Page 1

Schooljaarplan/ -jaarverslag

2012-2013

CBS. De Hoekstien Badlaan 39 9231 AZ Surhuisterveen 0512-361900 hoekstien@noventa.nl


INHOUDSOPGAVE Verantwoording ..................................................................................................................................... 3 Voorwoord .............................................................................................................................................. 4 Kenmerken waaraan ons schooljaarplan voldoet ............................................................................ 5 Hoe komt het Schooljaarplan tot stand? ........................................................................................ 6 De inhoud, de evaluatie en het bijstellen van het Schooljaarplan ............................................. 6 Beleidsvoornemens / schoolontwikkeling 2011 – 2015 .................................................................. 7 1.Kwaliteitsbeleid ................................................................................................................................ 13 Instrumentarium ..................................................................................................... 13 2.Opbrengsten ..................................................................................................................................... 14 Tussenopbrengsten ................................................................................................ 14 Eindopbrengsten ..................................................................................................... 14 3.Onderwijsontwikkelingen ............................................................................................................... 15 Onderwijsleerproces ........................................................................................................................ 15 *We willen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen het leerstofaanbod structureel verrijken. ............................................................................................ 15 Onderwijsleerproces ........................................................................................................................ 16 *We willen de instructiekwaliteit verbeteren en diverse didactische strategieën, zoals die door Marzano e.a. worden genoemd structureel toepassen. ................................................................................................................. 16 Opbrengsten ....................................................................................................................................... 17 *We willen het woordenschatonderwijs als bouwsteen van het begrijpend lezen structureel verbeteren via een plan van aanpak ................................... 17 Zorg en begeleiding .......................................................................................................................... 18 *We willen de extra zorg die leerlingen nodig hebben zeer scherp analyseren en omschrijven in handelingen (zodat de inspectie helemaal tevreden is) .............................................................................................................. 18 4.Personeel ........................................................................................................................................... 19 IPB cyclus ................................................................................................................. 19 Formatieplan ............................................................................................................ 19 Ziekteverzuim ......................................................................................................... 19 Talentmanagement en scholing ............................................................................20 5.Financiën ............................................................................................................................................ 21 Meerjarenbegroting ............................................................................................... 21 Jaarbegroting .......................................................................................................... 21 6.Ouders ...............................................................................................................................................22 Ouderbetrokkenheid ..............................................................................................22 7.Huisvesting .......................................................................................................................................23 Meerjaren Onderhouds Planning .........................................................................23 8.Imago .................................................................................................................................................24 PR - Beeldvorming ...................................................................................................24 9.Verantwoording gemeentelijke subsidies ..................................................................................25 Activiteiten systeembegeleiding .........................................................................25 10.Slot ...................................................................................................................................................26

2

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


Verantwoording Dit model is ontwikkeld op basis van het vastgestelde format voor “omgaan met managementrapportage”. Daarin is bepaald op welke onderdelen management rapportage plaatsvindt richting de algemene directie. In onze kwaliteitszorg zijn schooljaarplan en schooljaarverslag onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld. In 2012 is binnen het directeurenoverleg vastgesteld hoe beide documenten vorm krijgen. Er is vanuit het oogpunt van efficiëntie gekozen voor een format, waarbij schooljaarplan en schooljaarverslag in één document zijn samengebracht. Zowel het Schooljaarplan als het Schooljaarverslag worden uiterlijk in de eerste schoolweek van het cursusjaar aangeleverd. Indien mogelijk eerder. Dit format biedt een handvat aan de schooldirecteur om efficiënt en overzichtelijk een aantal belangrijke zaken te verantwoorden. De verantwoording geldt zowel op school niveau richting team en medezeggenschapsraad als op bovenschools niveau richting algemene directie.

3

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


Voorwoord Gewenste kwaliteit, Wij willen op onze school kinderen helpen hun talenten zoveel mogelijk te ontwikkelen. We accepteren dat niet iedereen dezelfde talenten heeft, misschien zelfs wel niet dat iedereen even veel talenten heeft. Maar we vinden dat je de talenten die je hebt moet ontwikkelen en moet laten zien wat je kunt. Om dat te verwezenlijken zijn volgens ons de volgende zaken essentieel: Om optimaal te functioneren is het van groot belang dat leerlingen met plezier naar school gaan. Naast het aanbrengen van vaardigheden en kennis vinden we ook het ontwikkelen van sociale competenties van groot belang. Het hanteren van verschillende instrumenten (toetsen, observaties etc.) om de vorderingen en prestaties in beeld te brengen, zodat we kunnen inspelen op sterke en zwakke kanten van het kind. Door gebruik te maken van het zelfstandig werken, coöperatieve werkvormen, differentiatie in leerstof, instructie en verwerking komen we tegemoet aan de mogelijkheden van de leerlingen. Kinderen moeten zelf ook verantwoordelijkheid nemen voor hun ontwikkeling. De vakbekwaamheid en intuïtie van de leerkrachten spelen bij het leerproces een wezenlijke rol. We werken met moderne methodes en media. In het Schoolplan 2011-2015 heeft onze school de beleidsvoornemens op onderwijskundigen school organisatorisch gebied voor de komende jaren aangegeven. Het Schooljaarplan is daarvan de uitwerking voor het betreffende schooljaar. Het is concreter ingevuld dan de meerjarenplanning in het schoolplan 2011-2015. Er is sprake van een cyclisch proces. Het Schooljaarplan is een plan, dat zo duidelijk mogelijk voor alle geledingen binnen de school de plannen voor het betreffende schooljaar bevat. Deze beleidsvoornemens worden voor het betreffende jaar uitgewerkt en geconcretiseerd. Beschreven wordt wie, wat en wanneer bepaalde activiteiten worden uitgevoerd en waar de verantwoordelijkheid voor het resultaat ligt. De beleidsdoelstellingen worden operationeel en Smart beschreven. Op deze manier is ook een kwaliteitsbeoordeling mogelijk bij het uitvoeren van beleidsvoornemens. Elk schooljaar wordt het schooljaarplan na uitvoering ook op schoolniveau geëvalueerd. Deze evaluaties vormen gezamenlijk het schooljaarverslag dat dient als verantwoordingsdocument zowel op school niveau richting team en medezeggenschapsraad als op bovenschools niveau richting algemene directie. Na evaluatie kan het nodig en of wenselijk zijn de meerjarenplanning van beleidsvoornemens aan te passen / bij te stellen. De vastgelegde beleidsvoornemens in het Schoolplan 2011-2015 blijven echter de basis voor het werken aan de kwaliteitsverbetering van onderwijs en organisatie. Evaluatie en heroriëntatie van de visie/missie zal vooraan in de planning staan voorafgaand aan de nieuwe schoolplanperiode.

