__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

I Stairs 1-4 er det lagt vekt på at elevene lærer på ulike måter, og læreren får god hjelp til en systematisk og variert undervisning. Utgave 2 dekker alle målene i Kunnskapsløftet etter revidert plan 2013. Stairs 1+2 My English Book bør brukes sammen med Stairs 1+2 Flash Cards.

Stairs 1+2 Utgave 2 består av: Trykte komponenter My English Book Flash Cards Teacher’s Book Cd Readers

Håkenstad • Morten • Undheim Vestgård

Stairs er Cappelen Damms engelskverk for barnetrinnet.

Digitale komponenter Nettstedet stairs.cdu.no for eleven og læreren. Tavleboka, en planleggingsarena og en engasjerende ressurs til bruk på tavle.

Fyldig informasjon om læreverket finner du på cdu.no.

I S B N 978-82-02-38270-4

ISBN 978-82-02-38270-4

9

788202 382704 www.cdu.no

1+ 2

App 1+2 og 3+4 gir øvelse med de mest sentrale ordene i utvalgte tema.

Heidi Håkenstad Kristin Morten Marianne Undheim Vestgård

B o ok 1+ 2 h s i l My Eng


My English Book

Heidi Håkenstad

Kristin Morten

Marianne Undheim Vestgård

Illustrert av Solveig Lid Ball

Utgave 2

1+2


Til dere der hjemme På 1. og 2. trinn er det først og fremst muntlig engelsk vi legger vekt på. Elevene skal snakke, lytte, synge, leke og dramatisere, men etter hvert også lese og skrive litt. Oppmuntre barnet ditt til å peke på hvert ord når dere leser. Ikke forvent at barnet skal lese helt alene, men bruk medlesing. Hvis barnet uttaler ord feil, kan du gjerne gjenta det for å vise riktig uttale. De seks første temaene i denne boka dekker lærestoff for både 1. og 2. trinn. De siste hører til 2. trinn. Skolens plan avgjør hvilken progresjon det legges opp til. Diplomene bakerst i boka er ment som en språksjekk etter hvert kapittel. De gir en oversikt over det barnet har tilegnet seg ut fra læringsmålene. Ekornsymbolet betyr at det er litt mer krevende oppgaver. På elevnettstedet Stairs.cdu.no kan dere øve med varierte oppgavetyper. Det er en fordel at dere jobber med de samme kapitlene som barnet arbeider med på skolen. Under Ordbank fins samtlige ord med

lyd, slik at barnet kan lytte til, øve på og uttale ord på egen hånd. Oppgaver under Flash Cards lar også barnet få øve på det grunnleggende ordforrådet med bilde og tekst.

Lykke til med arbeidet sammen!

Til dykk der heime På 1. og 2. trinn er det først og fremst munnleg engelsk vi legg vekt på. Elevane skal snakke, lytte, syngje, leike og dramatisere, men etter kvart òg lese og skrive litt. Oppmuntre barnet ditt til å peike på kvart ord når de les. Ikkje vent at barnet skal lese heilt aleine, men bruk medlesing. Viss barnet uttalar ord feil, kan du gjerne gjenta det for å vise rett uttale. Dei seks første temaa i denne boka dekkjer lærestoff for både 1. og 2. trinn. Dei siste høyrer til 2. trinn. Skuleplanen avgjer kva for progresjon det blir lagt opp til. Diploma bakarst i boka er meint som ein språksjekk etter kvart kapittel. Dei gir ei oversikt over det barnet har tileigna seg ut frå læringsmåla. Ekornsymbolet betyr at det er litt meir krevjande oppgåver. På elevnettstaden Stairs.cdu.no kan de øve med varierte oppgåvetypar. Det er ein fordel at de jobbar

med dei same kapitla som barnet arbeider med på skulen. Under Ordbank finst alle orda med lyd, slik at barnet kan lytte til, øve på og uttale ord på eiga hand. Oppgåver under Flash Cards lèt òg barnet få øve på det grunnleggjande ordforrådet med bilete og tekst.

Lykke til med arbeidet saman!

2

7


3 + 9 = 7 - 3 = 4

1 4 = 5

I am

3 + 9 = 13

6 = 6

I am Sophie! My name is Sam!

