__MAIN_TEXT__

Page 1


Innholdsoversikt

Innhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Kapittel 1 Inntektssikring og sparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Kapittel 2 Alderspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Kapittel 3 AFP – avtalefestet pensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Kapittel 4 Pensjonsordninger utenfor skatteloven . . . . . . . . . . . 179 Kapittel 5 Uføreytelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 Kapittel 6 Etterlattepensjon og livsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . 236 Kapittel 7 Livsfaseøkonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 Kapittel 8 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283


Innhold

Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 KAPITTEL 1 Inntektssikring og sparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 1.2. Tre hovedpilarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1.2.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1.2.2. Folketrygden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 1.2.3. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 1.2.4. Individuell sparing og forsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 KAPITTEL 2 Alderspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1. Folketrygden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1.1.1. Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 2.1.1.2. Grunnbeløpet i folketrygden . . . . . . . . . . . . . . . . 38 2.1.1.3. Folketrygdens fordelingsprofil . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.1.1.4. Samfunnsutvikling og nye utfordringer . . . . . . . 40 2.1.1.5. Arbeidet med pensjonsreformen . . . . . . . . . . . . . 42 2.1.2. Hovedpunktene i pensjonsreformen . . . . . . . . . . . . . 42 2.1.2.1. Bakgrunn og historikk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 2.1.2.2. Bærekraftig folketrygd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 2.1.2.3. Ny regulering av løpende alderspensjon . . . . . . . 43 2.1.2.4. Levealdersjustering av folketrygdens alderspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2.1.2.5. Fleksibel alderspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 2.2.2.6. Uttak av pensjon uavhengig av fratreden fra stilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 2.1.2.7. Nye opptjeningsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46


innl edning

2.1.3. Folketrygdens alderspensjon – opprinnelige opptjeningsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.1.3.1. Hvem omfattes av opprinnelige opptjeningsregler? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 2.1.3.2. Beregning og sammensetning av alderspensjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.1.3.2.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.1.3.2.2. Grunnpensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 2.1.3.2.3. Tilleggspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.1.3.2.3.1. Hovedregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 2.1.3.2.3.2. Godskriving av pensjonspoeng for omsorgsarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 2.1.3.2.3.3. Besteårsregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 2.1.3.2.3.4. Hvor finner du oversikt over dine egne pensjonspoeng? . . . . . . . . . . . . . . . . 53 2.1.3.2.3.5. Beregning av tilleggspensjon . . . . . . . . 54 2.1.3.2.4. Pensjonstillegg og minste pensjonsnivå . . . 54 2.1.3.2.4.1. Minste pensjonsnivå . . . . . . . . . . . . . . 54 2.1.3.2.4.2. Minstepensjonsfellen . . . . . . . . . . . . . . 55 2.1.3.2.5. Forsørgingstillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.1.3.3. Levealdersjustering og fleksibelt uttak av alderspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.1.3.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 2.1.3.3.2. Skjermingstillegg for mottakere av uføretrygd ved overgang til alderspensjon . . . . . . 59 2.1.3.4. Pensjonsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.1.3.4.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.1.3.4.2. Omregning av pensjon ved endring av pensjonsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 2.1.3.5. Pensjonsgivende inntekt etter uttak av pensjon . 61 2.1.4. Folketrygdens alderspensjon, nye opptjeningsregler . 61 2.1.4.1. Hvem omfattes av nye opptjeningsregler? . . . . . 61 2.1.4.2. Beregning av alderspensjonen (inntektspensjon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 2.1.4.2.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

9


10

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

innh o l d

2.1.4.2.2. Pensjonsopptjening ved pensjonsgivende inntekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2.1.4.2.3. Pensjonsopptjening for særlige grupper . . . . . 64 2.1.4.2.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 2.1.4.2.3.2. Pensjonsopptjening ved avtjening av ­ førstegangstjeneste . . . . . . . . . . . . 65 2.1.4.2.3.3. Pensjonsopptjening for dagpengemottakere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 2.1.4.2.3.4. Pensjonsopptjening ved omsorgsarbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2.1.4.2.4. Garantipensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 2.1.4.3. Levealdersjustering og fleksibelt uttak av inntektspensjonen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 2.1.4.4. Omregning av pensjon ved endring av pensjonsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 2.1.4.5. Garanti for opptjente rettigheter pr. 31.12. 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 2.1.5. Felles regler uavhengig av hvilken opptjeningsmodell man tilhører . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 2.1.5.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 2.1.5.2. Vilkår for uttak av fleksibel alderspensjon før fylte 67 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.1.5.3. Vurdering av uttakstidspunkt . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.1.5.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 2.1.5.3.2. Tidliguttak betyr ikke nødvendigvis lavere totalpensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 2.1.5.3.3 Egen, individuell forventet levealder . . . . . . . 71 2.1.5.3.4. Egenandel på sykehjem . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.1.5.3.5. Fleksibilitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.1.5.3.6. Avkastning og regulering . . . . . . . . . . . . . . . 72 2.1.5.3.7. Ekstra «forsikring» for de etterlatte . . . . . . 72 2.1.5.3.8. Skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.1.5.4. Helt eller gradert uttak av fleksibel alderspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 2.1.5.5. Regulering av alderspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74


innl edning

2.1.5.6. Fleksibel alderspensjon i kombinasjon med andre ytelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2.1.5.6.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2.1.5.6.2. Fleksibel alderspensjon og sykepenger . . . . . . 75 2.1.5.6.3. Fleksibel alderspensjon og arbeidsavklaringspenger (AAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 2.1.5.6.4. Fleksibel alderspensjon og delvis uføretrygd . . 76 2.1.5.6.5. Fleksibel alderspensjon og dagpenger . . . . . . . 77 2.1.5.6.6. Fleksibel alderspensjon og offentlig AFP . . . . 77 2.1.5.6.7. Fleksibel alderspensjon og AFP privat sektor . 78 2.1.5.6.8. Fleksibel alderspensjon og gjenlevendepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 2.1.6. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 2.2. Tjenestepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2.2.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 2.2.2. Privat sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 2.2.2.1. Tjenestepensjonsordninger i endring . . . . . . . . . 82 2.2.2.2. Obligatorisk tjenestepensjon . . . . . . . . . . . . . . . 83 2.2.2.3. Innskuddspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 2.2.2.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 2.2.2.3.2. Fordeling av risiko og forutsigbarhet . . . . . 83 2.2.2.3.3. Vilkår for medlemskap . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 2.2.2.3.4. Vilkår for uttak av alderspensjon . . . . . . . . 84 2.2.2.3.5. Innskuddssatser i innskuddspensjonsordninger . . . . . . . . . . . . . . . 85 2.2.2.3.6. Innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 2.2.2.3.6.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 2.2.2.3.6.2. Aldersjustert oppstartsprofil . . . . . . . . 89 2.2.2.3.7. Beregning av årlig innskuddsbasert alderspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 2.2.2.3.8. Livsløpsbasert og beregnet etter alleårsregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 2.2.2.3.9 Innskuddsfritak ved uførhet . . . . . . . . . . . . . 92