4

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


Kenmerken waaraan ons schooljaarplan voldoet Bij het formuleren van de doelstellingen gaan wij uit van het zogenaamde �SMART principe". De beleidsvoornemens zijn Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Bij de omschrijving van uit te voeren beleidsvoornemens wordt gelet op: Specifiek Geeft een nauwkeurige beschrijving van het na te streven eindresultaat. De beschrijving is zodanig dat bij de eindevaluatie een kwaliteitsbeoordeling mogelijk is. Er moet met andere woorden een nauwkeurig resultaat beschreven worden. Meetbaar Uit de beschrijving blijkt hoe het na te streven resultaat vast te stellen en te meten is. Acceptabel De beschreven beleidsvoornemens zijn door alle betrokkenen geaccepteerd. Het is belangrijk om te werken aan een zo groot mogelijk draagvlak bij alle teamleden. Zij zijn per slot van rekening verantwoordelijk voor de uitvoering. Realistisch Er is bij het voorgenomen beleid rekening gehouden met de specifieke omstandigheden van de school. Verliest men de realiteit uit het oog, dan gelooft men niet meer in de haalbaarheid van de plannen. Tijdgebonden Er wordt aangegeven is op welk moment een en ander gerealiseerd is. Dit betekent dat voor ieder beleidsvoornemen een planning gemaakt is van de uit te voeren werkzaamheden en activiteiten. Het toepassen van deze kenmerken bij de beschrijving en uitvoering van beleidsvoornemens is een goed instrument om de kwaliteit van het proces en van het eindresultaat te bewaken. Door op deze wijze te werken geeft onze school verder vorm aan een intern systeem van kwaliteitszorg. Het is voor de schoolleiding tevens een verantwoordingsdocument naar inspectie, bovenschools management en ouders / verzorgers.

5

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


Hoe komt het Schooljaarplan tot stand? De schooldirectie neemt het initiatief voor het opstellen van het jaarlijkse schooljaarplan. Het beleidsdocument is de jaarlijkse uitwerking van de meerjarenplanning van beleidsvoornemens op onderwijskundig en school organisatorisch gebied. De schoolleiding is verantwoordelijk voor de onderlinge afstemming van de verschillende plannen op het gebied van personeel, middelen en planning. De schooldirectie zorgt daarnaast voor de kwaliteitsbewaking. Het toezien op de hantering van het “SMART”-principe bij de formulering van doelstellingen en de uitvoering van beleidsvoornemens is daarbij erg belangrijk. In het kader van de afspraken, die te maken hebben met de onderwijskundige ontwikkeling vindt ook afstemming plaats met de schoolbegeleidingsdienst over het opstellen van de jaarlijkse begeleidingsafspraak. Tevens zal de schoolleiding een relatie leggen tussen de voorgenomen ontwikkelingen, de nascholing en het opstellen van de persoonlijke ontwikkelingsplannen van leerkrachten.

De inhoud, de evaluatie en het bijstellen van het Schooljaarplan Ten aanzien van de inhoud van het Schooljaarplan is een drietal bronnen bepalend voor de inhoud van dit beleidsdocument. Op de eerste plaats is dat natuurlijk de meerjarenplanning van beleidsvoornemens op onderwijskundig- en school organisatorisch gebied in het Schoolplan 2011-2015. Op de tweede plaats zijn er actuele ontwikkelingen, die de inhoud kunnen beïnvloeden. Dit kunnen maatregelen zijn van de overheid, maar ook bijvoorbeeld het uitvoeren van afspraken uit het samenwerkingsverband "Weer Samen Naar School" en Passend Onderwijs. Op de derde plaats zijn er de resultaten/conclusies uit de zelfevaluatie van ons onderwijs en de schoolorganisatie (o.a. ouder-, leerlingen- en medewerkers enquête, Inspectiebezoek en het Schooljaarplan van het vorige schooljaar), De zelfevaluatie van ons onderwijs en de schoolorganisatie vindt plaats in diverse personeelsvergaderingen, die zijn opgenomen in het vergaderrooster voor elk schooljaar. De borging vindt plaats via afspraken, die worden opgenomen in de notulen van de betreffende vergadering en/of in diverse protocollen, beleidsdocumenten en of afspraken die zijn opgenomen in de afspraken-map op de centrale server en/of in de groepsmappen.

