Pedagogisk psykologi av Åge Diseth: Midlertidig innhold

Page 1

Innhold

Kategorial

Filosofisk grunnlag for pedagogisk psykologi ..............

Den grunnleggende perioden Pedagogisk psykologi som vitenskap.........................

Moderne pedagogisk psykologi

Bruk av pedagogisk psykologi i dag .......................... Sammendrag........................................................................29

Klassisk betinging

Operant betinging

Forord ..................................................................................................... 4 Innhold................................................................................................... 1 DEL 1 PERSPEKTIVER OG UTVIKLING .................................................. 13 Kapittel 1 Pedagogikk og psykologi ................................... 14 Pedagogisk psykologi.............................................................15 Pedagogikk, psykologi og didaktikk
og danning..............................................
Didaktikk
danning
bakgrunn ................................................................20
Historisk
Empirisme og rasjonalisme......................................
Noen praktiske konsekvenser..................................................30 Kapittel 2 Perspektiver på pedagogisk psykologi...............31 Atferdsperspektivet ...............................................................31

Positiv forsterkning og straff

Bruk av læringsprinsipper........................................

Det kognitive perspektivet .....................................................36

Persepsjon og læring ..............................................

Informasjonsprosesser

Hukommelse og glemsel .......................................

Det konstruktivistiske perspektivet..........................................39

Sosial konstruktivisme

Utviklingsperspektivet............................................................41

Arv og miljø

Sensitivitet for miljøerfaringer

Ulike miljøerfaringer

Bioøkologisk teori

Piagets stadieteori

Informasjonsprosesseringsperspektivet ................

Dynamisk systemteori

Språkutvikling....

Utvikling av leseferdigheter ................................

Sosioemosjonell utvikling .......................................................56

Sosial kompetanse .................................................

Tilknytning........

Foreldrestil.......................................................

Atferdsvansker....

Empati og sinnsforståelse..................................

Moralutvikling.....

Selvoppfatning...

Utvikling av en positiv selvfølelse

Positiv anerkjennelse ..............................................

Sammendrag.........................................................................67

Noen praktiske konsekvenser...................................................68

praktiske konsekvenser..................................................47
3 Utvikling av kognitive og sosioemosjonelle ferdigheter ......................................................................49
Sammendrag.......................................................................47 Noen
Kapittel
..................................................................49
Kognitiv utvikling

Kapittel 4 Utvikling av individuelle forskjeller ...................69

Personlighetsutvikling .............................................................69

Temperament og karakter .......................................

Utvikling av personlighetstrekk ...............................

Personlighet og sosialt samspill ................................

Intelligens.............................................................................74

Arv, miljø og intelligens...........................................

Intelligens og skoleprestasjoner

Utfordringer med intelligensbegrepet ........................

Finnes det flere intelligenser?

Emosjonell intelligens

Intelligens i tre deler

Intelligens og rasjonalitet ........................................

Teorier om egen intelligens......................................

Læringspotensial

Sammendrag........................................................................83

Noen praktiske konsekvenser ..............................................84 DEL

Kapittel 5 Læring..............................................................86

Primære og sekundære forutsetninger for læring.......................86

Læring av sekundære ferdigheter

Utøvende funksjoner.............................................................88

Forbedring av utøvende funksjoner...........................

Individuelle forskjeller

Hukommelse .......................................................................91

Arbeidshukommelsen .

Kognitiv belastning ...............................................................94

Mental anstrengelse ...............................................

Kunnskap og ferdigheter

Nybegynnere og eksperter......................................................96

Ekspertlæreren ......................................................

Læring som konstruktiv prosess .............................................98

Læring som erfaring, oppdagelse og refleksjon

Utforskende og problembasert læring

Prosjektbasert læring..............................................

Kritikk av konstruktivistisk læring

2 LÆRING OG MOTIVASJON...........................................85

Læring som sosial-konstruktiv prosess ..... ..................................104

Situert læring ........................................................

Sosial-kognitiv teori................................................

Sammendrag..........................

Noen praktiske konsekvenser....

