Page 1

Schooljaarplan/ -jaarverslag

2011-2012

CBS. De Hoekstien Badlaan 39 9231 AZ Surhuisterveen 0512-361900 hoekstien@noventa.nl


INHOUDSOPGAVE Verantwoording ..................................................................................................................................... 3 Voorwoord .............................................................................................................................................. 4 Kenmerken waaraan ons schooljaarplan voldoet ............................................................................ 5 Hoe komt het Schooljaarplan tot stand? ........................................................................................ 6 De inhoud, de evaluatie en het bijstellen van het Schooljaarplan ............................................. 6 Beleidsvoornemens / schoolontwikkeling 2011 – 2015 .................................................................. 7 1.Kwaliteitsbeleid ................................................................................................................................ 13 Instrumentarium..................................................................................................... 13 2.Opbrengsten ..................................................................................................................................... 14 Tussenopbrengsten ................................................................................................ 14 Eindopbrengsten ..................................................................................................... 14 3.Onderwijsontwikkelingen ............................................................................................................... 15 Onderwijsleerproces ........................................................................................................................ 15 We willen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen het leerstofaanbod verrijken. .................................................................................................................. 15 Onderwijsleerproces ........................................................................................................................ 17 We willen de instructiekwaliteit verbeteren en diverse didactische strategieën, zoals die door Marzano e.a. worden genoemd structureel leren toepassen. ...................................................................................................... 17 4.Personeel ........................................................................................................................................... 18 IPB cyclus ................................................................................................................. 18 Formatieplan ............................................................................................................ 18 Ziekteverzuim ......................................................................................................... 18 Talentmanagement en scholing ............................................................................ 18 5.Financiën............................................................................................................................................20 Meerjarenbegroting ...............................................................................................20 Jaarbegroting..........................................................................................................20 6.Ouders ............................................................................................................................................... 21 Ouderbetrokkenheid.............................................................................................. 21 7.Huisvesting .......................................................................................................................................22 Meerjaren Onderhouds Planning .........................................................................22 8.Imago .................................................................................................................................................23 PR - Beeldvorming ...................................................................................................23 9.Verantwoording gemeentelijke subsidies ..................................................................................24 Activiteiten systeembegeleiding.........................................................................24 10.Slot ...................................................................................................................................................25

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 2


Verantwoording Dit model is ontwikkeld op basis van het vastgestelde format voor “omgaan met managementrapportage”. Daarin is bepaald op welke onderdelen management rapportage plaatsvindt richting de algemene directie. In onze kwaliteitszorg zijn schooljaarplan en schooljaarverslag onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. In 2012 is binnen het directeurenoverleg vastgesteld hoe beide documenten vorm krijgen. Er is vanuit het oogpunt van efficiëntie gekozen voor een format, waarbij schooljaarplan en schooljaarverslag in één document zijn samengebracht. Zowel het Schooljaarplan als het Schooljaarverslag worden uiterlijk in de eerste schoolweek van het cursusjaar aangeleverd. Indien mogelijk eerder. Dit format biedt een handvat aan de schooldirecteur om efficiënt en overzichtelijk een aantal belangrijke zaken te verantwoorden. De verantwoording geldt zowel op school niveau richting team en medezeggenschapsraad als op bovenschoolsniveau richting algemene directie.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 3


Voorwoord Gewenste kwaliteit, Wij willen op onze school kinderen helpen hun talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. We accepteren dat niet iedereen dezelfde talenten heeft, misschien zelfs wel niet dat iedereen even veel talenten heeft. Maar we vinden dat je de talenten die je hebt moet ontwikkelen en moet laten zien wat je kunt. Om dat te verwezenlijken zijn volgens ons de volgende zaken essentieel: Om optimaal te functioneren is het van groot belang dat leerlingen met plezier naar school gaan. Naast het aanbrengen van vaardigheden en kennis vinden we ook het ontwikkelen van sociale competenties van groot belang. Het hanteren van verschillende instrumenten (toetsen, observaties etc.) om de vorderingen en prestaties in beeld te brengen, zodat we kunnen inspelen op sterke en zwakke kanten van het kind. Door gebruik te maken van het zelfstandig werken, coöperatieve werkvormen, differentiatie in leerstof, instructie en verwerking komen we tegemoet aan de mogelijkheden van de leerlingen. Kinderen moeten zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling. De vakbekwaamheid en intuïtie van de leerkrachten spelen bij het leerproces een wezenlijke rol. We werken met moderne methodes en media. In het Schoolplan 2011-2015 heeft onze school de beleidsvoornemens op onderwijskundigen school organisatorisch gebied voor de komende jaren aangegeven. Het Schooljaarplan is daarvan de uitwerking voor het betreffende schooljaar. Het is concreter ingevuld dan de meerjarenplanning in het schoolplan 2011-2015. Er is sprake van een cyclisch proces. Het Schooljaarplan is een plan, dat zo duidelijk mogelijk voor alle geledingen binnen de school de plannen voor het betreffende schooljaar bevat. Deze beleidsvoornemens worden voor het betreffende jaar uitgewerkt en geconcretiseerd. Beschreven wordt wie, wat en wanneer bepaalde activiteiten worden uitgevoerd en waar de verantwoordelijkheid voor het resultaat ligt. De beleidsdoelstellingen worden operationeel en Smart beschreven. Op deze manier is ook een kwaliteitsbeoordeling mogelijk bij het uitvoeren van beleidsvoornemens. Elk schooljaar wordt het schooljaarplan na uitvoering ook op schoolniveau geëvalueerd. Deze evaluaties vormen gezamenlijk het schooljaarverslag dat dient als verantwoordingsdocument zowel op school niveau richting team en medezeggenschapsraad als op bovenschools niveau richting algemene directie. Na evaluatie kan het nodig en of wenselijk zijn de meerjarenplanning van beleidsvoornemens aan te passen / bij te stellen. De vastgelegde beleidsvoornemens in het Schoolplan 2011-2015 blijven echter de basis voor het werken aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie. Evaluatie en heroriëntatie van de visie/missie zal vooraan in de planning staan voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 4


