__MAIN_TEXT__

Page 1

POROČILO O DELU v šolskem letu 2013/2014


VSEBINA:

Glasbena šola Slavka Osterca Ljutomer Prešernova ulica 008, 9240 Ljutomer tel.: 02/585 15 30, 585 15 32 fax: 02/585 15 33 www.g-sosterca.ms.edus.si Zbral in uredil: Stanislav Lašič, ravnatelj Ljutomer, september 2014

Uvod

3

Statistični podatki za šolsko leto 2013-14

4

Število učencev po instrumentih in razredih

4

Učiteljski zbor

5

Orkestri in komorne skupine

6

Nastopi

6

Razredni in oddelčni nastopi

7

Javni nastopi v organizaciji glasbene šole

7

Zasedba in nastopi orkestrov, ter MPZ

8

Revije-srečanja-gostovanja - koncerti

10

Organizacija in soorganizacija koncertov

11

Udeležba učencev na tekmovanjih

12

Uspehi naših učencev

13

Sodelovanje s starši

15

Nastopi za OŠ in vrtce, ter glasbene delavnice v vrtcih

15

Strokovno izpopolnjevanje

17

Denarni prispevki za šolanje

20

Drobni inventar in osnovna sredstva,

20

Investicije

21

Novice

21

Družabna srečanja , razno

22

Fotografije

23


Revije javnih glasbenih šol Pomurja, ki je v mesecu aprilu potekala v Domu Spoštovani,

kulture Ljutomer. Šola je v tem šolskem letu organizirala tudi Božični koncert,

pred vami je Poročilo o delu za šolsko leto 2013/14, s katerim vam želimo

8. koncert učiteljev, skupni koncert učencev GŠ Slovenj Gradec in GŠ

približati najpomembnejše informacije in vse aktivnosti, ki smo jih izvajali v

Ljutomer, ter koncert »Pozdrav pomladi« v Mali Nedelji.

tem šolskem letu.

Orkestri šole, mladinski pevski zbor in komorne skupine so sodelovali na

Vizija našega zavoda, ki smo ji sledili skozi celo šolsko leto, je bila zastavljena

nastopih in koncertih v okviru šole, ter na povabilo sodelovali in gostovali na

v smeri izvajanja strokovno kvalitetnih in pestrih programov s katerimi smo

revijah in drugih nastopih izven šole.

šolo in širšo lokalno skupnost povezali k dobremu medsebojnemu

Za učence klarineta javnih glasbenih šol Pomurja, smo izvedli glasbeno

sodelovanju. Programe so izvajali strokovno izobraženi učitelji

delavnico s koncertom kvarteta Claritet. Organizirali smo seminar za

z

umetniškimi in pedagoškimi izkušnjami.

violončelo ter v sodelovanju z GŠ Murska Sobota tudi glasbeno delavnico za

Ocenjujem, da smo v vzgojno-izobraževalnem procesu v šolskem letu

trobento. V sodelovanju s Konservatorijem za glasbo in balet Maribor, smo

2013/14 bili zelo uspešni, saj na to narekujejo priznanja in nagrade naših

organizirali skupni koncert dijakov in učencev obeh šol, pod naslovom

učencev na domačih in mednarodnih tekmovanjih.

Trombomania.

Zraven glasbenih tekmovanj smo z našimi varovanci izvedli številne uspešne

Oddelek za ples je v mesecu marcu 2014, pripravil zelo odmevno 1. baletno

nastope. Po šolskem koledarju smo realizirali razredne in javne nastope,

predstavo v zgodovini šole – Trnuljčica. Skupaj s premiero je bilo izvedenih

letne nastope na dislociranih oddelkih, Letni nastop šole, Nastop učencev, ki

pet predstav. Štiri v Domu kulture Ljutomer ter ena predstava v gledališki

zaključujejo šolanje, ter koncert »Glasbena šola se predstavi« na Glavnem

dvorani Kina Park v Murski Soboti.

trgu v Ljutomeru.

Z odmevnim koncertom »Glasbena šola se predstavi«, na katerem so

Naše povezovanje z okoljem, z ustanovami in zavodi, ljubiteljskimi skupinami,

sodelovale komorne skupine, oddelek za ples in orkestri šole, smo v mesecu

z vrtci, osnovnimi šolami ter s sosednjimi glasbenimi šolami je vzorno.

juniju na Glavnem trgu v Ljutomeru, uspešno zaključili šolsko leto 2013/14. Vsem obiskovalcem koncerta smo predstavili tudi kratek film o delu in uspehih

Šola je pripravila tudi glasbeno uro za učence osnovnih šol in vrtcev občin

naše šole.

Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje. Izvedene so bile tudi glasbene

V začetku julija smo bili tudi organizator 6. poletne šole za klavir, pod

delavnice po vrtcih omenjenih občin.

vodstvom Vladimirja Mlinarića, profesorja na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

S svojimi učenci je šola sodelovala na Reviji glasbenih šol Štajerske Koroške

Podrobne informacije, o aktivnostih in dosežkih, lahko preberete v

in Pomurja v Mariboru, na Reviji tolkalnih skupin RS v Sežani, 8. Reviji

nadaljevanju Poročila o delu v šolskem letu 2013/14.

klasično baletnih šol in društev RS v Velenju ter bila organizator 36.

Stanislav Lašič, ravnatelj

3


Število vpisanih učencev po instrumentih in razredih v šolskem letu 2013/2014 RAZRED 1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

skupaj

10 3 3 2 6 1 5 4 2 1 2 3

9 5 3 1 3

12 2 2 2 6

8 3 3

6 3 6 2 2

4

1 1 1 1

4 4 1

3 2 1

3 1 1

2 2

3 1

1 2

1

58 20 20 9 28 3 22 17 9 1 12 8 1

1 1

10 10

Skupaj na instrumentu: Predšolska glasbena vzgoja/Glasbena pripravnica: Plesna pripravnica 1: Plesna pripravnica 2: Plesna pripravnica 3: Balet 1 Balet 2 Balet 3,4 VSI VPISANI UČENCI

228 12 5 9 5 7 9 11 286

instrument

Klavir Harmonika Violina Violončelo Kitara Kljunasta flavta Flavta Klarinet Saksofon Rog Trobenta Pozavna Druga konična trobila - bariton Tolkala Diat. harmonika

GLASBENA PRIPRAVNICA (Letni koncert šole, 16. 5. 2014, Dom kulture Ljutomer; Mentorica: Vlasta Vizjak, prof.)

