ | 15 | Todd Phillips | Joaquin Phoenix

A character study of a failed comic who takes revenge on the society that mocks him. Astudiaeth o gymeriad digrifwr sydd wedi methu, ac sy’n dial ar y gymdeithas sy’n gwneud hwyl am ei ben.

Hitsville — The Making of Motown 08.11—14.11 UK | 2019 | 118’ | 12A | Benjamin Turner, Gabe Turner

A documentary about the most successful record label of all time. Ffilm ddogfen am y label recordiau mwyaf llwyddiannus erioed.

Met Opera: Madama Butterfly

+ Q&A | Gyda sesiwn holi ac ateb

10.11

NT Live: Hansard

In this classic, a Japanese geisha enters into a doomed relationship with an American GI.

07.11 From top | O’r brig: Cinema Golau: Hero, NT Live: Hansard, Non-Fiction, Joker, Met Opera: Madame Butterfly

029 2030 4400

UK | 2019 | 210’ | Simon Wood Lindsay Duncan, Alex Jennings

In 1988 a Tory politician returns home in this witty portrait of the governing class. Ym 1988, mae gwleidydd Torïaidd yn dychwelyd adre yn y portread yma o’r dosbarth sy’n llywodraethu.

Non-Fiction 08.11—14.11 France | 2018 | 106’ | 15 | Olivier Assayas | Juliette Binoche

The lives of two couples intertwine in this witty observational study of Parisian life.

Mae bywyd dau gwpwl yn rhyngblethu yn yr astudiaeth arsylwadol ffraeth yma o fywyd ym Mharis.

USA | 2019 | 210’ | Pier Giorgio Morandi | Hui He, Placido Domingo

Yn y sioe glasurol yma, mae geisha Siapaneaidd yn dechrau perthynas anobeithiol gyda milwr Americanaidd.

For up-to-date information on our Audio Description and Soft Subtitles for our film programme, please go to our website at www.chapter.org/access. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddisgrifiadau Sain ac Is-deitlau Meddal yn ein rhaglen ffilm, ewch i’n gwefan, www.chapter.org/cy/ mynediad-i-bobl-anabl.


chapter.org

Film | Ffilm

11

Manic Street Preachers: Be Pure. Be Vigilant. Behave. Cym | 2019 | 75’ | NC | Kieran Evans

As The Holy Bible turns 25 we take a look at one of the greatest albums of all time. Wrth i albwm The Holy Bible droi’n 25 oed, rydyn ni’n edrych ar un o’r albymau gorau erioed. + Q&A | Gyda Sesiwn Holi ac Ateb

The Irishman 15.11—21.11 USA | 2019 | 210’ | 15 | Martin Scorsese | Robert De Niro, Al Pacino

Master filmmaker Scorsese looks into the unsolved mystery — who killed Jimmy Hoffa? Scorsese, y meistr creu ffilmiau, sy’n ymchwilio i’r dirgelwch mawr — pwy laddodd Jimmy Hoffa?

Best Before Death 18.11 + 19.11 UK | 2019 | 93’ | 12A | Paul Duane

A documentary about uncompromising musician and artist Bill Drummond. Ffilm ddogfen am y cerddor a’r artist digyfaddawd, Bill Drummond.

After The Wedding 18.11—21.11 USA | 2019 | 112’ | 12A | Bart Freundlich | Julianne Moore, Michelle Williams

A charity benefactor makes a donation with a certain caveat. Mae cymwynaswraig elusen yn cynnig rhodd elusennol gydag amod.

RSC Live: Timon of Athens 20.11 UK | 2019 | 210’ | Simon Godwin | Kathryn Hunter

From top | O’r brig: After The Wedding, RSC Live: Timon of Athens, A Dog Called Money,

In a world that runs on greed Timon soon finds her influence and friends are gone. Mewn byd sy’n seiliedig ar farusrwydd, buan y mae Timon yn canfod bod ei dylanwad a’i ffrindiau wedi mynd hefyd.

A Dog Called Money 22.11—25.11 UK | 2019 | 94’ | 15 | Seamus Murphy

A detailed look at the imaginative collaboration between a filmmaker and musician PJ Harvey. Golwg manwl ar y cywaith rhwng y cerddor PJ Harvey a gwneuthurwr ffilmiau.

Marriage Story 22.11—28.11 USA | 2019 | 136’ | TBC | Noah Baumbach | Adam Driver, Scarlett Johansson

An incisive and compassionate look at a marriage breaking up in this deeply personal and often witty film. Golwg teimladwy a ffraeth ar briodas yn dod i ben yn y ffilm hynod bersonol a ffraeth yma.


12

Film | Ffilm

029 2030 4400

ITALIAN FILM FESTIVAL CARDIFF GŴYL FFILMIAU EIDALAIDD CAERDYDD 15.11—17.11 Once again the IFFC brings a selection of cutting-edge features, becoming from this year the only Italian Film Festival in the UK awarding prizes to the best Italian talents - find out the winners at Sunday’s grand finale! Unwaith eto mae Gŵyl Ffilmiau Rhyngwladol Caerdydd yn cyflwyno detholiad o ffilmiau nodwedd blaengar, a gŵyl eleni fydd yr unig Ŵyl Ffilmiau Eidalaidd yng ngwledydd Prydain a fydd yn dyfarnu gwobrwyon i ddoniau gorau’r Eidal - cewch glywed pwy yw’r enillwyr yn y digwyddiad cloi ddydd Sul!

Simple Women 15.11 Italy | 2019 | 85’ | TBC | Chiara Malta | Jasmine Trinca, Elina Löwensohn

Whilst making a film about her idol a director finds her more complicated than expected. Wrth greu ffilm am ei harwres, mae cyfarwyddwraig yn sylweddoli ei bod yn fwy cymhleth na’r disgwyl.

Arbëria 15.11 Italy | 2019 | 80’ | TBC | Francesca Olivieri | Caterina Misasi

When her father falls ill, Aida comes back to her hometown to confront her past. Pan mae ei thad yn mynd yn sâl, mae Aida’n dychwelyd i’w thref enedigol i wynebu ei gorffennol.