Kenmerken waaraan ons schooljaarplan voldoet Bij het formuleren van de doelstellingen gaan wij uit van het zogenaamde �SMART principe". De beleidsvoornemens zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Bij de omschrijving van uit te voeren beleidsvoornemens wordt gelet op: Specifiek Geeft een nauwkeurige beschrijving van het na te streven eindresultaat. De beschrijving is zodanig dat bij de eindevaluatie een kwaliteitsbeoordeling mogelijk is. Er moet met andere woorden een nauwkeurig resultaat beschreven worden. Meetbaar Uit de beschrijving blijkt hoe het na te streven resultaat vast te stellen en te meten is. Acceptabel De beschreven beleidsvoornemens zijn door alle betrokkenen geaccepteerd. Het is belangrijk om te werken aan een zo groot mogelijk draagvlak bij alle teamleden. Zij zijn per slot van rekening verantwoordelijk voor de uitvoering. Realistisch Er is bij het voorgenomen beleid rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de school. Verliest men de realiteit uit het oog, dan gelooft men niet meer in de haalbaarheid van de plannen. Tijdgebonden Er wordt aangegeven is op welk moment een en ander gerealiseerd is. Dit betekent dat voor ieder beleidsvoornemen een planning gemaakt is van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten. Het toepassen van deze kenmerken bij de beschrijving en uitvoering van beleidsvoornemens is een goed instrument om de kwaliteit van het proces en van het eindresultaat te bewaken. Door op deze wijze te werken geeft onze school verder vorm aan een intern systeem van kwaliteitszorg. Het is voor de schoolleiding tevens een verantwoordingsdocument naar inspectie, bovenschools management en ouders / verzorgers.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 5


Hoe komt het Schooljaarplan tot stand? De schooldirectie neemt het initiatief voor het opstellen van het jaarlijkse schooljaarplan. Het beleidsdocument is de jaarlijkse uitwerking van de meerjarenplanning van beleidsvoornemens op onderwijskundig en school organisatorisch gebied. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van de verschillende plannen op het gebied van personeel, middelen en planning. De schooldirectie zorgt daarnaast voor de kwaliteitsbewaking. Het toezien op de hantering van het “SMART”-principe bij de formulering van doelstellingen en de uitvoering van beleidsvoornemens is daarbij erg belangrijk. In het kader van de afspraken, die te maken hebben met de onderwijskundige ontwikkeling vindt ook afstemming plaats met de schoolbegeleidingsdienst over het opstellen van de jaarlijkse begeleidingsafspraak. Tevens zal de schoolleiding een relatie leggen tussen de voorgenomen ontwikkelingen, de nascholing en het opstellen van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van leerkrachten.