6

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


Een haalbaar en gedegen programma betreft de mate waarin een school kan ‘garanderen’ dat bepaalde onderwerpen onderwezen zullen worden, ongeacht welke leraar welk vak geeft aan welke klas. Bovendien is het lesplan uitvoerbaar in die zin dat de leraren voldoende lestijd tot hun beschikking krijgen om de lesinhoud op een adequate manier te onderwijzen. We hebben bepaald welke basisvaardigheden en leerstof voor alle leerlingen zeer belangrijk is en welke aanvullend is We hebben in de leerstof keuzen gemaakt, zodat de basisstof binnen de beschikbare tijd te behandelen is. We hebben de uitgangspunten voor het bepalen van het aanbod voor de kleuters geëvalueerd en vastgesteld. We hebben de referentiekaders taal en rekenen verkend en geïmplementeerd. We hebben de urenroostertabel geëvalueerd en vastgesteld.

* * * 1 1

We hebben afspraken t.a.v. de F-lijn bij rekenen vastgesteld. We organiseren onderwijs aan meer- en hoogbegaafden structureel.

*

We hebben de methode voor creatieve vakken geëvalueerd, zo nodig een nieuwe aangeschaft en geïmplementeerd. We hebben de methode voor techniek geëvalueerd en geïmplementeerd.

*

We hebben de methode voor taal geëvalueerd en zo nodig een nieuwe aangeschaft en geïmplementeerd.

*

We hebben de methode voor Engels geëvalueerd en geïmplementeerd. Op een school die voor uitdagende doelen & effectieve feedback zorgt, wordt gebruik gemaakt van een beoordelingssysteem waarbij elke leerling tenminste één keer in de negen weken feedback krijgt over specifieke doelen, kennis of vaardigheden. Bovendien gebruikt de school de gegevens die door dit systeem gegenereerd worden om zowel specifieke prestatiedoelstellingen voor de school, als specifieke leerdoelstellingen voor de individuele leerlingen te bepalen. Deze doelstellingen voor de gehele school en voor de individuele leerlingen vormen de criteria waarmee vastgesteld wordt hoe efficiënt de school is wat betreft het verbeteren van de academische prestaties van de leerlingen. We hebben voor alle leerlingen op school uitdagende doelen opgesteld. We hebben de afspraken over het portfolio geëvalueerd en bijgesteld. We hebben bij ons op school tussen de leraren afspraken gemaakt over hoe we gericht specifiek feedback geven aan leerlingen We ontwikkelen de coachingvaardigheden van de leerkrachten.

7

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien

2014-2015

2013-2014

2012-2013

Factoren op schoolniveau

2011-2012

Beleidsvoornemens / schoolontwikkeling 2011 – 2015


We hebben afspraken gemaakt over coachinggesprekken met leerlingen. We hebben het gebruik van het formulier voor het opbrengstgericht werken geëvalueerd en bijgesteld. We hebben een plan van aanpak voor de oefentoetsen van de Citotoetsen gemaakt. We hebben de schoolstreefdoelen geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.

1

We hebben de tussenopbrengsten geëvalueerd.

1

We hebben de eindopbrengsten geëvalueerd.

1

We hebben de opbrengsten van de methodetoetsen geëvalueerd. We hebben de resultaten van de leerlingen in het vervolgonderwijs geëvalueerd.

1

We hebben het gebruik van de LVS toetsen (woordenschat?) geëvalueerd en bijgesteld. Betrokkenheid van ouders en gemeenschap refereert aan structuren die gebruikt worden om ouders en leden van de gemeenschap te betrekken bij zowel het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen, als bij de dagelijkse gang van zaken op de school.

1 1

We hebben ouders waar mogelijk opvoedingstips en training om de communicatie met hun kinderen over school te verbeteren gegeven. We hebben afspraken over communicatie met ouders geëvalueerd en vastgesteld.

1

We hebben afspraken over hulp van ouders geëvalueerd en vastgesteld.

1

We hebben de afspraken met schoolraad-mr en contactouders geëvalueerd en bijgesteld.

1

We hebben enkele informatieavonden voor ouders georganiseerd.

1

We hebben waar nodig en mogelijk instructie-avonden voor ouders georganiseerd.

1

We hebben de ouderparticipatie geëvalueerd en bijgesteld.

1

We hebben ouders ingeschakeld bij het onderwijs. We hebben de noodzaak/wenselijkheid van een cursus communiceren met ouders vastgesteld en eventueel gevolgd.

1

Een veilige, ordelijke omgeving betreft de schoolregels en procedures die orde en een gevoel van veiligheid creëren voor zowel de leerlingen als de leraren. We hebben de schoolregels geëvalueerd en (opnieuw) vastgesteld.

1

We hebben de klasseregels geëvalueerd en (opnieuw) vastgesteld.

1

We hebben het gebruik van SCOL geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. We hebben het beleid van mobieltjes geëvalueerd en (opnieuw) vastgesteld.

8

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


Collegialiteit en professionaliteit houden in dat er een uitgebreid programma voor professionele ontwikkeling is dat de leraren aanmoedigt om met adequate steun binnen hun praktijk nieuwe onderwijsstrategieën uit te proberen. Ook betekent het dat er sprake is van een organisatie die leraren in de gelegenheid stelt om een bijdrage te leveren aan het nemen van belangrijke beleidsbeslissingen. We hebben de resultaten van de web-survey "Beeld van een school" besproken. We hebben afspraken over de inzet van Lio-stagiaires geëvalueerd en (opnieuw) vastgesteld. We hebben afspraken over de inzet ROC-stagiaires geëvalueerd en (opnieuw) vastgesteld. We hebben vergaderafspraken geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. We hebben afspraken over de interne communicatie geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. We hebben afspraken over collegiale consultatie geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld.