11


12

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

innh o l d

2.2.2.3.10. Pensjonskapitalbevis ved fratreden . . . . . . 92 2.2.2.3.11. Arv på innskuddspensjonskapitalen . . . . . 93 2.2.2.3.12 Nye lovregler om egen pensjonskonto vedtatt våren 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 2.2.2.3.13. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . 95 2.2.2.4. Ytelsespensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2.2.2.4.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 2.2.2.4.2. Fordeling av risiko og forutsigbarhet . . . . . 97 2.2.2.4.3. Vilkår for medlemskap . . . . . . . . . . . . . . . . 98 2.2.2.4.4. Vilkår for uttak av alderspensjon . . . . . . . . 98 2.2.2.4.5. Beregning av ytelsesbasert alderspensjon . 98 2.2.2.4.5.1. Beregning av årlig ytelsespensjon . . . . 98 2.2.2.4.5.2. Medlemstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 2.2.2.4.5.3. Sluttlønnsprinsipp . . . . . . . . . . . . . . . 101 2.2.2.4.6. Regulering av ytelsesbasert pensjon under utbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2.2.2.4.7. Fripolise ved utmelding før uttak av pensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2.2.2.4.7.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 2.2.2.4.7.2. Fripoliser med fritt investeringsvalg . 103 2.2.2.4.7.3. Forslag om eventuell kompensasjon for overgang til fritt inves­terings­valg . . . . . . . 105 2.2.2.4.8. Konsekvenser av overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon . . . . . . . . 106 2.2.2.4.8.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 2.2.2.4.8.2. Arbeidsgivers endringsadgang/ styringsrett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 2.2.2.4.8.3. Omdanning til ny tjenestepensjonsordning og lukking . . . . . . 107 2.2.2.4.9. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . 107 2.2.2.5. Hybrid tjenestepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2.2.2.5.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 2.2.2.5.2. Fordeling av risiko og forutsigbarhet . . . 109 2.2.2.5.3. Vilkår for medlemskap . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 2.2.2.5.4. Vilkår for uttak av alderspensjon . . . . . . . . 111


innl edning

2.2.2.5.5. Innskuddssatser i hybride tjenestepensjonsordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2.2.2.5.5.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2.2.2.5.5.2. Kvinnetillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 2.2.2.5.5.3. Regulering av hybrid tjeneste pensjon under opptjening . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2.2.2.5.5.4. Hybrid tjenestepensjon med individuelt investeringsvalg . . . . . . . . . . . . . . . 113 2.2.2.5.5.5. Hybrid tjenestepensjon med o-garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 2.2.2.5.5.6. Hybrid tjenestepensjon med garantert regulering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 2.2.2.5.6. Beregning av årlig hybrid tjenestepensjon . 114 2.2.2.5.7. Livsløpsbasert og beregnet etter alleårsregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 2.2.2.5.8. Innskuddsfritak ved uførhet . . . . . . . . . . . . 115 2.2.2.5.9. Pensjonsbevis ved fratreden . . . . . . . . . . . . 116 2.2.2.5.10. Regulering av hybrid tjenestepensjon under utbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2.2.2.5.11. Arv på pensjonsbeholdning . . . . . . . . . . . . 116 2.2.2.5.12. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 2.2.3. Offentlig tjenestepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 2.2.3.1. Offentlig tjenestepensjon i endring . . . . . . . . . . . 117 2.2.3.2. Brutto alderspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2.2.3.2.1. Vilkår for medlemskap . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 2.2.3.2.2. Vilkår for uttak av brutto alderspensjon . . . 119 2.2.3.2.2.1. Årskullene født i 1962 og tidligere . . . 119 2.2.3.2.2.2. Oppsatt bruttopensjon for årskullene født i 1963 og senere . . . . . . . . . . . . 120 2.2.3.2.3. Beregning av brutto alderspensjon . . . . . . . 120 2.2.3.2.3.1. Bruttogaranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 2.2.3.2.3.2 Ytelsesnivå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 2.2.3.2.3.3 Medlemstid, stillingsstørrelse og pensjonsgrunnlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 2.2.3.2.3.4. Sluttlønnsprinsipp . . . . . . . . . . . . . . . . 122

13


14

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

innh o l d

2.2.3.2.3.5. Levealdersjustering . . . . . . . . . . . . . . . 123 2.2.3.2.3.6. Samordning med alderspensjon fra NAV 124 2.2.3.2.3.7. Samordning med folketrygd etter opprinnelig opptjeningsmodell . . . . . . . . . . . . 126 2.2.3.2.3.8. Samordning med folketrygd etter ny opptjeningsmodell . . . . . . . . . . . . . . . . 127 2.2.3.2.3.9. Samordningstillegg . . . . . . . . . . . . . . . 127 2.2.3.2.3.10 Særlig om samordning ved fratreden etter fylte 67 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 2.2.3.2.3.11. Særlig om samordning med AFP i privat sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 2.2.3.2.4. Individuell garanti for årskullene født i 1958 og tidligere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 2.2.3.2.5. Andel av garantitillegg for årskullene født i 1959–1962 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 2.2.3.2.6. Regulering av alderspensjon under utbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 2.2.3.2.7. Oppsatt bruttopensjon ved fratreden . . . . . 133 2.2.3.2.8. Brutto alderspensjon og arbeidsinntekt . . . 134 2.2.3.2.9. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 2.2.3.3. Ny offentlig tjenestepensjon – påslagspensjon . . 136 2.2.3.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2.2.3.3.2. Vilkår for medlemskap . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 2.2.3.3.3. Vilkår for uttak av påslagspensjon . . . . . . . . 137 2.2.3.3.4. Opptjeningssatser i påslagspensjons ordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 2.2.3.3.5. Alleårsprinsipp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137 2.2.3.3.6. Nettopensjon uten samordning . . . . . . . . . 138 2.2.3.3.7. Beregning av årlig påslagspensjon . . . . . . . 138 2.2.3.4. Betinget tjenestepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 2.2.3.4.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 2.2.3.4.2. Opptjeningssats for betinget tjenestepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 2.2.3.4.3. Beregning og uttak av betinget tjenestepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141


