Matematikk 10 fra Cappelen Damm Alternativ oppgavebok (utdrag)

Page 1

MATEMATIKK10 fraCAPPELENDAMM

Alternativoppgavebok

EspenHjardar

Jan-ErikPedersen

Bokmål

2 Funksjoner oggrafer

Funksjonoggraf

Enfunksjon,oggrafentilfunksjonen,visersammenhengenmellomtovariable størrelser.Detkanværesammenhengermellomtidogdistanse,ellerantalloginntekt. Allefunksjonerharentilhørende graf.Vikantegnegrafentilenfunksjonvedhjelpav punkterietkoordinatsystem.

Koordinatsystem

Etkoordinatsystembeståravto akser somstårvinkelrettpåhverandre. Førsteaksen er denvannretteaksen,mens andreaksen erdenloddretteaksen.Skjæringspunktetmellom aksenekalles origo.

Etpunktietkoordinatsystemhartokoordinater, førstekoordinaten og andrekoordinaten.Punkterikoordinatsystemetskrivessomtallpar,foreksempelpunktet A(2,3).

Førstekoordinaten

Andrekoordinaten

(2, 3)

–5 –4 –3 –2 –11 2 3 4 5 førsteakse andreakse origo y-akse x-akse A(2, 3) 3 2 1 –1 –2 –3
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 60

EKSEMPEL2.1

Finnkoordinatenetilpunktene A, B, C og D.

Løsning

Punktene A, B, C og D hardissekoordinatene: A(2,3), B(–3,2), C(–4,–1)og D(3,–2)

–5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 –1 –2 –3 A B C D
–5 –4
–2 –1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 –1 –2 –3 A B C D
–3
2 FUNKSJONEROGGRAFER 61

2.101 Finnkoordinatenetilpunktene A, B, C og D

2.102 Finnkoordinatenetilpunkteneikoordinatsystemet.

OPPGAVER
1 2 3 4 5 6 6
3 2 1 A B C D A
C
D
5 4
( , )
( , ) B( , )
( , )
–5 –4 –3 –2 –11 2 3 4 5 3 2 1 –1 –2 –3 –4 A B E C D y x A( , ) D( , ) B( , ) E( , ) C
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 62
( , )

2.103 Brukkoordinatsystemetnårduløseroppgavene.

a)Tegnpunktene A(–2,1), B(4,1), C(4,5)og D(–2,5)ikoordinatsystemet.

b)Tegnlinjestykkene AB, BC, CD og DA ikoordinatsystemetovenfor.

c)Hvaslagsfirkanthardutegnet?

Firkanteneret

–2 –11 2 3 4 5 5 4 3 2 1 –1 –2 y x
2 FUNKSJONEROGGRAFER 63

2.104 Brukkoordinatsystemetnårduløseroppgavene.

a)Tegnpunktene A(1,6), B(1,1), C(4,1)og D(4,6)ikoordinatsystemet. 1 2 3 4 5

b)Trekklinjestykkermellomallepunktene. Hvaslagsfigurfårdu?

Figureneret

c)Hvabliromkretsen O ogarealet A avfigurenhvisenhetenepåakseneer 1cm?

O ¼ þ þ þ ¼ cm

A ¼ � ¼ cm 2

7
6 5 4 3 2 1 y x
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 64

Verditabell

Hvisenkjærlighetpåpinnekoster5krperstykk,kanvilagefunksjonsuttrykket f ðxÞ¼ 5x,der x erprisenperkjærlighetog f ðx)erprisenvimåbetaleforalle kjærlighetenevikjøper.

Ifunksjonsuttrykket f ðxÞ¼ 5x setterviforeksempelinnverdiene1,2,3,4og5og regnerut f ðxÞ ienverditabellslik:

EKSEMPEL2.2

Settoppenverditabellogfinnfirekoordinatertilpunktertilfunksjonen f ðxÞ¼ 4x.

Løsning

Vivelgerverdiene0,2,4og6for x ogregnerutverdienefor f (x),ogfinner firekoordinater.

x-verdi Utregning f(x) Koordinater 1 5 1 ¼ 5 5 (1,5) 2 5 2 ¼ 10 10 (2,10) 3 5 3 ¼ 15 15 (3,15) 4 5 4 ¼ 20 20 (4,20) 5 5 5
25 25 (5,25)
¼
x-verdi Utregning f(x) Koordinater 0 4 � 0 ¼ 0 0 (0,0) 2 4 2 ¼ 8 8 (2,8) 4 4 4 ¼ 16 16 (4,16) 6 4 6 ¼ 24 24 (6,24) 2 FUNKSJONEROGGRAFER 65

2.105 Funksjonen f ðxÞ¼ 5x viserprisenpå x antallkjærligheterpåpinne.

Regnutverdienav f ðxÞ,ogfinnkoordinatenetilpunktenenårdukjøper1,3,5 og10kjærligheter.

2.106 Funksjonen f ðxÞ¼ 20x viserprisenpå x antallvafler.

Regnutverdienav f ðxÞ,ogfinnkoordinatenetilpunktenenårdukjøper1,2,3 og4vafler.

OPPGAVER
x-verdi Utregning f(x) Koordinater 15 ¼ ( , ) 35 ¼ ( , ) 55 ¼ ( , ) 105 � ¼ ( , )
x-verdi Utregning f(x) Koordinater 20 ¼ ( , ) 20 � ¼ ( , ) 20 ¼ ( , ) 20 ¼ ( , ) MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 66

2.107 Funksjonen f ðxÞ¼ 25x viserprisenpå x antallliterbensin.

Regnutverdienav f ðxÞ,ogfinnkoordinatenetilpunktenenårdukjøper5,10, 15og20literbensin.

