Fysisk aktivitet og helse

Page 1


Monica Klungland Torstveit, Hilde Lohne-Seiler, Sveinung Berntsen og Sigmund A. Anderssen (red.)

Fysisk aktivitet og helse Fra begrepsforstĂĽelse til implementering av kunnskap

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 3

05/07/2018 09:20


Forord Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for normal vekst og utvikling, og for mange forhold som har med god helse og trivsel å gjøre – gjennom hele livet. Både i befolkningen og i forskningsmiljøer er det en økende interesse for betydningen av fysisk aktivitet og helse. Gevinsten ved fysisk aktivitet er dog ikke begrenset til bare helse. Fysisk aktivitet i alle sine former, enten det dreier seg om lek, friluftsliv eller trening, er en kilde til trivsel, glede og fellesskap. Likevel er denne boken først og fremst viet sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse. Vi vet nok til å hevde at for lite fysisk aktivitet er en trussel mot folkehelsen. Samtidig vet vi at det er en sterk sammenheng mellom regelmessig fysisk aktivitet og forebygging av ikke-smittsomme sykdommer, og dess­ uten at god fysisk form gir sentrale helsefordeler og reduserer sykelighet og dødelighet generelt. Også i behandling og habilitering/rehabilitering kan fysisk aktivitet være viktig. Å ta vare på egen helse er både et samfunnsansvar og den enkeltes eget ansvar. Denne vitenskapelige antologien søker å gi oppdatert innsikt innenfor dette omfattende fagfeltet. Boken er organisert i tre hoveddeler: I. Fysisk aktivitet – hva og hvordan? II: Sammenheng mellom fysisk aktivitet og ulike tilstander og III: Rammebetingelser, implementering og tiltak. Kapitlene gir en oppdatert og systematisk oversikt over relevant forsknings­ litteratur. Bokens målgruppe er studenter, vitenskapelig ansatte innenfor idrettsfag, kroppsøving, folkehelse, fysioterapi og andre helsefag, samt videre- og etterutdanning i folkehelse og aktivitetsmedisin. Boken vil også være relevant for alle andre som er opptatt av fysisk aktivitet og helse, som helsepersonell, ansatte i frisklivssentraler, idrettslag og treningssenterbransjen. 5

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 5

05/07/2018 09:20


forord

Vi ønsker å takke redaktør Ingrid Eitzen hos Cappelen Damm Akademisk for uvurderlig oppfølging og svært godt redaksjonelt arbeid. En stor takk rettes også til alle forfatterne som har bidratt til boken Fysisk aktivitet og helse. Kristiansand/Oslo, juni 2018 Monica Klungland Torstveit, Hilde Lohne-Seiler, Sveinung Berntsen, Sigmund A. Anderssen

6

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 6

05/07/2018 09:20


Innhold Forord......................................................................................................................... 5 DEL I FYSISK AKTIVITET – HVA OG HVORDAN? .................................................... 19 Sigmund A. Anderssen, Monica Klungland Torstveit, Hilde Lohne-Seiler og Sveinung Berntsen Kapittel 1 Et historisk blikk på fysisk aktivitet ................................................................... 21 Sveinung Berntsen og Sigmund A. Anderssen Introduksjon .............................................................................................................. 21 Fra antikkens olympiske leker til teknologiens tidsregning .............................. 23 Forskningens inntog: Fra sammenlikning av yrkesgrupper til randomiserte kontrollerte studier og fremming av fysisk aktivitet ................ 27 Viktige internasjonale organisasjoner og hendelser som har satt søkelyset på fysisk aktivitet og helse ................................................................... 30 Viktige hendelser i Norge i arbeidet med å fremme fysisk aktivitet i befolkningen ........................................................................................... 32 Fysisk aktivitet i den statlige helseforvaltningen for første gang i 1999 ........ 34 Hva ser en for seg i fremtiden? ............................................................................. 36 Referanser.................................................................................................................. 36 Kapittel 2 Begrepsavklaringer ................................................................................................ 40 Elin Kolle og May Grydeland Introduksjon .............................................................................................................. 40 Metode ...................................................................................................................... 41 Overordnede begreper ........................................................................................... 41 Sentrale begreper knyttet til fysisk aktivitet ....................................................... 44 Fysisk aktivitet ................................................................................................. 44