innl edning

2.2.3.4.4. Oppsatt påslagspensjon og betinget tjenestepensjon for tid etter 2019 . . . . . . . . . . . . . 141 2.2.3.5. Oppsatt bruttopensjon for medlemstid før 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.2.3.5.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.2.3.5.2. Beregning av oppsatt bruttopensjon . . . . . . 142 2.2.3.5.3. Levealdersjustering av oppsatt bruttopensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 2.2.3.5.4. Uttak av oppsatt bruttopensjon . . . . . . . . . . 142 2.2.3.6. Overgangsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2.2.3.6.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2.2.3.6.2. Tillegg for opptjening før 2011 – årskullene født i 1963–1967 . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2.2.3.6.3. Overgangstillegg i ny offentlig tjenestepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 2.2.3.6.4. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 2.3. Alderspensjon fra private ordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 2.3.1. Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 2.3.2. Boligsparing for Ungdom (BSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 2.3.3. Individuell pensjonsspareavtale (IPS) . . . . . . . . . . . . . 147 2.3.4. Aksjesparekonto (ASK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 KAPITTEL 3 AFP – avtalefestet pensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 3.2. AFP i Fellesordningen i privat sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 3.2.1. Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 3.2.2. De viktigste individuelle vilkårene i AFP . . . . . . . . . . . 151 3.2.3. Beregning og sammensetning av AFP . . . . . . . . . . . . 153 3.2.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 3.2.3.2. To-nivå-uttak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 3.2.3.3. Levealdersjustering av AFP-påslaget . . . . . . . . . . 155 3.2.3.4. Beregning av kompensasjonstillegg . . . . . . . . . . 156 3.2.4. Nivået på AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 3.2.5. Inntekt etter uttak av AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

15


16

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

innh o l d

3.2.6. Spesielt om arbeidstakere i utlandet . . . . . . . . . . . . . . 159 3.2.7. Samordning av offentlig tjenestepensjon med AFP . 160 3.2.8. Regulering av AFP under utbetaling . . . . . . . . . . . . . 160 3.2.9. Finansiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 3.2.10. Regnskapsføring av AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 3.2.11. AFP – konsekvenser for alderspensjonen . . . . . . . . . 161 3.2.12. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

3.3. Utredning av mulig ny AFP-ordning i privat sektor . . . . . . . . . 163 3.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 3.3.2. Felles mål for en fremtidig AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 3.3.3. Ramme for ny AFP-modell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 3.4. AFP i offentlig sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 3.4.1. Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 3.4.2. AFP i offentlig sektor – årskullene født i 1962 og tidligere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 3.4.2.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 3.4.2.2. AFP i perioden 62–65 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.4.2.2.1. Vilkår for rett til AFP i perioden 62–65 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.4.2.2.2. Beregning og sammensetning av AFP . . . . 167 3.4.2.2.2.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 3.4.2.2.2.2. Begrensning på at AFP maksimalt kan utgjøre 70 prosent av tidligere inntekt . . . 168 3.4.2.3. AFP i perioden 65–67 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3.4.2.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3.4.2.3.2. Vilkår for rett til AFP i perioden 65–67 år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3.4.2.3.3. Beregning og sammensetning av tjenestepensjonsberegnet AFP . . . . . . . . . . . . . . . . 170 3.4.2.4. Konsekvenser for alderspensjonen . . . . . . . . . . . 171 3.4.2.5. Inntekt etter uttak av AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.4.2.5.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 3.4.2.5.2. Statlig sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172


innl edning

3.4.2.5.3. Kommunal sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 3.4.2.6. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 3.4.3. Planlagt fremtidig AFP i offentlig sektor – årskullene født i 1963 og senere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 3.4.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 3.4.2.2. De viktigste individuelle vilkårene for rett til ny AFP i offentlig sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3.4.3.3. Beregning og sammensetning av fremtidig AFP i offentlig sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3.4.3.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3.4.3.3.2. Overgangstillegg for årskullene 1963–1970 176 3.4.3.4. Regulering av fremtidig AFP under utbetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 3.4.3.5. Betinget tjenestepensjon for de som ikke fyller vilkårene for ny AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 3.4.3.6. Forbehold hva gjelder endrede forutsetninger for AFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 3.4.3.7. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Kapittel 4 Pensjonsordninger utenfor skatteloven . . . . . . . . . . 179 4.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 4.2. Vilkår og retningslinjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 4.3. Privat sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 4.3.1. Førtidspensjon og gavepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 4.3.1.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 4.3.1.2. Policy, beregning og sammensetning av førtidspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 4.3.1.3. Gavepensjon og AFP i privat sektor . . . . . . . . . . . 183 4.3.1.4. Sluttpakke i stedet for gavepensjon? . . . . . . . . . . 184 4.3.1.4.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 4.3.1.4.2. Policy, beregninger og sammensetning av sluttpakke . . . . . . . . . . . . . . . . 185 4.3.1.4.3. Sluttpakke og omstilling . . . . . . . . . . . . . . . . 185 4.3.2. Alderspensjon for lønn over 12 G . . . . . . . . . . . . . . . . 186 4.3.2.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

17


18

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

innh o l d

4.3.2.2. Policy, beregning og sammensetning . . . . . . . . . 187 4.3.3. Pensjonsordninger med garanti om et totalt ytelsesnivå 188 4.4. Offentlig sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 4.4.1. Førtidspensjon og gavepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 4.4.1.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 4.4.1.2. Policy, beregning og sammensetning . . . . . . . . . 189 4.4.1.3. Gavepensjon og omstilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 4.4.2. Alderspensjon for lønn over 12 G . . . . . . . . . . . . . . . . 191 4.4.2.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 4.4.2.2. Policy, beregning og sammensetning . . . . . . . . . 191 4.5. Finansiering av førtidspensjon, gavepensjon og pensjon for lønn over 12 G . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 4.5.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 4.5.2. Forsikret løsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 4.5.3. Driftspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 4.5.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194 4.5.3.2. Avløsning av driftspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 4.5.4. Kompensasjon i form av økt lønn . . . . . . . . . . . . . . . . 196 4.6. Uførepensjonsdekning utenfor skatteloven . . . . . . . . . . . . . . 197 4.6.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 4.6.2. Uførepensjonsdekninger for lønn over 12 G . . . . . . . 197 4.6.2.1. Forsikret løsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 4.6.2.1.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 4.6.2.1.2.Utbetaling direkte til den ansatte . . . . . . . . . 197 4.6.2.1.3. Utbetaling til bedriften . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 4.6.2.1.4. Uføreforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 4.6.2.2. Uførepensjon over drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 4.6.2.3. Kompensasjon i form av økt lønn . . . . . . . . . . . . 199 4.7. Etterlattedekninger for lønn over 12 G . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Kapittel 5 Uføreytelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 5.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201


