Page 1

37/2018

percorsi in ceramica MAGAZYN GRAFIKA I PROJEKTY REVISTA DE SIGNOS E IMÁGENES

grandprix Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny Concurso Internacional de Arquitectura


na okładce en portada Bolesław Stelmach, Zamkowe Tarasy Gallery Lublin, Poland

magazyn grafika i projekty revista de signos e imágenes

kierownik projektu director responsable Mauro Manfredini koordynacja graficzna coordinación gráfica Fabio Berrettini Cristina Menotti koordynacja wydawnicza coordinación editorial Nadia Giullari redakcja tekstów redacción de textos Livio Salvadori Alfredo Zappa druk impresión Bieffe SpA Recanati Mc graficabieffe.it podatek został opłacony tasa pagada

Casalgrande Padana Via Statale 467, n. 73 42013 Casalgrande (Reggio Emilia) Tel. +39 0522 9901 casalgrandepadana.com

Zgodnie z włoskim rozporządzeniem z mocą ustawy nr 196/2003 informujemy, że nasza Spółka przetwarza elektronicznie i wykorzystuje zebrane dane w celu wysyłania ofert handlowych i materiałów promocyjnych. Osobom, których dane są zbierane przez naszą Spółkę, przysługują prawa określone w art. 13 wspomnianego rozporządzenia (w tym prawo do usunięcia, zmiany i uzupełnienia danych). Upoważnienie nr 982 wydane przez Sąd w Reggio Emilia dnia 21 grudnia 1998 r. En conformidad con el decreto legislativo italiano nº 196/2003, le informamos de que nuestra Sociedad trata sus datos electrónicamente y los utiliza para enviarle información comercial y promociones. Por tanto, nuestra Sociedad podrá ejercer los derechos estipulados en el art. 13 de dicha ley, entre ellos los derechos de cancelación, actualización, rectificación e integración. Autorización del Tribunal de Reggio Emilia nº 982 del 21 de diciembre de 1998.

Standard FSC określa zasady śledzenia papieru pochodzącego z lasów zarządzanych zgodnie z precyzyjnie określonymi parametrami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi. Rygorystyczny system kontroli przewiduje etykietowanie zadrukowanego produktu, uzyskanego z papieru FSC. El estándar FSC define la trazabilidad del papel procedente de bosques gestionados correctamente conforme a precisos parámetros medioambientales, sociales y económicos. El riguroso sistema de control comporta el etiquetado del producto impreso realizado con papel FSC.

grandprix Casalgrande Padana 6 Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny 10 Ceramika i architektura 14 Wielkie miejsca, wielkie nazwiska 16 Kultura projektu 17 Forma i materia 18 36

Uczestnicy

38 42 44 45

Globalny przegląd

Grand prix w liczbach

Wydarzenie medialne O nas Rozwiązania dla architektury


percorsi in ceramica

grandprix Casalgrande Padana 6 10 14 16 17 18 36

Concurso Internacional de Arquitectura

38 42 44 45

Observatorio global

Cerámica y arquitectura Grandes lugares, grandes nombres Cultura del proyecto Forma y materia

Protagonistas Números de grand prix

Evento mediático Quiénes somos Soluciones para la arquitectura

Grand Prix 2010 - 2012 Trzecie miejsce Tercer premio Okładziny elewacyjne i podłogi zewnętrzne Revestimientos de fachada, pavimentos externos Architetto Silvio D’Ascia & ATI Servizi Integrati - IDI La Porta Del Parco, Bagnoli, Neapol, Włochy & ATI Servizi Integrati - IDI La Porta Del Parco, Bagnoli, Nápoles, Italia


Uniwersytet IUAV, Wenecja Miejsce ceremonii wrฤ™czenia nagrรณd X edycji Grand Prix IUav, Venecia sede de la ceremonia de entrega de premios de la X ediciรณn del grand Prix

4 5


Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny Concurso Internacional de Arquitectura

grandprix Casalgrande Padana XI edycja 2016-2018 XI edición 2016-2018

Bezpośredni dialog z architektami jest dla nas kluczowym czynnikiem stymulującym i ukierunkowującym stale trwający proces innowacji produktu. Jest to również relacja przynosząca namacalne korzyści w zakresie jakości wykonania obiektów budowlanych, ponieważ umożliwia odpowiedni wybór idealnych materiałów dla danego zastosowania i najlepsze, zgodne z zasadami sztuki wykonanie każdego detalu konstrukcyjnego. El diálogo directo con los protagonistas de la arquitectura representa para nosotros un factor fundamental de estímulo y guía en el proceso de innovación continua del producto. Es además una relación que produce ventajas tangibles en la calidad de realización de la obra de construcción, a través de la elección de los materiales y de las soluciones más adecuadas para cada ambiente específico y la perfecta ejecución de cada uno de los detalles de construcción. Franco Manfredini prezes Casalgrande Padana Presidente de Casalgrande Padana


grandprix Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny Concurso Internacional de Arquitectura

Niemal 30 lat historii, ponad tysiąc pięćset projektów przedstawionych przez ponad 1000 projektantów pochodzących z pięciu kontynentów — to właśnie Grand Prix, Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny Casalgrande Padana, który doczekał się w tym roku jedenastej edycji Casi 30 años de historia, más de mil quinientas obras presentadas por más de 1000 proyectistas procedentes de los cinco continentes: así es el Grand Prix, el Concurso Internacional de Arquitectura de Casalgrande Padana, que celebra su undécima edición

Grand Prix to międzynarodowy konkurs architektoniczny stworzony i wspierany przez Casalgrande Padana w celu wybierania i nagradzania najbardziej znaczących projektów, najlepiej podkreślających możliwości techniczne i właściwości estetyczne produkowanych przez tę firmę elementów z kamionki porcelanowej. Nie jest to zwykły konkurs pomysłów, ale konkretne zestawienie obiektów, które już zostały ukończone, czyli najlepszych rezultatów rzeczywistego wykorzystania materiałów produkowanych przez Casalgrande Padana w różnych zastosowaniach budowlanych.

Grand Prix es el concurso internacional de arquitectura ideado y sostenido por Casalgrande Padana para seleccionar y premiar las obras más significativas y que mejor han sabido poner en valor las propiedades técnicas y las potencialidades expresivas de los elementos de gres porcelánico que la empresa fabrica. No es un simple concurso de ideas, sino una ponderación sobre el terreno de obras llevadas a cabo de forma concreta y, por tanto, de los mejores resultados del uso real que se hace de los materiales de Casalgrande Padana en distintos contextos de construcción.

Za pośrednictwem tej inicjatywy kulturalnej zrodzonej w 1990 r. Casalgrande Padana organizuje już od prawie 30 lat wydarzenie, w którym ceramika nie istnieje jedynie w zależności od projektu, ale odgrywa w nim główną rolę. Dowodem na prestiż i znaczenie Grand Prix są sukcesy i jakość biorących w nim udział projektów autorstwa pochodzących z pięciu kontynentów wielkich przedstawicieli świata architektury, zdolnych nowicjuszy i doświadczonych pracowni architektonicznych,

A través de esta iniciativa cultural nacida en 1990, Casalgrande Padana organiza desde hace casi 30 años un evento en el que la cerámica no se revela solo en función del proyecto, sino que se hace protagonista. Del prestigio y la autoridad de Grand Prix da testimonio el éxito cuantitativo y la calidad de los proyectos presentados, procedentes de los cinco continentes, gracias a los cuales grandes protagonistas del star system arquitectónico, jóvenes promesas y estudios consolidados, se confrontan libremente en las temáticas

6 7


Grand Prix 2013 - 2015 Ceremonia wrฤ™czenia nagrรณd, Aula Magna Uniwersytetu IUAV, Wenecja Ceremonia de entrega de premios, Aula Magna de la Universidad IUAV, Venecia


grandprix Międzynarodowy Konkurs Architektoniczny Concurso Internacional de Arquitectura

którzy przy jego okazji swobodnie wymieniają się uwagami na rozległe tematy dotyczące projektu ceramicznego, od jego kreatywności po innowację technologiczną. To szeroko zakrojone przedsięwzięcie kulturalne wspierane jest obecnością całkowicie niezależnej międzynarodowej komisji jurorskiej złożonej ze specjalistów z branży, projektantów, profesorów uniwersyteckich i krytyków architektury. W ciągu jedenastu edycji wydarzenie poszerzyło swój zasięg i rozwinęło się, wykraczając poza koncepcję zwykłego konkursu i stając się okazją do wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy na tematy dotyczące architektury, wzornictwa i innowacji technologicznej. Kultura produkcji i kultura projektu są bowiem kluczowymi obszarami odniesienia dla strategii rozwoju firmy Casalgrande Padana, która od samego powstania wspierała i umacniała silną więź współpracy ze światem projektowania architektonicznego i wystroju wnętrz.

