Spansk skoleordbok utdrag

Page 1SPANSK SKOLEORDBOK spansk · norsk norsk · spansk

Spansk skoleordbok_innledende sider.indd 1

06/07/16 12:18


Spansk skoleordbok_innledende sider.indd 2

06/07/16 12:18


Kirsti Baggethun Julián Cosmes-Cuesta Erik Hansen Flor de María Serrano de Sundby Herbert Svenkerud Miguel Vázquez-Larruscain

SPANSK SKOLEORDBOK spansk · norsk norsk · spansk

Spansk skoleordbok_innledende sider.indd 3

06/07/16 12:18


© CAPPELEN DAMM AS 2016 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Grafisk design: Tank Omslagsdesign: Tank Layout: Tank Midtsidene: Flor de María Serrano de Sundby Kart: Reidar Fossum Sats: Birgitte Hvidsten Forlagsredaktør: Inger-Ma Gabrielsen Trykk: UAB Balto Print, Litauen 2016 Utgave: 2 Opplag: 1 ISBN 978-82-02-49701-9 www.cdu.no www.cappelendamm.no

Spansk skoleordbok_innledende sider.indd 4

06/07/16 12:18


Forord Spansk skoleordbok er utviklet for elever i ungdomsskolen og den videregående skolen. Ordutvalget er nøye gjennomarbeidet med tanke på elevenes behov og kunnskapsnivå. Spansk skoleordbok er et innholdsrikt hjelpemiddel som dekker det aktuelle og moderne spanske og norske ordforrådet. Ordboka består av to deler, en spansk-norsk og en norsk-spansk. Den spansk-norske delen er laget på grunnlag av Norstedts lilla spanska ordbok. Den norsk-spanske delen er nyutviklet av forfattere fra Norge, Spania og Mexico. Hele ordboka er gjennomgått av erfarne spansklærere som kjenner faget og elevene. I Spansk skoleordbok er det faktaruter som gir interessant og nyttig informasjon. Tanken er at elevene skal få bredere kunnskaper både om språket og kulturen i de spansktalende landene. I den norsk-spanske delen er det i tillegg utvalgte illustrasjoner som fungerer som små temaordlister. Oversettelser som er gruppert etter et betydningsnummer i blått, hører naturlig sammen. Ofte er betydningsnummeret etterfulgt av en kursivert, kort og presis beskrivelse av betydningen. Slike spesifiserende opplysninger kommer i parentes foran én eller flere oversettelser. I tillegg kan betydningsforskjeller tydeliggjøres ved hjelp av forklarende parenteser etter oversettelsen. Til sammen skulle dette sikre at alle betydningsforskjeller og betydningsnyanser kommer klart frem. De spanske ordene er utstyrt med grammatiske opplysninger, f.eks. kjønn på substantiver og uregelmessige adjektivformer. De spanske verbene er i den spansk-norske delen angitt med et nummer som henviser til den komplette bøyningen i midtdelen. Spansk skoleordbok har ellers et spesielt fokus på uttrykk og faste vendinger. Disse er alfabetisk ordnet under tilhørende oppslagsord. Foruten en fyldig oversikt over bøyningen av spanske verb, inneholder midtdelen en minigrammatikk, en oversikt over tidsuttrykk og eksempler på hvordan man kan skrive brev og e-post, og hvordan man setter opp en CV. Forlaget mottar gjerne forslag om videre utvikling av ordboka. Oslo, juni 2016

Spansk skoleordbok_innledende sider.indd 5

Redaksjonen

06/07/16 12:18


Brukernøkkel SPANSK–NORSK castañuela f s kastanjett estar como unas castañuelas (dgl) være glad som en lerke castellano1 m s spansk (språk) like oppslagsord, forskjellig ordklasse en (buen) castellano tydelig; som ikke er til eller opprinnelse å misforstå

oppslagsord

castellano Brukes synonymt med español om det spanske språket, spesielt for å skille det fra andre språk som snakkes i Spania. I LatinAmerika sier man nesten alltid castellano.

verbbøying, fullt bøyningsmønster står i midtdelen

fast uttrykk

fagkode

henvisning

castellano2 m, castellana f s kastiljaner (person fra Castilla) castellano3 m, castellana f adj kastiljansk (fra Castilla) castidad f s kyskhet castigar v23 1 straffe, refse, tukte 2 rette; forandre castillo m s slott; borg; (mil) festning; castillo de naipes korthus hacer castillos en el aire bygge luftslott castizo m, castiza f adj 1 typisk, genuin, vaskeekte (for bestemt land, folk el.l.) 2 ren, fri fra fremmede innslag castor m s (zool) bever digital adj 1 finger-; huellas digitales fingeravtrykk 2 digital [reloj digital] un m art → uno

Spansk skoleordbok_innledende sider.indd 6

stilistisk nivå

faktarute

hunkjønnsform eller variant

eksempel

forklarende tillegg

ordklasse uoversatt eksempel

06/07/16 12:18


7

brukernøkkel

NORSK–SPANSK oppslagsord språkområde alternative betydninger

henvisning

ordklasse

like oppslagsord, forskjellig ordklasse eller opprinnelse

beskrivelse av betydningsalternativer

mobiltelefon, mobil s teléfono m móvil; (latinamer) celular m; (dgl) móvil m sjø s 1 (hav) mar m, océano m; dra til sjøs hacerse a la mar; ved sjøen junto al mar; en la costa 2 (sjøgang) oleaje m; det var høy sjø había mucho oleaje sjøfart s navegación f sjøl pron → selv sjømann s marinero m sjørøver s corsario m, pirata m sjøsette v botar sjøstjerne s (zool) estrella f de mar sjøsyk adj mareado sjåfør s conductor m (-a f); (privatsjåfør) chófer m/f sjåvinist s chovinista m/f sjåvinistisk adj chovinista, patriotero skade1 s 1 (på ting) avería f 2 (på person) herida f, daño m 3 (mindre skade) daño m, mal m; ingen skade skjedd no se produjo ningún daño komme til skade resultar herido ta skade sufrir daño skade2 v 1 (om ting) averiar, estropear, dañar; bygningen ble sterkt skadet av en bombe el edificio fue seriamente dañado por una bomba 2 (om person) herir, dañar; hånden hans ble skadet i ulykken su mano resultó herida en el accidente det kan ikke skade å no puede ser malo det skader ikke det skader ikke å prøve no se pierde nada por probar

Spansk skoleordbok_innledende sider.indd 7

variant stilistisk nivå

kjønn

fagkode hunkjønnsform

faste uttrykk

eksempel

06/07/16 12:18


Liste over forkortelser brukt i ordbokdelene adj adjektiv adv adverb amer amerikansk anat anatomi arkit arkitektur art artikkel astrologi astrol astron astronomi bestemt best bibelsk bibl bil biltrafikk, bilteknikk biologi biol bl.a. blant annet bot botanikk bygningsterminologi bygn ca cirka cond preteritum futurum cond comp preteritum futurum perfektum databehandling data dgl dagligtale eller el el.l. eller lignende elektrisitet elektr entall ent femininum, hunkjønn f for eksempel f.eks. fam familiar stil figurlig, i overført betydning fig filosofi filos flertall fl fly luftfart fonetikk fonet forkortelse fork fotografi foto presens futurum (indikativ) fut fut perf presens futurum perfektum (indikativ) fysikk fys

Spansk skoleordbok_innledende sider.indd 8

fysiol fysiologi geografi geogr geologi geol geometri geom gerundium ger gammeldags gml grammatikk gram historie hist humoristisk hum preteritum (indikativ) imp imperative imper indikativ ind infinitiv inf interjeksjon interj jernbane jernb jamfør, sammenlign jf jordbruk jordbr juridisk jur på De karibiske øyer og karib i Venezuela katolsk katol kjem kjemi koll kollektiv betegnelse komp komparativ konj konjunksjon latin lat latinamer latinamerikansk littvit litteraturvitenskap maskulinum, hankjønn m m.fl. med flere m.m. med mer matlagn matlagning matte matematikk med medisin meteor meteorologi mex i Mexico mil militært mus musikk mytol mytologi

06/07/16 12:18


9

neds n o.l. osv part perf plusc

nedsettende nøytrum, intetkjønn og lignende og så videre perfektum partisipp preteritum perfektum (indikativ) plusc sub preteritum perfektum konjunktiv poetisk stil poet pol politikk perfektum partisipp pp preposisjon prep pres presens indikativ pres sub presens konjunktiv pret ant sammensatt preteritum pret imp sub preteritum konjunktiv pret ind preteritum pret perf presens perfektum (indikativ) pret perf sub presens perfektum konjunktiv

Spansk skoleordbok_innledende sider.indd 9

pron psykol relig s sjø språkvit sub sup teat tekn tele typogr tyref ubest univ v v1–v69 vulg zool økon

pronomen psykologi religion substantiv sjøfart språkvitenskap konjunktiv superlativ teater teknikk, teknisk telekommunikasjon typografi tyrefektning ubestemt universitet verb verbbøyning, se midtdelen vulgært språk zoologi økonomi og handel

06/07/16 12:18


10

Spansk skoleordbok_innledende sider.indd 10

06/07/16 12:18


a

11

A a1, A [a] f s (bokstaven) a, A a2 prep, trekkes sammen med best. art. el til al 1 (om rom og tid) til; i; på; de diez a cinco fra (klokken) ti til (klokken) fem; ir al colegio gå på skolen; gå til skolen 2 (om posisjon, alder, hastighet) ved, på, i; a 200 metros de aquí 200 meter herfra; a los quince años ved femten års alder; iba a 120 (kilómetros por hora) han kjørte i 120 (kilometer i timen) 3 (om tidspunkt) ¿a qué hora? når på dagen? 4 (foran indirekte objekt) for, til; decir algo a alguien si noe til noen 5 (om hensikt etter bevegelsesverb) for å; ha salido a comprar pan han/hun har gått ut for å kjøpe brød 6 per, i; tres veces a la semana tre ganger i uken 7 (al + inf) da, når, ettersom; al entrar vio que … da han/hun gikk inn, så han/hun at ...; al no saber la hora … ettersom han/hun ikke visste hva klokken var ... a como ¿a cómo (cuánto) están las naranjas? hva koster appelsinene? a Det er karakteristisk for spansk at preposisjonen a noen ganger står foran det direkte objektet (akkusativobjektet). Det skjer f.eks. når objektet er en konkret person eller et husdyr: ¿Has leído a García Márquez? Har du lest García Márquez? Jaime adora a su perro. Jaime er glad i hunden sin. abadía f s abbedi; klosterkirke; kloster abajo adv nedenfor, (her) nede, nedenom; ned, nedover, nedoverbakke; el cajón de abajo den nederste esken; el piso de abajo etasjen under; første etasje boca abajo på magen; opp ned de/desde abajo nedenfra venirse abajo 1 rase sammen 2 (fig) mislykkes abalanzarse v20 kaste seg, styrte frem abalanzarse hacia styrte frem mot

Spansk skoleordbok_spno.indd 11

aberración abalanzarse sobre kaste seg over abandonar v1 1 overlate, forlate (f.eks. et sted eller en person) 2 oppgi, gi opp (f.eks. en plan) abandonarse v1 1 overgi seg; gi seg hen 2 gi opp; gå til grunne abandonarse a overgi seg til; gi seg hen til abanicar v27 vifte (med vifte, palmeblad o.l.) abanicarse vifte seg; el hombre se abanicó con el periódico mannen viftet seg med avisen abanico m s vifte abaratar v senke prisen på, gjøre billigere abarcar v27 1 omfatte, strekke seg over; todo cuanto abarca la vista så langt øyet rekket 2 rekke rundt abastecer v35 abastecer de forsyne med; skaffe til veie; abastecer de víveres proviantere abastecerse skaffe seg abatible adj 1 nedfellbar [un asiento abatible] 2 som kan slås sammen [una mesa abatible] abatido m, abatida f adj nedstemt, motløs abatimiento m s nedstemthet, motløshet abatir v3 1 felle ned, senke 2 skyte ned; slå ned; rive, rasere 3 (fig) gjøre nedslått abatirse v3 1 falle, styrte 2 miste motet, bli slått ut abatirse sobre slå ned på; ramme; hjemsøke abdicación f s abdikasjon abdicar v27 abdisere, avgå abdicar de avstå fra abdomen m s 1 (anat) underliv; mage 2 (zool) bakkropp abdominal adj som angår underlivet (magen); cavidad abdominal bukhule; músculos abdominales magemuskler abecedario m s 1 alfabet 2 abc-bok abedul m s (bot) bjørk abeja f s (zool) bie abejorro m s 1 (zool) humle 2 oldenborre aberración f s 1 avvik, villfarelse; aberración sexual seksuelt avvik

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:49


abertura 2 tabbe, feilgrep abertura f s 1 åpning, glippe; (på klær) splitt 2 det å åpne, åpning abeto m s (bot) gran abismo m s avgrunn, bunnløst dyp al borde del abismo på avgrunnens rand ablandar v1 1 gjøre myk, myke opp 2 (fig) blidgjøre, mildne ablandarse v1 1 mykne, mykes opp 2 (fig) mildne abnegación f s (selv)oppofrelse, uselviskhet, forsakelse abnegado m, abnegada f adj (selv) oppofrende, uselvisk abochornar v1 gjøre til skamme, gjøre skamfull abochornarse skamme seg; rødme (av skam) abogado m, abogada f s advokat, juridisk rådgiver; abogado defensor forsvarsadvokat abogar v23 abogar por forsvare; gå i bresjen for abolición f s opphevelse, avskaffelse abolir v3 oppheve, tilbakekalle abolladura f s bule, kul abollar v1 1 slå buler, trykke inn 2 (latinamer) krølle sammen abombado m, abombada f adj buet, rund abombarse v1 bukte seg, bue seg abominable adj avskyelig, motbydelig abonar v1 1 betale for; garantere for 2 (økon) kreditere; godskrive [abonar en cuenta] 3 (jordbr) gjødsle abono m s 1 betaling 2 abonnement, abonnementsavgift 3 sesongbillett, kort 4 (jordbr) gjødsel, gjødning abono en cuenta kreditering abordar v1 1 (sjø) støte mot, ramme; borde; legge til ved 2 ta opp, angripe (f.eks. et problem) 3 henvende seg, gjøre tilnærmelser aborigen m/f s urinnvåner, innfødt aborrecer v35 avsky abortar v1 1 ta abort, abortere 2 (fig) mislykkes 3 ikke utvikles, ikke bli fullbyrdet

Spansk skoleordbok_spno.indd 12

12

abrochar 4 avbryte, avslutte abortivo m, abortiva f adj abortfremkallende aborto m s dødfødsel, abort abotonar, abotonarse v1 kneppe abrasar v1 1 brenne, svi 2 (om varme) tørke ut 3 (om kulde) forfryse; la helada ha abrasado las cosechas kulden har ødelagt avlingene 4 steke [el sol abrasa] 5 være brennvarm; esta sopa abrasa denne suppen er brennvarm 6 (fig) gjøre flau; gjøre forlegen abrasarse være opphetet; (også fig) være oppglødd (av sinne) abrazar v20 1 omfavne, klemme; iban abrazados de gikk med armene rundt hverandre 2 omgi, omkranse 3 (om trosretning el. ideologi) slutte seg til abrazarse v20 1 klemme hverandre, omfavne hverandre 2 klamre seg fast; holde fast abrazarse a klamre seg fast til; holde fast i abrelatas m s, likt i fl boksåpner abreviar v1 1 forkorte, avkorte 2 skynde seg; spare tid ¡abrevia! sett opp farten! abridor m s åpner abrigar v23 1 varme, beskytte (mot kulde) 2 (fig) beskytte, verne om; støtte 3 nære; abrigar sospechas nære mistanker abrigarse kle på seg; kle godt på seg abrigo m s 1 frakk, kappe 2 le for vinden, le side (på båt) 3 (fig) vern, beskyttelse al abrigo de i ly av de abrigo skremmende; truende poner al abrigo bringe i sikkerhet abril m s april abrir v28 1 åpne; slå opp, felle ut, låse opp, bre ut; abrir el paso bane vei 2 sette på [abrir el agua]; [abrir el gas] 3 sette i gang; abrir el apetito skjerpe appetitten 4 gå opp, åpne seg; la puerta abre mal døren er vanskelig å åpne abrirse v28 1 åpne seg 2 (om blomst) springe ut abrochar, abrocharse v1 kneppe; abróchense el cinturón spenn fast sikkerhetsbeltet

07/07/16 15:49


abrupto abrupto m, abrupta f adj 1 (om terreng) bratt, steil 2 barsk absoluto m, absoluta f adj absolutt, total en absoluto absolutt ikke; ikke i det hele tatt absorber v2 1 absorbere, suge opp 2 fange, oppsluke 3 (fig) ta til seg, oppta i seg absorto m, absorta f adj fordypet, oppslukt absorto en fordypet i, oppslukt av abstemia f s avholdskvinne abstemio m s avholdsmann abstenerse v63 ikke delta; avholde seg fra, avstå abstracto m, abstracta f adj abstrakt, teoretisk abstraerse v64 se bort fra, frigjøre seg absurdo m, absurda f adj absurd, urimelig abuchear v1 bue ut, pipe ut abuela f s 1 bestemor; mormor; farmor 2 (dgl, neds) gammel kjerring no tener abuela (fig) være selvgod abuelo m s 1 bestefar; morfar; farfar; los abuelos besteforeldrene 2 (dgl, neds) gammel gubbe abultar v1 1 få til å svelle, få til å se stor ut 2 (fig) overdrive 3 ta opp plass; (om klær o.l.) bule ut abundancia f s overflod, rikdom abundante adj 1 rik 2 i overflod, rikelig abundante en rik på abundar v1 1 finnes i overflod, ha stor utbredelse 2 flomme, vrimle abundar en flomme av, vrimle av aburrido m, aburrida f adj kjedelig aburrimiento m s kjedsommelighet, ergrelse aburrir v3 kjede, ergre, trette ut aburrirse kjede seg; bli trett av noe abusar v1 abusar de 1 misbruke [abusar del alcohol] 2 utnytte acá adv hit, hitover; heromkring; (latinamer) her acá y allá her og der más acá nærmere para acá hitover ¡ven acá! kom hit! acabado m, acabada f adj ferdig, oppbrukt, avsluttet

Spansk skoleordbok_spno.indd 13

13

accesorio acabar v1 1 avslutte, bli ferdig med 2 slutte, ta slutt; ¿a qué hora acabas? når slutter du? 3 bli ferdig (klar); no han acabado aún de er ikke klare ennå acabar con gjøre slutt på acabar de (+ inf) gjøre ferdig; nettopp ha gjort; ¿has acabado de comer? har du spist ferdig?; acabo de comer jeg har nettopp spist academia f s akademi; la Real Academia Española Det spanske akademiet académico m, académica f adj akademisk [título académico] acalorarse v1 1 bli varm, rødme av varme 2 hisse seg opp acampar v1 telte, slå leir acaparar v1 1 hamstre, lagre 2 (fig) fange, rive til seg acariciar v1 1 kjærtegne, kjæle med 2 sneie borti, stryke (med hånden) over 3 (fig) huse, leke med (tanke, plan o.l.) acarrear v1 1 transportere 2 (fig) medføre, ha som følge acaso adv kanskje, kanhende, muligens por si acaso for sikkerhets skyld; i tilfelle at; llevo el paraguas por si acaso jeg tar med meg paraplyen for sikkerhets skyld si acaso 1 i meste fall 2 i fall; i tilfelle acatar v1 adlyde, etterleve acatarrarse v1 bli forkjølet acaudalado m, acaudalada f adj formuende, velberget, rik acceder v2 acceder a 1 gi etter for; gå med på 2 ha adgang til; få adgang til; bli sluppet inn i accesible adj tilgjengelig, oppnåelig acceso m s 1 adgang, adkomst; de fácil acceso lett tilgjengelig 2 adkomstvei, innkjørsel, inngang 3 anfall [acceso de tos] 4 utbrudd; un acceso de histeria et hysterisk utbrudd tener acceso a algo ha tilgang til noe accesorio m, accesoria f adj 1 sekundær, underordnet; puerta accesoria sidedør; bakdør

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:49


accidentado 2 uvesentlig, av mindre betydning accidentado m, accidentada f adj 1 (om terreng, vei o.l.) ujevn, kupert 2 bråkete; begivenhetsrik [una reunión accidentada] 3 rammet av uhell accidental adj 1 uvesentlig, av underordnet betydning 2 uforutsett; tilfeldig [un encuentro accidental] accidente m s ulykke, uhell; kollisjon acción f s 1 handling 2 (film o.l.) action; película de acción actionfilm 3 påvirkning, effekt 4 handlekraft; un hombre de acción en handlingens mann 5 (økon) aksje; acción al portador ihendehaveraksje; acción nominativa aksje lydende på navn acción de gracias takkefest coger la acción gripe initiativet mala acción simpel handling; stygt pek aceite m s olje; aceite de oliva olivenolje aceitoso m, aceitosa f adj oljeholdig, oljeaktig aceituna f s (bot) oliven acelerador m s 1 (bil) akselerasjonspumpe; pedal del acelerador gasspedal 2 gasshåndtak (på motorsykkel) 3 (fys) akselerator acelerar v1 1 skynde på, øke (farten); (bil) akselerere 2 påskynde, drive frem; acelerar los trámites påskynde behandlingen av en sak acento m s 1 (språkvit) acento (prosódico) betoning; trykkaksent; acento (ortográfico) aksent(tegn) 2 (utenlandsk) aksent acento På spansk brukes aksenttegn for å vise hvor betoningen skal ligge i de tilfeller der man ikke bruker de vanlige betoningsreglene (f.eks. teléfono, cafetería). Det brukes også for å skille mellom ord med ellers lik stavemåte (f.eks. el som bestemt artikkel i hankjønn og pronomenet él han, konjunksjonen que som, at og spørreordet qué hva, hvilken, hvilket, hvilke). acentuar v7 1 betone; sette aksenttegn 2 understreke, fremheve aceptable adj som kan godtas, akseptabel

Spansk skoleordbok_spno.indd 14

14

acobardar aceptar v1 1 ta imot 2 akseptere, gå med på, finne seg i; godta acera f s 1 fortau 2 side (av gata) acerca de prep angående, som vedkommer, om acercar v27 1 flytte nærmere; acércame el azúcar, por favor kan du sende meg sukkeret, er du snill?; te acerco a casa (en el coche) jeg kjører deg hjem 2 (fig) bringe nærmere, bringe sammen acercarse v27 1 nærme seg; komme frem til; gå frem til 2 komme (gå, kjøre) (til et sted); me acercaré un momento jeg stikker innom en stund ¡acércate!, ¡acérquese! kom nærmere!; kom hit! acero m s 1 stål; acero inoxidable rustfritt stål 2 stikkvåpen; (spesielt) sverd acertado m, acertada f adj velvalgt, vellykket, riktig, klok acertar v8 1 bringe på det rene, komme på [acertó la respuesta] 2 treffe; acertar en la diana treffe midt i blinken 3 lykkes acertar con finne; finne frem til acertar en lykkes med achacar v27 tilskrive; tillegge achacar la culpa a alguien/algo legge skylden på noen/noe achantar v1 (dgl) skremme; ta motet fra achantarse finne seg i (av motløshet el. redsel) achaque m s 1 (ofte fl) skrøpelighet 2 anfall (av sykdom) acidez f s 1 surhet, syrlighet 2 syre; magesyre; tengo acidez (de estómago) jeg har sur mage ácido1 m s (kjem) syre ácido2 m, ácida f adj 1 (kjem) sur, syreholdig 2 (fig) sur; syrlig acierto m s 1 fulltreffer, riktig løsning 2 lykketreff, klokt trekk; ha sido un acierto venir det var bra at vi kom acobardar v1 1 skremme (opp) 2 ta motet fra, gjøre motløs

07/07/16 15:49


acogedor acogedor m, acogedora f adj 1 (om person) gjestfri, vennlig, imøtekommende 2 (om sted) trivelig, koselig, behagelig acoger v25 ta imot; ønske velkommen; ta seg av acogerse v25 acogerse a søke tilflukt hos; støtte seg til acogerse en søke beskyttelse/ly i acomodar v1 1 plassere, installere; innrede 2 tilpasse acomodarse v1 1 slå seg ned, innrette seg 2 tilpasse seg, finne seg til rette acomodarse a tilpasse seg til, finne seg til rette med acompañamiento m s 1 følge, ledsagelse 2 (mus) akkompagnement acompañante m/f s ledsager, følge acompañar v1 1 følge (med) 2 vedlegge, legge til 3 (mus) akkompagnere 4 være til selskap; la tele acompaña mucho fjernsynet er et godt selskap acompañar a alguien følge med noen; holde noen med selskap acompañar con servere med acomplejar v1 gi komplekser, hemme acondicionado m, acondicionada f adj innrettet, tilpasset; bien acondicionado velutrustet; godt tilpasset; mal acondicionado i dårlig stand; dårlig utrustet acondicionado para innrettet for, tilpasset for acondicionar v1 gjøre egnet; utstyre; tilberede; arrangere aconsejable adj tilrådelig, som kan anbefales aconsejar v1 gi råd, tilråde aconsejarse rådføre seg acontecer v35 inntreffe; skje, utspille seg acontecimiento m s hendelse, begivenhet acoplarse v1 1 passe 2 tilpasse seg 3 parre seg acoplarse a være tilpasset for; passe sammen med acordar v12 1 være enig om, komme overens om 2 beslutte, bestemme seg for 3 (latinamer) gi, bevilge acordarse (de) huske; minnes; no me acuerdo jeg husker ikke

Spansk skoleordbok_spno.indd 15

15

activar ¡te vas a acordar! pass deg! acorde1 m s (mus) akkord acorde2 adj enig, overens acorde con ifølge; i henhold til acordeón m s trekkspill acortar v1 1 forkorte, gjøre kortere; acortar el paso gå saktere 2 skjære ned på, innskrenke acosar v1 1 jage, drive fremover 2 (fig) plage, forfølge acosar a preguntas overøse med spørsmål acoso m s forfølgelse, klappjakt; acoso sexual seksuell trakassering acostar v12 1 legge (til sengs) 2 (sjø) legge til ved; nærme seg kysten acostarse v12 legge seg, gå til sengs; es hora de acostarse; estar acostado ligge (til sengs) acostarse con (dgl) ligge med; ha samleie med acostumbrado m, acostumbrada f adj 1 vant; no está acostumbrado a madrugar han er ikke vant til å stå tidlig opp 2 vanlig acostumbrar v1 venne acostumbrar a 1 pleie å; ha for vane å; acostumbra a madrugar han/hun pleier å stå tidlig opp 2 venne til acostumbrarse a venne seg til acre adj (om smak og lukt) skarp, stikkende; (fig) bitende; un tono acre en skarp tone acrecentar v8 forøke, forsterke acreditar v1 1 skaffe anseelse 2 bevise 3 akkreditere 4 (økon) kreditere, godskrive acreedor m, acreedora f s kreditor acribillar v1 1 gjennombore, gjennomhulle 2 (om insekter) stikke acribillar a (fig) overøse med acrobacia f s akrobatikk acróbata m/f s akrobat acta f s, ofte fl; art: el, un 1 protokoll; levantar acta skrive protokoll; acta de sesión møteprotokoll 2 sertifikat, attest; acta de defunción dødsattest; acta de matrimonio vielsesattest actitud f s holdning, innstilling activar v1 1 aktivere, sette fart på

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:49


actividad 2 sette i gang, utløse (mekanisme) actividad f s 1 aktivitet; estar en plena actividad være i full gang 2 virksomhet 3 syssel 4 (skole, ofte fl) praktisk øvelse (i et bestemt fag) activo1 m s (økon) formue, aktiva activo2 m, activa f adj 1 aktiv, virksom; en activo i aktiv tjeneste 2 driftig, handlekraftig 3 virkningsfull, som virker raskt 4 (gram) aktiv; voz activa (om verb) aktiv form por activa y por pasiva på alle tenkelige måter acto m s 1 handling, gjerning 2 (høytidelig) tilstelning, seremoni 3 (teat) akt acto seguido straks etterpå en el acto umiddelbart; direkte hacer acto de presencia vise seg; overvære actor m s skuespiller, aktør actriz f s, fl: actrices skuespillerinne actuación f s 1 opptreden 2 (teat, film) spill; fremførelse actual adj 1 nåværende, rådende 2 moderne, tidsmessig actualidad f s 1 nåtid 2 aktualitet en la actualidad nå for tiden; nå actualizar v20 1 oppdatere 2 aktualisere, modernisere actualmente adv for øyeblikket, nå for tiden actuar v7 1 handle, virke 2 fremtre, oppføre seg 3 (teat, film) spille, opptre 4 påvirke actuar como, actuar de fremtre som, oppføre seg som actuar sobre virke på acuarela f s (kunst) akvarell (både bilde og farge) acuario m s akvarium Acuario (astrol) Vannmannen acuático m, acuática f adj vann-; ave acuática sjøfugl; esquí acuático vannski

Spansk skoleordbok_spno.indd 16

16

adefesio acuchillar v1 1 stikke ned (med kniv) 2 slipe (tregulv, møbler o.l.) acudir v3 innfinne seg, stille opp acudir a kontakte; henvende seg til; acudí a un abogado jeg kontaktet en advokat acudir en ayuda de alguien skynde seg for å hjelpe noen; komme noen til hjelp acueducto m s vannledning acuerdo m s 1 avtale, overenskomst 2 beslutning 3 enighet, samklang, harmoni de acuerdo OK; bra de acuerdo con i henhold til; ifølge estar de acuerdo være enig acumular v1 samle; samle sammen; akkumulere acuñar v1 prege, slå (mynt) acuoso m, acuosa f adj vannaktig, vannholdig acupuntura f s akupunktur acurrucarse v27 krype sammen acusación f s 1 anklage, beskyldning 2 anklager; aktor acusado m, acusada f adj anklaget acusar v1 1 anklage, beskylde 2 avsløre acusar de anklage for, beskylde for acusar recibo de erkjenne mottagelsen av acústica f s akustikk acústico m, acústica f adj 1 akustisk; onda acústica lydbølge; sonda acústica ekkolodd 2 som angår hørselen; nervio acústico hørselsnerve adaptación f s 1 tilpasning 2 (film) bearbeidelse adaptar v1 1 tilpasse, avpasse 2 omforme; bearbeide; la novela ha sido adaptada al cine romanen er blitt filmatisert adaptarse v1 adaptarse a 1 tilpasse seg (til); finne seg til rette (i/med) 2 være tilpasset til adecuado m, adecuada f adj passende, velegnet adecuar v1 tilpasse, gjøre egnet adecuarse a stemme (overens) med; passe sammen med adefesio m s 1 latterlig figur, fugleskremsel

07/07/16 15:49


adelantado 2 ukledelig plagg adelantado m, adelantada f adj 1 (tidlig) utviklet, avansert; está muy adelantado para su edad han er forut for sin alder 2 (altfor) tidlig; (om klokke) for fort; la primavera viene adelantada este año våren kommer tidlig i år por adelantado i forveien; på forskudd adelantar v1 1 rykke frem; flytte frem 2 fremskynde 3 gå forbi, rekke frem før; (bil) kjøre forbi 4 forskuttere; betale forskudd 5 stille frem (klokke); (om klokke) gå for fort 6 oppnå, vinne adelantarse v1 1 gå foran 2 gå i forveien; rykke frem 3 foregripe; no nos adelantemos a los acontecimientos la oss ikke foregripe hendelsene 4 (om klokke) gå for fort, fortne seg adelante adv fremover, forover ¡adelante! kom inn!; fremad!; kjør/gå på! de ahora en adelante fra nå av en adelante for fremtiden adelanto m s 1 fremskritt 2 fremskynding (i tid); llegó con dos horas de adelanto han/hun kom to timer tidligere (enn avtalt) 3 forskudd (på lønn o.l.) adelgazar v20 gå ned i vekt; slanke ademán m s gest, fakte ademanes fakter; fremtreden; manerer además adv dessuten; for øvrig; videre además de foruten; utover; además de que foruten at adentro adv 1 inn, innover 2 inne, inne i, innendørs ¡adentro! kom inn!; inn med deg/dere! hacia adentro innover aderezo m s 1 krydder; dressing 2 tilberedning, anretning 3 utsmykning, dekorasjon adeudar v1 1 sette i gjeld, forplikte 2 (økon) debitere, føre på debetkonto adeudarse stifte gjeld; bli forgjeldet adherente adj som fester godt; som gir godt feste adherir v16 feste, klebe, lime/klistre fast

Spansk skoleordbok_spno.indd 17

17

administrar adhesivo m, adhesiva f adj selvklebende; cinta adhesiva tape, teip adicción f s avhengighet, henfallenhet; adicción al alcohol alkoholavhengighet adición f s 1 tilsetning, tilsetningsstoff 2 (matte) addisjon, summering adicional adj tilleggs-, ekstra; tiempo adicional (sport) tillagt tid; forlengelse; paga adicional ekstra betaling adicto m, adicta f adj 1 avhengig; es adicta al trabajo hun er arbeidsnarkoman 2 hengiven ser adicto a være avhengig av adiestrar v1 1 trene, lære opp [adiestrar a alguien en algo] 2 dressere (dyr) adinerado m, adinerada f adj velstående, formuende adiós interj ¡adiós! adjø!; ha det! adiós Avskjedsordet adiós brukes også som hilseord. Når to bekjente passerer hverandre på gaten og hilser uten stoppe, utveksler de vanligvis et adiós. aditivo m, aditiva f s tilsetningsstoff adivinanza f s gåte; jugar a las adivinanzas gjette gåter adivinar v1 1 gjette (seg til), tenke seg til; me has adivinado el pensamiento du leser mine tanker 2 spå, forutsi adjetivo m s (gram) adjektiv adjudicar v27 1 tilkjenne, tildele 2 (jur) idømme adjudicarse tilegne seg adjuntar v1 vedlegge, sende med administración f s (på bedrift o.l.) ledelse, administrasjon; consejo de administración ledergruppe; styre; administración pública offentlig forvaltning administrador m, administradora f s administrator, bestyrer, forvalter administrar v1 1 forvalte, ha ansvar for 2 styre, administrere 3 dele ut, gi administrarse forvalte/skjøtte sin egen økonomi; nunca ha sabido administrarse han/

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:49


administrativo hun har aldri vært i stand til å forvalte sin egen økonomi administrarse un remedio ta et medikament administrativo m, administrativa f adj administrativ, forvaltningsadmirable adj beundringsverdig, imponerende admiración f s 1 beundring, høye tanker 2 forundring, overraskelse signo de admiración utropstegn admirador m s beundrer admiradora f s beundrerinne admirar v1 1 beundre, se opp til 2 forundre, forbløffe admirarse de algo forundre seg over noe admisible adj som kan godtas, som kan tillates admisión f s 1 adgang, inngang 2 godkjenning, opptak (i skole o.l.) admitir v3 1 slippe inn, gi adgang; no se admiten animales dyr har ikke adgang 2 tillate; godta, gå med på; se admiten cartas de crédito kredittkort aksepteres 3 innrømme, tilstå; admito que estoy equivocada jeg innrømmer at jeg tok feil ADN m s (forkortelse for ácido desoxirribonucleico) DNA adolecer v35 være beheftet med, lide av; su obra adolece de falta de originalidad hans verk mangler originalitet adolescencia f s ungdomstid, tenårsalder adolescente m/f s tenåring; adolescentes ungdommer adonde adv dit; der hvor; el lugar adonde nos dirigimos det stedet vi er på vei til adopción f s adopsjon adoptar v1 1 adoptere 2 skaffe seg; legge seg til; adoptar nuevas costumbres legge seg til nye vaner 3 fatte, ta (beslutning); vedta (tiltak) 4 anta (en bestemt form, et bestemt utseende) adoptivo m, adoptiva f adj adoptiv- [padres adoptivos]; [hijo adoptivo]; mi patria adoptiva mitt andre hjemland adorable adj elskelig, tilbedelsesverdig adoración f s dyrking, tilbedelse adorar v1 forgude, dyrke; tilbe adormecer v35 bysse, få til å sovne adormecerse v35 1 være i ferd med å sovne; døse

Spansk skoleordbok_spno.indd 18

18

afectado 2 (om f.eks. arm el. ben) sovne, dovne adornar v1 pryde, forskjønne adornarse pynte seg adorno m s pynt, dekorasjon, utsmykning adquirir v15 1 skaffe seg, legge seg til; få, motta 2 kjøpe, erverve adquisición f s kjøp; anskaffelse; nyanskaffelse; ervervelse adrede adv forsettlig, med vilje adrenalina f s adrenalin aduana f s toll; tollbu; tollvesen aduanero1 m, aduanera f s toller aduanero2 m, aduanera f adj toll-; regulaciones aduaneras tollbestemmelser adueñarse v1 adueñarse de algo ta noe i besittelse; legge beslag på noe adulación f s smiger, smisk adular v1 smigre, smiske for adulterar v1 1 forfalske 2 begå ekteskapsbrudd adulterio m s utroskap, ekteskapsbrudd adúltero m, adúltera f adj som begår ekteskapsbrudd; utenomekteskapelig adulto m, adulta f adj 1 voksen; fullvoksen 2 (fig) moden, fullt utviklet adverbio m s (gram) adverb adversario m, adversaria f s motstander adversidad f s motgang, vanskelighet adyacente adj tilgrensende, nærliggende aéreo m, aérea f adj 1 luft-; espacio aéreo luftrom 2 fly-; correo aéreo flypost; compañía aérea flyselskap; las fuerzas aéreas (mil) flyvåpenet aeróbic m s aerobic aeromoza f s (latinamer) flyvertinne aeropuerto m s flyplass, lufthavn aerosol m s spray; sprayflaske afable adj elskverdig, imøtekommende afamado m, afamada f adj berømt, omtalt afán m s 1 streben; sterkt ønske; begjær 2 møye; flid; iver; hengivenhet afán de lucro i vinnings hensikt afanes prøvelser afanarse v1 anstrenge seg, gjøre sitt beste afanarse en anstrenge seg for, gjøre sitt beste for, strebe etter afección f s 1 (med) lidelse, sykdom 2 hengivenhet, lidenskap afectado m, afectada f adj tilgjort, affektert

07/07/16 15:49


afectar afectar v1 1 gjelde, angå 2 påvirke, ramme; innvirke på 3 skade 4 berøre; gjøre opprørt afectarse bli påvirket av afectivo m, afectiva f adj 1 følelsesmessig 2 kjærlig, varm afecto m s hengivenhet, ømhet afectuoso m, afectuosa f adj vennlig; kjærlig, varm [un gesto afectuoso] afeitar v1 barbere; hoja de afeitar barberblad; máquina de afeitar barbermaskin; estoy sin afeitar jeg er ubarbert afgano1 m, afgana f s afghaner afgano2 m, afgana f adj afghansk aficionado m, aficionada f adj amatøraficionado a interessert i; opptatt av aficionarse v1 aficionarse a bli begeistret for; bli opptatt av afilar v1 1 bryne, kvesse 2 (fig) skjerpe afiliar v1 afiliar a oppta i; skrive inn i afiliarse a slutte seg til; bli medlem i afinar v1 1 gjøre smalere 2 (fig) foredle, forfine 3 skjerpe, presisere 4 (mus) stemme (instrument) afinarse (fig) bli dannet; bli kultivert afinidad f s 1 likhet, overensstemmelse 2 slektskap gjennom inngifte afirmación f s 1 bekreftelse, positivt svar 2 påstand, uttalelse afirmar v1 1 bekrefte, svare positivt; afirmar con la cabeza nikke (bekreftende) 2 forsterke, støtte (opp) afirmarse a holde fast ved afirmativo m, afirmativa f adj positiv, bekreftende afónico m, afónica f adj hes aforo m s kapasitet; antall plasser (i lokale) afortunado m, afortunada f adj 1 lykkelig, lykkebringende 2 heldig, heldig stilt África f s, art: el, un Afrika africano1 m, africana f s afrikaner africano2 m, africana f adj afrikansk afrontar v1 ta seg av, gi seg i kast med

Spansk skoleordbok_spno.indd 19

19

aglomeración afrontar el peligro trosse faren afuera adv ut, utover; ute, utenfor, utendørs hacia afuera utover agachar v1 bøye [agachar la cabeza] agacharse bøye seg; huke seg ned; sette seg på huk agalla f s 1 (bot) galleple 2 (med) kjertel; agallas halsmandler 3 (zool) kinn (hos fugler) 4 (zool) agallas gjeller (hos fisk) agarradera f s håndtak agarraderas holdepunkter; kontakter agarradero m s 1 håndtak, hank 2 (fig) påskudd agarrar v1 1 ta tak i, gripe fast i 2 pådra seg 3 (om blomst) slå rot agarrar una borrachera drikke seg full agarrarse a ta/gripe tak i; holde/klamre seg fast i agarrotado m, agarrotada f adj støl, stiv agasajar v1 1 oppvarte, traktere 2 hylle, feire agazaparse v1 huke seg ned, krype sammen agencia f s 1 lokalkontor 2 byrå (for bestemt virksomhet); agencia de colocaciones arbeidsformidling; agencia de publicidad reklamebyrå agenda f s 1 almanakk 2 dagsorden, program ágil adj rørlig, spenstig; bøyelig, smidig; un estilo ágil en ledig stil agilidad f s bevegelighet, spenstighet, bøyelighet; ledighet (i stil) agitación f s 1 heftig bevegelse (frem og tilbake); risting 2 opphisselse, rastløshet 3 bråk, uro; oppvigling agitado m, agitada f adj 1 opprørt, stormfull 2 urolig, rastløs agitar v1 1 riste [agitar una botella] 2 vifte med [agitar los brazos] 3 flakse med [agitar las alas] 4 (fig) opprøre, oppvigle agitar la mano vinke aglomeración f s 1 opphopning, sammenstuing

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:49


aglomerar 2 sammenstimling, trengsel aglomerar v1 hope opp, samle (inn); presse sammen aglomerarse 1 hope seg opp 2 flokke seg; trenge seg sammen aglutinar v1 lime sammen agobiado m, agobiada f adj trett, utmattet; stresset agobiante adj 1 tung, pressende, stressende 2 kvelende, trykkende agonía f s 1 dødskamp 2 angst, kvaler agonizar v20 1 ligge for døden, være døende 2 (fig) nærme seg slutten, være i ferd med å ta slutt agosto m s august agotado m, agotada f adj 1 utsolgt, utgått, oppbrukt; las entradas están agotadas billettene er utsolgt [ese libro está agotado] 2 (fig) utmattet, utslitt agotador m, agotadora f adj (svært) anstrengende, (svært) krevende agotar v1 1 forbruke, gjøre slutt på; tømme; selge ut 2 trette ut, utmatte; overanstrenge agotarse v1 1 ta slutt 2 slite seg ut, overanstrenge seg agradable adj 1 tiltalende [un sabor agradable] 2 behagelig [un olor agradable] 3 vakker; hyggelig, trivelig agradar v1 glede; behage, tiltale agradecer v35 takke for, være takknemlig for, føle/vise takknemlighet for agradecido m, agradecida f adj takknemlig ¡muy agradecido! takk, gjerne!; tusen takk! agradecimiento m s takknemlighet, anerkjennelse; takk agravar v1 forverre, gjøre alvorligere; skjerpe, trappe opp agraviar v1 1 forulempe, fornærme 2 krenke agraviarse bli fornærmet; (jur) påanke agravio m s 1 fornærmelse, forulempning 2 krenkelse, ydmykelse deshacer agravios (jur) skaffe seg

Spansk skoleordbok_spno.indd 20

20

agua oppreisning agredir v3 angripe, overfalle agregado m, agregada f s 1 (i diplomatiet) attasjé [agregado cultural] 2 adjunkt (lærer) agregar v23 1 (i tale og skrift) tillegge, tilføye 2 (matlagn) tilsette, blande i agresión f s angrep, overfall agresividad f s aggressivitet agresivo m, agresiva f adj 1 aggressiv 2 dynamisk, drivende agriarse v1 bli sur; la leche se ha agriado melken er blitt sur agrícola adj jordbruks- [productos agrícolas] agricultor m, agricultora f s jordbruker, bonde agricultura f s jordbruk agridulce adj 1 (om smak) sursøt 2 (om følelse) bittersøt agrupar v1 1 samle, sammenstille 2 gruppere, sortere 3 omfatte agruparse samles; slutte seg sammen agua f s, art: el, un 1 vann; agua dulce ferskvann; agua mineral mineralvann; agua potable drikkevann; agua salada saltvann 2 (klar) væske, oppløsning; agua de colonia eau-de-cologne 3 (sjø) aguas farvann; aguas jurisdiccionales (territoriales) territorialfarvann claro como el agua soleklar sacar agua de las piedras koke suppe på en spiker se me hace agua en la boca jeg får vann i munnen av det venir como agua de mayo komme som bestilt el agua Til tross for den bestemte artikkelen i hankjønn i el agua er agua et substantiv i hunkjønn. Alle hunkjønnsord som begynner på betont a- eller ha- får i entall den bestemte artikkel el og den ubestemte artikkel un, men tilhørende adjektiver bøyes i hunkjønn. F.eks. el agua vannet, (el agua está fria vannet er kaldt), el águila ørnen, (un águila hermosa en vakker ørn), el hambre sulten, (tengo mucha hambre jeg er veldig sulten)

07/07/16 15:49


aguacate aguacate m s (bot) avocado aguacero m s regnskur, skybrudd aguanieve f s sludd aguantar v1 1 bære, holde oppe, holde fast 2 holde ut, tåle [ya no aguanto más] 3 holde [aguantar la respiración] 4 holde tilbake [aguantar las lágrimas] 5 holde stand aguardiente m s brennevin aguarrás m s white spirit, terpentin agudizar v20 1 skjerpe 2 (fig) tilspisse; forverre, gjøre mer akutt agudo m, aguda f adj 1 skarp, spiss 2 skjærende, hvinende 3 heftig (om smerte) 4 skarp; skarpsindig; kvikk 5 (om sykdom o.l.) akutt agüero m s forvarsel, omen de mal agüero illevarslende; som varsler om ulykke pájaro de mal agüero ulykkesfugl aguijón m s 1 (på hakke o.l.) spiss; (på insekt og fig) brodd; (bot) torn 2 (fig) spore, drivkraft águila f s, art: el, un 1 ørn; águila real kongeørn 2 kløpper, geni aguja f s 1 nål; aguja magnética kompassnål; aguja de gancho heklenål; aguja de punto strikkepinne 2 injeksjonsnål 3 (på klokker, måleinstrumenter) viser agujerear v1 stikke hull i/på, gjennombore aguzar v20 slipe, bryne, kvesse, spisse aguzar el oído spisse ørene ahí adv (om rom) der, der borte, dit; ¿qué tienes ahí? hva har du der?; ahí mismo nettopp der algo por ahí noe slikt; noe i den retning ¡ahí está! (dgl) der har vi det!; midt i blinken! de ahí en adelante siden da; fra det øyeblikk de ahí que … av det følger det at ... ahijada f s guddatter ahijado m s gudsønn ahogado m, ahogada f adj 1 druknet 2 kvalt [un grito ahogado] 3 (fig) dempet ahogar v23 1 kvele, drukne

Spansk skoleordbok_spno.indd 21

21

aire 2 senke ned i vann; sette under vann 3 (fig) kvele, holde tilbake; slå ned; undertrykke ahogarse drukne; kveles ahondar v1 1 fordype, gjøre dypere 2 grave ut; grave dypt 3 trenge dypt ned/inn ahondar en (fig) fordype seg i; studere i detalj ahora adv 1 nå; nå for tiden, i våre dager 2 straks, nå (med det samme) ahora bien nåvel; likevel; imidlertid ahora mismo akkurat nå; straks a partir de ahora fra og med nå; heretter; øyeblikkelig; helt nylig hasta ahora hittil ¡hasta ahora! vi sees! por ahora for øyeblikket ahorcado1 m, ahorcada f s hengt (person) ahorcado2 m, ahorcada f adj hengt ahorcar v27 henge; henrette ved henging ahorita adv 1 (latinamer) akkurat nå, nettopp nå 2 straks, umiddelbart 3 aldeles nylig; jf. ahora ahorita Diminutiv av ahora, nå. Formen ahorita brukes mest på Kanariøyene og i Latin-Amerika, der skikken med å bruke diminutivendelsen -ito/-ita er mye vanligere enn på det spanske fastlandet. ahorrar v1 spare (opp); legge til side; økonomisere med, spare på [ahorrar fuerzas] ahorrarse spare seg (for); slippe; así nos ahorraremos discusiones da slipper vi diskusjoner ahorro m s sparepenger; sparing ahumado m, ahumada f adj 1 røykfarget 2 røkt [salmón ahumado] 3 røykskadet; nedrøkt, innrøkt ahumar v1 1 røyke (fisk, kjøtt el.l) 2 fylle med røyk ahuyentar v1 fordrive, jage/skremme bort aire m s 1 luft; aire acondicionado luftkondisjonering; tomar el aire trekke frisk luft 2 blåst, vind, trekk; ¿os da demasiado aire? trekker det på dere?