innl edning

5.2. Uføreytelser fra folketrygden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 5.2.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 5.2.2. Arbeidsavklaringspenger (AAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 5.2.2.1. Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 5.2.2.2. Vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 5.2.2.2.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 5.2.2.2.2. Nedsatt arbeidsevne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 5.2.2.2.3. Alder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 5.2.2.2.4. Forutgående medlemskap i folketrygden og opphold i Norge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 5.2.2.2.5. Aktivitetskrav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 5.2.2.2.6. Behov for bistand til å skaffe/ beholde arbeid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 5.2.2.2.7. Meldeplikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 5.2.2.3. Beregning av arbeidsavklaringspenger . . . . . . . 206 5.2.2.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 5.2.2.3.2. Minsteytelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 5.2.2.3.3. Særlige regler for unge uføre . . . . . . . . . . . . 207 5.2.2.3.4. Barnetillegg og tilleggsstønader . . . . . . . . . 207 5.2.2.4. Arbeidsavklaringspenger og samtidig arbeid . . 207 5.2.2.5. Reduksjon av arbeidsavklaringspenger på grunn av ytelser fra arbeidsgiver . . . . . . . . . . . . . . 208 5.2.2.5.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 5.2.2.5.2. Etterlønn, sluttpakke e.l. . . . . . . . . . . . . . . . 208 5.2.2.5.3. Gavepensjon, førtidspensjon m.m. . . . . . . . 209 5.2.2.6. Stønadsperiode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 5.2.2.7. Skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 5.2.3. Uføretrygd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 5.2.3.1. Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 5.2.3.2. Vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 5.2.3.2.1. Nedsatt inntektsevne p.g.a. sykdom, skade eller lyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 5.2.3.2.2. Hensiktsmessig behandling og tiltak . . . . . 212 5.2.3.2.3. Alder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 5.2.3.2.4. Medlemskap i folketrygden . . . . . . . . . . . . . 212

19


20

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

innh o l d

5.2.3.3. Beregning og sammensetning av uføretrygden . 213 5.2.3.3.1 Hovedregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 5.2.3.3.2. Avkortning for mindre enn full trygdetid . . 214 5.2.3.3.3. Minsteytelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 5.2.3.3.4. Særregler for unge uføre . . . . . . . . . . . . . . . 214 5.2.3.3.5. Barnetillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 5.2.3.4. Fastsetting og endring av uføregrad . . . . . . . . . . 215 5.2.3.5. Uføretrygd og arbeidsinntekt . . . . . . . . . . . . . . . . 215 5.2.3.6. Skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 5.2.3.7. Avkortning for ytelser fra arbeidsgiver . . . . . . . . 217 5.2.3.7.1. Gavepensjon/førtidspensjon . . . . . . . . . . . . 217 5.2.3.7.2. Sluttpakke/etterlønn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 5.2.3.8. Overgang til alderspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 5.2.3.9. Levealdersjusteringen av alderspensjon til tidligere mottakere av uføretrygd . . . . . . . . . . . . . . 218 5.2.3.10. Uføretrygd og forholdet til AFP i privat sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 5.2.3.11. Uføretrygd og forholdet til ny offentlig AFP . . . 222 5.2.3.12. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 5.3. Uførepensjon fra tjenestepensjonsordninger . . . . . . . . . . . . . . 223 5.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 5.3.2. Privat sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 5.3.2.1. Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 5.3.2.2. Vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 5.3.2.2.1. Uføregrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 5.3.2.2.2. Ikke krav om varig uførhet . . . . . . . . . . . . . . 225 5.3.2.2.3. Godkjent helseerklæring eller karenstid? . . 225 5.3.2.3. Beregning av uførepensjonen . . . . . . . . . . . . . . . 225 5.3.2.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 5.3.2.3.2. Barnetillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 5.3.2.3.3. Fradrag for uførepensjon fra tidligere arbeidsforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226 5.3.2.3.4. Øvre grense for utbetalt midlertidig uførepensjon i AAP-perioden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227


innl edning

5.3.2.4. Sjelden reserveoppbygging og pensjonsbevis ved fratreden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 5.3.2.5. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 5.3.3. Offentlig sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5.3.3.1. Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5.3.3.2. Vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5.3.3.2.1 Ikke krav om varig uførhet . . . . . . . . . . . . . . 230 5.3.3.2.2. Uføregrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 5.3.3.2.3. Karenstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 5.3.3.3. Beregning av uførepensjonen . . . . . . . . . . . . . . . . 231 5.3.3.3.1. Nettopensjon og ytelsesnivå . . . . . . . . . . . . . 231 5.3.3.3.2. Tillegg i enkelte tilfeller der folketrygden ikke yter uføretrygd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 5.3.3.3.3. Medlemstid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 5.3.3.3.4. Beregning fra deltidsansatte . . . . . . . . . . . . . 232 5.3.3.3.5. Barnetillegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 5.3.3.4. Oppsatt uførepensjon ved fratreden . . . . . . . . . . 232 5.3.3.5. Vilkår for rett til oppsatt uførepensjon . . . . . . . . . 232 5.3.3.5.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 5.3.3.5.2. Innvilget varig uførepensjon fra folketrygden 233 5.3.3.5.3. Uføregrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 5.3.3.5.4. Beregning av oppsatt uførepensjon . . . . . . . 233 5.3.3.6. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 5.4. Uføreytelser for private ordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 5.4.1. Uførerente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 5.4.2. Uføreforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 5.4.3. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Kapittel 6 Etterlattepensjon og livsforsikring . . . . . . . . . . . . . 236 6.1. Etterlattepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 6.1.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 6.1.2. Folketrygden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 6.1.2.1. Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 6.1.2.2 Folketrygdens ytelser til etterlatte – forslag til reform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

