Theatrau Sir Gâr - Hydref & Gaeaf | Autumn & Winter 2023

Page 1

BETH SYDD YMLAEN WHAT’S ON HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023 0345 226 3510 theatrausirgar.co.uk

CROESO WELCOME

CROESO I DYMOR YR HYDREF A’R GAEAF, PRYD Y MAE HUD A LLEDRITH YN EICH AROS!

Rydym wrth ein bodd o gyhoeddi y bydd y pantomeim yn dychwelyd i’r Lyric ar ôl hir aros, sef y clasur oesol Jack and the Beanstalk. Bydd gennym hefyd amrywiaeth o bantomeimau a sioeau Nadoligaidd yn y tri lleoliad a fydd yn siŵr o’ch cael chi yn hwyl yr Ŵyl.

Ond nid dyna i gyd! Mae ein tymor yn gyforiog o ryfeddodau eraill, o ddramâu cyfareddol a chomediwyr gogleisiol, i sioeau cerdd, dawns, cerddoriaeth fyw, cabaret, mae yna rywbeth i bawb. Allwn ni ddim aros i groesawu hudoliaeth y tymor a rhannu’r eiliadau bythgofiadwy hyn o theatr fyw gyda chi.

Sharon Casey, Rheolwraig Theatrau Sir Gâr

WELCOME TO OUR AUTUMN AND WINTER SEASON, WHERE ENCHANTMENT AWAITS!

We are thrilled to announce the long-awaited return of pantomime to the Lyric, featuring the timeless classic Jack and the Beanstalk. Plus, we have a variety of pantomimes and Christmas shows across all three venues guaranteed to get you in the festive spirit.

But that’s not all! Our season is packed with other wonders, from spellbinding dramas and side-splitting comedians, to musicals, dance, live music, and cabaret. There’s something for everyone. We can’t wait to embrace the magic of the season and share these unforgettable moments of live theatre with you.

Sharon Casey, Manager Theatrau Sir Gâr

SUT I ARCHEBU TOCYNNAU HOW TO BOOK TICKETS

theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

Llinellau Ffôn ar agor Dydd Llun –Dydd Sadwrn 10:00 – 15:00

Swyddfeydd Docynnau’r Ffwrnes a’r Lyric ar agor Dydd Mawrth – Dydd

Sadwrn 10:00 – 15:00

Swyddfa Docynnau y Glowyr ar agor

Dydd Llun 10:00 – 15:00

Phonelines open Monday – Saturday

10:00 – 15:00

Ffwrnes and Lyric Box Offices open

Tuesday – Saturday 10:00 – 15:00

Glowyr Box Office open Monday

10:00 – 15:00

CADWCH MEWN CYSYLLTIAD KEEP IN TOUCH

theatres@carmarthenshire.gov.uk

@TheatrauSirGar

CLAWR/COVER: Jack and the Beanstalk

GWYBODAETH AM FYNEDIAD

ACCESS INFORMATION

MYNEDIAD

Mae Theatrau Sir Gâr wedi ymrwymo i wneud eich ymweliad mor bleserus a phosib. Mae gennym leoedd cadeiriau olwyn, systemau cymorth clyw, ac rydym yn croesawu cŵn cymorth.

Mae gan y Ffwrnes Le Newid newydd, toiled i’r anabl sy’n fwy na’r cyffredin ac sydd ag offer arbenigol i gynorthwyo’r rhai y gallai fod angen help arnynt I ddefnyddio’r toiled neu i newid. Mae Lle Newid y Ffwrnes ar y llawr gwaelod yn ymyl y Bar Caffi Cwtsh.

I archebu lle cadair olwyn neu docyn Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 0345 226 3510

Os oes angen y llyfryn hwn arnoch mewn fformat gwahanol, cysylltwch â ni: theatres@carmarthenshire.gov.uk 0345 226 3510

ACCESS

Theatrau Sir Gâr is committed to making your visit as enjoyable as possible. We have wheelchair spaces, hearing assistance systems and we welcome assistance dogs.

The Ffwrnes has a newly installed Changing Place, a larger than average disabled toilet with specialist equipment to assist those who may need help to use the toilet or be changed. The Ffwrnes Changing Place is located at on the ground floor adjacent to the Café.

To book a wheelchair space or Hynt ticket, contact the Box Office on 0345 226 3510

If you need this brochure in a different format, please get in touch:

theatres@carmarthenshire.gov.uk

0345 226 3510

HYNT

Mae Theatrau Sir Gâr yn aelod o Hynt. Mae gan holl ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i gael tocyn am ddim i’w cynorthwyydd personol neu ofalwr pan fyddant yn mynd i berfformiadau yn unrhyw un o theatrau neu ganolfannau celfyddydau Hynt.

I wneud cais am Gerdyn Hynt ewch i hynt.co.uk

HYNT

Theatrau Sir Gâr is a member of Hynt. All Hynt card holders are entitled to a ticket, free-ofcharge for their personal assistant or carer when attending performances at any of the Hynt theatres or arts centres.

To apply for a Hynt Card please visit hynt.co.uk

TEMPO

Rydym yn bartner cydnabyddedig ar gyfer y cynllun credyd gwirfoddoli Tempo. Gallwch wario eich credydau amser Tempo gyda ni i weld sioeau penodol. Gofynnwch i’r swyddfa docynnau am fwy o fanylion, neu gweler y rhestr o sioeau rydym yn derbyn credydau Tempo ar eu cyfer yma: theatrausirgar.co.uk/cy/tagiau/tempo

TEMPO

We are a recognition partner for the volunteering credit scheme Tempo. You can spend your Tempo time credits with us to see selected shows. Ask the box office for more details, or see the list of shows which we accept Tempo credits for here: theatrausirgar.co.uk/en/tags/tempo

3 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

ynghyd â nifer o ystafelloedd a stiwdios llai.

Our state-of-the-art performance and conference venue in Llanelli with a Main House and many smaller breakout and studio spaces.

Stryd y Parc, Llanelli SA15 3YE Park Street, Llanelli SA15 3YE

@FfwrnesLlanelli

Seddi i’r Anabl Disabled Seating

Cylch Circle

Seddau’r Llawr Stalls

4 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023
1 19 A A STAGE DISABLED SEATING CLE F T CIRC R IGH ALLWEDD KE Y

Ein theatr hardd â bwa proseniwm ar t- deco yng Nghaerf yrddin, y lleoliad mw yaf i’r Gorllewin o Aber tawe sydd hefyd â stiwdio fach

Our gorgeous ar t-deco proscenium arch theatre in Carmarthen. The largest venue west of Swansea, with a small studio.