From top | O’r brig: Simple Women, Arbëria, The Man Who Brought The Moon, Dafne

+ Q&A | Gyda sesiwn holi ac ateb

The Man Who Bought the Moon 15.11 Italy | 2018 | 105’ | TBC | Paolo Zucca | Jacopo Cullin, Benito Urgu

A Sardinian fisherman promises the moon to the woman he loves. Mae pysgotwr o Sardinia wedi addo’r lleuad i’r fenyw mae’n ei charu. + Q&A | Gyda sesiwn holi ac ateb

Dafne 16.11 Italy | 2019 | 94’ | TBC | Federico Bondi | Carolina Raspanti, Stefania Casini, Antonio Piovanelli

When her mother dies a young woman with Downs Syndrome must look after her father.

Pan mae ei mam yn marw, mae’n rhaid i fenyw ifanc â Syndrom Down ofalu am ei thad.


Film | Ffilm

chapter.org

Italian Animation Shorts Ffilmiau Animeiddiad Byrion 16.11 Italy | 2019 | 60’ | TBC |

A selection of animated films from Centro Sperimentale di Cinematografia — Piemonte. Detholiad o ffilmiau wedi’u hanimeiddio o Centro Sperimentale di Cinematografia Piemonte.

Guests in the Villa 16.11

Italy | 2019 | 88’ | TBC | Ivano De Matteo | Marco Giallini, Michela Cescon

When a sudden tragedy hits a wealthy family, hidden secrets and small hypocrisies emerge.

Filmmakers Roundtable: Migration in Contemporary Italian Film Bord Gron y Gwneuthurwyr Ffilmiau: Ymfudo yn Ffilmiau Cyfoes yr Eidal 17.11 A discussion with visiting filmmakers and industry professionals. Trafodaeth gyda gwneuthurwyr ffilm a gweithwyr o’r diwydiant.

IFFC: Canfod Prize Gwobr Canfod 17.11 Screening of the Canfod Prize winner for the feature-length documentary category.

Pan fo trasiedi sydyn yn taro teulu cyfoethog, mae cyfrinachau cudd a rhagrithiau bach yn dod i’r amlwg.

Dangosiad o Wobr Canfod, y ffilm ddogfen nodwedd fuddugol.

Romulus and Remus: The First King

17.11

16.11 Italy | 2019 | 123’ | TBC | Matteo Rovere | Alessandro Borghi, Alessio Lapice

An epic tale of two brothers who founded Rome and birthed an empire Chwedl epig am y ddau frawd a sefydlodd Rufain ac a greodd ymerodraeth. From top | O’r brig: Guests in the Villa, Romulus and Remus: The First King, Twin Flower, I’mBack, The Traitor

13

I’m Back! 16.11 Italy | 2018 | 100’ | TBC | Luca Miniero | Massimo Popolizio, Stefania Rocca

Mussolini appears in modern Rome and tries to take back control of Italy.

Mae Mussolini yn ymddangos yn Rhufain fodern ac yn ceisio adennill ei reolaeth dros yr Eidal. + Q&A | Gyda sesiwn holi ac ateb

Bangla 17.11 Italy | 2019 | 84’ | TBC | Phaim Bhuiyan | Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli

Twin Flower Italy | 2018 | 96’ | TBC | Laura Luchetti | Anastasiya Bogach, Kallil Kone

An immigrant orphan, and a young woman running from human traffickers, escape together to start a new life.

Mae plentyn amddifad sydd wedi mewnfudo a merch yn ei harddegau sydd wedi’i cham-drin yn dianc gyda’i gilydd at ddechrau newydd.

Grand Finale: Announcement of Awen Prizes Cyhoeddi Gwobrau Awen

The Traitor 17.11 Italy | 2019 | 135’ | TBC | Marco Bellocchio | Pierfrancesco Favino

The extraordinary story of Tommaso Buscetta, the first mafia informant in 1980s Sicily.

Stori eithriadol Tommaso Buscetta, hysbysydd cyntaf y maffia yn Sicily yn yr wythdegau.

An Italian Muslim has his life turned upside down by an impulsive young woman.

Mae bywyd Mwslim o’r Eidal yn cael ei droi wyneb i waered gan fenyw ifanc fympwyol. + Q&A | Gyda sesiwn holi ac ateb

ICCW

ITALIAN CULTURAL CENTRE WALES


14

Film | Ffilm

029 2030 4400

The Aeronauts 22.11—27.11 UK | 2019 | 101’ | PG | Tom Harper | Eddie Redmayne, Felicity Jones

An ambitious scientist and a wealthy woman become air travel pioneers.

Mae gwyddonydd uchelgeisiol a menyw gyfoethog yn dod yn arloeswyr teithio aer.

The Report 22.11—28.11 USA | 2019 | 119’ | 15 | Scott Z. Burns | Adam Driver, Matthew Rhys

A deep dive into the report into torture committed by the US state.

Golwg dwfn ar yr adroddiad am arteithio a gyflawnwyd gan Unol Daleithiau America.

Met Opera: Akhnatan 24.11 From top | O’r brig: THe Report, Met Opera: Akhnatan, Meeting Gorbachev, NT Live: Present Laughter

USA | 2019 | 210’ | Phelim McDermott | Anthony Roth Costanzo

An Egyptian ruler transforms Egypt in Phillip Glass’ hypnotic opera. A gripping and engrossing drama. Mae arweinydd Eifftaidd yn trawsnewid yr Aifft mewn opera hypnotig gan Phillip Glass. Dyma ddrama afaelgar a chyfareddol.

Meeting Gorbachev 26.11—27.11 UK | 2019 | 90’ | PG | Werner Herzog, André Singer

Mikhail Gorbachev reviews his extraordinary career with the legendary documentarian Werner Herzog. Mae Mikhail Gorbachev yn trafod ei yrfa eithriadol gyda’r dogfennydd chwedlonol, Werner Herzog.

