Page 1

Teacher’s book

Welcome to Stairs 7, Teacher’s book!   Get advice on how to prepare and carry out your English lessons. The Teacher’s book will give you lots of ideas and inspiration.    

Good luck with your language teaching!

7 Cecilie Solberg Hege Dahl Unnerud

Teacher’s book

7

Stairs er Cappelen Damms engelskverk for barnetrinnet. Elevene møter tilpassede utfordringer på tre nivåer: Step 1, Step 2 og Step 3. Stairs 5–7, Utgave 2, er skrevet etter revidert læreplan av 2013.

Cecilie Solberg • Hege Dahl Unnerud

7

Komponenter: • Textbook, tekster på tre nivåer og muntlige oppgaver • Workbook, engangsbok med oppgaver på tre nivåer • Nettsted, stairs.cdu.no med oppgaver og skriveverksted • Lydstoff på cd og ved streaming • Game Box med brettspill • Teacher’s Book med metodiske opplegg • Digital lærerressurs med blant annet tavlebøker og tester I S B N 978-82-02-44127-2

ISBN 978-82-02-44127-2

stairs.cdu.no 9

Stairs 7 TEACHERS BOOK OMSLAG FOR GODKJENNING .indd 1

788202 441272 www.cdu.no

10.09.15 10.18


Cecilie Solberg og Hege Dahl Unnerud

7 Teacher’s book

UTGAVE 2


The s! w e dee her e n h ds t o e k s a of w il Bre l li ve!

of t r a p e B r y! the s to

© Cappelen Damm AS, 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarframstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Stairs 5–7 dekker alle målene i Kunnskapsløftet etter revidert plan 2013, i faget engelsk, og er laget til bruk på grunnskolens barnetrinn. Omslag, skriftdesign og grafisk formgiving: Substans Design, Mette Gundersen Illustrasjoner: Anne Britt Meese, Dave Windett (s.72, 77, 80, 81, 106, 107), Solveig Lid Ball (s.86-88), Izhar Cohen (s.194,199, 200), Lane Smith (s.201), Garth Williams (s.221) Språkvask: Språkkonsulentene AS Repro: RenessanseMedia AS, Asker Forlagsredaktør: Toril Lindberg Bilderedaktør: Kjersti Laake Foto: Getty Images: Veronique de Viguerie s.12ø, Nigel Waldron s.12n, 100, 105, Zoonar RF / Thinkstock s.19v, zanskar / Thinkstock s.19h, J.E. Caldwell & Co. / The New York Historical Society s.98, Underwoods Archives s. 102,William Philpott s.104, Joanne Harris and Daniel Bubnich / Thinkstock s. 166, 171, vladoskan / Thinkstock s.175 NTB Scanpix: Science Photo Library s.96, The Granger Collection s.99, Karoline Frogner s.108, 115, George Morland: In front of the Bell Inn, Sotheby’s / akg images s.152, Stapleton Historical Collection s.161 Dreamtime.com: s.140, 178, 181, 182, 183, 214, 219 Trykking/innbinding: Livonia Print SIA, Latvia 2016 ISBN 978-82-02-44127-2 Utgave 2 Opplag 2 www.cdu.no www.stairs.cdu.no

2

H


nd Keep the earth Thank a g o r yo u fo f r Hit the ! t n h a e l e c ! d w a o o rd s! t Generell del

Stairs i skolehverdagen, side 4 Differensiering, side 6 Nivådelingen i Stairs, side 8 Grammar, side 10 Lesestrategier, side 11 Bakgrunnskunnskap, side 14 Flytskjema, side 14 Modellering, side 15 Arbeid med ulike teksttyper, side 16 Høytlesning, side 20 Samtale, side 20 Stillasbygging, side 21 Overgang til ungdomstrinn, side 22 Tavlebok, side 22 Stairs Online for elever, side 24 Oppstart av et kapittel, side 28 Strømmetjeneste og lyd, side 30 Stairs Online for lærere, side 3|1

Metodisk del Chapter 1 Listen, Look and Learn, side 40 Chapter 2 Heroic Deeds, side 72 Chapter 3 Tales of Treasure, side 108 Chapter 4 Down Under, side 140 Chapter 5 The Science of Nature, side 166 Chapter 6 Brilliant Books, side 194

3


Welcome to Stairs 7 Stairs i skolehverdagen I engelskverket Stairs 5–7 har vi seks kapitler i hver bok, og tanken er at dere starter med kapittel 1 i august og jobber dere igjennom boka i løpet av skoleåret. Siden boka har et rikt utvalg av tekster, kan du velge ut de tekstene og oppgavene som passer best for dine elever, slik at de lettest mulig skal nå målene i læreplanen. For å trene opp de grunnleggende ferdighetene er det viktig å arbeide med skriving, lesing, regning og digitale ferdigheter i engelskfaget, som i andre fag. I tillegg er det nødvendig å bruke tid på lytting og samtale ettersom disse er sentrale ferdigheter i språkkompetanse. Med et sparsomt timetall i engelskfaget (2 uketimer à 60 minutter på de fleste skoler) blir det din oppgave å vurdere behovet til dine elever og la dem trene på det som er mest nyttig, slik at de får en god språklig utvikling. Stairs har et rikt utvalg av tekster og oppgaver (skriftlige og digitale). Er du kontaktlærer og har flere timer i egen klasse, kan du integrere engelsk i andre fag, og dersom du er faglærer, kan du samarbeide med kontaktlæreren om å la det komme noen drypp med engelsk i skolehverdagen ellers. Det kan være • en kort prat om morgenen med noen engelske spørsmål (for eksempel ukas øveord) • noe engelsk på «fredagsprøven», som mange har hver uke • hangman eller mimelek med engelske ord i spisepausen • å skrive engelske ord i penskriftlekse • å regne matematikkstykker på engelsk

4


Mange som praktiserer vurdering for læring, bruker utgangsbilletter (eller «exit-lapper») som metode for underveisvurderingen. Da kan for eksempel alle skrive et nytt ord de har lært på engelsk, før de går ut i friminuttet på fredag. Dersom klassen har noen faste oppgaver de gjør når de er fort ferdige med oppgaver, kan du skrive noen av ekstraoppgavene vi har lagd i lærerveiledningen (se under hvert kapittel), på lapper, laminere dem og lage kort som elevene kan hente og arbeide med. Elevene skriver svarene i engelsk skrivebok.

Dersom dere har tilgang til pc eller nettbrett i klasserommet, kan det også være greit å la elever som er raskt ferdige med oppgavene sine, jobbe med Stairs Online (se side 24).

5


Differensiering For at det skal bli enklest mulig med tilpasset opplæring i engelskfaget, har vi tekster og oppgaver på tre nivåer. Disse nivåene går igjen i Textbook, Workbook og på Stairs Online. Tekstene og oppgavene i hvert underkapittel er innenfor samme tema, men ulike, slik at det ikke blir kjedelig å lese flere av dem. Tekstene bør du som en hovedregel gå gjennom sammen med elevene. Mange elever kan lese og ha utbytte av å lese tekster på engelsk på egen hånd, mens andre lærer mer av at dere arbeider med teksten sammen. Dette kan du godt gjøre med en hel klasse, og tavleboka kan være et fint hjelpemiddel. Ved hjelp av denne kan elever få med seg innhold i tekster som de ikke har forutsetninger for å lese på egen hånd. Vi har tenkt at elevene skal få leselekse på det nivået som passer dem best. Derfor har vi Step 1, Step 2 og Step 3. Det kan være greit å sette av tid til å gå gjennom Step 1-teksten tidlig i uka, siden de svakeste trenger mest tid på å øve. De har spesielt god nytte av lydstøtte. Du kan gi lytting i lekse dersom dere har tilgang til Stairs Listen (strømmetjenesten). Se cdu.no for mer informasjon. Dersom elevgruppa har svært stor spredning i nivå, og dere har ressurser til det (med assistent eller ressurslærer), kan dere av og til ta ut en gruppe elever og gå gjennom leseleksa deres. Vi vil ikke anbefale å gjøre dette til en regel, for alle elever kan bidra med nyttige kommentarer og innspill, og de sterke er ofte gode rollemodeller for de svakere elevene. Hvis det tar for mye tid å gå gjennom tre ulike lesetekster på en uke, kan du gjerne la en lesetekst være lekse over en 14-dagers periode. Resten av leksa kan være skriveoppgaver, muntlige lekser eller digitale lekser. Da vil du få god tid til å gå gjennom alle de tre nivåene på skolen. 6


Det er viktig å understreke at vi ikke tenker at Step 1, St­ep 2­og Step 3 skal være separate sporvalg der en elev skal ligge på et bestemt nivå. Målet er at flest mulig elever skal komme lengst mulig i sin læring. Mange elever vil ligge mellom to nivåer og bør i størst mulig grad oppmuntres til å strekke seg så langt de kan. En elev som vanligvis leser Step 1, kan også lese tekster på Step 2 og Step 3 dersom han eller hun har stor interesse for temaet eller får ekstra hjelp. G&T I engelsk utdanning snakker man om G&T, the gifted and talented. Undervisningen skal tilpasses til alle elevene, også til dem som er ekstra begavet. Dersom du har elever som er svært sterke i engelsk, som kanskje har en engelskspråklig forelder eller har bodd i et engelskspråklig land, kan de i tillegg til tekstene i Stairs lese engelskspråklige bøker, fagtekster og avisartikler. La gjerne elevene skrive bokanmeldelser eller lage en presentasjon om en bok de har lest. Litteratur gir uendelige muligheter for å differensiere og variere. For at undervisningen skal være motiverende, er det lurt å ta utgangspunkt i noe eleven er interessert i, og bygge videre på det. For eksempel kan de skrive en lengre oppgave om et selvvalgt emne. I slike tilfeller vil det være viktig å gå i dialog med eleven og de foresatte. De sterkeste elevene må oppleve mestring og at de ikke blir isolert fra fellesskapet i klassen. Dersom eleven har mulighet for forsert løp, kan han eller hun følge undervisningen for trinnet over. Hvis ikke skolen tilbyr denne muligheten, kan eleven ha oppgaver med å instruere og hjelpe andre elever, lese tekster for klassen eller undersøke og finne svar på spørsmål og problemstillinger som klassen lurer på. Sammen med eleven og de foresatte må du finne en balansegang slik at eleven både deltar i fellesskapet og får utfordringer på et passende nivå. 7


Nivådelingen i Stairs Step 1 Tekstene på Step 1 har ofte et enklere språk og innhold enn på de neste nivåene. Noen tekster er også kortere. På 5. trinn var tekstene fortrinnsvis skrevet i presens og med flest mulig kjente og lydrette ord. Vi brukte også færrest mulig sammentrekninger. På 6. trinn møtte elevene flere tekster i fortid, og både sammentrekninger og setningsoppbygging var mer avansert. På 7. trinn har vi hevet nivået enda et hakk. Både språk og tema er mer komplisert, men likevel enklere enn på Step 2 og 3. Tekster på Step 1 har lesestøttende illustrasjoner. Ofte kan dere lese mye av innholdet i teksten ut av illustrasjonen dersom dere bruker tid på å samtale om den. I Workbook på 7. trinn har vi valgt å la oppgaveinstruksjonene være på engelsk som på Step 2 og 3. Oppgavene på Step 1 har fremdeles flere nøkkelord, setningsstartere og generelt mer stillas enn oppgavene på Step 2 og 3. Progresjonen i oppgavene på Step 1 er langsommere enn på Step 2 og Step 3. Oppgavene og tekstene på Step 1 er ikke skrevet spesielt for spesialundervisning, men vi vet av egen og fra andres erfaring at tekster og oppgaver på Step 1 godt kan passe for en god del av elevene som har IOP i engelsk. Stairs er et verktøy som skal brukes til å nå målene i læreplanen. Det er en kjensgjerning at ikke alle elever alltid når alle målene. Dersom en elev skal nå målene i læreplanen, bør han eller hun kunne mestre oppgavene på Step 2. Det er ikke alle elever som klarer det, men Step 1 er et trinn på veien, og for at elevene skal lære noe,

8


er det nødvendig å starte med tekster og oppgaver som ligger så nært elevens eget ferdighets- og kunnskapsnivå at han eller hun har muligheten for å oppleve mestring.

Step 2 På Step 2 har vi en noe raskere progresjon. Tekstene er lengre og mer komplekse. Det blir ofte galt å snakke om «gjennomsnittseleven», men de fleste elever bør komme seg opp på et nivå der de mestrer å lese tekster på Step 2. Elevene møter litt flere ukjente ord, og innholdet er mer krevende å forstå. Oppgavene er også mer arbeidskrevende. I Workbook er oppgaveinstruksjonene på engelsk.

Step 3 Tekstene og oppgavene på Step 3 skal by på utfordring for elevene. Tekstene er mindre tilgjengelige – om de ikke alltid er lengre, så krever de likevel mer av leseren. Det kan være vanskeligere ord eller at de har et mer abstrakt innhold. Oppgavene på Step 3 gir mindre skrivestøtte og krever dermed mer selvstendighet og språkforståelse. Eksempler på oppgaver fra Step 3 kan være å skrive en bokanmeldelse, en forfatterbiografi, et dikt eller å holde en minipresentasjon uten veldig mye støtte. I Workbook er oppgaveinstruksjonene på engelsk. Stairs Online er delt inn på samme måte i Step 1, Step 2 og Step 3, se side 24.

9


Grammar Grammatikken i Stairs er fellesstoff og spiller en viktig rolle for å nå målet i læreplanen som sier at elevene skal kunne «bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av tekst». Grammatikksidene kjennetegnes ved de lilla og grønne fargene som går igjen i Textbook, Workbook og på Stairs Online. Oppgavene i Grammar har vi valgt å sette 1–2–3 på fordi vi mener det er viktig at alle elever får et godt grunnlag i grammatikk. Alle elever bør gjøre disse oppgavene så langt de klarer. Grammatikksidene i Workbook begynner med de enkleste oppgavene og blir gradvis vanskeligere. Under det enkelte kapittel finner du også forslag til hvordan du kan gi ekstraoppgaver til elever som arbeider raskt eller trenger ekstra utfordringer. Reflexive pron

ouns

Refleksive pronomen Eintall

Fleirtall

Regel

Reflexive prono

Det refleksive

Textbook page 133

pronomenet peikar

1. person

myself

2. person

yourself

3. person

himself herself itself

1. person

ourselves

2. person

yourselves

3. person

themselves

attende på subjektet

den same setninga.

i

180. Help yourselves

to reflexive pronouns ive pronouns.

Tim enjoyed

at the party last night.

Laura prepared

for the race.

The band members introd

uced

to the audience. I taught

how to cook.

We dried

d

I enjoy myself when

d

I read travel pages on

when you were in Sydn d ey? She enjoyed herself at d the Sydney Opera. he fell off his surfboard.

d The joey hurt itself when it fell down from a tree. d We enjoyed ourselves

d d

after our swim.

Sjølv the Internet.

Did you enjoy yourself

He hurt himself when

audience – publikum prepared – forberedte taught – lærte

Fill in the missing reflex

Examples:

På engelsk brukar vi også det refleksive pronomenet når vi på

181. Enjoy yourself! Use reflexive pronouns. a) When do you enjoy yours

norsk ville sagt ‟“sjølv”..

elf? Write three sente

Dei gjorde det sjølve = They did it themselves.

nces about it.

Example: I enjoy mysel

f when I am on holiday.

I enjoy myself when

on our holiday in Aust

ralia.

