Velsignet kvinne - utdrag

Page 1

VilhelmMoberg Velsignetkvinne Sistebrevethjem1 Oversattav LeivFrodesen

OversattavLeivFrodesen

Originalenstittel:

VilhelmMoberg SistabrevettilSverige

ISBN978-82-02-76031-1 1.utgave,1.opplag2022

Materialetidennepublikasjoneneromfattetavåndsverklovensbestemmelser. UtensærskiltavtalemedCappelenDammASerenhvereksemplarfremstilling ogtilgjengeliggjøringbaretillattidenutstrekningdeterhjemletilovellertillatt gjennomavtalemedKopinor,interesseorganforrettighetshaveretilåndsverk. Utnyttelseistridmedlovelleravtalekanmedføreerstatningsansvarog inndragning,ogkanstraffesmedbøterellerfengsel. www.cappelendamm.no

Copyright©VilhelmMoberg SistabrevettillSverige,1959

PublishedintheNorwegianlanguagebyarrangementwithBonnierRights, Stockholm,Sweden Norskutgave:©CAPPELENDAMMAS,Oslo,2022 FørstenorskeutgavekompåJ.W.CappelensForlagA/Si1959

Omslagsdesign:MiriamEdmunds Omslagsfoto:www.stock.adobe.comogiStockPhoto Sats:Type-itAS,Trondheim2022 Trykkoginnbinding:LivoniaPrintSIA,Latvia,2022 SattiSabonogtryktpå60gHolmenBookCream2,0

FirstpublishedbyAlbertBonnierFörlag,Stockholm,Sweden

innhold Dronningenpåkjøkkenet................... Åretfemtisju............................ DesomfulgteiKarlOskarsfotspor........... Envelsignetkvinnesbønn.................. Medsitterevedbordet..................... SomomGudikkevartil................... Bønnhørelsen............................ Åforsonesegmedsinskjebne............... GamleAbekaller......................... Jegerreddfordittevigeliv................. Detførstebudforutvandreren............... Nybyggerneshelg......................... Derødeøksenebrynes..................... Kristinagårframelkekrakken............... HarGudpålagtdemdette?................. 7 26 41 64 76 101 116 133 148 165 181 201 221 236 253

7

Menprisensombleforlangtforhenne,varhøy–33 dollars.

dronningenpåkjøkkenet

1. KarlOskarfikksehenneiNewellsHardwareStorei ThirdStreetmellomJacksonStreetogRobertStreet. Hangikkforbiutepågaten,ogdavarhunutstiltivinduet,hunvarstiltallerlengstfram.Navnet,TheQueen ofPrairie,varpregetinnijernet.Hunvarvelpussetog blank,glansenfrahennefalteniøynenealtpålang avstand.Dronningenvistesegiallsinherlighetfordem somgikkforbipågaten,ogmangestansetforåsenærmerepåhenne.Iutstillingsvinduethangogsåentrykt plakatderhunblerostoglovpristavkjøperne:«UndertegnedeJamesBolesattestererhervedatviivårfamiliebrukerPræriensDronning,ogatdenerbedreenn noenannenviharhatt.»«J.BiensPostbåtselskapattestereratPræriensDronningpassergodtombordibåter.» «UndertegnedeNicolasDowlingattestereratjegliker PræriensDronningbedreennnoenannenavhennes art.»«UndertegnedemisterogmissisJohnO.Anderson bevitneratPræriensDronningerallesinekonkurrenter overlegen.»

Dettehendtetreukerførjul.PræriensDronningskulle ikkeflyttesfragjemmestedetoginnihusetførselvejulekvelden–denskulleværeenjulegavetilKristina.

KarlOskarsyntesatTheQueenofPrairievargodt funnetpåsomnavnpåenkomfyr.PræriensDronning, somhaddesluktnestenheleinntektenavfirestoregjøgriser,varlagetavstøpejern,medfirekokekarsomhørte til:enstørreogenmindregryte,kaffekjeleogstekepanne.Dennekitchenstovenhaddefåttordforåvære hendigereennnoenannenkomfyriverden.

Vedmatlagningpådenmurteskorsteinenderesble kokekarenesattpåbrannjernet,somstomidtiglohaugen.Dekunneikkesettepåmerennettkaravgangen, ogsåmåtteenpassegodtpåsåikkegrytenellerpan-

8

Etterenlitenstundsbetenkelighetergikkhaninni NewellsHardwareStoreoggjordehandelen.

