Aldring

Page 1

1

Aldring Foto: Getty Images Ord som er i halvfet har lenker til aktuelle hjemmesider på Internett. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for innholdet eller varigheten av disse eksterne nettsidene.

Vera Nilsen er 85 år og har nettopp flyttet inn på aldershjemmet der du arbeider. Selv om hun alltid har bodd alene og vært fornøyd med å klare seg selv, forsto hun at nå trengte hun hjelp. Synet hennes er blitt en del svekket på grunn av grå stær. Med hjemmehjelp og trygghetsalarm har det likevel gått ganske greit frem til nå, men i det siste har hun falt stygt noen ganger. I løpet av de siste årene er hun også blitt ganske tunghørt. Hun er svært tynn og blek, har dårlig appetitt og virker svak og skrøpelig. Hun klager over svimmelhet. Det viser seg at hun i tillegg har problemer med urininkontinens, noe hun skammer seg over og prøver å skjule så godt hun kan. Vera er tidligere lærer og underviste i engelsk på videregående skole i hele sitt voksne liv frem til hun ble pensjonist. Hun har reist mye og har besøkt de fleste hovedstedene i Europa for å gå på kunstgallerier og klassiske konserter. Vera har ingen nær familie. Hennes beste venninne gjennom mange år døde nylig, og nå synes hun livet er trist og innholdsløst. Hun blir sittende mye alene inne på rommet sitt og halvsove.

Oppgave: Hvordan kan du tilrettelegge tilværelsen for Vera Nilsen slik at hun kan oppleve større mestring og trivsel til tross for syns- og hørselshemmingene hun har? Hvilke andre tiltak vil du foreslå for henne? Begrunn tiltakene. CAPPELEN DAMM


2

Drøft om Vera kan aktiviseres til å holde foredrag om reisene og kulturopplevelsene sine for de andre beboerne.

Naturlig aldring

Aldring er en normal prosess som alle gjennomgår i ulikt tempo. Risikoen for sykdom og funksjonshemming øker med alderen. Likevel er det mye en selv kan gjøre for å holde seg frisk og sprek og ta vare på helsen sin i eldre år. Etter hvert som et menneske eldes, skjer det en rekke naturlige fysiske endringer med kroppen: Håret gråner og blir tynnere, huden blir rynkete, og med årene taper den fysiske styrken seg. Syn, hørsel, bevegelighet, balanse, hukommelse og orienteringsevne blir gradvis dårligere. Mange får problemer med søvn, og appetitt og smakssans svekkes. Endringene kan føre med seg ulike problemer, som underernæring, sosial isolasjon eller økt utsatthet for hjemmeulykker. Depresjon kan oppstå. Behovet for praktisk hjelp melder seg etter hvert for de fleste. Det varierer likevel sterkt når behovet inntrer. Det er mange over 80 år som klarer seg godt uten hjelp. De fleste eldre vil etter hvert få sviktende helse, og mange har ikke bare én sykdom, men flere. Dette kjennetegner en geriatrisk pasient.

CAPPELEN DAMM


3

NETTRESSURSER Normal aldring http://www.helsenytt.no/artikler/aldring.htm Folkehelseinstituttet http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5648&MainA rea_5661=5648:0:15,2917:1:0:0:::0:0&MainLeft_5648=5544:65779::1:56 47:20:::0:0 Forebygging http://www.helsenytt.no/artikler/frisk_alderdom.html God helse i eldre ür http://www.helsenytt.no/artikler/eldrear.htm Synsendringer http://www.helsenytt.no/artikler/syn_aldring.htm Endring i orienteringsevne http://www.helsenytt.no/artikler/eldre_forvirring.htm Søvnvansker http://www.helsenytt.no/artikler/sovnvansker_eldre.htm Depresjon http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=15306 Sviktende helse http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&parentid= 2146&menuid=2174&documentid=12799

CAPPELEN DAMM


4

Problemer og lidelser knyttet til aldring

Hørselstap er vanlig blant eldre og kan skyldes støypåvirkning, ørebetennelser i barndommen eller arv. I noen tilfeller kan ørene være tilstoppet av ørevoks, som lett lar seg skylle ut. Det hører med til den normale aldringen at hårcellene i det indre øret forandrer seg, noe som medfører at det kan bli vanskelig å hørehøyfrekvente lyder. Svært mange eldre bruker høreapparat og lignende hjelpemidler. Hørselshemming reduserer ofte evnen til å delta i kommunikasjon med andre. Synstap kan ha ulike årsaker, og de aller fleste får dårligere syn med årene. Linsen i øyet blir normalt stivere slik at man trenger mer lys jo eldre man blir. Synstap medfører ofte problemer med å utføre aktiviteter i dagliglivet og økt utsatthet for ulykker. Grå stær (katarakt) er en øyesykdom som er svært utbredt blant eldre mennesker. Linsen i øyet blir uklar og mindre gjennomsiktig, noe som merkes ved tåkete syn og problemer med dobbeltsyn og blending. Grå stær behandles med en operasjon der linsen fjernes og erstattes med en kunstig linse. I noen tilfeller er etterbehandling nødvendig. 95 % får bedre syn etter operasjonen. Urininkontinens er ufrivillig, påvisbar urinlekkasje som utgjør et sosialt eller hygienisk problem. Det er ulike former for urininkontinens, med forskjellige årsaker, hvorav de to vanligste er stressinkontinens og urgeinkontinens. Problemet er vanlig blant eldre kvinner. Hovedsymptomet er lekkasje av urin. For mange er problemet skambelagt og kan føre til sosial tilbaketrekning. Det finnes ulike behandlingsformer, avhengig av hvilken type urininkontinens det dreier seg om. Underernæring er et utbredt problem blant eldre, både blant hjemmeboende og institusjonsbeboere. Dette behandles med en ekstra