8 9

Grand Prix 2007 - 2009 Kengo Kuma Grand Prix 2010 - 2012 Daniel Libeskind Ceremonia wręczenia nagród Ceremonia de entrega de premios Spazio CityLife, Mediolan Spazio CityLife, Milán

que el proyecto cerámico propone, expresadas entre creatividad e innovación tecnológica. Una operación cultural de envergadura, apoyada con la contribución de un jurado internacional que trabaja en completa autonomía, formado por ilustres expertos del sector, proyectistas, profesores universitarios y críticos de arquitectura. Una iniciativa que, en el curso de sus XI ediciones ha crecido y se ha desarrollado para ir más allá del simple concepto de concurso y constituirse en momento de contraste y ponderación constante de los temas de la arquitectura, el diseño y la innovación tecnológica. Cultura de la producción y cultura del proyecto son, en efecto, los ámbitos de referencia fundamentales para las estrategias de desarrollo de Casalgrande Padana que, desde su mismo nacimiento, ha promovido y consolidado una profunda relación de colaboración con el universo de la actividad proyectual en arquitectura y en el diseño de interiores.


Na przestrzeni lat rozwój ceramiki i technik produkcyjnych służących ulepszaniu jej właściwości szedł zawsze w parze z rozwojem architektury. […] To właśnie dążenie do wzmocnienia tej zależności leży u podstaw przedsięwzięć realizowanych przez Casalgrande Padana, firmę, która jak żadna inna potrafiła dostrzec możliwości i korzyści płynące z zacieśniania stosunków między badaniami prowadzonymi w sektorze przemysłowym i doświadczeniami architektów, w świetle wspólnego celu, jakim jest innowacja. En la historia, la evolución de la cerámica y de las técnicas de producción puestas a punto para desarrollar sus cualidades siempre ha acompañado a la arquitectura. (…) Y es a reforzar esta unión hacia donde se orientan las iniciativas de Casalgrande Padana, una empresa que, mejor que cualquier otra, ha entendido lo fértil y oportuno de promover relaciones más estrechas entre la investigación de la industria y la experimentación de los arquitectos, cuando su fin común es la innovación. Francesco Dal Co Z artykułu wstępnego publikacji Creative Book poświęconej IX edycji Grand Prix Del Editorial del Creative Book dedicado a la IX edición del Grand Prix


10 11


grandprix

ceramika i architektura cerรกmica y arquitectura Old House Kengo Kuma


grandprix ceramika i architektura cerámica y arquitectura

Konkurs Grand Prix, stwarzający wyjątkową możliwość przeglądu zastosowań ceramiki w architekturze i rozwiązań projektowych w całym sektorze, w ciągu kolejnych edycji rozwinął się i umocnił swoje znaczenie, stając się prawdziwym sukcesem kulturalnym i autorytatywnym punktem odniesienia, dzięki wysokiemu poziomowi zgłaszanych prac pochodzących z pięciu kontynentów, sumienności międzynarodowej komisji jurorskiej oraz przychylności wybitnych osobistości ze świata architektury, badań, nauki i komunikacji. Jego celem jest sprzyjanie owocnej wymianie umiejętności między Casalgrande Padana, jedną z głównych firm tego sektora produkcji na świecie, oraz twórcami projektów architektonicznych, którzy swoimi pracami podkreślają doskonałe właściwości produktów ceramicznych, opierając się na oryginalności rozwiązań i konkretnych zastosowań w architekturze. Począwszy od pierwszej edycji konkurs Grand Prix miał na celu wysunięcie na pierwszy plan właściwości technicznych i możliwości ekspresyjnych elementów z kamionki porcelanowej, zdecydowanie podkreślając ich wszechstronność i eklektyzm – od budowy niezwykle złożonych obiektów architektonicznych po renowację i modernizację istniejących budynków; od wystroju wnętrz po zewnętrzne posadzki; od pokryć ściennych po elewacje; od specjalnych zastosowań po wielkopowierzchniowe centra handlowe o natężonym ruchu, lotniska, hotele i pomieszczenia mieszkalne. Grand Prix 2010 - 2012 Pierwsza nagroda Primer premio Budownictwo użyteczności publicznej, usługowe i przemysłowe Edificios públicos y de servicios, Edificios industriales Andrea Mambriani Budynek głównej siedziby grupy Cedacri, Collecchio, Parma, Włochy Oficinas centrales del grupo Cedacri, en Collecchio, Parma, Italia

12 13

Observatorio privilegiado sobre el uso de la cerámica en arquitectura y sobre el desarrollo de la investigación proyectual de todo el sector, Grand Prix ha ido consolidándose en cada una de sus ediciones como una operación cultural de éxito, que ha crecido y se ha desarrollado hasta convertirse en un importante referente gracias al nivel de las obras en concurso, procedentes de los cinco continentes, a la seriedad del trabajo realizado por el jurado internacional y al consenso expresado por voces ilustres del mundo de la arquitectura, de la investigación, de la universidad y de la comunicación. La finalidad es favorecer el fructífero encuentro y el intercambio de competencias entre Casalgrande Padana, uno de los principales protagonistas de este sector de producción a nivel global, y los autores del proyecto arquitectónico, que a través de sus obras ponen en valor sus cualidades en términos absolutos, apoyándose en la originalidad de la interpretación y en su aplicación concreta en la obra arquitectónica. Desde su primera edición, Grand Prix ha tenido el mérito de poner en primer plano las propiedades técnicas y las potencialidades expresivas de los elementos de gres porcelánico, mostrando claramente la flexibilidad y el eclecticismo: de las más complejas construcciones de arquitectura moderna a la recuperación y reacondicionamiento de lo ya existente; del uso en diseño de interiores a la pavimentación externa; de los revestimientos a las fachadas recubiertas; de las aplicaciones especiales a las grandes superficies de intenso tráfico en centros comerciales, aeropuertos, hoteles y espacios residenciales.


Grand Prix 2007 - 2009 Budownictwo użyteczności publicznej, usługowe i przemysłowe Edificios públicos y de servicios, Edificios industriales Tamassociati Emergency Salam Surgery Centre, Khartoum, Sudan

Nasze podejście projektowe w stosunku do technik i materiałów budowlanych jest bardzo pragmatyczne. Zarówno w przypadku projektów realizowanych w obszarach półkuli południowej, jak i w naszym kraju, konieczność wykorzystywania najlepszych technologii stanowi zawsze punkt wyjścia. Lecz nic nie jest z góry założone. Wychodzimy od tego, co jest dostępne na miejscu, i na tym budujemy cały projekt. Wiele się nauczyliśmy i cały czas uczymy się od różnych włoskich przedsiębiorstw, czerpiąc z  ich umiejętności opracowywania doskonałych produktów. Nieprzypadkowo branża ceramiczna osiągnęła tak wysoki poziom w naszym kraju, a nie w żadnym innym. Stało się tak właśnie dzięki zdolności do tworzenia produktów z rzemieślniczą starannością i przekładania tej staranności na jakość, dbałość o szczegóły i wykończenie artykułów produkowanych na skalę przemysłową. Nuestro enfoque proyectual en relación con las técnicas y los materiales de construcción se traduce de una manera muy pragmática. El punto de partida, tanto en los proyectos para el sur del mundo como en los destinados a nuestro país, es siempre la exigencia de trabajar con la mejor tecnología posible. Pero no hay nada de preconcebido. Se parte de lo que está disponible en el lugar, y el proyecto crece en consecuencia. Hemos aprendido mucho de las numerosas realidades empresariales italianas y de su capacidad de desarrollar niveles de excelencia, y seguimos aprendiendo. No es casual, por ejemplo, que el sector de la cerámica haya alcanzado unas calidades tan altas en nuestro país, y no en otros. Se debe precisamente a la capacidad de desarrollar de forma artesana un producto y luego transferir esta atención a la calidad, al detalle y a la obra acabada, cuando ya se realiza a escala industrial. Simone Sfriso TAMassociati Wywiad przeprowadzony po prelekcji wygłoszonej w ramach ceremonii wręczenia nagród X edycji Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego Grand Prix Casalgrande Padana Testimonio recogido en el contexto de la Lectio magistralis dada con ocasión de la entrega de premios del X concurso internacional de arquitectura Grand Prix de Casalgrande Padana


grandprix ceramika i architektura cerámica y arquitectura

Poniżej, Abajo Grand Prix 2002-2004 Wenecja Venecia Grand Prix 2005-2006 Florencja Florencia Grand Prix 2007-2009 Mediolan Milán Grand Prix 2010-2012 Mediolan Milán