2.108 Funksjonen f ðxÞ¼ 120x viserprisenpå x antallkinobilletter.

Regnutverdienav f ðxÞ ogfinnkoordinatenetilpunktenenårdukjøper1,2,3 og4billetter. x-verdi

2.109 Funksjonen f ðxÞ¼ 15x þ 5viserprisenpå x flaskervannog1posetil5kr.

Brukfunksjonsuttrykketogfinnuthvadetkosteråkjøpe4flaskervann inkluderténpose.

x-verdi Utregning f(x)
¼ ( , ) � ¼ ( , ) ¼ ( , ) ¼ ( , )
Koordinater
Utregning f(x) Koordinater ¼ ( , ) ¼ ( , ) ¼ ( , ) � ¼ ( , )
2 FUNKSJONEROGGRAFER 67

Tegnelineæregrafer

En lineær funksjonerenfunksjondergrafenerenrettlinje.Nårviskaltegnegrafentil enlineærfunksjon,kanvigjøredetvedhjelpavenverditabellellerbrukeengraftegner. Nedenforserdueksemplerpåtreulikelineæregrafer.

EKSEMPEL2.3

Ibutikkenfårdu2kripantforsmåflasker. Funksjonen f ðxÞ¼ 2x visersammenhengenmellom x antallflaskerog f ðxÞ kronerdufåripant.

Settoppenverditabellogtegngrafentilfunksjonen nårduvelgerverdiene1,2,4for x.

Løsning

Vivelgerverdiene1,2,4for x ogregnerutverdienefor f ðxÞ.

Utfrakoordinateneitabellensetterviinnpunktene(1,2),(2,4)og(4,8)iet koordinatsystemogtegnergrafengjennompunktene.

8)

–2 –1 1 2 3 4 4 3 2 1 –1 –2 –2 –1 1 2 3 4 4 3 2 1 –1 –2 –2 –1 1 2 3 4 4 3 2 1 –1 –2 y x y x y x
x-verdi Utregning f(x) Koordinater 1 2 � 1 ¼ 2 2 (1,2) 2 2 2 ¼ 4 4 (2,4) 4 2 4 ¼ 8 8 (4,8)
1 2 3 4 5 8 6 4 2 (1,
(2,
(4,
y x MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 68
2)
4)

2.110 Ibutikkenfårdu3kripantforstoreflasker.Funksjonen f ðxÞ¼ 3x viser sammenhengenmellom x antallflaskerog f ðxÞ kronerdufåripant. Settoppenverditabellogtegngrafentilfunksjonennårduvelgerverdiene0,2,5 og7for x

OPPGAVER
x-verdi Utregning f(x) Koordinater ¼ ( , ) ¼ ( , ) � ¼ ( , ) ¼ ( , ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 24 21 18 15 12 9 6 3 y x 2 FUNKSJONEROGGRAFER 69

2.111 Ienbutikkkandukjøpeénogénskrue.Funksjonen f ðxÞ¼ 0,5x viser sammenhengenmellom x antallskruerog f ðxÞ kronerdumåbetaleforskruene. Settoppenverditabellogtegngrafentilfunksjonennårduvelgerverdiene4,12 og20for x.

x-verdi Utregning f(x) Koordinater ( ,
(
( ,
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 y x MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 70
)
, )
)

2.112 Iensjakklubbkosterdet200krperårimedlemsavgift.Inntektene f ðxÞ til sjakklubbenkanbeskrivesmedfunksjonen f ðxÞ¼ 200x nårdeter x antall medlemmer.

Settoppenverditabellogtegngrafentilfunksjonennårduvelgerverdiene10,20 og30for x

x-verdi Utregning f(x) Koordinater (
(
10 20 30 40 6000 5000 4000 3000 2000 1000 y x 2 FUNKSJONEROGGRAFER 71
, ) ( , )
, )

2.113 Funksjonen f ðxÞ¼ 5x þ 2visersammenhengenmellomprisenfor x antallkjeks til5krperstykkplussenpapirposetil2kr,ogprisen f ðxÞ dumåbetale. Settoppenverditabellogtegngrafentilfunksjonennårduvelgerverdiene0,2 og6for x.

x-verdi Utregning f(x)Koordinater 0 5 0 þ 2 ¼ 2 2 ( 0 , 2 ) þ 2 ¼ ( , ) þ 2 ¼ ( , ) 1234567 32 28 24 20 16 12 8 4 (Pris i kroner) (Antall
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 72
kjeks)

2.114 Enlitenbilforretningselgerbilermedengjennomsnittsprispå500000krperbil. Inntektene f ðxÞ tilbilforretningenkanbeskrivesmedfunksjonen f ðxÞ¼ 500000x nårdetselges x antallbiler.

a)Settoppenverditabellogtegngrafentilfunksjonennårduvelgerverdiene 5,10og15for x.

( , ) ( , ) ( , )

10 mill.

8 mill.

6 mill.

4 mill.

2 mill.

(Total inntekt) (Antall)

b)Brukgrafenogfinnuthvormangebilerforretningenharsolgthvis inntektenevar4millioner.

Forretningenharsolgt biler.

c)Brukgrafenogfinnuthvormyeforretningenfikkiinntektnårdenharsolgt 12biler.

Forretningenhar kriinntekt.

x-verdi Utregning f(x) Koordinater
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 FUNKSJONEROGGRAFER 73

Grafentilandrefunksjoner

Viharogsåfunksjonersomikke erlineærefunksjoner.Fellesfordissefunksjoneneerat grafentilfunksjoneneikkeblirenrettlinje.

