Page 1


Art | Celfyddyd

029 2030 4400

Garth Evans , But Hands Have Eyes , installation at Chapter | Gosodwaith yn Chapter, 2019. Photo | Llun: Ric Bower.

02

Garth Evans But, Hands Have Eyes: Six decades of sculpture Until | Tan 26.01.20 ‘But, Hands Have Eyes’ is a solo exhibition featuring six decades of sculpture. Alongside works produced in the UK in the 1960s and 70s, Evans also presents a body of work for their UK premiere, that he has produced in the United States since his move there in 1981. The work of Garth Evans is integral to the history of British sculpture. Experimenting with the potential of scale, weight, medium and form, Evans’ work comprises both a formal and conceptual approach. He is always interested in interrogating established boundaries and, as a result, his sculptures are made from a diverse range of materials including ceramics, steel, leather and fibreglass. Evans states that many of his works, even when most abstract, are “triggers for, and containers of, particular identifiable memories”. Ultimately, Garth Evans’ works are ambiguous, multi-faceted and completely original.

Talks at 4 | Sgyrsiau Am 4 25.01

Arddangosfa unigol yn cynnwys chwe degawd o gerfluniau yw ‘But, Hands Have Eyes’. Ochr yn ochr â gwaith a gynhyrchwyd ym Mhrydain yn ystod y chwedegau a’r saithdegau, mae Garth Evans hefyd yn cyflwyno corff o waith a fydd yn cael ei ddangos am y tro cyntaf yng ngwledydd Prydain, a gynhyrchwyd ganddo yn yr Unol Daleithiau ar ôl symud yno ym 1981. Mae gwaith Garth Evans yn ganolog i hanes cerflunwaith Prydain. Drwy arbrofi â photensial maint, pwysau, cyfrwng a ffurf, mae Garth yn ymdrin â’i waith mewn modd ffurfiol a chysyniadol. Mae diddordeb ganddo mewn herio ffiniau sefydledig, ac o ganlyniad caiff ei gerfluniau eu creu o amrywiaeth o ddeunyddiau, gan gynnwys serameg, dur, lledr a ffibr gwydrog. Yn ôl Garth, mae llawer o’i waith, hyd yn oed ar ei fwyaf haniaethol, yn ‘sbarduno ac yn cynnwys atgofion penodol’. Yn y pen draw, mae gwaith Garth Evans yn amwys, yn aml-wynebog ac yn hollol wreiddiol. Gallery Opening Times: Tue, Wed, Sat, Sun: 12–6pm, Thu, Fri: 12–8pm, Mon: Closed Oriau Agor yr Oriel: Maw, Mer, Sad, Sul: 12–6pm, Iau, Gwe: 12–8pm, Ar gau ar ddydd Llun


chapter.org

Art | Celfyddyd

03

Art in the Bar | Celf yn y Bar Jon Pountney Waiting For The Light Until | Tan: 14.02.20 “There is huge compassion and warmth in Jon’s work. “Mae llawer o drugaredd a chynhesrwydd yng ngwaith Whether they feature people or not, his photos call Jon. Os ydyn nhw’n cynnwys pobl ai peidio, mae ei you to pay attention to the detail of lives that are luniau’n mynnu eich bod yn rhoi sylw i fanylion y being lived around us. Before they disappear.” bywydau sy’n cael eu byw o’n cwmpas ni. Cyn iddyn Gary Owen, Playwright nhw ddiflannu.” Waiting for the Light is a body of photographic works Gary Owen, Dramodydd that capture a particular type of light; a harsh, Corff o weithiau ffotograffaidd yw Waiting for the acutely angled low sunlight that gives the scenes in Light, sy’n cyfleu math penodol o olau; golau haul Jon Pountney’s images a somewhat surreal and cras ac isel ar ongl lem, sy’n rhoi ymdeimlad lled melancholy feel. Hard light catches the swish of a swreal a lleddf i’r golygfeydd yn lluniau Jon Pountney. grubby lace curtain, or casts a shadow across the Mae golau caled yn cyfleu crandrwydd llenni les brwnt, delicate, threadbare surface of a mattress, to elevate neu’n taflu cysgod ar draws arwyneb cain, treuliedig the seemingly mundane into something extraordinary matres, gan ddyrchafu’r hyn sy’n ymddangos yn ddiand beautiful. The hard glare of the sun makes the ddim i fod yn rhywbeth hynod a hardd. Mae subject appear hyper-real; rendering the everyday disgleirdeb caled yr haul yn gwneud i’r gwrthrych unfamiliar and enigmatic. ymddangos yn or-real; gan droi pethau arferol yn Jon Pountney is not merely a spectator, choosing to anghyfarwydd ac enigmatig. capture moments that take place within the Nid gwyliwr yn unig yw Jon Pountney; mae’n dewis community in which he lives and works. This cyfleu’r momentau sy’n digwydd yn y gymuned y familiarity with his subjects helps to imbue the work mae’n byw ac yn gweithio ynddi. Mae bod yn with empathy and creates intriguing narratives that gyfarwydd â’i wrthrychau’n helpu i drwytho’r gwaith are all more absorbing because, with one exception, gydag empathi, ac yn creu naratifau diddorol sy’n fwy the works are bereft of real human presence. cyfareddol fyth oherwydd, heblaw am un eithriad, does dim pobl go iawn yn bresennol yn ei waith. About the artist Jon Pountney is an artist based in South Wales. His Ynglŷn â’r artist work spans photography, painting, drawing, and Artist o dde-ddwyrain Cymru yw Jon Pountney. Mae ei filmmaking. He is interested in creating narratives waith yn cynnwys ffotograffiaeth, paentio, arlunio a through this imagery; exploring the idea of a ‘sense of chreu ffilmiau. Mae ganddo ddiddordeb mewn creu place’ and often creating work that is rooted in naratifau drwy’r ddelweddaeth yma; gan archwilio’r specific locations or communities. syniad o ‘ymdeimlad o le’, ac mae’n creu gwaith sydd wedi’i wreiddio mewn lleoliadau neu gymunedau All the work in the exhibition is for sale penodol yn aml. and is available through Collector Plan, an interest-free loan to help you buy contemporary art and crafts in Wales. For more information please contact Catherine.Angle@chapter.org

Sponsored by | Noddir gan:

Mae’r holl waith yn yr arddangosfa ar werth ac ar gael drwy’r Cynllun Casglu, sef benthyciad di-log i’ch helpu i brynu celf a chrefft cyfoes yng Nghymru. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Catherine.Angle@chapter.org


04

Art | Celfyddyd

029 2030 4400

Untitled

Until | Tan 18.03.20 | Cardiff, The Hayes | Caerdydd, Yr Aes In 1972 Garth Evans created a large-scale sculpture that was placed in The Hayes, Cardiff city centre for six months as part of a ground-breaking national sculpture project. Garth chose Cardiff as the location for his work as he had very strong family connections with Wales and his Welsh grandfather’s tales of his time as a miner were hugely influential in the sculpture’s form — evoking both a hammer-like tool and the image of a mine tunnel. After the project, the sculpture was relocated to Leicestershire where it remained hidden, neglected and unseen by the public for almost 50 years. Following a successful crowdfunding campaign supported by Art Happens with Art Fund, the generous donations of the public have enabled us to carry out the specialist restoration that was so desperately needed. In a unique project, Chapter has been able to return the work to its original location, for six months. You can see it at The Hayes, in Cardiff city centre.