8 Stryd y Brenin, Sir Gaer fyrddin SA31 1BD

8 King Street, Carmar then SA31 1BD

@LyricCarmar then

ALLWEDD KE Y

Seddi i’r Anabl Disabled Seating

Seddau’r Llawr Stalls

Mezzanine

Mezzanine

Cylch Circle

5 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
G G H H J J K K L L F F 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 30 31 32 33 34 35 36 37 38 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A A B B C C D D E E F F G G H H J J K K L L M M N N O O P P Q Q R R S S A B B A A A A A B B B B A A B B C C D D E E Al lwedd / Key

Seddi i’r Anabl Disabled Seating

Seddau Safonol Standard Seating

ALLWEDD
KE Y
E
LLWYFAN STAG

Lyric, £5.00 | £4.50

2 Hydref | October 19:30

Witness For The Prosecution (1957) U

6 Tachwedd | November 19:30

Ghostbusters ll (1989) PG

27 November | Tachwedd, 19:30

Scrooge (1970) U

8 Ionawr | January 19:30

Personal Services (1987) 18

Ffwrnes - Stiwdio Stepni

28-29 Medi | September 19:30

30 Medi | September 15:00 & 19:30

£15

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

Lyric - 30 Medi | September 19:30

£30.50 | £45.50 VIP

£75.50 Cwrdd a Chyfarch | Meet & Greet

Argaeledd cyfyngedig | Limited availability

CLWB FFILM CAERFYRDDIN CARMARTHEN FILM CLUB
7 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
LLANELLI YOUTH THEATRE RAGS PELLOW TALK: THE LOST CHAPTER MARTI PELLOW

SA15

WHEN CHILDREN RULE THE WORLD

Ffwrnes - 4-6 Hydref | October 19:00

£10

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

PEOPLE SPEAK UP VOICES OF THE WEST

Ffwrnes - Stiwdio Stepni

5 Hydref | October 19:00

£5 / 14+

Pobl go iawn yn adrodd straeon go iawn, gyda seinwedd gan People Sing Up ac yn cynnwys Duke Al.

Real people telling real stories, with a soundscape from People Sing Up and featuring Duke Al.

BUDDY HOLLY & THE CRICKETERS

Lyric - 5 Hydref | October 19:30

£23

COMEDY CLUB

Ffwrnes, Stiwdio Stepni

6 Hydref | October 20:00

£12.50 / 16+

8 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023

LOUD APPLAUSE PRODUCTIONS A NIGHT WITH THE STARS 10TH ANNIVERSARY CONCERT

Ffwrnes - 7 Hydref | October 19:00

£18 | £16 | £13 | £14 | £11

Yn cynnwys Côr Meibion Treorci byd-enwog, seren y West End Samuel Wyn Morris, ynghyd â 15 o unawdwyr addawol o LARS (Loud Applause Rising Stars), Côr Ysgol Brynsierfel, gyda’r cyflwynydd Garry Owen.

Featuring the world-famous Treorchy Male Choir, West End star Samuel Wyn Morris, 15 up and coming soloists from LARS (Loud Applause Rising Stars), Côr Ysgol Brynsierfel and compère Garry Owen

IS ANNOUNCED

Ffwrnes 12 – 14 Hydref | October 19:30

£12 | £10

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

Jôc yw’r hysbyseb yn y Golofn Bersonol yn y papur lleol yn cyhoeddi llofruddiaeth, wrth gwrs. Llofruddiaeth yn Chipping Cleghorn?

Mae’n rhaid mai jôc yw hyn. Ond pan fydd y cloc yn taro 6.30...a’r goleuadau’n diffodd... mae’n dipyn mwy na jôc…llofruddiaeth yw hyn! Ymunwch â Grŵp Theatr Phoenix Llanelli am noson ddifyr gydag un o glasuron Christie.

The Personal Column advert in the local paper announcing a murder is a joke, of course. A murder in Chipping Cleghorn? It must be a joke. But when the clock strikes 6.30.pm… and the lights go out…it’s more than joke…it’s murder! Join Llanelli’s Phoenix Theatre Group, along with Miss Marple, for an enjoyable Christie Classic.

A COUNTRY NIGHT IN NASHVILLE

Lyric - 7 Hydref | October 19:30

£25.50

9 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
PHOENIX THEATRE GROUP AGATHA CHRISTIE’S A MURDER

IGNACIO LOPEZ:

NINE IG FAILS

Ffwrnes - Stiwdio Stepni

12 Hydref | October 20:00

£15.50 / 16+

Wedi gwerthu allan | Sold out

THE OVERTONES

Lyric - 14 Hydref | October 20:15

£28.00

WELSH WRESTLING

Lyric - 13 Hydref | October 19:00

£12.50 | £9.50 | £37

Ffwrnes - 18 & 19 Hydref | October 19:00

£14

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

10 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023
LRDC ANNIE jr.

Ffwrnes - Stiwdio Stepni 18 Hydref | October 19:30

£12.50 | £10.50 / 14+

Gan gyfuno cerddoriaeth hapus gyda chomedi a straeon sy’n procio’r meddwl, siwrnai un dyn tuag at iechyd meddwl da drwy syniad gwael iawn yw ‘We Are What We Overcome’. Mae Matt yn cyflwyno straeon personol, anodd, ac eclectig wedi’u plethu â chaneuon gwreiddiol wedi’u perfformio gan fand byw. Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Lloegr a New Art Exchange. Yn falch o weithio gyda’r Samariaid. Rhybuddion: Ymddygiad hunan-niweidiol (hunan-niweidio, anhwylderau bwyta, ac ati); Hunanladdiad; Marwolaeth neu farw; Salwch meddwl.

Combining upbeat music with thoughtprovoking comedy and stories, ‘We Are What We Overcome’ is one man’s journey to good mental health via a very bad idea. Matt delivers personal, difficult, and eclectic stories interjected with original songs performed by a live band. Supported by Arts Council England & New Art Exchange. Proud to work with Samaritans. Trigger warnings: Self-injurious behaviour (self-harm, eating disorders, etc.); suicide; death or dying; mental illness.

Lyric - 19 Hydref | October 19:30

Ffwrnes - 1 Tachwedd | November 19:30

£15 | £13 / 11+

Pan mae cyfres o droseddau dychrynllyd yn digwydd yn Llundain oes Fictoria, rhaid i Sherlock Holmes a’i gyfaill ffyddlon Doctor Watson ddatguddio’r dirgelwch yn ymwneud â’r erchyllterau yma er mwyn achub Prydain Fawr a hyd yn oed y Frenhines Fictoria.

Yn unol ag arddull arferol Black RAT, mae cast egnïol yn dod â phedwar cymeriad cyfarwydd o storïau Sherlock yn fyw yn y perfformiad newydd sbon yma - llawn antur, chwerthin a chaneuon gwych.

When a series of ghastly crimes hit Victorian London, Sherlock Holmes and his faithful sidekick Doctor Watson must unravel the mysteries surrounding these frightful misdemeanours in order to save Great Britain and even Queen Victoria herself.

In true Black RAT style, an energetic cast of four bring familiar characters from the Sherlock stories to life in this brand spanking new romp - full of adventure, laughs and terrific songs.