21


22

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

innh o l d

6.1.2.3.Vilkår for rett til ektefellepensjon . . . . . . . . . . . . . 238 6.1.2.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 6.1.2.3.2. Gjenlevende ektefelle/registrert partner . . . 239 6.1.2.3.3. Gjenlevende samboer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 6.1.2.3.4. Gjenlevende fraskilt ektefelle . . . . . . . . . . . 239 6.1.2.3.5. Gjenlevende tidligere samboer . . . . . . . . . . 240 6.1.2.4. Beregning av ektefellepensjonen . . . . . . . . . . . . 240 6.1.2.5. Ektefellepensjon og arbeidsinntekt . . . . . . . . . . . 240 6.1.2.6. Bortfall av ektefellepensjon dersom man har egen uføretrygd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 6.1.2.7. Bortfall av ektefellepensjon ved uttak av egen alderspensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 6.1.2.7.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 6.1.2.7.2. Gjenlevende født i 1953 eller tidligere med egen alderspensjon . . . . . . . . . . . . . 242 6.1.2.7.3. Gjenlevende født i 1954–1957 med uttak av egen alderspensjon før 2020 . . . . . . 242 6.1.2.7.4. Gjenlevende født i 1954 og senere med uttak av egen alderspensjon med virkning fra 01.01.2020 eller senere . . . . . . . 243 6.1.2.7.5. Valget mellom fleksibel alderspensjon og ektefellepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244 6.1.2.8. Bortfall av ektefellepensjon ved uttak av AFP . . 245 6.1.2.8.1 . AFP i offentlig sektor for årskullene født i 1962 eller tidligere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 6.1.2.8.2. AFP i privat sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 6.1.2.9. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 6.1.3. Ektefelle/samboerpensjon gjennom arbeidsforhold . . 247 6.1.3.1. Privat sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 6.1.3.1.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 6.1.3.1.2. Vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248 6.1.3.1.3. Bortfall av ektefellepensjon grunnet nytt ekteskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 6.1.3.1.4. Beregning av ektefelle- og samboerpensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249


innl edning

6.1.3.1.5. Dødsfall etter utmelding av tjenestepensjonsordningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 6.1.3.1.6. Ektefelle-/ samboerpensjon og arbeidsinntekt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 6.1.3.1.7. Arv på innskuddspensjonskapital . . . . . . . . 250 6.1.3.2. Offentlig sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 6.1.3.2.1. Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 6.1.3.2.2. Vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 6.1.3.2.2.1. Personkrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 6.1.3.2.2.2. Karensbestemmelse . . . . . . . . . . . . . . . 252 6.1.3.2.2.3. Vilkår for rett til oppsatt ektefellepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 6.1.3.2.3. Beregning av ektefellepensjonen . . . . . . . . . 253 6.1.3.2.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253 6.1.3.2.3.2. Beregning av netto ektefellepensjon . . 254 6.1.3.2.3.3. Beregning av brutto ektefellepensjon som er behovsprøvd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 6.1.3.2.3.4. Beregning av brutto ektefellepensjon som ikke er behovsprøvd . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 6.1.3.2.3.5. Endrede regler for enkemenn . . . . . . . 255 6.1.3.2.3.6. Når gjenlevende har egen pensjon . . . 256 6.1.3.2.3.7. Beregning av oppsatt ektefellepensjon 256 6.1.3.2.3.8. Tips og kommentarer . . . . . . . . . . . . . 257 6.1.4. Ektefellepensjon fra private spareordninger . . . . . . . . 257 6.2. Barnepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 6.2.1. Folketrygden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 6.2.1.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 6.2.1.2. Vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 6.2.1.2.1. Personkrets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 6.2.1.2.2. Medlemskap i folketrygden . . . . . . . . . . . . . 259 6.2.1.3. Beregning av barnepensjon . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 6.2.2. Barnepensjon gjennom arbeidsforhold . . . . . . . . . . . 260 6.2.2.1. Privat sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 6.2.2.1.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

23


24

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

6.2.2.1.2. Vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 6.2.2.1.3. Beregning av barnepensjonen . . . . . . . . . . . 260 6.2.2.1.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 6.2.2.1.3.2. Eventuell fripolise ved fratreden? . . . . 260 6.2.2.1.3.3. Arv på innskuddspensjonskapital . . . . 261 6.2.2.2. Offentlig sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 6.2.2.2.1. Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 6.2.2.2.2. Vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 6.2.2.2.3. Beregning av barnepensjon . . . . . . . . . . . . 262 6.2.2.2.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 6.2.2.2.3.2. Beregning av oppsatt barnepensjon . . 262 6.2.3. Barnepensjon fra privat pensjonsordning . . . . . . . . . 262 6.3. Livsforsikring gjennom arbeidsforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 6.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 6.3.2. Privat sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 6.3.2.1. Gruppelivsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 6.3.2.2. Livsforsikring i stedet for etterlattepensjon . . . . 263 6.3.2.3. Gruppelivsdekningens størrelse . . . . . . . . . . . . . 264 6.3.2.4. Fortsettelsesforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 6.3.2.5. Medforsikret ektefelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 6.3.3. Offentlig sektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 6.3.3.1. Vilkår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 6.3.3.2. Gruppelivsforsikringens størrelse . . . . . . . . . . . . 266 6.3.3.3. Varierende mulighet for fortsettelsesforsikring . 266 6.3.4. Privat livsforsikring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Kapittel 7 Livsfaseøkonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 7.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 7.2. Privatøkonomi i livets ulike faser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 7.3. Inntekt og skatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 7.3.1. Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 7.3.2. Trygdeavgift – en bruttoskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 7.3.3. Trinnskatt – en bruttoskatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 7.3.4. Skatt på alminnelig inntekt – nettoskatt . . . . . . . . . . . 271


innl edning

7.3.5. Særskilt skattefradrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 7.4. Økonomi og sparing i ulike aldre og livsfaser . . . . . . . . . . . . . 273 7.4.1. Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273 7.4.2. 20-årene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 7.4.2.1. Alderspensjonen fra folketrygden . . . . . . . . . . . . 274 7.4.2.2. Alderspensjon gjennom arbeidsforhold . . . . . . . 274 7.4.2.3. Private spareordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 7.4.3. 30-årene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276 7.4.3.1. Alderspensjonen fra folketrygden . . . . . . . . . . . . 276 7.4.3.2. Alderspensjon gjennom arbeidsforhold . . . . . . . 277 7.4.3.3. Private spareordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 7.4.4. 40-årene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278 7.4.4.1. Alderspensjonen fra folketrygden . . . . . . . . . . . . 278 7.4.4.2. Alderspensjon gjennom arbeidsforhold . . . . . . . 279 7.4.4.3. Private spareordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 7.4.5. 50-årene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 7.4.5.1 . Alderspensjonen fra folketrygden . . . . . . . . . . . . 280 7.4.5.2. Alderspensjon og AFP gjennom arbeidsforhold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 7.4.5.3. Private spareordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 7.4.6. 60-årene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281 7.4.6.1. Alderspensjonen fra folketrygden . . . . . . . . . . . . 281 7.4.6.2. Alderspensjon gjennom arbeidsforhold . . . . . . . 281 7.4.6.3. Private spareordninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 7.5. Kort oppsummert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 Kapittel 8 Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

