Page 1

ETNO XERRADES 2012 Converses des de l’antropologia al Museu Valencià d’Etnologia

avier Roigé Dossier bibliogràfic


Dossiers bibliogràfics d’Antropologia / 4 Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia Elaborats amb motiu del cicle Etnoxerrades 2012 organitzat pel Museu Valencià d’Etnologia


umari

X

avier Roigé Dossier bibliogràfic

Biografia ………………………………………………………… p. 4

Xavier Roigé i Ventura a la Biblioteca del MUVAET .………..p. 5

Bibliografia Xavier Roigé i Ventura

Monografies…………………………………………….. p. 7

Contribucions en monografies………………………….p. 8

Articles de publicacions periòdiques…………………. p. 10

La Biblioteca del MVE et facilita l’accés a la informació……. .p. 13


Biblioteca MVE

X AV I E R R O I G É I VENTURA Doctor en Antropologia Universitat de Barcelona

Biografia Xavier Roigé i Ventura és Doctor en Antropologia per la Universitat de Barcelona. Ha estat professor d’antropologia social a la Universitat de Lleida i actualment és professor d’antropologia social i museologia al Departament d’Antropologia Cultural de la Universitat de Barcelona. Està especialitzat en l’estudi de la família i el parentiu. En esta línia ha realitzat recerques sobre la casa i la família a Catalunya, sobre història de la família i sobre les transformacions de la família a Barcelona. En el camp de la museologia, ha realitzat recerques sobre museus etnològics, museus locals, patrimoni immaterial i museïtzació de la memòria històrica. Ha portat a terme projectes d'exposicions, museus i gestió del patrimoni amb el Museu de la Val d'Aran, Ecomuseu de les Valls d'Àneu, Museu Etnològic del Montseny i Museu d'Art de Girona. És Coordinador del Màster i Gestió del patrimoni cultural de la UB, Vice-degà de la Facultat de Geografia i Història de la UB i Director d'un projecte de recerca sobre Patrimonialització de la Cultura i la Natura. Font d’informació: Xavier Roigé [pàgina personal]. [Consulta: 2 d’abril de 2012]. Disponible a: http://www.roige.cat/

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 4

4


Biblioteca MVE

X a v i e r R o i g é i Ve n t u r a a l a B i b l i o t e c a d e l M u s e u Va l e n c i à d ’ E t n o l o g i a Recull de publicacions de Xavier Roigé que podeu trobar a la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia: Monografies •

GARCÍA, Adela; MASCARELL, Mireia; ROIGÉ, Xavier. Antropologia del parentiu : la diversitat cultural de les relacions familiars. Barcelona: Icaria, 1998. (Antropologia; 7) - BETNO 3067

ESTRADA, Ferran; ROIGÉ, Xavier. El mas al Montseny : la memòria oral. Barcelona . Generalitat de Catalunya , 2008. (Temes d’etnologia de Catalunya ; 16) - BETNO 6142

ROIGÉ, Xavier (coord.). Pirineo catalán. Madrid: Ministerio de Agricultura, 1995. ( Cuadernos de trashumància; 13) - BETNO 2711/13

ROIGÉ, Xavier (ed.). Sexualitat, antropologia

i història. Lleida : Universitat

de Lleida, 1996. - BETNO 2778 •

ROIGÉ, Xavier (coord.). Familias de ayer, familias de hoy : continuidades y cambios en Cataluña. Barcelona: Icaria, 2006 - BETNO 5420

Contribucions a monografies •

ROIGÉ, Xavier. Antropología y transformaciones de la família. A: PRAT, Joan; MARTÍNEZ, Ángel. Ensayos de antropologia cultural : homenaje a Claudio Esteva-Fabregat. Madrid: Ariel, 1996. (Ariel Antropología) - BETNO 2754

Articles de publicacions periòdiques •

ROIGÉ, Xavier. Cicle familiar i transmissió de la propietat al Priorat : els Fabregat. Arxiu d’etnografia de Catalunya : revista d’antropologia social, núm. 6, 1988, p. 59-86 - BETNO PP 0007