Generativ læring Metakognitive strategier og selvregulert læring..............................115 Forbedring av metakognitive ferdigheter

Forbedring av selvregulerende ferdigheter ................. Individuelle forskjeller i læringsstiler og strategier..........................120

Dybde og overflatestrategier....................................

Tilnærminger til læring

Undervisning som fremmer dybdelæring

Kritisk tenkning.........................................................................126

Undervisning som fremmer kritisk tenkning ...............

Kritisk tenkning som begrepsendring......................... Sammendrag............................................................................129

Støtte av behovet for kompetanse ............................

Støtte av behovet for tilhørighet

Støtte av autonomi, kompetanse og tilhørighet

Indre og ytre motivasjon ............................................................139

Effekten av ytre hendelser

Insentiver og valgarkitektur

Motivasjon og skoleprestasjoner

Kapittel 6 Læringsstrategier.................................................110
Læringsteknikker.......................................................................110 Bruk av læringsteknikker Kognitive strategier ...................................................................113
Noen praktiske konsekvenser......................................................130 Kapittel 7 Motivasjon som behov...........................................131
og mangel .......................................................................131
Vekst
Psykologiske behov ................................................ Regulering av atferd ............................................... Autonomistøtte .........................................................................134

Sammendrag.......................................................................144

Noen praktiske konsekvenser.................................................145

Kapittel 8 Motivasjon som kognitive faktorer....................146

Mestringsforventning ............................................................146

Hvordan øke mestringsforventning?

Elever med lav mestringsforventning ........................

Lærerens mestringsforventning................................

Forventninger og verdier .......................................................152

Tiltak for å styrke forventninger og verdi

Selvoppfatning som motivasjon.............................................153

Selvvurdering ......................................................

Selvverd .............................................................

Attribusjon..........................................................................156

Kontrollerbare og ukontrollerbare årsaker

Lært hjelpeløshet ...................................................

Mål......................................................................................159

SMART-mål

Mål som gir suksess

Målorientering......................................................................162

Antakelser om egne evner

Definisjoner og verdi

Kombinasjoner av ulike mål.....................................

Målorientering i klasserommet

Sammendrag.......................................................................166

Noen praktiske konsekvenser.................................................167

Kapittel 9 Emosjoner som motiverer................................168

Affekt og emosjoner .............................................................168

Emosjoner og problemløsning ..................................

Kontroll og verdi ....................................................

Motivdisposisjoner..................................................

Interesse ...........................................................................174

Situasjonell og personlig interesse

Å fremme personlig interesse...................................

Sammendrag........................................................................176

Noen praktiske konsekvenser..................................................177

taksonomi Lavere og høyere ordens tankeferdigheter

DEL 3 UNDERVISNING OG VURDERING................................178 Kapittel 10 Undervisningsplanlegging............................179 Undervisningsplanen
SOLO-taksonomien Undervisningsdesign ............................................................186 Gagnés ni læringsbegivenheter BOPPPS Merrills
4C/ID Sammendrag......................................................................191 Kapittel 11 Undervisningsmetoder..................................193 Informasjon, dybde og hukommelse ......................................193 Å bearbeide informasjon .......................................... Verbal og visuell informasjon .................................. Begrenset tidsbruk Mestringsbasert undervisning.................................................196 Personlig tilpasset instruksjon .............................
til hele klassen Lærerstyrt undervisning .......................................................199
og ulemper med lærerstyrte presentasjoner .
eksempler
instruksjon ...............................................................202
og oppmerksomhet
Produktive feil ..................................................... Organisering av kunnskap .....................................................207 Undervisning som fremmer organisering Begrepskart ....................................................... Sammendrag.......................................................................210 Noen praktiske konsekvenser 192 . Noen praktiske konsekvenser ................................................211 Læring og undervisning.........................................................179
Blooms
Samstemt undervisning
prinsipper
Tilpasning
Fordeler
Gjennomarbeidede
Undervisningsteknikker........................................... Direkte
Instruksjon
Informasjonsoverføring...........................................

Notater ..................................................................

Lesing på skjerm

Bruk av spill ..........................................................

