Page 1

  B u t l l e t í   d e   s u m a r i s   Recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes a mes   

1

Octubre i novembre  2013 

                                        *Biblioteca del Museu Valencià d’Etnologia 


Butlle de sumaris ‐ Octubre i novembre 2013  Recull dels sumaris de revistes que ens arriben mes  a mes  Ací teniu els sumaris de les publicacions periòdiques que hem rebut i ingressat el mes d’octubre i  novembre de 2013.  Intentarem  (si la resta de treballs ens ho permet) man ndre una periodici‐ tat bimestral. Cada dos mesos el número de  tols variarà però estareu ben informats de tot el  que podeu consultar a la Biblioteca a par r d’este recull. Recordeu! Les publicacions periòdiques  no es poden traure en préstec. 

Autors: L’equip bibliotecari del Museu Valencià d’Etnologia 

Novembre, 2013 

Biblioteca ‐ Centre de Documentació del Museu Valencià d’Etnologia  C/ Corona, 36  46008 ‐ València  Tlf. 96 388 36 22 / 23 /28 

museuvalenciaetnologia.es Etnobloc : mes a mes llibres i demés  Biblioteca en ISSUU  Biblioteca en Delicious 


Aclarim conceptes….  Un poc de formació d’usuari una vegada cada dos mesos no ve malament 

                           

UMARI Representación de la estructura esquemáƟca o apartados principales de un documento, que puede emplazarse al principio o al final del mismo. A diferencia del resumen no es un documento autónomo pues necesita el original para su correcta interpretación (Diccionario enciclopédico de Ciencias de la Documentación, José López  Yepes, ed. ‐ BETNO OR 326)

També s’anomena Índex General 

Cal recordar que un índex  és un instrument de recuperació de la informació!!!. Així no  només podeu trobar un índex per conéixer els capítols d’un llibre o ar cles d’una publi‐ cació periòdica, també permeten localitzar autors,  tols d’obres, matèries, zones geo‐ gràfiques i tota aquella informació que un autor vullga destacar dins la seua publicació.  (índex antroponímic, toponímic, de matèries…)!!! 


A més a més tenim nous  tols de revistes que a par r d’ara  formaran part de la nostra col·lecció bibliográfica…                                    

Vos els presentem!                                                         


...

                                      

Els sumaris del números que ens han arribat d’estes publicacions  també els trobareu en este butlle  ordenats per ordre alfabè c  del seu  tol... 


Fins ací tots els números de publicacions periòdiques que han in‐ gressat els mesos d’octubre i novembre de 2013 en la Biblioteca  del Museu Valencià d’Etnologia!!!  Este és el primer dels butlle ns de sumaris. Els úl ms dies del mes  de gener o principis de febrer vos informarem de tots els sumaris  dels números que ingressaran els propers mesos de desembre i  gener.   


Butlletí de sumaris; 1. Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia  

Butlletí de sumaris de publicacions periòdiques realitzat per la Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia. Es correspon amb els números ing...

Butlletí de sumaris; 1. Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia  

Butlletí de sumaris de publicacions periòdiques realitzat per la Biblioteca del Museu Valencià d'Etnologia. Es correspon amb els números ing...

Advertisement