7

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 7

05/07/2018 09:20


innhold

Fysisk inaktivitet .............................................................................................. 46 Sedat atferd ...................................................................................................... 46 Skjermtid .......................................................................................................... 46 Fysisk form ....................................................................................................... 47 Trening .............................................................................................................. 48 Hvordan skaffer vi kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse? .................................................................................................... 49 Ulike studiedesign ................................................................................................... 49 Tverrsnittsstudier ............................................................................................ 49 Kohortstudier ................................................................................................... 50 Kasus-kontrollstudier ..................................................................................... 50 Randomiserte kontrollerte studier (RCT) – gullstandarden ................... 51 Kjernespørsmål......................................................................................................... 52 Referanser.................................................................................................................. 52 Kapittel 3 Anbefalinger for fysisk aktivitet ......................................................................... 55 Sigmund A. Anderssen og Ulf Ekelund Introduksjon .............................................................................................................. 55 Om å utvikle anbefalinger ...................................................................................... 56 Norske anbefalinger ................................................................................................ 57 Barn og ungdom til 18 år ................................................................................ 58 Anbefalinger for voksne og eldre ................................................................. 58 Hvor går vi – refleksjoner om dagens anbefalinger ........................................... 59 Kjernespørsmål......................................................................................................... 60 Referanser.................................................................................................................. 61 Kapittel 4 Måling av fysisk aktivitet og fysisk form .......................................................... 62 Jostein Steene-Johannessen, May Grydeland og Bjørge Herman Hansen Introduksjon .............................................................................................................. 63 Målemetoder for fysisk aktivitet ........................................................................... 63 Kriteriemetoder ............................................................................................... 64 Subjektive metoder ......................................................................................... 66 Objektive metoder .......................................................................................... 69 Valg av målemetode for fysisk aktivitet .............................................................. 73 Målemetoder for helserelatert fysisk form ......................................................... 76 Kroppssammensetning .................................................................................. 76 Kardiorespiratorisk utholdenhet .................................................................. 79

8

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 8

05/07/2018 09:20


innhold

Muskulær styrke og utholdenhet ................................................................. 83 Balanse og koordinasjon ................................................................................ 84 Valg av målemetode for helserelatert fysisk form ............................................. 84 Kjernespørsmål......................................................................................................... 86 Referanser.................................................................................................................. 86 Kapittel 5 Status fysisk aktivitet og fysisk form i befolkningen ..................................... 92 Bjørge Herman Hansen, Jostein Steene-Johannessen og Elin Kolle Introduksjon .............................................................................................................. 93 Fysisk aktivitet i befolkningen ................................................................................ 96 Anbefalinger for fysisk aktivitet ................................................................... 97 Gjennomsnittlig fysisk aktivitetsnivå .......................................................... 99 Sedat tid ............................................................................................................ 100 Type aktivitet ................................................................................................... 101 Internasjonale sammenligninger .................................................................. 103 Fysisk form i befolkningen ...................................................................................... 103 Kardiorespiratorisk utholdenhet .................................................................. 104 Muskulær styrke og utholdenhet ................................................................. 107 Internasjonale sammenligninger .................................................................. 109 Kjernespørsmål......................................................................................................... 110 Referanser.................................................................................................................. 110 DEL II SAMMENHENG MELLOM FYSISK AKTIVITET OG ULIKE TILSTANDER ............................................................................................... 115 Sveinung Berntsen, Monica Klungland Torstveit, Hilde Lohne-Seiler og Sigmund A. Anderssen Kapittel 6 Fysisk aktivitet og overvekt/fedme ................................................................... 117 Eivind Aadland Introduksjon .............................................................................................................. 118 Metode/litteratursøk .............................................................................................. 119 Fysisk aktivitet i primærførebygging av overvekt og fedme ............................ 121 Fysisk aktivitet i sekundærførebygging av overvekt og fedme ........................ 123 Diskusjon ................................................................................................................... 126 Fysiologisk regulering, kompensering og sjølvregulering ........................ 130 Fysisk aktivitet i eit folkehelseperspektiv ................................................... 132