25


26

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

Takk

Vi vil gjerne rette en stor takk til vår redaktør Unn Kløve for gode inn­spill, kreativitet, tålmodighet og – ikke minst – entusiasme og engasjement. I tillegg fortjener også Carsten Berg Høgenhoff i Høgenhoff Media en minst like stor takk for tålmodighet, oppriktig engasjement og gode, treffende illustrasjoner.


innl edning

Innledning

Første utgave av denne pensjonsboken kom i 2010. Vårt utsagn om at pensjon aldri før har vært mer aktuelt, gjelder i minst like stor grad i dag. Endringene er mange og informasjonsbehovet stort. Vi får stadig spørsmål om hvor man kan finne en forståelig og samlet oversikt over emnet. Boken er skrevet i håp om å dekke dette behovet. Samtidig er vårt inntrykk at mange oppfatter temaet som litt kjedelig, komplisert og uoversiktlig. Vårt håp er at leseren av boken skal sitte igjen med en annen opplevelse. Ved bruk av praktiske eksempler og illustrasjoner har vi forsøkt å vise sammenhengen i reg­lene. Vi har også lagt vekt på at de ulike kapitlene skal kunne leses uavhengig av hverandre. Pensjon – angår alle! Vi møter stadig unge mennesker som lurer på hvorfor de skal bry seg om pensjon; alderdommen ligger jo så langt frem i tid? Dersom man kun tenker på pensjon som alderspensjon, er dette i og for seg riktig. For mange er alderdommen – i antall år – langt frem i tid, og det finnes mange måter å spare på. Utdanning er en form for investering, og nedbetaling på boliglån er en av mange spareformer. Men pensjon er mer enn bare alderspensjon. – Hva om en ulykke eller noe annet uventet skulle inntreffe i morgen? Uførepensjon og etterlattepensjon er også pensjon. Temaet pensjon er derfor viktig for alle – uansett alder. Enten spørsmål om pensjon stilles med tanke på å sikre inntekt i eldre år eller i andre situasjoner, kan inntekten komme fra f­ ølgende tre kilder:

27


28

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

• folketrygden, • ordninger gjennom arbeidsforhold, og • private ordninger. Disse tre inntektskildene omtales ofte som de tre pilarene for økonomisk sikkerhet. Vår erfaring er at altfor mange begynner med den siste pilaren. Før man kan ta stilling til om man trenger private ordninger eller ikke, må man imidlertid ha oversikt over hva man vil få fra de to første inntektskildene. Hvert av bokens hovedkapitler bygger derfor på denne tredelingen.

Pensjon og pensjonsreform – hvor står vi, hvor går vi? Folketrygden Med ny folketrygd og fleksibel alderspensjon har vi fått nye valgmuligheter som innebærer en helt ny tankegang omkring pensjonsspørsmål. Tidligere var man vant til å tenke pensjon relatert til fratreden fra yrkeslivet. Nå kan man imidlertid ta ut alderspensjonen helt uavhengig av dette. Med de nye reglene er det derfor ikke nødvendigvis et spørsmål om når man skal gå av med pensjon, men når man skal ta ut sin pensjon. Man kan altså motta full lønn og samtidig ta ut full alderspensjon. Vurderingen av spørsmålet om å ta ut pensjon er dermed ikke bare aktuelt for senioren som ønsker å tilbringe eldre år som señor i Spania, men også for den «grå panteren» som isteden velger å fortsette å jobbe. For årskullene fra og med 1944-kullet beregnes en noe lavere årlig alderspensjon fra folketrygden enn tidligere. Dette kalles levealdersjustering, og skyldes at vi forventes å leve lenger, og dermed også å motta alderspensjonen lenger. Med pensjonsreformen ble det i tillegg innført ny og lavere regulering av løpende alderspensjon fra folketrygden.


innl edning

Sist, men ikke minst, ble det innført nye regler for beregning av alderspensjonen fra folketrygden for de som er født i 1954 og senere. Den tidligere uførepensjonsordningen i folketrygden ble fra 2015 erstattet med en ny uføretrygd. Uføretrygden skattlegges som lønns­ inntekt og det gjelder andre regler for kombinasjon av ny uføre­trygd og inntekt enn hva som gjaldt etter tidligere regler. Det blir også arbeidet med endring av reglene for folketrygd­ ytelser til etterlatte. AFP Fra 2011 ble de tre tidligere AFP-ordningene i privat sektor slått sammen til en felles ordning; Fellesordningen for AFP. AFP i privat sektor er nå utformet som et livsvarig påslag til folketrygdens alders­ pensjon, og kan som hovedregel tas ut fra fylte 62 år. Reglene for AFP i privat sektor speiler langt på vei endringene som er innført i folketrygden. På samme måte som for alderspensjon fra folke­ trygden er det ikke nødvendigvis et spørsmål om når man skal gå av med AFP, men når man skal ta ut sin AFP. For ansatte født i 1962 eller tidligere som er omfattet av offentlig AFP, blir AFP-ordningen i all hovedsak videreført som før, med unntak av lavere regulering på AFP under utbetaling. For disse årskullene vil offentlig AFP fremdeles være en korttidsytelse som forutsetter hel eller delvis fratreden før fylte 67 år. De samme avkortingsregler som tidligere vil også gjelde for denne offentlige AFP-ordningen. For årskullene født i 1963 og senere vil det imidlertid innføres en ny AFP-ordning i offentlig sektor. Intensjonen er at denne ordningen, – som i praksis først vil bli aktuell i 2025, når det første årskullet fyller 62 år – i hovedsak skal følge de samme prinsipper og regler som AFP-ordningen i privat sektor. Tjenestepensjon Reglene for alderspensjon fra tjenestepensjonsordninger i privat og offentlig sektor har frem til nå vært svært ulike. Fra 2020 inn­ føres imidlertid ny alderspensjon i offentlige ordninger, påslagspensjon, for alle som er født i 1963 og senere. På samme måte som

29


30

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

­rdningene i privat sektor, vil den nye påslagspensjonen speile o ­hovedprinsippene i pensjonsreformen: Fleksibel pensjonsalder fra 62 år, ingen avkortning av alderspensjonen for annen inntekt, og det skal alltid lønne seg pensjonsmessig og økonomisk å jobbe. Når det gjelder årskullene født i 1962 og tidligere som er omfattet av offentlig tjenestepensjon, vil bruttoordningen videreføres. Også denne ordningen ble i forbindelse med pensjonsreformen endret ved at det ble gjort nødvendige tilpasninger til de nye reglene i folketrygden. Alderspensjon fra offentlige tjenestepensjonsordninger blir levealdersjustert, og løpende alderspensjon blir regulert lavere enn tidligere. Det har også kommet viktige endringer i samordnings­ reglene.

AFP

TTE RLA N TE SJO ET EN P D SRT I FØ ON N J NE PENS AN

UFØREYTELSER

ALD E RS PE N S JO N

Kort oppsummert…

PRIVATE

De største og viktigste endringene som følge av Pensjonsreformen er nå gjennomført, men fremdeles gjenstår det noe. Alle endringene gjør temaet pensjon både utford­ rende og spennende. Vår påstand er at «pensjon» angår alle, og faktisk er mulig å forstå. – Vi håper du er enig, og blir motivert til å ta tak i egen pensjonsøkonomi etter å ha lest boken vår.

FRA ER ORDNING

GJENNOM D FORHOL ARBEIDS

FRA RYGDEN

FOLKET

Endring ett sted medfører endring et annet sted


Inntektssikring og sparing

1.1. Innledning Ordninger som skal sikre økonomisk trygghet ved midlertidig eller varig bortfall av inntekt omfatter mange typer ytelser og kommer normalt fra flere kilder. For de fleste er den viktigste kilden til øko­ nomisk sikring folketrygden og andre offentlige ytelser. Disse ord­ ningene omfatter både korttidsytelser og langtidsytelser. Med kort­ tidsytelser menes ytelser som sykepenger, fødselspenger, dagpenger, sosialstønad mv. Med langtidsytelser menes ytelser som alderspen­ sjon, uføretrygd og etterlattepensjon.

?

k ap i tt e l 1

kapittel 1


32

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

k ap i tt e l 1

I tillegg kommer ordninger gjennom arbeidsforhold i form av lov­ bestemte ytelser som sykepenger i arbeidsgiverperioden, obligato­ risk tjenestepensjon og yrkesskadeforsikring. Mange bedrifter har pensjons- og forsikringsordninger for sine ansatte som langt over­ stiger lovens minimumskrav. I denne boken vil vi primært omtale langtidsytelsene, dvs. pensjons­ ytelser som har til hensikt å kompensere for (lang)varig inntekts­ bortfall. For mange oppleves pensjon som et sammensatt og komplisert tema. En utfordring kan være at man hverken helt vet hva man skal spørre om, eller hvor man skal henvende seg med sine spørsmål. Mange forbinder temaet pensjon kun med alderspensjon, og sky­ ver planlegging av denne foran seg fordi det ligger langt frem i tid. For de yngre er dette riktig nok når det gjelder alderspensjon, men begrepet «pensjon» omfatter langt mer enn det. Pensjon fra folke­ trygden skal også sikre inntektsbortfall som følge av arbeidsuførhet og forsørgers død. Når det gjelder pensjon gjennom arbeidsforhold – tjeneste­ pensjonsordninger – er det stor variasjon i hva ordningene omfatter. Vår erfaring er at mange slett ikke vet hvilke ordninger de faktisk har gjennom sitt arbeidsforhold.


ka pi tte l 1 – i n n t ek t s s ik r ing o g s p ar ing

1.2. Tre hovedpilarer 1.2.1. Innledning Man sier gjerne at vi har tre «hovedpilarer» i vårt økono­ miske sikkerhetsnett: Ytelser / N fra folketrygden, gjennom JO S N EPE TJENEST ER G IN R IK S arbeidsforhold og i form av pri­ FOR M GJENNO D vate ordninger. Uansett hvilken FORHOL ARBEIDS livsfase eller situasjon man er i, er det viktig å vite hva de ulike N/ pilarene gir av dekning. Først da PENSJO ET SIKKERH GDEN har man tilstrekkelig grunnlag LKETRY FRA FO for å kunne vurdere behovet for ytterligere sparing og/eller for­ sikringsdekning. Som det følger av illustra­ sjonen, ligger folketrygden i bun­nen som en generell sikring for alle. Deretter kommer tjeneste­ pensjon og forsikringsordnin­ ger fra eventuelle nå­værende og tidligere arbeidsforhold. Den tredje pilaren i vårt økonomiske sikkerhetsnett er private ordninger i form av tilleggssparing og forsikring. Hvorvidt det er behov for sistnevnte vil naturlig nok både være avhengig av hva man allerede er beret­ tiget til gjennom folketrygden og arbeidsforhold, samt den enkeltes privat­økonomiske situasjon så som livsfase, tilvent levestandard, løpende utgifter, forpliktelser med mer. PARING/ PRIVAT S RING IK S R O F

k ap i tt e l 1

For å vite om man er tilstrekkelig sikret økonomisk i tilfelle bort­ fall av ordinær inntekt, må man først få oversikt over hva man alle­ rede ligger an til å få gjennom så vel folketrygden som tidligere og nåværende arbeidsforhold.

33


34

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

k ap i tt e l 1

1.2.2. Folketrygden Folketrygden kan sies å være en felles offentlig og obligatorisk for­ sikringsordning for innbyggerne i Norge. Den omfatter blant annet pensjonsytelser i form av alderspensjon, uføretrygd, barnepensjon og pensjon til gjenlevende. Rettigheter i henhold til folketrygdloven vurderes og utbetales av NAV. NAV er en forkortelse for Arbeids- og velferdsetaten som ble etablert 1. juli 2006 etter en sammenslåing av den tidligere trygdeetaten, A-etat og sosialkontorene. NAV forvalter om lag en tredjedel av statsbudsjettet gjennom de ulike folketrygd­ ytelsene, barnetrygd og kontantstøtteordningen. Folketrygdens ordninger skal gi en grunnsikring for alle og, til en viss grad, også sikre såkalt «tilvent levestandard». Disse hen­synene ivaretas gjennom regler om garanterte minsteytelser, samtidig som løpende ytelser i utgangspunktet beregnes på bakgrunn av tidli­ gere inntekter. Tilknytningen til, og sammenhengen med, tidligere Det inntekt er imidlertid blitt stadig sva­ s kal allti kere ved at folketrygdens garanterte d lø n minsteytelser har økt, mens kom­ n seg å jo e pensasjonsnivået for høyere inntek­ bbe ter har blitt redusert. Eksempelvis ! kan nevnes at minste pensjons­ nivå opprinnelig var ment å skulle tilsvare ca. 25 prosent av høyeste pensjon. I årene fra 1967 har nivået på minste pensjonsnivå økt relativt kraftig, mens pensjonsopptjening på høyere inntekter er redusert. I dag utgjør minste pensjonsnivå om lag 50 prosent av høyest mulige pensjon med de opprinnelige opp­ tjeningsregler i folke­trygden. En viktig målsetning med de nye pensjonsreglene har vært å sikre større samsvar mellom hva man


