Page 1

~0~

สรุปแผน-ผลปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555


~1~

คานา เนื่องจากแผนบริหารราชการประจาปี 2553-2556 ซึ่งเป็นแผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะแล้ว โดยกาหนดให้สาขาวิชาได้ จัดทาแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี พ.ศ. 2553-2556 ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศดังกล่าว ที่กาหนดให้จัดทาแผนปฏิบัติ ราชการประจาปีแต่ละปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยระบุสาระสาคัญในด้านนโยบายการปฏิบัติราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้ง งบประมาณรายได้และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นๆที่ต้องใช้ ดังนั้นเพื่อให้แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2553-2556) ของคณะฯ จึงดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของสาขาวิชา ทั้งที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อน วิเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงของประเทศ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เป็นโอกาสและอุปสรรคต่อการดาเนินงาน ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ ทบทวนพันธกิจและกาหนดเป็นวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ การพัฒนาที่มีความสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงที่ เกี่ยวข้องต่างๆ สาระสาคัญของแผนปฏิบัติราชการนี้ จะนาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ไปสู่ทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีจุดเน้น ที่การพัฒนาระบบการจัดการให้ทันสมัย พัฒนาการวิจัยและการผลิตบัณฑิตในทุกระดับให้มีคุณภาพและคุณธรรมเป็นที่ต้องการและเป็นที่พึ่งของสังคม และประเทศชาติ ภายใต้ระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance)

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555


~2~

ความเป็นมา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ (วท.บ.)คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสภาวิชาการ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 5/2552 ลงวัน ที่ 11 เดือ น พฤศจิ กายน พ.ศ. 2552 และสภามหาวิท ยาลัย อนุมัติ / เห็น ชอบหลัก สูตรในการประชุม ครั้งที่ 12/2552 ลงวัน ที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2552 และได้ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และได้เปิด สอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2553 สรุปภาพรวม การบริหารจัดการสาขาวิชา ปัจจุบันสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับ ปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตร 4 ปี ซึ่งเปิดสอนมาได้เป็นปีที่ 3 โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จานวน 7 คน ชั้นปีที่ 2 จานวน 27 คน ชั้นปีที่ 1 จานวน 18 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน และมีอาจารย์ประจาสาขา 3 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (บกศ.)ในปี 2555 เป็นจานวน 50,300 บาท และได้รับงบประมาณการวิจัยจากสานักวิจัยจานวน 35,000 งานวิจัยภายนอก จานวน 200,000 บาท รวม 235,000 บาท รวบงบประมาณทั้งสิ้น 285,300 บาท จึงทาให้สาขาวิชาสามารถบริหารจัดการตามพันธกิจต่างๆ ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ดังตารางสรุปข้างล่างนี้ แหล่งงบประมาณ

จานวน (บาท)

-งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้สาขาวิชา

50,300

รวม

50,300

จานวนนักศึกษา (คน) ปี1 ปี 2 ปี3 รวม

หมายเหตุ

18

เฉลี่ยต่อหัว นักศึกษา= 967 บาท

27

7

52

จานวน อาจารย์ (คน) 3

แหล่ง จานวน (บาท) งบประมาณ ภายใน ภายนอก -สานักวิจัย -สสส. รวม

35,000 -

หมายเหตุ

เฉลี่ยต่อหัว= 200,000 76,666 บาท

230,000

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555


~3~

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

วิสัยทัศน์ พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นผู้นาด้านบริการวิชาการ สร้างงานวิจัยอย่างมีคุณค่า พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์

ปรัชญา เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นฐานในการสร้างสรรค์และรับใช้สังคม

ปณิธาน มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิขาการ การวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม นาวิธีคิดอย่างวิทยาศาสตร์สู่สังคม มีลักษณะบั ณฑิตที่พึงประสงค์ ของสังคมไทยและสังคมโลก

