Page 1


oppgaver til kapittel 2

Oppgaver

Oppgaver til kapittel 2 Introduksjon til regnskap 1. Undertones AS selger DJ-tjenester kontant for kr 25 000. Vis virkningen på

balanseligningen. Se bort fra merverdiavgift (mva.) i denne oppgaven.

2. HvabeHager AS selger tjenester på kreditt for kr 75 000. Vis virkningen på

balanseligningen. Se bort fra mva. i denne oppgaven.

3. Kunden til HvabeHager AS i oppgave 2 betaler fakturaen. Vis virkningen på

balanseligningen. Se bort fra mva. i denne oppgaven.

4. Medicus AS selger fertilitetsbehandling på kreditt for kr 50 000. Betalings-

betingelsene er netto per 30 dager eller per 10 dager –2 %. Vis virkningen på balanseligningen i to trinn: (1) faktureringen, (2) kunden benytter seg av kontantrabatten. Se bort fra mva. i denne oppgaven.

5. Blink Print & Design AS selger designtjenester på kreditt for kr 1 000 000.

Kunden er ferd med å gå konkurs, men klarer å betale oss kr 400 000. Vis virkningen på balanseligningen. Se bort fra mva. i denne oppgaven.

6. Livid Jeans AS kjøper denim kontant for kr 250 000. Vis virkningen på balan-

seligningen. Se bort fra mva. i denne oppgaven.

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 9

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 2

7. Jacobsen & Svart AS kjøper kaffebønner for kr 100 000 på kreditt. Vis virknin-

gen på balanseligningen. Se bort fra mva. i denne oppgaven.

8. Livid Jeans AS har sydd dongeribukser av denimen de kjøpte i oppgave 6. Disse

er nå solgt kontant for kr 500 000. Vis virkningen på balanseligningen. Se bort fra mva. i denne oppgaven.

9. Oris Dental Trondheim AS betaler i slutten av desember husleie for første halvår

kommende år med kr 1 000 000. Vis virkningen på balanseligningen. Se bort fra mva. i denne oppgaven. (Tannleger har som regel ikke merverdiavgift på husleie).

10. Oris Dental Trondheim AS har kommet til nytt år. Vis virkningen på balanse-

ligningen av kostnadsføringen av husleien for 1. halvår. Se bort fra mva. i denne oppgaven.

11. Economia AS har avslutter regnskapet for året, og vet de mangler regning fra

OneCall. De mener den vil lyde på kr 4000. De foretar derfor en avsetning for beløpet. Vis virkningen på balanseligningen. Se bort fra mva. i denne oppgaven. (Det skal ikke avsettes for mva.).

12. Economia AS mottar regningen fra OneCall. Den lyder på kr 5000. De betaler

den umiddelbart. Vis virkningen på balanseligningen. Se bort fra mva. i denne oppgaven.

13. DIGS AS bokfører inntekter for kr 5 000 000. Alt er betalt. Av dette er imid-

lertid kr 2 000 000 tjenester de først vil yte til neste år. Vis virkningen på balanseligningen for inneværende år. Se bort fra mva. i denne oppgaven. (Det er spesielle regler for forskuddsfakturering av mva.).

14. Livid Jeans AS tar opp et lån i banken på kr 500 000. Det skal tilbakebetales over

fem år med like store årlige avdrag. Hvilke regnskapsmessige virkninger har transaksjonen? Vis virkningen på balanseligningen. Se bort fra mva. i denne oppgaven. (Det er ikke mva. på lån).

15. Livid Jeans AS skal betale første avdrag på lånet over. Hvilke regnskapsmessige

virkninger har transaksjonen? Vis virkningen på balanseligningen.

16. Livid Jeans AS skal betale renter på lånet over med kr 25 000. Hvilke regnskaps-

messige virkninger har transaksjonen? Vis virkningen på balanseligningen.

10

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 10

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 2

2

17. Economia AS gjennomfører en emisjon på til sammen kr 250 000. Hvilke

regnskapsmessige virkninger har transaksjonen? Vis virkningen på balanseligningen. Se bort fra mva. i denne oppgaven. (Det er ikke mva. på egenkapital).

18. Livid Jeans AS har brutto lønnsutbetaling på kr 100 000 i desember. De ansatte

betaler 30 % skatt, arbeidsgiveravgiften er 14,1 % og feriepengene utgjør 12 %. Vis virkningen på balanseligningen. Se bort fra mva. i denne oppgaven. (Det er ikke mva. på lønn mv.).

19. Economia AS betalte 15. desember lønn til de ansatte over konto for kassekre-

ditt. Brutto lønn utgjorde kr 800 000 og skattetrekket beløp seg til kr 300 000. Ved hver lønnskjøring foretar bedriften avsetninger til arbeidsgiveravgift og feriepenger. Skattetrekket settes inn på egen bankkonto. Legg til grunn 12 % feriepenger og 14,1 % arbeidsgiveravgift. Vis bokføringen basert på debet/kredit. Følgende kontoer er aktuelle: 1950 Bank, skattetrekk 2380 Kassekreditt 2600 Skattetrekk 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 2780 Påløpt arbeidsgiveravgift

2940 Påløpte feriepenger 5000 Lønn 5180 Feriepenger 5182 Arbeidsgiveravgift feriepenger 5400 Arbeidsgiveravgift

20. Du skal registrere fire transaksjoner i regnskapet. Se bort fra mva.:

a) b) c) d)

i. Bedriften selger tjenester kontant for kr 25 000 ii. Bedriften selger tjenester på kreditt for kr 10 000 iii. Bedriften betaler flyreise og hotell kontant for kr 5 000 iv. Bedriften kjøper inn varer til lager på kreditt for kr 8 000 Benytt balanseligningen. Benytt T-kontoer. Benytt tabellarisk oppsett basert på T-konto-prinsippet. Benytt tabellarisk oppsett basert på fortegnskontoer.

