Troubleshooter (kap. 1)

Page 1Peel Andersen Madden Austad

troubleshooter engelsk aktivitetsgrammatikk for den videregĂĽende skolen

bokmĂĽl


Forord Troubleshooter er ikke en bok som tar for seg grammatikken «fra a til å». Den tar heller for seg problem etter problem, slik at du kan finne de tingene du trenger å jobbe med. Derfor har vi forsøkt å unngå for mye «grammatikk-språk» (slikt som «adverbialleddsetninger», «pronominalt suffiks» osv.). De grammatiske forklaringene er gjort knappe og brukes bare der det er helt nødvendig for at du skal forstå hva vi mener. Hovedvekten er i stedet lagt på øvinger. Ved at du selv jobber med oppgaver som belyser problemene fra forskjellige vinkler, tror vi at du lærer mer. Øvingene er mange, og du får mye repetisjon. Noen av øvingene er innfyllingsoppgaver, mens andre oppmuntrer til friere bruk av språket. De mest åpne oppgavene er samarbeidsoppgaver, der du i par eller grupper kan øve inn språket sammen med andre. Symbolet for samarbeidsoppgaver ser slik ut: ● ● ● ●

Hvert av de seks hovedkapitlene rundes av med en individuell oppsummeringsoppgave. Ved å løse denne vil du få oversikt over hva du har lært i kapitlet, og hva du må øve mer på. Symbolet for disse test-deg-selv-oppgavene ser slik ut:

?

Merk: • En asterisk (*) foran et ord eller en setning signaliserer at ordet eller setningen ikke er på korrekt engelsk. • Noen steder skiller vi mellom britisk engelsk (BrE) og amerikansk engelsk (AmE). Vi har laget en fasit til boka, men vi anbefaler at du ikke leter etter løsningene før du har prøvd selv. Husk: Det er bare gjennom egne forsøk på å løse problemene at du lærer.

Vi håper du får nytte av denne boka. Hilsen forfatterne


Innhold Kapittel 1: Substantiver og artikler Substantiver A, an The Test-deg-selv: Substantiver og artikler

s. s. s. s.

6 10 13 18

s. s. s. s. s. s.

20 26 30 35 41 46

s. s. s. s.

48 54 59 62

s. s. s. s. s. s. s.

64 68 75 82 88 94 104

Kapittel 2: Pronomener There eller it? Myself, yourself … Mine, my … Who, whom, whose, which, that Some, any Test-deg-selv: Pronomener

Kapittel 3: Adjektiver og adverb Forskjellen mellom adjektiver og adverb Adjektiver – gradbøying Adverb – gradbøying Test-deg-selv: Adjektiver og adverb

Kapittel 4: Verb Samsvar mellom verbal og subjekt Er subjektet entall eller flertall? Bruk av ing-form Uregelmessige verb Can, could, must, would … Spørsmål og nektelser Test-deg-selv: Verb

3


Kapittel 5: Preposisjoner Stedspreposisjoner Tidspreposisjoner Preposisjoner: To problemomrĂĽder Test-deg-selv: Preposisjoner

s. s. s. s.

106 110 118 122

s. s. s. s. s. s. s.

124 138 143 151 156 163 169

Kapittel 6: Fra ord til tekst Ord til besvĂŚr Ordstilling Staving Tegnsetting Setninger Avsnitt og tekster Test-deg-selv: Ord

INNHOLD

4

Fasit

s. 170


1: Substantiver og artikler


Substantiver FORKLARING

Ord som teacher, house, computer, freedom og fun er substantiver. Hvordan vet vi det? Her er noen trekk ved slike ord som hjelper deg til å avgjøre om de er substantiver.

S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

6

– Et substantiv brukes til å “sette navn på” noe: en person, et sted, en ting, en idé eller en følelse. – Substantiver kan ha flertallsformer (se nedenfor). – Substantiver kan ha eiendomsformer, vanligvis en apostrof (’) og s (Danny’s Chocolate Factory, the girl’s book). – Foran substantiver kan vi ha ord som a, an, the (se nedenfor), my, each, his, this osv., eller et annet substantiv i eiendomsform (a fish, his car, Mary’s friend). Substantiver på engelsk fører ikke til så mange problemer for nordmenn, men noen ting må påpekes.