Did you enjoy yourselve

b) When does your friend enjoy himself or herse lf? Write three sentences about it.

s at the party last night

They introduced them

selves to us when we

?

met them.

Example: My friend Karen He/ she enjoys

Workbo ok page 116 -117

10

uns

133

116

enjoys herself when she

reads a good book.

when


Lesestrategier Vi leser ulike tekster på ulike måter og i forskjellig tempo, avhengig av formålet med lesingen og nivået på leseferdigheten. For å sikre at elevene har et godt verktøy for tekstforståelse, må de lære å ta i bruk ulike lesestrategier før, under og etter lesing. Det er viktig at de blir bevisstgjort på følgende:

Before reading • Hva slags tekst er det de skal lese?

BEFORE READING

• Hvorfor skal de lese teksten (for å lære eller som underholdning)? • Hva er det de skal lære fra denne teksten?

Til noen av tekstene i Textbook vil elevene finne ikonene for førlesingsstrategier: Se på bilder. Se på overskrifter. Let etter ord du kan i teksten. Hva tror du teksten handler om? Gå gjerne inn på side 3 i Textbook nå og da, og minn elevene på hvordan de bør tilnærme seg teksten.

After reading Hva har de lært etter å ha lest teksten?

11


Before reading Aktivere tidligere kunnskap. What do you already know about the topic of the text? Forstå hva målet med lesingen er. Why should I read this text? What will I learn? Velge passende strategi. What genre is the text and how should I read it?

g

Before reading

Bruke tekstens struktur for å forstå bedre. How can pictures, title, headings and sub-headings help me understand the text?

What do I know about this topic? Nobel

announced –

Malala Yousafzai – a young hero

life and about how important education for girls is. In her own country, not everyone agreed with her, and she made the Taliban1 very angry.

kunngjorde

Peace Prize

utdannelse fighter – kriger

In October 2014, the Nobel Peace Prize Committee in Oslo

Nobel laureate –

announced that Malala Yousafzai was going to receive the

stopped and a Taliban fighter came inside. He asked: “Which

injured – skadet

Nobel Peace Prize. She is the youngest Nobel Peace Prize

one of you is Malala?” Then he started shooting. Malala was

airlifted – flydd

laureate in history. She shares the prize with Kailash Satyarti

shot in the head. She was seriously injured. She was treated

from India.

at a military hospital in Peshawar. After that, she was airlifted

Nobelprisvinner

Laureate

education –

receive – motta

One day on her way home from school, the bus was

to England and was treated at Birmingham’s Queen Elizabeth

Malala was born in 1997. She grew up in the Swat Valley

Hospital.

in Northern Pakistan. Her father is a teacher, and he ran a

Malala decided not to give up. She kept speaking out

public school in the valley.

for girls’ right to education. On her sixteenth birthday, she

The Swat Valley has from time to time found itself in the middle of a conflict between the Pakistani government and

spoke at the UN. She said that all you need is “one pen, one

the Taliban. Beginning in 2009, Malala wrote a blog about her

student, one teacher and one book”. Malala now lives in Birmingham in the UK with her mother, her father and two younger brothers. She is a student with a normal life, but she also is head of her own foundation. The Malala Foundation works for the right to education for all children.

(fraktet med fly) condemnation – fordømmelse campaign – kampanje ratification – ratifisering bill – lovforslag It says on the foundation website:

“Her assassination

g

attempt received

Before reading

Activity

worldwide

Why do you think Malala fights for education for girls?

condemnation and

Why do you think Malala wanted to write a blog?

protests across

If you were to write a blog, what would you write about?

Pakistan. Over

If you had the chance to speak at the UN what would your

2 million people

speech be about?

signed the Right

Workbook page 69-70

Why should The Taliban is a militant organisation in the North of Pakistan. It is a violent group. They called Malala “an enemy of Islam”. Malala is a Muslim herself.

72

After reading

What have I learnt?

Youngest Nobel laureate ever Attacked by Taliban

12

petition helped ratification of Pakistan’s first right to education bill.” 73

g

about Malala.

campaign. The lead to the

1

I read this text? Learn more

to Education


During reading Være oppmerksomme på hva de leser, og hvor teksten byr på utfordringer. What is characteristic for this type of text/genre? (Shall I remember facts, find rhyming words, remember the plot or find the theme?) Bruke oppklarende strategier når de ikke forstår. Which words and phrases were difficult to understand? Bruke sammenhengen i teksten for å forstå nye ord og uttrykk. How can I understand new words and phrases when I read?

After reading Reflektere over hva de har lest og forstått. What do I remember from the text? Why do I remember this? Oppfatte suksess som et resultat av innsats. Which strategy did I use to understand? Kunne oppsummere det viktigste. Which words and phrases help me sum up the text? Lete etter tilleggsinformasjon fra andre kilder. Where can I find out more about this topic?

13


Bakgrunnskunnskap og førforståelse I kapittel 4 og 5, og også i kapittel 2, har vi valgt å presentere en rekke faktatekster for elevene. Ved lesing av faktatekster er bakgrunnskunnskap avgjørende for hvor mye den enkelte elev forstår og lærer seg fra teksten. Derfor er det nødvendig å bevisstgjøre elevene på hva de allerede vet om et tema, før de går i gang med selve lesingen. Gjennom å dele informasjon muntlig og også skriftlig på tavla får alle elevene tilgang på informasjonen. Der bakgrunnskunnskapen er svak i elevgruppa, kan dere i tillegg til å samtale før tekstlesing utdype tematikken gjennom å benytte lenker med filmer eller andre visuelle hjelpemidler. Samtal på engelsk så langt det lar seg gjøre.

Flytskjema Det er ikke uvanlig at elevene ikke forstår eller kan alle ordene i en tekst de møter, men til tross for dette kan de klare å hente ut mening fra teksten. Strategiene de bruker, vil hjelpe dem å forstå. For å bevisstgjøre elevene på hvilke strategier de kan bruke, kan dere for eksempel jobbe med flytskjema. (Se Lise Iversen Kulbrandstad, 2010: Lesing i utvikling – Teoretiske og didaktiske perspektiver. Fagbokforlaget, Vigmostad & Bjørke AS.) Et flytskjema kan konkret vise hvordan elevene kan bruke strategier for å finne ut av hva ord og setninger i tekster betyr. Det er viktig at elevene vet hva de kan gjøre når de ikke forstår teksten de leser. Gjennom et flytskjema lærer elevene å følge en framgangsmåte for hvordan de bedre kan forstå innholdet i teksten.

14


Flytskjema for eleven

2 1

Leser en tekst

Stopper ved en setning han/ hun ikke forstår

T

?

T

?

3

Leser setningen én gang til, prøver å forstå

5

4 Leser neste

T T

?

Leser hele avsnittet, prøver å forstå

setning, prøver å forstå

?

6

T

?

Bruker ordbok eller spør om hjelp

!

Modellering Gjennom gjentatte eksemplifiseringer av lese- og tenkemåter i møte med tekst får elevene hjelp til å etablere gode lese- og læringsstrategier. Læreren er en viktig rollemodell for elevene sine. Å lære strategier handler om å gjøre elevene oppmerksomme på hvilke strategier som fins, og hvilke de bør velge ut fra teksttypen de leser. I skjemaet på de neste sidene gir vi forslag til hvordan dere kan arbeide med ulike teksttyper på et generelt grunnlag. Til hver enkelt tekst vil du også finne tilpassede spørsmål for samtale.

15


Arbeid med ulike teksttyper

Teksttype

Spørsmål til tekst

Legg merke til

Dialoger

Who is talking?

– temaet for teksten

What are they talking about?

– høflighetsfraser

What kind of information do you learn from the conversation?

– likheter/ulikheter med eget språk

Can you find words and phrases that express politeness?

Dikt

What is this poem about?

– tema for diktet

How does the poem make you feel? How did you like the poem?

– stemningen i diktet (humoristisk, alvorlig, spennende, tullete)

Why do you like it/not like it?

– rimord (finn disse)

Does the poem rhyme? Find the rhyming words.

– rytmen (klapp denne)

Does the poem have a rhythm?

– diktet lest med ulike stemmer

How can you change the mood of the poem? Fortellinger

Who is/are the main character(s) in the story? How are the characters described?

– bestemme hva slags type tekst

What happens in the story?

– innledning, midtdel, vendepunkt og avslutning

Is there more than one topic in this story? Retell the story in your own words. Find the difficult words in the text.

16

– leseforståelse

– gjenfortelling


g

Arbeidsmåter

Differensiering

Dialoger egner seg godt for høytlesing og rollespill.

Dialogene kan differensieres ved å la elevene øve inn enten kun én eller flere roller. De elevene som er i stand til å lære replikker utenat, bør gjøre det.

De kan gjennomføres i par eller i mindre grupper. Elevene kan lese eller lære dialogene utenat og framføre for hverandre.

Korlesing, alle elever leser diktet høyt sammen. Del klassen inn i grupper, og fordel versene i diktet på gruppene.

Vurder hvorvidt elevene er i stand til å lese hele diktet alene eller bare deler av det.

Lesestafett La elevene øve til de kan diktet eller deler av diktet utenat. Framføring for fadderklassen, andre elever og lærere og for foresatte.

La elevene: – finne innledningen i teksten – beskrive problemet i teksten – finne ut hvordan problemet løses – finne nøkkelord fra teksten og gjenfortelle den

La elevene arbeide i par eller grupper. (La sterke og svake elever sitte sammen.) Be elevene lese for hverandre. La elevene velge ut avsnitt og lese og gjenfortelle innholdet på norsk eller engelsk.

– skrive sammendrag av teksten

17


18

Teksttype

Spørsmål til tekst

Legg merke til

Faktatekster

What do you see in the pictures? What do the headlines tell you? What do you think the text is about? What do you already know about the topic? What do you hope to learn from this text? What have you learnt? What were the most interesting facts? Have you read any other texts about the same topic in other subjects? Name them. Would you like to learn more about this topic? What was difficult about this text?

– leseforståelse – formulere hypoteser – temaord – faktakunnskap – nøkkelord – sammendrag – organisering av kunnskapen de har tilegnet seg

Til alle teksttyper

Synonymer: Can you find another word for …? Antonymer: Can you find the opposite of the word …? Look and listen to this word (…). Is there another word that sounds similar, but is written differently? Can the word (…) belong to another word class?poem?

– finne synonymer og/eller antonymer til utvalgte ord – finne ord som skrives ulikt, men uttales likt (homonymer: meet – meat) – knytte ord i teksten til andre ord som uttales likt – finne ord som skrives likt, men som tilhører ulike ordklasser, f.eks. jump: å hoppe (verb), et hopp (substantiv)


Arbeidsmåter

Differensiering

– finne sentrale ord og begreper i teksten – oversette eller finne norske begreper for ord på engelsk – finne nøkkelord – gjenfortelle – finne ytterligere nye fakta om temaet eller emnet de leser om – bevisstgjøre dem på hva de visste før de leste teksten, og hva de har lært (tokolonnenotat) – organisere og systematisere kunnskapen de har tilegnet seg – skrive sammendrag

Gjenfortelling for elever som leser mye på Step 1, kan være vanskelig. Be dem derfor om å huske noen fakta fra teksten, ikke nødvendigvis alle. De kan også huske nøkkelord, korte beskrivelser etc.

ange

Climate ch a climate – klim sure – sikre dage opp – r ove disc risen – auka e occurred – funn stad

affect – påverke e glacier – isbr areas – område

guins – emperor pen keisarpingvinar

? ather or climate

is that the world hard to believe ter’s day it is and there On a cold win e been cold, all winters hav that Not . sure mer be can we getting war mers. So how lot of rainy sum d climate, we have been a we use the wor ging? When . chan area is ain ate cert a our clim od of time in rve ther over a peri world and obse mean the wea s all over the the temperature dramatic If we look at , we discover period of time n long a rise e over hav tures the weather global tempera 1 last 100 years, have risen by changes. In the temperatures tralia, . In Australia, Aus cent d) per Fun dlife by 0.74 F (World Wil . ording to WW rred since 1998 per cent. Acc rd have all occu t years on reco the ten warmes

We

le than others. more vulnerab the world are the coldest Some areas in ter impact on ge has a grea Climate chan ld. has lot of this ice areas in the wor red in ice. A ht a continent cove tinues, this mig Antarctica is rise. If this con the sea level live in that melted, making s guin of emperor pen nies colo the affect the Antarctic.

ice, so if the ice underneath the there is no land is dramatic for In the Arctic ocean left. This only be a vast will e ther e up to the ice ts, mel seals. Seals com rs, walruses and t on the ice. the polar bea hun rs bea r rest, and pola ciers er melts. Gla to breathe and in ice that nev areas covered ts have been Glaciers are ice age. Scientis from the last are slowly are “leftovers” they and s, year e glaciers for observing thes t. starting to mel

– under underneath vast – enormt – rs polar bea isbjørnar ear isbr – iers glac ice age – istid g– global warmin ing global oppvarm

Ice melting

y oceans rise. Man s, the world’s s ts in cold area s, the Maldive When ice mel The Netherland under water. in be be will will es that countri of countries ples exam all are and Sri Lanka oceans rise. trouble if the tic and in the live in the Arc animals that Make a list of s if the s. Antarctic area r bears and seal pola to pen think will hap What do you ts? mel tic Arc ice in the g? global warmin a map. What causes in the text on es mentioned Find the plac

Activity

Workbo ok

page 144

177

176

19


Høytlesing Gjennom å lese høyt, i kor eller å delta i lesestafetter øver elevene på å høre seg selv og andre uttale ord og setninger. Elevene hermer etter læreren og medelever, de lytter aktivt for å få til egen uttale. Høytlesingen kan på den måten fungere som modell for elevene når de skal lese på egen hånd. Høytlesing der alle leser teksten høyt i sitt eget tempo, uten å lytte på hverandre, er en god trening i å heve egen stemme uten å måtte føle seg bundet fordi andre hører på dem. Det er også en fin anledning for læreren til å gå rundt og lytte på enkeltelever. I en slik høytlesingsaktivitet trenger ikke elevene lese samme tekst.

Samtale Når dere har lest teksten flere ganger og på flere måter, er det naturlig å ha en samtale eller diskusjon i etterkant. Samtalen er med på å fremme metakognitiv bevissthet om tekstens innhold. Ved å dele tanker og ideer knyttet til teksten får elevene mulighet til å lytte til hvordan medelever oppfatter tekstens innhold, hva som fikk dem til å oppfatte det slik, og hva de andre har lært fra eller syns om teksten. Denne måten å dele tanker og ideer på er med på å bevisstgjøre eleven på sitt forhold til teksten, teksttypen og sin egen læring.

20


Stillasbygging Stillasbygging er viktig for at flest mulig av elevene skal ha anledning til å nå læreplanmålene for særlig skriftlige ferdigheter. Gjennom å presentere elevene for gode stillaser, som skriverammer der dere leser og diskuterer modelltekster, oppbygging og typiske kjennetegn, gir du dem gode verktøy til selv å kunne jobbe med tekst. Stillasbygging gir også mulighet for god differensiering. Elevene får til resultater i form av mer eller mindre avanserte tekster. I hvert kapittel finner dere tekstskaping i form av Writing-siden. Her ligger det modelltekster som dere kan gå gjennom sammen i tavleboka. Vis hvordan ord i modellteksten kan erstattes av et annet, eller hvordan et problem i en fortelling kan byttes ut med et annet. Faglig sterke elever vil i større grad kunne legge til elementer og endre teksten enn elever som er faglig svakere, derfor legger dette til rette for en reell differensiering. Se også Stairs Online – Genres for modelltekster og skriveoppgaver.