9

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 9

05/07/2018 09:20


innhold

Oppsummering ........................................................................................................ 133 Kjernespørsmål......................................................................................................... 133 Referansar.................................................................................................................. 134 Kapittel 7 Fysisk aktivitet og hjerte- og karsykdom .......................................................... 139 Bente Morseth og Lars Bo Andersen Introduksjon .............................................................................................................. 140 Begrepsavklaringer .................................................................................................. 141 Litteratursøk ............................................................................................................. 143 Målemetoder og diagnostisering ......................................................................... 144 Diagnostisering av hjerte- og karsykdom ................................................... 144 Måling av fysisk aktivitet ............................................................................... 144 Metodiske refleksjoner .................................................................................. 145 Forekomst av hjerte- og karsykdom ..................................................................... 146 Primærforebygging av hjerte- og karsykdom ..................................................... 148 Fysisk aktivitet i fritiden og koronar hjertesykdom og -død .................... 148 Fysisk aktivitet i arbeid og koronar hjertesykdom ..................................... 153 Aktiv transport ................................................................................................ 153 Fysisk aktivitet og kronisk hjertesvikt .......................................................... 154 Fysisk form og koronar hjertesykdom ......................................................... 154 Sekundærforebygging av hjerte- og karsykdom ................................................ 155 Koronar hjertesykdom .................................................................................... 156 Kronisk hjertesvikt .......................................................................................... 156 Treningsanbefalinger ............................................................................................... 157 Mekanismer .............................................................................................................. 159 Kunnskapshull og muligheter ................................................................................ 160 Kjernespørsmål......................................................................................................... 160 Referanser.................................................................................................................. 161 KAPITTEL 8 Fysisk aktivitet og diabetes type 2 ..................................................................... 168 Mathias Ried-Larsen og Sigmund A. Anderssen Introduksjon .............................................................................................................. 169 Om diabetes, diagnostiske kriterier og klinisk behandling av diabetes type 2 ......................................................................................................... 170 Klinisk behandling av diabetes type 2 ......................................................... 171 Litteratursøk ..................................................................................................... 172 Forekomst av diabetes type 2 ....................................................................... 173

10

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 10

05/07/2018 09:20


innhold

Effekten av fysisk aktivitet – anbefalinger, forsiktighetsregler og mekanismer .............................................................................................................. 173 Forsiktighetsregler .......................................................................................... 174 Fysisk aktivitet og trening i behandlingen ........................................................... 177 Trening i stedet for medisin? ................................................................................. 182 Trening og behandling – fremtidige perspektiver .............................................. 185 Kjernespørsmål......................................................................................................... 186 Referanser.................................................................................................................. 186 Kapittel 9 Fysisk aktivitet og kreft ........................................................................................ 194 Line Oldervoll og Karianne Vassbakk Brovold Introduksjon .............................................................................................................. 195 Begrepsavklaring ............................................................................................. 195 Forekomst og prognose .......................................................................................... 196 Effekt av fysisk aktivitet på kreft ........................................................................... 198 Metode ...................................................................................................................... 199 Forebygging av kreft ................................................................................................ 199 Ulike kreftformer ............................................................................................. 202 Fysisk aktivitet før igangsetting av behandling .................................................. 205 Fysisk aktivitet under og umiddelbart etter behandling ................................... 206 Langtidsoverlevere (kurativ) .................................................................................. 209 Fysisk aktivitet i palliativ fase ................................................................................ 210 Fysisk aktivitet og kreft – begrensninger ved kunnskapsgrunnlag ................. 211 Oppsummering ........................................................................................................ 213 Kjernespørsmål......................................................................................................... 214 Referanser.................................................................................................................. 214 Kapittel 10 Fysisk aktivitet og artrose og osteoporose ...................................................... 219 Britt Elin Øiestad og Kari Anne Hakestad Introduksjon .............................................................................................................. 220 Artrose ....................................................................................................................... 221 Begrepsavklaring ............................................................................................. 221 Diagnostisering ............................................................................................... 221 Forløp og målemetoder for forløp ................................................................ 222 Forekomst og risikofaktorer .......................................................................... 222 Sammenheng mellom fysisk aktivitet og utvikling eller progresjon av hofteartrose og kneartrose .................................................. 223