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:49


airoso 3 utseende; holdning; un aire de familia en viss familielikhet al aire libre utendørs; i det fri cambiar de aires få litt forandring; skifte miljø estar en el aire henge i luften; (om radio, TV) være på lufta (være i sending) airoso m, airosa f adj 1 elegant, flott 2 værhard salir airoso de komme godt ut av aislado m, aislada f adj isolert aislar v1 isolere aislarse isolere seg ajedrez m s, fl: ajedreces sjakk; sjakkspill; jugar al ajedrez spille sjakk; tablero de ajedrez sjakkbrett ajeno m, ajena f adj 1 annens, andres; la opinión ajena andres oppfatninger 2 utenforstående; uvedkommende ajeno a fremmed for; uvitende om ajetreo m s mas, stress ají m s, fl: ajís, ajíes (latinamer) pepperfrukt, spansk pepper, chili ajo m s hvitløk ajo blanco kald suppe laget av hvitløk, brød, mandler m.m. estar en el ajo være innblandet i; stå midt oppe i det ajuar m s 1 medgift, brudeutstyr 2 innbo, løsøre ajustar v1 1 avpasse, tilpasse; passe inn; justere, stille inn 2 komme overens om (pris); ajustar las cuentas gjøre opp (regningen) 3 passe (sammen med el. inn i noe); slutte tett ajustarse a rette seg etter ajuste m s 1 tilpasning, justering 2 oppgjør ajusticiar v1 henrette ala f s, art: el, un 1 vinge 2 (på helikopter) (rotor)blad 3 (på hus) fløy 4 (pol) flanke 5 (på hatt) brem ¡ahueca el ala! stikk av! darle ala a alguien oppmuntre noen volar con (las) propias alas stå på egne ben; klare seg selv alabanza f s skryt, ros

Spansk skoleordbok_spno.indd 22

22

albóndiga digno de alabanza prisverdig; rosverdig alabanzas lovord alabar v1 rose, skryte av alacena f s (veggfast) skap, kjøkkenskap alacrán m s (zool) skorpion alambrada f s ståltrådgjerde; alambrada de púas piggtrådsperring alambre m s ståltråd; alambre de púas piggtråd álamo m s (bot) álamo (blanco) poppel; álamo temblón osp alarde m s 1 mønstring; oppvisning (av dyktighet, kunnskap) 2 skryt, brauting hacer alarde de skryte av alardear v1 skryte, braute alargar v23 1 forlenge, dra ut, strekke/tøye ut; legge ned (f. eks. skjørt) 2 strekke på, rette ut (arm, ben); strekke frem 3 få til å strekke til (f.eks. penger) alargarse v23 1 bli lengre; strekke seg 2 dra ut tiden; bre seg utover 3 fjerne seg; trekke seg tilbake alarido m s kamphyl, klagerop, vræl dar alaridos vræle; skrike alarma f s 1 alarm; falsa alarma falsk alarm; dar la (señal de) alarma slå alarm; alarma antirrobo tyverialarm; alarma de incendio brannalarm 2 uro, plutselig uro, oppstandelse alarmar v1 uroe, bekymre; gjøre forskrekket alba f sart: el, un daggry; al rayar/romper el alba ved daggry albahaca f s (bot) basilikum albanés1 m, albanesa f s albaner albanés2 m, albanesa f adj albansk, fra Albania albañil m s murer albaricoque m s (bot) aprikos alberca f s 1 dam (til vanning); vannreservoar 2 (mex) svømmebasseng albergar v23 1 innlosjere, huse 2 (fig) nære albergue m s 1 husrom, losji; albergue juvenil ungdomsherberge; vandrerhjem 2 (enkel) stue (for overnatting) [albergue de montaña] 3 herberge (for fattige og hjemløse) albino m, albina f adj albinoalbóndiga f s kjøttbolle

07/07/16 15:49


alborotador alborotador m, alborotadora f adj 1 bråkete, besværlig 2 opprørsk, uregjerlig alborotar v1 uroe, forstyrre; bringe i uorden, bråke, støye alboroto m s 1 larm, bråk; oppstandelse, tumult 2 opprør, oppløp álbum m s album alcachofa f s 1 (bot) artisjokk 2 (på vannkanne, dusj o.l.) dusjhode alcalde m, alcaldesa f s borgermester; ≈ ordfører alcance m s rekkevidde [el alcance de un telescopio] al alcance de innen rekkevidde; oppnåelig al alcance de la vista innen synsvidde al alcance del oído innen hørevidde alcancía f s 1 sparebøsse 2 (latinamer) bøsse for almisser (i kirkeport el.l.); kollektbøsse alcantarilla f s avløpsrør; kloakkledning alcaparra f s, ofte fl (bot) kapers alcoba f s soverom, (sove)alkove alcohol m s alkohol, sprit alcohólico m, alcohólica f adj 1 alkohol-, sprit-, alkoholholdig; bebida alcohólica alkoholholdig drikk 2 alkoholisert, fordrukken alcurnia f s ætt, herkomst aldea f s landsby alegrar v1 glede, gjøre glad alegrarse 1 glede seg; bli glad 2 bli lett beruset; bli lystig (av vin) alegrarse v1 1 glede seg, bli glad 2 bli litt animert, bli litt lystig (av vin) alegre adj 1 glad, opprømt; munter; livlig [una fiesta muy alegre] 2 gledelig [una noticia alegre] 3 (lett) beruset, animert alegría f s 1 glede, løssluppenhet, munterhet (mots. tristeza) 2 lettsindighet, uforsiktighet (mots. prudencia) 3 (bot) sesam ¡qué alegría verte! hyggelig å se deg! alejar v1 fjerne aleluya m/f s hallelujarop aleluyas f s, fl dårlig vers, nødrim

Spansk skoleordbok_spno.indd 23

23

alguno alemán1 m, alemana f s tysker alemán2 m, alemana f adj tysk Alemania f s Tyskland alentador m, alentadora f adj oppmuntrende alentar v8 1 oppmuntre, sette mot i 2 puste, ånde alergia f s allergi alérgico m, alérgica f adj allergisk, overfølsom alerta1 f s alarm, alarmberedskap; alerta roja høyeste beredskap dar la alerta sobre slå alarm om; advare om alerta2 adj vaktsom, oppmerksom estar alerta være på vakt alertar v1 alarmere, advare aleta f s 1 (zool) finne; aleta caudal halefinne; aleta dorsal ryggfinne 2 blad, vinge, vingespiss (på fly) 3 skvettlapp (på bil) aleta de la nariz nesevinge aletas svømmeføtter alevosía f s svik; svikefullhet alfabético m, alfabética f adj alfabetisk; por orden alfabético i alfabetisk orden alfabetizar v20 alfabetisere alfabeto m s alfabet alfil m s (sjakk) løper alfiler m s 1 knappenål 2 (smykke) nål; alfiler de corbata slipsnål alfombra f s teppe álgebra f sart: el, un algebra álgido m, álgida f adj 1 iskald 2 avgjørende, kulminerende algo1 adv litt, en smule; es algo joven para … han/ hun er litt (vel) ung til å … algo2 pron noe, noenting; ¿(desea) algo más? (skal det være) noe mer? algo por el estilo noe i den stilen; noe slikt tiene un algo han/hun har noe ved seg algodón m s bomull alguien pron noen; ¿ha llamado alguien? er det noen som har ringt? creerse alguien være innbilsk; tro at man er noe alguno m, alguna f pron, fl: algunos, algunas 1 (foran hankjønnssubstantiv i entall: algún) noen, noe, noen (flere) 2 en eller annen, et eller annet; algún día en eller annen dag; alguna vez en eller annen

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:49


alhaja gang; noensinne; alguno que otro en og annen 3 (etter substantiv i nektende setninger) ingen som helst, ikke noe i det hele tatt; sin problema alguno uten noe som helst problem alhaja f s juvel, smykke aliado m, aliada f adj alliert; los aliados de allierte (under første og andre verdenskrig) alianza f s 1 allianse, forbund 2 giftering, forlovelsesring aliar v6 forene, knytte sammen aliarse v6 1 samarbeide 2 gå sammen aliarse con slutte forbund med; alliere seg med alias adv alias, også kalt alienar v1 fremmedgjøre, gjøre fjern aliento m s 1 åndedrett, ånde, pust; sin aliento andpusten; tomar aliento trekke pusten 2 (fysisk, psykisk el. kunstnerisk) kraft, styrke alimentación f s 1 kost, næring, føde; kosthold; alimentación sana sunn kost 2 næringsmidler, matvarer; tienda de alimentación kolonialbutikk; matvarebutikk alimentar v1 1 fø, forsørge; (fig) nære, underholde 2 nære; ha [alimentar esperanzas] 3 være næringsrik; være nærende alimentarse v1 alimentarse de livnære seg på/av; leve av alimento m s matvare; næring alimentos 1 mat; matvarer; næringsmidler 2 barnebidrag alinear v1 1 stille på linje/geledd, stille opp på linje/ geledd, stille på rad 2 (sport) ta ut (et lag) alioli m s aioli (hvitløkmajones) alisar v1 glatte ut; jevne ut alistar v1 (mil) innkalle, verve alistarse la seg verve; (sjø) ta hyre aliviar v1 lindre, mildne; avlaste, lette alivio m s lindring, lettelse; avlastning allá adv der (borte); dit (bort) allá arriba der oppe (et sted) allá él (dgl) det er hans sak/problem; det er opp til ham hacia/para allá ditover; i den retningen más allá de bortenfor; på den andre siden allanamiento m s 1 planering (av grunn o.l.); utjevning (av vei)

Spansk skoleordbok_spno.indd 24

24

almuerzo 2 (fig) fjerning (av hindringer o.l.) 3 (latinamer) husransakelse allanar v1 1 jevne ut, gjøre plan 2 bryte / ta seg inn i 3 (fig) overvinne (vanskeligheter); fjerne (hindringer) allegado1 m, allegada f s slektning allegado2 m, allegada f adj nærstående allí adv 1 der [vivimos allí] 2 dit [voy allí todos los días] allí arriba der oppe allí mismo nettopp der hasta allí helt dit; så langt por allí der borte et sted alma f sart: el, un 1 sjel; con toda mi/su alma av hele mitt/sitt hjerte 2 sjel (menneske); no se veía ni un alma man kunne ikke se en levende sjel 3 (fig) drivkraft, sjel alma de cántaro dumskalle; treskalle almacén m s 1 lagerbygning, pakkhus, magasin 2 større butikk; grandes almacenes varehus, stormagasiner 3 (latinamer) dagligvarebutikk, matvarebutikk almacenar v1 1 magasinere, lagre 2 samle sammen, hamstre almanaque m s almanakk almeja f s (zool) musling almendra f s mandel; almendras garrapiñadas brente mandler almendro m s (bot) mandeltre almíbar m s sirup, sukkerlake almidón m s stivelse almirante m s (mil) admiral almohada f s hodepute, pute aconsejarse con la almohada sove på saken almorzar v12/v20 spise lunsj almuerzo m s lunsj; almuerzo de media mañana formiddagsmåltid (i løpet av arbeidsdagen) almuerzo Parallelt med almuerzo for lunsj brukes comida, som egentlig betyr mat, måltid. Det er i dag fortsatt vanlig, framfor alt på landsbygda, at arbeiderne spiser et ganske kraftig måltid på formiddagen (dvs. før lunsj), som kalles almuerzo de media mañana.

07/07/16 15:49


aló aló interj ¡aló! (latinamer) hallo! (i telefonen) alocado m, alocada f adj 1 (om person) vimsete, stresset 2 (om beslutning o.l.) forhastet, lite gjennomtenkt alojamiento m s husrom, losji; (mil) innkvartering, forlegning alojar v1 1 gi husly, innlosjere 2 innpasse, få inn alojarse v1 1 bo (midlertidig); ta inn 2 (om gjenstander) trenge inn, gå inn alondra f s (zool) lerke alpaca f s (zool) alpakka; alpakkaull alpargata f s espadrill (tøysko, oftest med tausåle) alpargata 'Espadrill' (eller 'espadrillo', som vi ofte sier) er i motsetning til hva man kunne tro ikke et spansk ord, tvert imot kommer det fra det franske navnet på disse skoene, 'espadrille'. alpinismo m s fjellklatring alpinista m/f s fjellklatrer; alpinist alpino m, alpina f adj 1 fra Alpene, alpin 2 fjellklatrer-; deportes alpinos fjellklatring 3 (vintersport) alpinalpiste m s 1 (bot) kanarigress 2 fuglefrø (fra kanarigress) 3 (fam) alkoholholdige drikkevarer alquilar v1 1 leie 2 leie ut; se alquila piso leilighet til leie alquiler m s 1 utleie 2 leie de alquiler leie-; contrato de alquiler leiekontrakt; coche de alquiler leiebil alquitrán m s tjære alrededor adv rundt omkring, rundt, omkring; miró alrededor han/hun så seg rundt alrededor de omtrent; rundt; cirka alrededor, alrededores Det spanske ordet alrededor er et adverb som betyr rundt omkring. Substantivet alrededores i hankjønn flertall betyr omgivelse eller omgivelser.

Spansk skoleordbok_spno.indd 25

25

alto alrededores m s, fl omgivelser alta f sart: el, un 1 innskriving (av nytt medlem) 2 friskmelding darse de alta skrive seg inn; registrere seg altanero m, altanera f adj hovmodig, arrogant (i oppførsel) altar m s alter altavoz m s, fl: altavoces høyttaler alteración f s 1 endring, forandring 2 forstyrrelse, krangel alterar v1 1 endre (på), forandre 2 hisse opp; uroe, gjøre opprørt 3 bringe ut av fatning, forstyrre [alterar el orden] altercado m s krangel, bråk altercados uroligheter; sammenstøt alternar v1 1 veksle, veksle på, veksle mellom, skifte, skifte på, skifte mellom; alternere 2 omgås alternativa f s 1 alternativ, (valg)mulighet 2 (i tyrefektning) seremoni som markerer at en tyrefekter går over fra å kjempe mot unge okser, novillos, til å kjempe mot fullvoksne okser alternativo m, alternativa f adj alternativ; energías alternativas alternative energikilder alteza f s 1 (i tittel) høyhet; Su Alteza (S.A.) el. Vuestra Alteza (V.A.) Deres høyhet; Su Alteza Real Hans/Deres kongelige høyhet 2 verdighet, opphøydhet altibajos m s, fl 1 (dgl) ujevnhet (på bakken) 2 opp- og nedgang, skifte la vida tiene sus altibajos det går opp og ned her i livet altillo m s 1 lagerplass over innebygd skap o.l. 2 loft 3 kvistrom altiplanicie f, altiplano m s (latinamer) høyslette, høyplatå altisonante adj høyttravende, bombastisk, svulstig altitud f s høyde; høydenivå altivo m, altiva f adj hovmodig; nedlatende, stolt alto1 m s 1 stopp 2 opphold, pause

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:49


alto ¡alto! holdt! alto el fuego våpenhvile alto2 m s 1 høyde 2 (mus) alt; bratsj alto3 m, alta f adj 1 høy [temperatura alta]; [una chica alta] 2 høyreist; a lo alto oppover; en lo alto høyest oppe 3 høytliggende, høytsittende 4 (geogr) høylendt, øvre 5 (om klokkeslett) sen; llegó a altas horas de la noche han/hun kom sent på natten de lo alto (fig) fra oven; fra himmelen ir con la cabeza alta gå med hodet høyt hevet pasar por alto se bort fra; overse; gå glipp av alto4 adv høyt [el águila vuela alto] altoparlante m s (latinamer) høyttaler altura f s 1 høyde 2 fjelltopp, bakketopp 3 nivå a estas alturas nå på denne tiden a la altura de på nivå med las alturas høyden; himmelen alubia f s (bot) bønne alucinación f s hallusinasjon alucinante adj 1 forbløffende, overraskende 2 (dgl) imponerende alucinar v1 1 gi hallusinasjoner 2 fascinere, fengsle 3 blende 4 hallusinere, se syner alucinar con (dgl) være gal etter aludir v3 aludir a hentyde til; nevne; ta opp (i forbifatern) alumbrar v1 belyse, lyse opp; lyse på, rette lyset mot aluminio m s (kjem) aluminium alumno m, alumna f s elev; skoleelev alusión f s antydning; hentydning alusión a antydning om; hentydning til aluvión m s 1 flom, oversvømmelse 2 (fig) (stri) strøm, foss [un aluvión de protestas] alza f sart: el, un 1 stigning, forhøyning 2 oppgang, oppsving; en alza (om pris) på vei opp

Spansk skoleordbok_spno.indd 26

26

amarillo alzar v20 1 løfte, forhøye, heise [alzar la bandera]; alzar la vista (los ojos) løfte blikket; kikke opp; alzar el vuelo lette; fly opp 2 stille opp 3 bygge, bygge opp, reise, la reise 4 øke (verdi o.l.); høyne (pris, stemme) alzarse v20 1 reise seg; stille seg opp 2 rage; strekke seg 3 avgå med [alzarse con la victoria] 4 gjøre opprør; alzarse en armas gjøre væpnet opprør alzarse con algo stikke av med noe alzarse sobre heve seg over noe ama f sart: el, un husmor; matmor; ama de casa hjemmeværende kone; husmor; ama de cría amme; ama de llaves husbestyrer amabilidad f s elskverdighet, vennlighet amable adj vennlig, hyggelig ser amable para/con alguien være vennlig mot noen amaestrar v1 1 dressere, trene [amaestrar un perro] 2 (også ironisk) temme (barn) amalgama f s 1 (kjem) amalgam 2 (fig) sammensmeltning, blanding amamantar v1 amme amanecer1 m s morgengry al amanecer i demringen; ved daggry amanecer2 v35 1 gry, demre, lysne 2 våkne opp (på bestemt måte el. på bestemt sted) [amanecí con fiebre]; [amanecí en Paris] 3 (fig om ny tid, situasjon o.l.) begynne amante adj elskende, som elsker; persona amante de la música musikkelsker amapola f s (bot) valmue amar v1 elske, holde av hacerse amar gjøre seg godt likt amargar v23 1 ha besk smak, smake bittert 2 gjøre bitter; forbitre amargarse la vida gjøre livet surt for seg amargo m, amarga f adj 1 besk, bitter 2 vanskelig, smertefull amargura f s 1 forbitrelse, gremmelse 2 plage, pine amarillento m, amarillenta f adj gulaktig, gulblek amarillo m, amarilla f adj gul prensa amarilla sensasjonspresse

07/07/16 15:50


amarrar amarrar v1 1 (sjø) legge til, fortøye 2 binde fast, feste; surre; tjore; (latinamer) knytte amarrar a (sjø) legge til ved, fortøye ved amasar v1 1 kna, blande (deig o.l.) 2 (fig) samle sammen, skaffe [ha amasado una fortuna] amazona f s 1 (mytol) amasone; (fig) mannhaftig kvinne 2 kvinnelig rytter Amazonas m s el (río) Amazonas Amazonaselven ámbar1 m s (miner) rav ámbar2 m adj ravfarget (om trafikklys); gult ambición f s ambisjon; ærgjerrighet; ambición de poder maktlyst; ambición de riquezas grådighet ambicioso m, ambiciosa f adj ambisiøs; ærgjerrig ambiental adj 1 som angår miljøet, miljø-; condiciones ambientales miljøforhold 2 stemningsskapende, stemnings- [música ambiental] ambientar v1 1 (om kunstnerisk verk) la utspilles i, plassere inn i (et gitt miljø); la novela está ambientada en África romanen utspiller seg i Afrika 2 skape stemning i, piffe opp ambiente m s 1 luft, atmosfære; a temperatura ambiente romtemperert 2 miljø, omgivelser; medio ambiente miljø (naturlige omgivelser) 3 (god) stemning; (god) atmosfære ambiguo m, ambigua f adj 1 tvetydig 2 vag; vanskelig å fatte 3 svevende [una respuesta ambigua] ambos m, ambas f adj, pron begge, begge to; con ambas manos med begge hendene ambulancia f s ambulanse ambulante adj omreisende, ambulerende; vendedor ambulante gateselger amén m s (relig) amen decir amén a todo si ja og amen til alt en un decir amén på et øyeblikk; på et blunk amenaza f s 1 trussel 2 advarsel amenazar v20 1 true; amenazar con true med å

Spansk skoleordbok_spno.indd 27

27

amoldar 2 true med, vise tegn til; amenaza lluvia regnet henger i luften; det ser ut til å bli regn amenizar v20 lette (stemning); more, underholde ameno m, amena f adj hyggelig, behagelig; underholdende América f s Amerika (spesielt Sør-Amerika); América Central Sentral-Amerika; América Latina Latin-Amerika; América del Norte NordAmerika; América del Sur Sør-Amerika; las Américas Nord- og Sør-Amerika

A B C D E F G

América Når man på spansk sier América mener man vanligvis Sør-Amerika eller Latin-Amerika. Hvis man mener Nord-Amerika tydeliggjør man ved å si América del Norte. USA heter Estados Unidos (EEUU). I Spania blir det imidlertid stadig vanligere å kalle USA for América. americana f s jakke, blazer americano1 m, americana f s amerikaner americano2 m, americana f adj 1 amerikansk 2 amerikansk (fra USA) [fútbol americano] amiga f s venninne; kjæreste amigable adj kameratslig, vennlig, vennskapelig amígdala f s (anat) mandel (i halsen) amigo1 m s 1 venn; amigos íntimos nære venner 2 kjæreste amigo2 m, amiga f adj 1 som er venn, som står nær 2 vennskapelig ser amigo de være begeistret for; være tilhenger av amistad f s vennskap, kameratskap amistades venner; omgangskrets hacer amistad con bli venn med amistoso m, amistosa f adj 1 vennskapelig, vennlig 2 (sport) vennskaps-; un partido amistoso en vennskapskamp amnesia f s (med) hukommelsestap, amnesi amnistía f s amnesti amo1 m s husbond; matfar amo2 m, ama f sart: el, un eier, innehaver amodorrado m, amodorrada f adj søvnig, døsig amoldar v1 1 forme, bearbeide, omforme 2 (fig) tilpasse

H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


amonestación amoldarse a forme seg etter; tilpasse seg til amonestación f s 1 tilrettevisning, formaning 2 (sport) advarsel amonestar v1 1 formane, gi tilsnakk 2 (sport) advare amoniaco m, amoníaco m s (kjem) ammoniakk amontonar v1 1 stable, hope opp 2 bunte sammen, føre sammen, stue sammen 3 samle seg opp amontonarse 1 samles (i en stor mengde); flokkes; stue seg sammen 2 hope seg opp 3 (fig) tårne seg opp amor m s 1 kjærlighet; amores kjærlighetsaffære; kjærlighetshistorie; amor maternal morskjærlighet 2 elskling de (con) mil amores svært gjerne; med glede hacer el amor ha samleie ¡por (el) amor de Dios! for guds skyld!; herregud! amoratarse v1 (om kroppen) bli blå (av kulde o.l.); få blåmerker amoroso m, amorosa f adj 1 kjærlighets- [carta amorosa] 2 kjærlighetsfull amortiguador m s støtdemper amortiguar v24 dempe, mildne amortizar v20 1 nedbetale, betale på (lån, gjeld o.l.) 2 avskrive (eiendeler) 3 (dgl) få igjen, tjene inn (det man har investert i noe) amotinar v1 oppvigle amotinarse gjøre opprør; gjøre mytteri amparar v1 beskytte, skjerme ampararse beskytte seg ampararse en støtte seg på amparo m s beskyttelse, hjelp; tilflukt, støtte al amparo de i ly av ampliación f s 1 utvidelse, forøkelse; utbygging 2 (foto) forstørrelse ampliar v6 utvide, forstørre; bygge ut, gjøre større amplificador m s forsterker amplificar v27 øke, forsterke (spesielt om lyd)

Spansk skoleordbok_spno.indd 28

28

anca amplitud f s 1 vidde, romslighet; amplitud de miras vidsynthet 2 (fys) amplitude ampolla f s 1 (med) blære 2 rund glassbeholder 3 (med) ampulle levantar ampollas (fig) forårsake stor irritasjon ampolleta f s 1 timeglass 2 (latinamer) glødelampe ampuloso m, ampulosa f adj (om stil) høyttravende, oppstyltet amputación f s (med) amputasjon amputar v1 1 (med) amputere 2 (fig) skjære bort amueblar v1 møblere, innrede amuermar v1 (dgl) kjede (noen) amuleto m s amulett anabolizante m s (med) anabolt steroid anacardo m s 1 (bot) acajoutre 2 cashewnøtt anaconda f s (zool) anakonda anacoreta m/f s eremitt, anakoret anacrónico m, anacrónica f adj anakronistisk, ikke tidsmessig anal adj (anat) anal, analanalfabeto m, analfabeta f s analfabet analgésico m s (med) smertestillende middel análisis m s 1 analyse; undersøkelse; gjennomgang, gjennomlysning 2 (med) prøve [análisis de sangre]; [análisis de orina] analizar v20 analysere, undersøke analogía f s analogi, likhet analógico m, analógica f adj analogisk análogo m, análoga f adj 1 analog 2 likeartet análogo a analog med ananás, ananá m s (latinamer) ananas anarquía f s anarki anatema m s 1 anatema, forbannelse 2 (relig) lysing i bann anatomía f s anatomi; anatomía patológica patologi anatómico m, anatómica f adj anatomisk anca f sart: el, un 1 bakparti (på hest)

07/07/16 15:50


ancho 2 (dgl) hofte (på person); ende; ende bak ancas de rana froskelår ancho1 m s bredde, vidde; tener un metro de ancho være en meter bred; ancho de vía sporvidde ancho2 m, ancha f adj 1 bred [una calle ancha] 2 vid [un vestido ancho] a lo ancho i bredden a sus (mis, tus) anchas uforstyrret; utvungent ponerse a sus anchas gjøre det bekvemt for seg anciano m, anciana f s gamling, olding; los ancianos de gamle; de eldre anclar v1 ankre andaluz m, andaluza f adj, fl: andaluces, andaluzas andalusisk Andalucía Andalucia ligger lengst sør i Spania, og er den folkerikeste av landets 17 autonome regioner. Sevilla er hovedstad, andre større byer er Málaga, Córdoba og Granada. Langs Costa del Sol ligger flere kjente turiststeder. I Andalucía finnes det mange minnesmerker fra den tiden da maurerne hersket i Spania (fra begynnelsen av 700-tallet til slutten av 1400-tallet). Mest kjent er palasset Alhambra i Granada. andamio m s stillas andante adj omreisende andar1 m s 1 (oftest fl) gange, måte å gå på 2 (om tid) gang con el andar del tiempo med tiden andar2 v29 1 gå, gå til fots; vandre, ferdes; van andando a la escuela de går til skolen 2 virke; fungere 3 kjenne seg, stå til med ¡anda! 1 (pådrivende) sett i gang!; opp med farten! 2 (dempende) såja; ta det med ro 3 (overrasket, ofte iron) det var som bare!; næmen! andar a golpes slåss andar a tiros gripe til våpen andar bien de helse være ved god helse andar con omgås med; være sammen med andar con rodeos ikke gå rett på sak andar de juerga (dgl) være ute på rangel andar3 v 1 (hjelpeverb fulgt av gerundium, uttrykker

Spansk skoleordbok_spno.indd 29

29

anexo pågående handling, særlig dgl) holde på å, gå omkring og [anda buscando trabajo] 2 (hjelpeverb fulgt av perfektum partisipp og adjektiv, særlig dgl) være [anda muy preocupada por su hijo]; andar derecho handle riktig; ando malucho jeg kjenner meg litt uvel andarse v29 1 gå (til fots), tilbakelegge 2 ordne seg, fikse seg andarse por las ramas ikke holde seg til saken no sabe por dónde se anda han/hun vet ikke hva han/hun driver med andén m s 1 perrong, plattform 2 kai, brygge 3 (latinamer) terrasse Andes m s, fl (La cordillera de) los Andes Andesfjellene Andes La cordillera de los Andes, Andesfjellene, er med sine 7 500 km verdens lengste fjellkjede. Den løper langs den søramerikanske vestkysten fra det Karibiske Hav i nord til Kapp Horn i sør. andino m, andina f adj andinsk, fra Andesfjellene andrajoso m, andrajosa f adj fillete, loslitt; (om person) uflidd; kledd i filler anécdota f s anekdote anegar v23 drukne, oversvømme; anegado en llanto (lágrimas) oppløst i tårer anejo1 m s 1 anneks, sidebygning 2 vedlegg anejo2 m, aneja f adj vedlagt; tilhørende anemia f s (med) anemi, blodmangel anémico m, anémica f adj anemisk, blodfattig anestesia f s 1 følelsesløshet 2 bedøvelse, narkose, anestesi; anestesia general narkose 3 bedøvelsesmiddel, narkosemiddel anestesiar v1 bedøve, gi noen bedøvelse; gi noen narkose anexión f s annektering, innlemmelse anexionar v1 annektere, innlemme anexo1 m s 1 vedlegg

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


anexo 2 (bygn) anneks, tilbygg anexo2 m, anexa f adj 1 vedlagt, tilføyd 2 (bygn) som ligger inntil, bygd sammen anfetamina f s amfetamin anfibio m s (zool) amfibium; anfibios amfibier anfiteatro m s amfiteater anfitrión m s vert anfitriona f s vertinne ángel m s engel; ángel custodio (de la guarda) skytsengel tener ángel ha sjarme; være hyggelig angina f s, ofte fl 1 halsbetennelse 2 (dgl, anat) mandler angina de pecho hjertekrampe; angina pectoris anglicismo m s anglisisme anglófono m, anglófona f, anglohablante m/f adj engelsktalende angosto m, angosta f adj trang, smal anguila f s (zool) ål ángulo m s 1 vinkel; ángulo de incidencia innfallsvinkel 2 (fig) synsvinkel angustia f s angst, engstelse angustiado m, angustiada f adj bekymret, engstelig angustiar v1 bekymre, plage angustiarse bekymre seg; engste seg; te angustias sin motivo du bekymrer deg unødvendig angustioso m, angustiosa f adj foruroligende, engstelig anhelar v1 1 være ivrig, lengte etter, trakte etter 2 puste med besvær, være andpusten anhelo m s begjær, sterkt ønske anidar v1 1 bygge rede 2 bo; ha sitt bo; ha sitt rede anillo m s 1 ring; ringformet gjenstand [los anillos de Saturno] 2 (smykke) ring; anillo de pedida (compromiso) forlovelsesring; anillo nupcial (de boda) giftering 3 (bot) årring venir como anillo al dedo passe som hånd i hanske ánima f sart: el, un sjel animación f s 1 løssluppenhet, munterhet; liv og røre, aktivitet; mucha animación høy stemning 2 (film) animasjon, animering

Spansk skoleordbok_spno.indd 30

30

anormal animado m, animada f adj 1 beveget, livlig; seres animados levende vesen 2 livlig, livfull; dibujos animados tegnefilm; animasjonsfilm 3 glad, munter; løssluppen animal1 m s dyr; animal doméstico husdyr; animales salvajes ville dyr animal2 adj (om person) dum, klossete animar v1 1 animere, pigge/live opp; oppmuntre 2 gi liv til, få liv i 3 drive, besjele animarse v1 komme i stemning, få igjen motet animarse a få lyst til ánimo m s 1 sinn, sinnsstemning, sinnelag 2 mot, energi, handlekraft 3 hensikt, vilje ¡ánimo! opp med hodet! cobrar ánimos ta seg sammen; få tilbake motet con ánimo de i den hensikt å; for å animosidad f s motvilje, nag animoso m, animosa f adj energisk; modig aniquilar v1 ødelegge, tilintetgjøre; (i kamp) slå ned, nedkjempe anís m s (bot) anis aniversario m s 1 årsdag, minnedag; aniversario de bodas bryllupsdag 2 jubileum; fødselsdag; fødselsdagsfest ano m s (anat) anus, analåpning; avføring anoche adv i går kveld; i natt (natten til i dag) antes de anoche i forgårs kveld; natten til i går anochecer1 m s kveldstid, skumring; al anochecer i skumringen; ved mørkets frembrudd anochecer2 v35 bli kveld/natt, mørkne anodino m, anodina f adj intetsigende, platt; uvesentlig anómalo m, anómala f adj uregelmessig, besynderlig anonadado m, anonadada f adj målløs, imponert dejar anonadado forbløffe; gjøre målløs sentirse anonadado bli himmelfallen; bli stum/målløs anónimo m, anónima f adj anonym; sociedad anónima, S.A. aksjeselskap, A.S. anorak m s, fl: anoraks anorakk anorexia f s (med) anoreksi, spisevegring anormal adj unormal, avvikende; abnorm, unaturlig

07/07/16 15:50


anotar anotar v1 1 skrive opp, notere 2 bokføre, føre inn anquilosar v1 gjøre stiv, fremkalle stivhet hos anquilosarse (fig) bli forlegen; stivne til ansia f sart: el, un 1 lengsel, begjær; ansia de poder maktbegjær; ansia de saber vitebegjærlighet; esperar con ansia vente i spenning 2 angst, uro ansiar v6 ønske inderlig; lengte etter; hige etter; begjære ansiedad f s uro, rastløshet ansioso m, ansiosa f adj 1 begjærlig, ivrig 2 engstelig antagonista m/f s antagonist, motstander, fiende antaño adv før (i tiden) antártico m, antártica f adj antarktisk ante1 m s semsket skinn ante2 prep foran, fremfor; igualdad ante la ley likhet for loven; ante todo fremfor alt anteanoche adv i forgårs kveld; natten til i går anteayer adv i forgårs antebrazo m s underarm antecedente m s 1 (gram, matte) første ledd, forledd 2 tidligere tilfelle [¿hay algún antecedente de tuberculosis en la familia?] antecedentes forhistorie; bakgrunn; tener antecedentes (penales) stå i strafferegisteret antecedentes personales personalia anteceder v2 gå forut for, komme før antecesor m, antecesora f s forgjenger antecesores forfedre antediluviano m, antediluviana f adj eldgammel, fra før syndfloden antelación f s con antelación i forveien antena f s 1 (zool, oftest fl) antenne, følehorn 2 (radio, TV) antenne; antena parabólica parabolantenne anteojo m s kikkert, teleskop antepasados m s, fl forfedre antepenúltimo m, antepenúltima f adj tredje siste anteponer v51 sette foran; (fig) la gå foran anterior adj 1 tidligere, foregående; el año anterior året før; foregående år 2 forutgående, forrige; el nombre anterior al mío en la lista navnet foran mitt på listen

Spansk skoleordbok_spno.indd 31

31

antigüedad 3 fremre, frem-; la parte anterior fremdelen; fremsiden antes adv 1 før, forut for; tidligere, innen; el día antes dagen før; antes que nada først av alt 2 heller, før; antes me mato que casarme con él jeg tar heller livet av meg enn å gifte meg med ham antesala f s forværelse, venterom antibalas adj, ubøy skuddsikker [chaleco antibalas] antibiótico m s antibiotikum; antibióticos antibiotika anticipación f s con anticipación i forveien; con dos días de anticipación to dager i forveien; to dager før (fastsatt tidspunkt) anticipado m, anticipada f adj tidlig; jubilación anticipada førtidspensjon; førtidspensjonering; pago anticipado forskuddsbetaling por anticipado i forveien; på forskudd; på forhånd anticipar v1 1 foregripe 2 fremskynde 3 forskuttere, betale på forskudd 4 forutse, spå anteciparse rekke før; komme tidligere; la primavera se ha anticipado este año våren kommer tidlig i år; anticiparse a los acontecimientos foregripe begivenhetenes gang anticonceptivo m, anticonceptiva f adj befruktningshindrende; prevensjons-; píldora anticonceptiva p-pille anticongelante m s frostvæske, kjølervæske; avisingsvæske anticonstitucional adj forfatningsstridig, grunnlovsstridig anticuado m, anticuada f adj foreldet, gammelmodig; gammeldags [tiene ideas anticuadas] quedarse anticuado bli foreldet; bli umoderne anticuario1 m s antikvitetsbutikk, antikvitetshandel anticuario2 m, anticuaria f s antikvitetshandler antidisturbios adj, ubøy som hindrer uro; fuerzas antidisturbios opprørspoliti antídoto m s motgift antifaz m s, fl: antifaces (ansikts)maske antiguamente adv før (i tiden) antigüedad f s 1 (høy) alder [la antigüedad de un edificio] 2 antikvitet; tienda de antigüedades

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


antiguo antikvitetsbutikk 3 oldtid; la antigüedad antikken 4 ansiennitet; por antigüedad etter ansiennitet antiguo m, antigua f adj 1 gammel, antikk; oldtids-; en la antigua Mesopotamia i oldtidens Mesopotamia 2 forrige, foregående, forhenværence 3 gammelmodig, umoderne a la antigua på den gamle måten; slik man gjorde før i tiden antillano m, antillana f adj fra Antillene Antillas f s, fl las Antillas Antillene las Antillas Mayores De store Antiller las Antillas Menores De små Antiller antílope m s (zool) antilope antioxidante adj rustbeskyttende antipatía f s antipati, motvilje antipático m, antipática f adj usympatisk; frastøtende (mots. simpático) antirrobo adj, ubøy innbruddssikker, tyverisikker; alarma antirrobo innbruddsalarm antiséptico m s antiseptisk middel antítesis f s (filos) antitese antojadizo m, antojadiza f adj uberegnelig, lunefull antojarse v1 1 få lyst på, bli fristet til; se le antojó un helado han/hun fikk lyst på en is; hace lo que se le antoja han/hun gjør det som faller ham/henne inn 2 få for seg; sette seg i hodet antojo m s 1 lune, innfall; plutselig trang til noe (spesielt hos gravide kvinner); todo hay que hacerlo a su antojo alt må skje etter hans/hennes vilje 2 fødselsmerke, føflekk antología f s antologi (samling av utvalgt litteratur) de antología (dgl) suveren antorcha f s fakkel, bluss antro m s 1 (neds) reir, bule 2 (poet) grotte, hule antropología f s antropologi anual adj årlig; som forekommer hvert år; per år, i året [20 000 euros anuales]; informe anual årsrapport; årsberetning anudar v1 knytte, knytte sammen (fast) anular v1 1 annullere, erklære ugyldig, oppheve 2 (fig) umyndiggjøre anularse umyndiggjøres; gjøre seg ydmyk anunciación f s (relig) la Anunciación bebudelsen; Marias budskapsdag

Spansk skoleordbok_spno.indd 32

32

apañado anunciar v1 1 meddele, kunngjøre; avertere, annonsere 2 tyde på, varsle om; forutsi 3 gjøre reklame for anuncio m s 1 tilkjennegivelse, kunngjøring; bekjentgjørelse 2 annonse anuncios reklame anzuelo m s 1 krok, fiskekrok 2 (fig) agn, lokkemat; morder el anzuelo; picar en el anzuelo bite på kroken añadido m, añadida f adj tilføyd, som er lagt til valor añadido merverdi añadidura f s tillegg, tilsetning por añadidura dertil; i tillegg añadir v3 tilføye, tilsette, legge til añejo m, añeja f adj gammel; lagret vino añejo årgångsvin añicos m s, fl (små)biter estar hecho añicos (om person) være helt ferdig (nedbruttt) hacerse añicos gå i (tusen) biter; gå i knas año m s år; årstall; årgang; año bisiesto skuddår; ¿cuántos años tienes? hvor gammel er du?; el año próximo neste år Año Nuevo nyttår; ¡Feliz Año Nuevo! Godt Nytt År! año tras año år etter år; år ut og år inn añorar v1 savne, lengte etter aorta f s (anat) aorta, hovedpulsåren apabullar v1 gjøre flau, lukke munnen på apacible adj 1 godmodig; stille og rolig 2 fredelig, elskverdig, mild apaciguar v24 roe (ned), virke beroligende på apadrinar v1 1 være fadder til, være gudfar til 2 beskytte, støtte apagar v23 1 slukke [apagar el fuego]; stumpe (sigarett); blåse ut (stearinlys) 2 slå av; stenge av 3 (fig) få til å avta, stille [apagar el hambre] 4 lindre [apagar el dolor] 5 slå ned [apagar las protestas] apagarse v23 slukne, dø ut, dø ut bort; (om farge) falme; (om lyd) dø bort, stilne; (om person) miste livsmotet apalabrar v1 avtale noe muntlig, treffe en muntlig avtale om; (midlertidig) bestille apalear v1 slå med stokk el.l., pryle apañado m, apañada f adj 1 (om person) flink, dyktig (til å få ting til å

07/07/16 15:50


apañar fungere) 2 netthendt, praktisk, som har orden i sakene 3 velegnet, passende ir/estar apañado sitte fint i det; ta grundig feil apañar v1 1 fikse, reparere 2 (dgl) stjele, naske 3 (latinamer) skjule noe ulovlig aparador m s buffet, skjenk aparato m s 1 apparat; aparato corrector (dental) tannregulering 2 redskap, instrument 3 pomp og prakt aparatoso m, aparatosa f adj pompøs; overdådig, spektakulær aparcamiento m s parkering, parkeringsplass aparcar v27 1 parkere (bil) 2 (fig) legge til side, utsette apareamiento m s parring aparecer v35 1 dukke opp, vise seg; opptre, fremtre; bli synlig 2 komme til rette, finnes igjen aparecerse v35 1 gå igjen, spøke 2 åpenbare seg aparejado m, aparejada f adj passende, egnet llevar/traer aparejado medføre; være forent med aparejar v1 1 sette i stand, gjøre ferdig 2 (sjø) rigge til, gjøre seilklar 3 (ridning) sale (opp) aparejo m s 1 forberedelse, klargjøring 2 (sjø) rigg 3 (i ridning) seletøy aparejos redskap [aparejos de pesca] aparentar v1 1 late som; gi skinn av; aparenta lo que no es han/hun gir seg ut for å være noe han/hun ikke er 2 se ut til å være; no aparenta tantos años han/ hun ser ikke så gammel ut (som han/hun er) aparente adj 1 tilsynelatende, ikke ekte; muerte aparente skinndød 2 øyensynlig, som synes som 3 formålstjenlig, passende aparición f s 1 tilsynekomst, fremtreden

Spansk skoleordbok_spno.indd 33

33

apellido 2 (relig) åpenbaring 3 spøkelse, gjenferd hacer su aparición dukke opp apariencia f s utseende, ytre en apariencia tilsynelatende las apariencias engañan skinnet bedrar tener apariencia de se ut som apartar v1 1 fjerne, sette/legge til side, flytte (på) 2 skille ut, dele opp apartarse gå til side; gå unna aparte1 adj, ubøy for seg (selv) [esa chica es un caso aparte] aparte2 adv 1 til side; bromas aparte spøk til side; alvorlig talt; modestia aparte om jeg så må si det selv 2 for seg, separat; se baten las claras y las yemas aparte hvitene og plommene piskes hver for seg aparte3 prep aparte de foruten; bortsett fra aparte de que foruten at aparte de todo tross alt; når alt kommer til alt apasionado m, apasionada f adj lidenskapelig; begeistret; henført apasionante adj svært interessant, spennende apasionar v1 vekke lidenskap (sterk interesse) hos; le apasiona la música clásica han/hun elsker klassisk musikk apasionarse hisse seg opp; bli opphisset/ lidenskapelig apasionarse por bli vilt forelsket i apatía f s apati, likegyldighet apearse v1 1 stige/gå av; apearse del caballo stige av hesten 2 (dgl) fravike no apearse del burro ikke innse sine feil; ikke høre på fornuft apego m s hengivenhet; interesse; tiene demasiado apego al dinero han/hun er altfor opptatt av penger apelación f s 1 (jur) anke; interponer apelación påanke (en dom) 2 (fam) legekonsultasjon apelar v1 (jur) anke apelar a appellere til; henvende seg til apellido m s etternavn apellido I de spansktalende landene har man to etternavn, det første etter faren og det andre etter moren. Hvis José Pérez García får barn

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


apenado med Juana Gómez Àvila får barna etternavnet Pérez Gómez. Kvinner beholder sine etternavn når de gifter seg. apenado m, apenada f adj sorgfull, bedrøvet apenar v1 volde sorg, bedrøve apenas1 adv knapt, nesten ikke; apenas se oye det kan knapt høres apenas2 konj så snart (som), knapt; apenas… (cuando) knapt… før; apenas entraron (cuando) empezó a llover de hadde knapt kommet inn før det begynte å regne apéndice m s 1 vedheng, vedlegg 2 appendiks, etterskrift el apéndice (vermiforme) (anat) blindtarmen apendicitis f s, likt i fl (med) blindtarmsbetennelse apercibirse v3 apercibirse de 1 legge merke til; merke 2 forberede seg for; ruste seg til aperitivo m s aperitiff, apetittvekker apertura f s 1 åpning, innvielse; apertura de curso semesterstart 2 åpenhet apesadumbrado m, apesadumbrada f adj trist, bedrøvet; nedstemt, tungsindig apestar v1 1 stinke, lukte vondt 2 forpeste apetecer v35 falle i smak, tiltale; hoy no me apetece salir jeg har ikke lyst til å gå ut i dag apetecible adj tiltalende, smakfull, appetittlig apetito m s appetitt, matlyst; abrir el apetito skjerpe appetitten ápice m s 1 topp, spiss 2 (fig) høydepunkt 3 grann, tøddel no ceder un ápice ikke fire en tomme apicultura f s birøkt apilar v1 stable opp, dynge sammen apio m s (bot) selleri aplacar v27 1 blidgjøre; mildne, lindre [aplacar el dolor] 2 stille [aplacar el hambre] aplacarse (om sinne) roe seg; legge seg aplanar v1 1 jevne ut, slette ut 2 (fig) gjøre nedstemt/mismodig aplastar v1 1 trykke flat, mose; klemme i stykker

Spansk skoleordbok_spno.indd 34

34

apoyo 2 (fig) tilintetgjøre, knuse aplaudir v3 1 applaudere 2 bifalle, gi sin tilslutning aplauso m s, ofte fl applaus aplazamiento m s utsettelse; forlengelse av frist aplazar v20 1 utsette 2 (latinamer) underkjenne (bevis) aplicación f s 1 bruk, anvendelse; de fácil aplicación lett å bruke 2 applikasjon, påføring 3 flid (bl.a. i skolearbeid) 4 (søm) applikering aplicar v27 1 anvende, bruke 2 applikere, legge på, sette på aplicar el oído lytte oppmerksomt aplicarse være flittig (ambisiøs) aplomo m s verdighet, selvsikkerhet apocalipsis m s 1 (bibl) apokalypse; dommedag; el Apocalipsis (de San Juan) Johannes' Åpenbaring 2 undergang apoderado m, apoderada f s fullmaktshaver, representant; agent, manager apoderarse v1 apoderarse de legge beslag på; ta i besittelse; el temor se apoderó de él han ble grepet av redsel apodo m s tilnavn, økenavn; kjælenavn apogeo m s høydepunkt, kulminasjon apolítico m, apolítica f adj upolitisk apología f s apologi, forsvarsskrift, forsvarstale hacer apología de forsvare; prise apoplejía f s (med) apopleksi, slagtilfelle aportación f s bidrag; tilskudd aposta adv (dgl) med vilje apostar v1 1 spille, satse; he apostado (100 euros) al rojo jeg satte (100 euro) på rødt 2 vedde; konkurrere; te apuesto a que corro más rápido que tú jeg vedder på at jeg løper fortere enn deg apóstol m s apostel; los Hechos de los Apóstoles Apostlenes Gjerninger apóstrofo m s apostrof apoyar v1 1 støtte, lene 2 gi sin støtte til, stille seg bak; stå bak apoyarse en støtte seg på; lene seg mot apoyo m s støtte en apoyo de som støtte til

07/07/16 15:50


apreciable prestar apoyo a støtte; gi sin støtte til apreciable adj 1 påtagelig; betydelig, anselig 2 aktverdig, æret apreciar v1 sette pris på; verdsette; vurdere; anslå aprecio m s anerkjennelse, aktelse apremiar v1 drive frem; skynde på; presse, øve påtrykk på apremio m s påskyndelse, hastverk; påbud, tvang aprender v2 lære (seg); aprender(se) algo de memoria lære seg noe utenat aprendiz m, aprendiza f s, fl: aprendices, aprendizas lærling, praktikant aprendizaje m s 1 innlæring 2 læretid aprensivo m, aprensiva f adj engstelig, redd av seg apresar v1 ta til fange, pågripe; få fatt i, fange apresurar v1 påskynde, skynde på apresurarse skynde seg apretado m, apretada f adj trang; hardt lukket (tilskrudd); tett; sammenpresset; vivir apretados bo trangt apretar v8 1 klemme; presse; trykke (på knapp, ringeklokke o.l.) 2 stramme (f.eks. skrue, knute) 3 (om klær) sitte trangt; (om sko) klemme 4 presse sammen; apretar los dientes bite tennene sammen 5 (om kulde) bite, være bitende 6 (om varme) være trykkende 7 legge seg i selen, gå på; apretar el paso øke farten (gå fortere) apretarse v8 1 presse seg sammen 2 anstrenge seg; presse seg apretarse el cinturón dra inn livremmen apretón m s trykk, klyp, klem aprieto m s knipe, vanskelighet aprisa adv fort, raskt, hastig aprisionar v1 1 fengsle, sette i fengsel 2 ta til fange, få fatt i aprobación f s godkjennelse; bifall, samtykke aprobado m s bestått (på eksamensvitnemål) aprobar v12 1 godkjenne, godta, vedta, bifalle 2 bli godkjent, bestå (eksamen o.l.) apropiado m, apropiada f adj egnet, passende no ser apropiado para … ikke passe for

Spansk skoleordbok_spno.indd 35

35

aquel …; ikke passe til (å) … apropiarse v1 apropiarse de algo legge beslag på noe aprovechado1 m, aprovechada f s snylter; gjerrig person aprovechado2 m, aprovechada f adj 1 dyktig; økonomisk; praktisk 2 (neds) egennyttig, gjerrig aprovechar v1 1 utnytte, dra fordel av; ta vare på 2 gjøre fremskritt, gå fremover i studier o.l. 3 være til hjelp; være til nytte aprovechar la ocasión benytte anledningen aprovecharse de la ocasión passe på når anledningen byr seg ¡qué aproveche! god appetitt! aproximado m, aproximada f adj nærliggende, omtrentlig aproximar v1 tilnærme, føre (flytte) nærmere aproximarse nærme seg; komme nærmere aptitud f s 1 egnethet, kvalifikasjon 2 anlegg, begavelse apto m, apta f adj egnet, passende apuntar v1 1 sikte 2 peke (på mennesker) 3 påpeke, påtale 4 notere, skrive opp apuntarse melde seg på; skrive seg inn; voy al cine ¿te apuntas? jeg skal på kino, blir du med? apunte m s 1 notat, opptegnelse 2 skisse apuñalar v1 dolke, knivstikke apurado m, apurada f adj 1 vanskelig, besværlig 2 stresset, presset for tid 3 fattig, trengende estar apurado ha det travelt apurar v1 1 tømme, drikke ut 2 komme til bunns i 3 presse, jage på 4 besvære, stresse ¡apúrate! skynd deg! ¡no te apures! ikke bekymre deg! apuro m s knipe; (latinamer) hastverk; tener apuro ha det travelt aquel m, aquello(n) , aquella f pron, fl: aquellos, aquellas 1 (fjernt i tid og rom fra den som snakker) den/ det/de (der); recuerdo aquel día jeg husker den

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


aquello dagen; aquellos que … de som …; en aquella época/en aquel tiempo på den tiden 2 det (der); aquello que dijo det som han/hun sa aquello pron → aquel aquí adv 1 (om rom) her [vivimos aquí] 2 hit [ven aquí] aquí dentro her inne aquí tiene/usted værsågod aquí y allá her og der; rundt omkring de aquí en adelante heretter; fra nå av de aquí para allá hit og dit; frem og tilbake por aquí her et sted (i nærheten); her omkring; denne veien hasta aquí frem til nå; hittil árabe m s arabisk språk Arabia Saudí f s Saudi-Arabia arábigo m, arábiga f adj arabisk arándano m s (bot) blåbær arándano rojo tyttebær araña f s 1 (zool) edderkopp 2 krystallkrone, lysekrone tela de araña spindelvev arañar v1 1 rive, klore, rispe 2 ripe, lage riper i 3 (fig, dgl) skrangle sammen, skrape sammen arañazo m s klor, rift arar v1 ploge, pløye arbitraje m s 1 (jur) voldgiftskjennelse; voldgiftsdom 2 (sport) dommerinnsats árbitro m, árbitra f s 1 (sport) dommer 2 (jur) voldgiftsmann, voldgiftsdommer árbol m s 1 tre; árbol de Navidad juletre; árbol genealógico slektstre 2 (tekn) aksel, aksling arbusto m s busk arca f sart: el, un 1 kiste, dragkiste; las arcas del Estado statskassen 2 pengeskap, pengeskrin 3 smykkeskrin 4 (bibl) ark; el Arca de Noé Noas ark arcaico m, arcaica f adj arkaisk, alderdommelig archipiélago m s arkipel; skjærgård; øyrike archivar v1 arkivere archivo m s 1 arkiv 2 (data) fil

Spansk skoleordbok_spno.indd 36

36

armar arcilla f s leire arder v2 1 brenne, gløde 2 brenne, svi arder en/de (fig) brenne av ardilla f s (zool) ekorn ardor m s 1 hete; glød 2 svie 3 (fig) brann; tengo ardor de garanta jeg har halsbrann área f sart: el, un 1 område; área de servicio rasteplass med bensinstasjon m.m. 2 (geom) overflate, areal 3 ar (flatemål) arena f s 1 sand 2 arena (for f.eks. tyrefekting) arenque m s (zool) sild arete m s øredobb; (latinamer) ørering Argelia f s Algerie argolla f s 1 bøyle; (grov) metallring (til fortøyning o.l.) 2 (latinamer) giftering argot m s slang, sjargong argumentar v1 1 argumentere, resonnere 2 innvende, komme med innvendinger argumento m s 1 argument, slutning 2 (i film, bok) emne, handling, intrige árido m, árida f adj 1 gold, tørr; karrig, ufruktbar 2 (fig) tørr, kjedelig aries m s (astrol) Aries Væren arisco m, arisca f adj tverr, uvennlig arista f s 1 kant, rand 2 rille, stripe 3 fjellkam aristas (fig) vanskeligheter; forviklinger aristócrata m/f s aristokrat arma f sart: el, un 1 våpen; alzarse en armas gjøre væpnet opprør; pasar por las armas henrette ved skyting 2 (mil) hærstyrke, våpengren armar v1 1 ruste 2 (mil) bevæpne 3 lade skytevåpen 4 (sjø) utruste 5 montere, sette opp, sette sammen; armar una trampa sette opp en felle 6 (dgl) stelle i stand

07/07/16 15:50


Block

armario armar ruido lage bråk armar lío lage vanskeligheter armario m s skap; garderobe, klesskap; armario de esquina hjørneskap armisticio m s våpenhvile armonía f s 1 (mus) harmoni, harmonilære 2 (fig) konsensus, enighet; samklang aro m s 1 ring (av hardt materiale) 2 ørering; (latinamer) øredobb entrar por el aro, pasar por el aro bite i det sure eplet; gi etter aroma m s aroma, duft arpa f sart: el, un harpe arpía f s heks arpón m s harpun arqueología f s arkeologi arquitectura f s arkitektur arraigar v23 slå rot, gro fast arrancar v27 1 dra opp, dra ut 2 rive av, rive bort, rive løs, rive ut, rykke av, rykke bort, rykke løs, rykke opp, rykke ut; slite av; arrancar de raíz rykke opp med roten 3 avtvinge, lokke (dra) ut (f.eks. tilståelse, løfte) 4 (få til å) starte; el coche no arranca bilen starter ikke arrancar de stamme fra arrasar v1 1 ødelegge, jevne med jorden 2 (dgl) gjøre braksuksess; vinne en brakseier arrastrar v1 1 slepe (på), dra (etter seg); arrastrar los pies dra føttene etter seg; slepe seg frem 2 ha som følge, føre med seg 3 dras med arrebatar v1 slite fra; rive ut av arreglar v1 1 ordne, fikse; sette i stand 2 justere, korrigere arreglarse v1 1 ordne seg, bli løst 2 gjøre seg klar, pynte seg 3 sminke seg arreglarse con klare seg med arreglárselas klare seg; finne seg til rette arrendamiento m s utleie, forpaktning arrendar v8 leie ut arrepentimiento m s anger arrepentirse v16 angre seg arrepentirse de algo angre noe arrestar v1 pågripe, sette i arrest

Spansk skoleordbok_spno.indd 37

37

arteria arresto m s arrest; arresto domiciliario husarrest arrestos energi; handlekraft tener arrestos være energisk; være resolutt arriba adv over, ovenfor, ovenpå, oppe; opp til; opp, oppover, oppetter; cuesta arriba oppover bakken; el piso de arriba etasjen over; overetasjen; hacia arriba oppover ¡arriba! opp med deg!; reis deg opp! ¡arriba las manos! opp med hendene! arrimarse v1 1 flytte nærmere 2 støtte seg; lene seg 3 gå sammen, slutte seg til arrinconar v1 1 sette bort; legge til side; utrangere, kassere 2 trenge opp i et hjørne arroba f s 1 (data) at-tegn, krøllalfa, @ 2 vektenhet, 11,502 kg; hulmål, ca 11–12 liter por arrobas i massevis arrodillarse v1 falle på kne, gå ned på kne, bøye knærne arrogancia f s arroganse arrogante adj arrogant arrojar v1 1 kaste, hive, slynge 2 spy (ut) 3 oppvise; la cuenta arroja un saldo de kontoen viser en saldo på arroyo m s 1 bekk, liten elv 2 (fig) strøm 3 rennestein arroz m s ris; (koll) risengryn; arroz con leche (omtr dss) risengrynsgrøt arruga f s rynke, fold arruinar v1 ruinere, legge i ruiner; ødelegge, spolere arrullo m s vuggesang; kurring arte f sart: el, un 1 kunst, kunstart; Academia de bellas artes kunstakademi 2 begavelse, dyktighet 3 (oftest fl) list, sluhet artes marciales kampsport (judo, karate el.l.) no tener arte ni parte en … ikke ha noenting å gjøre med ... artefacto m s maskin; innretning, apparat; artefacto explosivo sprengladning arteria f s 1 arterie, pulsåre 2 trafikkåre