21. Bokfør følgende posteringer først ved bruk av balanseligningen, deretter ved

bruk av debet/kredit: 1. Salg av tjenester for 125 inkl. mva. på kreditt. 2. Kontant kjøp av varer for 75 inkl. mva. 3. Betaling av renter med 10 og avdrag med 20 (det er ikke mva. på renter og avdrag). 4. Kjøp av pc-er på kreditt med tre års forventet levetid for 37,5 inkl. mva. 5. Salget i punkt 1 betales. 6. Varene i punkt 2 selges kontant for 150 ekskl. mva.

11

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 11

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 2

7. Pc-ene i punkt 4 må kostnadsføres. 8. Pc-ene i punkt 4 betales. 9. Skyldig mva. betales. 10. Gjelder kun debet/kredit: Overfør resultatet til egenkapitalen. 22. Blink Print & Design AS solgte i fjor varer og tjenester for kr 5 000 000 ekskl.

mva. Innkjøp av varer og tjenester med mva. ble kr 2 000 000 ekskl. mva. Hvor mye skal de betale i merverdiavgift for året? Anta at det utelukkende er tale om 25 % mva.

23. Du har bestemt deg for å kjøpe et gavekort på Trondheim Kino pålydende

kr 216 til en god venn. Hvordan skal Trondheim Kino behandle dette i regnskapet sitt? Du kan anta at vennen din er travelt opptatt med eksamen og reiser på direkten på juleferie deretter, og får derfor ikke benyttet gavekortet før neste år. Det er for øvrig 10 % merverdiavgift på kinobilletter om det skulle ha betydning for besvarelsen.

24. Ifølge en av årsrapportene til Hurtigruten, hadde man ved årets begynnelse

avsatt 8 millioner kroner til rettstvister, og 10,3 millioner kroner til restrukturering av landorganisasjonen (flytting og avvikling kontor mv.). Ved årets slutt var disse avsetningene kr 0, det vil si at det var brukt opp. Hva ble resultateffekten av dette det aktuelle året?

25. I et av årsregnskapene til et Aker-selskap kan vi i notene lese følgende: «Garanti-

arbeider:

Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av Aker Kværner. Avsetningen er basert på forpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Eventuelle utbetalinger vedrørende garantiarbeider kommer i garantiperioden, som normalt er på to år.» Hvorfor har bedriften regnskapsført et beløp knyttet til garantiarbeider? 26. Ifølge et avisoppslag hadde norske skipsverft ved utgangen av oktober måned et

år en såkalt ordrereserve på 29,6 milliarder kroner. En ordrereserve innebærer at man har fått oppdrag, men som ennå ikke er utført. Hvordan har antagelig verftene behandlet ordreserven regnskapsmessig?

27. Ifølge et avisoppslag i 2015 hadde Telenor nedskrevet verdier på aksjer i Vim-

pelcom med 7,5 milliarder kroner, mens Statoil hadde nedskrevet verdien på Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen med 53,9 milliarder kroner. Hvordan påvirker dette selskapenes driftsresultatet?

12

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 12

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 2

2

28. Ifølge et oppslag i Dagens Næringsliv ville Storebrand bedre selskapets soliditet

ved å foreta kostnadskutt. Soliditet beregnes som regel ved å se på balanseverdier, mens man vil se utslag av kostnadskuttene i resultatet. Hvordan henger dette sammen? Har journalisten kanskje oppfattet feil?

29. Livid Jeans AS kjøper symaskiner for kr 1 800 000 inkl. mva. på kreditt. Hvilke

regnskapsmessige virkninger har transaksjonen?

30. Livid Jeans AS har beregnet årets avskrivninger på maskiner til kr 500 000.

Hvilke regnskapsmessige virkninger har transaksjonen?

31. En bedrift har ved inngangen til et år kjøpt en maskin for kr 1 000 000. Bereg-

net levetid er fem år. Antatt restverdi ved utløpet av levetiden er kr 0. Hva blir avskrivningsbeløpet for maskinen det andre året når bedriften benytter lineære avskrivninger?

32. En bedrift kjøpte ved inngangen til et år en maskin for kr 4 000 000. Antatt

restverdi ved utløpet av levetiden var kr 400 000. De årlige, lineære avskrivninger ble beregnet til kr 600 000. Hvor mange år har bedriften lagt til grunn at den vil bruke maskinen?