11

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 11

05/07/2018 09:20


innhold

Metode ...................................................................................................................... 224 Litteratursøk og seleksjonskriterier ............................................................. 224 Resultater .................................................................................................................. 225 Resultater for sammenhengen mellom fysisk aktivitet og artrose ........ 225 Diskusjon ................................................................................................................... 228 Diskusjon av resultater av sammenhengen mellom fysisk aktivitet og artrose .......................................................................................... 228 Oppsummering artrose .......................................................................................... 229 Osteoporose (benskjørhet) ................................................................................... 229 Begrepsavklaring ............................................................................................. 229 Diagnostisering ............................................................................................... 230 Forløp og målemetoder for forløp ................................................................ 231 Forekomst og risikofaktorer .......................................................................... 232 Sammenheng mellom fysisk aktivitet og utvikling eller progresjon av osteoporose ............................................................................ 232 Metode ...................................................................................................................... 234 Litteratursøk og seleksjonskriterier ............................................................. 234 Resultater .................................................................................................................. 235 Intervensjoner i form av fysisk aktivitet ...................................................... 235 Diskusjon ................................................................................................................... 237 Effekt av intervensjoner i form av fysisk aktivitet på benmineraltetthet ........................................................... 237 Oppsummering osteoporose ................................................................................ 238 Kjernespørsmål......................................................................................................... 238 Referanseliste............................................................................................................ 239 Kapittel 11 Fysisk aktivitet og psykiske lidelser .................................................................. 245 Egil W. Martinsen Introduksjon .............................................................................................................. 246 Diagnosesystemer ................................................................................................... 246 Vanlige psykiske lidelser ......................................................................................... 247 Målemetoder ............................................................................................................ 249 Fysisk aktivitet og fysisk trening ........................................................................... 249 Design ........................................................................................................................ 250 Forekomst .................................................................................................................. 250 Årsaksfaktorer .......................................................................................................... 251 Konsekvenser ........................................................................................................... 252 Psykiske lidelser og fysisk helse ............................................................................ 253

12

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 12

05/07/2018 09:20


innhold

Behandling ................................................................................................................ 253 Metode ...................................................................................................................... 254 Betydning for mentalt velvære .............................................................................. 255 Fysisk aktivitet som primær forebygging ............................................................ 255 Depresjon ......................................................................................................... 255 Angstlidelser .................................................................................................... 256 Misbruk og avhengighet av rusmidler ......................................................... 256 Fysisk aktivitet som behandling (sekundær forebygging) ............................... 257 Depresjon ......................................................................................................... 257 Angstlidelser .................................................................................................... 258 Skadelig bruk og avhengighet av rusmidler ............................................... 258 Spiseforstyrrelser ............................................................................................ 259 Schizofreni ........................................................................................................ 259 Hvilke former for fysisk aktivitet er best for sinnets helse? ............................. 260 Negative virkninger av fysisk aktivitet ................................................................. 260 Brukeres erfaringer .................................................................................................. 261 Hypoteser om mekanismer ................................................................................... 261 Oppsummering ........................................................................................................ 263 Kjernespørsmål......................................................................................................... 263 Referanser.................................................................................................................. 264 Kapittel 12 Fysisk aktivitet i og etter svangerskap .............................................................. 269 Lene A. H. Haakstad, Emilie Mass Dalhaug og Monica Klungland Torstveit Introduksjon .............................................................................................................. 270 Metode for datainnsamling ................................................................................... 271 Begrepsavklaringer .................................................................................................. 273 Fysiologiske forandringer i svangerskapet .......................................................... 273 Vektøkning ....................................................................................................... 273 Endringer i muskel- og skjelettsystemet .................................................... 274 Kardiovaskulære endringer ........................................................................... 274 Respiratoriske endringer ................................................................................ 275 Andre endringer .............................................................................................. 275 Effekter av fysisk aktivitet i svangerskapet hos mor og foster ........................ 276 Vektøkning ....................................................................................................... 276 Svangerskapsdiabetes .................................................................................... 276 Svangerskapsindusert hypertensjon og pre-eklampsi ............................. 276 Fødsel, keisersnitt og instrumentell fødsel ................................................. 277 Rygg- og bekkensmerter ................................................................................ 277