1 1 1 1

We hebben afspraken over klassenconsultaties door de directie geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. We hebben afspraken over klassenconsultaties door de IB-er geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. We stimuleren de scholing op teamniveau en hebben hierover afspraken gemaakt.

1

We stimuleren scholing op individueel niveau en hebben hierover afspraken gemaakt.

1

We hebben een rekenspecialist aangesteld en hebben hierover afspraken gemaakt. We hebben een taalspecialist aangesteld en hebben hierover afspraken gemaakt. We hebben afspraken over het leren van en met elkaar geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld.

Factoren op leraarniveau Didactische aanpak refereert aan het gebruik van onderwijstechnieken waarvan een grondige onderzoeksbasis de effectiviteit heeft bewezen. Een efficiënte leraar beschikt niet alleen over een uitgebreid repertoire aan dergelijke strategieën, maar kan ook moeiteloos bepalen welke strategieën het best gebruikt kunnen worden in combinatie met bepaalde leerlingen of bepaalde lesonderwerpen. Leerkrachten maken bij het voorbereiden van hun lessen gebruik van een lesmodel, waarmee gericht kan worden gekozen welke didactische strategie hij/zij in wil zetten om de lesdoel(en) te bereiken. We gebruiken model doordachte instructie in alle groepen. 1. Identificeren van overeenkomsten en verschillen We maken gebruik van de didactische aanpak identificeren van overeenkomsten en verschillen en hebben hierover afspraken gemaakt.

9

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


2. Samenvatten en notities maken We maken gebruik van de didactische aanpak samenvatten en notities maken en hebben hierover afspraken gemaakt. 3. Inspanningen bevestigen en erkenning geven. We maken gebruik van de didactische aanpak inspanningen bevestigen en erkenning geven en hebben hierover afspraken gemaakt. 4. Huiswerk en oefening We hebben afspraken over huiswerk geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld.

1

5. Non-verbale representatie We maken gebruik van de didactische aanpak non-verbale representatie en hebben hierover afspraken gemaakt.

*

1

*

1

6. Coöperatief leren. We hebben afspraken over het gebruik van coöperatieve werkvormen geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. 7. Doelen stellen en feedback geven We maken gebruik van de didactische aanpak doelen stellen en feedback geven en hebben hierover afspraken gemaakt. 8. Vragen/hypotheses formuleren en hypotheses testen. We maken gebruik van de didactische aanpak vragen en hypotheses formuleren en hypotheses stellen en hebben hierover afspraken gemaakt. 9. Voorkennis, activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken. We maken gebruik van de didactische aanpak voorkennis, activeren met vragen, aanwijzingen en kapstokken en hebben hierover afspraken gemaakt. • Pedagogisch handelen en klassenmanagement refereert aan het gebruik van de leraar van manieren om het leergedrag van zijn/haar leerlingen positief te beïnvloeden, manieren waarvan de effectiviteit door middel van uitgebreid onderzoek bewezen is. Wat vooral effect heeft ligt op 4 terreinen: We hebben het gebruik van SCOL besproken, geëvalueerd en (opnieuw) vastgesteld. 1. Routines en regels in de klas. We hebben de afspraken over routines en regels geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld.

1

2. Omgaan met ongewenst gedrag. We hebben de afspraken over omgaan met ongewenst gedrag geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld.

1

3. De relatie leraar leerling. We hebben aandacht besteed aan de relatie leraar en leerling.

1

4. De mentale instelling van de leraar. We hebben aandacht besteed aan de mentale instelling van de leraar.

10

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien

1


Het herontwerpen van het programma slaat op de noodzaak dat de leraren het tempo en het niveau van de lesinhoud aanpassen aan het werkelijke niveau van de leerlingen, waarbij ze zowel de technieken uit didactische aanpak hanteren als algemene leerprincipes. Het kunnen toepassen van de juiste leerprincipes is hier cruciaal. We werken met groepsplannen voor taal, spelling, technisch lezen, begrijpend lezen en rekenen en hebben hierover afspraken gemaakt. 1. Bepalen van essenties. We maken afspraken over het bepalen van essenties in het programma.

1

*

1

*

1

*

1

2. Structureer opdrachten. We maken afspraken over het structureren van opdrachten. 4. Complexe interactie met de leerstof. We leren leerlingen werken met diverse denkstrategieën. 5. Regisseer voldoende oefenmomenten We maken afspraken over voldoende oefenmomenten.

Factoren op leerlingniveau Thuissituatie doelt op de acties die gezinnen kunnen ondernemen om het schoolsucces van hun kinderen te ondersteunen. De school kan dat bijvoorbeeld beïnvloeden door gesprekken thuis over wat er op school gebeurt te stimuleren. We communiceren met ouders over leerinhouden. We hebben de afspraken over contacten met ouders over de leerhouding van leerlingen geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld.etc. We hebben de afspraken over de algemene communicatie met ouders geëvalueerd (opnieuw) vastgesteld. Geleerde intelligentie en achtergrondkennis refereren aan de basis van ervaringen waar leerlingen over beschikken, die incidentele kennis biedt over de onderwerpen die op school aan bod komen. Dergelijke kennis is in feite een soort academische intelligentie, die alle leerlingen kunnen aanleren als de school daarmee systematisch aan de slag gaat. Daarnaast speelt het stimuleren van de woordenschat een grote rol. Leerlingen die in een omgeving met beperkte schoolimpulsen opgroeien, worden gestimuleerd via gerichte programma`s waarbij hun levenservaringen direct toenemen.