11 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
GAN | BY MATT MCGUINNESS WE ARE WHAT WE OVERCOME BLACK RAT PRODUCTIONS & BLACKWOOD MINERS’ INSTITUTE THE ADVENTURES OF SHERLOCK HOLMES

TUNDE: VOICE OF THE LIGHTHOUSE FAMILY

Ffwrnes

20 Hydref | October 19:30

£30 | £27.50

Mwynhewch noson yng nghwmni Tunde Baiyewu, llais y grŵp llwyddiannus tu hwnt, Lighthouse Family. Profodd y band lwyddiant mawr yn y 90au a dechrau’r 2000au, drwy senglau hynod boblogaidd fel Lifted a High ac albymau fel Ocean Drive. Gwerthodd y Lighthouse Family dros 15 miliwn albwm yn ystod eu gyrfa.

Enjoy an evening in the company of Tunde Baiyewu, the voice of the multi-platinum selling Lighthouse Family. The band enjoyed widespread success in the 90s and early 2000s with hit singles including Lifted and High and best-selling albums such as Ocean Drive, with The Lighthouse Family achieving over 15 million album sales throughout their career.

HOSPITAL NOTES ANNUAL CONCERT

Ffwrnes

21 Hydref | October 19:00

£15

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

Bydd yr elw yn mynd i Angor | Proceeds go to Angor

Lyric - 21 Hydref | October 20:00

£33 / 16+

Wedi gwerthu allan | Sold out

12 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023
LATE BLOOMER SARAH MILLICAN

Glowyr

24 Hydref | October 19:30

£14 | £12 / 12+

Mae’r sioe “Dracula’s Guest” yn seiliedig ar waith oerllyd Bram Stoker, ac mae’n mynd â chi i ganol arswyd tywyll Fictoraidd i ddatgelu union ystyr arswyd yn ogystal â chanlyniadau gweithredoedd dieflig gan unigolion a malais personol.

Based on the bone-chilling works of Bram Stoker, “Dracula’s Guest” takes you into the dark heart of Victorian horror to reveal the very meaning of terror and the consequences of collective evil and personal spite.

“The most intense 55 minutes of drama you’re ever likely to encounter.”

- Julia Kruk, The Dracula Society

“Guaranteed to shock you out of your seat and give you nightmares for weeks.”

- Peter Fuller, Vincent Price Legacy UK

Ffwrnes

25 Hydref | October 19:30* (*BSL)

26 Hydref | October 19:30* (*sain ddisgrifiad | audio described)

£15.50 | £13.50 / 14+

Ysgrifennwyd gan | Written by Owen Thomas Cyfarwyddwyd gan | Directed by Gareth John Bale Perfformiwyd gan | Performed by Simon Nehan

Mae Carwyn yn archwilio enigma dyn amlhaenog. Dyn a oedd o flaen ei amser. Dyn a oedd yn dwlu ar chwaraeon, diwylliant a gwleidyddiaeth. Dyn a oedd yn dwlu ar Gymru ac a gurodd y Crysau Duon grymus gyda thri thîm gwahanol. Gan nodi 40 mlynedd ers ei farwolaeth, mae Carwyn yn archwilio bywyd dyn a gafodd yrfa ym maes addysg, darlledu, hyfforddi, a hyd yn oed ysbïwriaeth.

Carwyn explores the enigma of a multi-layered man. A man ahead of his time. A man who adored sport, culture, and politics. A man who adored Wales and beat the mighty All Blacks with three different teams. Marking 40 years since his death, Carwyn explores the life of a man whose career comprised teaching, broadcasting, coaching, and even espionage.

13 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
BROTHER WOLF PRODUCTIONS DRACULA’S GUEST BALE & THOMAS PRODUCTIONS CARWYN

MILKSHAKE! LIVE: MILKSHAKE! MONKEY’S MUSICAL

Ffwrnes

30 Hydref | October 12:00 & 15:30

OH WHAT A NIGHT!

Ffwrnes - 27 Hydref | October 19:30

£24.50 | £22.50

ARTS CARE GOFAL CELF

RHYDDID Diwrnod lles & Arddangos |

FREEDOM Wellbeing day & Showcase

Ffwrnes - 28 Hydref | October

10:00 - 14:30

Workshops

16:00 – 18:00

Gweithdai Lles | Wellbeing

Arddangos | Showcase

Perfformiad Awyrol | Aerial Performance

Dawns | Dance

Cerddoriaeth Fyw | Live Music

BOOM PRODUCTIONS THE MERCHANT OF VENICE

Ffwrnes – Stiwdio Stepni

1-4 Tachwedd | November 19:30

£13

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

14 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023
£17 | £16 | £62

NONSENSE ROOM SHARK IN THE PARK

Lyric

28 Hydref | October 13:00 & 16:00

£14 | £12 | £46

Mae Timothy Pope yn edrych drwy ei delesgop - ond aros, ai siarc, yn y parc yw hynny!?

O’r tîm creadigol tu ôl i ‘The Hairy Maclary Show’, profwch dri llyfr ‘Shark in the Park’ gan Nick Sharratt yn fyw ar y llwyfan yn y sioe gerdd wych hon i’r teulu!

Timothy Pope is looking through his telescope – but wait, is that a Shark, in the park!?

From the creative team behind ‘The Hairy Maclary Show’, experience all three of Nick Sharratt’s ‘Shark in the Park’ books live on stage in this fin-tastic family musical!

“Another foot-tapping musical delight of a show.”

- Edinburgh Festival For Kids

Glowyr 31 Hydref | October 14:00

£7.50

Ydych chi’n meddwl y gallech chi ddatrys dirgelwch bwganllyd? Darllenwch ymlaen!

Mewn tŷ hynafol yn y Swistir, mae portreadau o’r awduron enwog Mary Shelley, yr Arglwydd Byron a John Polidori wedi dechrau ymddwyn yn rhyfedd iawn....Ymunwch â’r asiantau i weithio yn erbyn y cloc ac weithiau yn erbyn rhesymeg ei hun i ddatrys y dirgelwch.

Think you could solve a spooky mystery? Read on!

In an old house in Switzerland, portraits of world-famous writers Mary Shelley, Lord Byron and John Polidori have started behaving very strangely... Join the agents to work against the clock and sometimes against logic itself to solve the mystery.

15 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
BRAVE BOLD DRAMA THE MIDNIGHT MISSION

HOCUS POCUS (PG)

Profiad Ffilm a pharti Calan Gaeaf

Film Experience and Halloween party

Ffwrnes - 31 Hydref | October

10:30 (Ffilm yn dechrau | Film starts 13:00)

£4.50

Gwisgwch eich gwisg fwyaf bwganllyd ac ymunwch â ni am fore ysbryd-oledig o hwyl Calan Gaeaf. Bydd yna ddowcio am afalau, paentio wynebau, addurno cacennau cwpan a chrefftau i godi gwallt eich pen, ynghyd â gwobrau am y gwisgoedd gorau. Cadwch eich llygad ar agor gan y bydd ein dewin crwydrol yn llechu o gwmpas ac efallai y bydd yn ‘bwrw hud arnoch’! Yna o 1 o’r gloch y prynhawn ymlaen, setlwch lawr i wylio’r clasur o ffilm

Galan Gaeaf o’r 90au, Hocus Pocus ar y sgrîn fawr.