NT Live: Present Laughter 28.11 UK | 2019 | 210’ | Matthew Warchus | Andrew Scott

An actor’s life is a whirlwind of love, panic and soulsearching in Noel Coward’s play. Mae bywyd actor yn drowynt o gariad, panig a hunanholi yn nrama Noel Coward.


chapter.org

Film | Ffilm

15

BFI Musicals | Sioeau Cerdd BFI

Annie 

Sweet Charity

02.11—03.11

10.11—12.11

USA | 1982 | 126’ | U | John Huston Aileen Quinn, Albert Finney, Tim Curry, Carol Burnett

USA | 1969 | 149’ | PG | Bob Fosse | Shirley MacLaine

When a millionaire offers to adopt the young orphan Annie, danger awaits her as the orphanage supervisor has other plans in mind. Pan fo miliwnydd yn cynnig mabwysiadu Annie y plentyn amddifad, mae perygl o’i blaen gan fod gan goruchwylydd y cartref plant gynlluniau eraill.

Phantom of the Paradise  03.11 USA | 1974 | 91’ | AA | Brian De Palma Paul Williams, William Finley

A nightclub dancer looking for love meets her match in the reserved Oscar Linquist, an insurance salesman. Mae dawnswraig clwb nos sy’n chwilio am gariad yn cwrdd a’r dyn cywir, Oscar Linguist — gwerthwr yswiriant swil.

Into the Woods 16.11—17.11 USA | 2014 | 125’ | PG | Rob Marshall Meryl Streep

A witch tasks a baker with procuring magical items to reverse a curse.

A disfigured musician hides in a rock club in this retelling of Phantom of the Opera.

Mae gwrach yn rhoi tasg i bobydd i gael gafael ar eitemau hudol i ddad-wneud melltith.

Mae cerddor wedi’i anffurfio yn cuddio mewn clwb roc yn yr ailgread yma o Phantom of the Opera.

Cabaret

Bugsy Malone 09.11—10.11 UK | 1976 | 93’ | U | Alan Parker Scott Baio, Jodie Foster

A reimagining of a classic gangster story from a cast of children with custard pies guns. Ail-gread o stori gangster glasurol, gyda chast o blant a’u gynnau pei cwstard.

24.11—26.11 USA | 1972 | 124’ | TBC | Bob Fosse Liza Minnelli, Michael York

Freedoms are explored in the Kit Kat Club in Weimar Germany. Caiff rhyddid ei archwilio yng Nghlwb Kit Kat yng nghyfnod Weimar yr Almaen.

Make A Scene: Hedwig and the Angry Inch 29.11  USA | 2001 | 95’ | 15 | John Cameron Mitchell John Cameron Mitchell

John Cameron Mitchell’s underground queer rock musical as you’ve never experienced it before. With trans icon Grace Oni Smith performing as the internationally ignored songstress. Dangosiad unigryw o ffilm gerdd roc queer danddaearol John Cameron Mitchell. Yr eicon traws, Grace Oni Smith, sy’n perfformio fel y gantores a anwybyddir yn rhyngwladol.

The Nightmare Before Christmas 30.11—01.12 USA | 1993 | 76’ | PG | Henry Selick Chris Sarandon, Catherine O’Hara

The Pumpkin King stumbles upon Christmastown and decides to make Yuletide his own. Mae’r Brenin Pwmpen yn dod ar draws tref y Nadolig, ac yn penderfynu ei fod am wneud ei ran yn nigwyddiadau’r Nadolig.


16

Film | Ffilm

The Good Liar

FAMILY FEATURES FFILMIAU I’R TEULU CYFAN

29.11—05.12 USA | 2019 | 109’ | 15 | Bill Condon | Ian McKellen, Helen Mirren

A con man can’t believe his luck when he meets a wealthy widow. After a time he develops feelings for her which leads him to question the life he has led. Hanes twyllwr sydd prin yn gallu credu ei lwc pan mae’n cwrdd â gwraig weddw gyfoethog. Mae’n dechrau datblygu teimladau tuag ati sy’n arwain at gwestiynu’r bywyd mae wedi bod yn ei fyw.

Judy and Punch  29.11—05.12 Australia | 2019 | 105’ | 15 | Mirrah Foulkes | Mia Wasikowska

A re-imagining of this traditional tale conjures up a darkly comic and vengeful story. Mae’r ail-gread yma o chwedl draddodiadol yn stori ddialgar, ddoniol a thywyll.

Monos 29.11—03.12 Colombia | 2019 | 102’ | 15 | Alejandro Landes | Julianne Nicholson

Child soldiers keep watch over an American hostage in this survivalist saga. Mae milwyr ifanc yn goruchwylio gwystl Americanaidd yn y saga yma am oroesi.

By The Grace of God 29.11—04.12 France | 2018 | 137’ | 15 | François Ozon | Melvil Poupaud

Childhood friends decide to prosecute the priest who abused them, risking everything. Mae ffrindiau bore oes yn penderfynu erlyn yr offeiriad wnaeth eu cam-drin, gan roi popeth yn y fantol.

029 2030 4400

A selection of fabulous, family–friendly films every Saturday and Sunday. Children under 12 years old must be accompanied by an adult. Detholiad o ffilmiau gwych sy’n addas i’r teulu cyfan, bob dydd Sadwrn a dydd Sul. Rhaid i blant dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Abominable   25.10—03.11 USA | 2019 | 92’ | PG | Jill Culton, Todd Wilderman  Albert Tsai, Eddie Izzard 

A magical Yeti must return to his family.  Mae’n rhaid i Ieti hudol ddychwelyd at ei deulu.  

The Addams Family  09.11—17.11 USA | 2019 | 105’ | PG | Greg Tiernan, Conrad Vernon Finn Wolfhard, Charlize Theron, Chloë Grace Moretz

The kookiest family on the block show their town what it means to be good neighbours. Mae teulu odiaf yr ardal yn dangos i’w tref sut beth yw bod yn gymdogion da.