WIELKIE MIEJSCA, WIELKIE NAZWISKA grandes lugares, grandes nombres Zgodnie z charakterem całego Grand Prix uroczyste ceremonie ogłoszenia zwycięzców i wręczenia nagród odbywają się w miejscach o wyjątkowym prestiżu kulturalnym, dużym znaczeniu artystycznym i architektonicznym, takich jak: muzeum La Triennale w Mediolanie, Wielka Szkoła św. Jana Ewangelisty w Wenecji, Sala Pięciuset w Palazzo Vecchio we Florencji, Aula Magna Ca’ Granda w Mediolanie, Spazio CityLife w Mediolanie czy Aula Magna Instytutu Uniwersyteckiego Architektury w Wenecji (IUAV) na terenie kompleksu budynków Tolentini. Wielki wkład w każdą z tych uroczystości wnoszą swoimi prelekcjami wybitne osobistości ze świata architektury, krytyki, nauki i komunikacji, takie jak Kengo Kuma, Daniel Libeskind czy Francesco Dal Co, Simone Sfriso z TAMassocciati, zespołu będącego kuratorem włoskiego pawilonu na 15. Międzynarodowym Biennale Architektury w Wenecji. Międzynarodowa komisja jurorów Grand Prix, składająca się ze światowej sławy specjalistów z branży – projektantów, wykładowców i krytyków

architektury – w ciągu wielu lat, jakie minęły od pierwszej edycji, kilkakrotnie zmieniała swój skład, zawsze zachowując jednak ten sam niezbędnie wysoki poziom autorytatywności decydujący o jakości konkursu i zapewniający kompetentną i dogłębną analizę prac konkursowych. Przewodniczącym komisji jurorskiej podczas ostatniej edycji był Franco Manfredini, prezes Casalgrande Padana, a jej pozostałymi członkami: Alfonso Acocella, architekt i wykładowca na Wydziale Architektury Uniwersytetu w Ferrarze (I); Giuseppe Cappochin, architekt i przewodniczący Krajowej Rady Architektów, Planistów, Architektów Krajobrazu i Konserwatorów w Rzymie (I); Riccardo Blumer, dyrektor Akademii Architektury w Mendrisio (CH); Christophe Le Gac, architekt i dziennikarz, Paryż (F); Domenico Podestà, architekt wyznaczony przez Krajową Radę Architektów, Planistów, Architektów Krajobrazu i Konserwatorów Rzymie (I); Sebastian Redecke, architekt i redaktor naczelny magazynu „Bauwelt”, Berlin (D); Matteo Vercelloni, architekt, dziennikarz i krytyk architektury, Mediolan (I).

En armonía con los caracteres del Concurso, las ceremonias de honor del Grand Prix, con la proclamación de los vencedores y la entrega de premios, han tenido siempre como marco lugares de gran prestigio cultural y calibre representativo en términos artísticos y arquitectónicos: La Trienal de Milán, la Scuola Grande de San Juan Evangelista en Venecia, la Sala dei Cinquecento del Palazzo Vecchio en Florencia, el Aula Magna de la Ca’ Granda de Milán, el Spazio CityLife de Milán, el Aula Magna de la Universidad IUAV de Venecia, en el prestigioso Complejo monumental de los Tolentini. Todo ello siempre con la intervención de las voces más ilustres del mundo del diseño proyectual, de la crítica, de la universidad y de la comunicación, a través de clases magistrales y contribuciones críticas de gran calibre, entre ellas, y solo por citar las más recientes, las de Kengo Kuma, Daniel Libeskind, Francesco Dal Co, Simone Sfriso de TAMassocciati, el equipo encargado de comisariar el Pabellón de Italia en la 15a Bienal de Arquitectura de Venecia.

14 15

El jurado internacional del Grand Prix, formado por expertos consagrados del sector, provenientes del mundo profesional, del sector académico y de la crítica de arquitectura, en el curso de los largos años transcurridos desde la primera edición, ha cambiado varias veces su composición, manteniendo alto el perfil de autoridad necesario para elevar la calidad del concurso a través de un análisis profundo y competente de las obras candidatas. En su última edición, el jurado ha estado presidido por Franco Manfredini, Presidente de Casalgrande Padana, y compuesto por Alfonso Acocella, Arquitecto, Profesor en la Facultad de Arquitectura, Universidad de Ferrara (I); Giuseppe Cappochin, Arquitecto, Presidente del Consejo Nacional de Arquitectos PPC Roma (I); Riccardo Blumer, Director de la Academia de Arquitectura de Mendrisio (Suiza); Cristophe Le Gac, Arquitecto, Periodista, París (Francia); Domenico Podestà, Arquitecto, Designado por el Consejo Nacional de Arquitectos PPC, Roma (I); Sebastian Redecke, Arquitecto, Director de la revista Bauwelt, Berlín (Alemania); Matteo Vercelloni, Arquitecto, Periodista, Crítico de Arquitectura, Milán (I).


Grand Prix 2013-2015 Aula Magna Uniwersytetu IUAV, Wenecja Aula Magna de la Universidad IUAV, Venecia


grandprix ceramika i architektura cerámica y arquitectura

KULTURA PROJEKTU cultura del proyecto Dzięki unikatowości oferowanych produktów, doświadczeniu zdobytemu w ramach 50-letniej działalności w zakresie realizacji wszelkiego rodzaju obiektów architektonicznych o różnej skali i różnym przeznaczeniu, jak również możliwości zapewnienia specjalistycznych usług doradczych za sprawą Padana Engineering, firmy konsultingowej specjalizującej się w doradztwie na wszystkich etapach prac, od wyboru materiałów po rozwój projektu, aż po jego wykonanie i odbiór, firma Casalgrande Padana jest idealnym partnerem dla tysięcy projektantów i zleceniodawców z całego świata. Działalność

Casalgrande Padana, od zawsze skupiająca się na sferze projektowania, charakteryzuje się zaangażowaniem we wspieranie ważnych przedsięwzięć – od promowania inicjatyw związanych z architekturą, designem i kulturą, po branżę wydawniczą, badania nad ekspresyjnością i wspieranie zarówno istotnych prac renowacyjnych, jak i nowych projektów, takich jak słynne punkty orientacyjne: „Casalgrande Ceramic Cloud”, pierwszy obiekt wykonany we Włoszech przez japońskiego mistrza Kengo Kumę oraz „The Crown”, rzeźbiarski monolit autorstwa Daniela Libeskinda.

Casalgrande Padana es el socio ideal para miles de proyectistas y promotores de todo el mundo, gracias al carácter único de los productos que ofrece, a la experiencia adquirida en más de 50 años de actividad en construcciones arquitectónicas de cualquier escala, tipo y finalidad de uso y a la capacidad de ofrecer un servicio competente de asesoría a través de Padana Engineering, sociedad especializada en proveer asistencia en todas las fases del trabajo, de la selección de los materiales al desarrollo del proyecto, la colocación y las pruebas finales. Orientado desde siempre al ámbito

proyectual, el recorrido de Casalgrande Padana está fuertemente caracterizado por el esfuerzo por sostener propuestas de primer plano: de la promoción de iniciativas ligadas a la arquitectura, el diseño y la cultura, al campo editorial, la búsqueda de formas de expresión y el apoyo a importantes actuaciones de restauración, así como a obras ex novo, como los celebérrimos hitos paisajísticos Casalgrande Ceramic Cloud, primera obra realizada en Italia por el maestro japonés Kengo Kuma, y The Crown, la escultura monolítica que lleva la firma de Daniel Libeskind.

Ceramika interesowała mnie od zawsze. Podczas pracy nad projektem rozbudowy Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie dokładnie zgłębiłem temat ceramiki. Nieprzypadkowo ten starożytny materiał, znany już Babilończykom, stosowany jest do dziś. Ma on doskonałe parametry wydajnościowe w zakresie odporności, trwałości i wrażliwości na skrajne temperatury, a dzięki zastosowaniu najnowszych technologii można kontrolować jego gęstość, kolor i jasność. Dlatego w architekturze XXI wieku stanowi on prawdziwie cenny materiał, oferujący niezliczone i naprawdę niesamowite możliwości zastosowania. La cerámica siempre me ha interesado. Cuando trabajaba en mi proyecto de ampliación del Victoria and Albert Museum de Londres, investigué mucho sobre la cerámica. Es un material antiguo, ya existía en la época de los babilonios, y no es casualidad que todavía hoy se use. Tiene excelentes prestaciones en términos de resistencia, durabilidad, comportamiento en climas cálidos y fríos y, gracias a las tecnologías más recientes, podemos controlar su densidad, su color, su luminosidad. Por eso es realmente un material de referencia para la arquitectura del siglo XXI, que ofrece la posibilidad de ser interpretado y utilizado en modos verdaderamente extraordinarios. Daniel Libeskind Wywiad przeprowadzony po prelekcji wygłoszonej w ramach ceremonii wręczenia nagród IX edycji Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego Grand Prix Casalgrande Padana Testimonio recogido en el contexto de la Lectio magistralis dada con ocasión de la entrega de premios del IX concurso internacional de arquitectura Grand Prix de Casalgrande Padana

16 17


The Crown, Casalgrande Daniel Libeskind

FORMA I MATERIA FORMA Y MATERIA Materię każdy ma przed oczami, treść odnajdują jedynie ci, którzy mają z nią do czynienia, a forma pozostaje dla większości zagadką. La materia la tiene cada quien ante los ojos, el contenido solo lo encuentra quien tiene que tratar con él, y la forma es un misterio para la mayoría. Johann Wolfgang Goethe, Maksymy i refleksje Máximas y reflexiones (1833)

Glina o różnej plastyczności, piaski kwarcowe, skalenie, pigmenty na bazie tlenków metali: mielone, mieszane, zagniatane, rozpylane, prasowane, suszone i wypalane w temperaturze ponad 1200°C. Tym w skrócie jest kamionka porcelanowa. Od tego wszystko się zaczyna. Od naturalnych surowców, od przemysłu potrafiącego kunsztownie przemienić je w produkty o wysokiej wartości technologicznej i ekspresyjnej, ale też od umiejętności twórczych projektantów, którzy przy ich pomocy kreują architekturę. Materia i forma odgrywają główne role w Grand Prix, międzynarodowym konkursie nagradzającym projekty oparte na umiejętnym połączeniu formy i materii, architektury i płyt ceramicznych produkowanych przez Casalgrande Padana. Arcillas de distinta plasticidad, arenas cuarcíferas, feldespatos, pigmentos a base de óxidos metálicos: triturados, mezclados, amasados, atomizados, prensados, secos y cocidos a más de 1200° C. Eso es, en síntesis, el gres porcelánico. Aquí empieza todo. De las materias primas naturales, del arte de una industria que sabe transformarlas en productos de elevado contenido tecnológico y expresivo y, por último, de la capacidad creativa de los proyectistas para traducirlas en arquitectura. Materia y forma son las protagonistas del Grand Prix, un concurso internacional dedicado a premiar a quienes han sabido extraer la mejor síntesis entre la forma y la materia, entre la arquitectura y las placas cerámicas fabricadas por Casalgrande Padana.


18 19


grandprix

uczestnicy protagonistas

Casalgrande Ceramic Cloud Kengo Kuma


20 21


grandprix uczestnicy protagonistas

Nosotros no nos dedicamos a lo que comúnmente se entiende por diseño, sino que trabajamos la materia y por ello tendemos de algún modo a buscar y encontrar soluciones capaces de interactuar de forma innovadora y específica con los aspectos espaciales de la arquitectura. Nuestro trabajo con la cerámica no pretendía crear un producto identificable con los 5+1AA. El punto fuerte de lo que hemos hecho con Casalgrande Padana es que cualquier otro, según las modalidades con que se lo quiera declinar y utilizar, puede hacer suyo el material. Y ahí radica el redescubrimiento de una dimensión que se sitúa entre la artesanía, la industria y el arte. 5+1AA Alfonso Femia, Gianluca Peluffo Agenzia di Architettura srl Pierwsze miejsce w X edycji Grand Prix w kategorii okładzin elewacyjnych i podłóg zewnętrznych za projekty: Les Docks w Marsylii (Francja); IULM 6 – Knowledge Transfer Centre – Libera Università di Lingue e Comunicazione w Mediolanie (Włochy); Life – Nowa dzielnica mieszkaniowa na terenie byłego kompleksu Draco w Bresci (Włochy) Primer premio del X Grand Prix - Categoría Revestimientos de Fachada, Pavimentos externos con los proyectos: Docks de Marsella, Francia; IULM 6 - Knowledge Transfer Centre - Libre Universidad de Lenguas y Comunicación en Milán, Italia; Life - Nuevo barrio Residencial en el área del antiguo departamento de Draco en Brescia, Italia.

©Maritati

My nie zajmujemy się designem w jego szeroko pojętym znaczeniu, ale prawdziwie pracujemy nad materią, w pewien sposób dążąc do znalezienia rozwiązań umożliwiających nawiązanie konkretnej i innowacyjnej relacji z aspektami przestrzennymi architektury. Wykorzystując ceramikę w naszym projekcie nie chcieliśmy, aby był on automatycznie utożsamiany z 5+1AA. Mocnym punktem współpracy z Casalgrande Padana jest to, że ktokolwiek, w zależności od pożądanego zastosowania i rezultatu, może dostosować produkt do swoich potrzeb. To właśnie jest nowa odsłona wymiaru obejmującego rzemiosło, przemysł i sztukę.


grandprix uczestnicy protagonistas W ostatnim okresie zaczęliśmy przyglądać się z bliska ceramice wykorzystywanej jako okładzina elewacyjna, doceniając rezultaty i proces realizacji tego zastosowania. Szczególną satysfakcję dała nam wszechstronność, jaką rozwiązania ceramiczne mogą zagwarantować dzięki rozwojowi poczynionemu w ostatnich latach w zakresie dostępnych formatów, grubości, tekstur itp. Niezwykle szeroka gama produktów i rodzajów wykończenia pozwala zrealizować wszelkie pomysły przy wykorzystaniu artykułów dostępnych w katalogu, co znacznie skraca czas przenoszenia projektu do rzeczywistości. Recientemente hemos comenzado a acercarnos al uso de la cerámica en las envolturas y nos han gustado mucho los resultados y el proceso de construcción. Principalmente hemos quedado muy satisfechos con la flexibilidad que el mundo de la cerámica puede garantizarnos actualmente, dadas las recientes evoluciones en términos de formatos, espesores, texturas, etc. Gracias a una extensísima gama de productos y de acabados ya presentes, la búsqueda de la idea se ve apoyada fácilmente por un producto en catálogo, y el paso del proyecto a la realidad se lleva a cabo en plazos muy breves. Jacopo Mascheroni JM Architecture Pierwsze miejsce w X edycji Grand Prix w kategorii budownictwa mieszkaniowego za projekt Montebar Villa w Medeglii (kanton Ticino, Szwajcaria) Primer premio del X Grand Prix - Categoría Vivienda Residencial con el proyecto para la Villa Montebar en Medeglia, Cantón Tesino, Suiza

22 23


Naszym zdaniem związek z powierzchnią jest nieodzownym elementem tworzenia architektury. […] Ceramika jest starożytnym materiałem od zawsze służącym do tworzenia poziomych i pionowych powierzchni obiektów architektonicznych. Przy wyborze materiałów do projektu basenu konieczne było uwzględnienie złożonych wymagań technicznych i stylistycznych. Myślimy, że zastosowane przez nas produkty pozwoliły najlepiej wyrazić nasze intencje projektowe. Consideramos que la relación con la superficie es un elemento imprescindible del hacer arquitectura. (...) La cerámica es un material antiguo con el que hemos contado desde siempre en arquitectura para realizar superficies horizontales y verticales. En el proyecto de unas instalaciones para natación, para la elección de los materiales se deben considerar distintos aspectos complejos de carácter técnico y estilístico. Creemos que los productos adoptados nos han permitido dar la mejor expresión a nuestro deseo proyectual. Marco Ciarlo, Fabio Fabiano Nagroda specjalna IX edycji Grand Prix w kategorii basenów dla projektu basenu w Savonie (Włochy) Premio especial del IX Grand Prix - Categoría Piscinas con el proyecto Piscina en Savona, Italia


grandprix uczestnicy protagonistas Nasz związek z ceramiką jest w sumie stosunkowo świeży, jeśli wziąć pod uwagę tylko rozwiązania wykraczające poza tradycyjne zastosowanie. Najbardziej interesującą dla nas zaletą ceramiki jest jej charakter projektowy, ponieważ jako w pewnym sensie sztucznie otrzymywany materiał, może być ona wykorzystywana zgodnie z indywidualnymi potrzebami estetycznymi i wymogami technicznymi. La relación con la cerámica es una relación que, al fin y al cabo, para nosotros es bastante reciente, si exceptuamos, naturalmente los tipos más tradicionales. La faceta que nos parece más interesante es su naturaleza proyectual, en la medida en que, siendo un material en cierta medida artificial, puede pensarse y proyectarse en función de las exigencias estéticas y de los requisitos técnicos que se quieren cumplir. Maria Claudia Clemente, Francesco Isidori Labics Drugie miejsce w X edycji Grand Prix w kategorii okładzin elewacyjnych i podłóg zewnętrznych za projekt MAST Manifattura Arti, Sperimentazione e Tecnologia w Bolonii (Włochy) Segundo premio del X Grand Prix - Categoría Revestimientos de fachada, Pavimentos externos con el proyecto MAST Manifattura Arti, Sperimentazione e Tecnologia - Bolonia, Italia

24 25


Nieodłącznym elementem naszej filozofii architektonicznej jest przekonanie, że forma wyraża się za pośrednictwem materiałów. Materiał powierzchni pokrywającej formę jest zatem tak samo ważny, jak sama forma, ponieważ bez właściwej i odpowiedniej faktury forma traci znaczenie i staje się wręcz niedostrzegalna. Un componente intrínseco de nuestra filosofía arquitectónica es la convicción de que la forma se exprese a través de lo matérico. Los materiales de la superficie que reviste la forma son, por tanto, tan importantes como la forma en sí, porque sin una dimensión matérica adecuada y apropiada, la forma pierde entidad o resulta incluso indiferenciable. Justin Quinlan The Quinlan Group Drugie miejsce w IX edycji Grand Prix w kategorii budownictwa mieszkaniowego za projekt Piccoli Residences w Griffith (Australia) Segundo premio del IX Grand Prix – Categoría Vivienda Residencial con el proyecto para Piccoli Residence de Griffith, Australia


grandprix uczestnicy protagonistas Współpraca z Casalgrande Padana pozwala nam stawiać czoła wymagającym wyzwaniom w realizacji znaczących obiektów architektonicznych. Fakt, że obiekty te są oceniane i nagradzane przez cieszącą się autorytetem komisję jurorską, jest źródłem największej satysfakcji dla każdego projektanta. La colaboración con Casalgrande Padana nos permite afrontar complejos desafíos en la realización de obras arquitectónicas importantes. Verlas analizadas por un jurado de prestigio y ser premiados, pienso que representa una gran satisfacción para cualquier profesional. Giampiero Peia Peia Associati srl Pierwsze miejsce w X edycji Grand Prix w kategorii budownictwa użyteczności publicznej, usługowego i przemysłowego za projekt Sky Lounge Bar, Kempinski Residences and Suites w Dosze (Katar) Primer premio del X Grand Prix – Categoría Edificios públicos y de servicios, Edificios industriales con el proyecto Sky Lounge Bar, Kempinski Residences and Suites en Doha, Qatar

26 27


Umiejętne zastosowanie materiałów ceramicznych nadaje rytm wewnętrznej przestrzeni centrum handlowego i przyciąga uwagę odwiedzających. Na płaszczyźnie estetycznej i funkcjonalnej ceramika podkreśla powierzchnie, nadając im walory techniczne i kolorystyczne, jednocześnie tworząc komfortowe otoczenie. El uso experto del material cerámico contribuye a dar ritmo al espacio interno del centro comercial y a crear un “punto de atracción” capaz de cautivar a residentes y visitantes. En el plano estético y funcional, la cerámica pone en valor las superficies, cualificándolas a nivel técnico, cromático y de confort ambiental. Sergey Nagrebel’nyy Vladimirovich OOO “ASK Gorod” Pierwsze miejsce w IX edycji Grand Prix w kategorii centrów handlowych i biurowców za projekt centrum handlowego w Jekaterynburgu (Rosja) Primer premio del IX Grand Prix - Categoría Centros Comerciales, con el proyecto para el Centro Comercial de Yekaterinburgo, Rusia


grandprix uczestnicy protagonistas Ceramika zawsze mnie zachwycała – przez pewien czas nawet chciałem być ceramikiem. Ceramika jest emocjonującym i efektownym materiałem, który został nawet przyrównany do człowieka. Jego podstawowymi cechami są naturalność, łatwość użycia, wszechstronność zastosowania, trwałość i dostępność w szerokiej gamie kolorów. To naturalny materiał, jak kamień czy drewno, ale charakteryzujący się wieloma doskonałymi właściwościami. Ceramika wzbogaca architekturę. Siempre me he sentido atraído por la cerámica; durante un tiempo incluso quise hacerme ceramista. La cerámica es un material emocionante y de gran efecto, que ha llegado incluso a asimilarse al género humano. Sus principales características son la naturaleza, la facilidad de uso, la versatilidad, la duración y la posibilidad de ofrecer una amplísima gama de colores. Es un material natural como la piedra o la madera, y se distingue por muchas cualidades excelentes. La cerámica enriquece la arquitectura. Zoltàn Kun Kunyho Epitèsziroda kft Pierwsze miejsce w X edycji Grand Prix w kategorii centrów handlowych i biurowców za projekt hali targowej Klauzal w Budapeszcie (Węgry) Primer premio del X Grand Prix - Categoría Centros Comerciales y Directivos, con el proyecto para el Mercado Klauzal en Budapest, Hungría

28 29


Ekspresyjność powierzchni, zarówno poziomych, jak i pionowych, obiektu architektonicznego musi być ściśle powiązana z zamysłem estetycznym danego projektu, w zależności od jego otoczenia, charakteru, genius loci… W tym przypadku wybór kamionki porcelanowej był praktycznie natychmiastowy, z uwagi na łatwość użycia i niezawodność płyt kamionkowych w porównaniu z płytami kamiennymi, zwłaszcza na pochyłych ścianach wspierających się na trójwymiarowej konstrukcji z cynkowanej stali. La expresividad de las superficies de una arquitectura, ya sean verticales u horizontales, debe depender estrechamente de la intencionalidad estética y proyectual del proyecto específico, en función de su contexto, de su programa, de su genius loci.... En este caso, la elección del gres porcelánico se ha definido prácticamente de inmediato, dada la mayor facilidad y fiabilidad del uso de las placas de gres con respecto a las placas de piedra, sobre todo en paredes inclinadas sostenidas por ligeras estructuras tridimensionales de acero galvanizado. Silvio D’Ascia Atelier D’Architecture & ATI Servizi Integrati - IDI Trzecie miejsce ex aequo w IX edycji Grand Prix w kategorii okładzin elewacyjnych i podłóg zewnętrznych za projekt La Porta Del Parco w Bagnoli (Włochy) Tercer premio ex aequo del IX Grand Prix - Categoría Revestimientos de fachada, Pavimentos externos con el proyecto La porta del parco de Bagnoli, Italia.