Dress up in your most terrifying costume and join us for a spook-tacular morning of Halloween fun. There’ll be bobbing for apples, face painting, cupcake decorating and scary crafts, plus prizes for the best costumes. Keep your eyes peeled as our roaming magician will be lurking throughout and may just ‘Put a Spell on You’! Then from 1pm, settle down to watch the 90s classic Halloween film, Hocus Pocus on the big screen.

MALEFICENT (PG)

Profiad Ffilm a pharti Calan Gaeaf

Film Experience and Halloween party

Ffwrnes

3 Tachwedd | November

10:30 (Ffilm yn dechrau | Film starts 13:00)

£4.50

Dewch i gwrdd â nid un, ond dwy fenyw fileinig frawychus o fyd tylwyth teg! Ymunwch â Maleficent a Cruella ar gyfer ein profiad ffilm a pharti Calan Gaeaf. Dewch yn eich gwisg fwyaf bwganllyd o 10:30 y bore ymlaen i gymryd rhan mewn gemau arswydus, crefft Calan Gaeaf, paentio wynebau a chael cwrdd â’r ddwy fileinig eu hunain! Gwyliwch Maleficent gydag Angelina Jolie yn y brif ran ar y sgrîn fawr o 1 o’r gloch y prynhawn ymlaen. Bydd yna ddigon o gyfleoedd i gwrdd â’n gwesteion drygionus, os ydych chi’n ddigon dewr, cyn ac ar ôl dangos y ffilm.

Meet not one, but two much-feared fairytale villains! Join Maleficent and Cruella for our Halloween film experience and party. Arrive in your spookiest costume from 10:30am for gruesome games, Halloween craft, face painting and meet the villains themselves!

Watch Maleficent starring Angelina Jolie on the big screen from 1pm. There’ll be plenty of opportunities to meet our wicked guests, if you dare, both before and after the screening.

16 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023

CARMARTHEN AMATEUR OPERATIC SOCIETY 132 (ISH) YEARS OF ABSOLUTE CAOS

Lyric 3 Tachwedd | November 19:30

£18 | £15

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

LLANELLI LITTLE THEATRE CASH ON DELIVERY

Ffwrnes - 9-11 Tachwedd | November 19:30

£12

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

Ffwrnes, Stiwdio Stepni 10 Tachwedd | November 20:00

£12.50 / 16+

Lyric - 10 Tachwedd | November 19:30

£25.50 | £23.50 | £20.50

17 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
COMEDY CLUB CROWN BALLET SWAN LAKE

SHOWSTOPPERS

Ffwrnes

12 Tachwedd | November 19:00

£13 | £11

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

SCARLET PRODUCTIONS SPRING AWAKENING

Ffwrnes – Stiwdio Stepni

17 & 18 Tachwedd | November 19:30

£12 / 16+

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

BALLET CYMRU ROALD DAHL’S LITTLE RED RIDING HOOD AND THE THREE LITTLE PIGS

Ffwrnes

15 Tachwedd | November 19:30

16 Tachwedd | November 13:00*

(*Perfformiad ymlaciedig | Relaxed performance)

£18.50 | £14.50 | £44

Mae Ballet Cymru yn dychwelyd, wedi’i ysbrydoli gan y storïwr mwyaf poblogaidd yn y byd, Roald Dahl. Mae’r cynhyrchiad hwn, sydd wedi’i osod i gerddoriaeth gan y cyfansoddwr Paul Patterson, ac yn cael ei berfformio gan ddawnswyr Ballet Cymru, gyda gwisgoedd a thafluniadau fideo syfrdanol, yn ballet clasurol rhagorol sy’n addas i bob oedran a fydd yn peri i chi chwerthin yn uchel.

Ballet Cymru returns, inspired by the most popular storyteller in the world, Roald Dahl. Set to music by composer Paul Patterson, performed by the Ballet Cymru dancers, and featuring stunning costumes and video projections, this laugh-outloud production is an exquisite classical ballet for all ages.

18 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023
RAIE COPP ACADEMY

Ffwrnes

17 Tachwedd | November 20:00

£24.50 | £36.50 VIP / 16+

Mae Baga Chipz yn syfrdanol. Mae Baga Chipz yn wych. Mae Baga Chipz yn secsi. Mae hi bellach yn ferch faterol. Ymunwch â ni dros yr Hydref wrth i seren eiconig ras ddrag y DU fynd ar daith gyda’i sioe theatr unigol gyntaf erioed. Gallwch ddisgwyl sioe newydd sbon gyda chanu, dawnsio, comedi byw a llawer mwy.

Baga Chipz is stunning. Baga Chipz is Class. Baga Chipz is Sexy. She’s now a material girl. Join us this Autumn as the iconic drag race UK legend hits the road with her first ever solo theatre show. Expect a brand-new show with live singing, dancing, comedy and much more.

THEATR GENEDLAETHOL CYMRU SWYN

gan | by Krystal S. Lowe

Ffwrnes – Stiwdio Stepni

22 Tachwedd | November 12:30

23 Tachwedd | November 10:00 & 12:30

£8.50 | £6.50 | £22

Sioe Gymraeg gyda Iaith Arwyddion Prydain (BSL) | Welsh Language with British Sign Language

Mae Swyn yn caru natur. Ond wrth iddi hi geisio chwarae gyda’r creaduriaid clen, mae ganddyn nhw eu syniadau eu hunain ar sut gael hwyl! Gyda help ambell i anifail arbennig ar hyd y ffordd, mae Swyn yn dysgu mai nid trwy arwain neu ddilyn eraill y mae gwneud ffrindiau, ond trwy ddathlu y pethau hynny sy’n gwneud bob un ohonom ni yn unigryw. Yn cyfuno’r Gymraeg ac Iaith Arwyddion Prydain (BSL), dyma gynhyrchiad arbennig fydd yn tanio dychymyg cynulleidfaoedd ifanc gyda stori a dawns.

Swyn loves nature. She tries her best to get the curious creatures to join in her games, but they have their own ideas of fun! With the help of some new furry friends, Swyn learns that friendships are not made by following or leading others, but by celebrating the things that make us all unique. Combining Welsh and British Sign Language, this magical show will spark young imaginations through story and dance.

19 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
THE MATERIAL GIRL BAGA CHIPZ

SHOWADDYWADDY

Ffwrnes

18 Tachwedd | November 19:30

£27 | £26

THE MERSEY BEATLES

Lyric 24 Tachwedd | November 19:30

£25

THE PERFORMANCE FACTORY

TPF’S GOT TALENT

Ffwrnes 25 Tachwedd | November 18:00

£12 | £10

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

ANDY PARSONS

BAFFLINGLY OPTIMISTIC

Ffwrnes 30 Tachwedd | November 20:00

£17.50 | £15.50 / 14+

20 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023

DO YOU BELIEVE IN GHOSTS?