Shaun the Sheep: Farmageddon 23.11—24.11 UK | 2019 | 86’ | U | Will Becher, Richard Phelan | Justin Fletcher

When an alien lands on the farm, Shaun goes on a mission to save her.

Pan fo estronwraig yn glanio ar y fferm, mae Shaun yn mynd ar ymgyrch i’w hachub.


chapter.org

Film | Ffilm

17

ACCESSIBLE CINEMA SINEMA HYGYRCH Audio Description and Soft Subtitles Is-deitlau Meddal a Disgrifiadau Sain Information on Soft Subtitles/Audio Description is subject to change, please see website for confirmation. Gallai’r wybodaeth am Is-deitlau Meddal/Disgrifiadau Sain newid — ewch i’r wefan i weld y wybodaeth ddiweddaraf. Soft Subtitles | Is-deitlau Meddal Captioned screenings for the hearing impaired. Dangosiadau gyda chapsiynau i bobl â nam ar y clyw. From top | O’r brig: Maleficent: Mistress Of Evil, Hansel and Gretel

Audio description | Disgrifiadau Sain An additional audio track narration describing events on screen, designed for those with visual impairment. Sylwebaeth ychwanegol sy’n disgrifio digwyddiadau ar y sgrin, i bobl sydd â nam ar eu golwg.

F-Rating | Ardystiad ‘F’

Films and performances directed and/or written by women. Ffilmiau a pherfformiadau wedi’u cyfarwyddo gan ferched a/neu wedi’u hysgrifennu gan ferched.

R  elaxed Screenings | Dangosiadau Hamddenol

Maleficent: Mistress Of Evil 23.11—24.11 USA | 2019 | 118’ | PG | Joachim Rønning | Angelina Jolie

Maleficent and her goddaughter are pulled in different directions by new dark forces.

To create a supportive environment for people with complex needs these screenings have films played with the lights raised and the volume reduced. People can feel free to move around the cinema or make a noise as they feel comfortable.

Caiff Maleficent a’i merch fedydd eu tynnu i wahanol gyfeiriadau gan rymoedd tywyll newydd.

Er mwyn sicrhau awyrgylch cefnogol i bobl a chanddynt anghenion cymhleth, cyflwynir y dangosiadau hyn mewn ystafell sy’n fwy golau nag arfer ac â thrac sain ychydig yn is. Bydd rhwydd hynt i bobl godi a symud o gwmpas y sinema neu wneud sŵn fel y dymunant.

CBeebies Xmas Show: Hansel and Gretel

Dementia Friendly Screenings | Dangosiadau Addas i Bobl â Dementia

30.11—01.12 UK | 2019 | 70’ | U | Justin Fletcher

A special pre-recorded presentation of the classic fairytale. Cyflwyniad arbennig wedi’i recordio ymlaen llaw o’r chwedl dylwyth teg glasurol.

Carry on Screaming

Check the calendar for special screenings every Friday at 11am, exclusively for people with babies under one year old. Cymerwch gip ar y calendr am ddangosiadau arbennig bob bore Gwener am 11yb, yn arbennig ar gyfer pobl gyda babanod o dan flwydd oed.

A great opportunity for people living with dementia to enjoy a film in a relaxed friendly environment, following the film there is a chance to socialise with complimentary tea and coffee. We also welcome charity workers, medical professionals, care home staff, social workers and support staff. £4.50 including refreshments Funded by the Rayne Foundation and the Dunhill Medical Trust

Cyfle ardderchog i bobl â dementia fwynhau dangosiad o ffilm mewn awyrgylch cyfeillgar a hamddenol. Ar ôl y ffilm bydd yna gyfle i gymdeithasu dros baned am ddim o de neu goffi. Bydd yna groeso cynnes hefyd i weithwyr elusennol, gweithwyr meddygol proffesiynol, staff cartrefi gofal, gweithwyr cymdeithasol a staff cymorth. £4.50 yn cynnwys lluniaeth Ariennir gan Sefydliad Rayne ac Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill


18

Chapter Mix

Cardiff Storytelling Circle Cylch Chwedleua Caerdydd

The Drones Comedy Club Clwb Comedi Drones

03.11 | 7.15 pm Tales for the Turning Year — Stories and Songs to welcome in the Winter.

01.11 & 15.11 8.30pm Clint Edwards brings you the best from up-and-coming stand-ups, as seen on Rob Brydon’s ‘Identity Crisis’. One of The Big Issue’s ‘Top Ten Things to Do in Cardiff.’

Chwedlau’r Flwyddyn Newydd Straeon a Chaneuon i ddathlu dyfodiad y Gaeaf. £5 on the door | wrth y drws

Clonc yn y Cwtch Every Monday | Bob dydd Llun 6.30–8pm Are you learning Cymraeg? Come and join us for a great chance to practice your Welsh with other learners. Croeso i bawb! In partnership with Menter Caerdydd and Cardiff University

Ydych chi’n dysgu Cymraeg? Ymunwch gyda ni am gyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg gyda dysgwyr eraill. Croeso i bawb! Mewn partneriaeth â Menter Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd

FREE | AM DDIM

First Thursday New Poetry and Fiction | Barddoniaeth a Ffuglen Newydd Dydd Iau Cyntaf y Mis | 7.30pm Alexandra Ford with her striking debut novel What Remains at the End. Jane Lovell with her Mslexia prize-winning pamphlet of poems, This Tilting Earth. Maggie Harris with her new collection of poems, On Watching a Lemon Sail the Sea. Alexandra Ford gyda’i nofel gyntaf drawiadol, What Remains at the End. Jane Lovell gyda’i phamffled Mslexia o gerddi sydd wedi ennill gwobrau, This Tilting Earth. Maggie Harris gyda’i chasgliad newydd o gerddi, On Watching a Lemon Sail the Sea. £3 (on the door | wrth y drws)