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555


~4~

พันธกิจ 1. สร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษาอย่างหลายรูปแบบ เป็นการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน มีเป้าหมายที่คนทุกกลุ่ม ทุกวัย ทุกชุมชน ท้องถิ่น และอาชีพ ให้ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง ทั่วถึง ด้วยวิธีการจัดการศึกษาหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบภาคปกติ ภาคพิเศษ เพื่อให้ทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดารงชีวิตและ ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างการแข่งขันของประเทศและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา การเรียน การวิจัย การบริการวิชาการ และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีการเรียนรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง เร่งผลิตกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาที่ขาดแคลนและบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา สามารถตอบสนองต่อความต้องการ ของภาคการผลิต ผู้ว่างงานและนักศึกษาจบใหม่ให้ได้รับการฝึกอบรมเสริมทักษะ สร้างศักยภาพและโอกาสให้กลับไปทางานที่เป็นประโยชน์แก่ ท้องถิ่น ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสาคัญของศิลปวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 3. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมภิบาล เป็นการนานโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เป็นที่ยอมรับของผู้บริการมาใช้ในการบริหาร โดยการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ ประชาชน โดยการส่งเสริมให้ภาครัฐ และเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ เก่ง ดี มี คุณธรรม มีคุณภาพและมีวิทยฐานะสูงขึ้น จัดให้ประชาชนมีโอกาสได้รับการศึกษาด้วยการลงทุนที่ต่าเพื่อให้เกิดความเสมอภาคและความเป็น ธรรม

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555


~5~

แผนงบประมาณ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด และค้าเป้าหมายของเป้าประสงค์

1

ผล

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน ดาเนินงาน 1.1 มีกระบวนการพัฒนาแผน -มีการจัดทาแผนกลยุทธ์ -มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ -มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็น แผนปฏิบัติการ -มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ ประจาปี และค่าเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ -มีการดาเนินการตามแผน ทั้ง 4 พันธกิจ -มีการติดตามผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ และรายงานผล -มีการประเมินผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ -มีการนาผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะต่อคณะเพื่อปรับปรุงแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปี

ผู้รับผิดชอบ

2554

ผลการดาเนินการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

พ.ค. 55

เม.ย. 55

มี.ค. 55

ก.พ. 55

ม.ค. 55

ธ.ค. 54

พ.ย. 54

ต.ค. 54

ก.ย.54

ส.ค. 54

ก.ค. 54

กิจกรรม

มิ.ย. 54

องค์ประกอบที่

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ.

งปม.

ประธาน ครั้ง/ 1 ปี ตลอดปี ครั้ง/ 1 ปี ครั้ง/ 1 ปี ตลอดปี ครั้ง/ 1 ปี ครั้ง/ 1 ปี ครั้ง/ 1 ปี

1

1

 

“ “

1

1

 

“ “

1

1

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555

หมาย เหตุ


2

ผล

บรรลุ ไม่บรรลุ 

1.2 ผลการบริหารสาขาให้เกิดอัตลักษณ์ -มีการกาหนดกลยุทธ์ ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ และแผนการปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน -มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและ บุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ อย่างครบถ้วน -มีการประเมินความเห็นของบุคลกรเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้องกับอัต ลักษณ์ -มีการดาเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น ประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม การผลิตบัณฑิต 2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร หลักสูตร 2.2 มีอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2.3มีอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทาง วิชาการ 2.4 มีระบบการพัฒนาอาจารย์ 2.5 มีห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ 2.6 มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 2.7 มีระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผล การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต

ตลอดปี

ตลอดปี

ครั้ง/ปี

1

ร้อยละ

50 100

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินการ

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

พ.ค. 55

เม.ย. 55

มี.ค. 55

ก.พ. 55

ม.ค. 55

ธ.ค. 54

พ.ย. 54

ต.ค. 54

ก.ย.54

ส.ค. 54

ก.ค. 54

กิจกรรม

มิ.ย. 54

องค์ประกอบที่

~6~

งปม.