Lyric 28 Tachwedd | November 19:30

£30.50 / 16+

Drama wreiddiol, fel dim un arall!

Dewch i’r theatr gythryblus – wrth i Adam, ymchwilydd paranormal sy’n troi’n actor, ddatgelu chwedlau ysbrydion theatr.

Bydd y perfformiad cyffrous, dirgel, tywyll, doniol ac anghonfensiynol hwn yn cymysgu perfformio a’r goruwchnaturiol, ac ar ôl ei weld byddwch yn gofyn y cwestiwn “Do You Believe in Ghosts?”.

Ymunwch â ni am noson dywyll. Os ydych yn ddigon dewr?

An original play, like no other!

Step into the haunted theatre – as leading man Adam, an actor-turned-paranormal investigator, unravels the legends of theatre ghosts.

The line between performance and the supernatural blurs in a thrilling, mysterious, dark, humorous, unconventional roller-coaster performance leaving you questioning, “Do You Believe in Ghosts?”.

Join us for a dark night. Dare you?

RICHARD AND ADAM

THIS IS CHRISTMAS

Lyric 29 Tachwedd | November 19:30

£25 | £39.50 VIP

Mae’r brodyr o Gymru sydd â lleisiau rhyfeddol yn ôl gyda sioe llawn hwyl yr ŵyl! Mae’n cynnwys y clasuron Nadoligaidd mwyaf poblogaidd, yn ogystal â’u hoff ganeuon o’r West End ac operâu, gan gynnwys Les Misérables, yr anhygoel Nessun Dorma a llawer mwy.

The Welsh brothers with incredible voices are back with a show packed full of holiday cheer! Featuring best-loved festive classics as well as the duo’s all-time favourites from the West End and operatic stages, including Les Misérables, the showstopping Nessun Dorma and many more.

21 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

Lyric

30 Tachwedd | November 19:30

£29 | £27

Newidiodd yr arloeswyr roc gwerin, Steeleye Span, gerddoriaeth werin am byth, gan fynd â hi allan o glybiau bach ac i fyd recordiau aur a theithiau rhyngwladol. Bum degawd yn ddiweddarach, mae’r grŵp hwn â chwe aelod yn dathlu taith pen-blwydd yn 50 oed, sy’n cynnwys yr holl ganeuon ac alawon poblogaidd o’u gyrfa hir a disglair.

Folk Rock pioneers, Steeleye Span changed the face of folk music forever, taking it out of small clubs and into the world of gold discs and international tours. Five decades on and this six-piece line up are celebrating their 50th anniversary tour, featuring all the favorite songs and tunes from their long and glittering career.

“Don’t miss them...” - The Independent

Glowyr

1 Rhagfyr | December 19:00

2 Rhagfyr | December 13:30 & 17:30

3 Rhagfyr | December 13:30

£9 | £7

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

Ffwrnes - 2 Rhagfyr | December 10:00 – 14:00

Am ddim | Free

22 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023
STEELEYE SPAN AMMANFORD COMMUNITY THEATRE DICK WHITTINGTON FFAIR NADOLIG Y FFWRNES CHRISTMAS FAIR

LIGHTHOUSE THEATRE A CHRISTMAS CAROL - A LIVE RADIO PLAY

Glowyr

4 Rhagfyr | December 19:30

Ffwrnes

6 Rhagfyr | December 19:30

£15 | £13

Addaswyd ar gyfer y llwyfan gan Joe Landry gyda cherddoriaeth gan Kevin Connors

Mae’r Lighthouse Theatre yn ôl gyda fersiwn radio byw o stori glasurol Dickens, yn llawn teimladau Nadoligaidd, profiadau ysbrydion, caledi ac achubiaeth. Efrog Newydd, 1946.

Mae actorion WBFR Playhouse of the Air yn cwrdd yn y stiwdio ar gyfer eu darllediad blynyddol ar Noswyl Nadolig. Pa well sgript i’w cyfarch nhw na’r clasur gan Dickens a luniodd y Nadolig ei hun? Cyd-gynhyrchiad Cyngor Celfyddydau Cymru a Chanolfan Celfyddydau Pontardawe, gyda chefnogaeth Tŷ Cerdd.

Lighthouse Theatre returns with a live radio play version of Dickens’ classic tale, full of festive feeling, ghostly encounters, hardship and redemption. New York, 1946. The actors of WBFR Playhouse of the Air are meeting in the studio for their annual Christmas Eve broadcast. What better script to greet them than the Dickens classic that shaped Christmas itself? A Pontardawe Arts Centre and Arts Council Wales co-production, supported by Tŷ Cerdd.

COMEDY CLUB

CHRISTMAS CRACKER!

Ffwrnes, Stiwdio Stepni

1 & 8 Rhagfyr | December 20:00

£12.50 / 16+

Pecyn Parti Nadolig £25 y person

Yn cynnwys bwyd a diod, bar preifat, ac ardal ar gyfer dathliadau cyn y sioe, egwyl ac ar ôl sioe. Bydd angen o leiaf 6 o bobl ym mhob parti.

Christmas Party Package £25 per person Includes a meal and a drink, private bar, and area for pre-show, interval and after show celebrations. Minimum party of 6 people required.

Dechreuwch y Nadolig gyda noson llawn hwyl yn ein Clwb Comedi Cracwyr Nadolig! Mae gennym ni dwy noson o Glwb Comedi fis Rhagfyr yma ar nos Wener 1 a 8 Rhagfyrarchebwch yn gynnar i osgoi colli allan!

Kick off your Yuletide with a bang with our Christmas Cracker Comedy Club special! We have two Comedy Club nights for you to enjoy this December on Friday 1st and Friday 8th –book early to avoid missing out!

23 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
24 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023

JACK AND THE BEANSTALK

Lyric - 14 – 28 Rhagfyr | December

Ymunwch â ni am GAWR o bantomeim y Nadolig yma!

Ffi-Ffa-Ffo-Ffym, mae Theatrau Sir Gâr yn falch o gyflwyno pantomeim hudolus ar gyfer 2023 – ‘Jack & the Beanstalk’.

Bydd gan Theatrau Sir Gâr bopeth sydd ei angen ar gyfer panto llawn hwyl i’r teulu cyfan, gyda dihiryn drwg, cymeriad comig anlwcus, a hen wraig banto ddoniol, yn ogystal â chaneuon hudolus a llond gwlad o hwyl slapstic.

£18.50 | £21.50 | £74

Join us for a GIANT of a pantomime this Christmas!

Fee-Fi-Fo-Fum, Theatrau Sir Gâr is proud to present a magical pantomime for 2023 – Jack & the Beanstalk

Theatrau Sir Gâr will have all the ingredients for a full-of-beans family panto, with a dastardly villain, a hapless comic, and a hilarious panto dame, as well as magical musical numbers and bags of slapstick fun.

PERFFORMIADAU HYGYRCH | ACCESSIBLE PERFORMANCES £16.50 | £18.50 | £66

16 Rhagfyr | December, 18:00

Perfformiad ymlaciedig | Relaxed performance

17 Rhagfyr | December, 18:00

Perfformiad BSL | BSL interpreted performance

PERFFORMIADAU AR GYFER YSGOLION | SCHOOLS PERFORMANCES £12

ARBEDWR | SAVER £13.50 | £15.50 | £54

25 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
PREMIWM
PREMIUM
16 Rhagfyr | December 14:00 17 Rhagfyr | December 14:00 23 Rhagfyr | December 14:00 & 18:00 24 Rhagfyr | December 11:00 & 14:00 26 Rhagfyr | December 14:00 27 Rhagfyr | December 14:00 & 18:00 28 Rhagfyr | December 14:00 & 18:00 SAFONOL | STANDARD
15 Rhagfyr | December 19:00 16 Rhagfyr | December 18:00 17 Rhagfyr | December 18:00 22 Rhagfyr | December 19:00
|
£16.50 | £18.50 | £66
Rhagfyr | December 19:00 21 Rhagfyr | December 14:00
14
19 Rhagfyr
20 Rhagfyr
21 Rhagfyr
December
22 Rhagfyr
December
15 Rhagfyr | December 10:00
| December 10:00 & 12:30
| December 10:00 & 12:30
|
10:00
|
10:00

Ffwrnes – Stiwdio Stepni

5 & 6 Rhagfyr | December 19:00

£14

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

Ffwrnes 9 Rhagfyr | December 13:00

£14.50 | £12.50 | £5

Mwynhewch de prynhawn Nadoligaidd addas i dywysoges! Bydd gennym ddawnsfa yn llawn o’ch hoff dywysogesau yn aros i’ch croesawu i’n dathliad Nadoligaidd disglair. Yn ogystal â the prynhawn llawn, byddwch hefyd yn cael mwynhau paentio wyneb, tatŵs llwch llachar, disgo, crefftau hwyl a llawer o gyfleoedd i gwrdd â’r tywysogesau a chael tynnu eich llun gyda nhw.

Enjoy a festive afternoon tea fit for a princess! We’ll have a ballroom full of your favourite princesses waiting to welcome you to our dazzling Christmas celebration. As well as a full afternoon tea, you’ll also be treated to facepainting, glitter tattoos, a disco, fun crafts and lots of opportunities to meet and have photos with the princesses.

LLANELLI MUSICAL THEATRE GROUP PUSS IN BOOTS

Ffwrnes – Stiwdio Stepni

20-22 Rhagfyr | December 19:00

23 Rhagfyr | December 14:00 & 19:00

£13 | £45

Cynhyrchiad amatur | Amateur production

26 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023
CURTAIN UP CHRISTMAS MAGIC CHRISTMAS PRINCESS BALL

Ffwrnes

18 Rhagfyr | December 19:30

£14 | £12 / 7+

Wedi’i adrodd o safbwynt partner busnes

Scrooge sydd wedi marw, mae’r addasiad llwyfan arobryn hwn wedi’i ganmol gan Redditch Standard -”definitive telling of A Christmas Carol”. Mae’r campwaith grymus hwn “forcefully compelling masterpiece”Manx Independent yn rhoi digon o wefr, ias a chyffro i bobl o bob oedran.

Told from the perspective of Scrooge’s deceased business partner, this awardwinning stage adaptation has been hailed as the “definitive telling of A Christmas Carol” (Redditch Standard). This “forcefully compelling masterpiece” (Manx Independent) delivers thrills, chills, and excitement for all ages.

“...storytelling at its best... a memorable and astonishing production.” - London Theatre 1

Ffwrnes

20 Rhagfyr | December 20:00

£24.50 / 16+

Sioe Gymraeg | Welsh Language

Ni’n dwad!! Ni ddim yn siwr sut, beth na phwy eto… ond fe fyddwn ni ‘na, with bells on! I’r rhai ohonoch chi sy’ di bod o’r blaen… welwn ni chi ‘na! I’r rhai ohonoch chi sydd heb fod, dyma noson gabaret yng nghwmni ;

Y tri mochyn bach mewn blancedi sequin : Sorela

Y cauliflower cheese sneb yn siwr sy’ mynd ‘da cinio ‘dolig : Hywel Pitts

Y sprouts (Chi un ai ishe llond plat, chestnuts and all, neu dim un o gwbl): Divas a Diceds

A phwy â wyr be arall ffindwn ni’n pydru yng ngwaelod ein hosan… Ho Ho Hooosanna i amser gore’r flwyddyn!

*Anaddas i blant, pobl gul, a ba hymbygs.

We’re on our way! Not sure how, what or who yet…but we’ll be there, with bells on! To those of you who’ve been before, we’ll see you there! To those of you who haven’t been, this is a cabaret evening featuring;

The three little pigs in sequin blankets: Sorela

The cauliflower cheese – no one knows whether it goes with Christmas Dinner: Hywel Pitts

The sprouts (You either want a plate full, chestnuts and all, or none at all): Divas a Diceds

And who knows what else we’ll find rotting away at the bottom of our stocking…

Ho Ho Hooosanna to the best time of the year!

*Unsuitable for children, narrow minded people and bah humbugs.

27 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
BROTHER WOLF PRODUCTIONS A CHRISTMAS CAROL – AS TOLD BY JACOB MARLEY (DECEASED) CABARELA

FRIENDSHIP THEATRE GROUP BEAUTY AND THE BEAST

Ffwrnes - 11 – 28 Ionawr | January 2024

Mewn pentref tawel bell, bell i ffwrdd mae castell wedi ei felltithio, lle mae dewines ddrwg wedi troi tywysog mawreddog yn fwystfil erchyll. Ar ôl carcharu merch ifanc yn gyfnewid am ei thad, a fydd y Bwystfil yn dysgu caru Belle cyn i betal olaf y rhosyn syrthio? Neu a fydd e’n parhau’n anghenfil am byth?

In a quiet village far, far away lies a cursed castle, where an evil enchantress has turned a pompous prince into a hideous beast. After imprisoning a young woman in exchange for her father, will the Beast learn to love Belle before the last rose petal falls? Or will he remain a monster forever?

Join the award-winning Friendship theatre for this enchanting, family-friendly panto!