ka pi tte l 1 – i n n t ek t s s ik r ing o g s p ar ing

1.2.3. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold Med tjenestepensjon menes den eller de kollektive tjenestepensjons­ ordningene man er omfattet av gjennom arbeidsforhold. Det er p.t. stor forskjell mellom offentlige og private tjenestepensjonsordnin­ ger. Mens alle ansatte i offentlig sektor med en viss minste stillings­ størrelse er medlem av en tjenestepensjonsordning som omfatter alders-, uføre- og etterlattepensjon, er det i privat sektor stor variasjon bedriftene imellom hva gjelder pensjonsordningens form, innhold og verdi. Så lenge kravene i regelverket er oppfylt er det i privat sektor i utgangspunktet opp til den enkelte bedrift å bestemme hvilken pen­ sjonsordning man ønsker å ha. Lov om obligatorisk tjeneste­pensjon (OTP-loven) regulerer minimums­ kravene til pensjonsordningen, mens lov om innskuddspensjon (innskuddspensjonsloven), lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) og lov om foretakspensjon (foretakspensjonsloven) gir nærmere regler om nivå, sammensetning med mer. Fra 2006 er det obligatorisk å ha alderspensjonsordning og inn­ skuddsfritak/premiefritak for ansatte i private bedrifter. Innskudds­ fritak/premiefritak sikrer fortsatt sparing i tilfelle arbeidsuførhet og må ikke forveksles med uførepensjon, som utbetales ved arbeidsufør­ het. Kravet omfatter kun plikt til å sikre fortsatt sparing til frem­tidig alderspensjon for de som er blitt langtidssyke/uføre. Vår ­erfaring er at så godt som alle selskap som etablerte en pensjonsordning først da dette ble obligatorisk, valgte å legge seg på lovens m ­ instekrav. Riktignok har nå «alle» arbeidstakere fått tjeneste­ ­ pensjon, men

k ap i tt e l 1

betaler inn og hva man får igjen. Ikke minst anses dette viktig for å bygge opp under arbeidslinjen. Arbeidslinjen er ment å skulle bidra til at passive stønader erstattes med aktiviserende ytelser i den hen­ sikt å få flest mulig i arbeid. Det skal legges til rette for hjelp til selvhjelp slik at den enkelte selv kan forsørge seg gjennom arbeid. Selvforsørgelse er ikke bare en mulighet, men også en plikt. Trygd som forsørgelse er sånn sett subsidiær til arbeid, og målsetningen er altså flere i arbeid − færre på trygd.

35


36

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

k ap i tt e l 1

mange har altså en pensjonsordning av relativt beskjeden verdi og omfang.

1.2.4. Individuell sparing og forsikring Individuell sparing og forsikring er ordninger den enkelte normalt selv finansierer. Det offentlige motiverer til en viss grad til egen sparing gjennom regler om såkalt skattefavorisert individuell ­ ­sparing til pensjon – IPS-ordningen. Det finnes imidlertid mange måter å spare til alderdommen på. Mens enkelte velger forsikringsprodukter, velger andre å spare til alderdommen gjennom nedbetaling av gjeld, sparing i aksjer, fond etc. Hvilken spareform som passer den enkelte vil avhenge av en rekke faktorer som for eksempel sparehorisont, risikovilje, risiko­ evne, ønsket om fleksibilitet, likviditet og skattemessige forhold.


kapittel 2

trillekoffert_folketrygden.ai

2.1. Folketrygden

k ap i tt e l 2

Alderspensjon FRA GER ORDNIN E T A IV PR

M 2.1.1. Innledning GJENNO HOLD R O F S 2.1.1.1. Generelt ARBEID Den første generelle ordningen med alderspensjon uten behovs­prøving trådte i kraft 1. januar FRA 1959. Ordningen ga rett til en RYGDEN E FOLK T minsteytelse med ektefelle- og barnetillegg fra fylte 70 år. Ved innføring av folketrygden i 1967 ønsket man fortsatt å ivareta behovet for en minste­ sikring, samtidig som man også så behovet for tilleggspensjon utover dette for til en viss grad å sikre pensjonisten tilvent levestandard (standardsikring). Man hadde den gang et mål om at alderspensjonen skulle gi ca. 2/3 av tidligere inntekt på et gjennomsnittlig lønnsnivå. For å ivareta standard­sikringen innførte man tilleggspensjon etter et forsikringsprinsipp ved at pensjonsytelsen skulle stå i forhold til egne innbetalinger til folketrygdsystemet. Tilleggspensjonen var basert på pensjons­opptjening av arbeidsinntekt opp til 8 ganger folketrygdens grunnbeløp (G) og man betalte bare trygdeavgift («forsikringspremie») av den delen av inntekten som var pensjonsgivende.


38

alt d u t r e n g e r å v i te o m pe n s j o n

k ap i tt e l 2

2.1.1.2. Grunnbeløpet i folketrygden Grunnbeløpet er en beregningsfaktor som har betydning for retten til ytelser og for størrelsen på ytelser etter folketrygden. ­Grunnbeløpet fastsettes av Kongen og reguleres årlig med virkning fra 1. mai i samsvar med lønnsveksten. Til grunn for reguleringen legges forventet lønnsutvikling i reguleringsåret. Denne justeres for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsutvikling siste to år. Dato og år

Grunnbeløp per år, kr

Gjennomsnitt per år, kr

1.5.2019

98 858 kr

98 866 kr

1.5.2018

96 883 kr

95 800 kr

1.5.2017

93 634 kr

93 281 kr

1.5.2016

92 576 kr

91 740 kr

1.5.2015

90 068 kr

89 502 kr

1.5.2014

88 370 kr

87 328 kr

1.5.2013

85 245 kr

84 204 kr

1.5.2012

82 122 kr

81 153 kr

1.5.2011

79 216 kr

78 024 kr

1.5.2010

75 641 kr

74 721 kr

1.5.2009

72 881 kr

72 006 kr

1.5.2008

70 256 kr

69 108 kr

1.5.2007

66 812 kr

65 505 kr

1.5.2006

62 892 kr

62 161 kr

Profile for Cappelen Damm

Utdrag: Alt du trenger å vite om pensjon av Nordstoga og Plathe  

Utdrag: Alt du trenger å vite om pensjon av Nordstoga og Plathe