Ceredigion Art Trail 2014

Page 1

Taith Celf

ceredigion Art Trail

Guide to Artists and Makers Arweiniad i Artistiaid a Gwneuthurwyr Open Studios 16 - 31 August 2014 Exhibitions 1 - 31 August 2014 Events all year round Stiwdios agored 16 – 31 Awst 2014 Arddangosfeydd 1 – 31 Awst 2014 Digwyddiadau ar hyd y flwyddyn

ceredigionarttrail.org.uk


Open Studios & Group Exhibitions Stiwdios Agored & Arddangosfeydd Grŵp 1 Celf Cletwr 2 Llandre Artists 3 Jon Evans 4 Ag Cain hands on stuff 5 Datalog 6 Marion Smith-Jones 7 Greenweeds 8 Averil Rees (nee Clifford) 9 Ceredigion Art Society 10 Kim James-Williams 11 Gallery 7 Trinity Place 12 Susan Lee 13 Mary Lloyd Jones 14 Richard Brown 15 Aislinn Knight 16 Rachel O’Dwyer 17 Ceredigion Craft Makers 18 Michael Laxton 19 Barbara Matthews 20 Grant Smaldon 21 Stephanie Mansell 22 Izzy Standbridge 23 Valériane Leblond 24 Printers in the Sticks 25 Beate Christina Shallcross 26 ClareBella Textile Designs 27 Gwenllian Beynon 28 Patti Keane 29 Suzanne Lanchbury 30 Karen’s Quilts

Taster Exhibitions Arddangosfeydd Cynnig Blas A B C D E F G H I

Welsh Black, Bow Street MG’s Cafe, Aberystwyth Gas Gallery, Aberystwyth (Trail Hub) Nanteos Mansion, nr Aberystwyth The Talbot, Tregaron Aberaeron Tourist Information Centre Llanerchaeron (National Trust) The Black Lion, New Quay Da Mhile Distillery, nr Ffostrasol

31 Beudy Bontnewydd 32 Sue Forey Fibre Art 33 Alison Lochhead 34 Tim Strang 35 Celf Canolbarth Cymru / Mid Wales Art 36 Ali Smith Art 37 Oliver Gaiger 38 Sue Powell, Pebbles in the Sand 39 Stephen Florence 40 Sheila Evans-Pritchard 41 Emily O’Reilly 42 Lil Tudor-Craig 43 Claire Ward 44 Pennant Art 45 Seld 46 Fantasy Candles @ Karob 47 Ieuan Lewis 48 Steph Kerby 49 Penny Samociuk 50 Ben Dearnley 51 Rebecca de Winter 52 Peter Jackman Photography 53 Ann Kelly 54 Andie Clay SWA 55 Roadscapes 56 Matthew Douglas 57 Cassie Gray 58 Wendy Earle 59 Waunifor End-of-Summer Exhibition 60 Andrew Francis


www.ceredigionarttrail.org.uk


Arbennig! Prin a Chain! Unigryw! Rhyfeddol! Aros i gael ei ddarganfod! Nid gormodiaith yw dweud bod y geiriau hyn yn disgrifio cyfoeth y gwaith celf a chrefft sydd i’w ganfod pan fyddwch yn archwilio cefn gwlad ac arfordir heb eu difetha Taith Celf Ceredigion yn ystod mis Awst. Cynigia’r Daith gyfle i gyfarfod ag artistiaid a gwneuthurwyr, dysgu’n uniongyrchol am eu gwaith a’u technegau ac efallai prynu o law’r artist. Bydd pedwar deg naw artist yn agor eu drysau o 16 i 31 Awst, ynghyd ag un ar ddeg Arddangosfa Grŵp. Yn ogystal, mae wyth Arddangosfa Cynnig Blas ac Arddangosfa Ganolog y Daith (yn yr Oriel Nwy, Aberystwyth) ar agor trwy fis Awst. Rhestrir yr artistiaid a’r gwneuthurwyr yn ddaearyddol o’r gogledd i’r de, felly edrychwch drwy’r mapiau, cyfeiriadur yr artistiaid a chalendr o ddyddiadau agor y stiwdios er mwyn cynllunio’ch llwybr eich hun. Ar ddiwedd yr arweiniad hwn, byddwch yn gweld y calendr, yr artistiaid wedi’u rhestru yn ôl math o gyfrwng a rhestr o ddigwyddiadau a gweithdai celf.

Gellir dod o hyd i’r wybodaeth ddiweddaraf a map rhyngweithiol yn www.ceredigionarttrail.org.uk

Special! Rare and Fine! Unique! Amazing! Waiting to be discovered! With no exaggeration these words describe the wealth of arts and crafts to be found when you explore the unspoiled countryside and coast on the Ceredigion Art Trail this August. The Trail offers the opportunity to meet artists and makers, to learn first hand about their work and techniques and perhaps to buy direct from the artist. Forty-nine artists will open their studios from 16th to 31st August, together with eleven Group Exhibitions. In addition, there are eight Taster Exhibitions and the Trail Hub Exhibition (at the Gas Gallery, Aberystwyth) which are open throughout August. The artists and makers are listed geographically from north to south, so please look through the maps, artist directory and calendar of studio opening dates to plan your own route. At the end of the guide you will find the calendar, artists listed by type of media and a listing of arts events and workshops.

The latest information and an interactive map can be found at www.ceredigionarttrail.org.uk

Trail Hub Exhibition / Arddangosfa Ganolog y Daith (C) The Gas Gallery, Park Avenue, Aberystwyth, SY23 1PB will have a large exhibition featuring work from the Trail artists. It will be manned by Trail artists who are happy to offer valuable advice and local knowledge to help the visitor explore the Trail. Open August 1st to 31st. (C) Bydd gan yr Oriel Nwy, Coedlan y Parc, Aberystwyth, SY23 1PB arddangosfa fawr yn cynnwys gwaith artistiaid y Daith. Fe’i rheolir gan artistiaid y Daith sy’n hapus i gynnig cyngor gwerthfawr a gwybodaeth leol i helpu’r ymwelydd i archwilio’r Daith. Ar agor o 1 i 31 Awst.

celfceredigionart.org


Taster Exhibitions / Arddangosfeydd Cynnig Blas Cynhelir arddangosfeydd cynnig blas mewn amryw leoliadau diddorol ac mae ynddynt arddangosfa o waith artistiaid lleol y Daith. Fe’u nodir ar fap y daith gyda’r llythrennau A -I. Mae pob un ar agor o 1 i 31 Awst ac eithrio Llanerchaeron sydd ar agor o 16-27 Awst.

Tasters are held in a variety of interesting venues and have an exhibition of work from local Trail artists. They are marked on the trail map with the letters A - I. They are all open August 1-31st except Llanerchaeron which is open August 16-27th.

(F) Aberaeron Tourist Information Centre, Quay Parade, Aberaeron (A) Welsh Black Inn, Bow Street SY24 5AT on A487 www.thewelshblackinn.co.uk

(G) Stable Block, Llanerchaeron Mansion, National Trust, nr Aberaeron off A482 (B) MG’s Cafe 6 Chalybeate St, Aberystwyth SY23 1HS www.mgscafebar.com

(H) Black Lion Inn, Glanmor Terrace, New Quay SA45 9PT www.blacklionnewquay.co.uk (D) Nanteos Mansion Hotel, SY23 4LU, 2 miles south of Aberystwyth www.nanteos.com

(E) Y Talbot Inn, The Square, Tregaron SY25 6JL www.ytalbot.com

(I) Da Mhile Distillery, SA44 5JY off A486 nr Ffostrasol. Mon-Fri, weekends by appointment. Follow signs for Teifi Farmhouse Cheese www.damhile.co.ukOpen Studios and Group Exhibitions Stiwdios Agored a Arddangosfeydd Grŵp

www.ceredigionarttrail.org.uk Key / Allwedd Disabled Access There may be restrictions with access

Mynediad i’r Anabl Gall fod cyfyngu ar fynediad

Toilet Facilities There may be restrictions with access

Cyflysterau Tai Bach Gall fod cyfyngu ar fynediad

Refreshments Light refreshments may be available

Lluniaeth Efallai y bydd lluniaeth ysgafn ar gael

Dogs Welcome

Croeso i Gŵn


1

Celf Cletwr Paintings Peintiadau Siop Cynfelyn, Tre’rddol,Machynlleth SY20 8PN 07984 631 949 shelagh.enviroart@virgin.net

We are a newly formed group of 5 female artists exhibiting together. The work is varied. It includes acrylic, watercolours, pen and ink and collage. Rydym yn grŵp newydd gael ein ffurfio o 5 merch sy’n arlunwyr yn arddangos gyda’n gilydd. Mae’r gwaith yn amrywiol gan gynnwys acrylig, dyfrlliw, pen ac inc a gludwaith. Ann Soloman My special interest is in pen and wash but I enjoy most arts and crafts. Mae fy nghefndir mewn celf fotanegol a dyfrlliw yw fy hoff gyfrwng. Rydw i’n defnyddio cynnwys amrywiol. Flic Eden I paint pictures in acrylic of people and places. My travels influence my work. Peintiaf luniau o bobl a lleoedd mewn acrylig. Mae fy nheithiau’n dylanwadu ar fy ngwaith. Juliet Regan My background is Botanical art and my favourite media is watercolour. I use a variety of subject matter. Mae fy nghefndir mewn celf fotanegol a dyfrlliw yw fy hoff gyfrwng. Rydw i’n defnyddio cynnwys amrywiol.

Shelagh Hourahane I am interested in individual elements or details in landscape and in found objects that seem to have a story to tell or which relate to a particular place. Mae gennyf ddiddordeb mewn elfennau unigol neu fanylion mewn tirlun ac mewn gwrthrychau a ganfuwyd yr ymddengys bod ganddynt stori i’w hadrodd neu sy’n ymwneud â lle penodol. Jane Burnham My interest is in painting people and how people interact, both with each other and with their environment. Mae fy niddordeb mewn peintio pobl a sut mae pobl yn rhyngweithio, gyda’i gilydd a chyda’u hamgylchedd.

Directions: In Siop Cynfelyn in Tre’rddol on the A487, 9 miles from Aberystwyth and Machynlleth. On bus route T2 and X28, parking available. Siop Cynfelyn is a community project run partly by volunteers. Its focus is on locally produced Welsh produce where possible. The café sells excellent home made food and a variety of coffees and teas. Open/Agor: August 16th - 31st. From 10am - 5pm Tuesday to Sunday; 10am - 1pm on Monday.


2

Llandre Artists Painting and Photography Peintio a Ffotograffiaeth Llandre Church, Llandre SY24 5BZ 01970 820 314 rogerhaggar@llandre.org.uk

www.philjonesphotography.com www.sarahjjones.com www.orielwynmel.co.uk

The work of five artists with close links to the heritage and wildlife of Llandre and the surrounding countryside. Gwaith pimp artist a chanddynt gysylltiadau agos â threftadaeth a bywyd gwyllt Llandre a’r cefn gwlad o’i amgylch Directions: On A487 Aberystwyth - Machynlleth, take B4353 to Borth. In Llandre, turn left at playing field, pass over level crossing to Llandre 300 yards ahead. Take time to enjoy the Woodland Poetry Path & Churchyard Heritage Trail Open/Agor: Open each day from 16th to 31st August, from 10.00am to 5.30pm


Jon Evans

3

Ag Cain ... hands on stuff

4

Sculpture Cerflunwaith

Handmade Wooden Mirror Frames Fframiau Drych o Bren

Hen Ysgol yr Eglwys, Bontgoch, Talybont SY24 5PD

Tresilian, Cross Street, Bow Street, Aberystwyth SY24 5BB

01970 832 220 info@peaceofmined.co.uk

01970 828 933 agcain.com@virgin.net

Welsh artist and craftsman Jon creates inspirational hand carved sculptures and mind-blowing illustrations inspired by nature, mythology, Celtic art and the inner world.

Handmade mirror frames from reclaimed and leftover timber. Hand-decorated, sometimes lettered, and aged to create a non-new finish. Mirror glass included.

Mae’r artist a’r crefftwr o Gymru’n creu cerfluniau ysbrydoledig wedi’u naddu â llaw a darluniau syfrdanol wedi’u hysbrydoli gan natur, mytholeg, celf Geltaidd a’r byd mewnol.

Fframiau drych wedi’u creu â llaw o goed wedi’u hadfer a dros ben. Wedi’u haddurno â llaw, eu llythrennu weithiau a’u haeddfedu i greu gorffeniad hŷn yr olwg. Cynhwysir gwydr y drych. www.agcain.com

www.peaceofmined.co.uk Directions: In Bontgoch, take the turning opposite the village notice board. We are 200 yards up the road on the left, directly opposite the church.

Directions: Head north from Aberystwyth on main A487 trunk road to Bow Street. Continue through village, passing Spar shop, and turn right into Cross Street. Tresilian is the first property on the right.

Open/Agor: August 16 17 23 24 25 30 31 from 10:00am to 5:30pm

Open/Agor: Every day 16th - 31st August, from 10:30am to 6pm


Datalog

5

Marion Smith-Jones

Site Specific Penodol i’r Safle

Painting, Drawing, Embroidery Peintio, Darlunio, Brodwaith

Multiple Locations, Please See Website

26 Rhoshendre, Waunfawr, Aberystwyth SY23 3PT

6

07410 985 268 davidmoss45@gmail.com

Datalog involves the deployment of sensors in different locations around Wales, each box comes with a set of instructions for the passing traveler. The data collected will be used to create a set of prints. Mae Datalog yn golygu defnyddio synwyryddion mewn gwahanol fannau o gwmpas Cymru. Daw pob blwch â set o gyfarwyddiadau i’r teithiwr sy’n bwrw heibio. Wedyn, bydd y data a gasglwyd yn cael ei ddefnyddio i greu set o brintiau.

Large collection of decades of paintings, sketches, embroideries in a welcoming studio. Small garden with drift-wood sculptures. Home made cake. Casgliad mawr o ddegawdau o beintiadau, brasluniau, brodwaith mewn stiwdio groesawgar. Gardd fach gyda cherfluniau o froc môr. Cacennau cartref.

Directions: Please visit website for details of installations: http://davidmossartist. weebly.com/

Directions: Near CK’s (NISA) Supermarket. 1st bungalow on the right as you enter Rhoshendre.

Open/Agor: Every day from 16th - 31st August, all hours

Open/Agor: August 16 17 18 22 23 24 25 26 11:00am to 5:00pm


peace of

mined Visit us on the Art Trail at

Jon Evans Open Studio

Hand carved slate signs, plaques, memorials & more... info@peaceofmined.co.uk | (01970) 832220

www.peaceofmined.co.uk


Greenweeds

7

Averil Rees (née Clifford)

8

Textiles Tecstilau

Paintings Peintiadau

Unit 7, Creative Units, Aberystwyth Arts Centre, Penglais, Aberystwyth SY23 3GL

17 Parc Craig Glais, Queens Road, Aberystwyth SY23 2HQ

01970 623 303 info@greenweeds.co.uk

07919 593 405 paintingsforall@yahoo.co.uk

Home accessories, hats and other wearables using wool from UK farmed flocks and other carefully sourced textiles, coloured using plants from a Welsh garden.

I specialise in landscapes and seascapes with original paintings, greetings cards and some colour reproductions of my work.

Gan ddefnyddio gwlân o breiddiau wedi’u ffermio yn y DU, rwy’n creu ategolion i’r cartref a chyfwisgoedd. Mae’r technegau’n cynnwys ffeltio, llifo gyda phlanhigion a phwytho. greenweeds.co.uk oneearthtextiles.co.uk Directions: Park at the Aberystwyth Arts Centre. Walk towards the main entrance then take the right hand path in front of the building up hill to the ‘silver’ pods at the top of the hill. Turn right to number 7. Open/Agor: August 16 17 22 24 25 29 30 31 10am to 4pm; at the Talybont Show on August 23

Rwy’n arbenigo mewn tirluniau a morluniau gyda pheintiadau gwreiddiol, cardiau cyfarch a rhai atgynyrchiadau lliw o’m gwaith. www.averilcliffordrees.com Directions: In Aberystwyth near Promenade, towards Constitution Hill and Cliff Railway, behind the Glengower Hotel. Some disabled parking is available and a drop-off point in front of residence/ studio gallery. Other street parking may be available. Open/Agor: August 16 17 23 24 30 31 11.00am to 4.30pm other times by appointment


Ceredigion Art Society / Cymdeithas Gelf Ceredigion Summer Exhibition Arddangosfa Haf Arad Goch Bath Street Aberystwyth SY23 2NN 01974 272 700 / 01970 617 998 c.hughes16@btinternet.com

Ceredigion Art Society was originally formed by Hywel Harries in 1963 and has played a major part in the cultural life of the area for over 50 yrs. As a society members enjoy monthly meetings with talks and demonstrations by well known and developing artists, membership further allows the opportunity to exhibit as a group twice a year. We meet on the last Friday of the month at 7.30pm.in St Annes Church Hall, Penparcau, Aberystwyth. It is for anyone who practices or has an interest in art. You would be most welcome to join us. Exhibiting members: Averil Rees, Margaret Worrall, Hilary Smith, Robert Hughes, Paul Harries

9


Ffurfiwyd Cymdeithas Gelf Ceredigion yn wreiddiol gan Hywel Harries ym 1963 ac mae wedi chwarae rhan fawr ym mywyd diwylliannol yr ardal ers dros 50 o flynyddoedd. Fel cymdeithas, mae’r aelodau’n mwynhau cyfarfodydd misol gyda sgyrsiau ac arddangosiadau gan artistiaid adnabyddus ac sy’n datblygu, mae aelodaeth yn rhoi cyfle i arddangos fel grŵp ddwywaith y flwyddyn. Rydym yn cyfarfod ar ddydd Gwener olaf y mis am 7.30pm yn Neuadd Eglwys y Santes Anne, Penparcau, Aberystwyth. Mae ar gyfer unrhyw un sy’n ymarfer neu sydd â diddordeb mewn celf. Mae croeso mawr i chi ymuno â ni. Aelodau sy’n arddangos: Averil Rees, Margaret Worrall, Hilary Smith, Robert Hughes, Paul Harries

Directions: From Aberystwyth Tourist Information Centre. Facing the sea, turn immediately right down Bath Street. Arad Goch is 50yds on right, opposite Commodore Cinema, with car parking adjacent. Open/Agor: August 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 from 9am to 5pm


Kim James-Williams

10

Drawing, Painting Darlunio, Peintio Ultracomida Delicatessen and Restaurant, 31 Pier Street, Aberystwyth SY23 2LN 07974 028 610 kimjameswilliams@gmail.com

Ink and paint drawings of sublime stuff. Exhibition in Ultracomida Delicatessen everyday. Pop-up gallery 18 South Marine Terrace, Aberystwyth on August 31st. Darluniau inc a phaent o bethau arddunol. Mae arddangosfa yn yr Ultracomida Delicatessen bob dydd. Bydd oriel wib yn 18 Y Ro Fawr, Aberystwyth ar 31 Awst. www.kimjameswilliams.co.uk

Directions: Ultracomida is a fantastic place to eat and enjoy art on Pier Street (near the prom and pier). For my ‘pop-up exhibition’ at 18 South Marine Terrace, follow the prom until you reach the terrace just before the harbour. Look out for signs! Open/Agor: Every day from 16th - 31st August: Mon: 10am to 6pm, Tues to Sat: 10am to 9pm, Sun: 12pm to 5pm


Gallery 7 Trinity Place

11

Painting, Photography, Printing Peintio, Ffotograffiaeth, Printio 7 Trinity Place Aberystwyth SY23 1LT 01970 617 974 hilary.smith3@btopenworld.com

An inspiring diverse range of different styles and media including modern and traditional art, photography and printing. A group of friends and fellow artists meeting together to show their work. Artists Taking Part: Andrew Chambers, Eileen Bakewell, Hilary Smith, Jenny Fell, Margaret Worrall and Sarah Wardlaw. Ystod amrywiol ysbrydoledig o wahanol steiliau a chyfryngau gan gynnwys celf fodern a thraddodiadol, ffotograffiaeth a phrintio. Artistiaid sy’n cymryd rhan: Grŵp o ffrindiau a chyd-artistiaid sy’n cwrdd â’i gilydd i ddangos eu gwaith. Andrew Chambers, Eileen Bakewell, Hilary Smith, Jenny Fell, Margaret Worrall a Sarah Wardlaw.

Directions: Near the centre of Aberystwyth opposite Holy Trinity Church.

Open/Agor: August 16 17 23 24 25 from 10am to 5pm


Susan Lee

12

Collage, Mixed Media, Textiles Gludwaith a Chyfryngau Cymysg, Tecstilau SAPARITO, 26 Chalybeate Street, Aberystwyth SY23 1HX 07814 385 275 hareinthemoon@yahoo.co.uk

My work is about places I have visited both here and abroad and I try and evoke the moods and dreams these memories have inspired. Mae fy ngwaith yn ymwneud â lleoedd rydw i wedi ymweld â nhw fan hyn a thramor ac rwy’n ceisio dwyn i gof y nawsiau a’r breuddwydion y mae’r atgofion hyn wedi’u hysbrydoli. hareinthemoon.weebly.com

Directions: I have my work on display at a cafe called SAPARITO which is situated towards the end of Chalybeate Street towards the roundabout on the left handside if you are walking away from the town. Open/Agor: From 16th - 31st August except Mondays. Times: Thurs, Fri, Sat: 10am to 9pm; Sun: 12pm to 3pm; Tues, Weds: 10am - 5pm


Mary Lloyd Jones

13

Richard Brown

14

Painter Peintwraig

Sculpture, Mixed Media Cerflunwaith, Cyfryngau Cymysg

Gas Gallery, Park Avenue, Aberystwyth SY23 1PB

Gas Gallery, Park Avenue, Aberystwyth SY23 1PB

01970 639 253 mary.lloydjones1@btinternet.com

07884 266 926 rbsc2000@hotmail.com

A native of Ceredigion. Six decades have been spent responding in paint to the geology,history,weather,light and folk memory of particular places in Ceredigion.

Award winning multi-disciplined artist, mainly sculpture, frequently stone. Often humorous always beautiful, work covers a wide variety of topics from the purely aesthetic to ...

Brodor o Geredigion. Treuliwyd chwe degawd yn ymateb mewn paent i ddaeareg, hanes, tywydd, golau a chof y werin o fannau penodol yng Ngheredigion. marylloydjones.co.uk

Artist amlddisgyblaethol arobryn, yn bennaf mewn cerflunwaith, carreg yn aml iawn. Yn aml yn ddigrif, yn hardd bob amser, mae’r gwaith yn cwmpasu amrywiaeth eang o bynciau o’r esthetig pur i... www.celfceredigionart.org nationalartandcraft.com/artist.php?ArtistID=52

Directions: Adjacent to pedestrian crossing at town end of Park Avenue, Aberystwyth.

Open/Agor: Monday - Saturday from 16th - 31st August, 11am to 5pm


Aislinn Knight

15

Rachel O’Dwyer

16

Painting, Print, Digital Collage, Film Peintio, Gludwaith Digidol, Gwneud Printiau a Ffilm

Sculpture, Assemblage Cerflunwaith, Cydosodiadau

07511 911 127 aislinnknight@hotmail.com

07460 229 303 rachel_odwyer@hotmail.co.uk

Most mornings after coffee I go into my studio, I can’t help myself....I just do. I paint, experiment with digital collage, printmaking and film.

I always have a sketchbook with me and I’m constantly drawing and sometimes the drawings develop into more in-depth ideas, detailed images and assemblages.

Rwy’n mynd i’m stiwdio bron bob bore ar ôl cael coffi, rwy’n methu peidio â gwneud… mae’n rhaid. Rwy’n peintio, yn arbrofi gyda gwneud printiau gludwaith digidol a ffilm.

Mae gennyf lyfr brasluniau yn fy llaw drwy’r amser ac rwy’n darlunio drwy’r amser ac weithiau mae’r darluniau’n datblygu’n syniadau manylach, yn ddelweddau manwl ac yn gydosodiadau

myweb.tiscali.co.uk/aislinnknight

11 Maesyrafon, Aberystwyth SY23 1PL

badpanda22.wordpress.com facebook.com/rachel-owdwyer-artist

Directions: 11 Maesyrafon, Aberystwyth SY23 1PL (shared venue) Park Avenue, opposite The Co-op turn into car park for Aberystwyth Town Football Club. House is on right hand side 100 yards from entrance. Open/Agor: August 16 17 23 24 25 from 10am to 2pm


Ceredigion Craft Makers

17

Range of Mediums by Members Ystod o Gyfryngau gan Aelodau August 17 - 23: Guildhall, Cardigan SA43 1JL August 24 - 31: Village Hall, Capel Seion SY23 4ED 01970 624 425 info@ccmcrafts.co.uk

Ceredigion Craft Makers are a co-operative of artists, designer makers and craftspeople who live and work in Ceredigion. CCM will be hosting two exhibitions for the trail: August 17-23 Guildhall Cardigan and August 24-31 Village Hall Capel Seion. Our members work with Wood, Metal, Textiles, Ceramics as well as Paintings and Jewellery. Visit our website for a full list of members and their work. Cydweithfa o artistiaid, gwneuthurwyr dyluniadau a chrefftwyr sy’n byw ac yn gweithio yng Ngheredigion yw Ceredigion Craft Makers. Bydd CCM yn cynnal dwy arddangosfa ar gyfer y daith: 17-23 Awst Guildhall Aberteifi a 24-31 Awst Neuadd Bentref Capel Seion. Mae ein haelodau’n gweithio gyda Phren, Metel, Tecstilau, Cerameg yn ogystal â Pheintiadau a Gemwaith. Ewch i’n gwefan i gael rhestr lawn o’r aelodau a’u gwaith. www.ccmcrafts.co.uk Facebook Page: Ceredigion Craft Makers Directions: Cardigan: centre of town. Capel Seion: 4 miles from Aberystwyth on the A4120 road towards Devil’s Bridge situated in the middle of the village on the right hand side coming from Aberystwyth direction Open/Agor: Cardigan: August 17 1pm - 5pm , 18- 23 from 10am to 5pm. Capel Seion: August 24 - 31 10am - 5pm


Michael Laxton

18

Painting Peintio Rheidol Studio/Hafod y Glyn, Cwmrheidol SY23 3NB

Barbara Matthews

19

Painting, Mixed Media, Shallow Space Sculpture / Peintio, Cyfryngau Cymysg, Cerflunwaith Gofod Bas

01970 881 054 mjlaxton@hotmail.co.uk

Bwlch Yr Adar, Trisant, Nr. Devils Bridge SY23 4RH 01974 282 605 blm@talktalk.net

Recent work is driven by the waterfalls, woods, hills and fields of the Rheidol Valley. Other paintings stem from the drama of the Irish Sea.

Fascination with the post-industrial landscapes of Mid and North Wales, led me to an exploration of the interrelations between line, colour, shade, texture, and symbolism.

Caiff gwaith diweddar ei gymell gan raeadrau, coedwigoedd, bryniau a chaeau Cwm Rheidol. Deillia peintiadau eraill o ddrama Môr Iwerddon.

Arweiniodd fy niddordeb mewn tirluniau ôl-ddiwydiannol Canolbarth a Gogledd Cymru at archwilio’r gydberthynas rhwng llinell, lliw, cysgod, arlliw, gwead a symbolaeth. barbaralmatthews.co.uk

Directions: From Aberystwyth take A44 [Llangurig] to Capel Bangor 5 miles. Turn right, signed Cwmrheidol/Hydro Scheme 5 miles. Pass reservoir and Power station and continue 1 mile to House and Studio on left opposite river.

Directions: From Aberystwyth, take the A487 south. Travel on the A4120 towards Devil’s Bridge for about 10 miles. Turn right onto the single track road signposted Trisant, drive for about a mile. Once at Trisant, we are the 2nd house on the left. Surrounded by beech hedges, with a double garage on the opposite side of the road.

Open/Agor: August 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 from 11am to 6pm

Open/Agor: August 16 17 18 19 22 23 24 26 from 10am to 5pm


Open Studios and Group Exhibitions Stiwdios agored a Arddangosfeydd grĹľp www.ceredigionarttrail.org.uk


SHOP, HOME DELIVERY AND WHOLESALE POP IN AND SEE US THE ORGANIC FRESH FOOD COMPANY UNIT 23, LAMPETER INDUSTRIAL ESTATE TREGARON ROAD, LAMPETER WALES SA48 8LT GIVE US A RING 01570 424405

ORDER ONLINE WWW.ORGANICFRESHFOODCOMPANY.CO.UK EMAIL US ENQUIRES@ORGANICFRESHFOODCOMPANY.CO.UK FIND US ON FACEBOOK @ORGANICLAMPETER

ABERAE RON ABERYS TWYTH

A482

TRE GAR ON

Stocked full of fantastic fresh produce, our shop offers the best that we can find. Working closely with farmers and growers, we stock a wide range of organic fruit and veg, meat, dairy, cheese, bread, wholefoods and ingredients. Sourcing locally where we can, and further afield where necessary and when tempted, we are comitted to encouraging more good food in West Wales.

ST PETER’S CHURCH A475 D AEN R PONTF AN CARDIG LAMPETER

UNIVERSITY OF WALES TRINITY ST DAVIDS


Grant Smaldon

20

Stephanie Mansell

Painting Peintio

Painting Peintio

The Painting Studio, Canolafan, Llanafan, Aberystwyth SY23 4AY

Brynamlwg, Llangwyryfon SY23 4EX

01974 261 279 g_smaldon@yahoo.com

Large abstract and semi-abstract oil paintings plus many preparatory multimedia works. Peintiadau olew haniaethol mawr a lled haniaethol a sawl gwaith amlgyfrwng paratoadol.

21

01974 241 095 dwmansell@hotmail.co.uk

Stephanie’s artwork is a reflection of the pleasure she gains from creating images of Wales, its inhabitants and landscapes, in its many moods. Mae gwaith celf Stephanie’n adlewyrchiad o’r pleser mae’n ei chael o greu delweddau o Gymru, ei thrigolion a’i thirluniau, mewn sawl naws.

Directions: 125yds south of Llanafan church, turn left into car park. Studio in first outbuilding on right.

Directions: From Aberystwyth go south on A487 to Llanfarian. Turn left on A485 signposted to Tregaron. In 1.5 miles turn right on B4576. Continue approximately 3.5 miles and Brynamlwg is on the left after the red telephone kiosk on the right.

Open/Agor: August 16 17 19 20 21 24 25 27 28 29 from 11am to 4:30pm

Open/Agor: August 16 17 18 20 22 23 24 25 27 29 30 31 from 10am to 5pm


Izzy Standbridge

22

Valériane Leblond

23

Photographic Art Celf Ffotograffig

Painting Peintio

Pengelli, Llangwyryfon SY23 4SP

Gilfach-y-Coed, Llangwyryfon SY23 4HD

01974 241 617 isabel.standbridge@gmail.com

07972 608 406 contact@valeriane-leblond.eu

Award winning photographer Izzy Standbridge offers stunning local landscape, seascape and wildlife photographs as mounted prints and canvasses, ready to take, or by order.

Paintings on wood with a hint of naïf. Inspired by Ceredigion rural landscapes, coastal villages and their people: waves, pebbles, whitewashed cottages, fishermen and housewives.

Cynigia’r ffotograffydd arobryn, Izzy Standbridge, ffotograffau tirlun, morlun a bywyd gwyllt lleol trawiadol fel printiau mewn mownt a chynfasau, yn barod i’w prynu neu ar archeb. www.westwalesbirdphotographyhide.co.uk www.flickr.com/photos/izzys-photos

Peintiadau ar bren gydag arlliw naïf. Fe’u hysbrydolir gan dirluniau gwledig Ceredigion, y pentrefi arfordirol a’u pobl: tonnau, cerrig mân, bythynnod wedi’u gwyngalchu, pysgotwyr a gwragedd tŷ. www.valeriane-leblond.eu www.facebook.com/Valeriane.Leblond.Art

Directions: From the village shop in Llangwyryfon take the turning to Trefenter. After less than half a mile Pengelli is on the right hand side. See the Art Trail website for detailed directions.

Directions: From Llangwyryfon, going towards Bethania, the house is 1/2 miles after the village in the corner on the right.

Open/Agor: Every day 16th - 31st August from 11am to 5:30pm

Open/Agor: August 16 17 23 24 25 from 10am to 5pm


Printers in the Sticks

24

Printmaking Printmaking Canolfan Edward Richard Centre, Ystrad Meurig SY25 6AA 01974 831 644 westney789@btinternet.com

We are a small group who enjoy experimenting with all kinds of printmaking – linoprints to lithographs and anything in between. We generally work freely on individual pieces, but have occasional workshops with visiting tutors to develop particular techniques – most recently, reduction lino-printing. We trust that the pleasure we take in printmaking shines through in our finished work. During the Art Trail, as well as displaying our prints in the hall, we also expect to be active in the art room showing visitors how we work and encouraging them to have a go. Rydym yn grŵp bach sy’n mwynhau arbrofi gyda phob math o ddulliau gwneud printiau printiau leino i lithograffau ac unrhyw beth rhyngddynt. At ei gilydd, gweithiwn yn rhydd ar ddarnau unigol, ond cynhaliwn weithdai achlysurol gyda thiwtoriaid ar ymweliad i ddatblygu technegau penodol - yr un mwyaf diweddar yw gostwng printiau leino. Rydym yn ffyddiog fod y pleser a gawn o wneud printiau’n disgleirio yn ein gwaith gorffenedig. Yn ystod y Daith Celf, yn ogystal ag arddangos ein printiau yn y neuadd, rydym yn rhagweld y byddwn yn weithgar yn yr ystafell gelf yn dangos i ymwelwyr sut rydym yn gweithio a’u hannog i roi cynnig arni. Current full members / Aelodau llawn ar hyn o bryd: Mandy Cowie, Sheena Duller, Cassie Gray, Aerwen Griffiths, Mary Herbert, Joyce Jones, Mary McGlynn, Marion Nixon, Claire Parsons, Rob Rhys, Cynthia Westney. Associate members / Aelodau cysylltiol: Simon Jones, Tom McGlynn, Jacky Pique. Directions: From Aberystwyth: Ystrad Meurig lies 13 miles southeast on the B4340 road to Pontrhydfendigaid. The Edward Richard building is next to the church. Access is by a footpath, viable also for wheelchair-users, which runs behind the church, accessible from the side road to Ysbyty Ystwyth. If car access to the door of the Edward Richard building is required, the main gates can be opened on request Open/Agor: August 16 17 23 24 25 30 31 from 10.30am to 5pm


Beate Christina Shallcross

25

ClareBella Textile Designs

26

Ceramics, Drawing, Painting Cerameg, Darlunio, Peintio

Textiles Tecstilau

Rhydfendigaid Vestry, Bridge Street, Pontrhydfendigaid SY25 6BH

Rhydfendigaid Vestry, Bridge Street, Pontrhydfendigaid SY25 6BH

01974 831 005 beateshallcross@gmail.com

01974 831 513 ClareBella.me@googlemail.com

On a journey in wet clay and messy paint I explore and discover myself and the world; realizing it is often simultaneously painful and hilarious.

Handcrafted occasion purses, bags and accessories created uniquely using a diverse range of textiles, vintage fabrics and silks. All pieces are hand embellished with beading and embroidered detail.

Ar daith mewn clai gwlyb a phaent, rwy’n archwilio ac yn darganfod fy hun a’r byd; gan sylweddoli’n aml ei fod yn boenus ac yn chwerthinllyd ar yr un pryd. www.beateshallcross.com Twitter: @beateshallcross Facebook: Beate Shallcross

Pyrsiau, bagiau a chyfwisgoedd achlysurol wedi’u crefftio â llaw a grëwyd mewn ffordd unigryw gan ddefnyddio ystod amrywiol o decstilau, hen ffabrigau a sidan. Mae pob darn wedi’u haddurno â llaw gyda gleiniau a brodwaith. www.facebook.com/clare.bella.585 www.etsy.com/people/ClareBellaDotMe

Directions: From Aberystwyth, take B4340 to Pontrhydfendigaid. The Vestry is on the right, 100 metres past the pavilion. Cyfarwyddiadau: Gyrrwch i mewn i Bontrhydfendigaid, mae’r festri yng nghanol y pentref yn agos i dafarn y Llew Coch. Ar y chwyth o Dregaron ac ar y dde o Aberystwyth. Open/Agor: August 16 17 23 24 25 30 31 from 10:30am to 6pm


Gwenllian Beynon

27

Patti Keane

28

Printmaking, Painting Argraffu, Peintio

Paintings, Sculpture Peintiadau, Cerflunwaith

Festri Rhydfendigaid, Capel y Methodistiaid, Stryd y Bont, Pontrhydfendigaid SY25 6BH

Rhydfendigaid Vestry, Bridge Street, Pontrhydfendigaid SY25 6BH

01974 831 404 gwenbeynon@btinternet.com

01974 831 217 patti.keane@live.co.uk

As a creative practitioner I collaborate, educate and believe in my cultural heritage and that of my ancestors.

I produce paintings for paper, walls, ceilings, theatres, plates and even once - the moon!

Fel ymarferwr creadigol, rwy’n cydweithredu, yn addysgu ac yn credu yn fy nhreftadaeth ddiwylliannol ac yn nhreftadaeth fy nghyndeidiau.

Cynhyrchaf beintiadau ar gyfer papur, waliau, nenfydau, theatrau, platiau ac unwaith, hyd yn oed i’r lleuad! www.pattikeane.com

www.facebook.com/pages/Gwenllian-BeynonCelf/277290159001779 www.facebook.com/pages/Gwenllian-BeynonGweithdau-workshops/190596997715005 Directions: From Aberystwyth, take B4340 to Pontrhydfendigaid. The Vestry is on the right, 100 metres past the pavilion. Cyfarwyddiadau: Gyrrwch i mewn i Bontrhydfendigaid, mae’r festri yng nghanol y pentref yn agos i dafarn y Llew Coch. Ar y chwyth o Dregaron ac ar y dde o Aberystwyth. Open/Agor: August 16 17 23 24 25 30 31 from 10:30am - 6pm and through appointment / a thrwy apwyntiad


Suzanne Lanchbury

29

Karen’s Quilts

Ceramics Cerameg

Patchwork and Quilting Clytwaith a Chwiltio

Rhydfendigaid Vestry, Bridge Street, Pontrhydfendigaid SY25 6BH

Pwll-y-Berllan, Llanrhystud SY23 5ED

01974 831 585 s.lanchbury@tiscali.co.uk

30

01974 272 026 karensquilts@hotmail.co.uk

Handbuilt ceramic sculptures of animals and people. Decorative and quirky creatures with a story to tell.

Quilting studio featuring a longarm quilting machine. Unique ice dyed fabrics, precut kits, fabrics and quilts for sale.

Cerfluniau cerameg wedi’u creu â llaw o anifeiliaid a phobl. Creaduriaid addurnol a gwahanol gyda stori i’w dweud.

Ceir peiriant cwiltio braich hir yn y stiwdio cwiltio. Mae ffabrigau wedi’u llifo ag iâ unigryw, pecynnau wedi’u torri ymlaen llaw, ffabrigau a chwiltiau ar werth.

www.suzannelanchbury.co.uk

www.karensquilts.co.uk www.finishmyquilt.co.uk 10% off on production of this booklet

Directions: From Aberystwyth take the B4340 to Pontrhydfendigaid. The Vestry is on the right, 100 metres past the Pavilion.

Directions: From Llanrhystud take the B4337 towards Lampeter. Drive for approx. 1 mile up a steep hill. As the hill dips, my driveway is on the right at the end of Islwyn Evans’ garage forecourt. The farmhouse is behind the garage, and my workshop door has a quilt block painted on it.

Open/Agor: August 16 17 23 24 25 30 31 10:30am to 6pm

Open/Agor: Every day 16th - 31st August from 10:30am to 4:30pmBeudy Bontnewydd Group Exhibition Arddangosfa Grŵp

Beudy Hay Loft, Ger Y Nant, Bontnewydd SY23 4JH

31

01974 251 409 iprylatt@tiscali.co.uk

Beudy Bontnewydd houses a group of artists working in very diverse disciplines. Lletya Beudy Bontnewydd grŵp o artistiaid sy’n gweithio mewn disgyblaethau amrywiol iawn.

Ros Hudis, Poet / Bardd 01974 251310 www.poetryps.com Published widely in journals, in pamphlet Terra Ignota plus full collection Tilt pub Oct 2014 . Most work here is from a poet & potter collaboration with Ian Rylatt. Phone for days ‘in’. Wedi cyhoeddi’n helaeth mewn cyfnodolion, ym mhamffled Terra Ignota a chasgliad llawn Tilt a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2014. Mae’r rhan fwyaf o’r gwaith fan hyn o gydweithrediad bardd a chrochenydd gydag Ian Rylatt. Ffoniwch i holi pa ddiwrnodau rydw i ‘mewn’.

Ian Rylatt, Potter/ Crochenydd www.rylatt.co.uk All pieces are hand thrown and constructed and fired to stoneware. In daily, except 16, 17 & 18 Mae pob darn wedi’u llunio a’u saernïo a’u tanio i wneud crochenwaith caled. I mewn bob dydd, ac eithrio 16, 17 & 18

Elinor Jolly, Painter / Peintwraig 01974 251339 elinor.jolly12@btinternet.com I paint in soft pastels, inspired by the natural beauty of my local landscape.In daily except Mondays, Wednesdays & Fridays Rwy’n peintio mewn pastelau ysgafn, a ysbrydolwyd gan harddwch naturiol fy nhirwedd leol. Rydw i mewn yn ddyddiol ac eithrio dydd Llun, dydd Mercher a dydd Gwener.

Jude Riley, Marbling / Marmori juderiley22@gmail.com Traditional and contemporary marbled designs on paper and silk, inspired by both European and Japanese marbling traditions. In daily, except Fridays. Dyluniadau marmor traddodiadol a chyfoes ar bapur a sidan, wedi’u hysbrydoli gan draddodiadau marmori Ewropeaidd a Japaneg. I mewn yn ddyddiol, ac eithrio dydd Gwener.


Pat Riley, Carved Slate / Llechi wedi’u naddu patchesriley@gmail.com Hand carved slate pendants, using mainly reclaimed welsh roofing slate. Influences include Celtic, tribal, fantasy fiction and mythology. Please phone for days ‘in’. Crogdlysau o lechi wedi’u naddu â llaw gan ddefnyddio llechi toeon Cymreig wedi’u hadfer gan mwyaf. Mae’r dylanwadau’n cynnwys Celtaidd, llwythol, ffuglen ffantasi a mytholeg. Ffoniwch i weld pa ddiwrnodau rydw i ‘mewn’.

Paula Rylatt,Kiln Formed Glass / Gwydr wedi’i Ffurfio mewn Odyn www.rylatt.co.uk Sculptural forms. Elements cut from sheet glass, then fused and slumped. In daily except Mondays & Thursdays. Ffurfiau cerfluniol. Torrir yr elfennau o ddalennau gwydr, wedyn cânt eu hymdoddi a’u slympio. I mewn bob dydd, ac eithrio dydd Llun a dydd Iau.

John Petts, Painter / Peintiwr www.johnjulianpetts.co.uk Paintings in oils, gouaches, watercolours, chalks: of seaside and countryside; Ceredigion and beyond. In daily, except Thursdays. Peintiadau mewn olew, gouaches, dyfrlliw, sialc – o lan y môr a chefn gwlad; Ceredigion a thu hwnt. I mewn yn ddyddiol ac eithrio dydd Iau

Ali Scott - Felt Artist / Artist Ffelt www.aliscottfeltartist.co.uk My vibrant felt ‘paintings’ express a delight in our landscape with its seasonal shifts, changing light, colours and textures. I do commissions & tutoring. In daily, except Wednesday 20th & Wednesday 27th. Mae fy ‘mheintiadau’ ffelt bywiog yn mynegi pleser yn ein tirwedd gyda’i newidiadau tymhorol, golau, lliwiau a gweadau newidiol. Rwy’n gwneud gwaith comisiwn ac yn tiwtora. I mewn bob dydd, ac eithrio dydd Mercher 20fed a dydd Mercher 27ain.

Directions: From Bronant, heading south on the A 485. Turn right after the 40mph sign by pale green house, signed Bontnewydd. Follow the road to T-junction. Go right over bridge. Follow road around sharp right bend. Barn on left before polytunnel. Open/Agor: Every day 16th - 31st August from 10:30am – 5:30pm, but please check each name for when individual artists are present. 22nd August, 7pm poetry reading by Ros Hudis, Dylan Jones and friends; more details in Events section.


Sue Forey Fibre Art

32

Felt Art Paintings Peintiadau Celf Ffelt Glasfryn’, Bethania SY23 5NL 01974 272 292 sue.felt@hotmail.co.uk

I make wet felted pictures in a bright and lively style. Workshops can be arranged by appointment. Rwy’n gwneud lluniau o ffelt gwlyb mewn steil llachar a bywiog. Gellir trefnu gweithdai trwy wneud apwyntiad. www.etsy.com/uk/shop/SueForeyfibreart www.facebook.com/SueForey Directions: Bethania is on the B4577 in between Cross Inn and Penuwch. From Cross Inn: drive 2 miles to Bethania. At the cross roads go straight on. Pass a red telephone box on your left and a row of bungalows on your right. After approx 200 yds on the right you will see 2 metal barns. Glasfryn is the white, stone cottage after these barns. Open/Agor: Every day from 16th - 31st August except Fridays from 11am to 5:30pm


Alison Lochhead

33

Tim Strang

34

Sculpture and Prints Cerflunwaith a Phrintiau

Photography Ffotograffiaeth

Corgam, Bwlchllan, Lampeter SA48 8QR

Corgam, Bwlchllan, nr Lampeter SA48 8QR

01974 821 358 alison.lochhead@btinternet.com

07974 374 068 trstrang@gmail.com

Sculptures in ceramic, cast iron and mixed media. The work is about social injustice and the memories retained within the earth; bearing witness. Collograph prints complement.

I document the built and natural environments; exploring their often intriguing interaction with each other.

Cerfluniau mewn cerameg, haearn bwrw a chyfryngau cymysg. Mae’r gwaith yn ymwneud ag anghyfiawnder cymdeithasol a’r atgofion a gedwir yn y ddaear; tystiolaethu. Ceir printiau colograff i gydfynd â nhw.

Rwy’n dogfennu’r amgylcheddau adeiledig a naturiol; gan archwilio’u cydadwaith chwilfrydig gyda’i gilydd. www.timstrang.com

www.alisonlochhead.co.uk Directions: Make Bwlchllan chapel your starting point. Travel north-west on the B4576, and head in the direction of the village of Penuwch. A mile and a half from the chapel, having turned right on the continuation of the B4576, you’ll find a turning on the left side of the road - Lime Firms - you have reached your destination! Do NOT use satnav in the final stages of your journey! Open/Agor: August 16 17 21 22 23 24 25 29 30 31 from 10am to 6pm


Celf Canolbarth Cymru / Mid Wales Art

35

Various Amrywiol Tregaron Memorial Hall/Neuadd Goffa Tregaron The Square/Y Sqwar, Tregaron SY25 6JL 07891 919444 celfcanolbarthcymru@gmail.com

We are an active group of 37 artists who live and work in Wales, and our members include painters, sculptors, illustrators, felt makers, fibre artists, ceramicists, printmakers and mixed media artists – all producing a range of high quality work. Our group consists of professionals and those who create for the sheer joy of it. With inspiration drawn from many sources, and very different subject matter, our exhibitions have a wide appeal for visitors, as we show a diverse collection of artwork covering numerous disciplines. Confirmed venues for our exhibitions this year are: • Aberglasney Gardens, Llangathen, SA32 8QH - 4th – 10th April • Aberglasney Gardens, Llangathen, SA32 8QH - 18th – 24th July • Tregaron Memorial Hall, Tregaron, SY25 6JL - 20th – 31st August Details of further exhibitions for 2014 will be available at www.facebook.com/ Celfcanolbarthcymru as they are confirmed. We`re always very happy to welcome new members, so if you would like to join our group and exhibit your work, please contact Jo Fielding joal.f@btinternet.com for further information. We’re really delighted to be part of the Ceredigion Art Trail, and here’s hoping for a very successful and sunny 2014! www.facebook.com/Celfcanolbarthcymru


Rydym yn grŵp gweithgar o 37 o artistiaid sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru ac mae ein haelodau’n cynnwys peintwyr, cerflunwyr, darlunwyr, ffeltwyr, artistiaid ffibrau, ceramegwyr, gwneuthurwyr printiau ac artistiaid cyfryngau cymysg - pob un yn cynhyrchu ystod o waith ansawdd uchel. Mae ein grŵp yn cynnwys gweithwyr proffesiynol a phobl sy’n creu er mwyn y pleser maent yn ei gael ohono. Gan dynnu ysbrydoliaeth o sawl ffynhonnell, a chynnwys gwahanol iawn, mae gan ein harddangosfeydd apêl eang i ymwelwyr, gan ein bod yn dangos casgliad amrywiol o waith celf sy’n cwmpasu disgyblaethau niferus. Dyma leoliadau sydd wedi’u cadarnhau ar gyfer ein harddangosfeydd eleni: • Gerddi Aberglasney, Llangathen, SA32 8QH - 4 – 10 Ebrill • Gerddi Aberglasney, Llangathen, SA32 8QH – 18 – 24 Gorffennaf • Neuadd Goffa Tregaron, Tregaron, SY25 6JL - 20 – 31 Awst Bydd manylion arddangosfeydd pellach ar gyfer 2014 ar gael yn: www.facebook.com/ Celfcanolbarthcymru wrth iddynt gael eu cadarnhau. Rydym wastad yn hapus iawn i groesawu aelodau newydd, felly os hoffech ymuno â’n grŵp ac arddangos eich gwaith, cysylltwch â Jo Fielding joal.f@btinternet.com i gael rhagor o wybodaeth. Rydym wrth ein boddau o fod yn rhan o Daith Celf Ceredigion ac yn mawr obeithio am flwyddyn lwyddiannus a heulog iawn yn 2014! www.facebook.com/Celfcanolbarthcymru Directions: We will be exhibiting during the Ceredigion Art Trail in the Memorial Hall, which is situated in the main square in Tregaron. Open/Agor: Each day from August 20th to August 31st, 10am to 6pmAli Smith Art

36

Oliver Gaiger

37

Woodcarving Naddu Pren

Paintings, Prints, Sculptures Peintiadau, Printiau, Cerflunwaith

Dewi Villa, Llanddewi Brefi SY25 6RL

Tanygoyallt, Llanddewi Brefi, Tregaron SY25 6SB

01974 298 887 sell2spell@yahoo.com

01974 299 098 olly@olivergaiger.co.uk

Carvings inspired by nature, mythology and my clients own ideas. Sizes range from large-scale garden ornaments to tinyfeatured rings.

My work is inspired by signs, symbols and patterns found in the natural and man-made environment of the Cambrian Mountains and Ceredigion coastline.

Naddiadau wedi’u hysbrydoli gan fyd natur, mytholeg a syniadau fy nghleientiaid fy hun. Amrywia’r meintiau o addurniadau gardd graddfa fawr i fodrwyau bychain.

Ysbrydolir fy ngwaith gan arwyddion, symbolau a phatrymau a ganfyddir yn amgylchedd naturiol ac wedi’i greu gan ddyn Mynyddoedd Cambrian a morlin Ceredigion.

www.alismithart.co.uk Directions: From Tregaron take B4343 to Llanddewi Brefi. Coming into village go past school on left, over bridge, then take 1st turning on left. Dewi Villa is the last house on the left before the church, however go past a little way in order to find a parking area in the village square opposite the pub.

www.olivergaiger.co.uk

Open/Agor: Open by appointment, please call or email.

Open/Agor: Open by appointment, please call or email.

Directions: Opposite the village shop take the road with the Youth Hostel sign. Drive for approx 1 mile - we are the white stone cottage with red doors on the RHS.


Sue Powell Pebbles in the Sand

38

Stephen Florence

39

Driftwood & Oak Designs, Hand Felting Dyluniadau broc môr a derw, Ffeltio â llaw

Painter & Picture Framer Peintiwr a Fframiwr

Tancoed, Llanfair Clydogau, Nr. Lampeter SA48 8LB

Y Gorlan, Fferm Pentre, Llanfair Clydogau SA48 8LE

01570 493 125 pebble@deltaopt.co.uk

07557 519 242 mail@stephenflorence.com

My work is inspired by the sea and the beautiful Ceredigion coastline. Driftwood/ oak table lamps, driftwood boats, hand felted pictures, doorstops and more.

Picture Framer: Bespoke conservation and museum grade mounting & framing of artwork & prints. Painter: Watercolours & sketches. Photographer: Images on monochrome film.

Ysbrydolir fy ngwaith gan y môr a morlin hardd Ceredigion. Lampiau bwrdd broc môr/derw, cychod broc môr, lluniau wedi’u ffeltio â llaw, stopiau drysau a rhagor. www.pebblesinthesand.co.uk www.facebook.com/pebblesinthesand

Fframiwr: Lluniau Gwaith mowntio a fframio gwaith celf a phrintiau cadwraeth a gradd amgueddfa wedi’u teilwra. Peintiwr: Dyfrlliw a brasluniau. Ffotograffydd: Delweddau ar ffilm unlliw. www.stephenflorence.com facebook.com/watercolours.florence

Directions: With Llanfair Clydogau Post Office in front of you, take the road up the hill to your right, signposted Llangybi. Tancoed is the first house on the left.

Directions: A482 south from Lampeter left onto the B4343 signposted Cellan. After approx. three miles, turn sharp right at the sign for Llanfair Clydogau, before the humpback bridge. Driveway is first on the right.

Open/Agor: By appointment, please call or email. Exhibiting felt work at Gallery Y Gorlan, Llanfair Clydogau, Lampeter 16th - 25th August

Open/Agor: August 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 from 10am to 6pm


Sheila Evans-Pritchard

40

Emily O’Reilly

Painting Peintio

Weaving Gwehyddu

Riverside Mill, Pentrefelin, Lampeter SA48 8HY

Lampeter

01570 493 177 theeps@btinternet.com

Mainly local landscapes, also portraits and animals. Media: acrylic, gouache and watercolour. Tirluniau lleol gan mwyaf, portreadau ac anifeiliaid hefyd. Cyfrwng: acrylig, gouache a dyfrlliw. Directions: Travel from Lampeter towards Llandovery, after about 2 miles take the B4343 left to Cellan. Turn right at the war memoria then take the next left to Pentrefelin. After about 1/4 mile you will come to a bridge. Riverside Mill is the long black and white house on the right just over the bridge. (People with SatNav should automatically be directed to this bridge.) Limited parking, alternative parking in Cellan. Open/Agor: August 16 17 18 21 22 23 24 25 10am to 5:30pm

41

07527 227 633 emilyoreillytextiles@gmail.com

Hand woven and felted textiles using locally sourced,hand spun, and natural materials. Also incorporating hand dyed fibers, dyed with locally foraged plants. Tecstilau wedi’u gwehyddu â llaw a’u ffeltio gan ddefnyddio deunyddiau lleol, wedi’u nyddu â llaw a naturiol. Mae’n ymgorffori ffibrau wedi’u llifo â llaw, wedi’u llifo gyda phlanhigion y chwiliwyd amdanynt yn lleol. www.emilyoreillytextiles.com www.etsy.com/uk/shop/EmilyOReillyTextiles

Open/Agor: Open throughout the year by appointment only.


42

Lil Tudor-Craig Painting Peintio

Shared Earth Trust, Denmark Farm Conservation Centre, Betws Bledrws, Lampeter SA48 8PB 07813 068 054 / 01570 493358 lil@tudor-craig.co.uk Ecology into Art: Lil’s beautiful paintings are of wildlife in their habitat, focussing on the relationship between British wild plants and the creatures they support. Ecoleg i Gelf: Mae peintiadau hardd, hynod fanwl Lil o fywyd gwyllt yn eu cynefin, sy’n canolbwyntio ar y berthynas rhwng planhigion gwyllt Prydain a’r creaduriaid a gefnogant. www.tudor-craig.co.uk www.denmarkfarm.org.uk Open/Agor: Every day except Tuesdays,16th to 31st August, from 10:30am to 4pm

Directions: Denmark Farm is 4 miles from Lampeter (Grid Reference SN586537). Travel from Lampeter towards Tregaron on the A485; watch for the brown tourist sign and turn left (after a stone bridge). Continue for about two miles: Denmark Farm is on the left.


Claire Ward

43

Photography Ffotograffiaeth Hendre Einon, Abermeurig SA48 8PP 07989 301 394 clairemarieward@gmail.com

The Point at which Land meets the Landscape. A Dialogue. Y Fan lle mae’r Tir yn cyfarfod â’r Tirlun. Deialog.

Directions: Leaving the village of Talsarn towards Lampeter, go over humped bridge and take next left. Follow road on and round to cross roads. Take a left and follow road to village of Abermeurig. Hendre Einon is the first house on left after the village sign. Open/Agor: August 16 17 23 24 25 from 10am to 5:30pmOpen Studios and Group Exhibitions Stiwdios agored a Arddangosfeydd grŵp www.ceredigionarttrail.org.uk

Acknowledgements / Diolchiadau Grateful thanks to our sponsors and advertisers for their generous support of this artist led initiative. Also to Peter Jackman for taking the reins and co-ordinating the 2014 Art Trail and others who have given their time freely to make the trail happen. Diolch i’n noddwyr a’n hysbysebwyr am eu cefnogaeth hael i’r fenter dan arweiniad artistiaid hon. Diolch hefyd i Peter Jackman am gymryd yr awenau ac am gydlynu Taith Celf 2014 ac i bobl eraill a roddodd o’u hamser i wireddu’r daith. Website/Gwefan: Andrew Francis, andrewfrancisart.co.uk Booklet/Llyfryn: Lorraine Pocklington, greenweeds.com Printing/Argraffu: Gomer, gomer.co.uk


44

Pennant Art Painting, Printing, Textile, Jewellery, Mail Art Peintio, Printio, Tecstilau, Gemwaith, Celf Post Talybont (Y Beudy Bach), Pennant SY23 5JW 01545 570 065 robertlanlwyd@gmail.com

Pennant Art is a group of artist friends based in Pennant who exhibit together at the studio of Philip Huckin. Although there are only five artists, they represent a wide range of different art forms. The group includes Patricia Papps, Alan Turner, Sophie Turner, Philip Huckin and Robert Carpenter.

Grŵp o ffrindiau o Bennant sy’n artistiaid yw Pennant Art sy’n arddangos gyda’i gilydd yn stiwdio Philip Huckin. Er mai dim ond pum artist sydd, cynrychiolant ystod eang o wahanol ffurfiau celf. Mae’r grŵp yn cynnwys Patricia Papps, Alan Turner, Sophie Turner, Philip Huckin a Robert Carpenter.

Directions: From Aberaeron, take the coast road North. At Aberarth take the B4577 to Pennant. At the crossroads in Pennant turn right down the hill. Talybont is on the right just after the bridge at the bottom of the hill. Open/Agor: August 16 17 23 24 25 30 31 from 10.30am to 6pm


45

SELD Ceramics, Books, Love Spoons and Art Prints Cerameg, Llyfrau, Llwyau Caru, a Phrintiau Celf Seld, 4 Bridge Street, Aberaeron SA46 0AP 01545 570243 info@seld.co.uk

www.seld.co.uk

Seld is an independent Welsh company committed to seeking out authentic enduring goods that offer craftmanship, quality and considered design. We are proud to create a platform for local artists to showcase their work. Our 2014 celebration highlights the work of the following local artists. Joanna Bond: a multidisciplinary artist - ceramics, singing, performance art, Capoeira and Tutor. Roy Phillips: Traditional and Contemporary range of Welsh love spoons locally hand carved from various hardwoods. Perfect for that special occasion. Second Time: Finest quality bookbinding and card making incorporating traditional and contemporary themes. Notebooks, journals and albums all handmade in my studio overlooking Cardigan Bay. David Small: Domestic ware from the Ceredigion based Potter. The dishes are individually themed while the mugs and jugs are on a horizon-beach-sea theme. MAEMAGGIE: Bold prints from local artist MAEMAGGIE who has an unhealthy obsession with colour, inky pencils and a yearning to escape to a world of make believe. Detailed graphic animal themed prints in a Zentangle style.

Cwmni Cymreig annibynnol yw Seld sy’n ymroi i chwilio am nwyddau cadarn dilys sy’n cynnig saernïaeth, safon a dyluniad ystyriol. Rydym yn falch o greu llwyfan i artistiaid lleol arddangos eu gwaith. Mae ein dathliad yn 2014 yn tynnu sylw at waith yr artistiaid lleol canlynol. Joanna Bond: Artist amlddisgyblaethol. - cerameg, canu, celfyddyd perfformio, Capoeira a Thiwtor Roy Phillips: Ystod draddodiadol a Chyfoes o lwyau caru Cymreig wedi’u naddu â llaw yn lleol o amryw brennau caled. Yn berffaith ar gyfer yr achlysur arbennig hwnnw. Second Time: Rhwymo llyfrau a gwneud cardiau o’r safon orau sy’n ymgorffori themâu traddodiadol a chyfoes. Mae’r llyfrau nodiadau, y cyfnodolion a’r albymau i gyd wedi’u creu â llaw yn fy stiwdio yn edrych dros Fae Ceredigion. David Small: Llestri domestig gan y Crochenydd o Geredigion. Mae themâu unigol i’r llestri wrth i’r mygiau a’r jygiau fod o thema gorwel-traeth-môr. MAEMAGGIE: Printiau beiddgar gan yr artist lleol MAEMAGGIE a chanddi obsesiwn afiach gyda lliw, pensiliau llawn inc a dyhead i ddianc i fyd dychmygol. Printiau thema anifeiliaid graffig manwl mewn steil Zentangle

Open/Agor: Every day 16th to 31st August from 10am to 5.30pm. We are on the main road in Aberaeron


Fantasy Candles @ Karob

46

Ieuan Lewis

Candle Maker Gwneuthurwyr Canhwyllau

Painting Peintio

Unit 10, Aberaeron Craft Centre, Aberaeron SA46 0DX

Glan Wern, Cei Bach Road, nr. Cei Bach, New Quay SA47 0QA

07811 040 457 sales@fantasy-candles.com

07774 874 727 ieuanart@gmail.com

Hand poured beeswax candle making using organic beeswax. Come and roll your own candle. Scented candles and other Welsh made gifts also available.

The Welsh Language and Wales is the inspiration.No need to say more.

Cannwyll cwyr gwenyn wedi’i dywallt â llaw gan ddefnyddio cwyr gwenyn organig. Dewch i rolio’ch cannwyll eich hun. Mae canhwyllau wedi’u perarogli a rhoddion eraill wedi’u gwneud yng Nghymru ar gael hefyd. www.beeswax-candles.co.uk Directions: From A487 follow brown tourist signs for Craft Centre

Open/Agor: August 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 from 10am to 5pm

47

Y Gymraeg a Chymru yw fy ysbrydoliaeth. Nid oes angen dweud mwy. www.ieuanlewis.co.uk

Cyfarwyddiadau: Cei Newydd am Cei Bach. Ymlaen wedyn filltir arall am Llain a’r hewl fawr. Y ty melyn ar y dde gyda draig yn yr ardd.Os ar goll ffoniwch. New Quay to Cei Bach.Up the hill - one mile towards Llain Activity Centre - the yellow house on the right with a galvanised dragon in the drive. If lost - phone. Open/Agor: August 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 from 12pm to 6pm


Steph Kerby

48

Penny Samociuk

49

Painting Peintio

Painting Peintio

Ty Heddwch, Llanarth SA47 0RG

Penlon Farm, Pencae, Llanarth SA47 0QN

01545 580 850 stephkerby@ibcmail.co.uk

01545 580 022 penny@pennysamociuk.com

Steph paints quirky, brightly coloured, uplifting images of the buildings and scenery of Ceredigion. Available as oils and watercolours, prints and cards.

Penny paints a variety of subjects and is well known for her colourful cosmic works and lively colourful landscapes.

Peintia Steph ddelweddau gwahanol, lliwgar, sy’n codi calon o adeiladau a golygfeydd Ceredigion. Maen nhw ar gael fel olewau a dyfrlliw, printiau a chardiau. www.stephkerby.co.uk

Mae Penny’n peintio amrywiaeth o bynciau ac mae’n adnabyddus am ei gwaith cosmig lliwgar a’i thirluniau lliwgar a bywiog. www.pennysamociuk.com Penlon Cottage Brewery is also based at Penlon Farm. Our beers will be available for tasting and purchase.

Directions: In Llanarth, turn off the A487, signposted to Mydroilyn. Go past the playing fields in Llanarth village and Ty Heddwch is the 2nd property on the right.

Directions: Travelling from direction of Aberaeron, passing through Llanarth turn left at cross roads by the Llanina Pub. Follow this road for 1 mile passing through the village of Pencae, turn right into Penlon Farm.

Open/Agor: Open by appointment, please call or email.