33. Et selskap har kjøpt en maskin som ble betalt kontant for kr 750 000 inkl. mva.

Maskinen ble kjøpt 1. november, og den skal avskrives lineært med en antatt levetid på fem år og en antatt utrangeringsverdiverdi på kr 60 000 ekskl. mva. Ved årsoppgjøret for kjøpsåret har bedriften et resultat før skatt på kr 900 000 før bedriften har regnskapsført årets avskrivninger på maskinen. Hva blir bedriftens resultat før skatt etter at bedriften har regnskapsført årets avskrivninger på maskinen?

34. En brukt maskin ble solgt tidlig i juli. Salgsbeløpet var kr 100 000 inkl. mva.

Maskinen ble kjøpt for fire og et halvt år siden. Anskaffelseskost var kr 300 000 ekskl. mva. Antatt levetid på kjøpstidspunktet var fem år. Beregn regnskapsmessig tap eller gevinst ved salget.

35. Austmann AS kjøper 1. januar utstyr for brygging av øl. Du får vite følgende: Anskaffelsesverdi: Antatt restverdi: Forventet levetid:

kr 50 000 000 kr 5 000 000 10 år

Forventet produksjon år 1:

200 000 liter

Forventet produksjon år 2:

300 000 liter

Forventet produksjon år 3:

500 000 liter

13

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 13

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 2

Forventet produksjon år 4:

500 000 liter

Forventet produksjon år 5:

600 000 liter

Forventet produksjon år 6:

650 000 liter

Forventet produksjon år 7:

675 000 liter

Forventet produksjon år 8:

700 000 liter

Forventet produksjon år 9:

725 000 liter

Forventet produksjon år 10:

750 000 liter

Sum forventet produksjon:

5 600 000 liter

Hvor mye høyere eller lavere vil maskinens bokførte verdi være per 31. desember ved utløpet av år 3 dersom bedriften hadde avskrevet maskinen ved hjelp av produksjonsenhetsmetoden i stedet for den lineære metoden? 36. En bedrift avskriver sine maskiner etter saldometoden. Saldoavskrivningssat-

sen er 20 %. Det tredje året ble avskrivningene regnskapsført med kr 320 000. Hva ble maskinene kjøpt inn for inkl. mva.?

37. Livid Jeans AS hadde i år varekostnader på kr 5 000 000. Lagerbeholdningen

var ved årets begynnelse kr 1 000 000, og dette økte med kr 100 000 gjennom året. Hvor stort var årets innkjøp av varer?

38. Economia AS solgte i desember varer for kr 125 000 inkl. mva. med en brutto­

fortjeneste på 60 %. Varetellingen ved utløpet av året viste en beholdningsreduksjon for måneden på kr 30 000. Hvor stort var varekjøpet inkl. mva. i desember?

39. Bedriften Barb AS kostnadsførte i år i resultatregnskapet diverse driftskostna-

der for kr 1 030 000. Ved inngangen til året hadde bedriften ubetalte diverse driftskostnader for kr 87 500 inkl. mva. Ved utgangen av året hadde bedriften ubetalte diverse driftskostnader for kr 50 000 inkl. mva. Hva betalte Barb AS i diverse driftskostnader inkl. mva. dette året?

40. Bedriften Wire AS betalte i år driftskostnader for kr 1 000 000 ekskl. mva.

Ved inngangen til året hadde bedriften ubetalte diverse driftskostnader for kr 100 000 ekskl. mva. Ved utgangen av året hadde bedriften ubetalte diverse driftskostnader for kr 50 000 ekskl. mva. Hvor store diverse driftskostnader hadde Wire AS i år?

41. Kisses AS betalte kr 263 750 inkl. mva. i diverse driftskostnader i år. Per 1. januar

hadde bedriften ubetalte driftskostnader ekskl. mva. fra fjoråret på kr 22 000. En gjennomgang av regnskapet per 31. desember viste at av betalte driftskostnader i år, var kr 13 000 ekskl. mva. forskuddsbetaling for neste år. Hva ble resultatført som driftskostnader i resultatregnskapet i år?

14

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 14

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 3

3

Oppgaver til kapittel 3 Analyse av regnskapet 1. Du får opplyst følgende om selskapet Economia AS, som driver merverdiav-

giftspliktig virksomhet og er i skatteposisjon (betaler 25 % skatt): År 5

År 4

År 3

År 2

År 1

Skjult reserve UB

250

150

220

100

0

Omløpsmidler UB

2300

2200

1900

1600

1500

78

45

50

–5

–10

Driftsresultat

a) Hva var det reelle driftsresultatet i år 2? b) Hva var det reelle driftsresultatet i år 4? c) Hva vil skje med den bokførte egenkapitalen ved utløpet av år 5 dersom selskapet oppløser de skjulte reservene? 2. Du får oppgitt følgende regnskap for Odd Even & Hans Teiken AS: Resultat

År 2

År 1

82 517 262

76 916 000

170 000

0

Sum driftsinntekter

82 687 262

76 916 000

Varekostnad

30 764 010

28 576 042

Lønn

26 707 000

24 400 100

Salgsinntekter Andre driftsinntekter

Avskrivninger Andre driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter

1 405 000

1 015 000

20 307 648

20 716 000

3 503 604

2 208 858

960 430

442 000

Finanskostnader

1 748 000

1 370 000

Ordinært resultat før skatt

2 716 034

1 280 858

Skattekostnad Årsresultat Til utbytte Overført annen egenkapital

727 897

359 921

1 988 137

920 937

200 000

0

1 788 137

0

15

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 15

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 3

Balanse per 31.12.