13

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 13

05/07/2018 09:20


innhold

Urininkontinens ............................................................................................... 277 Mental helse .................................................................................................... 277 Makrosomi ....................................................................................................... 278 Risiko forbundet med fysisk aktivitet i svangerskapet? .................................... 278 Hypoksi ............................................................................................................. 278 Hypertermi ....................................................................................................... 279 Lav fødselsvekt ................................................................................................ 279 Prematur fødsel ............................................................................................... 280 Spontanabort ................................................................................................... 280 Effekter av fysisk aktivitet etter svangerskapet .................................................. 280 Inkontinens ....................................................................................................... 280 Seksuell dysfunksjon ...................................................................................... 281 Rygg- og bekkenplager ................................................................................... 281 Delte magemuskler (diastasis recti) ........................................................... 281 Kroppsvekt ....................................................................................................... 282 Mental helse .................................................................................................... 282 Anbefalinger for fysisk aktivitet i og etter svangerskapet ................................ 283 Kontraindikasjoner .......................................................................................... 283 Utholdenhetstrening ...................................................................................... 284 Styrketrening .................................................................................................... 286 Bevegelighetstrening ...................................................................................... 286 Spesielle anbefalinger etter svangerskapet ................................................ 287 Oppsummering ........................................................................................................ 287 Kjernespørsmål......................................................................................................... 288 Referanser.................................................................................................................. 289 Kapittel 13 Mulige plager og bivirkninger av fysisk aktivitet ........................................... 295 Sindre M. Dyrstad Introduksjon .............................................................................................................. 296 Metode ...................................................................................................................... 297 Sting ........................................................................................................................... 299 Muskelstølhet ........................................................................................................... 301 Muskelkrampe .......................................................................................................... 303 Immunforsvaret og fysisk aktivitet ....................................................................... 304 Idrettsskader ............................................................................................................. 306 Overtrening ............................................................................................................... 307 Plutselig hjertedød ................................................................................................... 309 Sportshjertet ............................................................................................................. 311

14

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 14

05/07/2018 09:20


innhold

Når trening frarådes ................................................................................................ 312 Absolutte kontraindikasjoner: ...................................................................... 312 Relative kontraindikasjoner: .......................................................................... 313 Oppsummering ........................................................................................................ 314 Kjernespørsmål......................................................................................................... 314 Referanser.................................................................................................................. 314 DEL III RAMMEBETINGELSER, IMPLEMENTERING OG TILTAK ............................. 319 Hilde Lohne-Seiler, Monica Klungland Torstveit, Sveinung Berntsen og Sigmund A. Anderssen Kapittel 14 Hva påvirker barn, ungdom og voksnes fysiske aktivitet? ........................... 321 Yngvar Ommundsen og Tommy Haugen Introduksjon .............................................................................................................. 322 Øker andelen som er for lite fysisk aktive? ................................................ 323 Utfordringen ..................................................................................................... 323 Modeller og teorier for forståelse av fysisk aktivitet blant barn og ungdom ................................................................................................................ 324 Individfokuserte teorier ................................................................................. 325 Teorier med et sosialt tilsnitt ........................................................................ 327 Det sosial-økologiske perspektivet – omgivelser og miljø i sentrum .... 330 Modeller og teorier for forståelse av fysisk aktivitet blant voksne ................. 333 Helsepsykologiske modeller og teorier ....................................................... 336 Oppsummering ........................................................................................................ 346 Kjernespørsmål......................................................................................................... 346 Referanser.................................................................................................................. 347 Kapittel 15 Atferdsendring knyttet til fysisk aktivitet ....................................................... 350 Ingrid Demmelmaier Introduksjon .............................................................................................................. 351 Metode/litteratursøk .............................................................................................. 351 Definisjoner av sentrale begreper ........................................................................ 352 Nyttig teori ................................................................................................................ 352 Operant betingingsteori – læring gjennom konsekvenser ....................... 353 Transteoretiske modeller – atferdsendring trinn for trinn ....................... 355 Endringsstadier ................................................................................................ 355