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


artesanal artesanal adj 1 håndverksmessig; håndverks2 kunsthåndverks3 håndlaget artesanía f s (kunst)håndverk, håndarbeid ártico m, ártica f adj arktisk; las regiones árticas Arktis articulación f s 1 ledd, fuge 2 (fonet) artikulasjon; uttale articular v1 1 føye sammen; sammenføye 2 artikulere; articular mal ha dårlig uttale; snakke utydelig 3 frembringe; utforme artículo m s 1 artikkel 2 (jur) paragraf 3 vare artificial adj kunstig; uekte, tilgjort; fuegos artificiales fyrverkeri artillería f s artilleri artista m/f s kunstner; artist artístico m, artística f adj kunstnerisk, artistisk arzobispo m s erkebiskop asa f sart: el, un håndtak (på f.eks. veske); hank (på kopp) asado1 m s 1 stek; asado de cordero lammestek 2 (latinamer) grillfest asado2 m, asada f adj grillet asalariado m, asalariada f s lønnsmottager asaltar v1 1 rane; overfalle 2 (mil) storme, angripe asalto m s 1 ran; overfall 2 storming, angrep 3 (i boksing) runde lanzarse al asalto gå til angrep tomar por asalto storme asamblea f s forsamling, lovgivende forsamling; sammenkomst, møte asar v1 steke; grille; asar en el horno steke i ovn; asar a la brasa grille; asar en la sartén steke i stekepanne ascender v10 1 forfremme; forfremmes, stige i gradene; (sport) rykke opp (til en høyere divisjon) 2 gå oppover; stige ascender a utgjøre; beløpe seg til Ascensión f s la Ascensión Kristi himmelfart

Spansk skoleordbok_spno.indd 38

38

asestar

Ascensión El día de la Ascensión betyr Kristi himmelsfartsdag og feires 40 dager etter langfredag. Ascensión er en viktig helg i den katolske kirken. Forveksle den ikke med Asunción, Maria himmelsfartsdag, som feires 15. august. ascenso m s 1 stigning (i terreng) 2 oppstigning, klatring 3 forfremmelse 4 (sport) opprykk (til høyere divisjon) ascensor m s heis asco m s avsmak, vemmelse; avsky, motvilje; el hígado me da asco jeg synes lever er ekkelt hacer ascos a rynke på nesen av ¡qué asco! så ekkelt! asear v1 gjøre ren, pynte opp asearse gjøre seg i stand; pynte seg; vaske seg asediar v1 1 beleire 2 (fig) angripe, gå løs på asegurado m, asegurada f adj sikret, forsikret asegurador1 m, aseguradora f s forsikringsgiver, assurandør asegurador2 m, aseguradora f adj forsikrings-; compañía aseguradora forsikringsselskap asegurar v1 1 sikre; trygge, bringe i sikkerhet 2 forsikre asegurarse forsikre seg; tegne forsikring asegurarse de forsikre seg om; forvisse seg om aseo m s 1 renslighet, pertentlighet, orden; aseo personal personlig hygiene 2 toalett; aseos (på skilt i offentlig lokale) toaletter asequible adj tilgjengelig, overkommelig aserrar v8 sage aserrín m s sagflis asesinar v1 myrde asesinato m s mord asesino m, asesina f s morder; asesino a sueldo leiemorder asesor m, asesora f s rådgiver, konsulent asesorar v1 gi råd til, veilede asesorarse con spørre til råds; rådføre seg med asesoría f s konsulentfirma asestar v1 (om hugg, slag) gi, dele ut, rette

07/07/16 15:50


asfalto asfalto m s asfalt asfixia f s kvelning; åndenød asfixiar v1 kvele asfixiarse kveles; ikke få puste así1 adv slik, på denne måten, sånn; así es la vida sånn er livet así pues altså; følgelig así, así sånn passe; ikke noe særlig ¿no es así? ikke sant?; eller hva? o algo así eller noe lignende así2 subjunksjon así como slik som; så vel … som; los suecos, así como los noruegos … så vel svenskene som nordmennene ...; både svenskene og nordmennene ... así que så; no había nada en la tele, así que fuimos al cine det var ingenting på TV, så vi gikk på kino Asia f sart: el, un Asia asiático m, asiática f adj asiatisk asiduo1 m, asidua f s stamgjest, stamkunde asiduo2 m, asidua f adj flittig, regelmessig asiento m s 1 sitteplass, plass; tomar asiento ta plass; sette seg 2 sete (i f.eks. bil); asiento delantero forsete; asiento trasero baksete 3 bunnfall 4 støtte, underlag asignar v1 1 anslå 2 tildele 3 plassere asignatura f s emne, fag; asignatura optativa valgfag asilar v1 gi asyl; gi et fristed asilarse en søke tilflukt i; søke (og få) asyl [se ha asilado en Noruega] asilo m s 1 asyl; dar asilo gi asyl 2 fristed, tilfluktssted 3 hjem (institusjon); asilo de ancianos aldershjem asimetría f s asymmetri, mangel på symmetri asimilar v1 assimilere, tilegne seg asimilarse a ligne asimismo adv likeså, likeledes, også asistencia f s 1 hjelp, bistand; pleie, omsorg; asistencia médica sykepleie; legetilsyn; prestar asistencia bistå; hjelpe 2 nærvær, deltagelse; falta de asistencia (skole) fravær asistenta f s hjemmehjelp, hushjelp

Spansk skoleordbok_spno.indd 39

39

aspirar asistente m/f s 1 assistent, medhjelper; asistente social sosialarbeider 2 (oftest fl) deltager asistir v3 1 hjelpe, bistå 2 pleie, skjøtte asistir a være til stede ved; overvære; delta i asma f sart: el, un astma asmático1 m, asmática f s (med) astmatiker asmático2 m, asmática f adj asmatisk asno m, asna f s esel asociación f s 1 forening, selskap 2 tilslutning, tilknytning 3 forbindelse asociado m, asociada f adj tilknyttet; tilsluttet asociar v1 1 tilknytte, ta inn (som deleier i firma el.l.) 2 ta med (i regjering el.l.) asociar con/a forene med; gjøre delaktig asociarse con/a slå seg sammen med asomar v1 stikke ut; stikke frem asomarse vise seg; titte frem; asomarse por/a la ventana kikke ut av vinduet; lene seg ut av vinduet asombrado m, asombrada f adj forbauset, forskrekket asombrar v1 forbause, forbløffe aspa f sart: el, un 1 propell, propellblad 2 X-formet kors aspecto m s 1 utseende, ytre; tenía aspecto de estar cansado han så trøtt ut 2 aspekt; henseende tener buen aspecto se opplagt (frisk og rask) ut; (om sak) se bra ut áspero m, áspera f adj 1 hard, ru 2 (om terreng) ulendt aspersor m s vannspreder, sprinkler aspiración f s 1 innånding 2 etterstrebing 3 (fonet) aspirasjon aspirador m, aspiradora f s støvsuger; pasar el aspirador/la aspiradora støvsuge aspirante m/f s aspirant, søker aspirar v1 1 puste inn, dra inn (f.eks. frisk luft) 2 (om f.eks. støvsuger) suge; suge opp (inn) 3 (fonet) aspirere aspirar a aspirere til; streve etter

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


asquear asquear v1 fremkalle avsky asqueroso m, asquerosa f adj 1 ekkelt, motbydelig 2 ufyselig, uappetittlig asterisco m s (typogr) asterisk; (på f.eks. telefon el. tastatur) stjerne astilla f s flis, pinne; astillas spon; fliser de tal palo tal astilla eplet faller ikke langt fra stammen hacerse astillas knuses; gå i knas astillero m s (skips)verft astral adj astral-; stjerneastringente adj (med) sammentrekkende astro m s 1 himmellegeme 2 (fig) stjerne astrología f s astrologi astrólogo m, astróloga f s astrolog astronauta m/f s astronaut astronómico m, astronómica f adj astronomisk astrónomo m, astrónoma f s astronom astucia f s 1 knep, revestrek 2 sluhet, list asturiano1 m, asturiana f s person fra Asturias (i Spania) asturiano2 m, asturiana f adj fra Asturias (i Spania) astuto m, astuta f adj listig, slu asumir v3 påta seg (f.eks. en oppgave) asunto m s 1 sak, spørsmål; el asunto es que … saken er den at ... 2 handling (i film, bok) 3 motiv (på maleri) asustar v1 skremme (opp); se asusta de/por todo han/hun blir redd for det aller minste atacar v27 overfalle, angripe; gå løs på atacar los nervios gå på nervene; ese tipo me ataca los nervios den fyren går meg på nervene atajar v1 1 ta en snarvei 2 avbryte 3 avskjære 4 stanse atajo m s 1 snarvei; utvei 2 (neds) samling, skokk; son un atajo de inútiles de er en skokk med tullinger atañer v62 angå, berøre ataque m s anfall, angrep, attakk; utbrudd; un ataque al corazón et hjerteattakk; le dio un ataque de risa han/hun fikk latterkrampe

Spansk skoleordbok_spno.indd 40

40

atento atar v1 1 binde, binde fast, binde fast sammen, knytte, knytte fast, knytte fast sammen; feste; tjore (buskap); binde (hund) 2 (fig) binde, gjøre bundet atar corto a alguien holde noen hardt atarse binde seg fast; spenne seg fast; knytte; atarse los zapatos knytte skoene atardecer1 m s skumring, kveld; al atardecer i skumringen atardecer2 v35 bli kveld, bli ettermiddag atareado m, atareada f adj opptatt estar atareado ha mye å gjøre atascar v27 1 tette igjen 2 (fig) stoppe, hindre atascarse v27 1 kjøre seg fast 2 bli tilstoppet atasco m s 1 trafikkork 2 (fig) forhindring, blokkering 3 tilstopning (i rør, rørledning) atemorizar v20 skremme (opp) atemorizarse bli redd; bli skremt atención f s 1 oppmerksomhet; llamar la atención vekke oppmerksomhet; llamar la atención de alguien sobre algo gjøre noen oppmerksom på noe 2 tilsyn, omsorg; atención médica legebehandling 3 høflighet, hensynsfullhet ¡atención! se opp! en atención a med hensyn til; tatt i betraktning atender v10 1 betjene, ekspedere 2 pleie, ta hånd om 3 ta hensyn til, være oppmerksom på 4 høre etter; atender en clase følge med i timen atenerse v63 atenerse a holde seg til; rette seg etter; slutte seg til; holde fast ved; atenerse a las consecuencias ta konsekvensene atentado m s attentat; atentado suicida selvmordsangrep atentamente adv oppmerksomt, nøye le saluda atentamente (i brev) Med vennlig hilsen atentar v1 atentar contra angripe; være et angrep på atento m, atenta f adj 1 oppmerksom, observant 2 høflig 3 hensynsfull, omtenksom

07/07/16 15:50


atenuante ¡atento(s)! hør etter! atenuante adj formildende atenuar v7 tone ned, mildne ateo m, atea f s ateist aterrar v1 skremme, gjøre livredd aterrizaje m s (fly) landing; aterrizaje forzoso nødlanding aterrizar v20 (fly) lande, ta bakken atestado m s rapport; levantar atestado avlegge rapport atestar v1 bevitne, attestere atestiguar v24 1 bekrefte; avlegge vitnemål, bevitne 2 (fig) vitne om atiborrar v1 fylle (til randen), proppe full atiborrarse proppe i seg; spise seg proppmett ático m s loftsetasje atinar v1 treffe; gjette riktig atinar a lykkes atinar con finne; komme på atizar v20 1 (om spark, ørefik) lange ut 2 (fig) få til å flamme opp (f.eks. hat, sjalusi) atlántico m, atlántica f adj atlantisk, atlanterhavsatlético m, atlética f adj atletisk atletismo m s friidrett atmósfera f s atmosfære atolladero m s 1 sump, hengemyr (som hindrer fremkommeligheten) 2 (fig) trengsel, knipe atolondrado m, atolondrada f adj tankeløs; surrete, vimsete; forvirret, fortumlet atómico m, atómica f adj atom-; kjerne-; energía atómica kjernekraft; atomenergi [bomba atómica] átomo m s 1 atom 2 (fig) smule, grann; partikkel atónito m, atónita f adj forbløffet, forferdet atontado m, atontada f adj måpende atorar v1 tilstoppe, stoppe til atorarse v1 1 bli tilstoppet 2 (latinamer) sette seg fast, stanse atormentar v1 1 torturere 2 plage, pine; angripe, anfekte atornillar v1 skru i, skru fast atornillar a alguien (fig) presse noen; angripe noen atosigar v23 1 drive frem, jage på; mase 2 forgifte

Spansk skoleordbok_spno.indd 41

41

atravesarse atracar v27 1 rane 2 (sjø) legge til, fortøye atracción f s 1 attraksjon, tiltrekning; parque de atracciones tivoli; fornøyelsespark 2 severdighet, trekkplaster atraco m s ran atractivo m, atractiva f adj attraktiv, tiltalende atraer v64 tiltrekke; lokke til seg, tiltale atraerse dra til seg; medføre; trekkes mot hverandre atragantarse v1 1 sette i halsen; sette i vrangstrupen 2 (fig) ikke få frem et ord atrancar v27 lukke med slå, sette slå for atrancarse v27 1 sette seg fast 2 bli tilstoppet 3 komme ut av det, ikke få frem et ord (i tale el. opplesning) 4 kjøre seg fast (om mekanisme) atrapar v1 1 fange, gripe, pågripe 2 pådra seg [atrapar un resfriado] 3 narre; føre bak lyset atrás adv bakover; bakenfor; el asiento de atrás baksetet; hacia/para atrás bakover; (desde) hace ocho años atrás for åtte år siden; dar marcha atrás (om bil) rygge atrasado m, atrasada f adj 1 forsinket; mi reloj está (va) atrasado klokken min går for sent 2 uutviklet, tilbakesatt (i utviklingen) estar atrasado 1 ligge etter; være på etterskudd 2 være sent utviklet atrasar v1 1 forsinke, utsette 2 tilbakedatere 3 stille tilbake (klokke) atrasarse v1 1 bli hengende etter 2 komme for sent, være forsinket; (om klokke) gå for sent atraso m s utsettelse, forsinkelse atravesar v8 1 legge tvers over; plassere tvers over; henge tvers over 2 gjennombore, trenge gjennom 3 krysse (f.eks. elv); passere (f.eks. grense); gå gjennom; kjøre gjennom atravesarse v8 1 sette seg på tvers; sette seg på tverke; se

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


atreverse le atreviesa el inglés han/hun strever med engelsken 2 komme i veien; havne i veien atravesarse con alguien legge seg ut med noen atreverse v2 våge seg; driste seg atrevido m, atrevida f adj 1 dristig 2 frekk atribuir v26 tilskrive atrocidad f s uhygge, grusomhet atropellar v1 1 kjøre på; kjøre over 2 puffe overende; puffe til side atropellarse ha det altfor travelt; (snakke fort og) snuble i ordene atroz adj grusom, avskyelig; uhyggelig, fryktelig; tengo una hambre atroz jeg er sulten som en ulv; pasó un miedo atroz han/hun ble fryktelig redd atún m s (zool) tunfisk audacia f s 1 dristighet 2 frekkhet audaz adj 1 dristig, uredd, vågal 2 nesevis, frekk audición f s 1 hørsel 2 konsert 3 opplesning audiencia f s 1 publikum; tilhørere, lyttere; seere; audiens, foretrede 2 domstol audífono m s 1 høreapparat 2 (latinamer) telefonrør; hodetelefon audiovisual adj audiovisuell auditor m, auditora f s revisor auditoría f s 1 revisjon av regnskap 2 revisjonsbyrå auditorio m s 1 tilhørere 2 auditorium, forelesningssal 3 konserthus, teater; bygning for større arrangementer auge m s 1 høydepunkt, topp 2 oppgang, oppsving 3 (sjø) bom estar en auge være i fremgang aullido m s tuting, hyling aumentar v1 1 øke, forhøye

Spansk skoleordbok_spno.indd 42

42

auto 2 tilta, bli større aumento m s økning, forhøyelse aun1 adv til og med, også; aun los políticos lo entienden til og med politikerne forstår dette aun así 1 like fullt; likevel 2 til tross for ni aun ikke engang; ni aun sus padres lo creen ikke engang hans/hennes foreldre tror på det aun2 subjunksjon aun cuando selv om aún adv 1 ennå, fortsatt; no lo sabe aún; aún no lo sabe han/hun vet det ikke ennå 2 (ved sammenligninger) enda; aún mejor (peor) enda bedre (dårligere) aunque subjunksjon selv om, skjønt; comeremos allí aunque resulte caro vi spiser her, selv om det blir dyrt; voy a verle, aunque hoy no jeg skal treffe ham, men ikke i dag auricular m s 1 telefonrør 2 hodetelefon aurora f s 1 morgenrøde, demring; aurora boreal nordlys 2 (fig) begynnelse ausencia f s 1 fravær, uteblivelse; en ausencia de alguien i noens fravær 2 mangel, savn; ausencia de mangel på; savn av brillar por su ausencia glimre med sitt fravær ausente adj 1 fraværende, borte 2 (om forsvunnet person) savnet auspicio m s 1 forvarsel; auspicios utsikter 2 beskyttelse, støtte, sponsing bajo el auspicio de med støtte av/fra austero m, austera f adj streng, alvorlig; tilbakeholden austral adj fra Sydpolen; sørlig; el hemisferio austral den sørlige halvkule Australia f s Australia australiano1 m, australiana f s australier australiano2 m, australiana f adj australsk; fra Australia Austria f s Østerrike austríaco1 m, austríaca f, austriaco m, austriaca f s østerriker austríaco2 m, austríaca f, austriaco m, austriaca f adj østerriksk auténtico m, auténtica f adj autentisk, ekte autismo m s autisme auto m s bil

07/07/16 15:50


autobiografía autobiografía f s selvbiografi autobús m s buss autocar m s turistbuss autocontrol m s selvbeherskelse autocrítica f s selvkritikk autóctono1 m, autóctona f s urinnvåner autóctono2 m, autóctona f adj innfødt autodeterminación f s selvbestemmelse autodidacta adj selvlært autoescuela f s kjøreskole, trafikkskole autógrafo m s autograf autómata m s automat; (om person) robot automático m, automática f adj 1 auto-, automat-, automatisk; piloto automático autopilot; fusil automático automatgevær 2 (fig) mekanisk automatizar v20 automatisere automóvil m s bil automovilismo m s 1 bilisme 2 (sport) bilsport automovilista m/f s bilfører, bilist autonomía f s 1 autonomi, selvstyre 2 selvstyrende region (spansk forvaltningsområde) 3 (fig) uavhengighet autonomía Spania er inndelt i 17 regioner, autonomías, med ulik grad av selvstyre. Mest omfattende selvstyre har Baskerland (País Vasco) og Catalonia (Cataluña). De sytten autonome regionene (med hovedstaden i parentes) er: Andalucía (Sevilla), Aragón (Zaragoza), Asturias (Oviedo), Baleares (Palma de Mallorca), Canarias (Las Palmas og Santa Cruz de Tenerife), Cantabria (Santander), Castilla-La Mancha (Toledo), Castilla y León (Valladolid), Cataluña (Barcelona), Extremadura (Mérida), Galicia (Santiago de Compostela), La Rioja (Logroño), Madrid (Madrid), Murcia (Murcia), Navarra (Pamplona), País Vasco (Vitoria), Valencia (Valencia). autónomo m, autónoma f adj 1 autonom, selvstyrende; selvstendig; estudió peluquería, y ahora es autónoma hun gikk i frisørlære, og nå har hun begynt for seg selv 2 (om selvstendige næringsdrivende) egen autopista f s motorvei autopsia f s obduksjon

Spansk skoleordbok_spno.indd 43

43

avasallar diese autor m, autora f s 1 opphavsmann; forfatter 2 (jur) gjerningsmann derechos de autor 1 opphavsrett; copyright 2 royalty autoridad f s 1 fullmakt 2 myndighet; las autoridades myndighetene 3 autoritet autoritario m, autoritaria f adj autoritær autorización f s tillatelse, godkjenning autorizar v20 1 tillate, gi tillatelse til 2 stadfeste, legalisere autorretrato m s selvportrett autoservicio m s selvbetjening autosuficiencia f s 1 selvberging; selvstendighet 2 selvgodhet auxiliar1 m/f s assistent, medhjelper; auxiliar sanitario (de clínica) hjelpepleier auxiliar2 v1 1 hjelpe, bistå 2 assistere; komme til unnsetning auxiliar3 adj hjelpe-; hjelpende; assisterende, ekstra; verbo auxiliar hjelpeverb auxilio m s hjelp, bistand; primeros auxilios førstehjelp aval m s sikkerhet, garanti, kausjon ser un aval para … garantere for … avalancha f s snøskred; skred avalar v1 kausjonere for; garantere for avance m s 1 fremskritt; fremrykking 2 (TV, film) trailer, forhåndsannonsering; avance informativo nyhetstrailer 3 (økon) forskudd avanzado m, avanzada f adj 1 (langt) fremskreden, som har kommet langt 2 høy (om alder) 3 fremskutt (f.eks. posisjon) 4 avansert, dristig avanzar v20 1 avansere 2 fortsette 3 rykke frem 4 gå fremover, gjøre fremskritt 5 flytte frem; føre frem 6 betale på forskudd, forskuttere avaricia f s griskhet, gjerrighet avaro1 m, avara f s gjerrigknark, gnier avaro2 m, avara f adj grisk, gjerrig avasallar v1 underkue, betvinge; kue; no dejarse avasallar ikke la seg kue

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


Druck ave ave f sart: el, un fugl; ave migratoria trekkfugl; ave rapaz (de rapiña) rovfugl; aves domésticas (de corral) (koll) fjærfe avecinarse v1 være i anmarsj, nærme seg avejentar v1 få til å se gammel ut, gjøre eldre enn man er avejentarse bli gammel før tiden avellana f s (bot) hasselnøtt avena f s havre; copos de avena havregryn avenida f s 1 aveny 2 (vannets) stigning (i elv); oversvømmelse aventura f s eventyr, vågestykke aventurar v1 1 risikere, sette på spill 2 våge aventurarse a våge seg på aventurero m, aventurera f adj 1 eventyrlysten 2 dristig avergonzar v12, v20 gjøre til skamme, gjøre skamfull avergonzarse skamme seg avería f s havari; motorstopp; skade averiar v6 skade averiarse bli skadet averiguar v24 undersøke, utforske aversión f s aversjon, motvilje avestruz m s, fl: avestruces (zool) struts aviación f s luftfart; aviación civil sivil luftfart avicultura f s hønseoppdrett; oppdrett av fjærfe avidez f s begjær, grådighet ávido m, ávida f adj begjærlig, grådig; ávido de sangre blodtørstig; ávido de aventura eventyrlysten avión m s 1 fly; ir en avión fly; reise med fly; enviar por avión sende med fly 2 (zool) svale avioneta f s mindre fly, sportsfly avisar v1 meddele, underrette om, gi melding om, varsle; avísame si necesitas algo si ifra hvis du trenger noe; llegó sin avisar han/hun kom uanmeldt aviso m s 1 meddelelse; (skriftlig) oppslag; forvarsel, advarsel; sin previo aviso uten forvarsel; estar sobre aviso være advart; poner sobre aviso gi forvarsel 2 (latinamer) annonse servir de aviso være en advarsel; tjene som en lærepenge avivar v1 1 vekke; opplive [avivar el fuego]

Spansk skoleordbok_spno.indd 44

44

azteca 2 (fig) blåse liv i avivar el paso øke takten avivarse blusse opp (om ild) axila f s armhule ay interj ¡ay! au!; uff!; oj! ¡ay de mí! stakkars meg! ayer adv i går ayer por la mañana i går tidlig ayer (por la) noche i går kveld (natt) ayuda f s hjelp, bistand pedir ayuda a alguien be noen om hjelp prestar ayuda a hjelpe; gi hjelp til; gi støtte til servir de ayuda være til hjelp ayudante m/f s medhjelper, assistent, adjutant; ayudante técnico sanitario sykepleier ayudar v1 hjelpe, bistå ayudarse de/con benytte (seg av); dra nytte av ayuntamiento m s 1 rådhus; kommunehus 2 kommunestyre, kommunens myndigheter, byens myndigheter azafato m, azafata f s 1 flyvert, flyvertinne 2 (konferanse)vert, (konferanse)vertinne azafrán m s (bot) safran azafrán Safran gir bl.a. paella den gule fargen og den rike aromaen. Safran utvinnes fra safranskrokusens støvbærere. Disse plukkes for hånd, og det trengs 70 000 blomster for å lage en kilo safran, noe som forklarer den høye prisen. Krokusen kalles ofte la rosa del azafrán, safranrose. Den dyrkes hovedsakelig i Albacete i regionen Castilla-La Mancha. azalea f s (bot) asalea azar m s tilfelle, tilfeldighet; hasard; juegos de azar hasardspill al azar på måfå; tilfeldig por azar ved en tilfeldighet azorar v1 gjøre forlegen; gjøre sjenert azorarse bli forlegen; bli sjenert azotar v1 1 piske, slå (med pisk) 2 (fig) slå mot azotea f s 1 takterrasse, terrasse, altan (på tak) 2 (fig) hode; está mal de la azotea han/hun er ikke riktig klok azteca1 m s aztekisk (språk)

07/07/16 15:50


durchschauen azteca

45

azteca2 m/f s azteker azúcar m/f s sukker; azúcar en terrones sukkerbit; azúcar glaseado glasur; azúcar molido (molida) strøsukker azucena f s (bot) (hvit) lilje, madonnalilje azufre m s (kjem) svovel azul adj blå; (ubøyd i sammensetninger av typen azul claro) azul claro lyseblå; azul oscuro mørkeblå príncipe azul drømmeprins azulejo m s keramisk flis; porselensflis

B b, B [be] f s (bokstaven) b, B baba f s 1 sikkel, spytt 2 (zool, bot) slim caérsele a uno la baba være forgapt i babear v1 sikle babero m s smekke bacalao m s 1 (i matlagning) torsk; bacalao fresco fersk torsk; bacalao (seco) klippfisk 2 techno, technomusikk bacalao Bacalao betyr egentlig torsk, men når man snakker om bacalao mener man oftest den tørkede og saltede varianten som på norsk kalles klippfisk. Vil man ha vanlig fersk torsk sier man bacalao fresco. Bacalao er en svært populær matfisk i Spania, spesielt i Baskerland, der den brukes mye i gryter og supper. bachiller m/f s elev ved videregående skole; obtener el título de bachiller ta eksamen fra videregående skole bachillerato m s videregående skole bachillerato El bachillerato er den spanske eksamen fra videregående skole. Den feires så godt som ikke.

Spansk skoleordbok_spno.indd 45

bala bacteria f s bakterie bahía f s havbukt bailar v1 1 danse; sacar a bailar by opp til dans 2 hoppe; riste; snurre 3 få til å snurre baile m s dans; baile regional folkedans; (salón de) baile dansested baja m s 1 minskning, senkning, nedgang 2 sykmelding, fraværsmelding 3 avgang; fravær 4 (mil) tap, falne dar de baja sykmelde; avregistrere darse de baja sykmelde seg; avgå; avregistrere seg; gå ut (av forening o.l.) estar de baja være sykmeldt bajada f s 1 nedtur, nedvei 2 nedgang, nedstigning; nedoverbakke bajar v1 1 gå ned, kjøre ned; gå nedover, kjøre nedover 2 stige av [bajar de un autobús] 3 synke, falle 4 ta ned, senke 5 bøye ned [bajar la cabeza] 6 (data) laste ned bajarse v1 1 gå ned, klatre ned 2 stige av; gå av [bajarse del autobús] bajo1 m s 1 (ofte fl) underetasje, gateplan 2 (søm) fald 3 (sjø) (sand)banke, grunne 4 (mus) bass; basstemme; (instrument) kontrabass bajo2 m, baja f adj 1 lav; la planta baja/el piso bajo underetasje 2 kortvokst 3 svak; en voz baja med svak/lav stemme 4 nedslått, senket, bøyd [con la cabeza baja] 5 deprimert, nedfor; está muy bajo (de moral) han er svært deprimert 6 (om tid) sen-; la Baja Edad Media senmiddelalderen los Países Bajos Nederland bajo3 adv lavt, svakt, stille [hablar bajo] bajo4 prep 1 under; tres grados bajo cero tre kuldegrader; bajo la dirección de under ledelse av; bajo estas condiciones under disse forholdene 2 (i enkelte tilfeller) i, på; bajo la lluvia i regnet bala f s 1 kule, prosjektil 2 balle, bunt

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


balada como una bala som et skudd balada f s ballade balance m s 1 (økon) avstemning; regnskapsavslutning; balanseregnskap; balance anual årsregnskap 2 bedømmelse, nøyaktig granskning 3 gynging, husking, svinging balancear v1 gynge, vugge balancín m s 1 vippehuske 2 gyngehest 3 gyngestol balanza f s 1 vekt 2 (økon) balanse; balanza comercial handelsbalanse balaustrada f s balustrade; (gjennombrutt) rekkverk; gelender balazo m s 1 skudd 2 skuddsår balbucear v1 stamme, stotre; mumle balcón m s 1 balkong 2 utsiktspunkt balde1 m s bøtte, spann balde2 adv de balde gratis en balde forgjeves baldío m, baldía f adj 1 (om jord) uoppdyrket; brakk 2 formålsløs, meningsløs baldosa f s gulvflis Baleares f s, fl (las) Islas Baleares Balearene (autonom region i Spania) Baleares (Las) Islas Baleares, øygruppen Balearene, er en autonom region som ligger i Middelhavet. Den omfatter 14 øyer, der de største er Mallorca, Ibiza, Menorca og Formentera. Flertallet av befolkningen har katalansk som morsmål, men de fleste er tospråklige (katalansk og spansk). Hovednæringen er turisme, med mer enn én million besøkende hvert år. ballena f s (zool) hval ballet m s, fl: ballets ballett balneario m s 1 kursted; mineralsk bad 2 (latinamer) badested balompié m s (sport) fotball

Spansk skoleordbok_spno.indd 46

46

bandeja

balompié Det vanligste ordet for fotball er fútbol. Fotball er den mest populære sporten i Spania, med kjente lag som Real Madrid, Barcelona Club de Fútbol (Barça) og Athlétic de Bilbao. balón m s 1 stor gummiball 2 ballong baloncesto m s (sport) basketball balonmano m s (sport) håndball balsa f s 1 vanndam, vannhull 2 tømmerflåte; pram como una balsa de aceite stille og rolig bálsamo m s 1 balsam 2 (fig) lindring bambolearse v1 vakle, svaie, krenge banana f s (latinamer, bot) banan banana Det vanlige ordet for banan i Spania er plátano. Banana brukes i Latin-Amerika. banca f s 1 bank; la banca internacional det internasjonale bankvesenet 2 spillebank 3 benk (uten ryggstøtte) banco m s 1 benk, parkbenk; (på båt) tofte 2 arbeidsbenk 3 bank 4 sandbanke, grunne 5 opphopning, ansamling 6 lager banco de hielo isfjell banco de datos database banda f s 1 bande, gjeng, gruppe 2 band, orkester 3 (skare av) tilhengere 4 bånd; banda ancha (data) bredbånd; banda sonora (film) lydspor; musikk (til film) 5 ordensbånd bandada f s 1 fugletrekk, fugleflokk; fiskestim; insektsverm 2 (dgl) skokk, flokk bandeja f s 1 brett; serveringsbrett

07/07/16 15:50


bandera 2 ovnsplate [bandeja de horno] 3 langpanne [bandeja de horno honda] 4 (i skap) (uttrekkbar) hylle bandera f s flagg, fane lleno hasta la bandera (om rom) smekkfull banderilla f s 1 (tyref) banderilla (lite spyd med fargede bånd) 2 liten matbit (på tannpirker eller pinne) bandido m, bandida f s banditt, landeveisrøver, skurk bando m s 1 kunngjøring, tilkjennegivelse 2 fraksjon 3 (politisk) parti bandolero m, bandolera f s banditt, landeveisrøver banquero m, banquera f s bankier, bankdirektør banqueta f s 1 skammel 2 (latinamer) fortau banquete m s festmåltid, bankett; banquete de bodas bryllupsmiddag banquillo m s 1 liten benk; skammel 2 (jur) anklagebenk el banquillo (sport) innbytterbenken; reservebenken bañadera f s (latinamer) badekar bañador m s badedrakt; badebukse bañar v1 1 bade 2 legge i bløt 3 overtrekke (med f.eks. glasur) 4 (om bølger o.l.) skylle; skylle over 5 (fig, om f.eks. lys) strømme bañarse bade; ta et bad bañera f s badekar; badebalje bañista m/f s badevakt baño m s 1 bad, bading; baño de espuma skumbad; baño María (matlagn) vannbad; darse un baño/tomar un baño bade; ta et bad 2 badekar 3 overtrekk [baño de oro] 4 glasur [baño de chocolate] cuarto de baño baderom; toalett baños kursted baraja f s kortstokk jugar con dos barajas spille dobbeltspill barandilla f s 1 rekkverk, gelender 2 skranke (i f.eks. rettssal) baratija f s, oftest fl krimskrams, skrot

Spansk skoleordbok_spno.indd 47

47

barra barato m, barata f adj billig barba f s 1 skjegg 2 hake en las barbas de alguien rett opp i ansiktet på noen; rett fremfor nesen på noen barbacoa f s 1 utegrill 2 grillet mat; grillfest barbaridad f s (dgl) barbari; grov påstand; uhyrlig påfunn, idioti ¡qué barbaridad! utrolig!; har du hørt på maken! una barbaridad (de) en stor mengde; skrekkelig mye [he comido una barbaridad]; [una barbaridad de gente] bárbaro1 m, bárbara f s 1 barbar; grusom person 2 vågehals, uvøren person bárbaro2 m, bárbara f adj 1 barbarisk; grusom, brutal 2 dumdristig, uvøren 3 (dgl) flott, fantastisk ¡qué bárbaro! så flott! barbero m s barberer, herrefrisør barbilla f s hake, hakespiss barca f s (liten) båt; barca de remos robåt barcelonés1 m, barcelonesa f s person fra Barcelona barcelonés2 m, barcelonesa f adj fra Barcelona Barcelona Barcelona er Spanias nest største by, og hovedstad i den autonome regionen Cataluña. Den er landets viktigste havneby og sentrum for landets viktigste industriområde. Med sitt rike kulturliv lokker Barcelona hvert år et stort antall turister. Blant de mest kjente turistattraksjonene er arkitekten Antoni Gaudís byggverk. I 1992 var byen vertskap for de olympiske sommerleker. barco m s båt, skip, fartøy; barco de vela seilbåt; ir en barco reise med båt barniz m s, fl: barnices 1 (klar) lakk; barniz de uñas neglelakk 2 (også fig) ferniss barnizar v20 lakkere barómetro m s barometer barra f s 1 stang, stokk; barra de las cortinas gardinstang; (avlang gjenstand) barra de labios leppestift; barra de pan brød; bagett

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


barraca 2 barre; una barra de oro en gullbarre 3 bardisk 4 (gym) barra (de equilibrio) bom; barras paralelas skranke 5 sandbanke, rev 6 undervannsskjær 7 skråstrek 8 (mus) taktstrek barraca f s 1 brakke 2 skur, skjul barranca f, barranco m s kløft, avgrunn; skrent barrendero m, barrendera f s gatefeier barriada f s bydel; forstad barrica f s (mindre) tønne (for vin o.l.) barriga f s 1 utbuktning, runding (på gjenstand) 2 (dgl) mage, kulemage barril m s 1 kagge 2 tønne, fat 3 fat (måleenhet for olje = 158,98 l) barrio m s bydel, forstad, boligområde barro m s 1 søle, mudder 2 leire (for bearbeidelse); pottemakerleire 3 (koll) brent leire, leirkar 4 kvise barrote m s 1 (jern)stang 2 spile estar entre barrotes (dgl) være bak lås og slå barullo m s 1 bråk, ståhei, larm 2 virvar; oppstyr basca f s 1 (dgl) gjeng 2 (dgl) raseriutbrudd 3 (oftest fl) vemmelse, kvalme báscula f s vekt; báscula de baño badevekt base f s 1 base, grunn; underdel 2 (fig) basis, grunnlag; tiene buena base en inglés han/hun har et godt grunnlag i engelsk base de datos database bases f s, fl konkurranseregler las bases grasrota (i en organisasjon eller et politisk parti) básico m, básica f adj grunnleggende, fundamental basílica f s (kirkebygning) basilika basta interj ¡basta! slutt (med det der)!; det holder!; nå

Spansk skoleordbok_spno.indd 48

48

batido får det være nok! bastante m/f adj 1 ganske mye, ganske mange, en hel del; bastante dinero ganske mye penger; hay bastantes lugares interesantes det finnes ganske mange interessante steder 2 tilstrekkelig mye (mange), nok av; ya tenemos bastantes problemas vi har nok problemer (som det er) bastante Bastante betyr ganske, ganske mye og kommer fra bastar strekke til, være nok. Bastant heter robusto, sólido. bastar v1 være tilstrekkelig, strekke til basta y sobra det er mer nok bastardo m, bastarda f adj utenomekteskapelig bastidor m s 1 ramme (for bilde o.l.); broderiramme 2 chassis (på bil) 3 (teat) kulisse entre bastidores (fig) bak kulissene bastón m s 1 stokk; spaserstokk 2 stav; bastón de esquí skistav basura f s 1 søppel, avfall 2 (fig) smørje, skrap basurero m s søppelhaug, avfallsdynge; (latinamer) søppelbøtte bata f s 1 morgenkåpe, badekåpe 2 kittel, støvfrakk, sykehusfrakk bata de cola flamencokjole (som har volanger og er lengre bak) batalla f s 1 kamp, slag; campo de batalla slagmark 2 indre strid batallón m s 1 (mil) bataljon 2 (dgl) skokk, menneskehop batata f s (bot) søtpotet bate m s (rundt) balltre batería1 m/f s 1 (mus) trommeslager 2 slaginstrument batería2 f s 1 batteri 2 (teat) rampelys batido m s milkshake; un batido de fresa en jordbærmilkshake

07/07/16 15:50


batir batir v3 1 slå (mot); hamre (på); piske 2 vispe (krem o.l.) 3 flakse med; batir las alas flakse med vingene 4 gjennomsøke, finkjemme batirse kjempe; møtes (i kamp); batirse en duelo duellere baúl m s 1 koffert 2 (latinamer) bagasjerom (på bil) bautismo m s dåp; bautismo de fuego ilddåp bautizar v20 døpe; gi navn til baya f s (bot) bær bayoneta f s bajonett bazar m s basar beato m, beata f s 1 (katol) saliggjort person 2 skinnhellig person bebé m/f s baby, spedbarn beber v2 1 drikke 2 (fig) suge til seg 3 drikke (alkohol); pimpe beca f s stipend, legat becario m, becaria f s stipendiat becerro m, becerra f s kalv beige adj, ubøyd beige béisbol m s (sport) baseball belén m s 1 julekrybbe 2 (dgl) virvar; problemer Belén Betlehem belga1 m/f s belgier; person fra Belgia belga2 m/f adj fra Belgia, belgisk Bélgica f s Belgia Belgrado m s Beograd Belice m s Belize beliceño1 m, beliceña f s person fra Belize, belizer beliceño2 m, beliceña f adj fra Belize, belizisk bélico m, bélica f adj krigs-, stridsbelleza f s skjønnhet bello m, bella f adj pen, vakker; fin; la Bella Durmiente (del Bosque) Tornerose (i eventyret) bellota f s (bot) eikenøtt bemol m s (mus) halvtone, b-fortegn bendecir v37 1 velsigne, be for; bendecir la mesa be bordbønn 2 (relig) signe, innvie bendición f s 1 (relig) velsignelse 2 signing, innvielse bendito m, bendita f adj 1 velsignet

Spansk skoleordbok_spno.indd 49

49

bien 2 hellig, salig ¡bendito sea Dios! gudskjelov! benefactor m, benefactora f s velgjører beneficencia f s velgjørenhet beneficiar v1 være til fordel for, være til nytte for beneficiarse de algo få fordel av noe beneficiario m, beneficiaria f s forsikringstager; person som har bruksrett, bruker eller innehar et gode beneficio m s 1 nytte, utbytte; gavn; gevinst 2 profitt, fortjeneste 3 avkastning a beneficio de til gavn for sacar beneficio de dra fordel av; vinne på beneficioso m, beneficiosa f adj 1 nyttig, velgjørende 2 som gir gevinst, inntektsbringende benéfico m, benéfica f adj 1 velgjørende, veldedig 2 velgjørenhets-; veldedighetsbenevolencia f s velvilje, velvillighet benjamín m, benjamina f s 1 yngste sønn; yngste datter (i en familie) 2 (sport) lilleputt berenjena f s (bot) aubergin berrear v1 1 brøle, breke (spesielt om hjortedyr) 2 (om småbarn) illskrike, storgråte 3 (dgl) skråle (synge falskt); skrike, rope berrinche m s 1 (dgl, om småbarn) skriking 2 raseriutbrudd berro m s (bot) brønnkarse, karse besar v1 kysse; susse beso m s kyss; suss; (muchos) besos (avskjedshilsen i brev) klem fra; le tiró un beso han/hun ga ham/henne et slengkyss biberón m s tåteflaske bíblico m, bíblica f adj bibelsk bibliografía f s bibliografi, litteraturregister bicho m s 1 (neds) dyr 2 lite dyr, småkryp; insekt 3 lumsk, ondskapsfull person bicho raro underlig figur; merkelig fremtoning bicho viviente menneske; levende sjel bicicleta, bici f s sykkel bien1 m s 1 (det) beste, vel; el bien común det felles beste 2 velgjerning bienes (fl) eiendeler, eiendom; bienes inmuebles fast eiendom; bienes muebles løsøre

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


bien bien2 adj, ubøyd gente bien fint folk bien3 adv 1 bra, vel, godt, fint; bien educado veloppdragen; pasarlo bien ha det fint (morsomt) 2 riktig, korrekt, rett 3 svært; bien tarde svært sent 4 minst, godt og vel ahora bien imidlertid está bien así det holder; det er nok salir bien lykkes; gå bra bien4 konj (o) bien … (o) bien (sideordnende) enten … eller; nos vemos mañana, o bien aquí o bien en mi casa vi sees i morgen, enten her eller hjemme hos meg si bien (underordnende) selv om; til tross for bienestar m s 1 velstand, velferd; la sociedad del bienestar velferdssamfunnet 2 velbefinnende; velvære bienvenida f s velkomsthilsen dar la bienvenida hilse velkommen bienvenido m, bienvenida f adj velkommen ¡bienvenidos! velkommen! bife m s 1 (latinamer) biff, grillbiff 2 ørefik bifurcación f s forgrening, oppdeling bigotes m s, fl 1 bart 2 værhår bilingüe adj tospråklig bilis f s (med) galle echar bilis fråde; skumme (av sinne) tragar bilis svelge fornærmelsen; bite det i seg billar m s biljard; jugar al billar spille biljard; taco de billar biljardkø billete m s 1 billett; billete de ida enkeltbillett; billete de ida y vuelta tur-returbillett 2 seddel; billete (de banco) pengeseddel billón m s billion biodegradable adj biologisk nedbrytbar biografía f s biografi biología f s biologi biquini m s 1 bikini 2 dobbel sandwich med ost og skinke bisabuela f s oldemor bisabuelo m s oldefar bisexual adj 1 biseksuell 2 tokjønnet

Spansk skoleordbok_spno.indd 50

50

blindaje bisiesto m, bisiesta f adj año bisiesto skuddår bisnieta f s oldebarn (jente) bisnieto m s oldebarn (gutt) bisoñé m s tupé bisté, bistec m s, fl: bistecs biff bisutería f s 1 bijouteri 2 bijouteributikk bizco m, bizca f adj skjeløyd bizcocho m s sukkerbrød; kakebunn biznieta f s oldebarn (jente) biznieto m s oldebarn (gutt) blanca f s 1 hvit kvinne 2 (mus) halvnote blanco1 m, blanca f s 1 hvit mann 2 mål; blink; tiro al blanco skyting på blink; dar en el blanco treffe midt i blinken blanco2 m, blanca f adj 1 hvit 2 (om hud) lys; blek en blanco blank (ikke fylt ut); votar en blanco stemme blankt pasar una noche en blanco ha en søvnløs natt quedarse en blanco bli aldeles tom i hodet blancor m, blancura f s hvithet blando m, blanda f adj 1 myk, bløt 2 svak, ettergivende blandura f s 1 mykhet 2 svakhet, ettergivenhet blanquear v1 1 bleke; gjøre hvit 2 hvitkalke, hvitmale 3 bli hvit, blekne, blekes 4 (om hår) gråne blanquecino m, blanquecina f adj hvitaktig; blek blasfemar v1 1 bespotte 2 banne, sverge blasfemia f s 1 blasfemi; gudsbespottelse 2 forhånelse; fornærmelse bledo m s un bledo ubetydelighet; grann; (no) me importa un bledo det bryr jeg meg ikke et dugg om blindado m, blindada f adj panser-; pansret blindaje m s 1 forsterkning med panser, pansring

07/07/16 15:50


bloquear 2 panser bloquear v1 1 blokkere, sperre; bloquear una cuenta sperre en konto 2 (mil, pol) avstenge, avskjære (forbindelser) bloqueo m s 1 blokkering, avsperring; (fig) baklås 2 (pol) blokade; bloqueo comercial handelsblokade blusa f s bluse boa f s (zool) boaslange bobada f s dumhet, tullprat bobalicón m, bobalicona f adj dumt, tullete, idiotisk bobina f s rull, spole bobo1 m, boba f s 1 tåpe, dumrian; hacer el bobo spille bajas; hacerse el bobo spille dum 2 (teat) narr, klovn bobo2 m, boba f adj 1 dum, tåpelig 2 blåøyd 3 enkel; bagatellmessig boca f s 1 munn, gap; abrir la boca gape 2 munning (på våpen el. elv); utløp 3 åpning boca abajo på magen; oppned, med fremsiden ned boca arriba på ryggen boca del metro tunnelbanenedgang ¡cállate la boca! hold munn! no decir esta boca es mía ikke si et ord til noen quedarse con la boca abierta miste munn og mæle; bli målløs bocadillo m s 1 smørbrød (rundstykke delt i to, med pålegg imellom) 2 snakkeboble (i tegneserie) bocadillo En bocadillo er et smørbrød laget av en bagett skåret på langs med f.eks. skinke og ost (bocadillo de queso y jamón), omelett (bocadillo de tortilla) eller en skive stekt kjøtt (bocadillo de filete) inni. En brødskive med smør kalles rebanada de pan con mantequilla. Et varmt smørbrød med pålegg heter sándwich. bocado m s 1 munnfull, bit 2 (liten) matbit de un bocado i ett jafs

Spansk skoleordbok_spno.indd 51

51

boleta boceto m s skisse, utkast bochorno m s 1 varm vind; trykkende vær 2 rødme (av skam og sjenanse) bocina f s 1 bilhorn, signalhorn 2 megafon boda f s, ofte fl bryllup bodega f s 1 vinkjeller, vinlager 2 vinstue, bodega 3 vingård, vinproduserende område 4 (sjø) lasterom 5 matkjeller 6 (latinamer) vinutsalg; kolonialbutikk bodeguera f s krovertinne bodeguero m s krovert (på enklere serveringssted) bofetada f s 1 ørefik 2 (fig) slag i ansiktet, fornærmelse bofetón m s (kraftig) ørefik boga f s estar en boga være 'in'; være på moten bogar v23 1 ro (med årer) 2 navigere bogavante m s (zool) hummer bohemio m, bohemia f s bohem boicotear v1 boikotte boina f s baskerlue

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P

boina Den ekte baskerluen, la boina vasca, produseres i Baskerland. Den har rødt silkefôr og en karakteristisk stropp på toppen, og inngikk opprinnelig i de spanske baskernes drakt. bola f s 1 klode; la bola del mundo jordkloden 2 kule 3 ball; bola de nieve snøball 4 løgn, rykte; meter bolas (dgl) fare med løgn; correr la bola spre et rykte bolero1 m s 1 (mus) bolero 2 bolero (kort jakke) bolero2 m, bolera f s løgner, løgnhals bolero3 m, bolera f adj løgnaktig boleta f s 1 (latinamer) stemmeseddel 2 loddseddel 3 kvittering, faktura

Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


boletín boletín m s bulletin; tidsskrift; beretning; rapport; boletín informativo nyhetssending; boletín meteorológico værmelding boleto m s 1 loddseddel 2 (latinamer) billett boliche m s 1 (mål)kule (spesielt i boccia) 2 kjeglespill; kjeglebane 3 (latinamer) kneipe, spillebule bolígrafo m s kulepenn Bolivia f s Bolivia boliviano1 s bolivian (myntenhet i Bolivia) boliviano2 m, boliviana f s bolivianer boliviano3 m, boliviana f adj boliviansk, fra Bolivia bollo m s 1 hvetebolle 2 bulk, kul 3 oppstandelse, tumult bolo m s (sport) kjegle bolos bowling; jugar a los bolos spille bowling bolsa f s 1 pose, bærepose; bolsa de basura søppelpose 2 bag, veske; bolsa de agua caliente varmeflaske; bolsa de aseo toalettmappe 3 børs; pengepung; bolsa de estudios stipend bolsillo m s 1 lomme 2 pengepung libro de bolsillo pocketbok bolso m s 1 dameveske; håndveske; bolso de bandolera skulderveske 2 pengepung 3 lomme bomba f s 1 pumpe 2 bombe; bomba atómica atombombe a prueba de bomba svært robust og holdbar, bombesikker noticia bomba sensjonell nyhet; nyhetsbombe pasarlo bomba ha det ustyrtelig morsomt bombacho adj pantalónes bombachos nikkers; knebukser bombardear v1 (også fig) bombe, bombardere bombardeo m s bombing, bombeangrep; sufrió un bombardeo de preguntas han/hun ble bombardert med spørsmål bombazo m s 1 bombeeksplosjon 2 (fig) sensasjonell nyhet; esa noticia va a ser

Spansk skoleordbok_spno.indd 52

52

borrego un bombazo denne nyheten kommer til å slå ned som en bombe bombero m, bombera f s brannmann; parque de bomberos brannstasjon bombilla f s glødelampe; lyspære bombón m s sjokoladebit, konfekt bondad f s godhet, vennlighet; ¿tiene la bondad de acercarse? vil De være så snill å komme nærmere? bondadoso m, bondadosa f adj godhjertet; snill, vennlig bonito m, bonita f adj vakker, pen bono m s 1 kupong 2 (handel) obligasjon bono de transporte månedskort; billetthefte boñiga f s kugjødsel; hestemøkk boquete m s 1 (stort) hull (i vegg, mur) 2 (smal) åpning boquiabierto m, boquiabierta f adj 1 gapende 2 (fig) stum, målløs borbotón m s boble; cocer a borbotones putre borda f s (sjø) reling bordar v1 1 brodere 2 klare med glans borde1 m s 1 kant, renne (på vei); pasear al borde del mar spasere langs stranden 2 bredd al borde de ved randen av; (fig) nær ved borde2 adj 1 (om planter) vill 2 (dgl) grov, uhøflig boreal adj 1 fra Nordpolen 2 fra den nordlige halvkule; el hemisferio boreal den nordlige halvkule aurora boreal nordlys borrachera f s rus, fyll; fyllefest borracho1 m s kake dynket med brennevin borracho2 m, borracha f s fyllik, drukkenbolt borracho3 m, borracha f adj beruset, full borrador m s 1 utkast, kladd 2 tavlesvamp 3 viskelær borrar v1 viske ut, stryke; slette borrego m, borrega f s 1 sau (1‒2 år gammel) 2 fjols, dumskalle

07/07/16 15:50


borrico borrico m, borrica f s (zool) esel borroso m, borrosa f adj utvisket, utydelig bosque m s 1 skog 2 (fig) underskog bostezar v20 gjespe bota f s støvel, støvlett; botas de esquí skistøvler ponerse las botas (fig) gjøre det godt; ha hell med seg botánica f s botanikk botánico1 m, botánica f s botaniker botánico2 m, botánica f adj botanisk; jardín botánico botanisk hage botar v1 1 sprette; hoppe 2 (latinamer) hive, kaste (vekk) 3 kaste ut (person); gi sparken 4 (sjø) sjøsette bote1 m s hopp, sprang, krumspring, sprett; dar botes de alegría (fig) hoppe høyt av glede; dar un bote sprette; gjøre et sprang a bote pronto (fig) på strak arm bote2 m s 1 hermetikkboks; blikkboks 2 (latinamer) bote de basura søppeltønne 3 jackpot (oppsamlet gevinst på f.eks. lotto) bote3 m s jolle; (liten) båt; bote (de remos) robåt; bote salvavidas livbåt botella f s flaske, flakong; botella retornable panteflaske botiquín m s førstehjepsveske, førstehjelpsskrin; reiseapotek botón m s 1 (søm) knapp 2 (elektr) knapp; apretar el botón trykke på knappen 3 ratt (på radio o.l.) 4 (bot) knopp botón de muestra smaksprøve; prøve bóveda f s hvelv; la bóveda celeste himmelhvelvingen bovino m, bovina f adj hornkveg-; ganado bovino oksebuskap box m s (latinamer) boksing boxear v1 (sport) bokse boxeo m s (sport) boksing boya f s 1 (sjø) bøye 2 (til fisking) dupp bozal m s 1 munnkurv 2 (latinamer) grime braga f s, ofte fl truse, underbukse bragueta f s buksesmekk, gylf braille m s blindeskrift