21


Overgang til ungdomstrinn For mange elever kan overgangen mellom småskoletrinn og mellomtrinn være en stor utfordring. Overgangen til ungdomstrinnet er enda større. Kravene øker, og vurderingen blir i større grad formell – med karakterer. Det er nyttig for elevene om de har vært i ulike vurderingssituasjoner før. Presentasjoner og tekster kan gjerne vurderes ut fra kriterier også på mellomtrinnet. Vi har gitt noen eksempler på kriterier til tekster der dere jobber med Writing. På ungdomstrinnet vil alle beskjeder og diskusjoner foregå på engelsk – også instruksjoner. Dette har vi tatt høyde for i Stairs. Derfor er alle instruksjoner i Workbook på 7. trinn skrevet på engelsk. Det er best om du i så stor grad som mulig kan bruke engelsk som arbeidsspråk i undervisningen. Du bør også forvente at elevene skal bruke engelsk i muntlig kommunikasjon så langt de mestrer.

Tavlebok Tavlebøker til Textbook og Workbook er en del av Stairs’ digitale lærerressurs. I tavlebøkene kan du legge inn notater og lenker som du ønsker å bruke i undervisningen din. Det gjør at din versjon av tavlebøkene tilpasses deg og din elevgruppe og i så måte blir helt unik.

Gjennomgang av tekst Ved gjennomgang av nye tekster kan du bruke tavleboka til Textbook aktivt for å finne fram til ord, begreper eller fraser som kan være vanskelige for elevene å forstå.

22


Du kan også bruke tavleboka når de skal arbeide med fortellinger. Da kan en oppgave være å finne fram til tekstens innledning, problemstilling, handlingsdel og avslutning (se Chapter 3). Ved lesing av faktatekster kan elevene komme fram og markere faktaene de har funnet. La gjerne flere elever få komme opp og bruke verktøyet og vise hva de har lært (Se Chapter 2, 4 og 5). Når dere arbeider med dikt, kan tavleboka brukes til understreking av rimord og arbeid med synonymer og antonymer, for å nevne noe (se Textbook side 186). Grammar egner seg også godt til å gå gjennom med tavlebok. Da kan elevene komme opp og streke under verb i ulike tider, finne og streke under substantiver i entall og flertall samt finne og streke under bøyingsformer av adjektiver. Du kan også bruke tavleboka til å gå gjennom oppgaver i Workbook. Bruk tavleboka til å vise, forklare og gå gjennom eksemplene til oppgavene før elevene jobber på egen hånd. Ved felles gjennomgang kan også elevene komme opp og skrive inn i tavleboka.

23


Det kan være nyttig å ha Speaking- og Writingsidene i tavleboka tilgjengelige når du arbeider med differensiering. Dere kan endre modelltekstene med enkle grep og skrive nye versjoner inn på egen tavle, whiteboard eller overhead.

Stairs Online for elever Elevnettstedet til Stairs heter Stairs Online og er delt inn i trinn fra 5. trinn til 7. trinn. Oppgavesidene er åpne, gratis og krever ingen lisens eller pålogging. Under alle fanene finner dere oppgaver på Step 1, Step 2 og Step 3.

Chapters Under Chapters-fanen finner dere kapitteloppgaver til tekstene i Textbook. Kapitlene fra Stairs utgave 1 og Stairs utgave 2 ligger parallelt (1st Edition, 2nd Edition). Her kan elevene øve opp ordforråd og trene på leseforståelse på mange ulike måter. Mange av oppgavene krever at elevene skriver setninger. Legg merke til at for å få rett svar må det være punktum og stor bokstav samt riktig bruk av mellomrom.

Grammar Grammatikkoppgavene er delt inn etter temaer. Over oppgavene finner dere en side med forklaring av tematikken på engelsk. Du kan gjerne gå gjennom disse forklaringene med elevene. Slik får de trent inn de engelske ordene for ordklasser og bøyingsformer. Det kan gi enda bedre differensieringsmuligheter fordi du da seinere kan gi elevene oppgaver fra utenlandske nettressurser som British Council, BBC etc. Grammatikkoppgavene byr på trening og drill, som er

24


nyttig. Det kan ofte virke mer motiverende for elevene å kunne jobbe med slike oppgaver digitalt.

Genres Stairs Online – Genres er et digitalt skriveverksted. Her finner dere modelltekster på Step 1, Step 2 og Step 3. Vi har valgt å legge inn andre teksttyper i Stairs Online 7 enn dem elevene finner under Writing i tekstboka, for å få en større bredde. Klassen kan samlet gjennomgå tekster i skrivestøtteverktøyet, dere kan der se på hvordan teksten er bygd opp, ved å bruke analyseverktøyet. Ved å trykke på knapper kan dere se de ulike delene i en tekst. Dere kan også utheve ulike typer ord, som substantiver, adjektiver, datoer, hilseord, smilefjes eller andre ord og uttrykk som hører med i den teksttypen dere arbeider med.

25


Ved siden av teksten står det gloser, slik at elevene selv skal kunne lese og forstå teksten uten å måtte slå opp i en ordbok.

Hvis dere trykker på knappen «Write», kommer det opp et skjema med samme oppbygging som modellteksten. I hver boks er det et spørsmålstegn som eleven kan trykke på for å få hjelp. På Step 1 er denne hjelpen gitt på norsk, ellers er den på engelsk. Dette skjemaet skal fungere som stillas for elevens skriving. Når han eller hun er ferdig med teksten og har valgt seg et bilde som illustrasjon, trykker eleven på «Preview». Da vises teksten med illustrasjon slik det blir til slutt. Dersom eleven er ferdig, kan teksten skrives ut. Hvis ikke trykk på «Back to editing», og skriv ferdig. Du bør gå gjennom og modellere skriving med Stairs Online før du slipper elevene løs på oppgaven. Avhengig av nivået i klassen velger dere å fordype dere i ett nivå, så kan du raskt gå igjennom ulikhetene mellom Step 1, Step 2 og Step 3. Dette kan ta litt tid. Dersom du har en dobbelttime til disposisjon, kan du gå gjennom dette samme time som elevene skriver. Hvis dere har enkelttimer, kan du bruke en hel time til gjennomgang og en hel time til skriving. Elevene har ingen

26


lagringsmulighet i Stairs Online, men de kan kopiere tekst og bilde over i et tekstdokument dersom de vil lagre disse på sin egen brukerprofil. Da kan de også legge det i innleveringsmapper hvis du foretrekker digitale innleveringer. Dersom dere ikke har mulighet for å skrive på pc på skolen, kan også disse oppgavene gis som lekse dersom elevene har tilgang til pc med internett hjemme.

27


Oppstart av et kapittel Chapter 1

Welcome to this busy town. There is nothing

unusual about it. The people who live here are more or less the same as people in any other

V

Introtekst

town, city or country around the world. So is

their interest in the media. Radio, newspapers, TV, computers and so on play an important role for most of the citizens.

They make different choices, depending on their age, gender and interests. Why are the various media so important to people?

Let’s meet some of the citizens of this

town and try to find out what they prefer!

Hvert kapittel i Stairs Textbook starter med et kapitteloppslag som presenterer periodens tema. Disse sidene skal gi eleven en oversikt over hva dere skal jobbe med i perioden. Du bør derfor sette av litt tid til å gå gjennom disse sidene sammen med elevene. Tavleboka er et utmerket verktøy til gjennomgang. På den venstre siden finner du kapitteltittel, en illustrasjon og en introtekst på engelsk som henvender seg til eleven. Her bør dere lese teksten sammen, og dere kan gjerne oversette den eller gjenfortelle den på norsk dersom klassen din har behov for det. Denne teksten er ikke tenkt som lekse, men til felles gjennomgang.

28


Hva elevene skal kunne etter arbeid med kapitlet Nyttige adjektiv

T

Y

Eg kan:

presentere ny

heiter

Adjectives

MÅL

skrive argumenterande tekstar

exciting –

dium

d i ulike me kutere innhal

spennande

dis

famous – berømt

bruke

interesting –

el

emidd

e hjelp

digital

interessant naïve – naiv terrible – skrekkeleg

Uttrykk fra kapitlet Phrases

Nouns

citizens – innbyggjarar

Verbs

R

Viktige verb

commercial – reklame

expect – forvente,

computer –

vente på

datamaskin

listen – lytte

newspaper – avis

look – sjå

opinion – meining

remember – hugse

tablet – nettbrett

watch – sjå på

depending on – avhengig av more or less –

U

meir eller mindre miss out on –

U

gå glipp av

Aktuelle substantiv Muntlig fokus

Grammatikktema

V

Verbs Conjugation

Presentation of the news

U

Persuasive text

X

Br ea k th e ne ws !

Teksttype de skal lære

På den høyre siden i kapitteloppslaget finner du læringsmålene for perioden, en oversikt over viktige ord og temaer for Grammar, Speaking og Writing. Læringsmålene bør du gå gjennom, og disse bør også stå på uke- eller periodeplanen. Målene bør i tillegg kunne finnes på engelsksiden i læringsplattformen dersom dere har en egen side for engelsk. Lag gjerne en plakat med målene, laminer den, og bruk den flere ganger. Samle plakatene i en kasse eller perm, og la dem gå i arv fra lærer til lærer etter hvert som dere bytter trinn. Ordene er delt inn i ordklasser. Vi har konsentrert oss om adjektiver (adjectives), verb (verbs) og substantiver (nouns) på kapitteloppslaget selv om elevene på 7. trinn også

29


skal jobbe med preposisjoner (prepositions), pronomener (pronouns) og eiendomsord (possessives). Phrases er uttrykk eller fraser, og slike bør læres utenat så elevene kan bruke idiomer som gjør at språket blir mer engelsk og ikke direkte oversatt fra norsk. Når elevene skal lære nye ord, kan dette gjøres på ulike måter. Les ordet, og gjenta det på engelsk. Snakk gjerne om hva det betyr på norsk. Dere kan også gjøre disse aktivitetene: • Ha hangman med ordene. • Skriv ordene på tavla, og visk ut vokalene. Elevene gjetter hvilke ord som står der. • Mim ordene. • Finn synonymer og antonymer til ordene (på engelsk). • Tegn noen av ordene, og lag ordkort. • Skriv setninger med ordene. • Skriv en liten tekst der ordene er med. • Lag word search, og bytt oppgaver to og to (kopier opp rutenett, eller klipp opp en rutebok med kvadratiske ruter).

De tre siste punktene kan passe godt som lekse. Nederst i høyre hjørne på kapitteloppslaget har hvert kapittel et kort slagord som reflekterer innholdet i kapitlet. Dere kan snakke om betydningen av slagordet og diskutere hva det forteller om kapitlet dere skal jobbe med.

Strømmetjeneste og lyd I likhet med i Stairs utgave 1 har lyden til Stairs 7 utgave 2 blitt spilt inn på cd. Du kan også spille av det meste av lyden i tavleboka til Textbook. Klikk på lydikonet, du får opp et vindu med en mediespiller der du kan spille av lyden til hver side. Det er nå også mulig å få tilgang til Stairs-lydfiler via 30


strømmetjenesten Stairs Listen. Lisens til denne kan skolen bestille på cdu.no. Med denne tjenesten kan alle elevene spille av lyden når som helst og der de er, via smarttelefon, nettbrett eller pc, og de kan øve på uttalen ved hjelp av gode modeller også hjemmefra.

Stairs Online for lærere Stairs Online 5–7 Lærerressurs, den digitale nettressursen for lærere, er en lisens som skolen kan bestille på cdu.no. Du logger deg inn via Min side og får da tilgang til alle tavlebøkene på 5.–7. trinn, nye og gamle utgaver. I tekstbøkene er det lagt inn lyd til de fleste tekstene. I den digitale lærerressursen ligger blant annet kopieringsoriginaler og kapittelprøver med lyttetekster. Kapittelprøven er en nivådelt prøve som kan avholdes etter at arbeidet med et kapittel er avsluttet. Testene inneholder en lytte-, en lese-, en grammatikkog en skrivedel. Elevenes resultater på disse prøvene kan være et godt utgangspunkt for vurdering og samtale om elevenes arbeid videre med engelsk. Ved slutten av året vil dere også ha god dokumentasjon på elevenes utvikling gjennom året. Du vil også kunne bestille tilgang til digitale semesterprøver i engelsk. Disse er lagt inn i Vokal (et nettbasert system som samler og sammenstiller vurdering og kartlegging), og deler av prøvene vil derfor rettes automatisk og gi deg en god oversikt over hva den enkelte eleven mestrer. På lærernettstedet vil du også finne nyttige lenker og tips til undervisningen.

31


Metodisk del Arbeidet med tekstene i boka I gjennomgangen av tekstene i boka er tavleboka et godt verktøy å bruke. Der finner du markeringsverktøy, notatark, lyttefiler til alle tekstene og muligheter for å legge inn egne relevante lenker i form av bilder eller videoer som du mener vil interessere dine elever. if oks as

lo Yes, it not op. ones: J a ooksh otice is m b n d e n e a h h t r T t G a ve? op. sale on the sh sure, lo re is asom hovedregel . left of e you Vi anbefaler at duthehar å gjennomgå r e A h t : s o worse wall t a Jone etting e p g h d t is n s. n t a Gr is o dem som glasse esigh w, itgir tekstene med elevene før Du selv new dodu My ey lekse. e ! in m r ? w a o s e e s up to in th need : Oh d se boy aps, I Jones o h r h a t e m P e m r . d må vurdere når dette hensiktsmessig. he at a ctor Granikke er ne of t the do re! Wh film! O er the to see a v e o g v k a in o h k I es: Lo re ma they a pa Jon think Grand I : s e n I etterarbeidet med tekstene omisdere ero! ma Jo kan det on, erhvariere Grand kettle s a sup e a h t p u – ve sed konsentrerer dere spesielt leseforståelse, leseflyt, flies kay, lo is dres om nes: O o J e a eady. p r e b l ow tim il Grand g dy? H arbeide tea w aogså gjenfortelling eller å lesesoutenat. Dere kan e e h lr t a erythin , v n r e o with h dea and O p : u s p e n ee to ktekstene, ma Jo og svar med ulike former for spørsmål og i the news ingtil Grand usy try b to e r . a t e u e o listen r t y s o t n ry up! whebredt utvalg in thisav oppgaver o like knyttet Workbook finner dere et ls n a o it. Hur g is ld v u in o o o t g w e I ell, com n find that is James nes: W pe I ca o d o J n til tekstene. H a a . p y n wa Ala Grand on my before , I am radio, s e e y h , t s e on nes: Y ma Jo s. Grand ! dle re new or han me mo o s d the do n tea a rs for Spørsmålene i Activity indoo s ie r r ma hu h. Grand er hovedsakelig ment on bot ooked h is e Sh som muntlig etterarbeid what about y t lk i a t v i d til tekstene, men s an Act in pair ether g o t e. it S pictur ors? noen er også ost flo in the e e s u s the m yo a h g w? ? buildin knyttet til å innhente windo ou live Which ny or o r do y o lc a lo f b ich our rom y On wh ytterligere informasjon view f e h t is What

Activity

utover det teksten forteller.