Ym 1972, creodd Garth Evans gerflun ar raddfa fawr a osodwyd yn yr Aes yng nghanol dinas Caerdydd am chwe mis fel rhan o brosiect cerfluniau ledled gwledydd Prydain a oedd yn torri tir newydd. Dewisodd Garth Gaerdydd yn lleoliad i’w waith, gan fod ganddo gysylltiadau teuluol cryf iawn gyda Chymru, ac roedd hanesion ei daid am ei gyfnod fel glöwr yn ddylanwadol iawn ar ffurf y cerflun – sy’n ymdebygu i siâp morthwyl ac i dwnnel glofa. Ar ôl y prosiect, symudwyd y cerflun i Swydd Gaerlŷr, ac yno mae wedi cael ei esgeuluso a’i guddio rhag y cyhoedd ers bron i hanner can mlynedd. Yn dilyn ymgyrch cyllido torfol lwyddiannus gyda chefnogaeth Art Happens gydag Art Fund, mae rhoddion hael y cyhoedd wedi’n galluogi ni i gynnal y gwaith adfer arbenigol yr oedd mawr ei angen arno. Mewn prosiect unigryw, mae Chapter wedi gallu dychwelyd y gwaith i’w leoliad gwreiddiol, am chwe mis. Mae i’w weld yn yr Aes, yng nghanol dinas Caerdydd.

About the Artist Garth Evans was born in Cheshire in 1934 and studied sculpture at the Slade School of Fine Art, London and now lives and works in North East Connecticut, USA. Since the 1960s, Evans has exhibited widely across the UK and USA including in ‘British Sculpture ‘72’, Royal Academy of Arts, London (1972) and ‘The Condition of Sculpture’, Hayward Gallery, London (1975). In 2013, artist Richard Deacon curated the survey exhibition ‘Garth Evans’ at Yorkshire Sculpture Park. His work is represented in numerous collections including Tate; Metropolitan Museum of Art, New York; Museum of Modern Art, New York; the Victoria & Albert Museum and the British Museum.

Ynglŷn â’r artist Ganwyd Garth Evans yn Swydd Gaer ym 1934, ac astudiodd gerflunio yn Ysgol Celf Gain Slade, Llundain ac mae’n byw ac yn gweithio bellach yn Ne Ddwyrain Connecticut, Unol Daleithiau America. Ers y chwedegau, mae Garth wedi arddangos ei waith ledled gwledydd Prydain ac Unol Daleithiau America, gan gynnwys yn ‘British Sculpture ‘72’, Academi Frenhinol y Celfyddydau, Llundain (1972) a ‘The Condition of Sculpture’, Oriel Hayward, Llundain (1975). Yn 2013, curadodd yr artist Richard Deacon arddangosfa arolwg ‘Garth Evans’ ym Mharc Cerfluniau Swydd Efrog. Mae ei waith i’w weld mewn nifer o gasgliadau, yn cynnwys y Tate; yr Amgueddfa Gelf Fetropolitan, Efrog Newydd; yr Amgueddfa Celfyddydau Modern, Efrog Newydd; Amgueddfa Fictoria ac Albert, a’r Amgueddfa Brydeinig.

Exhibition supported by The Henry Moore Foundation and Hales Gallery. The sculpture project is supported by Art Fund through Art Happens, Studio Response, Anthony Stokes, Landsec, Cardiff City Council and the many donors and supporters who made the restoration and relocation possible.

Cefnogir yr arddangosfa gan Sefydliad Henry Moore ac Oriel Hales. Cefnogir prosiect y cerflun gan Art Fund drwy Art Happens, Studio Response, Anthony Stokes, Landsec, Cyngor Dinas Caerdydd a’r noddwyr a’r cefnogwyr niferus a wnaeth y gwaith adfer ac ail-leoli’n bosib.


chapter.org

Cardiff Storytelling Circle Cylch Chwedleua Caerdydd 05.01 7pm All storytellers and story listeners welcome. Croeso i storïwyr a gwrandawyr fel ei gilydd. £5 on the door | wrth y drws

Clonc yn y Cwtch

Every Monday Bob Dydd Llun 6.30–8pm Are you learning Cymraeg? Come and join us for a great chance to practice your Welsh with other learners. Croeso i bawb! In partnership with Menter Caerdydd and Cardiff University

Ydych chi’n dysgu Cymraeg? Ymunwch gyda ni am gyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg gyda dysgwyr eraill. Croeso i bawb! Mewn partneriaeth â Menter Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd.

FREE | AM DDIM

The Arts Society Cardiff Cymdeithas Celfyddydau Caerdydd 09.01 2pm Grayson Perry’s Life and Major Works — An Appraisal Harry Fletcher Grayson Perry has lived a very interesting life so far, a flamboyant character, an excellent communicator and has produced a wide range of art. His vases, drawings, sculptures, tapestries and his ‘House in Essex’ are examples of his wide range of art form. He won the Turner Prize in 2013 and since then has had many television series, he is also the first artist to present the Reith lectures.

Chapter Mix

Bywyd a Phrif Weithiau Grayson Perry — Gwerthfawrogiad Harry Fletcher Mae Grayson Perry wedi byw bywyd diddorol iawn hyd yma; mae’n gymeriad disglair, yn gyfathrebwr ardderchog ac wedi cynhyrchu ystod eang o gelf. Mae ei fasys, ei ddarluniau, ei gerfluniau, ei dapestrïau a’i ‘Dŷ yn Essex’ oll yn enghreifftiau o’i ystod eang o ffurfiau ar gelfyddyd. Enillodd Wobr Turner yn 2013, ac ers hynny mae wedi cael llawer o gyfresi teledu; fe hefyd yw’r artist cyntaf i gyflwyno darlithoedd Reith. £7 (on the door, space permitting | wrth y drws, yn ddibynnol ar le).

The Drones Comedy Club Clwb Comedi Drones 17.01 8.30pm Clint Edwards brings you the best from up-and-coming stand-ups, as seen on Rob Brydon’s ‘Identity Crisis’. One of The Big Issue’s ‘Top Ten Things to Do in Cardiff.’ Clint Edwards yn cyflwyno comedïwyr mwyaf addawol y cyfnod, fel y gwelwyd yn ‘Identity Crisis’ gan Rob Brydon. Un o’r ‘Deg Peth i’w gwneud yng Nghaerdydd’ yn ôl y Big Issue. £5 (book through box-office | archebwch gyda’r swyddfa docynnau)

Repair Café Canton Caffi Trwsio Treganna 18.01 10am–1pm Don’t throw it away, get it fixed! Bring along things to be repaired by our volunteer fixers. - Electrical items - PC’s and phones - Sewing repairs - Sharpening - General small furniture and toys Peidiwch â’i daflu, trwsiwch e!