Šolsko leto 2013/14 smo pričeli v ponedeljek, 2. septembra 2013. Na informativnem sestanku smo novince in starše seznanili s potekom glasbenega šolanja. Prvi šolski dan je bil namenjen razdelitvi urnika in predstavitvi učnega program za novo šolsko leto. V šolskem letu 2013/14 je obiskovalo glasbeno šolo skupaj 286 učencev, od tega 228 učencev (14.25 oddelkov) na instrumentalnem pouku. Šolsko leto smo zaključili v torek, 24. junija 2014 z razdelitvijo spričeval.

4

8 3 2 1 5 2 7 6 3 1

2

3 1

3 4

2

4

1 2

2

1 2

1


Dislocirani oddelki: Križevci Veržej Razkrižje

Pozavna: Simon Kramberger, prof.; Rog, trobenta: Stanislav Lašič; Glasbena pripravnica : Vlasta Vizjak, prof. Plesna pripravnica-balet: Ana Germ, bakk. art.; Korepeticije: Katja Žibrat, prof., Bojana Ivančič prof., Ana Gnezda, Romana Rek, prof., Danijela Sabo, prof.;

48 učencev 25 učencev 10 učencev

Pouk na dislociranih oddelkih je potekal v prostorih osnovnih šol omenjenih občin.

Na podružnicah so poučevali: Križevci: Janez Munda, BA. Katja Žibrat, prof., Simon Novak, prof, Simon Kramberger, prof.;

Oddelek za klavir: Romana Rek, prof., Danijela Sabo, prof., Katja Žibrat, prof., Bojana Ivančič, prof. in Ana Gnezda – (nadomeščanje delavke Darje Slejko na porodniškem dopustu) Oddelek za harmoniko: Janez Munda, bakk. art., Dejan Raj; Oddelek za godala: Andreja Klinc; Violončelo: Samir Azzeh, prof.; Oddelek za brenkala: Kitara: Mojca Prejac, prof., Simon Budna; Oddelek za pihala: Simon Novak, prof., Mihael Györek, MA; Flavta: Medeja Unuk, prof. Klarinet: Bojan Zelenjak, prof.; Saksofon: Mihael Györek, MA. Oddelek za tolkala: Antonio Hojsak, prof.; Nauk o glasbi: Vlasta Vizjak, prof,, Katja Žibrat, prof. (Križevci), Danijela Sabo, prof. (Razkrižje), Simon Novak, prof., Simon Kramberger, prof.; Oddelek za trobila: Trobenta, bariton: Simon Novak, prof.;

Razkrižje: Danijela Sabo, prof.; Veržej: Bojana Ivančič, prof., Dejan Raj; Kadrovske spremembe: Novo zaposleni učitelji: Medeja Unuk – flavta, Ana Gnezda in Bojana Ivančič, (nadomeščanje delavke Darje Slejko na porodniškem dopustu); Ravnatelj: Stanislav Lašič (4 pedagoške ure učne obveze); Administrativno-tehnično osebje: Poslovna sekretarka: Matejka Lebar - 100% obseg zaposlitve; Računovodkinja: Eva Štuhec - 50 % obseg zaposlitve; Hišnik(75%) – čistilec(25%): Danijel Blagovič; Čistilka: Darinka Sagaj (100 %);

5


ORKESTRI:  Godalni orkester: Mojca Prejac, prof.,  Harmonikarski orkester: Janez Munda, BA,  Mladinski pihalni orkester: Bojan Zelenjak, prof.  Kitarski orkester: Mojca Prejac, prof.  Mladinski pevski zbor: Romana Rek, prof. KOMORNE SKUPINE: • trio flavt – mentorica Medeja Unuk, prof., • trio in kvartet klarinetov – mentor Bojan Zelenjak, prof., • tolkalna skupina – mentor Antonio Hojsak, prof., • komorna skupina trobil – mentor Simon Novak, prof., • trio pozavn – mentor Simon Kramberger, prof.;

Odd. za ples: BALETNA PREDSTAVA TRNULJČICA - premiera, (Dom kulture Ljutomer, 29. 3. 2014; Mentorica: Ana Germ)

V šolskem letu 2013/14 smo izvedli številne nastope v okviru šole in izven nje. Evidentiranih je 116 nastopov, na katerih je sodelovalo 1540 nastopajočih učencev. Število nastopov

Število nastopajočih

Razredni nastopi Javni nastopi Javni nastopi in koncerti v sodelovanju z drugimi, ter ostali nastopi baletne predstave

38 35

449 724

38

122

5

SKUPAJ

116

245 1540

Vrsta nastopov

KOMORNA SKUPINA TROBIL (Glasbena šola se predstavi, 11. 6. 2014, Glavni trg Ljutomer; Mentor: Simon Novak, prof.)

6


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

08. 10. 2013 24. 10. 2013 25. 10. 2013 7. 11. 2013 25. 11. 2013 26. 11. 2013 4. 12. 2013 8. 12. 2013 9. 12. 2013 13. 12. 2013 16. 12. 2013 17. 12. 2013 18. 12. 2013 18. 12. 2013 19. 12. 2013 20. 12. 2013

17. 18. 19.

13. 1. 2014 15. 1. 2014 16. 1. 2014

20.

27. 1. 2014 29. 1. 2014 10. 3. 2014 20. 3. 2014 21. 3. 2014 24. 3. 2014 26. 3. 2014 27. 3. 2014 31. 3. 2014

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

2. 4. 2014 3. 4. 2014 7. 4. 2014 16. 4. 2014 17. 4. 2014 22. 4. 2014 23. 4. 2014

33. 34. 35. 36. 37

22. 5. 2014 28. 5. 2014 10. 6. 2014 11. 6. 2014 12. 6. 2014

38.

12. 6. 2014

Razredni nastop Razredni nastop Razredni nastop Mali nastop učencev 1., 2. in 3. razr. klavirja Razredni nastop Razredni nastop Razredni nastop Razredni nastop Razredni nastop Razredni nastop Razredni nastop Ura za starše Ura za starše Razredni nastop Praznični nastop violinskega oddelka Nastop NGL z govorilno uro - oddelek Križevci Razredni nastop Razredni nastop Razredni nastop - pozavna in tolkala Razredni nastop razredni nastop Nastop tekmovalcev Panonskega festivala Razredni nastop Razredni nastop Razredni nastop Pomladni razredni nastop Zaigrajmo goslice razredni nastop - učenci iz oddelka Simona Novaka in Stanislava Lašiča Zaigrajmo goslice Razredni nastop Razredni nastop Razredni nastop Razredni nastop Razredni nastop razredni nastop violinskega oddelka MOJA GLASBA razredni nastop razredni nastop Ura za starše Ura za starše Informativni sestanek za novo vpisane učence Ura za starše

Simon Budna Žibrat Katja Munda Janez Rek Romana Raj Dejan Ivančič Bojana Unuk Medeja Janez Munda Sabo Danijela Rek Romana Zelenjak Bojan Germ Ana Germ Ana Janez Munda Klinc Andreja Žibrat Katja Gnezda Ana Prejac Mojca A. Hojsak, S. Kramberger Žibrat Katja Györek Mihael Sabo Danijela Munda Janez Simon Budna Žibrat Katja Unuk Medeja Klinc Andreja S. Novak, S. Lašič Klinc Andreja Sabo Danijela Raj Dejan Prejac Mojca Zelenjak Bojan Ivančič Bojana Klinc Andreja Rek Romana Györek Mihael Germ Ana Germ Ana Sabo Danijela Germ Ana

7

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

22. 10. 2013 19. 11. 2013 28. 11. 2013 10. 12. 2013 12. 12. 2013 16. 12. 2013 17. 12. 2013 21. 1. 2014 23. 1. 2014 1. 2. 2014 3. 2. 2014 4. 2. 2014 5. 2. 2014 6. 2. 2014 17. 2. 2014 18. 2. 2014 4. 3. 2014 18. 3. 2014 19. 3. 2014 25. 3. 2014

21. 22. 23.

29. 3. 2014 30. 3. 2014 1. 4. 2014

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

15. 4. 2014 24. 4. 2014 25. 4. 2014 8. 5. 2014 13. 5. 2014 16. 5. 2014 19. 5. 2014 27. 5. 2014 29. 5. 2014 9. 6. 2014 11. 6. 2014 19. 6. 2014

I. JAVNI NASTOP II. JAVNI NASTOP ZAPOJMO, ZAIGRAJMO IN ZAPLEŠIMO SKUPAJ III. JAVNI NASTOP VIII. KONCERT UČITELJEV NASTOP VIOLONČELISTOV GŠ M. SOBOTA IN LJUTOMER BOŽIČNI KONCERT IV. JAVNI NASTOP ZAPOJMO, ZAIGRAJMO IN ZAPLEŠIMO SKUPAJ 8. revija klasično baletnih šol in društev NASTOP ZA VRTCE NASTOP TEKMOVALCEV - TEMSIG GŠ G. RADGONA NASTOP TEKMOVALCEV - TEMSIG LJUTOMER NASTOP TEKMOVALCEV - TEMSIG LENDAVA NASTOP ZA VRTCE V. JAVNI NASTOP NASTOP TEKMOVALCEV V GŠ MURSKA SOBOTA VI. JAVNI NASTOP VI. a JAVNI NASTOP NASTOP TEKMOVALCEV PANONSKEGA FESTIVALA MLADIH PIANISTOV BALETNA PREDSTAVA TRNULJČICA BALETNA PREDSTAVA TRNULJČICA NASTOP UČENCEV GŠ SLOVENJ GRADEC IN GLASBENE ŠOLE SLAVKA OSTERCA LJUTOMER VII. JAVNI NASTOP LETNI NASTOP dislociranega oddelka v Križevcih Nastop violončelistov Pomurja LETNI NASTOP dislociranega oddelka v Razkrižju LETNI NASTOP dislociranega oddelka v Veržeju LETNI KONCERT ŠOLE BALETNA PREDSTAVA TRNULJČICA VIII. JAVNI NASTOP POZDRAV POMLADI Mala Nedelja TEMATSKI NASTOP, opus DORE PEJAČEVIĆ GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI (Glavni trg Ljutomer) NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA


GODALNI ORKESTER - dirigent Mojca Prejac, prof.

KITARSKI ORKESTER - umetniški vodja Mojca Prejac, prof.

Lara Borovič, Petra Kaučič, Nikita Bogdan, Lara Kosi, Tia Marjanovič, Ana Rajh, Klara Dragović, Maruša Kupljen Vaupotič, Sinja Magdič, Nika Kosi, Arja Šišernik, Nana Horvat, Žiga Zelko, Eva Pesrl, Živa Šilak, Ana Rajh;

Tinkara Kosi, Brina Stajnko, Miha Fekonja, Andraž Lah, Ula Filipič, Nina Klement, Dominik Černjavič, Ula Mihalič, Nuša Krajnčan, Ana Slavič, Žiga Žnidarič, Zala Čuk, Urška Filipič;

16. 5. 2014 11. 6. 2014

Letni nastop šole, Dom kulture Ljutomer »Glasbena šola se predstavi« Glavni trg Ljutomer

17. 12. 2013 16. 5. 2014 11. 6. 2014

Božični koncert Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer »Glasbena šola se predstavi« Glavni trg Ljutomer

GODALNI ORKESTER, dirigent: Mojca Prejac, prof., (Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer 16. 5. 2014)

KITARSKI ORKESTER, Umetniški vodja : Mojca Prejac, prof (Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer, 16. 5. 2014)

8


MLADINSKI PIHALNI ORKESTER - dirigent Bojan Zelenjak, prof.

HARMONIKARSKI ORKESTER - dirigent Janez Munda, BA

Belak Mia, Borko Urška, Fekonja Anja, Filipič Luka, Godec Brina, Godec Jaka, Heric Tilen, Kosi Antonija, Kosi Nina, Mladenovič Niko, Peršak Jure, Rakuša Aleks, Rudolf Jure, Rudolf Minea, Sovič Tina, Stajnko Tilen, Škrjanec Domen, Škrjanec Rene,Štabuc Cirila, Zajnkovič Neža, Žižek Florjan, Žižek Kristina, Žnidarič Žiga, Žuman Žan, Žunič Jaka;

Majerič Matic, Weis Ajda, Borko Žan, Koroša Timoteja, Lubi Miha, Zavratnik Špela, Budja Anamarie, Ritonja Kralj Domen, Kosmajer Mario, Žibek Mark, Žunič Jaka;

17. 12. 2013 16. 1. 2014 16. 5. 2014 11. 6. 2014

Božični koncert, dvorana šole Prireditev - Športnik leta 2013 Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer »Glasbena šola se predstavi« Glavni trg Ljutomer

10. 4. 2014 8. 5. 2014 16. 5. 2014 11. 6.2014

36. Revija glasbenih šol Pomurja Dom kulture Ljutomer Letni nastop - dislocirani odd. Razkrižje, Dom kulture Razkrižje Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer »Glasbena šola se predstavi« Glavni trg Ljutomer

MLADINSKI PIHALNI ORKESTER (Letni koncert šole 16. 5. 2014, Dom kulture Ljutomer, Dirigent: Bojan Zelenjak, prof.)