De inhoud, de evaluatie en het bijstellen van het Schooljaarplan Ten aanzien van de inhoud van het Schooljaarplan is een drietal bronnen bepalend voor de inhoud van dit beleidsdocument. Op de eerste plaats is dat natuurlijk de meerjarenplanning van beleidsvoornemens op onderwijskundig- en school organisatorisch gebied in het Schoolplan 2011-2015. Op de tweede plaats zijn er actuele ontwikkelingen, die de inhoud kunnen beïnvloeden. Dit kunnen maatregelen zijn van de overheid, maar ook bijvoorbeeld het uitvoeren van afspraken uit het samenwerkingsverband "Weer Samen Naar School" en Passend Onderwijs. Op de derde plaats zijn er de resultaten/conclusies uit de zelfevaluatie van ons onderwijs en de schoolorganisatie (o.a. ouder-, leerlingen- en medewerkers enquête, Inspectiebezoek en het Schooljaarplan van het vorige schooljaar), De zelfevaluatie van ons onderwijs en de schoolorganisatie vindt plaats in diverse personeelsvergaderingen, die zijn opgenomen in het vergaderrooster voor elk schooljaar. De borging vindt plaats via afspraken, die worden opgenomen in de notulen van de betreffende vergadering en/of in diverse protocollen, beleidsdocumenten en of afspraken die zijn opgenomen in de afspraken-map op de centrale server en/of in de groepsmappen.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 6


2014-2015

2013-2014

2012-2013

Factoren op schoolniveau

2011-2012

Beleidsvoornemens / schoolontwikkeling 2011 – 2015

Een haalbaar en gedegen programma betreft de mate waarin een school kan ‘garanderen’ dat bepaalde onderwerpen onderwezen zullen worden, ongeacht welke leraar welk vak geeft aan welke klas. Bovendien is het lesplan uitvoerbaar in die zin dat de leraren voldoende lestijd tot hun beschikking krijgen om de lesinhoud op een adequate manier te onderwijzen. We hebben bepaald welke basisvaardigheden en leerstof voor alle leerlingen zeer belangrijk is en welke aanvullend is We hebben in de leerstof keuzen gemaakt, zodat de basisstof binnen de beschikbare tijd te behandelen is. We hebben de uitgangspunten voor het bepalen van het aanbod voor de kleuters geëvalueerd en vastgesteld. We hebben de referentiekaders taal en rekenen verkend en geïmplementeerd. We hebben de urenroostertabel geëvalueerd en vastgesteld. We hebben afspraken t.a.v. de F-lijn bij rekenen vastgesteld. We organiseren onderwijs aan meer- en hoogbegaafden structureel. We hebben de methode voor creatieve vakken geëvalueerd, zo nodig een nieuwe aangeschaft en geïmplementeerd. We hebben de methode voor techniek geëvalueerd en geïmplementeerd. We hebben de methode voor taal geëvalueerd en zo nodig een nieuwe aangeschaft en geïmplementeerd. We hebben de methode voor Engels geëvalueerd en geïmplementeerd. Op een school die voor uitdagende doelen & effectieve feedback zorgt, wordt gebruik gemaakt van een beoordelingssysteem waarbij elke leerling tenminste één keer in de negen weken feedback krijgt over specifieke doelen, kennis of vaardigheden. Bovendien gebruikt de school de gegevens die door dit systeem gegenereerd worden om zowel specifieke prestatiedoelstellingen voor de school, als specifieke leerdoelstellingen voor de individuele leerlingen te bepalen. Deze doelstellingen voor de gehele school en voor de individuele leerlingen vormen de criteria waarmee vastgesteld wordt hoe efficiënt de school is wat betreft het verbeteren van de academische prestaties van de leerlingen. We hebben voor alle leerlingen op school uitdagende doelen opgesteld. We hebben de afspraken over het portfolio geëvalueerd en bijgesteld. We hebben bij ons op school tussen de leraren afspraken gemaakt over hoe we gericht specifiek feedback geven aan leerlingen We ontwikkelen de coachingvaardigheden van de leerkrachten.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 7

1 1


We hebben afspraken gemaakt over coachinggesprekken met leerlingen. We hebben het gebruik van het formulier voor het opbrengstgericht werken geëvalueerd en bijgesteld. We hebben een plan van aanpak voor de oefentoetsen van de Citotoetsen gemaakt. We hebben de schoolstreefdoelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

1

We hebben de tussenopbrengsten geëvalueerd.

1

We hebben de eindopbrengsten geëvalueerd.

1

We hebben de opbrengsten van de methodetoetsen geëvalueerd. We hebben de resultaten van de leerlingen in het vervolgonderwijs geëvalueerd.

1

We hebben het gebruik van de LVS toetsen (woordenschat?) geëvalueerd en bijgesteld. Betrokkenheid van ouders en gemeenschap refereert aan structuren die gebruikt worden om ouders en leden van de gemeenschap te betrekken bij zowel het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen, als bij de dagelijkse gang van zaken op de school.

1 1

We hebben ouders, waar mogelijk opvoedingstips en training om de communicatie met hun kinderen over school te verbeteren, gegeven. We hebben afspraken over communicatie met ouders geëvalueerd en vastgesteld.

1

We hebben afspraken over hulp van ouders geëvalueerd en vastgesteld.