05

Galwch heibio gyda rhywbeth sydd angen ei drwsio gan ein gwirfoddolwyr. - Eitemau trydanol - Cyfrifiaduron a ffonau - Gwaith gwnïo - Miniogi - Teganau a dodrefn bach cyffredinol If you want to be a volunteer fixer, please contact: cantonrepaircafe@gmail.com / 07879 227741 Os hoffech wirfoddoli i drwsio, cysylltwch â: cantonrepaircafe@gmail.com / 07879 227741

Sunday Jazz | Jazz ar y Sul 19.01 9pm Our monthly evening of melodic acoustic Jazz in the Caffi Bar with the Chapter Four Jazz Quartet, featuring Glen Manby, Jim Barber, Don Sweeney and Greg Evans. Ein noson fisol o jazz acwstig melodig yn y Caffi Bar, gyda Phedwarawd Jazz Chapter, sef Glen Manby, Jim Barber, Don Sweeney a Greg Evans. FREE | AM DDIM

Gay Men’s Book Club Clwb Llyfrau Dynion Hoyw 27.01 7.30pm A friendly and relaxed group who discuss a wide variety of books chosen by members, some gaythemed but not all. January’s book will be “The Closer I Get” by Paul Burston. Grŵp cyfeillgar a hamddenol sy’n trafod ystod eang o lyfrau wedi’u dewis gan yr aelodau. Bydd rhai o’r llyfrau yn cynnwys themau hoyw, ond nid pob un. “The Closer I Get” gan Paul Burston fydd llyfr mis Ionawr. FREE | AM DDIM


06

Performance | Perfformiadau

029 2030 4400

O’r chwith i’r dde: Uisge Burns 2020, Testimony : The United States yn Experimentica 2015 Llun gan: Warren Orchard), To Move In Time

Mike Pearson, John Rowley & Rhodri Davies

Holocaust 27.01 7.30pm

Uisge Burns 2020 25.01 8pm Join Uisge ContraBand for our annual celebration of the Bard’s Birthday with a Burn’s Ceilidh. There’ll be the usual songs and silliness as we dance the night away in a traditional Scottish Ceilidh. If you don’t know the dances’ it doesn’t matter as we’ll have a caller to talk you through each dance and keep you going during the music. Ymunwch â Uisge ContraBand ar gyfer ein dathliad blynyddol o Ben-blwydd y Bardd gyda Ceilidh Burns. Gyda’r caneuon a’r gwiriondeb arferol, byddwn yn dawnsio drwy’r nos mewn Ceilidh Albanaidd traddodiadol. Os nad ydych chi’n adnabod y dawnsfeydd, peidiwch â phoeni - bydd arweinydd yno i’ch tywys gam wrth gam drwy’r dawnsfeydd i gyfeiliant y gerddoriaeth. FREE | AM DDIM Chapter, Caffi Bar

To mark World Holocaust Day, Mike Pearson and John Rowley read US poet-clerk Charles Reznikoff’s extraordinary, terrifying but ultimately affirming cycle of poems Holocaust. Based on testimonies at the Nuremberg Military Tribunals and the trials of Adolf Eichmann. Taking it in turns to speak, they are joined by musician Rhodri Davies who creates a live soundscape. In unadorned narratives, without added commentary or interpretation, Reznikoff summons people and places and events, creating crystalline and forever disturbing pictures in the mind’s eye. In an era of discord, he cautions us to be ever vigilant of the enduring banality of evil. ‘He offers us no screaming, no weeping, no close inspection of pain, no rhetoric. He does not change what he finds, only cuts here and there to establish the narrative shape, the music’ George Szirtes. In 2015, Pearson, Rowley and sound artist Ian Watson presented a memorable eight-hour reading of Charles Reznikoff’s Testimony: The United States (1885-1915) based on thousands of pages of court transcripts for Chapter’s Experimentica.


chapter.org

Performance | Perfformiadau

I nodi Diwrnod Holocost y Byd, bydd Mike Pearson a John Rowley yn darllen Holocaust - cadwyn o gerddi eithriadol, dychrynllyd, ond sy’n codi calon yn y pen draw gan y bardd-glerc o’r Unol Daleithiau, Charles Reznikoff - sy’n seiliedig ar Achosion Tribiwnlys Milwrol Nuremberg a threialon Adolf Eichmann. Byddant yn cymryd eu tro i siarad, ac yn ymuno â nhw bydd y cerddor Rhodri Davies fydd yn creu seinwedd fyw. Mewn naratifau syml, heb sylwebaeth na dehongliad ychwanegol, mae Reznikoff yn galw ar bobl a llefydd a digwyddiadau, gan grisialu lluniau sy’n aflonyddu yn y meddwl. Mewn cyfnod o anghydfod, mae’n ein rhybuddio i fod yn wyliadwrus o hyd – mor gyffredin yw drwg o hyd. ‘Dydy e ddim yn cynnig sgrechian, crio, arsylwad agos o boen, na rhethreg. Dydy e ddim yn newid yr hyn mae’n ei ganfod, ond mae’n torri yma ac acw i sefydlu siâp y naratif, y gerddoriaeth’ George Szirtes. Yn 2015, cyflwynodd Pearson, Rowley, a’r artist sain Ian Watson, ddarlleniad wyth awr cofiadwy o Testimony: The United States (1885-1915) gan Charles Rexnikoff, yn seiliedig ar filoedd o drawsgrifiadau’r llys ar gyfer gŵyl Experimentica Chapter.

COMING SOON | YN FUAN

£10 | £8

TIM ETCHELLS + FORCED ENTERTAINMENT PRESENTS | YN CYFLWYNO

To Move In Time

04.02 & 05.02 8pm Imagine you can travel through time. Backwards and Forwards. What would you do? This brand-new monologue from Tim Etchells performed by Tyrone Huggins, charts an obsessive stream of consciousness, tangled and contradictory, moving from the everyday to the fantastical in a way that is comic, absurd and tinged with melancholy. Dychmygwch pe gallech deithio trwy amser. Yn ôl ac Ymlaen. Beth fyddech chi’n ei wneud? Mae’r monolog newydd sbon yma gan Tim Etchells wedi’i berfformio gan Tyrone Huggins yn cyfleu llif obsesiynol yr ymwybod, yn llawn clymau a gwrthddweud, yn symud o’r cyffredin i’r rhyfeddol mewn ffordd ddoniol, absŵrd a gydag arlliw o dristwch. £12 | £10 | Under | Dan 26 £6

07


08

Film | Ffilm

029 2030 4400

BFI Musicals Sioeau Cerdd Sefydliad Ffilm Prydain To end our BFI Musical’s season we bring you pop stars on film (Bowie, Beyonce, Bjork, Babs and The Who) and some of the most classic examples of the genre. I gloi tymor Sioeau Cerdd Sefydliad Ffilm Prydain, rydyn ni’n cyflwyno sêr pop ar ffilm (Bowie, Beyoncé, Björk, Babs a The Who) a rhai o glasuron y genre.

Cats 20.12—09.01 UK | 2019 | PG | TBC | Tom Hooper | Francesca Hayward, Ian McKellen, Judi Dench, Taylor Swift, James Corden, Idris Elba

The Jellicle cat tribe sing about their lives in this film version of the stage classic. Mae’r llwyth cathod Jellicle yn canu am eu bywydau yn y ffilm yma sy’n seiliedig ar y ddrama lwyfan glasurol.

The Umbrellas of Cherbourg  02.01

From top | O’r brig: Dreamgirls, Cats, The Umbrellas of Cherbourg, Tommy

France | 1964 | 89’ | PG | Jacques Demy | Catherine Deneuve 

A young woman separated from her lover by war faces a life-altering decision.  Mae menyw ifanc a wahanwyd oddi wrth ei chariad gan ryfel yn wynebu penderfyniad fydd yn newid ei bywyd. 

Labyrinth 04.01 + 05.01 UK | 1986 | 101’ | PG | Jim Henson | David Bowie, Jennifer Connelly

When her baby brother is stolen by goblins, Sarah must solve the labyrinth to win him back.

Pan gaiff ei brawd bach ei ddwyn gan goblynnod, mae’n rhaid i Sarah ddatrys y ddrysfa er mwyn ei gael yn ôl.