Omvendt klasserom

Digitale presentasjonsverktøy

Forstyrrende

Atferdsmodifikasjon

Lærerstiler .........................................................................235

Den autentiske læreren...........................................

Kommunikasjon i klasserommet ...........................................237

Et spørsmål, en påstand, og en historie.....................

Kroppsspråk, stemme, mimikk og rom .....................

Snakk så elevene forstår deg

Kommunikasjon i krevende situasjoner

Sammendrag......................................................................242

Kapittel 12 Digitale verktøy ...........................................212
og handlingsmuligheter .......................................213
Artefakter
Læringsplattformer.................................................
og asynkron digital undervisning................................220
Kunstig intelligens.................................................. Synkron
Testing og flervalgsoppgaver ................................................223
.........................................................
flervalgsoppgaver..........................................
og
som fremmer
Noen praktiske konsekvenser................................................243 Kapittel 13 Klasseledelse ................................................231 Effektiv klasseledelse ...........................................................231
Dynamiske presentasjoner ...................................... Video
Distraktorer
Gode
Innhold
prosess............................................... Flervalgsoppgaver
dybdelæring............ Sammendrag......................................................................229
atferd i klasserommet ..........................
Noen praktiske konsekvenser................................................230

Summativ vurdering og persepsjon .

Formativ vurdering .............................................................248

Effekten av formativ vurdering.................................

Hvem har nytte av formativ vurdering? .....................

Formativ vurdering og selvregulert læring

Testeffekten ..................................................

Overgangen fra summativ til formativ vurdering......................252

Alternative vurderingsformer ..................................

Vurdering og kunstig intelligens

Utfordringer og muligheter ......................................

14 Vurdering .....................................................244
tilbakemeldinger ...........................................244
Kapittel
Vurdering som
Summativ vurdering...............................................
konsekvenser...............................................258 Sentrale begreper 260 Referanser 268 Stikkordregister 297
Sammendrag.....................................................................257 Noen praktiske

Forord

Pedagogisk psykologi er et fagfelt som inneholder kunnskap om læring, motivasjon, undervisning, vurdering og mange andre tema. Fagfeltet har mye å tilby studenter, lærere, foreldre og elever som ønsker kunnskap om tiltak for å fremme god undervisning og læring.

Denne boken henvender seg til studenter innenfor pedagogikk, didaktikk, lærerutdanning og psykologi, og til lærere i skolen. Den er også skrevet for andre som har interesse for pedagogisk psykologi innenfor grunnskole, videregående skole og høyere utdanning. Boken inneholder grunnleggende teori innenfor pedagogisk psykologi, og praktisk bruk av denne teorien. Den er organisert i tre deler:

• Del 1 Perspektiver og utvikling. Denne delen beskriver pedagogisk psykologi ut fra et faglig perspektiv ved å diskutere forholdet mellom pedagogikk, psykologi og tilgrensende fagtradisjoner, ulike perspektiver på pedagogisk psykologi, og utviklingsområder blant barn og unge.

• Del 2 Læring og motivasjon. Denne delen beskriver pedagogisk psykologi ut fra elevens perspektiv ved å gi kunnskap om forutsetninger for læring, kognitive funksjoner, læring som konstruktiv og sosial prosess, læringsstrategier og motivasjon.

• Del 3 Undervisning og vurdering. Denne delen beskriver pedagogisk psykologi ut fra lærerens perspektiv ved å gi kunnskap om undervisningsplanlegging, undervisningsmetoder, klasseledelse, bruk av digitale verktøy og vurderingsformer.

Boken inneholder referanser både til etablert litteratur og til nyere forskning. I tillegg viser boken til opplæringsloven, forskrifter og andre kilder som er viktige innenfor en norsk skolekontekst.

Takk til Cappelen Damm Akademisk og redaktør Mary-Ann Hjemdahl for god oppfølging, og takk til en anonym fagfelle for konstruktive råd. Jeg håper at boken vekker leserens interesse for pedagogisk psykologi.

Bergen, mai 2024 Åge Diseth

4
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.