Kritikk, ideologi og livsform - Utvalgte tekster

Page 1

Innhold

Forord .....................................

Kritikkavherredømme–RahelJaeggiogkritiskteori

Autentisitetoghverdag ..................... ResepsjonenavHannahArendtmellomkritiskteori ogpostmodernisme

«Intetenkeltmenneskekanståimot»

Hvaerideologikritikk?

........ Adornos MinimaMoralia somkritikkavlivsformer
......................
................. Sluttnoter .................................. 7 17 55 87 119 139
Hvaeren(god)institusjon?

Forord

Kritikkavherredømme–RahelJaeggi ogkritiskteori

RahelJaeggihardesisteårenetråttframsomen nystemmeinnaforFrankfurterskolenskritisketeori. Etledendemotivforhennestenkningeratdenne sosialfilosofiskeretninga,somførstogfremstbygger påHegel,MarxogFreud,fremdeleshardenødvendigeredskapeneogmetodeneforåkunneutøvekritikkavherredømme.NoeforenkletkanJaeggisies åarbeideikjølvannetavAxelHonneth,somhuni flereårarbeidetsammenmedvedGoethe-Universität iFrankfurt,samtidigsomhunpåenannenmåteenn hamvendertilbaketildenførstegenerasjonensfilosofiskemotiver.FormensHonnethpåmangevisfølger iMaxHorkheimersspor,omennfiltrertviaJürgen Habermasogteorienomkommunikativhandling,er detnokistørregradTheodorW.Adornosomer Jaeggisledestjerne–riktignokispeddelementerfra blantandreHannahArendt.ForJaeggierkritikk avherredømmenemligfremdelesogsåkulturkritikk ibredforstand,detvilsienkritikkavdetenke-og handlingsmåtenevioppfattersomnaturligeogselvsagte.

7

Tekstenesomforeliggermellomdissepermene,gir ettverrsnittavJaeggisfilosofiskeorientering.Dekan leseshverforseg,menutfyllerogsåhverandrepåopplysendevis.JegvilidetteforordetbegynnemedåredegjørefornoenviktigesidervedJaeggishovedverkhittil, forsåågietomrissavdissetekstenesomherutkommerpånorskforførstegang.

Jaeggisallerførstebok, WeltundPerson (1997),som videreutviklerhennesmagisterarbeid,forsøkerågjøre Arendtaktuellforkritiskteori.Nærmerebestemttas hennessamfunnskritikktilinntektforenanalyseav sosialepatologier.Arendtserdetmodernemassesamfunnetsomkonformistiskogfremmedgjørende,og dermedsomentrusselmotpolitiskoffentlighetog menneskeligfrihet.MåtenArendtuttrykkerdettekan rasktgiinntrykkavenkonservativkritikermedpreg avnostalgifordetantikkeHellas.Jaeggivilderimot fåframatdethosArendtsmodernitetskritikkliggeret radikaldemokratiskpotensialmeddetforøyeåberge muligheteneforindividuellhandlingsfrihetogselvbestemmelse.DettesetterogsåengrunntonehosJaeggi somhunaldriforlater.

Dennesteboka, Entfremdung (2005),1 sombygger påJaeggisdoktoravhandling,taropptrådenfraden første.Hennesmåleråbørstestøvetavbegrepetom fremmedgjøring.Jaeggirekonstruererbegrepetikke kunforågidetnyaktualitet,menogsåforågidet einyutforming.Hunønskeråforståindividetserfaringeravmaktesløshet,ekskluderingogutaforskapi detmodernesamfunnet,menutenågjøresegavhengigavbestemteideerommennesketsvesen.Jaeggi tartilordeforenanalyseavdegrunnbegrepenesom liggertilgrunnforfortolkningeravuliketyperfremmedgjøring,sliksomdeformodningeneviharom

8

mennesketsforholdtilsegselvogtilverden.Slikkan detfilosofisk-antropologiskegrunnlagetforbegrepet omfremmedgjøringklargjøres.Problemeterikke subjektivistisk,angåraltsåikkesubjektetiisolasjon, menomhandlersubjektetsforholdtilverden:Detå værefremmedgjortfrasegselverdetsammesomå værefremmedgjortfraverden–ogomvendt.Viharå gjøremedmanglendetilegnelseavenselvogverden rundten.Idetteliggerenmanglendepositivtartikulertforståelseavsegselviverden,sometlivsprosjekt ellerenkonkretidentitet.Sålengeverdenikkefortonersegsommeningsfull,vilikkeindividetkunne dannesinidentitet.