Tommy 05.01 + 07.01 UK | 1975 | 111’ | 15 | Ken Russell | Roger Daltrey, Ann-Margret, Oliver Reed, Tina Turner, Elton John

A vulnerable boy becomes a master pinball player and figurehead for a new world. Mae bachgen diniwed yn dod yn chwaraewr ‘pinball’ meistrolgar ac yn arweinydd ar fyd newydd.

Dreamgirls 08.01 USA | 2006 | 130’ | PG-13 | Bill Condon | Beyonce, Jennifer Hudson, Eddie Murphy Jamie Foxxx

A trio of soul singers storm the 1960s pop charts faces their own personal struggles. Mae triawd o gantorion cerddoriaeth enaid yn llwyddo yn siartiau pop y chwedegau ac yn wynebu eu problemau personol eu hunain.


chapter.org

Film | Ffilm

Calamity Jane: Singalong | Cyd-ganu 10.01 + 11.01 USA | 1953 | 101’ | U | David Butler | Doris Day, Howard Keel

Sharpshooter Jane meets her match in Wild Bill Hickok in this wild west classic. Mae Jane finiog yn cwrdd â’i threch yn Wild Bill Hickok, yn y glasur yma am y gorllewin gwyllt.

Chicago 12.01 + 14.01 USA | 2002 | 113’ | 12A | Rob Marshall | Renée Zellweger, Catherine ZetaJones, Richard Gere

From top | O’r brig: Chicago, Calamity Jane: Singalong, Singin’ in the Rain, West Side Story

Two death-row murderesses develop a fierce rivalry while competing for celebrity.

Mae dwy lofrudd sydd wedi’u dedfrydu i farwolaeth yn datblygu brwydr chwyrn gyda’i gilydd wrth gystadlu am enwogrwydd.

Dancer in the Dark 15.01 + 16.01 Denmark | 2000 | 140’ | 15 | Lars Von Trier | Björk, Catherine Deneuve

09

from Streisand as Ziegfield showgirl Fanny Brice. Perfformiad mwyaf gyrfa Streisand fel Fanny Brice, y berfformwraig Ziegfield.

Yentl 19.01 + 21.01 USA | 1983 | 133’ | PG | Barbra Streisand | Barbra Streisand, Amy Irving, Mandy Patinkin

A Jewish girl disguises herself as a boy in order to receive religious training. Mae merch Iddewig yn gwisgo fel bachgen er mwyn cael hyfforddiant crefyddol.

Singin’ in the Rain 25.01 + 26.01 USA | 1952 | 103’ | U | Stanley Donen, Gene Kelly | Gene Kelly, Debbie Reynolds, Donald O’Connor

A silent film star transition to the talkies and finds love along the way. Mae seren ffilm fud yn troi at y ffilmiau siarad ac yn dod o hyd i gariad ar y ffordd.

West Side Story

An eastern European woman goes to America with her son with idealised expectations.

26.01 + 27.01

Mae menyw o ddwyrain Ewrop yn mynd i America gyda’i mab gyda disgwyliadau mawr.

Teenagers from rival NY gangs fall in love in this stylish reworking of Romeo and Juliet.

Funny Girl 18.01 + 19.01 USA | 1968 | 151’ | U | William Wyler | Barbra Streisand, Omar Sharif

A career-making performance

USA | 1961 | 153’ | PG | Jerome Robbins, Robert Wise | Natalie Wood, Richard Beymer, Rita Moreno

Mae dau yn eu harddegau sy’n aelodau o gangiau Efrog Newydd yn cwympo mewn cariad yn yr ail-gread steilus yma o Romeo a Juliet.


10

Film | Ffilm

029 2030 4400

Honey Boy  28.12—09.01 USA | 2019 | 93’ | 15 | Alma Har’el | Shia LaBeouf, Lucas Hedges, Noah Jupe 

An autobiographical tale of a young actor who struggles with his father and his mental health.

Chwedl hunangofiannol am actor ifanc wrth iddo gael trafferth gyda’i dad a’i iechyd meddwl.

When Harry Met Sally  29.12—02.01 USA | 1989 | 95’ | 15 | Rob Reiner | Billy Crystal, Meg Ryan, Carrie Fisher 

Over 12 years two friends argue, laugh and fall in love in this midwinter classic. Dros 12 mlynedd mae’r ddau ffrind yn dadlau, yn chwerthin ac yn cwympo mewn cariad yn y ffilm aeafol glasurol yma.

Chapter Moviemaker 06.01 A regular showcase of short films by independent filmmakers. Arddangosiad rheolaidd o ffilmiau byrion gan wneuthurwyr ffilmiau annibynnol.

Ordinary Love  03.01—07.01 UK | 2019 | 92’ | 12A | Lisa Barros D’Sa, Glenn Leyburn | Liam Neeson, Lesley Manville 

A moving look at a couple whose lives are changed by a breast cancer diagnosis.   Cipolwg teimladwy ar gwpl y mae eu bywydau’n cael eu newid gan ddiagnosis canser y fron.   

Little Women  04.01—09.01 USA | 2019 | 135’ | U | Greta Gerwig | Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Emma Watson 

The beloved tale of the March sisters coming of age in post-Civil War America.

From top | O’r brig: Honey Boy, Ordinary Love, Little Women, 1917

Chwedl hoffus y chwiorydd March yn dod i oed yn America wedi’r Rhyfel Cartref.

Bad Film Club Clwb Ffilmiau Gwael 05.01

1917 10.01—23.01 UK | 2020 | 110’ | TBC | Sam Mendes | Dean-Charles Chapman, George MacKay, Benedict Cumberbatch, Colin Firth

In WWI, two British soldiers are tasked with an impossible mission to prevent a massacre.

Yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf, mae dau filwr Prydeinig yn cael cenhadaeth amhosib - atal lladdfa.


chapter.org

Film | Ffilm

11

Amanda 10.01—16.01 France | 2019 | 107’ | 15 | Mikhaël Hers | FL | Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin

After his sister is brutally killed, David finds himself in charge of his 7 year- old niece. Ar ôl i’w chwaer gael ei lladd yn giaidd, mae David yn gofalu am ei nith saith oed.

Miles Davis: Birth of the Cool 10.01 + 11.01 USA | 2019 | 115’ | TBC | Stanley Nelson

An exploration of the jazz musician’s restless determination to break boundaries. Archwiliad o benderfynrwydd y cerddor jazz aflonydd i dorri ffiniau.

Met Opera: Wozzeck 12.01 USA | 2019 | 210’ | Yannick Nézet-Séguin | Peter Mattei, Elza van den Heever

Soldiers prepare for war in this fascinating and shocking 20th century masterpiece.

Mae milwyr yn paratoi am ryfel yn y campwaith hynod ac ysgytwol yma o fyd opera’r 20fed ganrif.

BAFTA Preview Rhag-ddangosiad BAFTA: Sex Education 2 15.01 Wales | 2020 | 60’ | adv15 | Laurie Nunn | Asa Butterfield, Gillian Anderson, Emma Mackey, Ncuti Gatwa

From top | O’r brig: Amanfda, Miles Davis: THe Birtjh of Cool, Bafta Preview: Sex Education 2, Citizen K

Otis struggles balancing his life with girlfriend Ola and friend Maeve. Mae Otis yn ei chael yn anodd cydbwyso’i fywyd gyda’i gariad Ola a’i ffrind Maeve. + Q&A | Gyda sesiwn holi ac ateb

Citizen K 15.01 + 16.01 UK | 2019 | 128’ | 15 | Alex Gibney

Exploring the case of Mikhail Khodorkovsky, an unlikely martyr for the anti-Putin movement. Archwilio achos Mikhail Khodorkovsky, merthyr annisgwyl i’r mudiad yn erbyn Putin.