EKSEMPEL2.4

Envennegjengskalfå6000krilønnforetarbeid.Funksjonsuttrykket

LðxÞ¼ 6000 x visersammenhengenmellom x antallpersonersomdeltar,og lønna L somdenenkeltefår.

a)Brukgrafentilåfinnehvormyehverenkeltfårilønnhvisdeter5personer (x ¼ 5).

b)Brukgrafentilåfinneuthvormangepersonersomarbeiderhvislønnentil denenkelteblir2000kr ðy ¼ 2000Þ

(Lønn L(x) i kr)

(3, 2000) x = 5 y = 2000

(5, 1200) (Antall deltakere)

a) Trekkerlinja x ¼ 5,leseravpunkt A ogfinnerutatlønnablir1200kr.

b) Trekkerlinja y ¼ 2000ogleseravpunkt B ogfinnerutatdeer3personer.

1 2 3 4 5 6 7 8 6000 5000 4000 3000 2000 1000 y (Lønn L(x) i kr) B(3,
A(5,
(Antall
L Løsning 1 2 3 4 5 6 7 8 6000 5000 4000 3000 2000 1000 y
A
L x
2000)
1200)
deltakere)
B
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 74

2.115 Enfigurersattsammenavetrektangelogetkvadrat.Arealetavrektangleter6 cm2 ,ogsideneikvadrateter x cm.Arealet A avfigurenkanuttrykkessomen funksjon AðxÞ¼ x 2 þ 6,måltikvadratcentimeter.Brukgrafensomviser sammenhengenmellomsidelengdeogareal,nårduløseroppgaven.

(Arealet A(x) i cm2)

a) Hvor stort er arealet av figuren når x ¼ 2 cm?

b) Hvor lange er sidene i kvadratet når arealet av figuren er 70 cm2?

OPPGAVER
y
x
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 246 8 10
(Kvadratets sidelengde i cm)
2 FUNKSJONEROGGRAFER 75

2.116 Noenvennervarpåhyttetur.Detotaleutgifteneforturenvar20000kr,og grafenvisersammenhengenmellomutgiften y kronerperpersonog x antall personer.

y (Utgiftene U(x) per person)

000

(Antall personer) x

a)Brukgrafentilåfinnehvorstoreutgiftenevarperpersonhvisdetvar 5personermedpåturen ðx ¼ 5Þ?

b)Brukgrafentilåfinnehvorstoreutgiftenevarperpersonhvisdetvar 10personermedpåturen ðx ¼ 10Þ?

c)Brukgrafentilåfinneuthvormangesomvarmedpåturenhvisutgiftene perpersonvar10000kr ðy ¼ 10000Þ?

20
18
16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 U
000
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 76

2.117 GrafenvisersammenhengenmellomfartogtidnårJoannaskalsykle40km. Brukgrafentilåfinnesvarenepåspørsmålene. y (Fart F(x) i km/h)

a)Hvorstorvarfartenhvishunbruker3timerpåturen?

b)Hvorlangtidbrukerhunhvisfartener15km/h?

x
40 35 30 25 20 15 10 5
5 6 7 8 F
(Timer)
1 2 3 4
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 78

2.118 Grafenviserbanentilenlitenrakettsomblirskuttoppilufta.Brukgrafennår dusvarerpåspørsmålene.

(Høyden H(t) i km) (Tid i sekunder)

a)Hvorhøytoppiatmosfærenkomraketten?

b)Hvorlangtiddettokførrakettenvarpåsitthøyeste.

c)Etterhvorlangtidvarrakettentilbakepåbakken?

H y
B
14 12 10 8 6 4 2
x 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 20 18 16
2 FUNKSJONEROGGRAFER 79

Tegnegrafentilfunksjonervedhjelp avgraftegner

IMatematikk8–10brukervigraftegnerenGeoGebranårviskaltegnegrafer.

EKSEMPEL2.5

Lucaskjøpereplersomkoster20krperkilogram.Prisen f ðxÞ for x kgeplerkan

uttrykkesmedfunksjonen f ðxÞ¼ 20x.

a)Brukgraftegnerogtegngrafentil f ðxÞ¼ 20x når x ermellom0og10

ð0 � x � 10Þ.

b)Lesavpågrafenhvormyehanbetalerfor7kg.

Løsning

a)Vitegnergrafenslik:

IViskriverinn Funksjon(20x,1,10) iinntastingsfeltetogtrykkerEnter.

IIViskriver x=7 ogmarkererskjæringspunktetmellomlinjaoggrafen.

IIIVisetternavnpåaksenevedåhøyreklikkeigrafikkfeltetogvelge Grafikkfelt.

(Pris f(x) i kroner)

b)Vileseravpunktet A ogfinnerutathanbetaler140krfor7kgepler.

y
x (Kilogram) A
200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 f
(7, 140)
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 80

2.119 Påenlitenflyplassletterdet8flyperdag.Funksjonsuttrykket f ðxÞ¼ 8x viser hvormangefly f ðxÞ somletterpå x dager.

a)Brukengraftegnerogtegngrafentilfunksjonen f ðxÞ¼ 8x.

b)Lesavpågrafenhvormangeflysomletterpå9dager.

På9dagerletterdet fly.

c)Brukgrafentilåfinneuthvormangedagerdethargåttnårdettotalthar lettet96fly.

Etter dagerhardetlettet96fly.

2.120 Andrinelasterigjennomsnittned4MBdatahverdag.Funksjonen f ðxÞ¼ 4x viserhvormangeMB f ðxÞ hunlasternedpå x dager.

a)Brukengraftegnerogtegngrafentilfunksjonen f ðxÞ¼ 4x.

b)BrukgrafenogfinnuthvormangeMBAndrineharlastetnedpå7dager.