Clint Edwards yn cyflwyno comedïwyr mwyaf addawol y cyfnod, fel y gwelwyd yn ‘Identity Crisis’ gan Rob Brydon. Un o’r ‘Deg Peth i’w gwneud yng Nghaerdydd’ yn ôl y Big Issue. £5 (book through box-office | archebwch gyda’r swyddfa docynnau)

The Arts Society Cardiff Cymdeithas y Celfyddydau Caerdydd 14.11 | 2pm “Oh yes it is” “Oh no it isn’t.” Unresolved questions of authenticity. David Phillips This talk will explore human stories and the evidence for and against some notoriously undecided disputes. The Turin Shroud is a fascinating object whatever your take on it. Disputes are erupting with such frequency that the most topical cases we look at by the time this lecture is delivered may not have hit the headlines. “O ydy mae e” “O nadi ddim.” Cwestiynau dilysrwydd sydd heb eu datrys. David Phillips Bydd y sgwrs yma’n archwilio straeon pobl a’r dystiolaeth o blaid ac yn erbyn rhai dadleuon enwog sydd heb eu datrys. Mae Amdo Turin yn wrthrych diddorol beth bynnag yw eich barn amdano. Mae dadleuon yn ffrwydro mor aml, mae’n bosib bod yr achosion mwyaf cyfoes y byddwn ni’n edrych arnynt adeg y ddarlith yma heb gyrraedd y penawdau eto. £7 on the door (space permitting) wrth y drws (yn ddibynnol ar le)

029 2030 4400

Sunday Jazz | Jazz ar y Sul 17.11 9pm Our monthly evening of melodic acoustic Jazz in the Caffi Bar with the Chapter Four Jazz Quartet, featuring Glen Manby, Jim Barber, Don Sweeney and Greg Evans. Ein noson fisol o jazz acwstig melodig yn y Caffi Bar, gyda Phedwarawd Jazz Chapter, sef Glen Manby, Jim Barber, Don Sweeney a Greg Evans. FREE | AM DDIM

The Gay Men’s Book Club Clwb Llyfrau Dynion Hoyw 25.11 7.30pm A friendly and relaxed group who discuss a wide variety of books chosen by members, some gaythemed but not all. November’s book will be “Tinman” by Sarah Winman. Grŵp cyfeillgar a hamddenol sy’n trafod ystod eang o lyfrau wedi’u dewis gan yr aelodau. Bydd rhai o’r llyfrau yn cynnwys themau hoyw, ond nid pob un. “Tinman” gan Sarah Winman fydd llyfr mis Tachwedd. FREE | AM DDIM

Marchnad Oh So Festive Market 30.11 & 01.12 | 11am–6pm As part of Canton At Christmas, Chapter will be holding its very own Festive Market, packed to the rafters with everything from vintage homewares and jewellery to foodie treats and top quality craft! Fel rhan o Nadolig Treganna, bydd Chapter yn cynnal ei Marchnad Nadolig ei hun, yn llawn gemwaith a nwyddau vintage i’r cartref, danteithion a chrefft o’r ansawdd gorau! #CantonAtChristmas #NadoligTreganna


chapter.org

GŴYL INTO FILM FESTIVAL 07.11 10am Pupils Premiere | Dangosiad cyntaf y disgyblion: The Biggest Little Farm with Greenpeace (PG) 08.11 10am Oliver (U) (Autism Friendly | Addas i bobl ag Awtistiaeth) 12.11 10am Bumblebee (PG) + post screening workshop with BBFC Gyda gweithdy ar ôl y dangosiad gyda’r BBFC 12.11 1pm  pecial Event : Horror Workshop with the BBFC S Digwyddiad Arbennig: Gweithdy Arswyd gyda’r BBFC 13.11 10am E.T. the Extra-Terrestrial (U) 14.11 10am Dirty God (15) followed by Q + A with leading actress Vicky Knight Dirty God (15) gyda sesiwn Holi ac Ateb i ddilyn, gyda’r brif actores Vicky Knight 19.11 10am On the Basis of Sex (12A)

Drop in Craft Workshop Gweithdy Crefft Galw Heibio (8+) 24.11 2pm–5pm With only 1 week to go until December spend an hour making your very own Advent Calender! This craft workshop is aimed at children 8+ and will take approximately 1 hour. Dim ond wythnos sydd tan fis Rhagfyr, felly dewch i dreulio awr yn gwneud eich Calendr Adfent eich hun! Mae’r gweithdy crefft yma yn addas ar gyfer plant 8+ oed, a bydd yn para tua awr. Cost £7.50 per advent calendar created £7.50 am bob calendr adfent

Learning | Addysg

19

Young Programmer Event — Silent Disco Digwyddiad Rhaglenwyr Ifanc — Disgo Distaw 1.11 8pm—10pm After the success of the Summer Silent Disco the Young Programmers are at it again, this time with a Halloween inspired silent Disco! We encourage all to dress up in costume. It’ll be crazy, it’ll be gruesome, it’ll be very, very scary! Sing like nobody’s listening and dance like nobody’s watching! Ar ôl llwyddiant Disgo Distaw’r Haf, mae’r Rhaglenwyr Ifanc wrthi eto, gyda Disgo Distaw Calan Gaeaf y tro yma! Rydyn ni’n eich annog i ddod mewn gwisg ffansi. Bydd e’n wallgo, bydd e’n ddychrynllyd, bydd e’n arswydus iawn, iawn! Canwch fel pe na bai neb yn gwrando, a dawnsiwch fel pe na bai neb yn gwylio! Age | Oedran 14+ £5 | Tickets available from box office Tocynnau ar gael o’r swyddfa docynnau

Chapter Sewcial | Gwnïo gyda Chapter

24.11 11am—3pm Sew your own Elf Plushie Can be used for ‘elf on the shelf’ challenges for December or simply to snuggle up to in the winter, this sewing workshop looks at getting clever with cutting techniques and animating characters from fabric. No previous sewing experience necessary on all workshops; the emphasis is on building your creative skills and gaining confidence in hand and machine sewing techniques. Please call the Box Office to book on 029 2030 4400. Light refreshments and all materials including sewing machines provided. Packed lunch required. Suitable for boys and girls aged 8- 14.