1

*

1

*

1

*

1

We maken afspraken over de werkwijze bij woordenschatonderwijs. We maken gebruik van nieuwsbegrip en hebben hierover afspraken gemaakt. We maken gebruik van nieuwsrekenen en hebben hierover afspraken gemaakt. Met de motivatie van de leerlingen wordt de mate bedoeld waarin leerlingen geïnteresseerd zijn in de onderwerpen die op school gepresenteerd worden, en de mate waarin ze het gevoel hebben dat ze in staat zijn om die informatie aan te leren. Ook in dit geval kan de algemene motivatie van de leerlingen verhoogd worden als er op de school systematisch aan deze zaken gewerkt wordt.

11

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


We leren leerlingen hoe motivatie bij mensen werkt en hoe ze motivatie bij zichzelf kunnen beĂŻnvloeden. We maken gebruik van actief en probleemgestuurd leren en hebben hier afspraken over gemaakt.

*

1

*

1

We geven nakijkinstructie en maken hierover afspraken. We maken een hulpkaart t.b.v. het leerproces t.a.v. schrijven en maken afspraken over het gebruik hiervan. We hebben afspraken over netheid/verzorging geĂŤvalueerd (opnieuw) vastgesteld. We laten leerlingen zelf werkstuk-opdrachten rondom een thema bedenken en gedurende enkele weken uitwerken. Volledig gerealiseerd en afgerond Gerealiseerd, maar nog niet volledig afgerond Niet gerealiseerd of aan begonnen.

Als het onderwerp nog niet volledig is afgerond in 2012-2013 is deze opnieuw toegevoegd (*) aan de planning van 2013-2014

12

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


1.Kwaliteitsbeleid Instrumentarium Beleidsvoornemens, doelstelling

We gaan op zoek naar een vervanging van de SON kwaliteitskaarten en verwachten dit jaar voor 1 januari een keuze gemaakt te hebben en een implementatietraject te hebben vastgesteld voor het nieuwe instrumentarium. Alle scholen worstelen met de verjaarde SON-kwaliteitskaarten. Voorlopig maken we gebruik van kwaliteitskaarten van de PO-raad voor diverse onderdelen en als er aanleiding is tot verdere analyse van een domein gebruiken we de scans van de WMK.

Evaluatie en borging (product) De kaders van de kwaliteitszorg zijn beschreven in het beleidsdocument Kwaliteitszorg op Noventa-niveau. We hebben ervoor gekozen om gebruik te gaan maken van het WMK-PO als instrument voor die kwaliteitszorg. De afspraak is gemaakt om jaarlijks twee domeinen op verenigingsniveau samen met alle scholen van de vereniging uit te gaan werken. In ĂŠĂŠn bijeenkomst voor de zomervakantie is het er een instructiemoment voor het werken met het instrument geweest. Scholen kunnen daarnaast zelf jaarlijks domeinen kiezen passend bij hun schoolontwikkeling, waarmee ze aan de slag willen gaan op schoolniveau. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluaties In het cursusjaar 2013-2014 gaan we na een startbijeenkomst in september, in oktober en maart via twee cursusbijeenkomsten o.l.v. Albertus de Jong van Bureau Meesterschap ons verder verdiepen en bekwamen in het werken met dit kwaliteitsinstrument.

13

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


2.Opbrengsten Tussenopbrengsten Beleidsvoornemens, doelstelling

We willen onze streefdoelen realiseren en bij Begrijpend lezen een verdere vooruitgang bespeuren. We gaan nog scherper zijn in het bepalen van de juiste toets voor iedere leerling.

Evaluatie en borging(product) De resultaten van Begrijpend lezen verbeteren wel, vooral in de groepen 4 en 5, maar we hebben de streefdoelen nog niet gehaald. Gemiddelde vaardigheidsgroei bij de M-toetsen van de groepen respectievelijk 12,1 en 11,9) In de groepen 6 is er geen groei en 7 is er wel verbetering, maar veel minder. (gemiddelde vaardigheidsgroei 2,7 ) We beseffen dat echte vooruitgang ook tijd gaat kosten. * Vervolgacties naar aanleiding van de evaluaties We blijven onverminderd inzetten op vaardigheidsgroei. Eindopbrengsten Beleidsvoornemens, doelstelling

We willen zo hoog mogelijk, maar in ieder geval boven de norm van de inspectie scoren. We gaan de Cito-eindtoets weer digitaal maken.

Evaluatie en borging(product) De resultaten zijn geanalyseerd en vastgelegd in een document “Evaluatie eindopbrengsten� . De resultaten zijn besproken met directie, IB-er en de betreffende leerkracht(en). Ook in het monitor gesprek zijn de toetsresultaten besproken. We hebben dankzij een plan van aanpak goede resultaten behaald. We hebben ingezet op oefenen van de toetsvaardigheid, we hebben digitaal getoetst en enkele leerlingen hebben de niveautoets gemaakt. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluaties Ook voor het seizoen 2013-2014 wordt weer een plan van aanpak gemaakt.

14

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


3.Onderwijsontwikkelingen Onderwijsleerproces 6. De leraren stemmen aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 6.1 De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. Beleidsvoornemens, *We willen voor meer- en hoogbegaafde leerlingen het doelstelling leerstofaanbod structureel verrijken. Schooljaarplan 2012-2013

Acties We houden een contactavond voor ouders van “Toekeboekes” en willen hun verwachtingen en ideeën vastleggen t.a.v. het onderwijs aan hun kinderen.

Door wie directie ouders

Tijdpad september

We handhaven/vormen een groep “Toekeboekes” met meer-en hoogbegaafde leerlingen en verzorgen een aanbod voor deze specifieke doelgroep. Op maandagmiddag komt deze groep samen.

directie team leerkracht leerlingen

sept-juni

We willen definitief afspraken maken en vastleggen t.a.v. vorm en inhoud van het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.

directie

mei-juni

Evaluatie en borging(proces) We houden regelmatig gesprekken met leerkrachten en leerlingen over de ervaringen. Een ouderpaar fungeert als sparringpartner voor de bevindingen met het DHH. Evaluatie en borging(product) We zijn duidelijk nog steeds in ontwikkeling op dit gebied. Leerlingen zijn beter gemotiveerd, maar “haken” bij weerstand snel af. Het werk wordt vaak nog als extra en vrijblijvend gezien. Leerlingen geven in een evaluatie aan dat ze graag nog meer variatie in werkvormen en aanbod willen en dat ze het ook leuk vinden om samen dingen te doen. Volgens hun eigen inschatting is hun plichtsbesef en doorzettingsvermogen wel gegroeid. We hebben er voor gekozen om de ouders nog niet te betrekken omdat we eerst ook zelf een duidelijk beeld willen hebben van wat we willen en wat we in de organisatie aankunnen. Als team zien we al wel wat goed en niet goed gaat en we gaan op de laatste personeelsvergadering afspraken maken gemaakt voor 2013-2014 Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie

15

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


In het cursusjaar 2013-2014 gaan we de, al voor 2012-2013 geplande, ouderavond houden en gaat een leerkracht een cursus t.a.v. hoogbegaafdheid volgen. Zo mogelijk op locatie met collega’s uit Noventa. We gaan onze werkwijze aanpassen n.a.v. de evaluatie van de kinderen, de begeleider en de leerkrachten.

Onderwijsleerproces 5. De leraren leggen duidelijk uit, organiseren de onderwijsactiviteit efficiënt en houden de leerlingen taakbetrokken. 5.3 De leerlingen zijn actief betrokken bij de onderwijsactiviteiten Beleidsvoornemens, doelstelling

*We willen de instructiekwaliteit verbeteren en diverse didactische strategieën, zoals die door Marzano e.a. worden genoemd structureel toepassen.

Schooljaarplan 2012-2013

Acties Verder oefenen met de didactische strategieën van Marzano

Door wie *team

Tijdpad * okt –dec.

Afspraken maken over het structureel toepassen van de didactische strategieën van Marzano

directie team

jan- febr.

Evaluatie en verdere afspraken schriftelijk vastleggen.

directie

febr.- mrt

Evaluatie en borging(proces) *We leggen de afspraken vast in een document Evaluatie en borging(product) We hebben geoefend met de didactische strategieën. Eerst steeds strategie voor strategie en daarna voor iedere leerkracht naar keuze. We hebben afgesproken deze strategieën regelmatig te gaan gebruiken omdat ze bewezen effectief zijn. Omdat de strategieën nog niet bij alle leerkrachten tot de basisgereedschappen behoren wachten we nog even met het definitief vastleggen van afspraken hierover. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie *Evaluatie en schriftelijk vastleggen van de afspraken in een document volgt begin volgend jaar

16

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


Opbrengsten 1. De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie verwacht mag worden. 1.1.1 De taalresultaten van de leerlingen aan het eind van de basisschool liggen ten minste op het niveau dat op grond van kenmerken van de leerlingen mag worden verwacht. Beleidsvoornemens, *We willen het woordenschatonderwijs als bouwsteen van doelstelling het begrijpend lezen structureel verbeteren via een plan van aanpak Schooljaarplan 2012-2013

Acties

Door wie

Tijdpad

*We hebben de CITO Woordenschattoets aangeschaft en hebben een nulmeting gedaan.

*directie team

*apr. 2012

We formuleren een voorstel voor de aanpak van het woordenschatonderwijs en verstrekken informatie aan het team

directie en IB-er

mei –juni

We hebben uitgangspunten voor het woordenschat onderwijs vastgesteld.

directie team

juli

We hebben afspraken over de uitwerking hiervan vastgelegd. (plan van aanpak)

directie team

sept-okt

We voeren een tussenevaluatie uit op proces en product.

directie team

jan-febr.

We passen waar nodig de werkwijze aan of sturen bij.

directie team

febr.-mrt

We evalueren proces en product

directie team

juni-juli

Evaluatie en borging(proces) *We hebben een “Plan van aanpak voor woordenschat” gemaakt en het “Plan van aanpak voor het begrijpend lezen” bijgesteld. Evaluatie en borging(product) Dit beleidsvoornemen is volgens plan uitgevoerd. Plan van aanpak is vastgesteld en alle groepen hebben extra aandacht gelegd op woordenschatonderwijs. De resultaten hiervan zijn vooral in de laagste groepen al heel duidelijk ook in toetsen zichtbaar. Omdat de woordenschat van kinderen sneller groeit naarmate de woordenschat groter is verwachten we dat volgend jaar ook duidelijk in de toetsresultaten terug te zien. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie Aandacht voor woordenschat binnen taalonderwijs blijft. (ook door nieuwe methode)

17

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


Zorg en begeleiding 8. De leerlingen die dat nodig blijken te hebben, krijgen extra zorg. 8.2 Op basis van een analyse van de verzamelde gegevens bepaalt de school de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. Beleidsvoornemens, *We willen de extra zorg die leerlingen nodig hebben zeer doelstelling scherp analyseren en omschrijven in handelingen (zodat de inspectie helemaal tevreden is) Schooljaarplan 2012-2013

Acties *Analyse methode en lvs toetsen

Door wie Tijdpad lkr *okt- nov.