CAPPELEN DAMM


5

næringstett diett, og i ekstreme tilfeller med næringstilførsel via sonde eller intravenøs næring. Oppfølging med vektkontroll er viktig. Anemi skyldes oftest jernmangel eller vitamin B12-mangel, som hos eldre som regel kommer av underernæring eller et ensidig kosthold. Svimmelhet og blekhet kan være tegn på dette. Behandlingen er tilskudd av jern og vitamin B12 og omlegging av kostholdet. Tristhet og nedtrykthet forekommer ofte blant eldre, noen ganger så alvorlig at det går over i depresjon. Dette kan ha mange og sammensatte årsaker, som ensomhet og inaktivitet, at ektefelle og venner dør, tap av førlighet og sanser eller tap av autonomi og anseelse. Behandlingen kan være sosiale tiltak, psykoterapi (samtale), medikamenter (antidepressive midler) eller elektrosjokk. Det er viktig å skille mellom tristhet og nedstemthet (som er normalt) og depresjon (som er en sykdom).

NETTRESSURSER Hørselstap http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=15826 Ørevoks http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=3493 Synstap http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=3592 CAPPELEN DAMM


6

Aktiviteter i dagliglivet http://statped.no/nyUpload/20822/ADLKURS.doc Grå stær http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=3567 Operasjon av grå stær http://www.doktoronline.no/lex/g/Katarakt.html Urininkontinens http://www.helsenytt.no/artikler/urininkontinens.htm Urininkontinens hos eldre kvinner http://www.helsenytt.no/artikler/urinveisplager.htm Sosial tilbaketrekning http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=322269 Behandlingsformer http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=365998 Anemi http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=2874 Jernmangel http://www.helsenytt.no/artikler/jernmangel.htm Mangel på vitamin B12 http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&parentid= 2151&menuid=2187&documentid=25890 Depresjon http://www.helsenytt.no/artikler/depresjon_eldre.htm CAPPELEN DAMM


7

Medikamenter http://www.hegnar.no/personlig_okonomi/article250664.ece

Legemidler

Mange eldre bruker flere typer legemidler samtidig. Vi kaller det polyfarmasi dersom en person bruker flere enn fem typer legemidler fast samtidig. Da vil det være en risiko for at de ulike legemidlene kan forstyrre hverandres virkning. Anemi: Ved anemi gis det jern- og kosttilskudd, flytende eller i pilleform. Urininkontinens: Det er først og fremst urgeinkontinens som behandles med medikamenter. Depresjon: Antidepressive midler, som for eksempel «lykkepillen», gis mot depresjon.

NETTRESSURSER Polyfarmasi http://www.legemiddelhandboka.no/xml/index.php?frid=Gk-10-eldre1&element=seksjon1&kap=G10&category=Generelle%20kapitler Behandling av urininkontinens http://www.tidsskriftet.no/pls/lts/pa_lt.visSeksjon?vp_SEKS_ID=657946

Ernæring

På grunn av nedsatt appetitt er det mange eldre som spiser for lite. Underernæring er et alvorlig problem som er utbredt både blant hjemmeboende eldre og på helseinstitusjoner. Dette må undersøkes CAPPELEN DAMM


8

hos hver enkelt pasient ved mistanke. Gode veierutiner kan være en måte å avdekke underernæring på. Regjeringen ønsker å legge vekt på mat og måltid som en viktig del av omsorgstjenestens virksomhet, både på sykehjem og i hjemmetjenesten. Du kan laste ned en brosjyre om underernæring og tiltak mot dette. Kostråd for eldre For å forebygge underernæring og sykdom er det viktig at eldre mennesker har et sunt og variert kosthold, og at de får i seg tilstrekkelig med næring. Det er også viktig at de får tilstrekkelig med drikke.

Kosthold ved anemi

Anemi er ofte et resultat av underernæring eller mangelfullt kosthold. Den beste måten å forebygge og behandle anemi på, er å sørge for å få i seg tilstrekkelig med jern og vitaminer gjennom kosten. Ved underernæring og sammensatte kostholdsbehov kan det være nødvendig å kontakte en ernæringsfysiolog for å sikre at pasienten/brukeren får en riktig diett.

