Leseglede i barnehagen: Utdrag

Page 1

Leseglede i barnehagen

nøkler til god lesekultur

Line Hansen Hjellup og Sissel Hadland
10

Innhold

Lesegledenøkkel

Bad barna

skal

garderoben

avdelingen

uteplassen

tursekken

hviletiden

skjermen

barnehagebiblioteket

kan barnehagen

eller

nok bøker?

organisere et barnehagebibliotek?

Lesegledenøkkel 2

Bli kjent med

Lesegledenøkkel 3

Finn de rette bøkene

og nyere

Spennende og skumle bøker

bøker

5
Innledning ....................................................................................................................... 8
1
i bøker .......................................................................................................... 12 Hvor
bøkene være i barnehagen? 12 I
............................................................................................................ 14 På
.......................................................................................................... 15 På
.......................................................................................................... 15 I
............................................................................................................... 15 På do 16 I
............................................................................................................... 17 På
18 I
…? ........................................................................ 18 Hvordan
.................................................................... 20 Hvordan
21
barnegruppa ......................................................................................... 23 Alder ................................................................................................................................. 24 Kjønn ................................................................................................................................ 24 Språkbakgrunn ............................................................................................................... 27 Gruppestørrelse 30
.................................................................................................... 31 Klassiske
bildebøker ..................................................................................... 31 Morsomme bøker .......................................................................................................... 32 Utfordrende bøker ......................................................................................................... 33
34 Kunstneriske
........................................................................................................ 34

Rimbøker

de

for de

Lese-selv-bøker

Fortsettelsesbøker

Lesegledenøkkel 4

Les høyt for alle barn hver dag

gode grunner

Daglig lesetid må inn

planer

Lesegledenøkkel 5

alle barn

Involver barna aktivt i høytlesingen

høytlesing

Spontan og planlagt høytlesing

Førlesingsstrategier

Strategier underveis

høytlesingen

etter høytlesing

høytlesing

Høytleseren er viktig

Samtalepartneren er viktig

er viktig

Lesegledenøkkel 6

spennende

Litterære figurer

forfattere

Leseprosjekter

praksis

de yngste

de mellomste

de eldste

innhold 6
......................................................................................................................... 35 Bøker for
yngste barna 36 Lesestoff
uerfarne og kresne ............................................................................ 37
.............................................................................................................. 38
......................................................................................................... 38 Faktabøker ....................................................................................................................... 39
40 10
til å lese høyt for
i barnehagen ..................................... 40 Kartlegging og evaluering av lesepraksis .................................................................. 43
i planverket ............................................................................... 44 Dagsplaner .............................................................................................................. 44 Langsiktige
45
......................................................................... 48 Engasjerende
............................................................................................... 49
50
............................................................................................... 52
i
53 Strategier
.................................................................................... 53 Dialogisk
...................................................................................................... 55
.............................................................................................. 55
................................................................................... 57 Tiden
58
Lag
leseprosjekter ................................................................................... 59 Interessante temaer ...................................................................................................... 60
............................................................................................................. 61 Aktuelle
......................................................................................................... 61
i
63 For
........................................................................................................... 64 For
65 For
............................................................................................................ 67