1

We hebben de afspraken met schoolraad-mr en contactouders geëvalueerd en bijgesteld.

1

We hebben enkele informatieavonden voor ouders georganiseerd.

1

We hebben waar nodig en mogelijk instructie-avonden voor ouders georganiseerd.

1

We hebben de ouderparticipatie geëvalueerd en bijgesteld.

1

We hebben ouders ingeschakeld bij het onderwijs. We hebben de noodzaak/wenselijkheid van een cursus communiceren met ouders vastgesteld en eventueel gevolgd.

1

Een veilige, ordelijke omgeving betreft de schoolregels en procedures die orde en een gevoel van veiligheid creëren voor zowel de leerlingen als de leraren. We hebben de schoolregels geëvalueerd en (opnieuw) vastgesteld.

1

We hebben de klasseregels geëvalueerd en (opnieuw) vastgesteld.

1

We hebben het gebruik van SCOL geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. We hebben het beleid van mobieltjes geëvalueerd en (opnieuw) vastgesteld.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 8


Collegialiteit en professionaliteit houden in dat er een uitgebreid programma voor professionele ontwikkeling is dat de leraren aanmoedigt om met adequate steun binnen hun praktijk nieuwe onderwijsstrategieën uit te proberen. Ook betekent het dat er sprake is van een organisatie die leraren in de gelegenheid stelt om een bijdrage te leveren aan het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen. We hebben de resultaten van de web-survey "Beeld van een school" besproken. We hebben afspraken over de inzet van Lio-stagiaires geëvalueerd en (opnieuw) vastgesteld. We hebben afspraken over de inzet ROC-stagiaires geëvalueerd en (opnieuw) vastgesteld. We hebben vergaderafspraken geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. We hebben afspraken over de interne communicatie geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. We hebben afspraken over collegiale consultatie geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld.

1 1 1 1

We hebben afspraken over klassenconsultaties door de directie geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. We hebben afspraken over klassenconsultaties door de IB-er geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. We stimuleren de scholing op teamniveau en hebben hierover afspraken gemaakt.

1

We stimuleren scholing op individueel niveau en hebben hierover afspraken gemaakt.

1

We hebben een rekenspecialist aangesteld en hebben hierover afspraken gemaakt. We hebben een taalspecialist aangesteld en hebben hierover afspraken gemaakt. We hebben afspraken over het leren van en met elkaar geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld.

Factoren op leraarniveau Didactische aanpak refereert aan het gebruik van onderwijstechnieken waarvan een grondige onderzoeksbasis de effectiviteit heeft bewezen. Een efficiënte leraar beschikt niet alleen over een uitgebreid repertoire aan dergelijke strategieën, maar kan ook moeiteloos bepalen welke strategieën het best gebruikt kunnen worden in combinatie met bepaalde leerlingen of bepaalde lesonderwerpen. Leerkrachten maken bij het voorbereiden van hun lessen gebruik van een lesmodel, waarmee gericht kan worden gekozen welke didactische strategie hij/zij in wil zetten om de lesdoel(en) te bereiken. We gebruiken model doordachte instructie in alle groepen. 1. Identificeren van overeenkomsten en verschillen We maken gebruik van de didactische aanpak identificeren van overeenkomsten en verschillen en hebben hierover afspraken gemaakt.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 9


2. Samenvatten en notities maken We maken gebruik van de didactische aanpak samenvatten en notities maken en hebben hierover afspraken gemaakt. 3. Inspanningen bevestigen en erkenning geven. We maken gebruik van de didactische aanpak inspanningen bevestigen en erkenning geven en hebben hierover afspraken gemaakt. 4. Huiswerk en oefening We hebben afspraken over huiswerk geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld.

1

5. Non-verbale representatie We maken gebruik van de didactische aanpak non-verbale representatie en hebben hierover afspraken gemaakt.

1

6. Coöperatief leren. We hebben afspraken over het gebruik van coöperatieve werkvormen geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. 7. Doelen stellen en feedback geven We maken gebruik van de didactische aanpak doelen stellen en feedback geven en hebben hierover afspraken gemaakt. 8. Vragen/hypotheses formuleren en hypotheses testen. We maken gebruik van de didactische aanpak vragen en hypotheses formuleren en hypotheses stellen en hebben hierover afspraken gemaakt. 9. Voorkennis, activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken.

1

We maken gebruik van de didactische aanpak voorkennis, activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken en hebben hierover afspraken gemaakt. • Pedagogisch handelen en klassenmanagement refereert aan het gebruik van de leraar van manieren om het leergedrag van zijn/haar leerlingen positief te beïnvloeden, manieren waarvan de effectiviteit door middel van uitgebreid onderzoek bewezen is. Wat vooral effect heeft ligt op 4 terreinen: We hebben het gebruik van SCOL besproken, geëvalueerd en (opnieuw) vastgesteld. 1. Routines en regels in de klas. We hebben de afspraken over routines en regels geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld.