1 Flertallsformen av et substantiv formes ved å sette -s til slutt

One number, two numbers Enkelte substantiver får -es i flertall (se s. 144). One box, two boxes One family, two families

2 Uregelmessige flertallsformer

Noen få substantiver på engelsk har uregelmessig flertallsform. Du kjenner helt sikkert mange av dem. Her er noen av de vanligste: child – children man – men wife – wives aircraft – aircraft mouse – mice

woman – women life – lives knife – knives foot – feet sheep – sheep


3 Utellelige substantiver

Noen substantiver har ikke flertallsform på engelsk. De er ting man ikke kan telle. Man kan ikke si *five advices eller *some informations. Man må si some advice eller some information. Disse ordene brukes derfor aldri med ubestemt artikkel (a/an):

Eksempler: advice et råd weather et vær

I need advice eller I need some advice. Ikke *I need an advice. Jeg trenger et råd. What weather! Ikke *What a weather! For et vær!

S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

7

Her er en liste over noen slike utellelige substantiver: advice råd knowledge kunnskap(er) baggage bagasje luggage bagasje bread brød medicine medisin cash kontanter money penger change vekslepenger news nyhet(er) evidence bevis permission tillatelse furniture møbler progress framskritt homework lekser scenery landskap information opplysning(er) weather vær jewellery smykker work arbeid

Pass på!

!

(i) Husk at et brød heter a loaf (of bread). (ii) Legg merke til at man kan bruke frasene a bit of og a piece of sammen med news, advice, evidence og information.


ØVINGER:

S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

8

1.1 Finn substantivene i følgende fraser og setninger: a a European city b the red-haired girl c Give me some matches. d I have a house in the country. e A message from my nose to my brain tells me it is spring. f Please tell me the truth. g Racism is a problem in this country. h The soldiers won the battle by their bravery. i The man burst into loud laughter.

1.2 Fyll ut med riktig form av ordet i parentes: a I like London, but there are other b Three-year-olds are fun, but c How many d Her

……………………………

……………………………

e All the

……………………………

……………………………

I like better. (city)

are best! (baby)

do you have? (child)

are too large for these shoes. (foot)

……………………………

on the runway had to return to the terminal

building. (aircraft) f

How many

……………………………

did Henry VIII have? (wife)

1.3 Lag setninger

Sett disse ordene i riktig rekkefølge slik at du lager en setning (det ordet som står sist her, skal også stå sist i den setningen du lager): a I / some / from / need / advice / you. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

b about / we / information / would / like / sports / facilities / please. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

c had / good / in / we / weather / Portugal. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

d can / have / the / to / I / swim / permission / in / river? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….


1.4 Oversett a Den blå bilen er ny; den røde bilen er gammel. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

b Her er et råd: kjøp en ny bil nå. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

c Hun ga meg et råd. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

d Trenger du opplysninger om amerikanske fly? ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

e Vi så fire menn og tolv kvinner.

f

Jeg kjøpte tre kniver og ti sauer.

9

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.5 Samarbeidsoppgave – finn substantiver ●

● ●

a Sitt i grupper på fire, og bruk fem-seks minutter på å finne alle

substantiver i denne teksten og plassere dem i tre kolonner: 1 substantiver i entallsform 2 substantiver i flertallsform 3 ord du ikke er sikker på om er substantiver eller ikke Noen av disse ordene er helt sikkert ukjente for deg. Ikke bry deg om det. Tenk på sammenhengen. There are lots of different kinds of boats, from huge container ships to small rowing-boats. At Aldeburgh in eastern England last summer I saw dozens of yachts and other small boats, most of them with outboard motors. In the old days, of course, the harbour would have been full of fishing-boats of various sizes; today it is full of boats used for leisure and pleasure. The thing I like best about boats is watching the people who use them. There is something elegant and restful about a person who knows exactly what to do in a boat. They seem to move with the boat, adjusting their movements to its rise and fall, however rough the sea. My father prided himself on being able to handle any sort of rowing-boat, and once took part in a race in South Wales in a coracle, which is a tiny round boat made of wickerwork and looking like a basket, and you use a paddle to propel it along the river. On the other hand, there are some people who should never be in a boat, who do not seem to know what to do, and whose faces look miserable. They simply get in the way of everyone else! My friend


Marius Moland is one of those. He is a brilliant footballer and plays the guitar like a god, but put him in a boat of any sort – even a huge car ferry – and he loses all control over his limbs, and his hands and feet, which are usually so nimble, are like sacks of potatoes at the extremities of his body. His eyes stare at you and the message is, “Get me onto dry land as soon as possible!” b Sammenlikn din gruppes lister med en annen gruppes. Diskuter

hva som er riktig.