BFF

3


Numbers 1-20 Dette skal vi lĂŚre:

zero

seven

+

one

eight

+

two

nine

+

three

ten

+

four

eleven

+

five

twelve

+

six

Hi!

4

Hello!

Good morning!

How are you today?

I am fine, thank you.

What is your name?

My name is ...

How old are you?

I am ...


Hi! Hello! Good morning, Mr Donaldson.

Good morning.

I am six. How old are you?

I am five.

5


Write

0 zero

zero

1 one

one

2 two

two

3 three

three

4 four

four

5 five

five

6 six

six

I saw a mouse One, two, three, four, five. I saw a mouse, it was alive. Five, four, three, two, one. Suddenly, it was gone!

6


Sing and find! three

shoe

one

knee

two

drum

four

sticks

six

hive

five

door

Find and write. 1.

o

4.

f

n u

2.

t

w

r

5.

f

3.

i

v

t

h 6.

r i

x 7


Say and find! 3

4

5

1

6

2

0

2

1

6

3

4

0

5

6

2

5

0

1

3

4

0

1

3

6

2

4

5

Listen and find! Number 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8

7.

Yes

No


Write seven

+

eight

+

nine

+

ten

+

eleven

+

twelve

+

9


Big, red ladybug 1. Read 2. Write

3. Circle it .

Big, red ladybug, sitting on a rug.

I

it, I

it, I

it,

I

it, I

it, I

it.

I

10

it.

You ate it!


Hip-hop hopscotch two

ten

nine

one

three

six

four

seven

five

eight

10

8

9

t

n g

t

7 n 6 5

4

i 3

i v

u r

t h 1 o

2 w 11


Counting out 1. Read. 2. Circle es . One potato two potatoes three potatoes four five potatoes six potatoes seven potatoes more!

Read and count I can see ten brown potatoes. I can see seven brown potatoes. I can see eight brown potatoes. I can see zero brown potatoes. I can see three brown potatoes. 12

Yes

No


Find the numbers

one

six

two

seven

three

eight

nine

four

ten

five

eleven

twelve 13


Draw, write and read Hello, my name is I am

. years old.

I am number

I like football: I don’t like fotball: My favourite is 14

.


Five little football players Listen and match. 5 little players, dressed in and blue. 1

kicked the ball and lost his football shoe.

4 little players are still having fun. 1

player is starving and goes to eat a bun.

3 little players score a goal. 1

of the players falls into a hole.

2 little players start to fight. 1

goes home to sleep for the night.

1

little player runs for shelter from the rain.

How many little players still remain? 15


Colours Who are you? I am Sam. I’m red!

16


Dette skal vi lære:

black

red

pink

blue

white

green

brown

yellow

orange

What colour is ...?

It is ...

You are ... / You’re ...

They are ...

I like ...

I can see ...

It is your ...

It is my ... 17


Draw, write and read It is

.

It is

.

It is

It is

Read and colour 0 5 3 4

18

is blue. is green. is yellow. is red.

.

.


Read and write

red

blue

green yellow

Colour-in song Sing and circle is . Red, red is the rose. Blue, blue is the sky. Green, green is the grass in the spring. Yellow the sun so high.

Yes or no?

Yes

No

The rose is yellow. The sun is yellow. The grass is blue. The grass is green. 19


Three little ponies Listen, read and colour.

Three little ponies are trotting into town. One black, one white, and one of them is brown.

Colours Write and colour.

black orange pink white brown 20


Count and colour

Crossword e n y

l r l

w k 21


I-can-see game

22

Name:

Name:


Roses are red Read, write and circle are .

Roses are

, violets are

.

Sugar is sweet, and so are you. Trees are

, clouds are

.

Let’s fly away, into the night!

Yes or no?

Yes

No

Violets are red and blue. Sugar is not sweet. You are sweet. Trees are green. Clouds are blue. Clouds are not white. 23


Fruit and berries Dette skal vi lĂŚre:

banana

pear

orange

plum

strawberry

peach

apple

grapes

orange juice

berries

fruit

strawberry milkshake

24


Yes, you can!

Can I have an apple, please!

I don’t like apples!

Can I have a/an …, please? Yes, you can.

No, you can’t.

I like ...

I don’t like ...

Would you like?

I would like ...