HARMONIKARSKI ORKESTER (Letni koncert šole, 16. 5. 2014, Dom kulture Ljutomer, Dirigent: Janez Munda, BA)

9


MLADINSKI PEVSKI ZBOR - zborovodkinja Romana Rek, prof. SODELOVANJE Z GLASBENIMI ŠOLAMI

Fekonja Anja, Fekonja Miha, Ivančič Mirjam, Ivančič Petra, Kosi Antonija, Kosi Lara, Kosi Špela, Lebar Ana, Potočnik Ana, Pušenjak Anja, Rajh Ana, Ritonja Adrijana, Stajnko Brina, Štampar Neja, Tigeli Tamara, Vočanec Vanessa;

17. 12. 2013 16. 5. 2014 11. 6. 2014

REVIJA GŠ Štajerske, Koroške in Pomurja Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor Kraj in čas: Maribor, 17. 1. 2014 Sodelujoči učenci: Domen Ritonja Kralj - harmonika (Janez Munda), Petra Kaučič – violina (Andreja Klinc), korepetitor: Katja Žibrat, Žan Žuman - pozavna (Simon Kramberger), korepetitor: Bojana Ivančič;

Božični koncert, dvorana šole Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer »Glasbena šola se predstavi« Glavni trg Ljutomer

8. REVIJA KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV RS Organizator: DBUS (Društvo baletnih umetnikov Slovenije) Kraj in čas: Velenje, 1. 2. 2014 Sodelujoči: skupina Snežinke in Madžarski ples (koreografija: Ana Germ); NASTOP TEKMOVALCEV JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Gornja Radgona Kraj in čas: G. Radgona, dvorana šole, 4. 2. 2014, ob 18. uri Sodelujoči učenci tekmovalci; NASTOP TEKMOVALCEV JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, dvorana šole, 5. 2. 2014, ob 19. uri Sodelujoči učenci tekmovalci; NASTOP TEKMOVALCEV TOLKALNIH ODDELKOV GŠ Beltinci in GŠ Ljutomer Organizator: GŠ Beltinci Kraj in čas: Beltinci, 3. 2. 2014, ob 18. uri Sodelujoči učenci tekmovalci;

MLADINSKI PEVSKI ZBOR (Letni koncert šole, Dom kulture Ljutomer, 16. 5. 2014; zborovodkinja: Romana Rek prof.)

KONCERT TEKMOVALCEV POMURSKIH JAVNIH GLASBENIH ŠOL Organizator: GŠ Lendava Kraj in čas: Lendava, dvorana šole, 6. 2. 2014, ob 19. uri Sodelujoči učenci tekmovalci;

10


NASTOP TEKMOVALCEV JAVNIH GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: M. Sobota, dvorana šole, 4. 3. 2014, ob 18. uri Sodelujoči učenci tekmovalci; NASTOP UDELEŽENCEV KITARSKE DELAVNICE »sprehod po šestih strunah« Organizator: GŠ Maestro G. Radgona Kraj in čas: G. Radgona, dvorana šole, 23. 3. 2014, ob 16. uri Sodelujoči učenci tekmovalci Dnevi Kitare Krško 2014;

KONCERT – Dušan Slaček – kitara Dvorana šole v torek, 15. 10. 2013, ob 19. uri;

NASTOP UČENCEV GŠ SLOVENJ GRADEC IN GŠ SLAVKA OSTERCA LJUTOMER Dvorana šole, 1. 4. 2014, ob 17. uri;

8. KONCERT UČITELJEV Dvorana šole, 12. 12. 2013, ob 19 uri;

NASTOP FLAVTISTK IZ GŠ KAROL PAHOR PTUJ Dvorana šole, 21. 11.2013, ob 18. uri;

BOŽIČNI KONCERT Dvorana šole, 17. 12. 2013, ob 18. uri;

5. SREČANJE TOLKALNIH SKUPIN GŠ SLOVENIJE Organizator: GŠ Sežana Kraj in čas: Velika dvorana Kosovelovega doma Sežana, 2. 4. 2014, ob 16. uri Sodelovali: Tolkalna skupina GŠ Slavka Osterca Ljutomer OLD SCHOOL HEART (beat) BREAKERS. Mentor: Antonio Hojsak;

KONCERT KVARTETA KLARINETOV »CLARITET« Dvorana šole, 20. 1. 2014, ob 18. uri TROMBOMANIA, nastop pozavnistov in komornih skupin Iz razreda M. Švagana(Konservatorij za glasbo in balet Maribor in S. Krambergerja (GŠ Ljutomer) Dvorana šole, 20. 2. 2014, ob 18. uri;

36. REVIJA JAVNI GLASBENIH ŠOL POMURJA Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Kraj in čas: Dom kulture Ljutomer, 10. 4. 2014, ob 18. uri;

NEDELJSKO POPOLDNE S PEVCI Koncert učencev iz pevskega razreda Barbare Nagode (GŠ Vič Rudnik Ljubljana Dvorana šole, 23. 3. 2014, ob 18. uri:

11. PROMENADNI KONCERT PIHALNIH ORKESTROV Organizator: GŠ Lendava Kraj in čas: Letni oder gledališke in koncertne dvorane v Lendavi, 9. 5. 2014, ob 17. uri; Mladinski pihalni orkester GŠ Ljutomer, (Bojan Zelenjak, prof.);

BALETNA PREDSTAVA TRNULJČICA Organizator: GŠ Ljutomer Kraj in čas: Dom kultura Ljutomer 29. 3. 2014, ob 18. uri – premiera, 30. 3. 2014, ob 17. uri – ponovitev, 10. 5. 2014 – ponovitev, 7. 5. 2014, ob 11. uri za GFML, Gledališka in koncertna dvorana Kina Park v Murski Soboti, 19. 5. 2014, ob 18. uri;

ZAKLJUČNI KONCERT VI. POLETNE ŠOLE ZA KLAVIR Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: Ljutomer, dvorana šole 6. 7. 2014, ob 17. uri; Sodelujoči učenci udeleženci poletne šole.

11


NASTOP VIOLONČELISTOV GŠ POMURJA (otvoritev seminarja za violončelo) Dvorana šole, 25. 4. 2014, ob 18. uri Sodelujoči učenci Samirja Azzeha in Romane Rek;

V šolskem letu 2013/14 se je šola s svojimi učenci udeležila številnih glasbenih tekmovanj. Tako smo sodelovali na: 1. Panonskem festivalu mladih pianistov v M. Soboti, 5. Festivalu mladih violinistov v M. Soboti »Jaz imam pa goslice«, 17. regijskem tekmovanju Štajerske in Pomurja, 43. državnem tekmovanju mladih glasbenikov Slovenije (TEMSIG), 10. Mednarodnem srečanju harmonikarjev v Moravskih Toplicah, Mednarodnem tekmovanju Dnevi kitare v Krškem, Mednarodnem tekmovanju za veliko nagrado »Avsenik« v Begunjah in Mednarodnem tekmovanju »Davorin Jenko« Beograd 2014.

KONCERT – PIHALNI KVINTET PULLZ Dvorana šole, 12. 5. 2014, ob 19. uri NASTOP TEKMOVALCEV PANONSKEGA FESTIVALA MLADIH PIANISTOV Dvorana šole, 25. 3. 2014, ob 18. uri Sodelujoči učenci tekmovalci, Panonskega festivala mladih pianistov; KLAVIRSKI RECITAL JULIJE ZADRAVEC Dvorana šole, 8. 6. 2014, ob 18. uri;

V šolskem letu 2013/2014, je bil dobitnik priznanja Slavka Osterca učenec: NIKO MLADENOVIČ - saksofon Priznanja podeljujemo vsem učencem, ki so dosegli zlato plaketo na državnem tekmovanju TEMSIG, ali prvo mesto ali nagrado na mednarodnih tekmovanjih.

TEMATSKI NASTOP opus Dore Pejačević Nastop učencev klavirskega oddelka GŠ Slavka Osterca Ljutomer, Dvorana šole, 9. 6. 2014, ob 18. uri; POZDRAV POMLADI – nastop učencev GŠ Slavka Osterca Ljutomer v Mali Nedelji, Dom kulture Mala Nedelja, 29. 5. 2014, ob 18. uri; GLASBENA ŠOLA SE PREDSTAVI Nastop komornih skupin, orkestrov šole in oddelka za Ples, Glavni trg Ljutomer, 11. 6. 2014, ob 19.30 NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA Dvorana šole, 19. 6. 2014, ob 18. uri:

Niko Mladenovič – saksofon, dobitnik priznanja Slavka Osterca 2014 (mentor: Mihael Györek, MA)

12


Uspehi naših učencev: TEKMOVALEC/ MENTOR/ KOREPETITOR

1.

Mario Kosmajer, harmonika Mentor: Janez Munda, BA

KAT.

C. kat.

D kat. glasba S.in V. Avsenika

2.

Domen Ritonja Kralj, harmonika Mentor: Janez Munda, BA

1. b kat.

1. b kat.

3.

4.

5.

Matic Majerič, harmonika Mentor: Janez Munda, BA

1. A kat. zab. glasba

Ambrož Prašiček, diat. harmonika Mentor: Dejan Raj

A. kat. diat. harm.

Nuša Dolamič, rog Mentor: Stanislav Lašič Korepetitorka: Ana Gnezda

1. a kat.

1. a kat.

TEKMOVANJE

8. MEDNARODNO TEKMOVANJE HARMONIKARJE V ZA NAGRADO AVSENIK, BEGUNJE 10. MEDNARODNO SREČANJE HARMONIKARJE V - BELTINCI 17. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN POMURJA 43. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV SLOVENIJE TEMSIG 10. MEDNARODNO SREČANJE HARMONIKARJE V - BELTINCI 10. MEDNARODNO SREČANJE HARMONIKARJE V - BELTINCI 17. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN POMURJA 43. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV SLOVENIJE TEMSIG

DOSEŽEN REZULTAT

6.

Srebrno priznanje

Žan Žuman, pozavna Mentor: Simon Kramberger, prof. Korepetitorka: Bojana Ivančič, prof.

1. b kat.

1. b kat.

II. Nagrada 7.

Zlato priznanje

Miha Rudof, tolkala Mentor: Antonio Hojsak, prof. Korepetitorka: Bojana Ivančič, prof.

1. a kat.

1. a kat.

SREBRNA PLAKETA 8.

II. Nagrada 9.

II. Nagrada

10. Zlato priznanje

SREBRNA PLAKETA

13

Tia Vaupotič, tolkala Mentor: Antonio Hojsak, prof. Korepetitorka: Bojana Ivančič, prof.

1. a kat.

Niko Mladenovič, saksofon Mentor: Mihael Györek, MA Korepetitorka: Ana Gnezda Lana Ivezič, klavir Mentor: Danijela Sabo, prof.

A kat.

A kat.

17. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN POMURJA 43. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV SLOVENIJE TEMSIG 17. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN POMURJA 43. DRŽAVNO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV SLOVENIJE TEMSIG 17. REGIJSKO TEKMOVANJE MLADIH GLASBENIKOV ŠTAJERSKE IN POMURJA 11. MEDNARODNO TEKMOVANJE »DAVORIN JENKO« BEOGRAD 2014 1. PANONSKI FESTIVAL PIANISTOV MURSKA SOBOTA

Zlato priznanje

BRONASTA PLAKETA

Zlato priznanje

SREBRNA PLAKETA

Srebrno priznanje

Laureat I/1

Bronasta nagrada


11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Neja Kozar, klavir Mentor: Ana Gnezda

A kat.

Jan Rajh, klavir Mentor: Danijela Sabo, prof.

A kat.

Maša Škrget, klavir Mentor: Bojana Ivančič, prof.

A kat.

Alen Reihss, klavir Mentor: Danijela Sabo, prof.

A kat.

Lara Svenšek, klavir Mentor: Danijela Sabo, prof.

B. kat.

Tamara Kolerič, klavir Mentor: Ana Gnezda

C kat.

Katja Prelog, klavir Mentor: Katja Žibrat, prof.

F kat.

Luka Torič, kitara Mentor: Simon Budna

1. kat.

1. PANONSKI FESTIVAL PIANISTOV MURSKA SOBOTA 1. PANONSKI FESTIVAL PIANISTOV MURSKA SOBOTA 1. PANONSKI FESTIVAL PIANISTOV MURSKA SOBOTA 1. PANONSKI FESTIVAL PIANISTOV MURSKA SOBOTA 1. PANONSKI FESTIVAL PIANISTOV MURSKA SOBOTA 1. PANONSKI FESTIVAL PIANISTOV MURSKA SOBOTA 1. PANONSKI FESTIVAL PIANISTOV MURSKA SOBOTA DNEVI KITARE KRŠKO 2014

19. Srebrna nagrada

Bronasta nagrada

20.

Bronasta nagrada 21. Srebrna nagrada

22.

Bronasta nagrada

Bronasta nagrada

23.

Bronasta nagrada

Srebrno priznanje

14

Živa Jurič, violina Mentor: Andreja Klinc Korepetitor: Katja Žibrat, prof.

2. kat.

Lara Borovič, violina Mentor: Andreja Klinc korepetitor: Katja Žibrat, prof.

3. kat.

Eva Pesrl, violina Mentor: Andreja Klinc korepetitor: Katja Žibrat, prof.

3. kat.

Petra Kaučič, violina Mentor: Andreja Klinc korepetitor: Ana Gnezda

4. kat.

Lara Kosi, violina Mentor: Andreja Klinc korepetitor: Katja Žibrat, prof.

6. kat.

5. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV «JAZ IMAM PA GOSLICE«, MURSKA SOBOTA 5. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV «JAZ IMAM PA GOSLICE«, MURSKA SOBOTA 5. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV «JAZ IMAM PA GOSLICE«, MURSKA SOBOTA 5. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV «JAZ IMAM PA GOSLICE«, MURSKA SOBOTA 5. FESTIVAL MLADIH VIOLINISTOV «JAZ IMAM PA GOSLICE«, MURSKA SOBOTA

Zlato priznanje

Zlato priznanje

Zlato priznanje

Zlato priznanje

Zlato priznanje


Roditeljski sestanki po oddelkih: 9. 9. 2013 - sestanek staršev- odd. GODALA, KITARA, 10. 9. 2013 - sestanek staršev- odd. PIHALA, TROBILA-TOLKALA, 12. 9. 2013 - sestanek staršev – odd. KLAVIR, HARMONIKA, DIATONIČNA HARMONIKA, PLESNA PRIPRAVNICA-BALET. Zraven skupnih roditeljskih sestankov, so starši imeli možnost spremljati delo svojega otroka in učitelja na urah pouka instrumenta, na razrednih nastopih, na govorilnih urah, ter javnih nastopih in drugih koncertih.

MIHA RUDOLF– tolkala, Nastop tekmovalcev TEMSIG, GŠ Ljutomer, 5. 2. 2014, ob 19. uri (korepetitor: Bojana Ivančič, prof., mentor: Antonio Hojsak, prof.)

V šolskem letu 2013/2014 smo pripravili glasbeno uro za osnovne šole z naslovom ’'Zapojmo, zaigrajmo in zaplešimo skupaj''. V Domu kulture Ljutomer smo za nižjo stopnjo 28. 11. 2013 izvedli dve predstavi: I. PREDSTAVA ob 9.00

OŠ STROČJA VAS OŠ IVANA CANKARJA LJUTOMER OŠ RAZKRIŽJE

Skupaj s spremljevalci: 109 Skupaj s spremljevalci: 172 Skupaj s spremljevalci: 51 Vsi poslušalci: 332

II. PREDSTAVA ob 10.30

OŠ CVEN OŠ CEZANJEVCI OŠ KRIŽEVCI

ŽAN ŽUMAN– pozavna, Nastop tekmovalcev TEMSIG, GŠ Ljutomer, 5. 2. 2014, ob 19. uri (korepetitor: Bojana Ivančič, prof., mentor: Simon Kramberger, prof.)

15

Skupaj s spremljevalci: 56 Skupaj s spremljevalci: 63 Skupaj s spremljevalci: 178 Vsi poslušalci: 297


Za višjo stopnjo smo izvedli dve predstavi, 23. 1. 2014. I.

V šolskem letu 2013/2014 smo izvedli tudi glasbene delavnice v naslednjih vrtcih:

PREDSTAVA ob 9.00

OŠ KRIŽEVCI OŠ STROČJA VAS OŠ RAZKRIŽJE

Vrtec Cven, 5. 12. 2013 Vrtec Cezanjevci 14. 1. 2014 Vrtec Mala Nedelja 6. 5. 2014 Vrtec Stara Cesta 7. 5. 2014 Vrtec Križevci 13. 2. 2014 Vrtec Ljutomer 18. 2. 2014

Skupaj s spremljevalci: 134 Skupaj s spremljevalci: 71 Skupaj s spremljevalci: 50 Vsi poslušalci: 255

II. PREDSTAVA ob 10.30

OŠ IVAN CANKAR LJUTOMER OŠ CEZANJEVCI

Skupaj s spremljevalci: 215 Skupaj s spremljevalci: 65 Vsi poslušalci: 280

dve izvedbi

Danijela Sabo, Vlasta Vizjak;

dve izvedbi

Danijela Sabo, Vlasta Vizjak;

tri izvedbe

Danijela Sabo, Vlasta Vizjak;

ena izvedba

Danijela Sabo, Vlasta Vizjak;

ena izvedba

Andreja Klinc;

ena izvedba

Katja Žibrat, Ana Gnezda;

V dvorani šole smo 17. 2. 2014 pripravili glasbeno uro za vrtce z naslovom »KJE JE LUNA« Izvedli smo dve predstavi: I. PREDSTAVA ob 9.00

VRTEC VERŽEJ VRTEC MALA NEDELJA VRTEC CEZANJEVCI

Skupaj s spremljevalci: 40 Skupaj s spremljevalci: 46 Skupaj s spremljevalci: 39 Vsi poslušalci: 125

II. PREDSTAVA ob 10.00

VRTEC CVEN

Skupaj s spremljevalci: 19

VRTEC STROČJA VAS

Skupaj s spremljevalci: 54

VRTEC RAZKRIŽJE

Skupaj s spremljevalci: 39 Vsi poslušalci: 112 GLASBENA URA ZA VRTCE »KJE JE LUNA«, dvorana šole, 17. 2. 2014 ob 9. in 10. uri.

16


Pedagoško prakso pri Nauku o glasbi so v šolskem letu 2013/2014 opravljali sledeči študenti: BOJANA IVANČIČ, Akademija za glasbo Ljubljana, od 20. 1. 2014 do 24. 1. 2014 in od 31. 3. 2014 do 4. 4. 2014. JULIJA TRSTENJAK in MATIJA TURK, Pedagoška fakulteta v Mariboru, od 7. 4. 2014 do 18. 4. 2014. Njihova mentorica je bila učiteljica Nauka o glasbi, prof. Vlasta Vizjak.

24. skupščina ZSGŠ Organizator: ZSGŠ Kraj in čas: Radovljica, 21. – 22. 10. 2013 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič Izobraževalna konferenca »Sodobna poslovna sekretarka v vzgoji in izobraževanju X.«

Na nastopu učencev ob zaključku šolanja, je sodelovalo 18 učencev, ki so zaključili nižjo ali višjo stopnjo izobraževanja. Učencem smo podelili diplome in knjižne nagrade za uspešen zaključek šolanja.

Organizator: EDUCA izobraževanje d.o.o. Kraj in čas: Portorož, 23. – 24. 10. 2013 Predavatelj: skupina Udeležba: Matejka Lebar Aktiv ravnateljev UE Ljutomer Organizator: OŠ Veržej Kraj in čas: Veržej, 24. 10. 2013 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič Pravilno in uspešno čiščenje Organizator: IZZA d.o.o. Kraj in čas: OŠ Stročja vas, 30. 10. 2013 Predavatelj: skupina Udeležba: Danijel Blagovič, Darinka Sagaj Strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom Organizator: Pokrajinski arhiv Maribor - PAM Kraj in čas: Maribor, 7. 11. 2013 Predavatelj: skupina Udeležba: Matejka Lebar

NASTOP UČENCEV OB ZAKLJUČKU ŠOLANJA (dvorana šole, 19. 6. 2014)

17


Seminar za nizka trobila Organizator: Evfonij s.p. Kraj in čas: Domžale, 8. 11. 2013 Predavatelj: Thomas Rüedi Udeležba: Simon Novak

Predavatelj: skupina Udeležba: Mojca Prejac Sestanek Aktiva ravnateljic in ravnateljev GŠ Pomurja Organizator: GŠ Murska Sobota Kraj in čas: Murska Sobota, 29. 1. 2014 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič

XXII. Strokovno srečanje ravnateljic in ravnateljev OŠ Organizator: Šola za ravnatelje Kraj in čas: Portorož, 11. – 12. 11. 2013 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič

Seminar iz violine Organizator: KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 1. 2. 2014 Predavatelj: Anke Schittenhelm Udeležba: Andreja Klinc

Seminar za flavto in seminar za korepeticije Organizator: GŠ Celje Kraj in čas: Celje, 29. 11. – 1. 12. 2013 Predavatelj: Ruth Morley, Schott Mitchell Udeležba: Medeja Unuk

Seminar Varstvo pri delu in požarna varnost Organizator: Lipovec d.o.o. Kraj in čas: Ljutomer, 4. 2. 2014 Predavatelj: Dejan Samec Udeležba: Simon Budna, Stanislav Lašič, Janez Munda, Darinka Sagaj, Mojca Prejac, Dejan Raj, Romana Rek, Danijel Blagovič, Danijela Sabo, Vlasta Vizjak, Bojan Zelenjak

4. sestanek Aktiva ravnateljic in ravnateljev GŠ Pomurja Organizator: GŠ Lendava Kraj in čas: Lendava, 4. 12. 2013 Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič

"Etika v šoli in medosebnih odnosih" Organizator: GŠ Slavka Osterca Ljutomer Kraj in čas: dvorana šole, 24. 2. 2014 Predavatelj: dr. Miro Cerar Udeležba: zaposleni v GŠ Slavka Osterca Ljutomer

Letno poročanje uporabnikov EKN Organizator: Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije Kraj in čas: Maribor, 9. 1. 2014 Predavatelj: Milenka Čižman, Vera Zupančič Udeležba: Eva Štuhec

Seminar za flavto Organizator: GŠ Domžale Kraj in čas: Domžale, 1. 3. 2014 Predavatelj: Mario Caroli Udeležba: Medeja Unuk

EGTIN DAN Organizator: KGB Maribor Kraj in čas: Maribor, 18. 1. 2014 18


Skupščina ZSGŠ in podelitev Gerbičevih nagrad Organizator: ZSGŠ Kraj in čas: Cerknica, 2. 4. 2014 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič

Predavatelj: ravnatelji Udeležba: Stanislav Lašič

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja Organizator: Pokrajinski arhiv Maribor - PAM Kraj in čas: Radenci, 3. 4. 2014 Predavatelj: skupina Udeležba: Matejka Lebar Posvet za e-račun Organizator: Uprava za javna plačila Kraj in čas: Murska Sobota, 6. 5. 2014 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič, Eva Štuhec, Matejka Lebar Delavnica »Prenehanje delovnega razmerja« Organizator: Šola za ravnatelje Kraj in čas: Brdo pri Kranju, 21. 5. 2014 Predavatelj: skupina Udeležba: Stanislav Lašič

Predavanje: dr Miro Cerar "Etika v šoli in medosebnih odnosih", dvorana šole, 24. 2. 2014

10. festival flavtistov Slovenije Organizator: GŠ Zagorje ob Savi Kraj in čas: Zagorje ob Savi, 17. – 18. 5. 2014 Predavatelj: skupina Udeležba: Medeja Unuk 5. sestanek Aktiva ravnateljic in ravnateljev GŠ Pomurja Organizator: GŠ Gornja Radgona Kraj in čas: Gornja Radgona, 4. 6. 2014 19


V šolskem letu 2013/14 smo nabavili naslednji drobni inventar in osnovna sredstva: Skladno s sklepom 9. seje Sveta zavoda z dne 22. 6. 2010, se je šolnina za celotno šolsko leto porazdelila na 9 mesecev. Mesečni prispevek staršev je tako znašal 27,78 € (250,00 € : 9 mesecev = 27,78 € ). - vpisnina/enkraten znesek - instrument in NGL/mesečno - instrument – brez nauka o glasbi - predšolska glasbena vzgoja, glasbena pripravnica, instrument ali plesna pripravnica-balet kot stranski predmet - izposoja instrumenta/mesečno - plesna pripravnica – balet

drobni inventar Klarinet YAMAHA Ogledalo z okvirjem Stojalo za činele Zvonec PEARL COWBELL Metronom Shaker meinl Torbe za marimbo Temple Blocks Adams Triangel Tamburin Ojačevalec Led luči Stojalo za zvočnike Stojalo za klarinet Mizica za palice GEWA Rezalnik Special

10.00 € 27,78 € 25,14 €

19.91 € 7,00 € 27,78 €

Stojalo za plakate Delovni plašč SKUPAJ

Če je obiskovalo glasbeno šolo več otrok iz iste družine ali je družina imela slab socialni status, je, s pisno vlogo staršev na Svet zavoda, bila možnost znižanja šolnine.

osnovna sredstva Flavta Yamaha Računalnik HP Compag Bas klarinet Yamaha

Višina šolnine velja od 1. 9. 2008.

SKUPAJ

2 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 7 kom 1 kom 1 kom 1 kom 1 kom 2 kom 2 kom 1 kom 1 kom 1 kom

2 kom 2 kom

2 kom 1 kom 1 kom

vrednost 906,88 163,60 132,24 24,28 41,30 14,60 803,57 408,24 20,04 28,90 109,80 942,41 109,71 284,77 109,01 311,10

115,10 41,24 4.566,79 vrednost 1.218,28 959,90 6.550,00 8.728,18

Med šolskim letom uglašujemo klavirje in pianine ter vzdržujemo obstoječe instrumente. Skozi šolsko leto smo nabavljali tudi notno, strokovno in zvočno literaturo. 20


Z avgustom 2014, smo zaradi statičnih težav v stavbi naše šole zaključili poučevanje na Prešernovi ulici 8. Zaradi opažanja posameznih razpok v zidovih pritličja in III. nadstropja, ter določenih strukturnih sprememb na zidovih objekta Glasbene šole Slavka Osterca Ljutomer, se bo pouk v začetku septembra 2014 izvajal v nadomestnih prostorih na Prešernovi 17a. Prav tako se bo uporabljala še naprej učilnica tolkal in trobil v OŠ Cvetka Golarja, ter učilnica za pozavno in plesno pripravnico ter balet v prostorih dvorane ŠIC. V Šolski sklad smo v šolskem letu 2013/2014, skupaj s prispevki staršev na položnicah, donacijah podjetij, ter prostovoljnih prispevkih ob določenih prireditvah in nastopih šole, zbrali 1.871,04 EUR.

V šolskem letu 2013/2014, zaradi prostorskih težav in statike zgradbe naše šole, nismo izvajali manjših investicij, kot prejšnja leta.

Z našim delom, tako z nastopi na različnih revijah in gostovanjih, kot tudi z dobrimi uspehi na vseh tekmovanjih, ki smo se jih udeležili z učenci v šolskem letu 2013/2014, smo realizirali in presegli Letni delovni načrt šole za šolsko leto 2013/2014. Še vnaprej želimo, da se šola uveljavljanja v lokalnem, državnem in mednarodnem prostoru, saj si ob tem pridobivamo nove izkušnje. Uspehi našega dela nam dajejo motivacijo, da v prihodnosti delamo še bolje. Iskreno čestitam vsem učiteljem, ki so dosegli dobre rezultate svojega dela na območnih, regijskih ter državnih in mednarodnih tekmovanjih. Z učenci plesne pripravnice in baleta smo si ogledali baletne predstave v SNG Maribor. Med šolskim letom smo na naši šoli pripravili tudi seminar za učence violončela od 26. do 27. 4. 2014 pod vodstvom Zdenke Kristl Marinič. V času zimskih počitnic, 24. 2. 2014, smo zaposleni sodelovali na predavanju prof. dr. Mira Cerarja z naslovom »Etika v šoli in medosebnih odnosih«. V zelo kvalitetnem predavanju, ki ni bilo niti malo suhoparno ali pravniško, je povedal, da je pomembna vzgoja že od vsega začetka, največ pa otroka naučimo s svojim zgledom. S tem mu damo popotnico, ki se ne nanaša samo na znanje, ampak da se v njem razvija moralni zakon, občutek za pravičnost in dobro.

PETRA KAUČIČ, Revija glasbenih šol Štajerske in Pomurja (dvorana Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru, 17. 1. 2014, mentorica. Andreja Klinc, korepetitorka: Katja Žibrat, prof.)

V načrtu smo imeli tudi nadaljnje mednarodno sodelovanje z GŠ »Vojislav-Lale Stefanovič iz Užic. Zaradi vremenskih težav smo načrtovani koncert učiteljev GŠ Užice in GŠ Ljutomer prestavili v šolsko leto 2014/2015.

21


V šolskem letu 2013/2014 smo izdali :  Poročilo o delu za šolsko leto 2012/2013-15  Publikacijo za šolsko leto 2013/2014  Zloženko za VPIS v šolsko leto 2014/2015  DVD – Zapojmo zaigrajmo in zaplešimo skupaj,  DVD – Baletna predstava Trnuljčica,  DVD – 36. Revija javnih glasbenih šol Pomurja,  DVD – Letni nastop dislociranega oddelka Križevci,  DVD – Letni nastop dislociranega oddelka Razkrižje,  DVD – Letni nastop dislociranega oddelka Veržej,  DVD – Letni koncert šole,  DVD – Glasbena šola se predstavi;

V našem kolektivu skrbno negujemo in se trudimo ohraniti kolektivno klimo in dobre odnose, saj odprta in poštena komunikacija prinaša razumevanje vseh stališč. Medsebojni odnosi so v vsaki organizaciji eden izmed osnovnih pojavov. Izvirajo iz našega dela, navad in osebnosti. Skupaj smo se družili: ob rojstnih dnevih zaposlenih, novoletnem praznovanju, strokovni ekskurziji kolektiva, ter na družabnem srečanju zaposlenih v javnih GŠ Pomurja.

STROKOVNA EKSKURZIJA KOLEKTIVA (Primorska, 2. 7. 2014)

LETNI KONCERT ŠOLE (čestitka učencev tekmovalcev in podelitev nagrad (Dom kulture Ljutomer, 16. 5. 2014)

22


DELAVNICA ZA KLARINET (učenci klarineta iz javnih GŠ Pomurja (Dvorana šole, 20. 1. 2014, organizacija: Bojan Zelenjak, prof.)

VIII. KONCERT UČITELJEV - ženska vokalna skupina (dvorana šole, 12. 12. 2013, mentorica: Romana Rek, prof.)

8. REVIJA KLASIČNO BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV RS Organizator: DBUS (Društvo baletnih umetnikov Slovenije, Velenje, 1. 2. 2014, koreografija: Ana Germ)

KONCERT UČENCEV GŠ SLOVENJ GRADEC IN GŠ SLAVKA OSTERCA LJUTOMER (dvorana šole, 1. 4. 2014)

23

Profile for casopis gsljutomer

Poročilo o delu 2013 2014  

Poročilo o delu 2013 2014  

Advertisement