På7dagerharhunlastetned MB.

c)Hvormangedagerhardetgåttnårhunharlastetned36MB?

36MBerlastetnedetter dager.

2.121 Abidskalsykleenstrekningpå36km.Funksjonsuttrykket F ðxÞ¼ 36 x viserfarten

F(x)ikilometerpertime(km/h)nårhanbruker x timer.

a)Regnuthvorstorfartenerhvishanbruker3timer.

Fartener km/h ¼ km/h

b)Tegngrafentilfunksjonen.

c)Skrivinn x ¼ 3iinntastingsfeltetogundersøkhvakoordinatenetillinjas skjæringspunktmedgrafenblir.Sammenliknkoordinatenemedsvaret ioppgavea.

OPPGAVER
2 FUNKSJONEROGGRAFER 81

2.122 Funksjonsuttrykket BðxÞ¼ 6x 2 eretuttrykkforhvormangetusenbakterierdet erienbakteriekolonietter x minutter.

a)Tegngrafentilfunksjonen.

b)Brukgrafenogfinnhvormangebakterierdeteretter1minutt.

c)Brukgrafenogfinnuthvormangebakterierdeteretter6minutter?

d)Brukgrafenogfinnhvormangeminutterdethargåttnårantalletbakterier passerer8000.

2.123 Brukgraftegnernårduløseroppgaven.

a)Tegngrafentilfunksjonen f ðxÞ¼ 2x .

b)Lesavpågrafenverdienav f ðxÞ når x ¼ 2.

Verdienav f ðxÞ er når x ¼ 2.

c)Lesavpågrafenverdienav x når f ðxÞ¼ 8.

Verdienav x er når f ðxÞ¼ 8.

2.124 Brukgraftegnernårduløseroppgaven.

a)Tegngrafentilfunksjonen f ðxÞ¼ 1,5x .

b)Lesavpågrafenverdienav f ðxÞ når x ¼ 2.

Verdienav f ðxÞ er når x ¼ 2.

c)Lesavpågrafenverdienav x når f ðxÞ¼ 5.

Verdienav x er når f ðxÞ¼ 5.

MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 82

REPETISJON

Brukenkladdebokelleretdigitalthjelpemiddelnårduløseroppgavene.

1 Sepåkoordinatsystemetnårdusvarerpåoppgavene.

a)Hvaerkoordinatenetilpunktet A?

b)Hvaerkoordinatenetilpunktet B?

c)Hvilketpunktharkoordinatene(–1,3)?

d)Hvakallesdetpunktetsomharkoordinatene(0,0)?

2 Sepåkoordinatsystemetnårdusvarerpåoppgavene.

a)Hvilketpunktharkoordinatene(1,–2)?

b)Hvilketpunktharkoordinatene(0,4)?

c)Hvaerkoordinatenetilpunktet D?

d)Påhvilkenakseliggerdetpunktetsomharkoordinatene(2,0)?

–4 –3 –2 –1 1 2 3 4 4 3 2 1 –1 –2 –3 –4 A B C D y x
–4 –3 –2 –1 1 2 3 4 4 3 2 1 –1 –2 –3 –4 A B C D C y x
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 84

3 Tegnetkoordinatsystemnårduløseroppgavene.

a)Plasserpunktene A(1,0), B(4,0), C(4,3)og D(1,3)ikoordinatsystemet.

b)Trekklinjestykkermellom AB, BC, CD og DA. Hvaslagsfirkantfårdu?

4 Funksjonen f ðxÞ¼ 25x viserprisenpå x antallepler. Skrivavoggjørferdigverditabellenderduregnerutverdienav f ðxÞ nårdu kjøper1,2,3og4epler.

5 Tabellenvisersammenhengenmellom f ðxÞ kronerfor x antallkilogrammel. x kg 1 2 3 4 f(x)kr 50

a)Skrivavtabellenogfyllutdetommeplassene.

b)Hvormyemelfårdufor150kr?

c)Skrivfunksjonsuttrykketsomvisersammenhengenmellom f ðxÞ og x.

6 Edinselgerbollerfor5krperbolle.Funksjonen f ðxÞ¼ 5x visersammenhengen mellom f ðxÞ kronernårhanselgerxboller.

x-verdi Utregning f(x) 1 2 3 4

7 Nataliekjørerflerelassmedgrus.Funksjonen f ðxÞ¼ 4x viserhvormangetonn f ðxÞ hunkjørernårhunkjører x antalllass.

a)Hvastår4-talletforifunksjonsuttrykket?

b)Settoppenverditabellogtegngrafentilfunksjonennårdubrukerverdiene 1,2,3,4og5for x

8 Etrektangelharenlengdepå10cm.Funksjonsuttrykket f ðxÞ¼ 10x viserarealet avrektangeletnårbreddenpårektangeleter x cm.Funksjonenertegneti koordinatsystemetnedenfornår x ermellom0og5.

a)Hvorstortblirarealetnårbreddener5cm?

b)Hvaerbreddenpårektangelethvisarealeter25cm2 ?

1 2 3 4 5 6 50 40 30 20 10 f y (Lengde 10 cm) (Bredde
cm) x
i
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 86

9 Johanneshar1500krpåkontoen.Derettersparerhan200krperuke.

Funksjonsuttrykket f ðxÞ¼ 1500 þ 200x viserhvormyeJohannesharpåkontoen etter x uker.Funksjonenertegnetikoordinatsystemetnedenfornår x ermellom 0og10.

a)HvormyeharJohannespåkontoenetter5uker?

b)Etterhvormangeukerharhan2900krpåkontoen?

c)Funksjonsuttrykket f ðxÞ¼ 1500 þ 300x viserhvormyeJohannesharpå kontoenetter x ukerhvishansparer300krperuke.

d)TegndennefunksjonenvedhjelpavGeoGebraogfinnuthvormyehanhar påkontoenetter12uker.