Spansk skoleordbok_spno.indd 53

53

Bretaña bramar v1 1 (om dyr) breke, raute 2 (om person) skråle brasa f s, ofte fl glød (glødende kull) carne a la brasa grillet kjøtt brasier m s (latinamer) bh, brystholder Brasil m s Brasil brasileño1 m, brasileña f s person fra Brasil, brasilianer brasileño2 m, brasileña f adj fra Brasil, brasiliansk bravata f s 1 skremmeskudd, tom trussel 2 skryting, brauting bravío m, bravía f adj 1 (om dyr) folkevond 2 (bot) vill (som vokser vilt) 3 (om jord) ikke oppdyrket 4 (om person) klosset 5 (om hav) stormende, opprørt bravo m, brava f adj 1 modig, uredd 2 (latinamer) sint 3 (om person) ergerlig, fornærmet 4 (om dyr) olm; utemmet 5 (om hav) stormende, opprørt toro bravo okse til tyrefekting braza f s 1 favn (mål) 2 brystsvømming; nadar a braza svømme brystsvømming brazalete m s 1 armbånd 2 armbind brazo m s 1 (anat) arm; ir del brazo de alguien gå arm i arm med noen 2 (på firbente dyr) forben 3 armlene brazo de gitano rullekake brazos arbeidskraft cruzarse de brazos sitte med armene i kors luchar a brazo partido kjempe iherdig no dar su brazo a torcer ikke gi etter; ikke gi innrømmelser brea f s tjære; bek brebaje m s (neds) brygg, mikstur brecha f s 1 (i vegg) hull, åpning 2 kutt 3 sår brécol m s (bot) brokkoli Bretaña f s Bretagne Gran Bretaña Storbritannia

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


breve breve adj 1 kort, kortfattet, i knappe vendinger 2 kortvarig en breve om kort tid; snart ser breve fatte seg i korthet brevedad f s korthet, kortfattethet, kortvarighet con la mayor brevedad (posible) så snart som mulig breviario m s 1 (katolsk) bønnebok 2 kompendium, håndbok bribón m, bribona f s (dgl, oftest om barn) rakkerunge bricolaje m s hjemmesnekring brida f s (i ridning) bissel brigada1 m s (mil) ≈ underoffiser brigada2 f s 1 arbeidslag, gruppe; brigada de salvamento redningspatrulje; redningsmannskap; brigada de voluntarios (gruppe av) frivillige 2 (mil) brigade brillante1 m s briljant (slipt diamant) brillante2 adj 1 blinkende; glitrende, lysende 2 (fig) briljant, strålende brillar v1 1 lyse, skinne, glinse 2 (fig) glitre, briljere brillo m s 1 glans, skinn, skjær; dar brillo a algo (blank) polere noe; pusse noe 2 (fig) prakt, glans dar brillo a algo polere noe; pusse noe sin brillo matt; glansløs brilloso m, brillosa f adj (latinamer) lysende, strålende, skimrende brincar v27 hoppe, sprette, gjøre krumspring brinco m s hopp, sprett, sprang; dar un brinco bykse; rykke til; dar brincos de alegría hoppe av glede brindar v1 1 skåle, drikke en skål 2 gi, tilby brindar por, brindar a skåle for, drikke en skål for brindarse tilby seg brindis m s skål, skåltale brío m s energi, glød brisa f s bris, vindpust, mild vind británico1 m, británica f s brite británico2 m, británica f adj britisk brizna f s 1 strå; brizna de paja halmstrå 2 smule, grann, trevl

Spansk skoleordbok_spno.indd 54

54

bruñir brocha f s pensel; malerkost brocha de afeitar barberkost broche m s brosje; spenne el broche de oro (fig) avslutning med bravur; storartet avslutning brocheta f s grillspyd, stekespyd broma f s spøk, vits, narrestrek; broma pesada grov spøk; de broma/en broma på spøk bromas aparte spøk til side estar de broma spøke; vitse gastar una broma a alguien spøke med noen bromear v1 spøke, vitse bronca f s 1 bråk, krangel; armar (una) bronca stelle til bråk; buscar bronca være ute etter bråk 2 utskjelling, kjeft; echarle una bronca a alguien skjelle ut noen 3 buing, fyrop 4 (latinamer, dgl) irritasjon, sinne; me da bronca que … det ergrer meg at ... bronce m s 1 bronse; la Edad del bronce bronsealderen 2 bronsegjenstand, bronsestatue 3 (sport) bronsemedalje bronceado m, bronceada f adj solbrent, brun bronceador m s solkrem, sololje broncear v1 1 bronsere 2 (om sol) gjøre brun, gi farge broncearse sole seg; bli brun bronco m, bronca f adj 1 hes; grov, ru 2 barsk bronquio m s (anat) luftrør, bronkie bronquitis f s (med) bronkitt brotar v1 1 (om plante) spire, knoppes, springe ut, skyte 2 strømme ut 3 bryte ut (om f.eks. sykdom) brote m s 1 (bot) knopp, skudd 2 (fig) utbrudd (av f.eks. sykdom) bruja1 f s trollkvinne, heks bruja2 adj (latinamer) blakk, pengelens, ruinert brujería f s trolldom; hekseri brujo1 m s trollmann, heksemester brujo2 m, bruja f adj tiltrekkende, magnetisk; (om f.eks. blikk) sugende brújula f s kompass bruma f s dis, lett tåke brumoso m, brumosa f adj skjult av tåke, tåkete, disig bruñir v31 polere, pusse (metallgjenstander)

07/07/16 15:50


brusco brusco m, brusca f adj 1 (om person) brysk, brå, oppfarende 2 (om hendelse) heftig Bruselas f s Brussel brusquedad f s barskhet, bryskt vesen brutal adj 1 brutal, rå 2 (fig) voldsom, sterk bruto1 m s dyr, lastedyr bruto2 m, bruta f s 1 dumskalle, idiot 2 tølper, ubehøvlet person bruto3 m, bruta f adj 1 ubegavet, dum 2 ubehøvlet, uhøflig 3 rå, ubearbeidet, uslepen; diamante (en) bruto uslepen diamant 4 brutto; salario bruto bruttolønn; en bruto brutto; gana dos mil euros brutos han/hun tjener to tusen euro brutto a lo bruto bryskt; bardus fuerza bruta vold; tvangsmiddel; rå styrke bucal adj munn-; cavidad bucal munnhule Bucarest m s Bucuresti buceador m, buceadora f s dykker bucear v1 1 dykke 2 (fig) fordype seg buche m s 1 (zool) krås (hos fugler); mage (hos drøvtyggere) 2 (dgl) mage 3 munnfull, slurk bucólico m, bucólica f adj idyllisk budín m s (matlagn) pudding budismo m s (relig) buddhisme budista1 m/f s (relig) buddhist budista2 m/f adj buddhistisk buen adj → bueno buenaventura f s spådom; forutsigelse; hell decir la buenaventura spå bueno m, buena f adj, foran hankjønnssubstantiv i entall: buen 1 bra, god; egnet, passe; behagelig; ser bueno en geografía være god i geografi; hace buen tiempo det er fint (pent) vær 2 (om person) god, snill, hyggelig, søt; un buen amigo en god venn; ha sido muy buena conmigo han/hun har vært svært snill mot meg 3 bra, heldig 4 frisk, sunn, bra; ya estoy bueno nå er jeg frisk 5 (om mat) god, velsmakende; ¡qué buena está esta sopa! denne suppen smaker deilig! 6 (innledende ord i replikker, trøstende) ¡bueno, no llores más! så, så, ikke gråt!; (samtykkende)

Spansk skoleordbok_spno.indd 55

55

burgués bueno, si tú quieres … javel da, hvis du vil ...; (avrundende) bueno, nos vemos mañana ja, så sees vi i morgen buey m s (zool) okse búfalo m s (zool) bøffel bufanda f s skjerf; halstørkle bufar v1 fnyse, frese; está que bufa han/hun er rasende bufón m s 1 (hist) narr 2 (neds) bajas, klovn buhardilla f s (på hus) ark búho m s (zool) ugle buitre m s (zool) gribb bujía f s 1 stearinlys 2 lysestake 3 (tekn) tennplugg Bulgaria f s Bulgaria búlgaro1 m, búlgara f s bulgarer búlgaro2 m, búlgara f adj bulgarsk bulimia f s (med) bulimi bulla f s bråk, støy; meter/armar bulla lage bråk bullicio m s 1 bråk, støy 2 gatestøy, liv (og røre) bullicioso m, bulliciosa f adj bråkete; støyende bullir v31 (også fig) koke, syde bullir de vrimle (kry) av bulto m s 1 kul, bule 2 silhuett, figur 3 kolli, bylt, balle bultos de mano håndbagasje de bulto tydelig; iøynefallende escurrir el bulto unndra seg forpliktelse; unndra seg arbeid hacer bulto (fig) ta opp plass bumerán m s bumerang búnker m s, fl: búnkers (mil) bunker buñuelo m s (en slags) fritert bakverk; buñuelo de viento vannbakkels buque m s fartøy, skip, båt; buque cisterna tankbåt burbuja f s boble, blære burbujear v1 boble, perle burdo m, burda f adj grov, plump burgalés1 m, burgalesa f s person fra Burgos (i Spania) burgalés2 m, burgalesa f adj fra Burgos (i Spania) burgués1 m, burguesa f s borger, besteborger burgués2 m, burguesa f adj borgerlig, besteborgerlig

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


burguesía

56

burguesía f s borgerskap; middelklasse burla f s hån, latterliggjøring, spott hacerle burla a alguien gjøre narr av noen; gjøre seg morsom på noens bekostning burlón m, burlona f adj hånlig; spotsk; en tono burlón i en hånlig tone buró m s skrivebord burocracia f s byråkrati burócrata m/f s byråkrat burocrático m, burocrática f adj byråkratisk burrada f s (dgl) idioti, dum spøk ¡es una burrada! det er for dumt! una burrada (de) en masse; una burrada de dinero en hel masse penger burro m, burra f s (zool) esel bursátil adj (økon) børsbus m s (latinamer) buss busca1 m s personsøker busca2 f s søking, leting, ettersøkning; en busca de/a la busca de på jakt etter buscapleitos m/f s, likt i fl bråkmaker, kranglefant buscar v27 1 søke (etter), lete etter 2 finne frem til; slå opp (i f.eks. ordbok) 3 søke, forsøke (å få) ¡buscar! (til hund) apport! ir a buscar a alguien (gå, komme og) hente noen; te voy a buscar al aeropuerto jeg henter deg på flyplassen venir a buscar (komme og) hente; ¿a qué hora vienes a buscarme? når henter du meg? búsqueda f s ettersøkning, leting, søking butaca f s 1 lenestol 2 (på kino el teater) plass, stol; patio de butacas parkett 3 billett (til kino, teater o.l.) [dos butacas para la sesión de tarde] buzo m s dykker buzón m s postkasse

C c, C [ɵe] f s (bokstaven) c, C cabal adj 1 hederlig, rettskaffen 2 nøyaktig, akkurat; ¡justo y cabal! nettopp!; akkurat slik!

Spansk skoleordbok_spno.indd 56

cabeza no estar en sus cabales ikke være riktig vel bevart cabalgar v23 1 ri 2 sitte overskrevs cabalgar en ri på cabalgar sobre sitte overskrevs på caballa f s (zool) makrell caballería f s 1 ridedyr 2 (mil) kavaleri caballero m s 1 herre; kavaler 2 (hist) ridder, medlem i ridderorden; armar caballero slå til ridder 3 herr, herre (i høflig tiltale); caballeros (på skilt) herrer; herretoalett caballeroso m, caballerosa f adj høvisk, ridderlig caballito m s liten hest caballito marino (de mar) (zool) sjøhest caballitos karusell caballo m s 1 hest (også i sjakk og turn); caballo de balancín gyngehest 2 (vulg) heroin caballo de vapor hestekraft (forkortelse: CV) cabaña f s 1 stue, hytte; skur 2 bøling, husdyrbesetning cabaré m, cabaret m s kabaret, nattklubb cabecera f s 1 (på seng) hodegjerde, hodeende, sengegavl 2 vignett (på avis, dokument o.l.) 3 (ved bord) hedersplass cabello m s 1 hårstrå 2 hår caber v32 1 rommes, få plass 2 gå inn 3 være stor nok, fylle ut 4 være tenkelig; være mulig caber en få plass i, få plass på; rommes i caber por gå inn gjennom cabeza f s 1 hode; dolor de cabeza hodepine 2 fremre del av noe, tet 3 overhode; sjef cabeza de turco syndebukk calentarse (romperse) la cabeza legge hodet i bløt; gruble intenst de cabeza på hodet meterse algo en la cabeza sette seg noe

07/07/16 15:50


cabida i hodet; se le ha metido en la cabeza que … han/ hun har fått for seg at ... sacarse (quitarse) algo de la cabeza få noe ut av hodet cabida f s 1 rominnhold, plass, rom 2 tonnasje, lasteevne cabina f s 1 hytte; omkledningsrom; telefonkiosk 2 førerkabin, førerhus 3 (fly) cockpit cabizbajo m, cabizbaja f adj nedslått, nedfor cable m s 1 vaier, line 2 (elektr) ledning, kabel echar un cable (dgl) strekke ut en hjelpende hånd cabo m s 1 (ytterste) ende, sluttpunkt 2 bit, stump 3 odde, kapp; Cabo Verde Kapp Verde 4 (mil) korporal 5 reip, tau; line al cabo de etter al fin y al cabo når alt kommer til alt de cabo a rabo fra begynnelse til slutt llevar a cabo gjennomføre cabra f s (zool) geit caca f s 1 (barnespråk) bæsj 2 (dgl) skrap, søppel ¡caca! (til barn) fy!; usj! cacahuete m, cacahué m s peanøtt cacao m s 1 kakao 2 kakaotre 3 kakaobønne 4 (dgl) rabalder, oppstandelse cacatúa f s (zool) kakadue cacería f s jakt, jaktlag, jakttur cacerola f s lav gryte (med to håndtak) cachar v1 1 (latinamer) begripe, fatte 2 gripe, ta tak i cacharro m s 1 bøtte (i husholdning); fregar (lavar) los cacharros vaske opp 2 tingest, gjenstand 3 skrot, skrammel cachear v1 kroppsvisitere cachetada f s ørefik cachete m s 1 ørefik; slag med håndflaten 2 bollekinn 3 skinke (bakdel)

Spansk skoleordbok_spno.indd 57

57

caer cachivache m s 1 (unyttig) gjenstand 2 (ofte fl) gammelt skrap cacho m s 1 (dgl) lite stykke, bit (av noe) 2 (latinamer) spøk, gjøgleri 3 løgn 4 (latinamer) horn (på dyr) ser un cacho de pan (dgl) være veldig snill cachondeo m s 1 (dgl) spøk, vits (på noens bekostning) 2 (dgl) festing, feiring; ayer nos fuimos de cachondeo i går var vi ute og festet 3 (latinamer, vulg) klining cachondo m, cachonda f adj 1 (vulg) kåt; brunstig 2 (dgl) morsom, artig cachorro m s 1 hvalp, hundehvalp 2 unge (av pattedyr) cacique m s 1 (latinamer) indianerhøvding 2 (dgl, neds) despot, herskesyk person caco m s (dgl) nasker, småtjuv cactus m s (bot) kaktus cada pron, ubøyd hver, hver enkelt; cada dos meses annenhver måned; cada vez (día) más stadig mer; mer og mer; ¿cada cuánto? (dgl) hvor ofte?; cada uno (cual) hver og en; (forsterkende, dgl) ¡dice cada tontería! hvilke dumheter han/hun får seg til å si! cadáver m s lik, avdød (menneske) cadena f s 1 kjede; kjetting; bånd; lenke; cadenas snøkjetting; formar una cadena danne en kjede; reacción en cadena kjedereaksjon; cadena de fabricación (de montaje) løpende bånd; samlebånd; trabajar en cadena arbeide på samlebånd 2 (fig) binding, bånd 3 TV-kanal cadena musical, cadena de sonido/ música musikkanlegg; stereoanlegg cadena perpetua fengsel på livstid en cadena på løpende bånd; i rekkefølge cadera f s hofte caducar v27 1 utløpe, slutte å være gyldig 2 gå ut (på dato) (om f.eks. matvare) caducidad f s utløp av gyldighet (brukbarhet) fecha de caducidad forfallsdag; best-førdato caer v33 1 falle; falle ned, falle overende, ramle; caer redondo falle pladask

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


caerse 2 (dgl) fatte, begripe; ¡ya caigo! nå skjønner jeg!; caer en la cuenta innse; begripe 3 havne; bli; caer enfermo bli syk caer bajo synke dypt caer en desuso gå ut av bruk caer en la trampa gå i fella estar al caer (dgl) være nær forestående; (om person) være i anmarsj caerse v33 1 falle (ned); falle overende, ramle; velte 2 ramle av, løsne café m s 1 kaffe; café cortado espressokaffe med litt melk; café solo/negro svart espressokaffe; espressokaffe uten melk; café con leche kaffe med (varm) melk; café au lait 2 kafé, vertshus cafeína f s koffein cafetera f s 1 kaffekanne; kaffemaskin 2 (dgl) skrothaug, søppelhaug cafetería f s kafeteria, kaffebar caída f s 1 nedgang; a la caída del sol ved (i) solnedgang 2 påkjørsel, velt 3 minskning, nedgang 4 undergang, fall caído m s fallen (soldat) caja f s 1 kasse, eske, skrin; kartong; boks; caja fuerte/caja de caudales pengeskap 2 kasse, kassaluke caja (de muerto) likkiste caja de cambios (bil) girkasse despedir (echar) a alguien con cajas destempladas gi noen avskjed på grått papir cajón m s 1 stor kasse, pakkeske, stor boks; cajón de sastre (dgl) virvar; salig røre 2 skuff 3 (latinamer) likkiste de cajón (dgl) selvfølgelig cal f s (kjem) kalk; una de cal y otra de arena (dgl) både ris og ros calabacín m s (bot) squash calabaza f s 1 (bot) gresskar 2 (dgl, hum) fe, fjols, klossmajor dar calabazas 1 underkjenne; gi underkjent 2 gi noen kurven; avvise (frieri) calabozo m s fangehull calamar m s (zool) (tiarmet) blekksprut, akkar calambre m s 1 krampe, senestrekk

Spansk skoleordbok_spno.indd 58

58

calentar 2 elektrisk støt calamidad f s 1 katastrofe; flopp, ulykke 2 (dgl, om person) klossmajor calaña f s mønster, modell, prøve, form calar v1 1 (om væske) trenge inn (i) 2 gjøre gjennombløt; slippe gjennom fuktighet [esta tela cala] 3 (fig) gå i dybden, trenge (dypt) inn i 4 (dgl) gjennomskue calarse v1 1 bli gjennombløt 2 (om motor) stanse, dø calavera f s kranium, hodeskalle calcetín m s strømpe, sokk calcio m s (kjem) kalsium calculador m, calculadora f adj 1 som regner ut, som beregner 2 (fig) beregnende [una persona calculadora] calculadora f s regnemaskin, kalkulator; lommeregner calcular v1 1 regne ut, beregne 2 anslå (en til) cálculo m s beregning, utregning; kalkyle; cálculo mental hoderegning cálculos (med) stein; cálculos renales nyrestein caldera f s 1 kjele, panne; fyrkjele 2 varmtvannsbereder; caldera de vapor dampkjele calderilla f s (dgl) småpenger, vekslepenger caldo m s buljong; kraft, sky poner a caldo fornærme; mase på calefacción f s oppvarming, fyring; calefacción central sentralfyring calefactor m s vifteovn calendario m s 1 almanakk, kalender 2 tidsregning, kalender calentador m s 1 -varmer; varmeapparat; calentador de agua varmtvannsbereder; calentador de agua solar solfanger 2 leggvarmer 3 (hist) varmeflaske, sengevarmer calentamiento m s 1 oppvarming, oppheting 2 (sport) ejercicios de calentamiento oppvarming; oppvarmingsøvelser calentar v8 1 varme (opp) 2 hisse opp

07/07/16 15:50


calentarse 3 (dgl) slå til, banke opp 4 (sport) myke (varme) opp calentarse v8 1 varme seg 2 bli hissig; hisse seg opp (i diskusjon) 3 (dgl) slåss (med hverandre) 4 (sport) varme opp calentura f s feber calidad f s kvalitet; calidad de vida livskvalitet; de calidad av god (høy) kvalitet en calidad de som; i egenskap av cálido m, cálida f adj varm; varmende caliente adj 1 varm, het; en caliente på øyeblikket 2 hissig, heftig calificación f s 1 bedømmelse, betegnelse 2 kvalifikasjon 3 karakter calificar v27 1 bedømme (prestasjon, opptreden o.l.) 2 gi karakter, sette karakter på 3 karakterisere calizo m, caliza f adj kalkholdig callado m, callada f adj 1 stille, stillferdig, taus; reservert; callado como un muerto stille som graven; dødsstille 2 stille (og rolig) callar v1 1 være stille, tie 2 stilne, bli stille; el viento se calla vinden stilner 3 få til å bli stille 4 fortie, holde stilt med (om) ¡calla la boca! hold kjeft! callarse v1 1 tie 2 bli stille, slutte å snakke (bråke) o.l., være (holde seg) taus; ¡cállate! vær stille! 3 fortie, hemmeligholde calle f s (fork. C/ el. c/) gate; calle peatonal gågate; calle principal hovedgate; calle de dirección única enveiskjørt gate; calle sin salida blindgate llevarse de calle vekke sympati (beundring) poner a alguien en la calle avskjedige noen; sette noen på gata; sette noen på bar bakke por la calle ute; på byen callejón m s smug, bakgate; callejón sin salida blindgate callo m s 1 liktorn; hard hud; dar el callo (dgl) slite vettet av seg

Spansk skoleordbok_spno.indd 59

59

cámara 2 (dgl) person med (svært) stygt utseende callos rett laget av magesekk (fra ku, kalv eller sau) calma f s 1 ro, fred, stillhet 2 (dgl) dovenskap, treghet calma chica (sjø) vindstille; havblikk calmante adj beroligende, smertestillende calmar v1 1 berolige, stille; calmar el hambre stille sulten 2 mildne, bedøve (f.eks. smerte); dempe (uro, engstelse) calmarse v1 1 roe seg; avta, bli rolig 2 bedøves, gå over (om smerte) calor m s 1 varme, hete; hace (mucho) calor det er (svært) varmt; tengo calor jeg er varm 2 (fig) entusiasme, iver; varme, inderlighet calumniar v1 baktale, bakvaske; rette falsk anklage mot caluroso m, calurosa f adj 1 varm, het; (om person) varm av seg, som sjelden fryser 2 (fig) varm, hjertelig calva f s skallet isse; bar flekk (på hud o.l.) calvario m s (fig) lidelse calvicie f s skallethet calvo1 m, calva f s skallet person calvo2 m, calva f adj 1 skallet, snau 2 bar calzada f s kjørefelt, veibane calzado m s fottøy; sko, skotøy calzar v20 1 ta (sette) på sko; calzo un 38 jeg har (størrelse) 38 i sko; ¿qué número calzas? hvilket skonummer bruker du? 2 legge kile el.l. under calzarse ta på seg sko calzón m s 1 (oftest fl) knebukser 2 kortbukse, shorts 3 (latinamer, oftest fl) truse calzoncillo m s, oftest fl underbukser cama f s seng, leie; cama de matrimonio dobbeltseng; guardar cama; estar en cama ligge til sengs; være syk; hacer la cama re opp sengen cama elástica trampoline camaleón m s (zool) kameleon cámara1 m/f s filmfotograf, kameramann cámara2 f s 1 kamera; cámara ( fotográfica) fotoapparat; cámara (cinematográfica) filmkamera 2 kammer, rom; cámara frigorífica kjølerom

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


camarada 3 (lovgivende) forsamling, kammer; cámara alta senat; cámara baja kongress; cámara legislativa parlament 4 slange (i dekk) camarada m/f s kamerat camaradería f s kameratskap camarera f s stuepike (på hotell) camarero m, camarera f s kelner, servitør camarón m s (zool) reke ponerse como un camarón (latinamer) rødme; bli rød som en hummer camarote m s (sjø) kabin, kahytt cambiar v1 1 bytte; bytte ut; erstatte; cambiar la cama skifte sengetøy 2 forandre, endre (på) 3 veksle (penger) 4 bytte gjensidig, utveksle; cambiar de bytte; skifte 5 forandres, bli annerledes 6 slå om [el tiempo va a cambiar] 7 (bil) skifte gir cambiarse v1 1 skifte (om); cambiarse de ropa skifte klær 2 flytte; cambiarse de piso bytte leilighet; flytte til en ny leilighet cambio m s 1 ombytting, bytte; omveksling; skifte; forandring; omslag; cambio de dirección adresseendring 2 overgang (fra ett stadium til et annet) 3 vekslepenger; småpenger 4 vekslekurs cambio de velocidades gir; giring en cambio 1 i bytte; i stedet 2 til gjengjeld; derimot camello m, camella f s 1 (zool) kamel 2 (slang) narkolanger camilla f s båre, sykebåre caminar v1 gå, vandre; ferdes camino m s 1 vei, sti; retning; abrirse camino bane seg vei; camino de på vei(en) til (mot); a medio camino; a mitad de camino halvveis 2 reise, ferd; ponerse en camino dra avsted; reise av gårde 3 veistrekning, rute; llevar (ir por) buen camino være på rett vei; gjøre noe på riktig måte; llevar (ir por) mal camino være på ville veier; gjøre noe på feil måte 4 (fig) fremgangsmåte camión m s 1 lastebil, vogntog; camión cisterna tankbil;

Spansk skoleordbok_spno.indd 60

60

campo camión de carga lastebil 2 (mex) buss camionero m, camionera f s lastebilsjåfør, trailersjafør camioneta f s liten lastebil, varebil camisa f s 1 skjorte; camisa de fuerza tvangstrøye 2 linnet, serk camiseta f s undertrøye; T-skjorte sudar la camiseta (sport) yte stor innsats camisón m s 1 nattlinnet; nattskjorte 2 (latinamer) kjole camorra f s (dgl) (høylydt) krangel, bråk campamento m s 1 leir; campamento de refugiados flyktningeleir 2 campingplass campana f s 1 kirkeklokke 2 klokkeformet gjenstand; pantalones de campana slengbukser campana extradora (kjøkken) ventilator campaña f s 1 kampanje; campaña electoral valgkampanje; campaña publicitaria annonsekampanje 2 sesong 3 (mil) offensiv, felttog campeón m, campeona f s 1 (sport) mester; vinner 2 (fig) forkjemper, forsvarer campeonato m s 1 (sport) mesterskap (konkurranse) 2 (sport) mesterskapstittel de campeonato 1 enorm 2 (dgl) suveren campesino m, campesina f s bonde, jordbruker campestre adj 1 landlig; flores campestres markblomster; ville blomster 2 (som skjer) på landet camping m s 1 camping; hacer camping dra på campingtur 2 campingplass campo m s 1 felt, slette, åker, åkerland; campo de cereales kornåker; a campo raso under åpen himmel 2 land, landsbygd; del campo fra landet; productos del campo jordbruksprodukter 3 område, plass; campo de golf golfbane; dejar el campo libre (fig) vike plassen; trekke seg tilbake 4 område, fag campo de concentración konsentrasjonsleir

07/07/16 15:50


cana cana f s, oftest fl hvitt (grått) hårstrå Canadá m s Canada canadiense1 m/f s person fra Canada, kanadier canadiense2 m/f adj fra Canada, kanadisk canal1 m s 1 kanal; el Canal de Panamá Panamakanalen 2 TV-kanal canal2 m/f s renne, rør; vanningskanal; takrenne; utløpsrør canalizar v20 kanalisere canalla m/f s skurk, slyngel; pøbel; (spøkef) rakkerunge canalón m s takrenne; nedløpsrør Canarias f s, fl (las Islas) Canarias Kanariøyene (autonom region i Spania) Canarias (Las islas) Canarias, den autonome regionen Kanariøyene, ligger i Atlanterhavet utenfor det nordvestre Afrika. Øygruppen består av sju større og noen mindre øyer som er inndelt i to provinser: Santa Cruz de Tenerife med bl.a. øyene Tenerife, La Palma, Gomera og Hierro, og provinsen Las Palmas med bl.a. øyene Gran Canaria, Fuerteventura og Lanzarote. Turismen er den viktigste inntektskilden, men også fiske og jordbruk, med bl.a. banan- og grønnsaksdyrking, er viktige næringer. På Tenerife ligger Spanias høyeste fjell, Teide, som er 3 718 meter høyt. canario m, canaria f s 1 person fra Kanariøyene 2 person fra Gran Canaria 3 (zool) kanarifugl canasta f s 1 (stor) kurv 2 (kortspill) canasta 3 (sport) kurv (i basketball); mål (i basketball) cancelar v1 1 oppheve, annullere, erklære for ugyldig; si opp 2 inndra, innstille 3 nedbetale (gjeld) cáncer m s (med) kreft Cáncer (astrol) Krepsen cancerígeno m, cancerígena f adj kreftfremkallende canceroso m, cancerosa f adj kreft- [tumor canceroso] cancha f s 1 idrettsbane 2 (latinamer) flatt og åpent område

Spansk skoleordbok_spno.indd 61

61

cantar canciller m/f s 1 kansler, forbundskansler [el canciller alemán] 2 (latinamer) utenriksminister canción f s sang, vise; canción de cuna vuggevise la misma canción den samme gamle visa candado m s hengelås candela f s 1 vokslys, stearinlys 2 ild candelabro m s kandelaber, flerarmet lysestake candente adj 1 hvitglødende, rødglødende 2 (fig) brennende, høyaktuell candidato m, candidata f s kandidat candidatura f s kandidatur cándido m, cándida f adj 1 troskyldig, oppriktig 2 naiv, enfoldig candor m s 1 troskyldighet, oppriktighet 2 naivitet; enfoldighet canela f s kanel; ¡(eso es) canela fina! (dgl) (det er) toppen! cangrejo m s (zool) kreps; krabbe canguro m s 1 (zool) kenguru 2 (dgl) barnevakt 3 bæremeis caníbal m/f s kannibal canica f s kule (av leire, glass el.l.) canicas kulespill; jugar a las canicas spille kulespill caniche m/f s (zool) puddel canícula f s høysommer canijo m, canija f adj (om person) svakelig, sykelig canjear v1 bytte, utveksle canoa f s kano cansado m, cansada f adj 1 trett 2 kjedelig, trettende cansancio m s 1 tretthet, utmattelse 2 kjedsomhet, kjedsommelighet cansar v1 1 trette (ut), utmatte 2 kjede; være kjedelig cansarse con/de bli trett av; kjede seg over cantante m/f s sanger; sangerinne cantar v1 1 synge 2 (om fugl) synge, kvitre 3 (om hane) gale 4 (om gresshoppe) spille

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


cántaro 5 (dgl) tilstå, bekjenne 6 (dgl) stinke 7 lovsynge, besynge 8 melde (i kortspill); rope ut (gevinstnummer i bingo o.l.) cántaro m s stor og svungen krukke (av leire el. metall med smal hals) llueve a cántaros det striregner; det bøtter ned cante m s sang; cante flamenco flamencosang; dar el cante (dgl) trekke til seg oppmerksomhet cantera f s 1 steinbrudd 2 (fig) planteskole cantidad f s 1 mengde, kvantum; ¡qué cantidad de gente! så mye folk! 2 (penge)sum, beløp cantimplora f s feltflaske, lommelerke cantina f s matservering, personalkantine; vinkjeller; (særlig latinamer) kro, vertshus canto1 m s 1 sang; kvitring 2 fuglesang 3 sang; sangkunst [se dedica al canto] 4 dikt, ode; melodi canto2 m s 1 kant, rand 2 boksnitt 3 (avrundet, glatt) stein; canto rodado rullestein canturrear v1 nynne (på), tralle caña f s 1 strå; siv; rør; caña de azúcar sukkerrør; caña (de pescar) fiskestang 2 glass fatøl 3 støvelskaft dar caña, meter caña 1 (dgl) drive frem; piske på 2 øke farten cañería f s rør, rørledning caño m s rør, rørledning caoba f s mahogni caos m s kaos cap. fork (forkortelse for capítulo) capa f s 1 (ermeløs) kappe; cape 2 lager, sjikt; hinne, overtrekk capacidad f s kapasitet; medida de capacidad rommål capacitar v1 sette i stand til; gi myndighet; gi fullmakt capar v1 kastrere, gjelle caparazón m s 1 (zool) skjold, panser; skall

Spansk skoleordbok_spno.indd 62

62

captar 2 beskyttende lag capataz m s, fl: capataces 1 arbeidsformann, bas 2 (jordbr) forvalter, oppsynsmann capaz adj 1 i stand til, som har forutsetninger for 2 dyktig, habil capaz (que) ... (latinamer, dgl) det er mulig/ trolig at ... ser capaz de være i stand til capear v1 1 lure seg unna (oppgave, arbeid el.l.) 2 komme seg ut av (vanskelighet el. krise) capear el temporal ri stormen av capilar adj 1 hår2 hårfin 3 (anat) hårrørs-; kapillær capilla f s kapell; sidekapell (i kirke) estar en capilla bli holdt på pinebenken capital1 m s (økon) kapital capital2 f s hovedstad capital3 adj hovedsakelig, fundamental, vesentlig; pena capital dødsstraff capitalismo m s kapitalisme capitalista1 m/f s kapitalist capitalista2 m/f adj kapitalistisk capitán m, capitana f s 1 (mil) kaptein; capitán general øverstkommanderende 2 (sport) lagkaptein, lagleder 3 anfører, leder capitulación f s 1 kapitulasjon 2 (freds)avtale capitular v1 1 kapitulere 2 inngå overenskomst (avtale) capítulo m s 1 kapittel, avsnitt 2 emne, spørsmål; eso (ese) es capítulo aparte det er en helt annen sak capó m s panser (på bil) capricho m s 1 lune, innfall 2 lunefullhet, vilkårlighet 3 (mus) fantasi, fantasistykke caprichoso m, caprichosa f adj 1 lunefull, omskiftelig 2 vilkårlig capricornio m s (astrol) Capricornio Steinbukken cápsula f s kapsel captar v1 1 fange opp, snappe opp; få inn (radiostasjon)

07/07/16 15:50


capturar 2 oppfatte, forstå 3 fengsle, fange (interesse, oppmerksomhet) capturar v1 1 pågripe, ta fatt; ta til fange (fiende) 2 fange (fisk, dyr) capucha f s 1 hette (på jakke o.l.) 2 hylse, overtrekk capuchino m s cappuccino capullo m s 1 (zool) kokong 2 (bot) knopp, blomsterknopp; rosenknopp 3 (dgl) fjols, dust; drittsekk caqui m s 1 kaki (tøy og farge) 2 (bot) kaki; kakifrukt cara f s 1 ansikt; cruzar la cara a alguien gi noen en ørefik 2 ansiktsuttrykk, oppsyn, mine; tener cara de pocos amigos se barsk ut 3 utseende, ytre; este asunto no tiene buena cara dette ser ikke bra ut 4 (geom) overflate, side 5 side, rettside; fremside (krone) (på mynt); echar a cara o cruz slå mynt og krone caérsele a alguien la cara de vergüenza skamme seg cara a cara ansikt til ansikt; rett på sak hacer cara a trosse; imøtegå tener mucha cara være svært frekk carabinero m s 1 tollpoliti 2 (zool) en slags reke caracol m s 1 (zool) snegle (med hus); hagesnegle 2 (anat) sneglehuset (i øret) 3 hårlokk ¡caracoles! det var som pokker!; fillern (også)! escalera de caracol vindeltrapp caracola f s stor (kjegleformet) havsnegle carácter m s, fl: caracteres 1 karakter, egenart, natur; de buen carácter godmodig; vennlig; de mal carácter surmaget; grinete 2 egenskap, beskaffenhet 3 karakterfasthet, styrke; temperament 4 (oftest fl) skrifttegn característica f s kjennetegn, særtrekk característico m, característica f adj karakteristisk, kjennetegnende caracterizar v20 karakterisere, særmerke, kjennetegne caracterizarse karakteriseres; betegnes;

Spansk skoleordbok_spno.indd 63

63

carga (teat) kle og sminke seg (for en rolle) caradura m/f s (neds) frekk, pågående person caramba interj ¡caramba! det var som pokker! carambola f s de (por) carambola (dgl) ved en tilfeldighet; ad omveier caramelo m s 1 smeltet sukker 2 karamell; caramelos søtsaker carátula f s 1 maske; sminket maske 2 etikett (som angir innholdet i mappe o.l.) 3 forside på bok 4 futteral (omslag) (til plate, kassett o.l.) caravana f s 1 karavane 2 opptog, prosesjon, rekke 3 bilkø 4 husvogn caray interj ¡caray! det var som pokker!; fillern (også)! carbón m s kull; kullstift; dibujo al carbón kulltegning carbonizar v20 forkulle, forvandle til kull carbonizarse forkulles; bli til kull carbono m s (kjem) karbon; dióxido de carbono karbondioksid carburador m s forgasser carburante m s drivstoff (til motor) carcajada f s skrallende latter; soltar la (una) carcajada sette i en skoggerlatter cárcel f s fengsel carcelero m, carcelera f s fangevokter cardenal m s 1 (katol) kardinal 2 (med) blåmerke; me he hecho un cardenal jeg har fått et blåmerke cardinal adj hovedsaklig, fundamental; grunn, kardinal-; números cardinales grunntall; los puntos cardinales de fire himmelretninger cardiólogo m, cardióloga f s (med) kardiolog, hjertespesialist carecer v35 carecer de mangle; ha mangel på; carecer de medios mangle ressurser carencia f s mangel, savn carey m s (zool) skilpadde carga f s 1 lasting, påfylling 2 last; lass; bestia de carga lastedyr 3 tyngde, belastning 4 ladning; carga eléctrica (fys) elektrisk ladning; carga explosiva sprengladning 5 patron (i penn); påfyll

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


cargado 6 skatt, avgift 7 (fig) byrde 8 (mil) angrep, anfall; ¡a la carga! til angrep! cargado m, cargada f adj 1 fullastet; belesset; cargado de años gammel 2 trykkende, tung 3 full, beruset 4 sterk (om drikk) [un café cargado] cargamento m s last cargante adj (dgl) besværlig, anstrengende; masete cargar v23 1 lesse (på); belaste, tynge ned 2 lade (opp), fylle (på) 3 proppe full, overbelaste cargarse v23 1 (dgl) kjøre på (over), meie ned; slå i stykker, ødelegge 2 (dgl) underkjenne, stryke cargarse de ta på seg cargo m s 1 tjeneste, verv, embete 2 plikt; ansvarsområde 3 (jur, oftest fl) anklage, beskyldning estar al cargo de ha hånd om; ha ansvar for hacerse cargo de ta hånd om; påta seg Caribe m s Karibia caribeño1 m, caribeña f s person fra Karibia caribeño2 m, caribeña f adj karibisk caricatura f s karikatur caricaturizar v20 karikere caricia f s kjærtegn; hacer caricias kjærtegne caridad f s 1 barmhjertighet, medmenneskelighet 2 velgjørenhet; almisse caries f s, likt i fl (med) karies, tannråte cariño m s 1 kjærlighet, hengivenhet, ømhet 2 (i tiltale) elskling, kjære deg carisma m s karisma carismático m, carismática f adj karismatisk caritativo m, caritativa f adj veldedig; barmhjertig carnaval m s karneval carnaval Karnevalstradisjonen er sterk i Spania. Under uken før fasten, som begynner førti dager før påske, holdes det karneval over hele Spania. Mest kjent er karnevalene på Kanariøyene, spesielt det på Tenerife.

Spansk skoleordbok_spno.indd 64

64

carro carne f s 1 kjøtt; carne picada kjøttdeig; carne de ternera kalvekjøtt; carne de vaca oksekjøtt 2 fruktkjøtt 3 kjød, kropp (i motsetning til ånd, sjel) carne de gallina gåsehud ser de carne y hueso være av kjøtt og blod ser uña y carne være uatskillelige carnes fyldighet; echar carnes legge på seg; entrado (metido) en carnes (dgl) fyldig, lubben carné m s kort; carné de conducir førerkort carnero m s vær, sauebukk; sauekjøtt carnet m s → carné carnicero m, carnicera f s 1 rovdyr 2 grusom person; blodtørstig person 3 kjøtthandler, slakter carnívoro m, carnívora f adj kjøttetende [animales carnivoros] carnoso m, carnosa f adj 1 kjøttfull 2 fyldig, frodig, lubben caro m, cara f adj 1 dyr, dyrebar 2 (litt) kjær, elsket carpa f s 1 stort telt; stort tak 2 (latinamer) telt 3 (zool) karpe carpintero m, carpintera f s snekker carraspear v1 harke, kremte carrera f s 1 høyskoleutdannelse 2 springmarsj; løping; løpskonkurranse; carrera de obstáculos hinderløp (i friidrett) 3 strekning, tur 4 (om taxi) kjøring 5 (astron) bane, omløp a la carrera raskt; omgående carrera armamentista, carrera de armamento (mil) kapprustning de carreras konkurranse- [una bicicleta de carreras] tomar carrera ta sats carreta f s drakjerre, tohjulet vogn carretera f s bilvei, landevei; carretera nacional riksvei; carretera secundaria fylkesvei carril m s 1 jernbanespor; skinne; skinnegang 2 kjørefil, veibane; carril bus bussfil carrito m s liten vogn; carrito de la compra handlevogn carro m s 1 (tohjulet) drakjerre, vogn 2 vognlast

07/07/16 15:50


carroña 3 (latinamer) bil carro de combate stridsvogn ¡para el carro! ta det rolig!; ikke så fort! carroña f s råttent kjøtt, åtsel carruaje m s vogn, kjøretøy; ekvipasje carta f s 1 brev, skrivelse; carta certificada rekommandert brev 2 (spill) kort, spillkort; echar las cartas spå i kort 3 meny, spiseseddel a carta cabal fullstendig; helt og holdent poner las cartas boca arriba legge kortene på bordet tomar cartas en el asunto gripe inn i en sak cartearse v1 brevveksle cartel m s 1 plakat, poster, skilt; en cartel på programmet 2 rykte, omdømme de cartel velkjent; berømt cartelera f s 1 oppslagstavle 2 underholdningsside (i avis) cartera f s 1 lommebok; tener la cartera (bien) repleta være rik 2 dokumentmappe; skoleveske 3 mappe 4 kundekrets 5 (økon) eiendeler, aktiva 6 departement, ministerium carterista m/f s lommetyv cartero m, cartera f s postbud cartílago m s (anat) brusk cartilla f s 1 abc-bok, lesebok 2 notisbok cartógrafo m, cartógrafa f s kartograf, karttegner cartón m s kartong (materiale og eske); un cartón de tabaco en kartong sigaretter cartuchera f s patronbelte; patronveske cartucho m s 1 patron, patronhylse 2 kremmerhus cartucho de fogueo løst skudd cartulina f s tynn og glanset papp; kartongpapir casa f s 1 hus, bygg; bosted; leilighet, hjem; a casa hjem; en casa hjemme; casa de huéspedes pensjonat; innlosjeringssted; casa de muñecas dukkehus 2 familie, husholdning

Spansk skoleordbok_spno.indd 65

65

caseta 3 slekt, ætt, dynasti; casa real kongehus; kongelig slott 4 bedrift, firma de casa 1 hjemmefra 2 til hjemmebruk como Pedro por su casa (dgl) hjemmevant echar (tirar) la casa por la ventana (dgl) slå stort på det; ikke spare på utgiftene muy de su casa hjemmekjær ser (como) de casa (dgl) være som en av familien casamiento m s giftermål, vielse, bryllup casar v1 1 vie 2 gifte bort 3 pare sammen, (få til å) passe sammen 4 sette sammen, sammenstille casarse gifte seg cascabel m s 1 bjelle, liten klokke 2 rangle serpiente de cascabel (zool) klapperslange cascada f s foss, kaskade cascanueces m s, likt i fl nøtteknekker cascar v27 1 knuse, knekke 2 (dgl) banke opp, pryle 3 (dgl) prate, skravle 4 (dgl) stryke med, dø cáscara f s skall ¡cáscaras! du verden! cascarón m s eggeskall recién salido del cascarón (dgl) ung og uerfaren cascarrabias m/f s (dgl) grinebiter casco m s 1 hjelm; casco colonial tropehjelm 2 tønne; (vin)fat; tomflaske 3 skrog (på fartøy el fly) 4 hov (på hest) cascos (dgl) hode casero1 m, casera f s 1 husvert, huseier 2 forpakter, forvalter casero2 m, casera f adj 1 hjemmelaget; pan casero hjemmebakt brød 2 hjemmekjær; huslig caseta f s 1 lite hus, bod, skjul, hundehus 2 hytte 3 bod (på f.eks. tivoli); la caseta de tiro al blanco skytebanen

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


casete mandar a la caseta (sport) utvise casete1 m s kassettspiller casete2 m/f s kassett casi adv nesten, nær på; praktisk talt casilla f s 1 rute (på sjakkbrett, formular o.l.) 2 rom (i hylle) 3 (latinamer) postboks sacar a alguien de sus casillas (dgl) dra noen ut av de vanlige folder salirse de sus casillas (dgl) hisse seg opp; fly i flint casino m s 1 kasino, spillelokale 2 klubb, foreningslokale (for kultur el. rekreasjon) caso m s 1 (gram) kasus 2 hendelse, tilfelle en caso contrario i motsatt fall en caso de dersom; i tilfelle el caso es que … saken er den at … en el mejor (peor) de los casos i beste (verste) fall en ningún caso ikke i noe tilfelle; under ingen omstendigheter en todo caso i hvert fall en tu caso hvis jeg var deg hacer caso a lytte til; adlyde caspa f s flass casta f s 1 ætt, stamme; forfedre 2 kaste (lukket gruppe i samfunnet) castaña f s 1 (bot) kastanje 2 (dgl) ørefik 3 (dgl) fyll, rus 4 (dgl) slitsom (kjedelig) person 5 skrot, skrammel castaño m s (bot) kastanjetre; castaño de Indias hestekastanje castañuela f s kastanjett estar como unas castañuelas (dgl) være glad som en lerke castellano1 m s spansk (språk) en (buen) castellano tydelig; som ikke er til å misforstå castellano Brukes synonymt med español om det spanske språket, spesielt for å skille det fra andre språk som snakkes i Spania. I Latin-Amerika sier man nesten alltid castellano.