Gwnïwch eich Tegan Corrach eich Hun Gellir ei ddefnyddio ar gyfer gemau corachod dros y Nadolig, neu i gael cwtshys yn ystod y gaeaf. Mae’r gweithdy yma’n edrych ar sut i fod yn glyfar gyda thechnegau torri ac animeiddio cymeriadau o ffabrig. Does dim angen profiad blaenorol o wnïo yn yr un o’r gweithdai; bydd y pwyslais ar feithrin eich sgiliau creadigol a magu hyder mewn technegau gwnïo â llaw a pheiriant. Ffoniwch y Swyddfa Docynnau i archebu lle ar 029 2030 4400. Darperir lluniaeth ysgafn a’r holl ddeunyddiau, gan gynnwys peiriannau gwnïo. Dewch â phecyn bwyd. Yn addas ar gyfer bechgyn a merched rhwng 8 ac 14 oed.


20

Get Involved

Cymryd Rhan

Chapter Friends

Ffrindiau Chapter

Become a friend and enjoy the many benefits on offer from discounts on tickets & at the Caffi bar to special events. Gold £60/£45; Silver £50/£35; Bronze £25/£20.

Ymunwch â chynllun Ffrindiau Chapter i gael gostyngiadau ar docynnau ac yn y Caffi Bar, ac i gael gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig. Aur £60/£45; Arian £50/£35; Efydd £25/£20.

Keep in Touch/Info

Cadw mewn Cysylltiad/Gwybodaeth

Our weekly e-listings Sign up online at chapter.org Workshops and classes Head to www.chapter.org to see the range we have on offer. Home to resident companies and Artists For more information head to www.chapter.org

Ein e-lythyr wythnosol Cofrestrwch ar-lein yn chapter.org Gweithdai a dosbarthiadau Ewch i www.chapter.org i weld yr hyn sydd ar gael. Cartref i gwmnïau ac artistiaid preswyl Am fwy o wybodaeth ewch i www.chapter.org

How to Book

Sut i Archebu

Phone: Box Office 029 2030 4400 (major credit cards accepted). In person: Office Hrs Mon—Sun, 10.00am–8.30pm Online: 24/7 at www.chapter.org Concessions: Only applicable for Students, over 60’s, children, unemployed, disabled people, MAX card, Chapter’s Friends, and Card Holders. Proof must be shown. Group Bookings: Buy 8 tickets, get the 9th Free. Please note: Only one discount is applicable at one time. Tickets cannot be reserved without payment. No latecomers. Only bottled water allowed in the cinema auditoria.

Ffôn: Swyddfa Docynnau — 029 2030 4400 (derbynnir y prif gardiau credyd). Yn bersonol: Oriau Agor Llun–Sul, 10am–8.30pm Ar-lein: 24/7 yn www.chapter.org Consesiynau: Ar gael i fyfyrwyr, pobl 60+ oed, plant, pobl ddi-waith, pobl anabl, deiliaid cerdyn MAX, Ffrindiau Chapter a Deiliaid Cardiau. Rhaid dangos prawf o’ch cymhwyster. Archebion grŵp: Prynwch 8 tocyn ac fe gewch chi’r 9fed am ddim Dalier sylw: Dim ond un disgownt y gellir ei ddefnyddio ar y tro. Ni ellir cadw tocynnau heb dalu amdanynt. Dim hwyrddyfodiaid. Dŵr potel yn unig yn y sinemâu.

Cinema prices

Prisiau’r sinema

Peak (from 5pm) Full £7.90

Concessions £6.00

Oriau brig (Ar ôl 5pm) Llawn £7.90

Consesiwn £6.00

Off-Peak (before 5pm) Full £5.90 Concessions £4.00

Oriau arferol (Cyn 5pm) Llawn £5.90 Consesiwn £4.00

Standard Discounts (per ticket) Advance Booking 50p off Chapter Friends £1.00 off

Gostyngiadau Safonol (y tocyn) Archebu ymlaen llaw 50c i ffwrdd Ffrindiau Chapter £1.00 i ffwrdd

Access for All

Mynediad i Bawb

Chapter welcomes disabled visitors. If you have any specific access requirements or questions, please contact our box-office on 029 2030 4400.

Mae Chapter yn croesawu ymwelwyr anabl. Os oes gennych anghenion mynediad neu gwestiynau penodol, cysylltwch â’n swyddfa docynnau ar 029 2030 4400.

We are proud to be part of Hynt, www.hynt.co.uk

Rydym yn falch o fod yn rhan o Hynt, www.hynt.co.uk


21

Chapter Theatres are supported by the David Seligman donation in memory of Philippa Seligman Noddir Theatrau Chapter gan rodd David Seligman er cof am Philippa Seligman Chapter gratefully acknowledges the support it receives from the following: Hoffai Chapter gydnabod cefnogaeth hael y sefydliadau canlynol: Dunhill Medical Trust Rayne Foundation ScottishPower Green Energy Trust Arts & Business Cymru Wolfson Foundation/ Theatres Trust Simon Gibson Charitable Trust Santander UK Henry Moore Foundation

Esmee Fairbairn Foundation Garfield Weston Foundation Colwinston Charitable Trust The National Lottery Community Fund Foyle Foundation Admiral plc Biffa Award WCVA Social Business Fund Viridor

Hope Scott Trust Gibbs Charitable Trust Ogam Igam StandUp Foundation Garrick Charitable Trust Studio 27 Oakdale Trust Contemporary Arts Society of Wales

How To Get To Chapter

Sut i gyrraedd Chapter

Travelling: West of the city centre, Market Road, Canton, Cardiff CF5 1QE. So from the city centre it’s a 20 minute walk. Every 5 minutes by bus, No 17 and 18. Bike racks are available on site. www.chapter.org/maps-directions. Parking: There is a car park to the rear of the building and there are a number of public car parks just off Cowbridge Rd East.