År 2

År 1

Eiendeler Tomter, bygninger mv.

19 187 500

16 212 500

Maskiner

2 160 000

2 280 000

Varebiler

1 200 000

700 000

Inventar Sum anleggsmidler

295 200

345 200

22 842 700

19 537 700

Varelager

2 000 000

1 650 000

Fordringer

12 334 304

10 694 988

2 556 000

1 004 000

Sum omløpsmidler

16 900 304

13 348 988

Sum eiendeler

39 743 004

32 886 688

Innskutt egenkapital

2 000 000

2 000 000

Opptjent egenkapital

6 557 842

4 769 705

Sum egenkapital

8 557 842

6 769 705

Utsatt skatteforpliktelse

1 050 788

938 788

Gjeld til kredittinstitusjoner

13 000 000

13 200 000

Sum langsiktig gjeld

Bankinnskudd

Egenkapital og gjeld

14 050 788

14 138 788

Kassakreditt

5 976 020

2 978 520

Leverandørgjeld

2 461 121

2 286 083

Betalbar skatt

615 898

271 921

Avsatt utbytte

200 000

0

Skyldig offentlige avgifter

4 231 335

3 925 670

Annen kortsiktig gjeld

3 650 000

2 516 000

Sum kortsiktig gjeld

17 134 374

11 978 195

Sum gjeld

31 185 162

26 116 983

Sum gjeld og egenkapital

39 743 004

32 886 688

Rentekostnader utgjør

1 610 000

1 356 000

Kundefordringer utgjør

11 388 516

9 830 000

Tilleggsopplysninger:

Alt salg foregår på kreditt. a) b) c) d)

Hva ble innbetalt fra kunder i år 2? Hva ble varekjøpet i år 2? Hva ble utbetalt til vareleverandører i år 2? Bedriften tok opp 2 millioner kroner i nytt langsiktig lån. Hvor mye betalte de i avdrag? e) Det ble ikke solgt anleggsmidler gjennom år 2. Hvor store var årets investeringer i nye anleggsmidler? 16

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 16

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 3

f) Hvor mye er innbetalt fra eierne i ny egenkapital i år 2? g) Skattekostnaden for år 2 er ifølge resultatet kr 727 897. Hvor mye er betalbar skatt, og hvor mye er endring i utsatt skatt? h) Det viste seg at det ved begynnelsen av år 2 var en skjult reserve i varelageret på to millioner kroner Ved årets slutt var denne økt til fem millioner kroner. Hva var reelt driftsresultat for år 2? i) Hvordan har bruttofortjenesten utviklet seg fra år 1 til år 2? j) Hvordan har utviklingen i driftsmargin vært? k) Hva ble totalrentabiliteten i år 2? l) Du oppnår en bonus dersom du klarer å bidra til å bedre totalrentabiliteten til 15 %. Diskuter mulige tiltak. m) Hva ble egenkapitalrentabiliteten i år 2? n) Hvorfor er det ikke urimelig at egenkapitalrentabiliteten er høyere enn totalkapitalrentabiliteten? o) Hva må gjennomsnittlig rentekostnad (i prosent) ha vært i år 2? p) Forklar kort hva vi mener med begrepet arbeidskapital, og kommenter hvor stor arbeidskapitalen i en virksomhet bør være. q) Hvordan har utviklingen i arbeidskapitalen vært fra år 1 til år 2? r) Hvordan har utviklingen i arbeidskapitalen i prosent av salget vært fra år 1 til år 2? s) Du oppnår en bonus dersom du klarer å bidra til å bedre arbeidskapitalen. Diskuter mulige tiltak. t) Hvor lenge lå varene i gjennomsnitt på lager i år 2? u) Hvor lang var gjennomsnittlig kredittid til kunder i år 2? v) Hvor lang var gjennomsnittlig kredittid fra leverandørene i år 2? w) Bedriften vurderer tiltak for å bedre likviditeten gjennom balansestyring. Hva blir effekten av følgende: i. Bedre fakturerings- og innkrevingsrutiner reduserer gjennomsnittlig kundekreditt til 30 dager. ii. God dialog med våre leverandører gjør at gjennomsnittlig leverandørkreditt kan økes til 30 dager. iii. Effektiv lagerstyring reduserer gjennomsnittlig lagringstid til ti dager. x) Hva kan vi si om soliditeten? y) Du oppnår en bonus dersom du klarer å bidra til å bedre soliditeten. Diskuter mulige tiltak z) Bankkontoen har økt fra kr  1  004  000 til kr  2  556  000, det vil si med kr 1 552 000. Forklar endringen ved hjelp av indirekte modell for kontantstrømanalyse. æ) Hva ble beløpet for selvfinansieringen i år 2? ø) Hva beløp EBITDA seg til i år 2? å) Hva er årsaken til at beløpene for selvfinansiering, EBITDA og operasjonell kontantstrøm avviker fra hverandre?