32

Wor

e k pag kbo o

4-5

lef to the e venstr ht eyesig d e s dres utkled

kettle keep hold door

dø hoo

a

v


I noen tilfeller vil du gjenfinne spørsmål fra Activity i Workbook. Da er det flott at elevene har arbeidet med oppgavene muntlig først. Spørsmålene som blir stilt, går både inn i og ut av teksten og er på den måten differensierte.

til left – o the e venstr n ht – sy eyesig – p du Gloseutvalget på sidene i boka er ment som støtte for dresse d d utkle elevene i forståelsen av tekstene og ikke som ord til – kjele kettle – th gloseprøver. Ordene står i den formen elevene leser dem i up wi keep ed m e lg fø tekstene, med oversettelse til norsk. De står altså ikke slik holde – andle h door elevene ville funnet dem i en ordliste, der grunnformen av ndtak dørhå d on – ordene står. Grunnformene finner dere i den alfabetiske hooke , liker gig av n e h v a ordlista fra side 240 i Textbook. godt veldig

Gloser

Vår erfaring er at det er lite hensiktsmessig å gjennomføre reine gloseprøver hver uke, men at det er viktig at ordene dere har søkelys på, står i en sammenheng som skaper mening for elevene. Ved gjennomføring av reine gloseprøver er det viktig at elever som har andre forklaringer på ord enn de som er i teksten, ikke får feil på sine oversettelser.

Grandma Jones: Ye s, it looks there is a as if sale on at the booksh Grandpa op. Jones: Ar e you sure in the win , love? Th dow, it is e notice is on the wal not Grandma l to the le Jones: Oh ft of the sh dear! My op. I have to eyesight is see the do ge tting wor ctor. Perh se. Grandpa aps, I need Jones: Lo some new ok over th glasses. Grandma ere! Wha t are thos Jones: I th e boys ink th 9 is dressed up as a superherey are making a film! One ofup to? o! them Grandpa Jones: Oka y, love – th and soon e kettle is the tea w on, ill be read Grandma y. Jones: Oh dear, alre when you ady? How are busy time flies try in g to keep that is go up with ev ing on in erything this stree t. Grandpa Jones: W ell, I wou on the ra ld al so lik dio, before e to listen Alan and to the new Grandma James com s Jones: Ye e to visit. s, yes, I am Hurry up the door ! on m y way. Hop handle! e I can fin d Grandma hurries in doors for She is ho tea and so oked on bo me more th. news.

to the left – til venstre eyesight – syn dressed up – utkledd kettle – kj ele keep up with – holde følg e med door hand le – dørhåndt ak hooked on – avhengig av, liker veldig go dt

Activit

Sit togeth

y

er in pairs and talk ab you see in out what the pictur e. Which bu ilding has the most On which floors? floor do yo u live? What is th e view fr

33


Ordforråd Et tilstrekkelig ordforråd er en forutsetning for å kunne forstå det vi hører og leser, samtidig som det er kjernen i muntlig kommunikasjon. For å mestre et fremmedspråk er vi nødt til å ha et ordforråd som setter oss i stand til ta imot informasjon, bearbeide og forstå den og selv å kunne uttrykke oss gjennom å sette ord på egne tanker og meninger.

Lese og samtale om tekster Gjennom å lese og samtale om tekster vil du kunne bevisstgjøre elevene om innholdet i tekstene. I dette arbeidet er det ulike måter å tilnærme seg ordinnlæring på. Dere kan se på Flytskjema for

– ord elevene allerede kan, ord som hjelper dem til

eleven

å forstå det de ikke kan – transparente ord, ord som likner ord i morsmålet

2 1

Leser en tekst

– kjerneord (tematiske ord/nøkkelord, key words) som hjelper

Stopper ved en setning han/ hun ikke forstår

dem å skjønne innholdet

T

?

T

– ord elevene ikke forstår, eller vanskelige ord (tricky words) og eventuelt slå opp disse

?

3

Leser setningen én gang til, prøver å forstå

5

4 Leser neste

T T

?

Leser hele avsnittet, prøver å forstå

34

setning, prøver å forstå

?

6

T

?

Bruker ordbok eller spør om hjelp

!


Noen benytter seg av ukentlige gloseprøver for å lære alle disse ordene, men det fins mange andre måter å bevisstgjøre elevene på i møte med nye ord.

Definisjonsoppgaver I flere av oppgavene i Workbook har vi lagd definisjonsoppgaver til ord fra tekstene i Textbook. Elevene får presentert et utvalg ord og skal forsøke å forklare dem på engelsk. Dette er en god måte å trene elevene i forståelsen av nye ord og i det å kunne velge andre ord når de ikke finner akkurat det ordet de leter etter. Siden elever og lærere er svært ulike, er det opp til deg og elevene dine å velge ut hvilke ord og uttrykk dere ønsker å vektlegge og forklare fra den enkelte teksten. Vi skal ha ambisjoner på elevenes vegne, men samtidig skal vi være realistiske i målsettingene våre. Derfor anbefaler vi at du heller vektlegger et mindre antall ord som elevene er i stand til å huske og bruke, enn for mange ord.

Gjenfortelling og nøkkelord Å kunne gjenfortelle sentrale punkter fra en tekst er en fin trening i å kombinere elevenes allerede etablerte ordforråd med nye ord.

35


Vi foreslår at du velger ut sentrale nøkkelord fra tekstene som elevene har lest/forberedt. Når de ser ordene, er målet at de skal kunne gjenskape hele eller deler av teksten og presentere den for resten av klassen. Det kan være greit at du på forhånd har trukket ut eller valgt ut hvilke elever som skal presentere sammendragene. Dette kan du legge inn på lekseplanen, én elev presenterer Step 1-teksten, en annen presenterer Step 2-teksten, og en siste har i oppgave å gjenfortelle Step 3-teksten.

Ordsamling Dere kan også notere / henge opp nøkkelordene dere har valgt fra tekstene, på en tavle, slik at elevene til enhver tid kan se hvilke ord dere har arbeidet med, og slik få hjelp til å huske flere ord. Ved hvert ord plasserer dere en definisjon, ulike synonymer eller oversettelse av ordet. En slik samling kan utvikle seg til en verdifull ordbank for elevene. Ordene kan plasseres alfabetisk, etter temaer eller etter ordklasser.

Word-wall: power - have control

guess - try to give an answer

gossip - talk about people´s private affairs

36


Klassen kan også lage sin egen digitale ordsamling hvis det er ønskelig. Denne kan eventuelt deles på læringsplattformen. Husk at ordforklaringene i Textbook er basert på ordene slik dere finner dem i den enkelte tekst. Det betyr at ordene kan ha en annen mening i en annen sammenheng. Elever som gir en annen, men riktig forklaring på et ord, skal ikke få feil selv om forklaringen ikke er den samme som i Textbook.

Stairs Listen Elevene kan lytte til alle tekstene i boka på cdu. no. Dere kan bestille skolelisens av Stairs Listen 5–7. Elevene vil da få tilgang til lydfilene via pc, smarttelefon eller nettbrett, og de kan lytte til tekstene hjemmefra eller der de ellers måtte være. (Se side 30.)

Skriveverkstedet For å støtte og utvikle elevenes skriveferdigheter anbefaler vi Skriveverkstedet på Stairs Online – Genres. Dette er et godt verktøy for deg som lærer og ikke minst et lettfattelig og støttende verktøy for elevene. Her finner du modelltekster som du og elevene også kan lytte til. Vi har lagt vekt på at det skal være et verktøy for både faglig svake og sterke elever. Ulike sjangere knyttet til bøkene er representert, og oppbyggingen av tekstene vises lett i menylinjen på høyre side. Under arbeidet med ordklasser vil dette også være et godt verktøy. (Se side 25.)

37


Digitale oppgaver I tillegg til Workbook er det lagd ytterligere oppgaver til tekstene og grammatikken på Stairs Online – Chapters og Grammar. Dersom du ikke har datamaskiner til hele klassen, organiser gruppa de slik at dere kan rullere på bruken av disse. Gjennom god og variert organisering, skaper du et klasserom hvor elevene vil trives, samtidig som læring står i fokus. (Se side 24.)

38


Organisering og differensiering Det levende klasserommet, der flest mulig av elevene er i aktivitet samtidig, er det klasserommet vi forsøker å etterstrebe som lærere. Når mange blir sittende uvirksomme, kanaliseres ofte oppmerksomheten mot andre ting. Gjennom meningsfull og variert organisering er du med på å sikre variasjon og læring. Når tekstene er gjennomgått, har vi god erfaring med å dele inn klassen i mindre grupper. I tillegg til at alle arbeider med noe felles, har du mulighet til å legge til rette for differensiering med denne arbeidsformen. Én gruppe kan arbeide med digitale oppgaver, en annen med Workbook eller enda mer tilrettelagte oppgaver, en tredje med muntlige aktiviteter som samtalekortene Stairs 5 –7 – Talk & Tell, mens en fjerde gruppe kan arbeide med tekstene gjennom lesing og samtale eller med annet arbeid knyttet til tekstene, som puslehistorier. Ut fra egen erfaring gjennom arbeidet med elevene, og fra de tilbakemeldingene vi har fått fra dere brukere, vet vi at mindre grupper er særlig hensiktsmessige når elevene skal lese. Det oppleves tryggere for elevene å lese for færre, og det fører til bedre mestring for den enkelte. (Se ellers side 20.)

39


Chapter 1

Textbook side 6–37, Workbook side 4–41


Kunn

skaps

Språklæring Språk læring

løftet

Bruke

Munt kommlig un

ikasjo n

Skriftl komm ig unikas j

on

Kultu lKituteltruarr,, samfunn littera tusramfunn og og tur

2013 digital

Uttryk

ke og

e ressu

begru

rser og

nne eg

andre

en me

hjelpe

midle r i ege

ning o

n språ

m kjen

te emn

Skrive er beskri sammenhe v Lese o er oppleve ngende tek L foerssekjoeg forstå uli lser og uttr ster som fo forskjegllifgoersktåilduelirke typer tek ykker egne rteller, gjen ke s f llige k m ilder typer teks ter av varie eninger orteller, Gi utt t r e e r n a d v varie e rykk f tGeiku rende omfang fra or sttt , k omfan fiklmfo, rneegne reaks teksteery g fra g ttnkeulrteua joner på r, film , nettk rk n engels ultur,, sbjiold er o k p språk en bilder gå m og muugseilkskkspråklliige litteræ ge litte re sikk rære

Måli iTextbook Textbook Mål

Jegkan: kan: Jeg – – presentere presenterenyheter nyheter – – skrive skriveargumenterende argumenterendetekster tekster – – diskutere diskutereinnhold innholdi iulike ulikemedier medier – – bruke brukedigitale digitalehjelpemidler hjelpemidler

Kapitteltema Kapitteltema

Medier Medier

Gloserfra fraintrosiden introsiden Gloser

Verbs:expect, expect,listen, listen,look, look,remember, remember,watch watch Verbs: Nouns: citizens, commercial, computer, newspaper, opinion, tablet Nouns: citizens, commercial, computer, Adjectives: newspaper,exciting, opinion,famous, tablet interesting, naïve, terrible Phrases: depending on, more or less, miss out on Adjectives: exciting, famous, interesting, naïve, terrible Phrases: depending on, more or less, miss out on

Teksttyper/ Sjangere Sjangere

dialog, nyhetsinnslag, beskrivende tekst, fortelling, sangtekst, leserbrev, argumenterende tekst dialog, nyhetsinnslag, beskrivende tekst, fortelling, sangtekst, leserbrev, argumenterende tekst

Grammar Grammar Speaking Speaking Writing Writing Stairs Online Stairs Online

Verbets ulike tider Verbets ulike tider Presentation: Presentasjon av nyhet Presentation: Presentasjon av nyhet Persuasive text: Leserbrev, argumentasjon Persuasive text: Leserbrev, argumentasjon Chapters – Chapter 1: Listen, Look and Learn Grammar– –Chapter Verbs 1: Listen, Look and Learn Chapters Grammar Verbs Genres – –Article Genres – Article

klærin

g


Kapitteltema Massemedia er temaet i Chapter 1. Mange elever i denne aldersgruppa er storforbrukere av de ulike mediene. Det vil være naturlig at de har mange og sterke meninger om de ulike mediene. Som nevnt over anbefaler vi å bruke tavleboka. Der kan du legge inn nyttige lenker til nettaviser, sider for ulike tv-stasjoner, filmomtaler etc.

Kapitteloppslag Textbook side 6–7 Introteksten Gjennomgå teksten med elevene. Diskuter gjerne spørsmålet som stilles i teksten, om grunner til at ulike medier er så viktige for mange mennesker. Spør dem om hvilke medier de selv foretrekker, og hvorfor.

42


Du kan spørre slik: What type of media do you prefer and why? Name two things that are good about … (radio, TV, computers, etc.) What media did you use last? Which media do you use the most? Which media do your parents and/or grandparents prefer and why do you think they prefer it? Ord som kanskje må forklares til introteksten

Mål for kapitlet

g

På bakgrunn av de tekstene du ønsker å gjennomgå fra kapitlet, velg deg ut noen av målene for kapitlet. Disse bør du presentere for elevene allerede i starten før dere går i gang med selve lesingen, og knytte dem til Grammar, Speaking og Writing.

choose – velge more or less – mer eller mindre important – viktig prefer – foretrekker depending on – avhengig av age – alder sex – kjønn various – forskjellige try – prøve

Ordklasseordene Ordklasseordene er knyttet til temaet for kapitlet og tar utgangspunkt i ord elevene møter seinere i kapitlet. Vær oppmerksom på at verbene look og watch kan opptre som substantiver i andre sammenhenger. Snakk gjerne med elevene om dette for å bevisstgjøre dem.

Phrases Frasene som er valgt ut, er uttrykk som er mye brukt, og som elevene vil kunne kjenne igjen fra det norske språket.

43


Need to know?

Textbook side 8–13 Workbook side 4–8

The Town Textbook side 8–9

Teksten er en dialog mellom to besteforeldre, der den ene sitter utenfor huset mens den andre henger ut av vinduet. De samtaler om dagligdagse ting og hva som ellers rører seg på gateplan.

44


Teksten er skrevet i presens og presens samtidsform. Avhengig av hva elevene tidligere har lært, kan en repetisjon av disse to presensformene være hensiktsmessig. Se Textbook, Grammar, side 14. Vi bruker vanlig presensform om det vi har for vane å gjøre, mens vi bruker presens samtidsform om det som skjer akkurat nå, og om det som skal skje i framtiden. For å illustrere dette anbefaler vi at du går inn på British Council sine sider og registrerer deg som lærer. Du får da tilgang til en video du kan vise for elevene, som illustrerer dette på en god måte.

Activity Vi anbefaler at du går gjennom forskjellen mellom måter å uttrykke etasjer på i engelsk og norsk før elevene jobber med spørsmålet i Activity. Ellers tar spørsmålene utgangspunkt i elevenes egen verden, hvor de bor, og hva de kan se når de titter ut av vinduene sine. Det som er kjent for elevene, er også lettere å sette ord på. FACTS Ground floor på britisk engelsk betyr 1. etasje i norsk sammenheng, mens 1st floor betyr 2. etasje, og 2nd floor betyr 3. etasje osv.

Workbook side 4–5 Oppgave 1 trener presens samtidsform, mens oppgave 2 trener leseforståelse. Her skal elevene plassere riktig tekst under riktig bilde ved å nummerere riktig.

45


Listeners Textbook side 10–11 Teksten er knyttet til mediet radio.

Before reading Før dere går i gang med teksten, start med å spørre elevene om de pleier å lytte til eller se på nyheter. What type of media do you use when you listen to the news? What type of news do you find the most interesting and why? When do you listen to news on the radio? (in the car, on my way to practice/training, when I am on holiday/vacation) What advantages does the radio have compared to other media?