grandprix uczestnicy protagonistas W projekcie dużego obiektu sportowego, takiego jak basen olimpijski w Cuneo, należy rozważyć temat okładzin pod wieloma względami: funkcjonalności, łatwości utrzymania, zgodności z przepisami, ale też zgodności z przeznaczeniem pomieszczeń oraz estetyki itp. Spełnienie wszystkich tych wymagań wiązało się z ryzykiem skrajnej dywersyfikacji. Wykonaliśmy krok do tyłu i zdecydowaliśmy się poszukać wspólnego mianownika między powierzchniami, formatami i kolorami. Dzięki doraźnym rozwiązaniom projektowym udało nam się uzyskać dobrze rozpoznawalny efekt wizualny jednakowy dla wszystkich pomieszczeń, wykorzystując te same elementy na różne sposoby. Szeroka i wyczerpująca gama produktów Casalgrande Padana umożliwiła nam ponadto zaspokojenie szczególnych potrzeb dzięki zastosowaniu licznych dopasowanych do projektu elementów specjalnych i artykułów na zamówienie. El proyecto de unas grandes instalaciones deportivas como el Stadio del Nuoto de Cuneo implica el tema del revestimiento en todos los aspectos: funcionales ante todo, de mantenimiento, pero también normativos, decorativos, de caracterización de los espacios para la orientación, etc. El riesgo de tener que cumplir con todos los requisitos era la extrema diversificación. Hemos dado un paso atrás buscando denominadores comunes entre superficies, formatos y colores. El esfuerzo proyectual expresamente concebido en unas pocas mallas nos ha permitido proponer los mismos elementos en forma alternativa, alcanzando un resultado bien reconocible en la comunicación gráfica de todos los espacios. La amplia y exhaustiva gama de la producción de Casalgrande Padana nos ha permitido además satisfacer también exigencias particulares con el uso de numerosas piezas y elementos de producción personalizada coherentes con el proyecto. Alessandra Raso, Matteo Raso Cliostraat Pierwsze miejsce w X edycji Grand Prix w kategorii basenów za projekt nowego basenu Stadio del Nuoto w kompleksie sportowym Parco della Gioventù w Cuneo (Włochy) Premio especial del X Grand Prix - Categoría Piscinas con el proyecto Nuovo Stadio del Nuoto de Cuneo Complesso Sportivo Parco della Gioventù - Cuneo, Italia

30 31


Gra powierzchni i materiałów oraz sposób, w jaki odbijają one światło, stanowią niezwykle ważny pod względem wizualnym aspekt projektów pracowni architektonicznej Louis Phillips Architects. Wybór materiałów ceramicznych produkcji Casalgrande Padana podyktowany jest szeregiem czynników: jakością, dostępnością płytek możliwych do zastosowania zarówno we wnętrzach, jak i na zewnątrz, w celu stworzenia wrażenia ciągłości między dwiema powierzchniami; dostępnością listew i specjalnych płyt do schodów; szeroką gamą formatów, które można ze sobą dowolnie łączyć przy zapewnieniu idealnego wyrównania fug; dostępnością różnych rodzajów wykończenia w ramach tych samych kolekcji – od superpołysku po wykończenie przeciwpoślizgowe. Los juegos entre las superficies y los materiales y el modo en que estos reflejan la luz, son un elemento de importancia visual absoluta en los proyecto del estudio Louis Phillips Architects. La elección del elemento cerámico fabricado por Casalgrande Padana se debe a diversos factores: la calidad, la disponibilidad de una placa utilizable en interiores y exteriores para crear una transición sin solución de continuidad entre los dos espacios; la disponibilidad de listones y revestimientos específicos para las escalinatas; la amplia gama de formatos, todos ellos utilizados de forma combinada, manteniendo la perfecta alineación de las fugas; los distintos acabados en la misma gama, de la superficie extrabrillante a la opción antideslizante. Luis Phillips Luis Phillips Architects and Associates Trzecie miejsce w IX edycji Grand Prix w kategorii budownictwa mieszkaniowego za projekt Pearl Valley Golf Estate w Paarl (RPA) Tercer premio del IX Grand Prix – Categoría Vivienda Residencial con el proyecto para el Pearl Valley Golf Estate en Paarl, Sudáfrica


grandprix uczestnicy protagonistas Moje relacje z ceramiką opierają się na tradycji przedkolumbijskiej, zwłaszcza na kulturze Chancay i Nazca. Znam te starożytne przedmioty i obiekty architektury od dzieciństwa. W moim życiu zawodowym jako architekta zawsze chciałem włączać ten materiał do nowoczesnej architektury, ponieważ wnosi on ciepło, wyjątkową teksturę i właściwości termiczne. Mi relación con la cerámica se basa en la tradición precolombina, especialmente las culturas Chancay y Nazca. Desde mi infancia he visto estos antiguos objetos y arquitecturas. En mi recorrido como arquitecto, siempre he pensado en integrar en la arquitectura moderna este material, que da calor, carácter matérico y propiedades térmicas. Rafael Freyre Arquitectura Rafael Freyre Drugie miejsce w X edycji Grand Prix w kategorii budownictwa mieszkaniowego za projekt Casa Azpitia w Mali (Peru) Segundo premio del X Grand Prix – Categoría Vivienda Residencial con el proyecto para Casa Azpitia - Mala, Perú

32 33


Szukałem materiałów o fakturze oddającej w oryginalny sposób charakter ziemi, naturalnych kamieni i cegły. Firma Casalgrande Padana wykazała się wrażliwością i zdolnością łączenia w swoich produktach różnych aspektów tradycji z jakością wynikającą z technologicznej innowacji. Buscaba superficies matéricas que hablasen de forma original el lenguaje de la tierra, de la piedra y de los ladrillos. He encontrado en Casalgrande Padana un interlocutor sensible, capaz de conjugar en sus productos las expresiones de la tradición con la calidad de la innovación tecnológica. Andrea Mambriani Pierwsze miejsce w IX edycji Grand Prix w kategorii budownictwa użyteczności publicznej, usługowego i przemysłowego za projekt budynku głównej siedziby grupy Cedacri w Collecchio (Włochy) Primer premio del IX Grand Prix – Categoría Edificios públicos y de servicios, Edificios industriales con el proyecto para las Oficinas Centrales del Grupo Cedacri en Collecchio, Italia


grandprix uczestnicy protagonistas Wartość ekspresyjna powierzchni od zawsze stanowiła centralny punkt działalności SAA&A, ponieważ jest częścią pracy ukierunkowanej na tworzenie przestrzeni, w których światło wydobywa fakturę i plastyczność materiałów. Zastosowanie kamionki porcelanowej, w porównaniu ze zwykłą ceramiką, zapewnia o wiele wyższe standardy wydajnościowe w zakresie odporności i stabilności produktu, umożliwiając tym samym skuteczne połączenie jakości obrazu architektonicznego z praktycznym charakterem stworzonego artefaktu. El valor expresivo de las superficies siempre ha sido un tema central en el trabajo de SAA&A, ya que forma parte de una investigación concentrada en definir espacios cuya calidad matérica y plástica se revele bajo la luz. La adopción de un gres cerámico garantiza, con respecto a la cerámica común, requisitos prestacionales marcadamente superiores en términos de durabilidad y estabilidad del producto, permitiendo así unir en una síntesis eficaz la calidad de la imagen arquitectónica y las posibilidades de mantenimiento de lo construido. Studio di Architettura Anselmi & Associati Pierwsze miejsce w IX edycji Grand Prix w kategorii okładzin elewacyjnych i podłóg zewnętrznych za projekt kompleksu parafialnego św. Pio z Pietrelciny w Rzymie (Włochy) Primer premio del IX Grand Prix - Categoría Revestimientos de fachada, Pavimentos externos con el proyecto para el Complejo parroquial San Pío de Pietrelcina en Roma, Italia

34 35


(…) W pracy nad modernizacją i przekształceniem byłego zakładu Aticarta w Pompejach wyjątkowo esencjonalna koncepcja projektu ogarnia wszystkie powierzchnie. (…) Okładziny ceramiczne, w szczególności wewnętrzne podłogi w pasażach i pomieszczeniach wspólnych, pełnią znaczącą rolę […] Elastyczność projektowa i zróżnicowanie kolorystyczne dały nam atrakcyjne możliwości. (...) En el trabajo de reacondicionamiento y reconversión de lo que era Aticarta en Pompeya, la concepción del proyecto se extiende a todas las superficies en un acto único de esencialidad de la idea. (...) El revestimiento cerámico, en particular de los pavimentos internos de las galerías y de los espacios comunes, desempeña un papel importante (...) La flexibilidad de diseño, la posibilidad de utilizar cromías diferenciadas han definido oportunidades que no se pueden desaprovechar. Vincenzo Corvino Design International & Corvino + Multari Drugie miejsce w IX edycji Grand Prix w kategorii centrów handlowych i biurowców za projekt centrum handlowego La Cartiera w Pompejach (Włochy) Segundo premio del IX Grand Prix - Categoría Centros Comerciales con el proyecto para el Centro Comercial La Cartiera de Pompeya, Italia


grandprix

grandprix W LICZBACH números de grandprix 36 000 euro przeznaczonych łącznie na nagrody w XI edycji 36.000 euros en premios para la XI edición

