Page 1

CEIP POMPEU FABRA La preinscripció pel curs 2010-2011 es realitzarà entre el 2 i el 16 de febrer de 2010. El lloc on s’entrega la sol·licitud i la documentació pertinent és al mateix centre educatiu on es vol inscriure al nen/a. Les sol·licituds les podreu recollir a l’escola o bé descarregar-les de la web de la generalitat.

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2010-11 1 FEBRER 2 AL 6 FEBRER Si la sol·licitud es fa per internet, el termini es tanca a les 24 h del 15 FEBRER

Publicació de l’oferta places inicial Presentació de sol·licituds

24 FEBRER

Publicació llistes baremades de sol·licituds.

25 FEBRER

Sorteig públic per determinar l’ordenació de sol·licituds.

25-26 FEBRER I 1 MARÇ 4 MARÇ 24 MARÇ 9 ABRIL 7 AL 11 JUNY 21 JUNY (15:30H A L’ESCOLA)

Reclamacions a les llistes baremades de sol·licituds. Publicació de les llistes baremades definitives. Publicació de l’oferta final. Publicació de les llistes d’alumnat admès. Període matrícula. Reunió informativa famílies alumnat admès.

ESCOLA POMPEU FABRA.

Estem a la web:

CAMÍ DE L’ÀNGEL,6.

WWW.POMPEUFABRA.CAT

TEL.972369215.

B7004955@XTEC.CAT


ESCOLA POMPEU FABRA COM S’ORDENEN LES SOL·LICITUDS? Quan el nombre de sol·licituds d’admissió és superior a l’oferta de places s’apliquen per ordre: els criteris generals i els criteris complementaris. Aquests criteris i un barem de valoració permeten atorgar una puntuació a cada sol·licitud i ordenar-les. Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s’ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

CRITERIS PUNTUACIÓ

PREINSCRIPCIÓ 2010-11 CRITERIS GENERALS

Germans/es escolaritzats al centre o pares que hi treballin en el moment de la preinscripció.

40 punts

Proximitat del domicili o lloc treball dels pares: Domicili a Lloret de Mar Lloc de treball dels pares a Lloret de Mar

30 punts 20 punts

Beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció

10 punts

Alumnes o pares o germans de l’alumne acredita una discapacitat de grau igual o superior al 33%

10 punts

CRITERIS COMPLEMENTARIS Família nombrosa

15 punts

Malaltia crònica de l’alumne que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

10 punts

ESCOLA POMPEU FABRA.

Estem a la web:

CAMÍ DE L’ÀNGEL,6.

WWW.POMPEUFABRA.CAT

TEL.972369215.

B7004955@XTEC.CAT


ESCOLA POMPEU FABRA QUINA DOCUMENTACIÓ CAL PRESENTAR? La sol·licitud us la donarem a l’escola o bé la podeu descarregar de la web de la Generalitat. Haureu d’emplenar el formulari a mà o bé a l’ordinador, signar-lo i presentar-lo juntament amb la documentació a l’escola que demaneu en primer lloc. Només podeu presentar un formulari per alumne/a. Ara bé, hi podeu indicar, per ordre de preferència, peticions d'admissió en diversos centres. Es recomana posar a la sol·licitud tots els centres ordenats per ordre de preferència ja que si no es posen tots i no hi ha places suficients als que vosaltres esmenteu a la sol·licitud, s’adjudicarà d’ofici un altre centre que no heu prioritzat. Juntament amb la sol·licitud de preinscripció, o durant el termini establert per fer-la (del 2 al 16 de febrer), cal presentar la següent documentació. Els documents de l'apartat A, els ha de presentar tothom i els documents de l'apartat B, només per al criteri o els criteris al·legats a la sol·licitud. La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre en relació amb el criteri afectat.

DOCUMENTACIÓ

PREINSCRIPCIÓ 2010-11

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR TOTHOM (APARTAT A) •Original i fotocòpia del Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. •Original i fotocòpia del DNI d’ambdós pares i/o tutors o de la targeta de residència on consta el NIE. •Original i fotocòpia del DNI o Passaport de l’alumne (si en té). •Original i fotocòpia del Carnet de Vacunes o Certificat mèdic. •Fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI) de l'alumne/a. • 4 fotografies del nen/a mida carnet. • Certificat d’empadronament en el cas que l’adreça que consta al DNI no sigui correcte.

DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA (APARTAT B) » Documentació acreditatiu de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima. • Copia del contracte de treball o certificat de l’empresa, en el cas que no es visqui a Lloret però que la mare o el pare hi treballi i vulgui al·legar-ho. • Original i fotocòpia del certificat de disminució igual o superior al 33%. • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent. • Certificat mèdic oficial o informe, en el qual s’indiqui que l’alumne està diagnosticat d’una malaltia crònica que afecta al seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i que s’especifiqui de quina malaltia es tracta.


ESCOLA POMPEU FABRA

RESULTATS PREINSCRIPCIÓ

PREINSCRIPCIÓ 2010-11

En primer lloc es publiquen les llistes baremades de les sol·licituds, amb els punts que ha rebut cada una en aplicar-hi el barem dels criteris de prioritat i el número assignat de manera aleatòria pel Departament d'Educació.

Llistes baremades El dia 24 de febrer de 2010, el centre (i l’oficina municipal d’escolarització) publica al tauler d’anuncis la llista de totes les sol·licituds rebudes. En aquesta llista, hi trobareu: •les dades de la persona sol·licitant, •la puntuació obtinguda (resultat de l’aplicació del barem de punts que té associat cada criteri de prioritat) i •el número aleatori que serveix per resoldre la situació d’empat de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.

Reclamacions Quan es publiquen aquestes llistes és important que comproveu que les dades són correctes i que la vostra sol·licitud s'ha puntuat correctament. Si no és així, els dies 25 i 26 de febrer i 1 de març de 2010 podeu presentar una reclamació al mateix centre.

Sorteig Recordeu que el dia 25 de febrer de 2010, a les 11 del matí, als serveis centrals del Departament d’Educació es porta a terme un sorteig públic per determinar el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds empatades. Un cop es tanca el període per presentar reclamacions, es publiquen les llistes de les sol·licituds baremades de manera definitiva (4 de març)

Assignació de places Finalment, el dia 9 d’abril de 2010, cada centre publica al seu tauler d’anuncis la llista de places assignades a l’alumnat que el va sol·licitar en primer lloc. Les oficines municipals d’escolarització també publiquen les llistes d’assignació de places. Si el centre no pot admetre tot l’alumnat que l'ha demanat com a primera opció, també ha de publicar una llista d’espera per a l'alumnat que no ha pogut admetre; aquesta llista s’anomena llista d’espera.


ESCOLA POMPEU FABRA

MATRICULACIÓ

PREINSCRIPCIÓ 2010-11

Matrícula Del 7 a l’11 de juny de 2010 heu de formalitzar la matrícula al centre assignat. L’alumnat que no formalitza la matrícula en el període establert es considera que renuncia a la plaça adjudicada, llevat que es produeixi un endarreriment per causes justificades.

Documentació que cal presentar Si en el moment de fer la sol·licitud, vau presentar el resguard de renovació del DNI, ara heu d'aportar el DNI renovat, amb la nova adreça. L’alumnat que per causes justificades no pot aportar la documentació, és matriculat condicionalment. La matrícula s’anul·la si, abans de l’inici del curs, no es presenta la documentació pendent.

Lloc de presentació de la documentació La documentació per fer la matrícula s'ha de presentar durant el període indicat al centre on l'alumne o l'alumna ha estat admès o admesa. La direcció de l’escola convoca als pares dels nens/es matriculats per primera vegada al centre a una reunió inicIal, per tal d’informar-los de tots els aspectes del centre.

MOLTA SORT!

Trobareu tota la informació a la web de la generalitat:

www.gencat.cat/preinscripcio

ESCOLA POMPEU FABRA.

Estem a la web:

CAMÍ DE L’ÀNGEL,6.

WWW.POMPEUFABRA.CAT

TEL.972369215.

B7004955@XTEC.CAT

INFORMACIÓ PREINSCRIPCIONS 2010-2011  
INFORMACIÓ PREINSCRIPCIONS 2010-2011  

informació preinscripció curs vinent

Advertisement