Lesegledenøkkel

som kompetanseutvikling

med lesegledenøkler

vanne lesegleden

Lesegledenøkkel 8

Smitt foreldrene

og hentesituasjoner

barnehagen

kommunikasjon

tiltak for høytlesing og leseglede

Agder – et implementeringsprosjekt for kommunene i Agder

– språk fra første stund

– et lavterskeltilbud for leseglede i Lindesnes

Lesegledenøkkel 9

Skap en rød tråd i overgangen fra barnehage til skole

Bøker om å starte på skolen

Lesegledenøkler i barnehagen og på skolen

mellom barnehage, foreldre, skole og skolefritidsordning

Lesebesøk på skolen

Foreldremøter på skolen

Besøk i skolegården, skolebygningen og på skolefritidsordningen

Fagsamling om overgangen fra barnehage til skole og skolefritidsordning

som følger barna fra barnehagen til skolen

Lesegledenøkkel 10

Hold deg oppdatert

Lærende nettverk

sosiale nettverk

lesegledejakt etter forfattere og illustratører

Lister med anbefalte lesegleder

for leseglede

innhold 7
7 Engasjer hele personalet i arbeidet med leseglede 71 Leseglede
i
................................................. 71 Årshjul
....................................................................................... 74 Å
....................................................................................................... 77
med leseglede ................................................................................ 79 Bringe-
......................................................................................... 80 Utviklingssamtale .......................................................................................................... 82 Foreldremøte .................................................................................................................. 82 Skriftlig
84 Forsterkede
.......................................................... 85 READ
85 Bokstart
......................................................................... 86 Helsestasjonsbibliotek
kommune ................................................................................................................. 86
......................................... 87
......................................................................................... 87
............................................................. 88 Samarbeid
................. 89
89
....................................................................................... 90
90
. 91 Bøker
............................................ 91
på barnelitteratur 93
........................................................................................................... 93 Digitale
............................................................................................... 95 Lesegledesirkel ............................................................................................................... 95 Lesegledekvarten ........................................................................................................... 96 På
96
.................................................................................. 97 Startpakke
97 Litteraturliste ................................................................................................................ 105

Innledning

Hvordan kan man skape en kultur for leseglede i barnehagen? Det ønsker vi å svare på med denne boka! Leseglede i barnehagen skapes i sosiale relasjoner mellom barn og voksne, og barn imellom. Når barn og voksne omgir seg med god barnelitteratur og bader i bøker, fristes man til å lese og kose seg med gode historier. Å finne den rette boka til høytlesing for et barn eller ei barne gruppe kan skape magiske øyeblikk. Alle barn fortjener et daglig øyeblikk med høytlesingens magi! Aktiv involvering i høytlesing av god litteratur og bruk av leseprosjekter med dypdykk i litterære verdener, spennende temaer eller i forfatteres forfatterskap gir barna inspirasjon til å lese mer.

Hva mener vi med leseglede? Vi er opptatt av barnas glede ved å lese. Barn som liker å lese, og som vil at voksne i barnehagen skal lese høyt, eller som låner bøker med seg hjem til høytlesing sammen med mamma eller pappa, er gode tegn på leseglede. Barn som sammen finner bøker og lekeleser, blar i bøkene, koser seg med bildene eller tuller med språket, er også tegn på lese glede. Fra et barns perspektiv kan leseglede være å undre seg, bli litt skremt, lære nye ting eller kjenne på spenning. Hva den voksne i barnehagen gjør, og hvordan barnehagen legger til rette for bøker og lesing, har avgjørende betyd ning. Tilgjengelighet av et mangfold av bøker, rutiner for daglig høytlesing og interessante lese- og litteraturprosjekter fremmer både de voksnes og barnas engasjement. Bøkene i seg selv trenger ikke å være morsomme for å gi lese glede, det er hele konteksten som påvirker opplevelsen. Ei trist bok kan for et barnehagebarn oppleves som leseglede fordi den voksne engasjerer seg, lager en trygg ramme rundt høytlesingsstunden og samhandler med barna under veis i lesingen. På den annen side kan en uengasjert og umotivert voksen få ei morsom bok til å bli kjedelig. Leseglede i barnehagen handler altså først og fremst om hvilken kultur for lesing barnehagen og de voksne i barnehagen klarer å skape.