KarlOskarhaddekjørtinntilflesketorvetiSt.Paul medfirenyslaktedegjøgriserpålasset.IStillwatersto flesketbarei4centspundetislaktetvekt,meniSt.Paul haddehanfått6cents,sådethaddebetaltseggodtfor hamåkjøredenlengreveien.Fordefiregrisenehadde oppkjøperentaltoppforham40dollarsisølv.Han kunnebetalePræriensDronningkontantogtahenne medseghjempålasset.

DronningenankomtilnybyggetNyDuvemålaihemmelighet,ukjentforalleogusettavalle.Hunkomi engodtgjenspikretkasse,somKarlOskarsmugletinn ivedskjuletutenatnoenmerketdet.Hansattekassen ienkrok,ogforsikkerhetsskylddekkethanoverden mednoengamlesekker:HervarDronningengodtgjemt unna.

Hemlandet atnåtildags vardetkokeovneravjernåfåihandelen,ildstedersom ikkevarmurtogveggfastesomandre,menkunnebrukessomenhverannenflyttbarting.Kristinahaddeundretsegpåhvordandennekokemaskinenkunneseut.Nå skullehunsnartfåsedenmedsineegneøyne.

PræriensDronningvarkommetoghaddeinntattplass ikjøkkenet.Hunhaddefåttendronningsplass,hunsatt opphøyetpåsintrone.

Dennyejernkomfyrenlysteoppihelekjøkkenet.En måttefåøyepådenstraksensattefotenoverdørstokken.

9

nenveltetnedavbrannjernet.Slikhaddejokokingog stekingoveråpenildhittilforegåttbådeherogandre steder.Mendetvarikkebestemtatmenneskeneskulle stellematpådennemåteniallelandoggjennomalle tider.INord-Amerikavardetnåopprunnetentidda detstadigbleoppfunnetnyemaskinerogapparaterog hjelpemidler.Dethaddeståtti

KarlOskarinnvietJohanogHaraldihemmeligheten medkassensomhanhaddeståendebortgjemtuteivedskjulet.OgjulaftensformiddagmensKristinavaropptattuteifjøset,hjalpbeggeguttenefarenmedåbæreden tungejerntingesteninnpåkjøkkenet.Jernovnenbleløftetopppåmurpallenogsattinnidengamleskorsteinen, derdeførsthaddesoptvekkasken.Oppåsattededefire kokekarene,hvertpåsittlokkavjernringer.KarlOskar gjordeetlitehullimurverket.Jernrøretbakpåkokeovnensattehaninnihullet,ogdermedvaravløpforrøykeniorden.Tilsluttgikkhanoverhelekokeovnenmed enullfilleogtørketstøvavden,gnedogpussettilstøpejernetformeligskinte.

–Avstøpejern,fullstendiggjordeKarlOskarbeskrivelsen.

–Hvaihimmelensnavn…?Hvaerdetdereharsatt der?

–Ja.Stovenerkjøptogbetalt.Jegpleierikkeåstjele noe. –Duslettetid…!Skalvihaensånnfinkokeovn?

DaKristinakominnfrafjøset,blehunståendeogbare stirrepåovnskroken:Hvavardetsomstoderborte? Hvavardetfornoesomvarkommetderborteiskorsteinen?Mannenogsønnenestotauseogblunkettilhverandredahunspurte.Alttidligereidaghaddehunnok synesatdelusketomkringsomomdehaddenoehemmeligforseg.

Detvarkommetstorfremmedeihusetnåtiljul,forklarteKarlOskar.Detvarkommetendronningheri kjøkkenettildem.Hunskulleståderiskorsteinen,der skullehunbliogværehusmorentilhjelpvedågjørematstelletlettere.

KristinagikkbortogsånærmerepåPræriensDronning.Hunstrøkmedhendeneoverdetblankejernet,hun tokihåndtakenepåkokekareneoppåkomfyren,hun løftetpåkaffekjelenogdeneneavgrytene,somomhun villekjennehvortungedevar.Oghunhusketoppfinnelsensomhunhaddelestomibladet,ogforstohvadenne nyeinnretningenikjøkkenetskullebrukestil.

Kristinamåttesettesegnedpåvedhaugenforankom10

–Hardukjøptden…?