During reading Lytt til teksten på Stairs Listen eller i tavleboka. Stopp underveis, og be elevene gi et sammendrag av hva som har skjedd. Teksten er fortellende, men inneholder også et dramatisk nyhetsinnslag som gjør det aldrende paret oppbrakt og fortvilet.

46


After reading / Activity Som et alternativ til They have been married for ages, kan man for eksempel si: They have been married for a long time eller many years. Uttrykket just around the corner som vi kan kjenne igjen fra det norske uttrykket «rett rundt hjørnet», betyr a few minutes away og understreker at de kun er noen minutter unna. Å gjenfortelle nyheten fra teksten er en god pararbeidsoppgave der elevene får trent muntlig aktivitet. Vår erfaring er at det er viktig å sette sammen par som hjelper og løfter hverandre slik at de lærer. La flinke og positive elever være modeller for faglig svakere elever, men pass på at de har respekt for hverandre. For noen elever kan det ligge like mye læring i å finne svar sammen med en som er på samme nivå. Mens elevene holder på med pararbeid, kan du gå rundt og lytte til dem og skape deg et bilde av elevenes mestring. La gjerne noen av parene få framføre for resten av klassen. Teksten kan også være et godt utgangspunkt for å snakke om fordeler og ulemper med dagens teknologi (her mobiltelefon). Besteforeldrenes bekymring for barnebarna kan også være utgangspunkt for en samtale.

47


Workbook side 6 I oppgave 3 skal elevene skrive opp fem nøkkelord fra teksten. Dersom ordet nøkkelord er ukjent for elevene, forklar at dette er «viktige ord». I oppgave 4 vil de elevene som har gjenfortalt teksten slik som foreslått i Textbook under Activity, ha en fordel, da oppgaven går ut på å skrive et sammendrag av teksten. Sammendraget skal være kort. Å skrive kort er for mange en utfordring og krever trening, samtidig er det viktig å lære seg å velge ut det viktigste fra teksten. Examples: The text is about an old couple, Ed and Mary. They are waiting for their grandchildren to come and visit them. They are listening to the radio news and hear of an accident. A bus has run into a group of schoolchildren. They fear their grandchildren are involved in the accident. They get a message on the phone from their grandchildren: all is well.

Ekstraoppgave-Elevaktivitet Lag en oppfølging til nyhetssendingen. Hva skjer videre med barna som var med i ulykken?

48


Different preferences Textbook side 12–13 Teksten forteller noe om barn og unges medievaner. Her blir ulike interesser presentert og grunngitt. Tekstene tar ikke bare utgangpunkt i hvilke medier barna benytter, men også i hva slags nyheter de foretrekker.

Activity Det er viktig når de svarer på det andre spørsmålet i denne oppgaven, at elevene grunngir svaret sitt. Ofte kommer barn og unge med utsagn og påstander, uten at de grunngir disse. Å begrunne kan være utfordrende for enkelte elever, og det er derfor viktig å øve på. Det kan være heldig å bruke de faglig sterke elevene i tillegg til deg selv som modeller når dere skal finne svar på denne typen spørsmål.

Workbook side 7–8 I oppgave 5 skal elevene be medelever beskrive hvordan de bruker de ulike mediene. Her kan de gjerne skrive key words i Workbook og utfyllende tekst i egne kladdebøker eller på pc. Oppgave 6 ber elevene om å rangere mediene og grunngi svarene sine. Oppgave 7 ber elevene om å finne ut hvilke medievaner elevene i gruppa deres har. Husk å repetere å kunne spørre med to do. Her skal elevene ikke grunngi svarene, kun svare med Yes eller No. Forslag til hvordan de kan spørre: Do you read the newspaper? Do you watch TV shows in English? Do you play games on your mobile phone? Do you watch TV more than three hours a day? 49


Verb Conjugation Textbook side 14–15 I dette kapitlet tar Grammar for seg vanlig presens og presens samtidsform, preteritumsformen og perfektum partisipp samt futurum av verbene. Av erfaring vet vi at verbformene er utfordrende for noen å huske. De blander sammen vanlig presens og presens samtidsform. Noen øver ikke nok og blander derfor regelrette og uregelrette verb i preteritum. En måte å få elevene til å huske hvordan perfektum partisipp-formen av verbene dannes, er at de for regelrette verb bruker preteritumsformen og setter have eller has foran. Når det gjelder futurum, er dette godt forklart i Textbook. I Workbook blir presensformene og preteritumsformen vektlagt. Dersom elevene ikke behersker den norske grammatikken, kan dette føre til at de strever i engelsk også. De mangler strukturer, og det viser seg i produksjon av egen tale og tekst. Selv elever som øver mye og lærer seg de ulike tidene og bøyingsformene, har ofte utfordringer når de skal sette kunnskapen ut i livet ved produksjon av egen tekst. Det kan være verdt å vise elevene at dette er viktig gjennom gjentatte øvelser og korte enkle prøver. Over tid vil du, elevene og de foresatte få et tydelig innblikk i hvordan eleven arbeider med stoffet. Øv heller med færre verb om gangen enn for mange, mellom seks og åtte verb er nok for mange.

50


Bruk gjerne litt tid på å la elevene skrive ned hvordan de har øvd på leksene, for så å dele det med gruppa. Elevene kan ha gode forslag som igjen kan motivere og inspirere de andre på gruppa til å endre egen praksis. For at elevene skal øve effektivt, anbefaler vi at du gjennomgår ulike måter å øve på med elevene. Vis hvordan de kan øve ved å høre hverandre, skrive verbene, bruke dem i setninger og så videre, og la elevene øve med hverandre i klasserommet. Vis til lista over bøying av sterke verb på side 236–239 i Textbook.

Workbook side 9–21 Vi har valgt å sette inn mange oppgaver med verb her i begynnelsen av boka. Eventuelt kan elevene gjøre noen av oppgavene nå og vente med noen til seinere. Verbs

Oppgave 8, 9 og 10 øver vanlig presens.

5 page 14-1 Textbo ok

ent

Oppgave 11 øver presens samtidsform med utgangspunkt i spørsmålet «What are they doing now?»

pres Simple 8. Am, are,

is .

, is or are l in with am

Fil

Exampl

Oppgave 13 og 14 øver presens perfektum.

y.

ties. in their nine

rive. hildren to ar their grandc t. t very upse dio, they ge ing to the ra

waiting for

y

Ed and Mar

listen

While they

t.

the acciden

rb

e correct ve

9. Fill in th

ep, walk

, drives, sle sleeps, drive

Example: I

wake up at

I

k seven o’cloc

.

ng every morni

ery day. to school ev his bike.

My brother

a mini van. e

ni Bert and An My cat

rk.

een car to wo

her little gr

Mum

Oppgave 16 og 17 øver elevene i å skrive om setninger fra presens til preteritum.

not hurt in

ldren

hi Their grandc

wake, rides,

Oppgave 15 øver bøyingen av et utvalg uregelrette verb.

.

Ed and Mar

This They

Oppgave 12 øver preteritumsformen med de regelrette verbene.

ary,” Ed says

ried to M e: “I am mar

et all day. in his bask until eight

ng.

in the morni

My sisters

51


18. Word puzzle Fill in the verbs

Oppgave 18 er et kryssord der elevene skal skrive preteritumsformen av et utvalg uregelrette verb.

in the simple past

tense.

1 bite I

B

1

T 2 break

2

3 draw

3

4 feel

4

5 get

5

6 hurt

6

7 leave

7

8 pay

8

9 run

9

I oppgave 19 skal elevene velge ut verb fra kryssordet og skrive setninger med dem i preteritum.

Solution: All these

verbs are

nces

19. Write five sente

the word puzzle. interesting: Use verbs from sentences more words to make your Also use these other , yesterday, when

last year, last week

I was ‌ years old,

y, the angry dog Example: Last Frida

last summer

bit the boy.

Oppgave 20 a) er en tegneserie hvor elevene skal arbeide i par og beskrive muntlig hva det er James gjorde i gĂĽr (preteritum). 14

I oppgave 20 b) skal de ta utgangspunkt i tegneserien i a-oppgaven og skrive hva James gjør.

rip

20. Comic st

erday? James do yest e. a) What did tell a classmat mic strip and co e th at ok Lo

sk above.

y from the ta

stor b) Write the

52


I oppgave 21 skal elevene oversette fra norske setninger i preteritum til engelsk. Verbene i setningene er uregelrette verb. Oppgave 22 øver elevene i bruk av ordliste, og oppgaven går ut på å oversette engelske verb til norsk. I oppgave 23 skal elevene bøye et utvalg sterke verb i preteritum og perfektum partisipp. Oppgave 24 øver elevene i å oversette engelske setninger i presens til norsk, mens oppgave 25 ber elevene om å skrive setningene i oppgave 24 om til preteritum. I oppgave 26 skal elevene gjennom skjemaet formulere fortellende setninger i futurum. I oppgave 27 skal elevene ved hjelp av nøkkelord forme setninger med will, mens de i oppgave 28 skal omformulere fortellende setninger til spørresetninger og bruke will eller to be + going to. Oppgave 29 øver elevene i å skrive setninger med to be + going to, om det som skal skje.

53


Agree or disagree

Textbook side 16–17 Workbook side 22–28

Who decides? Textbook side 16–17 Before reading Teksten er en dialog, og temaet er hvem som bestemmer hva som skal ses når på fjernsynet. Samtidig innleder ingressen med noen problemstillinger. Ta utgangspunkt i dem, og hør hva elevene syns. Det kan godt hende at flere har mer enn én tv, eller at de bruker de ulike digitale mediene til å se det de har lyst til. I tv-historiens begynnelse, da tv ikke var allemannseie, hadde tv-en som formål å virke samlende. Noe har endret seg underveis, og i dag er det ikke uvanlig med både flere fjernsynsapparater og andre digitale avspillingsenheter, som kanskje snarere splitter enn samler familien.

During reading Gå inn på tavleboka eller eventuelt på Stairs Listen. Spill av teksten. Stopp underveis, og be elevene samtale i par om hva som hittil har skjedd, og hva de tror kommer til å skje. Søk gjerne opp The Wizards of Waverly Place, og legg inn en lenke i tavleboka i forkant slik at dere får en viss innsikt i hva slags type serie dette er.

54


Legg merke til ordene watch, tablet og match, som kan ha ulike funksjoner i ulike setninger eller sammenhenger. I denne teksten opptrer ordet watch som et verb, men det kan også bety klokke/ur i en annen sammenheng. Ordet tablet betyr i denne teksten et nettbrett, men det har flere meninger som for eksempel en tablett (i medisinsk betydning). Match er i denne teksten et substantiv og betyr kamp, men det også kan opptre som et verb i andre sammenhenger og bety å avpasse, tilpasse eller stemme overens med noe. La elevene lese dialogen i par, gjerne også med en forteller. Jo flere som leser, jo bedre er det.

After reading/ Activity Spørsmålene tar utgangspunkt i elevenes hverdag. Til hvert av spørsmålene kan du stille et oppfølgingsspørsmål. Why does he or she decide what to watch? Why do you disagree on which programs to watch? Give reasons for why families should have more than one TV.

Workbook side 22–25 Oppgave 30 øver nærlesing. Her skal elevene forandre uttalelsene. I oppgave 31 skal elevene uttrykke egen mening og begrunne denne. Oppgave 32 og 33 henger sammen, og målet er at elevene skal skrive ned sine favorittprogrammer og forklare/begrunne sine valg. I oppgave 34 skal elevene lese en graf og besvare spørsmålene knyttet til grafen. 55


How to torture your sister Textbook side 18–19 TEMA

Temaet i teksten er hvordan man kan plage sin søster på ulike måter. Den følger opp søskenproblematikken fra forrige tekst. Her er telefonsamtale det som knytter teksten til temaet medier. Du kan la elevene lese teksten i par etter at dere har lyttet til den, og de kan ha i lekse å lese eller dramatisere den.

Forslag til dramatisering av teksten: Benytt gjerne tre personer til dramatiseringen. Den ene er fortelleren, de to andre er søsknene. Mens fortelleren leser, kan de to andre gjøre det som fortelleren beskriver, samt lage lydene som beskrives i teksten. Se kopieringsoriginal med replikker på Stairs Online Lærerressurs. Teksten er skrevet av Delia Ephron, amerikansk forfatter som også skriver for film og teater.

56


After reading / Activity La elevene gå sammen i par og svare på spørsmålene. Bruk maks fem minutter på dette. En del elever bruker kanskje ikke telefonene til å snakke i, men sender mer meldinger eller chatter. Med personlige mobiltelefoner er kanskje ikke problematikken i denne fortellingen så aktuell lenger. Diskuter! La elevene få oppsummere svarene i større gruppe når de har diskutert i mindre grupper.

Workbook side 25–27 I oppgave 35 skal elevene lage en tegneserie om teksten. Her kan de arbeide i mindre grupper eller hver for seg. Oppgave 36 ber elevene om å skrive inntil to avsnitt om andre ting søsken kan finne på å gjøre for å erte eller plage deg mens du ser på tv. I oppgave 37 skal de finne fram til hvilke engelskspråklige programmer elevene ser på. I oppgave 38 skal de ut fra informasjonen de har innhentet, lage et diagram som viser resultatene.

57


Entertainment or education Textbook side 20–23 Filmen The Wizard of Oz (Trollmannen fra Oz) er basert på boka med samme navn. Sangteksten er også kjent fra The Wizard of Oz. La elevene lese sangteksten og samtale om hva den handler om. Where does the song take place? Who is singing the song? What is she singing about? What does she wish for? The Wizard of Oz er en kjent amerikansk musikal som er filmatisert. Teksten er bygd opp som en dialog der lærer og elever diskuterer: – the plot – the characters – the theme – what is not said, but understood Teksten gir rom for undring og opplevelse. Dersom du har mulighet til det, kan det være fint å se filmen først, da forstår man også bedre dialogen mellom læreren og elevene. De elevene som har sett den, vil selvfølgelig også stille bedre rustet i møte med teksten. Søk: YouTube, the wizard of Oz officialtrailer

58


Activity åpner for at elevene kan samtale om filmer, teaterstykker eller musikaler de har sett, hvordan de opplevde det de så og hørte, hva det er som gjør at de husker filmen eller forestillingen, hvorfor de vil anbefale den til andre, etc. What is your favourite movie or musical? Why did you like it? What was it about? What did it remind you of? Why would you recommend it to others? Did you learn anything from it? What did you learn? If you were to make a movie or a musical, what would it be about?

Workbook side 28 Oppgave 39 ber elevene om å fortelle om sin favorittfilm. Dersom dere allerede har hatt en samtale i forkant der dere har skrevet ned punkter, blir det lettere for elevene å skrive om sin opplevelse av en film. Samtidig er det en kort modelltekst i Workbook som elevene kan bruke som utgangspunkt for egen skriving. Vår erfaring er at mange elever trenger mye støtte i skrivesituasjoner. Derfor bør du gjennomgå modellteksten sammen med dem og vise dem at de kan gjenbruke større eller mindre deler av den dersom de trenger det. Oppgave 40 ber elevene om å fortelle hvilke filmsjangere de foretrekker. Da bør dere snakke om hvilke sjangere som fins innen film, og om hva som kjennetegner den enkelte sjangeren (drama, comedy, fantasy, documentary).

59


Pick and choose

Textbook side 24–31 Workbook side 29–35

Trying to make a commercial Textbook side 24–25 Teksten er en dialog mellom to gutter som har som oppgave å lage en reklamefilm om et fiktivt digitalt spill. La gjerne elevene dramatisere teksten sammen i par.