Jaeggismestomfattendeverkhittiler Kritikvon Lebensformen (2014),somerhenneshabilitasjonsavhandling.Derundersøkerhunpåhvilkemåtervikan kritiserevåregenlivsform.Detteprosjektetharen tydeligbroddmotliberalepolitisketeoriersomikke ønskeråtastillingtilmåtenvileverpå,somtvertom forholdersegnøytraleoverforoppfatningeravhvasom erdetgodeliv.Jaeggihevderatviikkebarekanogbør kritiserevåregenlivsform,menatmoderneogsåkalt posttradisjonellesamfunnalleredegjørnettoppdette. Idennetypensamfunnstridesviomlivsformervedå begrunneogrettferdiggjørehvorforenlivsformergod ellerdårlig.Itrådmeddenkritisketeoriensperspektiv påsamfunnet,erhunermestinteressertihvordanog hvorforenlivsformerdårligellermislykkes.Hunser livsformeneskrisersomutgangspunktetforkritikken avdem,menikkepådenmåtenatdeskalkritiseres frautsida.Deterikkeeneksterninstanssomskalyte kritikken,menenindreselvkritikksomspringerutav livsformensegnesosialepraksiser–utenåhenfalletil liberalnøytralitetellerenkonservativpaternalisme.En

9

livsformsomervellykketellergoderåforståsomen rasjonellogproblemløsendelæreprosesssomutvikler seggjennomhistorien.Motsattharmislykketeeller dårligelivsformeretutilstrekkeligrefleksjonsnivåsom gjøratingenlæringskjer.Slikelivsformererverkeni standtilåløseproblemerelleråendresegselv.

Jaeggissistutgittebok, FortschrittundRegression (2023),gårinnivårtidsdebatteromframskrittog tilbakeskritt,dersistnevntebegrepsynesåhafåttet overtak.Tilbakekomstenavautoritæreregimerogilliberalekrefterseruttilåhadrevetborttidligereoppfatningeravhistoriensomprogressiv.Jaeggihevderat begrepeneframskrittogtilbakeskritternyttigesom kritiskeverktøyietsamfunnbyggetpåtankenomat historiennødvendigvisgårframovertiltrossforalle tilbakeslag.Hunargumentererforatframskritteren bestemttypeendringsomfølgeravproblemløsning imøtemedkriser,menstilbakeskrittderimoteren konsekvensavmangelenpåslikproblemløsning.Hun viseratkritiskteoriforsvareretbegrepomframskritt, menikkesomenprosessiretningavetkjentmål. FramskritterifølgeJaeggiåforståsomenfrigjørende prosesssomåpnermulighetenforenannenverden.

Idefireutvalgtetekstenekanvisemangeav desammetemaeneogdiskusjonenesomertilstede ibøkene.«Autentisitetoghverdag»eregentliget bokessayfra1997,sammeårforutgivelsenavhennes førstebok.Idetteessayetdrøfterhuntoamerikanske bøkermedulikefortolkningeravArendt.Denførste bokaer TheReluctantModernismofHannahArendt avSeylaBenhabib,somforutenåværeensentral representantforkritiskteoriogsåerenmegethabil kjenneravdenneviktigetysk-amerikansketenkeren. DenandrebokaJaeggidrøfter,er ArendtandHei-

10

degger:TheFateofthePolitical avDanaVilla,somer enannentoneangivendefortolkeravArendt.

SelvomdeterlikhetermellomVillaogBenhabib idenforstandatdeserdetmodernesompostmetafysisk,erdetmarkanteforskjellerimåtendeserfølgeneavdennetilstanden.Derepresentererhenholdsvis enpostmodernistiskogenmodernistiskforståelseav Arendt.Tiltrossforatbeggeharetanti-essensialistiskperspektiv,trekkerdeulikekonsekvenser.Villaser handlingersomgrunnløseogbenekterenhvermålestokkellerstandardforåbedømmedem.Benhabib, derimot,serhandlingersomdelavenintersubjektiv sammenhengderdetnettoppfinnesnormativemålestokker.

JaeggihevderatVilla,pågrunnavsinheideggerske lesning,ikkeheltfårgrepomArendtsintensjoner. JaeggibestriderVillaspåstandomatArendtikkekan forståsdithenathunharetkritiskperspektivpåsamfunnet.Ifølgehamerdetikkeenlevendegjøringavden offentligesfærensomerpoengetmedArendt.Derimot girhaneitragisklesningavhennesomholderavstand tilethvertoptimistisksynpåmoderniteten.Jaeggier forsåvidtenigiatArendtikkeharenoptimistisk historieoppfatningpålinjemedKantogHegel,som beggeanserfrihetforåværeetunderliggendeprinsipp ihistorien,menhunavviseratHeideggergirentroverdiginnfallsvinkeltilåforståArendt.Jaeggitarparti medBenhabibsforsøkpåenintersubjektivistisketikk utfraArendttiltrossforhennesskepsisoverfornormativitetogmodernitet.