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 4

5


Biblioteca MVE

ROIGÉ, Xavier. Noves famílies, vells problemes. Revista d’etnologia de Catalunya, núm. 8, 1996, p. 62-76 - BETNO PP 0278

ROIGÉ, Xavier ; [et al.]. El "más" en el Montseny. Narria: Estudios de artes y costumbres populares, núm. 97-100, 2002 (Exemplar dedicat a: Barcelona), págs.2-12 - BETNO PP 0002

ROIGÉ, Xavier. El mas al Montseny: primer resultats d'una recerca. Revista d'etnologia de Catalunya, núm. 20, 2002, págs. 175-176 - BETNO PP 0278

ROIGÉ, Xavier. Familia y herència en el Priorato. Narria : estudios de artes y costumbres Populares, núm. 105-108, 2004, p. 13-23, (en català p. 75-80) BETNO PP 0002

ROIGÉ, Xavier. El sistema de nominación en el Priorat. Narria : estudios de artes y costumbres Populares, núm. 105-108, 2004, p. 24-33 (en català p. 81-86) - BETNO PP 0002

ROIGÉ, Xavier. Les recomposicions familiars després del divorci : unes relacions de parentiu diferents. Revista d’etnologia de Catalunya, núm. 32, 2008, p. 44-59 - BETNO PP 0278

ROIGÉ, Xavier. Presentació [noves famílies, noves identitats]. Revista d’etnologia de Catalunya, núm. 32, 2008, p. 6-9 - BETNO PP 0278

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 4

6


Biblioteca MVE

B i b l i o g r a f i a c o m p l e t a d e X a v i e r R o i g é i Ve n t u r a Monografies •

ALCALDE, Gabriel; BOYA, Josep; ROIGÉ, Xavier (eds.) Museus d’avui : els nous museus de societat. Girona: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural , 2010

ARRIETA, Iñaki; FERNÁNDEZ, Esther; ROIGÉ, Xavier (coords.). El futuro de los museus etnológicos : consideraciones introductorias para un debate. Donostia: Ankulegi Antropologia Elkartea, 2008

BELTRÁN, Oriol; ESTRADA, Ferran; ROIGÉ, Xavier. Entre l’amor i l'interès : el procés matrimonial de la Val d’Aran. Tremp: Garsineu, 1993

BELTRÁN, Oriol; ESTRADA, Ferran; ROIGÉ, Xavier. La casa aranesa : antropologia de l’arquitectura de la Val d’Aran. Tremp: Garsineu, 1997

BELTRÁN, Oriol; ESTRADA, Ferran; ROIGÉ, Xavier. Tècniques d’investigació en antropologia social. Barcelona: Universitat de Barcelona, 1999

CHACÓN, Francisco; RODRÍGUEZ, Esteban; ROIGÉ, Xavier (coords.). Familias y poderes : actas del VII Congreso Internacional de la ADEH, Granada, 1-3 de abril de 2004. Granada: Universidad de Granada, 2006

FRIGOLÉ, Joan; ROIGÉ, Xavier. Globalización y localidad : perspectiva etnogràfica. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006. Girona: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural , 2010

FRIGOLÉ, Joan; ROIGÉ, Xavier. Constructing cultural and natural heritage : Parks, Museums and Rural Heritage. Girona: Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural , 2010

GARCÍA, Adela; MASCARELL, Mireia; ROIGÉ, Xavier. Antropologia del parentiu : la diversitat cultural de les relacions familiars. Barcelona: Icaria, 1998. (Antropologia; 7)

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 4

7


Biblioteca MVE

ESTRADA, Ferran; ROIGÉ, Xavier. El mas al Montseny : la memòria oral. Barcelona . Generalitat de Catalunya , 2008. (Temes d’etnologia de Catalunya ; 16)

ROIGÉ, Xavier . Família i grup domèstic : estratègies residencials al Priorat (s. XIX - XX). Lleida: Universitat de Lleida, 1989

ROIGÉ, Xavier . Curs domèstic, matrimoni i herència al Priorat (s. XIX-XX). Barcelona: Universitat de Barcelona, 1990

ROIGÉ, Xavier (coord.). Pirineo catalán. Madrid: Ministerio de Agricultura, 1995. ( Cuadernos de trashumància; 13)

ROIGÉ, Xavier (ed.). Sexualitat, antropologia i història. Lleida : Universitat de Lleida, 1996.