NETTRESSURSER Underernæring http://www.helsenytt.no/artikler/mat_eldre.htm Fagnytt om ernæring på helseinstitusjoner http://www.fristedet.no/ernaering/fagnytt/om_underern_ring_i_helseinstit usjoner_67102

CAPPELEN DAMM


9

Undersøkelse http://www.start.no/sok/?q=pasienter+og+eldre+som+sulter&u=verden St.melding nr. 25 Mat og måltider http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/regpubl/stmeld/20052006/Stm eld-nr-25-2005-2006-/10/2.html?id=201002 Brosjyre om forebygging http://www.shdir.no/ernaeringsraadet/publikasjoner/n_r_matinntaket_blir _for_lite_forslag_til_strukturelle_tiltak_for_forebygging_og_behandling_a v_underern_ring_58272 Kostråd for eldre http://www.helsenytt.no/artikler/kostraad_eldre.htm Kostråd for eldre http://www.helsenytt.no/artikler/mat_eldre.htm Jerntilskudd http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=321807 Ernæringsfysiolog http://www.ulleval.no/modules/module_123/proxy.asp?iCategoryId=546& iInfoId=4851&iDisplayType=2

CAPPELEN DAMM


10

Kommunikasjon og samhandling

Tap eller svekkelse av syn og/eller hørsel gjør kommunikasjon mer krevende. Kanskje er hørselstap det som er mest utfordrende å takle. Det finnes noen enkle teknikker som du kan bruke for å kommunisere bedre med en tunghørt person.

Ikke sjelden kan sansetap medvirke til at den det gjelder blir nedtrykt eller deprimert. Du kan lese om depresjon ved sansetap i kapittel 3 i Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap.

NETTRESSURSER Hørselstap http://www.forskning.no/Artikler/2004/november/1100007541.12 Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med synstap og hørselstap http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00000/IS-2715_927a.pdf

Forebygging av ulykker

Eldre mennesker med dårlig syn og balanse kan lett komme til å snuble og er derfor særlig utsatt for fallulykker. Eldre er også mer utsatt for brann. Glemsomhet kan føre til at komfyren ikke blir slått av eller stearinlys ikke blir blåst ut i tide, eller man sovner med en tent sigarett i hånden. Det finnes mange ulike hjelpemidler for å forebygge slike branner, for eksempel røykvarsler, røykeforkle og tidsbryter på komfyren. CAPPELEN DAMM


11

Det arbeides mye for å øke brannsikkerheten hos eldre hjemmeboende, og hjemmetjenesten er involvert i dette arbeidet. De finnes noen gode råd for å forebygge ulike typer hjemmeulykker som eldre mennesker er utsatt for.

NETTRESSURSER Gode råd for forebygging av hjemmeulykker http://www.helsenytt.no/artikler/hjemmeulykker.htm Hjemmetjenesten http://www.dsb.no/article.asp?ArticleID=1822&Framework=normalt&opps lag=1 Brannsikkerhet http://www.slbv.no/brannvernraad/brannsikkerhet_for_eldre.htm Fallulykker http://www.helsenytt.no/artikler/fall_eldre.htm

Aktiviteter

Fysisk aktivitet virker forebyggende, både mot fysisk og psykisk sykdom. Eldre som driver med jevnlig mosjon, vil holde seg i bedre form og ha større overskudd og motstandsdyktighet mot sykdom. Bekkenbunnstrening har vist seg å ha god effekt mot stressinkontinens. Seniorsentre eller dagsentre tilbyr kulturelle og sosiale aktiviteter og samvær. Noen av sentrene har egne tilbud for eldre med innvandrerbakgrunn. CAPPELEN DAMM


12

For den som ikke er så mobil, kan besøkstjeneste være et alternativ. Røde Kors har utviklet et nettverk for å fange opp mennesker som av ulike grunner er isolerte, og er til stede i mange lokalsamfunn landet rundt. I Oslo finnes også KUFF Kultur for frivillighet. Prosjektet Den kulturelle spaserstokken har som mål å sørge for et spesialtilpasset kulturtilbud for eldre.

NETTRESSURSER Fysisk aktivitet http://www.helsenytt.no/artikler/fysisk_aktivitet_aldersykdom.htm Fysisk aktivitet og helse http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=9510 Fysisk aktivitet og fysisk helse http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=9489 Fysisk aktivitet og psykisk helse http://www.helsenytt.no/artikler/aktiv_psyk_helse.htm Mosjon http://www.helsenytt.no/artikler/eldremosjon.html Bekkenbunnstrening http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&document id=9508 Dagsentre http://www.skiptvet.kommune.no/Modules/Theme.aspx?ObjectType=Arti cle&ElementID=1658&Category.ID=27904 CAPPELEN DAMM


13

Tilbud til eldre med innvandrerbakgrunn http://www.helse-ogvelferdsetaten.oslo.kommune.no/category.php?categoryID=24152 Besøkstjeneste http://www.rodekors.no/Vart_arbeid/Omsorg_og_toleranse/Besoksvenn/ Røde kors http://www.rodekors.no/Vart_arbeid/Omsorg_og_toleranse/ Røde kors i Songdalen http://www.songdalenrodekors.no/index.pl?grID=265 Den kulturelle spaserstokken http://www.folkeakademiet.no/index.php?pageID=329

CAPPELEN DAMM