10 Enballblirkastetoppilufta.Grafenviserhvormangemeteroverbakkenballen eretter x sekunder.

y (Meter over bakken)

6 5 4 3 2 1

0,5 1 1,5 2 x (Sekunder)

a)Hvorhøytoverbakkenerballenpåsitthøyeste?

b)Hvorlangtidtardetførballenernedepåbakkenigjen?

c)Etterhvormangesekundererballenca.3,8meteroverbakken?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 y ( f(x) i kr) x (Uker) f
f
2 FUNKSJONEROGGRAFER 87

Skattejakten

Duskalplassereen«skatt»pådinøyogmotspillerenskalplassereen«skatt»påsin øyvedhjelpetkryssietskjæringspunktmellomtokoordinater.Dereskalså annenhvergangprøveågjettekoordinatenetilmotspillerens«skatt».Densom finner«skatten»først,vinner.

Nårdugjetterpåetpunktogdetikkeerriktig må motspillerensvareetavfølgendesvar:

. Nei«skatten»erikkeher, x-koordinatenerhøyere/lavere.

. Nei«skatten»erikkeher, y-koordinatenerhøyere/lavere.

Dinøy

Notater

Motspillersøy

Notater

MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 88

Slagskip

Spillsammentoogto.Hverspillerhartospillebrett; ettforplasseringavegneskip,ogettfor«skudd»mot motspillerensskip.

1Spillerneplassererutsineskippåspillebrettet utenatdenandreserhvordeerplassert.

2Spillerneforsøkeråtreffemotspillerensskipved åbrukekoordinatersomskudd(førstekoordinat, andrekoordinat).Hvisdetblirtreff,fårspillerenet ekstraforsøk.

3Densomførstharsenketallemotspillerensskip, harvunnet.

Dine skip

Patruljebåt

Minesveiper

Ubåt Slagskip

Hangarskip

Spillsammentoogto.Hverspillerhartrebrikker.Spillerneplasserersinebrikkerententil høyreellertilvenstreforsentrum.Spillernekannåflytteénogénbrikkeannenhvergang langsallelinjer.Densomførstfårtrebrikkerpåradviasentrum,harvunnet.

–6 –5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 –1 –2 –3 –4 –5 –6
Kampkart –6 –5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 –1 –2 –3 –4 –5 –6 –6 –5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 –1 –2 –3 –4 –5 –6 –6 –5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1 –1 –2 –3 –4 –5 –6 2 FUNKSJONEROGGRAFER 89
Mine skip

4 Grunnleggende eksamenstrening

Tallogtallforståelse

4.101 Regnutvedhjelpavarealtegningene.

� 15

4.102 Regnut. a)840 : 8 b)663 : 3

4.103 Regnut.Bruktallinjeellervanligutregning. a)3 8b)8 3c)

a)24
b)35
10 204 30 5 5 20 5
� 25
8 d) 8
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 134
3
þ 3

4.104 Ienbutikkkoster8vannmeloner360kr. a)Hvormyekosterénvannmelon? b)Hvormyekosterfirevannmeloner?

4.105 Evelynkjøperenbussbillettfor90krognoenkinobillettertil140krperstykk. Hunbetaltetotalt650krforbussbillettenogallekinobillettene. HvormangekinobilletterkjøpteEvelyn?

4.106 Regnut. a)50 20 : 2 b)23 2 3 2 c)5 2 10 þ 52

4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 135

4.107 Noenvennervarpåhyttetur.Deleideeihytteogbetalte2400krileie. Defordelteutgifteneliktmellomseg.

a)Hvormyemåttehveravdembetalehvisdevarfiresomskulledele påutgiftene?

b)Hvormyemåttehveravdembetalehvisdevarsekssomskulledele påutgiftene?

4.108 Allanarbeideri6timerogfår720krilønn.

a)HvaertimelønnentilAllan?

b)Sofiearbeiderogsåi6timer ogfårentimelønnpå130kr. HvormyemerfårSofieenn Allanfor6timersarbeid?

4.109 Noraløper3kmpå15minutter.

a)Hvormangeminutterbrukerhunpå1km?

b)Hvorlangtløperhunpå60minutterhvisfartenerkonstant?

c)Hvablirgjennomsnittsfartenhennesuttryktikilometerpertime(km/h)?

MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 136

4.110 Stillopppådinmåte,ogvisutregningpåenoversiktligmåte.

a)8,4 2 b)8,4 4 c)40,4 : 2

4.111 Fyllinndetsommangleritabellen. Tid Timer(h)Minutter(min)Sekunder(s)

4.112 Brukregnerekkefølgenogregnut. a)2 þ 2 � 2 b)23 7 c)42 23 þ 1

0 3604s 0 74,5min 1 Frakl.08.50tilkl.11.37 0 Frakl.15.55tilkl.18.21 0
3,5h 30 5,75h
4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 137

4.113 Firekurvermedjordbærkoster180kr.

a)Hvablirprisenfortokurver?

b)Hvablirprisenforåttekurver?

4.114 Enlitenkartongmed2,5dLjuskoster16,50kr.

a)Hvormyekosterfiresmåkartongertilsammen?

b)Hvormangeliterjusinneholderdefiresmåkartongenetilsammen?

MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 138

4.115 Norunnskalbruketallene2,4og6tilålageregnestykkervedhjelpavdefire regneartene(pluss,minus,gangeogdele).

a)Skrivopptoulikeregnestykkersomgirsvaret12.

b)Skrivoppetregnestykkesomgirsvaret48.

c)Skrivoppetregnestykkesomgirsvaret5.