Open/Agor: Every day 16th - 31st August from 1pm to 5pm


Ben Dearnley

50

Rebecca de Winter

Sculpture Cerflunwaith

Painting Peintio

Pensarn Chapel Studios, near New Quay, Caerwedros SA44 6BH

Rebecca de Winter, SA44 6SE

07792 859 312 info@bendearnley.com

Ben is an international sculptor with many works in both public and private collections around the world. Stone carving workshops offered through-out the year. Mae Ben yn gerflunydd rhyngwladol gyda sawl gwaith mewn casgliadau cyhoeddus a phreifat ym mhedwar ban byd. Cynigir gweithdai naddu carreg trwy gydol y flwyddyn.

51

01239 654 683 b.dewinter@btinternet.com

I am a portrait and figurative painter. I work in Oils / Watercolours and mixed media. I also teach. Rwy’n beintwraig portreadau a ffigurol. Rwy’n gweithio gydag Olewau / Dyfrlliw a chyfryngau cymysg. Rwy’n addysgu hefyd. www.rebeccadewinter.co.uk

www.bendearnley.com

Directions: Turn West off the A487 approx 1 mile south of Synod Inn (junction A486) Sign post to Caerwedros. Take the First left, just past Hafod Trailers, Pensarn Chapel Studios is 300 yards along here on your right.

Directions: On main road down to village of Llangrannog there is a no through track on your right as you pass the waterfall. It takes you to Loctyn.

Open/Agor: Open throughout the year by prior appointment.

Open/Agor: By appointment only


Peter Jackman Photography

52

Ann Kelly

53

Photography Ffotograffiaeth

Painting Peintio

Mountain Hall Cottage, Sarnau, SA44 6QA

the studio, Fynonwen, Aberporth SA43 2HT

01239 654 387 mail@peterjackmanphotography.com

07873 737 484 ann.kelly19@btinternet.com

West Wales coastal landscapes and townscapes. Closeups of details that catch my eye. Works commemorating Dylan Thomas this year.

Painting in oil with a pallette knife, I like the big skies and openness of the sea, and light and shadows or reflections in water.

Tirluniau a threfluniau arfordirol Gorllewin Cymru. Siotiau agos o fanylion sy’n dal fy llygad. Mae’r gwaith yn cofio Dylan Thomas eleni. www.peterjackmanphotography.com

For the duration of the Art Trail, my work will be on show at the Taster exhibition at Llanerachaeron, a National Trust property near Aberaeron.

Open/Agor: By appointment throughout the year

Gan beintio mewn olew gyda chyllell balet, rwy’n hoffi’r awyr mawr ac ehangder y môr, a golau a chysgodion neu’r adlewyrchiadau mewn dŵr. www.annkelly-artist.com www.trescofineart.com Directions: From the main coast road turn down at crossroads between garage and pub, to Aberporth after cemetary on right, look for big sign for Fynonwen guesthouse on left. Turn left at sign, continue past chapel, down hill, Fynonwen on right. The studio is on your left in the yard Open/Agor: August 16 17 23 24 25 from 10:30am to 5:30pm


Andie Clay SWA

54

Painting & Drawing Peintio a Darlunio Porth, Blaenporth, Cardigan SA43 2AP 01239 810 713 andie@andieclay.com

Semi abstract artworks inspired by earth + water, music, sound + vibration. Spontaneous gestural mark making and expressive use of colour. Gwaith celf lled haniaethol wedi’u hysbrydoli gan y ddaear + dŵr, cerddoriaeth, sŵn + gwefrau. Gwneud marciau ystumiol digymell a defnydd mynegiannol o liw. www.andieclay.com www.axisweb.org/p/andieclay Directions: Blaenporth village is 6 miles north of Cardigan on the A487. In 40mph zone turn off main road exactly at bilingual sign to St David’s Church. Stone farmhouse on left of church lane. Turn onto ample parking area immediately after outbuilding. Open/Agor: Open throughout the year by prior appointment


Roadscapes

55

Matthew Douglas

Acrylic Paintings Peintiadau Acrylig

Sculpture, Painting and Drawing Cerflunwaith, Peintio a Darlunio

Roadscapes, Gwalia, Rhydlewis SA44 5RG

Gernos Home Farm, Maesllyn, Llandysul SA44 5LP

01239 858 872 roadscapes@btinternet.com

Paintings of lorries and roads and related transport scenes, UK and Worldwide, past and present. Peintiadau o lorïau a ffyrdd a golygfeydd cysylltiedig â chludiant, yn y DU ac yn fydeang, y gorffennol a’r presennol. www.roadscapes.co.uk

56

01239 858 883 galleri.matthew@gmail.com

In The Old Granary : a selection of new drawings. Also a beautiful woodland outdoor painting/sculpture trail - a show full of mystery and surprises. Yn The Old Granary : detholiad o ddarluniau newydd. Ceir llwybr peintio/cerflunwaith awyr agored mewn coetir prydferth – sioe yn llawn dirgelwch a phethau annisgwyl.

Directions: from Brynhoffnant on A487 turn left for Rhydlewis. Enter village, bear right at post office, follow through nearly to end of village, Gwalia is semi-detached cottage on left with gravel hard standing for parking, just before chapel on left. Or from Penrhiwpal X roads (between Ffostrasol and Newcastle Emlyn) turn down for Rhydlewis, cottage is on R.H . just past Chapel.

www.matthewdouglas.eu www.gallery.yolasite.com

Open/Agor: Every day from 16th - 31st August from 10:30am to 8:30pm

Open/Agor: August 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 from 9am to 6pm

Directions: From Croeslan, take the turning at the post office corner signed for Coed Y Bryn, continue downhill, through Maesllyn up the hill into the woods, take the turning on the hairpin bend signed “Gernos Farm” first farm gate on the left.


Cassie Gray

57

Wendy Earle

Woodcarving and 2D works Naddu Coed a Gwaith 2D

Sculpture Cerflunwaith

Blaen Cwm Cadifor, Llandysul SA44 4PB

Blaen Cwm Cadifor, Llandysul SA44 4PB

58

01559 362 511 wendymearle@gmail.com

Figurative work in a variety of media that aims to communicate a mood or atmosphere Gwaith ffigurol mewn amryw gyfryngau sy’n anelu at gyfleu naws neu awyrgylch.

My art is made outdoors using stone, wood, metal and ceramic. The sculptures invite birds, insects and animals to set up home in them. Gwneir fy nghelf yn yr awyr agored gan ddefnyddio carreg, pren, metel a cheramig. Mae’r cerfluniau’n gwahodd adar, pryfed ac anifeiliaid i ddechrau cartref ynddynt. www.welshgroup-art.com www.rbs.org.uk

Directions: After taking the Capel Dewi road off the B4476 Llandysul-Prengwyn road, travel approx.1/2 mile, on the third sharp bend is a farm on the left, Faedre Fawr. We are immediately after their entrance on the left, Blaen Cwm Cadifor. Alternatively, you may leave your vehicle in the Coed Foel (Woodland Trust) car park and make your way via the footpath. Open/Agor: August 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 29 30 31 from 10am to 4pm


Arddangosfa Gelf Diwedd Haf Waunifor End of Summer Exhibition

59

Paintings, Sculpture, Textile Art, Ceramics, Photography Peintiadau, Cerflunwaith, Celf Tecstilau, Cerameg Canolfan Waunifor Centre, Maesycrugiau, near Llandysul, Carms, SA39 9LX 01559 395437 info@waunifor.com

Following six years of highly successful exhibitions, we are again gathering talented local artists to exhibit their recent works in our forthcoming annual show. These will include traditional and contemporary paintings, prints, sculpture, glass, textile art and an eclectic mix of ‘art crafts’. This year’s special feature is creative photography.

www.waunifor.com

Yn dilyn chwe blynedd o arddangosfeydd hynod lwyddiannus, rydym yn dwyn artistiaid lleol dawnus ynghyd unwaith eto i arddangos eu gwaith diweddar yn ein sioe flynyddol sydd ar ddod. Bydd y rhain yn cynnwys peintiadau traddodiadol a chyfoes, printiau, cerflunwaith, gwydr, celf tecstilau a chymysgedd eclectig o ‘grefftau celf’. Y nodwedd arbennig eleni yw ffotograffiaeth greadigol.

Directions: From Llanfiangel-ar-Arth heading north, go over the bridge and turn first right then go about 2 km, bearing right and following signs to Canolfan Waunifor Centre on the right. Llanfiangel-ar-Arth. After the bridge, turn first right onto B4459 and go straight for about 1 km, bearing slightly right, until you reach Waunifor, which is before the turning to Maesycrugiau. Open/Agor: August 23 24 25 26 27 28 29 30 31 from 10am to 5pm


Andrew Francis

60

Paintings Peintiadau Fforest, Adpar, Newcastle Emlyn SA38 9PX 01239 711 041 andrew@andrewfrancisart.co.uk

I’m a British landscape artist. I work in dots of colour and aim to create a lasting record of this land and this time. Rwy’n arlunydd tirwedd Brydeinig. Rwy’n gweithio mewn dotiau o liw ac yn anelu at greu cofnod parhaol o’r tir hwn a’r adeg sydd ohoni. www.andrewfrancisart.co.uk

Directions: From Newcastle Emlyn bridge, take the B4571 north. Go up the hill till nearly the top (just before bend to the left). Take the unnamed lane on the left (known locally as Parc Y Trap Lane). Going west for 1km, Fforest is the house with the barn on the left. Open/Agor: Every day from 16th - 31st August from 10am to 5pm


✔ ✔

Llandre Artists

Jon Evans

Ag Cain ... hands on stuff

Datalog

Marion Smith-Jones

Greenweeds

Averil Rees (née Clifford)

Ceredigion Art Society

Kim James-Williams

Gallery 7 Trinity Place

Susan Lee

Mary Lloyd Jones

Richard Brown

Aislinn Knight

Rachel O’Dwyer

Ceredigion Craft Makers

Michael Laxton

Barbara Matthews

Grant Smaldon

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 ✔

Celf Cletwr

1

16

Name / Enw

#

17

18

19

20

22

23

24

25

26

see website / gweler y wefan

21

27

28

August Opening Dates / Dyddiadau Agor Mis Awst

30

31

✔ = open / agor

29


Name / Enw

Stephanie Mansell

Izzy Standbridge

Valériane Leblond

Printers in the Sticks

Beate Christina Shallcross

ClareBella Textile Designs

Gwenllian Beynon

Patti Keane

Suzanne Lanchbury

Karen’s Quilts

Beudy Bontnewydd

Sue Forey Fibre Art

Alison Lochhead

Tim Strang

Celf Canolbarth Cymru / Mid Wales Art

Ali Smith Art

Oliver Gaiger

Sue Powell, Pebbles in the Sand

Stephen Florence

Sheila Evans-Pritchard

#

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 ✔

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

By Appointment / Drwy Apwyntiad

By Appointment / Drwy Apwyntiad

By Appointment / Drwy Apwyntiad

21

27

28

30

31

✔ =open / agor

29

August Opening Dates / Dyddiadau Agor Mis Awst


Name / Enw

Emily O’Reilly

Lil Tudor-Craig

Claire Ward

Pennant Art

Seld

Fantasy Candles @ Karob

Ieuan Lewis

Steph Kerby

Penny Samociuk

Ben Dearnley

Rebeccca de Winter

Peter Jackman Photography

Ann Kelly

Andie Clay SWA

Roadscapes

Matthew Douglas

Cassie Gray

Wendy Earle

Waunifor End-of-Summer Exhibition

Andrew Francis

#

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60 ✔

16

17

18

19

20

22

23

24

25

26

By Appointment / Drwy Apwyntiad

By Appointment / Drwy Apwyntiad

By Appointment / Drwy Apwyntiad

By Appointment / Drwy Apwyntiad

By Appointment / Drwy Apwyntiad

By Appointment / Drwy Apwyntiad

21

27

28

August Opening Dates / Dyddiadau Agor Mis Awst

30

31

✔= open / agor

29


Artists by Media Artistiaid yn 么l Cyfrwng Painting / Peintio 1 Celf Cletwr 2 Llandre Artists 8 Averil Rees 9 Ceredigion Art Society 10 Kim James-Williams 11 Gallery 7 Trinity Place 13 Mary Lloyd Jones 15 Aislinn Knight 18 Michael Laxton 19 Barbara Matthews 20 Grant Smaldon 21 Stephanie Mansell 23 Val茅riane Leblond 25 Beate Christina Shallcross 27 Gwenllian Beynon 28 Patti Keane 31 Beudy Bontnewydd 35 Celf Canolbarth Cymru 37 Oliver Gaiger 39 Stephen Florence 40 Sheila Evans-Pritchard 42 Lil Tudor-Craig 44 Pennant Art 47 Ieuan Lewis 48 Steph Kerby 49 Penny Samociuk 51 Rebecca de Winter 53 Ann Kelly 54 Andie Clay SWA 55 Roadscapes 56 Matthew Douglas 59 Waunifor End-of-Summer Art Exhibition 60 Andrew Francis

(31) Ros Hudis & Ian Rylatt, Beudy Bontnewydd

Drawing / Darlunio 6 Marion Smith-Jones 9 Ceredigion Art Society 10 Kim James-Williams 25 Beate Christina Shallcross 35 Celf Canolbarth Cymru 54 Andie Clay SWA 56 Matthew Douglas

Printmaking / Gwneud Printiau 5 11 15 24 27 33 35 37 44 45

Datalog Gallery 7 Trinity Place Aislinn Knight Printers in the Sticks Gwenllian Beynon Alison Lochhead Celf Canolbarth Cymru Oliver Gaiger Pennant Art Seld

Mixed Media / Cyfryngau Cymysg 12 14 19 35 57

Susan Lee Richard Brown Barbara Matthews Celf Canolbarth Cymru Cassie Gray


Photography / Ffotograffiaeth 2 9 11 22 34 43 52

Llandre Artists Ceredigion Art Society Gallery 7 Trinity Place Izzy Standbridge Tim Strang Claire Ward Peter Jackman Photography

Collage & Assemblage / Gludwaith & Cydosodiadau 12 Susan Lee 15 Aislinn Knight 16 Rachel O’Dwyer

Textiles & Textile Art / Tecstilau a Chelf Tecstilau 6 Marion Smith-Jones 7 Greenweeds 12 Susan Lee 26 ClareBella Textile Designs 30 Karen’s Quilts 31 Beudy Bontnewydd 32 Sue Forey Fibre Art 35 Celf Canolbarth Cymru 38 Sue Powell, Pebbles in the Sand 41 Emily O’Reilly 44 Pennant Art 59 Waunifor End-of-Summer Art Exhibition

Sculpture / Cerflunwaith 3 Jon Evans 14 Richard Brown 16 Rachel O’Dwyer 19 Barbara Matthews 28 Patti Keane 33 Alison Lochhead 35 Celf Canolbarth Cymru 37 Oliver Gaiger 50 Ben Dearnley 56 Matthew Douglas 58 Wendy Earle 59 Waunifor End-of-Summer Art Exhibition

Carving / Naddu 31 36 45 57

Beudy Bontnewydd Ali Smith Art Seld Cassie Gray

Ceramics / Cerameg 25 Beate Christina Shallcross 29 Suzanne Lanchbury 31 Beudy Bontnewydd 35 Celf Canolbarth Cymru 45 Seld 59 Waunifor End-of-Summer Art Exhibition

4 15 31 38 39 44 46 17

Ag Cain … hands on stuff (wood framed mirrors) Aislinn Knight (film) Beudy Bontnewydd (glass, marbling, poetry) Sue Powell, Pebbles in the Sand (driftwood) Stephen Florence (picture framing) Pennant Art (Jewellery, Mail Art) Fantasy Candles @ Karob (Candle Making) Ceredigion Craft Makers (range of mediums)

left: (52)Peter Jackman

Other Art Forms / Ffurfiau Celf Eraill


«

Events Digwyddiadau

Raffl 2014 raffle «

Up to 100 small art works donated by Trail artists are the prizes in our fundraising draw, to be held on 15th August. Tickets are £2 each. Hyd at 100 o weithiau celf bach a roddwyd gan artistiaid y llwybr yw’r gwobrau yn ein raffl codi arian, a gynhelir ar 15 Awst. Mae’r tocynnau’n £2 yr un.

1st May - 31st July: Daily Cardigan Bay Collective Exhibition at Aberaeron Tourist Information Centre 13th May - 28th June Exhibition of paintings on wood by Valériane Leblond at the Welsh Quilt Centre, Lampeter 18th May - 31st July: Mon - Sat Exhibition of 8 artists at Da Mhile distillery SA44 5JY. Off the A486 at Bwlch-y-Groes between Croeslan and Ffostrasol. Follow brown TEIFI CHEESE tourist signs. www.damhile.co.uk 24th - 26th May: 10.30am - 12.30am; 1.30 pm– 5.00pm Performance art and happening with Joanna Bond and Jacob Whittaker at Seld, 4 Bridge Street Aberaeron SA46 0AP www. joannabond.co.uk 25th - 31st May: 10am - 5pm Ceredigion Craft Makers, Guildhall, Cardigan free entry 1st July - 31st Aug: Every Mon, Thurs, Fri & Sat Pottery Workshops with Joanna Bond at the Studio and on the beach, New Quay. See www. joannabond.co.uk for details. Contact joanna. bond@gmail.com, 01545 581157 for booking.

19th July: 10.30 - 4.30 Exhibition by Lil Tudor-Craig “Magnificent Meadows” “Golydd Godidog” at National Trust Llanerchaeron nr Aberaeron.

1st August Art Trail Taster Exhibitions Begin 1st, 2nd & 3rd August: 10am - 5pm Outdoor exhibition of quilts by Karen’s Quilts at Cae Hir Gardens, Cribyn, LampeterSA48 7NG 1st - 7th August: 10am - 5pm Ceredigion Craft Makers, Llanerchaeron (National Trust entry fee) August & September Affordable Art Exhibitions: The George Borrow Hotel, Ponterwyd nr Aberystwyth; The Black Lion, Talybont nr Aberystwyth and Brynamlwg S.S.C., Penglais campus, Cefn Llan, Aberystwyth 1st - 31st August Sculpture Trail in Garden Wood, Gernos Home Farm, Maesllyn, Llandysul, SA44 5LP. www.matthewdouglas.eu 01239 858883 galleri.matthew@gmail.com

11th - 13th July: 10am - 5pm Ceredigion Craft Makers, The Square, Aberaeron free entry 18th – 24th July Celf Canolbarth Cymru / Mid Wales Arts Exhibition at Aberglasney Gardens, Llangathen, SA32 8QH.

left: (57) Cassie Gray

5th - 10th June: 10am - 5pm Ceredigion Craft Makers, Llanerchaeron (National Trust entry fee)


Events Digwyddiadau above: (60) Andrew Francis

1st August – 30th September Andie Clay - Artist in Residence at Rhosygilwen – centre for music, the arts and culture in West Wales. Rhoshill, Cilgerran, North Pembrokeshire SA43 2TW. www.rhosygilwen.co.uk Please contact Andie Clay for details of her programme. 15th August - 13th September: 10am - 5pm Aberaeron Art Society Annual Exhibition at the Tabernacle Vestry Hall, Aberaeron.

16th August Art Trail Open Studios & Group Exhibitions Begin 16th August -1st September Colony 14 Cardigan, Contemporary art in different venues across Cardigan www.colonyprojects.co.uk 16th - 31st August: 11am – 6pm Llanarth Art Group Exhibition, St David’s Church Hall, New Quay Road, Llanarth. Annual group exhibition of new work, paintings, original prints, textiles and cards. Refreshments available. Wheelchair access. Contact llanarthartgroup@hotmail.co.uk 16th – 25th August Exhibition, artists include Stephen Florence, Sue Powell, John Petts & Claire Parsons at Gallery Y Gorlan, Llanfair Clydogau, nr. Lampeter 22nd August: 7pm Evening of poetry readings by Ros Hudis, Dylan Jones and friends; enjoy some wine, music videos by Dylan Jones of ‘The Sheiling’, and the work of 8 artists. Beudy Hay Loft, Ger Y Nant, Bontnewydd SY23 4JH. Contact 01974 251409 / iprylatt@tiscali.co.uk

22nd - 25th August: 10am - 4pm Ponterwyd Art Group Annual Exhibition, Nant Yr Arian Centre, nr Ponterwyd, Aberystwyth. 16th, 17th & 18th August Introduction to stone carving with Ben Dearnley at Pensarn Chapel Studios, near New Quay, Caerwedros SA44 6BH. Half or full day workshop: morning 9.30am – 12.15pm; afternoon - 2am – 4.45pm. No previous experience required. Minimum age 12. £45 half day £80 full day. Booking essential: 07792 859312 info@bendearnley.com 12th - 15th September: 10am - 5pm Ceredigion Craft Makers, Llanerchaeron (National Trust entry fee) 16th - 19th October ‘Cocoon’ an exhibition of handmade textiles by Lorraine Pocklington (greenweeds) at Tŷ Solar, Rhosygilwen oneearthtextiles.co.uk 17th October - 22nd November Andie Clay at ‘Fabulous Females’ exhibition at Denise Yapp Contemporary Art, Monmouth. www.deniseyapp.com 27th October - 1st November: 10am - 5pm Ceredigion Craft Makers, Tabernacl, Aberaeron free entry 15th November - 15th Decemberv Affordable Art Sale - works by Matthew Douglas. Gernos Home Farm, Maesllyn, Llandysul, SA44 5LP. For details see www. matthewdouglas.eu 01239 858883 | galleri. matthew@gmail.com 24th - 28th November: 10am - 5pm Ceredigion Craft Makers, Tabernacl, Aberaeron free entry


ceredigionarttrail.org.uk

©2014 Taith Celf Ceredigion Art Trail All images copyright respective artist Mae pob Delwedd yn hawlfraint i’r artist priodol Cover Illustration / Llun ar y Clawr Paper Tiger by/gan Rachel O’Dwyer


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.