Spansk skoleordbok_spno.indd 66

66

catapultar castellano2 m, castellana f s kastiljaner (person fra Castilla) castellano3 m, castellana f adj kastiljansk (fra Castilla) castidad f s kyskhet castigar v23 1 straffe, refse, tukte 2 rette; forandre castillo m s slott; borg; (mil) festning; castillo de naipes korthus hacer castillos en el aire bygge luftslott castizo m, castiza f adj 1 typisk, genuin, vaskeekte (for bestemt land, folk el.l.) 2 ren, fri fra fremmede innslag castor m s (zool) bever castrar v1 1 kastrere, gjelle 2 (fig) svekke, tilintetgjøre casual adj tilfeldig, slumpmessig casualidad f s tilfeldighet, slump; por casualidad av en ren tilfeldighet cataclismo m s 1 naturkatastrofe 2 (fig, politisk el. sosial) omveltning, sammenbrudd catalán1 m, catalana f s person fra Catalonia, katalaner catalán2 m, catalana f adj fra Catalonia, katalansk Cataluña Cataluña (på katalansk Catalunya) ligger i det nordøstre Spania og har fra 1979 vært en autonom region med utvidet selvstyre og et eget språk, katalansk. Selvstendighetstradisjonen er sterk i Cataluña, som også i middelalderen var en autonom stat. Hovedstaden er Barcelona. Regionen har en allsidig industriproduksjon, men også turismen er en viktig næring. Langs Costa Brava og Costa Dorada ligger det mange kjente turiststeder. catalejo m s kikkert catalizador m s katalysator catalogar v23 1 katalogisere, registrere 2 klassifisere, bedømme catálogo m s katalog, fortegnelse, register catapulta f s (hist) katapult (kastemaskin) catapultar v1 1 (hist) skyte ut med katapult 2 (fig) opphøye

07/07/16 15:50


catarata catarata f s 1 stor foss 2 (med, oftest fl) grå stær catarro m s forkjølelse, snue; katarr; coger/ pescar/agarrar un catarro bli forkjølet catastrófico m, catastrófica f adj katastrofal catecismo m s 1 (relig) katekisme 2 sammenfatning av doktrine (lære) catedral f s katedral, domkirke como una catedral kolossal; kjempestor categoría f s 1 kategori, klasse 2 grad, rang 3 vekt, betydning de categoría av god kvalitet; førsteklasses categórico m, categórica f adj bestemt, kategorisk católico m, católica f s, adj 1 katolikk 2 katolsk, romersk-katolsk no estar muy católico ikke være riktig frisk catorce1 bestemmerord (grunntall) fjorten catorce2 adj (ordenstall) fjortende caudal m s 1 vannføring (i elv) 2 formue, rikdom 3 overflod, mengde caudillo m s overhode caudillo En tittel som søramerikanske politiske og militære ledere brukte under selvstendighetskrigene på 1800-tallet. Francisco Franco, Spanias statsoverhode og diktator mellom 1936 og 1975, gjenopptok tittelen Caudillo. Når man snakker om el Caudillo er det Franco man sikter til. causante adj som er årsak; som forårsaker causar v1 forårsake; volde cautela f s forsiktighet, varsomhet cautiverio m s (tid i) fangenskap cautivo m, cautiva f adj 1 fanget, tilfangetatt 2 (fig) fengslet, begeistret cava1 m s cava (spansk musserende vin) cava2 f s 1 vinkjeller (for produksjon og lagring av cava) 2 oppgraving; hypping (av vinplanter) cavar v1 grave (ut); hule (ut)

Spansk skoleordbok_spno.indd 67

67

ceceo caverna f s 1 hule; grotte; los hombres de las cavernas hulemenneskene 2 (med) hulrom cavernícola m/f s 1 huleboer, hulemenneske 2 (dgl) gammeldags person caviar m s kaviar cavidad f s hulrom, fordypning, uthuling cavilar v1 gruble, fundere caza1 m s (mil) jagerfly caza2 f s 1 jakt 2 jaktbytte, vilt; caza mayor storvilt; caza menor småvilt caza de brujas (fig) heksejakt cazador m, cazadora f s 1 jeger; cazador furtivo krypskytter 2 (mil) feltjeger cazadora f s halvlang jakke, sportsjakke cazar v20 1 jage 2 (fig) lokke til seg, oppnå ved list eller dyktighet 3 (dgl) fange, ta på fersk gjerning 4 oppfatte (raskt), begripe cazo m s 1 gryte (med skaft) 2 sleiv; øsekar 3 (dgl) kløne, klodrian cazuela f s 1 gryte, leirgryte 2 gryte (som matrett); pollo a la cazuela kyllinggryte ce f s (bokstaven) c ce por be punkt for punkt; i detalj por ce o por be (dgl) av en eller annen grunn cebada f s bygg (kornslag); byggryn cebar v1 1 fø opp 2 legge agn i (felle); sette agn på (fiskekrok) 3 gi næring til (følelser) cebo m s 1 agn, lokkemat; morder el cebo (fig) bite på kroken 2 tennhette, knallhette cebolla f s løk; løkplante cebra m s (zool) sebra paso de cebra fotgjengerovergang ceceo m s lesping; se neste side

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


cedazo

ceceo Skikken med å uttale s som lespelyd kalles ceceo. Ceceo forekommer hovedsakelig i Andalucía. cedazo m s 1 sil, sikt; pasar por el cedazo sikte 2 stort fiskenett ceder v2 1 avstå fra, overdra 2 vike; overlate; ceder el asiento/sitio gi fra seg sin plass (til noen); ceder el paso la noen gå foran 3 overgi seg, gi etter 4 minske, avta ceda el paso (på skilt) vikeplikt cedro m s (bot) seder; sedertre cédula f s 1 papir, formular 2 sakspapir, dokument cegar v8/23 1 gjøre blind, blinde; (fig) forblinde 2 tette til ceguera f s 1 blindhet 2 (fig) forblindelse ceja f s øyenbryn; arquear/enarcar las cejas heve øyenbrynene (i overraskelse); fruncir las cejas rynke øyenbrynene/pannen (i sinne, engstelse, uro o.l.) celador m, celadora f s oppsynsmann, inspektør; vakt celda f s celle celebración f s 1 feiring 2 avholdelse (av møte el.l.) 3 (katol) forrettelse (av messe) celebrar v1 1 feire 2 avholde (møte el.l.) 3 glede seg til 4 rose, berømme celebrarse avholdes; finne sted; feires célebre adj 1 berømt, beryktet 2 (dgl) morsom, kvikk celeste adj 1 himmel-; azul celeste himmelblå; la bóveda celeste himmelhvelvingen 2 himmelblå, lyseblå celestial adj himmelsk, guddommelig celibato m s sølibat, ugift stand; (dgl) ungkar celo m s 1 iver, flid

Spansk skoleordbok_spno.indd 68

68

céntimo 2 limbånd, klar tape 3 (zool) løpetid, parringstid 4 brunst; estar en celo være brunstig celos sjalusi; dar celos (a alguien) gjøre (noen) sjalu; tener celos (de alguien) være sjalu (på noen) celofán m s cellofan; plastfolie celoso m, celosa f adj sjalu; misunnelig célula f s celle; célula fotoeléctrica fotocelle celular adj celle-; teléfono celular (latinamer) mobiltelefon celulosa f s cellulose cementerio m s kirkegård cemento m s sement cena f s middag, kveldsmåltid cenagal m s 1 mudderdam 2 (fig) hengemyr, sump cenar v1 spise middag; spise til middag cenicero m s askebeger cenit m s (fig) høydepunkt, topp ceniza f s aske; miércoles de ceniza askeonsdag censo m s folketelling censura f s 1 kritikk, klander 2 sensur; sensurering censurar v1 1 (granske og) bedømme 2 sensurere, stryke; rette 3 kritisere, klandre centavo m s (latinamer) centavo (mynt i flere latinamerikanske land) centellear v1 gnistre; lyne; tindre centenario1 m s hundreårsdag; hundreårsjubileum; hundreårsfeiring centenario2 m, centenaria f s hundreårig person centenario3 m, centenaria f adj 1 hundreårig 2 svært gammel centeno1 m s rug; pan de centeno rugbrød centeno2 m, centena f adj den hundrede centésimo m, centésima f s hundredel; una centésima de segundo et hundredels sekund centígrado m, centígrada f adj grado centígrado celsiusgrad; diez grados centígrados ti grader celsius centímetro m s centimeter; centímetro cuadrado kvadratcentimeter; centímetro cúbico kubikkcentimeter céntimo1 m s 1 eurocent 2 (hist) céntimo (mynt i Spania); no tengo ni un céntimo jeg har ikke et rødt øre céntimo2 m, céntima f adj hundredels

07/07/16 15:50


centinela centinela m/f s 1 (mil) vaktpost 2 overvåker, beskytter central1 m s (fotball) midtstopper central2 f s 1 kraftverk, kraftstasjon; central eólica vindkraftverk; central hidroeléctrica vannkraftverk; central nuclear kjernekraftverk 2 hovedkontor central3 adj sentral, i midten, hoved-, midt-; calefacción central sentralvarme [punto central] centralizar v20 sentralisere centrar v1 1 plassere i midtpunktet, sentrere 2 rette inn, konsentrere (lys, anstrengelser el.l.) [centrar la atención] centrarse v1 1 innrettes, sentreres 2 komme på føttene, komme i balanse; finne seg til rette (i en ny situasjon) céntrico m, céntrica f adj sentral; sentralt beliggende centrifugar v23 sentrifugere centro m s 1 sentrum, midtpunkt, kjerne; centro de gravedad tyngdepunkt 2 sentrum (i by) 3 fokus, brennpunkt 4 senter (for kultur, sport el.l.); centro comercial kjøpesenter [centro cultural] Centroamérica f s Mellom-Amerika ceñir v56 1 spenne/snøre rundt (livet); slutte tett rundt 2 omgi; omslutte ceñirse v56 innskrenke seg ceñirse a begrense seg til; holde seg til ceño m s mellomrom mellom øyenbrynene fruncir el ceño rynke pannen cepa f s 1 (bot) vinstokk 2 (fig) stamme, ætt; de buena cepa av god kvalitet; de pura cepa genuin; vaskeekte cepillar v1 1 børste 2 høvle (tre o.l.) 3 (dgl) flå 4 stjele, naske cepillarse v1 1 børste seg; cepillarse el pelo børste håret 2 (dgl) drepe, ta livet av 3 (dgl) stryke 4 (dgl) gjøre raskt ferdig, få unnagjort 5 (dgl) glefse i seg; bælje i seg 6 (vulg) ha samleie

Spansk skoleordbok_spno.indd 69

69

cereza cepillo m s 1 børste; cepillo de dientes tannbørste; cepillo del pelo hårbørste; cortar el pelo al cepillo snauklippe 2 høvel 3 kollektbøsse cera f s voks; cera de los oídos ørevoks cerámica f s keramikk cerca1 f s stakitt, stengsel; mur cerca2 adv nær, nær ved; i nærheten; nært forestående cerca de 1 i nærheten av; nær ved 2 nær ved å; nesten; estuvo cerca de morir ahogado han/hun var nær ved å drukne de (desde) cerca på nært hold cercanía f s nærhet cercanías omgivelser; tren de cercanías lokaltog cercano m, cercana f adj 1 nær, nært beliggende 2 nær, nært forestående 3 nær, nærstående; parientes cercanos nære slektninger cercar v27 1 innhegne 2 beleire, omringe cerciorarse v1 forsikre seg, skaffe seg visshet cerciorarse de forsikre seg om, skaffe seg visshet om cerco m s 1 ring, sirkel 2 omringing, beleiring; poner cerco a beleire; omringe 3 innhegning, stengsel cerda m s 1 svin, hunngris, purke 2 tagl, grisebust cerdo m s 1 svin; galte; hanngris 2 (dgl) snuskete person, slubbert; svin cereal m s kornsort cereales 1 korn 2 frokostblanding; müsli cerebro m s 1 hjerne 2 (fig) forstand ceremonia f s 1 seremoni 2 stas, prakt 3 høflighet, formalitet; sin ceremonias uten omsvøp; rett på sak 4 smiger cereza f s (bot) kirsebær

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


cerezo cerezo m s (bot) kirsebærtre cerilla f s fyrstikk cero1 m s 1 null 2 nullpunkt al cero snauklipt ser un cero a la izquierda (dgl) være et null; være en person som ikke regnes med cero2 bestemmerord (grunntall) null cerrado m, cerrada f adj 1 lukket, stengt; låst; nedlagt; a puerta cerrada bak lukkede dører 2 tett, sammenpresset; kompakt 3 overskyet [cielo cerrado] 4 enfoldig, dum 5 (om person) innesluttet, taus cerrado de mollera innskrenket; trangsynt cerradura f s lås cerrajero m, cerrajera f s låsesmed cerrar v8 1 stenge, stenge av, låse, lukke; cerrar la boca (el pico) være stille; holde kjeft; cerrar los ojos lukke øynene 2 føre sammen 3 slå sammen [cerrar el paraguas] 4 slå igjen [cerrar el libro] 5 klistre sammen [cerrar un sobre] 6 sperre (av) [cerrar una calle] 7 tette igjen; hindre 8 avslutte (f.eks. et møte) 9 stenge, nedlegge [cerrar una fábrica] 10 inngå (kontrakt, avtale) cerrarse v8 1 bli stengt; lukkes 2 skye over 3 (om sår) leges cerrazón f s 1 urimelighet, stahet 2 enfoldighet, dumhet cerro m s ås, høyde, fjellknatt cerrojo m s 1 lås; slå; echar el cerrojo låse 2 sikring (på skytevåpen) certamen m s konkurranse certeza f s sikkerhet, visshet certidumbre f s sikkerhet, visshet; overbevisning certificado1 m s attest, vitnesbyrd, sertifikat, bevis; certificado de defunción dødsattest certificado2 m, certificada f adj rekommandert (om postforsendelse) certificar v27 1 attestere, bekrefte, dokumentere (skriftlig) 2 rekommandere (postforsendelse)

Spansk skoleordbok_spno.indd 70

chancla

70

Cervantes m s spansk forfatter Cervantes Forfatteren Miguel de Cervantes Saavedra levde mellom 1547 og 1616. Cervantes er opphavsmann til en av verdenslitteraturens mest leste romaner, Don Quijote de la Mancha, en satire over den tidens populære ridderromantikk. cervecería f s 1 bryggeri 2 ≈ ølstue; ≈ kneipe cerveza f s øl; cerveza de barril fatøl cesar v1 opphøre, slutte; (om smerte) gå over; (om lyd) bli stille cesar de slutte (å); opphøre (å) sin cesar uavbrutt; i ett sett cese m s 1 opphør, avbrudd 2 avskjed (fra tjeneste); dar el cese (a) avskjedige césped m s gressmatte, gressplen; (sport) bane cesta f s kurv cesto m s (stor og) høy kurv; el cesto de la ropa sucia skittentøykurven chabacano m, chabacana f adj vulgær cháchara f s 1 småprat, skravl 2 (dgl) svada, ordflom 3 (latinamer) chácharas småting; kram chafar v1 1 knuse; klemme i stykker 2 (dgl) ødelegge, tilintetgjøre 3 (dgl) gjøre skuffet; sette til veggs; gjøre flau chafarse knuses chal m s sjal chalé m s, fl: chalés enebolig (med hage); chalé adosado rekkehus chaleco m s vest; chaleco antibalas skuddsikker vest; chaleco salvavidas flytevest; redningsvest chalet m s, fl: chalets → chalé chalupa f s sjalupp, liten båt chamaca f s (latinamer, dgl) jente, jentunge chamaco m s (latinamer, dgl) gutt, guttunge chamarra f s 1 (halvlang) jakke (av grovt tøy) 2 (latinamer) poncho (som brukes som teppe om natten) champán m s champagne champiñón m s sjampinjong chamuscar v27 svi, brenne (på overflaten) chamuscarse brenne (fast); bli svidd chancla f s utgått sko

07/07/16 15:50


chantaje chantaje m s utpressing chao interj ¡chao! ha det! chapa f s 1 plate, skive (av metall, tre); chapa ondulada bølgeblikkplate 2 kapsel (av metall) 3 beslag, metallbrikke; skilt 4 (latinamer) lås 5 (latinamer) nummerskilt (på bil) chapas spill der man bruker flaskekapsler å spille med chapado m, chapada f adj chapado a la antigua (om person) gammelmodig chaparro m, chaparra f adj (latinamer, om person) kort og kraftig chapotear v1 plaske chapucero1 m, chapucera f s 1 kløne, slurvete person 2 (latinamer, dgl) lurendreier, bedrager chapucero2 m, chapucera f adj 1 slurvete utført 2 (om person) slurvete, sluskete 3 (latinamer, dgl) upålitelig, som jukser chapuza f s 1 hastverksarbeid, makkverk 2 svart arbeid 3 (latinamer, dgl) juks chaqueta f s jakke, blazer charca f s vannansamling, stor dam, vannhull charco m s dam, vannpytt charla f s 1 (dgl) prat; passiar 2 (mindre formelt) kåseri charlar v1 prate; småprate; skravle; charlar por los codos prate hull i hodet på charlatán m, charlatana f s 1 pratmaker, skravlekopp 2 sladderaktig person, sladrekjerring 3 sjarlatan, kvakksalver charro1 m, charra f s person fra Salamanca (i Spania) charro2 m, charra f adj fra Salamanca (i Spania) chatarra f s 1 jernskrot 2 (dgl) skrap; gammelt skrot, søppelhaug [ese coche es una chatarra] 3 (dgl) småpenger chato m, chata f adj 1 middelmådig 2 (om person) kortvokst 3 (om gjenstand) flat, stump chau interj

Spansk skoleordbok_spno.indd 71

71

chimenea ¡chau! ha det! chaval m s (dgl) gutt chavales unger; smågutter; tenåringsgutter chavala f s (dgl) jente chavalas småjenter; tenåringsjenter che interj ¡che! hei du!; hei!; (for å påkalle oppmerksomhet) hallo der! checar v27 (latinamer) stemple inn (ut) (på arbeid) checo1 m, checa f s tsjekker checo2 m, checa f adj tsjekkisk; la República Checa Den tsjekkiske republikk chelo m s (mus) cello cheque m s sjekk chequear v1 1 undersøke, kontrollere, gå gjennom 2 (latinamer) veie (sjekke) inn (bagasje) chequearse gjennomgå legeundersøkelse chequera f s sjekkhefte chica f s 1 jente, jentunge 2 tjenestejente, hjemmehjelp chicha f s 1 innhold, substans 2 (barnespråk) kjøtt 3 (latinamer) maisbrennevin chicle m s tyggegummi chico1 m s 1 gutt, guttunge 2 barn chico2 m, chica f adj liten, kortvokst; for liten dejar chico (dgl) overgå; overskygge chiflado m, chiflada f adj (dgl) gal, sprø; estar chiflado por alguien/algo være gal etter noen/ noe chiflar v1 1 pipe, fløyte; plystre 2 (dgl) gjøre gal (sprø); me chiflan los helados jeg er helt gal etter is chiflarse 1 bli gal; bli sprø 2 forelske seg chiflido m s plystring Chile m s Chile chileno1 m, chilena f s chilener chileno2 m, chilena f adj chilensk chillar v1 skrike (opp); knirke chillido m s skrik; knirkende lyd chillón1 m, chillona f s skrikhals chillón2 m, chillona f adj 1 skrikende 2 (om lyd) hvinende 3 (om farger el.l.) grell chimenea f s skorstein; åpen ovn; grue

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


chimpancé chimpancé m s (zool) sjimpanse China f s Kina chinche1 m/f s plageånd; no seas chinche slutt å plage meg; la meg få være i fred chinche2 f s 1 lus; veggelus 2 tegnestift chino1 m, china f s kineser chino2 m, china f adj kinesisk Chipre m s Kypros chiquilla f s liten jente, jentunge; chiquillas småjenter chiquillo m s liten gutt, guttunge; chiquillos smågutter; småbarn chiquito m, chiquita f adj svært liten, knøttliten chiringuito m s kiosk; bod (for drikker og småretter) chiripa f s 1 hell 2 (fig) lykketreff chirriar v6 pipe, knirke, hvine; synge falskt chisme m s 1 baktalelse, sladder 2 (dgl, ofte fl) greie, dings, tingest, kram chismorrear v1 baktale, sladre chismoso m, chismosa f adj sladderaktig chispa f s 1 gnist 2 glans, skinn 3 fnugg, grann, smule; ni chispa ikke det grann echar chispas (dgl) være rasende chispear v1 1 gnistre; skinne; funkle 2 småregne, dugge chistar v1 prate; mukke; sin chistar uten å mukke chiste m s 1 vits, morsom historie 2 spøk; morsomhet chiva f s 1 (latinamer) fippskjegg 2 teppe, overbredsel chivato1 m s varsellampe; alarmklokke chivato2 m, chivata f s 1 angiver, tyster; sladrehank 2 geitekje chivo m, chiva f s geitekje (som ikke lenger dier) chivo expiatorio syndebukk estar como una chiva (dgl) være helt sprø chocante adj sjokkerende, støtende chocar v27 1 støte sammen, kollidere; (con med) chocar las copas skåle ved å klinke glassene sammen; chocar las manos håndhilse

Spansk skoleordbok_spno.indd 72

72

chupado 2 komme i krangel (con med) 3 ryke i tottene (con på) 4 stå i motsetning (con til) 5 opprøre, støte; forbause chocar las manos håndhilse chocho m, chocha f adj 1 senil 2 (dgl) tøvete; rørete chocho por, chocho con (dgl) tullete forelsket i; gal etter choclo m s (latinamer) maiskolbe chocolate m s 1 sjokolade; una tableta de chocolate en sjokoladeplate 2 (dgl) hasj chófer m, chofer m s (latinamer) sjåfør chomba f, chompa f s (latinamer) genser choque m s 1 sammenstøt; kollisjon; coche de choque radiobil (i fornøyelsespark) 2 (med) sjokk 3 disputt; krangel 4 (mil) trefning chorizo m s chorizo (sterkt krydret pølse) chorro m s 1 strøm, flyt 2 stråle 3 (fig) strøm, skur a chorros i stride strømmer; i massevis chovinista m/f s sjåvinist choza f s hytte (med halmtak) chubasco m s 1 regnbyge, regnskur 2 (fig) (midlertidig) prøvelse, motgang chueco m, chueca f adj 1 (latinamer) hjulbeint 2 skjev, vridd 3 venstrehendt 4 upålitelig, skummel chuleta1 m/f s (dgl) frekk, fremfusende person chuleta2 f s 1 (matlagn) kotelett; chuleta de cerdo svinekotelett 2 (dgl) fuskelapp 3 (dgl) ørefik chulo1 m s hallik chulo2 m, chula f s 1 frekk, overlegen person 2 typisk madridborger (fra bestemte bydeler) chulo3 m, chula f adj 1 (om person) frekk, frimodig; morsom, slagferdig 2 (dgl) stilig; flott chupado m, chupada f adj 1 (dgl) avmagret, spinkel; (om kinn) innfallen

07/07/16 15:50


chupar 2 (dgl) lett, enkel (om prøve o.l.) 3 (latinamer) full, beruset chupar v1 1 suge inn; suge ut; suge på 2 absorbere, suge til seg 3 (dgl) legge beslag på 4 (latinamer) drikke (alkohol) chupete m s 1 narresmokk 2 (latinamer) kjærlighet på pinne chupón1 m s 1 (latinamer) tåteflaske 2 narresmokk chupón2 m, chupona f s 1 parasitt; snyltegjest 2 (sport) spiller som legger beslag på ballen churrasco m s kjøtt stekt på glørne, grillet kjøtt chusma f s (neds) pakk, pøbel, berme chutar v1 (fotball) skyte chutarse sette et skudd (ta narkotika med sprøyte) Cía. fork (forkortelse for compañía) ciberespacio m s cyberspace cicatriz f s arr cicatrizar v20 1 (få til å) leges 2 (fig) få til å glemme; komme over cicatrizarse leges; arre seg cíclico m, cíclica f adj syklisk, som forekommer regelmessig ciclismo m s sykling; sykkelsport ciclista m/f s syklist; konkurransesyklist ciclo m s 1 syklus, kretsløp 2 serie, rekke (av kulturelle tilstelninger) ciclomotor m s moped ciclón m s 1 syklon; virvelstorm 2 (fig) virvelvind, stormvind ciego m, ciega f adj 1 blind, synshemmet 2 blendet 3 (fig) forblindet; blind a ciegas i blinde; uten kunnskap (om et spørsmål) intestino ciego blindtarm cielo m s 1 himmel; a cielo abierto under åpen himmel 2 (til el. om person) elskling, skatt cielo raso himling; tak (inne i hus) ciempiés m s, likt i fl 1 (zool) tusenbein 2 (dgl) makkverk, slurvete utført arbeid

Spansk skoleordbok_spno.indd 73

73

cimentar cien bestemmerord (grunntall) hundre; la página cien side hundre; cien por cien hundre prosent [cien mil euros]; [cien veces] ciencia f s 1 vitenskap; ciencias políticas statsvitenskap 2 kunnskap, viten ciencia ficción science fiction científico1 m, científica f s vitenskapsmann, forsker científico2 m, científica f adj vitenskapelig ciento bestemmerord (grunntall) hundre [ciento veinticuatro participantes]; jf. cien cientos de hundrevis tanto por ciento prosent; prosentsats; el 8 por ciento de los votos 8 prosent av stemmene cierre m s 1 stenging; avsperring; avstenging; cierre patronal lockout 2 lås, lukkeanordning [cierre relámpago] 3 (latinamer) glidelås 4 stengsel, innhegning 5 siste frist; deadline (til avis) cierto m, cierta f adj 1 sann, riktig, sikker; es cierto det er sant (riktig) 2 (en) viss (ikke nærmere bestemt) [cierto día]; un hombre de cierta edad en litt eldre mann; en cierto modo på sett og vis; i en viss grad; hasta cierto punto til et visst punkt ¿cierto? ikke sant?; eller hva? estar en lo cierto ha rett por cierto forresten ciervo m, cierva f s (zool) kronhjort cifra f s 1 siffer, tall 2 sum cigala f s (zool) sjøkreps cigarra f s sikade (insekt) cigarrillo m s sigarett cigarro m s 1 sigar 2 (latinamer) sigarett cigüeña f s (zool) stork cilantro m s (bot) koriander cilíndrico m, cilíndrica f adj sylindrisk, sylinderformet cilindro m s 1 sylinder, valse, rulle; trommel 2 sylinderformet gjenstand cima f s topp, spiss; la cima de un monte en fjelltopp; estaba en la cima de su carrera han/ hun sto på toppen av sin karriere cimentar v8 1 (bygn) legge grunnmur til 2 (fig) befeste, styrke

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


cimientos cimientos m(fl s grunnmur cinc m s (miner) sink cincelar v1 meisle, hugge ut; siselere cinco1 bestemmerord (grunntall) fem no tener ni cinco være helt blakk cinco2 adj (ordenstall) femte cincuenta1 bestemmerord (grunntall) femti cincuenta2 adj (ordenstall) femtiende cine m s 1 film, filmkunst 2 kino, kinosal de cine (dgl) fantastisk cineasta m/f s 1 filmskaper; filmregissør 2 filmskuespiller cínico m, cínica f adj kynisk cinismo m s kynisme cinta f s 1 bånd; cinta adhesiva tape; cinta métrica målebånd; cinta transportadora transportbånd 2 film cintura f s midje, liv, beltested; belte meter a alguién en cintura (dgl) bringe noen til fornuft cinturón m s belte; cinturón de seguridad sikkerhetsbelte; apretarse el cinturón (fig) stramme inn livremmen ciprés m s (bot) sypress circo m s sirkus; una función de circo en sirkusforestilling circuito m s 1 bane 2 kretsløp, runde corto circuito kortslutning circulación f s 1 sirkulasjon, omløp; poner en circulación sette i omløp; retirar de la circulación trekke inn; la circulación de la sangre blodomløpet 2 trafikk circular1 v1 1 sirkulere, gå rundt 2 bevege seg, kjøre, ferdes; peatón, circula por tu izquierda fotgjengere, hold til venstre 3 sirkulere, spres, være i omløp; circulan rumores det går rykter circular2 adj sirkelformet, rund círculo m s 1 sirkel, ring; círculo vicioso ond sirkel; en círculo i sirkel 2 klubb, forening 3 krets, gruppe circuncisión f s (relig) omskjæring circundante adj som ligger rundt circunferencia f s (geom) omkrets, periferi circunscribir v39 begrense, innskrenke

Spansk skoleordbok_spno.indd 74

74

civil circunscribirse a begrense seg til; holde seg til circunscripción f s 1 begrensning, innskrenkning 2 forvaltningsområde, distrikt; circunscripción electoral valgkrets circunspecto m, circunspecta f adj forsiktig, varsom circunstancia f s, ofte fl omstendighet, forhold circunstancial adj avhengig av omstendighetene; på grunn av en tilfeldighet complemento circunstancial (gram) adverbial circunvalación f s omringning, omdreining (runde) rundt (noe) carretera de circunvalación ringvei (rundt en by) cirio m s 1 (langt og tykt) vokslys, alterlys 2 (dgl) ståk, rabalder; armar un cirio bråke; stelle i stand bråk ciruela f s (bot) plomme; ciruela pasa sviske cirugía f s kirurgi [cirugía plástica]; cirugía estética kosmetisk kirurgi cirujano m, cirujana f s kirurg cisco m s 1 kullbit; opphakket kull 2 (dgl) oppstandelse, rabalder hacer cisco slå i stykker; knuse cisterna f s 1 cisterne, vannbeholder 2 reservoar, tank cistitis f s (med) blærekatarr cita f s 1 møte, treff 2 sitat citar v1 1 avtale møte med, innkalle til møte, stevne (for domstol) 2 sitere, nevne; referere cítrico m s 1 sitrusfrukt 2 sitrustre ciudad f s by; ciudad deportiva idrettsanlegg; ciudad universitaria universitetsområde ciudadano m, ciudadana f s 1 byborger, byboer 2 statsborger, samfunnsborger cívico m, cívica f adj borger-; borgerlig; sivilcivil adj 1 by2 borger-; guerra civil borgerkrig 3 sivil (ikke militær) 4 borgerlig (ikke kirkelig); estado civil

07/07/16 15:50


civilización sivilstand; registro civil folkeregister civilización f s sivilisasjon, kultur civismo m s 1 (god) samfunnsånd 2 belevenhet, høflighet cizaña f s splid, uenighet; sembrar (meter) cizaña så splid; stifte uenighet clamor m s 1 skrik, rop; larm 2 klage, klagerop clan m s 1 klan 2 gruppe, gjeng clandestino m, clandestina f adj skjult, hemmelig, illegal, smug-; underjordisk clara f s 1 eggehvite 2 øl med limonade claridad f s 1 lys, lysskinn 2 (fig) skarphet; klarhet, tydelighet; con claridad tydelig (og klart) 3 renhet, klarhet [la claridad del agua] clarificar v27 1 klargjøre, tydeliggjøre 2 få til å klarne, klare clarificarse klarne; bli tydelig; bli klar clarinete1 m s klarinett clarinete2 m/f s klarinettist clarividente adj 1 klarsynt, skarpsindig 2 synsk claro1 m s 1 lysning [claro del bosque] 2 lysskinn, lyst felt; nubes y claros skiftende skydekke; claro de luna måneskinn claro2 m, clara f adj 1 lys 2 klar, tydelig; dejar claro gjøre klart (tydelig); poner en claro klargjøre; sacar en claro oppfatte; få frem (av samtale o.l.) 3 (om person) tydelig, endefrem 4 klar, ren 5 svak, tynn [café claro] 6 skyfri 7 (om stemme) lys, ren claro3 adv rett på sak, åpent [hablar claro] ¡claro! javisst!; selvfølgelig! ¡claro que no! såvisst ikke!; absolutt ikke! clase f s 1 klasse; sort; kategori; de toda clase av alle slag 2 (skole)klasse; årskull 3 klasserom 4 undervisningstime; forelesning; dar clase undervise

Spansk skoleordbok_spno.indd 75

75

clavija 5 samfunnsklasse; clase alta overklasse; clase baja underklasse; clase media middelklasse; clase trabajadora arbeiderklasse 6 (fig) klasse, stil clásico1 m, clásica f s klassiker clásico2 m, clásica f adj klassisk clasificación f s 1 klassifisering, inndeling i klasser 2 (sport) uttak, plassering i klasse (gruppe) clasificar v27 1 klassifisere, inndele i klasser; sortere 2 (sport) plassere i klasse (gruppe), ta ut clasificarse (sport) plassere seg; kvalifisere seg claudicar v27 gi etter; gjøre unntak claudicar de gi etter for; gjøre unntak fra claustro m s 1 kloster, klostertilværelse 2 kollegium (på universitet, skole) claustrofobia f s klaustrofobi, angst for lukkede rom cláusula f s 1 klausul, forbehold, betingelse; bestemmelse 2 (gram) setning, periode clausurar v1 1 avslutte (høytidelig) 2 stenge, lukke (for godt) (om f.eks. restaurant) clavado m, clavada f adj 1 fast, urørlig 2 nøyaktig, punktlig; llegó a las siete clavadas han/hun kom på slaget syv quedarse clavado bråstanse; bli målløs ser clavado a være svært lik; es clavada a su padre hun er sin far opp av dage clavar v1 1 slå i spiker, spikre opp (fast), nagle, hefte; clavar la mirada en stirre på 2 (fig) feste 3 lure, føre bak lyset clave1 m s (mus) cembalo clave2 f s 1 kode; kodeord; kode, nøkkel; palabra clave passord 2 fasit, løsning 3 (mus) nøkkel; clave de fa f-nøkkel; bassnøkkel; clave de sol g-nøkkel clavel m s (bot) nellik (blomst) clavícula f s (anat) kravebein clavija f s 1 stift, plugg 2 stikkontakt apretarle a alguien las clavijas presse noen til å gjøre noe

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


clavo clavo m s 1 spiker, nagle, stift; plugg 2 kryddernellik agarrarse a un clavo ardiendo gripe etter et halmstrå dar en el clavo treffe spikeren på hodet no dar/pegar ni clavo ikke gjøre det skapte grann claxon m s, fl: cláxones (bil) signalhorn clemencia f s mildhet, nåde; pedir clemencia be om nåde clementina f s (bot) klementin clerical adj geistlig, klerikal clérigo m s prest clero m s presteskap cliché m s klisjé cliente m/f s kunde, klient, gjest [los clientes de un hotel] clientes kundekrets; klientell clientela f s kundekrets, klientell, kunder; gjester (på kafé, hotell o.l.) clima m s klima climatizado m, climatizada f adj som har luftkondisjonering climatizar v20 klimatisere; bruke klimaanlegg clímax m s klimaks, kulminasjon clínica f s (privat) sykehus, klinikk clínico1 m, clínica f s kliniker clínico2 m, clínica f adj klinisk clip m s 1 binders 2 klips; unos pendientes de clip et par øreklips 3 (film)trailer 4 musikkvideo clonar v1 (biol) klone cloro m s (kjem) klor clóset m, closet m s (latinamer) innebygget klesskap club m s, fl: clubs, clubes 1 forening, klubb, selskap 2 klubb, underholdningslokale coagulación f s koagulasjon coalición f s koalisjon, sammenslutning coartada f s (jur) alibi coba f s smiger dar coba a alguien innsmigre seg hos noen cobarde adj feig, ynkelig cobardía f s feighet cobaya m/f s 1 marsvin 2 (fig) forsøkskanin cobertizo m s 1 skjul, skur, hytte 2 halvtak

Spansk skoleordbok_spno.indd 76

76

cocido cobertor m s sengeteppe, ullteppe cobertura f s 1 lokk, dekken 2 dekning (på konto o.l.) 3 beskyttelse, støtte 4 overtrekk; teppe 5 dekning (av nyheter o.l.) cobija f s (latinamer) ullteppe; sengeklær cobijar v1 innlosjere, gi et fristed til; gi beskyttelse til cobijarse en 1 skaffe seg tak over hodet hos 2 søke beskyttelse hos; søke ly hos; søke støtte hos; søke hjelp hos cobrar v1 1 innkassere, få (ta) betalt; inndrive; løse inn; cóbrenos, por favor; ¿nos cobra? kan vi få betale? 2 få tilbake, ta tilbake; cobrar aliento få tilbake pusten 3 (dgl) få igjen; ¡vas a cobrar! det skal du få igjen! cobrarse kreve; cobrarse muchas vidas (víctimas) kreve mange liv (ofre) cobre m s (miner) kobber cobres (mus) messinginstrumenter cobro m s innkassering; innløsing (av sjekk o.l.); inndriving, inkasso; a cobro revertido (på telefon) mottakeren betaler; noteringsoverføring coca f s (slang) kokain cocaína f s kokain cocción f s 1 koking 2 steking (i ovn) 3 brenning (av teglstein o.l.) cocer v13/v21 1 koke 2 steke (i ovn) 3 brenne (keramikk o.l.) cocerse v13/v21 1 (om intriger) kokes sammen 2 (dgl) svette sterkt, koke (av varme) 3 (dgl) bli full coche m s 1 bil; coche de alquiler leiebil; ir en coche kjøre bil 2 jernbanevogn; coche cama sovevogn 3 vogn, kjerre; coche de caballos hest og vogn cochera m s bussgarasje; garasje cochero m s kusk cochino1 m, cochina f s svin, gris cochino2 m, cochina f adj grisete, skitten cocido1 m s (matlagn) gryte (med kjøtt, kikerter, flesk og grønnsaker) cocido2 m, cocida f adj 1 kokt

07/07/16 15:50


herab-

cociente 2 (dgl) full, beruset cociente m s (matte) kvotient cocina f s 1 kjøkken 2 komfyr [cocina de gas] 3 kokekunst; kjøkken [la cocina italiana]; libro de cocina kokebok cocinar v1 1 lage mat 2 tilberede, gjøre i stand 3 (dgl) koke sammen cocinero m, cocinera f s kokk; kokke coco m s 1 kokosnøtt; kokosmasse 2 (dgl) knoll; hode; comerse el coco gruble dypt cóctel m s 1 cocktail 2 cocktailselskap codazo m s dytt (støt) med albuen; abrirse paso a codazos albue seg frem codearse v1 omgås på like fot codicia f s 1 grådighet, griskhet 2 begjær, attrå codiciar v1 begjære, ettertrakte codicioso m, codiciosa f adj grådig, begjærlig código m s 1 (jur) lovsamling, lovbok; código civil sivilrett; código penal straffelov 2 allmenne regler (innenfor bestemt område); código de la circulación trafikkreglene 3 kode, kodenummer; código postal postnummer; código de barras strekkode codo m s 1 albue; codo con (a) codo side ved side; empinar el codo drikke tett; gå på fylla; hablar por los codos (dgl) la munnen gå 2 (på dyr) overdel av forben, bog, bogparti codorniz f s, fl: codornices (zool) vaktel coetáneo m, coetánea f adj jevnaldrende, samtidig coexistir v3 forekomme samtidig, sameksistere cofradía f s 1 broderskap, religiøs sammenslutning 2 gilde, laug cofre m s kiste; koffert; skatoll; skrin coger v25 1 ta [coger un taxi] 2 gripe (tak i), fange (inn, opp) 3 skaffe; få tak i; he cogido entradas para esta noche jeg har skaffet billetter til i kveld 4 plukke, samle, høste (blomster, frukt o.l.) 5 pågripe; få tak i 6 overraske, overrumple

Spansk skoleordbok_spno.indd 77

77

colaboración 7 pådra seg (f.eks. forkjølelse); coger una borrachera bli full; coger frío bli kald; coger el sueño sovne 8 stange (med horn) 9 oppfatte 10 fatte, begripe 11 (dgl) oppta (plass) cogerse v25 1 pådra seg, få seg; bli; cogerse una borrachera drikke seg full 2 klemme; se cogió los dedos con la puerta han/ hun klemte fingrene sine i døren cogerse a gripe tak i; klamre seg fast i cogido adj som holder fast i; cogidos de la mano hand i hand cohabitar v1 leve sammen; bo sammen (som ektepar uten å være gift) cohecho m s bestikkelse, forsøk på bestikkelse (til en offentlig ansatt person) coherencia f s sammenheng, forbindelse; logikk coherente adj sammenhengende; logisk cohesión f s sammenhold, sammenheng cohete m s fyrverkeri, rakett; cohete espacial romrakett cohibir v3 undertrykke; hemme cohibirse holde seg tilbake; føle seg hemmet coima f s (latinamer) bestikkelse coincidencia f s 1 overensstemmelse 2 sammentreff, tilfeldighet, slump; por pura coincidencia av en (ren) tilfeldighet coincidir v3 1 sammenfalle, stemme overens 2 støte sammen 3 være overens cojear v1 1 halte, hinke 2 (om møbel) bikke, stå ustødig cojín m s pyntepute, sofapute cojo m, coja f adj 1 halt; hinkende 2 (om møbel) ustø, vinglete 3 (fig) haltende cola1 f s lim [cola de carpintero] no pegar ni con cola passe dårlig sammen cola2 f s 1 hale, stjert; cola (de caballo) hestehale (frisyre) 2 bakre del, slep, tilhenger 3 kø; hay mucha cola det er lang kø; hacer cola stå i kø 4 (dgl) penis colaboración f s 1 samarbeid, samvirke; en colaboración con i

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


colaborador samarbeid med 2 medvirkning; bidrag colaborador m, colaboradora f s medarbeider colaborar v1 1 samarbeide, arbeide sammen 2 medvirke, bidra colapso m s 1 kollaps, sammenbrudd 2 stopp (i f.eks. trafikk) colar v12 1 sile, filtrere, mose 2 (dgl) smyge forbi; smugle inn 3 (dgl) stappe (føre, kaste) inn colarse v12 1 (dgl) smette inn, smyge seg inn 2 drikke vin 3 trenge seg foran (i kø) 4 dumme seg ut, gjøre en dårlig figur colarse por være stormende forelsket i colchón m s 1 madrass; colchón de muelles springmadrass 2 mykt dekke (av noe) cole m s (dgl) undervisning; mañana no hay cole vi har fri i morgen colección f s samling, kolleksjon coleccionar v1 samle (på) coleccionista m/f s samler colecta f s innsamling, kollekt colectivo1 m s 1 kollektiv 2 (latinamer) buss; samletaxi colectivo2 m, colectiva f adj kollektiv, felles; billete colectivo gruppebillett colega m/f s 1 kollega 2 (dgl) kompis, kamerat colegial m, colegiala f s skolegutt; skolejente colegiales skolebarn; skoleungdommer colegio m s 1 (oftest privat) skole; grunnskole 2 yrkesorganisasjon; interesseorganisasjon; colegio médico (de médicos) legeforening colegio electoral valglokale cólera1 m s (med) kolera cólera2 f s raseri, sinne, ilske; montar en cólera gå i taket av sinne colesterol m s kolesterol colgante adj hengende, henge- [puente colgante] colgar v12/v23 1 henge; henge opp 2 henge ned 3 legge på (telefonrøret) 4 (dgl) henge (som henrettelse)

Spansk skoleordbok_spno.indd 78

78

coloquial 5 (dgl) forlate, legge på hylla (yrke, hobby o.l.) 6 (dgl) tilskrive, beskylde for 7 (dgl) stryke (til eksamen, prøve o.l.) colgarse v12/v23 1 (dgl) henge seg 2 bli avhengig (av narkotika) 3 (om datamaskin) henge seg opp colgarse de alguien henge etter noen; henge i skjørtene på noen colibrí m s, fl: colibrís, colibríes (zool) kolibri cólico m s (med) kolikk, mageknip coliflor f s (bot) blomkål colilla f s sigarettstump colindante adj tilgrensende collar m s halsbånd; halskjede colmar v1 1 (litt) fylle (til randen) 2 overvelde, overøse 3 oppfylle fullstendig (forventning, ønske el.l.) colmena f s 1 bikube 2 (fig) maurtue colmillo m s 1 hjørnetann 2 støttann (på f.eks. elefant); huggtann colmo m s 1 topp; para colmo på toppen av det hele 2 høyeste grad, toppunkt; esto es el colmo (fig) det er toppen; det var det verste colocar v27 1 plassere, sette, stille, legge 2 gi noen arbeid, skaffe noen arbeid, ansette colocarse v27 1 stille seg; plassere seg 2 skaffe seg arbeid 3 (dgl) bli beruset/omtåket (av alkohol); bli påvirket/høy (av narkotika) Colombia f s Colombia colombiano1 m, colombiana f s colombianer colombiano2 m, colombiana f adj colombiansk Colón m s Columbus colonia f s 1 koloni, nybyggersamfunn 2 gruppe av hus 3 (biol, zool) samfunn colonial adj koloni-; el período colonial kolonitiden colonización f s kolonisasjon, kolonisering colonizar v20 kolonisere coloquial adj 1 hverdagslig, hverdags- [lenguaje coloquial] 2 talespråklig [expresión coloquial]

07/07/16 15:50


coloquio coloquio m s 1 (lett) samtale, konversasjon; kollokvium 2 debatt, diskusjon; paneldebatt color m s farge, kulør dar color a (fig) gi liv til; sette farge på de color kulørt; (om person) farget de color de rosa (fig) rosenrødt en color i farger; fargecolorado m, colorada f adj (høy)rød; poner(se) colorado rødme colorante m s farge, fargestoff colorear v1 1 farge; fargelegge 2 (om frukt) modne, få farge colorete m s rouge colorido m s 1 farge, fargetone 2 livfullhet, uttrykksfullhet colosal adj 1 enorm, kolossal 2 fantastisk, utrolig columna f s 1 søyle, pillar 2 kolonne, spalte; columna vertebral ryggrad columnista m/f s spaltist columpiar v1 gynge, dytte på (noen som sitter på en huske) columpiarse v1 1 gynge 2 (dgl) ta feil, dumme seg ut columpio m s gynge, huske colza f s (bot) raps coma1 m s (med) koma; entrar en coma falle i koma coma2 f s komma; kommategn; punto y coma semikolon sin faltar una coma nøyaktig; med alle detaljer comadre f s 1 gudmor til ens barn 2 mor til ens gudbarn 3 (latinamer, dgl) nær venninne comandante m s 1 (mil) befalshaver, kommandant 2 (mil) major 3 (fly) kaptein comarca f s område, region, egn combate m s 1 strid, kamp 2 (sport) kamp, match [combate de boxeo] fuera de combate slått ut combatir v3 1 stride, kjempe 2 bekjempe combinación f s 1 kombinasjon; sammensetning

Spansk skoleordbok_spno.indd 79

79

comercio 2 plan, utregning 3 (trafikk) forbindelse 4 underkjole combinada f s (sport) kombinertkonkurranse combinado m s 1 kombinasjon, forening 2 (sport) lag sammensatt for en spesiell anledning 3 drink, cocktail combinar v1 1 kombinere, sette sammen 2 passe sammen combustible m s brensel combustión f s forbrenning comedia f s 1 komedie, lystspill; teaterstykke; hacer (la) comedia (fig) spille teater; gjøre seg til 2 komikk; komisk situasjon (hendelse) 3 (fig) farse, parodi comedianta f s skuespillerinne comediante m s 1 skuespiller 2 (fig) hykler, lurendreier comedirse v18 være tilbakeholden (forsiktig) comedor m s 1 spiserom, spisesal 2 spisestuemøbler 3 kafeteria; kantine; enklere restaurant comensal m/f s gjest til bords, spisegjest comentar v1 kommentere, uttale seg om, snakke om; nevne comentario m s 1 kommentar, uttalelse 2 forklaring, tolkning comentarista m/f s kommentator comenzar v8/v20 1 (på)begynne, innlede 2 begynne, starte; comenzó a llover det begynte å regne comer v2 1 spise 2 spise lunsj 3 tære på, angripe; ødelegge dar de comer mate; forsørge comercial adj 1 kommersiell, butikk-; actividad comercial handel [centro comercial] 2 salgbar comercializar v20 selge, markedsføre comerciante m/f s forretningsmann; forretningskvinne; butikkinnehaver comercio m s 1 handel; forretninger; comercio exterior utenrikshandel 2 forretning, butikk

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


comerse el comercio 1 varehandel 2 de forretningsdrivende; kjøpmennene comerse v2 1 spise opp, gjøre slutt på, gjøre av med 2 utelate, ikke uttale comestible adj spiselig, som kan spises comestibles m s, fl matvarer, næringsmidler cometa1 m s (astron) komet cometa2 f s papirdrage cometer v2 begå, forøve cometido m s 1 oppdrag, oppgave 2 plikt, pålegg comezón f s 1 kløe 2 (fig) sterkt ønske cómic m s, fl: cómics 1 tegneserie 2 tegneseriehefte cómica f s (komedie)skuespillerinne cómico1 m, cómica f s komiker cómico2 m, cómica f adj 1 komedie- [actriz cómica] 2 komisk, morsom comida f s 1 mat; comida rápida hurtigmat; hacer (la) comida lage mat 2 måltid, lunsj comienzo m s start, begynnelse a comienzos de i begynnelsen av dar comienzo a algo innlede noe comillas f s, fl anførselstegn entre comillas i anførselstegn comisaría f s politistasjon; kommissariat (embete) comisario m, comisaria f s kommissær (tjenstemann med overvåkende funksjon) comisario de policía politimester comisario de la Comisión Europea (i EU) kommisjonsmedlem; medlem av kommisjonen; (dgl) kommisjonær comisión f s 1 kommisjon, godtgjørelse, provisjon 2 kommisjon; komité; Comisión Europea EU-kommisjonen 3 utvalg, nemnd 4 oppdrag 5 utøvelse comité m s komité, utvalg como adv, subjunksjon 1 (om sammenligning og likhet) (slik) som; liksom; como se sabe som kjent; es así como se hace det er slik man gjør det; está como atontado han virker helt borte

Spansk skoleordbok_spno.indd 80

80

compañía 2 (dgl) nesten (som), omtrent; como a las seis ved sekstiden 3 (om årsak) ettersom; fordi; como hay tanta prisa, tomamos un taxi ettersom det haster slik, så tar vi en taxi 4 (+ konjunktiv) om, i tilfelle; como te portes mal, te echo de aquí om du oppfører deg dårlig, så kaster jeg deg ut como si (+ konjunktiv) som om; me trata como si fuera un niño han/hun behandler meg som om jeg skulle være et barn cómo adv 1 (i direkte og indirekte spørsmål) hvordan; ¿cómo estás? hvordan har du det? 2 hva; ¿cómo? hva sa du?; ¿cómo se llama? hva heter han/hun?; hva heter De? 3 (i utrop) hva 4 så 5 som; ¡cómo llueve! som det regner! ¡cómo no! selvfølgelig!; skulle bare mangle! cómoda f s kommode comodidad f s 1 velbefinnende, trivsel 2 bekvemmelighet comodidades bekvemmeligheter; fasiliteter cómodo m, cómoda f adj 1 bekvem, komfortabel 2 enkel, lett 3 (dgl) lat, bekvemmelig anlagt estar cómodo ha det bekvemt; ligge godt; sitte godt compacto1 m s 1 CD (plate) 2 bærbar CD-spiller med radio compacto2 m, compacta f adj kompakt compadecer v35 føle med, ha medfølelse med compadecerse vise medfølelse compadre m s 1 fadder til ens barn; gudfar til ens barn; far til ens gudbarn 2 (dgl) kompis, kamerat compaginar v1 1 sette sammen, sammenstille 2 forene, kombinere compaginarse con gå, passe (godt) sammen med; stemme overens med compañero m, compañera f s 1 kamerat, kompis; medspiller, makker; kollega 2 kjæreste 3 make, motstykke (den ene delen av noe som danner et par) compañía f s 1 selskap; følgesvenn; en compañía de i selskap med

07/07/16 15:50


hinunter comparación 2 sammenslutning, selskap 3 selskap, bedrift 4 teaterselskap, danseensemble (o.l.) 5 (mil) kompani comparación f s 1 sammenligning 2 lignelse (i tekst el tale) comparar v1 sammenligne comparecer v35 1 (jur) møte frem (for domstol el. myndighet) 2 dukke opp (innfinne seg) (sent, uventet el. ulovlig) compartir v3 dele; comparto el piso con una amiga jeg deler leilighet med en venninne compás m s 1 passer 2 takt, rytme; taktslag; llevar el compás holde takten; marcar el compás slå takten compás de espera avbrudd compasión f s medlidenhet, medfølelse; sin compasión ubarmhjertig compatibilidad f s forenlighet compatible adj forenlig compatriota m/f s landsmann compendio m s kompendium, kortfattet håndbok, sammendrag compenetrarse v1 1 (om partikler o.l.) trenge inn i hverandre, blandes 2 forstå hverandre, tenke (føle) på samme måte compensación f s kompensasjon, erstatning; godtgjørelse en compensación til gjengjeld; som erstatning compensar v1 1 kompensere, oppveie; erstatte, godtgjøre 2 være (bryet) verd competencia f s 1 konkurranse, tevling 2 kompetanse, autorisasjon, berettigelse la competencia konkurrentene competente adj 1 kompetent, berettiget; la autoridad competente ansvarlig myndighet 2 kompetent, skikket, dyktig competición f s 1 konkurranse 2 kamp, stevne competidor m, competidora f adj konkurrerende competir v18 konkurrere, tevle; compiten por el premio de konkurrerer om premien competir con konkurrere med, tevle med poder competir con kunne måle seg med

Spansk skoleordbok_spno.indd 81

81

componer competitivo m, competitiva f adj 1 konkurranse-; capacidad competitiva konkurransekraft 2 konkurransedyktig compinche m/f s (dgl) kompis, kamerat complacencia f s tilfredsstillelse, behag, fornøyelse; velvilje, imøtekommenhet complacer v49 1 tilfredsstille, behage; nos complace invitarle a … vi har gleden av å invitere Dem til ... 2 imøtekomme complacerse en finne glede i (å); glede seg til (å) complaciente adj forekommende, imøtekommende complejidad f s kompleksitet complejo1 m s 1 sammensetning, forening 2 (bygnings)kompleks, anlegg 3 (psykol) kompleks; complejo de inferioridad mindreverdighetskompleks complejo2 m, compleja f adj 1 sammensatt, kompleks 2 komplisert, innviklet complementar v1 utfylle, komplettere, supplere complementarse utfylle hverandre complemento m s utfylling, tillegg; tilbehør; complemento salarial lønnstillegg completar v1 1 komplettere; sluttføre, fullføre 2 gjøre fullstendig completo m, completa f adj 1 komplett, fullstendig; por completo fullstendig; helt og holdent 2 perfekt, fullkomment 3 absolutt, fullt ut 4 fullsatt complicación f s komplikasjon, forvikling complicado m, complicada f adj komplisert, innviklet complicado en involvert i complicar v27 1 komplisere, gjøre vanskelig (innviklet) 2 trekke inn, involvere cómplice m/f s medskyldig, medhjelper (ved forbrytelse) complicidad f s delaktighet (i forbrytelse); medskyldighet componente m s komponent, bestanddel; ingrediens, innslag componer v51 1 sette sammen, sammenstille 2 danne, utgjøre 3 utarbeide, skrive; forfatte; komponere

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


componerse componerse v51 1 gjøre seg fin; pynte seg 2 (latinamer) arte seg componerse de bestå av componérselas klare seg (selv); ordne seg comportamiento m s oppførsel, atferd comportarse v1 oppføre seg; bære seg at composición f s 1 (mus, kunst) komposisjon 2 sammenstilling, sammensetning 3 stil; skolestil compositor m, compositora f s komponist compra f s 1 innkjøp; compra a plazos avbetalingskjøp; hacer la compra (gå og) handle; ir/salir de compras gå ut og handle; gå på innkjøpsrunde 2 kjøpt vare comprar v1 kjøpe (inn) comprender v2 1 omfatte, innbefatte 2 begripe, fatte; forstå; hacerse comprender gjøre seg forstått comprenderse forstå hverandre comprensión f s 1 fatteevne, forstand 2 forståelse comprensivo m, comprensiva f adj 1 forståelsesfull 2 som omfatter, som inneholder comprimir v3 presse sammen, komprimere comprobación f s kontroll, granskning, test, bevis comprobar v12 kontrollere, granske, verifisere, bekrefte comprometer v2 1 trekke inn, involvere; kompromittere 2 utsette for fare, blottstille 3 bringe i vanry, stille i et dårlig lys comprometerse v2 1 bli involvert; kompromitteres 2 påta seg, love å gjøre 3 forlove seg 4 ta parti (stilling) compromiso m s 1 avtale, overenskomst, forpliktelse 2 vanskelighet, besværlig situasjon 3 forlovelse 4 kompromiss compuesto m, compuesta f adj sammensatt estar compuesto de være sammensatt av; bestå av computación f s 1 (latinamer) databehandling, data, datateknikk 2 → cómputo

Spansk skoleordbok_spno.indd 82

82

comunión computador m, computadora f s (latinamer) datamaskin computador I Spania er det vanligste ordet for datamaskin ordenador. I Latin-Amerika sier man oftest computadora. computar v1 1 beregne, kalkulere 2 regne som; regne med computerizar v20 behandle med datamaskin cómputo m s beregning; kalkyle, utregning comulgar v23 gå til nattverd comulgar con dele noens oppfatning común adj 1 felles, allmenn; de común acuerdo enstemmig; común a felles for; en común sammen; i fellesskap 2 vanlig, allmenn; común y corriente helt vanlig; sentido común sunn fornuft 3 enklere [un vino común] común Legg merke til at común betyr vanlig, allmenn. Den omtrentlige parallellen til det norske kommune er i Spania municipio og i LatinAmerika comuna. comuna f s 1 kollektiv 2 (latinamer) kommune comunicación f s 1 kommunikasjon, forbindelse; medios de comunicación (masse)media; comunicaciones samferdsel; kommunikasjoner 2 meddelelse; skrivelse 3 kortere avhandling comunicar v27 1 meddele, tilkjennegi 2 forbinde, sette i forbindelse med hverandre 3 (om telefon) være opptatt; está comunicando det er opptatt; det kommer opptattsignal comunicarse ha kontakt (med hverandre) comunidad f s 1 samfunn; kollektiv 2 fellesskap en comunidad felles; sammen comunión f s 1 nattverd; hacer (tomar) la primera comunión gå første altergang 2 fellesskap, overensstemmelse

07/07/16 15:50


comunismo

La primera comunión La primera comunión er det katolske motstykket til vår konfirmasjon. Barna er imidlertid bare 7–8 år ved sin første nattverd. Jentene er da kledd i hvitt, og guttene har svart dress. comunismo m s kommunisme comunista1 m/f s kommunist comunista2 m/f adj kommunistisk comunitario m, comunitaria f adj 1 felles-, fellesskaps2 EU-; España es un país comunitario Spania er et EU-land con prep 1 med, sammen med; café con leche kaffe med melk; con este tiempo i dette været 2 hos; vive con sus padres han/hun bor hos sine foreldre 3 (om møter og følelser) mot, på, i; ser amable con være vennlig mot; estar enfadado con være sint på; estar encantado con være forelsket i 4 tross; con todo tross alt 5 gjennom å, om, ved; sólo con hacer una señal … bare gjennom å gjøre et tegn … con que … (bare) om …; på betingelse av … con tal (de) que … på betingelse av … cóncavo m, cóncava f adj konkav concebir v18 1 tenke ut, sette opp; utforme 2 (kunne) tenke seg, fatte; oppfatte 3 gripes av (en følelse) 4 unnfange conceder v2 1 gi, bevilge; conceder una entrevista gi et intervju; conceder un premio tildele en pris 2 medgi, erkjenne concejal m, concejala f s bystyremedlem, representant i kommunestyre concejo m s 1 kommunestyre 2 kommunehus concentración f s konsentrasjon, konsentrering; campo de concentración konsentrasjonsleir concentrado m, concentrada f adj konsentrert concentrar v1 konsentrere; samle concentrarse 1 samles; trekke sammen 2 konsentrere seg; samle seg concepto m s 1 begrep, forestilling 2 oppfatning, mening