S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

10

A, an FORKLARING

Bruk av ubestemt artikkel (a/an) er ikke særlig vanskelig på engelsk. Likevel er det et par ting vi bør se på som skaper problemer for norske elever.

1 Skriveregel

Følgende regler gjelder for bruk av a/an: Vi bruker a foran konsonantlyd: a book, a young man Vi bruker an foran vokallyd: an answer, an hour

Pass på!

!

Husk at det er lyden, ikke bokstaven, som er avgjørende! I have an uncle / ŋkəl/ in Seattle. This is a useless/ ju:sləs/ pair of scissors. He is an honest/ ɒnist/ car salesman. Is there a hospital / hɒspitəl/ in this town? She is a UN /ju: en/ representative. This is an unofficial / nə fiʃəl/ report.

2 Ubestemt artikkel på norsk, men ikke på engelsk

Se side 7 (punktet “Utellelige substantiver”).

3 Ubestemt artikkel på engelsk, men ikke på norsk

Vi bruker a/an foran ord som betegner yrke: Tom’s father is a farmer and his mother is a doctor. I want to become an electrician.


ØVINGER:

1.6 Sett inn a eller an. a

……………...........………

old man

b

……………...........………

young woman

c

……………...........………

useful piece of information

d

……………...........………

untidy room

e

……………...........………

university degree

f

……………...........………

European city

g

……………...........………

X-ray

h

……………...........………

horrible mess

i

……………...........………

honest businesswoman

j

……………...........………

impolite doctor

k

……………...........………

MP

l

……………...........………

member of Parliament

1.7 Sett inn a, an eller ingenting i setningene nedenfor. a Patricia speaks French and German and has applied for ……………...........………

job as

……………...........………

interesting work and pays well. She hopes to earn

……………...........………

average of about £200

……………...........………

tourist guide this summer. It’s

……………...........………

b If you are not sure, ask your teacher for c What

……………...........………

……………...........………

advice.

good news. I am glad you are making such

……………...........………

……………...........………

……………...........………

……………...........………

encouraging progress at the moment.

d We’ve been having

given me

week.

terrible weather lately and it has

awful headache. Could you give me

aspirin?

1.8 Sett de ordene som står nedenfor, inn i de åpne rommene, med eller uten a/an.

boring job, awful weather, some advice, good news, great progress, useful information, exciting work a Margaret loves her new job with the police. She says it is …………………………………...................................................……………………………

. Earlier she had

…………………………………...................................................……………………………

in an office.

S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

11


b “Look at the rain! What

!”

………………………………….............................................……………………

c Mike doesn’t know what he is going to do next year when he

finishes school, so he will go to see the student councellor to get …………………………………...................................................……………………………

. The adviser will

probably give him some booklets that contain …………………………………...................................................……………………………

.

d Your school work is showing considerable improvement, so your

teacher says: “You have made

………………………………….......................………………………

since January.” When your parents hear the news they will be delighted and exclaim: “That is really

…………………………………......................………

S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

12 1.9 Oversett a Han var så sulten at han kunne spise et helt brød. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

b De hadde aldri sett et slikt vær. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

c Han syntes dette var et vanskelig arbeid. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

d Han bad om et råd, men fikk bare stillhet til svar. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

e Susan vil bli skuespiller. Før ønsket hun å bli lærer. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

1.10 Samarbeidsoppgave – What would you like to be? ●

● ●

Arbeid to og to og lag setninger etter mønsteret i eksemplet nedenfor. Husk å begrunne hvorfor du foretrekker det ene alternativet!

Eksempel: – Would you rather be a young child or an adult? – I think I’d rather be a child. – Why? – Because children don’t have to worry about … officer/private soldier employer/employee

athlete/sports fan teacher/student

!”


The FORKLARING

Her ser vi på de tilfellene der vi på norsk bruker bestemt artikkel, men der engelsktalende ikke bruker the.

1 Abstrakte ord med generell betydning: life, love, death, time, society, nature o.a.

– Society is hard to change. Samfunnet er vanskelig å forandre. – A brave man fears neither life nor death. En tapper mann frykter verken livet eller døden. – We must learn to live in harmony with nature. Vi må lære å leve i harmoni med naturen.

2 Flertallsord med generell betydning

– Prices have gone up again. Prisene har steget igjen. – Times have changed. Tidene har forandret seg. – Cars use the left lane, bicycles the right. Bilene bruker venstre fil, syklene høyre.

3 Ord som betegner institusjoner – church, college, class, hospital, school, prison

– She goes to church every Sunday. Hun går i kirken hver søndag. – The children go to school. Barna går på skolen. – Father was sent to hospital. Far ble sendt til sykehuset.

4 Ord for måltider – breakfast, lunch, dinner, supper o.a.

– Dinner is ready! Middagen er ferdig!

5 Ukedager, årstider og spesielle høytider – Monday, spring, Christmas o.a.

– Christmas is such a happy time. Jula er slik en hyggelig tid.

S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

13


– Friday came, and no letter had arrived. Fredagen kom, og det var ikke kommet noe brev. – Easter is my favourite holiday. It marks the arrival of spring. Påsken er min favoritthelg. Den varsler at våren kommer.

Pass på!

!

Du vil kanskje innvende at du har sett alle de ordene vi har nevnt i punktene ovenfor, med bestemt artikkel the. Det stemmer, for i de tilfellene der vi snakker om spesifikke eksemplarer av kjærlighet, samfunn, kirker osv., bruker vi the. Her er noen eksempler som illustrerer hva vi mener: – Love is a wonderful thing! Kjærligheten er en vidunderlig ting! Her snakker vi generelt og bruker ikke the.

S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

14

men: – “The love you give away is the only love you keep.” (Elbert Hubbard) Den kjærligheten du gir, er den eneste kjærligheten du beholder. Her snakker vi om en spesifikk type kjærlighet, og derfor må vi bruke the. Her er flere eksempler: – She went to church every Sunday. Hun gikk i kirken hver søndag. – The church was closed for repairs. Kirken var lukket på grunn av reparasjoner. – Prices have increased again. Prisene har steget igjen. – The prices being charged at this restaurant are very high. Prisene de tar på denne restauranten, er veldig høye.

ØVINGER:

1.11 Sett inn the der det er nødvendig i mellomrommene nedenfor. a We had sports day at

…………………………

school on

…………………………

Monday

before last and my best friend, Martin, broke his arm. An ambulance was called to rushed to

…………………………

…………………………

school and Martin was

hospital. I visited him at

…………………………

hospital today and he said he should be returning to

…………………………

school next week. b

…………………………

scenery here is really beautiful. We really should

spend more time in

…………………………

countryside.

…………………………

Nature

has so much to offer us, if only we had ………………………… time to enjoy it.


c As a child I loved to go to …………………………

…………………………

church everything was so quiet and peaceful. It was

for me a pleasant retreat from …………………………

d “That

…………………………

noise and stress of

school and home.

…………………………

men do not learn very much from

lessons of history is …………………………

church on Sundays. Inside

…………………………

lessons that

…………………………

most important of all

…………………………

history has to teach.”

(George Orwell)

go by

…………………………

got stuck in f

…………………………

train. The last time I went by

…………………………

You can fool some of and all

…………………………

cannot fool all g On

reading

…………………………

car, I

15

…………………………

people all

people some of

…………………………

…………………………

people all

time,

time, but you

…………………………

Sundays I like to stay in

…………………………

…………………………

traffic.

…………………………

…………………………

airport quickly, I’d advise you to

S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

e If you want to get to

time.

…………………………

bed late,

Sunday newspapers. Then I get up, have

breakfast and go for a leisurely walk in

…………………………

countryside.

1.12 Luketekst

Sett de riktige ordene i de åpne rommene nedenfor, noen ganger med the, andre ganger uten. (Det kan hende at et ord må brukes to ganger. Det er ikke alltid samme antall ord som mellomrom!) a love, true love, teenage love

Many people say that last, especially

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

other is

doesn’t

. But

my boyfriend and I have for each

……………………………………………………………………

and I know it will last.

b music, classical music, rock music

People have different tastes in

……………………………………………………………………

Some, especially younger people, like while others prefer

,

…………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

.

I like best is jazz.

.


c school/s, state schools, independent schools

All children in Britain must attend

………………………..................................................…………

from the age of five until the age of sixteen. The majority go to , but about 9 per

………………………................................………………………………….....................…………

cent attend

,

………………………................................………………………………….....................…………

which are privately financed. In Britain many people believe that ………………………................................………………………………….....................…………

you go to has

consequences for your future career.

1.13 Lag setninger

Skriv to setninger med hvert av ordene nedenfor, først med the og så uten. Forklar på hvilken måte bruken er forskjellig. Oversett setningene til norsk og sammenlikn.

S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

16

Eksempel: “school”: The school burned down. School is fun. love, education, society, life, time, prison, breakfast, books, business, Monday

1.14 Oversett a Lyset går fortere enn lyden. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

b Musikken har forandret seg mye gjennom tidene. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

c Bøndene er imot regjeringens forslag om å kutte støtten til

landbruket. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

d De fleste nordmenn går i kirken i jula og påsken, men ellers i året

holder de seg hjemme på søndagen. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

e Historien viste at han hadde rett. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

f

Vi må verne om naturen. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

g Grønnsakene er dyre på denne årstida. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….


1.15

Samarbeidsoppgave – “word game” Lag en liste over minst ti ting du finner i klasserommet, f.eks. bøker, ● ● ● blyanter, vinduer osv., og få læreren til å skrive dem på tavla (alt på ● engelsk, selvfølgelig). Sitt i grupper på fire-fem elever med et ark mellom dere. En elev begynner med å skrive en setning med det første ordet på tavla, uten å bruke the, f.eks.: “Books are expensive.” Arket går så til personen til venstre, som skriver en setning med the, f.eks.: “The books on my desk are mine.” Neste elev skriver en setning med neste ord, og dere fortsetter til alle ordene er brukt i to setninger. Til slutt kan gruppene lese opp sine setninger i klassen.

1.16 Oppsummering – a/an/the

Bytt ut ordene som er skrevet i blått, med et av substantivene nedenfor. Sett inn a, an eller the.

soup, deer, conductor, teacher, book, suspect, violin, film, goalkeeper, child, article a Eksempel:

I read something in the newspaper last night. I read an article in the newspaper last night. b Not all the students liked her. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

c We saw an animal beside the road. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

d The police were questioning someone. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

e Yes, it is good. I read it on holiday. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

f

Someone called out for her mother. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

17 S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

Oppgaven kan gjøres mer interessant ved å bruke andre ordkategorier, f.eks. følelser (love, hate, happiness), hobbyer/sport, dyr, ord fra kontoret, verkstedet e.l. eller “business words” (enquiry, offer, complaint).


g He asked the orchestra to play more quietly. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

h She put it in its case and set off for the concert. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

i

We had something for supper. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

j

I have not seen it, but everyone says it should win an Oscar. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

S U B S TA N T I V E R O G A R T I K L E R

18

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

k He cannoned the ball towards goal but someone saved it

brilliantly. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Test-deg-selv: Substantiver og artikler Fyll ut kupongen nedenfor. (Hel- og halvgarderinger er ikke tillatt!)

?

1 1. There are two … in the hall

childs

children

child

2. Quick! Catch that …!

mouse

mice

mousse

3. Could you please give me …

an advice

two advices

some advice

4. My brother is …

carpenter

an carpenter

a carpenter

5. Have you bought …?

a bread

two breads

a loaf of bread

6. The police are looking for …

evidence

evidences

an evidence

7. He reads the paper to get …

a information

an information

information

8. Many songs are about …

the love

a love

love

9. Do you often go to …?

church

a church

the church

the school

school

a school

10. Bill hates going to … 11. They cried when … burned down

the school

school

a school

12. I usually go shopping on …

Mondays

the Mondays

a Mondays

X

2