15

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 15

05/07/2018 09:20


innhold

Beslutningsbalanse ......................................................................................... 357 Endringsprosesser .......................................................................................... 357 Sosialkognitiv teori – atferdsendring gjennom kontinuerlig interaksjon ........................................................................................................ 359 Mestringstro (self-efficacy) .......................................................................... 360 Selvbestemmelsesteorien – å ha ulike former for drivkraft .................... 361 Hva sier forskningen? ............................................................................................. 362 Å påvirke motivasjon ...................................................................................... 364 Å påvirke mestringstro .................................................................................. 367 Å påvirke selvregulering ................................................................................ 368 Opprettholdelse av en atferdsendring ........................................................ 370 Konklusjoner ............................................................................................................. 370 Kjernespørsmål......................................................................................................... 371 Referanser.................................................................................................................. 372 Kapittel 16 Sosioøkonomiske perspektiver på fysisk aktivitet ......................................... 374 Eirik Abildsnes Introduksjon .............................................................................................................. 375 Fysisk inaktivitet – en global helseutfordring ..................................................... 376 Sosioøkonomisk status ........................................................................................... 377 Kjønn .......................................................................................................................... 379 Etnisitet ...................................................................................................................... 380 Ulike preferanser for fysisk aktivitet ..................................................................... 381 Tiltak for å begrense sosiale forskjeller i fysisk aktivitet .................................. 383 Oppsummering ........................................................................................................ 387 Kjernespørsmål......................................................................................................... 387 Referanser.................................................................................................................. 387 Kapittel 17 Implementering av fysisk aktivitet .................................................................... 390 Hilde Grønningsæter og Charlotte Kiland Introduksjon .............................................................................................................. 391 Teoretisk utgangspunkt .......................................................................................... 391 Betydningen av å undersøke implementering ........................................... 391 Sentrale faktorer i implementering .............................................................. 393 Implementeringens kontekst ........................................................................ 394 Metodisk tilnærming .............................................................................................. 395

16

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 16

05/07/2018 09:20


innhold

Oppsummering og diskusjon av funn .................................................................. 397 Omfang av teoribaserte studier og betydningen av kontekst ................. 402 Dilemmaet mellom lojalitet til tiltaket og tilpasning til kontekst ........... 402 Hemmere og fremmere av FA på tvers av arenaer ................................... 403 Varigheten av tiltakets effekt ........................................................................ 404 Hvorfor er implementering av FA-tiltak så vanskelig? ............................. 404 Oppsummering og implikasjoner for praksis ..................................................... 405 Kjernespørsmål......................................................................................................... 406 Referanser.................................................................................................................. 406 Kapittel 18 Arenaer, tilrettelegging og tiltak for å fremme fysisk aktivitet i ulike befolkningsgrupper ................................................................................................ 411 Geir Kåre Resaland, Ane Kristiansen Solbraa og Hilde Lohne-Seiler Introduksjon .............................................................................................................. 412 Metode ...................................................................................................................... 413 Fysisk aktivitet for barn og unge ........................................................................... 414 Barn i barnehagealder .................................................................................... 414 Barn og unge i skolealder ............................................................................... 415 Fysisk aktivitet for voksne ...................................................................................... 418 Arbeidsplassen ................................................................................................ 419 Risikogrupper i helsesektoren ....................................................................... 420 Fysisk aktivitet for eldre .......................................................................................... 421 Fysisk aktivitet i nærmiljøet for alle ...................................................................... 426 Oppsummering ........................................................................................................ 428 Kjernespørsmål......................................................................................................... 429 Referanser.................................................................................................................. 430 Oppsummering ....................................................................................................... 437 Monica Klungland Torstveit, Hilde Lohne-Seiler, Sveinung Berntsen og Sigmund A. Anderssen Bidragsytere ............................................................................................................ 441 Stikkord ..................................................................................................................... 449

17

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 17

05/07/2018 09:20


[start del]

DEL I FYSISK AKTIVITET – HVA OG HVORDAN? Sigmund A. Anderssen, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole Monica Klungland Torstveit, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder Hilde Lohne-Seiler, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder Sveinung Berntsen, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder

Vi lever i et samfunn som i løpet av kort tid har gjennomgått store endringer med hensyn til daglige krav til fysisk aktivitet. Det er lett å hengi seg til fysisk passivitet. Kunnskapen om og betydningen av regelmessig fysisk aktivitet – eller fysisk inaktivitet – for helsen har de siste tiårene økt kolossalt, men allerede for flere tusen år siden var det enkelte som hevdet at fysisk aktivitet hadde betydning for helsen. Fysisk aktivitet, fysisk form, kardiorespiratorisk utholdenhet, sedat tid, muskulær utholdenhet, helserelatert form – det er mange begreper i dette fagfeltet. Hvordan måler man fysisk form eller en så kompleks atferd som fysisk aktivitet? Hva er status på aktivitetsnivået og den fysiske formen i befolkningen? I tillegg til et kapittel om anbefalinger handler denne første delen av boken nettopp om historie, begrepsavklaringer, målemetoder og status på nivået av fysisk form og fysisk aktivitet i befolkningen.

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 19

05/07/2018 09:20


[start del]

DEL II SAMMENHENG MELLOM FYSISK AKTIVITET OG ULIKE TILSTANDER Sveinung Berntsen, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder Monica Klungland Torstveit, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder Hilde Lohne-Seiler, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder Sigmund A. Anderssen, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole

Vi som skriver denne boken, dere som leser den, og også mange andre har gjerne den oppfatningen at det er fornuftig å være fysisk aktiv, og at det kan gi flere helsegevinster. I mer enn 60 år har forskningsmiljøer rundt i verden forsøkt å undersøke om fysisk aktivitet kan forebygge sykdom eller gi god helse. Hva er det vitenskapelige grunnlaget for å anbefale fysisk aktivitet? Kan vi med sikkerhet si at fysisk aktivitet kan forebygge utvikling av overvekt, fedme, hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2, kreft, artrose, osteoporose eller psykiske lidelser? Hvor mye fysisk aktivitet skal til, og hva tror man er årsakene til at fysisk aktivitet kan ha en helseforebyggende effekt? Hva vet vi om fysisk aktivitet under og rett etter svangerskap, hvor mye fysisk aktivitet anbefales, og hvordan kan fysisk aktivitet ha betydning for helsen til både mor og barn? Er fysisk aktivitet utelukkende positivt, eller kan en aktiv livsstil også være forbundet med bivirkninger eller plager? For å besvare disse viktige spørs­målene bør man se til hva som er gjort av forskning på dette området. I denne andre delen av boken settes søkelyset nettopp på det vitenskapelige grunn­laget vedrørende sammenhengen mellom fysisk aktivitet og flere sentrale ikke-smittsomme sykdommer (gjerne kalt livsstilssykdommer) og tilstander, som i og etter svangerskap.

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 115

05/07/2018 09:20


[start del]

DEL III RAMMEBETINGELSER, IMPLEMENTERING OG TILTAK Hilde Lohne-Seiler, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder Monica Klungland Torstveit, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder Sveinung Berntsen, Institutt for folkehelse, idrett og ernæring, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap, Universitetet i Agder Sigmund A. Anderssen, Seksjon for idrettsmedisinske fag, Norges idrettshøgskole

I denne tredje og siste delen av boken presenteres teorier, modeller og perspektiver for bedre å kunne forstå hvorfor enkelte individer er fysisk aktive og hvorfor andre ikke er det. Her vektlegges individets motiver, holdninger, forventninger og forestillinger om fysisk aktivitet. Videre belyses sosioøkonomiske forhold, kjønn og innvandringsbakgrunn, og hvilken betydning disse aspektene kan ha for individets fysiske aktivitetsnivå. Faktorer som fremmer og hemmer implementering av fysisk aktivitet, blir også gjort rede for. For å fremme fysisk aktivitet gjennom alle livsfaser er det nødvendig med effektive tiltak på arenaer som barnehage, skole, arbeid, helse- og omsorgssektoren og i nærmiljøet. Hvilke fysisk aktivitetstiltak man bør tilrettelegge for ulike aldersgrupper på disse arenaene, og hvilken effekt disse tiltakene har, kan best besvares ved å se til hva som er gjort av forskning på disse områdene. I del tre av boken rettes derfor søkelyset nettopp på det vitenskapelige grunnlaget for hvorfor og hvordan fysisk aktivitet kan ha en primær- og sekundærforebyggende helseeffekt på barn, unge, voksne og eldre på ulike arenaer.

100438 GRMAT Fysisk aktivitet og helse 180101.indd 319

05/07/2018 09:20