28 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023
PREMIWM | PREMIUM £14 | £16 | £56 12 Ionawr | January 19:00 13 Ionawr | January 14:00 & 19:00 14 Ionawr | January 12:00 & 16:00 19 Ionawr | January 19:00 20 Ionawr | January 14:00 & 19:00 21 Ionawr | January 12:00 & 16:00 26 Ionawr | January 19:00 27 Ionawr | January 14:00 & 19:00 28 Ionawr | January 13:00 SAFONOL | STANDARD £12 | £14 | £48 11 Ionawr | January 19:00 17 Ionawr | January 19:00 18 Ionawr | January 19:00 24 Ionawr | January 19:00 25 Ionwar | January 19:00 PERFFORMIADAU HYGYRCH | ACCESSIBLE PERFORMANCES £12 | £14 | £48 16 Ionawr | January 19:00 Perfformiad BSL | BSL interpreted performance 23 Ionawr | January 18:30 Perfformiad ymlaciedig | Relaxed performance

Glowyr 5 & 6 Ionawr | January 18:00 7 Ionawr | January 15:00

£8.50 | £7.50

ROY

Lyric 20 Ionawr | January 19:30

Lyric 13 Ionawr | January 19:30

£24.50

THE BOHEMIANS

Lyric 26 Ionawr | January 19:30

£27 £23 | £21

29 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
AMMANFORD YOUTH THEATRE CINDERELLA MANIA: THE ABBA TRIBUTE ORBISON & THE TRAVELING WILBURYS EXPERIENCE

FF WRNES FACH

HWB CELF YDDYDAU, IECHYD A LLESIANT LL ANELLI

LL ANELLI A RTS, HE ALTH & WELLBEING HUB

Amser a lle i’n cymuned gwrdd trwy brosiectau creadigol, sgyrsiau, gweithdai a chyfleoedd gwirfoddoli.

Gair Llafar

Ysgrifennu Creadigol

Adrodd Straeon

Celfyddydau Gweledol

A time and place for our community to connect through creative projects, conversations, workshops and volunteering opportunities.

Spoken Word

Creative writing

Storytelling

Visual Arts

Dydd Llun | Monday

10.30 – 12:00

Dishgled a chlonc i bobl dros 50 oed. Over 50s cuppa and chat

Dydd Mawrth | Tuesday

13.00 – 15.00

Prynhawn Celfyddydol / sesiynau creadigol ar gyfer pob lefel.

Arty afternoon / creative sessions for all levels. Oed |Age: 18+

Dydd Mercher | Wednesdayy

11.30 – 13.00

Gofal a Rhannu trwy Stori – Amser a lle i ddweud eich stori a gwrando ar straeon o’r gymuned. Dan arweiniad awduron gwadd, beirdd a storïwyr.

A time and space to tell your story and listen to stories from the community. Led by guest writers, poets and storytellers. Oed | Age: 18+

Ail adroddir ar Zoom, bob dydd Gwener

17.30-19.00 | Repeated on Zoom, every Friday 17.30-19.00

15:30 – 17:00 Oed | Age 11-14

17:30 – 19:00 Oed | Age 15-18

Young People Speak Up – Man creadigol

anfeirniadol i bobl ifanc ganfod eu llais. A judgement-free creative space for young people to find their voice.

30 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023

Dydd Iau | Thursday

10.30-12.00

People Sing Up: Grŵp canu er mwyn lles heb ei debyg, dan arweiniad Nerissa Joan.

Mynegwch eich hun mewn cân a chael eich llais yn ôl.

A wellbeing singing group like no other, led by Nerissa Joan. Express yourself in song and regain your voice.

Oed | Age: 16+

Young People Speak Up – Man creadigol anfeirniadol i bobl ifanc ganfod eu llais. A judgement-free creative space for young people to find their voice.

16:00 – 18:00 Oed | Age 11+

Dydd Gwener | Friday

11:00 - 12.30

Te Un ar Ddeg: Cynulliad creadigol heddychlon i bobl a theuluoedd sydd ar daith dementia er mwyn iddynt ail-ffurfio cysylltiadau.

Elevenses: A peaceful creative gathering for people and families that are on a dementia journey to re-connect.

Oed | Age: 18+

13:30 – 14:30, Dydd Gwener bob pythefnos | Fridays fortnightly

Neuro Speak Up

Grŵp cefnogol i bobl sydd â chyflyrau’r ymennydd a chyflyrau niwrolegol, gofalwyr neu unrhyw un sydd eisiau dysgu mwy. A supportive group for people with brain and neurological conditions, carers or anyone wanting to gain awareness.

Cynulliadau misol ac wythnosol

Monthly & weekly gatherings

2il Sadwrn bob mis – Gair Llafar Sadwrn. 2nd Saturday of every month – Spoken Word Saturday.

Ymunwch â’n cymuned siarad! Join our speakup community!

Cwrdd, siarad a gwrando. Cawn ein hysbrydoli gan gerddorion a beirdd gwadd, awduron a storïwyr!

Meet, speak and listen. Guest musicians and poets, writers and storytellers inspire us!

Oed | Age: 16+

Zoom ac yn fyw | Zoom and live

Sgwrs i Ddynion: Amser i ddynion gysylltu’n greadigol â’i gilydd ac artistiaid gwadd, awduron, ymarferwyr a storïwyr. Men in Conversation: A time for men to creatively connect with each other and guest artists, writers, practitioners and storytellers.

Oed | Age: 18+ Zoom ac yn fyw | Zoom and live

Pod Siarad: Mae ein pod teithiol yn symud o gwmpas y sir gan gasglu lleisiau ein cymuned. Our travelling pod moves around the county collecting the voices of our community.

Chwarae Stryd Sir Gâr: Chwarae agored ar draws y sir gyda’n tîm chwarae stryd.

Street Play Sir Gâr: Open play across the county with our street play team.

Cysylltwch â ni i archebu eich lle. Get in touch to book your space: info@peoplespeakup.co.uk

01554 292393

31 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

Grŵp canu newydd yn Llanelli ar gyfer pobl gyda dementia, eu ffrindiau a’u teuluoedd

Ymunwch â Côr Cysur newydd OCO yn y Ffwrnes, Llanelli a goleuwch eich prynhawniau Mawrth gyda cherddoriaeth lawen, canu a chwerthin ymhlith ffrindiau!

Ffwrnes, Llanelli, 19 Medi – 7 Tach 14:00 – 15:00

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â Jennifer Hill 029 2063 5063 neu 07891 765696

jennifer.hill@wno.org.uk

New singing group in Llanelli for people with dementia, their friends and families

Join WNO’s new Cradle Choir at the Ffwrnes, Llanelli and brighten your Tuesday afternoons with some joyous music, singing and laughs among friends!

Ffwrnes, Llanelli, 19 Sept – 7 Nov 14:00 – 15:00

To find out more contact Jennifer Hill 029 2063 5063 or 07891 765696

jennifer.hill@wno.org.uk

wno.org.uk/cradle #WNOcradle

Cyflwynir y prosiect yma mewn partneriaeth â Theatrau Sir Gâr The project is delivered in partnership with Carmarthenshire Theatres

32 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023
AM DDIM FREE

FF WRNES BW YD A DIOD FFWRNES FOOD AND DRINK

BAR CAFFI CWTSH

Mae Bar Caffi Cwtsh y Ffwrnes yn Llanelli ar agor yn ystod y dydd ar gyfer diodydd poeth ac oer, byrbrydau, cinio ysgafn a phrydau arbennig y dydd. Ar nosweithiau sioe mae ein bar trwyddedig ar agor ar gyfer diodydd a lluniaeth.