Overleg

lkr. ib-er

nov - dec.

Afspreken hoe we de manier waarop we komen tot de keuze van de aanpak omschrijven en waar we dat doen.

team ib-er directie

dec.

Evaluatie en borging(proces) *We leggen de afspraken vast in een beleidsdocument. Evaluatie en borging(product) We hebben de analyse van de methode toetsen wel verbeterd, maar zijn nog niet tevreden. Ook vinden we het lastig waar we wat te administreren. We hebben besloten ten aanzien van beide punten, kwaliteit van analyse en plaats van administreren externe hulp in roepen d.m.v. scholing. T.a.v. de analyses van de LVS toetsen gebruiken we naar tevredenheid een eigen format. De IB-er heeft zitting in een werkgroepje om te komen tot een format voor de vereniging Noventa. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie We gaan in 2013-2014 de cursus “Leerkrachten leren Analyseren� volgen. Als er een verenigingsformat wordt afgesproken gaan we dat hanteren.

18

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


4.Personeel IPB cyclus *We hebben dit cursusjaar drie gespreksdagen gepland (sept.-okt, nov-dec. en april-mei) Afhankelijk van de noodzaak, maar minimaal twee keer worden de gesprekken daadwerkelijk gevoerd. Eén ervan n.a.v. een klassenbezoek en als voorbereiding, inventarisatie voor het nieuwe cursusjaar. Evaluatie en borging(product) Er zijn voldoende gesprekken gevoerd, maar niet zo structureel als misschien wel zou moeten volgens de (oude) afspraken in de gesprekkencyclus van Noventa. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie De planning van de gesprekken zal volgend jaar strakker gevolgd worden. Formatieplan *We hebben extra geld in de begroting opgenomen voor het realiseren van een goede personele bezetting in 2013-2014. We streven naar minimaal eenzelfde personele bezetting als dit jaar, waardoor in ieder geval zes basisgroepen gevormd kunnen worden. Evaluatie en borging(product) Dankzij de inzet en flexibiliteit van de leerkrachten hebben we de groepen op een adequate manier kunnen bemensen. We zitten nu echter wel tegen de rand van het haalbare aan. We moeten door een bezuinigingsopdracht in 2013-2014 toch terug informatie. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie Ook dit jaar moeten we weer roeien met de riemen die we hebben. Gelukkig kunnen we door extra inzet van de faciliteiten via de “bovenschoolse taken” van de directeur toch nog net zes groepen vormen. Ziekteverzuim *We proberen proactief te zijn en bij dreigende piekbelasting “extra tijd” te regelen door één of meer lesvrije dagdelen voor leerkrachten te regelen. Daarnaast is de organisatie erop gericht dat leerkrachten zich zoveel mogelijk kunnen richten op de primaire taak: het lesgeven en begeleiden van de kinderen. We nemen als directies van Noventa deel aan de PO-actief subsidietraject van het vervangingsfonds incl. scholing van directie en een werkbelevingsonderzoek incl. vrijwillige individuele begeleiding van leerkrachten. Evaluatie en borging(product) Gelukkig hebben we geen langdurige ziekte gehad. Het verzuimbeleid is wel verbeterd, maar de cursus was niet of nauwelijks van toegevoegde waarde. Extra inzet was niet of nauwelijks mogelijk, maar de flexibiliteit van het team heeft ervoor gezorgd dat de werkdruk (net) hanteerbaar bleef. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie We gaan in 2013-2014 weer proberen proactief te kunnen zijn. Ook verwachten we dankzij het 5-gelijke dagen model effectiever te kunnen werken en daardoor meer rust te creëren.

19

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


Talentmanagement en scholing *We gaan op locatie een teamscholing volgen “Portfolio-gesprekken met kinderen”. Twee leerkrachten gaan de cursus “Met sprongen vooruit 1-2” doen. Eén leerkracht gaat de opleiding voor Taal coördinator volgen en alvast deelnemen aan de kwaliteitskring TACO . We gaan een nieuwe IB-er opleiden die mogelijk t.z.t. de huidige IB-er eerst gedeeltelijk en daarna geheel kan vervangen. Deze IB-er gaat zich scholen via modules van de opleiding IB-er. De huidige IB-er gaat via een scan en intervisiebijeenkomsten van de LBib proberen duidelijk zicht te krijgen op haar ontwikkelpunten. Daarnaast gaan leerkrachten deelnemen aan de kwaliteitskringen van Noventa en wordt het bezoek van symposia en voorlichtingsbijeenkomsten gestimuleerd. Evaluatie en borging(product) Alle plannen zijn uitgevoerd behalve het opleiden van een nieuwe IB-er. Na een heroverweging is een andere leerkracht bereid gevonden de opleiding te gaan volgen. Daartoe is een poging ondernomen vanaf januari 2013, maar na overleg is besloten de (her)start te verleggen naar het najaar van 2013. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie De IB-er wordt vanaf de herfst van 2013 opgeleid en daarna wordt geleidelijk het proces van vervanging in werking gezet.

