Torill Kove Tråder

Page 1
© CAPPELEN DAMM AS, Oslo 2017 ISBN 978-82-02-54310-5 1. utgave, 1. opplag 2017 Illustrasjoner: Torill Kove Omslagsdesign: Elisabeth Vold Bjone Sats: Elisabeth Vold Bjone Trykk og innbinding: Livonia Print, Latvia 2017 Satt i 12,5/18 pkt VAG Rounded Light og trykt på 150 g Arctic Volume Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Cappelen Damm AS er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel.

www.cappelendamm.no


TORILL KOVE

TRÅDER


Hva strekker vi oss etter, tror du? Ønsker vi oss noe? Er det noe vi savner?


Kanskje vi ønsker oss en venn, eller noen å være glad i. Kanskje en spennende opplevelse. Eller en spesiell følelse?


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.