3

17

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 17

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 3

3. Economia Produkter AS forventer følgende tall for kommende år: Resultatgrad

12 %, omløpshastighet på kapitalen på 2, omløpshastighet på varelageret på 12, gjeldsrente på 4 %. De har også en egenkapitalandel på 25 %, samt kortsiktig gjeld som utgjør 50 % av omløpsmidlene. Hvor stor egenkapitalrentabilitet kan de forvente?

4. En bedrift selger unna anleggsmidler. De setter pengene i banken.

a) Totalkapitalrentabiliteten er i dag 12 %. Som en følge av tiltaket vil den nye TKR bli mindre, lik eller større enn 12 %? b) Egenkapitalrentabiliteten er i dag 20 %. Som en følge av tiltaket vil den nye EKR bli mindre, lik eller større enn 20 %? 5. En bedrift ble etablert 1. januar med en egenkapital på kr 100 000. Pengene

ble satt i banken. Det ble av ulike årsaker ingen virksomhet dette året. Banken godskrev en rente 31. desember på 3 %. Hva ble totalkapitalrentabiliteten for året?

6. Du får oppgitt følgende nøkkeltall fra en bedrifts årsregnskap: Totalkapitalren-

tabilitet = 15 %, Egenkapitalrentabilitet = 20 %, Resultatgrad = 10 %, Likviditetsgrad 1 per 31. desember = 2, Egenkapitalprosenten per 31. desember = 30 %, Anleggsmidler per 31. desember = kr 6 500 000, og per 1. januar kr 5 500 000, Omløpsmidler per 31. desember = kr 4 500 000, og kr 3 500 000 per 01.01. Hvor store var bedriftens salgsinntekter dette året? Se bort fra skatt.

18

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 18

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 4

4

Oppgaver til kapittel 4 Fundamentet – kostnadene 1. Anta at du eier en bil. Dersom du tar utgangspunkt i kjørte kilometer per år,

hvilke av kostnadene under er henholdsvis variable og faste? a. Årsavgift b. Forsikring c. Bensin d. Leie av parkeringsplass e. Renter på billånet f. Verdireduksjon (avskrivninger) som en følge av nye årsmodeller g. Verdireduksjon (avskrivninger) som en følge av årlig kjørelengde h. Service og reparasjoner

2. Den romerske senatoren Cato (den eldre, 234–149 f.Kr.) skrev mye, blant annet

dette: «Selv om arbeidet stopper, vil kostnadene fortsatt løpe». Hvilken type kostnader tenkte Cato på?

3. I 2014 gjorde finn.no enkelte småannonser gratis. Dette medførte i henhold til

en avisartikkel om saken at både inntektene og resultatet ble redusert med 40 millioner kroner. Hva sier dette oss om kostnadsstrukturen til finn.no?

4. Davids Drosjer AS har en maxitaxi som de i tillegg til ordinær kjøring også

benytter til utflukter for pensjonister. Hvilke av bedriftens kostnader under er henholdsvis direkte og indirekte for en tur til det lokale museet? Turen er inkludert inngangsbillett, kaffe og kake. a. Lønn til sjåføren og guiden b. Honorar til regnskapsbyrået c. Ny kaffetrakter på kontoret d. Drivstoff til drosjen e. Renter og avskrivninger på drosjen f. Inngangspenger på museet

5. Flybussen mellom Trondheim sentrum og Trondheim lufthavn Værnes for-

bruker diesel. Hvordan vil du klassifisere denne kostnadstypen?

19

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 19

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 4

6. En bedrift har definert følgende kostnadsfunksjon: K(x) = 50x + 5000. Relevant

produksjonsintervall er fra 6000 til 12 000 enheter i perioden. Kommende periode forventes en produksjon av 10 000 enheter. a) Hva er beløpet for bedriftens variable enhetskostnader i perioden? b) Hva blir totale kostnader for perioden dersom produksjonen blir 10 000 enheter? c) Hva blir totale kostnader for perioden dersom produksjonen blir 15 000 enheter?

7. En offentlig handelshøyskole mottar kr 600 fra departementet for hvert avlagte

studiepoeng (å avlegge studiepoeng betyr i praksis at du som student består eksamen). I tillegg mottar skolen en såkalt basisbevilgning på 20 millioner kroner. Det de mottar fra departementet, skal gjenspeile kostnadene. Formuler på bakgrunn av dette høyskolens kostnadsfunksjon.

8. Handelshøyskolen i forrige spørsmål har 900 studenter på bachelorstudiet,

og 200 studenter på masterstudiet. Alle er heltidsstudenter. Hva kan totale kostnader forventes å bli for et år?

9. Handelshøyskolen planlegger å øke opptaket med ti bachelorstudenter. Hvor

stor kan kostnadsøkningen forventes å bli?

10. En bedrift som leverer relativt like ordrer, mener at totalkostnadene kommende

år kan beskrives som: K(x) = kr 75 000x + kr 10 000 000

a) Hva blir kostnadsøkningen dersom bedriften mottar én ordre? b) Hva blir gjennomsnittskostnaden per ordre dersom du legger til grunn at bedriften mottar 50 ordrer kommende år? c) Anta at kapasitetsgrensen for bedriften, det vil si hvor mange ordrer man kan håndtere uten at faste kostnader øker, er 53. Hva blir nå gjennomsnittlig kostnad per ordre? d) Sammenlign svarene dine i spørsmål b og c. Hvordan vil du forklare forskjellen? e) Er det noen motsetning mellom kostnadsreduksjoner og det å kalle de samme kostnadene for faste? 11. Industribedriften Pølsemo AS har kommet frem til følgende sammenheng

mellom kostnader i millioner kroner og produksjonsmengde i antall enheter: Produksjons­mengde Kostnader

0

1500

3000

4500

6000

7500

9000

3,50

4,55

5,80

7,25

8,90

10,75

12,80

20

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 20

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 4

Hva kan vi si om bedriftens variable kostnader?