20

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


5.Financiën Meerjarenbegroting *We werken al jaren met een meerjarenbegroting. Hiervoor gebruiken we de begrotingssystematiek van het Onderwijs Bureau Meppel, waarbij via kwartaalrapportages monitoring van de uitgaven plaatsvindt. Jaarbegroting *Er wordt een sluitende begroting gemaakt met daarin enkele opgenomen uitgestelde investeringen. Evaluatie en borging(product) De begroting was sluitend, maar in juni 2013 is een investeringsstop binnen Noventa afgekondigd via de Notitie “Noodrem” Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie We gaan uitgestelde investeringen opnemen in de begroting van 2014

21

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


6.Ouders Ouderbetrokkenheid Beleidsvoornemens, doelstelling

* We gaan in de periode tussen herfst en kerstvakantie ouders opnieuw enquêteren over de invoering van een continurooster. We willen vaker en directer contact met ouders bij bijzondere omstandigheden blijven realiseren. Directie en leerkrachten doen dat telefonisch of via de mail als ze dat nodig vinden. We willen ouders informeren via informatiebrochures in ieder geval over de plaatsingswijzer. Wij blijven minimaal twee informatieavonden per groep organiseren. (oktober en januari)

Evaluatie en borging(product) De enquête over het continurooster is uitgevoerd. Een ruime meerderheid van de ouders (80%) heeft voor de invoering van een 5 gelijke dagen model gestemd. De contacten met ouders zijn regelmatig, efficiënt en doeltreffend gebleken. Mailcontact gaat nu via ParnasSys. De algemene informatieavonden worden goed bezocht. Een informatieavond over het omgaan met –en de gevaren van- Social Media is afgelast wegens te weinig belangstelling. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie We blijven de contacten met ouders koesteren als zeer waardevol en gaan in 2013-2014 van start met het 5 gelijke dagen model. De Ouder- (en Leerling) tevredenheidspeiling gaven geen aanleiding voor concrete acties. Beide partijen waren zeer positief over de school. T.a.v. de verkeersveiligheid volgt in volgend cursusjaar de aanleg van een zgn. “wang”, terwijl door de invoering van een 5 gelijke dagen model het aantal verkeersbewegingen wordt gehalveerd.

22

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


7.Huisvesting Meerjaren Onderhouds Planning Beleidsvoornemens, doelstelling

*We werken met de MOP. De jaarlijkse onderhoudszaken (rode map) worden besproken en in overleg tussen OBM en directie uitgevoerd door bedrijven en/of vrijwilligers.

Evaluatie en borging(product) De onderhoudszaken zijn besproken met een deskundige ouder/vrijwilliger en uitgevoerd. Waar nodig is een bedrijf ingeschakeld. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie We continueren de gevolgde werkwijze.

23

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


8.Imago PR - Beeldvorming Beleidsvoornemens, doelstelling

* We willen in een open communicatie over ons doen en laten, via ouders, positieve beeldvorming genereren als PR. We blijven de websites als medium optimaal gebruiken. We houden dit jaar of volgend jaar weer een “pake-beppe dag”. Verslagen van activiteiten staan binnen 24 uur op onze website.

Evaluatie en borging(product) De website werkt prima dankzij de inzet van een vrijwillige (oud-ouder) webmaster. We hebben een goede naam in het dorp. De “pake en beppedei” is dit jaar niet gehouden en volgt in 2013-2014 Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie We gaan een “pake- en beppe dei” organiseren in 2013-2014 en blijven letten op en werken aan een positieve uitstraling van de school.

24

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


9.Verantwoording gemeentelijke subsidies Activiteiten systeembegeleiding Beleidsvoornemens, doelstelling

*We hebben op schoolniveau via Noventa gebruik gemaakt van de bekostiging van de systeemactiviteiten door de gemeente Achtkarspelen. Afspraken hierover zijn gemaakt met de CD. Het betreft: Coachinggesprekken directie. Teamscholing (samen met andere Noventa-scholen) “Portfoliogesprekken met kinderen” Individuele scholing “Met sprongen vooruit” (2x) Individuele scholing IB-modules Individuele scholing Taalcoördinator

Evaluatie en borging(product) Behalve de cursus voor de IB, die is uitgesteld’, zijn alle cursussen/opleidingen met goed gevolg afgerond en zijn certificaten en getuigschriften behaald. Vervolgacties naar aanleiding van de evaluatie Het beleid wordt op dezelfde wijze voortgezet.

25

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien


10.Slot Het was een druk, maar mooi jaar waarin we samen met ouders en kinderen weer zijn gegroeid. Er zijn geen ernstige ongevallen en/of ziektes geweest in dit cursusjaar. Eén leerkracht kreeg een tweede kind en een leerkracht neemt aan het eind van het jaar afscheid van het onderwijs. We scoorden naar tevredenheid (boven de 8) bij de leerling, ouders en personeelstevredenheid onderzoeken. Het team kijkt uit naar de ervaringen met het 5 gelijke dagenmodel en de samenwerking met twee nieuwe collega’s in overwegend andere groepen. Deze interne mobiliteit maakt een nieuwe frisse aanpak gebaseerd op “het oude vertrouwde” mogelijk. Ook op Noventa-niveau hebben we qua samenwerking , kwaliteit en betrokkenheid een of meerdere stap(pen) vooruit gezet.

26

Schooljaarplan/verslag 2012-2013 - CBS. De Hoekstien

Schooljaarplan verslag cbs de hoekstien 2012 2013  
Schooljaarplan verslag cbs de hoekstien 2012 2013  
Advertisement