วิจัย ทุกคน

ตลอดปี คน คน

1 1

คน

3 ตลอดปี ตลอดปี ตลอดปี

  3

     

หมาย เหตุ

5,300

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555


3

4

ผลการดาเนินการ ผล

บรรลุ ไม่บรรลุ 

2.8 มีระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง คุณธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 2.9 มีการสารวจบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 2.10 มีคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตาม TQF:HEd 2.11 ร้อยละของผลงานผู้สาเร็จระดับปริญญา โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3.1มีระบบกลไกและการให้คาปรึกษาและ บริการด้านข้อมูลข่าวสาร 3.2 ระบบกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา การวิจัย 4.1 มีระบบกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ 4.2 มีระบบกลไกการจัดการความรู้จาก งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 4.3 มีเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน สร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจา 4.4 ร้อยละของานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 4.5 ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ นาไปใช้ประโยชน์ต่อจานวนอาจารย์ประจา

ระดับ

3

3

ครั้ง/ปี

1

-

ตลอดปี ร้อย ละ

0.05

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

พ.ค. 55

เม.ย. 55

มี.ค. 55

ก.พ. 55

ม.ค. 55

ธ.ค. 54

พ.ย. 54

ต.ค. 54

ก.ย.54

ส.ค. 54

ก.ค. 54

กิจกรรม

มิ.ย. 54

องค์ประกอบที่

~7~

-

งปม.

12,000

ทุกคน

ตลอดปี

ตลอดปี

 ทุกคน

ตลอดปี

ตลอดปี

บาท/ คน

48, 00 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 5

76,666

3 ชิ้น

ทุกคน

3 ชิ้น

ทุกคน

235,000

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555

หมาย เหตุ


5

6

7

ผลการดาเนินการ ผล

บรรลุ ไม่บรรลุ 

4.5 ร้อยละผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ การบริการทางวิชาการ 5.1 มีระบบกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม 5.2 มีกระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคม 5.3 มีการนาความรู้และประสบการณ์จากการ ให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนและการวิจยั 5.4 มีผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 5.5 ผลการชี้นาป้องกันหรือแก้ปัญหาของ สังคมด้านยาเสพติด 5.6 ผลชี้นาป้องกันหรือแก้ปญ ั หาของสังคม ด้านสุขภาพ การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 6.1 มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลไกบารุง ศิลปวัฒนธรรม 6.2 มีการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ และวัฒนธรรม การบริหารและการจัดการ 7.1 มีภาวะผู้นาของสภาสถาบันและผู้บริหาร ทุกระดับ 7.2 มีการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 7.3 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ร้อยละ 5

3 ชิ้น

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

พ.ค. 55

เม.ย. 55

มี.ค. 55

ก.พ. 55

ม.ค. 55

ธ.ค. 54

พ.ย. 54

ต.ค. 54

ก.ย.54

ส.ค. 54

ก.ค. 54

กิจกรรม

มิ.ย. 54

องค์ประกอบที่

~8~

งปม.

หมาย เหตุ

 ทุกคน  

ตลอดปี ตลอดปี ร้อยละ

80

80

ตลอดปี

13,000

8,000

ร้อยละ 80

80

ร้อยละ 80

-

-

ไม่มี ทุกคน

ตลอดปี

ตลอดปี

12,000

ประธาน ตลอดปี

ตลอดปี ตลอดปี

 

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555


ผลการดาเนินการ ผล

บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัดสินใจ 7.4 มีระบบบริหารความเสี่ยง 8 การเงินและงบประมาณ 8.1 มีระบบกลไกการเงินและงบประมาณ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน 11 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 11.2 ระดับความสาเร็จของการพัฒนาครูและ บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้หรือ ส่งเสริมวิทยะฐานะให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ 11.4 ระดับความสาเร็จของโครงการหรือ กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

พ.ค. 55

เม.ย. 55

มี.ค. 55

ก.พ. 55

ม.ค. 55

ธ.ค. 54

พ.ย. 54

ต.ค. 54

ก.ย.54

ส.ค. 54

ก.ค. 54

กิจกรรม

มิ.ย. 54

องค์ประกอบที่

~9~

งปม.