4

12. En foreleser i økonomistyring vurderer å male stuen. Da går han glipp av et kon-

sulentoppdrag på 100 timer som etter skatt gir kr 750 per time. En mulighet er å leie inn et malerfirma, som tar kr 500 per time. De forventer å bruke 100 timer. a) Hva er alternativkostnaden ved å male selv? b) Er det andre vurderinger enn de rent økonomiske det kan være relevant å trekke inn i beslutningen?

13. Vi driver en kafé, og har en sekk med 50 kg kaffe stående. Denne ble innkjøpt

for kr 50 per kg. Kaffen er utgått på dato og må kastes, mener den kvalitetsbevisste innehaveren. Den kan imidlertid brukes i en oppkvikkende lattemiks hvor kalkylen viser lønnsomhet dersom kiloprisen settes til maksimalt kr 30. Man får tilbud fra et universitet om å kjøpe kaffen for kr 40 per kilo. De har studenter som har lært seg å sette pris på kaffe. Hvilken kilopris bør bedriften anvende i kalkylen for lattemiksen?

14. Vi fikk i en forelesning i matematikk anbefalt å kjøpe aksjer i en bedrift som

utvikler spill. På grunn av foreleserens entusiasme gikk vi sammen og kjøpte 10 000 aksjer til kurs kr 25, det vil si at kostprisen vår er kr 250 000. Nå er kursen 2 kroner per aksje, det vil si at verdien er sunket til kr 20 000. Vi planlegger en tur på byen for å feire at det er to måneder siden første forelesning i bedriftsøkonomi og økonomistyring. Det ryktes at aksjens kursnedgang er forbigående, slik at aksjekursen snart vil ta av med rakettfart. Hva gjør vi?

15. Et forsikringsselskap har brukt om lag 500 millioner kroner på å utvikle ny

programvare. Opprinnelig budsjett var på 400 millioner kroner, og med den summen var det beregnet at prosjektet ville bli lønnsomt. Prosjektet er imidlertid kraftig forsinket, og det forventes å medgå ytterligere 100 millioner kroner i utviklingskostnader før programvaren eventuelt kan settes i drift. Det er uenighet i ledelsen om hvorvidt selskapet bør skrote systemet og starte utviklingen på nytt, eller om man bør fortsette all den tid «vi jo allerede har brukt så mye penger på utvikling». Ledelsen ber deg komme med noen korte anbefalinger. Hva svarer du?

16. Economia AS er et lite konsulentfirma. Driftsresultatet ifølge regnskapet for

sist år er kr 500 000. Eieren, Torje Borg, er meget fornøyd med dette. Han blir nå intervjuet av en student som nettopp har lært om kalkulatoriske kostnader. Vedkommende finner ut følgende som ikke fremkommer av regnskapet: Borg har lånt kr 2 000 000 til bedriften som det ikke beregnes rente på. Bankrenten for denne typen innskudd er 2,5 %. Han tar ut en lønn på kr 300 000. Du vet at 21

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 21

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 4

folk av hans kaliber lett kan få seg jobb til kr 800 000. Videre har han innredet et kontor i huset sitt, som kan leies ut som hybel for kr 50 000 i året. Han benytter også en utrolig hendig Mac som er fullt avskrevet. Teknisk sett vil den fungere i minst tre år til. Skal han kjøpe en ny i dag, vil den koste kr 30 000. Basert på din kunnskap, bør eieren av Economia si seg fornøyd med det bokførte driftsresultatet? 17. Du har valget mellom to prosjekter. Prosjekt 1 gir et resultat på kr 500 000,

og prosjekt 2 gir et resultat på kr 1 250 000. De er identiske med unntak av avkastningen. a) Hva er alternativkostnaden ved å investere i Prosjekt 1? b) Hva er den beslutningsrelevante kostnaden ved å investere i Prosjekt 1?

18. En universitetslektor koster kr 750 000 per år. En professor koster kr 1 000 000

per år. Hva er alternativkostnaden for en ekstra lektor sammenlignet med en professor?

19. BEB Teknologi AS vurderer å introdusere et nytt produkt. Gjør bedriften det,

må de ansette ytterligere en person, noe som vil medføre kr 650 000 i økte lønnskostnader per år. Økt materialforbruk forventes å bli kr 15 000 per måned. Bedriften betaler husleie på kr 50 000 i måneden. Det vil være plass til den nye medarbeideren og de nye materialene/ferdige produktene i disse lokalene. Administrasjonen har en årskostnad på kr 1 000 000, og de vil kunne håndtere den nye aktiviteten med eksisterende ressurser. Hva er beslutningsrelevante kostnader for det nye produktet?