–Enkokeovnavjern…!

–Stovenerforrestenavkvinnekjønn.DenheterPræriensDronning.Navnetstårderpåforsiden.

DetvarvelennybyggerfraEnglandsomhaddefunnetpådettenavnetpåoppfinnelsensomvargjevereenn alleandreisittslags,menteKarlOskar.DenungedronningenavEnglandvarjodenhøyestemajestetavalle majesteteriheleverden.Dalådetnærforhåndenmed detnavnet:Nårdeengelskenybyggerneskullesammenlignejernkomfyrenmednoe,tenktedenaturligvisførst pådronningenderhjemme.

Påenjernovnkoktematenmyefortereennpånoen annen,fordenholdtsågodtpåvarmenavbrenselet.

11

fyren,overveldetavåhafåttensåfornemfremmedi hus.OgKarlOskarpekteogforklarteoglautomden nyestøpejernskomfyren,medenstolthetsomikkekunne haværtstørreomhanselvhaddeoppfunnetden: Idisseåpningeneher,somkunnestengesmeddører, laeninnveden.Oghervarselvekokehullene,somvar utstyrtmedlokkogjernringer.Pådisselokkenesatteen kokekarene.Ringenekunneentabortogleggepåalt ettersomenvillehastørreellermindrevarmeundergryterogpanner.Nårmatenbareskulleholdesvarm,så åpnetenikkelokket.Detvarsværtlurtfunnetpåalt sammen.Ogdernederstikomfyrenvaråpningentilstekeovnen,somkunnebrukestilsmåbakst.Detfulgteogså medenanvisningomhvordanPræriensDronningskulle brukes,mendenvarnaturligvistryktpåengelsk.

–Alledissekokekareneherhørertil,lahantil.Erde ikkefine?

–Deersomhimmelensherlighet!Hunprøvdeigjen hankenpåkaffekjelen.Amerikanerneerflinketilåfinne på.MenhvorforkallerdekokeovnenforPræriensDronning?

KarlOskarhaddepåforhåndkløvdsmåvedistykker somvarpassestoretilåstikkesinnimagenpåPræriens Dronning.Detvarteikkelengeførhanhaddevarmei dennyekomfyren.Denrøklitt,menskyldenfordetla hanpåjulekveldenstungetåketevær,somikkegatilstrekkeligtrekkiskorsteinspipen.

–Kandutenneoppikokeovnen?spurtehun. –Denerferdigoppsattogklar.Dukanbegynneå kokemeddetsamme.

PræriensDronningvaroppreistpåsintroneikjøkkenet,ogdetførstemåltidmatsomKristinasteltepåden nyekomfyren,blejulaftenenskveldsmåltid,åretsstørste helgemåltid.DetvarderestredjejulidetnyevåningshusetogderessjuendeiAmerika.

12

–Kokeovnenblirenprydforhuset,saKristina. HunstoforanPræriensDronningavblanktstøpejern,beundrendeogærbødigsomenoppvartendeundersåttforanenmajestetavkjøttogblodpåsinsølvtrone. Hunkunneikkeblittmeroverveldetomdetdennejulekveldenvarkommetenlyslevendekongeligpersoninn påkjøkkenet.Dennedronningenhaddeingenkronepå hodet–menhunvarkronetmedfireskinnendekokekar: enstorogenlitengryteogkaffekjelogstekepanne.Hvilkenkvinneisittkjøkkenkunnesepådennestrålende kronenutenåbligrepetavlysttilåprøveden?

2

Barnafikkspisesåmyedeorketavdengodejulekosten, ogetterpåsovnetdeinneikammerset,metteogtrette.

Førbarnablesendttilsengsnåpåjulekvelden,hadde KarlOskarlestjuleevangeliethøytforfamilien,som hanalltidgjorde.Ogdaektefellenesattaleneigjen,leste KristinaisalmebokennoensalmeromJesufødsel,og begyntesomalltidmednummerfemtifemoghilsenen tildenskjønneogvelsignedemorgenstunden.Budskapet

13

Sidenforrigejulvardetkommetetnyttlivihuset.I februarhaddeKristinafødtengutt,somdehaddedøpt FrankAldoHjalmar.DekaltehamFrank,hanvardet førsteavbarnasomhaddefåttetamerikansknavn.Da dehaddenåddsålangtsomtildettredjeamerikanskfødtebarnet,vardetderesnyefedrelandsturtilåblihusketnårbarnetskulledøpes,menteKarlOskar.Nåvar avkommetderesvoksttilethalvtdusin.Treavbarna haddeKristinafåttiSverigeogtreiAmerika,denene halvpartenavkulletvarsvenskerogdenandrehalvpartenamerikanere.Derihusetvardetofolkenejevnsterke, ungeneimellomvardetlikevektmellomgamlelandetog detnye.OgdaFrankblefødt,haddeKarlOskarsagt: Nåkunnedetværesåomtrentnok!