1

2. Omgaan met ongewenst gedrag. We hebben de afspraken over omgaan met ongewenst gedrag geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld.

1

3. De relatie leraar leerling. We hebben aandacht besteed aan de relatie leraar en leerling.

1

4. De mentale instelling van de leraar. We hebben aandacht besteed aan de mentale instelling van de leraar.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 10

1


Het herontwerpen van het programma slaat op de noodzaak dat de leraren het tempo en het niveau van de lesinhoud aanpassen aan het werkelijke niveau van de leerlingen, waarbij ze zowel de technieken uit didactische aanpak hanteren als algemene leerprincipes. Het kunnen toepassen van de juiste leerprincipes is hier cruciaal. We werken met groepsplannen voor taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen en hebben hierover afspraken gemaakt. 1. Bepalen van essenties.

1

We maken afspraken over het bepalen van essenties in het programma.

1

2. Structureer opdrachten. We maken afspraken over het structureren van opdrachten. 4. Complexe interactie met de leerstof.

1

We leren leerlingen werken met diverse denkstrategieën. 5. Regisseer voldoende oefenmomenten We maken afspraken over voldoende oefenmomenten.

Factoren op leerlingniveau Thuissituatie doelt op de acties die gezinnen kunnen ondernemen om het schoolsucces van hun kinderen te ondersteunen. De school kan dat bijvoorbeeld beïnvloeden door gesprekken thuis over wat er op school gebeurt te stimuleren. We communiceren met ouders over leerinhouden.

1

We hebben de afspraken over contacten met ouders over de leerhouding van leerlingen geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld.etc. We hebben de afspraken over de algemene communicatie met ouders geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. Geleerde intelligentie en achtergrondkennis refereren aan de basis van ervaringen waar leerlingen over beschikken, die incidentele kennis biedt over de onderwerpen die op school aan bod komen. Dergelijke kennis is in feite een soort academische intelligentie, die alle leerlingen kunnen aanleren als de school daarmee systematisch aan de slag gaat. Daarnaast speelt het stimuleren van de woordenschat een grote rol. Leerlingen die in een omgeving met beperkte schoolimpulsen opgroeien, worden gestimuleerd via gerichte programma`s waarbij hun levenservaringen direct toenemen.

1

1

We maken afspraken over de werkwijze bij woordenschatonderwijs. We maken gebruik van nieuwsbegrip en hebben hierover afspraken gemaakt. We maken gebruik van nieuwsrekenen en hebben hierover afspraken gemaakt. Met de motivatie van de leerlingen wordt de mate bedoeld waarin leerlingen geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die op school gepresenteerd worden, en de mate waarin ze het gevoel hebben dat ze in staat zijn om die informatie aan te leren. Ook in dit geval kan de algemene motivatie van de leerlingen verhoogd worden als er op de school systematisch aan deze zaken gewerkt wordt.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 11

1 1


We leren leerlingen hoe motivatie bij mensen werkt en hoe ze motivatie bij zichzelf kunnen beĂŻnvloeden. We maken gebruik van actief en probleemgestuurd leren en hebben hier afspraken over gemaakt.

1

We geven nakijkinstructie en maken hierover afspraken. We maken een hulpkaart t.b.v. het leerproces t.a.v. schrijven en maken afspraken over het gebruik hiervan. We hebben afspraken over netheid/verzorging geĂŤvalueerd (opnieuw) vastgesteld. We laten leerlingen zelf werkstuk-opdrachten rondom een thema bedenken en gedurende enkele weken uitwerken. Volledig gerealiseerd en afgerond Gerealiseerd, maar nog niet volledig afgerond Niet gerealiseerd of aan begonnen.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 12

1


1.Kwaliteitsbeleid Instrumentarium Beleidsvoornemens, doelstelling

We gaan op zoek naar een vervanging van de SON kwaliteitskaarten en verwachten ook op Noventa-niveau initiatieven van de CD. Alle scholen worstelen met het verjaarde SON-instrumentarium. Aan het eind van het cursusjaar willen we een keuze gemaakt hebben en een implementatietraject hebben vastgesteld.