8

Hvorfor er leseglede viktig? Det er godt etablert kunnskap at positive hold ninger til bøker og lesing er et viktig grunnlag for leselyst og lærelyst på skolen, og at ordforrådet allerede i barnehagealder har stor betydning for leseferdig heter senere i utdanningsløpet. Stortingsmeldingen Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO peker på fordelen ved å inklu dere alle barn i et læringsfellesskap så tidlig som mulig, og på at forebygging er lønnsomt, både samfunnsøkonomisk sett og for den enkelte som menneske (Meld. St. 6 (2019–2020)). Å skape kultur for leseglede i barnehagen er slik sett en god investering i barns framtid. Men for oss som jobber i barnehagen, handler leseglede vel så mye om å investere i barnas livskvalitet mens de går i barnehagen. Vi ser på leseglede som et grunnleggende prinsipp og et universelt tiltak for alle barn, som hele barnehagens virke må speiles i, og som alle barne hageansatte, foreldre, folkebibliotek, skoler og barnehageeiere må involveres i. Underveis i denne boka trekker vi fram både Rammeplan for barnehagen (Utdanningsdirektoratet, 2017a) og Språk i barnehagen – mye mer enn bare prat (Utdanningsdirektoratet, 2017b), som er støttemateriell til rammeplanen. Begge disse viktige dokumentene setter arbeid med leseglede på dagsordenen i barnehagen.

Vi som har jobbet med barn og lesing i en årrekke, har imidlertid registrert at det har skjedd store endringer i foreldrenes, barnas og barnehagenes vaner for høytlesing etter inntoget av hurtige og enkle digitale underholdningsverktøy. Vi bekymrer oss for høytlesingens framtid, barnas framtidige lesevaner og lese utvikling og ikke minst alt det spennende man går glipp av uten lysten til å lese bøker. Det ser ut til at lystlesingen er i ferd med å svekkes også blant ungdom og voksne, og det anses som et mulig samfunnsproblem som krever en nasjonal leselyststrategi i hele befolkningen i de kommende årene. Å skape leseglede i barnehagen er kanskje viktigere enn noensinne? Det er et felles samfunnsansvar som vi håper å bidra til.

I denne boka presenterer vi 10 nøkler som kan åpne en verden av leseglede! Nøklene er tiltenkt alle som jobber i barnehagen, barnehagelærerstudenter, fagskolestudenter, lærlinger i barne- og ungdomsarbeid og barnebibliotekarer. Boka er også relevant for barnehageeiere og foresatte til barn i barnehagen. Nøkler til leseglede i barnehagen er inspirert av «Nøkler til leseglede og lese kultur» som er tilpasset grunnskolen, og som presenteres i boka Skolebiblio teket – læring og leseglede i grunnskolen (Hjellup et al., 2018, s. 101) som en av oss forfattere, Line Hansen Hjellup, har vært med på å skrive tidligere. Hun er

innledning 9

skolebibliotekar ved Spangereid skole, og den andre forfatteren, Sissel Hadland, er tidligere styrer i Spangereid naturbarnehage. Skolen og barnehagen har i en årrekke samarbeidet om å skape leseglede i både barnehage og skole. Nøklene til leseglede i barnehagen har sitt utspring i erfaringer og utprøvinger i dette samarbeidet.

Leseglede i barnehagen er bygd opp omkring disse 10 lesegledenøklene:

1. Bad barna i bøker.

2. Bli kjent med barnegruppa.

3. Finn de rette bøkene.

4. Les høyt for alle barn hver dag.

5. Involver barna aktivt i høytlesingen.

6. Lag spennende leseprosjekter.

7. Engasjer hele personalet i arbeidet med leseglede.

8. Smitt foreldrene med leseglede.

9. Skap en rød tråd i overgangen fra barnehage til skole.

10. Hold deg oppdatert på barnelitteratur.

De første seks lesegledenøklene i denne boka retter seg direkte inn mot barna i barnehagen og hvordan barn bør bade i bøker og leseopplevelser, mens de neste fire nøklene retter seg inn mot systemet og laget rundt barna. Alle involverte må jobbe mot samme mål for å skape en helhet og sammenheng i satsingen. I et gammelt afrikansk ordtak sies det at det trengs en hel landsby for å oppdra et barn, og slik tenker vi også at det må være når vi snakker om leseglede: Alle må dra i samme retning.