Legg merke til verbet present (her: presentere), som også kan bety «gave», «å være til stede» og «på nåværende tidspunkt». Spørsmålene i Activity setter søkelyset på reklame og hensikten med den. I tillegg tar de opp hvordan vi opplever reklame, og hva vi liker / ikke liker ved den. Dersom elevene har noen reklamefilmer de liker godt, forsøk å søke dem opp på nettet. Se dem sammen, og drøft i etterkant. Legg vekt på at elevene skal begrunne standpunktene sine (I like/dislike …, because …).

Workbook side 29–31 Oppgave 41, 42 og 43 handler om å finne fram til slogans og skape egne. I oppgave 42 har elevene mye støtte og ord fra egen rute som de skal benytte, mens elevene i oppgave 43 får velge produkt ut fra illustrasjoner der de skal lage et helt eget slogan. Oppgave 44 er en tekstforståelsesoppgave. 60


Homework Textbook side 26–29 Denne teksten er en dialog. Temaet er digitale fristelser kontra hjemmelekser. Dette tenker vi stadig er et aktuelt tema. Barn og unge lar seg villede i den digitale verden og er ikke alltid modne nok til å forstå konsekvensene av enkelte av de valgene de tar. Mye foregår uten foresattes viten, og det er kanskje den største utfordringen. Samtidig er det viktig å få til gode samtaler rundt temaet. La elevene lese sammen tre og tre, slik at flest mulig er i aktivitet. La noen få lov til å spille ut dialogen for de andre. La dem også gjerne samtale om det at jentene bryter løftet overfor moren. Aktuelle spørsmål kan også knyttes til morens reaksjon. Forslag til spørsmål: What did Belinda promise her mum? What is wrong with breaking a promise? Have you ever broken anyone’s trust? How and why? Has anybody ever broken your trust? What happened? What do you think about Mum’s reaction?

61


Activity Spørsmålene i Activity tar utgangspunkt i elevenes bevissthet rundt mediet. En ting er hva de svarer, en annen hva de faktisk gjør. Noen barn og unge er mer åpne om det de bruker internett til, enn andre. Mulighet for erfaringsdeling er likevel stor, og det medelever forteller, kan ofte bety mer enn det voksne sier.

Workbook side 32–33 Oppgave 45 er en leseforståelsesoppgave, mens i oppgave 46 skal elevene forklare hva de bruker internett til. I oppgave 47 skal de skrive opp de nettsidene de bruker mest. Oppgave 48 ber elevene finne og skrive opp noen nettadresser som gir informasjon om vikingene. I oppgave 49 skal elevene skrive ned fem fakta om vikingene, mens de i oppgave 50 skal beskrive når og hvordan de arbeider med hjemmeleksene sine.

62


True or false Textbook side 30–31 Before reading Før dere gjennomgår teksten, spør elevene om de leser sladreblader. Do you read gossip magazines and why? Where do you read them? (At home, at the dentist’s or doctor’s) Why do you read them? What is your favourite gossip magazine? How would you feel if a magazine wrote untrue stories about you, and how would you react? Temaet for teksten er konstruerte nyheter og hvordan vi ikke kan være sikre på om vi blir manipulert eller ei. I teksten møter vi en litt naiv jente og en mer realistisk ung gutt som setter spørsmålstegn ved medienes påvirkningskraft.

Activity La elevene lese i mindre grupper og samtale om spørsmålene i Activity etterpå. Du kan i forkant ha skaffet ulike engelskspråklige magasiner eller funnet fram til nettsider med samme tema. Oppgavene her krever at elevene deler egne meninger. La dem notere ned punktvis og legge fram svarene sine for resten av klassen.

Workbook side 34–35 Oppgave 51 ber elevene om å notere ned argumenter for og imot det å lese sladreblader. I oppgave 52 skal de begrunne standpunkt for og imot å lese sladreblader. I oppgave 53 skal de finne riktig ordforklaring til noen utvalgte ord. 63


News or not

Textbook side 32–35 Workbook side 36–40

Reading the news Textbook side 32–33 Teksten er en dialog. Den handler om det å lese aviser eller digitale nyheter ved bordet under et måltid. Tradisjonelt sett har det vært vanlig å vektlegge fellesskapet rundt matbordet, en sosial begivenhet der man har mulighet for å samtale om både hverdagslige ting og de store temaene i livet. Teksten tar opp at de voksne er mer opptatt av å holde seg oppdatert på det som skjer utenfor frokostbordet, noe sønnen i huset reagerer på. Gjennomgå teksten, og bruk gjerne tavleboka.

After reading Spør hvordan elevene selv opplever frokosten sin. Kjenner de seg igjen, eller opplever de en helt annen hverdag? How do you start your day? Do you have time to sit down to eat and talk? How would you like breakfast time to be?

64


Etterpå kan du la elevene lese i mindre grupper, mens du går rundt og lytter. Bland gjerne sterke og svake elever på samme gruppe. Men husk at alle elever kan ha nytte av å oppleve å få være den «sterke» i et gruppearbeid. Elever kan bidra med ulikt i ulike situasjoner. Variasjon er derfor viktig.

Activity Spørsmålene i Activity har stor grad av variasjon. Benytt de spørsmålene du mener det er mulig for din gruppe å besvare. Gå gjennom spørsmålene muntlig i klassen, men du kan også velge ut noen spørsmål som elevene kan få i oppgave å løse hjemme. Hvilke du velger, er opp til deg og avhengig av hvordan du kjenner gruppa di.

Workbook side 36–38 Oppgave 54 er en tekstforståelsesoppgave, mens oppgave 55 er en «odd one out»-oppgave. I oppgave 56 skal elevene fylle inn i snakkebobler hva man kan prate om i løpet av et måltid. I oppgave 57 skal elevene plukke ut noen nyhetsoverskrifter fra engelske papir- eller nettaviser og skrive dem på avissiden.

Tips: På internett fins det flere sider som har med nyheter på engelsk. Søk på : News in Levels. Her kan elevene lese samme nyhet på tre ulike nivåer. Vanskelige ord blir også forklart på alle tre nivåene: http://www.newsinlevels.com/

65


A matter of opinion Dog owners! Take responsibility! Textbook side 34 Teksten er et leserbrev i en avis. Den uttrykker frustrasjon og misnøye med hundeeiere som ikke tar ansvar og plukker opp etter hundene sine. Avsenderen er et barn som selv er hundeeier. Forklar for elevene hva som må til for at leserbrevet skal bli antatt. Bruk gjerne leserbrevet fra Mark for å se om han har oppfylt kriteriene som skissert under. Letter to the editor: (Se kopieringsoriginal.) EXPLAIN WHAT THE LETTER IS ABOUT AT THE START. Remember your letter has to be quick and concise. Do not make the public wait to find out what you want to say. EXPLAIN WHY THE ISSUE IS IMPORTANT. Explain to the public in plain language why the issue is so important.

66


GIVE EVIDENCE FOR ANY PRAISE OR CRITICISM. State your opinion about what should be done in the current situation, and give suggestions to improve the situation. Remember to back up or support your suggestions with good reasons. KEEP IT BRIEF. Check to see if your text is too long. If it is, cut the unnecessary text or condense it. SIGN THE LETTER. Do not forget to write your name, otherwise it might not be accepted.

Activity Bruk tavleboka, og la elevene komme opp for å markere svarene på spørsmålene i Activity.

Workbook side 39 Oppgave 58 ber elevene om å finne fram til setningene som forteller at Mark Griffin også er hundeeier. I oppgave 59 skal de notere ned nøkkelord fra teksten, mens de i oppgave 60 skal skrive et sammendrag. Her vil vi anbefale at dere gjør det sammen på tavla, slik at de får trening. Be elevene komme med forslag. Skriv forslagene opp (ikke for hele teksten), men for hvert avsnitt, studer dem, og la elevene bestemme hvilket som er det beste. Sett så sammen forslagene til hvert avsnitt til et kort sammendrag av hele teksten.

67


Let the youth club live! Textbook side 35 Denne teksten er også et leserbrev. Bruk også her tavleboka når dere skal svare på spørsmålene i Activity, selv om de ikke er rettet direkte mot teksten. Da kan elevene komme fram på tavla og markere det de mener er eksempler på an opinion, og hvilke argumenter eller fakta som støtter opp under the opinion.

68


Workbook side 40 Oppgave 61 ber elevene om å skrive tre setninger som oppsummerer prestens standpunkt. I oppgave 62 skal elevene skrive om hva man kan gjøre når man er på ungdomsklubben. I oppgave 63 og 64 har vi beveget oss inn på det elevene presenteres for i Writing, så disse kan godt gjøres når Writing er gjennomgått. I oppgave 63 skal de skrive en argumenterende tekst av en ungdom om hvorfor det er viktig å beholde ungdomsklubben. I oppgave 64 skal de gå inn i rollen som politiker og argumentere for hvorfor byen ikke har råd til å opprettholde ungdomsklubben, og at den må nedlegges.

69


Presentation – News report Textbook side 36 I Speaking har vi valgt at elevene skal skrive og framføre en nyhet. Vi har lagd et strukturert skjema for å forklare hva som skal være med i nyheten, dernest har vi lagd en modelltekst, som de kan bruke etter behov. Du bør likevel gjennomgå den på tavla med elevene. Bruk gjerne tavleboka, og forstørr siden slik at alle ser. I arbeidet med nyhetsoppslaget er det viktig at dere jobber med stemmebruk. Dette skal være et radio- eller tv-innslag, og både kroppsspråk og stemmebruk er da en viktig del av framføringen. Gi en tydelig tidsramme på framføringen. Blir innslaget for langt, bortfaller mye av interessen blant lytterne eller seerne. Vær fleksibel i bruk av virkelige eller fiktive nyheter. Til denne Speaking-aktiviteten kan det være lurt å jobbe med det å være en aktiv lytter i forkant av framføringene. «Publikum» skal kunne være i stand til å gjengi nyheten til noen som ikke har hørt den eller sett den i første omgang. Og de skal kunne diskutere innholdet med andre.

70


Persuasive text

Textbook side 37 Workbook side 41

Den argumenterende teksten vi har valgt for Writing, er her leserbrev til en avis. Elevene møter i Textbook en modelltekst der vi tydelig har delt inn de ulike avsnittene og vist hva disse bør inneholde. Vi har også lagd en kort modelltekst til Writing i Workbook, oppgave 65, In my opinion. Her skal elevene selv velge et tema for en argumenterende tekst. De skal skrive et leserbrev til skoleavisen om en sak som engasjerer dem. FACTS I Textbook er overskriften «Persuasive text». Andre typer «persuasive» tekster er annonse, bokanmeldelse, filmanmeldelse og brosjyre. Slike tekster skal overbevise oss om et eller annet, at vi skal kjøpe noe, at vi bør lese en bok, se en film, eller det kan være et sted vi bør reise til.

PE fter ol ng a scho weri es in Sho hon d? ol r ba ile p scho od o Mob it in – go u s fr in Free t iform lessons l un g Tex choo min n S io im in sw y op ol More rk! scho In m g. ols ur ewo 65. r the terestin in o scho re hom xt fo lem d in mo ve te prob u fin No uasi is a e yo pers su sm . a is ci ts te Ra an men Wri ls u out o ty o b rg e a ea sch er soci is ks thre pap PE in k th brea least thin More lunch e at you Giv l ger why … hoo sue. Lon ribe s on er sc nt is goe Desc mm orta st u p li S e im ts den nd th is an stu …a HY? all W . t y , a E vit : r P g th acti PE. mple g afte oyin er the Exa in ann er aft ing wer er y w d ur Sho sho it v e aty air. nd e a hav swe e y et h I fi tak w r e d h w e to et v w it , an hav ’t g co ld r hair, co ld don e is e h u r th W o in catc wate dr y ld out The e to cou go tim . We e to no us! onia hav ero um we ang pne so d t e is g This and o ld a c

ing

it Wr

ag k p bo o

7 e 3

41

71


Chapter 2

Textbook side 36–77, Workbook side 42–73


Kunn

skaps

løftet

2013

Språk

læring

Muntl ig koumnm M tliugnik a komm unikassjon jon Skriftl i kk ormifmug S tlignikasj o komm unikas n jon Kultu littera r, samfunn og tu Kultur r , s a m littera tur funn og

IBdreunktei isiegrietan eget mfd l orsmå eoerenssu prsåekrli l o gg ea lin kd hreetehrj Uttryk o elgpu em likih k e deletreri o g Bruke m egeeln lytte- begrunne e losm preånkglæ og tale gen m elrsikngo ening strateg g Forstå o i m e r kjente og bru e k mner e et or Skrive dforrå beesskri sammenhe d L k n y e v n ttet til o e r pp kjente stålev gende tek fLoersse o g froo emner forskkjjeegllifgoersktåilduulliieklesetrypoegruttr ster som fo r llige k erke type teky t k e k s l l e t e e r ilder r tekst r avevganre m r, gjenfo Skrive er av v iereennding rt beskri sammenhe ariere e oem r fa eller, G i uttrvyer op n n n g d g ende t e omfa lev e tekste kk fop ng ffrraa r, film r egneelsereraog ut kster som f t k , nettk ortelle Uttryk sjonreyrkker eg n es men r, gjenforte engels ke seg på e ultur, bilder på en g e l ksp ing ller, n kspråk o lige lit kreativ måt g musikk råkliegre litt erære terære e insp ir tekste r fra foert av ulike t rskjell ige kilyper der

Mål i Textbook

Jeg kan: – planlegge og lage en tegneserie – lese og forstå tekster fra ulike kilder – uttrykke meg kreativt på engelsk – holde en presentasjon om en helt/heltinne

Kapitteltema

Helter og heltinner, heltemodige gjerninger, det å hjelpe andre

Gloser fra introsiden

Verbs: demand, detect, experience, praise, react Nouns: ability, confidence, courage, deed, enemy, hero Adjectives: efficient, enormous, heroic, polite, trendy Phrases: take for granted, to make a difference, what’s the matter

Teksttyper/Sjangere

Fortellinger, fagtekst, nyhetsartikkel, rollespill, tegneserie

Grammar

Nouns: Substantiver i flertall og genitiv

Speaking

My hero – Presentasjon

Writing

Comic strip

Stairs Online

Chapters – Chapter 2: Heroic deeds Genres – Biography, Article Grammar – Nouns


Kapitteloppslaget Textbook side 36–37 Kapitlet Heroic Deeds handler om helter fra ulike tidsepoker, både fiktive og ekte. Vi møter helter fra historiene om William Tell og Robin Hood, til tegneseriehelten Gutsy og mennesker som har utført heltemodige handlinger i det virkelige liv. På norsk brukes ikke ordet ‟«heltedåd» så mye, men forklar at det er oversettelsen av kapitteltittelen.