22

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 22

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 5

Oppgaver til kapittel 5

5

Kostnadsfordeling 1. Medicus AS har egen renholdsavdeling. Dette er en støtteavdeling. Forventede

kostnader i avdelingen er kr 40 000 per måned + kr 200 per time. Tabellen under viser hva som var forventet, og hva som medgikk av timer en konkret måned fordelt på bedriftens tre produksjonsavdelinger: Avdeling

Forventet tidsbruk

Faktisk tidsbruk

A

1600

1500

B

1400

1600

C

2000

1800

Sum

5000

4900

a) Hvor mye skal fordeles fra renholdsavdelingen til de tre produksjonsavdelingene dersom forventet timebruk legges til grunn? b) Hvor mye skal fordeles fra renholdsavdelingen til de tre produksjonsavdelingene dersom faktisk timebruk legges til grunn? c) Hva kan være fordel/ulempe ved å benytte hver av fordelingsgrunnlagene? 2. Sjefen for et lokalt bibliotek, biblioteksjef Balstad, har fattet interesse for kost-

nadsfordeling for å kunne synliggjøre ressursbruken. Du får oppgitt følgende kostnadsinformasjon: Støtteavdelinger Administrasjon Kostnader før fordeling Areal Antall ansatte

Felles­ tjenester

Produksjonsavdelinger Sum

Bøker

Andre medier

Sum

kr 250 000 kr 450 000 kr 700 000 kr 650 000 kr 950 000 kr 1 600 000 50m2

50m2

100m2

120m2

30m2

150m2

1

1

2

2

1

3

I tillegg til kostnadene over, er kr 240 000 i husleie ennå ikke fordelt. a) Fordel de kostnadene som eventuelt ennå ikke er fordelt til avdelingene. b) Fordel støtteavdelingenes kostnader til produksjonsavdelingene basert på direkte fordelingsmetode. c) Fordel støtteavdelingenes kostnader til produksjonsavdelingene basert på trinnvis fordelingsmetode. 23

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 23

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 5

d) Fordel støtteavdelingenes kostnader til produksjonsavdelingene basert på gjensidig fordelingsmetode. e) Anta at gjensidig fordelingsmetode er mest «korrekt». Hvilken metode vil du likevel anbefale biblioteksjef Balstad å benytte? 3. Brandvik Begravelsesbyrå AS har budsjettert med følgende kostnader for kom-

mende år: Direkte materialkostnader kr 10 000 000, direkte lønnskostnader kr 8 000 000, indirekte variable kostnader kr 2 400 000 og indirekte faste kostnader kr 6 000 000. Anta at bedriften benytter de budsjetterte kostnadene som grunnlag for å beregne tilleggssatser som i de kommende år vil benytte i sine kalkyler for de enkelte kundeordrer.

a) Hva blir tilleggssatsen for indirekte variable kostnader dersom direkte lønnskostnader er aktivitetsmålet? b) Hva blir tilleggssatsen for indirekte variable kostnader dersom direkte materialkostnader er aktivitetsmålet? c) Hva blir tilleggssatsen for indirekte faste kostnader dersom direkte lønnskostnader er aktivitetsmålet? d) Hvilke vurderinger bør bedriften gjøre før den velger aktivitetsmål? e) Når vi beregner tilleggssatser for indirekte faste kostnader med utgangspunkt i for eksempel direkte timer, antar vi at faste kostnader endres etter hvor mye det jobbes på en ordre eller lignende. Faste kostnader sier vi gjerne er uavhengige av aktiviteten. Hva tilsier at vi (ikke) bør beregne tilleggssatser for indirekte faste kostnader? f) Dersom indirekte variable og faste kostnader begge fordeles på grunnlag av direkte lønnskostnader, kunne vi ha slått sammen de indirekte kostnadene og fått én tilleggssats (denne blir 105 %). Hva kan være argumenter for å ha to ulike satser, alternativt kun én? 4. I forbindelse med etableringen av Livid Jeans AS, kom man frem til at de de

indirekte kostnadene ville bli om lag kr 275 000 per år. Forventet produksjon var på 1100 bukser.

a) Hva blir tillegget for indirekte kostnader per bukse? b) Hva kaller vi denne typen kostnadsfordeling? c) Hvordan behandler vi i prinsippet indirekte kostnader ved denne fremgangsmåten? d) Når kan denne fordelingsmetoden være hensiktsmessig? 5. Livid Jeans AS produserer dongeribukser og dongerijakker. Begge produktene

benytter samme råmaterialer (denim), sys i samme maskiner og med de samme medarbeiderne. Forventet produksjon for kommende periode er 500 jakker og 1500 bukser. Det tar 2,5 time å produsere én bukse, og 5 timer å produsere

24

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 24

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 5

én jakke. De indirekte kostnadene forventes å bli kr 1 000 000. Bedriften vil fordele disse på sine produkter før de beregner en pris ut til kundene. a) Hva blir tillegget for indirekte kostnader per enhet dersom bedriften benytter divisjonskalkulasjon med utgangspunkt i antall produserte enheter? b) Hva blir tillegget for indirekte kostnader per enhet dersom bedriften benytter ekvivalenskalkulasjon? c) Bedriften har kommet frem til at bruk av indirekte kostnader kan forklares ganske godt med forbruket av direkte material. For kommende år er disse beregnet til kr 1 333 333. Én bukse forbruker direkte material for kr 500, mens en jakke forbruker direkte materiale for kr 1167. Hva blir tillegget for indirekte kostnader per enhet jakke og bukse dersom bedriften benytter tilleggskalkulasjon? d) Sammenlign de tre beregningene du har foretatt over, kommentar eventuelle avvik.