Spangereid naturbarnehage har jobbet nettopp slik, og med gode resultater. De har jobbet systematisk og målrettet med lesegledenøklene over lang tid og fått etablert en god kultur for lesing i barnehagen. Praksisfortellingene og bildene både utenpå og inni boka er fra Spangereid naturbarnehage og andre lokale barnehager vi har samarbeidet med. Fortellinger og bilder gir autentiske blikk inn i barnehager der leseglede prioriteres, på tross av travelhet og trang økonomi. Vi håper å vise at det er mulig å få det til, og inspirere til leseglede og refleksjon over praksis!

God lesing og lykke til!

Line og Sissel

innledning 10

Ludde på hodet

«Se på Ludde nå! Han spiser med ørene. Også pusser han nesa med tannbørsten!»

Både Daniel og Olivia har snudd bøkene opp ned og tulleleser for hverandre. Historien om Ludde kan de utenat, og da er det ekstra gøy å leke med språket og illustrasjonene i boka.

Praksisfortelling fra Spangereid naturbarnehage (omslagsfoto)

innledning

Bad barna i bøker

Å skape et fysisk miljø som innbyr til lesing og bruk av bøker er et viktig arbeid for å skape leseglede. Barn som omgir seg med bøker eller «bader» i bøker, får et naturlig forhold til litteratur, lesing og språk. Tilgjengelighet til bøker og litteratur er også viktig for de voksne som jobber i barnehagen, fordi enkel tilgang til bøker legger til rette for både spontane lese- og språksituasjoner og godt planlagte pedagogiske lesestunder. Hva med å tilgjengeliggjøre bøkene for hjemmene også, slik at barn og foreldre kan låne bøker med seg hjem fra barnehagen?

«Bad barna i bøker» er den første lesegledenøkkelen. Her skal vi se på hvor dan bøker og litteratur kan tilgjengeliggjøres og brukes overalt i barnehagen. Vi skal også se litt på hvorfor tilgjengelighet til bøker og litteratur er viktig. I siste del av nøkkelen skal vi bli kjent med begrepet barnehagebibliotek og hvilke muligheter man kan gripe dersom man ønsker å låne ut bøker til barn og foreldre.

Hvor skal bøkene være i barnehagen?

De fysiske omgivelsene i en barnehage har betydning for læringsmiljøet og kan åpne for eller legge begrensninger på barnas hverdagsliv. Man bør altså gjøre seg noen tanker om hvordan man kan utnytte rommet pedagogisk (Hansen & Høyland, 2017, s. 23). Bøker og lesing er en viktig del av et barns språkstimulering, og ifølge Krog stad har forskning vist at både tilgjengelighet til bøker, rutiner for høytlesing og litteraturprosjekter fremmer språklæring og stimulerer skriftspråket i barne hagen (Krogstad, 2017, s. 85). Både utenlandske og norske leseforskere påpeker at tilgang til litteratur er avgjørende for å engasjere og motivere til lesing. Den amerikanske leseforskeren Patricia Cunningham sier at vi må ha et rikt utvalg

12 Lesegledenøkkel 1

av litteratur å velge mellom, og la litteraturen være lett tilgjengelig, slik at barna har mulighet til å lese mye (Cunningham, 2005, s. 88–90). Linda Gambrell er en annen amerikansk leseforsker som mener at barn og unge blir mer motivert for å lese når de har tilgang til et rikt utvalg av litteratur, og når de er del av et litterært miljø (Gambrell, 2011). En amerikansk studie blant førskolebarn viser at de fysiske omgivelsene har betydning og spiller en medvirkende rolle for barnets valg av aktivitet og deltakelse i skriftspråklige aktiviteter (Wayne et al., 2007). Flere norske leseforskere er også opptatt av at barn skal ha tilgang til lit teratur både i barnehagen og på skolen (Hoel et al., 2011; Solstad, 2018; Solstad et al., 2018). Vi kan også legge til at Rammeplan for barnehagen framhever at alle barn skal få god språkstimulering gjennom barnehagehverdagen (Utdannings direktoratet, 2017a, s. 23), og at personalet i barnehagen skal «tilby et mangfold av bøker, sanger, bilder og uttrykksformer» (Utdanningsdirektoratet, 2017a, s. 49). I Språk i barnehagen utdypes og konkretiseres dette:

Det er en stor fordel om barna har tilgang til et bredt utvalg av bøker i barnehagen. Mange barnehager velger å innrede en bokkrok eller et lite bibliotek. Still ut noen bøker med fronten ut slik at barna ser forsidebildet og tittelen på bøkene. Plasser bøkene slik at barna, også de minste, lett får tak i dem. Da kan de finne fram bøker de kan bla i, se på bilder i og «lese» i alene eller sammen med andre barn eller voksne.

Et alternativ er å bruke lydbøker. Også lytteutstyr kan plasseres slik at barna har tilgang på det (Utdanningsdirektoratet, 2017b, s. 19)

Vi anbefaler, slik Språk i barnehagen sier, at bøkene plasseres i øyehøyde for både barn og voksne slik at de er lett tilgjengelig for alle, med forsiden fram for å se mer innbydende ut. Bruk gjerne vinduskarmer, bokkasser eller bildebokhyller.

I hvilke rom i barnehagen bør så bøkene plasseres? Vi sier: Ha bøker til gjengelig overalt! Alle barnehager har nok en boksamling, om den er stor eller liten, bortgjemt eller tilgjengelig. Noen har bøkene innelåst i et skap eller plas sert øverst på ei hylle, mens andre har bøkene tilgjengelig overalt i barnehøyde. Noen har et eget bibliotekrom eller ei bokkasse på gulvet og bokhyller plassert rundt omkring. Krogstad hevder at:

Med tanke på at barn har ulike forutsetninger hjemmefra med tanke på formidling av og kontakt med bøker, er det viktig at barnehagen tilbyr et miljø der bøkene er tilgjengelige og i bruk, både av voksne og barn. (….) For å gjøre bøkene mest mulig tilgjengelig og i bruk tyder mye på at det vil være hensiktsmessig å plassere lesekroker og bøker som en del av interiøret i mer «trafikkerte» fellesarealer og aktivitetsrom (Krogstad, 2017, s. 86).

bad barna i bøker 13

Våre erfaringer samsvarer med det Krogstad hevder. Da vi hadde et eget biblio tekrom i barnehagen, virket det som om barna følte seg isolert fra det sosiale livet i barnehagen, og de manglet ofte mulighet for visuell og sanselig kontakt med de voksnes aktiviteter. Rommet ble derfor ofte et sted for tumlelek snarere enn lesing. Barn kan godt like å gjemme seg bort med ei bok, men de liker ofte å skape dette gjemmestedet selv: under ei hylle eller et teppe, inni et skap eller i toppen av ei trapp. Å skape allsidige overgangssoner fra lesekroker og gjemme steder til mer aktive og trafikkerte soner synes å være en god strategi (Krogstad, 2017, s. 86). Aktive og trafikkerte soner kan være både inne i barnehagen og i barnehagens utemiljø; man kan altså bade barn i bøker overalt.

I garderoben

Både barn, foresatte og personalet er innom garderoben flere ganger om dagen. Derfor er garderoben en god plass for bøker. I av- og påkledningssituasjoner og i hente- og bringesituasjoner kan tilgjengelige bøker friste barna til å bla og kose seg mens de venter i garderoben. Ansatte kan også bruke garderobesituasjonene til samlinger og uformelle lesestunder med barna. Det bør også legges til rette for at foresatte og barn kan låne bøker med seg hjem fra garderoben.

lesegledenøkkel 1 14