28 lat / 11 edycji 28 años / 11 ediciones 1700 prac przedstawionych przez 1200 projektantów pochodzących z 5 kontynentów 1700 obras presentadas por 1200 proyectistas procedentes de 5 continentes

2013–2018 okres, w którym obiekty muszą zostać ukończone, by mogły być zgłoszone do XI edycji Grand Prix 2013-2018 período dentro del cual se deben completar las obras que se presenten a la XI edición del Grand Prix

4 kategorie 4 Categorías - Centra handlowe i biurowce (wielkie powierzchnie) Centros Comerciales y de Dirección (Grandes superficies) - Budownictwo użyteczności publicznej, usługowe i przemysłowe; inne Edificios públicos y de servicios, edificios industriales, otros - Budownictwo mieszkaniowe Vivienda residencial - Okładziny elewacyjne, podłogi zewnętrzne i baseny Revestimientos de fachadas, pavimentos externos y piscinas

31 grudnia 2018 r. termin przyjmowania zgłoszeń do XI edycji 31 diciembre 2018 plazo límite de inscripción para la XI edición Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy zarejestrować się na stronie internetowej Los candidatos deben comunicar su participación inscribiéndose online en el sitio web

grandprixcasalgrandepadana.com

36 37


Współpraca z Casalgrande Padana była nie tylko bardzo interesująca, ale i decydująca dla powodzenia realizacji projektu. Zespół techniczny firmy z dobrym skutkiem nakierował nasze idee na wykorzystanie tzw. bieżącego materiału. Rozwiązanie to idealnie wpisało się we wzorową lakoniczność budynku i oddało ducha innowacyjności produkcyjnej jego autorów: Angela Mangiarottiego, Bruna Morassuttiego i Alda Faviniego. La relación con Casalgrande Padana ha sido muy interesante y decisiva para conseguir un buen resultado con la restauración. Su personal técnico ha sabido orientar nuestra la investigación hacia el uso de un material considerado corriente. En este caso, es una idea que concuerda de forma especial con el laconismo ejemplar del edificio y con el espíritu innovador de la producción de sus autores: Angelo Mangiarotti, Bruno Morassutti y Aldo Favini. Giulio Barazzetta, Sergio Gianoli SBG Architetti Drugie miejsce w X edycji Grand Prix w kategorii budownictwa użyteczności publicznej, usługowego i przemysłowego za projekt renowacji kościoła parafialnego pw. Matki Bożej Miłosierdzia w Baranzate pod Mediolanem (Włochy) Segundo premio del X Grand Prix – Categoría Edificios públicos y de servicios, Edificios industriales, con el proyecto de restauración de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Misericordia en Baranzate, Milán, Italia


38 39


grandprix

globalny przeglÄ…d observatorio global

Creative Centre Casalgrande Padana, Dinazzano Studio Cerri & Associati


grandprix globalny przegląd observatorio global

W konkursie Grand Prix analizuje się i wybiera prace pochodzące z każdego zakątka świata, porównując ze sobą bardzo zróżnicowane doświadczenia i weryfikując poziom opracowania projektowego w dalece różnych uwarunkowaniach kulturowych i terytorialnych

©Moreno Maggi

Grand Prix analiza y selecciona obras procedentes de todos los rincones del planeta, contrastando experiencias muy distintas entre sí, lo cual permite comprobar el estado de elaboración proyectual en los más diversos ámbitos culturales y territoriales de intervención

Grand Prix 2010 - 2012 Drugie miejsce Segundo premio Budownictwo użyteczności publicznej, usługowe i przemysłowe Edificios públicos y de servicios, construcción industrial Massimiliano, Doriana Fuksas Studio Fuksas Georges-Frêche School of Hotel Management, Montpellier, Francja Escuela de Negocios y Dirección Hotelera Georges-Frêche, Montpellier, Francia

Z edycji na edycję konkurs zyskuje coraz większy rozgłos i obecnie jest wydarzeniem o światowym znaczeniu w zakresie nagród architektonicznych. Stanowi on tym samym cenny obraz ewolucji materii, powierzchni, wydajności, technik i systemów montażowych, a także zawsze zaskakujących rezultatów estetycznych, dzięki którym ceramika staje się elementem o wysokiej architektonicznej wartości dodanej. To konkurs, który dzisiaj pozwala również nakreślić obiektywny bilans kierunków rozwoju i zmian, jakie dokonały się na przestrzeni ostatnich 30 lat w różnych zakątkach świata w sektorze ceramiki wykorzystywanej w architekturze. W ten sposób Grand Prix na przestrzeni lat przyczynił się do udokumentowania i uwiecznienia tendencji w rozwoju produktów ceramicznych i ich zastosowań. Dzięki temu powstało kulturowe i techniczne dziedzictwo o ogromnej wartości, z którego mogą czerpać wszystkie osoby interesujące się architekturą i aranżacją wnętrz.

40 41

Una edición tras otra, la notoriedad del Grand Prix ha ido creciendo hasta convertirse en un evento de importancia global en el ámbito de los premios de Arquitectura. Una valiosa instantánea sobre la evolución de la materia, de las superficies, de las prestaciones, de las técnicas y de los sistemas de colocación, así como de los siempre sorprendentes resultados emocionales, capaces de transformar la cerámica en un importante elemento de plusvalía arquitectónica. Un concurso que hoy permite también trazar un balance objetivo sobre la evolución y los cambios que han caracterizado el modo de fabricar cerámica para la arquitectura en los últimos 30 años. En este sentido, Grand Prix tiene también el mérito de constituir una valiosa obra documental, testimonio de la evolución temporal del producto cerámico y de sus aplicaciones. Un patrimonio cultural y técnico de elevado valor, a disposición de todas las personas interesadas en el mundo de la arquitectura y del diseño de interiores.


grandprix globalny przegląd observatorio global

wydarzenie medialne evento mediático Zwycięzcy każdej edycji Grand Prix prezentowani są w „Creative Book”, redakcyjnej propozycji firmy Casalgrande Padana publikowanej od siedmiu edycji we współpracy z międzynarodowym magazynem architektonicznym „Casabella”. Przegląd zwycięskich projektów uporządkowano według kategorii przewidzianych w konkursie. Każda praca została opatrzona bogatymi ilustracjami i szczegółowym opisem, wraz z podaniem konkretnego zastosowania wykorzystanych materiałów ceramicznych, uzasadnienia przyznania nagrody sporządzonego przez jury, danych technicznych projektu i biografii autora. Ukazując konkretne przykłady projektów, „Creative Book” chce pobudzać do odkrywania nowych kierunków rozwoju na poziomie estetyczno-kompozycyjnym oraz na poziomie wydajności technicznej zastosowania materiałów ceramicznych w architekturze, dostarczając projektantom nowych idei niezwykle przydatnych w ich pracy. „Creative Book”, publikowany w czterech językach w nakładzie 70 tys. egzemplarzy, rozpowszechniany jest jako dodatek do najbliższego numeru magazynu „Casabella” oraz dystrybuowany bezpośrednio przez Casalgrande Padana. Ponadto najlepsze projekty biorące udział w konkursie są upubliczniane i nagłaśniane za pośrednictwem uprzywilejowanych kanałów Casalgrande Padana – na stronach krajowych i międzynarodowych publikacji i magazynów dotyczących architektury i designu, w specjalnym numerze czasopisma firmowego „Percorsi in ceramica” poświęconym Grand Prix oraz na stronach internetowych i profilach na portalach społecznościowych firmy.