Teithio: I’r gorllewin o ganol y ddinas, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE. Mae hi’n daith gerdded o ryw 20 munud o ganol y ddinas. Bysus rhif 17 ac 18, bob 5 munud. Mae raciau beic ar gael o flaen yr adeilad. www.chapter.org/cy/mapiau-cyfarwyddiadau. Parcio: Mae yna faes parcio yng nghefn yr adeilad ac mae nifer o feysydd parcio cyhoeddus oddi ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen.

af f nd Lla

d Roa

ket

Mar

from / o 6pm

Church Rd.

ad

Hamilto n

St

t

h kwit

Penllyn Rd.

t

Canton / Treganna

L ec

Road

Earle Pl.

n sce Cre

St. ay

e Ro a d Eas t

m ha

ad rn Ro

Lane

Gr

Cowbrid g

nd Wy

Se ve

Gray

. Library St

Harve

S Talbot

Orchard P l.

King’s Ro

d Roa

Springfield Pl.

St. Gray Market Pl.

treet yS

P — car parks | meysydd parcio  — bus stop | arhosfan bysus — cycle rack | rac feics

e St . Glynn

Al be

t. rt S

To Cardiff City Centre / I Ganol Dinas Caerdydd ton

ling Wel

et

Stre


Cinema 1 | Sinema 1

Cinema 2 | Sinema 2

Performance | Perfformiadau

Fri 01 Carry on Screaming: Sorry We Missed You 11:00 Sorry We Missed You 13:30 Abominable 15:00 Suzi Q 18:10 Sorry We Missed You + panel discussion 17:45 What You Gonna Do When The World’s On Fire? 20:30 Sorry We Missed You 20:40 Sat 02 Relaxed: Abominable 11:00 Sorry We Missed You 13:00 Annie 15:00 What You Gonna Do When The World’s On Fire? 17:45 Sorry We Missed You 18:00, 20:10 Suzi Q 20:00 Sun 03 Annie 11:00 Sorry We Missed You 14:00 The Wyrd Wonder Presents 19:30 Abominable 15:00 Clubfootfoot presents: Phantom of the Paradise 17:30 Spencert Segelov Sorry We Missed You 18:00, 20:10 Bad Film Club: Rollerball (2002) 20:00 Mon 04 Sorry We Missed You 14:00, 17:50, 20:10 Chapter Moviemaker 18:00 What You Gonna Do When The World’s On Fire? 20:30 Tue 05 Sorry We Missed You 13:30, 18:00, 20:10 What You Gonna Do When The World’s … 14:00, 20:30 Suzi Q 18:10 Wed 06 Sorry We Missed You 13:30 17:50, 20:10 Suzi Q 14:00, 20:45 CDF: Opening Party 18:30 Cinema Golau: Hero + Q&A 18:00 Thu 07 Sorry We Missed You 13:30, 18:00 Suzi Q 14:00 NT Live: Hansard 19:00 Sorry We Missed You 20:10 Fri 08 Sorry We Missed You 13:30, 18:00, 20:10 Carry on Screaming: Hitsville — The Making of… 11:00 Non-Fiction 17:50 Joker 20:15 Sat 09 Abominable 11:00 Sorry We Missed You 13:00 CDF: Choreographic 11:00-17:00 Bugsy Malone 15:00 Non-Fiction 15:15, 20:30 Workshop Led by Rosalind Crisp Sorry We Missed You 18:00, 20:10 Joker 17:45 Sun 10 Bugsy Malone 11:00 Sorry We Missed You 11:10, 17:30 CDF: Choreographic 11:00-17:00 Abominable 14:30 Met Opera: Madama Butterfly 13:30 Workshop Led by Rosalind Crisp Sweet Charity 17:00 Joker 19:50 Sorry We Missed You 20:10 Mon 11 Sorry We Missed You 13:30, 18:00, 20:10 Joker 17:50 Non-Fiction 20:30 Tue 12 Sorry We Missed You 15:00 18:00, 20:10 Sweet Charity 13:30 Joker 20:15 Wed 13 Sorry We Missed You 13:30, 17:50, 20:10 Relaxed: Hitsville — The Making of Motown 14:00 Joker 20:15 Thu 14 Hitsville — The Making of Motown 17:45 Sorry We Missed You 13:00, 18:00 Sorry We Missed You 20:20 Joker 15:30, 20:15 Fri 15 Carry on Screaming: After the Wedding 11:00 IFFC: Simple Women 16:00 CDF: Unwrapping D_a_n_s_e 20:00 The Irishman 13:30 The Irishman 19:00 Rosalind Crisp IFFC: Arbëria + Q&A 18:00 IFFC: The Man Who Bought The Moon + Q&A 20:30 Sat 16 Into the Woods 11:00 IFFC: Italian Animation Shorts 11:10 The Adamms Family 15:00 IFFC: Dafne 13:00 IFFC: Romulus and Remus: The First King 17:30 IFFC: Guests in the Villa 15:30 IFFC: I’m Back! + Q&A 20:15 The Irishman 18:30

Art | Celfyddyd

18:30-20:00

19:15

18:30-20:00

Repair Cafe Canton

10.00-13.00

Into FF: Bumblebee (PG) 10:00 + post screening workshop Into FF: Special Event: 13:00 Horror Workshop Into FF: E.T. the Extra-Terrestrial Into FF: Dirty God 10:00 followed by Q + A, with leading actress Vicky Knight The Arts Society Cardiff 14:00 The Drones Comedy Club 20:30

Clonc yn y Cwtch

Into FF: Pupils Premiere: 10:00 The Biggest Little Farm with Greenpeace First Thursday of the 19:30 Month New Poetry and Fiction Into FF: Oliver 10:00 (Autism Friendly)

Clonc yn y Cwtch

Cardiff Storytelling Circle

The Drones Comedy Club 20:30 Young Programmer’s 20:00-22:00 Event: Silent Disco

Events | Digwyddiadau

NOVEMBER | TACHWEDD

Garth Evans: Untitled Sculpture Until | Tan: 18.03.20, Cardiff, The Hayes

Garth Evans But, Hands Have Eyes: Six decades of sculpture Until | Tan 26.01.20 Art in the Bar: Jon Pountney: Waiting For The Light Until | Tan 14.02.20


AUDIO DESCRIPTION / DISGRIFIADAU SAIN

CTBA | I’W CAD

SOFT SUBTITLES | IS–DEITLAU MEDDAL

CTBA | I’W CAD

For up-to-date information on our Audio Description and Soft Subtitles for our film programme, please go to our website at www.chapter.org/access. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddisgrifiadau Sain ac Is-deitlau Meddal yn ein rhaglen ffilm, ewch i’n gwefan, www.chapter.org/cy/mynediad-i-bobl-anabl.