4.116 Finndetrenestetalleneitallrekkene.

a)4,8,12,16,...b)3,8,13,18,...c)15,10,5,0,...

4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 139

4.117 Brukinformasjonenovenfornårdusvarerpåoppgavene.

Vare Førpris Salgspris

Slalåmski 2590kr 1990kr

Slalåmstøvler 1390kr 990kr

Slalåmstaver 790kr 490kr

Skijakke 1250kr 850kr

Skibukser 1875kr 1435kr

a)Hvormangekronerfårduirabatthvisdukjøperslalåmskiogslalåmstøvler?

b)Hvablirsamletførprispåallevarene?

c)Hvablirsamletsalgsprispåallevarene?

d)Hvablirsamletrabatthvisdukjøperallevarene?

MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 140

Delelighetogbrøk

4.118 Skrivsvaretsomdesimaltall.

a)8 þ 50 þ 9 100 þ 2 10

b)3 þ 8 100 þ 5 10 þ 30

c) 1 1000 þ 7 þ 9 10 þ 2 100

4.119 Hvilketall(faktorer)er24og48deleligemed?

4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 141

4.120 Sepåillustrasjonennårduløseroppgaven. a)Hvormangebrøkdeleravpizzaenerspistopp? b)Hvormangekvadratdesimeter(dm2 )erigjennår helepizzaenopprinneligvarpå24dm2 ?

4.121 Sammenliknbrøkene 5 6 og 4 5,ogavgjørhvilkenbrøksomerstørst,elleromdeer likestore.Huskåbegrunnesvaret.

4.122 Visvedregninghvordanduløseroppgavene.

a)Visat 3 8 av400krerlikemyesom 5 6 av180kr.

b)Hvormyeerentredelav 5 3 ?

4.123 Etteretselskaperdet 4 8 kakeigjensomnoenvennerskaldele.

Hvormangebrøkdelerkakefårhverhvisdeer

a)tosomskaldele

b)firesomskaldele

c)åttesomskaldele

4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 143

4.124 Regnutogskrivsvaretpåenklesteform.

4.125 TarikogToraskalbakebanankaketilklassen.Ioppskriftenstårdetatdetrenger 2bananertilenkakesomholdertil6personer.

a)Hvormangebananertrengerdehvisdeskalbaketil12personer?

b)Hvormangebananertrengerdehvisdeskalbaketil30personer?

a)
1 4 b) 4 6 3 5 c) 3 4 � 2 4 d) 8
1 2
2 2 þ 1 2
4 :
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 144

4.126 Pederhar1200kr.Hanbruker 1 4 avpengenetilåkjøpenoenbøkeroghalvparten avpengenetilengenser.Restensparerhan.

a)HvormyebruktePedertilbokkjøp?

b)Hvormyespartehan?

4.127 Etbegerinneholder0,3kgmedblåbær.

a)Hvormangekilogram(kg)bærinneholder4begertilsammen?

b)Hvormangekilogram(kg)bærinneholder8begertilsammen?

c)Hvormangebegertrengerdudersomduhar3,3kilogram(kg)blåbær?

4.128 Iensjakklubberdet50medlemmer.20%avmedlemmeneerunder16år, halvpartenavmedlemmeneermellom16årog30år,ogrestenavmedlemmene erover30år.

a)Hvormangeavmedlemmeneerunder16år?

b)Hvormangeavmedlemmeneerover30år?

4.129 Utvidellerforkortbrøkeneslikatnevnerneblir100,oggjørderetterbrøkeneom tildesimaltall.

a) 3 4

b) 3 20 d)

32 400 e) 50 500
6 200
90 300 MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 146
c)
f)

4.130 Brukmultiplikasjonoglagfemulikeregnestykkersomgirsvaret24.

4.131 TanteHuldaharblandetnoenliterbringebærsaft.Hunskalfyllesaftenpåto ulikeflasketyper.HvormyesaftbrukertanteHuldatotaltnårhunfyller6flasker somhverrommer0,5liter,og3flaskersomhverrommer0,75liter?

4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 147

4.132 Underenturiskogensamlerklasse10Binn40insekter.

a)Hvormangeavinsektenevarbillernår50%varbiller?

b)Hvormangeavinsektenevarsommerfugler når20%varulikesommerfugler?

c)Hvormangeavinsektenevarvepshvisrestenvarveps?

4.133 Espensamlerpåspillkonsoller.50%avkonsollenehanseravmerketNintendo, 25%eravmerketSonyog15%eravmerketAtari.Resteneravmerket Commodore.

HvormangespillkonsollerharEspenavhvertmerkenårhantotalthar 20konsoller?

MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 148

4.134 JesperogHamidskallageenkyllinggryte. Oppskriftentilengrytesomholder tilfirepersonerserdutilhøyre.

a)Hvormangegramkyllingtrenger dehvisdeskallageengrytesom ernoktilåttepersoner?

b)Hvormangeliterkraftogvann trengerdehvisdeskallageen grytesomernoktiltolvpersoner?

c)Gjøromoppskriftenslikatden passerhvisdetskallagesengryte tilenklassesombestår av24personer.