Uncut Gems 17.01—23.01

USA | 2019 | 135’ | adv15 | Benny Safdie, Josh Safdie | Adam Sandler

A compulsive gambler makes some highstakes bets in the pursuit of the ultimate win. Mae gamblwr di-baid yn gwneud betiau uchel eu risg wrth geisio’r wobr bennaf.


12

Film | Ffilm

Jojo Rabbit 17.01—23.01

New Zealand | 2019 | 108’ | 12A | Taika Waititi | Roman Griffin Davis, Scarlett Johansson, Thomasin McKenzie

A lonely boy devoted to the Hitler Youth discovers a Jewish girl hiding in their home.

Mae bachgen unig sy’n ymroddedig i Urdd Ieuenctid Hitler yn canfod merch Iddewig yn cuddio yn eu cartref.

The Man Who Killed Don Quixote 23.01

From top | O’r brig: Jojo Rabbit, Bombshell, Shooting the Mafia, A Hidden Life, Weathering With You

Spain | 2020 | 132’ | TBC | Terry Gilliam Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgård

A film director is pulled into a fantasy world when he is mistaken for Sancho Panza.

029 2030 4400

The Personal History of David Copperfield 24.01—06.02 UK | 2019 | 119’ | PG | Armando Iannucci | Dev Patel, Tilda Swinton, Hugh Laurie, Ben Whishaw,

An exuberant and witty retelling of Dickens’ tale of a poor man’s happy ever after. Ail-gread afieithus a ffraeth o chwedl Dickens am stori o lawenydd dyn tlawd WOMEN OF THE WORLD FESTIVAL GŴYL MENYWOD Y BYD

Bombshell 24.01—30.01

USA | 2019 | 108’ | TBC | Jay Roach | Margot Robbie, Charlize Theron, Nicole Kidman

A group of women take on Fox News head Roger Ailes and the toxic atmosphere of the network. Mae grŵp o fenywod yn wynebu pennaeth Fox News, Roger Ailes, ac awyrgylch gwenwynig y rhwydwaith.

Caiff cyfarwyddwr ffilmiau ei dynnu i fyd ffantasi pan fo rhywun yn ei gamgymryd am Sancho Panza.

WOMEN OF THE WORLD FESTIVAL GŴYL MENYWOD Y BYD

+ recorded Q&A Gyda sesiwn holi ac ateb wedi’i recordio

UK | 2019 | 94’ | 15 | Kim Longinotto

The Street 24.01—29.01 UK | 2020 | 94’ | TBC | Zed Nelson

A compassionate look at the collision of gentrification and austerity in the modern city. Golwg deimladwy ar y gwrthdaro rhwng boneddigeiddio a llymder yn y ddinas fodern.

Shooting the Mafia 27.01—30.01 A documentary about a photographer who pointed her camera into the dark heart of Sicily. Ffilm ddogfen am ffotograffydd wnaeth droi ei chamera at galon dywyll Sisili.

A Hidden Life 31.01—06.02

Weathering With You 31.01—06.02


chapter.org

Film | Ffilm

13

Ffilm Experimentica Film DANGOSIAD DWBWL FRACTURED VISIONS DOUBLE BILL:

19.01

Daniel Isn’t Real USA | 2019 |96’ | TBC | Adam Egypt Mortimer | Andrew Ayala, Andrew Bridges, Katie Chang

Troubled fresher Luke resurrects his childhood imaginary friend Daniel to help him cope. Mae Luke, bachgen yn ei flwyddyn gyntaf, yn dod â’i ffrind dychmygol o’i blentyndod yn ôl er mwyn ei helpu i ymdopi.

+ Some Kind of Hate USA | 2015 | 82’ | 18 | Adam Egypt Mortimer | Ronen Rubinstein, Gracie Gillam

A bullied teenager summons the spirit of a girl who takes vengeance on his tormentors. Mae bachgen yn ei arddegau’n cael ei fwlio, ac mae’n galw ar enaid merch sy’n dial ar y rhai sy’n ei boenydio. CLUB FOOTFOOT JODOROWSKY DOUBLE BILL DANGOSIAD DWBWL CLUB FOOTFOOT JODOROWSKY

From top | O’r brig: Daniel Isn’t Real, El Topo, The Holy Mountain

25.01

El Topo Mexico | 1970 | 125’ | 18 | Alejandro Jodorowsky | Alejandro Jodorowsky

A mysterious black-clad gunfighter wanders a mystical Western landscape.

Mae ymladdwr gwn dirgel mewn dillad duon yn ymlwybro ar hyd tir cyfriniol yn y Gorllewin.

+ The Holy Mountain

Mexico | 1973 | 114’ | TBC | Alejandro Jodorowsky | Alejandro Jodorowsky, Horacio Salinas

A powerful alchemist leads a Christ-like man to the Holy Mountain to achieve enlightenment. Mae alcemydd grymus yn arwain dyn tebyg i Grist at y Mynydd Sanctaidd er mwyn cael goleuedigaeth.


14

Learning | Addysg

Animation | Autism Animeiddio | Awtistiaeth

Young person Film Academy 2020 Academi Ffilm Pobl Ifanc 2020

Course | Cwrs 1: 13.01, 20.01, 27.01 + 03.02, 10.02, 5.30–6.45pm Course | Cwrs 2: 02.03, 09.03, 16.03, 23.03 + 30.03 5.30–6.45pm From Jan –March, Chapter will be running two 5-week animation courses for young people on the Autistic spectrum and those with special educational needs. These 75- minute sessions will help young people taking part build their social confidence, learn and develop new or existing animation skills in a supportive, creative environment. Each session can either stand-alone or be part of a larger scheme of work. An individual learning programme can be created for each participant. (Maximum 8 participants per week). Cost: £6 per session, or £25 per course Sponsored by Giovanni Restaurants

O fis Ionawr tan fis Mawrth, bydd Chapter yn cynnal dau gwrs animeiddio 5 wythnos ar gyfer pobl ifanc ar y sbectrwm Awtistiaeth ac sydd ag anghenion addysgol arbennig. Bydd y sesiynau 75 munud yma yn helpu’r bobl ifanc sy’n cymryd rhan i feithrin eu hyder cymdeithasol a dysgu a datblygu sgiliau animeiddio sydd ganddynt neu sgiliau newydd mewn amgylchedd cefnogol a chreadigol. Gall pob sesiwn fod yn rhai unigol neu’n rhan o gynllun gwaith ehangach, gan fod modd creu rhaglen ddysgu unigol ar gyfer pob cyfranogydd. (Uchafswm o 8 cyfranogwr yr wythnos). Cost: £6 y sesiwn, neu £25 y cwrs Noddir gan Giovanni Restaurants

029 2030 4400

Now in it’s 9th year, the ever- popular Young Person’s Film Academy returns for 2020. If you are aged 9–12, enjoy watching films and would like to learn more about how films are made then this is the course for you! Each week you will learn about a different aspect of the filmmaking process through an interactive lecture. This is a good opportunity to make new friends and watch great films! 01.02 How Films Are Made 08.02 The Story of Cinema 29.02 So You Want To Be A Director? 07.03 How To Edit A Film Cost: £12 per session, or £40 for all 4. (Limited availability) (Please bring a packed lunch) To book a place, please email learning@chapter.org to request an application form.