ตลอดปี

ประธาน 

ตลอดปี

ทุกคน 

ตลอดปี

ทุกคน 

ตลอดปี ด้าน/ 3 ปี

รวม

3

285,300

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555

หมาย เหตุ


~ 10 ~

แผน-ผลการปฏิบัติงานตามพันธกิจ ประจาปีงบประมาณ

2555

พันธกิจที่ 1 ด้านการจัดการศึกษา 1.1 จัดทาแผนสอน 1.2 จัดทาบทเรียน e-learning 1.3 จัดทา e-testing 1.4 การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการ สอน 1.5 สารวจความต้องการจาเป็นของนักศึกษา ปี 1 1.6 กากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วิชาชีพของอาจารย์ 1.7 ประเมินจรรยาบรรณวิชาชีพ 1.8 สารวจการได้งานทาและรายได้ของ บัณฑิตป.ตรี 1.9 สารวจความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต โครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมวิชาการ 1. สร้างความเป็นเลิศด้าน GIT สู่อาเซียน 2. อบรมการทาสร้างโมเดล Panorama

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

ก.ย. 55

ส.ค. 55

ก.ค. 55

มิ.ย. 55

พ.ค. 55

เม.ย.55

มี.ค.55

ก.พ.55

ม.ค.55

ธ.ค.54

พ.ย.54

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.54

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ ผลการดาเนินการ งปม.

หมายเหตุ

ผล

บรรลุ ไม่บรรลุ

ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 5

2 10

 

วิชา/ปี ครั้ง/ปี 2

2

สน.วิชาการ

ครั้ง/ปี 1

1

สน.วิชาการ

มหา วิทยาลัย

ตลอดปี ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1

1 1

 -

ครั้ง/ปี 1

-

-

ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1

1 1

 

13,000

บกศ.

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555


~ 11 ~

เป้าหมาย

1 2 1

  

ครั้ง/ปี 1

2

ครั้ง/ปี 1

2

ครั้ง/ปี

1

1

ครั้ง/ปี ครั้ง/ปี

1 1

1 3

 

2.3 การนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 2.4 เรื่อง The Information and Communication Technology Competency Synthesis of the ofice workers level in

ครั้ง/ปี 1 เรื่อง/ปี 1

3 3

 

ก.ย. 55

1 1 1

ส.ค. 55

ครั้ง/ปี ครั้ง/ปี ครั้ง/ปี

ก.ค. 55

 

มิ.ย. 55

1 1

พ.ค. 55

1 1

เม.ย.55

ครั้ง/ปี ครั้ง/ปี

มี.ค.55

1 1

ก.พ.55

1 1

ม.ค.55

ครั้ง/ปี ครั้ง/ปี

ธ.ค.54

3. อบรมการภาษาอังกฤษด้าน GIT 4. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 5. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร่วมกับคณะ 6. จัดนักศึกษาทัศนศึกษา /ดูงาน /ฝึก ภาคสนาม กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และรักษา สิ่งแวดล้อม 1. กิจกรรมสารสัมพันธ์พี่น้อง 2 กิจกรรมไหว้ครู 3 กิจกรรมอัญเชิญพระราชลัญจกร กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม/จริยธรรม 1.กิจกรรมอบรมคุณธรรม/จริยธรรมเปิด เทอม/สิ้นเทอม 2.กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาความสะอาด กิจกรรมประชาธิปไตย 1.กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร พันธกิจที่ 2 ด้านการวิจัย 2.1 เสนอโครงร่างวิจัยต่อ สสส. และอนุมัติ 2.2 การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

บรรลุ ไม่บรรลุ  

พ.ย.54

ผล

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.54

ตัวชี้วดั

ผลการดาเนินการ งปม.

หมายเหตุ

5,300

บกศ.

200,000

ภายนอก Peer Review

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555


เป้าหมาย

ก.ย. 55

ส.ค. 55

ก.ค. 55

มิ.ย. 55

พ.ค. 55

เม.ย.55

มี.ค.55

ก.พ.55

ม.ค.55

ธ.ค.54

ผลการดาเนินการ

ตัวชี้วดั

the Local Administration Organization 2.5 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันใน การจาแนกการใช้ประโยชน์ที่ดนิ จากภาพถ่าย ดาวเทียมในรายวิชาการสารวจระยะไกล เบื้องต้น 2.6 ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกันด้วย เทคนิคร่วมกันคิดเรื่อง การใช้เครื่องมือจีพีเอส เพื่อจัดทาแผนที่ 2.7 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษา เขตบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม 2.8 เรื่อง The Requirment and Problems of Geo-Informations Training for Community in Mahasarakham พันธกิจที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 3.1.วิทยากรอบรมเรื่องการฟื้นฟูชุมชนหลังน้า ท่วม บ้านเหล่า อ. โกสุมพิสัย 3.2 วิทยากรอบรมการทาแผนที่ด้วยระบบ สารสนเทศ 3.3 เสริมศักยภาพบุคลกรด้าน GIT พันธกิจที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม 4.1 โครงการสารวจพื้นที่สิ่งแวดล้อมทาง กายภาพ

พ.ย.54

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.54

~ 12 ~

ผล

ครั้ง/ปี

1

1

10,000

ส.วิจัย

ครั้ง/ปี

1

1

10,000

ส.วิจัย

ครั้ง/ปี

1

1

15,000

ส.วิจัย

ครั้ง/ปี

1

1

ครั้ง/ปี

1

1

ครั้ง/ปี

1

1

ครั้ง/ปี

1

1

12,000

บกศ.

ครั้ง/ปี

1

1

12,000

บกศ.

บรรลุ ไม่บรรลุ

งปม.

หมายเหตุ

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555


พันธกิจ 5 ด้านการบริหารจัดการ 5.1 ประชุมคณะกรรมการ 5.2 พัฒนาบุคลากรสาขาวิชา GIT 5.3 การพัฒนาบุคลากรประชุมร่วมกับ วทน. ที่โรงแรมตักสิลา 5.4 ผลการชี้นาป้องกันหรือแก้ปัญหาของ สังคมด้านยาเสพติด 5.5 จัดทารายงานประเมินตนเอง 5.6 รับการตรวจประเมินภายใน 5.7 จัดทาเอกสารองค์ประกอบที่ 1-12 5.8 ปรับปรุงการดาเนินการประกันคุณภาพ การศึกษา รวม

เป้าหมาย

ตัวชี้วดั

ก.ย. 55

ส.ค. 55

ก.ค. 55

มิ.ย. 55

พ.ค. 55

เม.ย.55

มี.ค.55

ก.พ.55

ม.ค.55

ธ.ค.54

พ.ย.54

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ต.ค.54

~ 13 ~

ผลการดาเนินการ ผล

บรรลุ ไม่บรรลุ

ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1 ครั้ง/ปี 1

2 1 1

  

ครั้ง/ปี 1

-

-

ครั้ง/ปี 2 ครั้ง/ปี 2 ตลอดปี ตลอดปี

2 2

   

งปม.

8,000

หมายเหตุ

บกศ.

285,300

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555


~ 14 ~

จัดทาโดย นางสาวกนกลดา นายชนะชัย

ท้าวไทยชนะ

อวนวัง

นายอานาจ แสงกุดเลาะ

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ อาจารย์ อาจารย์

สาขาวิ ชาเทคโนโลยี สารสนเทศภูมิศาสตร์ คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ.....2555

แผนปฏิบัติราชการ git 56 ล่าสุด  
แผนปฏิบัติราชการ git 56 ล่าสุด  
Advertisement