Introteksten

superhero – superhelt save – redde help – hjelpe come to the rescue – komme til unnsetning

Les og lytt til introteksten sammen, og snakk om hva helter er. Kanskje har elevene egne erfaringer med å få hjelp eller å hjelpe andre. Mange kan sikkert fortelle om en dramatisk situasjon der noen kom dem til unnsetning. Prøv å la samtalen gå på engelsk, og hjelp til med ord dersom elevene trenger det. Hvis noen får fortelle på norsk, blir det fort et slags frikort, og det er lett å spore av. Noen elever kjenner superhelter fra film, tegneserier og dataspill. Finn gjerne bilder på internett, og snakk om hva disse kan gjøre. Seinere i kapitlet skal elevene presentere en helt. Gå gjennom målene, «Jeg kan» på side 37. Glosene er nå mer avanserte og skal bidra til å gjøre elevenes språk mer variert. Prøv gjerne å få elevene til å forklare ordene på engelsk. Eventuelt kan de bruke ordene i en setning og på den måten vise at de har forstått betydningen. Dette kan være en god lekse også. Da kan elevene forsøke å bruke ordet i en annen sammenheng enn i læreboktekstene. Slike lekser kan du gjennomgå i

74


par eller grupper, så får du anledning til å se om elevene har forstått ordet og kan bruke det riktig. Hvis dere skriver opp setningene på tavla, kan dere erstatte øveordet med et synonym. For eksempel hvis ordet er trendy, kan dere gjøre slik: She looks trendy in that outfit. She looks smart in that o utfit. Se om dere kan finne flere synonymer også, for eksempel stylish, elegant eller chic. It was an enormous house. It was a massive house. Andre synonymer dere kan bruke, er huge, gigantic eller colossal. Vis gjerne også hvordan elevene kan bruke engelske ordbøker med synonymordliste (thesaurus) på internett, for eksempel The Free Dictionary eller The Oxford English Dictionary om din skole har tilgang til dem digitalt. Frasene kan også brukes på samme måte ved at elevene skal gi eksempler på hvordan de kan bruke dem i setninger. Mot slutten av kapitlet skal elevene lage sin egen tegneseriestripe. Her kan dere bruke digitale verktøy, men den kan også lages for hånd. Da kan det være nyttig å tegne stripen på et stort ark, gjerne A3, for så å forminske med kopimaskin. Da blir det lettere å få med detaljer, og elevene slipper å skrive smått. Det fins mange engelskspråklige tegneseriestriper på nett. Disse kan dere bruke til inspirasjon. Dersom dere har mulighet til det, er det fint å la elevene lese tegneserier på engelsk under arbeidet med kapitlet. Det vil være nyttig for utviklingen av elevens ordforråd og språkinnlæring. Beano er et klassisk komisk tegneserieblad for barn, som har innholdsrike nettsider. Mange av elevene kjenner kanskje Captain Underpants (Kaptein Supertruse på norsk). Asterix og Tin Tin er også utgitt på engelsk og kan kanskje passe for sterke elever. 75


Gutsy - an awesome hero

Textbook side 40–45 Workbook side 42–47

I dette underkapitlet blir vi kjent med Gutsy som har «guts», altså er modig. Han er en superhelt som den britiske tegneserietegneren Dave Windett har tegnet spesielt for Stairs 7. Historiene handler om skolebarn og tar utgangspunkt i deres hverdag. gutsy – modig

76

Når dere jobber med tegneserier, er det mange muligheter for å knytte historiene til andre sjangere, slik at dere kan utnytte tegneserien til mer språklæring. Her er noen ideer: – Dramatiser handlingen i klassen. – Ta for dere en karakter, og presenterer ham/henne. – Dikt videre på handlingen, og legg til en ny løsning. – Skriv en tekst som forteller handlingen uten bilder, lag tegneserien om til en skriftlig fortelling. Det kan være en fin måte å skrive en gjenfortellende tekst på. Skriv gjerne i preteritum, så får elevene trent på å bruke riktige verbformer. – Ta utgangspunkt i en av stripene, og snakk om hva dette minner dere om. Har noen erfaringer som likner på det som skjer i tegneserien? Hva er likt, og hva er ulikt? – Når det gjelder grammatikk, er det aktuelt å gjennomgå imperativ og onomatopoetika. Se faktarute i Textbook side 43.


P.E. Class – tegneserie Textbook side 40–41 Before reading Les bildene, sett ord pü det dere ser i dem. Hva tror elevene denne tegneserien handler om?

After reading Les deretter tegneserien, og snakk mer om hva som skjer. Beskriv personene. Snakk om personene og hvordan de reagerer. Noen elever har kanskje liknende erfaringer.

77


Bruk gjerne spørsmål som: What would happen if Sam did not go to class? How would Sam feel wearing his sister’s sweatsuit? Why did the teacher say that Sam was on time? (Genius Girl adjusted the clock) Her kan elevene lese tegneserien flere ganger, gjerne to og to og fordele replikkene mellom seg, før dere snakker om spørsmålene. Snakk om og svar på spørsmålene til Activity. Her er det flere temaer, gjenfortelling og beskrivelse, men også spørsmål der elevene må resonnere og reflektere over egne og andres handlinger. Side 41 kan dere lese sammen. Her blir personene beskrevet, og elevene kan begynne å få noen ideer til tegneserien de selv skal lage i slutten av kapitlet.

Workbook side 42–44 I oppgave 66 skal elevene beskrive Gutsy og Genius Girl, dette forbereder dem også til oppgave 67, der skal de lage sin egen superhelt. Superhelten skal også brukes i oppgave 68. I oppgave 69 skal elevene skrive en fortelling om hva som skjedde i tegneseriestripen. Her kan du differensiere litt etter elevenes forutsetninger. Alle bør skrive i preteritum, men gi gjerne hjelp til å finne riktige former.

Tips I sammenheng med denne oppgaven kan det være nyttig å repetere navn på de ulike fagene på engelsk. Subjects: Maths – Language (Literacy / Language arts) – Foreign language – Science – Social studies – Arts and crafts – Geography – History – Home economics – Biology – Physics – Chemistry 78


Standing up to Bullies – tegneserie

Textbook side 42–43 Before reading La elevene se på bildene og fortelle hvem som er med (characters), og hva de tror er handlingen i tegneserien (the plot, the problem). Les deretter tegneserien. Du kan gjerne la elevene lese den på egen hånd. Så kan de snakke om Activityspørsmålene to og to og presentere svarene sine for klassen. Forklar gjerne uttrykket i overskriften – to stand up to betyr å ta igjen med, hevde seg overfor. To stand up for betyr å støtte noen. Når slike idiomatiske uttrykk blir en del av elevenes språk, blir språket deres mer flytende. FACTS Faktaruten i Textbook forklarer onomatopoetika, eller lydhermende ord, som hører til ordklassen interjeksjoner. La elevene finne onomatopoetika i teksten.

79


Workbook side 45–46 I oppgave 70 skal elevene vise at de har forstått teksten. I oppgave 71 skal de diskutere innholdet i par. Det kan være lurt at du gjennomgår oppgave 71 felles før dere gjør oppgave 72, dersom du vet at noen strever litt med leseforståelse på engelsk. Snakk gjerne litt om faktaruten på side 46 i Workbook også. FACTS Vi bruker presens samtidsform av to be, am/is/are + being når vi snakker om hvordan noen oppfører seg akkurat nå. You are being rude betyr at du er uhøflig akkurat nå. You are rude betyr at du er uhøflig, ofte, alltid eller av og til. Forskjellen på presens samtidsform og vanlig presens er noe mange elever strever med. Her vises det en nyanseforskjell. Hvis vi bruker samtidsformen, kan vi oversette det med at han oppfører seg uhøflig, men hvis vi bruker vanlig presens, er det å være uhøflig mer en vane, et personlighetstrekk.

80


Fashion Statement – tegneserie Textbook side 44–45 Jobb med denne teksten på samme måte som de to foregående med førlesingsaktiviteter. La deretter elevene lese tegneserien, og snakk om innholdet og spørsmålene til Activity. I denne teksten spiller jentene hovedrollene. Snakk gjerne litt om temaet jenter i tegneseriene også. Hvilke kvinnelige tegneseriefigurer kjenner elevene fra før? Teksten tar opp mer typisk jentemobbing som baksnakking og utestenging. Dette kan være såre temaer å ta opp og ganske vanskelig å diskutere på engelsk. Snakk om personene i teksten og hvordan de støtter hverandre.

Workbook side 47 I oppgave 73 skal elevene vise at de har forstått teksten. I oppgave 74 skal de ut av teksten og diskutere gruppepress og dette med å stå alene. Sett gjerne elevene sammen i en gruppe på tre–fire, så kan de hjelpe hverandre å formulere svar.

Ekstraoppgave: Elevene kan som ekstraoppgave skrive en argumenterende tekst eller et intervju der de sammenlikner svarene jentene og guttene gir om temaet gruppepress i oppgave 74. (Se kopieringsoriginal med oppgavelyden.) – Write a persuasive text about peer pressure in schools. Use your notes from the previous task. – Is there a difference between peer pressure amongst boys and girls? Interview a boy and a girl in your class and present their opinion on the subject. Prepare 2 to 4 questions and ask the boy and the girl the same questions. Write down and compare their answers.

81


Nouns in plural forms Textbook side 46 Her repeterer vi flertalls-s i ordklassen substantiv, men innfører også noen vanlige uregelrette substantiver. Disse bør elevene lære utenat, man – men likner mye på norsk. Når det gjelder ordet person, kan det hete persons i flertall, men ikke i den vanlige betydningen av ordet. Persons kan brukes i juridisk språk eller i faste uttrykk som Persons of interest, missing persons. Ellers brukes alltid people som flertallsform. For at rettskrivingen skal bli så god som mulig, er det viktig at elevene lærer seg flertallsformer av ord som ender på -o og -sh, samt dem som ender på -f og får -ves i flertall. Når det gjelder uncountable nouns eller mass nouns, er mange av disse de samme som på norsk. Noen vanlige substantiver som norske elever ofte skriver feil, er bread, som på engelsk ikke kan telles. Det vi på norsk kaller et brød, heter a loaf of bread. Et annet ord som kan telles på norsk, men ikke på engelsk, er advice. Dersom noen elever trenger flere oppgaver og større utfordringer, la dem gjerne lage setninger med ordene. De kan kanskje lage en tekst også, et dikt, en dialog eller en liten fortelling der de bruker de uregelrette substantivene.

82


Workbook side 48–50 I oppgave 75 og 77 får elevene repetert de ubestemte artiklene a og an. Når de skal gjøre oppgave 77, kan du repetere for dem at det er ordet som følger artikkelen, som bestemmer om de skal bruke a eller an, og dersom det ordet er et adjektiv, spiller det ingen rolle om substantivet begynner med en vokallyd eller en konsonantlyd. Du kan også minne dem om at bokstaven y på engelsk ofte høres ut som en konsonant i ord som yard, year og yellow, og derfor skal ha a foran seg. Andre unntak er den stumme h-en i hour og heir. Dersom elevene har behov for mer trening, anbefaler vi at dere bruker nettoppgavene til Stairs Online – Grammar. Elevene kan også få lov til å lage oppgaver til hverandre med a/an. Husk å ha ordbok tilgjengelig. Oppgave 78 er en enkel oppgave som går ut på å skrive ord om til flertall. La elevene lukke Textbook, teste seg selv og se hva de får til. Oversettelse er vanskelig, så du kan vurdere om alle skal gjøre oppgave 79. La dem gjerne samarbeide om oppgaven, og gjennomgå den gjerne i plenum til slutt. Du kan også minne dem på at de skal bruke There are i setningen «Det er mange blader på treet». I oppgave 80 jobber elevene med uncountable nouns.

83


Genitiv Textbook side 47 Eieformen uttrykkes på engelsk ved en apostrof og en s (’s). Det kan være lurt å minne elevene på at denne apostrofen ikke skal brukes på norsk. Legg merke til forskjellen på regelrett flertall og uregelrett flertall. Genitiv av uregelrett flertall, som people, women og children, skrives på samme måte som entall, people’s, women’s og children’s

Workbook side 51 I oppgave 81 skal elevene bruke genitivsuttrykkene og lage egne setninger. Oppgave 82 går ut på å skrive genitivsuttrykkene riktig og skrive hvem som eier hva.

84


Uregelrette verb Workbook side 52–53 I Stairs 7 Textbook har vi på side 236–239 lagt inn en liste med de uregelrette verbene. Vi tenker at elevene kan øve på disse gjennom hele året. Vi har derfor tatt med oppgaver om uregelrette verb her selv om det ikke er nevnt i Textbook-kapitlet. Oppgavene 83–86 øver nettopp bøying av uregelrette verb. Du bør gi elevene noen verb de skal lære utenat hver uke gjennom hele skoleåret. Vi har her tatt utgangspunkt i lista i Textbook og lagd oppgaver til noen uregelrette verb. Vi kan anbefale videoen Kitty’s School Day fra British Council (Learn English for kids) for å vise forskjellen på regelrette og uregelrette verb. British Councils nettsted Learn English for Teens har også en video som viser bruken av sterke verb. Dette nettstedet er ment for tenåringer og passer for mange elever på 7. trinn.

85


Legendary heroes

Textbook side 48–57 Workbook side 54–61

Robin Hood and the silver arrow Textbook side 48–50 Before reading Have you heard of Robin Hood? What do you know about him? Look at the pictures. What is happening in the story? When do you think this story took place?

During reading Who says what? Who are Robin Hood’s friends and who are his enemies?

After reading What does Robin do? Why does Robin dress up? How does the story end?

86


Besvar spørsmålene før under og etter lesing, og dramatiser teksten. Her kan elevene gjerne lære utenat og vise fram for noen andre elever eller foreldre. Du kan også la dem jobbe videre med disse muntlige oppgavene: What do the sheriff and his men talk about after Robin leaves with the silver arrow? What do they do? What do Robin’s friends say after Robin leaves? What do they do afterwards? Make a dialogue or a skit. Perform it to the rest of the class.

Workbook side 54–56 I oppgave 87 og 88 skal elevene skrive om Robin Hood. Her kan de bruke det de vet fra før av, og det de har lært i teksten. Husk å minne dem om å bruke vanlig presens. Noen trenger nok en påminnelse om -s i 3. person. I true or false-oppgaven (oppgave 88) og oppgave 90 skal de vise at de har forstått teksten. Oppgave 89 er orddrill fra teksten. I oppgave 91 skal elevene skrive et avsnitt om Robin Hood. Forklar gjerne at paragraph betyr «avsnitt» og bør innledes med en topic sentence, en temasetning som omhandler hele avsnittet. Oppgave 92 går ut på å lage egne replikker til en tegneserie med Robin, en Lady og en Lord. Her kan elevene dikte helt fritt.

skit – sketsj

87


William Tell – skuespill Textbook side 51–57 Dette er et skuespill om sagnhelten Vilhelm Tell, eller William Tell, som han heter på engelsk. Her er det mange ulike roller, slik at du kan aktivisere hele klassen. Det er lurt å dele på rollene som forteller, da fortelleren har mye å lese. Siden det her er ulik vanskelighetsgrad i de ulike replikkene, har vi valgt å la teksten være for både Step 2 og Step 3. Lytt til lydsporet, og les teksten sammen.

Before reading What does it mean to have freedom? What is a tyrant? What do you know about William Tell? What do you think this text is about?

During reading Who does what? Who says what? What is the problem in the story and how is it solved?

After reading Pick a role and learn to read it smoothly – or even better, learn it by heart. Play William Tell in class and make a video of it, or show the play to another class.

88


Her velger du hvor mye du ønsker å gjøre ut av skuespillet, men det kan godt passe å framføre for foreldre eller andre elever, for eksempel på en fellessamling om deres skole har det.

Workbook side 57–61 Oppgave 93 og 94 repeterer enkel presens og enkel preteritum. Elevene skal finne verbene i preteritum og skrive dem om til presens. Oppgave 95 tester leseforståelsen. Eleven skal fullføre påbegynte setninger fra teksten. I oppgave 96 og 97 trener vi på ordforståelse i en «odd-one out»-oppgave og en oppgave der bokstavene i ordene har blitt stokket om. I oppgave 98 skal elevene beskrive personene i teksten, og i oppgave 99 og 100 skal de skrive avsnitt. Minn dem om å bruke topic sentence. Kryssordet i oppgave 101 er vocabulary/ord fra teksten. I oppgave 102 skal elevene gjøre om fortellersetninger fra teksten til spørsmål. Her må de bruke preteritum av to do når de lager spørsmålene. Forklar dem gjerne at de skal lage ja-/nei-spørsmål.