Yn ei nawfed flwyddyn erbyn hyn, mae Academi Ffilm Pobl Ifanc poblogaidd Chapter yn dychwelyd ar gyfer 2020. Os ydych chi rhwng 9 a 12 oed, yn mwynhau gwylio ffilmiau, ac am ddysgu mwy am sut caiff ffilmiau eu creu, yna dyma’r cwrs i chi! Bob wythnos byddwch yn dysgu am agweddau gwahanol ar y broses o greu ffilmiau drwy ddarlith ryngweithiol. Dyma gyfle da i wneud ffrindiau newydd a gwylio ffilmiau gwych! 01.02 Sut Mae Creu Ffilm 08.02 Stori Byd y Sinema 29.02 Eisiau bod yn Gyfarwyddwr? 07.03 Sut i Olygu Ffilm Cost: £12 y sesiwn, neu £40 am y pedair. (Nifer cyfyngedig) (Bydd angen i chi ddod â phecyn bwyd.) Er mwyn archebu lle, anfonwch e-bost at learning@chapter.org i ofyn am ffurflen gais.


chapter.org

Film | Ffilm

15

ACCESSIBLE CINEMA SINEMA HYGYRCH Audio Description and Soft Subtitles Is-deitlau Meddal a Disgrifiadau Sain

FAMILY FEATURES FFILMIAU I’R TEULU CYFAN A selection of fabulous, family–friendly films every Saturday and Sunday. Children under 12 years old must be accompanied by an adult. Detholiad o ffilmiau gwych sy’n addas i’r teulu cyfan, bob dydd Sadwrn a dydd Sul. Rhaid i blant dan 12 oed fod yng nghwmni oedolyn.

Frozen II  18.12—02.01

Information on Soft Subtitles/Audio Description is subject to change, please see website for confirmation. Gallai’r wybodaeth am Is-deitlau Meddal/Disgrifiadau Sain newid — ewch i’r wefan i weld y wybodaeth ddiweddaraf. Soft Subtitles | Is-deitlau Meddal Captioned screenings for the hearing impaired. Dangosiadau gyda chapsiynau i bobl â nam ar y clyw. Audio description | Disgrifiadau Sain An additional audio track narration describing events on screen, designed for those with visual impairment.

USA | 2019 | U | 143’ | Chris Buck, Jennifer Lee | Kristen Bell, Idina Menzel, Josh Gad 

Sylwebaeth ychwanegol sy’n disgrifio digwyddiadau ar y sgrin, i bobl sydd â nam ar eu golwg.

Mae Anna, Elsa a’u ffrindiau yn gadael Arendelle i deithio i goedwig hynafol mewn gwlad hudolus.

Films and performances directed and/or written by women.

StarDog And TurboCat

Ffilmiau a pherfformiadau wedi’u cyfarwyddo gan ferched a/neu wedi’u hysgrifennu gan ferched.

Anna, Elsa and friends leave Arendelle to travel to an ancient forest of an enchanted land.

03.01 + 04.01 UK | 2019 | 130’ | advPG | Ben Smith | Luke Evans, Gemma Artherton

A loyal dog and a vigilante cat embark on a space age voyage to find their way home. Mae ci ufudd a chath vigilante yn dechrau ar daith ofodol i ddod o hyd i’r ffordd adref.

Jumanji: The Next Level 11.01 + 12.01 USA | 2019 | 123’ | 12A | Jake Kasdan | Dwayne Johnson, Karen Gillan

The friends return to rescue one of their own in the world’s most dangerous game. Mae’r ffrindiau’n dychwelyd i achub un o’u criw yng ngêm anoddaf y byd. .

Star Wars: The Rise of Skywalker 18.01—26.01 USA | 2019 | 155’ | PG | J.J. Abrams | Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Billy Dee Williams

The surviving Resistance faces the First Order in the final chapter of the Skywalker saga. Mae’r Gwrthsafiad sydd ar ôl yn wynebu’r Gorchymyn Cyntaf ym mhennod olaf saga Skywalker.

Carry on Screaming

Check the calendar for special screenings every Friday at 11am, exclusively for people with babies under one year old. Cymerwch gip ar y calendr am ddangosiadau arbennig bob bore Gwener am 11yb, yn arbennig ar gyfer pobl gyda babanod o dan flwydd oed.

F-Rating | Ardystiad ‘F’

R  elaxed Screenings | Dangosiadau Hamddenol

To create a supportive environment for people with complex needs these screenings have films played with the lights raised and the volume reduced. People can feel free to move around the cinema or make a noise as they feel comfortable. Er mwyn sicrhau awyrgylch cefnogol i bobl a chanddynt anghenion cymhleth, cyflwynir y dangosiadau hyn mewn ystafell sy’n fwy golau nag arfer ac â thrac sain ychydig yn is. Bydd rhwydd hynt i bobl godi a symud o gwmpas y sinema neu wneud sŵn fel y dymunant.

Dementia Friendly Screenings | Dangosiadau Addas i Bobl â Dementia

A great opportunity for people living with dementia to enjoy a film in a relaxed friendly environment, following the film there is a chance to socialise with complimentary tea and coffee. We also welcome charity workers, medical professionals, care home staff, social workers and support staff. £4.50 including refreshments Funded by the Rayne Foundation and the Dunhill Medical Trust

Cyfle ardderchog i bobl â dementia fwynhau dangosiad o ffilm mewn awyrgylch cyfeillgar a hamddenol. Ar ôl y ffilm bydd yna gyfle i gymdeithasu dros baned am ddim o de neu goffi. Bydd yna groeso cynnes hefyd i weithwyr elusennol, gweithwyr meddygol proffesiynol, staff cartrefi gofal, gweithwyr cymdeithasol a staff cymorth. £4.50 yn cynnwys lluniaeth Ariennir gan Sefydliad Rayne ac Ymddiriedolaeth Feddygol Dunhill


16

Get Involved

Cymryd Rhan

Chapter Friends

Ffrindiau Chapter

Become a friend and enjoy the many benefits on offer from discounts on tickets & at the Caffi bar to special events. Gold £60/£45; Silver £50/£35; Bronze £25/£20.

Ymunwch â chynllun Ffrindiau Chapter i gael gostyngiadau ar docynnau ac yn y Caffi Bar, ac i gael gwahoddiadau i ddigwyddiadau arbennig. Aur £60/£45; Arian £50/£35; Efydd £25/£20.

Keep in Touch/Info

Cadw mewn Cysylltiad/Gwybodaeth

Our weekly e-listings Sign up online at chapter.org Workshops and classes Head to www.chapter.org to see the range we have on offer. Home to resident companies and Artists For more information head to www.chapter.org

Ein e-lythyr wythnosol Cofrestrwch ar-lein yn chapter.org Gweithdai a dosbarthiadau Ewch i www.chapter.org i weld yr hyn sydd ar gael. Cartref i gwmnïau ac artistiaid preswyl Am fwy o wybodaeth ewch i www.chapter.org

How to Book

Sut i Archebu

Phone: Box Office 029 2030 4400 (major credit cards accepted). In person: Office Hrs Mon—Sun, 10.00am–8.30pm Online: 24/7 at www.chapter.org Concessions: Only applicable for Students, over 60’s, children, unemployed, disabled people, MAX card, Chapter’s Friends, and Card Holders. Proof must be shown. Group Bookings: Buy 8 tickets, get the 9th Free. Please note: Only one discount is applicable at one time. Tickets cannot be reserved without payment. No latecomers. Only bottled water allowed in the cinema auditoria.