4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 149

Algebra

4.135 Løsoppparenteseneogregnut.

a)4ð2x þ xÞþ 2x b)2aða þ 4aÞ� 2a 2 c)3að3 þ 2aÞþ 2a 2

4.136 Hvilkenfaktormangleriuttrykkeneforatbeggesiderskalværelike?

a)24 & ¼ 48b)6 & 2 ¼ 24 2c)8 & 2 ¼

4.137 Løslikningene.

a)10 þ x ¼ 15 b)8 þ x ¼�5 c)10 x ¼�5

6 2 4
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 150

4.138 Løslikningene.

a)2x ¼ x þ 8b)10 þ 3x ¼ 2x þ 20c)8 þ x ¼�5 þ 2x

4.139 Løslikningene.

a) x 3 ¼ 5 b) 2x 5 ¼ 6 c) 3x 4 ¼ x 4 þ 5

4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 151

4.140 Tofotballerogtotennisballerkoster340kr.Tofotballerogfiretennisballer koster440kr.

Hvormyekosterentennisball?

4.141 Tegndetonestefigureneimønsteret.

Fig. 1 Fig. 2
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 152
Fig. 3

4.142 Tegndetonestefigureneimønsteret.

4.143 Denrektangulæresekskantenharsidersomer x þ 3lange. x + 3

a)Lagetuttrykkforomkretsenavsekskanten.

b)Hvabliromkretsenavsekskantennår x ¼ 5?

c)Hvabliromkretsenavsekskantennår x ¼ 10?

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3
4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 153

4.144 Prisenforåleieenelsparkesykkeler15krioppstartsavgiftog2krperminutt itillegg.

a)Hvablirprisenforåleieelsparkesykkeli10minutter?

b)Hvablirprisenforåleieelsparkesykkeli20minutter?

c)Lagetuttrykksomviserhvadetkosteråleieenelsparkesykkeli x antall minutter.

4.145 Regnut.

a)12x � 2x b)3a � 2a 2 c)4x 2 � 4x 2 d)2xy � 6xy 3 MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 154

4.146 Fyllutdetommeruteneialgebrapyramidenenårhverruteskalangisummenav uttrykkeneidetorutenenedenfor.

4.147 Tegningeneillustrereretlikningssett.Brukillustrasjonentilåfinneprisenpå énflaskevannogettskolebrød.

3x 4a 4xx 2a 4a 3a xx 2a a 4x
+
+
4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 155
=108kr
=84kr

4.148 Tegningeneillustrereretlikningssett.Brukillustrasjonentilåfinneprisenpå énflaskevannogettskolebrød. + =95kr + =65kr

MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 156

4.149 Sepåfigurennårduløseroppgavene.

a)Regnutomkretsenavfigurennår x ¼ 2.

b)Regnutarealetavfigurennår x ¼ 2.

c)Finnetuttrykkforarealetavfiguren.

d)Brukuttrykketicogregnutarealetnår x ¼ 5.

4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 157

Funksjoneroggrafer

4.150 Sepåsjakkbrettetnårdusvarerpåoppgaven.

a)HvilkenbrikkeerplassertpåfeltetA1?

b)Påhvilketfelterdensvartekongenplassert?

c)Hvaerkoordinatenetildetosvartehestene?

4.151 GrafenviserNorapåhandletur,tilogfrabutikken.Hunbegynnerågå hjemmefrakl.16.25.

Avstand fra hjemmet i hundre meter

1 2 3

0 0510152025303540

Antall minutter

a)HvorlangtidbrukerNorapåhandleturen?

b)Hvorlengeerhunibutikken?

c)Hvavarklokkanårhunvarhjemmeigjen?

4.152 GrafenviserskoleveientilMuhammadendag.

Antall meter fra hjemmet

a)Hvaerklokkanårhanerframmepåskolen?

b)Hvorlangtidbrukerhantilskolendendagen?

c)Mellomhvilketotidspunkthaddehanenpause?

200 400 600 800 1000 08.05 08.10 08.15 08.20 08.25 08.30 08.35 08.40
Klokkeslett
4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 159

4.153 Sepåkoordinatsystemetnårduløseroppgavene.

a)Hvilketpunktharkoordinatene(4,2)?

b)Hvaerkoordinatenetilpunktet B?

c)Hvaerkoordinatenetilpunktene C, D og E?

–5 –4 –3 –2 –1 1 2 3 4 5 3 2 1 –1 –2 –3 –4 A B E C D y x
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 160

4.154 Diagrammetviserutviklingenavgjennomsnittstemperaturenpåjordaiperioden 1880til2017.

Temperaturforandring

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 –0,2 –0,4 –0,6 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

a)Beskrivutviklingenavgjennomsnittstemperaturenfra1880til1940.

b)Beskrivutviklingenavgjennomsnittstemperaturenfra1970til2017.

c)Gjørundersøkelserogfinnhvordanutviklingenharværtetter2017.

4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 161

4.155 Fyllutdetommeplasseneiverditabellenvedåsetteinnverdierfor x,og regnut f ðxÞ .

a)Funksjonsuttrykketer f ðxÞ¼ 3x x 01234

f (x)

b)Funksjonsuttrykketer f ðxÞ¼ 5x x

f (x)

c)Funksjonsuttrykketer f ðxÞ¼ 2x þ 2.

x

f (x)

d)Funksjonsuttrykketer f ðxÞ¼ 4x 3. x

f (x)

e)Funksjonsuttrykketer f ðxÞ¼�2x 2.

x

f (x)

MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 162

4.156 Sepågrafennårdusvarerpåoppgavene.

a)Hvaerstigningstallettilgrafen?

b)Hvorskjærergrafenandreaksen?

4.157 Sepågrafennårdusvarerpåoppgavene.

a)Hvaerstigningstallettilgrafen?

b)Hvorskjærergrafenandreaksen?

–1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 –1 y x
–1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 –1 y x
4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 163

4.158 Sepågrafenenårdusvarerpåoppgavene.

a)Hvaerstigningstallettilgraff?

b)Hvorskjærergrafenfandreaksen?

c)Hvaerstigningstallettilgrafg?

d)Hvaerskjæringspunktettilgraffogg?