5

6. HvabeHager AS er et firma som lever av tekst på nett. Bedriften har fire ansatte.

Gjennomsnittslønnen per ansatt er kr 500 000 per år. I tillegg kommer arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon mv. på kr 146 000 per år. Husleie, IT, regnskap mv. beløper seg totalt til kr 612 800 per år. Justert for ferie, sykdom, opplæring, møter etc. antar man at det er mulig å selge 1200 timer per årsverk per år. Det er fire årsverk i bedriften.

a) Bedriften selger i praksis timer til sine kunder. Hvilken metode for fordeling av kostnadene ville du ha benyttet deg av? b) Hva blir kostnaden per time dersom de benytter seg av divisjonskalkulasjon? c) Hva blir kostnaden per time dersom de benytter seg av tilleggskalkulasjon, husleie mv. defineres som indirekte kostnader og direkte timer er aktivitetsmålet? 7. Du har som konsulent fått i oppdrag å beregne kostnad per pasient på en liten

avdeling på Norges største sykehus. Det er presisert at beregningene skal basere seg på såkalte fullkostnader, noe som innebærer at alt fra direkte pasientkostnader på avdelingen til kostnader forbundet med ledelsen av sykehuset skal inkluderes. Det viser seg å være ganske greit å beregne direkte og indirekte kostnader på avdelingen. Imidlertid er det ikke like lett å beregne tilleggssatser for kostnadene ved sykehusets ledelse. Hva ville du ha anbefalt? Er det noen prinsipper som på en logisk måte kan benyttes for å inkludere kostnader forbundet med sykehusets ledelse?

25

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 25

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 5

8. En bedrift har analysert kostnadene sine, og kommet frem til følgende: Direkte kostnader

85 %

Indirekte kostnader

15 %

Totale kostnader

100 %

Den nye lederen i bedriften har hørt at kostnadsfordeling er viktig for å få frem reell lønnsomhet og synliggjøre ressursbruken. Han vurderer derfor nå å engasjere et konsulentfirma for å få hjelp til å utarbeide enda mer presise kalkyler. a) Hvordan ville du kommentert forslaget om å utarbeide enda mer presise kalkyler? b) Hva ville du ha svart dersom det var omvendt: Direkte kostnader utgjorde 15 %, og indirekte kostnader 85 %? 9. Byåsen Trevare AS er et snekkerverksted som leverer spesialtilpassede løsnin-

ger for både privatpersoner og bedrifter. Bedriften har for kommende år så langt fordelt sine indirekte kostnader slik: Beløp

Administra- Planlegging sjon og støtte

Snekker­ verksted

Maler­ verksted

Lønn

kr 5 625 000

x

x

x

x

Husleie

kr 1 350 000

x

x

x

x

Strøm

kr 1 050 000

x

x

x

x

Snekkerverksted

Maler­ verksted

Kapitalkostnader Sum

kr 5 000 000

x

x

kr 13 025 000

De har også følgende opplysninger: Sum Antall årsverk Antall m2 KwH Bokført verdi

Administra- Planlegging sjon og støtte 15

3

2

6

4

900

45

155

300

400

600 000

900 000

1 500 000 kr 5 000 000

kr 100 000

kr 75 000 kr 1 250 000 kr 3 575 000

a) Fordel kostnadene for de fire ressursgruppene ut på avdeling basert på de indikerte kostnadsdriverne. b) Fordel kostnadene for de to støtteavdelingene ut på de to produksjonsavdelingene basert på direkte metode. Administrasjonsavdelingens kostnader fordeles basert på antall årsverk, mens planlegging og støtte fordeles med utgangspunkt i maskinenes bokførte verdi.

26

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 26

03/07/2017 10:24


oppgaver til kapittel 5

c) I snekkerverkstedet fordeles de indirekte kostnadene basert på direkte timer. Disse er beregnet til 1500 per årsverk. Hva blir tilleggssatsen for de indirekte kostnadene i snekkerverkstedet? d) I malerverkstedet fordeles de indirekte kostnadene basert på direkte materialkostnader. Disse er beregnet til kr 19 936 060. Hva blir tilleggssatsen for de indirekte kostnadene i malerverkstedet?

5

27

107112 GRMAT Oppgavesamling til Grunnleggende oekonomistyring 170101 v02.indd 27

03/07/2017 10:24

Profile for Cappelen Damm

Utdrag oppgavesamling til grunnleggende oekonomistyring  

Denne arbeidsboken er et viktig supplement til boken Grunnleggende økonomistyring og inneholder oppgaver til hvert kapittel i tekstboken. De...

Utdrag oppgavesamling til grunnleggende oekonomistyring  

Denne arbeidsboken er et viktig supplement til boken Grunnleggende økonomistyring og inneholder oppgaver til hvert kapittel i tekstboken. De...