Ffôn: Swyddfa Docynnau — 029 2030 4400 (derbynnir y prif gardiau credyd). Yn bersonol: Oriau Agor Llun–Sul, 10am–8.30pm Ar-lein: 24/7 yn www.chapter.org Consesiynau: Ar gael i fyfyrwyr, pobl 60+ oed, plant, pobl ddi-waith, pobl anabl, deiliaid cerdyn MAX, Ffrindiau Chapter a Deiliaid Cardiau. Rhaid dangos prawf o’ch cymhwyster. Archebion grŵp: Prynwch 8 tocyn ac fe gewch chi’r 9fed am ddim Dalier sylw: Dim ond un disgownt y gellir ei ddefnyddio ar y tro. Ni ellir cadw tocynnau heb dalu amdanynt. Dim hwyrddyfodiaid. Dŵr potel yn unig yn y sinemâu.

Cinema prices

Prisiau’r sinema

Peak (from 5pm) Full £7.90

Concessions £6.00

Oriau brig (Ar ôl 5pm) Llawn £7.90

Consesiwn £6.00

Off-Peak (before 5pm) Full £5.90 Concessions £4.00

Oriau arferol (Cyn 5pm) Llawn £5.90 Consesiwn £4.00

Standard Discounts (per ticket) Advance Booking 50p off Chapter Friends £1.00 off

Gostyngiadau Safonol (y tocyn) Archebu ymlaen llaw 50c i ffwrdd Ffrindiau Chapter £1.00 i ffwrdd

Access for All

Mynediad i Bawb

Chapter welcomes disabled visitors. If you have any specific access requirements or questions, please contact our box-office on 029 2030 4400.

Mae Chapter yn croesawu ymwelwyr anabl. Os oes gennych anghenion mynediad neu gwestiynau penodol, cysylltwch â’n swyddfa docynnau ar 029 2030 4400.

We are proud to be part of Hynt, www.hynt.co.uk

Rydym yn falch o fod yn rhan o Hynt, www.hynt.co.uk


17

Chapter Theatres are supported by the David Seligman donation in memory of Philippa Seligman Noddir Theatrau Chapter gan rodd David Seligman er cof am Philippa Seligman Chapter gratefully acknowledges the support it receives from the following: Hoffai Chapter gydnabod cefnogaeth hael y sefydliadau canlynol: Dunhill Medical Trust Rayne Foundation ScottishPower Green Energy Trust Arts & Business Cymru Wolfson Foundation/ Theatres Trust Simon Gibson Charitable Trust Santander UK Henry Moore Foundation

Esmee Fairbairn Foundation Garfield Weston Foundation Colwinston Charitable Trust The National Lottery Community Fund Foyle Foundation Admiral plc Biffa Award WCVA Social Business Fund Viridor

Hope Scott Trust Gibbs Charitable Trust Ogam Igam StandUp Foundation Garrick Charitable Trust Studio 27 Oakdale Trust Contemporary Arts Society of Wales

How To Get To Chapter

Sut i gyrraedd Chapter

Travelling: West of the city centre, Market Road, Canton, Cardiff CF5 1QE. So from the city centre it’s a 20 minute walk. Every 5 minutes by bus, No 17 and 18. Bike racks are available on site. www.chapter.org/maps-directions. Parking: There is a car park to the rear of the building and there are a number of public car parks just off Cowbridge Rd East.

Teithio: I’r gorllewin o ganol y ddinas, Heol y Farchnad, Treganna, Caerdydd CF5 1QE. Mae hi’n daith gerdded o ryw 20 munud o ganol y ddinas. Bysus rhif 17 ac 18, bob 5 munud. Mae raciau beic ar gael o flaen yr adeilad. www.chapter.org/cy/mapiau-cyfarwyddiadau. Parcio: Mae yna faes parcio yng nghefn yr adeilad ac mae nifer o feysydd parcio cyhoeddus oddi ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen.

af f nd Lla

d Roa

ket

Mar

from / o 6pm

Church Rd.

ad

Hamilto n

St

t

h kwit

Penllyn Rd.

t

Canton / Treganna

L ec

Road

Earle Pl.

n sce Cre

St. ay

e Ro a d Eas t

m ha

ad rn Ro

Lane

Gr

Cowbrid g

nd Wy

Se ve

Gray

. Library St

Harve

S Talbot

Orchard P l.

King’s Ro

d Roa

Springfield Pl.

St. Gray Market Pl.

treet yS

P — car parks | meysydd parcio  — bus stop | arhosfan bysus — cycle rack | rac feics

e St . Glynn

Al be

t. rt S

To Cardiff City Centre / I Ganol Dinas Caerdydd ton

ling Wel

et

Stre


Cinema 1 | Sinema 1

Cinema 2 | Sinema 2

Performance | Perfformiadau

Art | Celfyddyd

Wed 01 CLOSED | AR GAU CLOSED | AR GAU CLOSED | AR GAU CLOSED | AR GAU Mer Thurs 02 Frozen II 11:00 When Harry Met Sally 14:00 Iau Cats 14:30, 17:30, 20:00 The Umbrellas Of Cherbourg 18:00 Honey Boy 20:10 Fri 03 Carry On Screaming: Little Women 11:00 Ordinary Love 13:00, 18:00 Gwe The Umbrellas Of Cherbourg 14:00 StarDog And TurboCat 15:00 Little Women 17:35, 20:20 Cats 20:15 Sat 04 StarDog And TurboCat 11:00 Labyrinth 15:00 Sad Little Women 14:00, 17:30, 20:15 Cats 17:35 Ordinary Love 20:00 Sun 05 Labyrinth 11:00 Little Women 13:30 Sul Cats 14:00 Tommy 17:30 Little Women 17:00, 19:45 Bad Film Club: TBC 20:00 Mon 06 Little Women 14:00, 17:35, 20:20 Cats 14:00 Mer Chapter Moviemaker 18:00 Ordinary Love 20:30 Tue 07 Little Women 13:30 17:35, 20:20 Tommy 14:00 Maw Ordinary Love 18:00 Cats 20:15 Wed 08 Little Women 13:30, 17:40, 20:25 Cats 14:30 Mer Honey Boy 18:00 Dreamgirls 20:25 Thu 09 Little Women 17:35, 20:20 Relaxed: Little Women 13:30 Iau Honey Boy 18:05 Cats 20:15 Fri 10 Carry On Screaming: Amanda 11:00 Dementia Friendly: Calamity Jane Singalong 14:00 Gwe 1917 13:30, 17:45, 20:15 Miles Davis: Birth Of The Cool 18:00 Amanda 20:30 Sat 11 Calamity Jane Singalong 11:00 1917 14:00 Sad Jumanji: The Next Level 15:00 Amanda 18:00 1917 17:45, 20:15 Miles Davis: Birth Of The Cool 20:20 Sun 12 Jumanji: The Next Level 11:00 1917 12:00 Sul Met Opera: Wozzeck 13:30 Relaxed: Jumanji: The Next Level 14:30 1917 17:30, 20:00 Chicago 17:00 A Long Day’s Journey Into Night 19:30 Mon 13 1917 14:00, 17:45, 20:15 Amanda 14:30, 20:40 Llun A Long Day’s Journey Into Night 17:50 Tue 14 1917 13:30, 17:45, 20:15 Chicago 14:00 Maw Citizen K 17:50 Amanda 20:30 Wed 15 1917 14:00, 20:40 A Long Day’s Journey Into Night 13:30 Mer BAFTA: Sex Education Season 2 Preview 18:00 1917 17:45 Dancer In The Dark 20:15 Thu 16 1917 14:00, 17:45, 20:15 Dancer In The Dark 13:30 Iau Amanda 18:00 Citizen K 20:20