Evaluatie en borging (product) We hebben ons georiĂŤnteerd op Integraal als “moduleâ€? van ParnasSys en op een directiestudiedag een voorlichting gehad over Integraal als kwaliteitsinstrument. We maken nu gebruik van de Kwaliteitskaarten van de PO raad en hebben in het kader van de kwaliteitszorg op CBS. De Hoekstien enkele protocollen en beleidsdocumenten vastgesteld. Op Noventa-niveau is er door de veranderingen in de CD geen concreet resultaat geboekt. Wel is voor 2012-2013 een actie gepland. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluaties We gaan Integraal en de WMK kaarten met elkaar vergelijken en volgend cursusjaar een definitieve keuze maken voor een Kwaliteitsinstrument.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 13


2.Opbrengsten Tussenopbrengsten Beleidsvoornemens, doelstelling

We willen onze streefdoelen realiseren en bij Begrijpend lezen een duidelijke vooruitgang bespeuren.

Evaluatie en borging(product) De resultaten zijn in twee documenten “Evaluatie tussenopbrengsten” geanalyseerd en vastgelegd en daarna besproken met directie, IB-er en team. Ook in het monitor gesprek zijn de toetsresultaten besproken. De toetsen Begrijpend lezen zijn twee keer afgenomen als motivatie voor leerlingen en leerkrachten. Voor de toetsen Woordenschat hebben we in april-mei een nulmeting gedaan. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluaties Volgend jaar blijven we de tussenopbrengsten monitoren en willen we ook voor Begrijpend lezen de toetsen op een (reeds vastgesteld) streefniveau hebben gebracht. Daarnaast richten we ons op het woordenschatonderwijs. We gaan aan de slag met een plan van aanpak en gaan de Woordenschattoetsen van het Cito-LVS gebruiken. Eindopbrengsten Beleidsvoornemens, doelstelling

We willen zo hoog mogelijk, maar in ieder geval boven de norm van de inspectie scoren.

Evaluatie en borging(product) De resultaten zijn geanalyseerd en vastgelegd in een document “Evaluatie eindopbrengsten” . De resultaten zijn besproken met directie, IB-er en de betreffende leerkracht(en). Ook in het monitor gesprek zijn de toetsresultaten besproken. We hebben dankzij een plan van aanpak goede resultaten behaald. We hebben ingezet op oefenen van de toetsvaardigheid, we hebben digitaal getoetst en enkele leerlingen hebben de niveautoets gemaakt. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluaties We gaan deze aanpak ook in 2012-2013 voortzetten. Hiervoor is in juli 2012 al een opzet gemaakt op groep en, waar nodig, individueel niveau. Er is voor de hele groep acht voor volgend jaar een laptop aanwezig.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 14


3.Onderwijsontwikkelingen Onderwijsleerproces 6. De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. Beleidsvoornemens, We willen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen het doelstelling leerstofaanbod verrijken. Schooljaarplan 2012-2013

Acties We implementeren het Protocol “Stiengoed”, over omgaan met hoogbegaafdheid op CBS.”De Hoekstien”.

Door wie directie

Tijdpad september

We gaan gebruik maken van het Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid.

leerkracht

2011-2012

We houden een informatieavond voor belangstellende ouders.

directie

26-9-2011

We gaan van alle leerlingen een Quickscan invullen en a.d.hv. de resultaten hiervan van enkele leerlingen een diagnostische of signaleringslijst invullen en door ouders/en of leerlingen in laten vullen.

leerkracht ouders leerling

september oktober

We vormen een groep “Toekeboekes” met meer-en hoogbegaafde leerlingen en verzorgen een aanbod voor deze specifieke doelgroep. Op maandagmiddag komt deze groep samen.

directie

2011-2012

Evaluatie en borging(proces) We houden regelmatig gesprekken met leerkrachten en leerlingen over de ervaringen. Een ouderpaar fungeert als sparringpartner voor de bevindingen met het DHH. Evaluatie en borging(product) We hebben de procedure en ervaringen besproken op enkele personeelsvergadering en nieuwe afspraken gemaakt en vastgelegd. We hebben een logboek bijgehouden van de activiteiten en gesprekken, die we met de Toekeboekes zelf hebben gehouden. We hebben een account op Acadin aangemaakt en de Toekeboekes werken hiermee.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 15


Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie We gaan conform de nieuwe afspraken het aanbod aanpassen en de verantwoordelijkheden duidelijker vastleggen. Met de ouders van de Toekeboekes willen we meer contact hebben en zo mogelijk afspraken maken en vastleggen. We maken minimaal twee (leeftijds)groepen Toekeboekes. We blijven werken met Acadin. We gaan ook dit jaar weer meedoen aan de Kangoeroe wiskunde/rekenwedstrijd. Leerlingen met een score 549 of 550 op de CITO-eindtoets doen mee met de Toptoets op kosten van de school. We gaan groepsopdrachten met de groepen Toekeboekes doen. We gaan waar mogelijk en gewenst in tweetallen werken.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 16


Onderwijsleerproces 5. De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken. 5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten Beleidsvoornemens, doelstelling

We willen de instructiekwaliteit verbeteren en diverse didactische strategieën, zoals die door Marzano e.a. worden genoemd structureel leren toepassen.