Spansk skoleordbok_spno.indd 83

83

concurrir en concepto de som; i egenskap av concernir v11 concernir a 1 tilkomme; påligge 2 angå; vedkomme; en/por lo que concierne a hva angår concesión f s 1 innrømmelse, ettergivelse 2 bevilling, lisens 3 konsesjon concha f s 1 snegle; sneglehus; muslingskjell 2 skilpadde3 (teat) sufflørboks conciencia f s 1 bevissthet; oppmerksomhet; tener conciencia de være oppmerksom på 2 samvittighet; a conciencia samvittighetsfullt concienzudo m, concienzuda f adj samvittighetsfull; nøyaktig, grundig concierto m s 1 (mus) konsert 2 overenskomst, avtale 3 ordning, orden sin orden ni concierto hulter til bulter conciliador m, conciliadora f adj 1 forsonlig 2 forsonende, forliks-, meglingsconciliar v1 1 forlike, forsone 2 forene, få til å stemme overens conciso m, concisa f adj kortfattet, konsis concluir v26 1 avslutte, sluttføre 2 komme frem til, slutte seg til 3 slutte, avsluttes conclusión f s 1 slutt, avslutning 2 konklusjon; sluttsats en conclusión som konklusjon; for å sammenfatte concordar v12 1 sammenfalle, stemme overens 2 få til å passe sammen, sammenføye concordia f s samstemmighet, enighet concretar v1 konkretisere, presisere concreto1 m s (latinamer) betong concreto2 m, concreta f adj konkret (mots. abstracto) en concreto kort sagt; egentlig concurrencia f s 1 tilstrømning; publikum; deltakere 2 sammentreff concurrir v3 1 møtes

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


concursante 2 innfinne seg, komme 3 bidra concurrir a 1 innfinne seg til, komme til 2 bidra til concursante m/f s 1 konkurransedeltaker 2 søker (til offentlig stilling) concursar v1 konkurrere, delta i konkurranse concurso m s 1 konkurranse 2 (prøve for) uttak til offentlig stilling 3 anbudsprosess, anbudskonkurranse 4 medvirkning, bistand 5 konkurs conde m s greve condecoración f s utmerkelse, æresbevis, medalje, orden condecorar v1 dekorere, tildele (noen en orden el. en medalje) condena f s 1 (jur) straff; (fellende) dom 2 fordømmelse condenado m, condenada f adj 1 dømt, som soner en straff 2 (relig) fortapt, fordømt 3 (dgl) forbasket, pokkers condenar v1 1 (jur) dømme 2 fordømme 3 stenge, mure igjen (dør, vindu) condenarse (relig) bli fordømt; gå fortapt condesa f s grevinne condescender v10 1 vike, gi etter 2 nedlate seg condescender a finne seg i condescender con gå med på condescender en gi etter for condición f s 1 betingelse, forutsetning; con una condición på én betingelse 2 natur; la condición humana den menneskelige natur 3 karakter, legning 4 egenskap 5 samfunnsklasse, rang, (sosial) stand condiciones forhold; omstendigheter; vilkår; betingelser; tilstand; stand en condición de i egenskap av estar en condiciones de være i stand til å condicional adj betinget; libertad condicional betinget dom condimentar v1 krydre, smakssette condimento m s krydder

Spansk skoleordbok_spno.indd 84

84

confeccionar condón m s kondom cóndor m s (zool) kondor conducción f s 1 ledelse; føring, styring 2 (bil)kjøring; styring (av fartøy o.l.) 3 kjøremåte 4 ledningsnett (for strøm) 5 rørsystem (for vann) conducir v34 1 føre, lede 2 kjøre (bil); styre carné de conducir førerkort conducir a føre til conducirse oppføre seg; bære seg at conducta f s oppførsel, atferd conducto m s 1 ledning; rør 2 metode; fremgangsmåte; por conducto de gjennom å 3 (anat) kanal 4 åre; conducto vascular blodåre conductor1 m s (fys) leder conductor2 m adj (fys) som leder elektrisitet; no conductor ikke strømførende conductor3 m, conductora f s fører, sjåfør conductor Merk at det spanske ordet conductor betyr sjåfør eller fører. Konduktør heter på spansk cobrador. conductor4 m, conductora f adj ledende conectar v1 1 koble (sammen), tilslutte 2 forene, forbinde conectar con stå i forbindelse med conejillo m s (fig) forsøkskanin conejilla de Indias marsvin conejo m, coneja f s (zool) kanin conexión f s 1 forbindelse, kontakt; samband 2 (tekn) kobling, tilknytning; kontakt confabularse v1 sammensverge seg, rotte seg sammen confección f s 1 produksjon, fremstilling 2 konfeksjonsindustri; de confección konfeksjonssydd 3 konfeksjon (fabrikksydde klær) confeccionar v1 1 produsere, fremstille 2 utarbeide, utforme

07/07/16 15:50


confederación confederación f s statsforbund, konføderasjon; forbund conferencia f s 1 foredrag, forelesning; dar una conferencia holde en forelesning 2 samtale (f.eks. telefon) 3 konferanse; conferencia de prensa pressekonferanse conferenciante m/f s 1 foreleser, foredragsholder 2 konferansedeltager conferir v16 1 tildele 2 skjenke, gi, overdra confesar v8 1 bekjenne, erkjenne 2 avsløre; tilstå, medgi 3 (katol) skrifte; ta imot skriftemål confesarse skrifte confesión f s 1 bekjennelse, erkjennelse 2 skriftemål, syndsbekjennelse 3 trosbekjennelse confesional adj (relig) konfesjonell confiado m, confiada f adj 1 lettroende, tillitsfull 2 troskyldig, naiv confianza f s 1 tiltro, tillit 2 selvtillit, mot 3 (oftest fl) fortrolighet, frihet de confianza 1 pålitelig; betrodd 2 nær bekjent; fortrolig; hjemmevant en confianza i fortrolighet; uten formaliteter confiar v6 betro; overlate til noen confiar en stole på; ha tillit til confiarse v6 føle seg sikker confiarse a betro seg til confidencia f s tillit, fortrolighet confidencial adj fortrolig, konfidensiell configurar v1 1 gi form, forme; utforme 2 (data) konfigurere confinar v1 1 (jur) forvise 2 sperre inne, stenge inne; isolere, holde atskilt confinar en (jur) forvise til confinar con grense mot; grense opp til confirmación f s 1 bekreftelse, attestering 2 stadfesting 3 (relig) konfirmasjon

Spansk skoleordbok_spno.indd 85

85

congelación confirmar v1 1 bekrefte, attestere 2 stadfeste 3 konfirmere confirmarse konfirmere seg confiscar v27 konfiskere, beslaglegge confitería f s konditori conflicto m s 1 konflikt 2 vanskelig situasjon, knipe confluir v26 1 flyte sammen (f.eks. om to elver) 2 (fig) møtes, sammenfalle conformar v1 1 danne, utforme 2 tilpasse; få til å stemme overens (a med) 3 (dgl) tillfredsstille, gjøre fornøyd conformarse con si seg tilfreds med; nøyes med conforme adj 1 overensstemmende; tilsvarende; copia conforme al original kopien stemmer overens med originalen 2 overens, enig, innforstått, fornøyd 3 konform confortable adj komfortabel, bekvem confortar v1 1 forsterke, styrke 2 oppmuntre, trøste confrontación f s 1 konfrontasjon 2 sammenligning confrontar v1 1 konfrontere 2 sammenligne confundir v3 1 forveksle; blande sammen 2 forvirre; forbause confundirse v3 1 ta feil 2 bli forlegen, bli skamfull 3 blande seg; bli utvisket confusión f s 1 forveksling, sammenblanding 2 forvirring, uorden 3 forlegenhet; bestyrtelse 4 feil, feiltagelse confuso m, confusa f adj 1 uklar, utydelig; rotete, dunkel 2 forvirret, forbauset 3 forlegen, sjenert congelación f s 1 tilfrysing, dypfrysing, nedfrysing; punto de congelación frysepunkt 2 (fig) frysing; congelación de los salarios

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


congelador lønnsstopp congelador m s dypfryser; fryseboks (i kjøleskap) congelar v1 fryse (til is); dypfryse, fryse ned congelarse bli gjennomfrossen congeniar v1 komme godt overens congénito m, congénita f adj medfødt congestionar v1 forårsake opphopning i, blokkere conglomerar v1 1 blande, røre sammen 2 samle sammen; forene conglomerarse blandes sammen; samles; forenes congoja f s angst, sorg congratular v1 gratulere, lykkeønske congratularse de/por bli glad for; prise seg lykkelig over congregar v23 samle (sammen), føre sammen (mennesker) congregarse samles; forsamle seg congresista m/f s kongressdeltager, kongressrepresentant congreso m s 1 kongress 2 lovgivende forsamling (i visse land) 3 kongressbygning conjetura f s gjetning, formodning; hacer conjeturas spekulere conjugación f s 1 (gram) bøyning 2 forening, samordning conjugar v23 1 (gram) bøye 2 forene, samordne conjunto1 m s 1 samling 2 (matte) enhet, helhet 3 dress; conjunto de falda y chaqueta drakt 4 orkester, band, gruppe en conjunto i det store og hele; i det hele tatt; totalt conjunto2 m, conjunta f adj forent, felles conjurar v1 1 styre unna, avverge 2 drive ut (onde ånder) 3 mane frem (ånder) conjurarse sammensverge seg conmemoración f s minnehøytidelighet, feiring en conmemoración de til minne om conmemorar v1 feire minnet om, holde høytidelig conmigo pron 1 med meg [¿quieres venir conmigo?]

Spansk skoleordbok_spno.indd 86

86

consagrar 2 mot meg [es muy bueno conmigo] 3 på meg [está enfadado conmigo] conmovedor m, conmovedora f adj rystende, opprørende; bevegende; gripende conmover v13 1 røre, gripe 2 ryste, opprøre conmoverse bli rørt; bli rystet conmutador m s 1 (elektr) strømbryter 2 (latinamer) sentralbord cono m s 1 konus, kjegle; cono sur Latinamerikas sørlige spiss (Argentina, Chile, Uruguay) 2 kjegleformet gjenstand conocer v35 1 kjenne; bli kjent med; lo conocí en Madrid jeg ble kjent med ham i Madrid 2 kjenne til, vite om, være informert om conocer (de) kunne; forstå seg på dar a conocer meddele; informere om conocerse v35 kjenne seg selv; kjenne hverandre, bli kjent med hverandre darse a conocer gi seg til kjenne conocido m, conocida f adj kjent, berømt conocimiento m s 1 kunnskap, kjennskap; tener conocimiento de ha kjennskap til; kjenne til 2 bevissthet; perder el conocimiento miste bevisstheten 3 forstand, fornuft; estar en su pleno conocimiento være ved sine fulle fem con conocimiento 1 klokt; forstandig 2 bevisst conocimientos kunnskaper; viten conquista f s erobring; la Conquista Spanias erobring av Sør-Amerika; conquistas landevinninger conquistador m s erobrer conquistador Los conquistadores var eventyrere som på oppdrag av den spanske eller portugisiske kronen erobret og begynte å kolonisere Amerika på slutten av 1400-tallet. De mest kjente er Hernán Cortés og Francisco Pizarro. conquistar v1 1 erobre, legge under seg; vinne for seg 2 tilkjempe seg, lykkes i å få 3 (fig) erobre; forføre consagrar v1 1 (relig) innvie

07/07/16 15:50


consciente 2 ofre (til Gud) 3 vie, egne; consagrar su vida a vie sitt liv til 4 gjøre berømt; gjøre kjent consciente adj 1 bevisst; consciente de sí mismo selvbevisst 2 ved bevissthet 3 forstandig, klok consecuencia f s 1 følge, konsekvens; tener (traer) consecuencias få (betydelige) konsekvenser 2 konklusjon, slutning a consecuencia de som følge av en (por) consecuencia følgelig consecuente adj 1 konsekvent 2 følgende, som følger consecutivo m, consecutiva f adj som følger etter hverandre, i rekkefølge conseguir v18/v23 (lykkes i å) få, vinne; oppnå, lykkes med; difícil de conseguir vanskelig å få tak i consejero m, consejera f s 1 rådgiver; konsulent 2 medlem (i råd el. forsamling) 3 (fig) ledestjerne, rettesnor consejo m s 1 råd, anbefaling 2 råd, rådsforsamling; rådsmedlem; kollegium, styre; consejo municipal kommunestyre; byråd; consejo de administración styre; consejo de ministros ministerråd; regjering 3 rådsmøte; consejo de guerra (mil) krigsrett consenso m s 1 samtykke, bifall 2 enstemmighet, konsensus consentido m, consentida f adj bortskjemt, forkjælt consentimiento m s samtykke, tilslutning consentir v16 1 samtykke i, gå med på; tillate 2 være (altfor) ettergivende; Ana consiente mucho a sus hijos Ana er altfor ettergivende mot barna sine 3 godkjenne, gi sitt samtykke consentir en gi sitt samtykke til conserje m/f s vaktmester; portvakt conserva f s hermetikk; en conserva konservert; lata (tarro) de conservas hermetikkboks conservación f s bevaring; konservering; vedlikeholdelse instinto de conservación selvoppholdelsesdrift conservador1 m s (latinamer) konserveringsmiddel

Spansk skoleordbok_spno.indd 87

87

consolidar conservador2 m, conservadora f adj 1 (pol) konservativ [un partido conservador] 2 (latinamer) konserverende conservador3 m, conservadora f s 1 (pol) konservativ person 2 (kunst) konservator conservar v1 1 vedlikeholde, bevare 2 oppbevare, forvare; beholde, ha igjen 3 opprettholde 4 konservere conservarse v1 holde seg, være i god behold; tu madre se conserva muy bien din mor ser fortsatt svært ung ut conservatorio m s konservatorium considerable adj betydelig, temmelig; anselig consideración f s 1 overveielse 2 betraktning; hensyn, hensynsfullhet; omtanke; falta de consideración mangel på omtanke; de consideración betydelig; viktig; omfattende; tener en consideración ta i betraktning; ta hensyn til en consideración a på grunn av; med hensyn til considerar v1 1 tenke (fundere) på, overveie 2 ta i betraktning, ta hensyn til; considerando med hensyn til; med tanke på 3 anse, mene 4 holde av, akte considerarse anse seg consigna f s 1 instruksjon, oppfordring 2 slagord 3 bagasjeoppbevaring, bagasjeinnlevering consigo pron med seg, med dere; llevar consigo ha/ta med seg consiguiente adj påfølgende, (derav) følgende por consiguiente følgelig; altså consistencia f s 1 motstandskraft, hardhet 2 fasthet, varighet; esa teoría no tiene consistencia den teorien holder ikke 3 konsistens consistente adj slitesterk, motstandskraftig, varig; sterk; tett consistir v3 consistir de bestå av; bestå i consistir en 1 bestå i 2 bero på; skyldes consolar v12 trøste consolarse trøste seg consolidar v1 konsolidere, befeste

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


consomé consomé m s buljong consonancia f s overensstemmelse en consonancia con i overensstemmelse med consonante f s konsonant conspiración f s konspirasjon, sammensvergelse conspirar v1 konspirere; lage en sammensvergelse constancia f s 1 iherdighet, utholdenhet 2 visshet, sikkerhet 3 bevis, tegn; no hay constancia de que … det er ingenting som tyder på …; det finnes ingen tegn på … dejar constancia de skrive ned; sette spor etter constante adj 1 konstant, uforanderlig 2 iherdig, bestemt, standhaftig 3 ofte forekommende, stadig constantemente adv konstant, stadig vekk, jevnt og trutt constar v1 1 være sikkert; me consta que … jeg er sikker på at … 2 fremgå, finnes skrevet constar de bestå av hacer constar fastslå; konstatere constatación f s konstatering constatar v1 konstatere, fastslå constelación f s stjernebilde; (fig) konstellasjon consternar v1 gjøre bestyrtet, gjøre forferdet constitución f s 1 sammensetning, beskaffenhet 2 kroppsbygning 3 konstitusjon, forfatning 4 utforming; innretting constitucional adj 1 konstitusjonell, i henhold til forfatningen; ley constitucional grunnlov 2 medfødt constituir v26 1 forme, danne 2 utgjøre 3 innrette, grunnlegge construcción f s 1 bygging, konstruering; el ramo de la construcción byggebransjen 2 bygning, konstruksjon constructor m, constructora f s konstruktør; byggmester construir v26 1 bygge; konstruere

Spansk skoleordbok_spno.indd 88

88

contaminar 2 (fig) bygge opp consuelo m s trøst; sin consuelo utrøstelig consulado m s 1 konsulat; consulado general generalkonsulat 2 konsuls embete; konsuls embetsperiode consulta f s 1 rådspørring, konsultasjon 2 legepraksis, klinikk; pasar consulta ta imot pasienter; gå runden consultar v1 1 rådspørre, konsultere; consultar a un médico søke lege 2 slå opp (i en bok) consultar con la almohada sove på saken consultorio m s 1 legekontor, klinikk 2 rådgivningskontor, konsulentfirma 3 spørrespalte (i avis) consumar v1 1 fullbyrde, fullende, sluttføre 2 begå (forbrytelse) consumición f s 1 forbruk, fortæring 2 uttæring consumidor m, consumidora f s konsument, forbruker consumir v3 1 fortære, spise, drikke 2 forbruke, konsumere 3 gjøre slutt på, ødelegge consumo m s forbruk, konsum; artículos de consumo forbruksvarer contabilidad f s bokføring, regnskap; llevar la contabilidad føre regnskap contable m/f s bokholder, regnskapsfører contactar v1 contactar con ta kontakt med; kontakte contacto m s 1 kontakt, berøring 2 forbindelse, kontakt 3 kontaktperson, mellommann 4 (elektr) kontakt contado m, contada f adj al contado kontant en contados casos i sjeldne tilfeller; i et fåtall tilfeller contador m s måler contagiar v1 smitte med contagiarse bli smittet; smitte av contagio m s smitte contagioso m, contagiosa f adj smittsom contaminación f s forurensning, tilskitning contaminar v1 1 forurense, skitne til

07/07/16 15:50


contante 2 forpeste 3 (fig) besmitte; tilskitne, smusse til contante adj kontant; en dinero contante y sonante i kontante penger contar v12 1 telle; ta med i beregning; fortelle; ¿qué cuentas? (dgl) hvordan går det?; hvordan står det til? 2 regne som; telle med; lo contamos como válido vi regner den som gyldig; la calidad es lo que cuenta det er kvaliteten som teller 3 (i spørsmål om alder) være [este edificio cuenta cien años] contemplación f s betraktning sin contemplacion uten å nøle contemplar v1 1 betrakte, beskue 2 overveie, fundere på 3 skjemme bort contemporáneo m, contemporánea f adj 1 samtidig 2 nålevende, moderne contenedor m s container contener v63 1 inneholde, romme 2 stoppe, holde tilbake contenerse legge bånd på seg; beherske seg contenido m s innhold contentarse v1 1 nøye seg, være tilfreds med 2 forsones, bli enige contento m s glede, tilfredsstillelse contestación f s svar, besvarelse; en contestación de (a) som svar på contestador m s contestador automático telefonsvarer contestar v1 1 besvare, svare på; contestar que sí svare ja 2 stille spørsmål ved, protestere mot, bestride 3 svare for contexto m s sammenheng; kontekst contigo pron 1 med deg 2 mot deg 3 på deg contiguo m, contigua f adj tilgrensende, som ligger inntil continental adj kontinental, kontinental-, fastlandscontinente m s kontinent, verdensdel; fastland contingente m s 1 eventualitet, mulighet 2 tilskudd, bidrag; andel 3 (mil) kontingent

Spansk skoleordbok_spno.indd 89

89

contrariar continuación f s fortsettelse a continuación 1 som følger; i det følgende; nedenfor 2 straks etter (bak) continuar v7 fortsette; ¿continúas viviendo en el mismo lugar? bor du fortsatt på samme sted? continuidad f s kontinuitet continuo m, continua f adj 1 fortløpende, uavbrutt 2 stadig, vedvarende de continuo uavbrutt; stadig vekk contorno m s 1 kontur, omkrets 2 (oftest fl) omgivelse, omegn contra prep mot, imot; una campaña contra las drogas en kampanje mot narkotika contraatacar v27 gå til motangrep; (sport) kontre contrabajo m s kontrabass contrabandista m/f s smugler contrabando m s 1 smugling; hacer contrabando smugle 2 smuglergods contracción f s 1 sammentrekning; fødselsri; contracción muscular muskelsammentrekninger; krampe 2 (fig) forminskelse, nedgang 3 (språkvit) sammentrekning contradecir v37 1 motsi 2 bestride contradecirse motsi seg selv contradicción f s motsigelse, motsetning; estar en contradicción con stå i motsetning til contradictorio m, contradictoria f adj motsigende, motstridende contraer v64 1 trekke sammen, sammentrekke 2 pådra seg 3 ta på seg (plikt el. ansvar); contraer matrimonio inngå ekteskap contraerse trekke seg sammen; forkortes contraluz f s motlys contrapeso m s motvekt contraponer v51 1 sette imot 2 sammenligne contraponer a, contraponer con sammenligne med contraponerse con stå i motsetning til contraproducente adj som virker mot sin hensikt contrariar v6 1 protestere; motsette seg 2 irritere

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


contrariedad contrariedad f s 1 motsetning 2 motgang, prøvelse 3 forargelse, irritasjon contrario1 m s motsetning contrario2 m, contraria f s motstander; rival contrario3 m, contraria f adj motsatt, motstridende; mot al contrario (de) tvert om; tvert imot en caso contrario i motsatt fall; ellers llevar la contraria komme med innvendinger por el contrario tvert om; tvert imot contrarrestar v1 1 gjøre motstand mot 2 motvirke contrastar v1 1 kontrollere (ekthet el gyldighet); justere 2 kontrastere, stikke ut contrastar con stikke ut fra; stå i kontrast til contraste m s 1 kontroll (av ekthet el gyldighet); justering 2 kontrast, skille contrata f s kontrakt, avtale contratar v1 1 skrive kontrakt om, bestille 2 inngå kontrakt, ansette contratiempo m s uhell, motgang; si no hay ningún contratiempo om ingenting kommer i veien; om intet uforutsett skjer contrato m s avtale, kontrakt contravenir v66 misligholde, overtre contribución f s 1 skatt, avgift 2 bidrag; innsats, medvirkning contribuir v26 1 betale skatt 2 bidra, gi bidrag; hjelpe til, medvirke contribuyente m/f s 1 medvirkende, bidragsyter 2 skattepliktig, skattebetaler contrincante m/f s konkurrent, rival; (sport) motspiller control m s 1 kontroll, granskning; overvåkning; inspeksjon; sin control ukontrollert 2 styring, regulering; control remoto fjernkontroll controlar v1 1 kontrollere, granske; overvåke 2 beherske, ha kontroll over, ha herredømme over 3 regulere, styre controversia f s kontrovers, uenighet, tvist

Spansk skoleordbok_spno.indd 90

90

convertir contundente adj (fig) knusende, overbevisende; un argumento contundente et slående argument convalecencia f s rekonvalesens convaleciente1 m/f s rekonvalesent convaleciente2 m/f adj som er i ferd med å friskne til convalidar v1 bekrefte, fastslå convencer v21 1 overtale 2 overbevise (de om) 3 tiltale, falle i smak convencerse de overbevise seg om; bli overbevist om convencimiento m s 1 overbevisning 2 visshet, forvissning convención f s 1 konvensjon, traktat 2 sammenkomst, møte 3 konvensjon, sedvane convencional adj 1 kontraktmessig; traktatmessig 2 sedvanlig, konvensjonell conveniente adj passende, egnet; hensiktsmessig; fordelaktig convenio m s overenskomst, avtale, kontrakt; traktat convenir v66 1 komme overens, bli enige; ¡convenido! da er vi enige! 2 passe, være egnet convenir en komme overens om, bli enige om convento m s kloster converger v25, convergir v25 løpe sammen converger en være enige om conversación f s konversasjon, samtale; mantener una conversación føre en samtale conversador1 m, conversadora f s samtalepartner conversador2 m, conversadora f adj selskapelig, lett å snakke med conversar v1 konversere, samtale conversión f s 1 forvandling, omforming; overgang; (data) konvertering 2 (relig) omvendelse, konvertering 3 (økon) omregning convertible adj som kan konverteres; som kan veksles; foranderlig convertir v16 1 forvandle, gjøre om 2 (økon) veksle 3 (relig) omvende (a til)

07/07/16 15:50


convertirse convertir en forvandle til, gjøre om til convertirse v16 1 forvandles 2 (relig) konvertere, gå over convertirse en forvandles til; la rana se convirtió en príncipe frosken ble forvandlet til en prins convertirse a (relig) konvertere til, gå over til convexo m, convexa f adj konveks, utbuet, hvelvet (mots. cóncavo) convicción f s 1 overbevisning 2 visshet, sikkerhet; tengo la convicción de que … jeg er sikker på at … convidar v1 by (inn); by på; invitere; el tiempo convida a un paseo været innbyr til en spasertur convincente adj overbevisende convivencia f s samliv convivir v3 bo/leve sammen convocar v27 1 sammenkalle, innkalle 2 utlyse 3 bifalle, applaudere convocatoria f s 1 innkalling (f. eks. til møte) 2 utlysning convoy m s, fl: convoyes 1 konvoi; eskorte 2 togsett; rekke (av kjøretøyer) convulsión f s 1 krampetrekning, krampe 2 (fig) omveltning; opprør 3 jordskjelv conyugal adj ekteskapelig cónyuge m/f s ektemake, ektefelle cooperación f s samarbeid, samvirke cooperar v1 samarbeide, medvirke cooperativa f s kooperativ; cooperativa agrícola jordbrukskooperativ coordinación f s 1 koordinasjon, samordning 2 koordinering (av bevegelse) coordinar v1 koordinere, samordne copa f s 1 vinglass (på fot); tomar unas copas (gå ut og) ta noen glass; ir (salir) de copas gå en barrunde 2 pokal 3 (sport) turnering, konkurranse, cup 4 trekrone copia f s 1 kopi 2 imitasjon, etteraping copiar v1 1 skrive/tegne av, kopiere; ta kopi

Spansk skoleordbok_spno.indd 91

91

cordel 2 (skole) skrive av (noen andre ved prøve); fuske 3 gjengi, imitere copiloto m/f s (fly) annenpilot, styrmann; (bil) kartleser copioso m, copiosa f adj rikelig, rikholdig, overdådig copla f s (folkelig) vise, sang, strofe, vers, stev coplas prat; sludder copo m s 1 fnugg; snøfnugg 2 klump, dott 3 gryn, korn coquetear v1 flørte, kokettere coqueteo m s flørt, kurtise coquetería f s koketteri; flørting coqueto m, coqueta f adj 1 flørtete 2 kokett 3 (om gjenstand) koselig, dekorativ 4 pen coraje m s 1 mot, tapperhet 2 sinne, raseri coral1 m s korall; un arrecife de coral et korallrev coral2 f s koral, salme coraza f s 1 rustning, panser 2 skjold (på skilpadde, beltedyr el.l.) corazón m s 1 hjerte 2 (fig) hjerte, følelse, mot con el corazón en la mano åpenhjertig; oppriktig con el corazón en un puño med hjertet i halsen corazones (kortspill) hjerter de corazón oppriktig; hjertens no tener corazón være hjerteløs revistas del corazón sladreblader; kjendispresse corazonada f s 1 forutanelse 2 impuls, innskytelse corbata f s slips, halstørkle corchete m s 1 hekte; spenne 2 (latinamer) klips, klemme corchetes hakeparentes; klammer; entre corchetes i klammer corcho m s 1 kork 2 (fiske) dupp cordel m s snøre, snor a cordel snorrett; på rett linje

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


cordero cordero1 m s lammekjøtt cordero2 m, cordera f s lam cordial adj hjertelig, inderlig; saludos cordiales hjertelige hilsener cordillera f s fjellkjede cordón m s snøre, streng, tau, bånd, lisse; cordón umbilical navlestreng cordura f s klokskap, forstand Corea f s Korea; Corea del Norte Nord-Korea; Corea del Sur Sør-Korea coreano1 m, coreana f s koreaner coreano2 m, coreana f adj koreansk coreografía f s koreografi cornada f s (sår etter) stanging, støt med horn; recibir una cornada bli stanget av et dyr med horn cornear v1 stange/støte med hornene corneta f s (mus) kornett, trompet coro m s 1 (sang)kor; a coro i kor; unisont 2 kirkekor 3 (i kirke) kor corona f s 1 krone 2 krans, girlander 3 (relig) glorie coronación f s 1 kroning 2 (fig) høydepunkt, verdig avslutning coronar v1 1 krone 2 (fig) sette kronen på verket, fullende coronel m s (mil) oberst coronilla f s isse estar hasta la coronilla de være lei av; ha fått nok av corporación f s 1 (offentlig) organ 2 korporasjon, forening 3 (stor) bedrift corporal adj kroppslig, kroppscorpóreo m, corpórea f adj kroppslig, fysisk, legemlig corpulento m, corpulenta f adj korpulent, tykk, fet corral m s åpen innhegning, kve (for husdyr) correa f s 1 lærreim, (arm)bånd (av lær); livrem; hundelenke 2 (tekn) drivrem 3 (dgl) tålmodighet; utholdenhet corrección f s 1 korrigering, rettelse 2 forbedring 3 retting, endring

Spansk skoleordbok_spno.indd 92

92

correrse 4 irettesettelse; korreks 5 korrekthet, riktighet corrección de pruebas korrekturlesing correctivo m, correctiva f adj 1 forbedrende, som retter opp 2 lindrende correcto m, correcta f adj 1 rett, riktig, korrekt 2 (om person el. handling) korrekt; uklanderlig corredizo m, corrediza f adj skyvbar, løpecorredor1 m s 1 korridor, gang 2 galleri (rundt gårdsplass); svalgang corredor2 m, corredora f s 1 (konkurranse)løper 2 megler; agent; corredor de bolsa børsmegler corregir v18/v25 1 rette (opp), korrigere; endre 2 avhjelpe, råde bot på 3 irettesette 4 rette (prøve el. skriftlig arbeid); corregir pruebas lese korrektur correlación f s 1 vekselvirkning, innbyrdes forhold 2 korrelasjon, samsvar correligionario m, correligionaria f s 1 trosfelle 2 partifelle correo m s 1 post, brev; correo aéreo flypost; correo electrónico e-post; echar al correo poste (legge brev i postkasse) 2 (ofte fl) post, postvesen, postverk 3 (oftest fl) postkontor, posthus 4 kurér, bud correr v2 1 springe, løpe 2 kjøre (av sted) i full fart; skynde (seg); stresse 3 flyte, renne, strømme 4 (om tid) gå, forløpe; con el correr de los años ettersom årene går (gikk) 5 strekke seg, gå frem 6 spre seg (om rykte, nyhet) 7 dra, trekke; correr las cortinas trekke for (fra) gardinene 8 utsette seg for (fare); løpe (risiko); correr peligro være i fare 9 flytte (skyve) til siden a todo correr i full fart; veldig fort correr con stå for; ta hånd om corre prisa det haster correrse v2 1 flytte seg (til siden); ¡córrete! flytt deg! 2 trekkes for (fra) 3 overdrive

07/07/16 15:50


correspondencia 4 (om farge o.l.) flyte ut; farge av 5 (latinamer) flykte med halen mellom beina correspondencia f s 1 overensstemmelse, samstemmighet 2 korrespondanse, post, brevveksling 3 forbindelse, tilknytning corresponder v2 stemme overens corresponder a 1 gjengjelde; motsvare 2 tilkomme; påligge corresponderse høre sammen correspondiente adj 1 motsvarende, tilhørende, behørig, korresponderende 2 passende, egnet corresponsal m/f s korrespondent, utsendt medarbeider corretear v1 (dgl) løpe omkring, renne rundt corrida f s 1 springmarsj, løp 2 (latinamer) haug, mengde corrida (de toros) tyrefekting corrido adj 1 drøyt, litt mer enn [un kilo corrido] 2 forlegen, forvirret 3 (dgl) verdensvant, erfaren de corrido utenat; på fingrene; flytende corriente1 f s 1 strøm; corriente (eléctrica) (elektrisk) strøm 2 trekk, vinddrag 3 (fig) strømning corriente sanguínea blodomløp corriente2 adj 1 rennende [agua corriente] 2 løpende, pågående; inneværende; el 30 del (mes) corriente den 30. denne måneden 3 normal, vanlig; corriente y moliente (dgl) helt vanlig; ordinær 4 som forekommer vanlig; gjengs al corriente 1 i tide; uten forsinkelse 2 informert; underrettet corroborar v1 stadfeste, bekrefte corroer v58 1 etse på; gnage på; angripe, ødelegge 2 (fig) tære på, plage corroerse 1 ruste bort; korrodere; forvitre 2 fortæres; plages corromper v2 1 ødelegge, forderve; få til å råtne 2 (moralsk) forderve 3 bestikke corromperse bli ødelagt; råtne; bli moralsk fordervet

Spansk skoleordbok_spno.indd 93

93

cortesía corrosión f s korrosjon, etsning, rust corrosivo m, corrosiva f adj 1 etsende 2 (fig) bitende, skarp corrupción f s 1 korrupsjon 2 nedbrytning, forråtnelse 3 moralsk fordervelse, utukt corrupto m, corrupta f adj 1 korrupt 2 fordervet; råtten corruptor m, corruptora f adj fordervelig, ødeleggende cortacésped m/f s gressklipper cortado m, cortada f adj 1 blyg, forsakt 2 (om kaffe) med litt melk 3 (om stil) kortfattet, knapp 4 (om melk) sur 5 (om forbindelse) avbrutt cortadura f s 1 snitt, kuttsår 2 kløft, fjellpass cortafuego m s brannmur; branngate cortar v1 1 skjære 2 klippe 3 snitte i; hugge av; (tekstil) skjære til 4 dele (opp/av) 5 skjære gjennom, gjennombore 6 stenge av, stanse 7 (dgl) avbryte, stoppe 8 legge på (telefonrøret) 9 (om kniv el.l.) være skarp cortarse v1 1 skjære seg 2 beherske seg; bli avbrutt, bli avstengt 3 (om melk) surne 4 (om saus el.l.) skille seg cortaúñas m s neglesaks corte f s 1 hoff 2 følge 3 gårdsplass 4 (latinamer) domstol las Cortes Cortes (Spanias parlament) hacer la corte a oppvarte cortejar v1 gjøre sin oppvartning, gjøre kur (til kvinne) cortejo m s 1 frieri, oppvartning (av kvinne) 2 kortesje, følge; cortejo fúnebre begravelsesprosesjon cortés m/f adj høflig (con mot) cortesía f s høflighet, høflighetsfrase

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


corteza corteza f s bark; skall [corteza de limón]; skorpe [corteza de pan]; svor [corteza de cerdo]; corteza terrestre jordskorpe cortina f s 1 gardin; draperi; forheng 2 (fig) slør, teppe corto m, corta f adj 1 kort, liten 2 kortvarig; kortfattet; a corto plazo på kort sikt 3 knapp, utilstrekkelig 4 for kort; el pantalón le queda corto buksene er for korte; corto de oído tunghørt; corto de vista nærsynt 5 sjenert, tilbakeholden 6 dum, treg cortocircuito m s (elektr) kortslutning corzo m, corza f s (zool) rådyr cosa f s 1 sak, ting, gjenstand; alguna cosa noe; ett eller annet; (i nektende setning) no es cosa de risa det er ingenting å le av 2 (oftest fl) saker og ting, forhold; así están las cosas slik ligger det an 3 (oftest fl) innfall, påfunn; ¡qué cosas tienes! hvilke (merkelige) ideer du har! como si tal cosa som om ingenting hadde hendt; som den naturligste sak av verden (como) cosa de (dgl) omtrent; cirka cosa que hvilket; noe som entre otras cosas blant annet es cosa de (+ inf) det er et spørsmål om no sea cosa que i tilfelle o cosa así (por el estilo) eller noe i den stil coscorrón m s kul (i hodet) cosecha f s 1 avling, grøde; årgång (av vin) 2 innhøstingstid; innhøsting 3 (fig) resultat, gevinst cosechar v1 høste coser v2 1 sy; sy i; sy sammen 2 feste/klemme sammen ser coser y cantar (dgl) det går som en lek; lett som fot i hose cosido m s sying, søm cosmética f s kosmetikk cosmético1 m s skjønnhetsmiddel cosmético2 m, cosmética f adj kosmetisk cósmico m, cósmica f adj kosmisk cosmonauta m/f s kosmonaut, romfarer cosmopolita1 m/f s kosmopolitt, verdensborger cosmopolita2 m/f adj kosmopolitisk cosmos m s kosmos; el cosmos kosmos; verdensaltet

Spansk skoleordbok_spno.indd 94

94

cotidiano cosquillas f s, fl kiling; hacer cosquillas kile; tengo cosquillas jeg er kilen costa1 f s kyst, kystland; la Costa Azul Den franske riviera; la Costa de Marfil Elfenbenskysten costa2 f s omkostninger; kostnader; (jur) saksomkostninger a costa de på bekostning av; på noens bekostning a toda costa for enhver pris costado m s side; al costado i siden; de costado på siden; fra siden; dolor de costado hold i siden costar v12 1 koste; ¿cuánto cuesta? hvor mye koster det?; me ha costado un mes entero det har tatt (meg) en hel måned 2 koste på, være anstrengende; me cuesta creerlo jeg har vanskelig for å tro det costar caro 1 koste mye; være dyr 2 koste noen dyrt cueste lo que cueste koste hva det koste vil costarricense1 s kostarikaner, costaricaner costarricense2 adj kostarikansk, costaricansk costarriqueño m, costarriqueña f adj → costarricense coste m s kostnad, pris costear v1 bekoste, betale for costilla f s ribben costillas (dgl) rygg costillas de cerdo ribbe, kotelett costo m s 1 kostnad, pris 2 (dgl) hasj costoso m, costosa f adj 1 dyr, dyrebar 2 strevsom, vanskelig; skadelig costra f s 1 skorpe, hard (tørket) overflate 2 sårskorpe costumbre f s vane; sedvane; tener la costumbre de ha for vane å; pleie å; de costumbre vanlig; i vanlige tilfeller; como de costumbre som vanlig costura f s 1 sying, det å sy; alta costura haute couture 2 søm 3 sytøy cota f s 1 høyde (over havet) 2 nivå cotejar v1 jevnføre; sammenligne (ved konfrontasjon) cotidiano m, cotidiana f adj daglig; hverdagslig

07/07/16 15:50


cotilla cotilla adj sladderaktig cotizar v20 1 betale inn (avgift) 2 (økon) notere (på børsen); gi tilbud 3 (fig) vurdere, anslå cotizarse vurderes; prissettes; settes pris på cotizarse mucho stå høyt i kurs coto m s innhegnet/beskyttet område (for jakt, fiske o.l.); naturreservat poner coto a (fig) sette en stopper for cotorra f s 1 (mindre) papegøye 2 (dgl) pratmaker, skravlebøtte coyote m s (zool) coyote, prærieulv coyuntura f s 1 konjunktur, tilstand 2 beleilig tidspunkt, anledning 3 ledd, forbindelse coz f s, fl: coces 1 spark bakover (med hov); dar coces sparke bakut 2 rekyl, bakslag 3 skjellsord, grov replikk cráneo m s 1 kranium, hodeskalle 2 (latinamer) skarpsindig person cráter m s krater creación f s 1 alt som er skapt, verden 2 skapelsesakt; skapelse, frembringelse; nyskapning 3 grunnleggelse, opprettelse 4 kreasjon, moteplagg creador1 m, creadora f s skaper, opphavsperson creador2 m, creadora f adj skapende crear v1 1 skape; lage, stelle i stand [crear problemas] 2 grunnlegge [crear una empresa] 3 danne [crear un partido] creativo m, creativa f adj kreativ crecer v35 1 vokse 2 øke, tilta; stige; bre (seg) ut crecerse få mer selvtillit (kraft) creces f s, fl con creces rikelig; med topp på crecido m, crecida f adj 1 voksen 2 stor (i antall el mengde) creciente adj voksende, stigende crecimiento m s 1 vekst [crecimiento económico] 2 økning; stigning, oppgang credibilidad f s troverdighet

Spansk skoleordbok_spno.indd 95

95

criado crédito m s 1 lån; crédito hipotecario pantelån/huslån [crédito bancario] 2 kreditt; tarjeta de crédito kredittkort 3 tilgodehavende 4 tiltro; dar crédito a tro på; sette sin lit til 5 god anseelse, godt rykte 6 (på universitet) poeng credo m s 1 trosbekjennelse 2 tro, troslære en un credo på et øyeblikk; på et blunk crédulo m, crédula f adj lettroende, godtroende, naiv creencia f s 1 tro, overbevisning 2 (ofte fl) oppfatning, anskuelse creer v53 1 (relig) tro 2 tro (på); no te creo jeg tror ikke på deg; no creas vær ikke for sikker; hacer creer innbille; creer en tro på; ha tiltro til ¡ya lo creo! jammen tror jeg det!; javisst!; selvfølgelig!; det er klart! creerse v53 1 tro (på) 2 anse seg for å være, tro at man er; ¿qué se cree? hvem tror han/hun at han/hun er? creíble adj trolig; troverdig crema f s 1 krem; de color crema kremfarget 2 pisket krem 3 jevnet suppe cremallera f s glidelås cremoso m, cremosa f adj 1 kremet 2 med mye krem crepitar v1 knitre, sprake crepúsculo m s 1 skumring; demring 2 (fig) forfall, nedgang cresta f s 1 kam (på hane) 2 fjellkam 3 bølgekam; estar en la cresta de la ola (fig) stå på toppen (av sin karriere o.l.) cretino m, cretina f adj dum; idiotisk creyente1 s (relig) troende person creyente2 adj (relig) troende criado1 m, criada f s 1 tjener, betjent 2 tjenestejente, hushjelp; criados tjenestefolk criado2 m, criada f adj bien criado høflig; veloppdragen mal criado grov; uoppdragen

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


crianza crianza f s 1 amming 2 oppdrett 3 oppdragelse [buena crianza]; [mala crianza] criar v6 1 amme 2 oppdra 3 oppdrette (dyr) 4 dyrke; frembringe (planter) 5 (om dyr) få (føde) unger 6 gi, produsere criarse v6 1 die 2 vokse opp, utvikle seg crimen m s 1 forbrytelse; lugar del crimen åsted for forbrytelse 2 uforsvarlig handling criminal1 m/f s kriminell (person), forbryter criminal2 adj 1 forbrytersk, kriminell 2 som angår forbrytelser; kriminal-; una causa criminal en kriminalsak crin f s 1 (oftest fl) man (på f.eks. hest) 2 tagl cripta f s krypt crispar v1 1 trekke sammen, spenne; crispar los puños knytte nevene 2 (dgl) irritere, hisse opp crisparse 1 trekkes sammen; knyttes 2 bli opprørt cristal m s 1 krystall; cristal de roca bergkrystall 2 krystall, krystallglass, glass; cristal esmerilado slipt glass; cristal de aumento forstørrelsesglass 3 glassrute, vindusrute cristalizar v20 krystallisere cristalizarse krystallisere seg; danne krystaller cristianismo m s kristendom; kristenhet cristiano1 m, cristiana f s 1 kristen 2 (dgl) menneske, levende sjel hablar en cristiano snakke slik at folk forstår hva man sier (mener) cristiano2 m, cristiana f adj kristelig; kristen crítica f s 1 anmeldelse (av bok, film o.l.) 2 kritikk criticar v27 1 kritisere, klandre

Spansk skoleordbok_spno.indd 96

96

cruz 2 gi kritikk av, anmelde (film, bok el.l.) crítico1 m, crítica f s kritiker crítico2 m, crítica f adj 1 kritisk, skeptisk 2 kritisk, avgjørende; farlig crol m s (sport) krål; hacer crol; nadar a crol kråle cromo m s 1 fargebilde, fargetrykk; glansbilde 2 (kjem) krom crónica f s 1 krønike; tidshistorie 2 kronikk, reportasje crónico m, crónica f adj 1 kronisk; enfermedad crónica kronisk sykdom 2 innbitt, rotfestet cronológico m, cronológica f adj kronologisk cronometrar v1 ta tiden på cronómetro m s stoppeklokke croqueta f s (matlagn) krokett croquis m s, likt i fl skisse, utkast cruce m s 1 kryss, veikryss; cruce de vía jernbaneovergang 2 overgangssted 3 (biol) krysning crucero m s 1 cruise 2 krysser (marinefartøy) crucial adj (fig) avgjørende, av sentral betydning crucificar v27 1 korsfeste 2 (fig) plage, pine crucigrama m s kryssordoppgave crudo1 m s råolje crudo2 m, cruda f adj 1 rå, ukokt 2 ubearbeidet 3 naturfarget, ubleket 4 (om klima) streng, barsk 5 grusom 6 (dgl) vanskelig (å oppnå) cruel adj 1 grusom, ubarmhjertig 2 plagsom, uutholdelig crujiente adj knasende, sprø; raslende crujir v3 knase, knake; knirke, rasle cruz f s, fl: cruces 1 kors; kryss; señal de la cruz korsets tegn 2 krusifiks 3 plage 4 bakside på mynt, bakside på medalje; jugarse (echar) algo a cara o cruz kaste mynt og kron om noe

07/07/16 15:50


cruzado cruzado m, cruzada f adj 1 korslagt, i kors 2 (som står) tvers over; había un autobús cruzado en la carretera det sto en buss tvers over veien 3 som krysses [un río cruzado por varios puentes] 4 lagt over hverandre; falda cruzada omslagsskjørt cruzar v20 1 legge i kors 2 kjøre (tvers) over, gå (tvers) over, krysse [cruzar la calle] 3 bytte, utveksle 4 (biol) krysse cruzarse v20 1 krysses, gå/ligge i kors; cruzarse de piernas legge bena i kors 2 komme i mellom, sette seg på tvers, komme i veien cruzarse con møte cruzarse de brazos (fig) stå med armene i kors; ikke røre en finger cuaderno m s 1 hefte, skrivebok 2 notatbok, notatblokk; cuaderno de bitácora (sjø) loggbok; (data) blogg cuadra f s 1 stall; hestebestand 2 (fig) svinesti 3 (latinamer) kvartal cuadrado1 m s 1 firkant, kvadrat, rute 2 (matte) kvadrat (av et tall) al cuadrado (fig) i annen potens cuadrado2 m, cuadrada f adj 1 firkantet, kvadratisk 2 (om person) satt, firkantet 3 kvadrat-; raíz cuadrada kvadratrot [kilómetro cuadrado] cuadragésimo m, cuadragésima f adj førtiende cuadrar v1 1 (i bokføring) stemme, gå opp; få til å stemme; no cuadra det stemmer ikke 2 passe, gå sammen cuadrar con stemme overens med cuadrarse stille seg i givakt cuadriculado m, cuadriculada f adj 1 rutete; papel cuadriculado rutepapir 2 (fig) firkantet, låst (i normer og regler) cuadrilla f s 1 arbeidslag; gruppe; gjeng 2 tyrefektertropp cuadro m s 1 rute; a (de) cuadros rutete

Spansk skoleordbok_spno.indd 97

97

cuantía 2 tabell, diagram 3 stab, gruppe 4 instrumentpanel, kontrolltavle 5 (teat) tablå, scene 6 bilde; maleri 7 ramme; cuadro de bici sykkelramme cuádruple adj firedobbel, fire ganger større cuajar v1 1 få til å koagulere; få til å løpe sammen 2 ta fast/solid form; (om snø) legge seg; bli liggende 3 (dgl, om ideer o.l.) lykkes; la seg gjennomføre cual1 adv slik som, likesom, likedan, sånn som; te explico la situación tal cual es jeg skal forklare situasjonen for deg akkurat slik den er; son tal para cual de er likedan (to alen av samme stykke) cual2 pron, fl: cuales el (la) cual som; hvilken; hvilket; los (las) cuales som; hvilken; hvilket; lo cual hvilket; la empresa con la cual colaboramos bedriften som vi samarbeider med; la razón por la cual … grunnen til at ...; sea cual sea el precio uansett til hvilken pris; cada cual hver og en; hver især cual3 subjunksjon cual si (litt) som om cuál pron, fl: cuáles hvilken, hvilket, hvilke, hvem; ¿cuál de los jugadores es mejor? hvilken av spillerne er best?; ¿cuales son tus planes? hvilke planer har du? cualesquiera bestemmerord → cualquiera cualidad f s 1 egenskap, beskaffenhet, karaktertrekk 2 (god) kvalitet cualificado m, cualificada f adj kompetent, kvalifisert, (yrkes)utdannet cualquiera bestemmerord, foran substantiv i ent: cualquier, i fl: cualesquiera hvem (hvilken, hvilket, hvilke) som helst; cualquiera lo entiende det kan hvem som helst forstå; en cualquier sitio hvor som helst; cualquier cosa hva som helst; cualquiera que sea hvem det enn er; hvem det måtte være cuando subjunksjon når, da; cuando la guerra under krigen aun cuando selv om de cuando en cuando, de vez en cuando nå og da; av og til cuándo adv når; no sé cuándo empieza la película jeg vet ikke når filmen begynner; ¿desde cuándo? siden når?; hvor lenge?; ¿hasta cuándo? hvor lenge? cuantía f s 1 kvantitet; beløp, sum 2 betydning, vekt

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


cuantificar cuantificar v27 kvantifisere, angi mengde av cuantioso m, cuantiosa f adj tallrik, rikelig; stor, betydningsfull cuanto1 m, cuanta f adj, fl: cuantos, cuantas alt, alle cuanto2 m, cuanta f pron, fl: cuantos, cuantas alt som, alle som; tengo (todo) cuanto necesito jeg har alt (som) jeg trenger en cuanto a med hensyn til; hva angår cuanto3 subjunksjon cuanto antes snarest mulig cuanto más, mejor jo mer, jo bedre en cuanto så snart (som); en cuanto sepa algo te llamaré jeg ringer deg så snart jeg får vite noe cuánto1 m, cuánta f pron, bestemmerord, fl: cuántos, cuántas hvor mye, hvor mange, hvor lenge; ¿cuántas entradas tienes? hvor mange billetter har du?; ¿cuánto (tiempo) se quedan ustedes? hvor lenge blir dere?; ¿a cuántos estamos? hvilken dato er det i dag?; ¿a cuánto están las manzanas? hva koster eplene?; ¿cada cuánto vais al cine? hvor ofte går dere på kino? cuánto2 m, cuánta f adj, fl: cuántos, cuántas så, så mye, så mange, så lenge, hvor; ¡cuánto fuma! så mye han røyker!; ¡cuántos coches! så mange biler!; ¡cuánto me alegro! det var virkelig hyggelig å høre!; ¡cuánto tiempo sin verte! det var lenge siden sist! cuánto3 m, cuánta f pron, fl: cuántos, cuántas så, så mye, så mange, så lenge, hvor cuarenta1 bestemmerord (grunntall) førti [cuarenta personas]; cuarenta y un años førtien år; en los años cuarenta på førtitallet; Felipe andará por los cuarenta Felipe er vel i førtiårsalderen cantar las cuarenta a alguien gi noen klar beskjed cuarenta2 adj (ordenstall) førtiende; el cuarenta aniversario førtiårsdagen; førtiårsjubileet cuarentena f s 1 førtitall; una cuarentena de casas et førtitall hus 2 karantene cuaresma f s fastetid, faste cuarta f s (bil) fjerde (gir); meter la cuarta sette i fjerde (gir) cuartear v1 dele/stykke opp (i fire deler) cuartearse sprekke (om vegg, maling el.l.) cuarteto m s (mus) kvartett cuarto1 m s 1 fjerdedel, kvart; un cuarto de pollo en kvart kylling 2 kvarter; es la una menos cuarto klokken er kvart på ett; un cuarto de hora et kvarter 3 rom; cuarto de baño baderom 4 månefase; cuarto creciente halvmåne

Spansk skoleordbok_spno.indd 98

cubierta

98

(tiltagende); cuarto menguante halvmåne (avtagende); la luna está en cuarto menguante månen er avtagende 5 (dgl) øre, penger, gryn; estoy sin un cuarto jeg er helt blakk 6 fjerde etasje [viven en el cuarto] 7 fjerde klasse [nuestro hijo está en cuarto] cuartos de final kvartfinale cuarto2 m, cuarta f s (den) fjerde [María es la cuarta de la lista] cuarto3 m, cuarta f adj fjerde; el cuarto piso fjerde etasje; una (la) cuarta parte en fjerdedel; en cuarto lugar for det fjerde cuarzo m s (miner) kvarts cuatro1 bestemmerord (grunntall) fire; cuatro mil fire tusen a cuatro patas på alle fire de cuatro en cuatro fire og fire; fire om gangen un cuatro por cuatro (bil) en firehjulsdrevet bil cuatro2 adj (ordenstall) fjerde; estamos el cuatro de abril i dag er det den fjerde april cuatrocientos1 m, cuatrocientas f bestemmerord (grunntall) fire hundre [cuatrocientas personas] cuatrocientos2 m, cuatrocientas f adj (ordenstall) firehundre-; firehundrede; el cuatrocientos aniversario firehundreårsdagen; firehundreårsjubileet cuba f s tønne, fat [una cuba de vino] estar como una cuba (dgl) være overstadig beruset cubano1 m, cubana f s kubaner cubano2 m, cubana f adj kubansk Cuba Christopher Columbus gikk i land på Cuba 27. oktober 1492. Den spanske erobringen av øya startet i 1511, og i 1515 ble Havanna grunnlagt. I dag er Cuba mest kjent for den revolusjonen som i 1959, under ledelse av Fidel Castro, styrtet diktatoren Fulgencio Batista. I løpet av Castros tid ved makten har det blitt gjennomført omfattende programmer for bl.a. utdanning og helsestell, men samtidig har demokratiske rettigheter blitt avskaffet, og på Cuba holdes det ingen frie valg. Mange kubanere har derfor flyktet fra landet, først og fremst til Miami i USA. cubierta m s 1 overtrekk; dekke 2 bokperm; omslag (på tidsskrift)