Sun 17 Into the Woods 11:00 IFFC: Filmmakers Round Table: Migration … 12:00 CDF: International Residency — 15:30 Sunday Jazz 21:00 The Adamms Family 14:00 IFFC: Bangla + Q&A 13:10 Daina Ashbee IFFC: Twin Flower + Q&A 17:00 IFFC Canfod Prize Winner 15:30 CDF: OUT Rachael Young 20:00 IFFC: Awen Awards + The Traitor 19:30 The Irishman 18:30 Mon 18 The Irishman 19:00 Best Before Death 18:10 Clonc yn y Cwtch 18:30-20:00 After the Wedding 20:20 Tue 19 The Irishman 13:30, 19:00 Relaxed: After the Wedding 14:00 Into FF: On the Basis of Sex 10:00 After the Wedding 18:00 Best Before Death 20:30 Wed 20 The Irishman 13:30 After the Wedding 14:00, 20:40 CDF: Siriol Joyner Morfa Rhuddlan 19:00 RSC: Timon of Athens 19:00 The Irishman 16:40 (Open Studio) Kizzy Crawford 19:00 Thu 21 The Irishman 13:00 Best Before Death 14:00 CDF: Siriol Joyner various times After the Wedding 17:30 The Irishman 19:00 Morfa Rhuddlan (Walks) Manic Street Preachers: 20:00 Be Pure. Be Vigilant. Behave + Q&A Fri 22 Carry on Screaming: The Marriage Story 11:00 A Dog Called Money 18:00 CDF: Touch Second-Hand Dance 11:00 The Report 14:00, 20:15 The Marriage Story 20:05 (pre-walkers) The Aeronauts 17:45 CDF: Touch Second-Hand Dance 14:00 (walkers) CDF: Siriol Joyner Morfa Rhuddlan (Walks) various times Sat 23 Shaun the Sheep: Farmageddon 11:00 The Marriage Story 13:30, 17:45 CDF: Siriol Joyner 16:00, 18:00 Maleficent: Mistress Of Evil 15:00 A Dog Called Money 20:40 Morfa Rhuddlan The Report 17:45 CDF: The Elsewhen Series 12:00-16:00 The Aeronauts 20:15 CDF: Discussion 18:00 Sun 24 Maleficent: Mistress Of Evil 11:00 Met Opera: Akhnatan 13:30 Drop in Craft 14:00-17:00 Shaun the Sheep: Farmageddon 15:00 Cabaret 17:30 Workshop (+8) The Aeronauts 17:45 The Marriage Story 20:15 Chapter Sewcial: 11:00-15:00 The Report 20:15 Sew your own Elf Plushie Mon 25 The Report 17:45 The Marriage Story 17:45 Clonc yn y Cwtch 18:30-20:00 The Aeronauts 20:15 A Dog Called Money 20:40 Tue 26 The Report 13:00, 20:15 Relaxed: Cabaret 14:00 Everyman Theatre: 19:30 Gay Men’s Book Club 19:30 The Aeronauts 17:45 The Marriage Story 17:45 The Government Inspector Meeting Gorbachev 20:30 Wed 27 The Report 13:30, 17:45 The Report 13:00 Everyman Theatre: 19:30 The Aeronauts 20:20 The Aeronauts 15:30 The Government Inspector Meeting Gorbachev 18:00 The Marriage Story 20:15 Thu 28 The Aeronauts 14:00 Meeting Gorbachev 13:30 Everyman Theatre: 19:30 NT Live: Present Laughter 19:00 The Marriage Story 17:45 The Government Inspector The Report 20:30 Fri 29 Carry on Screaming: The Good Liar 14:00 By The Grace of God 17:30 Everyman Theatre: 19:30 The Good Liar 17:00 Judy and Punch 20:30 The Government Inspector Make A Scene: Hedwig and the Angry Inch 20:00 Sat 30 Cbeebies Christmas Special: Hansel and Gretel 11:00 Judy and Punch 14:00 Everyman Theatre: 19:30 Oh So Festive Market 11:00-18:00 The Nightmare Before Christmas 15:00 Monos 17:45 The Government Inspector Canton Book Festival until 1.12 Judy and Punch 17:45 By The Grace of God 20:15 The Good Liar 20:30


Christmas at Chapter Nadolig yn Chapter

Our Xmas menu is now available.

Mae ein Bwydlen Nadolig bellach

To make a booking, email:

ar gael. Er mwyn archebu,

christmas@chapter.org

anfonwch e-bost at

To see the menu simply go to

christmas@chapter.org.

www.Chapter.org /eat-drink

I weld y fwydlen ewch i www.chapter.org/cy/bwyta-yfed

Chapter, Market Road, Canton, Cardiff Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd www.chapter.org chaptertweets Cover image / Delwedd y clawr: The Elsewhen Series p7

chapterarts Design / Dylunio: Nelmes Design

Profile for Chapter

Chapter - November | Tachwedd 2019  

What's on at Chapter, Cardiff: November 2019. Art, performance, film, music & more.

Chapter - November | Tachwedd 2019  

What's on at Chapter, Cardiff: November 2019. Art, performance, film, music & more.

Profile for chapter