ROIGÉ, Xavier (coord.). Familias de ayer, familias de hoy : continuidades y cambios en Cataluña. Barcelona: Icaria, 2006

Contribucions a monografies •

ESTRADA, Ferran; ROIGÉ, Xavier. Amos, masovers y bosquerols : residencia y relaciones contractuales en el sistema de la masía en el Montseny, Catalunya, siglos XIX y XX. A: Familias y poderes: actas del VII Congreso Internacional de la ADEH, Granada, 1-3 abril 2004. Granada : Universidad de Granada, 2006, págs. 239-256

ESTRADA, Ferran; ROIGÉ, Xavier. Un mundo que ha desaparecido: la (re) construcción del pasado y el presente en las masías del Montseny. A: FRIGOLÉ, Joan; ROIGÉ, Xavier(coords.) . Globalización y localidad : perspectiva etnogràfica. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006, págs. 179-206

RIBOT, Julia; RICO, Marta; ESTRADA, Ferran; ROIGÉ, Xavier. Construir la familia, construir la identidad. A: SAMPER, Lluís (coord.). Familia, cultura y educación, Lleida: Universitat de Lleida, 2000, págs. 11-34

ROIGÉ, Xavier. Herencia conflictiva y precariedad económica: tensiones familiares en el Priorat (siglo XIX). A: COMAS, Dolors; GONZÁLEZ, Aurora (ed. lit).

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 4

8


Biblioteca MVE

Familia y relaciones de parentesco: estudios desde la antropología social. Valencia: Generalitat Valenciana, 1990, págs. 35-44 •

ROIGÉ, Xavier. Burgesos i obrers : la família i la sexualitat contemporània (s.XIX - principi XX). A: ROIGÉ, Xavier (coord.) Sexualitat, història i antropologia, Lleida: Universitat de Lleida, 1996, págs. 83-108

ROIGÉ, Xavier. Amor, sexualitat i reproducció social a l'Europa preindustrial. A: ROIGÉ, Xavier (coord.) Sexualitat, història i antropologia. Lleida: Universitat de Lleida, 1996, págs. 57-82

ROIGÉ, Xavier. Antropología y transformaciones de la família. A: PRAT, Joan; MARTÍNEZ, Ángel. Ensayos de antropologia cultural : homenaje a Claudio Esteva-Fabregat. Madrid: Ariel, 1996. (Ariel Antropología)

ROIGÉ, Xavier. La herencia difícil: estrategias económicas y transmisión patrimonial en el Priorat (Cataluña, siglos XIX-XX). A: ZÁRRAGA, Karmeles; GONZÁLEZ, Manuel (coords.). Historia de la población : demografía urbana, migraciones y envejecimiento, pensamiento demográfico, coyuntura y microanàlisis. Vol. 2. Bilbao: Universidad del País Vasco, 1999. (Pensamiento demográfico, coyuntura y microanálisis), págs.707-725

ROIGÉ, Xavier. Canvis en la família i relacions generacionals. A: Informe sobre la situació de la família a Catalunya : un intent de diagnòstic. Barcelona: Entidada Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones (Catalunya), 2002, págs. 6075

ROIGÉ, Xavier. Identidad, frontera y turismo en el Valle de Arán. A: FRIGOLÉ, Joan; ROIGÉ, Xavier (coords.). Globalización y localidad : perspectiva etnogràfica. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2006, págs. 33-60

ROIGÉ, Xavier. Las familias mosaico: recomposición familiar tras el divorcio. A: ROIGÉ, Xavier (coord.). Familias de ayer, familias de hoy : continuidades y cambios en Cataluña. Barcelona: Icaria, 2006, págs. 471-501

ROIGÉ, Xavier. De la familia troncal a las nuevas familias: continuidades y cambios en la familia catalana. A: ROIGÉ, Xavier (coord.). Familias de ayer, familias de hoy : continuidades y cambios en Cataluña. Barcelona: Icaria, 2006, págs. 9-23