07/07/16 15:50


cubierto 3 tak; taktekking 4 (bil) dekk (på hjul) 5 (sjø) dekk (skipsgulv) cubierto1 m s 1 (spise)bestikk 2 (bord)kuvert 3 dagens rett a cubierto dekket; beskyttet cubierto2 m, cubierta f adj 1 (over)dekket 2 overskyet cubo m s 1 kube, terning 2 (matte) kube 3 nav elevar al cubo opphøye i tredje potens cubrir v28 1 dekke, bre ut noe over, legge ut noe over 2 dekke over, skjule 3 fylle, belegge 4 tilbakelegge, gjøre unna 5 overdekke, overøse 6 bedekke (hoppe, kvige) cubrirse v28 1 ta på seg, skjule seg 2 kle seg 3 skye over cucaracha f s (zool) kakerlakk cuchara f s 1 skje 2 grabb (på gravemaskin o.l.) cucharada f s (måleenhet i matlaging) skje, spiseskje; cucharada colmada toppet spiseskje; cucharada rasa strøken spiseskje cucharilla f s teskje cuchichear v1 hviske, hviske og tiske cuchilla f s 1 klinge (på kniv); bile (på øks) 2 slakterkniv, forskjærkniv 3 barberblad 4 meie 5 (latinamer) fjellkam cuchilla de patín skøyteskjær cuchillo m s kniv cuclillas adv en cuclillas på huk cuco1 m s gjøk; reloj de cuco gjøkur cuco2 m, cuca f s utspekulert person cuello m s 1 hals 2 krave; cuello de cisne polokrave; cuello de pico V-hals cuello de botella (fig) flaskehals cuenta f s 1 regning, utregning, kalkyle; más de la cuenta

Spansk skoleordbok_spno.indd 99

99

cuerno for mye; menos de la cuenta for lite; cuenta atrás nedtelling 2 faktura, regning; pedir la cuenta be om regningen 3 (ofte fl) bokføring, regnskap 4 konto, bankkonto; cuenta de ahorro sparekonto; extracto de cuenta kontoutdrag 5 perle; kule (på kjede) a cuenta de i bytte mot; i stedet for; som kompensasjon for a fin de cuentas når alt kommer til alt darse cuenta (de) merke; innse; begripe en resumidas cuentas kort sagt; når alt kommer til alt por cuenta de på noens bekostning rendir cuentas de algo redegjøre for noe; stå til ansvar for noe tener en cuenta ta i betraktning; ha i minnet; ta hensyn til trabajar por cuenta propia være selvstendig næringsdrivende cuentagotas m s, likt i fl dråpeteller, pipette con cuentagotas litt om gangen; litt etter litt cuentarrevoluciones m s, likt i fl (tekn) turteller, omdreiningsteller cuentista m/f s 1 forteller; novelleforfatter 2 løgnhals, skravlebøtte cuento m s 1 (kort) fortelling, historie; novelle; cuento de hadas eventyr 2 (dgl) løgn, oppdiktet historie; skrøne; cuento chino (dgl) løgn; oppspinn; ir/venir con cuentos fare med løgn; tener mucho cuento overdrive; gjøre seg til cuento(s) de viejas ammestuehistorier; sagn; eventyr venir a cuento ha med saken å gjøre cuerda f s 1 tau, line; snøre 2 (mus) streng; instrumento(s) de cuerda strengeinstrument; strykeinstrument 3 (spiral)fjær; dar cuerda al reloj trekke opp klokken 4 sene, streng; cuerdas vocales stemmebånd por debajo de cuerda under hånden; i hemmelighet cuerdo m, cuerda f adj klok, fornuftig cuerno m s 1 horn (også som materiale) 2 hornformet gjenstand, spiss; los cuernos de la luna månesigd 3 (zool) følehorn 4 (mus) horn; lur

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


cuero

100

ponerle a alguien los cuernos være utro mot noen romperse los cuernos (dgl) virkelig anstrenge seg ¡vete al cuerno! dra pokker i vold! ¡(y) un cuerno! pokker heller! cuero m s 1 dyrehud, skinn 2 lær 3 (latinamer) pisk cuero cabelludo hårbunn en cueros (vivos) i blanke messingen; splitter naken cuerpo m s 1 legeme, kropp, skikkelse; cuerpo a cuerpo mann mot mann; i nærkamp; en cuerpo y alma med kropp og sjel 2 lik, (død) kropp 3 liv, kjoleliv, overdel 4 boksamling, bind; samling (av informasjon, lover el.l.) 5 stab, sammenslutning, samfunn; cuerpo docente lærerstab 6 fylde, tykkelse, størrelse cuervo m s (zool) ravn cuesta f s bakke; helling; skrent; cuesta abajo nedoverbakke; nedover; cuesta arriba oppoverbakke a cuestas på ryggen en cuesta skrånende tomar a cuestas (fig) ta på seg cuestión f s 1 spørsmål, forespørsel, sak; la cuestión es que … saken er den at … 2 tvistepunkt en cuestión angående poner en cuestión stille spørsmål ved ser cuestión de handle om; gjelde cuestionario m s spørreskjema cueva f s grotte, hule cuidado m s 1 forsiktighet, varsomhet; ¡cuidado! pass deg (dere)!; se opp!; vær forsiktig!; tener (ir con) cuidado være forsiktig 2 engstelse, uro; eso me tiene (trae) sin cuidado det bryr jeg meg ikke om 3 pleie, omsorg de cuidado farlig; alvorlig cuidador m, cuidadora f s 1 pleier 2 (sport) trener cuidar v1 cuidar (de) passe (på); pleie; ta hånd om; se etter cuidarse ta vare på seg selv; ¡cuídate! pass på

Spansk skoleordbok_spno.indd 100

cumplido

deg selv! cuídate de tus asuntos pass dine egne saker culebra f s (zool) snok; slange culebrón m s (dgl) såpeopera (tv-serie) culinario m, culinaria f adj kulinarisk; arte culinario kokekunst culminar v1 1 kulminere, nå/stå på sitt høydepunkt, være/ bli høydepunktet på 2 avslutte culo m s 1 bak, rumpe, bakdel; dar en el culo (dgl) smiske; ir de culo (dgl) gå til helvete 2 (dgl) bunn, underdel, ende, akterende 3 (dgl) slant, skvett [un culo de vino] culpa f s 1 skyld, feil; yo no tengo la culpa de que … det er ikke min skyld at …; echarle la culpa de algo a otro skylde noe på noen andre 2 ansvar, årsak (til ulykke o.l.) 3 (jur) skyldansvar, skyldighet culpabilidad f s skyld; skyldighet culpable adj skyldig; skyldbevisst culpar v1 beskylde, anklage culparse anklage seg selv cultivar v1 1 dyrke; drive frem 2 hengi seg til, (opp)øve, forfine culto1 m s 1 (relig) kultus, dyrking; rendir culto a dyrke; tilbe 2 gudstjeneste 3 tilbedelse culto2 m, culta f adj dannet, kultivert cultura f s 1 kultur, dannelse 2 dyrking, foredling 3 avling, avl 4 sivilisasjon, utvikling cultura física fysisk fostring cultural adj kulturell, kulturcumbre f s fjelltopp; topp conferencia cumbre toppmøte cumpleaños m s, likt i fl fødselsdag cumplido1 m s høflighet, kompliment; cumplidos høflighetsfraser de cumplido for syns skyld sin cumplidos uten formaliteter cumplido2 m, cumplida f adj 1 avsluttet, ferdig; tiene 30 años cumplidos han/ hun har fylt tretti 2 perfekt, fullendt 3 vid, romslig, stor 4 høflig, beleven

07/07/16 15:50


cumplimentar cumplimentar v8 1 lykkønske, hilse 2 ordne/utrette (formaliteter) 3 utføre (ordre fra en overordnet) cumplir v3 1 utføre, oppfylle; (om straff) avtjene 2 fylle (år) [cumplir 30 años] 3 utløpe, forfalle cumplir con utføre; oppfylle cúmulo m s masse, hop, mengde; un cúmulo de problemas en masse problemer cuna f s 1 vugge; barneseng; desde la cuna fra barnsben; canción de cuna vuggesang 2 fødested; hjemland 3 byrd, herkomst cuña f s 1 (tre)kile; kileformet gjenstand 2 (syke)bekken 3 (dgl) innflytelsesrik person; kontakt (for å finne seg arbeid) cuña publicitaria (radio, TV) reklameinnslag cuñada f s svigerinne cuñado m s svoger cuota f s 1 medlemsavgift, abonnementsavgift 2 kvote, andel cupo m s 1 kvote, (an)del 2 (mil) (verneplikts)kontingent 3 (latinamer) rom, plass cupón m s kupong; cupón de lotería lodd cúpula f s 1 kuppel 2 ledersjikt, topp [la cúpula del partido] cura1 m s katolsk prest, sogneprest cura2 f s 1 kur, behandling 2 botemiddel no tener cura være uhelbredelig; være uforbederlig/håpløs curado m, curada f adj 1 (om fisk og kjøtt) saltet, tørket, speket; jamón curado spekeskinke 2 (om ost) lagret 3 (latinamer) full, beruset curado al humo røkt curandero m, curandera f s kvakksalver; klok kone curar v1 1 lege, kurere; behandle, pleie (sår) 2 bli frisk, friskne til 3 salte, røyke, tørke (fisk og kjøtt) 4 garve (skinn)

Spansk skoleordbok_spno.indd 101

101

cutre

curarse v1 1 bli frisk; leges; la herida se curó sola såret grodde av seg selv 2 komme seg (de etter) curda1 m s (dgl) fyllefant curda2 f s (dgl) fyll, rus curiosidad f s 1 nysgjerrighet, vitebegjærlighet 2 nøyaktighet, sirlighet, renslighet, pertentlighet 3 merkverdighet; kuriositet, raritet curioso1 m, curiosa f s 1 nysgjerrig person 2 (latinamer) naturlege; kvakksalver curioso2 m, curiosa f adj 1 nysgjerrig, vitebegjærlig 2 (om person) omhyggelig, nøyaktig, renslig, sirlig 3 besynderlig, underlig, kuriøs, merkelig 4 severdig curita f s (latinamer) plaster currículo m s 1 curriculum vitae, CV 2 fagplan, læreplan cursi adj fisefin, tilgjort, snobbete, oppblåst cursillo m s 1 (kortere) kurs 2 kort forelesningsserie (i et fag) cursivo m, cursiva f adj kursiv [letra cursiva] curso m s 1 kurs, skoleår, pensum, undervisningsplan 2 klasse, årskull 3 tidsrom, tidsforløp; en el curso de i løpet av 4 løp, forløp [el curso del río] 5 retning; bane [el curso del sol] 6 utvikling, gang; seguir su curso gå sin vante gang cursor m s (data) markør curtidor m, curtidora f s garver curtir v3 1 garve (skinn, lær) 2 gjøre værbitt/solbrent 3 (fig) herde, gjøre garvet curtirse bli værbitt/solbrent; bli herdet/garvet curva f s 1 kurve, sving, krumning, bøy; curva muy cerrada hårnålskurve 2 diagram, kurve curvo m, curva f adj bøyd, krum, buet cúspide f s 1 topp 2 spiss, fjelltopp custodiar v1 bevokte, beskytte cutre adj 1 (dgl) ustelt, sjaskete

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z

07/07/16 15:50


Innhold Minigrammatikk Verb

Grammatiske forkortelser og betegnelser Bøyning av verb Refleksive verb Passiv Verbene ser og estar Regelmessige verb Sammensatte tider Verb med enkelte uregelmessigheter Uregelmessige verb

Substantiv

Hankjønn Hunkjønn Flertall Eieform

Artikler

Ubestemt artikkel Bestemt artikkel

Adjektiv

Bøying i kjønn og tall Plassering Adjektiv som slutter på -ísimo eller -ito Gradbøyning Ordenstall

Bestemmerord – determinativer Eiendomsord – possessiver Pekeord – demonstrativer Mengdeord – kvantorer

Pronomen

Personlige pronomen Refleksive pronomen Resiproke pronomen

106419 GRMAT Spansk skoleordbok minigrammatikk 160101.indd 357

359 359 359 360 362 364 368 368 369 371 374 382 382 383 383 383 383 384 384 385 386 386 387 387 388 389 389 391 392 393 393 396 396

17.06.16 13.37


minigrammatikk

358

Adverb

Ulike typer adverb Gradbøyning

397 397 398

Preposisjoner

398

Konjunksjoner og subjunksjoner

399

Konjunksjoner Subjunksjoner

Spørreord Dag og tid

399 399 401 402

Klokken Ukedagene Månedene Årstidene Datoer og årstall

402 403 404 404 404

Noen tegn og symboler

406

Brevskriving, e-post og oppsett av CV

407

Private brev

Personlig brev til en venn

Formelle brev

Eksempel på formelt brev

E-post

Eksempel på privat e-post Eksempel på formell e-post

Curriculum vitae

106419 GRMAT Spansk skoleordbok minigrammatikk 160101.indd 358

407 408 409 410 411 411 412 414

17.06.16 13.37


a

415

A a, A s (bokstaven) a, A f abbed s abad m abdisere v abdicar ablegøyer s payasadas f fl abonnement s abono m, suscripción f abonnent s abonado m, suscriptor m abonnere v suscribirse a, estar abonado a; abonnere på en avis estar suscrito a un periódico abort s aborto m abortere v abortar absolutt1 adj absoluto absolutt2 adv absolutamente absolutt ikke en absoluto absorbere v absorber abstrakt adj abstracto absurd adj absurdo adel s nobleza f adelig adj noble adgang s 1 (vei) acceso m; adgang til sjøen acceso al mar 2 (tillatelse til å komme inn) permiso m adgang forbudt prohibida la entrada; se prohibe el paso adjektiv s adjetivo m adjektiv Adjektivene retter seg på spansk etter det substantivet de beskriver, både i kjønn (hankjønn/hunkjønn) og tall (entall/flertall). Hovedregelen er at adjektiver som slutter på -o får -a i hunkjønn og -s i flertall: un niño rubio en blond gutt una niña rubia ei blond jente dos niños rubios to blonde gutter dos niñas rubias to blonde jenter Øvrige adjektiver har samme form i hankjønn og hunkjønn, og får -es eller -s i flertall: un escritor joven en ung forfatter dos escritores jóvenes to unge forfattere una blusa elegante en pen bluse dos blusas elegantes to pene bluser

Spansk skoleordbok_nosp.indd 415

akkord

adjø s, interj adiós m, hasta siempre, hasta la vista adlyde v obedecer; han adlød sine foreldre obedeció a sus padres administrasjon s administración f, gestión f administrere v administrar administrerende direktør s director m (-a f); gerente m; gerenta f admiral s almirante m adopsjon s adopción f adoptere v adoptar adresse s dirección f, señas f fl adressere v dirigir, poner la dirección advare v advertir, prevenir; jeg advarte henne mot (å gjøre) det le advertí que no lo hiciera advarsel s advertencia f, amonestación f; vi slapp med en advarsel nos libramos con una amonestación advent s adviento m advokat s abogado m (-da f), letrado m (-da f); (prosederende advokat) procurador m (-a f); (i retten ofte kalt) letrado affekt s agitación f, alteración f affære s asunto m, caso m Afrika s (geogr) África f afrikansk adj africano agent s 1 (representant) representante m/f, agente m/f 2 (spion) agente m/f, espía m/f aggresjon s agresión f aggressiv adj agresivo agitere v agitar, hacer propaganda agn s cebo m; fisken tok agnet el pez mordió el anzuelo agronom s agrónomo m (-a f) agurk s pepino m akademi s academia f akademiker s (person med akademisk utdannelse) universitario m (-ia f); académico m akademisk adj 1 (som angår et akademi) académico 2 (teoretisk) universitario, teórico, formal ake v deslizarse en tobogán m/trineo m akklimatisere v akklimatisere seg aclimatarse akkompagnement s acompañamiento m akkompagnere v acompañar akkord s 1 (om arbeid) destajo m; arbeide på akkord trabajar a destajo 2 (mus) acorde m; hun slo an en akkord entonó una nota

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


akkurat

416

akkurat adv 1 (nøyaktig) exactamente, precisamente; i akkurat seks uker exactamente seis semanas 2 (nettopp) exactamente; justamente; akkurat det jeg sa justamente lo que he dicho akrobat s acróbata m/f aks s espiga f akse s eje m aksel s 1 (hjulaksel) eje m 2 (drivaksel) eje m motor 3 (skulder) hombro m akselerere v acelerar aksent s acento m; snakke med aksent hablar con acento akseptabel adj aceptable akseptere v aceptar aksje s acción f aksjemegler s agente m/f de bolsa, corredor m de bolsa aksjeselskap s sociedad f anónima (forkortes S.A.) aksjon s acción f gå til aksjon entrar en acción aksjonær s accionista m/f akt s (del av skuespill) acto m; første akt primer acto akte v 1 (ha til hensikt) tener la intención de, pretender 2 (respektere, ære) respetar, tener en estima aktelse s respeto m, estima m akterut adv sakke akterut quedarse atrás aktiv adj activo aktivere v activar aktivisere v activar, poner a trabajar aktivitet s actividad f aktor s fiscal m/f aktualitet s actualidad f aktuell adj actual, en cuestión, relevante, de interés; det er ikke aktuelt no viene al caso; aktuelle spørsmål cuestiones f fl de interés akupunktur s acupuntura f akustikk s acústica f; akustikken i kirken vår er ikke god la acústica en nuestra iglesia no es buena akustisk adj acústico akutt adj agudo akvarell s acuarela f akvarium s acuario m alarm s alarma f slå alarm dar la voz de alarma Albania s (geogr) Albania f albino s albino m/f albue s codo m

Spansk skoleordbok_nosp.indd 416

alliert

album s álbum m aldeles adv totalmente, completamente aldeles ikke en absoluto; de ninguna manera alder s edad f; hun er på min alder ella es de mi edad; i en alder av 5 år a la edad de 5 años; a los 5 años alderdom s vejez f aldersgrense s límite m de edad aldri adv nunca, jamás; om vi strever aldri så mye por mucho que nos esforcemos aldri mer nunca más nesten aldri casi nunca ale v ale opp criar alene1 adj solo alene2 adv sólo, solamente alfabet s alfabeto m alfabetisk adj alfabético alge s alga f algebra s álgebra f Algerie s (geogr) Argelia f alias adv alias alibi s coartada f alkohol s alcohol m alkoholfri adj sin alcohol alkoholiker s alcohólico m (-ca f) alkoholisme s alcoholismo m all bestemmerord todo; toda; all maten toda la comida; vi har all grunn til å tro at hay toda clase de razones para creer que; jf. alle , alt alle pron (uten etterfølgende sb) todos, todas, todo el mundo; alle kjenner henne todo el mundo la conoce; alle andre todos los demás; de var alle gamle todos eran viejos; alle sammen todos; alle og enhver todo el mundo allé s alameda f, calle m con árboles allemannseie s propiedad f de todos aller adv; aller best lo mejor; lo mejor de todo; aller helst vil jeg ha kaffe preferería sobre todo café; den aller første dagen el primer día de todos; vi kom aller først llegamos los primeros de todos allerede adv ya; allerede nå ya; han har allerede vært her to ganger ya estuvo aquí dos veces; allerede som gutt kunne han gjøre det ya de chico sabía hacerlo allergi s alergia f allergisk adj alérgico allergisk mot alérgico a allfarvei s vía f pública allianse s alianza f alliere v alliere seg med aliarse (con) alliert adj aliado

07/07/16 16:07


alligator alligator s caimán m; aligátor m allikevel adv sin embargo, no obstante allmektig adj omnipotente, todopoderoso allmenn adj general, común, público allmenntilstand s estado m general allsidig adj universal, polifacético, completo allslags adj toda clase de alltid adv siempre allting pron todo alm s (bot) olmo m almanakk s almanaque m, agenda f alminnelig adj 1 (ikke sjelden) corriente, común, normal; denne planten er alminnelig i Norge esta planta es muy corriente en Noruega 2 (felles for alle eller nesten alle) general, común 3 (vanlig) corriente; alminnelige mennesker gente corriente; gente común 4 (dagligdags) cotidiano, corriente, usual alminnelighet s i alminnelighet en general; normalmente alpelue s boina f Alpene s (geogr) Los Alpes alskens adj todo tipo de, toda clase de alt1 s (stemme) contralto m; hun synger alt ella es contralto alt2 adv (allerede) ya; han har alt vært her to ganger ha estado ya dos veces alt3 pron (uten sb etter) todo; alt er nytt todo es nuevo; alt det andre todo lo demás; alt (det) du ser todo lo que ves; ta det, alt sammen cógelo todo; jf. all , alle fremfor alt ante todo i alt en total når alt kommer til alt al fin y al cabo alter s altar m alternativ s alternativa f altfor adv demasiado; altfor mye demasiado; altfor mange demasiados altmuligmann s hombre m para todo, hombre m de muchos oficios altså adv por lo tanto, pues aluminium s aluminio m alv s elfo m, duende m alvor s seriedad f, gravedad f; sakens alvor la gravedad del caso; det er mitt alvor hablo en serio gjøre alvor av llevar a cabo; poner en práctica; realizar alvorlig1 adj 1 serio; en alvorlig ung mann un joven serio; en alvorlig sykdom una enfermedad grave 2 (ivrig) solícito, dedicado; et alvorlig forsøk un intento m serio

Spansk skoleordbok_nosp.indd 417

417

andakt

3 (svært alvorlig, streng) severo, grave; vi var i alvorlig fare nos encontramos en un grave peligro alvorlig2 adv seriamente, gravemente amatør s aficionado m (-da f) ambassade s embajada f ambassadør s embajador m (-a f) ambisiøs adj ambicioso ambisjon s ambición f ambulanse s ambulancia f amen s, interj amén m Amerika s (geogr) América f Amerika Når vi snakker om Amerika mener vi oftest USA, men for en spanskspråklig person er América i første rekke Latin-Amerika. Mener man Nord-Amerika sier man América del norte, og mener man USA sier man Estados Unidos. I Spania blir det imidlertid stadig vanligere å kalle USA for América. amerikaner s americano m (-a f); (fra USA) norteamericano m (-a f); estadounidense m/f amerikansk adj americano; (fra USA) norteamericano; estadounidense amme v dar de mamar, amamantar, dar el pecho m ammoniakk s amoníaco m ammunisjon s munición f amnesti s amnistía f gi amnesti decretar una amnistía amok adv gå amok enloquecer; volverse loco amoralsk adj amoral amper adj irascible, irritable amputasjon s amputación f amputere v amputar amulett s amuleto m analfabet s analfabeto m (-a f) analfabetisme s analfabetismo m analyse s análisis m analysere v analizar analytisk adj analítico ananas s piña f anarki s anarquía f anatomi s anatomía f anbefale v recomendar anbefaling s recomendación f anbud s oferta f gi anbud på hacer una oferta de and s pato m andakt s 1 (relig) rezo m

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


andel 2 (andektighet) devoción f andel s parte f, participación f; andel i utbyttet participación en los beneficios andpusten adj sin aliento, falto de aliento, jadeante andre1 adj segundo for det andre segundo; en segundo lugar andre2 pron → annen ane1 v intuir, adivinar, hacerse una idea, sospechar; det aner jeg ikke no tengo ni idea; det aner meg sospecho que ane2 s → aner anekdote s anécdota f anelse s 1 (forutfølelse) presentimiento m 2 (svak forestilling) una vaga idea; jeg har ikke den fjerneste/ringeste anelse no tengo la menor idea aner s (fl) (forfedre) antepasados m fl anerkjenne v 1 (erkjenne, innrømme) reconocer, admitir 2 (godkjenne) aprobar, reconocer 3 (rose) elogiar, alabar, reconocer anerkjennelse s reconocimiento m, aprobación f anerkjent adj reconocido; consagrado; en anerkjent kunstner un artista reconocido anestesi s anestesia f anfall s ataque m; et anfall av influensa un ataque de gripe anger s arrepentimiento m, remordimiento m angi v 1 (melde, røpe) denunciar, delatar; hans medfange angav ham til politiet su compañero de celda le delató a la policía 2 (nevne) mencionar, indicar angiver s delator m (-a f) angre v arrepentirse angre på arrepentirse de angrep s ataque m, asalto m angripe v atacar, agredir, asaltar angst s 1 (engstelse) ansiedad f, ansia f, preocupación f 2 (frykt, redsel) temor m, miedo m, angustia f angå v atañir, concernir, afectar; det angår ikke meg a mí no me atañe angående prep en cuanto a; referente a (de) anholde v (arrestere) detener, arrestar anke1 s recurso m, apelación f anke2 v apelar, recurrir, interponer recurso ankel s tobillo m anker s ancla f kaste anker echar anclas; anclar lette anker levar anclas anklage1 s acusación f, cargos m fl

Spansk skoleordbok_nosp.indd 418

418

annonsere

anklage2 v acusar anklage for acusar de; hun ble anklaget for mord fue acusada de asesinato ankomme v llegar; de ankom (til) London llegaron a Londres ankomst s llegada f; ved vår ankomst a nuestra llegada anledning s 1 (hendelse, tidspunkt) ocasión f; ved den anledning en esa ocasión; i den anledning con ocasión de; con motivo de 2 (sjanse) oportunidad f benytte anledningen aprovechar la ocasión; aprovechar la oportunidad la anledningen gå fra seg perder la ocasión; perder la oportunidad; desaprovechar la ocasión; desaprovechar la oportunidad anlegg s 1 (medfødt evne) dotes m fl; han har anlegg for musikk tiene dotes para la música 2 (disposisjon) disposición f, talante m, aptitud f; anlegg for fedme tener disposición a la obesidad 3 (bygging) obra f 4 (fabrikk el.l.) fábrica f, planta f anlegge v establecer; construir; fundar anliggende s asunto m, caso m anmarsj s være i anmarsj estar en camino; aproximarse; acercarse anmelde v (om bok el.l.) reseñar; (til politiet) denunciar anmeldelse s (av bok el.l.) reseña f; (hos politiet) denuncia f anmerkning s 1 (forklarende opplysning) nota f; anotación f; apunte m 2 (kritisk bemerkning) observación f, crítica f anmode v rogar, solicitar, pedir anmodning s ruego m, solicitud f, petición f annen1 adj segundo annen2 pron otro; hun traff en annen conoció a otro; en eller annen alguien; uno u otro; hvem annen quién más; quién si no; ingen annen nadie más; ningún otro; noe annet otra cosa; blant annet entre otras cosas; alle andre todos los demás; en annen dag otro día annenhver bestemmerord cada dos annerledes1 adj distinto, diferente; den bilen er annerledes enn de andre ese coche es diferente (distinto) a los demás annerledes2 adv de otro modo, de otra manera annet bestemmerord → annen annonse s anuncio m annonsere v poner un anuncio, anunciar

07/07/16 16:07


annullere

annullere v anular, cancelar; (oppheve) rescindir annullering s anulación f; cancelación f anonym adj anónimo anonymitet s anonimato m anorakk s anorak m anrop s llamada f, grito m anrope v llamar, gritar ansamling s acumulación f; aglomeración f ansatt1 s empleado m (-da f); trabajador m (-a f); de ansatte los empleados ansatt2 adj empleado; ansatt hos empleado en/ con være fast ansatt tener empleo fijo anse v anse for considerar; tener por anseelse s reputación f, renombre m, consideración f; hun nøt stor anseelse gozaba de una gran reputación ansett adj bien considerado, renombrado, estimado ansette v (gi arbeid) colocar, emplear a, dar empleo a; hun ansatte to sekretærer empleó a dos secretarias ansettelse s colocación f, empleo m fast ansettelse empleo fijo ansiennitet s antigüedad f; det går etter ansiennitet va por antigüedad ansikt s cara f, rostro m ansiktsløftning s operación f plástica de cara, lifting m ansjos s anchoa f anskaffe v comprar; adquirir anskaffelse s adquisición f anslag s (overslag) estimación f, cálculo m aproximado anslå v (vurdere) calcular, estimar, evaluar anspent adj 1 (spent) tenso 2 (oppspilt) exaltado anstalt s institución f anstendig adj 1 (skikkelig) decente, decoroso 2 (aktverdig) respetable anstrenge v (trette ut) agotar, fatigar anstrenge seg esforzarse; hun anstrengte seg for å gjøre et godt inntrykk se esforzó por dar una buena impresión anstrengelse s esfuerzo m anstrengende adj fatigoso, agotador anstrengt adj 1 (spent) intenso, tenso 2 (tilgjort) forzado anstøt s ofensa f ta anstøt av ofenderse por; escandalizarse por

Spansk skoleordbok_nosp.indd 419

apotek

419

vekke anstøt ofender; escandalizar ansvar s responsabilidad f; han har ansvaret él tiene la responsabilidad; es el responsable ansvarlig adj responsable ansvarsbevisst adj responsable ansvarsfull adj de gran responsabilidad; (om personer) muy responsable ansvarsløs adj irresponsable anta v (tenke seg) suponer, presumir; jeg antar de vet det supongo que lo saben antakelig adv (sannsynligvis) probablemente, presumiblemente antakelse s (formodning) suposición f antall s número m Antarktis s (geogr) Antártida antaste v importunar antenne1 s antena f antenne2 v (tenne på) inflamar, encender, incendiar antikk adj antiguo antikvitet s antigüedad f antrekk s traje m, atuendo m antyde v 1 (gi et vink om) indicar 2 (foreslå) sugerir antydning s (tegn) indicio m; (hint, vink) indicación f; sugerencia f anvende v emplear, usar, aplicar, utilizar anvendelig adj práctico, aplicable, utilizable anvendelse s aplicación f, utilización f, uso m, empleo m anvise v (angi, vise) indicar, mostrar anvisning s (veiledning) instrucciones f fl, indicación f apatisk adj apático ape1 s (zool) mono m (-a f)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T

ape Ape heter mono på spansk. Som adjektiv betyr mono pussig nok søt, pen.

U V W

ape2 v ape etter imitar apostel s apóstol m apostrof s apóstrofo m apotek s farmacia f

X Y Z

apotek Et spansk apotek una farmacia, kjenner man igjen på det grønne korset som finnes på utsiden.

Æ Ø Å

07/07/16 16:07


apparat apparat s aparato m appell s llamamiento m, llamada f appellere v apelar, llamar appelsin s naranja f appetitt s apetito m appetittlig adj apetitoso applaudere v aplaudir applaus s aplauso m aprikos s albaricoque m april s abril; (den) første april el uno (primero) de abril aprilsnarr s inocentada f araber s árabe m/f araber På begynnelsen av 700-tallet invaderte araberne den iberiske halvøya. Det muslimske Spania, al-Andalus, var fra 756 et eget emirat med Córdoba som sentrum. Araberne forbedret bl.a. jordbruket gjennom vanningsanlegg og de innførte silke- og lærhåndverk. Ikke før i 1492 falt den siste arabiske festningen, Granada, og med dette var hele Spania igjen i de kristne kongenes hender. Arabia s (geogr) Arabia f arabisk adj árabe arbeid s 1 trabajo m, ocupación f, labor f; hardt arbeid trabajo m duro; være uten arbeid estar sin trabajo 2 (sysselsetting) empleo m 3 (pålagt arbeid) tarea f, encargo m arbeide v trabajar; hun arbeider godt ella trabaja bien arbeider s obrero m (-a f), trabajador m (-a f) arbeiderklassen s clase f obrera arbeidsdag s 1 (daglig arbeidstid) jornada f (laboral); ha lang arbeidsdag tener una jornada larga 2 (hverdag) día m laborable arbeidsgiver s patrono m (-a f), empresario m (-a f) arbeidsløs adj desempleado, parado; de arbeidsløse los desempleados; los parados arbeidsløshet s desempleo m, paro m arbeidsom adj trabajador arbeidsplass s 1 (sted) lugar m de trabajo 2 (stilling) puesto m de trabajo; plaza f arbeidstaker s trabajador m (-a f), empleado m (-a f) arbeidstid s horario m de trabajo; etter

Spansk skoleordbok_nosp.indd 420

420

arv

arbeidstid después del trabajo arbeidstillatelse s permiso m de trabajo areal s área f, superficie f arena s arena f Argentina s (geogr) Argentina f argument s argumento m argumentasjon s argumentación f argumentere v argumentar, razonar aristokrati s aristocracia f ark s 1 (papir) hoja f (de papel) 2 (på hus) buhardilla f arkeolog s arqueólogo m (-ga f) arkeologi s arqueología f arkitekt s arquitecto m (-ta f) arkitektur s arquitectura f arkiv s archivo m, fichero m arkivere v archivar Arktis s (geogr) Ártico arktisk adj ártico arm s brazo m armbind s brazalete m armbånd s pulsera f armbåndsur s reloj m de pulsera armé s ejército m aroma s aroma f aromatisk adj aromático arr s (etter sår) cicatriz f arrangement s 1 (oppsett) arreglo m, disposición f 2 (tilstelning) acto m social, reunión f social arrangere v arreglar, organizar, disponer arrangør s organizador m (-ra f) arrest s 1 (fengsling) detención f, arresto m 2 (arrestlokale) calabozo m arrestasjon s detención f arrestere v detener, arrestar arrogant adj arrogante, soberbio arsenal s arsenal m art s 1 (slag) clase f, especie f, género m 2 (i biologien) especie f arte v arte seg (utvikle seg) desarrollarse artig adj 1 (morsom) divertido 2 (rar) curioso artikkel s artículo m artikulere v articular artilleri s artillería f artist s artista m/f artistisk adj artístico arv s herencia f, sucesión f; hun fikk en stor arv ella recibió una importante herencia

07/07/16 16:07


arve arve v heredar; hun arvet en formue ella heredó una fortuna arve etter heredar de arvelig adj hereditario arving s heredero m (-ra f) asfalt s asfalto m asfaltere v asfaltar Asia s (geogr) Asia f asiat s asiático m (-ca f) asiatisk adj asiático asjett s platillo m, plato m de postre ask s (bot) fresno m aske s ceniza f askebeger s cenicero m asparges s espárrago m aspirant s aspirante m/f assistanse s asistencia f, ayuda f assistent s ayudante m/f assistere v asistir, ayudar assosiasjon s asociación f assosiere v asociar astma s asma f astmatiker s asmático m (-ca f) astrolog s astrólogo m (-ga f) astrologi s astrología f astronaut s astronauta m/f astronom s astrónomo m (-ma f) astronomi s astronomía f asyl s (politisk asyl) asilo político at subjunksjon que; jeg vet (at) det er mulig sé que es posible; det hadde vært en del snakk om at hun skulle komme til Norge se había hablado de que vendría a Noruega ateisme s ateísmo m ateist s ateo m (-a f) atelier s taller m, estudio m atferd s (oppførsel) conducta f, comportamiento m Atlanterhavet s (geogr) (Océano) Atlántico atlas s atlas m atmosfære s 1 (luftlag) atmósfera f 2 (stemning) ambiente m atom s átomo m atombombe s bomba f atómica atomvåpen s arma f nuclear atskille v separar atskillelse s separación f; etter mange års atskillelse tras muchos años de separación atskillig adj bastante; det gav oss atskillig bry nos causó bastantes molestias atskilt adj separado; to atskilte grupper dos grupos separados atten bestemmerord dieciocho attentat s atentado m

Spansk skoleordbok_nosp.indd 421

421

avbrytelse

atter adv de nuevo, otra vez attest s certificado m; (fra arbeidsgiver også) testimonio m attestere v certificar, dar fe attpåklatt s hijo nacido mucho después del último attraksjon s atracción f attraktiv adj atractivo audiens s audiencia f auditorium s 1 (om rommet) auditorio m, aula f 2 (om forsamlingen) audiencia f august s agosto m auksjon s subasta f auksjonere v subastar aula s aula f Australia s (geogr) Australia f australier s australiano m (-na f) australsk adj australiano autentisk1 adj auténtico autentisk2 adv auténticamente autograf s autógrafo m automat s autómata m/f; (salgsautomat) máquina f de venta automática automatisere v automatizar automatisk1 adj automático automatisk2 adv automáticamente autoritet s autoridad f av prep 1 de; en kjole av silke un vestido de seda; en av guttene uno de los chicos; synge av glede cantar de alegría 2 (ved passiv) por; hunden ble overkjørt av en bil el perro fue atropellado por un coche avansere v 1 (gå fremover) avanzar 2 (bli forfremmet) ascender avbalansert adj equilibrado; (om person) ecuánime avbestille v anular, cancelar avbestilling s cancelación f avbetaling s pago m a plazos; kjøpe noe på avbetaling comprar algo a plazos avbilde v retratar avblåse v poner fin a, terminar; streiken ble avblåst se puso fin a la huelga avbrekk s interrupción f; pausa f avbrudd s interrupción f, pausa f avbryte v 1 (midlertidig) interrumpir; taleren ble avbrutt el orador fue interrumpido 2 (for godt) cortar, romper avbrytelse s 1 interrupción f 2 (opphold, stans) paro m

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


avbud avbud s sende avbud excusarse avdeling s 1 (del) departamento m 2 (av forretning eller større foretagende) sección f, división f 3 (av sykehus el.l.) unidad f; (i fengsel også) sección f 4 (gruppe personer, især mil) división f avdrag s plazo m renter og avdrag intereses y amortización avduke v descubrir avdød adj fallecido, difunto; den avdøde el difunto; min avdøde mann mi difunto esposo avfall s 1 (rester) basura f, residuos m fl 2 (skrap, søppel) basura f avfeie v 1 (en person) ignorar a 2 (en innvending) rechazar avføring s (ekskrementer) excrementos m fl, heces f fl avgang s 1 (om kommunikasjonsmidler) salida f; klar til avgang listo para salir 2 (fra stilling) dimisión f avgift s 1 (på f.eks. tobakk og drikkevarer) impuesto m 2 (toll) derechos m fl de aduana 3 (gebyr for f.eks. lisens og pass) tasa f 4 (bompenger) peaje m avgjort1 adj 1 (brakt i orden) arreglado, decidido 2 (desidert) seguro; en avgjort fordel una ventaja decisiva avgjort2 adv decididamente, sin duda avgjøre v 1 (bestemme) decidir; det må du selv avgjøre eso lo tienes que decidir tú 2 (bringe i orden) decidir, resolver; det avgjør saken eso lo resuelve avgjørelse s 1 (bestemmelse) resolución f, decisión f, fallo m 2 (ordning) arreglo m, determinación f avgrense v limitar; delimitar; acotar avgrunn s abismo m avgå v avgå ved døden fallecer avhandling s tesis f, tratado m avhenge v avhenge av depender de; det avhenger av været depende del tiempo avhengig adj dependiente være avhengig av depender de; estar pendiente de; vivir pendiente de

Spansk skoleordbok_nosp.indd 422

422

avløse

avhengighet s dependencia f avhold s abstención f (de bebidas alcohólicas) avholdsmann s abstemio m avholdt adj estimado, querido avhøre v interrogar; avhøre et vitne interrogar a un testigo avis s periódico m, diario m; avisen for i dag el periódico de hoy avisbud s repartidor m de periódicos avkall s gi avkall på renunciar a avkastning s 1 (utbytte) beneficio m, ganancia f 2 (fortjeneste) ganancia f, lucro m avkjøle v enfriar, refrescar, refrigerar avklare v aclarar, esclarecer avklaring s aclaración f; esclarecimiento m avkobling s reposo m, descanso m, distracción f, relajo m avkom s descendientes m/f fl, hijos m fl, descendencia f avkreftet adj 1 (om helse) debilitado 2 (om rykte) desmentido avkrok s un rincón m perdido en el mundo avl s (om dyr) cría f avlang adj alargado avlaste v descargar avlastning s descarga m avle v 1 (oppdrette) criar 2 (dyrke) cultivar avlede v 1 (lede bort) desviar, derivar; avlede oppmerksomheten distraer 2 (utlede) derivar; også norsk har mange ord som er avledet av latin también el noruego tiene muchas palabras derivadas del latín avlegge v; avlegge et besøk hacer una visita a alguien; avlegge et løfte hacer una promesa f; avlegge regnskap rendir cuentas f fl; avlegge ed prestar juramento m avlese v leer avlevere v entregar; dar avling s cultivo m, cosecha f avlive v (drepe) matar avlukke s excusado m, espacio m separado, cabina f avlyse v cancelar, anular, suspender; møtet ble avlyst se suspendió la reunión avløp s (avløpsrør) desagüe m få avløp for dar libre curso m a avløse v 1 (i et arbeid) relevar; hvem skal avløse deg? ¿quién te va a relevar a ti?

07/07/16 16:07


avløser 2 (erstatte, følge etter) sustituir, suceder avløser s sustituto m; relevo m avløsning s sustitución f, relevo m avmagret adj adelgazado; enflaquecido avpasse v avpasse etter adaptar a; ajustar avreise s partida f, salida f; hennes avreise til Barcelona su partida a Barcelona avrunde v 1 (til helt tall) redondear 2 (avslutte) clausurar; concluir avsats s 1 (trappeavsats) rellano m, descansillo m (de escalera) 2 (berghylle) rellano m; cornisa f avse v (klare seg uten) pasarse sin; prescindir de; (sette av) reservar avsender s remitente m/f avsetning s (salg) venta f avsette v 1 (avskjedige) despedir; han ble avsatt fue despedido 2 (sette til side) reservar; dedicar avsi v avsi dom over dictar/pronunciar sentencia/ veredicto sobre avsides adj apartado, remoto, aislado avskaffe v suprimir, eliminar, abolir; slaveriet ble avskaffet la esclavitud fue abolida avskaffelse s eliminación f, supresión f, abolición f avskjed s 1 (farvel) despedida f; adiós m; han tok avskjed med meg se despidió de mí 2 (avskjedigelse) despido m; hun fikk avskjed la despidieron avskrekkende adj aterrador, que sirve de escarmiento; ha en avskrekkende virkning producir un efecto aterrador avsky1 s aversión f, asco m, repugnancia f få avsky for sentir asco de avsky2 v detestar, aborrecer avskyelig adj destestable, abominable, asqueroso, repugnante avslag s 1 (nekting) negativa f; vi fikk avslag nos lo negaron 2 (prisreduksjon) descuento m avslappende adj relajante avslutning s clausura f, terminación f, conclusión f, cierre m, finalización f avslutte v terminar, concluir, acabar, finalizar; (avrunde) clausurar avsløre v (røpe) revelar; avsløre en hemmelighet revelar un secreto m

Spansk skoleordbok_nosp.indd 423

423

avvise

avsløring s revelación f, descubrimiento m avslå v rechazar, denegar, rehusar avsmak s aversión f, disgusto m få avsmak for sentir aversión f/asco m por avsnitt s (i tekst) apartado m avspasere v librar días en el trabajo; tener días libres por compensación horaria; avspasere tre dager tener tres días libres avspeile v reflejar avsperret adj cercado, cerrado avspise v; vi ble avspist med 50 euro tuvimos que contentarnos con 50 euros avsporing s descarrilamiento m; (fig også) despiste m avstamning s descendencia f, origen m avstand s distancia f; i en avstand av to kilometer a una distancia de dos kilómetros; på avstand a distancia avstemning s votación f holde avstemning hacer una votación avstigning s bajada f avstikker s desvío m avstraffelse s castigo m avstå v 1 (unnlate) evitar, abstenerse de; jeg avstod fra å gjøre det me abstuve de hacerlo; desistí de hacerlo 2 (gi fra seg) ceder avta v disminuir, decrecer, menguar avtale1 s 1 (overenskomst) acuerdo m, convenio m, tratado m; bryte en avtale romper un acuerdo; holde en avtale cumplir un acuerdo 2 (avtale om å møtes) cita f avtale2 v acordar, convenir; vi avtalte å dra til Alta acordamos ir a Alta avtalt adj acordado, convenido avtjene v avtjene verneplikt hacer/cumplir el servicio militar avtrykk s 1 (spor, merke) impresión f, huella f 2 (trykt gjengivelse) reproducción f avveie v sopesar avvekslende adj variado avveksling s variación f; cambio m til en avveksling para cambiar; para variar avvente v esperar, estar a la espectativa avverge v impedir, evitar avvik s divergencia f, discrepancia f, anomalía f avvike v diferir, discrepar, divergir avvikle v (avslutte) liquidar, terminar, concluir avvise v 1 (nekte adgang) negar la entrada a alguien

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


avvæpne

bak

424

2 (avslå, si nei til) rechazar, denegar; han avviste tilbudet rechazó la oferta 3 (forkaste) rechazar; planen min ble avvist mi plan fue rechazado avvæpne v desarmar avvæpning s desarme m

B b, B s (bokstaven) b, B, be f babord s babor m baby s bebé m, recién nacido m bacon s bacon m, panceta f, tocino m entreverado; en skive bacon una loncha de bacon

bad s 1 (det å bade) baño m; hun tar et bad hver morgen ella se baña todas las mañanas 2 (baderom) cuarto m de baño; et rom med bad un cuarto con baño bade v (vaske seg, svømme) bañar, bañarse badebukse(r) s bañador m badedrakt s traje m de baño badekar s bañera f badekåpe s albornoz m badestrand s playa f bading s baño m bag s bolsa f; maletín m bagasje s equipaje m bagasjebrett s (bøyes ikke) portaequipajes m bagasjerom s (i bil) maletero m bagatell s bagatela f, menudencia f, nimiedad f bagatellisere v trivializar; minimizar bajonett s bayoneta f bak1 s 1 (bakende) trasero m

Bebé

chupete

toalla

bebé

pomada baño de espuma mesa de cambio

bañera

pañal toallitas humedas para bebe

Spansk skoleordbok_nosp.indd 424

07/07/16 16:07


bak 2 (buksebak) asiento m bak2 prep detrás de; han stod bak meg él estaba detrás de mí bake v hacer pan, cocer (al horno); han bakte en kake hizo una tarta bakenfor prep detrás de bakepulver s levadura f en polvo baker s panadero m (-ra f), pastelero m (-ra f) bakeri s panadería f; vi gikk til bakeriet fuimos a la panadería/al horno bakerst1 adj último; bakerste rekke la última fila bakerst2 adv al fondo; atrás del todo; de (som befinner seg) bakerst los del fondo; bakerst i salen al fondo de la sala bakfra adv por detrás, desde atrás bakgate s callejón m, calleja f bakgrunn s fondo m; (utdannelse) formación f; hans/hennes bakgrunn su formación bakgård s patio m trasero; (latinamer) traspatio m bakhold s celada f, emboscada f ligge i bakhold estar emboscado; estar al acecho bakhånd s ha noe i bakhånd tener algo en la recámara; (om noe hemmelig eller overraskende) tener un as en la manga bakke s 1 (stigning) cuesta f, subida f, pendiente f 2 (mark) suelo m på bar bakke con lo puesto bakketopp s cumbre m; cresta f baklengs adv hacia atrás bakover adv hacia atrás bakre adj trasero, posterior bakrom s cuarto m interior; (i butikk) trastienda f bakrus s være i bakrus tener resaca; (dgl) estar resacoso baksete s asiento m trasero bakside s dorso m, envés m, reverso m; på baksiden av konvolutten en el reverso del sobre baksnakke v hablar mal de; hablar a espaldas de; difamar; calumniar baktale v difamar, calumniar baktanke s segunda intención f bakterie s bacteria f bakvei s entrada f trasera gå bakveier (dvs bruke lureri) usar la mano izquierda bakvendt adv 1 (snudd) al revés 2 (upraktisk) incómodo bakverk s (kaker) repostería f

Spansk skoleordbok_nosp.indd 425

425

banke

balanse s equilibrio m; hun mistet balansen ella perdió el equilibrio balansere v equilibrar, compensar, hacer equilibrio balje s palangana f balkong s balcón m; (i teater) anfiteatro m ball1 s (i ballspill) pelota f, bola f; spille ball jugar a la pelota; jugar al balón ball2 s (dansetilstelning) baile m; på et ball en un baile ballade s 1 (vise) balada f 2 (spetakkel) escándalo m, alboroto m; han laget ballade él montó un escándalo ballett s ballet m, danza f clásica ballettdanser s bailarín m (-rina f) de ballet ballong s globo m (aerostático) balsam s bálsamo m bambus s bambú m bamse s 1 (bjørn) oso m 2 (leketøysbamse) osito m de peluche banal adj banal, intrascendente banan s plátano m; (latinamer) banana f bandasje s vendaje m, venda f bandasjere v vendar bande s panda f, cuadrilla f, banda f banditt s bandido m enarmet banditt Enarmet banditt heter på spansk una (máquina) tragaperras, som ordrett betyr 'en maskin som svelger mynter'.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S

bane1 s 1 (vei) vía f, camino m 2 (planets bane) órbita f bringe noe på bane sacar algo a relucir; poner algo sobre el tapete bane2 v bane seg vei abrir(se) camino banebrytende adj que hace época; pionero; banebrytende arbeid trabajo que hace época banjo s banjo m, banyo m bank s 1 (juling) paliza f; (dgl) tunda f 2 (sparebank) banco m, caja f de ahorros; sette penger i banken depositar dinero en el banco; jeg skal i banken voy al banco banke v 1 (slå) golpear; (ganske lett) tocar; vi banket på døren llamamos a la puerta 2 (gi juling) golpear, pegar, sacudir

T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


bankett

426

3 (om hjerte) palpitar; med bankende hjerte con el corazón palpitante bank i bordet! ¡toca madera! bankett s banquete m bankkonto s cuenta f bancaria banne v blasfemar, perjurar, maldecir banner s estandarte m bannlyse v (forby) prohibir bar1 s (skjenkedisk) barra f, bar m bar2 adj (utildekket) descubierto barbarisk adj 1 (usivilisert) bárbaro, bruto, salvaje 2 (grusom) cruel, despiadado barberblad s hoja f de afeitar barbere v afeitar barbere seg afeitarse barbermaskin s máquina f de afeitar bare adv solamente, sólo; bare én gang solamente una vez; bare for moro skyld sólo por diversión; sólo porque sí; bare han ikke er kommet til skade ojalá que no se haya hecho daño bark s (på trær) corteza f barmhjertig adj 1 (det motsatte av hard og nådeløs) comprensivo 2 (godgjørende) generoso, magnánimo 3 (medlidende) compasivo barmhjertighet s compasión f barn s niño m (-ña f) barndom s infancia f; fra barndommen av desde la infancia barnebarn s nieto m (-ta f) barnedåp s bautismo m; bautizo m barnehage s guardería f, jardín m de infancia barnehjem s orfanato m, hospicio m barnemat s det er bare barnemat (det er enkelt) eso no es nada barneoppdragelse s educación f de los hijos barnesykdom s enfermedad f infantil barnesykdommer kikhoste la tos ferina, kusma las paperas, meslinger el sarampión, røde hunder la rubeola, vannkopper la varicela. barnetrygd s incentivo m por hijo; subsidio m familiar barnevakt s niñera f, canguro m/f barnevogn s cochecito m de niño barnslig adj infantil, aniñado barometer s barómetro m

Spansk skoleordbok_nosp.indd 426

bedende

baron s barón m baronesse s baronesa f barriere s barrera f barrikade s barricada f barsk adj 1 (om vesen) áspero, rudo, brusco 2 (om utseende) rudo, tosco 3 (om klima) severo, duro bart s bigote m bartender s camarero/mozo m de bar base s base f basere v basar, fundamentar basere på basar en; fundamentar en basis s base f basketak s pelea f, forcejeo m bass s bajo m; synge bass cantar como bajo basseng s 1 (svømmebasseng, utendørs) piscina f; (innendørs) piscina cubierta 2 (større vannsamling) embalse m, pantano m bast s rafia f bastant adj 1 (solid, kraftig) sólido 2 (svær) macizo, voluminoso, grande basun s trombón m batteri s (elektrisk) batería f; pila f baug s proa f bavian s (zool) mandril m be v 1 (anmode) pedir, solicitar; (især bønnfallende) rogar, suplicar; (oppfordre) decir (+ konj); (mer inntrengende også) suplicar, implorar; de bad meg om hjelp me pidieron ayuda; be henne komme hit bort dile que venga aquí 2 (til Gud) rezar, orar 3 (invitere) invitar bearbeide v elaborar, preparar, adaptar bearbeidelse s elaboración f, tratamiento m, arreglo m bebodd adj (om hus, leilighet) habitado beboelig adj habitable beboer s 1 (av hus, leilighet) inquilino m (-na f) 2 (av land, by) habitante m/f bebreide v reprochar, reprender bebreidelse s reproche m, reprimenda f bebreidende adj reprensivo, de reproche bebyggelse s 1 (bygninger) edificios m fl, edificación f 2 (bebygd område) área f edificada bed s lecho m bedagelig adj calmoso; despacioso; tranquilo bedende adj (blikk, ansiktsuttrykk) suplicante; implorante

07/07/16 16:07


bedra bedra v 1 (svindle) estafar; han bedrog meg for mange penger me estafó mucho dinero 2 (i kjærlighet) engañar bedrager s estafador, impostor bedrageri s engaño m, fraude m, estafa f, timo m bedre1 v bedre seg mejorar(se) bedre2 adj, adv mejor; han har det bedre i dag él se encuentra mejor hoy; bli bedre mejorar; en bedre middag una buena comida f bedrift s (firma) empresa f, negocio m bedring s 1 mejora f 2 (om helse) recuperación f, mejoría f god bedring! ¡que te mejores! bedrive v estar haciendo bedrøvelig adj 1 (trist) triste, apenado 2 (ynkelig) lastimoso bedrøvet adj afectado, dolido, afligido bedømme v juzgar bedømmelse s juicio m bedøve v (under legebehandling) anestesiar bedøvelse s anestesia f bedårende adj cautivador, encantador befal s (som gruppe) cuerpo m de oficiales m fl; (om person) oficial m, sargento m befale v (gi ordre) ordenar; han befalte meg å gjøre det me ordenó hacerlo befaling s orden f befaring s inspección f befatning s; ha befatning med en sak ocuparse de una cosa befatte v befatte seg med ocuparse de befeste v consolidar, fortificar befinne v befinne seg 1 (holde til) estar 2 encontrarse befolkning s población f befri v (sette i frihet) liberar; vi befridde fangene liberamos a los presos befrielse s liberación f, alivio m; jeg følte det som en befrielse sentí un gran alivio m befruktning s fecundación f, fertilización f; kunstig befruktning fertilización f in vitro beføle v manosear, tocar begavelse s 1 (evner, talent) talento m, don m 2 (begavet person) persona f dotada, talento m begavet adj dotado begeistre v entusiasmar; encantar

