Consellos para navegar seguros pola rede

Page 1

Navega seguro pola rede CEIP SERRA VINCIOS

Información recollida de http://www.juntadeandalucía.es/ (Libro Branco para o uso educativo das novas tecnoloxías e internet. Xunta de Persoal Docente-Xunta de Andalucía) http://www.motionkids-tv.com/10-consejos-de-seguridad-en-linea/


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.