MensArendterénviktigbakgrunnsfiguriJaeggis tenkning,erAdornoenannen.«Intetenkeltmenneskekanståimot»fra2005dreiersegomnettopp ham.Somundertittelenogsåviser,erdetAdornosbok

11

Autentisitetoghverdag

ResepsjonenavHannahArendtmellomkritiskteori ogpostmodernisme1

Påspørsmåletomhvordandenøkendeinteressenfor HannahArendtsverklarsegforklare,finnesdetnærliggendesvar:Desosialistiskesystemenessammenbruddganygivtiltotalitarismedebatten,ogdethar værtenoppblomstringavbegrepetomdetpolitiske, sommanmedArendtkangienemfatiskradikaldemokratiskvending.Itilleggkommerenurooverden politiskeoffentlighetensforfall.Utenåbegiseginn ifloskleromArendtsoriginalitet,synesdetåvære deneiendommeligekonstellasjonenavvenstreorienterteogkonservativemomenterihennestenkning somgjørdenegnettilårevitaliserebådedenpolitiskeogdenfilosofiskediskusjonen.Nåerdetimidlertidogsådenneegenskapensomsetterverketifare foråblitilenprojeksjonsflate,tilobjektforforsøk påtilegnelsefradeforskjelligstepolitiskeogteoretiske retninger.HvordedikertArendtennertilsineposisjoner,presentererikkehennespolitiskefilosofietavsluttetsystematiskbyggverk.Dadenselvikkeeren tenkninginnenforfilosofiskeskoler,harhennesfilosofihittilhellerikkeblittskoledannende,tiltrossfor atdenarendtskeinnflytelsenstadigtydeligerelarseg fornemmesomvevdinnisamtidigedebatter.

17

SærligidetamerikanskeordskiftetharHannah Arendtlengeblittregnetforåværeenklassiker.Her harmanogsånåddetnivåpåresepsjonensomtillater åutforskedenarendtskefilosofienssystematiskefølger. AtmanmåforståArendtspolitisketeorisomfilosofi, hennes«oppdagelse»avdetpolitiskesomtransformasjonavfilosofienselv,erdenfellesinnsiktenhosto betydeligenyeutgivelseridenstadigmeromfangsrike litteraturenomArendt:SeylaBenhabibs TheReluctant ModernismofHannahArendt ogDanaVillas Arendt andHeidegger:TheFateofthePolitical. 2 Forbegge forfatterneerdet,omennmedforskjelligbetoning, MartinHeideggerseksistensfilosofisomerutslagsgivende:SermanArendtsverksomimplisittkonfrontasjonmedogovervinnelseavHeideggersfilosofi,er detmuligåbegripekjernespørsmåletomdet«politiske»somgenuintfilosofisk,sometspørsmålomvårt forholdtilverdenogtilossselv.Ispekteretavaktuellefortolkningerrepresentererbeggedetobøkene viktigeogsværtforskjelligefortolkningsalternativer. OverbevistomatdetiArendtsverkfinnesansatstil ensærsoriginal«post-metafysisk»teoriompolitisk handling–«denmestradikalenytenkningavpolitiskhandlingforetattaventeoretikerdetteårhundret» (s.4),fortolkerVillahenneshandlingsteorisomfullendelsenavintensjoneneomenkritikkavmetafysikkenhosHeideggerogNietzsche.Benhabib,derimot,oppnårgjennomsinkritiskerekonstruksjonav HannahArendt–nettoppmotHeidegger–ansatsen tilenintersubjektivistisketikk.Ikkebarepolitisk,men ogsåmedhenblikkpådeaktuellefilosofiskekonfrontasjonslinjene,kommeraltsåenuvanligkonstellasjontilsyne.Noeslagordpregetkanmotsetningen uttrykkesslik:MensDanaVillatarArendttilinn-

18

tektforenpostmoderneteoriomdetpolitiske,redder SeylaBenhabibnettoppdetmoderneelementetiden arendtskefilosofienoggjørdetdermedmuligåknytte hennetilsittegetprosjektomenkritisksamfunnsteori. ArendtsverkkanifølgeBenhabibsfortolkningikke karakteriseressom«postmoderne»hinsidesmoderniteten,menderimotsom«nølendemoderne»pågrunn avhistoriskerfaringogfilosofiskinnflytelse.

I.Handlingikontekst:SeylaBenhabibs

The ReluctantModernismofHannahArendt

SeylaBenhabibs TheReluctantModernismofHannah Arendt eretlengeannonsertogmedspenningpåventetverk.IkkebareharhennesbidraghittilgittavgjørendeimpulsertildiskusjonenomHannahArendts verk;Benhabibhørerogsåtildekvinneligefilosofene ivårsamtidhvisteorieristorgraderinspirertav Arendt.Hennesbegrepomen«interaktivuniversalisme»såvelsomhennesforestillingerom«deliberativtdemokrati»visertydeligesporavArendt.Benhabib erinteressertidegrunnleggendefilosofisk-antropologiskeposisjonene,mensynesåhalikestorinteresse fordendemokratiteoretiskesiden.Hunomformulerer idenneforbindelsenArendtsteseomatfrihetmårealiseresegpolitiskidetoffentligerommedordeneom «atetdemokratiskfolkmågjenskapesinidentitetidet offentligerom».Benhabibsbokerdermed,noesomer eneståendeilitteraturenomArendt,påsammetiden stortanlagtkritikkogetforsøkpåtilknytning.Itilleggmåhunnærmesegdettemaetsomstårmesti veienfortilegnelsenavArendtstanker:Forholdettil detmoderne.

19

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.