Schooljaarplan 2012-2013

Acties *Cursus “De kracht van instructie

Door wie *team Collega’s Noventa

Tijdpad *oktober

Uitwerking in de groep

team

nov-juli

Kennismaken met didactische strategieën van Marzano

directie team

febr.- mrt

Oefenen met strategieën

team

mrt-april

Evaluatie en verdere afspraken

directie team

mei-juni

Evaluatie en borging(proces) *We leggen de afspraken vast in een document Evaluatie en borging(product) *We hebben wel geoefend met enkele strategieën en de resultaten en ervaringen geëvalueerd, maar nog geen afspraken gemaakt. We vinden het vooral belangrijk deze didactische vaardigheden als “instructie-gereedschap” in onze gereedschapskoffer te hebben. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie *We gaan in de eerste helft van 2012-2013 afspraken maken.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 17


4.Personeel IPB cyclus *We hebben dit cursusjaar drie gesprekken gepland (sept.-okt, nov-dec. en april-mei) Afhankelijk van de noodzaak, maar minimaal twee keer worden de gesprekken daadwerkelijk gevoerd. Eén ervan n.a.v. een klassenbezoek en als voorbereiding, inventarisatie voor het nieuwe cursusjaar. Evaluatie en borging(product) *De betrokken leerkracht heeft een verslag gemaakt dat ter goedkeuring is aangeboden en vervolgens is vastgesteld. We zijn tot twee gesprekken gekomen. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie *We plannen voor volgend jaar in ieder geval twee keer een serie gesprekken op één dag onder schooltijd (sept.-okt en april-mei). Daarnaast worden in één week alle groepen bezocht met een kijkwijzer. (uiterlijk jan.-febr.) Formatieplan *We hebben extra geld in de begroting opgenomen voor het realiseren van een goede personele bezetting in 2012-2013 Evaluatie en borging(product) *Door wijzigingen in de CD is het formatieplan op een transparante manier opgesteld. Door een tekort in de verenigingsbegroting en de daaruit voortvloeiende opgelegde bezuinigingen is er sprake van een kleine terugloop in de personeelsformatie. Met het oog op een verwachte lichte daling van het aantal leerlingen is daarnaast gekozen voor de reservering van een klein deel van het budget voor het volgend formatieplan. (cursus 20132014) Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie *In het volgend formatieplan willen we eenzelfde personele inzet realiseren. Ziekteverzuim *We proberen proactief te zijn en bij dreigende piekbelasting “extra tijd” te regelen door één of meer lesvrije dagdelen voor leerkrachten te regelen. Daarnaast is de organisatie erop gericht dat leerkrachten zich zoveel mogelijk kunnen richten op de primaire taak: het lesgeven en begeleiden van de kinderen. Evaluatie en borging(product) *We hebben daadwerkelijk voor alle leerkrachten lesvrije dagdelen kunnen realiseren en gelukkig weinig tot geen ziekteverzuim gehad. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie *We blijven het beleid zoals gevoerd voortzetten Talentmanagement en scholing *We gaan op locatie een teamscholing volgen “De kracht van instructie” en twee leerkrachten gaan de cursus “Met sprongen vooruit 1-2” doen. Daarnaast gaan leerkrachten deelnemen aan de kwaliteitskringen van Noventa en wordt het bezoek van symposia en voorlichtingsbijeenkomsten gestimuleerd. Evaluatie en borging(product) *De teamscholing op locatie met deelnemers van enkele andere scholen van Noventa was

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 18


een succes. Dat geldt ook voor de andere activiteiten in de planning. De cursus “Met sprongen vooruit” werd als zeer positief ervaren. Eén leerkracht heeft mobiliteit aangevraagd en is vertrokken. Daardoor heeft maar één leerkracht de cursus gevolgd. Over de kwaliteitskringen was men wisselend enthousiast. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie *In 2012-2013 gaan ook weer leerkrachten diverse opleidingen en cursussen volgen en deelnemen aan de kwaliteitskringen van Noventa.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 19


5.Financiën Meerjarenbegroting *We werken al jaren met een meerjarenbegroting. Jaarbegroting *Er is een sluitende begroting gemaakt. Evaluatie en borging(product) * In januari is een bezuinigingsoperatie gestart om een tekort op de verenigingsbegroting te verkleinen. Het betreft vooral een bezuiniging op personeelskosten. Er is dit jaar “nieuwe zonwering” via een begrotingswijziging als investering opgenomen. (2011) Enkele geplande investeringen (o.a. taalmethode) zijn een jaar uitgesteld. (zie begroting 2012) Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie *In september-oktober wordt een nieuwe begroting opgesteld met daarin opgenomen enkele “uitgestelde” investeringen.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 20


6.Ouders Ouderbetrokkenheid Beleidsvoornemens, doelstelling

*We willen vaker en directer contact met ouders realiseren bij bijzondere omstandigheden. We willen ouders informeren via informatiebrochures.