89


Corageous creatures mines – gruver considered – her: ansett som involve – her: innebærer coal mines – kullgruver

90

Textbook side 58–67 Workbook side 62–67

Dette underkapitlet handler om dyrehelter, fra lavinehunder til delfiner.

A feathered friend – faktatekst Textbook side 58–59 A feathered friend handler om kanarifugler som ble brukt i gruvene for å oppdage gasslekkasjer. Forklar gjerne ord som mines, considered, involve, coal mines og resten av ordene i gloselista før dere begynner å lese teksten. Redundant brukes her om ordet arbeidsledig, men kan også bety overflødig.


Elevene kjenner kanskje gassen karbonmonoksid (CO) fra naturfag. Les og lytt til teksten. Snakk også om tittelen, A feathered friend. A bird has feathers, but how is the canary a friend? Noen elever vil sikkert påpeke at fuglen ikke er i buret frivillig, og mene at det er galt å bruke dyr på denne måten. Dette kan dere godt diskutere. Minn elevene på hvordan de kan uttrykke meningene sine: In my opinion … I believe … I think it is right to … because … I think this is wrong because …

Activity Diskuter og finn svar på spørsmålene til Activity. Andre fugler i menneskets tjeneste kan for eksempel være brevduer. FACTS Dickinmedaljen er en egen utmerkelse for dyrehelter. Du kan lese mer på nettsidene til den veldedige organisasjonen PDSA (The People’s Dispensary for Sick Animals).

Workbook side 62 Oppgave 103 tester leseforståelsen. Elevene får litt hjelp til å svare på spørsmålene med hele setninger.

91


A dolphin doer – e-post Textbook side 60–61 Denne teksten baserer seg på en virkelig hendelse der en delfin reddet flere hvaler fra å strande. Du kan lese nyhetsartikler om hendelsen på nettsidene til avisen Daily Mail eller BBC.

Dette kan du gjerne fortelle elevene. Dere kan søke opp og skrive ut artiklene, og elever som er motivert, og er gode lesere, kan lese artiklene selv. Oppmuntre dem til å lete etter ord de kjenner fra før, og forsøke å forstå sammenhengen ut fra disse. De kan også slå opp vanskelige ord som er viktige for å forstå sammenhengen.

92


Les og lytt til teksten. Snakk gjerne om teksttypen. En e-post har mye til felles med et brev, men tonen er mindre formell, og det brukes mer muntlig språk. Dette er en hendelse som egner seg godt til å lage en tegneserie om. Elevene kan gjerne bruke denne teksten som bakgrunn for tegneserien de skal lage i slutten av kapitlet. FACTS Amount: little, less, much, some – used with uncountable (mass) nouns Number: few, fewer, many, some – used with countable nouns If you have less water, there will be fewer fish.

Workbook side 63 Oppgave 104 har vi kalt Read – Understand – Answer. Her må elevene først lese teksten og deretter forsøke å forstå mest mulig før de skriver svarene. I oppgave 105 skal elevene skrive en e-post som svar fra foreldrene til Ben. Se på e-posten i Textbook, og snakk litt om hvordan e-posten innledes og avsluttes. Dere kan også jobbe med e-post i Stairs Online. Gå inn på 5. trinn – Genres – letter, email, postcard.

93


What can I do for you? – faktatekst

Textbook side 62–65

Teksten handler om hvordan hunder kan trenes til å være til hjelp på ulike måter. Hundens innsats kan være livreddende i flere av disse situasjonene. Vi møter søkshunder, lavinehunder og servicehunder i teksten.

Before reading How can a dog be of help to people? Have you ever got help from a dog or another animal? Gjennomgå gjerne glosene før dere leser teksten.

94


During reading Take notes about: – How dogs are trained – How they can help people with different needs – Why they are quicker than humans to find lost items or persons

After reading What have you learnt about SAR dogs and service dogs? Discuss with a classmate. Se også generell del s.18 for hvordan dere kan arbeide med fagtekster.

FACTS

We say “an SAR dog” because we pronounce the letters of SAR – es-ay-ar.

Dersom dere ønsker å lære mer om servicehunder, kan du finne mer informasjon på disse nettsidene: Paws for ability Service dog central 4 paws for ability SAR dogs US National Search and Rescue Dogs Association (UK)

Workbook side 64–65 Oppgave 106 og 107 tester leseforståelsen. I oppgave 108 og 109 skal elevene jobbe med ord og begreper fra teksten.

95


Designed for duty – faktatekst Textbook side 66–69 Denne teksten handler om tjenestehunder og hvordan mennesker benytter seg av hundens sanser til å utføre oppdrag for mennesker. Luktesansen er spesielt velutviklet, men også hørselen er annerledes enn hos mennesker. Hunder oppfatter høyfrekvente lyder mye bedre enn mennesker. Eksemplene på tjenestehunder i teksten er sporhunder som blir brukt for å finne krypskyttere, og vakthunder brukt av soldater under andre verdenskrig. Ordet German shepherd blir her brukt om en schæferhund. Den kan også kalles Alsatian på engelsk.

96


Before reading Do you know examples of dogs saving people’s lives?

During reading What facts can you learn from the text? What do you find interesting?

After reading Can you think of other ways to use tracker dogs?

Workbook side 66–67 I oppgave 110 skal elevene finne ut mer om truede dyrearter og faunakriminalitet. Vi har gitt dem noen søkeord. Du kan også gjerne legge inn noen lenker til nettsider på læringsplattformen, så blir arbeidet mer effektivt for elevene. National Geographic har gode nettsider for barn. Du kan også prøve African Wildlife Foundation eller WWF. (WWFs sider kan være nokså vanskelige for svake lesere.)

FACTS

“A German Shepherd, Caesar, who …” – you use who for a specific animal, or an animal with a name.

Oppgave 111 er en tabell som viser hørsel hos ulike arter. Her skal elevene lese og tolke tabellen.

97


Brave Heroes

Textbook side 70–71 Workbook side 68–71

Dette underkapitlet handler om helter fra moderne tid. Carnegiemedaljen er en tapperhetsmedalje som deles ut i USA, Canada og flere vesteuropeiske land, deriblant Norge. Videre leser elevene om den yngste mottakeren av Nobels fredspris, Malala Yousafzai. Til slutt leser de om Rosa Parks, som ble en markant skikkelse i borgerrettighetsbevegelsen i USA på 1960-tallet.

An award for heroes – the Carnegie Medal – faktatekst Textbook side 70–71 Carnegiemedaljen er en utmerkelse som deles ut for heltemodige handlinger, gjerne med risiko for eget liv. Dersom dere ønsker å vite mer om mottakere av prisen, gå inn og les på stiftelsens nettsider. Prisen har blitt delt ut til vanlige mennesker som har reddet andres liv, «lokale og uselviske helter», som det står på nettsiden til det norske Carnegiefondet. Her kan dere også lese mer om bakgrunnen for medaljen og historien bak noen av utnevnelsene.

98


Before reading What is a proper reward for a hero? When can ordinary people become heroes?

During reading Note the facts you learn about Andrew Carnegie.

After reading Why is it fair to say that Andrew Carnegie was a generous man? What would you do with your money if you became rich? What do you think about awards for heroes? Why do people risk their lives to save other people? Read the quote on page 71. Do you agree with it? Why/why not?

Workbook side 68 I oppgave 112–114 skal elevene skrive fakta om Carnegie og finne ut mer om hvem som har mottatt utmerkelsen, og hvorfor.

99


Malala Yousafzai – a young hero – faktatekst Textbook side 72–73

Before reading What do you know about Malala? What do you know about the Nobel Peace Prize? Gjennomgå glosene til teksten før dere begynner å lese.

During reading Write down key words as you read.

100


Her kan dere bruke tusjen på tavleboka og markere nøkkelordene i teksten sammen etter at elevene har kommet med sine forslag. Det kan ofte være nyttig å diskutere nøkkelord i klassen. Sterke lesere kan da være modeller for svakere lesere som strever mer med å skille viktig informasjon fra mindre viktig informasjon.

After reading What do you remember from this text?

Activity Snakk om spørsmålene til Activity. For de fleste jenter i Norge er det en selvfølge at de skal ha utdanning på lik linje med gutter, men slik har det ikke alltid vært, og det kan være interessant å snakke litt om historikken her. Hva vet elevene om jenters rettigheter gjennom tidene? Flere nettressurser du kan bruke for å lese om Malala og saken hennes, er: Nobels Fredssenter The Malala Fund Child Foundation

Workbook side 69–70 Oppgave 115 og 116 trener leseforståelsen, elevene svarer på spørsmål og skriver fakta. I oppgave 117 skal elevene også snakke og fortelle om Malala. I oppgave 118 skal de lage en digital presentasjon og fortelle om Malala, Kailash Satyarti (som hun delte fredsprisen med) eller Nobels fredspris.

101


Standing up for freedom – faktatekst

Textbook side 74–75 Teksten handler om Rosa Parks, som ble berømt da hun nektet å gi fra seg sitteplassen til en hvit passasjer på bussen i Montgomery, Alabama. Hun ble pågrepet av politiet og måtte betale en bot. Dette resulterte i en stor boikott av all offentlig kommunikasjon fra 5. desember 1955 til 20. desember 1956. Dette ble kjent som den første masseaksjonen mot segregering i USA. For å forstå bakgrunnen for segregeringspolitikken har vi tatt med litt informasjon om slaveriet i USA. President Lincoln undertegnet The Emancipation Proclamation i 1863, som erklærte at alle slavene i Sørstatene skulle være frie. Dette dokumentet er en viktig milepæl i historien, men som vi skriver i teksten, ble slaveriet gradvis avskaffet.

Before reading How does racism present itself today? How does it feel to be treated unfairly? What does freedom of speech mean? What do you know about these aspects of American history: slavery, the Civil War, the Civil Rights movement?

102


During reading Take notes and prepare to retell the story.

After reading In what way was Rosa Parks being a hero? Act out the scene on the bus.

Activity Jobb også med spørsmålene til Activity. Den siste oppgaven krever at dere søker opp pengeverdien i 1955 og sammenlikner med dagen i dag. Dette kan være en oppgave elevene gjør i grupper, eller du kan ha funnet fram fakta på forhånd. Søk etter inflasjonskalkulator på nett. (inflation calculator, dollartimes)

Workbook side 71 I oppgave 119 og 120 jobber elevene med leseforståelse. I oppgave 121 skal de uttrykke og begrunne egne meninger. Her kan dere godt forberede noen argumenter muntlig. Skriv gjerne ned noen punkter sammen på tavla.

Ekstraoppgave Elevene kan velge den helten i kapitlet som har imponert dem mest, og begrunne valget sitt enten muntlig eller i en skriftlig tekst. Who is your favourite hero in this chapter? After reading the texts, what impressed you the most?

103


Presentation – My hero Textbook side 76 I Speaking i dette kapitlet skal elevene velge en helt og lage en presentasjon om ham eller henne. Gjør et grundig forarbeid, så blir det enklere når de skal jobbe selvstendig. Du velger om du ønsker å organisere dem individuelt, i par eller gruppe. Vår erfaring tilsier at det er tryggere å jobbe i par, og at store grupper fort blir lite effektive. La gjerne gruppene være på to–tre elever, gjerne med litt ulikt nivå. Det kan ofte være en utfordring for klassen å følge med på presentasjoner. Det kan være nyttig at de aktivt deltar i vurderingen av hverandre. Lag gjerne skjemaer for kameratvurdering, og la tre–fire elever vurdere hver framføring. Skriv inn målene for oppgavene og kriteriene som dere har blitt enige om. Legg gjerne inn noen spørsmål til dem som vurderer også, for eksempel hva de har lært av presentasjonen.

104


Peer assessment feedback form Group 4, xxx and xxx Title: Malala Yousafzai Facts (la det være noen punkter her, slik at de som vurderer, kan skrive hva de har lært): • Malala comes from Pakistan • Malala used to write a blog for the BBC • Malala won the Nobel Peace Prize for her fight for the right to an education for all children • Malala was shot by the Taliban • She now lives in the UK where she is a student Mål: • Kunne holde en presentasjon om en helt/heltinne Kriterier (eksempel): • Snakke engelsk hele tiden, bruke ord som passer sammenhengen/situasjonen • Ha øyekontakt med publikum • Snakke høyt og tydelig • Begge/alle på gruppa bidrar • Lysbildene ser ryddige ut

peer assessment – kameratvurdering

• Ha med relevante fakta Assessment feedback written by: xxx

I og med at målformuleringene fra læreplanen i Textbook er skrevet på norsk, har vi valgt å bruke norsk når vi beskriver mål og kriterier. Ellers bør muntlig presentasjon og tilhørende tilbakemelding foregå på engelsk.

Workbook side 72 Oppgave 122 er et skjema som elevene kan bruke for å forberede seg til presentasjonen. De skal fylle inn nøkkelord og nøkkelsetninger i skjemaet. Her får de et stillas som kan hjelpe dem å strukturere innholdet i presentasjonen sin. 105


Comic strip Textbook side 77 Som nevnt i innledningen til kapitlet skal elevene lage sin egen tegneserie. Tegneserien skal inneholde en helt (hero/character), en spennende handling (plot), et problem (problem/ conflict) eller en utfordring helten møter, et høydepunkt (climax) og en løsning (resolution) til slutt. Her kan elevene bruke noen av oppgavene de har jobbet med i Workbook, blant annet oppgave 67 der de skal lage sin egen tegneseriehelt. En annen god idé er å ta utgangspunkt i et eventyr og lage en tegneserie av det. Eventyrene har en klar og tydelig fortellerstruktur med gode (helter) og onde karakterer. De har en tydelig spenningskurve og løser seg med at de gode får sin lønn og de slemme får sin straff. Når elevene jobber med en tegneserie, jobber de med å strukturere tekst. De må ha bestemt seg for hvor mange ruter de skal skrive i, og hva som skal skje i hvilken rute. Denne måten å arbeide på kan komme godt med, når de skal skrive andre former for fortellinger.

106


Gjennomgå side 77 i Textbook. Repeter interjeksjoner, som utrop og onomatopoetika (lydhermende ord). For å unngå stygge ord kan elevene bruke tegn og tordenskyer. Dette fins det mange eksempler på i tegneseriene. Vis gjerne noen tegneserier på elektronisk tavle eller lerret. Vi har nevnt Beano som et eksempel på engelskspråklig tegneserie for barn. Du finner også amerikanske tegneserier som Calvin and Hobbes (Tommy og Tigern på norsk) og Peanuts (Knøttene på norsk) på internett. – Use the present tense. – Use interjections, such as Hey! and Woah! You can also use onomatopoeia like Grrrrr! – You can use the imperative form of the verbs in commands like “Go!” or “Run!” – Slang is OK, but stay away from swear words. Use your imagination. You can draw a person in a bad mood with a dark cloud hanging over his head.

Workbook side 73 Oppgave 123: Her kan elevene tegne og skrive tegneserien sin. Dersom de er ivrige og liker å jobbe på denne måten, la dem gjerne lage flere tegneserier. Dere kan også bruke digitale verktøy til å lage tegneserier dersom dere har tilgang på det.

107

Stairs7 Teacher's Book  
Stairs7 Teacher's Book