–3 –2 –1 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 –1 –2 –3 x y f g
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 164

4.159 EnsportsklubbskalpåtreningsleiriBarcelona.Derleierdeenleilighettil 20000kr.Grafenunderviserhvormyehverenkeltmedlemmåbetalebasertpå hvormangesomblirmedpåturen..

y (Utgiftene U(x) per person)

20 000

x (Antall personer)

a)Hvablirprisenperpersonhvisdeterfemmedlemmersomskaldele påutgiftene?

b)Hvormangemedlemmerermedhvishverpersonskalbetale2000kr?

18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 165

4.160 Brukgrafennårdusvarerpåspørsmålene.

a)Hvablir y når x ¼ 0?

b)Hvakan x væredersom y ¼ 4?

–1,5 –1 –0,5 0,5 1 1,5 6 5 4 3 2 1 –1 –2 x f y
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 166

4.161 GrafenviserantallkilogramsukkerhverpersoniNorgespisteigjennomsnitt peråriperioden1960til2020.

a)Omtrentihvilketårbledettotalesukkerinntaketmerenn12kgperår.

b)Forklarhvordanutviklingenavsukkerinntaketvarmellom1960og1985.

c)Forklarhvordanutviklingenavsukkerinntaketvarmellom2000og2010.

d)Omtrenthvormangegangerstørrevardettotalesukkerinntaket2020 enni1960?

16 12 8 4 1980 2000 2020 19601970 1990 2010 År Kilo per person per år
Totalt sukkerinntak
4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 167

Statistikk

4.162 Olivermåltetemperaturenhverkveldkl.20.00itidager.Resultatetserdu itabellen.

Dag 12345678910

Temperaturi°C 420–2–2–6–4037

a)Lagetlinjediagrampågrunnlagavtabellen.

b)Regnutgjennomsnittstemperaturenogvariasjonsbreddenfordetidagene.

8 6 4 2 –2 –4 –6 –8 °C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dag
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 168

4.163 Sektordiagrammetviserresultatetpåenspørreundersøkelse.

Nei Vet ikke

a)Hvormangesvarte«Ja»hvisdetvar1000mediundersøkelsen?

b)Hvormangesvarte«Nei»hvisdetvar500mediundersøkelsen?

c)Hvormangesvarte«Vetikke»hvisdetvar800mediundersøkelsen?

4.164 Underenfartskontrollbledissehastighetenemåltikilometerpertime(km/h): 62,58,51og69.

Finngjennomsnittsverdienogmedianentilmålingene.

? % 10 % 50 % 40 %
? %
Ja
4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 169

4.165 Stolpediagrammetviserfordelingenavkarakterer ienklasse.

Fordeling av karakterer

a)Hvormangeelevergårdetiklassen?

b)Hvormangeflereeleverfikkkarakteren4enn5?

4.166 Diagrammetviserenskoleveihvorelevenstarterhjemmekl.08.00.

Avstand i meter fra hjemmet

a)Hvorlangtidbrukereleventilskolen?

b)Eleventartopauseriløpetavturen.Ihvilkettidsromskjerpausene?

c)Hvorlangerskoleveienisinhelhet?

Antall elever 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 Karakter
08.00 08.05 08.10 08.15 08.20 08.25 08.30 08.35 08.40 0 300 600 900 1200
Klokkeslett
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 170

4.167 Tabellenviserresultatetavenundersøkelseomukelønntilnoeneleverien skoleklasse.

a)Brukopplysningeneiregnearket tilåbestemmegjennomsnittligukelønn. b)Undersøkhvasomskjermed gjennomsnittethvisantallelever somfikk50kriukelønn,økertil totalt9elever.

A B 1UkelønnikrAntallelever 20 4 350 6 4100 8 5150 7 6200 5
4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 171

4.168 Kristineskrivertreningsdagbok.Diagrammetviserhvorlangthunhargåttpåski de7førstetreningsdagene.

Lengde (km)

Treningsturer

a)HvorlangtgikkKristinedentredjedagen?

b)Hvormyelengergikkhundensjuendedagenenndentredjedagen?

c)Omtrenthvorlangtgikkhunigjennomsnittperdag?

d)Finntypetallet,medianenogvariasjonsbredden.

5 6 7
1 2 3 4
Dag nr.
35 30 25 20 15 10 5
MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 172

Plangeometri

4.169 Finndeukjentevinklenenårvinkel u =30°.

4.170 Finnvinkelsummenogvinkelstørrelsentilenregulærsekskant.

u z v w
4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 173

4.171 Regnutomkretsenogarealetavfigurene.

a) 3 cm 4 cm b) 3 cm 4 cm 5 cm c) 3 cm MATEMATIKK10ALTERNATIVOPPGAVEBOK FRACAPPELENDAMM 174

4.172 BrukPytagoras-setningennårduløseroppgaven.

8 cm ?

6 cm

a)Hvorlangerdenukjentesidenidenrettvinkledetrekanten?

b)Hvorlangerdenlengstekatetenienannenrettvinklettrekantnår hypotenusener13mogdenkortestekatetener5m?

4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 175

4.173 Etrektangelharsiderpå3x og4x.

4x 3x

a)Hvaeromkretsenavfigurenhvis x er3cm?

b)Hvaerarealetavfigurenhvis x er3cm?

c)Lagetuttrykkforarealetavrektangeletuttryktmed x.

4.174 Arealetavhelesirkelener400cm2

a)Hvablirarealetavdenskravertesirkelsektoren?

b)Hvablirarealetavområdetsomikkeerskravert?

45°
4 GRUNNLEGGENDEEKSAMENSTRENING 177
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.