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 4

9


Biblioteca MVE

ROIGÉ, Xavier. Ecomuseos, museos de civilización y museos de Sociedad. A: ARRIETA, Iñaki, Patrimonios culturales y museos : más allá de la Historia y del Arte. Bilbao: Universidad del País Vasco, 2007, págs. 19-44

ROIGÉ, Xavier. La patrimonialización y musealización de los conflictos históricos : museos y espacios de la Batalla del Ebro. A: FRIGOLÉ, Joan; NAROTZKY, Susana; MÁRMOL, Camila del (coords.). Los lindes del patrimonio: consumo y valores del pasado. Barcelona: Icaria, 2010, págs. 211-234

ROIGÉ, Xavier. Después de la Nueva Museología : patrimonio, comunidad y museos locales en el contexto actual. A: Actas de los XX Cursos Monográficos sobre el Patrimonio Histórico: [Reinosa, julio de 2009]. [Santander]: Universidad de Cantabria, 2010, págs. 285-304

Articles de publicacions periòdiques •

ARRIETA, Iñaki; ROIGÉ, Xavier. Construcción de identidades en los museos de Cataluña y el País Vasco : entre lo local, nacional y global. Pasos : Revista de turismo y patrimonio cultural, Vol. 8, núm.. 4, 2010, págs. 539-553

BELTRAN, Oriol; ESTRADA, Ferran; ROIGÉ, Xavier. El museu i la recerca: una investigació sobre la casa i la família des del Museu de la Vall d'Aran. Revista d'etnologia de Catalunya, núm. 2, 1993, págs. 141-147

MONET, Nadja; ROIGÉ, Xavier. Museus a l’aire lliure, ecomuseus i economuseus. Evolució i noves perspectives. Mnemòsine : revista catalana de museologia, núm. 4, 2007

ROIGÉ, Xavier. Cicle familiar i transmissió de la propietat al Priorat: els Fabregat. Arxiu d'etnografia de Catalunya: revista d' antropologia social, núm. 6, 1988, págs. 59-86

ROIGÉ, Xavier. Els juristes i la família catalana. L’Avenç, núm. 139, 1989

ROIGÉ, Xavier. Noves famílies, vells problemes. Revista d'etnologia de Catalunya, núm. 8, 1996, págs. 62-76

ROIGÉ, Xavier. ¿Tanto está cambiando la familia? : transformaciones y continuidades en el parentesco. Revista de Occidente, núm. 199, 1997, págs. 90111

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 4

10


Biblioteca MVE

ROIGÉ, Xavier. El sexe com a construcció cultural. Espai de llibertat: revista d'esquerres per a la formació, la reflexió i l'agitació politica, núm. 10, 1998, págs. 26-28

ROIGÉ, Xavier. Creant noves identitats familiars. Nous Horitzons, núm. 156, 1999 (Exemplar dedicat a: Polítiques familiars d'esquerres: el debat pendent a la igualtat d'oportunitats), págs. 6-10

ROIGÉ, Xavier. El mas al Montseny: primer resultats d'una recerca. Revista d'etnologia de Catalunya, núm. 20, 2002, págs. 175-176

ROIGÉ, Xavier ; [et al.]. El "más" en el Montseny. Narria: Estudios de artes y costumbres populares, núm. 97-100, 2002 (Exemplar dedicat a: Barcelona), págs.2-12

ROIGÉ, Xavier. El sistema de nominación en el Priorat. Narria : estudios de artes y costumbres populares, núm. 105-108, 2004, p. 24-33 (en català p. 81-86)

ROIGÉ, Xavier. Familia y herència en el Priorato. Narria : estudios de artes y costumbres populares, núm. 105-108, 2004, p. 13-23, (en català p. 75-80)

ROIGÉ, Xavier. Els últims hereus : història oral dels propietaris rurals gironins, 1930-2000. Revista d'etnologia de Catalunya, núm. 28, 2006, págs. 148-149

ROIGÉ, Xavier. Del museu etnològic al museu de societat. Mnemòsine : revista catalana de museologia, núm. 4, 2007

ROIGÉ, Xavier. Museus a l’aire lliure, ecomuseus i economuseus. : evolució i noves perspectives. Mnemòsine : revista catalana de museologia, núm. 4, 2007