Okładki Creative Book z projektami z międzynarodowego konkursu architektonicznego Las portadas del Creative Book con los proyectos del concurso internacional de arquitectura

42 43

Los resultados de cada edición del Grand Prix se recogen en el Creative Book, una propuesta editorial de Casalgrande Padana realizada, en sus últimas siete ediciones, en colaboración con la revista internacional de arquitectura Casabella. La reseña de los proyectos ganadores, así como una selección de las obras más significativas, se organiza según los tipos de intervención previstos por el concurso. Cada obra se ilustra ampliamente a través de imágenes y dibujos acompañados de un texto descriptivo del proyecto, con las especificaciones de aplicación de los materiales cerámicos empleados, la motivación del premio formulada por el jurado, una ficha técnica del proyecto y una biografía de los proyectistas. A través de estos ejemplos concretos, Creative Book se propone estimular nuevas vías de búsqueda y experimentación en ámbito estético-compositivo y técnico-prestacional sobre el uso del material cerámico en arquitectura, para proporcionar a los proyectistas indicaciones operativas útiles para su trabajo. Impreso en 70.000 copias, en cuatro idiomas, Creative Book se distribuye como suplemento al número de Casabella que coincida con su publicación, además de ser distribuido directamente por Casalgrande Padana. Además, los mejores proyectos que han participado en el Concurso encuentran amplio eco y espacio de publicación a través de los canales privilegiados de Casalgrande Padana, en las páginas de publicaciones y revistas nacionales e internacionales de arquitectura y diseño, en el número especial tradicionalmente dedicado al Grand Prix de Percorsi in Ceramica, el órgano oficial de Casalgrande Padana, así como en los canales web y las redes sociales gestionadas por la empresa.


Creative Book Grand Prix X

CASALGRANDE PADANA Pave your way

creative

book casalgrande padana


grandprix globalny przegląd observatorio global

© Ghigo Roli

O NAS quiénes somos Casalgrande Padana od ponad 50 lat produkuje zaawansowane technologicznie materiały ceramiczne. Oferuje innowacyjne i ekologiczne rozwiązania do realizacji elewacji, podłóg i pokryć ściennych odpowiadających wszelkim wymogom architektury i designu w zakresie kreatywności i technologii.

Casalgrande Padana produce desde hace más de 50 años materiales cerámicos evolucionados. Soluciones innovadoras y ecológicas para la realización de envolturas, pavimentos y revestimientos, capaces de responder a cualquier exigencia creativa y tecnológica del mundo de la arquitectura y del diseño.

– Była pierwszym przedsiębiorstwem ceramicznym, które skupiło swoją produkcję na kamionce porcelanowej.

– Ha sido la primera empresa cerámica en focalizar su producción en el gres porcelánico.

– Pracuje zgodnie z polityką przemysłową silnie ukierunkowaną na innowację technologiczną i poszanowanie środowiska.

– Adopta una política industrial fuertemente orientada hacia la innovación tecnológica y el respeto por el medio ambiente.

– Opiera swoją działalność na intensywnym poszukiwaniu i eksperymentowaniu nowych rozwiązań w celu ciągłego ulepszania swoich produktów, zarówno pod względem estetyki, jak i wydajności.

– Trabaja a través de una intensa actividad de investigación y experimentación para la continua mejora del producto, tanto a nivel estético como a nivel de prestaciones.

– Wytwarza, wypracowuje i ulepsza swoje produkty w laboratoriach i zakładach mieszczących się wyłącznie we Włoszech.

– Produce, investiga e innova en laboratorios y plantas asentados en Italia.

Kamionka porcelanowa Casalgrande Padana, złożona wyłącznie z naturalnych surowców, otrzymywana jest w procesie o obiegu zamkniętym, który wyróżnia się bardzo niskim oddziaływaniem na środowisko. Proponowane przez firmę produkty ceramiczne wychodzą daleko poza zwyczajną ofertę rynkową i są w stanie zaspokoić wszelkie potrzeby użytkowe, niezależnie od funkcji i rodzaju budynków. Oferta nie ogranicza się jednak jedynie do produktu, ale stawia na pierwszym miejscu usługi doradcze i pomoc przy tworzeniu projektu z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości wykonania i doskonałego rezultatu architektonicznego.

El gres porcelánico de Casalgrande Padana, fabricado exclusivamente con materias primas naturales, se obtiene mediante un proceso de ciclo cerrado que se caracteriza por un impacto ambiental muy bajo. Los productos cerámicos que la empresa propone van mucho más allá de lo que el mercado suele ofrecer; son productos que cubren todos los ámbitos de aplicación, tanto en términos de funciones como de tipología de los edificios. La oferta, sin embargo, no se limita al producto, y pone en primer plano los aspectos ligados a los servicios, la asesoría y el trabajo proyectual, con el objetivo de alcanzar la máxima calidad ejecutiva y arquitectónica.

6 zakładów w samym sercu najważniejszego obszaru produkcji ceramiki na świecie 700 000 metrów kwadratowych powierzchni przemysłowej 1000 pracowników 80% produkcji skupionej wokół płytek z kamionki porcelanowej 24 000 000 metrów kwadratowych płyt ceramicznych produkowanych rocznie w całości we Włoszech 100 państw na pięciu kontynentach objętych rozległą siecią sprzedaży

6 establecimientos en el corazón del distrito cerámico más importante del mundo 700.000 metros cuadrados de plantas industriales 1000 empleados 80 % de la producción representado por placas de gres porcelánico 24.000.000 de metros cuadrados de placas cerámicas fabricadas al año enteramente en Italia. 100 países en los cinco continentes a los que llega la vasta red comercial

44 45


ROZWIĄZANIA DLA ARCHITEKTURY soluciones para la arquitectura

Projekty Grand Prix

Casalgrande Padana może zaoferować kompletną gamę rozwiązań dostosowanych do konkretnych wymogów projektowych:

Casalgrande Padana ofrece una gama completa de soluciones según las exigencias específicas de proyecto.

Proyectos del Grand Prix

– okładziny podłogowe i ścienne do zastosowania w architekturze i wystroju wnętrz, – ceramiczne okładziny elewacyjne, – elewacje wentylowane, – płaszcze z cienkich płyt, – osłony przeciwsłoneczne z płyt lub rur ceramicznych, – bioaktywne antybakteryjne okładziny podłogowe i ścienne do wnętrz, – bioaktywne samoczyszczące i antybakteryjne okładziny elewacyjne, – podłogi do łatwego montażu na sucho, – podłogi podniesione, – podłogi przemysłowe, – podłogi z elementami dotykowymi dla osób niedowidzących, – okładziny i elementy specjalne do basenów.

– – – – – – – – – – – –

Pavimentos y revestimientos para la arquitectura y el diseño de interiores Revestimientos cerámicos para la envoltura Fachadas ventiladas Sistemas de aislamiento térmico exterior con placas finas Sistemas de pantalla solar con placas o tubulares cerámicos Pavimentos y revestimientos bioactivos antibacterianos para interiores Revestimientos bioactivos autolimpiadores y antibacterianos para la envoltura Pavimentos con sistema de autocolocación en seco Pavimentos sobreelevados y flotantes Pavimentaciones industriales Pavimentos plurisensoriales para guiar a los hipovidentes Revestimientos y piezas especiales para piscinas


grandprix

1

2

5

6

9 10

3

4

7

11 12

Zwycięzcy dziesiątej edycji Grand Prix 2013–2015 Los ganadores del grand Prix 2013/2015, décima edición 1. Zoltàn Kun / 2. Bolesław Stelmach / 3. Massimo Sacchi, Giulio Barazzetta e Sergio Gianoli / 4. Giampiero Peia, Marta Nasazzi 5. Jacopo Mascheroni / 6. Gianluca Peluffo, Alfonso Femia / 7. Anthony Orelowitz, Vivien Yun e Amir Livneh / 8. Sibaev Airat Iskandarovich 9. Rafael Freyre / 10. Maria Claudia Clemente, Francesco Isidori / 11. Alain Demarquette / 12. Roberto Drigo / 13. Alessandra Raso, Matteo Raso

13

8


ABY WZIĄĆ UDZIAŁ W 11. EDYCJI Grand Prix Casalgrande Padana, WYSTARCZY WEJŚĆ NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ, PRZECZYTAĆ OGŁOSZENIE I WYPEŁNIĆ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ONLINE. www.grandprixcasalgrandepadana.com

PARA PARTICIPAR EN LA XI EDICIÓN DE Grand Prix Casalgrande Padana BASTA CON VISITAR LA PÁGINA WEB, LEER LA CONVOCATORIA Y RELLENAR ONLINE LA FICHA DE INSCRIPCIÓN.


Percorsi in ceramica 37 POL ESP  

The latest issue of Casalgrande Padana’s magazine is entirely dedicated to the next edition of the Grand Prix architecture competition.

Percorsi in ceramica 37 POL ESP  

The latest issue of Casalgrande Padana’s magazine is entirely dedicated to the next edition of the Grand Prix architecture competition.

Advertisement