Spansk skoleordbok_nosp.indd 427

427

behagelig

begeistret adj entusiasmado, encantado; han var ikke særlig begeistret for det no estaba especialmente entusiasmado con aquello begeistring s entusiasmo m beger s vaso m, copa f, cáliz m begeret er fullt (slutt på tålmodigheten) se colmó el vaso begge pron ambos, los dos; begge jentene vil nok greie eksamen las dos chicas conseguirán pasar el examen; vi gikk begge nos fuimos los dos begi v begi seg av sted partir begi seg til irse hacia; marcharse hacia begivenhet s suceso m, acontecimiento m, evento m; dagens begivenheter los sucesos del día begjær s deseo m begjære v 1 (lengte etter) desear 2 (jur) requerir; demandar begrave v enterrar, sepultar; han ble begravet i hjembyen fue enterrado en su ciudad natal begravelse s funeral m, entierro m begrense v limitar, reducir, restringir begrenset adj limitado, restringido være begrenset til quedar restringido a; estar restringido a begrensning s limitación f kjenne sin begrensning conocer las propias limitaciones begrep s concepto m begripe v comprender begrunne v justificar, fundamentar, dar razón de begrunnelse s razón f, motivo m, justificación f begynne v empezar, comenzar, iniciar; de begynte å le empezaron a reírse til å begynne med para empezar; de entrada begynnelse s principio m, inicio m, comienzo m; fra begynnelsen desde el principio; i begynnelsen al principio begå v cometer; begå en forbrytelse cometer un crimen behag s placer m, gusto m etter behag a gusto (de); según gustos; a voluntad behagelig1 adj 1 agradable, grato; en behagelig overraskelse una grata sorpresa 2 (tiltalende) simpático 3 (bekvem) cómodo, confortable; en behagelig stol una silla f cómoda behagelig2 adv gratamente, agradablemente

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


behandle behandle v 1 tratar; de behandlet meg godt me trataron bien; de behandlet meg dårlig me trataron mal 2 (håndtere) manejar, tratar behandling s 1 tratamiento m; trato m 2 (medisinsk) cura f 3 (håndtering) manejo m beherske v (mestre) dominar; hun behersket emnet ella dominaba la materia; ella dominaba el tema beherske seg dominarse; han klarte ikke å beherske seg no conseguía dominarse behersket adj (avbalansert) ecuánime; equilibrado; (avmålt) mesurado behjelpelig adj være behjelpelig ayudar; prestar ayuda behold s i god behold vi kom hjem i god behold llegamos a casa sanos y salvos; varene ankom i god behold la mercancía llegó en buen estado beholde v quedarse con, conservar, mantener; kan jeg beholde denne boken ¿me puedo quedar con este libro? beholder s recipiente m; depósito m; contenedor m; (tank) tanque m; (til vann) cisterna f beholdning s 1 (forråd) existencias f fl 2 (lager) reservas f fl 3 (penger) efectivos m fl, activos m fl behov s necesidad f; (etterspørsel) demanda f; det er stort behov for det hay gran demanda de ello behøve v 1 (trenge til) necesitar, precisar; har dere alt dere behøver ¿tenéis todo lo que necesitáis? 2 (være nødt til) tener que, necesitar; du behøver ikke å betale no tienes que pagar behå s sostén m, sujetador m beige adj beige bein s 1 (knokkel) huesos m fl; han er bare skinn og bein está en los huesos 2 (mellom hofte og ankel) pierna f; jeg brakk beinet me rompí la pierna 3 (fot) pie m; han var kald på beina tenía los pies fríos 4 (på møbler el.l.) pata f, soporte m beist s bestia f, bruto m, energúmeno m beit s være i beit for estar en un aprieto m; tener necesidad f de; estar falto de beite1 s pasto m beite2 v pastar

Spansk skoleordbok_nosp.indd 428

428

belyse

bekjempe v combatir bekjempelse s lucha f contra bekjenne v 1 (innrømme) reconocer, admitir 2 (tilstå) confesar; han bekjente sine synder confesó sus pecados bekjennelse s confesión f bekjent s conocido m (-da f) bekjentskap s amistad f bekk s arroyo m, riachuelo m bekken s 1 (anat) pelvis f 2 (musikkinstrument) címbalo m, platillos m fl 3 (med) cuña f, silleta f beklage v (være lei for) lamentar, sentir; jeg beklager det som er skjedd lamento lo sucedido beklage seg over quejarse de; han beklaget seg over gutten se quejó del niño beklagelig adj lamentable; en beklagelig hendelse un incidente lamentable bekostning s coste m på bekostning av a expensas f fl de; a cargo m de; a cuenta f de bekrefte v 1 (bevitne riktigheten av) confirmar, corroborar, dar fe de 2 (stadfeste) certificar bekreftelse s certificación f, confirmación f bekymre v preocupar, inquietar; jeg er bekymret for fremtiden estoy preocupado por el futuro bekymre seg preocuparse; det bekymrer jeg meg ikke om de eso no me preocupo bekymret adj preocupado, inquieto bekymring s preocupación f, inquietud f belage v belage seg på prepararse a/para belaste v cargar; (overanstrenge) extenuar; (fig) gravar; cargar belastning s carga f belegg s 1 (tynt lag) capa f; película f 2 (bevis) prueba f 3 (på hotell, sykehus) ocupación f; hotellet har fullt belegg el hotel tiene ocupación completa beleilig adj oportuno, conveniente, propicio beleire v sitiar, asediar, cercar beleiring s sitio m, cerco m, asedio m Belgia s (geogr) Bélgica f belgier s belga m/f belgisk adj belga m/f beliggenhet s situación f, posición f, ubicación f belte s cinturón m belyse v 1 (lyse på) iluminar, alumbrar

07/07/16 16:07


belysning 2 (forklare, kaste lys over) aclarar, clarificar, esclarecer belysning s iluminación f belære v enseñar; adoctrinar; ilustrar; instruir belønne v recompensar, premiar belønning s recompensa f, premio m; utlove en belønning ofrecer una recompensa beløp s suma f, cantidad f, importe m; hele beløpet la suma total beløpe v beløpe seg til sumar; hacer la cantidad de bemanne v tripular bemanning s tripulación f bemerke v (si, ytre) señalar, indicar bemerkelsesverdig adj notable, digno de atención bemerkning s indicación f; (kritisk) observación f; comentario m crítico; (rosende) cumplido m; (tåpelig) burrada f ben s → bein bende v torcer, doblar benekte v negar benk s banco m bensin s (drivstoff) gasolina f bensinmåler s indicator m de combustible bensinstasjon s gasolinera f, estación f de servicio benytte v aprovechar, utilizar, usar; benytte anledningen aprovechar la ocasión/ oportunidad benytte seg av aprovecharse de; sacar provecho de benåde v indultar; (ved dødsstraff) condonar benådning s indulto m; (ved dødsstraff) condonación f beordre v mandar, ordenar beredskap s disposición f; preparación f være i beredskap estar en estado de alerta beredt adj preparado, listo, dispuesto beregne v (regne ut) calcular beregning s cuenta f, cálculo m beretning s 1 (fortelling) relato m, narración f, cuento m 2 (rapport) informe m, memoria f berettiget adj være berettiget til tener derecho a berg s montaña f, monte m bergart s mineral m berge v rescatar, salvar berging s salvamento m berike v enriquecer bero v bero på 1 (skyldes) deberse a 2 (komme an på) depender de

Spansk skoleordbok_nosp.indd 429

429

beskylde

berolige v calmar, tranquilizar beroligende adj tranquilizante, sedante beroligende middel tranquilizante m; calmante m; sedante m beryktet adj de mala reputación, de mala fama berømme v elogiar, alabar berømmelse s (heder) fama f berømt adj famoso, célebre, ilustre, prestigioso berøre v 1 (røre ved) tocar 2 (angå, påvirke) afectar, concernir, incumbir; det berører meg personlig me afecta personalmente 3 (omtale) aludir, hacer alusión, tratar, tocar; han berørte ikke den siden av saken no tocó ese aspecto del asunto berøring s contacto m, roce m, toque m besatt adj (forhekset, oppslukt) obsesionado, poseso, poseído besatt av obsesionado con; poseso por; poseído por beseire v vencer, derrotar besetning s 1 (mannskap) tripulación f 2 (husdyr) ganado m 3 (pynt på klær) trepa f besettelse s (mani) obsesión f, fijación f besinne v besinne seg dominarse; controlarse; calmarse; serenarse besinnelse s calma f; compostura f; sangre f fría miste besinnelsen perder los estribos; perder la calma; perder la compostura besk adj amargo beskatte v 1 (skattlegge) gravar con impuestos; imponer(le) contribuciones a 2 (om naturessurser) explotar beskjed s 1 recado m, mensaje m, encargo m; det er (en) beskjed til deg (her) hay un recado para ti; jeg fikk beskjed om å gjøre det recibí el encargo de hacerlo 2 (opplysning) información f beskjeden adj modesto, humilde beskjedenhet s modestia f beskjeftige v mantener ocupado; travelt beskjeftiget med å skrive brev muy ocupado escribiendo cartas beskjeftige seg med ocuparse de beskrive v describir beskrivelse s descripción f beskylde v acusar

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


beskyldning beskylde en for noe acusar a alguien de algo; han beskyldte gutten for tyveri acusó al chico de robo beskyldning s acusación f beskytte v 1 proteger; amparar; resguardar 2 (bevare) conservar; guardar beskytte mot proteger de beskyttelse s protección f beskyttende adj protector beslag s 1 (av metall) chapa f 2 (det å beslaglegge) embargo m, confiscación f, requisamiento m legge beslag på ocupar; acaparar; arbeidet la beslag på all hans tid el trabajo le ocupaba todo el tiempo beslaglegge v confiscar, requisar, embargar beslektet adj emparentado; pariente være beslektet med 1 estar emparentado con; ser pariente de 2 (fig) ser afín a beslutning s decisión f, resolución f fatte/ta en beslutning tomar una decisión beslutte v decidir, resolver besluttsom adj decidido, resoluto besluttsomhet s firmeza f, resolución f, decisión f besparelse s ahorro m best s, adj lo mejor; hun er den beste ella es la mejor; jeg håper det beste espero lo mejor bestand s (av dyr) cabaña f; población f bestandig adv 1 (alltid) siempre 2 (stadig) constantemente, continuamente for bestandig para siempre beste s (gagn) bien m, beneficio m; det er til ditt eget beste es por tu propio bien bestefar s abuelo m besteforeldre s abuelos m fl besteforeldre Abuelo betyr både farfar og morfar og abuela betyr både farmor og mormor. Hvis man vil skille mellom dem, sier man abuelo paterno for farfar og abuelo materno for morfar. bestemme v 1 (beslutte) decidir; det må du bestemme eso tienes que decidirlo tú 2 (fastsette) fijar, determinar; han bestemte prisen él fijó el precio bestemme seg for decidirse a; optar por

Spansk skoleordbok_nosp.indd 430

430

besværlig

bestemmelse s 1 (avgjørelse) decisión f, resolución f 2 (påbud) disposición f; precepto m bestemor s abuela f bestemt1 adj 1 (om person) firme, decidido, resuelto 2 (spesiell) específico, determinado, concreto; i en bestemt hensikt con un propósito específico; con un fin concreto 3 (viss) determinado, cierto; på bestemte dager en determinados días bestemt2 adv (sikkert) jeg vet (det) ikke bestemt no lo sé con certeza; jeg tror bestemt at de kommer creo con toda seguridad que vienen bestialsk adj bestial, brutal bestige v subir, ascender, escalar; bestige et fjell escalar una montaña bestikk s (spisebestikk) cubiertos m fl bestikk kniv el cuchillo, gaffel el tenedor, skje la cucharra, teskje la cucharilla. bestikke v sobornar bestikkelse s soborno m bestille v pedir, encargar, reservar; bestille billetter reservar las entradas bestilling s (ordre) encargo, pedido; på bestilling según pedido; por encargo bestrebe v bestrebe seg på esforzarse por/en bestrebelse s esfuerzo m bestride v disputar, desafiar, contradecir, poner en entredicho bestyre v dirigir, guiar, llevar; hun bestyrer butikken ella lleva la tienda bestyrer s administrador m (-a f); gerente m/f bestå v 1 (vare lenge) subsistir; perdurar 2 (greie eksamen) aprobar, pasar; hun bestod eksamen ella aprobó el examen bestå av constar de; componerse de; bronse består av kobber og tinn el bronce se compone de cobre y estaño besvare v responder, contestar; jeg besvarte alle brevene contesté todas las cartas besvarelse s (oppgavesvar) respuesta f, contestación f besvime v desmayarse, desfallecer besvær s (anstrengelse) esfuerzo m; uten besvær sin esfuerzo; sin esforzarse besværlig adj 1 (slitsom) agotador, fatigoso, pesado

07/07/16 16:07


besynderlig 2 (vanskelig) difícil, arduo besynderlig adj extraño, raro besøk s visita f; et besøk i England una visita a Inglaterra besøke v visitar; vi besøkte La Mancha visitamos La Mancha; når kommer du og besøker meg? ¿Cuándo vienes a visitarme? besøkende s visitante m/f besørge v ocuparse de, encargarse de betakke v betakke seg rehusar; declinar betale v pagar; jeg betalte for boken pagué (por) el libro betaling s pago m, desembolso m betatt adj (grepet) fascinado; (forelsket) prendido de betegnelse s denominación f; (term) término m betegnende adj característico, representativo betegnende nok característicamente betenke v betenke seg reconsiderar uten å betenke seg sin pensarlo betenkelig adj dudoso; det er betenkelig es dudoso; está poco claro betenkt adj (bekymret) preocupado betennelse s infección f, inflamación f betent adj infectado, inflamado betingelse s condición f, premisa f; de godtok/ gikk med på mine betingelser aceptaron mis condiciones på betingelse av a condición de betinget adj betinget dom libertad f condicional betjene v 1 (maskiner el.l.) manejar 2 (ekspedere) atender; servir betjening s servicio m, personal m betjent s encargado m (-da f), empleado m (-da f); (politibetjent) policía m/f betong s hormigón m betrakte v (se på) mirar, contemplar, observar betrakte som (vurdere) considerar (como) betraktelig adj considerable, notable betraktning s (overveielse) consideración f alt tatt i betraktning tomando todo en consideración; teniéndolo todo en cuenta betro v 1 (meddele) confesar; han betrodde meg sine vanskeligheter me confesó sus preocupaciones 2 (overlate) confiar betrodd adj; en betrodd tjener un sirviente de confianza; en betrodd stilling un puesto de responsabilidad betryggende adj seguro, prudente; på

Spansk skoleordbok_nosp.indd 431

431

bevertning

betryggende avstand a una distancia prudente bety v 1 (ha som betydning) significar; hva betyr dette ordet? ¿Qué significa esta palabra? 2 (være betydningsfull) importar, significar; ditt vennskap betyr mye for meg tu amistad significa mucho para mí; det har ikke noe å bety no tiene ninguna importancia betydelig adj considerable; et betydelig beløp una suma considerable; betydelig større considerablemente más grande betydning s 1 (mening) significado m, sentido m; betydningen av et ord el significado de una palabra 2 (viktighet) relevancia f, importancia f; oppfinnelsen var av stor betydning for jordbruket el descubrimiento fue de gran importancia para la agricultura; uten betydning sin importancia betydningsfull adj (viktig) importante, relevante betydningsløs adj trivial, intrascendente, sin importancia beundre v admirar beundrer s admirador m (-a f) beundring s admiración f beundringsverdig adj admirable, digno de admiración bevare v conservar bevaring s conservación f; preservación f bevart adj conservado, guardado ikke være vel bevart (ikke riktig klok) no estar bien de la cabeza bevege v 1 (flytte) mover 2 (gjøre inntrykk) mover; conmover bevege seg moverse bevegelse s 1 (enkelt bevegelse) movimiento m; han gjorde en plutselig bevegelse él hizo un movimiento repentino 2 (tilstand) movimiento m, moción f, marcha f 3 (ideologi) movimiento m; corriente f sette seg i bevegelse ponerse en movimiento; ponerse en marcha være i bevegelse estar en movimiento bevegelseshemmet adj impedido; imposibilitado; minusválido beveget adj (rørt) conmovido; han var beveget til tårer él estaba conmovido bever s (zool) castor m bevertning s 1 (mat og drikke) comida f y bebida m

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


bevilge

bilist

432

2 (forpleining) servicio m bevilge v otorgar, asignar bevilgning s asignación f; subvención f; dotación f bevilling s licencia f, permiso m, autorización f bevis s 1 (avgjørende bevis) prueba f; evidencia f 2 (tegn) testimonio m bevis på prueba de; evidencia de bevis(e)lig adj demostrable bevise v demostrar, probar bevismateriale s pruebas f fl, evidencias f fl bevisst adj 1 (ved bevissthet) consciente 2 (overlagt) deliberado; en bevisst løgn una mentira deliberada bevissthet s consciencia f komme til bevissthet recobrar el conocimiento miste bevisstheten perder el conocimiento være ved bevissthet estar consciente bevisstløs adj inconsciente bevisstløs Inconsciente betyr både bevisstløs og ubevisst. bevokte v vigilar, custodiar

retrovisor

intermitente

bevoktning s vigilancia f; under streng bevoktning bajo estrecha vigilancia bevæpne v armar beære v honrar; jeg følte meg beæret me sentí muy honrado BH s sostén m; sujetador m bibel s Biblia f bibliotek s biblioteca f bibliotekar s bibliotecario m (-ia f) bidra v contribuir, aportar bidrag s contribución f, aportación f; gi sitt bidrag til prestar su contribución a bidragsyter s contribuyente m/f bie s (zool) abeja f biff s bistec m; (av indrefilet) solomillo m bikini s bikini m bikkje s perro m, chucho m bikube s colmena f bil s coche m, vehículo m, automóvil m; (fork) auto m; (latinamer) carro m kjøre bil conducir bilag s 1 (til brev) anexo m, anejo m 2 (til regnskap) justificante m, comprobante m bilde s 1 (maleri, tegning el.l.) cuadro m; hunden på bildet el perro del cuadro 2 (fotografi) fotografía f, foto m bile v ir en coche bilfører s conductor m (-a f) bilist s automovilista m/f

Coche

parabrisas limpiaparabrisas

aleta capó faro

llanta neumático parachoques

Spansk skoleordbok_nosp.indd 432

matrícula

07/07/16 16:07


biljard biljard s billar m bilkjøring s automovilismo m bille s (zool) escarabajo m billedbok s libro m ilustrado billedhugger s escultor m (-a f) billett s billete m, entrada f, ticket m; kjøpe billett til New York comprar un billete para Nueva York billettautomat s expendedor m de billetes billettluke s taquilla f, ventanilla f billig adj (om pris) barato, económico; reise på billigste måte viajar del modo más barato slippe billig fra noe salir bien librado billigsalg s saldo m; realización f; rebajas f fl bilmekaniker s mecánico m (-ca f) de automóviles bilnummer s número m de matrícula biltrafikk s tráfico m rodado, tráfico m de automóviles bilulykke s accidente m de coche/automóvil bilutleie s alquiler f de automóviles bind s 1 (bok) volumen m; et verk i seks bind una obra en seis volúmenes 2 (bokomslag) forro m 3 (fatle) cabestrillo m 4 (forbinding) venda f 5 (menstruasjonsbind) compresa f; toalla f sanitaria binde v 1 (binde fast) atar, anudar; han bandt hunden ató el perro 2 (knytte) atar, ligar; han bandt en hyssing om pakken ató un paquete con cuerdas 3 (forplikte) obligar, comprometer; jeg er bundet av mitt løfte estoy obligado por mi promesa bindeledd s lazo m, eslabón m binders s clip m binding s (ski) fijación f; atadura f binge s 1 (til korn el.l.) artesa f 2 (til dyr) establo m binne s (hunnbjørn) osa f biografi s biografía f biografisk adj biográfico biolog s biólogo m (-ga f) biologi s biología f biologisk adj biológico bisettelse s entierro m, funeral m bisk adj fiero biskop s obispo m (-pa f) bispedømme s obispado m bistand s asistencia f, ayuda f bistå v asistir, ayudar

Spansk skoleordbok_nosp.indd 433

433

blek

bite v morder; han bet seg i leppen se mordió el labio bite tennene sammen apretar los dientes bitt s mordisco m, mordedura f bitter adj 1 (om person) resentido; han var bitter på meg estaba resentido conmigo 2 (om smak) amargo bitterhet s amargura f bjeffe v ladrar bjelke s viga f, vigueta f bjelle s campanilla f, cascabel m; (kubjelle) cencerro m bjørk s (bot) abedul m bjørn s (zool) oso m bjørnebær s (bot) mora f bjørnetjeneste s flaco favor m bla v bla i bla i en bok hojear un libro bla om pasar la página blad s 1 (i bok, på plante) hoja f 2 (avis, ukeblad) publicación f, revista f 3 (på kniv) hoja f blaff s (vindpust) ráfaga f; llamarada f blaffen s gi blaffen saltarse; jeg gir blaffen me tiene/ trae sin cuidado blafre v 1 (om lys) centellear 2 (om flagg) ondear blakk adj (pengelens) sin un duro; sin plata blande v mezclar blande sammen (dvs forveksle) confundir blande seg i blande seg i andre folks saker inmiscuirse en asuntos ajenos; entrometerse en asuntos ajenos blanding s mezcla f, compuesto m blank adj 1 (skinnende) brillante, reluciente 2 (ubeskrevet) en blanco; la en side stå blank deja una hoja en blanco blankett s formulario m, impreso m; fylle ut en blankett rellenar un impreso blant prep entre; han ble valgt (ut) blant elevene på skolen él resultó elegido entre los alumnos del colegio blant andre entre otros blant annet además; entre otras cosas blasfemi s blasfemia f blasfemisk adj blasfemo blass adj pálido, descolorido bleie s pañal m blek adj pálido; han ble blek av skrekk se quedó pálido del susto; palideció de miedo

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


bleke

434

bleke v blanquear blekk s tinta f; skrevet med rødt blekk escrito con tinta roja blekksprut s (zool, tiarmet) calamar m; chipirón m; (åttearmet) pulpo m blekksprut Retter med blekksprut er svært populære i Spania. Calamares a la romana er panerte og friterte ringer av blekksprut, calamares a la plancha er grillede blekksprutringer og calamares en su tinta er blekksprut tillaget i sitt eget blekk. blekne v 1 (bli blek) palidecer 2 (falme) perder el color, decolorarse blemme s ampolla f; pústula f blende v 1 (om sterkt lys) deslumbrar, cegar; (fig også) ofuscar 2 (dekke til) atenuar, disminuir bli v 1 (i passiv) ser; potetene ble alle spist av ham todas las patatas fueron comidas por él 2 (om varig forandring) hacerse, llegar a ser; hun ble lege ella se hizo médico 3 (om noe kortvarig) volverse, ponerse; han ble trist volvió triste; hun ble blek se puso pálida 4 (i fremtiden) convertirse, llegar a ser; det ble en suksess llegó a ser un éxito 5 (om alder) cumplir; (pris) ser; han blir 25 i morgen él cumple 25 mañana; hvor mye blir det? Det blir 50 euro ¿Cuánto es esto? Son cincuenta euros 6 (oppholde seg) quedarse, permanecer; vi ble i fire dager nos quedamos cuatro días bli borte desaparecer bli igjen 1 quedar; quedarse 2 (til overs) sobrar bli med (delta) participar; ir/venir también blid adj risueño, alegre, simpático blikk1 s (øyekast) ojeada f, vistazo m kaste et blikk på noe echar un vistazo a algo blikk2 s (metall) hojalata f blikkfang s reclamo m blikkstille adj inmóvil blind adj ciego; blind på det ene øyet tuerto; no ve de un ojo; han ble blind se quedó ciego blinde1 s i blinde a ciegas blinde2 v cegar

Spansk skoleordbok_nosp.indd 434

blondine

blindeskrift s braille m blindgate s callejón m sin salida blindpassasjer s polizón m blindspor s være på blindspor ir descaminado; estar equivocado; estar despistado blindtarm s apéndice m blindtarmsbetennelse s apendicitis f blink s 1 (glimt) resplandor m, brillo m; (fjernt, svakt) centelleo m 2 (på skyteskive) blanco m (de la diana) blinke v (glimte) brillar, relucir, resplandecer; stjernene blinker las estrellas brillan blinklys s (på bil) intermitente(s) m ( fl) blod s sangre f blodbad s baño m de sangre, masacre f blodig adj sangriento, sangrante, ensangrentado; en blodig nese una nariz sangrante blodåre s vena f, arteria f blokade s bloqueo m blokk s 1 (kloss) bloque m 2 (boligblokk) bloque m (de viviendas) 3 (skriveblokk) bloc m 4 (kraftblokk) aparejo m blokkere v (sperre) bloquear, obstaculizar blokkfløyte s flauta f dulce blomkål s coliflor f blomst s flor f; (blomstring) floración f, florecimiento m; avskårne blomster flores cortadas være/stå i blomst estar en flor; echar la flor; florecer blomster Asters el aster, blåklokke la campánula, blåveis la hierba de la Trinidad, la hepática, dahlie la dalia, hvitveis la anémona del bosque, hyasint el jacinto, kornblomst el aciano, lilje la flor de lis, liljekonvall el lirio de los valles, løvetann el diente de león, Maria nøkleblom la prímula, nellik el clavo, pinselilje el narciso blanco, prestekrage la margarita, påskelilje el narciso amarillo, rose la rosa, solsikke el girasol, tulipan el tulipán, valmue la amapola. blomsterbed s macizo m de flores blomsterbukett s ramo m de flores blomstre v florecer blond adj rubio blonde s encaje m blondine s rubia f

07/07/16 16:07


blotte

435

blotte v descubrir, dejar al descubierto blotter s exhibicionista m/f blund s sueño m ligero, cabezada f ikke få blund på øynene sin pegar ojo blunk s parpadeo m; guiño m på et blunk en un abrir y cerrar de ojos; en dos zancadas blunke v pestañear blunke til (med ett øye) guiñar; hacer un guiño uten å blunke (uten å nøle) sin pestañear bluse s blusa f bluss s (flamme) llama f blusse v blusse opp quemarse bly s plomo m; av bly de plomo; plúmbeo blyant s lapicero m, lápiz m; han skrev med blyant él escribía a lápiz blyantspisser s sacapuntas m blyg adj tímido blære s (urinblære) vesícula f blø v sangrar; han blødde i hjel él murio desangrado bløder s hemofílico m (-ca f) bløff s farol m bløffe v tirarse un farol bløffmaker s charlatán m (-tana f); embustero m (-a f) bløt1 s legge i bløt poner en remojo ligge i bløt estar en remojo bløt2 adj 1 (myk) blando; suave 2 (våt) húmedo; mojado bløtkake s tarta f de nata, tarta f de crema bløtkokt adj pasado por agua blå adj azul blåbær s arándano m blåfrossen adj aterido; lívido blåklokke s (bot) campanilla f, campánula f azul blåmeis s (zool) herrerillo m común blåse v soplar blåse i (ikke bry seg om) pasar de; no dar(le) importancia; blås i det! ¡ni caso!; det blåser jeg i me río de eso; me importa un bledo blåse opp (ballong el.l.) hinchar det blåser hace viento; det blåste sterkt hacía mucho viento blåskjell s mejillón m; almeja f; chirla f blåst1 s viento m blåst2 v vel blåst bien hecho blåveis s 1 (blomst) anémona f silvestre azul

Spansk skoleordbok_nosp.indd 435

bolig

2 (blått øye) ojo morado; han fikk en blåveis le pusieron el ojo morado bo1 s vivienda f, bienes m fl inmuebles bo2 v (fast) vivir, habitar, residir; (for kortere tid) alojarse; hvor bor du? (fast) ¿Dónde vives?; (midlertidig) ¿Dónde estás alojado? boble1 s burbuja f, pompa f boble2 v hacer pompas, burbujear bod, bu s 1 (lite rom) anexo m; pequeña bodega f 2 (markedsbod) puesto m; caseta f bohem s bohemio m (-ia f) boikott s boicot m boikotte v boicotear bok s libro m bokanmeldelse s reseña f bokbind s tapa f bokføre v registrar, contabilizar, llevar las cuentas bokføring s contabilidad f, registro m bokhandel s librería f bokhandler s librero m (-ra f) bokholder s contable m/f bokhylle s anaquel m; estante m de libros; estantería f; (latinamer) librera f bokmerke s marcapáginas m boks s (hermetikkboks) lata f; bote m; (eske) caja f bokse v boxear boksekamp s combate m de boxeo bokser s 1 (idrettsutøver) boxeador m (-a f) 2 (hunderase) bóxer m boksering s ring m de boxeo bokstav s letra f; stor bokstav (letra) mayúscula f; liten bokstav (letra) minúscula f; et ord på fem bokstaver una palabra de cinco letras bokstavere Når man bokstaverer på spansk bruker man geografiske navn, f.eks. a de África, b de Barcelona, c de Cádiz etc. Unntak er k de kilo. bokstavelig1 adj literal bokstavelig2 adv literalmente, al pie de la letra, textualmente bokstavelig talt literalmente; dicho al pie de la letra boksåpner s abrelatas m boktrykker s impresor m (-a f) bolig s 1 (hus) casa f, vivienda f, residencia f; (især om stort hus) residencia f, mansión f

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


bolle

436

2 (leilighet) piso m, apartamento m, departamento m 3 (losji) alojamiento m bolle s 1 (kar) cuenco m 2 (bakverk) bollo m bolt s cerrojo m boltre v boltre seg estar a sus anchas; retozar; juguetear bom s 1 (veisperring) barrera f; (på bomvei) barrera f (de peaje) 2 (bomskudd) golpe m/tiro m fallido 3 (turnapparat) potro m 4 (sjø) auge m skyte bom fallar el tiro; errar en el disparo bombardement s bombardeo m bombardere v bombardear bombastisk adj pomposo; bombástico bombe s bomba f bombeangrep s bombardeo m bombefly s bombardero m bomme v (ikke treffe) fallar, errar bommert s error m, fallo m; (latterlig bommert) pifia f; hun begikk en bommert ella cometió un error bompenger s peaje m bomull s algodón m bonde s campesino m (-na f), agricultor m (-a f), granjero m (-ra f); (i sjakk) peón m bondegård s finca f, granja f bone v pulir, encerar bopel s domicilio m; residencia f bor s (boremaskin) taladradora f; (tannlegebor) fresa f bord1 s (kant) borde m, canto m bord2 s 1 (møbel) mesa f 2 (treplanke) tabla f, tablero m dekke bordet poner la mesa gå om bord embarcar; subir a bordo gå til bords sentarse a la mesa ha til bords estar sentado en la mesa al lado de om bord a bordo over bord por la borda ta av bordet quitar la mesa bordbønn s bendición f de la mesa; be bordbønn bendecir la mesa bordell s burdel m bordkort s tarjeta f de mesa bordtennis s tenis m de mesa, ping-pong m bore v perforar, taladrar boreplattform s plataforma f de sondeo, plataforma f de perforación borg s (slott) castillo m, fortaleza f, alcázar m

Spansk skoleordbok_nosp.indd 436

bra

borger s 1 (innbygger) ciudadano m (-na f) 2 (borgerlig person) burgués m (-uesa f) borgerkrig s guerra f civil borgerlig adj (ikke-sosialistisk) burgués bort adv fuera; langt bort muy lejos; lenger bort más allá gå bort 1 (fjerne seg) salir; irse 2 (dø) morir gå bort fra abandonar komme bort perderse; desaparecer se bort fra prescindir de; descartar borte adv 1 (om sted) lejos; jeg så dem et stykke borte los vi de lejos 2 (ikke til stede) ausente; (dgl) fuera; hun er borte i dag ella está ausente hoy 3 (forsvunnet) desaparecido bortebane s campo m contrario; de spiller på bortebane juegan en campo contrario/fuera de casa bortest adj, adv lo más lejos bortføre v raptar, secuestrar borti adv 1 contra; komme borti dar(se) con 2 (borte i) muy alejado en bortimot adv (nesten) casi bortkastet adj desaprovechado, perdido, vano, inútil bortover1 adv a lo largo bortover2 prep a lo largo de bortre adj, adv más lejano, más lejos bortreist adj de viaje bortsett adv bortsett fra a parte de bortskjemt adj mimado bosatt adj residente; domiciliado; hun er bosatt i Burgos ella reside en Burgos bosetning s asentamiento m, población f, colonia f bosette v bosette seg afincarse; establecerse; domiciliarse; fijar domicilio Bosnia s (geogr) Bosnia f bosted s domicilio m, lugar m de residencia bot s (mulkt) multa f; hun fikk en bot på 1000 euro a ella le pusieron una multa de 1000 euros love bot og bedring hacer propósito de enmienda botanikk s botánica f botemiddel s remedio m bra adj, adv 1 (god, godt) bueno, bien; ganske bra bastante bueno; bastante bien; jeg har det bra me va bien

07/07/16 16:07


bragd

437

2 (frisk) sano; ikke helt bra no del todo bien; jeg håper du snart blir bra (igjen) espero que te pongas bien pronto 3 (hederlig, skikkelig) respetable ha det bra! ¡que te vaya bien! bragd s proeza f, hazaña f brak s choque m, estruendo m brake v chocar brakk adj (om jord) en barbecho; (om vann) salobre ligge brakk estar en barbecho brakke s barraca f; caseta f brann s incendio m; fuego m stå i brann estar en llamas; estar ardiendo brannalarm s alarma f de incendios brannbil s coche m de bomberos brannfolk s bomberos m fl brannslokningsapparat s extintor m brannvesen s cuerpo m de bomberos bransje s ramo m, sector m brase v 1 (steke) asar, freír 2 (fare) abalanzarse brase inn i irrumpir en brasene s (fl) klare brasene hacerse dueño de la situación Brasil s (geogr) Brasil m bratsj s viola f bratt adj empinado; (stupbratt) escarpado, abrupto bre1 s (isbre) glaciar m bre2 v bre over cubrir bre seg extenderse; expandirse; epidemien brer seg la enfermedad se propaga bred adj ancho; 60 fot bred sesenta pies de ancho bredde s anchura f; fem fot i bredden cinco pies de ancho; de marsjerte fem i bredden marchaban de cinco en cinco/en fila de (a) cinco breddegrad s grado m de latitud, paralelo m bregne s (bot) helecho m breke v balar brekke v romper, quebrar, fracturar; stokken brakk i to el bastón se rompió en dos brekke seg (kaste opp) tener arcadas; vomitar brekkjern, brekkstang s palanca f; pie m de cabra brem s (på hatt) ala f bremse1, brems s (på hjul eller maskin) freno m bremse2 v frenar bremsepedal s pedal m de freno; freno m brenne v arder, quemar(se), calcinar(se), tostar(se); huset brant (dvs stod i brann) la casa

Spansk skoleordbok_nosp.indd 437

brite

ardía; la casa estaba en llamas; huset brant (ned) la casa ardió; la casa se quemó; lyset brant la luz estaba encendida brenne inne (dvs omkomme ved brann) morir abrasado brenne seg quemarse; han brente fingrene se quemó los dedos brennesle s (bot) ortiga f brennevin s aguardiente f; (samlebetegnelse) licores m fl brenning s 1 (det å brenne) quema f 2 (bølger) oleaje m brennmanet s (zool) medusa f brennstoff s combustible m brett s 1 (serveringsbrett) bandeja f; (spillebrett) tablero m 2 (fold) pliegue m; doblez m; (oppbrett) repliegue m brette v plegar brette opp arremangar; arremangarse brette sammen doblar; replegar brette ut desdoblar; desplegar brettseiling s (wind)surf m brev s carta f brevveksle v cartearse, mantener correspondencia brevveksling s correspondencia f brigade s brigada f brikke s 1 (til spill) pieza f, ficha f 2 (liten duk) mantel m individual; mantelito m briljant1 s brillante m briljant2 adj brillante briljere v brillar briller s (fl) gafas f fl; et par briller un par de gafas; bruke briller usar gafas bringe v (ta hit) traer; (ta med til andre) llevar; varene ble brakt los bienes fueron entregados a domicilio bringebær s (bot) frambuesa f bris s brisa f; lett bris brisa suave briske v briske seg presumir; fanfarronear brist s 1 (sprekk) roto m, fisura f 2 (mangel) carencia f, defecto m briste v romperse, reventar, estallar; håpet brast la esperanza se esfumó det får briste eller bære que sea lo que Dios quiera bristepunkt s punto m de ruptura brite s británico m (-ca f)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


britisk

438

britisk adj británico bro s puente m; vi kjørte over en bro atravesamos un puente brodd s aguijón m, punzón m brodere v bordar broderi s bordado m broderlig adj fraternal broiler s pollo m a asar brokk s hernia f bronkitt s bronquitis f bronse s bronce m bror s hermano m; brødrene Pérez los hermanos Pérez brosjyre s folleto m brostein s pavimento m, adoquinado m bru s → bro brud s novia f brudd s 1 ruptura f, quiebra f; brudd på vannledningen ruptura de la tubería 2 (benbrudd) fractura f 3 (overtredelse) infracción f; brudd på disiplinen infracción f de la disciplina brudekjole s vestido m de novia brudepar s pareja f de novios brudepike s dama f de honor brudgom s novio m bruk1 s 1 (det å bruke) uso m, utilización m, empleo m; et rom til bruk for legen una habitación para uso del médico 2 (forbruk) consumo m; bruken av kaffe i Norge el consumo de café en Noruega gjøre bruk av hacer uso de ha bruk for necesitar; hacer(le) falta a ta i bruk 1 (innføre) adoptar; implantar 2 (innvie) estrenar bruk2 s (gårdsbruk) granja f brukbar adj útil, aprovechable, práctico; i brukbar stand en un estado aceptable bruke v 1 usar, utilizar, emplear; han brukte all sin sjarm empleó todo su encanto 2 (om penger, tid) gastar; han brukte over 1000 euro på bøker él gastó más de mil euros en libros 3 (om klær) llevar, usar, gastar; han brukte briller llevaba/usaba gafas bruksanvisning s instrucciones f fl de empleo/de uso brukt adj usado, gastado, de segunda mano; håndkleet var brukt la toalla estaba usado; jeg kjøpte bøkene brukt compré los libros de segunda mano

Spansk skoleordbok_nosp.indd 438

brysom

brumme v gruñir brun adj marrón; (etter soling) moreno, bronceado brunst s celo m brus s 1 (drikk) refresco m gaseoso 2 (sterk lyd) bramido m; (svakere) murmullo m bruse v 1 (skumme) burbujear 2 (suse, sterkt) bramar, rugir; (svakere) murmurar brusk s cartílago m brutal adj brutal; han var brutal mot gutten fue brutal con el muchacho brutalitet s brutalidad f brutto adj, adv bruto, en bruto bry1 s molestia f, contratiempo m være bryet verdt valer la pena være til bry dar molestia bry2 v molestar, incomodar, importunar; jeg beklager at jeg bryr Dem perdone que le moleste bry seg om querer; hacer caso; gustar; hun bryr seg ikke om ham i det hele tatt él no le gusta nada a ella bry seg (legge seg opp) entrometerse; inmiscuirse; (dgl) meterse en; ikke bry deg! ¡tú a lo tuyo!; ¡no te metas! ikke bry seg om (ikke ta hensyn til) no preocuparse; det er ikke noe å bry seg om no hay nada de que preocuparse bryderi s → bry brygge1 s (kai) dársena f, muelle m brygge2 v hacer cerveza; elaborar cerveza bryggeri s cervecería f; fábrica f de cerveza bryllup s boda f; nupcias f fl; casamiento m; hun var i bryllupet deres ella estuvo en vuestra boda bryllupsdag s 1 (dagen for bryllupet) día m de boda 2 (årsdag for bryllupet) aniversario m de boda bryllupsreise s viaje m de bodas/de novios, luna f de miel; de drog på bryllupsreise til Spania fueron a España en viaje de novios bryn s 1 (øyenbryn) cejas f fl; rynke brynene fruncir el ceño 2 (skogbryn) lindero m bryne1 s piedra f de afilar bryne2 v afilar, aguzar bryne seg på noe aguzar los sentidos en algo brysk adj brusco, hosco, rudo brysom adj molesto, cargante

07/07/16 16:07


bryst

439

bryst s pecho m; (brystkasse) pecho m, caja f torácica, tórax m; han hadde smerter i brystet le dolía el pecho brystkasse s pecho m; tórax m brystkreft s cancer m mamario; cancer m de mama brystvorte s (hos kvinner) pezón m; teta f; (hos menn) tetilla f bryte v 1 romper, quebrar; han brøt sitt løfte él rompió su promesa 2 (et løp) abandonar; dejar; to av løperne brøt dos de los corredores abandonaron la carrera bryte opp 1 (åpne med makt) forzar 2 (gå fra hverandre) separarse bryte sammen (få sammenbrudd) derrumbarse; venirse abajo bryte (seg) inn i irrumpir en; introducirse en bryte ut estallar; det brøt ut krig estalló la guerra bryter s 1 (elektrisk) interruptor m 2 (sport) luchador brød s pan m; en skive/et stykke brød una rebanada de pan brød I Spania kjøper man oftest ferskt brød hver dag i bakeriet la panadería. Det finnes mange ulike typer å velge mellom, men vanligvis kjøper man una barra de pan, omtrent det samme som en bagett. Pan de molde, formbrød, fås kjøpt i kolonialbutikkene. brødfø v mantener; sustentar brødfø seg ganarse el pan; ganarse la vida brødrister s tostadora f brødskive s rebanada f de pan brøk s división f, fracción f, (número) quebrado m brøl s grito m, mugido m brøle v gritar, mugir brøler s (feil) error m garrafal; barbaridad f brønn s fuente f, manantial m brøyte v (med snøplog) quitar la nieve brøytebil s máquina f quitanieves brå1 adj (plutselig) repentino, brusco, abrupto, de repente; en brå død una muerte repentina; møtet fikk en brå slutt la reunión tuvo un final abrupto brå2 adv repentinamente; bruscamente; de pronto; veien dreide brått til venstre el camino

Spansk skoleordbok_nosp.indd 439

bukt

giraba de pronto a la izquierda; han stanset brått él se paró en seco bråbremse v frenar en seco; dar un frenazo bråhast s prisa f, urgencia f bråk s ruido m, alboroto m lage bråk alborotar; hacer ruido; armar jaleo bråke v alborotar, hacer ruido, armar jaleo bråkete adj ruidoso; bullicioso bråkmaker s camorrista m/f, alborotador m (-a f), pendenciero m (-ra f) bråsint adj iracundo; irascible; colérico bråte s (mengde) montón m, pila f; en bråte (med) brev una pila de cartas brenne bråte encender una hoguera brått adv → brå bu s → bod bud s 1 (beskjed, melding) anuncio m, mensaje m 2 (befaling) orden f, requerimiento f, instrucción f 3 (på auksjon) puja f; gi et bud på pujar por 4 (sendebud) mensajero m de ti bud (rel) los diez mandamientos; el decálogo sende bud etter/på requerir; mandar llamar a budeie s muchacha f lechera budsjett s presupuesto m budskap s mensaje m bue s 1 (skytevåpen) arco m 2 (sirkelbue) arco m; (krum linje) curva f 3 (fiolinbue) arco m del violín buffer s tope m, parachoques m ent, tapón m bugne v bugne av rebosar de buk s (mage) abdomen m, estómago m; (dgl) panza; barriga bukett s ramo m; en bukett blomster un ramo de flores bukk1 s 1 (geitebukk) cabrón m; macho m cabrío 2 (turnapparat) potro m hoppe bukk saltar al burro bukk2 s (bøyning) reverencia f bukke v (gjøre et bukk) inclinar(se); han bukket dypt for meg me hizo una reverencia solemne bukke under (for) sucumbir a; ceder bukser s pantalones m fl; et par bukser un par de pantalones bukseseler s (fl) tirantes m fl buksesmekk s bragueta f bukt s 1 (på tau) lazo m, bucle m

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


buktaler 2 (havbukt) golfo m; (vik) bahía f, ensenada f; (mindre bukt) cala f få bukt med 1 (løse) superar 2 (bli kvitt) derrotar buktaler s ventrílocuo m (-cua f) bukte v bukte seg serpentear; doblarse bulder s estruendo m buldre v resonar, retumbar, hacer estruendo bule s 1 (kneipe) tasca f 2 (kul) bulto m Bulgaria s (geogr) Bulgaria f buljong s caldo m; consomé m bulk s (søkk) abolladura f bulldogg s (zool) buldog m bulldoser s escavadora f; bulldozer m bumerang s bumerán m bunad s traje m nacional/regional noruego bunke s montón m, pila f bunn s fondo m; med bunnen i været boca abajo; på bunnen av havet en el fondo del mar i bunn og grunn al fin y al cabo; completamente komme til bunns i llegar al fondo de bunne v tocar fondo bunne i radicar en; residir en bunt s manojo m; mazo m; en bunt gulrøtter un manojo de zanahorias bunte v bunte sammen atar (en manojo); ligar bur s jaula f burde v deber; du burde gjøre det deberías hacerlo; du burde ikke si den slags så ungene hører det no deberías hablar así y que lo oigan los niños buse v buse på avasallar; dejarse ir buse ut med soltar; dejar escapar busk s arbusto m buskap s ganado m buskas s matorrales m fl buss s autobús m; guagua f; vi kom med bussen vinimos en autobús bussholdeplass s parada f de autobús bussjåfør s conductor m (-a f) de autobús bust s púa f, cerda f, pelo m reise bust erizar; poner los pelos de punta bustete adj despeinado, desgreñado butikk s tienda f gå i butikker ir de tiendas; ir de compras by1 s ciudad f; vi bor i byen vivimos en la ciudad by2 v 1 (påby) ordenar

Spansk skoleordbok_nosp.indd 440

bærbar

440

2 (tilby) ofrecer; han bød meg en sigar me ofreció un puro 3 (befale) mandar by velkommen dar la bienvenida bydel s barrio m; distrito m (urbano); barriada f bygd s aldea f, pueblo m byge s chubasco m, chaparrón m bygg1 s 1 (hus under oppføring) obra f 2 (byggverk) edificación f, edificio m bygg2 s (kornslaget) cebada f bygge v construir, edificar, levantar; bygge et hus construir una casa bygge på 1 (basere på) basarse en 2 (støtte seg til) guiarse por byggeklosser s (fl) bloques m fl; tarugos m fl byggeplass s obras f fl, terreno m en obras byggverk s edificio m; construcción m bygning s edificio m byks s salto m bykse v saltar byll s absceso m, grano m, furúnculo m bylt s bulto m byrde s peso m; carga f byrå s oficina f, agencia f byråkrat s burócrata m/f byråkrati s burocracia f byråkratisk adj burocrático bysse1 s (sjø) cocina f de barco bysse2 v calmar; bysse i søvn arrullar byste s busto m bytte1 s 1 (ombytning) cambio m; hva fikk du i bytte for det? ¿Qué obtuviste a cambio de esto? 2 (erobret gods) botín m 3 (offer, villdyrs bytte) presa f; han ble et lett bytte for dem él fue presa fácil para ellos bytte2 v cambiar; (bytte seg imellom) intercambiar; han byttet bort hesten sin for en ku cambió su caballo por una vaca; jeg byttet plass med ham le cambié el asiento byttehandel s intercambio m de mercancías, trueque m bær s baya f bær bjørnebær la mora, blåbær el arándano, bringebær la frambuesa, jordbær la fresa, kirsebær la cereza, markjordbær la fresa silvestre, rips grosellas rojas, solbær grosellas negras, tyttebær el arándano rojo. bærbar adj portátil, portable

07/07/16 16:07


Block

bære

bære v 1 llevar; han bar (på) en kurv él llevaba una cesta 2 (holde oppe) sujetar, sostener; beina nektet å bære henne lenger las piernas ya no le podían sostener bære over med tolerar; aceptar bære seg (klage) quejarse bærepose s bolsa f bøddel s verdugo m/f bøffel s (zool) búfalo m bøk s (bot) haya f bølge1 s ola f, onda f bølge2 v (gå i bølger) ondear, ondular bølgelengde s longitud f de ondas være på bølgelengde (med) ir/estar en la misma onda (de/que); entenderse bien (con) bølle s gamberro m (-ra f) bønn s 1 (anmodning) petición f, requerimiento m, ruego m, súplica f; (innstendig bønn) llamada f; hun gjentok sin bønn om hjelp reiteró su llamada de socorro 2 (til Gud) oración f; han bad en bønn for henne él rezó por ella bønne s (bot) judía f; haba f; alubia f bønnfalle v suplicar, implorar; hun bønnfalt ham om å vise medlidenhet ella le suplicó tener compasión bønnhøre v escuchar (una plegaria) børs s bolsa f, mercado m de valores børse s (gevær) fusil m; escopeta f; rifle m børste1 s cepillo m børste2 v cepillar bøsse s 1 (til pepper, salt el.l.) bote m 2 (sparebøsse) hucha f bøte v (reparere) arreglar, reparar; (lappe også) remendar bøte for pagar por bøte på remediar; subsanar; bøte på en mangel subsanar una carencia bøtelegge v multar bøtte s cubo m; balde m bøye1 s (livbøye el.l.) boya f, flotador m bøye2 v 1 doblar, agachar, reclinar; han bøyde hodet agachó la cabeza; hun bøyde knærne dobló las rodillas 2 (gram) bøye et substantiv declinar un sustantivo; bøye et verb conjugar un verbo bøye av desviar bøye seg 1 agacharse; inclinarse

Spansk skoleordbok_nosp.indd 441

Colombia

441

2 (gi etter) doblegarse; han bøyde seg frem se inclinó; hun bøyde seg (ned) for å ta opp blomsten se agachó para coger la flor bøyle s aro m; estribo m både konj både ... og tanto ... como; både England og Frankrike tanto Inglaterra como Francia bål s hoguera f; fogata f; brenne bål hacer una hoguera bånd s 1 (snor) cinta f 2 (til hund) correa f; hunder skal holdes i bånd i parken los perros han de llevarse con correa en el parque 3 (til pynt) cinta f, lazo m; det var et blått bånd rundt konfektesken había una cinta azul alrededor de la caja de bombones båndopptaker s grabadora f; magnetófono m båre s 1 (sykebåre) camilla f 2 (likkiste) ataúd m bås s (i fjøs) casilla f de establo båt s barco m; (større også) buque m; (mindre også) barca f; bote m; batel m; med båt en barco

A B C D E F G H I J K L M N O

C

P Q

c, C s (bokstaven) c, C, ce f ca. adv → cirka camping s camping m Canada s (geogr) Canadá f canadier s canadiense m/f canadisk adj canadiense celle s 1 (biol) célula f 2 (fengsel) celda f cellist s violonchelista m/f cello s violonchelo m centimeter s centímetro m champagne s champaña m; champán m champignon s champiñón m charterreise, chartertur s viaje m charter Chile s (geogr) Chile m cirka adv aproximadamente, alrededor de, cerca de clutch s embrague m cockpit s cabina f (del piloto) Colombia s (geogr) Colombia f

R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

07/07/16 16:07


computer

daggry

442

computer s (data) ordenador m, computadora f crawl s crawl m crawle v nadar a crawl Cuba s (geogr) Cuba f cubaner s cubano m (-a f) cubansk adj cubano cup s (sport) copa f cupfinale s (sport) final f de copa

D d, D s (bokstaven) d, D, de f da1 adv 1 (den gang, på den tiden) entonces; da var vi ennå unge entonces aún éramos jóvenes 2 (deretter, så) y entonces, a continuación, luego; da kom far tilbake y entonces regresó mi padre 3 (i så fall) entonces, en ese caso; da bør du heller bli hjemme en ese caso deberías quedarte en casa 4 (altså) o sea que, así que, de modo que; du vil gå da o sea que irás

da2 subjunksjon 1 (dengang da) cuando; da vi var unge cuando éramos jóvenes 2 (nettopp da) cuando, justo en el momento en que; (akkurat) da vi skulle til å gå justo en el momento en que nos disponíamos a ir dabbe v dabbe av decrecer; disminuir; menguar daddel s (frukt) dátil m dag s día m dagen derpå (etter rangel) resaca (de la mañana siguiente) dag ut og dag inn todos los días; un día sí y otro también en vakker dag (før eller siden) un buen día fjorten dager dos semanas; quince días; una quincena f god dag! ¡buenos días! i dag hoy i gamle dager en los viejos tiempos komme for en dag salir a la luz; revelarse nå til dags actualmente på ens gamle dager en la propia vejez ved høylys dag a plena luz del día dagbok s diario m dagdrømme v soñar (despierto); fantasear dagevis adv i dagevis durante mucho tiempo; (dgl) largo y tendido daggry s alba f, amanecer m, madrugada f

Salpicadero velocímetro cuentarrevoluciones pantalla indicator de combustible

volante

guantera palanca de cambio

embrague

(pedal de) freno

Spansk skoleordbok_nosp.indd 442

(pedal del) acelerador

freno de mano

07/07/16 16:07


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.