The Ffwrnes Bar Caffi Cwtsh in Llanelli is open during the day for hot and cold drinks, snacks, light lunches and daily specials. On show nights our licensed bar is open for drinks and refreshments.

ARLWYO A LLETYGARWCH YN Y FFWRNES

Ynghyd ag ardal bar trwyddedig ac ardal caffi sydd â llefydd i eistedd, gallwn gynnig opsiynau arlwyo wedi’u teilwra i gyd-fynd â’ch anghenion a’ch cyllideb. Gellir darparu ar gyfer alergenau a gofynion deietegol arbennig ar gais. Anfonwch e-bost at: theatrau@sirgar.gov.uk i gael rhagor o wybodaeth.

CATERING AND HOSPITALITY AT FFWRNES

Together with a licensed bar area and fully equipped cafe area with seating, we can offer tailored catering options to suit your needs and budget. Allergen and special dietary requirements can be accommodated upon request. Please email: theatres@carmarthenshire.gov.uk for more information.

BAR Y LYRIC LYRIC BAR

Mae bar a chiosg y Lyric ar agor ar gyfer diodydd, byrbrydau a lluniaeth un awr cyn perfformiadau ac yn ystod yr egwyl. Mae’r ciosg wedi’i leoli ar y llawr gwaelod, ac mae’r bar ar y llawr cyntaf. Mae mynediad lifft i’r bar o’r cyntedd.

The Lyric bar and kiosk are open for drinks, snacks, and refreshments one hour before performances and during the interval. The kiosk is situated on the ground floor, and the bar is situated on the first floor. There is lift access to the bar from the foyer.

33 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510

DY DDIADUR DIARY

34 HYDREF/GAEAF AUTUMN/WINTER 2023
28.09.23 19:30 Rags 29.09.23 19:30 Rags 30.09.23 15:00 & 19:30 Rags 30.09.23 19:30 Marti Pellow: The Lost Chapter 02.10.23 19:30 Witness for the Prosecution 04.10.2306.10.23 19:00 When Children Rule the World 05.10.23 19:30 Buddy Holly & The Cricketers 05.10.23 19:00 Voices of The West 06.10.23 20:00 Comedy Club 07.10.23 19:00 A Night with the Stars 07.10.23 19:30 A Country Night in Nashville 12.10.23 20:00 Ignacio Lopez 12.10.23 –14.10.23 19:30 A Murder is Announced 13.10.23 19:00 Welsh Wrestling 14.10.23 20:15 The Overtones 18.10.23 19:30 We Are What We Overcome 19.10.23 19:30 The Adventures of Sherlock Holmes 18.10.23 & 19.10.23 19:00 Annie Jr. 20.10.23 19:30 Tunde, The Voice of The Lighthouse Family 01.11.23 19:30 The Adventures of Sherlock Holmes 01.11.23 –04.11.23 19:30 The Merchant of Venice 03.11.23 10:30 Maleficent Profiad Ffilm | Film Experience 03.11.23 19:30 132 (ish) Years of Absolute CAOS 06.11.23 19:30 Ghostbusters ll 09.11.23 –11.11.23 19:30 Cash on Delivery 10.11.23 19:30 Swan Lake 10.11.23 20:00 Comedy Club 12.11.23 19:00 Showstoppers 21.10.23 19:00 Hospital Notes 21.10.23 20:00 Sarah Millican 24.10.23 19:30 Dracula’s Guest 25.10.23 & 26.10.23 19:30 Carwyn 27.10.23 19:30 Oh What a Night 28 .10.23 Diwrnod Llesiant | Wellbeing Day 28.10.23 13:00 & 16:00 Shark in the Park 30.10.23 12:00 & 15:30 Milkshake! Live – Milkshake! Monkey’s Musical 31.10.23 10:30 Hocus Pocus Profiad Ffilm | Film Experience 31.10.23 14:00 The Midnight Mission Hydref | October Hydref | October Tachwedd | November Medi | September

15.11.23 19:30 Roald

Little Red Riding Hood and The Three Little Pigs

35 theatrausirgar.co.uk 0345 226 3510
Dahl’s
performance
& 18.11.23 19:30 Spring Awakening 17.11.23 19:30 Baga Chipz: The Material Girl 18.11.23 19:30 Showaddywaddy 22.11.23 12:30 Swyn 23.10.23 10:00 & 12:30 Swyn 24.11.23 19:30 The Mersey Beatles 25.11.23 18:00 TPF’s Got Talent 27.11.23 19:30 Scrooge 28.11.23 19:30 Do You Believe in Ghosts? 29.11.23 19:30 Richard and Adam: This is Christmas 30.11.23 20:00 Andy Parsons: Bafflingly Optimistic 30.11.23 19:30 Steeleye Span 04.12.23 Carmarthenshire Music Service 04.12.23 19:30 A Christmas Carol – A Live Radio Play 06.12.23 19:30 A Christmas Carol – A Live Radio Play 05.12.23 –06.12.23 19:00 Christmas Magic 08.12.23 20:00 Comedy Club Christmas Cracker 09.12.23 13:00 Christmas Princess Ball 14.12.23 –28.12.23 Jack and the Beanstalk 18.12.23 19:30 A Christmas Carol – As told by Jacob Marley (deceased) 20.12.23 –22.12.23 19:00 Puss in Boots 23.12.23 14:00, 19:00 Puss in Boots 01.12.23 20:00 Comedy Club Christmas Cracker 01.12.23 19:00 Dick Whittington 02.12.23 13:30 & 17:30 Dick Whittington 03.12.23 13:30 Dick Whittington 02.12.23 10:0014:00 Ffair Nadolig y Ffwrnes Christmas Fair 05.01.24 & 06.01.24 18:00 Cinderella 07.01.24 15:00 Cinderella 11.01.24 –28.01.24 Beauty and the Beast 13.01.24 19:30 Mania: The ABBA Tribute 20.01.24 19:30 Roy Orbison & The Traveling Wilburys Experience 26.01.24 19:30 The Bohemians Tachwedd
November Rhagfyr
December Rhagfyr | December Ionawr | January
16.11.23 13:00 Roald Dahl’s Little Red Riding Hood and The Three Little Pigs Perfformiad ymlaciedig | Relaxed
17.11.23
|
|
FF WRNES LYRIC GLOW YR

Mae ein cardiau rhodd ar gael i’w prynu ar-lein neu drwy ein swyddfa docynnau.

Gellir defnyddio cardiau rhodd i brynu tocynnau yn unrhyw un o’n tair theatr. Yr anrheg berffaith i’r rhai sy’n mwynhau amser da ac adloniant o safon!

Our gift cards are available to purchase online or at our box office. Gift cards can be used to purchase tickets at any of our three theatres. The perfect gift for those who enjoy a good time and quality entertainment!

theatrausirgar.co.uk

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.