Evaluatie en borging(product) *We hebben de resultaten op een personeelsvergadering geëvalueerd en de afspraken bevestigd. Er is een informatiefolder “Opbrengstgericht werken” geproduceerd, uitgegeven en op de website geplaatst. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie *De nieuwe afspraken worden vastgelegd in een document Afspraken oudercontacten.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 21


7.Huisvesting Meerjaren Onderhouds Planning Beleidsvoornemens, doelstelling

*We werken met de MOP. De toiletvloeren zijn in overleg met OBM als “achterstallige afwerking� van de verbouwing in 2007 geseald. De jaarlijkse onderhoudszaken (rode map) zijn besproken en worden in overleg door OBM en directie uitgevoerd door bedrijven en/of vrijwilligers.

Evaluatie en borging(product) *De resultaten van de acties worden gecontroleerd door OBM en vastgelegd in de volgende rapportage Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie *Pas na de volgende bespreking met OBM zo nodig weer actie.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 22


8.Imago PR - Beeldvorming Beleidsvoornemens, doelstelling

*Noventa laat voor alle scholen en folder ontwerpen en produceren. We willen een open communicatie over ons doen en laten, via ouders, positieve beeldvorming genereren als PR. We houden voor het eerst een “pake-beppe dag”.

Evaluatie en borging(product) *Hoewel we zelf niet erg onder de indruk waren van de folder, hebben we in maart, vlak voor de open dagen de folder ontvangen en bij de BSO en peuterspeelzaal verspreid. We krijgen veel positieve reacties en hebben veel bezoekers op de website. Het aantal bezoekers op de “pake-beppe dei” was groot en de reacties waren heel positief. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie *We continueren ons beleid gericht op een positieve uitstraling via websites en ouders. Ook de “pake-beppe dei” wordt volgend jaar of het jaar erop herhaald.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 23


9.Verantwoording gemeentelijke subsidies Activiteiten systeembegeleiding Beleidsvoornemens, doelstelling

*We hebben op schoolniveau geen specifiek beroep gedaan op de bekostiging van de systeemactiviteiten door de gemeente Achtkarspelen. Of we zijn ons er niet van bewust. Afspraken hierover zijn gemaakt op CD niveau(?)

Evaluatie en borging(product) * Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie *

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 24


10.Slot *We hebben door de wijzigingen op het niveau van de Centrale directie een redelijk turbulent jaar gehad. Uiteindelijk heeft het wel tot veel duidelijkheid, transparantie en nieuw elan geleid, vooral bij de direct betrokkenen. Ook het onderzoek naar een mogelijke fusie met Kollumerland nam een prominente plaats in, al was er op schoolniveau niet erg veel van te merken. Het inspectiebezoek in januari heeft ons op een positieve manier een spiegel voorgehouden en hebben we de punten weer even op de i gezet. We hebben vanuit dit bezoek ook weer nieuwe uitdagingen ontdekt. De opbrengsten laten nog steeds een positieve ontwikkeling zien, met naast de tussenopbrengsten als positieve uitschieter de hoge score op de Cito-eindtoets. Het team ontwikkelt zich nog steeds op een goede manier en de samenwerking is ontspannen en coöperatief. Er is sprake van een goede werksfeer. De contacten met de ouders zijn voor het overgrote deel constructief en positief. Er is op een positieve manier sprake van ouderparticipatie op diverse gebieden, zowel formeel (MR-Schoolraad) als informeel (contactouders-decoratieouderswebsiteouders-klusouders-voorleesouders-spelletjesouders enz.) We hebben ook dit jaar weer goede stagiaires van de Friese Poort gehad. Zij geven aan veel geleerd te hebben en de leerkrachten ervaren de stagiaires als een zeer welkome “extra handen in de klas”. De tussentijds ingestroomde Lio-stagiaire is helaas, buiten onze schuld” ook weer tussentijds uitgestroomd. Al met al toch weer een jaar waarop we met een goed gevoel kunnen terugzien.

Schooljaarplan/verslag 2011-2012 - CBS.De Hoekstien 25

Schooljaarplan-verslag CBS De Hoekstien 2011-2012  

Schooljaarplan-verslag CBS De Hoekstien 2011-2012

Schooljaarplan-verslag CBS De Hoekstien 2011-2012  

Schooljaarplan-verslag CBS De Hoekstien 2011-2012

Advertisement