EtterdensistebarselenvarKristinablittsåmedtatt ogslappikroppenatdetvartefleremånederførhun heltkunnetaoppigjensinevanligesysler.Ogunder denanstrengendejulesjauennånylighaddehunmerket atdegamlekreftenefremdelesikkevarkommettilbake ennå.

14

DetvarhennehanhaddetenktpådahankjøptePræriensDronning.Dethaddehunjoforståttmedengang, mendetvarallikevelgodtåhørehamsidet.Hansviktetaldriisinomtankeforhenne.Denkomsjeldentil uttrykkiord,pådetvisetvarhanunnseligogtilbakeholdende.Mendetoektefellenekjentehverandresågodt atdetikkevarnødvendigmedordmellomdem:Detvar unødvendigåsimedorddetsomvarselvsagt.Ogutfra gjerningenekjentedehverandrestanker.Hvamenneskersa,behøvdeikkeåbetynoe.Hvamennesker gjorde, betyddealt.

omFrelserenskommetiljordenføltesliketrøstendefor hennehverganghunhørtedet.

–Takkskalduha,KarlOskar!

Derettervendtedeverdsligetinglittetterlitttilbake tilsamtalen,ogførsttilåkommetilbakevarnaturligvis dennyejernkomfyren.

Hvormyearbeidogstrevhaddehanvelikkehatt medågjødefirestoregrisenesomhaddebetaltPræriensDronning!Hvormangeskritthaddehanvelikke gåttforathunskullefåkokepåenjernkomfyr!Ingenting kunnekommetmerbeleiligforhenneenndennehjelpen påkjøkkenet.Ikkedestomindresynteshunatfordisse trettitredollarskunnehanhakjøptnoesomdetrengte bedre.Nåvardetjonyredskapåfå,somvaroppfunnet

–Trettitredollars!saKristina.Detvaretstyggelig stortutleggfordeg!

–Kokeovnenletterarbeidetimatstelletfordeg,svarte KarlOskar.Derforerdenprisenverd. Medenplutseligbevegelseraktehanskonehamhåndentversoverbordet:

Hunkunnesaktenstrengeenlangpustibakken.Krefteneminket,mengjøremåleneøkte.Deeldsteavbarna vokstetilogklartesegetterhvertmerselv,menideres stedvardetkommetnye,idenalderensomkrevdetilsyn.Hunhaddealltidtresmåbarnsomtyddetilmor–et påarmenogtohengendeiskjørtekanten.Dentilstanden haddeværthennesloddsommor.Ogmedjevnemellomrommåttehunleggesegpåsmertenesleie,ogforhver gangstohunstadigtrettereopp.Medjevnemellomrom blekroppenhennesforvandlettiletmatforrådforetnytt liv,oghunmåtteåpnesinemagrebrysterforensultent sugendemunn.KarlOskarvisstehvahangjordedahan fornoenårsidensnekretenny,solidvuggeaveiketre: Denvuggenstoikketomlengeavgangen.

Reaperenogtreskemaskinenvaraltfordyretingfor hamennå,svarteKarlOskar.Menhantenktenokfremdelesåskaffesegbeggedissemaskinene,hanvissteatde villesparehammangedagsverkomåret.Meniførste rekkehaddehantenktpåenhest.Noenhestkunnehan ikkeselvaleopp,fortildettrengtesdetenhoppe.Han haddeværtinnepådentankenåleggedissegrisepengene tilsidetilenhest,hansyntesalthanholdtdenigrimen. MensåfikkhansePræriensDronningibutikkvinduet inneiSt.Paul–ogsåglapptaketihesten: –Jegtenktepådeg,Kristina.Duhardetforstritt.Du trengeråfådetlittlettere.

Hunfølteomsorgenforhenne,bådeistemmenogi blikket.

15

heriAmerikaogsomvilleværetilgodhjelpforhami arbeidet.Hanhaddefleregangersnakketomslåmaskin ogtreskemaskin.

FørhelgenhaddeKarlOskaretparkveldersittetog skrevetpåbrevettilSverige.Imorgenhaddehantenkt åtasegsågodtidathankunnerekkeframtilunderskriften.Hvastodetigjenåfåmedibrevet?Hanhadde utførligfortaltomjernkomfyrensomhanhaddekjøpt

Hunsa:Hunfikkforsøkeåklaresegigjennomendag omgangen. Menetterenlitenstundstaushetbraktehunetannet emnepåbane: –Jegundreshvordandehardetderhjemmeikveld? –Deernokaltpåveitiljulemesse,menteKarlOskar. KlokkaiSverigegårsekstimerforan.

DenneforskjellenidøgnetsganghaddeKristinatenkt myepå.DenvisteatSverigeogAmerikavartoatskilte verdenermedhversintidogsinetimeslag.Mensdet ennåvarkveldherute,gryddedetavmorgender hjemme.Detolandenehaddehvertsittdøgn,medforskjelligfordelingavlysogmørke.

16

KarlOskartrakkselvsåtungtetarbeidslassathan ikkekunnetapåsegnoeavhennes.Menhansvillighet tilåværetilhjelpvaraltisegselvenhjelp.Ogstrevetmedungenevillehunaldrihaorketomdeikkesamtidighaddegitthennemorensstoreglede:Hunhadde båretdemisinkropp,hunhaddefødtdemtilverden medsmerteogvånde;mennårhunhaddedemallesammenfriskeogutenlyterogdekvitretomkringhenneså gladesommorgenensfugler–ja,idestundeneføltehun engledesåstorathunbaremåttetakkeGudfordeliv hanhaddeskaptgjennomhenne.Hunburdevisestørre takknemlighetforatallebarnaderesvarfødtvelskapte ogutenskavanker.

Detsistebrevetfrafarensomvarkommetihøst, haddeværtsværtkortogallikevelvanskeligforKarl Oskarålese:Linjenegikkoppognedogikrokersom enbuktendesnog.Påflerestederhaddebokstavenekrøpetslikinnihverandreatenikkekunnesehvadersto. HansfarNilsJakobssønnskrevomsegselvathanvar blittskjelvhendt,mendethaddehanikkebehøvd–håndenselvvistedetihverbokstav.

Førstibrevetsvartefarenpåbudskapetomsønnen

Brevetvarvelikkeengangtisetningerlangt,ogom RoberthaddeNilsbareskrevetdisseordene.Detsyntessomdenskjelvendehåndenikkehaddemaktetnoen utgytelseromsorgen.DaKarlOskarlestebrevetfor Kristina,minnethunomhvahunhaddehørthansfar sidenaprilmorgenendaskyssenmedutvandrerneforlothjemmetpåveitilamerikaskipet:Jegfårvelgåutog seminesønnerslikferd.OrdenegrepKarlOskar:Faren

RobertsdødiAmerika: DetvarLeitforosGamleat spørgevoryngsteSønsbortgangiungeaar.Detvar vanskeligforRobertatblivetilfresmednogetidenne Verden.DuskrevatDinbroderforvideomkring.Til hvadStedvilleIvelflyderDødenikkenaaros?

somjulegavetilKristina,ogregnetoppkokekarenesom fulgtemed,ogskrevetatprisenomregnetisvenskepengerbleomkringhundreogtjuefemriksdaler.Farogmor villesynesathanhaddebetaltenuvettigstorsumfor den.EnmureriLjudersatteoppenvanligskorsteinmed ildstedfortiriksdaler.Menibrevethaddehanlagttilat detsikkertvilletamangeårennåførdetblesattoppen kokeovnavstøptjerninoebondekjøkkenderhjemmei sognet.

17

haddeføltdetsomomsønnenehansvardøde,mensde ennåvarilive.Dasåunderretningenkomomatdøden haddetattfrahamdenene,varhanaltpåforhåndforsonetmedtapet.

Hvordandethaddegåtttilveddenyngstesønnens bortgang,vissteforeldreneikke.KarlOskarhaddebare skrevetatRobertvardødplutseligoguventetaven ukjentsykdom.

Neisannelig,ingenalderhaddenoeløfteommorgendagen.DaKarlOskarvarmedogtokutdennye kirkegårdenpåløvskogsoddendernedevedstrandenav innsjøen–hvemskulledendagenhatenktsegathans yngstebror,enungguttpåtoogtjue,villeblidenførste somblestedtijordenundersølvlønnene?

Ennysommerhaddekommetoggåttsidendengang. Sølvlønnenehaddetogangerfeltsittløvpådennye kirkegårdensførstegrav.OgRoberthvilteikkelenger alenepåsvenskenesbegravelsesstedvedChisagoLake. Dulahåndpådinbrordensistegangendusåhami live!Jaslikhaddedetgåttforsegvedderessistemøte: Denenebrorenslodenandre.KarlOskarhaddeløftet håndenmotsinkjødeligebror–hvavillehanvelikke hagittforatdenhendelsenkunnegjøresugjort?Han haddeangretsegmedengang,ogbrorensforsikringom sintilgivelseblehamtiltrøstdahannoendagersenere fantdenandreigjendød.Menbrorenstilgivelsevarikke nokforKarlOskar:Hankunneikkegisegselvtilgivelsefordet.Kristinanevntealdrimerhansoverilelse, mendendagendaRobertblebegravet,haddehunsagt: Detvarnoeåtaadvarseloglærdomav,dettesomhadde hendtdatobrødretraffesforsistegangilivet:Mennes-

18

Robertsegentaushethaddeskylden.Menomden falskerikdommenvardetkommetframsåpassathan selvhaddeværtigodtroogholdtdeverdiløsedollarsedleneforåværegangbareogekte.Ogdetgjordegodtå viteathanikkehaddementåbedradem,menselvvar blittbedraddavvillkattenespenger.KarlOskarhadde etterpåkastetheleseddelrasketivarmen,ogdahan gjordedet,føltehanetheftighatmotselvepapirsedlene: Devartryktogsattiomløptilfordervformenneskene. Fordisseforbannedepapirlappenesskyldhaddehanlagt håndpåsinegenbror!Hanønsketatvillkattenespengerhaddeevnentilåføle,hanønsketatdemåttepinesi flammenemensdebranttilaske.

HendelsenepåRobertsogArvidsKalifornia-ferdville denåaldrifåredepå.Gullsøkernesegnemunnervar

19

GullsøkerensomkomtilbakefraKalifornia,bleen flyktiggjestderihusethosdem.Hankommandagkveld oggikkigjenlørdagmorgen.Ifemnettersovhanunder sinbrorstak–såbegahansegiveiigjen,menrakkikke lengerenntilbekkenenfjerdingsveiuteiskogen,der hanblefunnetsomlik.

OmdeendahaddevisstatRobertvedhjemkomsten varsyktildøden…!MenKarlOskaranteathansbror ikkevisstedetselv.Nåbledetdensykesloddåskillesfra livetsometskadeskuttdyrsomkryperinnisittgjemmestedikrattskogen.Denavslutningenvillehanvelblitt spartforhvisdehaddekjenttildendødeligesykdommen hans.MenhanheterEtterklok,denmannensomvetalltingbest.

keneburdealltidoppføresegslikmothverandresomom deresmøtebledetsiste.

ogblelukketforallevighet.Arvidsklokke,somRobert haddeibukselommendadefanthamdød,haddeKarl Oskarsendttilfarhans,husmannPetteriKråkesjø. Hansendtemedetlitebrev,derhanskrevatsønnen varomkommetheruteiNord-Amerikapåikkenærmerekjentvisogpåukjentsted,ogatingenvisstehvor hanhaddesingrav.Farenhaddefåtttilbakearvelodden somhanhaddegittsønnenvedutvandringen:FedrearvengikktilbaketilsinopprinnelseiSverige.

–Jegfantaldriordentligutavbrormin,saKarl Oskar.Jegundresomhannoenganghaddefåttroheri verdenomhanhaddefåttleve.

–Robertvaraltkommetoverlivet,svarteKristina. Hanvarforsonetmedsinskjebne.

Påjulekveldenkomalltiddepårørendeframitankene deres,bådedelevendeogdedøde.Kristinasattnåog tenktepåatdetaltvargåtthalvannetårsidenRobert blestedttilhvilepåstrandenavdenvakreodden.Men hanvarlangtfraglemtavhenne:Hunnevnteoftenavnethans,ogdetgjordehunogsåikveld.

HunhaddefleregangerfortaltmannensinomsamtalenmedRobertundersukkerlønneneomfredagenmens KarlOskarvariStillwater,detblejodensistesamtalen dehaddeunderfireøyne.Någjentokhundenpånyfor KarlOskar,oghanmåtteundresoverathunsålangtid etterkunnehuskesågodtsomordretthvaRoberthadde sagt.Hunforklarte:Ordenehanslevdeoppigjenihenne dahanvardød,oghunhaddetenktsåmyepådemfordi hanhaddelattdemfalledahanbarehaddeetpardøgn igjenavlivet.Dengangenhaddehunsnakketmedet menneskesomalthaddelagtsinlevetidbakseg.

20

KarlOskarnikket:Roberthaddeværtenhemmelighetsmaker,somlikteåsnakkeigåter.

–Ikkegjørehamnoe?Derkomhanmedennygåte! –Deteringengåte.Jegforstårhvahansiktettil.

–Jaså?KarlOskarsøyebrynhevetseg,oghansåsin konerettiøynenetversoverbordet.Hvakunnehanda mene?

Dennegangentrakkdetutmedsvaret,ogdaKristina endeligsvarte,varstemmenforandret:Denlødanspent ogtilbaketrengt,enkunnehøreenskjelvingsomhun forgjeveshaddeforsøktåundertrykke.

–Hanvarkommetigjennomsitt.Viharvårtigjen,vi. KarlOskarsøynevarfremdeleslikespørrende:Han forstoikke.

21

–Detantemegjoathanhaddebrystsotten,saKristina.

–Visstehanathanikkehaddelengeigjen,trordu?

somtidligere:Hanhaddesikkertantatlivethansikke villeblilangt.MenRobertsordkunnesnarttydespåén måte,snartpåenannen.Hanhaddeogsåsagtathan ikkeledavnoenannensykdomenndengamleplageni øret,somhanhaddehattmedsegfragårdsguttjenesten hjemmeiSverige.Ogdabladet

–MenRobertvarikkereddfordøden.Denkunne ikkegjørehamnoe,sahan.

Hemlandet søkteetter enungguttsomlæreguttitrykkeriet,haddehanspurt henneomhanburdesøkedenposten.Dataltehansom hanvarfulltfriskogikkehaddetankepånoensnart foreståendedød.

–Deterdettrolighanhadde.

Dethaddehanspurthenneomfør,oghunsvartenå

–JegsajonettoppatRoberthaddeforsonetsegmed sinloddilivet,gjentokhun.Detharviigjen!

HvornærRobertsordomsinskjebneangikkhenne selv,haddehunikkenevntforKarlOskar.Detvar hennesegetlivdegjaldt,degjaldtutvandrerenslodd. Oghvernydagsomgrydde,stiltehenneoverfordette: Hvordanvillehunkommeover sin loddilivet? 3 Fraogmedjulekvelden1856haddenybyggerhustruen fåttengodogtrotjenerpåkjøkkenet.PåPræriensDronningkokteogsteltehunmatentildenstorefamilienpå halvpartenavdentidsomtidligerehaddegåttmedfor henne.EtteretparmånederssamværmeddennyejernkomfyrenfattetKristinaikkehvordanhunisåmangeår

22

–Hvaerdetsomvimåforsoneossmed,Kristina? Davendtehunienfartøynenevekksomomhunble grepetpåferskgjerninginoegalt.Detvarsomomhun haddesagtformyeogangretpådetetterpå.Hunsvarte: Detkunneværedetsammeikveld.Nåvardetbestatde gikkoglaseg.Detvaraltblittsentdennejulekvelden, oghunvarnoksåtrett.

Hvordanhangdetteegentligsammen?spurtehaninne iseg.NoenordsomRoberthaddesagttilKristinafor halvannetårsiden,haddehuntattsegsåtilhjertetathun gangpågangkomtilbaketildemoggjentokdem.Hvordanhaddedetteseg?Hanbegynteåfåenmistankeom athunherholdtnoeskjultforham.

DebruktealdrinoeannetnavnpådenennDronningen:HardulagtiDronningen?ErdetbrentutiDronningen?HardutømtDronningenforaske?Potetene kokeroverpåDronningen!GåetterlittvedtilDronningen!Ogdeføltestolthetoveratdehaddeenkomfyrsom dekunnetaleomsometkronethode,mensomallikevel varderestjener.

KarlOskarsa:Naturligvisvardetenengelskmann somhaddesattnavnpåden.Enamerikanervillehakalt denforPræriensPresidentinne!

Kristinablelikesåinderliggladidennyekokeovnen

–Deter du, Kristina,somerdronningenherikjøkkenet!

Menselvvarhanenmannsomvilleatsannheten skullerådederihuset:

sinsomomdenvaretlevendevesen.Hunpassetden omhyggelig,steltedenhverenestedagogholdtdenren forsotogstøvogskitt.PræriensDronningstoderpå sinopphøyedeplass,alltidlikevelpussetogskinnende blank.Komfyrenvarenstorogvarigprydforhuset.Og denvaralltiddetførsteenfremmedfestetøynenevednår enkominnikjøkkenet.Denfikkalltidsinhyldning:For enfinjernkomfyr!

Detlohungodtavderhungikkpåkjøkkenetsotet påhendeneogiansiktet:PastorTørnerhaddesagtnoe isammeretningdengangenhunlappetbuksenehansi baken:Hanmenteathunbaremednålogtrådkunne forvandlesegselvtilendronningoghusettiletslott!

23

haddeklartmatstelletutenden.Dennyeoppfinnelsen sparteinnsåmyearbeidatdenbledennyttigstetingde haddeihuset.

Menaldrihaddehunhørtnoemannfolkkommemedså peneogbelevneordtilsinegenkone.

Menhverdagkjempethunmottrettheten.Hverdag komdetetellerannetøyeblikkdahunvarfristettilågi etterfordenogplutseligslippedethunstomedihendene–dahunmidtietgjøremålføltetrangtilåleggeseg nedogliggestillepåryggenogikkegjørenoeannetenn detteene:Bareåliggestillepåryggen!Sånnsomhvilen fristethenne,sånnsomdenherligehvilenvillesmake! Menhunpisketogtvangsegselvtilåfortsette:Hunvar nødttilågjøredette:Arbeidetvarhennes,detpåhvilte henneogingenannen.Detfantesikkenoemenneskei verdensomutførtedetforhenne.Hvisikkehungjorde det,såbledetugjort.Detfantesingenfluktutenom, 24

KarlOskarholdtpåsitt:Detvarjoingenannenenn hunsomhersketherihuset.Hunvareneherskerinnendørs,menshanhaddesinebesittelserutendørs.Hun råddeeneveldiginnenhusetsfiretømredevegger,mens hanvardensombestemteifjøsoglåveogla,pååkeren ogiskogen.Ogdenenelasegaldrioppidenandres styre.Slikhaddedehattmaktenfordeltsegimellom bådeiSverigeogiAmerika,ogkomgodtoverensom det.Hantrivdesmeddet,ogdetgjordevelhunogså? Denfinejernkomfyrenpåkjøkkenetvardronningeni navnet,menKristinavardetigavnet.Oghunstotrofast ogtruttvedkomfyren,hunholdtsitthusiorden,hun lagetallenyeklærtildemogholdtplaggenederesheleog rene,hunmelketkuenederes,kjernetsmørogystetost, spantogspolte,vevdeogsydde,ogidetravleårstidene hjalphunKarlOskarutendørsmedvåronnogslåttog medåbergeavlingihus.

ingennåde.Hunvarnødt–ogdetsometmenneskevar nødttil,klarteenalltid…

lovtilåsettesegtilåhvilemidtpådagen.Ihennesalder haddehunennåingenretttilåføletretthet.Førstetter ytterligetjueellertrettiårstidsomhusetsherskerinne villehunhalovtildet.Dakunnehunsifrasegkjøkkendronningensmangeregjeringssorgerogbarehengisegtil sittstoreønske:Hvilen.

Kristinavarennåingengammelkone,hunhaddeikke

Kveldenestretthetsomslonedmotetoghaddemistrøstighetenisittfølge,varingennykommerhoshenne, ogdenhørtetilhvertarbeidendemenneskeskropp.Men tidligerevartretthetenforsvunnetetternattenssøvnog hvile,ogennydagvarkommetmedsingave–ny arbeidslystognytillit.

PådetområdetvardetblittannerledesforKristina: Morgenengahenneikkelengermotetogfortrøstningen tilbake.

Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.