ROIGÉ, Xavier. Museos etnológicos : entre la crisis y la redefinición. Quadernse de l'ICA, núm. 9, 2007 (Exemplar dedicat a: Els museus d'etnologia a debat). [Consulta: 23/04/2012]. Disponible a : http://www.antropologia.cat/quaderns-e16

ROIGÉ, Xavier. Presentació. Revista d'etnologia de Catalunya, núm. 32, 2008, págs. 6-9

ROIGÉ, Xavier. Les recomposicions familiars després del divorci : unes relacions de parentiu diferents. Revista d'etnologia de Catalunya, núm. 32, 2008, págs. 44-59

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 4

11


Biblioteca MVE

Per fer esta bibliografia hem consultat: DIALNET [en línia]. [Consulta: 3 d’abril de 2012]. Disponible en: http:// dialnet.unirioja.es/ REBIUN : Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Universitarias [en línia]. [Consulta: 30 de març de 2012]. Disponible a: http://rebiun.absysnet.com/cgibin/rebiun/O7105/IDc7266729?ACC=101 Catálogo de la Biblioteca Nacional de España [en línia]. [Consulta: 3 d’abril de 2012]. Disponible a: http://www.bne.es/es/Catalogos/

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 4

12


Biblioteca MVE

La Biblioteca del MVE et facilita l’accés a la informació La Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia té quasi 500 títols de publicacions periòdiques especialitzades en etnologia i antropologia. Estan en lliure accés a la nostra sala i les podeu consultar des de qualsevol lloc a través del nostre OPAC. Si voleu saber si tenim un número determinat d’un títol de revista és molt fàcil, si punxeu en este tutorial vos ho expliquem d’una manera molt senzilla. Poc a poc anem buidant les revistes però és impossible fer-ho amb tots els títols. Podeu consultar les bases de dades per conéixer els sumaris de les revistes o cercar un article en concret, així ja sabreu quin número específic heu de consultar a la nostra Biblioteca. Tenim un gestor dels enllaços favorits de la nostra Biblioteca en línia i en accés lliure, treballem amb el programa Delicious. En ell podeu trobar els links a les bases de dades espanyoles i estrangeres . També podeu accedir a través del Delicious de la Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia als repositoris institucionals sobre tot de caràcter universitari per consultar a text complet la informació gestionada en estos gestors open access. Per posar un exemple, la majoria de revistes catalanes com és el cas de Papers : trabajos de sociologia, Quaderns de l’Institut català d’Antropologia o la Revista d’etnologia de Catalunya les podeu trobar en accés obert a través del repositori cooperatiu RACO (Revistes catalanes amb accés obert) No dubteu en utilitzar les ferramentes d’informació que la Biblioteca fica al vostre abast: el nostre catàleg on line, la consulta en sala, així com l’oportunitat accedir a recursos web externs per facilitar-vos la tasca investigadora. Tots els recursos informatius de la Biblioteca-Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia els podeu trobar a través de la pàgina web del Museu : http:// www.museuvalenciaetnologia.es i del nostre etnobloc “Mes a mes llibre i demés”: http://etnobloc.blogspot.com

Dossiers bibliogràfics d’Antropologia/ 4

13


Fins la propera Etnoxerrada el dia 7 de juny que ens trobarem amb Margaret Bullen i un nou número de la col·lecció de dossiers bibliogràfics

C/ Corona, 36 46003 - València Tlf. 963883628 - 963883623 www.museuvalenciaetnologia.es etnoblog.blogspot.com centredocumentacio.etnologia@dival.es biblioteca.etnologia@dva.gva.es

Xavier Roigé : dossier bibliogràfic  

Amb motiu de la participació de Xavier Roigé al cicle d'Etnoxerrades 2012 organitzades pel Museu Valencià d'Etnologia la Biblioteca del Muva...

Xavier Roigé : dossier bibliogràfic  

Amb motiu de la participació de Xavier Roigé al cicle d'Etnoxerrades 2012 organitzades pel Museu Valencià d'Etnologia la Biblioteca del Muva...

Advertisement