Animation | Autism Clonc yn y Cwtch

19:00

17:30-18:45 18:30-20:00

14:00

18:30-20:00

The Arts Society Cardiff

Clonc yn y Cwtch

Cardiff Storytelling Circle

CLOSED | AR GAU

Events | Digwyddiadau

JANUARY | IONAWR

Garth Evans: Untitled Until | Tan: 18.03.20, Cardiff, The Hayes

Garth Evans But, Hands Have Eyes: Six decades of sculpture Until | Tan 26.01.20 Art in the Bar: Jon Pountney: Waiting For The Light Until | Tan 14.02.20


AUDIO DESCRIPTION / DISGRIFIADAU SAIN

CTBA | I’W CAD

SOFT SUBTITLES | IS–DEITLAU MEDDAL

CTBA | I’W CAD

16:00

17:30-18:45 18:30-20:00

21:00

10:00-13:00

20:30

Animation | Autism 17:30-18:45 Clonc yn y Cwtch 18:30-20:00 Gay Men’s Book Club 19:30

Talks at 4

Animation | Autism Clonc yn y Cwtch

Sunday Jazz

Repair Cafe Canton

Drones Comedy Club

For up-to-date information on our Audio Description and Soft Subtitles for our film programme, please go to our website at www.chapter.org/access. I gael y wybodaeth ddiweddaraf am Ddisgrifiadau Sain ac Is-deitlau Meddal yn ein rhaglen ffilm, ewch i’n gwefan, www.chapter.org/cy/mynediad-i-bobl-anabl.

Fri 17 Carry On Screaming: Jojo Rabbit 11:00 Uncut Gems 17:45 Gwe 1917 14:00, 17:40, 20:15 Jojo Rabbit 20:30 Sat 18 Star Wars VIII: The Rise Of Skywalker 11:00 Uncut Gems 14:00, 19:55 Sad Funny Girl 14:30 Jojo Rabbit 17:30 1917 17:45, 20:15 Sun 19 Funny Girl 11:00 Jojo Rabbit 13:00 Sul Star Wars VIII: The Rise Of Skywalker 14:30 Yentl 15:30 1917 17:45, 20:15 Fractured Visions: Some Kind Of Hate 18:30 Fractured Visions: Daniel Isn’t Real 20:25 Mon 20 1917 17:45, 20:20 Jojo Rabbit 18:00 Llun Uncut Gems 20:15 Tue 21 Relaxed: 1917 14:00 Yentl 13:30 Maw 1917 17:45, 20:15 Uncut Gems 17:55 Jojo Rabbit 20:40 Wed 22 1917 14:00, 17:45, 20:20 Uncut Gems 13:30, 20:15 Mer Jojo Rabbit 18:00 Thu 23 Uncut Gems 13:30, 17:45 Jojo Rabbit 14:00 Iau 1917 20:30 1917 17:30 Preview: The Man Who Killed Don Quixote + Q&A 19:55 Fri 24 COS: The Personal History Of David Copperfield 11:00 The Street 18:00 Gwe The Personal History Of David… 14:00, 17:45, 20:15 Bombshell 20:25 Sat 25 Star Wars VIII: The Rise Of Skywalker 11:00 The Personal History Of David Copperfield 13:00 Uisge Burns 2020 8pm Sad Singin’ In The Rain 15:00 Bombshell 15:30 The Personal History Of David… 17:45, 20:15 Clubfootfoot: El Topo 18:00 Clubfootfoot: The Holy Mountain 20:35 Sun 26 Relaxed: Singin’ In The Rain 11:00 The Personal History Of David Copperfield 13:30 Sul Star Wars VIII: The Rise Of Skywalker 14:00 West Side Story 17:00 The Personal History Of David… 17:30, 20:00 Bombshell 20:05 Mon 27 The Personal History Of David 14:00, 17:45, 20:15 The Street 14:25 Holocaust 19:30 Llun Copperfield Bombshell 18:00 Shooting The Mafia 20:20 Tue 28 The Personal History Of David 14:00, 17:45, 20:15 West Side Story 13:30 Maw Copperfield Shooting The Mafia 18:00 Bombshell + WOW Introduction 20:05 Wed 29 The Personal History Of David 13:35 17:45, 20:15 Shooting The Mafia 14:00 Mer Copperfield Bombshell 18:00 The Street 20:20 Thu 30 The Personal History Of David 13:30, 17:45. 20:15 Bombshell 14:00, 20:05 Iau Copperfield Shooting The Mafia 18:00 Fri 31 Carry On Screaming: Weathering With You 11:00 A Hidden Life 17:10 Gwe Relaxed: The Personal History Of David… 14:00 The Personal History Of David Copperfield 20:30 Preview: Mr Jones + Q&A 17:50 Weathering With You 20:40


50% off all music lessons for new students! — 50% oddi ar wersi cerddoriaeth i ddisgyblion newydd!

Acoustic/classical guitar | Electric guitar | Bass guitar | Piano | Voice | Drums | Harp | Flute | Violin | Saxophone | Clarinet | Brass | Cello | Music theory | Parent and child lessons Gitâr acwstig/glasurol | Gitâr drydanol | Gitâr fas | Piano | Llais | Drymiau | Telyn | Ffliwt | Ffidil | Sacsoffon | Clarinét | Offerynnau Pres | Soddgrwth | Theori cerddoriaeth | Gwersi i rieni a phlant Cardiff Music School @ Chapter January sale!

Register before January 31st and receive 4 x 30 minute individual music lessons – normal cost £64 – reduced to £32 for a limited time only!

— Sêl mis Ionawr Ysgol Gerdd Caerdydd yn Chapter!

Cofrestrwch cyn 31 Ionawr i gael 4 gwers gerddoriaeth unigol 30 munud o hyd – i lawr o’r pris arferol o £64 i £32 am amser cyfyngedig! Cardiff Music School (Chapter Arts Centre) is an expert training provider in delivering specialist music tuition to both children and adults. Established for over 20 years, we are leading educators in providing all aspects of music tuition.

Mae Ysgol Gerdd Caerdydd (Canolfan Gelfyddydau Chapter) yn ddarparwr hyfforddiant arbenigol sy’n cynnig gwersi cerddoriaeth arbenigol i blant ac oedolion. Cawsom ein sefydlu dros ugain mlynedd yn ôl, ac rydyn ni’n addysgwyr blaengar sy’n darparu pob agwedd ar hyfforddiant cerddorol.

Cardiff Music School, Chapter, Canton, Cardiff, CF5 1QE www.cardiffmusicschool.com 02920 638059 Like us on facebook @diffmusicschool

Ysgol Gerdd Caerdydd, Chapter, Treganna, Caerdydd, CF5 1QE www.cardiffmusicschool.com 02920 638059 Hoffwch ni ar facebook @diffmusicschool

Profile for Chapter

Chapter January Magazine  

What's on at Chapter in January 2020: Art, Performance, Film, Food & Drink

Chapter January Magazine  

What's on at Chapter in January 2020: Art, Performance, Film, Food & Drink

Profile for chapter
Advertisement