I’d like ... 25


Write and colour

apple banana orange strawberry An apple a day, keeps the doctor away.

26


Find it!

27


I-like game

28

Name:

Name:


Look!

I like ‌ Read and circle like .

I like plums. You like berries. I like you. You like me! 29


I like fruit! I’d like an This is a

. I’d like an

too.

, and here are some

Give me the

, but

Take a

for you.

I like best.

and swallow it.

Yes or no?

are our favourite fruit.

Yes

1 An apple is orange. 2 An orange is blue. 3 A pear can be green. 4 Grapes are red. 5 Do you like strawberries? 6 A peach is pink. 7 A plum can be yellow. 8 A banana is white and yellow. One or many? one ...

30

many ...

No


Find the fruit! Write.

orange

grapes

banana

apple

peach

pear

plum

strawberry

a

o

b

p s

31


Cut in half Listen and read. Cut a pear in half. It has small seeds.

Cut an orange in half. It has small seeds.

Cut an apple in half. It has small seeds.

Cut a plum in half. It has a big stone.

Cut a peach in half. It has a big stone.

Yes or no? An apple has a big stone. A pear has small seeds. Grapes have many small seeds. A peach has a big stone. A plum does not have a big stone. An orange has white seeds. 32

Yes

No


I can eat ‌ Write.

strawberry banana orange apple

l

peach grapes plum pear

a y a c g g n

I can drink ‌

strawberry milkshake orange juice

strawberry orange

k e 33


The weather Dette skal vi lĂŚre:

sun

rain

umbrella

clouds

snow

rainbow

wind

fog

thunder and lightning

What is the weather like today?

34

It is sunny.

It is cloudy.

It is stormy.

It is windy.

It is raining.

It is snowing.

It is foggy.


What is the weather like today?

It is stormy today.

It is raining cats and dogs.

35


What is the weather like today? Listen, read and match.

It is snowing.

It is raining.

It is foggy.

It is windy and cold.

It is sunny and hot.

There is thunder and lightning.

It is cloudy. 36


Weather words Circle and write.

fog

sun

snow

wind

wind

rain

sun

fog

clouds snow

Pit-a-pat Read Pit-a-pat, pit-a-pat. What is that? Six fat raindrops on my hat.

37


Creepy crawlies Dette skal vi lĂŚre:

ant

beetle

bee

butterfly mosquito

caterpillar centipede

dragonfly fly

grasshopper ladybug

spider stick insect

snail Facts about insects and spiders.

38

Incey Wincey spider Incey Wincey spider, climbed up the spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sunshine, and dried up all the rain. Incey Wincey spider, climbed up the spout again.

wasp


It is an insect!

It has six legs.

39


They creep, they crawl Circle and write.

ant

bee

ant

bee

ladybug snail

ladybug snail

Fill in!

e

i

c r

a

a e l

40

t

p

d

s

g

c

n

h

o

p

i

r

t

p

p

e


I like bugs! Read and circle like . I like bugs! Big bugs Little bugs Fat bugs Ladybugs Old bugs Black bugs I like bugs!

Bingo time! grasshopper

ant

ladybug

caterpillar

bee

snail

centipede

41


Listen and draw!

42


Look!

43


Is it an insect? Listen and read. Yes! A fly is an insect. A fly has six legs.

Yes! A dragonfly is an insect. A dragonfly has six legs.

Yes! A butterfly is an insect. A butterfly has six legs.

Yes! A stick insect is an insect. A stick insect has six legs.

No! A spider is not an insect. It has eight legs!

Look! What about a centipede? A centipede has ‌ legs. 44


The beetle Read Beetle, beetle up in the tree. Fly down and show your body to me! Shiny, brown, black or green. You are the biggest bug I have ever seen!

Circle and write! The beetle is in a

. strawberry

tree

The beetle is shiny and

. brown

blue

The beetle is shiny and

. red

The beetle is

. small

black big

Split the words d centipede

nf rago

ly m o s q u i t o w a s p g r

ass

ho

ppe

a rbeetle

nt 45

Profile for Cappelen Damm

Stairs 1+2 Utgave 2 (utdrag)  

Cappelen Damm

Stairs 1+2 Utgave 2 (utdrag)  

Cappelen Damm

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded